BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZERZÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedély nélkül nem megengedett.

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések Szabályzat hatálya Alkalmazandó fő jogszabályok Értelmező rendelkezések Beszerzési alapelvek Beszerzési értékhatárok Kiszervezett tevékenység... 8 II. A közbeszerzési eljárás rendjének szabályozása Eljárás A közbeszerzési tevékenység irányításával, valamint a feladatok megszervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok és hatáskörök... 9 III. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának általános szabályai A közbeszerzési eljárások lebonyolítása A lebonyolításért felelős személy feladatai A Bíráló Bizottság feladatai A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések In house beszerzések Közbeszerzések végrehajtásával kapcsolatos szabályok IV. Közbeszerzés alá nem eső beszerzések részletszabályai Könnyített beszerzési eljárás Árajánlat bekérésével induló beszerzési eljárás Kézibeszerzés Havária-helyzetben alkalmazandó eltérések Beszerzési eljárások lebonyolítása Közbeszerzés alá nem eső beszerzések részletszabályai V. Szerződések tartalmi elemei Valamennyi szerződésfajtában kötelező feltüntetni A szerződésfajtákban az alábbiak kerüljenek feltüntetésre Az 5 millió forint feletti szerződések VI évtől jelen beszerzési szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a Gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban VII. Egyéb rendelkezések A Vállalkozás a beszerzéseivel kapcsolatosan az alábbi szabályokat alkalmazza még Átmeneti rendelkezések Dokumentálás Záró rendelkezések

3 Beszerzési Szabályzat a Pannon-Víz Zrt. víziközmű szolgáltató beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Preambulum A Pannon-Víz Zrt. (továbbiakban: Vállalkozás), mint víziközmű-szolgáltató a gazdasági verseny tisztaságának biztosítása érdekében a beszerzéseinek lefolytatására a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.), 6. -ának, a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (Vksztv.) ának, figyelembevételével, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az alábbi szabályzatot fogadja el. Jelen Beszerzési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) meghatározza a Vállalkozást, mint beszerzőt/ajánlatkérőt terhelő kötelezettségeket, az anyagi és eljárási szabályok teljesítésének módját, valamint a beszerzési/ közbeszerzési eljárás megindításával és lefolytatásával kapcsolatos tevékenységek részletes szabályait. Meghatározza továbbá a Vállalkozásnak a Vksztv-ben, és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt kötelezettségeiből eredő eljárásrendet, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvényből eredő kötelezettségeket. A Szabályzat célja, hogy a Vállalkozás beszerzéseit a Vksztv-vel összhangban szabályozza. A beszerzések lebonyolítása során a hosszútávú, megfelelő műszaki színvonalon történő üzemelés, a folyamatos ellátási kötelezettség biztosítása mellett, a felelős gazdálkodás figyelembevételével, a legjobb ár-érték arányt kell elérni. A Vállalkozás alapesetben mindig a Kbt-ben foglalt eljárási szabályok szerint jár el, az annak XIV. fejezetében foglalt eltérések és a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott részletszabályok figyelembe vételével. A Vállalkozás azonos ajánlatok esetében, minden esetben, előnyben részesíti azt az ajánlatot, amely: 3

4 - árubeszerzés során, legalább 50%-ban nemzeti előállítású terméket kínál, - szolgáltatás esetében, az összérték legalább 80%-ban hazai vállalkozók kivitelezésében történik. Az ajánlatok kiértékelésénél azonosnak minősülnek azok az ajánlatok, amelyeknél a nettó árkülönbözet nem haladja meg a 3%-ot. A Vállalkozás az előnyös elbírálást csak abban az esetben alkalmazza, ha az árubeszerzése és/vagy a szolgáltatás igénybevétele nem eredményez műszaki-, technikai nehézséget és a működtetésben, fenntartásban aránytalan többletköltséggel járna. 1. Szabályzat hatálya I. Általános rendelkezések 1.1. Alanyi hatály: A Vállalkozásnál az ellátási láncban résztvevő és érintett munkavállalójára, kezdeményező ügyintéző és a döntéseket jóváhagyó felelős munkavállalójára vonatkozik Időbeli hatály: A szabályzat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal általi jóváhagyásának időpontjától hatályos. A szabályzat visszavonásig érvényes Tárgyi hatály: A szabályzat vonatkozik, a beszerzések tekintetében minden olyan anyag-, tárgyieszköz beszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatás megrendelésre, amely a Vállalkozás működéséhez, a tervezett fejlesztések megvalósításához, valamint az általa végzett bármely tevékenységhez szükséges, a Vksztv a és a Kbt. előírásai alapján. 2. Alkalmazandó fő jogszabályok 2.1. a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.); 2.2. a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (Vksztv.); 2.3. nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (Nvtv.); 2.4. a Magyarország mindenkori éves központi költségvetéséről szóló törvény (jelenleg a évi CCIV. törvény) (Ktgvtv.); 2.5. a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet; 2.6. a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet; 4

5 2.7. az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról szóló 215/2010. (VII.09.) Korm. rendelet; 2.8. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet; 2.9. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet; az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.1.) Korm. rendelet. 3. Értelmező rendelkezések 3.1. Árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak vételi joggal, vagy anélkül történő megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is Tárgyieszköz azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett eszközök (földterület, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés egyéb beruházások és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok), amelyek tartósan (legalább 1 éven túl) közvetlenül, vagy közvetve szolgálják a Vállalkozás tevékenységét Szolgáltatás megrendelése árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő, olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 5

6 építmény kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése Beszerzés alatt értjük mindazon műszaki és gazdasági feladatok, folyamatok összességét, kezdve a szükséglet meghatározástól, piackutatástól, pályáztatástól az anyagi javak és szolgáltatások mennyiségi és minőségi átvételéig, amelyek a folyamatos és zavarmentes működéshez szükséges anyag- és eszközellátást, szolgáltatások biztosítását jelentik Havária olyan természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta hirtelen esemény (robbanás, közúti baleset stb.), mely a lakosságot és a környezetet veszélyeztető szükségállapot kialakulását eredményezi. Víziközmű-rendszerek esetén kifejezetten ilyen a jelentősnek minősülő csőtörés, a vízbázist előre nem látható módon veszélyeztető áradás, a vízbázis mérgeződésének lehetősége, stb Vegyszer technológiai vegyszer, melyeket az alapszolgáltatásunk ellátásánál használunk fel jellemzően nagy mennyiségben (ivóvíz, ipari víz és szennyvíz kezelése, tisztítása céljából) laboratóriumi vegyszerek: azok a vegyszerek, amelyeket laboratóriumi vizsgálatok során használunk fel, jellemzően kis mennyiségben 3.8. Keretmegállapodás Keretmegállapodás alatt az a megállapodás értendő, melynek keretében egy vagy több anyag, tárgyi eszköz vagy szolgáltatás beszerzési feltételeit rögzítik meghatározott időre, és melyből fizetési kötelezettsége nem keletkezik a társaságnak. A konkrét igény kielégítését a keretmegállapodás alapján elkészített megrendelés teljesítése jelenti Üzemzavar Üzemzavar alatt értendő az a hiba, amikor az ivóvíz-, illetve szennyvízrendszer és tartozékai, technológiai berendezései, 6

7 illetve a társaság nem alaptevékenységéhez tartozó eszközök, berendezések jelentős mértékben meghibásodnak, a folyamatos üzemelés tartalék eszközökkel nem váltható ki, vagy más módon nem hidalható át, így nem fenntartható. 4. Beszerzési alapelvek 4.1. A Vállalkozás egységes szerkezetű Beszerzési Szabályzatot készít a Kbt., illetve a Vksztv. előírásainak történő együttes megfelelés érdekében, ezért valamennyi közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárása során figyelembe veszi mindkét törvényben, és azok rendeleteiben lefektetett alapelveket A Vksztv. 1. (1) bekezdése és a Kbt. 2. -ban meghatározott alapelveken túlmenően a Vállalkozás jelen szabályzatban a következő, beszerzéssel kapcsolatos alapelveket határozza meg: A Vállalkozás a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén is az előírtnál fokozottabban alkalmazni kívánja nyilvánosság és ellenőrizhetőség elvét A Vállalkozás a beszerzései tekintetében mindig vizsgálja a keretszerződéseket, rendelkezésre állási lehetőségeket, a havária és egyéb azonnali intézkedést igénylő helyzetet a jogszerű és azonnali kezelése érdekében A Vállalkozás fokozottabb felügyeleti és közreműködési lehetőséget kíván biztosítani a tulajdonosok és az ellátásért felelősek részére az Igazgatóság által a beszerzések végrehajtása során. 5. Beszerzési értékhatárok 5.1. A Vállalkozás a közbeszerzéseit a mindenkori Ktgvtv-ben a közszolgáltatók részére meghatározott értékhatárok szerint folytatja le. Ezek mértéke jelen szabályzat elfogadásakor: Alapesetben: 1. árubeszerzés esetén: 50,0 millió forint 2. építési beruházás esetén: 100,0 millió forint 3. szolgáltatás megrendelése esetén: 50,0 millió forint 5.2. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén a Vállalkozás az alábbi, saját értékhatárokat határozza meg: 7

8 1. 20,0 millió forint és a közbeszerzési értékhatár között (Könnyített beszerzési eljárás) 2. 1 millió forint és 20,0 millió forint között (3 árajánlat bekérése) 3. 1 millió forint alatt azonnali kézi beszerzés. 6. Kiszervezett tevékenység A kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatosan a Vállalkozás az alábbiakat veszi figyelembe: 6.1. A kiszervezett tevékenységekre vonatkozóan a Vállalkozás a Vhr. szerinti tartalmú nyilvántartást vezet. A nyilvántartás mellékletét képzik a vonatkozó szerződések, illetve MEKH engedélyek másolatai A kiszervezett tevékenységekre vonatkozó korlátok betartásáért az elnök-vezérigazgató felelős. 1. Eljárás II. A közbeszerzési eljárás rendjének szabályozása 1.1. A közbeszerzések tervezése és jóváhagyása A jóváhagyott üzleti terv figyelembevételével a gazdasági igazgató listát készít ezen szabályzat alá tartozó közbeszerzésekről. Az elfogadott éves üzleti terv végrehajtása során lefolytatott beszerzések, amennyiben a Kbt. előírásai szerinti értékhatárokat eléri, abban az esetben a soron következő Igazgatósági ülésen tájékoztatót kell nyújtani az elindított eljárásról, annak eredményéről. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről évi két alkalommal a gazdasági igazgató tájékoztatja az Igazgatóságot. A közösségi értékhatárokat elérő, vagy meghaladó beszerzések esetében hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása szükséges, akivel a kapcsolatfelvételt a Közbeszerzési Bizottság kezdeményezi. 8

9 1.2. A közbeszerzésekkel kapcsolatos hatáskörök és feladatok Vállalkozásunknál a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására külön önálló szervezeti egység nem kerül kialakításra. Közbeszerzési eljárást a szervezeti egységek nem végeznek, az a Közbeszerzési Bizottság feladata. Vállalkozásunknál az Igazgatóság által kinevezett Közbeszerzési Bizottság működik, amely elnökből, és esetenként kinevezett tagokból áll Közbeszerzési tanácsadó igénybevétele Az uniós értékhatárokat elérő, vagy meghaladó értékű, illetve az európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén, a Vállalkozás a Közbeszerzési Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadót vesz igénybe az eljárást lefolytatóként, illetve saját lefolytatás esetén ellenjegyzőként. Ilyen esetben a közbeszerzési tanácsadó felelős az európai uniós jogrend alkalmazásáért, az uniós előírások maradéktalan teljesüléséért, és a vonatkozó nyilvántartási/jelentési/beszámolási kötelezettségek teljesítéséért. A költségeket a Vállalkozás alapesetben a támogatás projektmenedzseri költségei terhére folyósítja, amennyiben ez nem lehetséges, úgy saját forrásból téríti meg a közbeszerzési tanácsadó felé. A társaság bármely közbeszerzés esetén bevonhat közbeszerzési tanácsadót a folyamatba. A közbeszerzési tanácsadóval a kapcsolatfelvételt a Közbeszerzési Bizottság elnöke kezdeményezi. 2. A közbeszerzési tevékenység irányításával, valamint a feladatok megszervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok és hatáskörök 2.1. Igazgatóság - felügyeli a közbeszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a közbeszerzési eljárásba bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét, - azonnal köteles kivizsgálni minden közbeszerzést zavaró körülményt és minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja, - a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak, szakértőként megbízott személyek, vagy 9

10 gazdálkodó szervezetek, továbbá a Vállalkozás közbeszerzési eljárásai során az elbírálásra létrehozott, állandó vagy eseti legalább 3 tagú bizottság tagjainak a jóváhagyása, - jogkörében minden olyan intézkedést megtesz, illetve köteles megtenni, amely a közbeszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja, - rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztásáról, és azt a dolgozók munkaköri leírásában rögzíti, - kijelöli a Közbeszerzési Bizottság elnökét Elnök-vezérigazgató - döntés a közbeszerzési eljárás megindításáról, - döntés a közbeszerzési eljárás típusáról, - elfogadott felhívás és dokumentáció (hirdetmény) közzétételének az engedélyezése, - a bíráló bizottság tagjainak kijelölése, megbízása, a résztvevők összeférhetetlensége esetén új résztvevők kijelölése, megbízása, - a bíráló bizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján döntés a közbeszerzési eljárás nyerteséről, - a szerződés megkötése, aláírása Gazdasági igazgató - elfogadott üzleti terven alapuló beszerzési terv elkészítése, - ajánlati biztosíték összegének, igazolási és visszafizetési módjának meghatározása, - hirdetmény közzétételi díjának átutalása a Közbeszerzési Hatóság pénzforgalmi számlájára, - szükség esetén beszerzéshez szükséges pénzügyi fedezet elkülönítése, biztosítása és igazolása Közbeszerzési Bizottság elnöke Feladata: - a hirdetmény, a dokumentáció előkészítése és jóváhagyása, intézkedés a közzétételről, - az állandó és az adott közbeszerzésnél érvényesíteni kívánt speciális pénzügyi, jogi követelmények meghatározása a gazdasági igazgatóval, - a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak, szakértőként megbízott személyek, vagy gazdálkodó szervezetek, továbbá az 10

11 előminősítési részvételi felhívás alapján az ajánlatok elbírálására létrehozott, állandó vagy eseti legalább 3 tagú bizottság tagjainak kiválasztása, azokra javaslattétel, - folyamatosan vizsgálja, hogy a közbeszerzések pénzügyi fedezete biztosított-e, - rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányát és összhangját, - gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáról, az ezzel összefüggő könyv- és számviteli teendők ellátásáról, - azonnal tájékoztatja a Vállalkozás vezetőjét, ha a feladatkörébe tartozó munkájának végzése során szabálytalanságot, vagy az intézmény működési köre vonatkozásában célszerűtlenséget tapasztal, és a jogkör gyakorlójánál intézkedés megtételét kezdeményezi, - a jelen szabályzatban és a Kbt-ben meghatározott feladatok végrehajtása, - írásban kijelöli az eljárás lebonyolításáért felelős személyt A Bíráló Bizottság legkisebb létszáma 3 fő, tagjainak a közbeszerzés tárgya szerint megfelelő pénzügyi jogi, közbeszerzési szakértelemmel kell rendelkezniük A Vállalkozás döntése alapján egyes közbeszerzések lefolytatásával külső céget bíz meg azzal a feltétellel, hogy jelen szabályzatban foglaltak értelemszerűen a megbízottra is irányadók. III. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának általános szabályai 1. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása A Vállalkozás a közbeszerzési eljárások során a törvényben és a rendeletben meghatározott eljárási fajtákat a beszerzés, szolgáltatás igénybevételének megfelelően alkalmazza. 11

12 1.1. Az eljárás előkészítése A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a közbeszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egység vezetője köteles a közbeszerzési eljárás megindításához a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai előterjesztést, a közbeszerzés műszaki leírását, illetőleg a közbeszerzési dokumentációnak a közbeszerzés tárgya szerinti szaktudást igénylő részeit, valamint a szerződéstervezetet átadni, vagy megküldeni a gazdasági igazgatónak. A közbeszerzési dokumentációt a gazdasági igazgató ellenőrzésével a közbeszerzések irányításával és felügyeletével megbízott bonyolító készíti el. A közbeszerzési dokumentáció elkészítésébe a közbeszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egység vezetőjét be kell vonni. A közbeszerzési dokumentáció véglegesített tartalmát és a közbeszerzési előterjesztést a közbeszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egység vezetője és a bonyolító együttesen terjesztik a Közbeszerzési Bizottság elé Szakmai előkészítés A hirdetmény közzétételének kezdeményezése előtt meg kell határozni a beszerzés specifikációját (mennyiség, műszaki tartalom, minőségi követelmények). Összhangot kell teremteni a rendelkezésre álló finanszírozási forrás és a beszerzés gazdaságos, szakmai követelményei között A beszerzés értékének és tárgyának meghatározása A beszerzés értékének meghatározása különösen fontos az ajánlati dokumentáció elkészítésének folyamatában. Az így meghatározott becsült érték helytállóságát azonban valamennyi konkrét közbeszerzés megindítását megelőzően ellenőrizni kell. Vizsgálni kell, hogy a rendelkezésre álló forrás összhangban van-e a közbeszerzés becsült értékével. Ha a forrást pályázat útján biztosítja a Vállalkozás, a kiírásban erre a tényre utalni kell. Meg kell határozni a közbeszerzés tárgyát, valamint az ehhez kapcsolódó értéket és mennyiséget Kbt

13 A beszerzés értékét kizárólag a Kbt ai alapján lehet megállapítani. A bonyolító az eljárás megindításához szükséges adatokat összegyűjti a jóváhagyott rendelkezésre álló keretösszeg figyelembe vételével, és elkészíti a részletes közbeszerzési szakmai specifikációt a törvény figyelembe vételével. 2. A lebonyolításért felelős személy feladatai - A beruházási osztályvezető egyetértésével elkészíti az ajánlati vagy részvételi felhívást. - Gondoskodik az ajánlati, illetve részvételi felhívás időben történő közzétételéről. - Biztosítja a dokumentációhoz való hozzáférhetőséget a részvételi jelentkezés, illetve az ajánlattételi határidő lejártáig. - A Kbt-ben előírtak szerint levezényli a borítékbontást, melyen jelen van a Bíráló Bizottság minden tagja. - Részt vesz az ajánlatok elbírálásában, illetve a tárgyaláson. - Kiértesíti a kizárásra kerülő, vagy érvénytelen ajánlatot tevőket. - Levezényli az eredményhirdetési eljárást, melyen jelen van a Bíráló Bizottság minden tagja. - Gondoskodik a Kbt-ben előírt, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges ajánlattevői tájékoztatásokról. - Az eljárás minden - a Kbt-ben előírt - szakaszában elkészíti a szükséges jegyzőkönyveket, gondoskodik a kötelező hirdetmények megjelentetéséről. - Előkészíti és felügyeli a szerződéskötést, hogy az az előírt időpontban megtörténjék. - Minden év május 31-ig elkészíti és feladja az éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóság részére. - Gondoskodik az eljárás során készült dokumentumok törvényben előírt ideig történő megőrzéséről. 3. A Bíráló Bizottság feladatai - Elkészíti a dokumentációt. - Meghatározza a bírálati szempontokat. Az összességében legelőnyösebb ajánlat választása esetén, meghatározza a részszempontokat, a súlyszámokat, az értékelés során adható pontok alsó és felső határát. Kidolgozza azt a számítási módszert, ami alapján történik az értékelés. - Elkészíti az értékelési lapokat. 13

14 - Elvégzi a részvételi jelentkezések, az ajánlatok értékelését, illetve lefolytatja a tárgyalást. Az ajánlattételi határidő lejárta és az eredményhirdetést megelőző időszakban, a Bíráló Bizottság vezetője az - eljárás összetettségétől függően - tetszőleges számú bizottsági ülést hívhat össze, a részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok elbírálása érdekében. - Az eljárás eredményéről írásbeli összegzést készít (csatolva az értékelési lapokat). - A Bíráló Bizottság vezetője az eljárásról készült összegzés alapján - a beruházási osztályvezető és az illetékes igazgató ellenjegyzésével - döntési javaslatot tesz az elnök-vezérigazgató felé. Fenti feladatok maradéktalan végrehajtásáért a Bíráló Bizottság vezetője tartozik felelősséggel. 4. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések A Közbeszerzési Törvény XIX. Fejezetében írtakat kell teljes egészében alkalmazni. 5. In house beszerzések A Kbt. 9. k. bekezdésében szabályozott in house beszerzésekkel kapcsolatosan, a közbeszerzés alóli mentesüléskor az elnökvezérigazgató megvizsgálja a beszerzésben érintett szervezet tényleges mentesülését, szükség esetén közbeszerzési szakértőt is bevon ennek elbírálásába. 6. Közbeszerzések végrehajtásával kapcsolatos szabályok A Vállalkozás által a közbeszerzések lefolytatása során alkalmazni kívánt, jogszabályon túli részletszabályok a következők: 6.1. A közbeszerzési eljárások anyagai a Vállalkozásnál beszerzésenként önállóan, a szerződés mellékleteként kerülnek megőrzésre A közbeszerzés megfelelő dokumentálásáért (egyéb megállapodás híján) a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért felelős belső munkavállaló felügyeletéért és az eljárást követő dokumentáció megőrzéséért a beruházási osztályvezető felel A bírálati szempontok, és az alkalmassági feltételek meghatározásakor a Vállalkozás a legalacsonyabb ajánlati áron túl kiemelten veszi figyelembe a környezetvédelmi szempontokat 14

15 és az ellátás biztonságát szolgáló műszaki követelményeket és a későbbi gazdaságossági, üzemeltethetőségi szempontjait Az ajánlati határidők tekintetében a Vállalkozás törekszik a megalapozott tervezésre, és az azon alapuló eljárások jogorvoslatot is figyelembe vevő lefolytatási idejének megfelelő becslésére, és az e szerinti kiírásra A Vállalkozás által a szerződés aláírására, a Bíráló Bizottság javaslata alapján felhatalmazott személy, a közbeszerzési pályázaton nyertes ajánlattevővel köteles szerződést kötni, amennyiben valamely törvényi, pénzügyi körülmény ezt nem hiúsítja meg A Vállalkozás eljárásaiban folyamatosan vizsgálja az elektronikus árlejtés szélesebb körű alkalmazásának lehetőségét Az éves közbeszerzésről a hivatkozott NFM rendeletben meghatározott minta szerint éves összegzést (statisztikai összegező) kell készíteni, melyet a tárgyévet követő év május 31-ig meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak. IV. Közbeszerzés alá nem eső beszerzések részletszabályai A Pannon-Víz Zrt. közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési tevékenységének irányításáért az elnök-vezérigazgató a felelős. 1. Könnyített beszerzési eljárás A I. fejezet pontban meghatározott értékhatárt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés tekintetében a Vállalkozás az alábbiak szerint jár el A beszerzés tárgyához kapcsolódóan a Vállalkozás felkutatja az azt teljesíteni képes természetes és jogi személyeket (továbbiakban ajánlattevők), és hivatalos úton írásban lehetőség szerint minimum 5 ajánlattevőtől árajánlatot kér. Amennyiben a Vállalkozás működési területén az ajánlattételre jogosult minimum 5 ajánlattevő nem lelhető fel abban az esetben legalább 3 ajánlattevőtől árajánlatot kér Az ajánlatra történő felkérés postai úton a cég hivatalos székhelyén/telephelyén keresztül, a Vállalkozás nyilvánosan közzétett elérhetőségein, fax útján, illetve a központi 15

16 címén keresztül is történhet A Vállalkozás az ajánlattevőnek az ajánlati dokumentációt térítés nélkül, vagy térítés ellenében biztosítja A Vállalkozás a vonatkozó ajánlattételi határidőket úgy állapítja meg, hogy lehetőség szerint minél többen tudjanak ajánlatot tenni, egy esetleges késedelem ne veszélyeztesse a feladat végrehajtását. Az elbírálási határidők úgy kerülnek megállapításra, hogy megalapozott döntés születhessen. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőket minden esetben az ajánlatkérésben tünteti fel Az ajánlatokat lezárt borítékban kell benyújtani, az a bontásra kitűzött időpontig felbontásra nem kerül. A Vállalkozás minden esetben biztosítja a nyilvánosság alapelvének érvényesülését A Vállalkozás törvényi tiltás hiányában fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőkkel a beszerzési eljárás bármely szakaszában tárgyaljon a beszerzés mennyiségéről, értékéről, a feltételeket érdemben megváltoztassa, alternatív ajánlatokat kérjen be, vagy bármely más olyan dologban egyeztessen valamennyi ajánlattevővel, amely a Vállalkozás érdekeinek érvényesülését jobban szolgálja. E tárgyalásokra a verseny tisztaságának biztosítása érdekében minden érvényes ajánlatot tevőt meg kell hívni, és a meghívásra megjelentekkel együtt lehet tárgyalni. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt minden ajánlattevőnek meg kell küldeni, függetlenül a tárgyaláson való részvételtől A könnyített beszerzési eljárást lezáró döntést követően a Vállalkozás írásos szerződést köt a nyertes ajánlattevővel. 2. Árajánlat bekérésével induló beszerzési eljárás Az I. fejezet pontban meghatározott összeget meghaladó, de pont szerinti összeget el nem érő beszerzések tekintetében a Vállalkozás az alábbiak szerint jár el: 2.1. A beszerzés tárgyát illetően piackutatást végez, melynek során igénybe veszi a beszerezni kívánt termék/szolgáltatás nyilvánosan közzétett fellelhetőségeit, minőségét, műszaki színvonalát, árait, szállítási feltételeit. Ezek különösen: a vállalatok hivatalos honlapjai, árkatalógusai, médiában közzétett hirdetései, előzetes tájékoztató jellegű árajánlatai. 16

17 2.2. A fentiekből a beszerzés tárgyát illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel rendelkező árajánlatokat közülük a 3 összességében legkedvezőbb ajánlatot összehasonlítja Az elbírálást követően a 3 legkedvezőbb ajánlatot hivatalos árajánlat bekérésével is megerősítheti, illetve megkísérelhet még a meghirdetettnél is kedvezőbb árat elérni, amennyiben arra bármilyen esélyt lát. A hivatalos árajánlat elektronikus úton is bekérhető Törekedni kell rá, hogy a beszerzésről álljon rendelkezésre szerződés, vagy pro forma szerződés a feltételek tisztázása érdekében A 3 árajánlat bekérésével induló beszerzési eljárás során a határidőket ajánlott úgy megállapítani, hogy az biztosítsa az érdemi ajánlattétel lehetőségét, és a teljesítési határidő elegendő időt nyújtson a szakmai feladatteljesítésre A kiválasztás folyamatát, a letöltött tájékoztatókat és valamennyi árajánlatot a beszerzési eljárás mellékleteként (kinyomtatva vagy elektronikus úton) ajánlott megőrizi a szerződés teljesülését követő 1 évig a Vállalkozás székhelyén. 3. Kézibeszerzés 3.1. Az 1 millió forintot el nem érő beszerzések tekintetében az adminisztrációs költségek beszerzési árhoz mért aránytalan mértéke miatt, nem ajánlott külön eljárás lefolytatása A kézibeszerzés során törekedni kell arra, hogy a beszerzés a Vállalkozás székhelyéhez közel, vagy ingyenes kiszállítással történjen, minimalizálva a ráfordítandó munkaidőt, szállítási és adminisztratív költségeket. A kézibeszerzéshez szerződés kötése nem előírás. 4. Havária-helyzetben alkalmazandó eltérések A Vállalkozás a havária-helyzetre vonatkozóan a korábbi beszerzési eljárások során kiválasztott beszállítóktól a kézibeszerzés szabályai szerint valósítja meg az anyagok beszerzését, illetve a szolgáltatások megrendelését. 17

18 5. Beszerzési eljárások lebonyolítása 5.1. Jelen Szabályzat szerinti beszerzési eljárásokat lebonyolítására az igénybevétel típusának megfelelően külön-külön szervezeti egységek a felelősek Beruházások megrendelése esetén a műszaki igazgató bevonásával az értékesítési igazgató Anyagbeszerzések elvégzése esetén a műszaki igazgató bevonásával a gazdasági igazgató Szolgáltatások megrendelése esetén különös tekintettel a javítási, karbantartási szolgáltatások megrendelésére a műszaki igazgató bevonásával az értékesítési igazgató Minden esetben az ajánlatokat 3 tagú Bíráló Bizottság értékeli, melynek tagjai minden esetben az eljárások elvégzésére bevont terület által delegált munkavállalók. 6. Közbeszerzés alá nem eső beszerzések részletszabályai Kizárólagosan az elnök-vezérigazgató jóváhagyásával indítható víziközmű-szolgáltatást érintő beszerzési eljárás A 20,0 millió forint és a közbeszerzési értékhatárok közti könnyített beszerzési eljárás az elnök-vezérigazgató egy személyben, illetve az értékesítési igazgató, műszaki igazgató, valamint gazdasági igazgató együttesen indíthat Az 1 millió és 20,0 millió forint közötti, 3 árajánlat bekérésével induló beszerzési eljárást az elnök-vezérigazgató egy személyben, valamint az értékesítési igazgató, műszaki igazgató, vagy az általuk meghatalmazott személy indíthat a gazdasági igazgató jóváhagyásával millió forint alatti kézibeszerzést valamennyi osztályvezetői, vagy annál magasabb szintű munkakörrel rendelkező munkatárs indíthat A beszerzési eljárások eredményének felülvizsgálatára és az abban történő döntésre minden esetben a beszerzést elrendelő és/vagy jóváhagyó személy, beszerzés pénzügyi ellenjegyzését, illetve amennyiben írásos szerződés is kötődik hozzá, úgy annak 18

19 pénzügyi és jogi ellenjegyzését követően jogosult. V. Szerződések tartalmi elemei 1. Valamennyi szerződésfajtában kötelező feltüntetni 1.1. A szerződés tartalmazza a szerződő felek megnevezése, az alábbi adatok feltüntetésével: Cégek esetében - teljes név - székhely - cégjegyzékszám - képviselő neve - bankszámlaszám - adószám Egyéni vállalkozók esetében - név - születi hely, idő - anyja neve - lakcím - vállalkozói igazolványszám - adószám - bankszámlaszám Természetes személyek esetén: - név - születési hely, idő - anyja neve - lakcím - adószám - bankszámlaszám Egyéni cégek esetében: az pontban meghatározottakon felül a cég megnevezése, székhelye és cégjegyzékszáma Önkormányzatok esetében: - név - cím - képviselő (önkormányzatot a polgármester képviseli, polgármesteri hivatalt a jegyző) - bankszámlaszám 19

20 - adószám - PIR törzsszám A szerződés tárgya: A szerződés tárgya konkrétan kerüljön meghatározásra, ha rendelkezik valamilyen egyedi azonosítási számmal, azt a szerződésben meg kell határozni A szerződés határideje: Tartalmazza a pontos szállítási határidőt, vállalkozási szerződés esetén a tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontját. 2. A szerződésfajtákban az alábbiak kerüljenek feltüntetésre 2.1. Meghiúsulás esetére meghiúsulási kötbér kerüljön kikötésre, melynek javasolt mértéke a nettó díj 10%-a Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerüljön kikötésre és ennek mértéke legyen pontosan meghatározva Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti kamat kerüljön kikötésre A szerződésben szereplő ellenérték teljes összege (megbízási díj, vállalkozói díj, vételár) kizárólag a teljesítésigazolás bemutatása, illetve az áru átadása, megbízás elvégzése után kerüljön kifizetésre Határozatlan időre létrejövő szerződések esetén a szerződésnek rendelkezni kell az felmondási időről Keretszerződések esetében minden esetben kerüljön feltüntetésre, hogy a Vállalkozás a szerződésben meghatározott keretszám felső határát jogosult, de nem köteles kimeríteni, és a másik fél nem jogosult ezen a címen kártérítést követelni Vita esetére kerüljön kikötésre a szerződésben a győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékessége Szállítási keretszerződések esetén kerüljön feltüntetésre, hogy a felek között létrejött szállítási szerződés nem jelent kizárólagos szállítási jogosultságot szállító számára, megrendelő (Vállalkozás) 20

SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI

SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság (7900 Szigetvár, Gyár u. 1.) BESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Mely készült a MEKH ajánlása alapján) 2013. május 27. Beszerzési Szabályzat a SZIGET-VÍZ Kft. víziközmű szolgáltató

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat Beszerzési Szabályzat a Vár-Vi-Za Kft, víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum A Vár-Vi-Za Kft.-nek (Székhelye: 7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 2/1,

Részletesebben

"ÖKOVÍZ" Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető kft, Beszerzési szabályzat 2700 Cegléd, Pesti u. 65. Tel:53-505-340 oldal 1/13

ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető kft, Beszerzési szabályzat 2700 Cegléd, Pesti u. 65. Tel:53-505-340 oldal 1/13 Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat az "ÖKOVÍZ" Kft.(2700 Cegléd, Pesti út 65.) víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 2700 Cegléd, Pesti u. 65. Tel:53-505-340

Részletesebben

A ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA A ZEMPLÉNI VÍZMŰ BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Lakatos István ügyvezető igazgató Jóváhagyta:. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal BESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 2011. évi CCIX. törvény 45-46.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum...4 2. Alkalmazandó fő jogszabályok...4 3. Értelmező rendelkezések...5 4. Szabályzat hatálya...5

TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum...4 2. Alkalmazandó fő jogszabályok...4 3. Értelmező rendelkezések...5 4. Szabályzat hatálya...5 TECHNIKAI OLDAL TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum...4 2. Alkalmazandó fő jogszabályok...4 3. Értelmező rendelkezések...5 4. Szabályzat hatálya...5 5. Beszerzési alapelvek...5 6. Beszerzési értékhatárok...6

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. 1 Balatonakarattya Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alattibeszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet

Részletesebben

KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Szám: 101.003.S1 Fejezet: Dokumentum cím Oldal: 1./14 Változat: 1.0 Kiadva: 2013. szeptember 17. KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. TARTALOMJEGYZÉK.1 II. TECHNIKAI SZAKASZ.2

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Rábapatona Község Önkormányzatának BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. szeptember 15-től TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. március 29. napjától 2. oldal I. A BESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. március 1 - től 2 BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat Beszerzési Szabályzat A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek (Székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat. Az AQUA Szolgáltató Kft. beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat. Az AQUA Szolgáltató Kft. beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat Az AQUA Szolgáltató Kft. beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Beszerzési szabályzat. Tartalomjegyzék. 1) Preambulum...3. 2) Alkalmazandó fő jogszabályok az alábbiak:...3. 3) Értelmező rendelkezések...

Beszerzési szabályzat. Tartalomjegyzék. 1) Preambulum...3. 2) Alkalmazandó fő jogszabályok az alábbiak:...3. 3) Értelmező rendelkezések... Tartalomjegyzék 1) Preambulum...3 2) Alkalmazandó fő jogszabályok az alábbiak:...3 3) Értelmező rendelkezések...3 4) Szabályzat hatálya...4 5) Beszerzési alapelvek...4 6) Beszerzési értékhatárok...4 7)

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 7/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI SZABÁLYZAT (tervezet) 2013. május Nagykovácsi Víziközmű Kft. Beszerzési Szabályzat 2013. május TECHNIKAI OLDAL

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Jánossomorja Város Önkormányzata Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kék Bagoly Bölcsőde Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

POROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

POROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Jóváhagyta: az önkormányzat 44/2015. (V.21.) hat. Hatályos: 2015. június 1.-től BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. 1-től Jóváhagyva: 2010. Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző évi közbeszerzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző évi közbeszerzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző 2016. évi közbeszerzési terv Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései lebonyolításával

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

JAVASLAT. Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására

JAVASLAT. Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására JAVASLAT Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet)

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) Jóváhagyta Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására 4/2. sz. melléklet Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (II. 18.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (II. 18.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2016. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (II. 18.) sz. határozata Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzatának

Részletesebben

5/2007 (I.24.) rendelete

5/2007 (I.24.) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2007 (I.24.) rendelete A közbeszerzés helyben központosításáról Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben