A 20. század végi amerikai és magyar kánonviták okai és az irodalmi kánon definiálási kísérletei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 20. század végi amerikai és magyar kánonviták okai és az irodalmi kánon definiálási kísérletei"

Átírás

1 A 20. század végi amerikai és magyar kánonviták okai és az irodalmi kánon definiálási kísérletei

2 TARTALOM BEVEZETÉS 3 I. A 20. SZÁZAD VÉGI AMERIKAI ÉS MAGYAR KÁNONVITÁK OKAI 15 Bevezetés 15 I.1. Információs technológia 18 I.2. Bizonytalanság 25 I.3. Nosztalgia 27 I.4. Identitás 29 I.5. Multikulturalizmus 31 I.6. Csoportok és tananyagok 34 I.7. (Irodalom)Elmélet(ek) 54 II. AZ IRODALMI KÁNON DEFINIÁLÁSI, ILLETVE ÚJRADEFINIÁLÁSI KÍSÉRLETEI 64 Bevezetés 64 II.1. Szerző: halott, fehér, európai, férfi 68 II.2. Nyelvek, nyelvi kisebbségek 73 II.3. Elitista 81 Konklúzió 92 Bibliográfia 95 2

3 BEVEZETÉS A kánon manapság divatos témája az irodalomtudománynak. És ez jól van így. Beszéljünk csak róla minél többet, amíg már nem is tudjuk, miről beszélünk egyáltalán. Az lesz az igazán szép. A kánonok pedig ettől függetlenül (és olykor nem is egészen függetlenül) változnak és megmaradnak, lokálisok és globálisak. Amilyenek lenni szoktak. 1 Hogyan írhat valaki az irodalmi kánonról a 21. század elején? Vagy talán a kérdőszó fölcserélésével a kérdés úgy is föltehető, hogy: miért ír valaki az irodalmi kánonról a 21. század elején? A miértre talán sokkal könnyebb válaszolni, mint a hogyanra. A most következő dolgozat célja (vagyis a válasz a miértre), hogy: I. tájékoztasson a(z) (áttekintett 2 ) 20. század végi amerikai* és magyar irodal(o)m(tudomány)i szövegekben folyó kánonviták okairól; II. összegezze az irodalmi kánon (viták utáni) definiálási, illetve újradefiniálási lehetőségeit. Sokkal nehezebb a válasz a hogyan kérdésre. Mert az irodalmi kánonról író esetében különösen érvényes, hogy nemcsak az a fontos, amivel, hanem ahogyan foglalkozik vele 3. S az irodalmi kánonnal való bármilyen foglalkozás számtalan nehézséget rejt magában, melyek közül néhány nehezen megoldható a következő. 1 KÁLMÁN, C. György, Jé, jó = Élet és Irodalom, július Vö. Azt az iszonyatos szövegtömeg-termelést, ami ma a világon irodalom-(tudomány) címszó alatt folyik, nincs ember, aki áttekinteni tudná., FARKAS, Zsolt, Paradigmák szétszóródása, És egy (?) átváltozott átváltozás felé = Alföld, 1996/2, 70-74, 71. (Ugyanez érvényes a kánonnal foglalkozó szövegekre is. B. Cs.) *az amerikai a címben és a dolgozat egészében egyaránt az Amerikai Egyesült Államokra utal 3 KÁLMÁN, C. György, Merre is? = Alföld, 1996/2, 27-33, 31. 3

4 1. A kánon az egész irodalom- rendszert áthatja Az irodalmi kánon/kánonképz(őd)és az egész irodalom- rendszert áthatja, aminek következtében az irodalom(tudomány)nak nincs olyan szereplője/területe, akit/amit egyrészt érintetlenül hagyna, másrészt megszólalásra ne bírna. John Guillory a kánonvitát az egész irodalom válságának tekinti, kijelentve, hogy a kánonvita nem jelent kevesebbet, mint egy krízist a kultúrának abban az alapformájában, amit irodalomnak nevezünk Más rendszerekkel való kapcsolata Ha az irodalom(- rendszer ) egy kulturális alapforma akkor föltehetőleg részrendszere a kultúra- rendszerének. 5 Ha elfogadjuk azt, hogy a társadalom egy rendszer, amelynek részrendszerei vannak, akkor a kulturális- rendszer és az irodalom (az alkotókkal, befogadókkal, az irodalmat közvetítő intézményekkel egyetemben) a társadalmi rendszer része 6. Így az irodalmi kánon olyan hibriddé 7 válik, amelyet nem lehet csak az irodalom- rendszeren belül vizsgálni. 8 4 The canon debate signifies nothing less than a crisis in the form of cultural capital we call literature., GUILLORY, John, Cultural Capital, The Problem of Literary Canon Formation, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1993, viii. 5 Vö. [ ] in the field of cultural systems, the relations between systems are extremely complex. Often there is no simply hierarchy between system and subsystem., FOKKEMA, Douwe, Changing the Canon: A Systems Theoretical Approach = Empirical Studies of Literature, Proceedings of the Second IGEL-Conference, Amsterdam 1989., szerk. IBSCH, SCRHAM, STEEN, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, 1991, , KÁLMÁN, C. György, Irodalom és rendszerek = Uő., Te rongyos (elm)élet!, Balassa Kiadó, Bp., 1998, , 185.; Vö. Az empirikus irodalomtudomány az IRODALOM-rendszert a TÁRSADALOM-rendszer részrendszereként határozza meg, melyben a cselekvők bizonyos szerepek (Handlungsrollen) szerint irodalmi cselekvéseket hajtanak végre., ODORICS, Ferenc, Empirizmustól a KONstruktivizmusig, dekon-könyvek, ICTUS, Szeged, 1996, Vö. A literary system has a functional relation with other social systems, including other cultural and artistic systems. The literary system, for instance, has close relations with criticism which even may be considered part of the literary system the system of journalism and the educational system [ ] The various forces at work in canon-formation I propose to describe as a system too. The system of canonformation is not simply a subsystem or internal differentiation of the literary system, but it has overlaps with the educational system, while it also affects the economic system of the distribution of texts. It can be called a hybrid of literary, educational and economic parentage., FOKKEMA, Douwe, Changing the Canon: A Systems Theoretical Approach = Empirical Studies of Literature, Proceedings of the Second IGEL-Conference, Amsterdam 1989., szerk. IBSCH, SCRHAM, STEEN, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, 1991, , Vö. EVEN-ZOHAR, Itamar, A többrendszerűség elmélete = Helikon, 1995/4, ; 4

5 3. A definiálás nehézségei Az irodalom- rendszeren belül és azon kívül, az irodalmi kánon olyan fogalmakkal definiálódik, amelyek maguk is a kánonhoz hasonló definiálási nehézséggel küzdenek. Például ha a(z) (irodalmi kánonról való) beszéd teljes ellehetetlenítése volna a cél, akkor föl lehetne tenni a következő kérdéseket: Mi az irodalom? Mi az irodalom- rendszer? Mi az irodalmiság? Mi a rendszer? Mi a szöveg, az interpretáció, a befogadó, a szerző, stb.? Vagy tovább tágítva a kört: Mi a kultúra, a hagyomány, az intézmény, a hatalom, az ideológia, a politika stb.? Ez a definiálási probléma megnehezíti a beszédet, még akkor is, ha tudjuk, hogy területünkön gyakorlatilag minden terminus technikust csak metaforaként tudunk használni, illetve használatuk közben mind metaforává válik A(z irodalmi) kánon eredete és története A kánon már eredeti (ó)görög használatában is több jelentésű, melyek közül mai jelentésértelmű jelentése szabály, minta, elv 10 volt. Jan Gorak a The Making of the Modern Canon (A modern kánon kialakulása) 11 című könyvében lépésről-lépésre megkísérli követni a kánon történetét, jelentésváltozásait és -módosulásait, illetve a szó EVEN-ZOHAR, Itamar, Az irodalmi rendszer terjedelme = Helikon, 1995/4, ; SCHMIDT, Siegfried, Az empirikus irodalomtudomány EIT: új paradigma = Helikon, 1989/1, ; KÁLMÁN C., György, Irodalom és rendszerek = Uő., Te rongyos (elm)élet!, Balassi Kiadó, Bp., 1998, ; SZILI, József, Az irodalom mint folyamat = A strukturalizmus után, szerk. SZILI, József, Akadémiai Kiadó, Bp., 1992, SZILI, József, A poétikai műnemek interkulturális elmélete, Akadémiai Kiadó, Bp., 1997, 10.; Vö. Literary canons remained always as if. They were either frankly metaphorical, or relativized by implied linguistic markers of distance, approximation, and diminished., NEMOIANU, Virgil, Literary Canons and Social Value Options = The hospitable canon, Essays on literary play, Scholarly choice, and popular pressures, szerk. NEMOIANU, Virgil, ROYAL, Robert, John Benjamins Publication Co., Philadelphia Amsterdam, 1991, , 217.; Just because people have been using the term canon in their argumentative fisticuffa does not mean that there is a canon to fight about. Except in a loose and argumentatively unhelpful metaphorical sense no one has yet to point to a genuine canon in this dispute., SCHIRALLI, Martin, Some Thoughts on the Literary Canon = Journal of Aesthetic Education, 31. sz., (1997/nyár), , GYÖRKÖSSY, Alajos, KAPITÁNY, István, TEGYEI, Imre, Ógörög Magyar Nagyszótár, Akadémia Kiadó, Bp., 1990, GORAK, Jan, The Making of the Modern Canon, Genesis and Crisis of a Literary Idea, Athlone, London and Atlantic Highlands, NJ.,

6 irodalomba kerülésének lehetséges útjait. A More Than Just a Rule: The Early History of the Canon (Több mint egy szabály: A kánon korai története) című fejezetben a szó ókori görög történetét és a kánon szakrálissá válását vizsgálja, valamint a A Whole World of Reading: The Modern History of the Canon (Az olvasás egész világa: A kánon modern története) című fejezetben a vallási kánon(alkotás)tól eljut egészen a 20. századi (irodalmi) kánonvitákig A görög kánontörténetből kiemeli azokat a legfontosabb mozzanatokat, amelyek hatással voltak, illetve vannak a kánon irodalmi jelentéseire. Ezek közül a mai kánonvitákkal való párhuzam miatt a három talán legfontosabb: Polükleitosz olyan szobrászati standardot (kánont) állított föl, amelyet meg kellett tanulni, de nem lemásolni. Így a kánon egy gyakorlati munkatervből valamifajta platoni ideává változott. Ezáltal a kánon inkább egy maggá, mint tervvé vált, egy olyan maggá, amely virtuálisan tartalmazza a mértékek és jövőbeni alkotások egész univerzumát. 12 A kánon kezdte fölülmúlni a csak funkcionális vagy eszközjellegű igényt, hogy átlépje a határokat diszciplínák és tevékenységek között és egy olyan, majdnem karizmatikus eszközzé váljon, amely észrevehetően lényeges az emberi élet minden területén Euripidésznél úgy jelenik meg a kánon, mint morális kérdés/mérték. De nem mint standard, ami egyformán érvényes mindenkire, hanem mint ami ugyan közös minden emberben, de nem egyforma vagy kiszámítható működésében. [ ] Euripidész számára a morális kánon nem tűnik emberrel született adottságnak egy biztos és csalhatatlan útmutatónak a jóhoz vagy rosszhoz, amellyel egy adott férfi vagy nő megítéli bármely tapasztalatát. Minden egyes embernek megvan a saját (érték)ítélete, amiben biztos, de ez az (érték)ítélet csak annyira őszinte, mint amennyire azt lelke 12 Vö. Polycletus made what artists call canon, or model statue, from which they draw their artistic proportions, as from a sort of standard. Such description has two effects. First, it lays the foundations for the idea of canons as a set of unsurpassable masterpieces to be studied not copied by all later practitioners in the field. Second, it suggests the transition of canon from a practical working blueprint to something like the Platonist`s Idea [ ] the canon becomes a seed rather than a scheme, a seed that potentially contains a whole universe of measurements and future creation., GORAK, i.m., The canon began to exceed the demands of the merely functional or instrumental, to cross the boundaries of disciplines and activities and to become an almost charismatic vehicle perceive as relevant to every sphere of human life., GORAK, i.m., 12. 6

7 elfogadja. És mivel ez az (érték)ítélet rejtve marad a nyilvános vizsgálat vagy megértés előtt, az emberi viselkedés kifürkészhetetlennek tűnik, s nyilvánvaló magyarázat nélkül a nevetségesből barbárrá változhat Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában egy olyan kánonfogalmat hirdet, amely az emberi tapasztalat egy sokkal rugalmasabb és kevésbé bűntető módját szolgálja, mint egy abszolút törvény [ ] Arisztotelész a kánont olyan eszközzé változtatja, amely azok által az anyagok által formálódik, amelyeken dolgozik [ ] Kiemeli a kánon rugalmas, íratlan és alkalmazható tulajdonságait A mai köznyelvi használatban a kánon kifejezés főleg azoknak a szövegeknek a sorozatára utal, amelyet egy adott vallási közösség elfogad, mint Isten által számukra kinyilatkoztatott, állandó igazságok jegyzékét. 16 Vagyis a kánon, ebben a kontextusban, valamely egyház által Szentírásnak minősített (biblikus) szövegek összessége. A kánon irodalmi használatának bonyodalmai is leginkább azokból a párhuzamokból adódnak, amelyeket a vallási kánontól eredeztetnek. A 20. század végi irodalmi kánonvitákban is jól érzékelhetőek azok a pontok, amelyek a szó teológiai diskurzusból történő kölcsönvételére utalnak, mint például a kánon lezárása, illetve lezárhatatlansága, a hatalommal, intézménnyel, tekintéllyel való megalkotottsága stb. Mert a párhuzamok ellenére az irodalmi tehát világi kánon nyilvánvalóan sohasem volt és nem is lehet olyan természetű, mint a végérvényesen rögzített vallási [ ] common to all human beings but by no means uniform or predictable in its operation [...] For Euripides, the moral canon does not seem learned so much as innate, a sure and infallible guide to the way, for good or for ill, a given man or woman will judge any experience. Each human being has a measure, to be sure; yet that measure will be only as straight as the soul it occupies. And because the measure remains hidden from the public scrutiny or understanding, human conduct may appear unfathomable, veering from the ridiculous to the barbarous without apparent explanation., GORAK, i.m., [ ] which will serve human experience in a more flexible, less punitive way than absolute law [...] Aristotle turns canon into an instrument which is itself shaped by the materials on which it works [ ] He emphasizes the flexible, unwritten, and adaptable properties of canon., GORAK, i.m., In contemporary common usage, the phrase the canon chiefly refers to the set of sacred texts a particular religious group accepts as permanently recording truth revealed to it by God., GORAK, i.m., FARKAS, Zsolt, Kánonvita és kultúrháború az Amerikai Egyesült Államokban = Uő., Most akkor, Filum Kiadó, Bp., 1998, 5-37, 7. 7

8 Gorak a kánon teológiai diskurzusba való kerülésének négy fontos következményét emeli ki: A kánon alapvető tekintélye inkább isteni lesz, mint emberi, természetes vagy eszközjellegű A kánon sokkal többé válik, mint egy szabály vagy forma: totális narratíva lesz egy szent könyvben Ez a könyv egy zárt narratívává válik, tartalmazva egy visszahatóan kötelező gondviselésszerű cselekményt Ez a cselekmény irányítja a munka, a gondolat, a nyilvános- és magánélet minden aspektusát a vallási közösségben, és valójában ez lesz a mindennapi élet kanonizációjának alapja A kánon történetének irodalmi szempontból talán leglényegesebb állomása, a szónak az irodalom(tudomány)ba kerülése. Kevés olyan dolog van, amelyben az irodalmi kánonnal foglalkozók egyetértenek. Ezek közül az egyik az, hogy azzal mindenki ha más-más okok fölsorakoztatásával is egyetért, hogy a szó a 18. században került az irodalmi használatba. 19 A kánon irodalmi használatba kerülésének lehetséges okait megvizsgálva és összehasonlítva a 20. század végi kánonviták okaival, egy fordított előjelű párhuzam állítható föl. Mert a 18. századi történések és változások hasonlóságot mutatnak a 20. század végén bekövetkező fordulatokkal, de az irodalmi kánonra tett hatásuk fordított. Ugyanis a 20. század végi események a kánon -t az irodalmi használatból való eltűn(tet)éssel fenyegetik. 18 Vö. First, the ultimate authority for the canon becomes divine rather than human, natural or instrumental. Second, canon becomes far more than a rule or formula: it becomes a total narrative contained in a sacred book. Third, that book becomes a closed narrative containing a retrospectively binding providential plot. And fourth, the plot governs every aspect of work, thought, public and private life in the religious community; it becomes, in effect, the basis for the canonization of everyday life. GORAK, i.m., Vö. FOKKEMA, Douwe, The Canon as an Instrument for Problem Solving = Sensus Communis, Contemporary Trends in Comparative Literature, szerk. REISZ, BOERNER, SCHOLZ, Gunter Narr, Verlag, Tübingen, 1986, , ; KENNER, Hugh, The making of the modernist canon = Chicago Review, 34. sz., 1983/5, 49-61, ; KERNAN, Alvin, Technology and Literature: Book Culture and Television Culture = Uő., The Death of Literature, Yale University Press, New Haven and London, 1990, , ; BLOOM, Harold, The Western Canon, The Book and School of the Ages, Macmillan, London, 1995 (1994), 20. (a továbbiakban: The Western Canon) 8

9 Melyek azok az okok tehát, amleyekre visszavezethető a kánon irodalomba kerülése a 18. században? A könyvek, illetve nyomtatott kiadványok mennyiségének nagymértékű megnövekedése A technikai és földrajzi fölfedezések hatása az emberi tudásra Az individuum szerepének megváltozása a 18. századra. 22 Valamint szintén fontos lehet, hogy a tizennyolcadik század végén és a tizenkilencedik század elején bevezették a szövegek fölötti tulajdonjogot, és szigorú szabályokat hoztak a szerzői jogokra, a szerző és a kiadó közötti viszonyra, az újrakiadás jogára, stb. vonatkozóan A nemzeti irodalom eszményének létrejötte A kánon az irodalmi használatba nem mint a művészi alkotások értékének megállapítása, hanem mint a kritikus tevékenységének szankciója került. 25 Az okok fölsorolása után az imént említett (fordított előjelű) párhuzamok talán nyilvánvalóvá váltak: 20 Vö. The strong increase in book production the production of cheaper books and on a larger scale since the 18 th century., FOKKEMA, The Canon as an Instrument for Problem Solving = Sensus Communis, Contemporary Trends in Comparative Literature, szerk. REISZ, BOERNER, SCHOLZ, Gunter Narr, Verlag, Tübingen, 1986, , 249.; By the 18 th century printed materials were so widespread [...], KERNAN, Alvin, Technology and Literature: Book Culture and Television Culture, = Uő., The Death of Literature, Yale University Press, New Haven and London, 1990, , Vö. Again it is a drastic expansion of knowledge of the world and the discovery of unknown, traditional literatures outside Europa which changed the position of the existing canon., FOKKEMA, The Canon as an Instrument for Problem Solving = Sensus Communis, Contemporary Trends in Comparative Literature, szerk. REISZ, BOERNER, SCHOLZ, Gunter Narr, Verlag, Tübingen, 1986, , 248.; Ld. a technikai találmányok és azok hatásának részletes fölsorolását. KENNER, Hugh, The making of the modernist canon = Chicago Review, 34. sz., 1983/5, 49-61, ; 22 Vö. A modern szubjektum genealógiájának fölvázolásával Foucault rávilágít, hogy a tarsadalomtudományokban az indviduum központi szerepe viszonylag új fejlemény, amely a 17. és 18. század fordulóján azért alakult ki, mert szükségessé vált a valóság és benne az emberi jelölő helyének újfajta elrendezése és osztályozása., KISS, Attila, Miből lesz a szubjektum?, Posztszemiotikai bevezető = Pompeji, 1994/1-2, , 172.; FOUCAULT, Michel, The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences, Tavistock, London, FOUCAULT, Michel, Mi a szerző? = Világosság, 1981/ 7, 26-35, Vö. Aligha feledhetjük, hogy a nemzeti irodalom eszménye csak a tizennyolcadik század második felében jött létre. Rousseau állította, hogy az irodalmi műnek az a föladata, hogy megerősítse a nemzet jellemét ( de renforcer le caractère national )., SZEGEDY-MASZÁK, Mihály, Merre tart az irodalom(tudomány)? = Alföld, 1996/2, 3-23, Vö. [ ] canons sanction the activity of the critic rather than establish the value of a work of art., GORAK, i.m., 48 9

10 4.3.1.= A huszadik század végén is hihetetlen mértékben megnőtt egyrészt a könyvek és nyomtatott kiadványok, másrészt, elsősorban az Internet 26 megjelenésével, az elektronikus szövegek mennyisége. Jelen esetben azonban ez a mennyiségi növekedés, főleg az elektronikus szövegek megjelenése, sokak szerint, az irodalmi kánon megsemmisüléséhez vezet(het) = A huszadik század végén a technológiában zajló folyamatok, megintcsak elsősorban a számítógépes szöveghasználat lehetőségei (hipertextek 27 ), szintén megkérdőjelezik az irodalmi kánon létjogosultságát = A szubjektum (poszt)szemiotikai fordulata valamint a szerző(ség) kérdése ingatta meg talán leginkább az általában szerzőközpontúnak tartott irodalmi kánon fogalmát = Az információs vagy digitális forradalom egyik következménye, a globalizáció, az elsősorban a nemzeti kánon eszméjére épülő irodalmi kánont tűnik elgyengíteni = A huszadik század végi kánonviták egyik fő okának a hatvanas években induló (irodalom)elméleti/kritikai fordulatot tartják, amely egyik központi témája az irodalmi kánon érvénytelenítése. 26 Az Internet nem más, mint világméretekben összekapcsolt hálózatok rendszere. Mivel az Internetszolgáltató cégek által üzemeltetett hálózatokat valamilyen nagysebességű kapcsolat révén (kábel, fénykábel, műhold, stb.) összekötik egymással, ezért nevezik az Internetet sokszor a hálózatok hálózatának. Az Internet nem olyan újkeletű, mint ahogy azt az utóbbi években történt berobbanásából gondolhatnánk. Kiindulásként a hatvanas évek hidegháborús stratégiája szolgált, amely olyan rendszer kiépítését igényelte, amely egy nukleáris csapás esetén is biztonságosan képes működni. Ennek nyomán épült ki egy olyan decentralizált katonai hálózat, amely bármely részének megsemmisülése esetén is a további központokkal és kapcsolati hálózatokkal is biztonságosan képes működni. A következő lépés e hálózati struktúra békeidőbeli alkalmazása volt tudományos-kutatási információk továbbítására, illetve a távoli számítógépek együttes használatára. Ilyen hálózatot építettek ki később a különböző egyetemek is, melyre egyre több tudományos, kormányzati és kulturális intézmény is rákapcsolódott. Az Internet ekkor még csak szöveges felületet nyújtott. Az Internet ily nagy mértékű általános, illetve kereskedelmi célú elterjedése annak köszönhető, hogy a 90-es években a multimédiás alkalmazások az átlagos számítógépek számára természetessé váltak, s így kialakult az Internet ezen grafikus, multimédiás oldalak továbbítására alkalmas felülete is., BÁRTFAI, Barnabás, Hogyan használjam?, Minden, amit a számítógép kezeléséhez tudni kell, BBS-E Bt., Bp., 1999, A hipertextet úgy definiálhatjuk, mint a számítógép használatának olyan módját, amelynek során a hagyományos írott szöveg lineáris, lehatárolt és rögzített tulajdonságain túlemelkedik., We can define Hypertext as the use of the computer to transcend the linear, bounded and fixed qualities of the traditional written text., Hypertext and Literary Studies, szerk. DELANY, Paul, LANDOW, Geroge P., The MIT Press, Cambridge-London, 1991, 3. 10

11 (Mindezekről a kánon irodal(o)m(tudomány)i használhatóságát megkérdőjelezni látszó okokról a dolgozat későbbi pontjaiban részletesen is lesz szó, most csak a (fordított előjelű) párhuzamok érzékeltetése miatt kerültek fölsorolásra.) 4.4. Még egy dolog van, amiben nagyjából egyetértenek a kánonról írók, s ami egyrészt a szó történetének tanulsága, másrészt pedig az irodalmi kánonvitáknak is lényeges eleme. Ez pedig az, hogy a kánonról mindig is, kisebb vagy nagyobb intenzitással, de viták folytak. Ha Jan Gorak könyvében figyelmesen végigkísérjük a kánon történetét, akkor láthatjuk, hogy soha nem volt olyan pillanat, amikor ne vitatkoztak volna a kánon jelentéséről, használatáról vagy a kánonba tartozóról és az abból kizártból. (A nem világi kánon ugyan (le)zárt, de a zárt bibliai szövegkánon elfogadása nem jelent garanciát arra, hogy megegyezés lehet az interpretációjukról 28.) Ez bizonyítani látszik Charles Altieri véleményét, mely szerint a kánon kérdése és a kánonviták mindig is körben forgók voltak és lesznek 29. Tehát az irodalmi kánonról folyó 20. század végi viták nem új jelenségek, hanem (csak) folytatásai egy hosszú ideje tartó folyamatnak. 5. A Kánon, a kánon és/vagy kánonok A kánon, mint isteni kinyilatkoztatás föltételezése elvezet a kánonról való írás nehézségei közül a talán legproblematikusabbhoz. Ez pedig a kánon egyes és/vagy többes számú használata. Mert ha a Kánon egyszerű, monisztikus, egyes számú fogalmából indulunk ki, akkor vagy valami igencsak kétséges és olcsó eredményhez jutunk, vagy pedig arra kényszerülünk, hogy továbbmenjünk, és módosítsuk, finomítsuk, átalakítsuk a kapott eredményt 30. Bezeczky Gábor továbbmenve és módosítva a kapott eredményt a következőket írja: Ha kánon helyett kánonokat mondunk, ha egyes szám helyett többes számban fogalmazunk, akkor a pluralizálás egyben relativizálás is. Az egyedül érvényes 28 Nor does acceptance of a closed canon of biblical texts guarantee consensus about their interpetation., GORAK, i.m., The entire process is profoundly circular., ALTIERI, Charles, An Idea and Ideal of Literary Canon = Critical Inquiry, 1983/10, 37-60, KÁLMÁN, C. György, A kis népek kánonjainak vizsgálata, Néhány módszertani megjegyzés = Helikon, 1998/3, ,

12 kánon (továbbiakban: Kánon) hatalma határtalan. Ahogy nő a kánonok száma, hatalmuk úgy csökken [...] A Kánon személytelen: mögötte nem emberek vagy emberi intézmények állnak, hanem isteni kinyilatkoztatás [ ] A kánonok bizonyos vonásokban a Kánont imitálják, de egyszerre nem képesek minden jellemzőjét utánozni [ ] A Kánon hatalmának garanciája Isten, a kánonoké földi intézmények: egyházak, pártok, mozgalmak, egyetemek, akadémiák, folyóiratok, újságok, esetleg kormányok. 31 Amint látható ezekben a megállapításokban, az egyes és többes szám mellett egy harmadik alak is szerepel, ez pedig a kánon nagy kezdőbetűs alakja: a Kánon. Azonban a kánon egyszerű Kánonra cserélése és kánonokkal való helyettesítése mintha a probléma túlzott leegyszerűsítése volna. Mert ha a kánont a Kánon váltja föl, akkor az egy adott helyen, időben, helyzetben valaki(k) által megnevezett, megalkotott és legitimált kánonra nem marad név. Hiszen az ilyen kánon nem lehet a Kánon (ami isteni kinyilatkoztatás, aminek garanciája Isten és hatalma határtalan), de mivel mégiscsak egy adott kánon, a kánonok használata szintén lehetetlen. Ez a bizonyos egy adott kánon azonban, megalkotója/megalkotói és elfogadói hite, meggyőződése és ideológiája szerint, a lehetséges kánonok közül az az egy, amelyik egy adott kontextusban legjobban imitálja a Kánont. S természetesen a legjobb imitáció kérdése mivel egyrészt a Kánont senki nem ismer(het)i, másrészt pedig minden egyes kánonalkotó (csoport) hite, meggyőződése és ideológiája más az egyes kánonok megalkotói között mindig vitákat vált ki. Ez nem azt jelenti, hogy az egyes kánonok teljes mértékben különböznének egymástól, hanem éppen ellenkezőleg. Kanonizációs eljárásaik gyakran hasonlóságot mutatnak és sok esetben a kanonikus vagy nem kanonikus kérdésekben is megegyeznek. Azonban olyan kánon, amely vitán fölül álló, nincsen. 32 Ezért mindig kánonok vannak. Ezek a kánonok állandóan változnak, mozognak, egymást is befolyásolva, ami viszont mindig állandó és azonos bennük az a név: kánon. 33 Ezért amikor kánonvitákról van szó, akkor ezek nem(csak) egy kánonnak, hanem több kánonnak a vitái. De egyrészt a név azonossága, másrészt pedig mert mindig 31 BEZECZKY, Gábor, Kánon és trópus = Helikon, 1998/3, , Vö. [ ] most of us will agree that we have no unique literary canon that all readers in the world understand as absolute transcendent and beyond debate., BASSETT, Charles, The Canon Debate, 33 Vö. Within the flux of canons the only principle of identity is the name canon., MYERS, D. G., The Bogey of the Canon = The Sewanee Review, 97. sz., 1989/tél, ,

13 a legjobb imitáció kérdése a tét, amely végül csak egy kánon lehet, a kánonok vitái a kánon vitái lesznek. Ezért amikor például az irodalmi kánonvitáról van szó, akkor nyilvánvaló, hogy ez a vita a kánonokról szól, a legjobb imitáció kialakulásáért/kialakításáért, amely a hitek, meggyőződések és idelológiák eltérései ellenére a legtöbbek által elfogadott lehet. Mert a legjobb imitáció áll legközelebb a Kánonhoz, amelynek megismerésére és/vagy megközelítésére minden kánonalkotó törekszik. Csakhogy a hitek, meggyőződések és ideológiai (nézet)eltérések leküzdése, még a Kánon megközelítésének és megismerésének (legfőbb) vágya ellenére is, szinte lehetetlennek tűnik. Így, bár a kánonról (mint legjobb imitáció) folyik a vita, mégis mindig csak kánonok vannak, még akkor is, ha egy adott kánon egy adott helyen, időben, helyzetben és kontextusban, bizonyos támogatottsági előnyre tesz szert. Az irodalmi kánonnal való foglalkozás nehézségei közül a talán legproblematikusabbak (irodalom- rendszer egésze, kapcsolata más rendszerekkel, definiálás, eredet és történet, egyes és többes szám) fölsorolása után bizonyára érzékelhetővé vált, hogy miért fontos a(z) (a)hogyan kérdése. A dolgozat írója úgy szeretne az irodalmi kánonról írni, illetve az irodalmi kánonnal foglalkozni, hogy ezeket a nehézségeket érzékeltesse és érintse, de ne próbálja őket megoldani. Ha ezeknek a nehézségeknek a megoldására törekedne, akkor egyrészt egy véget nem ér(het)ő, körben forgó vitába keveredne, másrészt pedig nagyon nehezen tudná elkerülni, hogy a jövendőmondás hibáját ne kövesse el (ld. később információs technológia hatása), se a múlt ingoványában ne vesszen el. Ugyanakkor nem szeretné a kívül álló, illetve kívülről szemlélő szerepét sem eljátszani. Minden szöveg szándéka szerint vagy annak ellenére, megmozdítja magát az irodalmi kánont vagy annak definíciós lehetőségeit. Elég valószínű, hogy bármely rendszer kanonizált játéktára bizonyos idő eltelte után unottá kopik, hacsak nem kel birokra vele nem-kanonizált párja, s ezzel előáll a fenyegetettség réme, hogy emez 13

14 fölváltja azt. A kanonizált játéktár e nyomásnak engedni kénytelen, s szükségképpen megváltozik. 34 A 20. század végi kánonvitákban talán már nem is kérdés a kanonizált vagy nem kanonizált szövegek győzelme vagy veresége, hanem elfogadott az állandó változás, illetve mozgásban levés ténye. Ezért a kánonról író szándéka nem lehet ennek vagy annak a fölváltása, hanem inkább a szövegek állandó mozgásban tartása. A kánon legradikálisabb támadása is válhat olyan nyomássá, amely végül maga válik az egyedüli kánononná, az egyik hegemóniát fölváltva a másikkal 35. Mint ahogyan minden új kihívás olyan ortodoxszá válhat, mint az ortodoxia, amit bevádol 36. A vita különösképpen a kánonnal összekapcsolva elsősorban valamifajta negatív történést konnotál, pedig a vita ezzel éppen ellenkezőleg, pozitív előjelű is lehet. Az is lehetséges, hogy az irodalmi kánon esetében most éppen egy olyan aranykort élünk át, amely a jövőben másokat visszatérésre fog fölszólítani. Azzal, hogy a jelenlegi irodalmi kánon állapota arany, nem azt akarom mondani, hogy mindenki harmóniában van. Lapszéli szerzők és kritikusok nem mindig kapták azt a tiszteletet és dicséretet, amit munkájuk gyakran megérdemel, és a legtöbb vita még mindig a kirekesztés és belefoglalás körül forog, a megértés helyett. Azonban, ami véleményem szerint a mostani kánont az irodalom aranykorává teszi, az az a dialógus, amely folyamatosan történik. 37 Ezért úgy szeretnék írni az irodalmi kánonról, hogy ebbe a folyamatosan történő dialógusba belépve lényeges kérdéseket tegyek föl, több lehetséges választ adva. 34 EVEN-ZOHAR, Itamar, A többrendszerűség elmélete = Helikon, 1995/4, , Vö. [ ] some approaches to canon criticism result in one hegemony replacing another..., SAUERBERG, Lars Ole, Versions of the Past Visions of the Future, The Canonical in the Criticism of T. S. Eliot, F. R. Leavis, Northrop Frye and Harold Bloom, Macmillan Press Ltd., London, 1997, Vö. [ ] new challenges emerge every day and have become as orthodox as the orthodoxy they indict., FISH, Stanley, No Bias, No Merit: The Case Against Blind Submission = Uő., Doing what comes naturally, Clarendon Press, Oxford, 1989, , [ ] we are just now experiencing the golden era which will, in the future, call others to return. In postulating that the state of the contemporary literary canon is golden, I do not mean to imply that everyone is in harmony. Marginal authors and critics have not necessarily received the respect and praise that their work often deserves, and much debate still centers around exclusion and inclusion, instead of understanding. However, what, in my opinion, makes the contemporary canon a golden period for literature is the dialogue that is ongoing., INMAN A., James, The Literary Canon Wars and the Creation of Atavism, 14

15 I. A 20. század végi amerikai és magyar kánonviták okai Ahány igazság, annyi szeretet. 38 Bevezetés Ha írásban mondok valamit, az mindig hipotézis, valamifajta provokáció, kihívás, hogy játsszanak vele, amit egy alapvető ellenállás, magáé a valóságé, vitatni fog. Ha a valóság teljesen egybeesik az ideállal, az a vég, akkor vége a játszmának. 39 A huszadik század utolsó harmadának egyik vitatott, ha nem legvitatottabb irodalomtudományi problémája a kánon, illetve a kánonképz(őd)és volt 40, legalábbis az úgynevezett nyugati irodalomtudomány(ok)ban. Ennek egyik oka az, hogy a kánon az egész irodalom- rendszert áthatja, ezért az e rendszerben történő bármilyen változás, elmozdulás a kánont, illetve kánonképz(őd)ést kisebb vagy nagyobb mértékben, de befolyásolja. Az utóbbi évtizedekben az irodalom- rendszerben vitathatatlanul radikális változások történtek. 41 De nemcsak az irodalom- rendszerben, hanem a társadalmi- rendszer más részrendszereiben is gyökeres átrendeződések mentek végbe. S mivel az irodalmi kánonra a társadalmi- rendszer más rendszerei is többé vagy kevésbé, de 38 JÓZSEF, Attila, (Az Isten itt állt a hátam mögött) = József Attila minden verse és versfordítása, szerk. STOLL, Béla, Szépirodalmi Kiadó, Bp., 1980, BAUDRILLARD, Jean, A képmutatás ellen = Magyar Lettre, 1998/ősz, 30. sz., 26-28, Vö. Literary canon formation has been a much perhaps the most debated critical issue since the early 1970-s, [ ], SAUERBERG, i.m., 4.; Szinte biztos, hogy az utóbbi évtizedek fő irodalomelméleti kérdésirányai, a recepciókutatás, a szociológiailag is érdekelt konstruktivizmus, a diskurzuselméletek vagy az irodalmi kommunikáció archeológiájának egyik döntő problémájává az irodalmi kánonképződés vált. Még ha explicit módon nem is mindig tárgyalják, azokból a koncepciókból, amelyeket e teóriák képviselnek, könnyen kiolvasható az, hogy miként építhető rájuk a kanonizáció elmélete is. A kanonizáció minden bizonnyal örök jelentőséggel bír az irodalmi folyamatok (ön)reflexiójában, hiszen egyrészt maga a befogadási folyamat is tartalmazza a kanonizáció mozzanatát [ ] másrészt még a naiv irodalmi recepció közösségi szintjén is működik a kánonképződés [ ], KULCSÁR-SZABÓ, Zoltán, Irodalom/történet(i)/kánon(ok) = Uő., Hagyomány és kontextus, Universitas Kiadó, Bp., 1998, , Vö. [ ] the discipline of literary studies has radically changed., The Canon in the Classroom, The Pedagogical Implications of Canon Revision in American Literature, szerk. John, ALBERTI, Garland Publishing, New York London, 1995, ix. 15

16 hatást gyakorolnak, ezért a kánon irodalomtudományi középpontba kerülésének másik oka az e rendszerekben bekövetkezett szintén radikális átalakulások. Ezek a változások mind az irodalom- rendszerben, mind pedig a társadalom- részrendszereiben az egyes nemzeteknél vagy országokban sajátos jelleggel, illetve különböző időben és intenzitással jelentkeztek. Így természetesen a kánon kérdése is más-más módon, időben és intenzitással vált az adott helyi irodalomtudományok (leg)vitatott(abb) témájává. 42 A huszadik század végének kánonvitái az Amerika Egyesült Államokban kezdődtek a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején, de a nemzetközi irodalmi csoportok nagyon hamar bekapcsolódtak ezekbe a folyamatokba. 43 Hogy a kánonvita az egyes helyeken mikor, milyen módon és intenzitással zajlott/zajlik, annak az adott ország vagy nemzet irodalmi, társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és technológiai állapota a meghatározója. Nemcsak a kezdetek vezetnek az Egyesült Államokba, hanem a nyolcvanas évek amerikai kánonvitája paradigmája lehet bármelyik kánonvitának, mivel tartalmazza csaknem az összes ismétlődő elemet. 44 Természetesen ezeknek az ismétlődő elemeknek a fontossága és befolyásoló ereje az egyes kánonvitákban nagyon eltérő lehet, de jelenlétük csaknem mindegyikben fölfedezhető. A kánonviták motívumai közül a talán leghasonlóbb a vitákat elindító és befolyásoló okok. Ezt és az amerikai vita paradigmatikus szerepét látszik bizonyítani, hogy az Amerikában zajló folyamatok vizsgálata során az okok olyan modellje jön létre, amelynek segítségével más kánonviták, így a magyar kánonvita, okainak szerkezeti váza 42 Vö. I pointed already out the national differences in dealing with the traditional canons. In France the respect for the literary canon may be stronger than in England or Germany, but in England and Germany it is certainly stronger than in the Netherlands or Flanders., FOKKEMA, Douwe, The Canon as an Instrument for Problem Solving, = Sensus Communis, Contemporary Trends in Comparative Literature, szerk. REISZ, BOERNER, SCHOLZ, Gunter Narr, Verlag, Tübingen, 1986, , 245.; The English view of the canon is, in comparison, more relaxed [ ] In Britain there seems to be a high degree of unanimity that there is such a thing as an accepted canon of great works, a tradition which in poetry as well as in fiction is firmly anchored in a realistic approach in the verbal arts [...] Of course demands for slanting the perspective of the canon are heard from time to time in contemporary English letters as well., SAUERBERG, i.m., Vö. [ ] beginning in the USA, but with the international critical community soon catching up., SAUERBERG, i.m., [ ] the American canon debate of the 1980-s is paradigmatic of any canon debate, as it has in it most of the recurring elements., SAUERBERG, i.m., 2. 16

17 is megrajzolható. Ezek az okok megnevezhetők és pontokba rendezhetők, de el nem különíthetők. Nem lehet egyik okot sem a másik(ok) nélkül vizsgálni, mert egymással állandó kölcsönhatásban és kapcsolatban állnak. Gyakran az egyik egy, vagy több másiknak a következménye. Az irodalmi kánonviták okainak, az imént említett két okkal (az irodalom- és más társadalmi- rendszerekben bekövetkezett radikális változások) megfeleltethetően, leggyakrabban két oldalát különböztetik meg. Az egyik a filozófiai/elméleti/kritikai, a másik pedig a társadalmi/politikai/gazdasági oldal. Jan Gorak és Lars Ole Sauerberg az amerikai kánonvitáknak három okát nevezi meg 45. Mind a Gorak, mind pedig a Sauerberg által megnevezett három okból kettő egyezik a fönti két oldallal. Gorak két fő oka közül az egyik, azoknak az elméleti munkáknak a hatása, amelyek nagymértékben megváltoztatták a jelentés- és érték- rendszereket a humán tudományokban. A másik a szociológiainak nevezett, amely Gorak szerint a kritikát egy öntudatosabb irányba mozdította, mivel megnőtt az érdeklődés az olyan fogalmak iránt, mint érték, kultúra és tradíció, valamint fölmerült az 45 Vö. [ ] three main lines of descent have shaped the current debate. First, there is the long tradition of adversarial or oppositional criticism [ ] Literary criticism has always attracted malcontents [...] who hope, often with good cause, that their marginalized positions will some day come into favour. A second crucial influence is the self-conscious, metacritical concern with the nature of signifying and validating systems in the humanities which lies behind such seminal works as Roland Barthes s The Elements of Semiology (1964), Jacques Derrida s Of Grammatology (1967), Michel Foucault s The Archeology of Knowledge (1969). Louise Althusser s Ideology and Ideological State Apparatuses in Lenin and Philosophy (1971), Hayden White s Metahistory (1973), and Clifford Geertz s The Interpretation of Cultures (1973). All these works cleared the way for literary criticism to examine its own instruments for the transmission and production of value. A third influence, sociology, has also pushed contemporary criticism in a more self-conscious direction. The postwar years have seen professors of English increasingly eager to subjects such terms as values, culture and tradition to sociological analysis and to build social and political bridges between values texts and their original audiences., GORAK, i.m., 224.; (Ennél a lábjegyzetnél mivel ebben talán jól érzékelhető szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az angol nyelvű irodalomtudományos diskurzusban a kritika ( criticism ), illetve kritikus ( critic ) szavak eltérően a magyar használattól, nemcsak a magyar diskurzusban elfogadott jelentésű kritikust, illetve kritikát jelöli, hanem nagyon gyakran (általában) az irodalomtudományt ( irodalomelméletet ), illetve irodalomtudóst is.) [ ] on the political side, there is a rising demand for the recognition of the many ethnic groups making up the population of the nation, going right against the grain of the official melting-pot ideology. On the philosophical/theorethical/critical side there is a growing interest in stances of approach that imply the undermining or negation of unity as the characteristic of literary texts and the values systems of which they have usually been taken to be the verbal manifestation. This political theoretical challenge to a world view based on unity has been enhanced by and is in turn enhancing what is going on in the field of information technology. It can be argued that canon-defenders, canon-attackers and canon-innovators alike all are late for a train which has left the station a long time ago. In an age when the electronic media have consolidated themselves not just as incredibly fast vehicles of communication, but also and rather significantly have established completely new agendas for interhuman relationships in areas to do with material as well as 17

18 igény arra, hogy társadalmi és politikai kapcsolatot keressenek az értékes szövegek és azok eredeti közönsége között. Sauerberg két oldala pedig a politikai (mely szerint megnövekedett igény van arra, hogy elismerjék a nemzetet alkotó sokféle etnikai csoportot, amelyek nyíltan szembefordulnak a hivatalos ideológiával) és a filozófiai/elméleti/kritikai (mely nagyjából azonos Gorak elméleti okával). A most következő fejezetben e két oldal mentén ( filozófiai/elméleti/kritikai és társadalmi/politikai/gazdasági) szeretném az amerikai és magyar kánonviták okait ismertetni, illetve ezeknek az okoknak az egyezéseit és eltéréseit érzékeltetni. Mielőtt azonban erre rátérnék, szeretnék Sauerberg okaihoz visszatérni. Sauerberg a kánonviták okainak tárgyalása során a fönti két oldal mellett megnevez egy harmadik okot, amely nem más, mint az információs technológiában zajló folyamatok: Bizonyítható, hogy a kánon-védők, kánon-támadók és kánon-újítók mindegyike egyformán lekéste azt a vonatot, amelyik már rég elhagyta az állomást. Egy olyan korban, amelyben az elektronikus média állandósította magát nemcsak mint a kommunikáció hihetetlenül gyors eszközei, de szintén és inkább szignifikánsan megalapozták az emberek közötti kapcsolatok teljesen új napirendjét úgy az anyagi, mint a nem anyagi életfeltételekben, a régi standardok mint az irodalmi kánon, és persze az irodalom, ahogyan az általában definiált, radikális újravizsgálatot követelnek. I. 1. Információs technológia Az ókori munkafogalmakat a computer-forradalom meg fogja semmisíteni. 46 Ma az információ elsősorban digitális formában létezik. A digitális információs kód bináris számjegyek sorozatából áll. 1-ek vagy 0-ák, s ez alapvetően dichotomikus. immaterial life conditions, old standards like the literary canon, indeed literature as usually defined, have come in for radical re-examination., SAUERBERG, i.m., HATÁR, Győző, Interjú, Duna Televízió, november órakor. 18

19 Bármikor az időben, a jel vagy be vagy ki van kapcsolva. 1 vagy 0, és soha nem valahol közötte. Meglehet, hogy kicsit nyersen fogalmazva, de a digitális média mindig dualisztikus állapotban működik. Ez nemcsak a digitális információ működésének természetes állapota, hanem az úgynevezett digitális vagy információs forradalom (el)fogadtatásának, illetve az ahhoz való attitűdnek is a szimbóluma. 1 vagy 0. Igen vagy nem, de soha közötte. Sokan azt gondolják, hogy a 20. század végének legnagyobb áttörése a kommunikáció fölgyorsulása: számítógépek, Internet, mobiltelefonok, műholdak, parabolaantennák 47, stb. Információ zúdul ránk, minden pillanatban és folyamatosan. Amint egy információ megjelenik, az nagyon gyorsan helyettesítődik egy még újabb információval. 48 S a mai számítógépes világban az információ tudás, a tudás pedig hatalom. A nap mint nap ránk zúduló új tények mennyisége oly mértékben megnőtt, hogy ma talán nincs is ember, aki képes lenne akár csak egyetlen tudományág egyes új ismereteit kompetensen áttekinteni, a társadalomról a tudásról, mint egészről nem is szólva. Többé kevésbé mindnyájan rögtönzünk, hiábavalóan kergetve mindazt, ami egyre inkább távolodik tőlünk. 49 Szeretnénk megtudni, hogy milyen lesz a digitális jövő. Szeretnénk tudni, hogyan fogja megváltoztatni a számítógép a munkát, a tanulást, a kommunikációt és a szórakozást. Legtöbbünk jövője attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek átlátni a média homályos tükrén. A jövendőmondás azonban mindig veszélyes. Ma az egyetlen biztos jövendölés csak az, hogy föltehetőleg már 2010-ben a legtöbb, ha nem mindegyik jóslatról kiderül, hogy rossz volt. 50 Például a technológia csodáinak hívei a hetvenes években 2000-re 47 BENVENUTO, Sergio, Boldogság-pirulák = Magyar Lettre, 1999/tavasz, 81. (Azonban a folytatás a következő: De az elektronikus forradalom semmiség ahhoz képest, ami a biotechnológia szféráiban készül, elsősorban a genetika és idegsebészet terén. ) 48 Information pours upon us, instantaneously and continuously. As soon as information is acquired, it is very rapidly replaced by still newer information., McLUHAN, Marshall, QUENTIN, Fiore, The Medium is the Message, Bantman Books, New York, 1967, GYULAI, Csaba, Pikkelyek a posztmodern kelgyóról avagy gondolatok a kilencvenes évek fiatal prózairodalmáról különös tekintettel Ficsku Pálra = Új Holnap, 1998/szeptember, 30-47, Vö. The only safe prediction is that by 2010 many, perhaps all, of the predictions made this year will already have been proved wrong., Reflections on the 20 th century, The Economist, szeptember 11-17, 1999, 8. 19

20 már emberekkel teli, élő űrbázisokat jövendöltek, Mars-utazásokkal és Holdgyalogtúrákkal, ami most már bizonyosan nem teljesedett be. Vagy a nyolcvanas évek komoly félelme: nevezetesen, hogy a PC 51 drámaian túltechnicizálja az iskolát, nem vált valóra. A PC egész egyszerűen túl drága volt ahhoz, hogy valóban teljes mértékben átalakítsa a tudás csatornáit. A nagy fenyegetés, nevezetesen a személyiség/személyesség átalakulása, illeve eltűnése, úgymond computerizálódása [ ] egész egyszerűen nem történt meg. 52 Ugyanakkor a technológia teljesítményeiben kevésbé hívők elképzeléseit messze túlhaladta például a századvégre bekövetkezett computerizáció elterjedésének aránya. A kilencvenes években aztán a futorológiai jellegű kijelentésekkel sokan óvatosabbak lettek. Pedig a kísértés óriási a technológiában feltétel nélkül hívők és a digitális vagy információs forradalom eseményeit kétkedéssel figyelő szkeptikusok számára egyaránt. Mert az érvek és ellenérvek végtelen hálójában egyelőre bármilyen következtetés lehetséges, bármilyen irányban. Abban azonban mindkét oldal egyetért, hogy a változás, amelyet a digitális vagy információs forradalom okoz a társadalomban, a gazdaságban, a kultúrában és az emberek mindennapi életében, radikális. 53 De melyek e forradalomnak azok az elemei, amelyek a radikális változást előidézik? És ezek az elemek, illetve változások milyen hatással vannak az irodalomra, illetve az irodalmi kánonra? 54 Először is a mikrochippek teljesítőképessége minden tizennyolc hónapban megduplázódik. Ez a nem szakemberek számára beláthatatlan és fölfoghatatlan teljesítmény növekedést jelent. Amit a nem beavatottak ennek következtében tapasztalnak az az, hogy hihetetlen gyorsasággal jelennek meg újabbnál újabb technikai eszközök, amelyek ámulatba ejtő sebességgel képesek az információt földolgozni és továbbítani. Valamint, az ennek következtében történő állandó (le)cserélődés miatt, 51 Personal Computer = személyi számítógép 52 GYÖRGY, Péter, Iskola a határon, versus = Uő., Digitális éden, Magvető, Bp., 1998, , Vö. Yet the implication that rapid change is a new phenomenon is again misleading. If you measure the time it takes for technology to become widely diffused, today`s experience does not seem unusual. Take the car. [ ], Reflections on the 20 th century, The Economist, szeptember 11-17, 1999, Természetesen mivel egyrészt a digitális vagy infromációs forradalom szakirodalma szintén áttekinthetetlen, másrészt pedig nem (lehet) célom ennek a témának az alapos kifejtése, ezért csak azokat a területeket próbálom meg érinteni, amelyek a 20. század végi irodalmi kánonvitákról írva elengedhetetlenül szükségesek. 20

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN Dr. BERTALAN Péter Absztrakt A modern történettudomány által közvetített ismeretanyag a reális nemzeti

Részletesebben

http://youtu.be/qnwuckcx76i

http://youtu.be/qnwuckcx76i KERKLECZ MÉDEA SÜMEGI ÉVA COSOVAN TAMÁS FENYVESI BORI HOSSZÚ GERGELY NAGY RICHÁRD KAVALECZ ESZTER WWW.... a nyitottság az emberi szabadság záloga, a szabadság pedig az együttműködés alapja. cosovan attila

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Bujalos István: RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Abstract: (A Short Introduction to John Rawls Philosophy) Rawls' philosophy reflects on the problems of the sixties. There were two challenges in

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

E-OLVASÁS VAGY HAGYOMÁNYOS? - KUTATÁS

E-OLVASÁS VAGY HAGYOMÁNYOS? - KUTATÁS E-OLVASÁS VAGY HAGYOMÁNYOS? - KUTATÁS KÖZBEN BÁTFAI ERIKA (DEBRECENI EGYETEM) FEHÉR PÉTER (IKT MasterMinds) Az e-könyvek, elektronikus keretrendszerek, MOOC kurzusok, valamint az okos eszközök terjedése

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

A rendıri korrupció háttere

A rendıri korrupció háttere A rendıri korrupció háttere A hatalomcsere tere Field of Power exchange in Hungary Zárt, rugalmatlan hatalomcsere (Closed and inflexible power exchange) Formális csatorna Formal Channel túlszabályozott

Részletesebben

ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL

ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL Hajdú Csaba, Papp Katalin SZTE TTIK Kísérleti Fizika Tanszék ÖSSZEFOGLALÁS A modern fizika oktatásakor gyakran találkozunk olyan

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban Possibilities of Hungarian Inventory Modelling in European Union The Economic Order Quantity (EOQ) Model was the first inventory

Részletesebben

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München Szakértők és emberek German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München 1 Szakértők és közpolitika viszonya 3 modell: Racionális: szakértő megmondja, mi a helyes megoldás Probabilisztikus:

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2016. március 10. Jelentkezés mindkét specializációra Az elsős faliújságra kitett jelentkezési lapon lehet a felvételi

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

A CSECSEMŐHALANDÓSÁG ÉS AZ ANYAI HALÁLOZÁSOK ALAKULÁSA SZÁZADUNKBAN *

A CSECSEMŐHALANDÓSÁG ÉS AZ ANYAI HALÁLOZÁSOK ALAKULÁSA SZÁZADUNKBAN * A CSECSEMŐHALANDÓSÁG ÉS AZ ANYAI HALÁLOZÁSOK ALAKULÁSA SZÁZADUNKBAN * GÁRDOS ÉVA JOUBERT KÁLMÁN Összefoglalás A csecsemőhalandóság szintje egy adott ország gazdasági, szociális, kulturális viszonyait tükrözi.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Póserné Oláh Valéria Budapesti Műszaki Főiskola NIK, poserne.valeria@nik.bmf.hu IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Absztrakt Napjainkban már a legtöbb szervezet működése elképzelhetetlen informatikai

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Alternatív szociológia

Alternatív szociológia Acsády Judit Alternatív szociológia Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák Typotex 2014. Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world. Indeed,

Részletesebben

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába 2015. szeptember 15. Dr. Tarrósy István Alapkérdések Mit takar a fogalom? Milyen egyéb fogalmakkal tudjuk összekötni?

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén Résbefúvó anemostátok méréses visgálata érintõleges légveetési rendser alkalmaása esetén Both Balás 1 Goda Róbert 2 Abstract The use of slot diffusers in tangential air supply systems is widespread not

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

reader s academy AKADÉMIAI KIADÓ GRADED READERS (Könnyített olvasmányok) for all levels

reader s academy AKADÉMIAI KIADÓ GRADED READERS (Könnyített olvasmányok)  for all levels AKADÉMIAI KIADÓ GRADED READERS (Könnyített olvasmányok) www.akademiaikiado.hu for all levels A2 eggshell Hungarian Folk Tales (Magyar népmesék) 900 headwords 68 pages ELEK BENEDEK Hungarian Legends (Magyar

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális hatása a regionális fejlődésre Régiók a foglalkoztatás növeléséért EARLALL konferencia, Pest megye, 2010.

Részletesebben

Identitás és attitűd, mint integrációt befolyásoló tényezők a volt Szovjetunió tagországait elhagyó bevándorlók vonatkozásában Washington Államban

Identitás és attitűd, mint integrációt befolyásoló tényezők a volt Szovjetunió tagországait elhagyó bevándorlók vonatkozásában Washington Államban Identitás és attitűd, mint integrációt befolyásoló tényezők a volt Szovjetunió tagországait elhagyó bevándorlók vonatkozásában Washington Államban VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Pécs, 2010

Részletesebben

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában LÔRINCZ ANDREA 1 A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában The role of libraries in higher education Higher education is inseparable from its libraries as there is common ground between their aims, users

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

GÁSPÁR TAMÁS 1. Útkeresés és makroszintû stratégiai tervezés

GÁSPÁR TAMÁS 1. Útkeresés és makroszintû stratégiai tervezés GÁSPÁR TAMÁS 1 Útkeresés és makroszintû stratégiai tervezés Social-economic paths and macro-level strategic planning The methodological foundations of exploring development are a fundamental question of

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben