Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók"

Átírás

1 európa füzetek Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók

2 Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók Budapest, kiadás

3 AZ EURÓPA FÜZETEK SOROZAT KÖTETEI AZ ITDH EURO INFO KÖZPONT INGYENES KIADVÁNYAI Megjelent az ITDH kiadásában Felelõs kiadó az ITDH vezérigazgatója Szerzõk: Dr. Lukács Andrea, Dr. Fribiczer Gabriella Fõszerkesztõ: Dr. Lukács Andrea ITDH kiadás ISSN ISBN

4 Tisztelt Vállalkozó! Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) Euro Info Központja (EIC) gondozásában megjelenõ, nagy sikerû Európa füzetek sorozat új kiadványát tarja kezében, Közbeszerzésrõl egyszerûen címmel. A kötet aktualitását adja, hogy a közbeszerzési törvény a folyamatos módosítások, finomítások ellenére még mindig próbára teszi mind az ajánlatkérõket, mind az ajánlattevõket. Célunk egyszerûen bemutatni a közbeszerzés alapvetõ tudnivalóit. Közbeszerzési kiadványsorozatunk elsõ kötetében az ajánlattevõknek nyújtunk gyakorlati tanácsot az eljárásokról. A füzet készítésekor a jogszabályi háttér ismertetésén túl arra is törekedtünk, hogy bemutassuk azokat a témában érintett szervezeteket, amelyekhez fordulva Ön részletesebb információhoz juthat. Az ITDH EIC kiemelten kezeli a közbeszerzés témakört. Az ügyfeleket információszolgáltatással segítjük, kérdéseit ben, telefonon, faxon vagy akár személyesen is felteheti. A beérkezõ szakmai kérdésekre szükség esetén szakértõk bevonásával adunk választ. Az ügyfelek e témában feltett kérdéseinek megválaszolásán túl rendezvények szervezésével, valamint TSS tenderfigyelõ szolgáltatásunkkal segítjük a magyar vállalkozások aktív részvételét a közbeszerzési eljárásban. A füzet készítõivel együtt reméljük, hogy hozzájárulunk az Ön és a hazai cégek közbeszerzési eljárásba való sikeres bekapcsolódásához, valamint az abban történõ minél aktívabb közremûködéshez. Budapest, május Rétfalvi György vezérigazgató, ITDH 3

5

6 Tisztelt Olvasó! A közbeszerzési eljárásoknak szükségszerûen két fõszereplõje van: a megrendelõ (ajánlatkérõ) és a vállalkozó (ajánlattevõ). A közbeszerzési eljárások gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy e speciálisan szabályozott szerzõdéskötési folyamat eredményességét elsõsorban az befolyásolja, hogy az adott eljárásban milyen mértékû volt a verseny, egyáltalán kialakult-e verseny. Az eljárás eredményességén nem azt a körülményt értjük, hogy az eljárás végén a megrendelõ tudott-e szerzõdést kötni, hanem sokkal inkább azt, hogy a szerzõdést milyen feltételekkel képes megkötni, és a megrendelõ tudta-e érvényesíteni az eredményes beszerzések elsõdleges célkitûzését: a lehetõ legjobb minõséget a lehetõ legjobb áron elvét. Az elõbb említett célkitûzés érvényesülésének feltétele a verseny, ami több szereplõt feltételez, így a megrendelõknek is elemi érdekük, hogy az eljárásokban minél több ajánlattevõ, vállalkozó vegyen részt. Az eljárásoktól távol maradó vállalkozások számos esetben azért nem indulnak közbeszerzési eljárásokban, mert nem ismerik e beszerzési folyamat részleteit, az irányadó jogi környezetet. A megfelelõ információval nem rendelkezõ vállalkozások hiányos, érvénytelennek minõsülõ ajánlatot nyújtanak be, amelynek következménye, hogy az értékelésben, a valódi versenyben az ajánlatuk már nem vesz, nem vehet részt. Az említett negatív tapasztalat végül a közbeszerzési eljárásoktól végképp távol tarthatja az érdekelt piac szereplõit. A versenynek a piacra gyakorolt kedvezõ hatásán túl azt is meg kell említeni, hogy az eljárásban részt vevõ ajánlattevõk lényeges kontroll szerepet is be- 5

7 töltenek a közbeszerzési eljárások során, ehhez azonban elengedhetetlen eszköz, hogy a jogorvoslati lehetõségekkel is tisztában legyenek. A fentiekben leírtak okán a kiadvány célja, hogy az olvasó olyan információkhoz jusson hozzá, amely elõsegítheti, megkönnyítheti a közbeszerzési szabályok alkalmazását, nem utolsó sorban, az eljárásokban való sikeres részvételt, az érvényes ajánlattételt. A kiadvány szerkesztésekor kiemelt hangsúlyt kapott a hazai és közösségi szabályozás ismertetése, a közbeszerzések intézményének bemutatása is. Budapest, május Dr. Lukács Andrea fõszerkesztõ 6

8 A közbeszerzés közösségi és hazai szabályozása I. Horizontális szabályozás 1. Közbeszerzési szabályok az Európai Unióban Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerzõdés (Szerzõdés) közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan kifejezett rendelkezéseket nem tartalmaz. A Közösséget alapító Szerzõdés meghatározta azonban a közös piac kialakításának fontos alapelveit, valamint a közös piac lényegét jelentõ négy alapszabadságot is, melyek a késõbb megalkotott, speciálisan közbeszerzési eljárásokat szabályozó közösségi jogszabályok, irányelvek alapelvei. A közbeszerzési eljárások közösségi szabályozásának célja összefügg a közös piac kialakításának szándékával, azzal, hogy az egyes tagállamokban letelepedett vállalkozások (ajánlattevõk) a Szerzõdésben lefektetett négy alapszabadságra való tekintettel (tõke, szolgáltatások, munkaerõ, áru szabad, korlátozásmentes áramlása) diszkrimináció mentesen, egyenlõ eséllyel vehessenek részt az egyes tagállami beszerzési eljárásokban. A közbeszerzések közösségi szabályozása hozzájárult a verseny bõvítéséhez, a vállalkozások fejlõdéséhez, így azt a versenypolitika részének tekinthetjük. A Szerzõdésben lefektetett, a közös belsõ piac kialakítását célzó és alapvetõ fontosságú elvek, szabályok önmagukban nem bizonyultak elegendõnek a tagállamok beszerzéseinek, elõzõekben említett elvek és célok mentén történõ befolyásolására, így szükségessé vált speciális, közbeszerzési eljárásokra vonatkozó jogszabályok, az irányelvek megalkotása. Ha a közbeszerzési eljárásokra irányadó szabályok alanyi körét (ajánlatkérõk) vizsgáljuk, az is megállapítható, hogy az állami megrendelõk a jelentõs mértékû megrendeléseikkel képesek lennének az adott piacon meglévõ, fennálló versenyt korlátozni, torzítani, esetleg kizárni. A verseny ellenõrzésére, 7

9 a verseny torzításának megelõzésére az egyik legalkalmasabb eszköz a közbeszerzések szabályozása. 2. A közbeszerzési eljárások elsõ, speciális szabályozása A közösségi jog a közbeszerzési eljárásokat irányelvekkel szabályozza. Az irányelvek mint a közösségi jog másodlagos jogforrásai a Szerzõdés elsõdleges jogforrásnak minõsül a szabályozás alá vont viszonyok kapcsán kizárólag a keretszabályokat, az elérendõ célokat rögzítik, a részletszabályokat a tagállamok alkotják, a nemzeti jogalkotás irányadó jogi eszközeivel (törvénynyel, rendelettel stb.). A tagállamoknak az irányelvben rögzített célokat elõre meghatározott határidõig a hazai jogrendszer részévé kell tenniük, tehát nem a tagállamok döntésén múlik a szabályok megalkotása, vagy annak alkalmazása. Az irányelvek tagállami átültetése kötelezõ, annak elmaradása következményekkel jár a mulasztó tagállam tekintetében. Az irányelvek keretjellegû szabályozásából az is adódik, hogy a tagállamokban nem azonos a nemzeti szintû szabályozás, a részletszabályok tekintetében eltérõ tagállami jogszabályok születtek. A tagállamok a részletszabályokat rögzítõ nemzeti normáikat azonban kizárólag a közösségi irányelvekkel, a Szerzõdés rendelkezéseivel összhangban alkothatják meg. A közbeszerzések területén az elsõ irányelv 1971-ben született meg (71/305/EGK irányelv), amely az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szólt. Ugyanezen évben az Európai Tanács elfogadott egy további irányelvet is ( 71/304/EGK irányelv), amely az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások eredményeként kötendõ szerzõdésekkel, a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások megszüntetésével, és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárások szerzõdéseinek képviseleteken vagy fióktelepen keresztül ajánlatot benyújtó ajánlattevõk részére történõ odaítélésével kapcsolatosan tartalmaz rendelkezéseket. Az árubeszerzés tekintetében az elsõ irányelvet 1976-ban fogadták el: 77/62/EGK irányelv. Az elsõ közösségi szabályozást követõen a 80-as években újabb, a gyakorlati tapasztalatokra támaszkodó jogalkotási folyamat ment végbe, melynek eredményeként a Tanács elfogadta a fent hivatkozott irányelveket módosító két irányelvet (88/295/EGK irányelv, 89/440/EGK irányelv). A tagállamok közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló irányelvek elõírták, hogy: l az eljárások megindítását tartalmazó felhívást közösségi szinten kell meghirdetni, 8

10 l l a külföldi ajánlattevõknek a versenyben való részvételét akadályozó mûszaki szabályokat nem lehet alkalmazni, és az eljárásban részt vevõ ajánlattevõknek a szerzõdés teljesítésére való alkalmasságát, illetve az ajánlatok értékeléséhez kizárólag objektív alapon értékelhetõ kritériumokat lehet meghatározni Az említett közösségi elõírások alapvetõen a minél szélesebb, nyíltabb és megkülönböztetés mentes versenyt hivatottak biztosítani. Az eddigiekben bemutatott közösségi szabályozás a kormányzati beszerzõkre vonatkoztak. A beszerzõk másik nagy köre, a meghatározott piaci szektorokban mûködõ, úgynevezett közszolgáltatók közbeszerzési eljárásait szabályozó irányelvek idõben késõbb, a 90-es években születtek (90/531/EGK irányelv, 92/50/EGK irányelv). 3. A régi irányelvek A Magyarország csatlakozásakor hatályba lépett közbeszerzési törvény rendelkezéseit az alábbi közbeszerzési irányelvekkel kellett összehangolni: 1.) Klasszikus irányelvek (amelyek a kormányzati beszerzõk beszerzéseit szabályozzák): l Tanács 92/50/EGK irányelve a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról, l Tanács 93/36/EGK irányelve az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról, l Tanács 93/37/EGK irányelve az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról, l az Európai Parlament és a Tanács 97/52/EK irányelve a 92/50/EGK, a 93/36/EGK és a 93/37/EGK irányelvek módosításáról. 2.) Közszolgáltatói irányelvek (amelyek meghatározott piaci szektorban, meghatározott tevékenységet végzõ úgynevezett közszolgáltatói beszerzõk beszerzéseit szabályozzák): l a tanács 93/38/EGK irányelve a vízügyi, az energia, a közlekedési és távközlési ágazatokban mûködõ szervezetek közbeszerzési eljárásaira vonatkozó közösségi szabályok alkalmazását szabályozó törvények, rendeletek, és közigazgatási intézkedések összehangolásáról; l az Európai Parlament és a tanács 98/4/EK irányelve a 93/38/EGK irányelv módosításáról. 9

11 3.) Jogorvoslati irányelvek: l a tanács 89/665/EGK irányelve az árubeszerzésre, építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások alkalmazását szabályozó törvények, rendeletek, közigazgatási rendelkezések összehangolásáról; l a tanács 92/13/EGK irányelve a vízügyi, az energia, a közlekedési és távközlési ágazatokban mûködõ szervezetek közbeszerzési eljárásaira vonatkozó közösségi szabályok alkalmazását szabályozó törvények, rendeletek, és közigazgatási intézkedések összehangolásáról. 4. Az új irányelvek Az Európai Unió, felismerve az irányelvek újraszabályozásának igényét, a modernizáció, az egyszerûsítés jegyében 2004-ben elfogadta az új közösségi irányelveket. (2004/17/ EK irányelv, 2004/18/EK irányelv) Az új irányelvek megalkotását, fentieken túl, az egyes piacokon végbement liberalizáció is indokolta. 1. Az elsõ közbeszerzési törvény II. A hazai szabályozás Magyarországon az elsõ közbeszerzési törvényt 1995-ben fogadták el. Jelentõsége okán néhány mondatban érdemes említést tenni e jogszabályról is. A közbeszerzésekrõl szóló évi XL. törvény a közösségi jogszabályokkal harmonizált törvény volt. Szabályai az akkor hatályos közösségi irányelvek rendelkezésein alapult. Mivel azonban a csatlakozás elõtti idõszakról lévén szó az elsõ közbeszerzési törvényünk még tartalmazott olyan úgynevezett preferenciális szabályokat, melyek a hazai, belsõ piacot védték, illetve a hazai vállalkozásokat részesítették elõnyben. (Ezeket a preferenciális, a hazai vállalkozásokat elõnyben részesítõ így a külföldi ajánlattevõket negatív értelemben diszkrimináló szabályokat január 1-je után megindított közbeszerzési eljárások esetében az ajánlatkérõk már nem alkalmazhatták.) Tekintettel arra, hogy a korábbi törvényünk már a közösségi irányelvek mentén készült, a csatlakozáskor hatályba lépett és a közösségi irányelvekkel teljes mértékben összehangolt új, a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek alkalmazása, az addigra már kellõ közbeszerzési gyakorlatot szerzõ ajánlatkérõknek és ajánlattevõknek számottevõ nehézséget nem okozott. Az új, jogharmonizált közbeszerzési törvény hatályba lépésekor hazánkban a közbeszerzés mintegy 10 éves múltra tekintett vissza. 10

12 2. Az új közbeszerzési törvény Utalva a közösségi szabályozás körében, az irányelvekkel összefüggésben írtakra, hazánknak a csatlakozást megelõzõen a közösségi közbeszerzési irányelvekkel harmonizált törvényt kellett elfogadnia. Az új közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) azonban korábban lépett hatályba, mint ahogyan az Unió az új közbeszerzési irányelveket elfogadta. Ennek okán a törvényünk még a régi, mondhatni utolsó napjait élõ irányelvek rendelkezéseivel állt összhangban, így már a hatályba lépésének pillanatában tudott volt a módosítás szüksége is. Így a Kbt. elsõ, átfogó módosításának (2006. év) elsõdleges célja az idõközben elfogadott új irányelvekkel való összehangolás volt, másodsorban az eltelt idõszak jogalkalmazói és egyéb gyakorlati tapasztalatai alapján a szabályok kiigazítása is megtörtént. 3. A törvény szerkezete A közbeszerzési törvény mind a klasszikus, mind a közszolgáltatói irányelvek ajánlatkérõire irányadóan rögzíti a közbeszerzési eljárások szabályait. Így nem önálló jogszabályokban, hanem egy jogszabályban kerültek szabályozásra a két fõ alanyi kör közbeszerzési eljárásaira vonatkozó rendelkezések. A közbeszerzési törvényünk nem szakított a korábbi gyakorlattal, így a közösségi irányelvek által már nem szabályozott, a közösségi értékhatárok alatti értékû közbeszerzések esetén alkalmazandó szabályokat is magában foglalja. Az elõbb említett körülményekbõl adódóan (alanyi kör, közösségi és nemzeti értékhatárhoz tartozó eljárási rendek) a közbeszerzési törvény kellõen differenciált szabályozású jogszabálynak számít. 4. A közbeszerzéseket szabályozó egyéb jogszabályok A évtõl az új közbeszerzési törvény felhatalmazásán alapulva számos további jogszabály lépett hatályba, melyek a következõk: l a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenõrzésének rendjérõl és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététel rendjérõl és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, l a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, l a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, 11

13 l az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, l az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet, l a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerrõl szóló 167/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, l a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, l a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet, l a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet, l a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezõ közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról szóló 29/2004. (IX. 8.) IM rendelet, l a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezõ felelõsségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (IX. 8.) IM PM együttes rendelet, l a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet, l a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet, l a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2006. (I. 13.) PM rendelet, l a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló Nemzetközi kötelezettségeirõl szóló 8001/2005. (X. 27.) KüM TNM IM együttes tájékoztató, l a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 12

14 III. A közbeszerzések magyarországi intézményrendszere A közbeszerzések területén a jogszabály-elõkészítésért felelõs Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium mellett a közbeszerzési törvényben meghatározott célok érvényesítése tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa tekinthetõ a közbeszerzési szervezetrendszer fõszereplõjének. 1. A Tanács jogállása, szervezeti felépítése A Közbeszerzések Tanácsa kizárólag az Országgyûlésnek alárendelt autonóm államigazgatási szerv, amely 1995-ben jött létre. A Közbeszerzések Tanácsa egy olyan 19 tagú testület (névsora és a tagok elérhetõségei megtalálhatóak a Közbeszerzések Tanácsa honlapján: melynek élén független elnök áll, és a tanácstagok 1/3-1/3 arányban képviselik a közérdeket, az ajánlatkérõk, illetõleg az ajánlattevõk érdekeit. A Tanács tagjai társadalmi megbízatásként töltik be ezen tisztségüket, a Tanács elnöke pedig fõállású elnökként irányítja a szervezet tevékenységét. A Kbt. pontosan meghatározza, hogy mely szervezetek jogosultak a Tanácsba tagokat delegálni. A közbeszerzési eljárás ajánlattevõinek érdekeit a munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák által kijelölt hat személy képviseli. A Közbeszerzések Tanácsa munkáját a döntések elõkészítését és végrehajtását, valamint az ehhez szükséges adatgyûjtõ, nyilvántartó és adminisztratív tevékenységet végzõ Titkárság segíti. A Titkárság keretein belül mûködik a Közbeszerzési Értesítõ Szerkesztõbizottsága is, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint a Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények ellenõrzésével, szerkesztésével kapcsolatos tevékenységet végzi. A Közbeszerzések Tanácsa mellett mûködik a Közbeszerzési Döntõbizottság, melynek hatáskörébe tartozik a közbeszerzésre, illetõleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése, továbbá a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés Kbt.-be ütközõ módosítása vagy teljesítése miatt indult eljárás lefolytatása. A Közbeszerzések Tanácsa elérhetõsége a következõ: 1024 Budapest, Margit krt. 85. (postacím: 1525 Budapest, Pf. 166). A Közbeszerzések Tanácsa Titkárságának elérhetõségei: Tel: , ; Fax: 13

15 A közbeszerzésekhez kapcsolódó fontos információk megtalálhatóak a Közbeszerzések Tanácsa honlapján: 2. A Közbeszerzések Tanácsának az ajánlattevõket érintõ, segítõ tevékenysége Az alábbiakban a Közbeszerzések Tanácsának, valamint szervezetei egységeinek azon feladatait, illetve az általuk kiadott azon dokumentumokat tekintjük át, amelyek az ajánlattevõk és közöttük a kkv-k közbeszerzési eljárásokban való részvételéhez kapcsolódnak A Tanács a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok keretei között azok végrehajtását elõsegítõ ajánlásokat és tanácsi tájékoztatókat készít, illetve a Tanács elnöke a közbeszerzéseket érintõ gyakorlati tudnivalókat illetõen elnöki tájékoztatókat ad ki. Ezek jogi kötelezõ erõvel nem bírnak, de érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni õket, ugyanis naprakész információkkal segíthetik elõ a sikeres pályázást. A Tanács ajánlásai, tájékoztatói, továbbá a Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatói közzétételre kerülnek a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos lapjában, a Közbeszerzési Értesítõben, és egyúttal elérhetõek a Közbeszerzések Tanácsa honlapján is. Az ajánlások közül aktualitására tekintettel felhívjuk a figyelmet a kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének elõsegítésérõl szóló 3/2006. számú ajánlásra (2006. szeptember 22-én került közzétételre). Az ajánlás kiadására azért került sor, mert a Közbeszerzések Tanácsa kiemelt feladatának tekinti a közbeszerzésekben résztvevõk szakszerû információkkal való támogatását; ezen belül is különös hangsúlyt fektet a kkv-k jogszerû eszközökkel történõ helyzetbe hozásának elõsegítésére. Ennek jegyében a Tanács májusában cselekvési tervet fogadott el a kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való sikeres részvételének elõsegítése érdekében. A cselekvési programban foglaltak megvalósításának elsõ lépéseként került sor a hivatkozott ajánlás kiadásra, amely a közbeszerzési eljárás egyes lépéseit követve hívja fel az ajánlatkérõk figyelmét azon fontos elemekre, amelyek alapvetõen befolyásolhatják, hogy a magyar vállalkozások, és különösen a kkv-k be tudnak-e eredményesen kapcsolódni a közbeszerzési eljárásokba. Hangsúlyozandó, hogy a közbeszerzési jog rendszerében jelenleg ideértve a közösségi közbeszerzési tárgyú irányelveket is nincs lehetõség arra, 14

16 hogy a jogalkotó direkt szabályozással preferenciákat biztosítson a kkv-k számára, ugyanakkor közbeszerzési eljárás keretében történõ megrendelésekhez jutásukat az ajánlatkérõi tudatosság jelentõsen elõmozdíthatja. A közbeszerzési törvény számos olyan egyszerû és jogszerû lehetõséget tartalmaz, amelyek közvetve ösztönzõ hatást fejthetnek ki a kkv-k közbeszerzési eljárásban való részvételére. A Közbeszerzések Tanácsa a Közbeszerzési Értesítõ december 20- ai különszámában tette közzé a kifejezetten az ajánlattevõk számára összeállított Útmutatóját (az Útmutató letölthetõ a Tanács honlapjáról a Dokumentumtárból). Az Útmutató a közbeszerzési eljárások fõbb mozzanatai mentén, elsõsorban az ajánlattevõk szemszögébõl fogalmaz meg praktikus javaslatokat az ajánlattételre való felkészüléssel, az ajánlatadással, továbbá az ajánlattételt követõ egyes eljárási cselekményekkel kapcsolatban. Az Útmutatóhoz mellékletként csatolt, a közbeszerzési törvény szerkezeti áttekintését nyújtó tartalomjegyzék a jogszabályban való könnyebb eligazodást segíti. A sikeres ajánlattétel feltétele az, hogy az ajánlattevõk megfelelõ ajánlatot állítsanak össze. Ennek lényeges részét képezi a kizáró okok hiányának igazolása. Erre vonatkozóan két külön tanácsi tájékoztató kiadására került sor: az elsõ a magyarországi letelepedésû ajánlattevõk és alvállalkozók vonatkozásában ad eligazítást 1, míg a második az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség meghatározott tagállamaiban letelepedettekkel kapcsolatos információkat tartalmaz 2 (az ajánlattevõknek ugyanis az irányelvekben felsorolt kizáró okok hiányát a saját országuk joga szerint kell igazolniuk; ez természetesen igaz abban az esetben is, ha magyar ajánlattevõk indulnak más EU- vagy EGT-tagállam közbeszerzési eljárásában). A kizáró okok igazolási rendjérõl kiadott tájékoztató tételesen felsorolja az egyes kizáró okokat és a lehetséges igazolási módokat. A Tanács tájékoztatói folyamatosan aktualizálásra kerülnek, és természetesen ezek is megtalálhatóak honlapján). A Tanács elnökének tájékoztatói a gyakorlatban felmerülõ lényegesebb, de egyúttal inkább technikai jellegû kérdésekben adnak felvilágosítást, eligazítást. 1 A Közbeszerzések Tanácsa módosított tájékoztatója a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésû ajánlattevõk és alvállalkozók vonatkozásában (K.É szám; szeptember 29.). 2 A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény 63. (2) (3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevõk (alvállalkozók) vonatkozásában (KÉ évi 68. szám; június 16.); a Közbeszerzési Értesítõben közzétett tájékoztató az Tanács honlapján már több alkalommal kiegészítésre került. 15

17 Fentieken túl a Tanács megkereshetõ konkrét, eseti kérdésekkel, problémákkal is (tanácsai természetesen nem kötelezõ erejûek), melyre nagy igény mutatkozik. A szóbeli megkeresésekre a Tanács Titkárságának Jogi, valamint Nemzetközi és Oktatási Osztálya nyújt eligazítást. A pontos ügyfélfogadási rendet és elérhetõségeket a Tanács honlapján találhatják meg az érdeklõdõk a Közbeszerzések Tanácsa szervezeti felépítése, elérhetõségei menüpont alatt A közbeszerzési eljárások ajánlattevõi a magyar vonatkozású hirdetményekrõl elsõsorban a Közbeszerzési Értesítõbõl tájékozódhatnak. A Közbeszerzési Értesítõ hivatalos változata jelenleg papíron jelenik meg, de várhatóan júliusától már csak elektronikusan lesz elérhetõ a Tanács honlapján (ahol jelenleg is térítésmentesen hozzáférhetõ a Közbeszerzési Értesítõ címszó alatt) második félévétõl kezdõdõen a Közbeszerzések Tanácsa korszerû keresõprogram biztosítását tervezi. Megjegyzésre kívánkozik, hogy a Kbt. értelmében a közösségi értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzéseket a közösségi jog értelmében az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED) kell meghirdetnie az ajánlatkérõnek. A Közbeszerzések Tanácsa azonban tájékoztató jelleggel az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenõ hirdetményeket is közzéteszi a Közbeszerzési Értesítõben. (Hivatalos közzétételnek azonban ez esetben az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenés minõsül, ezért esetleges eltérés esetén az az irányadó, és a határidõk is az ott történõ közzétételtõl számítódnak.) A magyar ajánlattevõk az összes közösségi szinten meghirdetett közbeszerzést megismerhetik a honlapon. A magyar ajánlatkérõk által kiírt pályázatok magyar nyelven itt is elérhetõek teljes terjedelemben, míg a többi tagállam által meghirdetett tenderek esetében a leglényegesebb hirdetményi elemek olvashatóak magyar nyelven (a magyar hirdetményeknek szintén csak egy rövid összefoglalója kerül közzétételre az EU többi hivatalos nyelvén). Kiemelendõ, hogy a TED az ajánlattevõk számára számos szempont alapján keresési lehetõségeket is biztosít a megjelent pályázati felhívásokban. Itt kívánjuk felhívni a figyelmet az ITDH EIC vállalkozásoknak szóló, közbeszerzéssel kapcsolatos szolgáltatásaira, amelyeket a Központ térítésmentesen nyújt a hazai kis- és középvállalkozások EU-s tendereken való indulásának elõmozdítása érdekében. Ezek a TSS elektronikus, közbeszerzési tenderszemlézõ szolgáltatás, valamint a közbeszerzési ajánlatkérések eredeti és magyar nyelvû összefoglaló szövegének megküldése. A TSS (Tender Support 16

18 System) közbeszerzési tenderszemlézõ szolgáltatást az ITDH EIC január 1-jétõl nyújtja. A szolgáltatás alapja a TSS szoftver, amelyet a brüsszeli Euro Info Központ fejlesztett ki az Európai Bizottság támogatásával. A TSS az elõre meghatározott feltételeknek megfelelõ hirdetményeket válogatja le és továbbítja ben a szolgáltatást igénybe vevõk részére, angol nyelven. A szoftver a naponta több száz új kiírással bõvülõ TED adatbázisból gyûjti ki az egyes cégek tevékenységének, profiljának és igényének megfelelõ pályázatokat. Az ITDH EIC szolgáltatásának igénybevételével a cégek egyszeri regisztráció után hetente kapják kézhez az általuk meghatározott feltételeknek megfelelõ tenderkiírásokat. A feltételek bármikor tetszõlegesen módosíthatóak, bõvíthetõek, hogy a cégek minél inkább igényeikre szabott szolgáltatásban részesülhessenek. (Bõvebb információ és regisztrációs lap az ITDH EIC honlapján a oldalon, az Uniós tenderfigyelõ szolgáltatás menüpont alatt érhetõ el.) 2.3. Az ajánlattevõket érintõ tanácsi feladatok közül kiemelendõ még a minõsített ajánlattevõk névjegyzékének vezetése. Azon tényezõk tekintetében, amelyeket a Közbeszerzések Tanácsa a listára vétellel összefüggésben vizsgál (meghatározott alkalmassági igazolások, illetve kizáró okok), az ajánlattevõ (alvállalkozó) az ajánlatkérõ által e körben megkövetelt dokumentumok helyett jogosult a Tanács jegyzék szerinti igazolását benyújtani, kivéve, ha az ajánlatkérõ szigorúbb feltételeket követel meg. A minõsített ajánlattevõi jelentkezéshez szükséges pályázati lap, illetve a minõsített ajánlattevõk jegyzéke megtalálható a Közbeszerzések Tanácsa honlapján (a Tanács által vezetett jegyzékek és kapcsolódó közlemények, jogszabályok menüpont alatt). A névjegyzékbe való kerülés érdekében benyújtott kérelemhez csatolni kell a 150 ezer Ft igazgatás-szolgáltatási díj megfizetésének igazolásáról szóló dokumentumot is Elõzõeken túl felhívjuk a figyelmet a Tanács honlapján a közbeszerzési képzésekkel, oktatásokkal, továbbá a hivatalos közbeszerzési tanácsadókkal összefüggésben elérhetõ információkra. Ha az ajánlattevõk közbeszerzési szakember segítségét kívánják igénybe venni pályázataik elkészítéséhez, a megfelelõ szakértõ kiválasztásához segítséget nyújthat a Tanács által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzék. A névjegyzék teljes terjedelemben folyamatosan megtalálható a Közbeszerzések Tanácsa honlapján a Tanács által vezetett jegyzékek és kapcsolódó közlemények, jogszabályok menüpont alatt. 17

19 3. Jogorvoslati lehetõségek a közbeszerzési eljárásokban tapasztalt jogszabály-sértésekkel szemben 3.1. A Közbeszerzési Döntõbizottság eljárása, a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatainak bírósági felülvizsgálata Ha a pályázók a magyar közbeszerzési eljárások során jogszabálysértést tapasztalnak, a Közbeszerzések Tanácsa mellett mûködõ Közbeszerzési Döntõbizottsághoz fordulhatnak. A Közbeszerzési Döntõbizottság eljárása indulhat kérelemre, illetve hivatalból is. A kérelem benyújtása elõtt az ajánlattevõ vagy egyéb érdekelt kérelmezõ köteles errõl értesíteni az ajánlatkérõt, illetõleg a beszerzõt. Fontos, hogy a kérelem csak l a jogsértés megtörténtétõl számított 15 napon belül, l a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértõ döntés esetében az eredményhirdetéstõl számított 8 napon belül nyújtható be. (Kivéve, ha a jogsértés a kérelmezõnek késõbb jutott tudomására, a határidõ ugyanis a tudomásra jutással veszi kezdetét.) A jogsértés megtörténtétõl számított 90 napon túl kérelmet elõterjeszteni azonban nem lehet. A jogorvoslati kérelem benyújtható megküldhetõ faxon, postán vagy személyesen is. A Közbeszerzési Döntõbizottság pontos ügyfélfogadási rendjérõl a pályázók a Tanács honlapján a Közbeszerzések Tanácsa szervezeti felépítése, elérhetõségei menüpont alatt tájékozódhatnak. A Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból való eljárását a Kbt.-ben felsorolt szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik (pl. a Közbeszerzések Tanácsának tagja, elnöke; az Állami Számvevõszék; a Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv stb.). 18 A jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell: l a kérelmezõ (és képviselõjének) nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmezõi jogosultságot alátámasztó tényeket; l a kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérõjének nevét, székhelyét és a közbeszerzés tárgyát, illetõleg a közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ beszerzés esetében a beszerzõ nevét, székhelyét és a beszerzés tárgyát; l a jogsértõ esemény megtörténtének és a kérelmezõ arról való tudomásszerzésének idõpontját;

20 l l l l a megsértett jogszabályi rendelkezést; a Közbeszerzési Döntõbizottság döntésére irányuló indítványt, ennek indokait; ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló indítványt, ennek indokait; a közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmezõ által ismert nevét, székhelyét (lakóhelyét). Ha az ajánlattevõ közösségi eljárásrendben meghirdetett pályázati felhívást támad jogorvoslattal, az igazgatási-szolgáltatási díj 900 ezer Ft, egyéb esetekben 150 ezer Ft. Amennyiben azonban az ajánlattevõ már a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt (felhívást) megtámadja, és nem vár az eljárást lezáró döntésig, a díj mértéke a nagyértékû közbeszerzéseknél is egységesen 150 ezer Ft. (Ha a panaszos megnyeri a jogvitát, a vesztes félnek a befizetett szolgáltatási díjat is meg kell számára fizetnie.) A Közbeszerzési Döntõbizottság kérelemre vagy hivatalból a szerzõdéskötésig ideiglenes intézkedés elrendelésérõl határozhat. Ideiglenes intézkedésként a Döntõbizottság elrendelheti a közbeszerzési eljárás felfüggesztését, megtilthatja a még meg nem kötött szerzõdés megkötését, továbbá felszólíthatja a közbeszerzési eljárás ajánlatkérõjét arra, hogy az eljárásba a kérelmezõt vonja be. A Közbeszerzési Döntõbizottságnak az eljárás megindításától számított 15 napon belül kell határozatot hoznia, ha az ügyben tárgyalás tartására nem került sor. Ha a Közbeszerzési Döntõbizottság az ügyben tárgyalást tartott, az eljárás megindításától számított 30 napon belül köteles határozatot hozni. E határidõk legfeljebb 10 nappal indokolt esetben egy alkalommal meghoszszabbíthatók. (Fentieknél hosszabb idõtartam áll a Közbeszerzési Döntõbizottság rendelkezésére az ügy elintézésére, ha a jogorvoslati eljárás a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés Kbt.-be ütközõ módosítása vagy teljesítése miatt indult. Ekkor a Döntõbizottság az eljárás megindításától számított 60 napon belül köteles határozatot hozni. Az elintézési határidõ ezen ügycsoport esetén indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.) A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatában számos jogkövetkezményt alkalmazhat, például megsemmisítheti az ajánlatérõ döntését vagy bírságot szabhat ki. A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata ellen a Fõvárosi Bírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni, míg a Fõvárosi Bíróság határozatát az Ítélõtáblánál lehet megtámadni. 19

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

(KÖZ)BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNELMI ALAPJAI, VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓK ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN

(KÖZ)BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNELMI ALAPJAI, VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓK ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN (KÖZ)BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNELMI ALAPJAI, VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓK ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN HISTORICAL BACKGROUND TO THE FORMATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN:

KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN: Sigma Állami és Közigazgatási Fejlesztés Támogatása A Sigma az OECD és az Európai Unió közös kezdeményezése, elsősorban EU finanszírozással KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN: AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra *

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BOROS ANITA A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban

Részletesebben

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak Harmadik, átdolgozott kiadás Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest 2004. 1 Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl Az Országgyûlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelõ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 2., kedd Tartalomjegyzék 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben