DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA március 24.

2 A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA I. rész PREAMBULUM A Debreceni Egyetem a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a közpénzek észszerű felhasználása és ellenőrizhetősége, valamint a verseny tisztaságának és a törvény alapelveinek biztosítása érdekében az alábbi szabályzatban írja elő a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az egyetem nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásainak dokumentálási rendjét. A közbeszerzési eljárás alapelvei közé tartozik a nyilvánosság, tisztességes verseny, esélyegyenlőség, arányosság, valamint az egyenlő és nemzeti elbánás biztosítása. Közbeszerzés akkor valósul meg, amikor az egyetem megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében meghatározott szervezetekkel visszterhes szerződéseket köt meg. A Debreceni Egyetem a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004 (V.25.) Kormány rendelet hatálya alá tartozó termékeket a kormányrendelet alapján e szabályzatban meghatározottak szerint szerzi be. II. rész A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az egyetem valamennyi szervezeti egységeivel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló munkaviszonyban álló személyekre. (2) A szabályzat tárgyi hatálya az egyetem azon árubeszerzéseire, építési beruházásaira, építési koncesszióira, szolgáltatás megrendeléseire és szolgáltatási koncesszióira terjed ki, amelyek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a Kbt. rendelkezései alapján a tárgyévre meghatározott értékhatárokat, ezért a törvény közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi kötelezővé. 2

3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI 2. (1) A közbeszerzés tárgyai az árubeszerzés, az építési beruházás, az építési koncesszió, a szolgáltatás megrendelése, valamint a szolgáltatási koncesszió. (2) Árubeszerzés: Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának, vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén árubeszerzésnek minősül az ingatlan tulajdonjogának, vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése is. A nemzeti értékhatárok alatti, illetve a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén nem minősül árubeszerzésnek az ingatlan tulajdonjogának, vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése. Az árubeszerzés statisztikai nómenklatúrája a CPA. (3) Építési beruházás: Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése és átvétele: - a Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka (pl.: - általános építési és mélyépítési munkák, valamint bontási munkák; - lakások, irodaházak, kórházak és egyéb lakó- és nem lakóépületek építése; - épületgépészet; - befejező építő munkák) kivitelezése, illetve kivitelezése és tervezése együtt, - építmény kivitelezése, illetve kivitelezése és tervezése együtt, - az egyetem által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése. Az építési beruházás statisztikai nómenklatúrája a NACE. (4) Építési koncesszió: Olyan építési beruházás, amely alapján az egyetem ellenszolgáltatásként az építmény hasznosítási jogát meghatározott időre átengedi, vagy e jogot pénzbeli ellenszolgáltatással együtt engedi át. (5) Szolgáltatás megrendelése: Olyan (árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő) visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése. A szolgáltatás megrendelésének statisztikai nómenklatúrája a CPC. 3

4 A közös közbeszerzési szószedetet (CPV) a 2151/2003/EK rendelet, illetve a 19/2004. (IV.28.) IM rendelet tartalmazza. A nemzeti és a közösségi értékhatárt elérő közbeszerzés esetén a CPV használata kötelező! (6) Szolgáltatási koncesszió: Olyan szolgáltatás megrendelése, amely alapján az egyetem ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése, vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. A szolgáltatási koncesszió csak a nemzeti értékhatárokat elérő értékű beszerzések esetén képezi a közbeszerzés tárgyát! (7) Amennyiben a szerződés egymással összefüggő több közbeszerzési tárgyat foglal magában, akkor a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. (8) A közbeszerzésnek nem tárgyai a Kbt. 29. (1) bekezdésében felsoroltak. A szolgáltatás megrendelésének nem tárgyai a Kbt. 29. (2) bekezdésében felsoroltak, az ott meghatározott kivételekkel eltérően. A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKHATÁRAI 3. (1) A közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetve kínált, áfa nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás. (=becsült érték) A közbeszerzés akkor kezdődik meg, amikor a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt feladják, illetve hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, vagy egyszerűsített eljárás esetén, amikor az ajánlattételi felhívást megküldik. Nemzeti értékhatár alatti közbeszerzés esetén a közbeszerzés akkor kezdődik meg, amikor az egyszerű közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívást közzététel céljából feladják, vagy azt az ajánlattevőknek megküldik. (2) A közbeszerzés értékhatárai a II. számú mellékletben találhatóak. Az SDR (Nemzetközi Valuta Alap) egy pénzügyi elszámolási egység, amelynek a valutája mindig fix. (3) január 01. napjától a közbeszerzési értékhatárt az éves költségvetési törvény állapítja meg. (4) Az értékhatárok folyamatos figyelemmel kíséréséért és a szabályzatba való átvezetéséért a fejlesztési igazgató a felelős. 4

5 (5) Az értékhatárokat a Debreceni Egyetem szintjén kell értelmezni, nem a tervezési egységek szintjén. Az egyetem egészét érintő ajánlattételi felhívásokat a fejlesztési igazgató egyetértését követően kell meghirdetni. (6) A becsült érték kiszámítása során mindazon közbeszerzés tárgyának értékét egybe kell számítani, amelyek: - beszerzésére egy költségvetési évben vagy 12 hónap alatt kerül sor, - beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, - rendeltetése azonos, vagy hasonló, illetve felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. (7) A közbeszerzési törvény előírásainak megkerülése céljából tilos a közbeszerzés tárgyait részekre bontani! Nem minősül a törvény megkerülésének, ha az egybeszámított értékű közbeszerzési tárgyak beszerzése több az egybeszámított értékű közbeszerzésnek megfelelő eljárási renddel egyező, közbeszerzési eljárás során megy végbe. III. rész A KÖZBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK 4. (1) Az egyetem a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv elkészítéséért a centrumokban (OEC, ATC, TEK) a Közbeszerzési Kereskedelmi Osztályok, illetve közbeszerzési referens, az egyetemi szintű közbeszerzéseknél pedig a fejlesztési igazgató a felelős. A közbeszerzési tervet a gazdasági igazgatók és fejlesztési igazgató összegzését követően a gazdasági főigazgató hagyja jóvá. A közbeszerzési tervnek az adott évben lefolytatott összes közbeszerzési eljárást tartalmaznia kell, ez azonban nem vonja maga után a tervben megadott összes eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Ha előre nem látható okból a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzés igénye merül fel, akkor az erre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért a fejlesztési igazgató a felelős a gazdasági igazgatók által hozzá eljuttatott adatok alapján. A közbeszerzési tervet 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános. 5

6 A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a tervezett közbeszerzéseket, - a közbeszerzés értékét (becsült érték), - a pénzügyi forrás rendelkezésre állásának várható időpontját, megkülönböztetve a költségvetési támogatást, a saját bevételt és az egyéb forrást, - az egyes közbeszerzési eljárásokat lebonyolító szervezetet. (2) Az egyetem az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegzést készít, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküld a Közbeszerzések Tanácsának. Az éves statisztikai összegzés elkészítéséért és a Közbeszerzések Tanácsának történő megküldéséért a fejlesztési igazgató a felelős a gazdasági igazgatók által hozzá eljuttatott adatok alapján. (3) Az egyetem a költségvetési év kezdetét követően legkésőbb minden év április 15. napjáig előzetes összesített tájékoztatót készít az adott évre, illetve az elkövetkező legfeljebb 12 hónapra tervezett: - összes árubeszerzéséről, ha annak becsült értéke eléri, vagy meghaladja a eurot, - a Kbt. 3. számú mellékletében szereplő szolgáltatás megrendeléséről, ha annak becsült értéke eléri, vagy meghaladja a eurot, - az építési beruházás lényeges jellemzőiről, feltételeiről, ha az építési beruházás becsült értéke eléri, vagy meghaladja az eurot. Ebben az esetben az előzetes összesített tájékoztatót a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell elkészíteni. Az egyetem köteles a közösségi értékhatárokat meghaladó beszerzéseiről előzetes összesített tájékoztatókat készíteni, melyek elkészítéséért a gazdasági igazgatók, közzétételéért a fejlesztési igazgató a felelős. Az előzetes összesített tájékoztatóban foglalt tervezett beszerzések nem vonják maguk után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az egyetemnek a központosított közbeszerzései vonatkozásában nem kell előzetes összesített tájékoztatót készítenie. Az előzetes összesített tájékoztatót a Kbt ban meghatározottak szerint hirdetmény útján kell közzé tenni a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004 (III.12) Korm.rendelet alapján. 6

7 Az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséért és hirdetmény útján történő közzétételéért a fejlesztési igazgató a felelős a gazdasági igazgatók által hozzá eljuttatott adatok alapján. IV. rész A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS 5. (1) Az Egyetem a központosított közbeszerzési eljárás alá tartozó eszközök és szolgáltatások beszerzéseit a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm.rendelet alapján bonyolítja le. (2) A központosított közbeszerzési eljárás alá tartozó termékeket és szolgáltatásokat a Közbeszerzési, illetve Kereskedelmi Osztályok a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság honlapján (www.kozbeszerzes.gov.hu) található szállítóktól szerezhetik be. A központosított közbeszerzési eljárás koordinálásáért az osztályvezetők a felelősek. (3) Az egyetem a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kiemelt termékek és szolgáltatások (a kiemelt termékek körét a Korm.rendelet 1. számú melléklete tartalmazza) közbeszerzésére vonatkozó beszerzési tervét 3 havonta előre köteles bejelenteni a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által közzétett módon. A beszerzési tervben foglalt tervezett beszerzések nem vonnak maguk után vásárlási kötelezettséget. (4) A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság és egyéb, az egyetem beszerzései felett felügyeletet ellátó szervezetek felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében a gazdasági igazgatók járnak el. (5) Az Egyetem valamennyi szervezeti egységét érintő, év közben folyamatos beszerzést igénylő termékek és szolgáltatások esetében, valamint a 168/2004. (V.25.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan a gazdasági főigazgató kezdeményezheti keretszerződés megkötését. 7

8 V. rész A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK 6. (1) A közbeszerzési eljárások lebonyolításában részt vevő egységek: - ATC, OEC, TEK, Központ - Közbeszerzési, Kereskedelmi Osztályok, illetve a közbeszerzési referens - Bíráló Bizottság - Döntéshozók: Rektor, Centrum Elnökök/TEK Elnök, - Ellenjegyzők: Gazdasági Főigazgató, Fejlesztési Igazgató, Gazdasági Igazgatók (2) Az ATC, OEC, TEK és a Központ szervezeti egységeinek (karok, intézetek, tanszékek stb.) közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatai: - a Közbeszerzési, Kereskedelmi Osztályokkal, illetve közbeszerzési referenssel való együttműködés és szakmai segítségnyújtás, - beszerzési igények (termékek megnevezése a mennyiség és az ár megjelölésével együtt, valamint a készlet és eszköz pontos megnevezése) határidőben és írásban történő benyújtása a Közbeszerzési Kereskedelmi Osztályok, illetve közbeszerzési referens, valamint a Gazdasági Igazgatóságok részére, - a beszerzések műszaki, gazdasági és egyéb paramétereinek meghatározása, - a szükséges engedélyek, az energia- és közműkapcsolatokat érintő technológiai beszerzéseknél a feltételek előzetes egyeztetése a Közbeszerzési Kereskedelmi Osztályokkal, illetve közbeszerzési referenssel. - az ajánlati felhívás és a dokumentáció elkészítéséhez szükséges adatok, információk rendelkezésre bocsátása, - a Közbeszerzési Kereskedelmi Osztály, illetve közbeszerzési referens felhívására az ajánlatok értékelésében való részvétel, - megkeresésre információ szolgáltatása, - a közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentálásért való felelősség. (3) A Közbeszerzési Kereskedelmi Osztályok, illetve közbeszerzési referens az egyetem szervezeti egységeiben (OEC, ATC, TEK) működő közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személyekből álló osztályok. A Közbeszerzési, Kereskedelmi Osztályok, illetve közbeszerzési referens közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatai: - a szervezeti egységek által megküldött dokumentumok alapján az egyes beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása szükségességének vizsgálata, majd az alkalmazandó eljárásról való döntés, - az ajánlati felhívás, a közbeszerzési naptár, az alkalmatlanná minősítés szempontjainak, a hirdetmény, valamint az ajánlati dokumentáció elkészítése, - az értékelési szempontokra való javaslattétel, - a becsült érték és a dokumentáció árának megszabása, 8

9 - a közbeszerzési eljárás lefolytatása (ajánlatok bontása, ajánlatok megvizsgálása és összehasonlítása, értesítési kötelezettségek teljesítése, jegyzőkönyvek elkészítése, hiánypótlásra való felszólítás, tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalások lebonyolítása, ajánlatokról szakvélemény készítése), - intézkedés a közzétételekről, - a döntés meghozatalát követően a közbeszerzés eredményének kihirdetése, - az eredmény közzététele a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapjában, - összegzés készítése az eljárásról, - a nyertes ajánlattevővel együttműködve a megkötendő szerződés előkészítése, - a szerződésszerű teljesítés, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányának és összhangjának rendszeres ellenőrzése, - szerződésszegés esetén a szerződés érvényesítésére vonatkozó intézkedések megtétele, - az elvégzett eljárási cselekmények dokumentálása és a dokumentumok 5 évig történő megőrzése, - együttműködés a többi szervezeti egységgel, valamint megkeresésre információszolgáltatás, - a központosított közbeszerzéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása és az ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítése, - a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó javaslatoknak a közbeszerzési tervben való rögzítése, illetve a közbeszerzési terv elkészítésében való részvétel, - az éves statisztikai összegzés elkészítésében való részvétel és adatszolgáltatás a fejlesztési igazgató részére - a megfelelő információáramlásért való felelősség. (4) A Bíráló Bizottság az ajánlatok pontozását végző értékelő testület, mely minimum 3 - maximum 11 tagból áll. A Bíráló Bizottság tagjai a döntéshozó személyétől függően: - gazdasági főigazgató/fejlesztési igazgató/gazdasági igazgató, - érintett szervezeti egységek vezetői, - Közbeszerzési Kereskedelmi osztályok vezetői, illetve közbeszerzési referens, - adott közbeszerzés tárgyához értő szakember, - külső szakértő - szükség esetén jogi szakértő, - közbeszerzési eljárás kiírójának meghívottai. A Bíráló Bizottság tagjait a döntéshozó személy nevezi ki. A Bíráló Bizottság feladata az ajánlatok pontozása alapján azok értékelése és a döntéshozó személy részére javaslattétel a nyertes ajánlatra. (5) Döntéshozók: A Rektor közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatai: - A Centrumok szakterületeihez nem tartozó, valamint a központi építési beruházások megrendelése esetén a Rektor által felkért Bíráló Bizottság értékelését követően - a Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzés esetében az Előkészítő Bíráló Bizottság és az Intézményi Beruházási Bizottság (IBB) javaslatát követően - a közbeszerzési eljárás során tett nyertes ajánlatról való egyszemélyi döntéshozatal. (Az Intézményi Beruházási Bizottság (IBB) egy 5 9

10 tagú bizottság, melynek 2 tagját az egyetem, 2 tagját az Oktatási Minisztérium delegálja melyből az egyik delegált az elnöki funkciót is betölti és 1 tagja az Oktatási Minisztérium által felkért külső szakértő.) - a közbeszerzési eljárás határozattal történő lezárása a hatáskörébe rendelt ügyeknél, - a központot érintő árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a Bíráló Bizottság értékelését és javaslattételét követően közbeszerzési eljárás során tett nyertes ajánlatról való egyszemélyi döntéshozatal, - szolgáltatások és árubeszerzések megrendelése esetén a több tervezési egységet érintő és emiatt közös közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Bíráló Bizottság értékelése és javaslattétele alapján - egyszemélyi döntéshozatal, - a közbeszerzési eljárás alapján létrejött szerződés aláírása a Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak szerint, - a jogkörök egy részét helyetteseire ideértve a gazdasági főigazgatót is átruházhatja; - a Centrumok szakterületeihez tartozó, nem oktatási célú fejlesztéseknél a Rektor feladatait és jogkörét a Centrumok és a TEK elnökeire átruházza. A Centrum Elnökök/TEK Elnök közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatai: - A fenti módon a Rektor által átadott, nem oktatási célú fejlesztéseket érintő döntéshozatal gyakorlása (egyszemélyi döntéshozatal). - Építési beruházás megrendelése esetén az IBB hatáskörét elérő értékhatártól (jelenleg millió Ft) a közbeszerzési eljárás során az IBB javaslatának figyelembe vételével a nyertes ajánlatról való egyszemélyi döntéshozatal; - árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a Bíráló Bizottság értékelését és javaslattételét követően a közbeszerzési eljárás során tett nyertes ajánlatról való egyszemélyi döntéshozatal, - a közbeszerzési eljárás határozattal történő lezárása a hatáskörébe rendelt ügyeknél, - a közbeszerzési eljárás alapján létrejött szerződés aláírása a Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak szerint, - a jogkörök egy részét helyetteseire ideértve a centrumok/tek gazdasági igazgatóit is átruházhatja. A Gazdasági Főigazgató közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatai: - a rektor döntési jogkörébe tartozó közbeszerzési eljárások dokumentumainak aláírás előtti ellenjegyzése és/vagy a Fejlesztési Igazgatóval együtt; - egyetemi szintű közbeszerzési terv jóváhagyása; - az egyetemi szintű termékek és szolgáltatások esetében a központosított közbeszerzések esetén keretszerződések megkötése. A Fejlesztési Igazgató közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatai: - a rektor döntési jogkörébe tartozó közbeszerzési eljárások dokumentumainak aláírás előtti ellenjegyzése és/vagy a Gazdasági Főigazgatóval együtt; - a szervezeti tervezési egységek közötti együttműködés koordinálása, - a határidők betartásáról és betartatásáról való gondoskodás, 10

11 - az előzetes összesített tájékoztató elkészítése és hirdetmény útján történő közzététele a tervezési egységek hozzá eljuttatott adatai alapján, - a centrumok, a TEK és a Központ adott költségvetési évre vonatkozó beszerzési igényeinek összesítése a tervezési egységek hozzá eljuttatott adatai alapján, - központi egyetemi szintű közbeszerzési terv összeállítása, - az összesített közbeszerzési terv jóváhagyásra történő előterjesztése a gazdasági főigazgató részére, - az éves statisztikai összegzés elkészítése és a Közbeszerzések Tanácsának történő megküldése a tervezési egységek hozzá eljuttatott adatai alapján, - egyetemi szinten kezdeményezett közbeszerzéseknél külső szakértő bevonása esetén vállalkozási szerződés megkötése. A Gazdasági Igazgatók közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatai: - a közbeszerzési eljárás lebonyolítására szükség esetén külső szakértő igénybevételéről való döntés, illetve a külső szakértő személyének kijelölése és megbízása, - a Centrum/TEK döntési jogkörébe tartozó közbeszerzési eljárás alapján létrejött szerződés ellenjegyzése a Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak szerint, - Több tervezési egységet érintő és emiatt közös közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Rektor egyszemélyi döntéshozatalához a gazdasági főigazgató és fejlesztési igazgató ellenjegyzése kiegészül a centrum/tek gazdasági igazgatójának ellenjegyzésével. - a szervezeti egységekkel való együttműködés biztosítása, - a határidők betartásáról és betartatásáról való gondoskodás, - az előzetes összesített tájékoztató elkészítése és a fejlesztési igazgató elé terjesztése, - az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek adott költségvetési évre vonatkozó beszerzési igényeinek összesítése, - a közbeszerzési tervrész megküldése a fejlesztési igazgató részére összegzés céljából, - a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság és egyéb, az egyetem beszerzései felett felügyeletet ellátó szervezetek felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, - Centrum/TEK szinten kezdeményezett közbeszerzéseknél külső szakértő bevonása esetén vállalkozási szerződés megkötése. (6) A közösségi értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű beszerzés esetén a központosított közbeszerzést kivéve az egyetem köteles a szakterületi jogosultsággal rendelkező Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadót bevonni a közbeszerzési eljárásba, amelyre nézve az egyetem tervezési egységei az éves költségvetésében forrást biztosítanak. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakértelmével elősegíti a közbeszerzési eljárás törvény szerinti lefolytatását. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó részt vesz a felhívás és a dokumentáció elkészítésében, valamint tagja lehet a bíráló bizottságnak is. Tevékenységéért díjazás illeti meg. (7) A tervezési egységek (OEC, ATC, TEK, Központ) e Szabályzatban megállapított előírásoktól szigorúbb eljárási feltételeket is alkalmazhatnak, melyek azonban nem 11

12 lehetnek ellentétesek a törvényi és e Szabályzatban foglalt előírásokkal. Ebben az esetben a szigorúbb feltételekről az érintett szervezeti egységeket tájékoztatni kell. (8) A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Kbt. előírásainak megfelelően közbeszerzési tevékenységgel foglalkozó szakcég, illetve külső szakértő is megbízható. Olyan szakcég bízható meg a feladattal, aki rendelkezik a (6) bekezdés szerinti hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogosultsággal. 12

13 VI. rész A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE 7. (1) A közbeszerzési eljárás fajtái: - nyílt eljárás (Kbt ) - meghívásos eljárás (Kbt ) - tárgyalásos eljárás (Kbt ) (2) A tárgyalásos eljárás lehet: - hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárás, illetve - hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (3) A nemzeti értékhatár alatti közbeszerzések esetén egyszerű közbeszerzési eljárást kell alkalmazni. (Kbt ) (4) A közbeszerzési eljárás során nem lehet az egyik eljárási fajtáról a másikra áttérni. (5) A nemzeti értékhatárokat elérő, valamint a nemzeti értékhatár felét elérő, vagy meghaladó közbeszerzési eljárással kapcsolatos hirdetményeket a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben kell közzétenni, melynek címe: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax.: 06 (1) on-line értesítés: (6) A közösségi értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárással kapcsolatos hirdetményeket az Európai Unió hivatalos lapjában (Officcial Journal of the European Communities) és a hirdetmények elektronikus napilapjában, a TED (Tenders Electronic Daily) adatbankban, a Közbeszerzési Értesítő szerkesztőségén keresztül kell közzétenni. A hivatalos lap címe: OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 2. Rue Mercier L-2985 Luxemburg Fax: , , on-line értesítés: 13

14 (7) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi eseményt (megbeszélést, ülést, döntést) jegyzőkönyv formájában írásban dokumentálni kell. A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei: - eljáró szerv/személy, - közbeszerzés ügyszáma, - esemény helye, ideje (kezdő és befejező időpontja), - résztvevők és a jegyzőkönyvvezető neve, - az esemény tényszerű leírása. (8) A bírálati szempont eredményét tekintve kétféle lehet: - legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás - összességében legelőnyösebb ajánlat. (9) A nyomtatvány-minták megtalálhatóak a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról szóló 15/2004. (IV.25.) IM rendeletben. (10) Valamennyi lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét, valamint a megkötött szerződéseket az egyetem honlapján nyilvánosságra kell hozni az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B (1) bekezdése alapján. A NYÍLT ELJÁRÁS 8. (1) A nyílt eljárás hirdetmény útján történő ajánlati felhívás közzétételével indul. A nyílt eljárás alkalmazása szabadon választható, azonban gyorsított eljárás alkalmazása nem lehetséges. (2) Az ajánlati felhívást a Kbt iban foglalt tartalommal kell közzétenni. (3) Az ajánlati felhívásban foglaltakhoz az egyetem kötve van. (4) Dokumentáció készítése kötelező, amelyre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt ai tartalmazzák. (5) Az ajánlatok benyújtásának határideje fő szabály szerint az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított minimum 52 nap. (6) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához köthető. (7) Az ajánlattevő kérelmére kiegészítő tájékoztatás nyújtása kötelező. (8) Ajánlatok benyújtásának módja fő szabály szerint írásban és zártan, közvetlenül, vagy postai úton. 14

15 (9) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a bontástól számított 5 napon belül az összes ajánlattevőnek meg kell küldeni. (10) Az ajánlattevővel való tárgyalás tilos! (11) Az ajánlatok elbírálását a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni. Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegzést kell készíteni az ajánlatokról, melyet a Közbeszerzések Tanácsa, illetve az Európai Bizottság részére, azok kérésére meg kell küldeni. (12) Az ajánlatok elbírálását követően, de legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 építési beruházás esetén 60 napon belül az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban, nyilvánosan eredményt kell hirdetni. (13) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az egyetem részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a megadott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. (14) A közbeszerzési eljárás az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételével zárul le. A tájékoztatót a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételre az eredményhirdetéstől, illetve annak határidejének lejártától számított 5 munkanapon belül kell feladni, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre legkésőbb a szerződéskötéstől, illetve annak tervezett időpontjának lejártától számított 5 munkanapon belül kell megküldeni. (15) Az ajánlati felhívásban kell megadni a szerződéskötés tervezett időpontját, amelynek az eredményhirdetéstől számított 8. és 30. nap közé kell esnie. A szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, melynek során az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B (1) bekezdése alapján nyilvános a szerződések típusa, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változása. A MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁS 9. (1) A meghívásos eljárásban csak az egyetem által kiválasztott ajánlattevők vehetnek részt. A meghívásos eljárás alkalmazása szabadon választható, gyorsított eljárás alkalmazása is lehetséges a Kbt ban foglalt feltételek fennállása esetén. (2) A meghívásos eljárás 2 szakaszból áll: - részvételi szakasz - ajánlattételi szakasz 15

16 RÉSZVÉTELI SZAKASZ (3) Az eljárás hirdetmény útján történő részvételi felhívás/dokumentáció közzétételével indul. (4) A részvételi felhívást a Kbt ban foglalt tartalommal kell közzétenni. (5) Ebben a szakaszban az egyetem nem kérhet, az ajánlattevő pedig nem tehet ajánlatot, valamint a részvételt nem lehet ajánlati biztosítékhoz kötni. (6) Dokumentáció készítése nem kötelező. (7) A részvételi jelentkezés benyújtásának határideje fő szabály szerint a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított minimum 37 nap. (8) Az ajánlattevő kérelmére kiegészítő tájékoztatás nyújtása kötelező. (9) A részvételi jelentkezés benyújtásának módja fő szabály szerint írásban és zártan, közvetlenül, vagy postai úton. (10) A részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását a részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. (11) A részvételi elbírálást a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni. A részvételi jelentkezések elbírálását követően, de legkésőbb a részvételi jelentkezések felbontásától számított 30 építési beruházás esetén 60 napon belül a részvételi felhívásban meghatározott időpontban, nyilvánosan eredményt kell hirdetni. (12) Eredményhirdetés. AJÁNLATTÉTELI SZAKASZ (13) Az eredményes részvételi szakaszt követően az eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül legalább 5 alkalmasnak minősített jelentkezőnek írásbeli ajánlattételi felhívást kell küldeni. (14) Az ajánlati felhívás kötelező tartalmi elemeit a Kbt a tartalmazza. Az ajánlati felhívásban foglaltakhoz az egyetem kötve van. (15) Dokumentáció készítése kötelező, amelyre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt ai tartalmazzák. (16) Az ajánlattevő kérelmére kiegészítő tájékoztatás nyújtása kötelező. 16

17 (17) Az ajánlatok benyújtásának határideje fő szabály szerint az ajánlati felhívás megküldésének napjától számított minimum 40 nap. (18) Az ajánlatok benyújtásának módja fő szabály szerint írásban és zártan, közvetlenül, vagy postai úton. (19) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a bontástól számított 5 napon belül az összes ajánlattevőnek meg kell küldeni. (20) Az ajánlattevővel való tárgyalás tilos! (21) Az ajánlatok elbírálását a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni. Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegzést kell készíteni az ajánlatokról, melyet a Közbeszerzések Tanácsa, illetve az Európai Bizottság részére, azok kérésére meg kell küldeni. (22) Az ajánlatok elbírálását követően, de legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 építési beruházás esetén 60 napon belül az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban, nyilvánosan eredményt kell hirdetni. (23) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az egyetem részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a megadott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. (24) A közbeszerzési eljárás az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételével zárul le. A tájékoztatót a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételre az eredményhirdetéstől, illetve annak határidejének lejártától számított 5 munkanapon belül kell feladni, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre legkésőbb a szerződéskötéstől, illetve annak tervezett időpontjának lejártától számított 5 munkanapon belül kell megküldeni. (25) Az ajánlati felhívásban kell megadni a szerződéskötés tervezett időpontját, amelynek az eredményhirdetéstől számított 8. és 30. nap közé kell esnie. A szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, melynek során az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B (1) bekezdése alapján nyilvános a szerződések típusa, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változása. 17

18 A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 10. (1) A tárgyalásos eljárás jelentősen korlátozza a versenyt, mivel csak kis számú ajánlattevő vehet részt az eljárásban, ezért ezt a fajta eljárást csak kivételes esetekben, a Kbt.124. (2) és 125. (2) (5)-ben maghatározott feltételek fennállása esetén lehet alkalmazni. (2) Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás csak a Kbt (2) bekezdésében meghatározott esetekben alkalmazható. (3) Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás csak a Kbt ban meghatározott esetekben alkalmazható. HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS (4) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban csak az egyetem által kiválasztott egy vagy több ajánlattevő tárgyal az egyetemmel a szerződés feltételeiről. Ezt az eljárást csak a Kbt (2)-ben foglalt feltételek fennállása esetén lehet alkalmazni. Gyorsított eljárás alkalmazása is lehetséges a Kbt a alapján. (5) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 2 szakaszból áll: - részvételi szakasz - ajánlattételi szakasz RÉSZVÉTELI SZAKASZ (6) Az eljárás hirdetmény útján történő részvételi felhívás/dokumentáció közzétételével indul. (7) A részvételi felhívást a Kbt ban foglalt tartalommal kell közzétenni. A részvételi felhívásban meg kell jelölni továbbá az eljárásban részt vehető ajánlattevők létszámát, vagy keretszámát. (8) Ebben a szakaszban az egyetem nem kérhet, az ajánlattevő pedig nem tehet ajánlatot, valamint a részvételt nem lehet ajánlati biztosítékhoz kötni. (9) Dokumentáció készítése nem kötelező. (10) A részvételi jelentkezés benyújtásának határideje fő szabály szerint a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított minimum 37 nap. (11) Az ajánlattevő kérelmére kiegészítő tájékoztatás nyújtása kötelező. 18

19 (12) A részvételi jelentkezés benyújtásának módja fő szabály szerint írásban és zártan, közvetlenül, vagy postai úton. (13) A részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását a részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a bontástól számított 5 napon belül az összes ajánlattevőnek meg kell küldeni. (14) A részvételi elbírálást a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni. A részvételi jelentkezések elbírálását követően, de legkésőbb a részvételi jelentkezések felbontásától számított 30 építési beruházás esetén 60 napon belül a részvételi felhívásban meghatározott időpontban, nyilvánosan eredményt kell hirdetni. (15) Eredményhirdetés. AJÁNLATTÉTELI SZAKASZ (16) Az eredményes részvételi szakaszt követően az eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül legalább 5 alkalmasnak minősített jelentkezőnek írásbeli ajánlattételi felhívást kell küldeni. (17) Az ajánlattételi felhívás kötelező tartalmi elemeit a Kbt a tartalmazza. (18) Dokumentáció készítése kötelező, amelyre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt ai, valamint a 121. (1)-e tartalmazzák. (19) Az ajánlattevő kérelmére kiegészítő tájékoztatás nyújtása kötelező. (20) Ajánlattételi határidő nincs törvényileg előírva, azonban úgy kell meghatározni, hogy az ajánlattevő részére elegendő időtartam álljon rendelkezésre a megfelelő ajánlat elkészítésére. (fő szabály szerint az ajánlati felhívás megküldésének napjától számított minimum 8 munkanap.) (21) Az ajánlattételi felhívásban foglaltakhoz az egyetem nincs kötve. Az ajánlattevőnek sincsen ajánlati kötöttsége a Kbt (2) ben meghatározott feltételekkel. (22) Az egyetem szabadon tárgyal a szerződés feltételeiről a kiválasztott ajánlattevőkkel. A tárgyalások arra irányulnak, hogy az egyetem a legkedvezőbb érvényes ajánlat tevőjével kössön szerződést. A tárgyalások az ajánlattevőkkel együttesen, vagy egymást követően egy, vagy több fordulóban is megtarthatóak. (23) Az ajánlatok elbírálását a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni. Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegzést kell készíteni az ajánlatokról, melyet a Közbeszerzések Tanácsa, illetve az Európai Bizottság részére, azok kérésére meg kell küldeni. 19

20 (24) Az ajánlatok elbírálását követően, az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban, nyilvánosan eredményt kell hirdetni. (25) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az egyetem részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a megadott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. (26) A közbeszerzési eljárás az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételével zárul le. A tájékoztatót a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételre az eredményhirdetéstől, illetve annak határidejének lejártától számított 5 munkanapon belül kell feladni, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre legkésőbb a szerződéskötéstől, illetve annak tervezett időpontjának lejártától számított 5 munkanapon belül kell megküldeni. (27) Az ajánlati felhívásban kell megadni a szerződéskötés tervezett időpontját, amelynek az eredményhirdetéstől számított 8. és 30. nap közé kell esnie. A szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, melynek során az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B (1) bekezdése alapján nyilvános a szerződések típusa, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változása. HÍRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS (28) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén általában csak 3 ajánlattevő vesz részt az eljárásban, ezért ezt a fajta eljárást csak kivételes esetekben, a Kbt ban maghatározott feltételek fennállása esetén lehet alkalmazni. (29) Az eljárás az ajánlattevő(k) részére történő ajánlattételi felhívás megküldésével kezdődik. Az egyetemnek legalább 3 ajánlattevőt kell felhívnia ajánlattételre. (30) Az eljárás megkezdésének napján az egyetem köteles az ajánlattételi felhívást, az ajánlattételre felhívott szervezetek nevét és címét, valamint az eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatót megküldeni a Közbeszerzési Döntőbizottságnak. (31) Az ajánlattételi felhívás kötelező tartalmi elemeit a Kbt a tartalmazza. (32) Dokumentáció készítése nem kötelező. (33) Az ajánlattevő kérelmére kiegészítő tájékoztatás nyújtása kötelező. (34) Ajánlattételi határidő nincs törvényileg előírva, azonban úgy kell meghatározni, hogy az ajánlattevő részére elegendő időtartam álljon rendelkezésre a megfelelő ajánlat elkészítésére. (fő szabály szerint az ajánlati felhívás megküldésének napjától számított minimum 8 munkanap.) 20

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

DEBRECENI EGYETEM. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. május 16. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM...

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző évi közbeszerzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző évi közbeszerzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző 2016. évi közbeszerzési terv Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 6. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM... 3 II. rész: A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI... 4 KIVÉTELEK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog, Város Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV. Győr, 2010.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV. Győr, 2010. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV Győr, 2010. TARTALOMJEGYZÉK A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A közbeszerzési terv felépítése... 3 2. A Kbt.

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1., A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA E közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse Szakoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 15. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. július 30-tól Jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

Szent István Egyetem 2/2004.sz. Rektori Utasítás. A Szent István Egyetem Közbeszerzési Szabályzata

Szent István Egyetem 2/2004.sz. Rektori Utasítás. A Szent István Egyetem Közbeszerzési Szabályzata Szent István Egyetem 2/2004.sz. Rektori Utasítás A Szent István Egyetem Közbeszerzési Szabályzata Bevezetés A Közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi CXXIX.törvény (a továbbiakban Kbt.) alapján a Szent István

Részletesebben

Kibocsátó képviseletében:

Kibocsátó képviseletében: 2/2016. számú szabályzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. -ban foglalt kötelezettség alapján a közbeszerzési eljárások belső, részletes szabályainak meghatározására

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HEGYHÁTHODÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2010. november 15. Hegyháthodász Község Önkormányzata (9915 Hegyháthodász, Kossuth Lajos u. 36.) a közbeszerzésekről

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012 BÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2653 Bánk, Hősök tere 11. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012 2011. november hó 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. 1 Balatonakarattya Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alattibeszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet

Részletesebben

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE FADD, 2010. ÁPRILIS 14. 2 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE (AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2010. (11.15.)

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal

Gombai Polgármesteri Hivatal Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 433-927 Fax: (29) 433-894 e-mail: hivatal@gomba.hu 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése 2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/257-23/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. 01.01-tól 2 I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal 4db új első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/109 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj.

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/139 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 Felsőzsolca Város Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatósága és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerzések során

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. július 1. napjától KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben