Közbeszerzési referens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012."

Átírás

1 Modulszám Modulnév Kompetencia típus Kompetencia tartalom A közbeszerzés alapjai Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát A közbeszerzés alapjai Azonosítja a közbeszerzés köteles tevékenységeket és elhatárolja más beszerzési vagy versenyeztetési területektől A közbeszerzés alapjai Alkalmazza a közbeszerzési törvényt és annak végrehajtási rendeleteit A közbeszerzés alapjai Nyomon követi a nemzeti és az uniós értékhatárok változásait A közbeszerzés alapjai Kiválasztja az alkalmazandó eljárásrendet és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját A közbeszerzés alapjai Azonosítja a beszerzési tárgyakat A közbeszerzés alapjai Kiválasztja a kivételi körbe tartozó, valamint a speciális szabályok alá eső (pl. védelmi, egészségügyi) beszerzési tárgyakat A közbeszerzés alapjai Alkalmazza az egybeszámítási szabályokat, meghatározza a közbeszerzés becsült értékét A közbeszerzés alapjai Alkalmazza a felhívásra és dokumentációra vonatkozó előírásokat A közbeszerzés alapjai Ellátja az ajánlatkérő és az ajánlattevő számára előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket A közbeszerzés alapjai Alkalmazza a kizáró okokra, az alkalmassági követelményekre és az összeférhetetlenségre előírt szabályokat A közbeszerzés alapjai Alkalmazza a közszolgáltatók beszerzéseire vonatkozó szabályokat A közbeszerzés alapjai Alkalmazza a központosított közbeszerzések szabályait A közbeszerzés alapjai Alkalmazza az építési beruházások és a tervpályázati eljárás speciális szabályait A közbeszerzés alapjai Alkalmazza a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat A közbeszerzés alapjai Alkalmazza a fenntartható közbeszerzésre irányadó szabályokat A közbeszerzés alapjai Alkalmazza az ajánlatok, részvételi jelentkezések benyújtására és elbírálására vonatkozó szabályokat A közbeszerzés alapjai Figyelemmel kíséri a Közbeszerzési Hatóság által kiadott közbeszerzési vonatkozású jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat A közbeszerzés alapjai Nyomon követi a közbeszerzési vonatkozású jogszabályok változásait A közbeszerzés alapjai Figyelemmel kíséri a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit A közbeszerzés alapjai Nyomon követi az Európai Unió közbeszerzéseket szabályozó joganyagát A közbeszerzés alapjai Érvényesíti a közbeszerzési eljárásban a szakértelem biztosításával szemben támasztott követelményeket A közbeszerzés alapjai Mérlegeli hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásának lehetőségét a közbeszerzési eljárásba A közbeszerzés alapjai A közbeszerzési kötelezettség meghatározása, a közbeszerzési jogszabályok A közbeszerzés alapjai A közbeszerzési jogforrások rendszere A közbeszerzés alapjai Az Európai Unió közbeszerzési tárgyú jogforrásai, dokumentumai A közbeszerzés alapjai A közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzési törvény céljai és alapelvei A közbeszerzés alapjai A közbeszerzési törvény hatálya A közbeszerzés alapjai Az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések A közbeszerzés alapjai Közzététel és kommunikáció a közbeszerzési eljárásban A közbeszerzés alapjai Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai A közbeszerzés alapjai A felhívás és a dokumentáció elkészítésének elméleti szabályai A közbeszerzés alapjai A kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere A közbeszerzés alapjai A közbeszerzés tárgyának meghatározása és a közbeszerzési műszaki leírás A közbeszerzés alapjai Az ajánlattevőkkel és a részvételre jelentkezőkkel kapcsolatos követelmények

2 A közbeszerzés alapjai Az ajánlatok és részvételi jelentkezések, az azok benyújtására és felbontására vonatkozó szabályok A közbeszerzés alapjai Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok A közbeszerzés alapjai A közbeszerzési eljárások fajtái A közbeszerzés alapjai Az építési koncesszióra vonatkozó különös szabályok A közbeszerzés alapjai A közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös szabályok A közbeszerzés alapjai A nemzeti eljárásrend szabályai A közbeszerzés alapjai Az építési beruházások és a tervpályázati eljárás speciális szabályai A közbeszerzés alapjai A központosított közbeszerzések szabályai A közbeszerzés alapjai Olvasott szakmai szöveg megértése A közbeszerzés alapjai Szakmai nyelvezetű íráskészség A közbeszerzés alapjai Szakmai nyelvezetű beszédkészség A közbeszerzés alapjai Folyamatelemzés A közbeszerzés alapjai Személyes kompetenciák Precizitás A közbeszerzés alapjai Személyes kompetenciák Önállóság A közbeszerzés alapjai Személyes kompetenciák Szervezőkészség A közbeszerzés alapjai Határozottság A közbeszerzés alapjai Tömör fogalmazás készsége A közbeszerzés alapjai Konfliktusmegoldó készség A közbeszerzés alapjai Módszerkompetenciák Áttekintő képesség A közbeszerzés alapjai Módszerkompetenciák Rendszerben való gondolkodás A közbeszerzés alapjai Módszerkompetenciák Információgyűjtés Áttekinti a közbeszerzési intézményrendszert Folyamatosan nyomon követi a közbeszerzési jogalkotásért felelős minisztérium és a Közbeszerzési Hatóság tevékenységét Elhatárolja a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság tevékenységét Átlátja a közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét Nyomon követi a kamarák és az egyéb érdekképviseleti szervek közbeszerzésekben betöltött szerepét Nyomon követi az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét mind a jogalkotás, mind az ellenőrzés területén Koordinálja a közbeszerzési jogorvoslati kérelem előkészítését, felismeri a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket

3 Nyomon követi a hivatalbóli jogorvoslati eljárást kezdeményezők körének adott eljárásban folytatott tevékenyégét Összeveti és alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárás és a közbeszerzési jogorvoslati eljárás szabályait Segítséget nyújt a közbeszerzési tárgyú perek során Figyelemmel kíséri az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát Segítséget nyújt a hivatalos közbeszerzési tanácsadói, a minősített ajánlattevői és az esetleges jogorvoslati kérelem elkészítéséhez, illetve az előzetes vitarendezési kérelemre adott válaszhoz A Közbeszerzési Hatóság jogállása és feladatai A Közbeszerzési Hatóság hatósági tevékenysége A Közbeszerzési Döntőbizottság jogállása, feladata, felépítése Hivatalos közbeszerzési tanácsadók, minősített ajánlattevők A közbeszerzések ellenőrzésének rendszere: a támogatásból megvalósuló közbeszerzések és a központi közbeszerzések ellenőrzése A kamarák és az egyéb érdekképviseleti szervek közbeszerzésekben betöltött szerepe Az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású jogalkotási és ellenőrzési tevékenysége A közigazgatási hatósági eljárás és a közbeszerzési jogorvoslati eljárási szabályok egymáshoz való viszonya A kérelemre és a hivatalból induló közbeszerzési jogorvoslati eljárás-kezdeményezés, az előzetes vitarendezés szabályai A közbeszerzési jogorvoslati eljárás szabályai

4 A közbeszerzési tárgyú közigazgatási és polgári perek Az Európai Unió Bírósága előtt kezdeményezhető eljárás szabályai Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvezetű íráskészség Szakmai nyelvezetű beszédkészség Személyes kompetenciák Precizitás Személyes kompetenciák Önállóság Személyes kompetenciák Szervezőkészség Határozottság Tömör fogalmazás készsége Konfliktusmegoldó készség Módszerkompetenciák Áttekintő képesség Módszerkompetenciák Rendszerben való gondolkodás Módszerkompetenciák Információgyűjtés Jogi alapintézmények Alkalmazza a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi szabályokat Jogi alapintézmények Alkalmazza a közbeszerzési szerződésre vonatkozó szabályokat

5 Jogi alapintézmények Alkalmazza a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat Jogi alapintézmények A közbeszerzési jogorvoslati eljárásban alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) irányadó rendelkezéseit Jogi alapintézmények Indokolt esetben javaslatot tesz a jogorvoslati eljárás során az Európai Közösségek Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezésére Jogi alapintézmények Felismeri a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat Jogi alapintézmények Felismeri a korrupciós helyzeteket, megteszi a szükséges intézkedéseket az összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése érdekében, gondoskodik a közbeszerzésben a nyilvánosság biztosításáról Jogi alapintézmények Nyomon követi a közbeszerzéshez kapcsolódó államháztartási és költségvetési jogszabályok változásait Jogi alapintézmények A jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartást folytat az eljárás során Jogi alapintézmények Közigazgatási eljárásjog Jogi alapintézmények Közbeszerzési vonatkozású polgári jog Jogi alapintézmények A közbeszerzési szerződések Jogi alapintézmények Közbeszerzési vonatkozású polgári eljárásjog Jogi alapintézmények Közbeszerzési vonatkozású versenyjog Jogi alapintézmények Közbeszerzési vonatkozású pénzügyi jog: államháztartási és költségvetési jog Jogi alapintézmények Közbeszerzési vonatkozású büntetőjogi tényállások Jogi alapintézmények Olvasott szakmai szöveg megértése Jogi alapintézmények Szakmai nyelvezetű íráskészség, írásbeli fogalmazás készsége Jogi alapintézmények Szakmai nyelvezetű beszédkészség Jogi alapintézmények Személyes kompetenciák Precizitás Jogi alapintézmények Személyes kompetenciák Megbízhatóság Jogi alapintézmények Személyes kompetenciák Szervezőkészség Jogi alapintézmények Határozottság Jogi alapintézmények Tömör fogalmazás készsége Jogi alapintézmények Konfliktusmegoldó készség Jogi alapintézmények Módszerkompetenciák Áttekintő képesség Jogi alapintézmények Módszerkompetenciák Rendszerben való gondolkodás Jogi alapintézmények Módszerkompetenciák Információgyűjtés Közbeszerzési gyakorlat Közbeszerzési szempontból meghatározza a pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételeket Közbeszerzési gyakorlat Összeállítja a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására benyújtandó dokumentumokat Közbeszerzési gyakorlat Javaslatot tesz az értékelési szempontrendszer kialakítására, valamint szerepet vállal az értékelésben Közbeszerzési gyakorlat Felismeri az aránytalanul alacsony ár és az irreális ajánlati elemek használatát, valamint javaslatot tesz a fentiekhez kapcsolódó indokolás elfogadhatóságáról Közbeszerzési gyakorlat Mérleg alapján főbb mutatókat számol, beszámolót elemez Közbeszerzési gyakorlat Elkészíti a közbeszerzési eljárás felhívását és dokumentációját Közbeszerzési gyakorlat Meghatározza az egyes eljárástípusok időtartamát és ütemezését Közbeszerzési gyakorlat Előkészíti a közbeszerzési eljárás során szükséges dokumentumokat, iratmintákat Közbeszerzési gyakorlat Koordinálja az előzetes piacfelmérést, becsült értéket számol

6 Közbeszerzési gyakorlat Lebonyolítja a közbeszerzési eljárás során szükséges hivatalos levelezést Közbeszerzési gyakorlat Ellátja a közbeszerzési dokumentumok kezelésére, őrzésére vonatkozó feladatokat Közbeszerzési gyakorlat Alkalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló számítási módszereket Közbeszerzési gyakorlat Értékeli és beazonosítja az ajánlatokban előterjesztett dokumentumokat Közbeszerzési gyakorlat Összeállítja az ajánlatot, összegyűjti a szükséges dokumentumokat és szükség szerint önálló iratmintákat készít Közbeszerzési gyakorlat Alkalmazza az önálló és a közös ajánlattétel szabályait a gyakorlatban Közbeszerzési gyakorlat Előkészíti és szükség szerint elkészíti a közbeszerzési tervet és szabályzatot Közbeszerzési gyakorlat Előkészíti a közbeszerzési jogorvoslati eljárás során szükséges dokumentumokat Közbeszerzési gyakorlat Lefolytatja az előzetes vitarendezést Közbeszerzési gyakorlat A jogorvoslati szakasz tárgyalásán szükség szerint nyilatkozatot tesz, közreműködik a beadványok elkészítésében és elemzi a jogorvoslati döntéseket Közbeszerzési gyakorlat Ellenőrzi a közbeszerzési szabályok előírásainak érvényesülését a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, vagy a szerződés módosítása, illetve a szerződés teljesítésének ellenőrzése során Közbeszerzési gyakorlat Szükség szerint koordinálja a szerződés teljesítése során szükséges dokumentumok kibocsátását Közbeszerzési gyakorlat Nyomon követi a támogatásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint elkészíti azokat és kapcsolatot tart az érintett szervekkel Közbeszerzési gyakorlat Nyomon követi a közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint elkészíti azokat és kapcsolatot tart az érintett szervekkel Közbeszerzési gyakorlat A költségvetési szervek tervezési folyamatainak alapvonásai Közbeszerzési gyakorlat Mérlegkészítési alapok, mérlegből, beszámolóból számítható mutatók elemzése Közbeszerzési gyakorlat A pénzügyi és gazdasági alkalmasság előírása és igazolásának módja a gyakorlatban Közbeszerzési gyakorlat Az egyes közbeszerzési eljárások gyakorlati módszertana Közbeszerzési gyakorlat A közbeszerzési eljárás dokumentálásának gyakorlata Közbeszerzési gyakorlat A közbeszerzési terv és a közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési gyakorlat A beadványok, nyilatkozatok elkészítésének gyakorlati kérdései a jogorvoslati eljárásban Közbeszerzési gyakorlat A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elkészítésének, módosításának, a szerződés teljesítése ellenőrzésének szabályai Közbeszerzési gyakorlat Előzetes vitarendezés és tárgyalástechnika Közbeszerzési gyakorlat Jogorvoslati döntvényelemzés Közbeszerzési gyakorlat Olvasott szakmai szöveg megértése Közbeszerzési gyakorlat Szakmai nyelvezetű íráskészség Közbeszerzési gyakorlat Szakmai nyelvezetű beszédkészség Közbeszerzési gyakorlat Személyes kompetenciák Precizitás Közbeszerzési gyakorlat Személyes kompetenciák Önállóság Közbeszerzési gyakorlat Személyes kompetenciák Szervezőkészség Közbeszerzési gyakorlat Tömör fogalmazás készsége Közbeszerzési gyakorlat Konfliktusmegoldó készség Közbeszerzési gyakorlat Prezentációs készség Közbeszerzési gyakorlat Módszerkompetenciák Áttekintő képesség Közbeszerzési gyakorlat Módszerkompetenciák Rendszerben való gondolkodás Közbeszerzési gyakorlat Módszerkompetenciák Információgyűjtés

7 Meghatározza az egyes közbeszerzési eljárások során közzéteendő hirdetményeket és tájékoztatókat, kiválasztja az adott eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípust Alkalmazza a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó elektronikus dokumentálás szabályait Elektronikusan gyakorolja az eljárási cselekményeket és biztosítja az írásbeliség érvényesülését Használja az elektronikus, ingyenes hatósági vagy közhiteles nyilvántartásokat Kitölti a hirdetménymintákat Elhatárolja a TED-adatbankban is, vagy kizárólag a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő hirdetményeket Feladja a közbeszerzési és tervpályázati hirdetményeket és tájékoztatókat Nyomon követi a hirdetmények ellenőrzésének rendszerét Alkalmazza a helyesbítés szabályait Koordinálja a honlapon történő közzétételt Használja a hatályos jogszabályok gyűjteményét Adatokat keres a közbeszerzési vonatkozású honlapokon Biztosítja a nyilvánosságot, elektronikusan közzéteszi a dokumentumokat A hirdetmények és tájékoztatók kitöltésének, közzétételének rendszere

8 A közbeszerzési eljárás elektronikus dokumentálásának gyakorlata A közbeszerzési eljárások ellenőrzése Elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások CPV kódrendszer TED adatbank és Közbeszerzési Értesítő Nyilvánosság biztosítása az elektronikus közzététel útján A közbeszerzéshez kapcsolódó elektronikus felületek kezelése Szakmai nyelvezetű íráskészség Szakmai szövegek értelmezésének készsége Személyes kompetenciák Precizitás Személyes kompetenciák Megbízhatóság Személyes kompetenciák Alaposság Határozottság Tömör fogalmazás készsége Problémamegoldó képesség

9 Módszerkompetenciák Módszerkompetenciák Módszerkompetenciák Közbeszerzési referens Áttekintő képesség Rendszerben való gondolkodás Információgyűjtés

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 8., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (VI. 8.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK OKLEVELES DÓSZKÉRTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 03 2. szakképesítés megnevezése: Okleveles adószakértő

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

A Kbt. 2014. március 15-i módosítása

A Kbt. 2014. március 15-i módosítása Dr. Kovács László főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közbeszerzésért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzés-stratégiai és Tájékoztatási Főosztály 2014. június 18. I. A módosítás

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN:

KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN: Sigma Állami és Közigazgatási Fejlesztés Támogatása A Sigma az OECD és az Európai Unió közös kezdeményezése, elsősorban EU finanszírozással KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN: AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 79. Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben