Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók"

Átírás

1 európa füzetek Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók

2 Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók Budapest, kiadás

3 AZ EURÓPA FÜZETEK SOROZAT KÖTETEI AZ ITDH EURO INFO KÖZPONT INGYENES KIADVÁNYAI Megjelent az ITDH kiadásában Felelõs kiadó az ITDH vezérigazgatója Szerzõk: Dr. Lukács Andrea, Dr. Fribiczer Gabriella Fõszerkesztõ: Dr. Lukács Andrea ITDH kiadás ISSN ISBN

4 Tisztelt Vállalkozó! Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) Euro Info Központja (EIC) gondozásában megjelenõ, nagy sikerû Európa füzetek sorozat új kiadványát tarja kezében, Közbeszerzésrõl egyszerûen címmel. A kötet aktualitását adja, hogy a közbeszerzési törvény a folyamatos módosítások, finomítások ellenére még mindig próbára teszi mind az ajánlatkérõket, mind az ajánlattevõket. Célunk egyszerûen bemutatni a közbeszerzés alapvetõ tudnivalóit. Közbeszerzési kiadványsorozatunk elsõ kötetében az ajánlattevõknek nyújtunk gyakorlati tanácsot az eljárásokról. A füzet készítésekor a jogszabályi háttér ismertetésén túl arra is törekedtünk, hogy bemutassuk azokat a témában érintett szervezeteket, amelyekhez fordulva Ön részletesebb információhoz juthat. Az ITDH EIC kiemelten kezeli a közbeszerzés témakört. Az ügyfeleket információszolgáltatással segítjük, kérdéseit ben, telefonon, faxon vagy akár személyesen is felteheti. A beérkezõ szakmai kérdésekre szükség esetén szakértõk bevonásával adunk választ. Az ügyfelek e témában feltett kérdéseinek megválaszolásán túl rendezvények szervezésével, valamint TSS tenderfigyelõ szolgáltatásunkkal segítjük a magyar vállalkozások aktív részvételét a közbeszerzési eljárásban. A füzet készítõivel együtt reméljük, hogy hozzájárulunk az Ön és a hazai cégek közbeszerzési eljárásba való sikeres bekapcsolódásához, valamint az abban történõ minél aktívabb közremûködéshez. Budapest, május Rétfalvi György vezérigazgató, ITDH 3

5

6 Tisztelt Olvasó! A közbeszerzési eljárásoknak szükségszerûen két fõszereplõje van: a megrendelõ (ajánlatkérõ) és a vállalkozó (ajánlattevõ). A közbeszerzési eljárások gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy e speciálisan szabályozott szerzõdéskötési folyamat eredményességét elsõsorban az befolyásolja, hogy az adott eljárásban milyen mértékû volt a verseny, egyáltalán kialakult-e verseny. Az eljárás eredményességén nem azt a körülményt értjük, hogy az eljárás végén a megrendelõ tudott-e szerzõdést kötni, hanem sokkal inkább azt, hogy a szerzõdést milyen feltételekkel képes megkötni, és a megrendelõ tudta-e érvényesíteni az eredményes beszerzések elsõdleges célkitûzését: a lehetõ legjobb minõséget a lehetõ legjobb áron elvét. Az elõbb említett célkitûzés érvényesülésének feltétele a verseny, ami több szereplõt feltételez, így a megrendelõknek is elemi érdekük, hogy az eljárásokban minél több ajánlattevõ, vállalkozó vegyen részt. Az eljárásoktól távol maradó vállalkozások számos esetben azért nem indulnak közbeszerzési eljárásokban, mert nem ismerik e beszerzési folyamat részleteit, az irányadó jogi környezetet. A megfelelõ információval nem rendelkezõ vállalkozások hiányos, érvénytelennek minõsülõ ajánlatot nyújtanak be, amelynek következménye, hogy az értékelésben, a valódi versenyben az ajánlatuk már nem vesz, nem vehet részt. Az említett negatív tapasztalat végül a közbeszerzési eljárásoktól végképp távol tarthatja az érdekelt piac szereplõit. A versenynek a piacra gyakorolt kedvezõ hatásán túl azt is meg kell említeni, hogy az eljárásban részt vevõ ajánlattevõk lényeges kontroll szerepet is be- 5

7 töltenek a közbeszerzési eljárások során, ehhez azonban elengedhetetlen eszköz, hogy a jogorvoslati lehetõségekkel is tisztában legyenek. A fentiekben leírtak okán a kiadvány célja, hogy az olvasó olyan információkhoz jusson hozzá, amely elõsegítheti, megkönnyítheti a közbeszerzési szabályok alkalmazását, nem utolsó sorban, az eljárásokban való sikeres részvételt, az érvényes ajánlattételt. A kiadvány szerkesztésekor kiemelt hangsúlyt kapott a hazai és közösségi szabályozás ismertetése, a közbeszerzések intézményének bemutatása is. Budapest, május Dr. Lukács Andrea fõszerkesztõ 6

8 A közbeszerzés közösségi és hazai szabályozása I. Horizontális szabályozás 1. Közbeszerzési szabályok az Európai Unióban Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerzõdés (Szerzõdés) közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan kifejezett rendelkezéseket nem tartalmaz. A Közösséget alapító Szerzõdés meghatározta azonban a közös piac kialakításának fontos alapelveit, valamint a közös piac lényegét jelentõ négy alapszabadságot is, melyek a késõbb megalkotott, speciálisan közbeszerzési eljárásokat szabályozó közösségi jogszabályok, irányelvek alapelvei. A közbeszerzési eljárások közösségi szabályozásának célja összefügg a közös piac kialakításának szándékával, azzal, hogy az egyes tagállamokban letelepedett vállalkozások (ajánlattevõk) a Szerzõdésben lefektetett négy alapszabadságra való tekintettel (tõke, szolgáltatások, munkaerõ, áru szabad, korlátozásmentes áramlása) diszkrimináció mentesen, egyenlõ eséllyel vehessenek részt az egyes tagállami beszerzési eljárásokban. A közbeszerzések közösségi szabályozása hozzájárult a verseny bõvítéséhez, a vállalkozások fejlõdéséhez, így azt a versenypolitika részének tekinthetjük. A Szerzõdésben lefektetett, a közös belsõ piac kialakítását célzó és alapvetõ fontosságú elvek, szabályok önmagukban nem bizonyultak elegendõnek a tagállamok beszerzéseinek, elõzõekben említett elvek és célok mentén történõ befolyásolására, így szükségessé vált speciális, közbeszerzési eljárásokra vonatkozó jogszabályok, az irányelvek megalkotása. Ha a közbeszerzési eljárásokra irányadó szabályok alanyi körét (ajánlatkérõk) vizsgáljuk, az is megállapítható, hogy az állami megrendelõk a jelentõs mértékû megrendeléseikkel képesek lennének az adott piacon meglévõ, fennálló versenyt korlátozni, torzítani, esetleg kizárni. A verseny ellenõrzésére, 7

9 a verseny torzításának megelõzésére az egyik legalkalmasabb eszköz a közbeszerzések szabályozása. 2. A közbeszerzési eljárások elsõ, speciális szabályozása A közösségi jog a közbeszerzési eljárásokat irányelvekkel szabályozza. Az irányelvek mint a közösségi jog másodlagos jogforrásai a Szerzõdés elsõdleges jogforrásnak minõsül a szabályozás alá vont viszonyok kapcsán kizárólag a keretszabályokat, az elérendõ célokat rögzítik, a részletszabályokat a tagállamok alkotják, a nemzeti jogalkotás irányadó jogi eszközeivel (törvénynyel, rendelettel stb.). A tagállamoknak az irányelvben rögzített célokat elõre meghatározott határidõig a hazai jogrendszer részévé kell tenniük, tehát nem a tagállamok döntésén múlik a szabályok megalkotása, vagy annak alkalmazása. Az irányelvek tagállami átültetése kötelezõ, annak elmaradása következményekkel jár a mulasztó tagállam tekintetében. Az irányelvek keretjellegû szabályozásából az is adódik, hogy a tagállamokban nem azonos a nemzeti szintû szabályozás, a részletszabályok tekintetében eltérõ tagállami jogszabályok születtek. A tagállamok a részletszabályokat rögzítõ nemzeti normáikat azonban kizárólag a közösségi irányelvekkel, a Szerzõdés rendelkezéseivel összhangban alkothatják meg. A közbeszerzések területén az elsõ irányelv 1971-ben született meg (71/305/EGK irányelv), amely az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szólt. Ugyanezen évben az Európai Tanács elfogadott egy további irányelvet is ( 71/304/EGK irányelv), amely az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások eredményeként kötendõ szerzõdésekkel, a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások megszüntetésével, és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárások szerzõdéseinek képviseleteken vagy fióktelepen keresztül ajánlatot benyújtó ajánlattevõk részére történõ odaítélésével kapcsolatosan tartalmaz rendelkezéseket. Az árubeszerzés tekintetében az elsõ irányelvet 1976-ban fogadták el: 77/62/EGK irányelv. Az elsõ közösségi szabályozást követõen a 80-as években újabb, a gyakorlati tapasztalatokra támaszkodó jogalkotási folyamat ment végbe, melynek eredményeként a Tanács elfogadta a fent hivatkozott irányelveket módosító két irányelvet (88/295/EGK irányelv, 89/440/EGK irányelv). A tagállamok közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló irányelvek elõírták, hogy: l az eljárások megindítását tartalmazó felhívást közösségi szinten kell meghirdetni, 8

10 l l a külföldi ajánlattevõknek a versenyben való részvételét akadályozó mûszaki szabályokat nem lehet alkalmazni, és az eljárásban részt vevõ ajánlattevõknek a szerzõdés teljesítésére való alkalmasságát, illetve az ajánlatok értékeléséhez kizárólag objektív alapon értékelhetõ kritériumokat lehet meghatározni Az említett közösségi elõírások alapvetõen a minél szélesebb, nyíltabb és megkülönböztetés mentes versenyt hivatottak biztosítani. Az eddigiekben bemutatott közösségi szabályozás a kormányzati beszerzõkre vonatkoztak. A beszerzõk másik nagy köre, a meghatározott piaci szektorokban mûködõ, úgynevezett közszolgáltatók közbeszerzési eljárásait szabályozó irányelvek idõben késõbb, a 90-es években születtek (90/531/EGK irányelv, 92/50/EGK irányelv). 3. A régi irányelvek A Magyarország csatlakozásakor hatályba lépett közbeszerzési törvény rendelkezéseit az alábbi közbeszerzési irányelvekkel kellett összehangolni: 1.) Klasszikus irányelvek (amelyek a kormányzati beszerzõk beszerzéseit szabályozzák): l Tanács 92/50/EGK irányelve a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról, l Tanács 93/36/EGK irányelve az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról, l Tanács 93/37/EGK irányelve az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról, l az Európai Parlament és a Tanács 97/52/EK irányelve a 92/50/EGK, a 93/36/EGK és a 93/37/EGK irányelvek módosításáról. 2.) Közszolgáltatói irányelvek (amelyek meghatározott piaci szektorban, meghatározott tevékenységet végzõ úgynevezett közszolgáltatói beszerzõk beszerzéseit szabályozzák): l a tanács 93/38/EGK irányelve a vízügyi, az energia, a közlekedési és távközlési ágazatokban mûködõ szervezetek közbeszerzési eljárásaira vonatkozó közösségi szabályok alkalmazását szabályozó törvények, rendeletek, és közigazgatási intézkedések összehangolásáról; l az Európai Parlament és a tanács 98/4/EK irányelve a 93/38/EGK irányelv módosításáról. 9

11 3.) Jogorvoslati irányelvek: l a tanács 89/665/EGK irányelve az árubeszerzésre, építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások alkalmazását szabályozó törvények, rendeletek, közigazgatási rendelkezések összehangolásáról; l a tanács 92/13/EGK irányelve a vízügyi, az energia, a közlekedési és távközlési ágazatokban mûködõ szervezetek közbeszerzési eljárásaira vonatkozó közösségi szabályok alkalmazását szabályozó törvények, rendeletek, és közigazgatási intézkedések összehangolásáról. 4. Az új irányelvek Az Európai Unió, felismerve az irányelvek újraszabályozásának igényét, a modernizáció, az egyszerûsítés jegyében 2004-ben elfogadta az új közösségi irányelveket. (2004/17/ EK irányelv, 2004/18/EK irányelv) Az új irányelvek megalkotását, fentieken túl, az egyes piacokon végbement liberalizáció is indokolta. 1. Az elsõ közbeszerzési törvény II. A hazai szabályozás Magyarországon az elsõ közbeszerzési törvényt 1995-ben fogadták el. Jelentõsége okán néhány mondatban érdemes említést tenni e jogszabályról is. A közbeszerzésekrõl szóló évi XL. törvény a közösségi jogszabályokkal harmonizált törvény volt. Szabályai az akkor hatályos közösségi irányelvek rendelkezésein alapult. Mivel azonban a csatlakozás elõtti idõszakról lévén szó az elsõ közbeszerzési törvényünk még tartalmazott olyan úgynevezett preferenciális szabályokat, melyek a hazai, belsõ piacot védték, illetve a hazai vállalkozásokat részesítették elõnyben. (Ezeket a preferenciális, a hazai vállalkozásokat elõnyben részesítõ így a külföldi ajánlattevõket negatív értelemben diszkrimináló szabályokat január 1-je után megindított közbeszerzési eljárások esetében az ajánlatkérõk már nem alkalmazhatták.) Tekintettel arra, hogy a korábbi törvényünk már a közösségi irányelvek mentén készült, a csatlakozáskor hatályba lépett és a közösségi irányelvekkel teljes mértékben összehangolt új, a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek alkalmazása, az addigra már kellõ közbeszerzési gyakorlatot szerzõ ajánlatkérõknek és ajánlattevõknek számottevõ nehézséget nem okozott. Az új, jogharmonizált közbeszerzési törvény hatályba lépésekor hazánkban a közbeszerzés mintegy 10 éves múltra tekintett vissza. 10

12 2. Az új közbeszerzési törvény Utalva a közösségi szabályozás körében, az irányelvekkel összefüggésben írtakra, hazánknak a csatlakozást megelõzõen a közösségi közbeszerzési irányelvekkel harmonizált törvényt kellett elfogadnia. Az új közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) azonban korábban lépett hatályba, mint ahogyan az Unió az új közbeszerzési irányelveket elfogadta. Ennek okán a törvényünk még a régi, mondhatni utolsó napjait élõ irányelvek rendelkezéseivel állt összhangban, így már a hatályba lépésének pillanatában tudott volt a módosítás szüksége is. Így a Kbt. elsõ, átfogó módosításának (2006. év) elsõdleges célja az idõközben elfogadott új irányelvekkel való összehangolás volt, másodsorban az eltelt idõszak jogalkalmazói és egyéb gyakorlati tapasztalatai alapján a szabályok kiigazítása is megtörtént. 3. A törvény szerkezete A közbeszerzési törvény mind a klasszikus, mind a közszolgáltatói irányelvek ajánlatkérõire irányadóan rögzíti a közbeszerzési eljárások szabályait. Így nem önálló jogszabályokban, hanem egy jogszabályban kerültek szabályozásra a két fõ alanyi kör közbeszerzési eljárásaira vonatkozó rendelkezések. A közbeszerzési törvényünk nem szakított a korábbi gyakorlattal, így a közösségi irányelvek által már nem szabályozott, a közösségi értékhatárok alatti értékû közbeszerzések esetén alkalmazandó szabályokat is magában foglalja. Az elõbb említett körülményekbõl adódóan (alanyi kör, közösségi és nemzeti értékhatárhoz tartozó eljárási rendek) a közbeszerzési törvény kellõen differenciált szabályozású jogszabálynak számít. 4. A közbeszerzéseket szabályozó egyéb jogszabályok A évtõl az új közbeszerzési törvény felhatalmazásán alapulva számos további jogszabály lépett hatályba, melyek a következõk: l a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenõrzésének rendjérõl és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététel rendjérõl és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, l a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, l a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, 11

13 l az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, l az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet, l a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerrõl szóló 167/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, l a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, l a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet, l a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet, l a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezõ közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról szóló 29/2004. (IX. 8.) IM rendelet, l a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezõ felelõsségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (IX. 8.) IM PM együttes rendelet, l a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet, l a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet, l a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2006. (I. 13.) PM rendelet, l a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló Nemzetközi kötelezettségeirõl szóló 8001/2005. (X. 27.) KüM TNM IM együttes tájékoztató, l a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 12

14 III. A közbeszerzések magyarországi intézményrendszere A közbeszerzések területén a jogszabály-elõkészítésért felelõs Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium mellett a közbeszerzési törvényben meghatározott célok érvényesítése tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa tekinthetõ a közbeszerzési szervezetrendszer fõszereplõjének. 1. A Tanács jogállása, szervezeti felépítése A Közbeszerzések Tanácsa kizárólag az Országgyûlésnek alárendelt autonóm államigazgatási szerv, amely 1995-ben jött létre. A Közbeszerzések Tanácsa egy olyan 19 tagú testület (névsora és a tagok elérhetõségei megtalálhatóak a Közbeszerzések Tanácsa honlapján: melynek élén független elnök áll, és a tanácstagok 1/3-1/3 arányban képviselik a közérdeket, az ajánlatkérõk, illetõleg az ajánlattevõk érdekeit. A Tanács tagjai társadalmi megbízatásként töltik be ezen tisztségüket, a Tanács elnöke pedig fõállású elnökként irányítja a szervezet tevékenységét. A Kbt. pontosan meghatározza, hogy mely szervezetek jogosultak a Tanácsba tagokat delegálni. A közbeszerzési eljárás ajánlattevõinek érdekeit a munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák által kijelölt hat személy képviseli. A Közbeszerzések Tanácsa munkáját a döntések elõkészítését és végrehajtását, valamint az ehhez szükséges adatgyûjtõ, nyilvántartó és adminisztratív tevékenységet végzõ Titkárság segíti. A Titkárság keretein belül mûködik a Közbeszerzési Értesítõ Szerkesztõbizottsága is, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint a Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények ellenõrzésével, szerkesztésével kapcsolatos tevékenységet végzi. A Közbeszerzések Tanácsa mellett mûködik a Közbeszerzési Döntõbizottság, melynek hatáskörébe tartozik a közbeszerzésre, illetõleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése, továbbá a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés Kbt.-be ütközõ módosítása vagy teljesítése miatt indult eljárás lefolytatása. A Közbeszerzések Tanácsa elérhetõsége a következõ: 1024 Budapest, Margit krt. 85. (postacím: 1525 Budapest, Pf. 166). A Közbeszerzések Tanácsa Titkárságának elérhetõségei: Tel: , ; Fax: 13

15 A közbeszerzésekhez kapcsolódó fontos információk megtalálhatóak a Közbeszerzések Tanácsa honlapján: 2. A Közbeszerzések Tanácsának az ajánlattevõket érintõ, segítõ tevékenysége Az alábbiakban a Közbeszerzések Tanácsának, valamint szervezetei egységeinek azon feladatait, illetve az általuk kiadott azon dokumentumokat tekintjük át, amelyek az ajánlattevõk és közöttük a kkv-k közbeszerzési eljárásokban való részvételéhez kapcsolódnak A Tanács a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok keretei között azok végrehajtását elõsegítõ ajánlásokat és tanácsi tájékoztatókat készít, illetve a Tanács elnöke a közbeszerzéseket érintõ gyakorlati tudnivalókat illetõen elnöki tájékoztatókat ad ki. Ezek jogi kötelezõ erõvel nem bírnak, de érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni õket, ugyanis naprakész információkkal segíthetik elõ a sikeres pályázást. A Tanács ajánlásai, tájékoztatói, továbbá a Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatói közzétételre kerülnek a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos lapjában, a Közbeszerzési Értesítõben, és egyúttal elérhetõek a Közbeszerzések Tanácsa honlapján is. Az ajánlások közül aktualitására tekintettel felhívjuk a figyelmet a kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének elõsegítésérõl szóló 3/2006. számú ajánlásra (2006. szeptember 22-én került közzétételre). Az ajánlás kiadására azért került sor, mert a Közbeszerzések Tanácsa kiemelt feladatának tekinti a közbeszerzésekben résztvevõk szakszerû információkkal való támogatását; ezen belül is különös hangsúlyt fektet a kkv-k jogszerû eszközökkel történõ helyzetbe hozásának elõsegítésére. Ennek jegyében a Tanács májusában cselekvési tervet fogadott el a kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való sikeres részvételének elõsegítése érdekében. A cselekvési programban foglaltak megvalósításának elsõ lépéseként került sor a hivatkozott ajánlás kiadásra, amely a közbeszerzési eljárás egyes lépéseit követve hívja fel az ajánlatkérõk figyelmét azon fontos elemekre, amelyek alapvetõen befolyásolhatják, hogy a magyar vállalkozások, és különösen a kkv-k be tudnak-e eredményesen kapcsolódni a közbeszerzési eljárásokba. Hangsúlyozandó, hogy a közbeszerzési jog rendszerében jelenleg ideértve a közösségi közbeszerzési tárgyú irányelveket is nincs lehetõség arra, 14

16 hogy a jogalkotó direkt szabályozással preferenciákat biztosítson a kkv-k számára, ugyanakkor közbeszerzési eljárás keretében történõ megrendelésekhez jutásukat az ajánlatkérõi tudatosság jelentõsen elõmozdíthatja. A közbeszerzési törvény számos olyan egyszerû és jogszerû lehetõséget tartalmaz, amelyek közvetve ösztönzõ hatást fejthetnek ki a kkv-k közbeszerzési eljárásban való részvételére. A Közbeszerzések Tanácsa a Közbeszerzési Értesítõ december 20- ai különszámában tette közzé a kifejezetten az ajánlattevõk számára összeállított Útmutatóját (az Útmutató letölthetõ a Tanács honlapjáról a Dokumentumtárból). Az Útmutató a közbeszerzési eljárások fõbb mozzanatai mentén, elsõsorban az ajánlattevõk szemszögébõl fogalmaz meg praktikus javaslatokat az ajánlattételre való felkészüléssel, az ajánlatadással, továbbá az ajánlattételt követõ egyes eljárási cselekményekkel kapcsolatban. Az Útmutatóhoz mellékletként csatolt, a közbeszerzési törvény szerkezeti áttekintését nyújtó tartalomjegyzék a jogszabályban való könnyebb eligazodást segíti. A sikeres ajánlattétel feltétele az, hogy az ajánlattevõk megfelelõ ajánlatot állítsanak össze. Ennek lényeges részét képezi a kizáró okok hiányának igazolása. Erre vonatkozóan két külön tanácsi tájékoztató kiadására került sor: az elsõ a magyarországi letelepedésû ajánlattevõk és alvállalkozók vonatkozásában ad eligazítást 1, míg a második az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség meghatározott tagállamaiban letelepedettekkel kapcsolatos információkat tartalmaz 2 (az ajánlattevõknek ugyanis az irányelvekben felsorolt kizáró okok hiányát a saját országuk joga szerint kell igazolniuk; ez természetesen igaz abban az esetben is, ha magyar ajánlattevõk indulnak más EU- vagy EGT-tagállam közbeszerzési eljárásában). A kizáró okok igazolási rendjérõl kiadott tájékoztató tételesen felsorolja az egyes kizáró okokat és a lehetséges igazolási módokat. A Tanács tájékoztatói folyamatosan aktualizálásra kerülnek, és természetesen ezek is megtalálhatóak honlapján). A Tanács elnökének tájékoztatói a gyakorlatban felmerülõ lényegesebb, de egyúttal inkább technikai jellegû kérdésekben adnak felvilágosítást, eligazítást. 1 A Közbeszerzések Tanácsa módosított tájékoztatója a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésû ajánlattevõk és alvállalkozók vonatkozásában (K.É szám; szeptember 29.). 2 A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény 63. (2) (3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevõk (alvállalkozók) vonatkozásában (KÉ évi 68. szám; június 16.); a Közbeszerzési Értesítõben közzétett tájékoztató az Tanács honlapján már több alkalommal kiegészítésre került. 15

17 Fentieken túl a Tanács megkereshetõ konkrét, eseti kérdésekkel, problémákkal is (tanácsai természetesen nem kötelezõ erejûek), melyre nagy igény mutatkozik. A szóbeli megkeresésekre a Tanács Titkárságának Jogi, valamint Nemzetközi és Oktatási Osztálya nyújt eligazítást. A pontos ügyfélfogadási rendet és elérhetõségeket a Tanács honlapján találhatják meg az érdeklõdõk a Közbeszerzések Tanácsa szervezeti felépítése, elérhetõségei menüpont alatt A közbeszerzési eljárások ajánlattevõi a magyar vonatkozású hirdetményekrõl elsõsorban a Közbeszerzési Értesítõbõl tájékozódhatnak. A Közbeszerzési Értesítõ hivatalos változata jelenleg papíron jelenik meg, de várhatóan júliusától már csak elektronikusan lesz elérhetõ a Tanács honlapján (ahol jelenleg is térítésmentesen hozzáférhetõ a Közbeszerzési Értesítõ címszó alatt) második félévétõl kezdõdõen a Közbeszerzések Tanácsa korszerû keresõprogram biztosítását tervezi. Megjegyzésre kívánkozik, hogy a Kbt. értelmében a közösségi értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzéseket a közösségi jog értelmében az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED) kell meghirdetnie az ajánlatkérõnek. A Közbeszerzések Tanácsa azonban tájékoztató jelleggel az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenõ hirdetményeket is közzéteszi a Közbeszerzési Értesítõben. (Hivatalos közzétételnek azonban ez esetben az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenés minõsül, ezért esetleges eltérés esetén az az irányadó, és a határidõk is az ott történõ közzétételtõl számítódnak.) A magyar ajánlattevõk az összes közösségi szinten meghirdetett közbeszerzést megismerhetik a honlapon. A magyar ajánlatkérõk által kiírt pályázatok magyar nyelven itt is elérhetõek teljes terjedelemben, míg a többi tagállam által meghirdetett tenderek esetében a leglényegesebb hirdetményi elemek olvashatóak magyar nyelven (a magyar hirdetményeknek szintén csak egy rövid összefoglalója kerül közzétételre az EU többi hivatalos nyelvén). Kiemelendõ, hogy a TED az ajánlattevõk számára számos szempont alapján keresési lehetõségeket is biztosít a megjelent pályázati felhívásokban. Itt kívánjuk felhívni a figyelmet az ITDH EIC vállalkozásoknak szóló, közbeszerzéssel kapcsolatos szolgáltatásaira, amelyeket a Központ térítésmentesen nyújt a hazai kis- és középvállalkozások EU-s tendereken való indulásának elõmozdítása érdekében. Ezek a TSS elektronikus, közbeszerzési tenderszemlézõ szolgáltatás, valamint a közbeszerzési ajánlatkérések eredeti és magyar nyelvû összefoglaló szövegének megküldése. A TSS (Tender Support 16

18 System) közbeszerzési tenderszemlézõ szolgáltatást az ITDH EIC január 1-jétõl nyújtja. A szolgáltatás alapja a TSS szoftver, amelyet a brüsszeli Euro Info Központ fejlesztett ki az Európai Bizottság támogatásával. A TSS az elõre meghatározott feltételeknek megfelelõ hirdetményeket válogatja le és továbbítja ben a szolgáltatást igénybe vevõk részére, angol nyelven. A szoftver a naponta több száz új kiírással bõvülõ TED adatbázisból gyûjti ki az egyes cégek tevékenységének, profiljának és igényének megfelelõ pályázatokat. Az ITDH EIC szolgáltatásának igénybevételével a cégek egyszeri regisztráció után hetente kapják kézhez az általuk meghatározott feltételeknek megfelelõ tenderkiírásokat. A feltételek bármikor tetszõlegesen módosíthatóak, bõvíthetõek, hogy a cégek minél inkább igényeikre szabott szolgáltatásban részesülhessenek. (Bõvebb információ és regisztrációs lap az ITDH EIC honlapján a oldalon, az Uniós tenderfigyelõ szolgáltatás menüpont alatt érhetõ el.) 2.3. Az ajánlattevõket érintõ tanácsi feladatok közül kiemelendõ még a minõsített ajánlattevõk névjegyzékének vezetése. Azon tényezõk tekintetében, amelyeket a Közbeszerzések Tanácsa a listára vétellel összefüggésben vizsgál (meghatározott alkalmassági igazolások, illetve kizáró okok), az ajánlattevõ (alvállalkozó) az ajánlatkérõ által e körben megkövetelt dokumentumok helyett jogosult a Tanács jegyzék szerinti igazolását benyújtani, kivéve, ha az ajánlatkérõ szigorúbb feltételeket követel meg. A minõsített ajánlattevõi jelentkezéshez szükséges pályázati lap, illetve a minõsített ajánlattevõk jegyzéke megtalálható a Közbeszerzések Tanácsa honlapján (a Tanács által vezetett jegyzékek és kapcsolódó közlemények, jogszabályok menüpont alatt). A névjegyzékbe való kerülés érdekében benyújtott kérelemhez csatolni kell a 150 ezer Ft igazgatás-szolgáltatási díj megfizetésének igazolásáról szóló dokumentumot is Elõzõeken túl felhívjuk a figyelmet a Tanács honlapján a közbeszerzési képzésekkel, oktatásokkal, továbbá a hivatalos közbeszerzési tanácsadókkal összefüggésben elérhetõ információkra. Ha az ajánlattevõk közbeszerzési szakember segítségét kívánják igénybe venni pályázataik elkészítéséhez, a megfelelõ szakértõ kiválasztásához segítséget nyújthat a Tanács által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzék. A névjegyzék teljes terjedelemben folyamatosan megtalálható a Közbeszerzések Tanácsa honlapján a Tanács által vezetett jegyzékek és kapcsolódó közlemények, jogszabályok menüpont alatt. 17

19 3. Jogorvoslati lehetõségek a közbeszerzési eljárásokban tapasztalt jogszabály-sértésekkel szemben 3.1. A Közbeszerzési Döntõbizottság eljárása, a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatainak bírósági felülvizsgálata Ha a pályázók a magyar közbeszerzési eljárások során jogszabálysértést tapasztalnak, a Közbeszerzések Tanácsa mellett mûködõ Közbeszerzési Döntõbizottsághoz fordulhatnak. A Közbeszerzési Döntõbizottság eljárása indulhat kérelemre, illetve hivatalból is. A kérelem benyújtása elõtt az ajánlattevõ vagy egyéb érdekelt kérelmezõ köteles errõl értesíteni az ajánlatkérõt, illetõleg a beszerzõt. Fontos, hogy a kérelem csak l a jogsértés megtörténtétõl számított 15 napon belül, l a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértõ döntés esetében az eredményhirdetéstõl számított 8 napon belül nyújtható be. (Kivéve, ha a jogsértés a kérelmezõnek késõbb jutott tudomására, a határidõ ugyanis a tudomásra jutással veszi kezdetét.) A jogsértés megtörténtétõl számított 90 napon túl kérelmet elõterjeszteni azonban nem lehet. A jogorvoslati kérelem benyújtható megküldhetõ faxon, postán vagy személyesen is. A Közbeszerzési Döntõbizottság pontos ügyfélfogadási rendjérõl a pályázók a Tanács honlapján a Közbeszerzések Tanácsa szervezeti felépítése, elérhetõségei menüpont alatt tájékozódhatnak. A Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból való eljárását a Kbt.-ben felsorolt szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik (pl. a Közbeszerzések Tanácsának tagja, elnöke; az Állami Számvevõszék; a Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv stb.). 18 A jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell: l a kérelmezõ (és képviselõjének) nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmezõi jogosultságot alátámasztó tényeket; l a kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérõjének nevét, székhelyét és a közbeszerzés tárgyát, illetõleg a közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ beszerzés esetében a beszerzõ nevét, székhelyét és a beszerzés tárgyát; l a jogsértõ esemény megtörténtének és a kérelmezõ arról való tudomásszerzésének idõpontját;

20 l l l l a megsértett jogszabályi rendelkezést; a Közbeszerzési Döntõbizottság döntésére irányuló indítványt, ennek indokait; ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló indítványt, ennek indokait; a közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmezõ által ismert nevét, székhelyét (lakóhelyét). Ha az ajánlattevõ közösségi eljárásrendben meghirdetett pályázati felhívást támad jogorvoslattal, az igazgatási-szolgáltatási díj 900 ezer Ft, egyéb esetekben 150 ezer Ft. Amennyiben azonban az ajánlattevõ már a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt (felhívást) megtámadja, és nem vár az eljárást lezáró döntésig, a díj mértéke a nagyértékû közbeszerzéseknél is egységesen 150 ezer Ft. (Ha a panaszos megnyeri a jogvitát, a vesztes félnek a befizetett szolgáltatási díjat is meg kell számára fizetnie.) A Közbeszerzési Döntõbizottság kérelemre vagy hivatalból a szerzõdéskötésig ideiglenes intézkedés elrendelésérõl határozhat. Ideiglenes intézkedésként a Döntõbizottság elrendelheti a közbeszerzési eljárás felfüggesztését, megtilthatja a még meg nem kötött szerzõdés megkötését, továbbá felszólíthatja a közbeszerzési eljárás ajánlatkérõjét arra, hogy az eljárásba a kérelmezõt vonja be. A Közbeszerzési Döntõbizottságnak az eljárás megindításától számított 15 napon belül kell határozatot hoznia, ha az ügyben tárgyalás tartására nem került sor. Ha a Közbeszerzési Döntõbizottság az ügyben tárgyalást tartott, az eljárás megindításától számított 30 napon belül köteles határozatot hozni. E határidõk legfeljebb 10 nappal indokolt esetben egy alkalommal meghoszszabbíthatók. (Fentieknél hosszabb idõtartam áll a Közbeszerzési Döntõbizottság rendelkezésére az ügy elintézésére, ha a jogorvoslati eljárás a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés Kbt.-be ütközõ módosítása vagy teljesítése miatt indult. Ekkor a Döntõbizottság az eljárás megindításától számított 60 napon belül köteles határozatot hozni. Az elintézési határidõ ezen ügycsoport esetén indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.) A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatában számos jogkövetkezményt alkalmazhat, például megsemmisítheti az ajánlatérõ döntését vagy bírságot szabhat ki. A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata ellen a Fõvárosi Bírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni, míg a Fõvárosi Bíróság határozatát az Ítélõtáblánál lehet megtámadni. 19

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ január Budapest, Riadó utca Budapest, Pf

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ január Budapest, Riadó utca Budapest, Pf ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2017. január 13. 2017. 6. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2017. január 1-jétől irányadó

Részletesebben

A kkv-k részvétele a közbeszerzési eljárásokban, a kapcsolódó módosítási javaslatok ismertetése

A kkv-k részvétele a közbeszerzési eljárásokban, a kapcsolódó módosítási javaslatok ismertetése A kkv-k részvétele a közbeszerzési eljárásokban, a kapcsolódó módosítási javaslatok ismertetése dr. Fribiczer Gabriella főosztályvezető-helyettes Közbeszerzések Tanácsa Titkárság A kkv-k részvétele a közbeszerzési

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19.

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. Tartalom I.) A Közbeszerzések helyzetének alakulása Magyarországon

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Szállítási Tündérkert Bölcsőde berendezési-, és felszerelési eszközök beszerzésére

Részletesebben

1. Intézményrendszer az új törvényben A Tanács jövője

1. Intézményrendszer az új törvényben A Tanács jövője A közbeszerzési intézményrendszer változása, régi és új Dr. Kovács László főosztályvezető Közbeszerzések Tanácsa 2011. november 24. A közbeszerzési intézményrendszer változása, régi és új 1 1. Intézményrendszer

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ. 2015. január 23. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ. 2015. január 23. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2015. január 23. 2015 9 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. évre irányadó közbeszerzési

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ március Budapest, Riadó utca Budapest, Pf

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ március Budapest, Riadó utca Budapest, Pf ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2016. március 2. 2016. 26. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének módosított tájékoztatója a 2016. január

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

Új közbeszerzési törvény, új feladatok. RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖK 2015. december 15.

Új közbeszerzési törvény, új feladatok. RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖK 2015. december 15. Új közbeszerzési törvény, új feladatok RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖK Tartalom I.) A Közbeszerzések helyzetének alakulása Magyarországon statisztikai áttekintés új irányelvek átültetése

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 129. 2015. 2015. november 11. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 129. 2015. 2015. november 11. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt. ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2015. november 11. 2015. 129. i t 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu hk A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. november

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012.

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012. Modulszám Modulnév Kompetencia típus Kompetencia tartalom 10848-12 A közbeszerzés alapjai Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát 10848-12 A közbeszerzés alapjai Azonosítja a közbeszerzés

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ január Budapest, Riadó utca Budapest, Pf

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ január Budapest, Riadó utca Budapest, Pf ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2016.január 29. 2016. 12. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2016. január 1-jétől irányadó

Részletesebben

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita 93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos k ö z b e s z e r z é si t a n á c s a d ó i t e v é k e n y s é g r ő l 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A minősített a j á n l a t t e v ő k h i v a

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

EU Közbeszerzési politika

EU Közbeszerzési politika EU Közbeszerzési politika 2012. szeptember 25. Jeney Petra A közbeszerzési politika célkitűzései Piaci integráció - vámjellegű kereskedelmi korlátok eltörlése közbeszerzési politika lehetséges versenykorlátozó

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

RÉSZEK FEJEZETEK CÍMEK Alcímek -ok Oldal és a (bek)-hez tartozó iratmintamelléklet II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

RÉSZEK FEJEZETEK CÍMEK Alcímek -ok Oldal és a (bek)-hez tartozó iratmintamelléklet II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 5) sz. függelék A közbeszerzekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény TARTALOMJEGYZÉKE a Magyar Közlöny 2003. évi 157. szám alapján, az alkalmazandó IRATMINTÁK (űrlapok) a 15/2004. (IV.25.) IM rendelet (Magyar

Részletesebben

Előterjesztés. Biatorbágy Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztés. Biatorbágy Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Biatorbágy Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szabályzatának módosításáról

Előterjesztés. Biatorbágy Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szabályzatának módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv

ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv 8. Napirend éves összesített közbeszerzési terv 8. Napirend ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény módosításáról

A jogszabály száma és címe: évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény módosításáról A közbeszerzésekről szóló törvény módosítása A jogszabály száma és címe: 2008. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról A jogszabály lényege: A törvény jelentősen

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. K u r u c s a i M a r g i t e l n ö k K ö z b e s z e r z é s i D ö n t ő b i z o t t s á g Az új Kbt. Ötödik Része, a jogorvoslat 1 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Bohemian Financing Zrt. Panaszkezelési szabályzat Verzió Száma: V3 Készítette: Titkos Alexandra Jóváhagyó határozat száma: Igazgatóság 1/2013. (01. 25.) számú határozata Hatályba lépés napja: 2013. 01.

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/88 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2014

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2014 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2014 A 2014. január 1-től hatályba lépő közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályrendszert a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szabályozza.

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

92/2011. (XII. 30.) NFM

92/2011. (XII. 30.) NFM 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére

Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Tervezési szerződés

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

A HATÓSÁG FELADATAIT ÉRINTŐ TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK. dr. KOVÁCS DÓRA KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG december 7.

A HATÓSÁG FELADATAIT ÉRINTŐ TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK. dr. KOVÁCS DÓRA KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG december 7. A HATÓSÁG FELADATAIT ÉRINTŐ TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK dr. KOVÁCS DÓRA KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG TARTALOMJEGYZÉK - az e-certis rendszer - az IMI használata - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók nyilvántartása

Részletesebben

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Vállalkozási szerződés a Tiszafüred - Poroszló Beszerzés tárgya: vonalszakasz rézsűhelyreállítási és partvédelmi munkáinak megvalósítására

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató 2016. október 10. I. Közbeszerzési tájékoztató A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) az alábbiak

Részletesebben

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE FADD, 2010. ÁPRILIS 14. 2 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE (AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2010. (11.15.)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Ételkészítési szolgáltatások 2016/S Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások Általános közbeszerzés

Magyarország-Budapest: Ételkészítési szolgáltatások 2016/S Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások Általános közbeszerzés 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326944-2016:text:hu:html -: Ételkészítési szolgáltatások 2016/S 182-326944 Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások

Részletesebben

Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése

Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/128 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2016/S Tájékoztató a szerződés módosításáról

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2016/S Tájékoztató a szerződés módosításáról 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119369-2016:text:hu:html Magyarország-: Villamos energia 2016/S 069-119369 Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés/koncesszió

Részletesebben

ESPD és a nyilatkozati elv, öntisztázás. Soós Gábor LL.M. Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

ESPD és a nyilatkozati elv, öntisztázás. Soós Gábor LL.M. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. ESPD és a nyilatkozati elv, öntisztázás Soós Gábor LL.M. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. I. Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) [nyilatkozati elv az uniós eljárásrendben] II. Öntisztázás (self-cleaning)

Részletesebben

Engedélyezési terv és tenderdokumentáció készítése az M9 autóút Vasvár - Zalaegerszeg közötti szakaszra? (A009.12)

Engedélyezési terv és tenderdokumentáció készítése az M9 autóút Vasvár - Zalaegerszeg közötti szakaszra? (A009.12) Engedélyezési terv és tenderdokumentáció készítése az M9 autóút Vasvár - Zalaegerszeg közötti szakaszra? (A009.12) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Nyugati pu csatlakozó vonalszakasz Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentum készítése 4. mód

Nyugati pu csatlakozó vonalszakasz Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentum készítése 4. mód Nyugati pu csatlakozó vonalszakasz Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentum készítése 4. mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/70 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016- 00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés Közbeszerzés Dr. Hubai Ágnes Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ÉRTÉKHATÁROK VÁLTOZÁSA A nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Teljesítés helye: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Teljesítés helye: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Ráckeve Város teljes közigazgatási területére településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése - 2. sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/81 Beszerzés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közbeszerzés

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közbeszerzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közbeszerzés Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Adóigazgatási és költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

Az alkalmasságra vonatkozó egyes jogértelmezési kérdések

Az alkalmasságra vonatkozó egyes jogértelmezési kérdések Az alkalmasságra vonatkozó egyes jogértelmezési kérdések Dr. Kovács László főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közbeszerzés-stratégiai és Tájékoztatási Főosztály 2013. június 11.

Részletesebben

KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. június 30-tól

KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. június 30-tól Kapospula Község Önkormányzata 7251 Kapospula, Béke tér 21. KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. június 30-tól 2 I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA és HATÁLYA A

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 19/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén

Részletesebben

Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése

Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/145 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

I. Főbb változások az új közbeszerzési törvényben

I. Főbb változások az új közbeszerzési törvényben ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 55/2011. (03.31.) Öh. sz. határozatával vizsgálta felül

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben