TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET IV. FEJEZET V. FEJEZET VI. FEJEZET VII. FEJEZET...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET..."

Átírás

1 Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: április 24., hatályba lép: április 26-án Utolsó módosítás: december 17., hatályba lép: december 19-én

2 TARTALOM I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. FEJEZET... 9 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE... 9 Éves statisztikai összegezés... 9 A közbeszerzési terv... 9 Előzetes összesített tájékoztató A hirdetmények megküldése és közzététele Az eljárásban résztvevő személyek feladatai III. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA Részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás Az eljárás megindítása Az ajánlatok benyújtása és felbontása Az ajánlatok elbírálása IV. FEJEZET AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁT KÖVETŐ FELADATOK A szerződés megkötése A közbeszerzési szerződés módosítása, teljesítése V. FEJEZET KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSEK VI. FEJEZET JOGORVOSLATI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK VII. FEJEZET KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NÉLKÜL LEFOLYTATOTT BESZERZÉSEK VIII. FEJEZET A BESZERZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA, BEFEJEZÉSE, AKTIVÁLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE IX. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁLÁSI RENDJE X. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK XI. FEJEZET HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK SZÁMÚ MELLÉKLET

3 ADATLAP KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉRE SZÁMÚ MELLÉKLET A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKHATÁRAI

4 A Nyíregyházi Főiskola a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. -ában meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 13. (2) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások rendjéről az alábbi szabályzatot alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Nyíregyházi Főiskolának (továbbiakban: Főiskola) a Kbt. hatálya alá tartozó és a Kbt. hatálya alá nem tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, építési és szolgáltatási koncesszióira (továbbiakban: beszerzés). A szabályzat hatálya alá tartozik a központosított közbeszerzés körébe tartozó, - a központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes csatlakozással érintett országosan kiemelt termékek (árubeszerzés, szolgáltatás) beszerzése, értékhatártól függetlenül. 2. A Főiskola valamennyi belső szervezeti egysége a Kbt., a Kbt. felhatalmazása alapján elfogadott, mindenkor hatályos végrehajtási rendeletek, az Európai Unió mindenkor hatályos közbeszerzési irányelvei és rendeletei, valamint az uniós források és állami támogatások felhasználásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak maradéktalan betartásával az e szabályzatban foglaltak szerint köteles eljárni a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések során. A Főiskola közbeszerzési eljárás lefolytatásával végrehajtott beszerzéseit a Kbt.-ben, valamint e szabályzatban meghatározottak szerint kell lefolytatni, illetve döntésre előkészíteni. A közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül végrehajtott beszerzéseket az e szabályzatban meghatározottak szerint kell lefolytatni. A közbeszerzési értékhatárokat a Közbeszerzési Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 3. A Főiskola által előkészített és lefolytatott beszerzési eljárásban: 3.1. Az eljárás részvevői: a.) közbeszerzési eljárás döntéshozója: A Főiskola rektora által átruházott hatáskörében eljárva a gazdasági főigazgató b.) közbeszerzési eljárás előkészítője és lefolytatója: a közbeszerzési referens, a Pénzügyi és Számviteli Osztály és a Főiskola közbeszerzés tárgya szerint, illetve beszerzési igénnyel érintett szervezeti egység közreműködésével. A Kbt. 22. (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. 3

5 c.) közreműködő: a Kbt.-ben meghatározott esetekben a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában egyes jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére bevont más külső személy vagy szervezet, így elsősorban a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, szakértő, műszaki ellenőr, mérnök. d.) beszerzési igénnyel érintett szervezeti egység: a Főiskola azon szervezeti egysége, ahol a beszerzési igény felmerül és/vagy ahol a közbeszerzési eljárás becsült értékének előirányzata rendelkezésre áll. e.) Beszerzési Osztály: a Főiskola nevében kizárólag a Beszerzési Osztály folytathat beszerzési tevékenységet Közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, és piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése. (Kbt pont) 3.3. A közbeszerzési eljárást - a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén a Főiskola akkor indíthatja meg, ha rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezete rendelkezésre áll, vagy amennyiben a szerződés teljesítése több évet érint, rendelkezik a következő évekre vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló ígérettel, döntéssel. Ilyen esetnek kell tekinteni azt is, ha pályázatot nyújtott be támogatás elnyerésére, azaz várhatóan a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre fog állni. Ha a Főiskola támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, a Kbt. 40. (3) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívásban (az egyéb információk körében) a gazdasági szereplők figyelmét erre a körülményre fel kell hívni Közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a közvetlen részvételi felhívás megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Kbt. 99. (2) bekezdése szerinti tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni Közbeszerzés (Beszerzés) tárgya: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, illetőleg szolgáltatási koncesszió (csak nemzeti értékhatár esetében). a.) Árubeszerzés: Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. 4

6 b.) Építési beruházás: Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: A Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; Építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; Az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. c.) Építési koncesszió: Az olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. d.) Szolgáltatás megrendelése: Az olyan - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. e.) Szolgáltatási koncesszió: A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések vonatkozásában olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. 4. Tilos a Kbt., vagy a Kbt. Második Része (uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályozása) alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani Amennyiben egy építési beruházás vagy szolgáltatás-megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni. (továbbiakban: egybeszámítási szabály) A fentiektől eltérően mindig a Kbt. Harmadik Része (Nemzeti eljárásrend) szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek becsült értéke a fenti egybeszámítási szabály alkalmazása nélkül - szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében forintnál, az építési beruházások esetében pedig forintnál kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem számított részek összértéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát, amit az egybeszámítási szabály alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő a teljes beszerzés becsült értékeként. E rendelkezés alkalmazásakor annak megítéléséhez, hogy a Harmadik Rész szerint milyen eljárás folytatható le, az egyes leválasztott szerződések értéke önállóan vehető figyelembe. 5

7 4.3. Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik A Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében a törvény Harmadik Része alkalmazható. Ha a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a Kbt. 3. melléklet, valamint a Kbt. 4. melléklet szerinti valamely szolgáltatást is magában foglal, a Kbt. Harmadik Része alkalmazható, feltéve, hogy a Kbt. 4. melléklet szerinti szolgáltatás értéke meghaladja a Kbt. 3. melléklet szerinti szolgáltatás értékét A Kbt. 4. melléklet szerinti jogi szolgáltatások megrendelése esetében az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, az uniós értékhatárt elérő értékű szerződés megkötéséről azonban a külön jogszabályban meghatározott hirdetményt közzé kell tenni és a szerződést szerepeltetni kell a külön jogszabályban foglaltak szerint elkészítendő éves statisztikai összegezésben Ha a beszerzés tárgya szolgáltatási koncesszió, szintén a Kbt. Harmadik Része alkalmazandó A Kbt. Második Részét építési koncesszió esetében a XIII. Fejezet szerinti különös szabályoknak megfelelően kell alkalmazni A tervpályázati eljárásra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg. Külön jogszabály meghatározhatja a tervpályázati eljárás lefolytatásának kötelező eseteit. 5. A közbeszerzési eljárás fajtái uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén (Kbt. II. Rész): 5.1. Uniós értékhatár esetén alkalmazható eljárás típusok: Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló hirdetmény nélküli Versenypárbeszéd Keretmegállapodásos eljárás Dinamikus beszerzési rendszer 5.2. Nyílt eljárás: olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt a szabályozza) 5.3. Meghívásos eljárás: olyan két szakaszból álló közbeszerzési eljárása, melynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott 6

8 részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot. A meghívásos eljárásban nem lehet tárgyalni. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt ai szabályozzák) 5.4. Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás: olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, míg az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt ai szabályozzák) 5.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás: olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt ai szabályozzák) 5.6. Versenypárbeszéd: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa - Kbt.ben előírtak szerint - kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, a szerződés típusának és feltételeinek pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt ai szabályozzák) 5.7. Keretmegállapodásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, melynek során Ajánlatkérő a közbeszerzését keretmegállapodás útján valósítja meg. Ennek során a) nyílt, meghívásos, vagy - amennyiben a tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei fennállnak - tárgyalásos eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt a Kbt ában foglaltak figyelembevételével; b) a keretmegállapodás alapján a beszerzést a Kbt ában foglaltak szerint valósítja meg. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt ai szabályozzák) 5.8. Építési koncesszióval kapcsolatos különös szabályok: Építési koncesszió esetében a Kbt. XIII. fejezetének szabályait kell megfelelően alkalmazni. (Általános szabályait részletesen a Kbt ai, speciális szabályait részletesen a Kbt ai szabályozzák) 5.9. Tervpályázati eljárás: olyan, külön jogszabályban részletesen szabályozott eljárás, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv számára - főként az építészet és építés területén - egy olyan tervnek vagy tervrajznak a megszerzését, amelyet díjazásos vagy díjazás nélküli pályáztatás után egy bírálóbizottság választott ki A gyorsított eljárás nem külön eljárásfajta, hanem a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás rövidebb határidőkkel lefolytatható változata. 7

9 5.11. Dinamikus beszerzési rendszer: olyan, gyakori közbeszerzések lebonyolítására szolgáló, teljes mértékben elektronikus folyamat, amelynek jellemzői megfelelnek az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, és amelynek működése határozott idejű, érvényességi ideje alatt bármely olyan ajánlattevő kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a dokumentációnak megfelelő előzetes ajánlatát. A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg. 6. A közbeszerzési eljárás fajtái nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén (Kbt. III. rész) 6.1. Nemzeti értékhatár esetén alkalmazható eljárás típusok: A.) A Kbt ában meghatározott módon kialakított eljárás B.) A Kbt. Második részében meghatározott szabályok szerint, a Kbt /A. - ban foglalt eltérésekkel: Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló hirdetmény nélküli Versenypárbeszéd Keretmegállapodásos eljárás Dinamikus beszerzési rendszer 6.2. A Kbt ában meghatározott módon kialakított eljárás: olyan eljárás, amelyben a Főiskola a Kbt. Második Részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat alakíthat ki, amelyekből a közbeszerzési eljárás során nem térhet át másikra, a Szabályzat megalkotásával egyidejűleg köteles ezeket a szabályokat az eljárás megindításakor a felhívásban megjeleníteni Határidők számítása: A közbeszerzési eljárások során figyelembe kell venni, hogy a napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. A hónapokban, vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását követő napon kezdődik. (Kbt. 37. ) 8

10 II. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE Éves statisztikai összegezés A Főiskola az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a külön jogszabályban meghatározott határidő lejártáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. Ha a Főiskola a fent meghatározott határidő lejártáig nem küldi meg az éves statisztikai összegezést, a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását fogja kezdeményezni (Kbt (1) bekezdés a) pont). A közbeszerzési terv 1. A Főiskola a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet a Főiskolának legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a Főiskolának a honlapján közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési terv elkészítése előtt a Főiskola indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A Főiskola továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A Főiskola köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 2. Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve az éves beszerzésekről a Beszerzési Osztály vezetőjének írásos megkeresésére, a Főiskola valamennyi (kötelezettségvállalással) érintett szervezeti egysége köteles a tervezett éves költségvetés keretszámai alapján az éves közbeszerzési terv tervezetének véglegesítéséhez szükséges adatokat összeállítani és azt legkésőbb az adott év március 1-ig a Beszerzési Osztály (közbeszerzési referens) részére megküldeni. 3. A közbeszerzési terv tervezeteit a közbeszerzési referens az éves költségvetés keretszámai, a Kbt. előírásai, s a tervezett közbeszerzési eljárások összhangjának biztosítása érdekében - felülvizsgálja, összesíti. A közbeszerzési tervet a gazdasági főigazgató hagyja jóvá. 4. A Főiskola köteles a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul a Közbeszerzési Hatóság által 9

11 működtetett Közbeszerzési Adatbázisban amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján közzétenni. A felülvizsgált éves összesített közbeszerzési tervnek az internetes portálon történő közzétételéről a külön jogszabályban meghatározott határidő lejártáig a közbeszerzési referens az Informatikai Szolgáltató Központ (továbbiakban: ISZK) közreműködésével - gondoskodik. 5. A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyai (árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió) szerinti bontásban, az eljárás rendje szerint csoportosított (uniós értékhatárt elérő, nemzeti értékhatárt elérő), illetve a központosított közbeszerzési eljárásokat. A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás várható típusát és lefolytatásának tervezett időpontját is. 6. Amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel a módosítás indokának a megadásával - a közbeszerzési tervet módosítani kell. 7. A közbeszerzési referens köteles gondoskodni a közbeszerzési terv naprakész vezetéséről és nyilvánosságáról, az éves költségvetés keretszámai, a Kbt. előírásai, s a tervezett közbeszerzési eljárások összhangja szempontjából történő felülvizsgálatáról. A terv módosításáról a gazdasági főigazgató dönt. 8. A közbeszerzési eljárások lefolytatása során a Főiskola köteles figyelembe venni különösen, de nem kizárólagosan a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit, amennyiben a kormányrendelet az adott beszerzésre vonatkozik. Előzetes összesített tájékoztató 9. A Főiskola a költségvetési év kezdetét követően előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett összes (a kivételi körbe nem tartozó és az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű) árubeszerzéseiről, ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt; a Kbt. 3. melléklete szerinti összes (a kivételi körbe nem tartozó és az értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű) szolgáltatás megrendeléséről, ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt. Árubeszerzés esetében az előzetes összesítést árucsoportonkénti bontásban kell elkészíteni, és az árucsoportot a Közös Közbeszerzési Szójegyzékre (a továbbiakban: CPV) történő hivatkozással kell megadni. Szolgáltatás megrendelése esetében az előzetes összesítést a Kbt. 3. melléklete szerinti szolgáltatáscsoportonkénti bontásban kell elkészíteni. A Főiskola előzetes összesített tájékoztatót készíthet a tervezett építési beruházás lényeges jellemzőiről, feltételeiről, ha az építési beruházás becsült értéke eléri vagy meghaladja az építési beruházásra irányadó uniós értékhatárt. Ha a Főiskola tájékoztatót készít, azt a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően kell elkészítenie. Az előzetes összesített tájékoztatót a közbeszerzés különböző tárgyairól együttesen és külön- 10

12 külön is el lehet készíteni. Az előzetes összesített tájékoztatót a gazdasági főigazgató fogadja el. A Főiskola az előzetes összesített tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján teheti közzé. Az előzetes összesített tájékoztatónak a Főiskola honlapján történő közzététele esetén a Főiskola köteles a hirdetmény a felhasználói oldalon megnevezésű hirdetményt - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - megküldeni az Európai Unió Kiadóhivatalának. Az előzetes összesített tájékoztató honlapon történő közzétételére ezen hirdetménynek az Európai Unió Kiadóhivatala részére elektronikus úton történő feladását követően kerülhet sor. Az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A hirdetmények megküldése és közzététele 10. A közbeszerzési referens köteles gondoskodni valamennyi adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény külön jogszabályban meghatározottak szerint elektronikus úton és módon a Közbeszerzési Hatóság, ill. uniós értékhatárt elérő közbeszerzések esetén, a Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére történő megküldéséről. A hirdetmények és a közbeszerzési terv megküldésének, feladásának és közzétételének szabályait, a hirdetmények ellenőrzésének rendjét, díjának mértékét, befizetését, a közbeszerzések éves statisztikai összegezésére vonatkozó szabályokat, továbbá a Közbeszerzési Értesítőben, illetve a Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzététel rendjét külön jogszabály határozza meg. Az eljárásban résztvevő személyek feladatai 11. A beszerzési igénnyel érintett szervezeti egység feladatai: közbeszerzési igények összesítése; közbeszerzési eljárást kezdeményező adatlap (1. melléklet) - szükség esetén a közbeszerzési referenssel történő egyeztetést követő kitöltése. Az adott eljárást a szervezeti egységvezető kezdeményezi a szabályzat 1. sz. mellékletét képező adatlap szerint; a eljárást kezdeményező adatlap gazdasági főigazgatóval történő jóváhagyatása; a teljesítés határidejének, a beszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása; a közbeszerzés becsült értékének kiszámítása a Kbt ai figyelembe vételével; A beszerzés becsült értékének megállapításakor különösen figyelemmel kell lenni a Kbt ának (2) bekezdése szerinti egybeszámítási szabályra. az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhíváshoz szükséges pontos műszaki, szakmai specifikációk meghatározása, a bírálati szempont és módszer kiválasztása (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy összességében legelőnyösebb ajánlat) egyeztetve a közbeszerzési referenssel; bíráló bizottsági üléseken történő részvétel; 11

13 12. A közbeszerzési referens feladatai: a Kbt. 31. (1) bekezdés f) pontja szerinti éves statisztikai összegezés elkészítése és megküldése a Közbeszerzési Hatóságnak; a hivatalos közbeszerzési tanácsadói jegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadók írásbeli megkeresése, amennyiben indokolt az eljárásban való részvételük; javaslattétel a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételére; a Főiskola illetékes szervezeti egységei által megküldött összesítés alapján a Közbeszerzési Terv összeállítása, annak módosítása az adott évre tervezett közbeszerzésekről, valamint a Közbeszerzési Adatbázisban vagy - a Kbt. által és külön jogszabályban meghatározott esetben - a Főiskola saját honlapján való közzététele az ISZK közreműködésével - a Kbt. 31. és 33. -ai alapján; köteles gondoskodni a Kbt. 31. (1) bekezdésében foglalt adatoknak, információknak, dokumentumoknak a Közbeszerzési Adatbázisban vagy - a Kbt. által meghatározott esetben - a Főiskola saját honlapján való közzétételéről, az ISZK közreműködésével; a Kbt a szerinti előzetes összesített tájékoztató elkészítése és jóváhagyását követő megküldése az Európai Unió Kiadóhivatala; az eljárás típusának meghatározása a becsült érték alapján; az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás elkészítése a közbeszerzési eljárás során bevont, a közbeszerzés tárgya szerinti, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező bizottsági tagok közreműködésével; a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségének vizsgálata oly módon, hogy az érintettektől a megfelelő nyilatkozatot beszerzi és megőrzi; bíráló bizottsági üléseken történő részvétel, a bíráló bizottság munkájának segítése; hirdetmények megjelentetése, kiküldése; a dokumentáció összeállítása, ajánlattevők részére történő megküldése; a hirdetmény, tájékoztató közzététele esetén gondoskodás a díj átutaltatásáról; a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársával történő együttműködés; közreműködés az átutalást igazoló bizonylat beszerzésében. 13. A gazdasági főigazgató hatásköre: a közbeszerzési referens által előkészített, tárgyévi Közbeszerzési Terv elfogadása; a Közbeszerzési Terv módosításának a jóváhagyása; előzetes összesített tájékoztató elfogadása; a közbeszerzési eljárást megindító adatlap jóváhagyása 14. A Pénzügyi és Számviteli Osztály feladata: a hirdetmények, tájékoztatók közzétételi díjának átutalása a Beszerzési Osztály erre irányuló kérelmének kézhezvételét követően haladéktalanul; az átutalást igazoló bizonylat elkészítése, rendelkezésre bocsátása az átutalást követően haladéktalanul; az eljárás során felmerült pótlólagos fedezetigény esetén közreműködés a szükséges átcsoportosítások érdekében. 12

14 III. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA Részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás Az eljárás megindítása 1. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás összeállításáról, hirdetményben történő közzétételéről, valamint az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentum teljeskörű összeállításáról a közbeszerzési referens - a közbeszerzési eljárás során bevont, a közbeszerzés tárgya szerinti, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyek közreműködésével - a Főiskola beszerzési igénnyel érintett szervezeti egysége által előkészített szakmai anyag alapján köteles gondoskodni. 2. A Kbt. 46. (3) bekezdése alapján a beszerzési igénnyel érintett szervezeti egység a közbeszerzési referenssel együtt köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség biztosítható, a Főiskola az eljárást megindító felhívásban - feltéve, hogy az gazdasági, műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve sem ésszerűtlen - lehetővé teheti a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, illetve részvételre jelentkezést. 3. A Főiskola a Kbt. felhatalmazása alapján, a közbeszerzési alapelvek érvényesülése mellett, a Kbt ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, az adott közbeszerzés során önálló eljárási szabályokat alkalmazhat az ajánlatok/részvételre jelentkezések érvényességi feltételeivel, alkalmassági minimum követelményeivel, eljárási határidőkkel, bírálati szempontrendszerrel, fizetési határidővel, valamint az eljárás tárgyalásos módjával és jellegével összefüggésben. Az eljárást megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be. Ebben az esetben a hirdetmény megjelentetése a Közbeszerzési Értesítőben kötelező. 4. Az eljárás megkezdésének minősül a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontja, a közvetlen részvételi felhívás megküldésének időpontja, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás - a Kbt. 99. (2) bekezdése szerinti esetben a tárgyalási meghívó - megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontja. A közbeszerzési referens köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció a hirdetmény megküldésének/megjelenésének napjától kezdve a részvételi/ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon. 5. A közbeszerzési referens feladata a Főiskola közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egysége közreműködésével az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevők által írásban feltett kérdésekre a kiegészítő (értelmező) tájékoztatásnak, az ajánlattételi határidő lejárta előtt, a Kbt-ben 13

15 meghatározott határidő szerinti megadása oly módon, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé kell tenni, illetőleg meg kell küldeni. A tájékoztatás nem eredményezheti a részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását. 6. A közbeszerzési eljárásban kikötött ajánlati biztosíték tekintetében szükséges pénzügyi intézkedések megtételéről, az eljárásban megjelölt határidők betartásáról a Pénzügyi és Számviteli Osztály köteles gondoskodni. 7. Az ajánlattételi és részvételi határidőt az egyes eljárási fajtákra vonatkozóan előírt minimális határidőket figyelembe véve, valamint akkor is, ha minimális határidőt a Kbt. nem ír elő, minden esetben úgy kell meghatározni, hogy - tekintettel a szerződés tárgyára, a benyújtandó ajánlat összetettségére, valamint az ajánlattevők, részvételre jelentkezők által benyújtandó dokumentumok körére - elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlat, illetve a részvételi jelentkezés összeállításához és benyújtásához. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció módosításával, visszavonásával kapcsolatos intézkedések megtételéről a közbeszerzési referens köteles gondoskodni a Kbt aiban, a 121. (6) bekezdésében, illetve a 122/A. (2) bekezdésében foglaltak alapján. 8. Az eljárás megindításakor a gazdasági főigazgató a rektorral egyetértésben jelöli ki a bíráló bizottsági tagokat. A bizottság tagjait úgy kell kijelölni, hogy legalább egy személy rendelkezzen az adott eljárás tárgya szerinti megfelelő szakmai, további egy személy a közbeszerzés lebonyolításához szükséges jogi, közbeszerzési és további egy személy pénzügyi szakértelemmel. A bíráló bizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább három tag jelen van. A bizottság tagjai közül választ - egyszerű többséggel, nyílt szavazással - elnököt. Szavazategyenlőség esetén a gazdasági főigazgató szavazata dönt az elnök személyéről. 9. A gazdasági főigazgató dönt: a közbeszerzési eljárás megindításának elrendeléséről; a Főiskola rektorával egyetértésben a bíráló bizottság tagjainak a kijelöléséről az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban megadott alkalmassággal (pénzügyigazdasági, műszaki-szakmai) valamint bírálati szempontrendszerrel kapcsolatos feltételekről; az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásnak az ajánlattételi/ részvételi határidő lejártáig történő visszavonásáról. 10. A rektor dönt a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában más külső személy vagy szervezet, így elsősorban a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, szakértő, műszaki ellenőr, mérnök bevonásáról; a gazdasági főigazgatóval egyetértésben dönt a bíráló bizottsági tagok kijelöléséről; 11. A beszerzési igénnyel érintett szervezeti egység feladatai: közreműködés a kiegészítő tájékoztatás megadásában, különös tekintettel a szakmai kérdésekre; 12. A közbeszerzési referens feladatai: 14

16 köteles az ajánlattételi/részvételi határidők lejárta előtt gondoskodni a szükséges hirdetmény megjelentetéséről, visszavonás esetén az ajánlattevők/részvételre jelentkezők egyidejű írásbeli tájékoztatásáról, valamint a határidő lejárta előtt az ajánlattevőknek/részvételre jelentkezőknek a módosított feltételekről történő egyidejű tájékoztatásáról; meghatározza a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetét, az eljárás fajtáját; elkészíti az ajánlati/ajánlattételi felhívást és dokumentációt, valamint a részvételi felhívást és dokumentációt a közbeszerzési eljárás során bevont, a közbeszerzés tárgya szerinti, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyekkel együtt; köteles gondoskodni a Kbt. 31. (1) bekezdésében foglalt adatoknak, információknak, dokumentumoknak a Közbeszerzési Adatbázisban vagy - a Kbt. által meghatározott esetben - a Főiskola saját honlapján való közzétételéről, az ISZK közreműködésével. Az ajánlatok benyújtása és felbontása 13. A közbeszerzési referens köteles gondoskodni a következőkről: az ajánlattételi határidő lejártáig írásban és zártan beérkezett ajánlatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdődjön (a bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül); az ajánlatok felbontásánál az ajánlattevők jelenlétének biztosításáról, valamint az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek meghívásáról; az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyv készüljön, és ez a bontástól számított öt napon belül megküldésre kerüljön az összes ajánlattevőnek; a Kbt. szerinti eljárási cselekmények lebonyolításáról különös tekintettel a bontásra, szükség szerint tárgyalás tartására; a beérkezett ajánlatokról a Kbt.-ben, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban és dokumentációban meghatározott szempontok szerinti részletes előzetes értékelési javaslat elkészítéséről a bíráló bizottsági tagok közreműködésével; az ajánlatok elbírálása során észlelt számítási hibák javításáról; a beszerzési igényel érintett szervezeti egységgel történő egyeztetés alapján az aránytalanul alacsonynak minősülő árat tartalmazó ajánlat esetén az indoklás kéréséről; a Kbt.-ben előírt hirdetmények, jegyzőkönyvek elkészítéséről, hirdetmények közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételéről. 14. Amennyiben két szakaszból álló eljárásra kerül sor az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részételre jelentkezőkkel történő közlésétől számított öt munkanapon belül köteles a közbeszerzési referens a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárás szabályainak és a részvételi felhívásnak megfelelően kiválasztott, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezőknek - amennyiben ajánlatkérő meghatározta az ajánlattevők keretszámát, a műszaki vagy szakmai alkalmasság alapján kiválasztott jelentkezőknek - az írásbeli ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. A közbeszerzési referens köteles gondoskodni arról is, hogy a dokumentáció az ajánlattételi 15

17 felhívás megküldésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon. Az ajánlatok elbírálása 15. A beszerzési igényel érintett szervezeti egység feladatai: részvétel az ajánlatok bontásakor; részvétel az értékelésben, különös tekintettel a szakmai megfelelősségre; tárgyalásos eljárás esetén a tárgyaláson való részvétel; az ajánlatban szereplő számítások ellenőrzése; az ajánlat megítélése abból a szempontból, hogy tartalmaz-e aránytalanul alacsonynak minősülő árat; aránytalanul alacsonynak minősülő árat ill. lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, ill. kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmazó ajánlat indoklásának megítélése a Kbt ában, ill ában foglaltak alapján; írásos szakmai állásfoglalás készítése a beérkezett ajánlatok tekintetében. 16. A Főiskola köteles az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől vagy részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást a közbeszerzési referens a többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 17. Ha az ajánlat aránytalanul alacsonynak minősülő árat tartalmaz, a közbeszerzési referens a beszerzési igénnyel érintett szervezeti egység szakmai javaslata alapján, az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a bírálati szempont alapján önállóan értékelésre kerül. Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor a Főiskola korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles a Főiskola indoklást kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzés - az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső - a Kbt. 18. (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől. 16

18 18. A Kbt. 22. (3) - (4) bekezdéseiben foglaltak alapján a bírálóbizottság a részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat a felhívás, a dokumentáció valamint a Kbt. és az ahhoz kapcsolódó mindenkor hatályos végrehajtási rendeletek alapján értékeli. Ennek során felelős az objektív, a Kbt.- ben meghatározott szempontok szerinti értékelés biztosításáért. Az értékelő anyagnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkezők/ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának, továbbá a részvételi jelentkezések/ajánlatok megfelelőségének megítéléséhez a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban kért az összehasonlíthatóság alapjául szolgáló adatokat, tényeket. A bírálóbizottság értékelő előterjesztése alapján a gazdasági főigazgató dönt a benyújtott ajánlatok/részvételi jelentkezések érvényessége tekintetében. 19. A közbeszerzési referens állítja össze a közbeszerzési eljárást lezáró gazdasági főigazgatói döntés meghozatalához szükséges dokumentációt, amelynek tartalmaznia kell - a gazdasági főigazgató részére készített eljárást lezáró Bíráló Bizottsági döntési javaslatot; - a Bíráló Bizottsági tagok indokolással ellátott bírálati lapjait, - továbbá a döntés meghozatalához szükséges valamennyi egyéb iratot. 20. A gazdasági főigazgató dönt az ajánlat/részvételi jelentkezés érvényességéről, érvénytelenségéről; részvételi szakasz eredményességéről, esetleges eredménytelenségéről; az eljárás eredményességéről, esetleges eredménytelenségéről; a nyertes ajánlattevőről, ill. amennyiben van, a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevőről, a bírálati szempont szerinti ajánlatára vonatkozó adatok megjelölésével. 21. A Döntésnek tartalmazni kell: - kétszakaszos eljárás esetén érvényes és alkalmas részvételre jelentkezők nevét, címét; érvénytelen és alkalmatlan részvételre jelentkezők nevét, címét és annak indokait; részvételi szakasz eredményességének, esetleges eredménytelenségének magállapítását és annak indokait. - egyszakaszos eljárás esetén érvényes és alkalmas ajánlattevők nevét, címét; érvénytelen és alkalmatlan ajánlattevők nevét, címét és annak indokait; a nyertes ajánlattevő ill. amennyiben van, a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit; az eljárás esetleges eredménytelenségének megállapítását és annak indokait; 22. A Főiskola az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az Európai Bizottságot. 17

19 IV. FEJEZET AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁT KÖVETŐ FELADATOK 1. A gazdasági főigazgató döntését követően a közbeszerzési referens készíti el a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti Összegezés az ajánlatok elbírálásáról, valamint az Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról formanyomtatványt. 2. A Közbeszerzési referens köteles gondoskodni: - az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező írásbeli tájékoztatásáról az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. - a Kbt. előírásai betartásával az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám-, vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést legkésőbb az eljárás vagy a részvételi szakasz eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. - az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. A módosított írásbeli összegezést faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek szükséges megküldeni. - a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés részvételre jelentkezők részére történő megküldésétől az ajánlattételi határidő lejártáig egy alkalommal jogosult az írásbeli összegezést módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá új ajánlattételi határidő kitűzésével a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldeni, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. A módosított írásbeli összegezést faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek szükséges megküldeni. - a Kbt. 30. (1) bekezdés e) pontja alapján, külön jogszabályban meghatározott minta szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató hirdetmény elkészítéséről és megjelentetéséről a Közbeszerzési Értesítőben, ill. szükség esetén az Európai Unió hivatalos lapjában, - köteles gondoskodni a Kbt. 31. (1) bekezdésében foglalt adatoknak, információknak, dokumentumoknak a Közbeszerzési Adatbázisban vagy - a Kbt. által meghatározott esetben - a Főiskola saját honlapján való közzétételéről, az ISZK közreműködésével. 18

20 3. Amennyiben a Kbt. 65. (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát, vagy amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését és az ajánlatkérő eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, feltéve, hogy a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége nem állítható helyre, az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani a Kbt. 76. (1) bekezdés f) és g) pontjai alapján. Az eljárás utólagos eredménytelenségéről szóló döntésnek tartalmazni kell: az utólagos eredménytelenség megállapítását és annak indokait 4. A gazdasági főigazgató dönt az eljárás utólagos eredménytelenségéről. 5. A közbeszerzési eljárás az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételével zárul le. A szerződés megkötése 6. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. Ha a Főiskola lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni a Főiskola szerződéskötési eljárási rendjének megfelelően. 7. A Főiskola a nyertes szervezettel (személlyel) [Kbt (9) bekezdése] szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 8. Szerződéskötésre csak az ajánlati kötöttség ideje alatt kerülhet sor, azt követően a szerződést megkötni nem lehet. A Főiskola a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, az nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve az alábbi eseteket: a) ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be; b) ha a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során csak egy ajánlatot nyújtottak be, és amennyiben az eljárásban volt érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra az erre vonatkozó döntés ellen a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűnek ítélte; c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontja alapján indították; 19

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A jogszabály mai napon hatályos állapota 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben