TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET IV. FEJEZET V. FEJEZET VI. FEJEZET VII. FEJEZET...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET..."

Átírás

1 Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: április 24., hatályba lép: április 26-án Utolsó módosítás: december 17., hatályba lép: december 19-én

2 TARTALOM I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. FEJEZET... 9 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE... 9 Éves statisztikai összegezés... 9 A közbeszerzési terv... 9 Előzetes összesített tájékoztató A hirdetmények megküldése és közzététele Az eljárásban résztvevő személyek feladatai III. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA Részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás Az eljárás megindítása Az ajánlatok benyújtása és felbontása Az ajánlatok elbírálása IV. FEJEZET AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁT KÖVETŐ FELADATOK A szerződés megkötése A közbeszerzési szerződés módosítása, teljesítése V. FEJEZET KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSEK VI. FEJEZET JOGORVOSLATI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK VII. FEJEZET KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NÉLKÜL LEFOLYTATOTT BESZERZÉSEK VIII. FEJEZET A BESZERZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA, BEFEJEZÉSE, AKTIVÁLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE IX. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁLÁSI RENDJE X. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK XI. FEJEZET HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK SZÁMÚ MELLÉKLET

3 ADATLAP KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉRE SZÁMÚ MELLÉKLET A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKHATÁRAI

4 A Nyíregyházi Főiskola a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. -ában meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 13. (2) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások rendjéről az alábbi szabályzatot alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Nyíregyházi Főiskolának (továbbiakban: Főiskola) a Kbt. hatálya alá tartozó és a Kbt. hatálya alá nem tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, építési és szolgáltatási koncesszióira (továbbiakban: beszerzés). A szabályzat hatálya alá tartozik a központosított közbeszerzés körébe tartozó, - a központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes csatlakozással érintett országosan kiemelt termékek (árubeszerzés, szolgáltatás) beszerzése, értékhatártól függetlenül. 2. A Főiskola valamennyi belső szervezeti egysége a Kbt., a Kbt. felhatalmazása alapján elfogadott, mindenkor hatályos végrehajtási rendeletek, az Európai Unió mindenkor hatályos közbeszerzési irányelvei és rendeletei, valamint az uniós források és állami támogatások felhasználásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak maradéktalan betartásával az e szabályzatban foglaltak szerint köteles eljárni a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések során. A Főiskola közbeszerzési eljárás lefolytatásával végrehajtott beszerzéseit a Kbt.-ben, valamint e szabályzatban meghatározottak szerint kell lefolytatni, illetve döntésre előkészíteni. A közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül végrehajtott beszerzéseket az e szabályzatban meghatározottak szerint kell lefolytatni. A közbeszerzési értékhatárokat a Közbeszerzési Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 3. A Főiskola által előkészített és lefolytatott beszerzési eljárásban: 3.1. Az eljárás részvevői: a.) közbeszerzési eljárás döntéshozója: A Főiskola rektora által átruházott hatáskörében eljárva a gazdasági főigazgató b.) közbeszerzési eljárás előkészítője és lefolytatója: a közbeszerzési referens, a Pénzügyi és Számviteli Osztály és a Főiskola közbeszerzés tárgya szerint, illetve beszerzési igénnyel érintett szervezeti egység közreműködésével. A Kbt. 22. (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. 3

5 c.) közreműködő: a Kbt.-ben meghatározott esetekben a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában egyes jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére bevont más külső személy vagy szervezet, így elsősorban a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, szakértő, műszaki ellenőr, mérnök. d.) beszerzési igénnyel érintett szervezeti egység: a Főiskola azon szervezeti egysége, ahol a beszerzési igény felmerül és/vagy ahol a közbeszerzési eljárás becsült értékének előirányzata rendelkezésre áll. e.) Beszerzési Osztály: a Főiskola nevében kizárólag a Beszerzési Osztály folytathat beszerzési tevékenységet Közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, és piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése. (Kbt pont) 3.3. A közbeszerzési eljárást - a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén a Főiskola akkor indíthatja meg, ha rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezete rendelkezésre áll, vagy amennyiben a szerződés teljesítése több évet érint, rendelkezik a következő évekre vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló ígérettel, döntéssel. Ilyen esetnek kell tekinteni azt is, ha pályázatot nyújtott be támogatás elnyerésére, azaz várhatóan a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre fog állni. Ha a Főiskola támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, a Kbt. 40. (3) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívásban (az egyéb információk körében) a gazdasági szereplők figyelmét erre a körülményre fel kell hívni Közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a közvetlen részvételi felhívás megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Kbt. 99. (2) bekezdése szerinti tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni Közbeszerzés (Beszerzés) tárgya: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, illetőleg szolgáltatási koncesszió (csak nemzeti értékhatár esetében). a.) Árubeszerzés: Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. 4

6 b.) Építési beruházás: Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: A Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; Építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; Az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. c.) Építési koncesszió: Az olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. d.) Szolgáltatás megrendelése: Az olyan - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. e.) Szolgáltatási koncesszió: A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések vonatkozásában olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. 4. Tilos a Kbt., vagy a Kbt. Második Része (uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályozása) alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani Amennyiben egy építési beruházás vagy szolgáltatás-megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni. (továbbiakban: egybeszámítási szabály) A fentiektől eltérően mindig a Kbt. Harmadik Része (Nemzeti eljárásrend) szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek becsült értéke a fenti egybeszámítási szabály alkalmazása nélkül - szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében forintnál, az építési beruházások esetében pedig forintnál kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem számított részek összértéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát, amit az egybeszámítási szabály alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő a teljes beszerzés becsült értékeként. E rendelkezés alkalmazásakor annak megítéléséhez, hogy a Harmadik Rész szerint milyen eljárás folytatható le, az egyes leválasztott szerződések értéke önállóan vehető figyelembe. 5

7 4.3. Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik A Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében a törvény Harmadik Része alkalmazható. Ha a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a Kbt. 3. melléklet, valamint a Kbt. 4. melléklet szerinti valamely szolgáltatást is magában foglal, a Kbt. Harmadik Része alkalmazható, feltéve, hogy a Kbt. 4. melléklet szerinti szolgáltatás értéke meghaladja a Kbt. 3. melléklet szerinti szolgáltatás értékét A Kbt. 4. melléklet szerinti jogi szolgáltatások megrendelése esetében az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, az uniós értékhatárt elérő értékű szerződés megkötéséről azonban a külön jogszabályban meghatározott hirdetményt közzé kell tenni és a szerződést szerepeltetni kell a külön jogszabályban foglaltak szerint elkészítendő éves statisztikai összegezésben Ha a beszerzés tárgya szolgáltatási koncesszió, szintén a Kbt. Harmadik Része alkalmazandó A Kbt. Második Részét építési koncesszió esetében a XIII. Fejezet szerinti különös szabályoknak megfelelően kell alkalmazni A tervpályázati eljárásra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg. Külön jogszabály meghatározhatja a tervpályázati eljárás lefolytatásának kötelező eseteit. 5. A közbeszerzési eljárás fajtái uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén (Kbt. II. Rész): 5.1. Uniós értékhatár esetén alkalmazható eljárás típusok: Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló hirdetmény nélküli Versenypárbeszéd Keretmegállapodásos eljárás Dinamikus beszerzési rendszer 5.2. Nyílt eljárás: olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt a szabályozza) 5.3. Meghívásos eljárás: olyan két szakaszból álló közbeszerzési eljárása, melynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott 6

8 részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot. A meghívásos eljárásban nem lehet tárgyalni. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt ai szabályozzák) 5.4. Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás: olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, míg az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt ai szabályozzák) 5.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás: olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt ai szabályozzák) 5.6. Versenypárbeszéd: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa - Kbt.ben előírtak szerint - kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, a szerződés típusának és feltételeinek pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt ai szabályozzák) 5.7. Keretmegállapodásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, melynek során Ajánlatkérő a közbeszerzését keretmegállapodás útján valósítja meg. Ennek során a) nyílt, meghívásos, vagy - amennyiben a tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei fennállnak - tárgyalásos eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt a Kbt ában foglaltak figyelembevételével; b) a keretmegállapodás alapján a beszerzést a Kbt ában foglaltak szerint valósítja meg. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt ai szabályozzák) 5.8. Építési koncesszióval kapcsolatos különös szabályok: Építési koncesszió esetében a Kbt. XIII. fejezetének szabályait kell megfelelően alkalmazni. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt ai szabályozzák) 5.9. Tervpályázati eljárás: olyan, külön jogszabályban részletesen szabályozott eljárás, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv számára - főként az építészet és építés területén - egy olyan tervnek vagy tervrajznak a megszerzését, amelyet díjazásos vagy díjazás nélküli pályáztatás után egy bírálóbizottság választott ki A gyorsított eljárás nem külön eljárásfajta, hanem a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás rövidebb határidőkkel lefolytatható változata. 7

9 5.11. Dinamikus beszerzési rendszer: olyan, gyakori közbeszerzések lebonyolítására szolgáló, teljes mértékben elektronikus folyamat, amelynek jellemzői megfelelnek az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, és amelynek működése határozott idejű, érvényességi ideje alatt bármely olyan ajánlattevő kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a dokumentációnak megfelelő előzetes ajánlatát. A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg. 6. A közbeszerzési eljárás fajtái nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén (Kbt. III. rész) 6.1. Nemzeti értékhatár esetén alkalmazható eljárás típusok: A.) A Kbt ában meghatározott módon kialakított eljárás B.) A Kbt. Második részében meghatározott szabályok szerint, a Kbt /A. - ban foglalt eltérésekkel: Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló hirdetmény nélküli Versenypárbeszéd Keretmegállapodásos eljárás Dinamikus beszerzési rendszer 6.2. A Kbt ában meghatározott módon kialakított eljárás: olyan eljárás, amelyben a Főiskola a Kbt. Második Részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat alakíthat ki, amelyekből a közbeszerzési eljárás során nem térhet át másikra, a Szabályzat megalkotásával egyidejűleg köteles ezeket a szabályokat az eljárás megindításakor a felhívásban megjeleníteni Határidők számítása: A közbeszerzési eljárások során figyelembe kell venni, hogy a napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. A hónapokban, vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását követő napon kezdődik. (Kbt. 37. ) 8

10 II. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE Éves statisztikai összegezés A Főiskola az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a külön jogszabályban meghatározott határidő lejártáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. Ha a Főiskola a fent meghatározott határidő lejártáig nem küldi meg az éves statisztikai összegezést, a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását fogja kezdeményezni (Kbt (1) bekezdés a) pont). A közbeszerzési terv 1. A Főiskola a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet a Főiskolának legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a Főiskolának a honlapján közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési terv elkészítése előtt a Főiskola indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A Főiskola továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A Főiskola köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 2. Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve az éves beszerzésekről a Beszerzési Osztály vezetőjének írásos megkeresésére, a Főiskola valamennyi (kötelezettségvállalással) érintett szervezeti egysége köteles a tervezett éves költségvetés keretszámai alapján az éves közbeszerzési terv tervezetének véglegesítéséhez szükséges adatokat összeállítani és azt legkésőbb az adott év március 1-ig a Beszerzési Osztály (közbeszerzési referens) részére megküldeni. 3. A közbeszerzési terv tervezeteit a közbeszerzési referens az éves költségvetés keretszámai, a Kbt. előírásai, s a tervezett közbeszerzési eljárások összhangjának biztosítása érdekében - felülvizsgálja, összesíti. A közbeszerzési tervet a gazdasági főigazgató hagyja jóvá. 4. A Főiskola köteles a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul a Közbeszerzési Hatóság által 9

11 működtetett Közbeszerzési Adatbázisban amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján közzétenni. A felülvizsgált éves összesített közbeszerzési tervnek az internetes portálon történő közzétételéről a külön jogszabályban meghatározott határidő lejártáig a közbeszerzési referens az Informatikai Szolgáltató Központ (továbbiakban: ISZK) közreműködésével - gondoskodik. 5. A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyai (árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió) szerinti bontásban, az eljárás rendje szerint csoportosított (uniós értékhatárt elérő, nemzeti értékhatárt elérő), illetve a központosított közbeszerzési eljárásokat. A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás várható típusát és lefolytatásának tervezett időpontját is. 6. Amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel a módosítás indokának a megadásával - a közbeszerzési tervet módosítani kell. 7. A közbeszerzési referens köteles gondoskodni a közbeszerzési terv naprakész vezetéséről és nyilvánosságáról, az éves költségvetés keretszámai, a Kbt. előírásai, s a tervezett közbeszerzési eljárások összhangja szempontjából történő felülvizsgálatáról. A terv módosításáról a gazdasági főigazgató dönt. 8. A közbeszerzési eljárások lefolytatása során a Főiskola köteles figyelembe venni különösen, de nem kizárólagosan a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit, amennyiben a kormányrendelet az adott beszerzésre vonatkozik. Előzetes összesített tájékoztató 9. A Főiskola a költségvetési év kezdetét követően előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett összes (a kivételi körbe nem tartozó és az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű) árubeszerzéseiről, ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt; a Kbt. 3. melléklete szerinti összes (a kivételi körbe nem tartozó és az értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű) szolgáltatás megrendeléséről, ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt. Árubeszerzés esetében az előzetes összesítést árucsoportonkénti bontásban kell elkészíteni, és az árucsoportot a Közös Közbeszerzési Szójegyzékre (a továbbiakban: CPV) történő hivatkozással kell megadni. Szolgáltatás megrendelése esetében az előzetes összesítést a Kbt. 3. melléklete szerinti szolgáltatáscsoportonkénti bontásban kell elkészíteni. A Főiskola előzetes összesített tájékoztatót készíthet a tervezett építési beruházás lényeges jellemzőiről, feltételeiről, ha az építési beruházás becsült értéke eléri vagy meghaladja az építési beruházásra irányadó uniós értékhatárt. Ha a Főiskola tájékoztatót készít, azt a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően kell elkészítenie. Az előzetes összesített tájékoztatót a közbeszerzés különböző tárgyairól együttesen és külön- 10

12 külön is el lehet készíteni. Az előzetes összesített tájékoztatót a gazdasági főigazgató fogadja el. A Főiskola az előzetes összesített tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján teheti közzé. Az előzetes összesített tájékoztatónak a Főiskola honlapján történő közzététele esetén a Főiskola köteles a hirdetmény a felhasználói oldalon megnevezésű hirdetményt - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - megküldeni az Európai Unió Kiadóhivatalának. Az előzetes összesített tájékoztató honlapon történő közzétételére ezen hirdetménynek az Európai Unió Kiadóhivatala részére elektronikus úton történő feladását követően kerülhet sor. Az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A hirdetmények megküldése és közzététele 10. A közbeszerzési referens köteles gondoskodni valamennyi adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény külön jogszabályban meghatározottak szerint elektronikus úton és módon a Közbeszerzési Hatóság, ill. uniós értékhatárt elérő közbeszerzések esetén, a Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére történő megküldéséről. A hirdetmények és a közbeszerzési terv megküldésének, feladásának és közzétételének szabályait, a hirdetmények ellenőrzésének rendjét, díjának mértékét, befizetését, a közbeszerzések éves statisztikai összegezésére vonatkozó szabályokat, továbbá a Közbeszerzési Értesítőben, illetve a Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzététel rendjét külön jogszabály határozza meg. Az eljárásban résztvevő személyek feladatai 11. A beszerzési igénnyel érintett szervezeti egység feladatai: közbeszerzési igények összesítése; közbeszerzési eljárást kezdeményező adatlap (1. melléklet) - szükség esetén a közbeszerzési referenssel történő egyeztetést követő kitöltése. Az adott eljárást a szervezeti egységvezető kezdeményezi a szabályzat 1. sz. mellékletét képező adatlap szerint; a eljárást kezdeményező adatlap gazdasági főigazgatóval történő jóváhagyatása; a teljesítés határidejének, a beszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása; a közbeszerzés becsült értékének kiszámítása a Kbt ai figyelembe vételével; A beszerzés becsült értékének megállapításakor különösen figyelemmel kell lenni a Kbt ának (2) bekezdése szerinti egybeszámítási szabályra. az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhíváshoz szükséges pontos műszaki, szakmai specifikációk meghatározása, a bírálati szempont és módszer kiválasztása (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy összességében legelőnyösebb ajánlat) egyeztetve a közbeszerzési referenssel; bíráló bizottsági üléseken történő részvétel; 11

13 12. A közbeszerzési referens feladatai: a Kbt. 31. (1) bekezdés f) pontja szerinti éves statisztikai összegezés elkészítése és megküldése a Közbeszerzési Hatóságnak; a hivatalos közbeszerzési tanácsadói jegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadók írásbeli megkeresése, amennyiben indokolt az eljárásban való részvételük; javaslattétel a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételére; a Főiskola illetékes szervezeti egységei által megküldött összesítés alapján a Közbeszerzési Terv összeállítása, annak módosítása az adott évre tervezett közbeszerzésekről, valamint a Közbeszerzési Adatbázisban vagy - a Kbt. által és külön jogszabályban meghatározott esetben - a Főiskola saját honlapján való közzététele az ISZK közreműködésével - a Kbt. 31. és 33. -ai alapján; köteles gondoskodni a Kbt. 31. (1) bekezdésében foglalt adatoknak, információknak, dokumentumoknak a Közbeszerzési Adatbázisban vagy - a Kbt. által meghatározott esetben - a Főiskola saját honlapján való közzétételéről, az ISZK közreműködésével; a Kbt a szerinti előzetes összesített tájékoztató elkészítése és jóváhagyását követő megküldése az Európai Unió Kiadóhivatala; az eljárás típusának meghatározása a becsült érték alapján; az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás elkészítése a közbeszerzési eljárás során bevont, a közbeszerzés tárgya szerinti, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező bizottsági tagok közreműködésével; a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségének vizsgálata oly módon, hogy az érintettektől a megfelelő nyilatkozatot beszerzi és megőrzi; bíráló bizottsági üléseken történő részvétel, a bíráló bizottság munkájának segítése; hirdetmények megjelentetése, kiküldése; a dokumentáció összeállítása, ajánlattevők részére történő megküldése; a hirdetmény, tájékoztató közzététele esetén gondoskodás a díj átutaltatásáról; a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársával történő együttműködés; közreműködés az átutalást igazoló bizonylat beszerzésében. 13. A gazdasági főigazgató hatásköre: a közbeszerzési referens által előkészített, tárgyévi Közbeszerzési Terv elfogadása; a Közbeszerzési Terv módosításának a jóváhagyása; előzetes összesített tájékoztató elfogadása; a közbeszerzési eljárást megindító adatlap jóváhagyása 14. A Pénzügyi és Számviteli Osztály feladata: a hirdetmények, tájékoztatók közzétételi díjának átutalása a Beszerzési Osztály erre irányuló kérelmének kézhezvételét követően haladéktalanul; az átutalást igazoló bizonylat elkészítése, rendelkezésre bocsátása az átutalást követően haladéktalanul; az eljárás során felmerült pótlólagos fedezetigény esetén közreműködés a szükséges átcsoportosítások érdekében. 12

14 III. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA Részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás Az eljárás megindítása 1. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás összeállításáról, hirdetményben történő közzétételéről, valamint az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentum teljeskörű összeállításáról a közbeszerzési referens - a közbeszerzési eljárás során bevont, a közbeszerzés tárgya szerinti, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyek közreműködésével - a Főiskola beszerzési igénnyel érintett szervezeti egysége által előkészített szakmai anyag alapján köteles gondoskodni. 2. A Kbt. 46. (3) bekezdése alapján a beszerzési igénnyel érintett szervezeti egység a közbeszerzési referenssel együtt köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség biztosítható, a Főiskola az eljárást megindító felhívásban - feltéve, hogy az gazdasági, műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve sem ésszerűtlen - lehetővé teheti a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, illetve részvételre jelentkezést. 3. A Főiskola a Kbt. felhatalmazása alapján, a közbeszerzési alapelvek érvényesülése mellett, a Kbt ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, az adott közbeszerzés során önálló eljárási szabályokat alkalmazhat az ajánlatok/részvételre jelentkezések érvényességi feltételeivel, alkalmassági minimum követelményeivel, eljárási határidőkkel, bírálati szempontrendszerrel, fizetési határidővel, valamint az eljárás tárgyalásos módjával és jellegével összefüggésben. Az eljárást megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be. Ebben az esetben a hirdetmény megjelentetése a Közbeszerzési Értesítőben kötelező. 4. Az eljárás megkezdésének minősül a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontja, a közvetlen részvételi felhívás megküldésének időpontja, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás - a Kbt. 99. (2) bekezdése szerinti esetben a tárgyalási meghívó - megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontja. A közbeszerzési referens köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció a hirdetmény megküldésének/megjelenésének napjától kezdve a részvételi/ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon. 5. A közbeszerzési referens feladata a Főiskola közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egysége közreműködésével az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevők által írásban feltett kérdésekre a kiegészítő (értelmező) tájékoztatásnak, az ajánlattételi határidő lejárta előtt, a Kbt-ben 13

15 meghatározott határidő szerinti megadása oly módon, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé kell tenni, illetőleg meg kell küldeni. A tájékoztatás nem eredményezheti a részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását. 6. A közbeszerzési eljárásban kikötött ajánlati biztosíték tekintetében szükséges pénzügyi intézkedések megtételéről, az eljárásban megjelölt határidők betartásáról a Pénzügyi és Számviteli Osztály köteles gondoskodni. 7. Az ajánlattételi és részvételi határidőt az egyes eljárási fajtákra vonatkozóan előírt minimális határidőket figyelembe véve, valamint akkor is, ha minimális határidőt a Kbt. nem ír elő, minden esetben úgy kell meghatározni, hogy - tekintettel a szerződés tárgyára, a benyújtandó ajánlat összetettségére, valamint az ajánlattevők, részvételre jelentkezők által benyújtandó dokumentumok körére - elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlat, illetve a részvételi jelentkezés összeállításához és benyújtásához. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció módosításával, visszavonásával kapcsolatos intézkedések megtételéről a közbeszerzési referens köteles gondoskodni a Kbt aiban, a 121. (6) bekezdésében, illetve a 122/A. (2) bekezdésében foglaltak alapján. 8. Az eljárás megindításakor a gazdasági főigazgató a rektorral egyetértésben jelöli ki a bíráló bizottsági tagokat. A bizottság tagjait úgy kell kijelölni, hogy legalább egy személy rendelkezzen az adott eljárás tárgya szerinti megfelelő szakmai, további egy személy a közbeszerzés lebonyolításához szükséges jogi, közbeszerzési és további egy személy pénzügyi szakértelemmel. A bíráló bizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább három tag jelen van. A bizottság tagjai közül választ - egyszerű többséggel, nyílt szavazással - elnököt. Szavazategyenlőség esetén a gazdasági főigazgató szavazata dönt az elnök személyéről. 9. A gazdasági főigazgató dönt: a közbeszerzési eljárás megindításának elrendeléséről; a Főiskola rektorával egyetértésben a bíráló bizottság tagjainak a kijelöléséről az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban megadott alkalmassággal (pénzügyigazdasági, műszaki-szakmai) valamint bírálati szempontrendszerrel kapcsolatos feltételekről; az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásnak az ajánlattételi/ részvételi határidő lejártáig történő visszavonásáról. 10. A rektor dönt a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában más külső személy vagy szervezet, így elsősorban a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, szakértő, műszaki ellenőr, mérnök bevonásáról; a gazdasági főigazgatóval egyetértésben dönt a bíráló bizottsági tagok kijelöléséről; 11. A beszerzési igénnyel érintett szervezeti egység feladatai: közreműködés a kiegészítő tájékoztatás megadásában, különös tekintettel a szakmai kérdésekre; 12. A közbeszerzési referens feladatai: 14

16 köteles az ajánlattételi/részvételi határidők lejárta előtt gondoskodni a szükséges hirdetmény megjelentetéséről, visszavonás esetén az ajánlattevők/részvételre jelentkezők egyidejű írásbeli tájékoztatásáról, valamint a határidő lejárta előtt az ajánlattevőknek/részvételre jelentkezőknek a módosított feltételekről történő egyidejű tájékoztatásáról; meghatározza a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetét, az eljárás fajtáját; elkészíti az ajánlati/ajánlattételi felhívást és dokumentációt, valamint a részvételi felhívást és dokumentációt a közbeszerzési eljárás során bevont, a közbeszerzés tárgya szerinti, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyekkel együtt; köteles gondoskodni a Kbt. 31. (1) bekezdésében foglalt adatoknak, információknak, dokumentumoknak a Közbeszerzési Adatbázisban vagy - a Kbt. által meghatározott esetben - a Főiskola saját honlapján való közzétételéről, az ISZK közreműködésével. Az ajánlatok benyújtása és felbontása 13. A közbeszerzési referens köteles gondoskodni a következőkről: az ajánlattételi határidő lejártáig írásban és zártan beérkezett ajánlatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdődjön (a bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül); az ajánlatok felbontásánál az ajánlattevők jelenlétének biztosításáról, valamint az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek meghívásáról; az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyv készüljön, és ez a bontástól számított öt napon belül megküldésre kerüljön az összes ajánlattevőnek; a Kbt. szerinti eljárási cselekmények lebonyolításáról különös tekintettel a bontásra, szükség szerint tárgyalás tartására; a beérkezett ajánlatokról a Kbt.-ben, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban és dokumentációban meghatározott szempontok szerinti részletes előzetes értékelési javaslat elkészítéséről a bíráló bizottsági tagok közreműködésével; az ajánlatok elbírálása során észlelt számítási hibák javításáról; a beszerzési igényel érintett szervezeti egységgel történő egyeztetés alapján az aránytalanul alacsonynak minősülő árat tartalmazó ajánlat esetén az indoklás kéréséről; a Kbt.-ben előírt hirdetmények, jegyzőkönyvek elkészítéséről, hirdetmények közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételéről. 14. Amennyiben két szakaszból álló eljárásra kerül sor az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részételre jelentkezőkkel történő közlésétől számított öt munkanapon belül köteles a közbeszerzési referens a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárás szabályainak és a részvételi felhívásnak megfelelően kiválasztott, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezőknek - amennyiben ajánlatkérő meghatározta az ajánlattevők keretszámát, a műszaki vagy szakmai alkalmasság alapján kiválasztott jelentkezőknek - az írásbeli ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. A közbeszerzési referens köteles gondoskodni arról is, hogy a dokumentáció az ajánlattételi 15

17 felhívás megküldésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon. Az ajánlatok elbírálása 15. A beszerzési igényel érintett szervezeti egység feladatai: részvétel az ajánlatok bontásakor; részvétel az értékelésben, különös tekintettel a szakmai megfelelősségre; tárgyalásos eljárás esetén a tárgyaláson való részvétel; az ajánlatban szereplő számítások ellenőrzése; az ajánlat megítélése abból a szempontból, hogy tartalmaz-e aránytalanul alacsonynak minősülő árat; aránytalanul alacsonynak minősülő árat ill. lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, ill. kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmazó ajánlat indoklásának megítélése a Kbt ában, ill ában foglaltak alapján; írásos szakmai állásfoglalás készítése a beérkezett ajánlatok tekintetében. 16. A Főiskola köteles az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől vagy részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást a közbeszerzési referens a többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 17. Ha az ajánlat aránytalanul alacsonynak minősülő árat tartalmaz, a közbeszerzési referens a beszerzési igénnyel érintett szervezeti egység szakmai javaslata alapján, az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a bírálati szempont alapján önállóan értékelésre kerül. Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor a Főiskola korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles a Főiskola indoklást kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzés - az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső - a Kbt. 18. (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől. 16

18 18. A Kbt. 22. (3) - (4) bekezdéseiben foglaltak alapján a bírálóbizottság a részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat a felhívás, a dokumentáció valamint a Kbt. és az ahhoz kapcsolódó mindenkor hatályos végrehajtási rendeletek alapján értékeli. Ennek során felelős az objektív, a Kbt.- ben meghatározott szempontok szerinti értékelés biztosításáért. Az értékelő anyagnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkezők/ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának, továbbá a részvételi jelentkezések/ajánlatok megfelelőségének megítéléséhez a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban kért az összehasonlíthatóság alapjául szolgáló adatokat, tényeket. A bírálóbizottság értékelő előterjesztése alapján a gazdasági főigazgató dönt a benyújtott ajánlatok/részvételi jelentkezések érvényessége tekintetében. 19. A közbeszerzési referens állítja össze a közbeszerzési eljárást lezáró gazdasági főigazgatói döntés meghozatalához szükséges dokumentációt, amelynek tartalmaznia kell - a gazdasági főigazgató részére készített eljárást lezáró Bíráló Bizottsági döntési javaslatot; - a Bíráló Bizottsági tagok indokolással ellátott bírálati lapjait, - továbbá a döntés meghozatalához szükséges valamennyi egyéb iratot. 20. A gazdasági főigazgató dönt az ajánlat/részvételi jelentkezés érvényességéről, érvénytelenségéről; részvételi szakasz eredményességéről, esetleges eredménytelenségéről; az eljárás eredményességéről, esetleges eredménytelenségéről; a nyertes ajánlattevőről, ill. amennyiben van, a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevőről, a bírálati szempont szerinti ajánlatára vonatkozó adatok megjelölésével. 21. A Döntésnek tartalmazni kell: - kétszakaszos eljárás esetén érvényes és alkalmas részvételre jelentkezők nevét, címét; érvénytelen és alkalmatlan részvételre jelentkezők nevét, címét és annak indokait; részvételi szakasz eredményességének, esetleges eredménytelenségének magállapítását és annak indokait. - egyszakaszos eljárás esetén érvényes és alkalmas ajánlattevők nevét, címét; érvénytelen és alkalmatlan ajánlattevők nevét, címét és annak indokait; a nyertes ajánlattevő ill. amennyiben van, a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit; az eljárás esetleges eredménytelenségének megállapítását és annak indokait; 22. A Főiskola az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az Európai Bizottságot. 17

19 IV. FEJEZET AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁT KÖVETŐ FELADATOK 1. A gazdasági főigazgató döntését követően a közbeszerzési referens készíti el a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti Összegezés az ajánlatok elbírálásáról, valamint az Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról formanyomtatványt. 2. A Közbeszerzési referens köteles gondoskodni: - az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező írásbeli tájékoztatásáról az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. - a Kbt. előírásai betartásával az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám-, vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést legkésőbb az eljárás vagy a részvételi szakasz eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. - az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. A módosított írásbeli összegezést faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek szükséges megküldeni. - a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés részvételre jelentkezők részére történő megküldésétől az ajánlattételi határidő lejártáig egy alkalommal jogosult az írásbeli összegezést módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá új ajánlattételi határidő kitűzésével a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldeni, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. A módosított írásbeli összegezést faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek szükséges megküldeni. - a Kbt. 30. (1) bekezdés e) pontja alapján, külön jogszabályban meghatározott minta szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató hirdetmény elkészítéséről és megjelentetéséről a Közbeszerzési Értesítőben, ill. szükség esetén az Európai Unió hivatalos lapjában, - köteles gondoskodni a Kbt. 31. (1) bekezdésében foglalt adatoknak, információknak, dokumentumoknak a Közbeszerzési Adatbázisban vagy - a Kbt. által meghatározott esetben - a Főiskola saját honlapján való közzétételéről, az ISZK közreműködésével. 18

20 3. Amennyiben a Kbt. 65. (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát, vagy amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését és az ajánlatkérő eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, feltéve, hogy a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége nem állítható helyre, az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani a Kbt. 76. (1) bekezdés f) és g) pontjai alapján. Az eljárás utólagos eredménytelenségéről szóló döntésnek tartalmazni kell: az utólagos eredménytelenség megállapítását és annak indokait 4. A gazdasági főigazgató dönt az eljárás utólagos eredménytelenségéről. 5. A közbeszerzési eljárás az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételével zárul le. A szerződés megkötése 6. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. Ha a Főiskola lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni a Főiskola szerződéskötési eljárási rendjének megfelelően. 7. A Főiskola a nyertes szervezettel (személlyel) [Kbt (9) bekezdése] szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 8. Szerződéskötésre csak az ajánlati kötöttség ideje alatt kerülhet sor, azt követően a szerződést megkötni nem lehet. A Főiskola a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, az nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve az alábbi eseteket: a) ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be; b) ha a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során csak egy ajánlatot nyújtottak be, és amennyiben az eljárásban volt érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra az erre vonatkozó döntés ellen a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűnek ítélte; c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontja alapján indították; 19

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Jegyzőkönyv órakor érkezik

Jegyzőkönyv órakor érkezik Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 25-án a Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könyvtár termében helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. július 30-tól Jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző évi közbeszerzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző évi közbeszerzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző 2016. évi közbeszerzési terv Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 2015 Hatályos: 2015.11.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 Általános bevezető A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM,

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására 4/2. sz. melléklet Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012 BÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2653 Bánk, Hősök tere 11. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012 2011. november hó 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 15. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás fajtái. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

A közbeszerzési eljárás fajtái. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu A közbeszerzési eljárás fajtái 1 Alapvető eljárási fajták nyílt eljárás meghívásos eljárás tárgyalásos eljárás, és ezen belül hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás hirdetmény nélküli tárgyalásos

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA E közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse Szakoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

13600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 130. szám. Kormányrendeletek

13600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 130. szám. Kormányrendeletek 13600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 130. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelete a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog, Város Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1., A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2014. április Figyelemmel a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglaltakra 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének./2013. (.) sz. határozatával elfogadott Szabályzata

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására Eseti Közbeszerzési Szabályzat közbeszerzési eljárás lefolytatására Nyúl Községi Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben

BORDÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BORDÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORDÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2016. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. FEJEZET 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. 1. A szabályzat célja, személyi és tárgyi hatálya 3. 2. A szabályzat

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal

Gombai Polgármesteri Hivatal Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 433-927 Fax: (29) 433-894 e-mail: hivatal@gomba.hu 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-i ülésére 6642-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési kiírás és Bíráló Bizottság felállítása, a Térségi tejtermékgyártó

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 20/2012. (IV. 25.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalomjegyzék PREAMBULUM...3 I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben