Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat"

Átírás

1 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013.

2 A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kkr.), és a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés szabályozásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet előírásainak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (a továbbiakban: Könyvtár) által történő végrehajtása érdekében a Könyvtár közbeszerzési és beszerzési eljárásainak rendjét a jelen Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) foglaltak szerint határozom meg. I. Általános rendelkezések A közbeszerzési és beszerzési eljárásokban az egyes résztvevők jelen Szabályzatban meghatározott feladat- és hatáskör szerint vesznek részt. A közbeszerzési és a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó beszerzési eljárások során az egyes eljárási cselekmények tekintetében az ajánlatkérő és az eljárás valamennyi résztvevője köteles betartani a Szabályzat rendelkezéseit. A jelen Szabályzatban nem, vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Kbt. és annak végrehatási rendeletei, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. II. Alapelvek 1. (1) A közbeszerzési, valamint a beszerzési eljárások során a Könyvtár és Információs Központ (a továbbiakban: ajánlatkérő vagy Könyvtár) köteles biztosítani: a) a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát; b) az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot; c) a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelő eljárást; d) a hatékony és felelős gazdálkodás elvének szem előtt tartását; e) valamint a nemzeti elbánást a Kbt. szabályai szerint. (2) Tilos a Kbt. megkerülése céljával alkalmazni a becsült értékre vonatkozó, Kbt.-ben meghatározott becslési módszert, továbbá tilos a Kbt. 18. (1) bekezdésébe ütköző módon a közbeszerzést részekre bontani. 2. A beszerzési/közbeszerzési eljárásokat az észszerűség, szükségszerűség, gazdaságosság követelményeinek megfelelően figyelemmel az éves költségvetési előirányzatra és a rendelkezésre álló egyéb pénzeszközökre is kell kezdeményezni, és lefolytatni. 2

3 III. A Szabályzat hatálya Szervi hatály 3. A Szabályzat hatálya a Könyvtár, mint önállóan működő és gazdálkodó köztestületi költségvetési szervre terjed ki. Személyi hatály 4. A Szabályzat hatálya az ajánlatkérő beszerzési/közbeszerzési eljárásai kiírásával, lefolytatásával és bírálatával, döntésével kapcsolatos tevékenységben részt vevő személyekre terjed ki, különösen az MTA KIK munkavállalóira és a hivatalos közbeszerzési tanácsadóra vagy egyéb szakértő bevonására Tárgyi hatály 5. A Szabályzat hatálya a közbeszerzési eljárásokra (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás), valamint a Szabályzatban nevesített esetekben a Kbt. kivételi körébe tartozó beszerzési eljárásokra terjed ki. IV. Értékhatárok, becsült érték meghatározása 6. Az uniós és a nemzeti értékhatárok a költségvetési törvényben kerülnek minden évben meghatározásra, illetve a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Értesítőben minden év elején közzéteszi a fenti értékhatárokat azzal, hogy az euróban meghatározott uniós értékhatárt forintban is meghatározza. A évre irányadó értékhatárokat az 1. számú függelék tartalmazza. Becsült érték, egybeszámítás 7. (1) A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt aiban foglaltakra tekintettel megállapított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). (2) A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. 3

4 (3) Az ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel, valamint az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét. (4) A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők, vagy ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést is, amennyiben ajánlatkérő ilyen jellegű kifizetést teljesít V. A közbeszerzési terv, az előzetes összesített tájékoztató és az éves statisztikai összegezés elkészítése Közbeszerzési terv 8. (1) A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, az ajánlatkérő minden költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig köteles elkészíteni az éves összesített közbeszerzési tervét (továbbiakban: Közbeszerzési terv), mely tartalmazza az adott évre tervezett közbeszerzéseket. A Közbeszerzési tervet a Könyvtár illetékes szervezeti egységei vezetőinek legkésőbb minden év március 1. napjáig történő adatszolgáltatásai alapján a Könyvtár főigazgató-helyettese állítja össze március 15-ig, és a Könyvtár gazdasági igazgatójának egyetértése esetén a Könyvtár főigazgatója hagyja jóvá legkésőbb minden év március 31. napjáig. A közbeszerzési terv mintáját a 2. sz. függelék tartalmazza. (2). A Közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a nettó ,-Ft (építési beruházás esetén nettó ,-Ft) becsült értéket elérő, illetve azt meghaladó, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzéseket. (3) A tárgyévben a Közbeszerzési terv jóváhagyása előtt indított, vagy már lefolytatott közbeszerzéseket a tervben ugyancsak szerepeltetni kell. A Közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. (4) A Közbeszerzési tervben nem szereplő, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatására abban az esetben van lehetőség, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb változás miatt az szükséges, ebben az esetben azonban a Közbeszerzési tervet módosítani kell. A szervezeti egységek vezetői a módosítási igényüket megadva a módosítással érintett adatokat kötelesek a főigazgatóhelyettes felé jelezni azok felmerülését követően haladéktalanul. A terv módosítását kezdeményező szervezeti egység vezetőjének írásbeli indokolása alapján a módosított Közbeszerzési terv elfogadásáról a főigazgató dönt. (5) A Közbeszerzési terv nyilvános, ezért azt valamint annak módosítását a főigazgató jóváhagyását követő öt munkanapon belül a Könyvtár hivatalos honlapján közzé kell tennie a honlapfelelősnek. és a tárgyévet követő évre vonatkozó Közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig annak elérhetőnek kell lennie. 4

5 Éves statisztikai összegezés 9. (1) Az ajánlatkérő az éves közbeszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. (2) A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó éves statisztikai összegezés elkészítéséről, és megküldéséről a pénzügyi nyilvántartás, és a szervezeti egységek adatszolgáltatásai alapján a Könyvtár EISZ Titkárságának egy munkatársa gondoskodik tárgyév május 25. napjáig. VI. A közbeszerzési eljárások kezdeményezése, előkészítése 10. A közbeszerzések pénzügyi forrásainak ütemezése az éves költségvetési előirányzat, és a rendelkezésre álló egyéb pénzeszközök alapján történik. A közbeszerzési eljárást megindítani csak akkor lehet, ha az ajánlatkérés időpontjában az ajánlatkérőnél az anyagi fedezet rendelkezésre áll, vagy biztosíték van rá, hogy a teljesítés időpontjában rendelkezésre fog állni. Erről a gazdasági igazgató állít ki igazolást, amelyet a főigazgató ír alá és a gazdasági igazgató ellenjegyez. 11. A közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszát képezi az, amikor az ajánlatkérő szervezeti egység (továbbiakban: Igényformáló) vezetői feljegyzést készítenek, a Könyvtár főigazgató-helyettese részére közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása céljából. VII. A közbeszerzési eljárások megkezdése 12. (1) A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele, hogy a Főigazgató a közbeszerzési szakértő és/vagy a megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó által előkészített ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívást, a kapcsolódó dokumentációt (beleértve a szerződés tervezetet és a műszaki leírást) (a továbbiakban: Közbeszerzési Dokumentáció) írásban jóváhagyja.. (2) A jóváhagyást követően a Főigazgató-helyettes értesítése alapján a megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó intézkedik a Közbeszerzési Dokumentáció szerinti eljárás megindításáról. 5

6 13. (1) Az eljárás előkészítése és lefolytatása során a Kbt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint kell a dokumentálási kötelezettséget teljesíteni. A dokumentálás jogszabályszerűségéért a Főigazgató-helyettes felel. (1) A beérkezett ajánlatokat azok felbontásáig elkülönítetten kell tárolni a megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó. Ha az ajánlatok felbontása előtt azok csomagolása számottevően sérül, akkor haladéktalanul tájékoztatni kell a Főigazgató-helyettest. VIII. Az ajánlatok felbontása, hiánypótlása 14. (1) Az ajánlatok felbontásának helyéről az hivatalos közbeszerzési tanácsadóval kötött megállapodás rendelkezik. Az ajánlatok felbontásánál a Bíráló Bizottság bármelyik tagja jelen lehet, egy tagnak azonban kötelező jelen lenni. Ha hivatalos közbeszerzési tanácsadó működik közre, akkor az ajánlatok bontását neki kell végeznie. 15. (2) Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyhez mellékelni kell a bontáson jelenlévők által aláírt jelenléti ívet. Ha hivatalos közbeszerzési tanácsadó működik közre, akkora bontási jegyzőkönyvet a bontás napjától számított öt naptári napon belül kell megküldenie az összes ajánlattevőnek. 16. A Bírálóbizottság tagjai a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval együtt állapítják meg a pótolandó hiányosságokat. A hiánypótlás lehetőségét minden eljárásban biztosítani kell, így az ajánlattevőket a hiányosságok pótlására minden esetben írásban (külön felhívásban, vagy jegyzőkönyvben rögzített módon) kell felkérni. A hiánypótlásban megjelölt hiányokról, valamint a hiánypótlási határidőről egyidejűleg valamennyi ajánlattevőt a hivatalos közbeszerzési tanácsadó tájékoztatja.i IX. A Bírálóbizottság összetétele, működése 17. A beérkezett ajánlatok formai és tartalmi szempontból történő átvizsgálását a Bírálóbizottság végzi. A Bírálóbizottság legalább három tagból áll, és tagjainak a következő szakértelemmel kell rendelkezniük: a közbeszerzés tárgya szerinti, jogi, közbeszerzési és pénzügyi. 18. A Könyvtár Bírálóbizottságának állandó tagjai a főigazgató-helyettes és a gazdasági igazgató. 6

7 19. (1) A Bírálóbizottság a Főigazgató felkérése alapján - a közbeszerzés jellegétől és tárgyától függően további tagokkal bővíthető, illetve kötelezően bővítendő közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező tagokkal, és szükség esetén a közbeszerzés tárgya szerinti szakértővel. (2) A Bírálóbizottság ülésein a tagok által felkért munkavállalók és külső szakértők tanácskozási joggal részt vehetnek. (3) A Bírálóbizottság hatásköre a) dönt az ajánlatok érvényességéről, esetleges hiánypótlási szükségességről b) döntés előkészítő javaslatot készít a döntéshozó számára c) elbírálja az ajánlatokat d) szükség esetén dönt az egyes eljárási kérdésekben e) dönt az előzetes vitarendezés keretében benyújtott kérelemről f) dönt a szerződések módosításáról (4) A Bírálóbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Bírálóbizottság elnöke a Főigazgató Helyettes. A Bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyv készül. melyet a tagok aláírnak. (5) A Bírálóbizottság tagjai kötelesek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni a 3. számú függelékben található mintának megfelelő tartalommal. (6) A Bírálóbizottság üléseit szükség szerint tartja. (7) A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelésekor a Bírálóbizottság elnökét és tagjait észrevételezési, javaslattételi és szavazati jog illeti meg. A döntéshozatal során minden tagnak egy szavazata van. A Bírálóbizottság döntését egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. A Bírálóbizottság tagjai az eljárás során felelősek az eljáráshoz kapcsolódó szakértelmük mértékéig az ajánlatok értékeléséért és bírálatáért, valamint az eljárás eredményére vonatkozó döntési javaslattétel tartalmáért. X. Az ajánlatok értékelése, bírálata 20. (1) Az ajánlatok értékelését a Bírálóbizottság végzi. Az ajánlatok értékelésében adott esetben a közbeszerzési tanácsadó is közreműködik. (2) A Bírálóbizottság tagjai az értékelés keretében bírálati lapot töltenek ki és döntés előkészítő határozati javaslatot fogadnak el és terjesztenek elő a döntéshozó számára. A Bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyv készül, melynek mellékletei a bírálati lapok és a döntés előkészítő határozati javaslat. 7

8 XI. Az eljárást lezáró döntés meghozatala, eredményhirdetés 21. A bírálati jegyzőkönyv lezárását követően a Bírálóbizottság tagjai egyenként értékelik az ajánlatot bírálati lapon, (4. számú függelék) majd összesítő-lapon javaslatot tesznek a döntéshozó részére. (5. számú függelék). A bírálati jegyzőkönyv lezárását követően főigazgató dönt a közbeszerzési eljárás eredményéről. (6. számú függelék). 22. Amennyiben a döntéshozó nem fogadja el a Bírálóbizottság döntés-előkészítő javaslatát, akkor köteles megindokolni, hogy milyen okból mellőzte azt, és melyek voltak a döntését megalapozó körülmények és tények. 23. Az ajánlatkérő megbízásából a hivatalos közbeszerzési tanácsadó az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, melyet minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton köteles megküldeni. XII. Szerződéskötés, szerződésmódosítás, teljesítés 24. A szerződéskötés során a szerződés tartalmát tekintve a Kbt.-nek és a Ptk-nak a szerződéskötésre vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel, visszalépése esetén az összegezésben megjelölt második helyezettel kell a szerződést írásban megkötni a végleges feltételek, a szerződéstervezet és az ajánlat tartalmának megfelelően. 25. A szerződés három, ill. négy eredeti példányban készül, melyből egy példány az Ajánlattevőnél marad, a második, ill. harmadik példányt pedig a Könyvtár illetékes szervezeti egységei őriznek. 26. A szerződést a Könyvtár képviseletében a főigazgató (vagy az általa a vonatkozó szabályozások szerint írásban meghatalmazott személy) írja alá, az ajánlatkérő szervezeti egység vezetőjének szakmai, a gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzése mellett. Aláírás előtt a szerződések minden oldalát kézjegyével látja el a főigazgató-helyettes. 8

9 27. A Könyvtár főigazgató-helyettese gondoskodik a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés haladéktalan közzétételéről a könyvtár saját hivatalos honlapján. A szerződésnek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie. Egyidejűleg a közbeszerzést bonyolító hivatalos közbeszerzési tanácsadó gondoskodik az eredmény közzétételéről. 28. (1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg (az eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja); vagy b) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki. (2) A szerződésmódosítás elő- és elkészítése során a korábbi pontokban írott eljárási, ellenjegyzési, aláírási rend az irányadó. 29. A szerződés alapján ellenszolgáltatás kifizetésére csak a szerződésben kikötött feladat igazolt teljesítését követően kerülhet sor. A szerződésben a teljesítés igazolására megjelölt személy köteles figyelemmel kísérni a szerződés teljesítését. XIII. Központosított közbeszerzési eljárás menete 30. (1) A Könyvtár jogosult önként csatlakozni a központosított közbeszerzési rendszerhez. A csatlakozásról a Főigazgató dönt. (2) Központosított közbeszerzés során az egyes megrendelések leadása előtt a Főigazgató írásbeli jóváhagyása szükséges. Ennek hiányában megrendeléseket leadni nem lehet. 31. Az önként csatlakozás kapcsán szükséges adminisztratív teendők, amelyek a Könyvtár kijelölt munkatársának a feladatai: a) az ajánlatkérőnek a központosított közbeszerzési rendszerbe történő bejelentése; b) valamennyi, az űrlap adataiban bekövetkező változásnak 5 munkanapon belül a KEF részére történő bejelentése; 9

10 c) tárgyévenként a regisztrációs űrlap tartalmának felülvizsgálata, és az a) pontban meghatározott módon legkésőbb minden év január 31. napjáig történő bejelentése; d) tervigények bejelentése, melynek KEF által történő jóváhagyása esetén kezdhető meg a közbeszerzés; e) a KEF portálon elektronikus úton történő megrendelés, és annak a szállító részére történő továbbítása; f) a megrendelés teljesítéséről, valamint annak pontos adatairól és minősítéséről a központi beszerző szervezet tájékoztatása. XIV. Az eljárások dokumentálása, nyilvánossága 32. (1) A közbeszerzési eljárások valamennyi eljárási cselekményét annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően írásban, illetőleg az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály feltételeinek megfelelően elektronikusan kell dokumentálni. Amennyiben közbeszerzési tanácsadóval kerül lebonyolításra az eljárás, a dokumentumok elkészítéséről a tanácsadó gondoskodik és köteles minden dokumentum eredeti példányát legkésőbb az eredmény kihirdetésekor, de legkésőbb a tárgyév végéig az illetékes Igényformáló szervezeti egységnek átadni. (2) Jelen Szabályzat függeléke olyan dokumentum mintákat tartalmaz, amelyeket a Könyvtár által közvetlenül lebonyolított közbeszerzések esetén kötelező alkalmazni, azonban ha közbeszerzési tanácsadó is közreműködik az eljárás lebonyolításában, az általa használatos dokumentum minták is alkalmazhatók. 33. (1) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Amennyiben a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. Az eljárás iratait a Könyvtár Igazgatósága vagy az illetékes szakmai szervezet őrzi. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatoknak, információknak, hirdetményeknek a honlapon ha a Kbt. másként nem rendelkezik a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig kell elérhetőnek lenniük. XV. Felelősségi szabályok 34. A Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok betartásáért valamennyi, a közbeszerzésben közreműködő a hatáskörének megfelelően, a közreműködés mértékéig felelős. 10

11 35. A közbeszerzés során: a) kötelezettségvállalóként a Könyvtár főigazgatója vagy az általa megbízott személy; b) a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáért, illetve éven túli kötelezettségek vállalása esetén a pénzügyi fedezet várható rendelkezésre állásáért Könyvtár főigazgatója és gazdasági igazgatója; c) az engedélyezett eljárás fajtáját alátámasztó dokumentum szakmai tartalmáért, a beszerzés tárgyát képező árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás pontos megjelöléséért, a szakmai szempontból lényeges ajánlati feltételek meghatározásáért, a szakmai program és a dokumentáció tartalmáért a főigazgató-helyettes illetve külső szakértő bevonása esetén a szakértő a megbízási szerződésében meghatározottak szerint; d) a bírálat szakmai szempontból történő helytállóságáért, a döntési javaslat kidolgozásáért a kijelölt Bírálóbizottság tagjai és elnöke szakmai kompetenciájuk mértékéig; e) a Bírálóbizottság szabályszerű, törvényes működéséért, az összeférhetetlenségi szabályok betartásáért a bizottság elnöke egy személyben felelős. XVI. A közbeszerzések ellenőrzése 36. (1) A közbeszerzések ellenőrzésére folyamatba épített (előkészítési szakasz, lefolytatás) ellenőrzés és utóellenőrzés formájában kerülhet sor. (2) A munkafolyamatba épített ellenőrzések a közbeszerzési eljárás során kerülnek végrehajtásra. Munkafolyamatba épített ellenőrzésen az egyes cselekmények törvényességének és jelen szabályzat szerinti megfelelőségének ellenőrzését kell érteni. Ennek megfelelően a munkafolyamatba épített ellenőrzéssel kell biztosítani az előírásoktól való eltérés megelőzését és az azonnali beavatkozás lehetőségét. (3) A munkafolyamatba épített ellenőrzések megállapításait dokumentálni kell és amennyiben megállapítható, meg kell jelölni a felelős személyt vagy személyeket is. (4) A Könyvtár közbeszerzési eljárásait vizsgáló utólagos ellenőrzéseket az alábbi jogszabályok figyelembevételével kell lefolytatni: - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény; - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet; - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11

12 XVII. Záró rendelkezések (1) Jelen Szabályzat június 1-jén lép hatályba azzal, hogy egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ korábbi közbeszerzéssel és beszerzéssel kapcsolatos szabályozása. (2) E Szabályzatot a hatálybalépése után kezdeményezett közbeszerzési eljárások esetében teljes egészében, a hatályba lépéskor folyamatban lévő eljárásokban értelemszerűen az eljárásnak a Szabályzat szerinti megfelelő szakaszától kell alkalmazni. Budapest, június 5. Prof Náray- Szabó Gábor FÜGGELÉKEK 1.sz. függelék: 2.sz. függelék: 3.sz. függelék: 4.sz. függelék: 5.sz. függelék: 6.sz. függelék: Közbeszerzési értékhatárok Közbeszerzési terv minta Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat Bírálati lap Összefoglaló jelentés a tárgyában indított közbeszerzési eljárásról Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről 12

13 Közbeszerzési értékhatárok 1. számú függelék 1. Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárás Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén euró (nettó ,- Ft), építési beruházás és építési koncesszió esetén euró (nettó ,- Ft) értékhatár felett. 2. Nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén nettó ,- Ft, építési beruházás esetén nettó ,- Ft, építési koncesszió esetén nettó ,- Ft, szolgáltatási koncesszió esetén nettó ,- Ft értékhatár felett. Amennyiben az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés értéke nem haladja meg a nettó ,- Ft-ot, építési beruházás esetén a nettó ,- Ft-ot, hirdetmény nélküli (ún. 3 ajánlattevős) nemzeti közbeszerzési eljárást lehet lefolytatni. 3. Beszerzési eljárás Amely a Kbt.-ben meghatározott legalacsonyabb értékhatárt, az ún. nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatárát sem éri el, és a Kbt. szerinti kivételi körbe tartozik, nem közbeszerzésnek, hanem beszerzésnek minősül. (XIV. fejezet). 13

14 Közbeszerzési terv minta 2. számú függelék A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? I. Árubeszerzés II. Építési beruházás III. Szolgáltatásmegrendelés 14

15 3. számú függelék A évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 24. (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat Az MTA KIK által kezdeményezett az 1. sz. mellékletben feltüntetett tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása során. Alulírott...(név, beosztás) kijelentem, hogy velem szemben az 1. sz. mellékletben megjelölt közbeszerzési eljárásokban nem állnak fenn a Kbt ban meghatározott összeférhetetlenségi okok. Kijelentem, hogy az ajánlatok elbírálására létrehozott Bírálóbizottság tagjaként, szakértőjeként, az ajánlatkérő képviselőjeként az ajánlattevőkkel kapcsolatban nem érvényesül a fenti kizárási okok egyike sem. Amennyiben az eljárás során az ajánlattevőkkel kapcsolatban személyemet egyéb kizárási ok érintené, azt a Bírálóbizottság Elnökének/ajánlatkérő szervezeti egység vezetőjének haladéktalanul bejelentem. Tekintettel arra, hogy Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. (1) bekezdése alapján a bizottsági munkában való részvételem feltétele vagyonnyilatkozat tétele, ezért ennek megfelelően kijelentem, hogy* - jelenleg rendelkezem érvényes vagyonnyilatkozattal - a felkérés aláírásától számított 5 munkanapon belül vagyonnyilatkozatot teszek. *Vagyonnyilatkozat tételre kizárólag az a közszolgálatban álló személy kötelezett, aki közbeszerzési eljárás során önállóan, vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket sem az eljárás befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom, az információkkal, adatokkal és tényekkel az ajánlattevőket (alvállalkozókat) nem befolyásolom. Vállalom, hogy amennyiben illetéktelen személytől, szervezettől információadásra, üzleti titok kiszolgáltatására szóló, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos megkeresést kapnék, úgy azt azonnal jelentem az eljárásban közreműködő Bírálóbizottság Elnökének. Budapest, aláírás beosztás:... munkahely:... 15

16 4. számú függelék Bírálati lap Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe: Eljárás azonosítója: Az ajánlatok bontásának időpontja: A bírálat időpontja: A bírálóbizottsági tag neve/beosztása: A közbeszerzés tárgya: Az eljárás típusa: A szerződéskötés tervezett időpontja: Az ajánlatok bírálati szempontja: Telefon: Telefax: A beérkezett ajánlatok értékelése: A Bírálóbizottság tagjaival közösen megállapítottam, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlattételi határidőre, azaz... összesen... darab ajánlat érkezett. Az ajánlatokban foglaltakat az ajánlattételi felhívás, a hiánypótlások tartalma és a szakmai specifikáció feltételeivel összevetve megállapítottam, hogy Döntési javaslat: Aláírás: 16

17 5.számú függelék Összefoglaló jelentés a tárgyában indított közbeszerzési eljárásról A hirdetmény közzétételével induló/hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kbt. alapján került sor A beérkezett ( ) ajánlatok bontására napján 00 órakor került sor. Az ajánlati/ajánlattételi felhívásra az alábbi Ajánlattevők adtak ajánlatot, a zárójelben megnevezett terméksorokra: 1. Kft. (terméksorok megnevezése, száma) A Kbt. 22. (4) bekezdése szerinti Bírálóbizottság án tartott ülésén az ajánlatokat terméksoronként szakmai megfelelőségi és hiánypótlási szempontból, illetve az ajánlati/ajánlattételi felhívás és dokumentációban meghatározott feltételeknek való megfelelés szempontjából megvizsgálta. Hiánypótlásra az alábbi Ajánlattevők esetén került sor, akik a hiányokat határidőre pótolták/nem pótolták: 1. Kft. (terméksorok megnevezése, száma) A benyújtott ajánlatok közül az alábbiakat a Bírálóbizottság érvényesnek találta: 1. Kft. (terméksorok megnevezése, száma) (Itt ki kell térni a pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasság kérdésére is.) A benyújtott ajánlatok közül az alábbiakat a Bírálóbizottság érvénytelennek találta, a lentebb részletezett okokból: 1. Kft. (terméksorok megnevezése, száma) (Itt ki kell térni a pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasság kérdésére is.) Az alábbi ajánlattevők eljárásból történő kizárására szükséges, a lentebb részletezett kizárási ok miatt: A beadott ajánlatokat a Bírálóbizottság az alábbi szempontok szerint bírálta el: - legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy - összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi részszempontok szerint Az ajánlatoknak a bírálati szempont szerinti részletes értékelése: A fentiek alapján a Bírálóbizottság Kft.-t javasolja Nyertesként kihirdetni, mert az érvényes ajánlatok közül ez az ajánlat tartalmazta a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget/ez az ajánlat volt az összességében legelőnyösebb. Budapest, Bírálóbizottság elnöke Az eredmény kihirdetését engedélyezem:..... főigazgató 17

18 Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6.számú függelék 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 3. A választott eljárás fajtája: 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: 7. a) Eredményes volt-e az eljárás: b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 18

19 b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] kezdőnapja: b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] utolsó napja: 16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 17. Az összegezés megküldésének időpontja: 18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. * Az összegezés javításának indoka: 22. * Az összegezés javításának időpontja: 23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. A közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatokról, illetőleg az eljárás eredményéről szóló fenti írásbeli összegezést jóváhagyom: Kelt: Budapest,. év hó. nap. Döntéshozó neve: Prof. Náray-Szabó Gábor, aláírása: 19

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/41150- /2015. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. Rész

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/1197 /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása 3 részben 1. Az ajánlatkérő neve és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 7621 Pécs, Rákóczi u. 52-56. Telefon: 72/533-500; Telefax: 72/212-133

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1096 Ország: Magyarország 9. melléklet

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐTÁV Zrt. (1116 Bp. Kalotaszeg u. 31.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A FŐTÁV Zrt. és meghatározott konszolidált körbe tartozó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! Szám / No.: Címzett /Company: Ajánlattevő Részére / To: Tárgy: Csoportos személyi biztosítási szerződés, határozott időre összegezés az ajánlatok elbírálásáról Ikt. szám / Ref. number: FOTAV/4372-9/2012.

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Fénytechnikai eszközök karbantartása /2013. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134

Részletesebben

Cserkeszőlői gyermek autós iskola és közlekedési oktatási központ építéskivitelezése

Cserkeszőlői gyermek autós iskola és közlekedési oktatási központ építéskivitelezése 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Neve: Cserkeszőlő Község Önkormányzata Címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Mennyisége: 1. Kresz pálya: 9. melléklet

Részletesebben

4. Ajánlati rész: Vassné Sebők Anna és a Prognózis 97 Kft., mint közös ajánlattevők Szombathely, Vajdahunyad tér 9. Ajánlati ár: nettó

4. Ajánlati rész: Vassné Sebők Anna és a Prognózis 97 Kft., mint közös ajánlattevők Szombathely, Vajdahunyad tér 9. Ajánlati ár: nettó 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Számvevőszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/14512- /2015. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. I. rész:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.)

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1096 Ország: Magyarország 9. melléklet

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. rész

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. rész 30700/3186- /2015. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nyári

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! Szám / No.: Címzett /Company: Ajánlattevő Részére / To: Tárgy: A Főtáv Zrt. általa éles üzemben használt ELO Enterprise rendszer üzemeltetése rendszermérnöki támogatással összegezés az eljárás eredményéről

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1221

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Barcika Centrum Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Barcika Centrum Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Barcika Centrum Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Élelmiszer beszerzés 2013 - Tejtermék.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 1083 Budapest, Szigony u. 43. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Ajánlatkérő az eljárás eredményeként keretszerződést köt, mely alapján eseti megrendelést bocsát ki.

Ajánlatkérő az eljárás eredményeként keretszerződést köt, mely alapján eseti megrendelést bocsát ki. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest Váci út 45/B épület 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Éves energia felhasználás: kwh 30%. A fogyasztási helyekből 3 db idősoros

Éves energia felhasználás: kwh 30%. A fogyasztási helyekből 3 db idősoros 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

1. Ajánlattevő: WECO Travel Utazási Iroda Kft. címe/székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. Rumbach Center VII. em.

1. Ajánlattevő: WECO Travel Utazási Iroda Kft. címe/székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. Rumbach Center VII. em. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Számvevőszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Előterjesztés. a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról

Előterjesztés. a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Sándor-Metternich kastélyban tantermek

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Éttermi- és felszolgálási, valamint

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1096 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Az ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében végzi a beszerzést: Diákhitel Központ Zrt. (AK15799) 1027 Budapest,

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Oroszlány Város Óvodái 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 67. 2. közbeszerzés tárgya és mennyisége: Összegezés az ajánlatok

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Stihl eszközök karbantartása-1/2013. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134 Budapest,

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21. 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklet szerint az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV.

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbudai Parkolási

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.)

1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási szerződés Miskolc,

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nagyfelületű burkolatjavítás/2013.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nagyfelületű burkolatjavítás/2013. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nagyfelületű burkolatjavítás/2013. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134 Budapest,

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 96 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

Munkaerő-kölcsönzés a HungaroControl Zrt. részére

Munkaerő-kölcsönzés a HungaroControl Zrt. részére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló u. 33-35. 9. számú melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Munkaerő-kölcsönzés a HungaroControl

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József ttila u. 2-4.) 2. közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2012. (05.30.) Öh. számú

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1.Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben