AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Egyenlő Bánásmód Hatóság Postai cím: Margit körút 85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: Magyarország Címzett: Dr. Demeter Judit elnök Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei xminisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció xszociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás

2 Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Keretmegállapodás rendezvényszervezési feladatok megvalósítására II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória 24 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye 1024 Budapest, Margit körút 85., és a nyertes Ajánlattevő által ajánlott helyszínek NUTS-kód HU101 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése x II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel x A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma 3 VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 34 Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül:

3 HUF VAGY: és között A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 17MFt/év II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Keretmegállapodás rendezvényszervezési feladatok megvalósítására II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre x II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 1. részajánlat: 3 napos képzések lebonyolítása fő részvételével: 80 db antidiszkriminációs képzés (tréning, 30 óra) Budapesten, a megyeszékhelyeken és egyéb nem budapesti településeken, országos lefedettséggel. 2. részajánlat: Egyéb rendezvények lebonyolítása - 1 db 1 napos konferencia, 100 fő részvételével: Projektzáró konferencia + sajtótájékoztató db fél napos sajtótájékoztató, esetmegbeszélések, tapasztalatátadó találkozók fő részvételével, - 20 db fél napos sajtóbeszélgetés, esetmegbeszélések, tapasztalatátadó találkozók 5-20 fő részvételével. Az eltérés mértéke mindkettő részajánlat tekintetében -40 % lehet. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): VAGY: és között II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

4 Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: 34 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (nap/hó/év) befejezés (nap/hó/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 1. Szolgáltató az egyedi megrendelésekben rögzített teljesítési határidőn túli késedelmes teljesítés esetén nettó ,- Ft/alkalom késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. 2. Ha Szolgáltató neki felróható okból hibásan teljesít, Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás teljesítéssel érintett mennyiség nettó ellenértéke, mértéke annak 40%-a. 3. Ha Szolgáltató neki felróható okból nem teljesít, Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a nem teljesítéssel érintett mennyiség nettó ellenértéke, mértéke annak 60%-a. 4. Szolgáltató köteles a szolgáltatási kötelezettségek teljesítésére Ft összegű teljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a keretmegállapodás aláírásával egyidejűleg, a Kbt. 53. (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint: - a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, - bankgarancia biztosításával, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítéstől számított legkésőbb 60 napos fizetési határidővel, banki átutalással történik. A számlán csak a keretmegállapodásban meghatározott szolgáltatások szerepelhetnek. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésének feltétele a többször módosított évi XCII. törvény 36/A. alkalmazása. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) - III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek

5 III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet: - Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, aki a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 60. (1) bekezdésében, és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, - Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Igazolási mód: - Ajánlattevőnek, a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. (1) bekezdése szerint írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésében, és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá, illetve jogosult ezt az ajánlatában igazolni. - A nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek), a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek legkésőbb az eredményhirdetést követő nyolc napon belül kell csatolnia a Kbt. 60. (1) bekezdés e) pontja szerinti hatósági igazolásokat, valamint a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint kell igazolni, hogy nem tartozik a jelen felhívás III.2.1) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá - figyelemmel a Kbt. 63/A. -ában foglaltakra, amennyiben ezt az ajánlatban nem igazolta. Az ajánlattevőre (közös ajánlattevők mindegyikére), a Kbt. 71. (1) bekezdés b)-c) pontjaiban foglalt szervezetekre vonatkozó, Kbt. 60. (1) bekezdés e) pontja szerinti hatósági igazolásokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell az Ajánlatkérő részére benyújtani. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő, és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó cégkivonatában feltüntetett valamennyi számlavezető pénzintézetének az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi igazolása eredeti, vagy hiteles másolati formában az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi számla száma, és a számlanyitás napja, - a pénzforgalmi számlán az igazolás kiadásának napját megelőző 36 hónapban előfordult-e sorban álló tétel. b) Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő, és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó előző három lezárt üzleti évről készített számviteli szabályok szerinti beszámolójának csatolása kiegészítő melléklet nélkül, egyszerű másolati formában. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): a) Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha bármely, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján az

6 igazolás kiadásának napját megelőző 36 hónapban előfordult sorban álló tétel (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján). b) Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha az előző három lezárt üzleti év bármelyikében a: - mérleg szerinti eredménye negatív, és - nettó árbevétele nem éri el: részajánlat tekintetében: Ajánlattevő esetében a Ft, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó esetében a Ft értéket részajánlat tekintetében: Ajánlattevő esetében a Ft értéket (Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján). Az a) és b) pontok tekintetében önállóan kell megfelelni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) b) Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja, és a Kbt. 68. (1) bekezdés szerint az ajánlattevő az ajánlatához csatolja a években teljesített rendezvényszervezési feladatok ellátását igazoló referenciaigazolásait. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza: - a teljesítés kezdő és befejező napját, - a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, - a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, résztvevők számát, a teljesítés helyszínét, - továbbá az ellenszolgáltatás összegét nettó Ft formában. c) Kbt.67. (3) bekezdés d) pont alapján az ajánlattevő mutassa be a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereit, szakmai gyakorlatát (munkahely neve, címe, teljesített feladatok bemutatásával, munkavégzés kezdő és befejező napjának megadásával). Az ajánlathoz csatolni kell az iskolai végzettség (diploma, bizonyítvány) igazolását egyszerű másolati formában. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 1. részajánlat tekintetében: a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha évekből nem rendelkezik Budapesten és/vagy vidéken lebonyolított, évente legalább 10 db, legalább 20 fős rendezvény szervezésére vonatkozó referenciával, amelyek értéke évente összesen eléri a nettó 7,5 millió Ft-ot. 2. részajánlat tekintetében: b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha évekből nem rendelkezik összesen legalább 1 db, legalább nettó 1 millió Ft értékű és legalább 75 fős zárttéri rendezvény szervezésére vonatkozó referenciával (amely magában foglalja a catering szolgáltatást, és a helyszínfoglalást is). c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítéséhez nem tudja biztosítani az alábbi szakembereket: 1. részajánlat tekintetében: - legalább 3 fő, minimum középfokú iskolai és/vagy középfokú rendezvényszervező szakképesítésű, és rendezvényszervezésben minimum 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakember. 2. részajánlat tekintetében: - 1 fő rendezvényszervezési szakértő: felsőfokú szakirányú (marketing, kommunikáció, művelődésszervező szakokon pr, vagy rendezvényszervező

7 szakirány) iskolai végzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú (rendezvényszervező vagy protokoll ügyintéző) továbbképzésben szerzett rendezvényszervező szakképesítéssel rendelkező, rendezvényszervezés területén legalább 5 év szakmai tapasztalatot szerzett szakember, aki minimum 3 db legalább 75 fős rendezvény főszervező feladatainak ellátásában szerzett tapasztalatot. - legalább 1 fő, középfokú iskolai végzettségű, és/vagy középfokú rendezvényszervező szakképesítésű, és minimum 3 év rendezvényszervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, - legalább 1 fő, középfokú iskolai végzettségű, és/vagy középfokú rendezvényszervező szakképesítésű és minimum 2 év rendezvényszervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakember. A szakmai gyakorlatot az ajánlattételi határidő napjáig kell teljesíteni. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt x Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

8 Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Szempont Súlyszám 1 részajánlatnál: a képzés költsége egy főre vetítve részajánlatnál: 2.1 helyszín biztosítása kiegészítő szolgáltatások catering 100 IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/08/30 (nap/hó/év) Időpont: Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (számokkal):

9 HUF A fizetés feltételei és módja: Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció nem átruházható. A dokumentáció árát a Prezent Arone's Kft számú bankszámlájára való átutalással lehet kifizetni. A vételár az ÁFÁ-t tartalmazza. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 2010/08/30 (nap/hó/év) Időpont: IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/08/30 (nap/hó/év ) Időpont: Hely (adott esetben): Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit körút 85.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen Kbt. 80. (2) bekezdés szerint VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése címmel a TÁMOP keretében megvalósuló projektje VI.3) További információk (adott esetben) 1/ A dokumentáció beszerezhető: elektronikus úton ben), a Kbt. 54. (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően postázással. A dokumentáció postázása esetén a dokumentáció ellenértékének átutalását igazoló bizonylat másolatát az +36/1/ fax számra meg kell küldeni. A faxon fel kell tüntetni a Vállalkozó nevét, székhelyét, postázási címét, fax számát, címét! előzetes telefonos egyeztetés (telefon: / ) alapján munkanapokon 8:00-15:00 óra között, az ajánlattétel napján 8:00-12:00 óra között "A II" mellékletben megjelölt helyen.

10 2/ A hiánypótlás a Kbt. 83. szerint teljes körben biztosított. 3/ Eredményhirdetés: 2010/09/06 (12:00) Ajánlatkérő székhelyén. 5/ Szerződéskötés: 2010/09/27. 6/ Az ajánlatot cégszerűen aláírva, 2 példányban (1 eredeti és 1, az eredetivel mindenben azonos másolati példány), roncsolás mentesen nem bontható kötésben, minden tartalommal rendelkező oldal folyamatos oldalszámozásával és a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, számozott tartalomjegyzékkel, zárt csomagolásban kell benyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött tételes árajánlatot 1 példányban, Excel formátumban CD lemezen. A benyújtott ajánlati példányok borítólapján fel kell tüntetni az "Eredeti", illetőleg a "Másolat" feliratot, valamint az ajánlattevő nevét, székhelyét, a jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefon- és faxszámát, címét. Amennyiben az "Eredeti" és a "Másolati" példány között eltérés van, az "Eredeti" példány az irányadó. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, székhelyét, a "Közbeszerzési ajánlat: EBH RENDEZVÉNYSZERVEZÉS" feliratot. 7/ A Kbt. 13. (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki alkalmasság igazolására vonatkozóan a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb feltételeket határozott meg. 8/Amennyiben ajánlattevő alkalmasságának igazolására a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontjában foglalt erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe, úgy ezen szervezet alkalmasságát az ajánlat-tevőre meghatározottak szerint kell igazolni, és az adott alkalmassági kritériumra vonatkozóan az ajánlattevővel megegyező módon kell megfelelnie, figyelemmel a Kbt. 4. 3/E pontjára. Ebben az esetben a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint az ajánlatban igazolni kell azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 9/ Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához: A/ az ajánlattevő, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, és a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pont szerinti, erőforrást nyújtó szervezet január 1. után kelt cégkivonatát eredeti vagy hiteles másolati formában, B/ az ajánlattevő, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó cégjegyzésre jogosult személyének aláírási címpéldányát eredeti vagy hiteles másolati formában, továbbá ha a cégjegyzésre jogosult, és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát, C/ ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdés, és 71. (1) bekezdés a)b)c)pont, és 71. (3)bekezdés szerinti nyilatkozatát, D/ a dokumentáció vételár megfizetésének tényét igazoló irat másolatát (pénzügyi bizonylat, illetve igazolás). 10/ Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 91. (2) bekezdését. 11/ A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma az 1. részajánlatnál 3, a 2. részajánlatnál 3. 12/ Értékelés mindkettő részajánlat esetében: Az értékelés a dokumentáció táblázatába beírt árak összeadásával képzett aggregált értékek (Összesen (képzett érték) sor) összehasonlításával, arányosításával történik. A legalacsonyabb (legkedvezőbb) érték 100 pontot kap a

11 több pedig arányosan kevesebbet. A megadott helyszínek nem képeznek értékelési szempontot. Adható pontszámok: VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit körút 85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: Magyarország Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit körút 85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: Magyarország Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/14 (nap/hó/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Prezent Arone's Kft. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Postai cím: Ágoston u. 10. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1032

12 Ország: Magyarország Címzett: Telefon: 20/ Fax: 1/ Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők Hivatalos név: Prezent Arone's Kft. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Postai cím: Ágoston u. 10. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1032 Ország: Magyarország Címzett: Telefon: 20/ Fax: 1/ Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása 3 napos képzések 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: Kiegészítő szójegyzék További tárgyak: 3) Mennyiség 3 napos képzések lebonyolítása fő részvételével: 80 db antidiszkriminációs képzés (tréning, 30 óra) Budapesten, a megyeszékhelyeken és egyéb nem budapesti településeken, országos lefe-dettséggel.

13 Az eltérés mértéke mindkettő részajánlat tekintetében -40 % lehet. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): VAGY: és között 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (nap/hó/év) Befejezés (nap/hó/év) 5) További információ a részekről B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 2 meghatározás 1) A rész meghatározása Egyéb rendezvények lebonyolítása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség Egyéb rendezvények lebonyolítása - 1 db 1 napos konferencia, 100 fő részvételével: Projektzáró konferencia + sajtótájékoztató db fél napos sajtótájékoztató, esetmegbeszélések, tapasztalatátadó találkozók fő részvételével, - 20 db fél napos sajtóbeszélgetés, esetmegbeszélések, tapasztalatátadó találkozók 5-20 fő részvételével. Az eltérés mértéke mindkettő részajánlat tekintetében -40 % lehet. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): VAGY: és között 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (nap/hó/év) Befejezés (nap/hó/év) 5) További információ a részekről

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 65 Ajánlatkérő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Budapest

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben