A 20. század végi amerikai és magyar kánonviták okai és az irodalmi kánon definiálási kísérletei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 20. század végi amerikai és magyar kánonviták okai és az irodalmi kánon definiálási kísérletei"

Átírás

1 A 20. század végi amerikai és magyar kánonviták okai és az irodalmi kánon definiálási kísérletei

2 TARTALOM BEVEZETÉS 3 I. A 20. SZÁZAD VÉGI AMERIKAI ÉS MAGYAR KÁNONVITÁK OKAI 15 Bevezetés 15 I.1. Információs technológia 18 I.2. Bizonytalanság 25 I.3. Nosztalgia 27 I.4. Identitás 29 I.5. Multikulturalizmus 31 I.6. Csoportok és tananyagok 34 I.7. (Irodalom)Elmélet(ek) 54 II. AZ IRODALMI KÁNON DEFINIÁLÁSI, ILLETVE ÚJRADEFINIÁLÁSI KÍSÉRLETEI 64 Bevezetés 64 II.1. Szerző: halott, fehér, európai, férfi 68 II.2. Nyelvek, nyelvi kisebbségek 73 II.3. Elitista 81 Konklúzió 92 Bibliográfia 95 2

3 BEVEZETÉS A kánon manapság divatos témája az irodalomtudománynak. És ez jól van így. Beszéljünk csak róla minél többet, amíg már nem is tudjuk, miről beszélünk egyáltalán. Az lesz az igazán szép. A kánonok pedig ettől függetlenül (és olykor nem is egészen függetlenül) változnak és megmaradnak, lokálisok és globálisak. Amilyenek lenni szoktak. 1 Hogyan írhat valaki az irodalmi kánonról a 21. század elején? Vagy talán a kérdőszó fölcserélésével a kérdés úgy is föltehető, hogy: miért ír valaki az irodalmi kánonról a 21. század elején? A miértre talán sokkal könnyebb válaszolni, mint a hogyanra. A most következő dolgozat célja (vagyis a válasz a miértre), hogy: I. tájékoztasson a(z) (áttekintett 2 ) 20. század végi amerikai* és magyar irodal(o)m(tudomány)i szövegekben folyó kánonviták okairól; II. összegezze az irodalmi kánon (viták utáni) definiálási, illetve újradefiniálási lehetőségeit. Sokkal nehezebb a válasz a hogyan kérdésre. Mert az irodalmi kánonról író esetében különösen érvényes, hogy nemcsak az a fontos, amivel, hanem ahogyan foglalkozik vele 3. S az irodalmi kánonnal való bármilyen foglalkozás számtalan nehézséget rejt magában, melyek közül néhány nehezen megoldható a következő. 1 KÁLMÁN, C. György, Jé, jó = Élet és Irodalom, július Vö. Azt az iszonyatos szövegtömeg-termelést, ami ma a világon irodalom-(tudomány) címszó alatt folyik, nincs ember, aki áttekinteni tudná., FARKAS, Zsolt, Paradigmák szétszóródása, És egy (?) átváltozott átváltozás felé = Alföld, 1996/2, 70-74, 71. (Ugyanez érvényes a kánonnal foglalkozó szövegekre is. B. Cs.) *az amerikai a címben és a dolgozat egészében egyaránt az Amerikai Egyesült Államokra utal 3 KÁLMÁN, C. György, Merre is? = Alföld, 1996/2, 27-33, 31. 3

4 1. A kánon az egész irodalom- rendszert áthatja Az irodalmi kánon/kánonképz(őd)és az egész irodalom- rendszert áthatja, aminek következtében az irodalom(tudomány)nak nincs olyan szereplője/területe, akit/amit egyrészt érintetlenül hagyna, másrészt megszólalásra ne bírna. John Guillory a kánonvitát az egész irodalom válságának tekinti, kijelentve, hogy a kánonvita nem jelent kevesebbet, mint egy krízist a kultúrának abban az alapformájában, amit irodalomnak nevezünk Más rendszerekkel való kapcsolata Ha az irodalom(- rendszer ) egy kulturális alapforma akkor föltehetőleg részrendszere a kultúra- rendszerének. 5 Ha elfogadjuk azt, hogy a társadalom egy rendszer, amelynek részrendszerei vannak, akkor a kulturális- rendszer és az irodalom (az alkotókkal, befogadókkal, az irodalmat közvetítő intézményekkel egyetemben) a társadalmi rendszer része 6. Így az irodalmi kánon olyan hibriddé 7 válik, amelyet nem lehet csak az irodalom- rendszeren belül vizsgálni. 8 4 The canon debate signifies nothing less than a crisis in the form of cultural capital we call literature., GUILLORY, John, Cultural Capital, The Problem of Literary Canon Formation, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1993, viii. 5 Vö. [ ] in the field of cultural systems, the relations between systems are extremely complex. Often there is no simply hierarchy between system and subsystem., FOKKEMA, Douwe, Changing the Canon: A Systems Theoretical Approach = Empirical Studies of Literature, Proceedings of the Second IGEL-Conference, Amsterdam 1989., szerk. IBSCH, SCRHAM, STEEN, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, 1991, , KÁLMÁN, C. György, Irodalom és rendszerek = Uő., Te rongyos (elm)élet!, Balassa Kiadó, Bp., 1998, , 185.; Vö. Az empirikus irodalomtudomány az IRODALOM-rendszert a TÁRSADALOM-rendszer részrendszereként határozza meg, melyben a cselekvők bizonyos szerepek (Handlungsrollen) szerint irodalmi cselekvéseket hajtanak végre., ODORICS, Ferenc, Empirizmustól a KONstruktivizmusig, dekon-könyvek, ICTUS, Szeged, 1996, Vö. A literary system has a functional relation with other social systems, including other cultural and artistic systems. The literary system, for instance, has close relations with criticism which even may be considered part of the literary system the system of journalism and the educational system [ ] The various forces at work in canon-formation I propose to describe as a system too. The system of canonformation is not simply a subsystem or internal differentiation of the literary system, but it has overlaps with the educational system, while it also affects the economic system of the distribution of texts. It can be called a hybrid of literary, educational and economic parentage., FOKKEMA, Douwe, Changing the Canon: A Systems Theoretical Approach = Empirical Studies of Literature, Proceedings of the Second IGEL-Conference, Amsterdam 1989., szerk. IBSCH, SCRHAM, STEEN, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, 1991, , Vö. EVEN-ZOHAR, Itamar, A többrendszerűség elmélete = Helikon, 1995/4, ; 4

5 3. A definiálás nehézségei Az irodalom- rendszeren belül és azon kívül, az irodalmi kánon olyan fogalmakkal definiálódik, amelyek maguk is a kánonhoz hasonló definiálási nehézséggel küzdenek. Például ha a(z) (irodalmi kánonról való) beszéd teljes ellehetetlenítése volna a cél, akkor föl lehetne tenni a következő kérdéseket: Mi az irodalom? Mi az irodalom- rendszer? Mi az irodalmiság? Mi a rendszer? Mi a szöveg, az interpretáció, a befogadó, a szerző, stb.? Vagy tovább tágítva a kört: Mi a kultúra, a hagyomány, az intézmény, a hatalom, az ideológia, a politika stb.? Ez a definiálási probléma megnehezíti a beszédet, még akkor is, ha tudjuk, hogy területünkön gyakorlatilag minden terminus technikust csak metaforaként tudunk használni, illetve használatuk közben mind metaforává válik A(z irodalmi) kánon eredete és története A kánon már eredeti (ó)görög használatában is több jelentésű, melyek közül mai jelentésértelmű jelentése szabály, minta, elv 10 volt. Jan Gorak a The Making of the Modern Canon (A modern kánon kialakulása) 11 című könyvében lépésről-lépésre megkísérli követni a kánon történetét, jelentésváltozásait és -módosulásait, illetve a szó EVEN-ZOHAR, Itamar, Az irodalmi rendszer terjedelme = Helikon, 1995/4, ; SCHMIDT, Siegfried, Az empirikus irodalomtudomány EIT: új paradigma = Helikon, 1989/1, ; KÁLMÁN C., György, Irodalom és rendszerek = Uő., Te rongyos (elm)élet!, Balassi Kiadó, Bp., 1998, ; SZILI, József, Az irodalom mint folyamat = A strukturalizmus után, szerk. SZILI, József, Akadémiai Kiadó, Bp., 1992, SZILI, József, A poétikai műnemek interkulturális elmélete, Akadémiai Kiadó, Bp., 1997, 10.; Vö. Literary canons remained always as if. They were either frankly metaphorical, or relativized by implied linguistic markers of distance, approximation, and diminished., NEMOIANU, Virgil, Literary Canons and Social Value Options = The hospitable canon, Essays on literary play, Scholarly choice, and popular pressures, szerk. NEMOIANU, Virgil, ROYAL, Robert, John Benjamins Publication Co., Philadelphia Amsterdam, 1991, , 217.; Just because people have been using the term canon in their argumentative fisticuffa does not mean that there is a canon to fight about. Except in a loose and argumentatively unhelpful metaphorical sense no one has yet to point to a genuine canon in this dispute., SCHIRALLI, Martin, Some Thoughts on the Literary Canon = Journal of Aesthetic Education, 31. sz., (1997/nyár), , GYÖRKÖSSY, Alajos, KAPITÁNY, István, TEGYEI, Imre, Ógörög Magyar Nagyszótár, Akadémia Kiadó, Bp., 1990, GORAK, Jan, The Making of the Modern Canon, Genesis and Crisis of a Literary Idea, Athlone, London and Atlantic Highlands, NJ.,

6 irodalomba kerülésének lehetséges útjait. A More Than Just a Rule: The Early History of the Canon (Több mint egy szabály: A kánon korai története) című fejezetben a szó ókori görög történetét és a kánon szakrálissá válását vizsgálja, valamint a A Whole World of Reading: The Modern History of the Canon (Az olvasás egész világa: A kánon modern története) című fejezetben a vallási kánon(alkotás)tól eljut egészen a 20. századi (irodalmi) kánonvitákig A görög kánontörténetből kiemeli azokat a legfontosabb mozzanatokat, amelyek hatással voltak, illetve vannak a kánon irodalmi jelentéseire. Ezek közül a mai kánonvitákkal való párhuzam miatt a három talán legfontosabb: Polükleitosz olyan szobrászati standardot (kánont) állított föl, amelyet meg kellett tanulni, de nem lemásolni. Így a kánon egy gyakorlati munkatervből valamifajta platoni ideává változott. Ezáltal a kánon inkább egy maggá, mint tervvé vált, egy olyan maggá, amely virtuálisan tartalmazza a mértékek és jövőbeni alkotások egész univerzumát. 12 A kánon kezdte fölülmúlni a csak funkcionális vagy eszközjellegű igényt, hogy átlépje a határokat diszciplínák és tevékenységek között és egy olyan, majdnem karizmatikus eszközzé váljon, amely észrevehetően lényeges az emberi élet minden területén Euripidésznél úgy jelenik meg a kánon, mint morális kérdés/mérték. De nem mint standard, ami egyformán érvényes mindenkire, hanem mint ami ugyan közös minden emberben, de nem egyforma vagy kiszámítható működésében. [ ] Euripidész számára a morális kánon nem tűnik emberrel született adottságnak egy biztos és csalhatatlan útmutatónak a jóhoz vagy rosszhoz, amellyel egy adott férfi vagy nő megítéli bármely tapasztalatát. Minden egyes embernek megvan a saját (érték)ítélete, amiben biztos, de ez az (érték)ítélet csak annyira őszinte, mint amennyire azt lelke 12 Vö. Polycletus made what artists call canon, or model statue, from which they draw their artistic proportions, as from a sort of standard. Such description has two effects. First, it lays the foundations for the idea of canons as a set of unsurpassable masterpieces to be studied not copied by all later practitioners in the field. Second, it suggests the transition of canon from a practical working blueprint to something like the Platonist`s Idea [ ] the canon becomes a seed rather than a scheme, a seed that potentially contains a whole universe of measurements and future creation., GORAK, i.m., The canon began to exceed the demands of the merely functional or instrumental, to cross the boundaries of disciplines and activities and to become an almost charismatic vehicle perceive as relevant to every sphere of human life., GORAK, i.m., 12. 6

7 elfogadja. És mivel ez az (érték)ítélet rejtve marad a nyilvános vizsgálat vagy megértés előtt, az emberi viselkedés kifürkészhetetlennek tűnik, s nyilvánvaló magyarázat nélkül a nevetségesből barbárrá változhat Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában egy olyan kánonfogalmat hirdet, amely az emberi tapasztalat egy sokkal rugalmasabb és kevésbé bűntető módját szolgálja, mint egy abszolút törvény [ ] Arisztotelész a kánont olyan eszközzé változtatja, amely azok által az anyagok által formálódik, amelyeken dolgozik [ ] Kiemeli a kánon rugalmas, íratlan és alkalmazható tulajdonságait A mai köznyelvi használatban a kánon kifejezés főleg azoknak a szövegeknek a sorozatára utal, amelyet egy adott vallási közösség elfogad, mint Isten által számukra kinyilatkoztatott, állandó igazságok jegyzékét. 16 Vagyis a kánon, ebben a kontextusban, valamely egyház által Szentírásnak minősített (biblikus) szövegek összessége. A kánon irodalmi használatának bonyodalmai is leginkább azokból a párhuzamokból adódnak, amelyeket a vallási kánontól eredeztetnek. A 20. század végi irodalmi kánonvitákban is jól érzékelhetőek azok a pontok, amelyek a szó teológiai diskurzusból történő kölcsönvételére utalnak, mint például a kánon lezárása, illetve lezárhatatlansága, a hatalommal, intézménnyel, tekintéllyel való megalkotottsága stb. Mert a párhuzamok ellenére az irodalmi tehát világi kánon nyilvánvalóan sohasem volt és nem is lehet olyan természetű, mint a végérvényesen rögzített vallási [ ] common to all human beings but by no means uniform or predictable in its operation [...] For Euripides, the moral canon does not seem learned so much as innate, a sure and infallible guide to the way, for good or for ill, a given man or woman will judge any experience. Each human being has a measure, to be sure; yet that measure will be only as straight as the soul it occupies. And because the measure remains hidden from the public scrutiny or understanding, human conduct may appear unfathomable, veering from the ridiculous to the barbarous without apparent explanation., GORAK, i.m., [ ] which will serve human experience in a more flexible, less punitive way than absolute law [...] Aristotle turns canon into an instrument which is itself shaped by the materials on which it works [ ] He emphasizes the flexible, unwritten, and adaptable properties of canon., GORAK, i.m., In contemporary common usage, the phrase the canon chiefly refers to the set of sacred texts a particular religious group accepts as permanently recording truth revealed to it by God., GORAK, i.m., FARKAS, Zsolt, Kánonvita és kultúrháború az Amerikai Egyesült Államokban = Uő., Most akkor, Filum Kiadó, Bp., 1998, 5-37, 7. 7

8 Gorak a kánon teológiai diskurzusba való kerülésének négy fontos következményét emeli ki: A kánon alapvető tekintélye inkább isteni lesz, mint emberi, természetes vagy eszközjellegű A kánon sokkal többé válik, mint egy szabály vagy forma: totális narratíva lesz egy szent könyvben Ez a könyv egy zárt narratívává válik, tartalmazva egy visszahatóan kötelező gondviselésszerű cselekményt Ez a cselekmény irányítja a munka, a gondolat, a nyilvános- és magánélet minden aspektusát a vallási közösségben, és valójában ez lesz a mindennapi élet kanonizációjának alapja A kánon történetének irodalmi szempontból talán leglényegesebb állomása, a szónak az irodalom(tudomány)ba kerülése. Kevés olyan dolog van, amelyben az irodalmi kánonnal foglalkozók egyetértenek. Ezek közül az egyik az, hogy azzal mindenki ha más-más okok fölsorakoztatásával is egyetért, hogy a szó a 18. században került az irodalmi használatba. 19 A kánon irodalmi használatba kerülésének lehetséges okait megvizsgálva és összehasonlítva a 20. század végi kánonviták okaival, egy fordított előjelű párhuzam állítható föl. Mert a 18. századi történések és változások hasonlóságot mutatnak a 20. század végén bekövetkező fordulatokkal, de az irodalmi kánonra tett hatásuk fordított. Ugyanis a 20. század végi események a kánon -t az irodalmi használatból való eltűn(tet)éssel fenyegetik. 18 Vö. First, the ultimate authority for the canon becomes divine rather than human, natural or instrumental. Second, canon becomes far more than a rule or formula: it becomes a total narrative contained in a sacred book. Third, that book becomes a closed narrative containing a retrospectively binding providential plot. And fourth, the plot governs every aspect of work, thought, public and private life in the religious community; it becomes, in effect, the basis for the canonization of everyday life. GORAK, i.m., Vö. FOKKEMA, Douwe, The Canon as an Instrument for Problem Solving = Sensus Communis, Contemporary Trends in Comparative Literature, szerk. REISZ, BOERNER, SCHOLZ, Gunter Narr, Verlag, Tübingen, 1986, , ; KENNER, Hugh, The making of the modernist canon = Chicago Review, 34. sz., 1983/5, 49-61, ; KERNAN, Alvin, Technology and Literature: Book Culture and Television Culture = Uő., The Death of Literature, Yale University Press, New Haven and London, 1990, , ; BLOOM, Harold, The Western Canon, The Book and School of the Ages, Macmillan, London, 1995 (1994), 20. (a továbbiakban: The Western Canon) 8

9 Melyek azok az okok tehát, amleyekre visszavezethető a kánon irodalomba kerülése a 18. században? A könyvek, illetve nyomtatott kiadványok mennyiségének nagymértékű megnövekedése A technikai és földrajzi fölfedezések hatása az emberi tudásra Az individuum szerepének megváltozása a 18. századra. 22 Valamint szintén fontos lehet, hogy a tizennyolcadik század végén és a tizenkilencedik század elején bevezették a szövegek fölötti tulajdonjogot, és szigorú szabályokat hoztak a szerzői jogokra, a szerző és a kiadó közötti viszonyra, az újrakiadás jogára, stb. vonatkozóan A nemzeti irodalom eszményének létrejötte A kánon az irodalmi használatba nem mint a művészi alkotások értékének megállapítása, hanem mint a kritikus tevékenységének szankciója került. 25 Az okok fölsorolása után az imént említett (fordított előjelű) párhuzamok talán nyilvánvalóvá váltak: 20 Vö. The strong increase in book production the production of cheaper books and on a larger scale since the 18 th century., FOKKEMA, The Canon as an Instrument for Problem Solving = Sensus Communis, Contemporary Trends in Comparative Literature, szerk. REISZ, BOERNER, SCHOLZ, Gunter Narr, Verlag, Tübingen, 1986, , 249.; By the 18 th century printed materials were so widespread [...], KERNAN, Alvin, Technology and Literature: Book Culture and Television Culture, = Uő., The Death of Literature, Yale University Press, New Haven and London, 1990, , Vö. Again it is a drastic expansion of knowledge of the world and the discovery of unknown, traditional literatures outside Europa which changed the position of the existing canon., FOKKEMA, The Canon as an Instrument for Problem Solving = Sensus Communis, Contemporary Trends in Comparative Literature, szerk. REISZ, BOERNER, SCHOLZ, Gunter Narr, Verlag, Tübingen, 1986, , 248.; Ld. a technikai találmányok és azok hatásának részletes fölsorolását. KENNER, Hugh, The making of the modernist canon = Chicago Review, 34. sz., 1983/5, 49-61, ; 22 Vö. A modern szubjektum genealógiájának fölvázolásával Foucault rávilágít, hogy a tarsadalomtudományokban az indviduum központi szerepe viszonylag új fejlemény, amely a 17. és 18. század fordulóján azért alakult ki, mert szükségessé vált a valóság és benne az emberi jelölő helyének újfajta elrendezése és osztályozása., KISS, Attila, Miből lesz a szubjektum?, Posztszemiotikai bevezető = Pompeji, 1994/1-2, , 172.; FOUCAULT, Michel, The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences, Tavistock, London, FOUCAULT, Michel, Mi a szerző? = Világosság, 1981/ 7, 26-35, Vö. Aligha feledhetjük, hogy a nemzeti irodalom eszménye csak a tizennyolcadik század második felében jött létre. Rousseau állította, hogy az irodalmi műnek az a föladata, hogy megerősítse a nemzet jellemét ( de renforcer le caractère national )., SZEGEDY-MASZÁK, Mihály, Merre tart az irodalom(tudomány)? = Alföld, 1996/2, 3-23, Vö. [ ] canons sanction the activity of the critic rather than establish the value of a work of art., GORAK, i.m., 48 9

10 4.3.1.= A huszadik század végén is hihetetlen mértékben megnőtt egyrészt a könyvek és nyomtatott kiadványok, másrészt, elsősorban az Internet 26 megjelenésével, az elektronikus szövegek mennyisége. Jelen esetben azonban ez a mennyiségi növekedés, főleg az elektronikus szövegek megjelenése, sokak szerint, az irodalmi kánon megsemmisüléséhez vezet(het) = A huszadik század végén a technológiában zajló folyamatok, megintcsak elsősorban a számítógépes szöveghasználat lehetőségei (hipertextek 27 ), szintén megkérdőjelezik az irodalmi kánon létjogosultságát = A szubjektum (poszt)szemiotikai fordulata valamint a szerző(ség) kérdése ingatta meg talán leginkább az általában szerzőközpontúnak tartott irodalmi kánon fogalmát = Az információs vagy digitális forradalom egyik következménye, a globalizáció, az elsősorban a nemzeti kánon eszméjére épülő irodalmi kánont tűnik elgyengíteni = A huszadik század végi kánonviták egyik fő okának a hatvanas években induló (irodalom)elméleti/kritikai fordulatot tartják, amely egyik központi témája az irodalmi kánon érvénytelenítése. 26 Az Internet nem más, mint világméretekben összekapcsolt hálózatok rendszere. Mivel az Internetszolgáltató cégek által üzemeltetett hálózatokat valamilyen nagysebességű kapcsolat révén (kábel, fénykábel, műhold, stb.) összekötik egymással, ezért nevezik az Internetet sokszor a hálózatok hálózatának. Az Internet nem olyan újkeletű, mint ahogy azt az utóbbi években történt berobbanásából gondolhatnánk. Kiindulásként a hatvanas évek hidegháborús stratégiája szolgált, amely olyan rendszer kiépítését igényelte, amely egy nukleáris csapás esetén is biztonságosan képes működni. Ennek nyomán épült ki egy olyan decentralizált katonai hálózat, amely bármely részének megsemmisülése esetén is a további központokkal és kapcsolati hálózatokkal is biztonságosan képes működni. A következő lépés e hálózati struktúra békeidőbeli alkalmazása volt tudományos-kutatási információk továbbítására, illetve a távoli számítógépek együttes használatára. Ilyen hálózatot építettek ki később a különböző egyetemek is, melyre egyre több tudományos, kormányzati és kulturális intézmény is rákapcsolódott. Az Internet ekkor még csak szöveges felületet nyújtott. Az Internet ily nagy mértékű általános, illetve kereskedelmi célú elterjedése annak köszönhető, hogy a 90-es években a multimédiás alkalmazások az átlagos számítógépek számára természetessé váltak, s így kialakult az Internet ezen grafikus, multimédiás oldalak továbbítására alkalmas felülete is., BÁRTFAI, Barnabás, Hogyan használjam?, Minden, amit a számítógép kezeléséhez tudni kell, BBS-E Bt., Bp., 1999, A hipertextet úgy definiálhatjuk, mint a számítógép használatának olyan módját, amelynek során a hagyományos írott szöveg lineáris, lehatárolt és rögzített tulajdonságain túlemelkedik., We can define Hypertext as the use of the computer to transcend the linear, bounded and fixed qualities of the traditional written text., Hypertext and Literary Studies, szerk. DELANY, Paul, LANDOW, Geroge P., The MIT Press, Cambridge-London, 1991, 3. 10

11 (Mindezekről a kánon irodal(o)m(tudomány)i használhatóságát megkérdőjelezni látszó okokról a dolgozat későbbi pontjaiban részletesen is lesz szó, most csak a (fordított előjelű) párhuzamok érzékeltetése miatt kerültek fölsorolásra.) 4.4. Még egy dolog van, amiben nagyjából egyetértenek a kánonról írók, s ami egyrészt a szó történetének tanulsága, másrészt pedig az irodalmi kánonvitáknak is lényeges eleme. Ez pedig az, hogy a kánonról mindig is, kisebb vagy nagyobb intenzitással, de viták folytak. Ha Jan Gorak könyvében figyelmesen végigkísérjük a kánon történetét, akkor láthatjuk, hogy soha nem volt olyan pillanat, amikor ne vitatkoztak volna a kánon jelentéséről, használatáról vagy a kánonba tartozóról és az abból kizártból. (A nem világi kánon ugyan (le)zárt, de a zárt bibliai szövegkánon elfogadása nem jelent garanciát arra, hogy megegyezés lehet az interpretációjukról 28.) Ez bizonyítani látszik Charles Altieri véleményét, mely szerint a kánon kérdése és a kánonviták mindig is körben forgók voltak és lesznek 29. Tehát az irodalmi kánonról folyó 20. század végi viták nem új jelenségek, hanem (csak) folytatásai egy hosszú ideje tartó folyamatnak. 5. A Kánon, a kánon és/vagy kánonok A kánon, mint isteni kinyilatkoztatás föltételezése elvezet a kánonról való írás nehézségei közül a talán legproblematikusabbhoz. Ez pedig a kánon egyes és/vagy többes számú használata. Mert ha a Kánon egyszerű, monisztikus, egyes számú fogalmából indulunk ki, akkor vagy valami igencsak kétséges és olcsó eredményhez jutunk, vagy pedig arra kényszerülünk, hogy továbbmenjünk, és módosítsuk, finomítsuk, átalakítsuk a kapott eredményt 30. Bezeczky Gábor továbbmenve és módosítva a kapott eredményt a következőket írja: Ha kánon helyett kánonokat mondunk, ha egyes szám helyett többes számban fogalmazunk, akkor a pluralizálás egyben relativizálás is. Az egyedül érvényes 28 Nor does acceptance of a closed canon of biblical texts guarantee consensus about their interpetation., GORAK, i.m., The entire process is profoundly circular., ALTIERI, Charles, An Idea and Ideal of Literary Canon = Critical Inquiry, 1983/10, 37-60, KÁLMÁN, C. György, A kis népek kánonjainak vizsgálata, Néhány módszertani megjegyzés = Helikon, 1998/3, ,

12 kánon (továbbiakban: Kánon) hatalma határtalan. Ahogy nő a kánonok száma, hatalmuk úgy csökken [...] A Kánon személytelen: mögötte nem emberek vagy emberi intézmények állnak, hanem isteni kinyilatkoztatás [ ] A kánonok bizonyos vonásokban a Kánont imitálják, de egyszerre nem képesek minden jellemzőjét utánozni [ ] A Kánon hatalmának garanciája Isten, a kánonoké földi intézmények: egyházak, pártok, mozgalmak, egyetemek, akadémiák, folyóiratok, újságok, esetleg kormányok. 31 Amint látható ezekben a megállapításokban, az egyes és többes szám mellett egy harmadik alak is szerepel, ez pedig a kánon nagy kezdőbetűs alakja: a Kánon. Azonban a kánon egyszerű Kánonra cserélése és kánonokkal való helyettesítése mintha a probléma túlzott leegyszerűsítése volna. Mert ha a kánont a Kánon váltja föl, akkor az egy adott helyen, időben, helyzetben valaki(k) által megnevezett, megalkotott és legitimált kánonra nem marad név. Hiszen az ilyen kánon nem lehet a Kánon (ami isteni kinyilatkoztatás, aminek garanciája Isten és hatalma határtalan), de mivel mégiscsak egy adott kánon, a kánonok használata szintén lehetetlen. Ez a bizonyos egy adott kánon azonban, megalkotója/megalkotói és elfogadói hite, meggyőződése és ideológiája szerint, a lehetséges kánonok közül az az egy, amelyik egy adott kontextusban legjobban imitálja a Kánont. S természetesen a legjobb imitáció kérdése mivel egyrészt a Kánont senki nem ismer(het)i, másrészt pedig minden egyes kánonalkotó (csoport) hite, meggyőződése és ideológiája más az egyes kánonok megalkotói között mindig vitákat vált ki. Ez nem azt jelenti, hogy az egyes kánonok teljes mértékben különböznének egymástól, hanem éppen ellenkezőleg. Kanonizációs eljárásaik gyakran hasonlóságot mutatnak és sok esetben a kanonikus vagy nem kanonikus kérdésekben is megegyeznek. Azonban olyan kánon, amely vitán fölül álló, nincsen. 32 Ezért mindig kánonok vannak. Ezek a kánonok állandóan változnak, mozognak, egymást is befolyásolva, ami viszont mindig állandó és azonos bennük az a név: kánon. 33 Ezért amikor kánonvitákról van szó, akkor ezek nem(csak) egy kánonnak, hanem több kánonnak a vitái. De egyrészt a név azonossága, másrészt pedig mert mindig 31 BEZECZKY, Gábor, Kánon és trópus = Helikon, 1998/3, , Vö. [ ] most of us will agree that we have no unique literary canon that all readers in the world understand as absolute transcendent and beyond debate., BASSETT, Charles, The Canon Debate, 33 Vö. Within the flux of canons the only principle of identity is the name canon., MYERS, D. G., The Bogey of the Canon = The Sewanee Review, 97. sz., 1989/tél, ,

13 a legjobb imitáció kérdése a tét, amely végül csak egy kánon lehet, a kánonok vitái a kánon vitái lesznek. Ezért amikor például az irodalmi kánonvitáról van szó, akkor nyilvánvaló, hogy ez a vita a kánonokról szól, a legjobb imitáció kialakulásáért/kialakításáért, amely a hitek, meggyőződések és idelológiák eltérései ellenére a legtöbbek által elfogadott lehet. Mert a legjobb imitáció áll legközelebb a Kánonhoz, amelynek megismerésére és/vagy megközelítésére minden kánonalkotó törekszik. Csakhogy a hitek, meggyőződések és ideológiai (nézet)eltérések leküzdése, még a Kánon megközelítésének és megismerésének (legfőbb) vágya ellenére is, szinte lehetetlennek tűnik. Így, bár a kánonról (mint legjobb imitáció) folyik a vita, mégis mindig csak kánonok vannak, még akkor is, ha egy adott kánon egy adott helyen, időben, helyzetben és kontextusban, bizonyos támogatottsági előnyre tesz szert. Az irodalmi kánonnal való foglalkozás nehézségei közül a talán legproblematikusabbak (irodalom- rendszer egésze, kapcsolata más rendszerekkel, definiálás, eredet és történet, egyes és többes szám) fölsorolása után bizonyára érzékelhetővé vált, hogy miért fontos a(z) (a)hogyan kérdése. A dolgozat írója úgy szeretne az irodalmi kánonról írni, illetve az irodalmi kánonnal foglalkozni, hogy ezeket a nehézségeket érzékeltesse és érintse, de ne próbálja őket megoldani. Ha ezeknek a nehézségeknek a megoldására törekedne, akkor egyrészt egy véget nem ér(het)ő, körben forgó vitába keveredne, másrészt pedig nagyon nehezen tudná elkerülni, hogy a jövendőmondás hibáját ne kövesse el (ld. később információs technológia hatása), se a múlt ingoványában ne vesszen el. Ugyanakkor nem szeretné a kívül álló, illetve kívülről szemlélő szerepét sem eljátszani. Minden szöveg szándéka szerint vagy annak ellenére, megmozdítja magát az irodalmi kánont vagy annak definíciós lehetőségeit. Elég valószínű, hogy bármely rendszer kanonizált játéktára bizonyos idő eltelte után unottá kopik, hacsak nem kel birokra vele nem-kanonizált párja, s ezzel előáll a fenyegetettség réme, hogy emez 13

14 fölváltja azt. A kanonizált játéktár e nyomásnak engedni kénytelen, s szükségképpen megváltozik. 34 A 20. század végi kánonvitákban talán már nem is kérdés a kanonizált vagy nem kanonizált szövegek győzelme vagy veresége, hanem elfogadott az állandó változás, illetve mozgásban levés ténye. Ezért a kánonról író szándéka nem lehet ennek vagy annak a fölváltása, hanem inkább a szövegek állandó mozgásban tartása. A kánon legradikálisabb támadása is válhat olyan nyomássá, amely végül maga válik az egyedüli kánononná, az egyik hegemóniát fölváltva a másikkal 35. Mint ahogyan minden új kihívás olyan ortodoxszá válhat, mint az ortodoxia, amit bevádol 36. A vita különösképpen a kánonnal összekapcsolva elsősorban valamifajta negatív történést konnotál, pedig a vita ezzel éppen ellenkezőleg, pozitív előjelű is lehet. Az is lehetséges, hogy az irodalmi kánon esetében most éppen egy olyan aranykort élünk át, amely a jövőben másokat visszatérésre fog fölszólítani. Azzal, hogy a jelenlegi irodalmi kánon állapota arany, nem azt akarom mondani, hogy mindenki harmóniában van. Lapszéli szerzők és kritikusok nem mindig kapták azt a tiszteletet és dicséretet, amit munkájuk gyakran megérdemel, és a legtöbb vita még mindig a kirekesztés és belefoglalás körül forog, a megértés helyett. Azonban, ami véleményem szerint a mostani kánont az irodalom aranykorává teszi, az az a dialógus, amely folyamatosan történik. 37 Ezért úgy szeretnék írni az irodalmi kánonról, hogy ebbe a folyamatosan történő dialógusba belépve lényeges kérdéseket tegyek föl, több lehetséges választ adva. 34 EVEN-ZOHAR, Itamar, A többrendszerűség elmélete = Helikon, 1995/4, , Vö. [ ] some approaches to canon criticism result in one hegemony replacing another..., SAUERBERG, Lars Ole, Versions of the Past Visions of the Future, The Canonical in the Criticism of T. S. Eliot, F. R. Leavis, Northrop Frye and Harold Bloom, Macmillan Press Ltd., London, 1997, Vö. [ ] new challenges emerge every day and have become as orthodox as the orthodoxy they indict., FISH, Stanley, No Bias, No Merit: The Case Against Blind Submission = Uő., Doing what comes naturally, Clarendon Press, Oxford, 1989, , [ ] we are just now experiencing the golden era which will, in the future, call others to return. In postulating that the state of the contemporary literary canon is golden, I do not mean to imply that everyone is in harmony. Marginal authors and critics have not necessarily received the respect and praise that their work often deserves, and much debate still centers around exclusion and inclusion, instead of understanding. However, what, in my opinion, makes the contemporary canon a golden period for literature is the dialogue that is ongoing., INMAN A., James, The Literary Canon Wars and the Creation of Atavism, 14

15 I. A 20. század végi amerikai és magyar kánonviták okai Ahány igazság, annyi szeretet. 38 Bevezetés Ha írásban mondok valamit, az mindig hipotézis, valamifajta provokáció, kihívás, hogy játsszanak vele, amit egy alapvető ellenállás, magáé a valóságé, vitatni fog. Ha a valóság teljesen egybeesik az ideállal, az a vég, akkor vége a játszmának. 39 A huszadik század utolsó harmadának egyik vitatott, ha nem legvitatottabb irodalomtudományi problémája a kánon, illetve a kánonképz(őd)és volt 40, legalábbis az úgynevezett nyugati irodalomtudomány(ok)ban. Ennek egyik oka az, hogy a kánon az egész irodalom- rendszert áthatja, ezért az e rendszerben történő bármilyen változás, elmozdulás a kánont, illetve kánonképz(őd)ést kisebb vagy nagyobb mértékben, de befolyásolja. Az utóbbi évtizedekben az irodalom- rendszerben vitathatatlanul radikális változások történtek. 41 De nemcsak az irodalom- rendszerben, hanem a társadalmi- rendszer más részrendszereiben is gyökeres átrendeződések mentek végbe. S mivel az irodalmi kánonra a társadalmi- rendszer más rendszerei is többé vagy kevésbé, de 38 JÓZSEF, Attila, (Az Isten itt állt a hátam mögött) = József Attila minden verse és versfordítása, szerk. STOLL, Béla, Szépirodalmi Kiadó, Bp., 1980, BAUDRILLARD, Jean, A képmutatás ellen = Magyar Lettre, 1998/ősz, 30. sz., 26-28, Vö. Literary canon formation has been a much perhaps the most debated critical issue since the early 1970-s, [ ], SAUERBERG, i.m., 4.; Szinte biztos, hogy az utóbbi évtizedek fő irodalomelméleti kérdésirányai, a recepciókutatás, a szociológiailag is érdekelt konstruktivizmus, a diskurzuselméletek vagy az irodalmi kommunikáció archeológiájának egyik döntő problémájává az irodalmi kánonképződés vált. Még ha explicit módon nem is mindig tárgyalják, azokból a koncepciókból, amelyeket e teóriák képviselnek, könnyen kiolvasható az, hogy miként építhető rájuk a kanonizáció elmélete is. A kanonizáció minden bizonnyal örök jelentőséggel bír az irodalmi folyamatok (ön)reflexiójában, hiszen egyrészt maga a befogadási folyamat is tartalmazza a kanonizáció mozzanatát [ ] másrészt még a naiv irodalmi recepció közösségi szintjén is működik a kánonképződés [ ], KULCSÁR-SZABÓ, Zoltán, Irodalom/történet(i)/kánon(ok) = Uő., Hagyomány és kontextus, Universitas Kiadó, Bp., 1998, , Vö. [ ] the discipline of literary studies has radically changed., The Canon in the Classroom, The Pedagogical Implications of Canon Revision in American Literature, szerk. John, ALBERTI, Garland Publishing, New York London, 1995, ix. 15

16 hatást gyakorolnak, ezért a kánon irodalomtudományi középpontba kerülésének másik oka az e rendszerekben bekövetkezett szintén radikális átalakulások. Ezek a változások mind az irodalom- rendszerben, mind pedig a társadalom- részrendszereiben az egyes nemzeteknél vagy országokban sajátos jelleggel, illetve különböző időben és intenzitással jelentkeztek. Így természetesen a kánon kérdése is más-más módon, időben és intenzitással vált az adott helyi irodalomtudományok (leg)vitatott(abb) témájává. 42 A huszadik század végének kánonvitái az Amerika Egyesült Államokban kezdődtek a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején, de a nemzetközi irodalmi csoportok nagyon hamar bekapcsolódtak ezekbe a folyamatokba. 43 Hogy a kánonvita az egyes helyeken mikor, milyen módon és intenzitással zajlott/zajlik, annak az adott ország vagy nemzet irodalmi, társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és technológiai állapota a meghatározója. Nemcsak a kezdetek vezetnek az Egyesült Államokba, hanem a nyolcvanas évek amerikai kánonvitája paradigmája lehet bármelyik kánonvitának, mivel tartalmazza csaknem az összes ismétlődő elemet. 44 Természetesen ezeknek az ismétlődő elemeknek a fontossága és befolyásoló ereje az egyes kánonvitákban nagyon eltérő lehet, de jelenlétük csaknem mindegyikben fölfedezhető. A kánonviták motívumai közül a talán leghasonlóbb a vitákat elindító és befolyásoló okok. Ezt és az amerikai vita paradigmatikus szerepét látszik bizonyítani, hogy az Amerikában zajló folyamatok vizsgálata során az okok olyan modellje jön létre, amelynek segítségével más kánonviták, így a magyar kánonvita, okainak szerkezeti váza 42 Vö. I pointed already out the national differences in dealing with the traditional canons. In France the respect for the literary canon may be stronger than in England or Germany, but in England and Germany it is certainly stronger than in the Netherlands or Flanders., FOKKEMA, Douwe, The Canon as an Instrument for Problem Solving, = Sensus Communis, Contemporary Trends in Comparative Literature, szerk. REISZ, BOERNER, SCHOLZ, Gunter Narr, Verlag, Tübingen, 1986, , 245.; The English view of the canon is, in comparison, more relaxed [ ] In Britain there seems to be a high degree of unanimity that there is such a thing as an accepted canon of great works, a tradition which in poetry as well as in fiction is firmly anchored in a realistic approach in the verbal arts [...] Of course demands for slanting the perspective of the canon are heard from time to time in contemporary English letters as well., SAUERBERG, i.m., Vö. [ ] beginning in the USA, but with the international critical community soon catching up., SAUERBERG, i.m., [ ] the American canon debate of the 1980-s is paradigmatic of any canon debate, as it has in it most of the recurring elements., SAUERBERG, i.m., 2. 16

17 is megrajzolható. Ezek az okok megnevezhetők és pontokba rendezhetők, de el nem különíthetők. Nem lehet egyik okot sem a másik(ok) nélkül vizsgálni, mert egymással állandó kölcsönhatásban és kapcsolatban állnak. Gyakran az egyik egy, vagy több másiknak a következménye. Az irodalmi kánonviták okainak, az imént említett két okkal (az irodalom- és más társadalmi- rendszerekben bekövetkezett radikális változások) megfeleltethetően, leggyakrabban két oldalát különböztetik meg. Az egyik a filozófiai/elméleti/kritikai, a másik pedig a társadalmi/politikai/gazdasági oldal. Jan Gorak és Lars Ole Sauerberg az amerikai kánonvitáknak három okát nevezi meg 45. Mind a Gorak, mind pedig a Sauerberg által megnevezett három okból kettő egyezik a fönti két oldallal. Gorak két fő oka közül az egyik, azoknak az elméleti munkáknak a hatása, amelyek nagymértékben megváltoztatták a jelentés- és érték- rendszereket a humán tudományokban. A másik a szociológiainak nevezett, amely Gorak szerint a kritikát egy öntudatosabb irányba mozdította, mivel megnőtt az érdeklődés az olyan fogalmak iránt, mint érték, kultúra és tradíció, valamint fölmerült az 45 Vö. [ ] three main lines of descent have shaped the current debate. First, there is the long tradition of adversarial or oppositional criticism [ ] Literary criticism has always attracted malcontents [...] who hope, often with good cause, that their marginalized positions will some day come into favour. A second crucial influence is the self-conscious, metacritical concern with the nature of signifying and validating systems in the humanities which lies behind such seminal works as Roland Barthes s The Elements of Semiology (1964), Jacques Derrida s Of Grammatology (1967), Michel Foucault s The Archeology of Knowledge (1969). Louise Althusser s Ideology and Ideological State Apparatuses in Lenin and Philosophy (1971), Hayden White s Metahistory (1973), and Clifford Geertz s The Interpretation of Cultures (1973). All these works cleared the way for literary criticism to examine its own instruments for the transmission and production of value. A third influence, sociology, has also pushed contemporary criticism in a more self-conscious direction. The postwar years have seen professors of English increasingly eager to subjects such terms as values, culture and tradition to sociological analysis and to build social and political bridges between values texts and their original audiences., GORAK, i.m., 224.; (Ennél a lábjegyzetnél mivel ebben talán jól érzékelhető szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az angol nyelvű irodalomtudományos diskurzusban a kritika ( criticism ), illetve kritikus ( critic ) szavak eltérően a magyar használattól, nemcsak a magyar diskurzusban elfogadott jelentésű kritikust, illetve kritikát jelöli, hanem nagyon gyakran (általában) az irodalomtudományt ( irodalomelméletet ), illetve irodalomtudóst is.) [ ] on the political side, there is a rising demand for the recognition of the many ethnic groups making up the population of the nation, going right against the grain of the official melting-pot ideology. On the philosophical/theorethical/critical side there is a growing interest in stances of approach that imply the undermining or negation of unity as the characteristic of literary texts and the values systems of which they have usually been taken to be the verbal manifestation. This political theoretical challenge to a world view based on unity has been enhanced by and is in turn enhancing what is going on in the field of information technology. It can be argued that canon-defenders, canon-attackers and canon-innovators alike all are late for a train which has left the station a long time ago. In an age when the electronic media have consolidated themselves not just as incredibly fast vehicles of communication, but also and rather significantly have established completely new agendas for interhuman relationships in areas to do with material as well as 17

18 igény arra, hogy társadalmi és politikai kapcsolatot keressenek az értékes szövegek és azok eredeti közönsége között. Sauerberg két oldala pedig a politikai (mely szerint megnövekedett igény van arra, hogy elismerjék a nemzetet alkotó sokféle etnikai csoportot, amelyek nyíltan szembefordulnak a hivatalos ideológiával) és a filozófiai/elméleti/kritikai (mely nagyjából azonos Gorak elméleti okával). A most következő fejezetben e két oldal mentén ( filozófiai/elméleti/kritikai és társadalmi/politikai/gazdasági) szeretném az amerikai és magyar kánonviták okait ismertetni, illetve ezeknek az okoknak az egyezéseit és eltéréseit érzékeltetni. Mielőtt azonban erre rátérnék, szeretnék Sauerberg okaihoz visszatérni. Sauerberg a kánonviták okainak tárgyalása során a fönti két oldal mellett megnevez egy harmadik okot, amely nem más, mint az információs technológiában zajló folyamatok: Bizonyítható, hogy a kánon-védők, kánon-támadók és kánon-újítók mindegyike egyformán lekéste azt a vonatot, amelyik már rég elhagyta az állomást. Egy olyan korban, amelyben az elektronikus média állandósította magát nemcsak mint a kommunikáció hihetetlenül gyors eszközei, de szintén és inkább szignifikánsan megalapozták az emberek közötti kapcsolatok teljesen új napirendjét úgy az anyagi, mint a nem anyagi életfeltételekben, a régi standardok mint az irodalmi kánon, és persze az irodalom, ahogyan az általában definiált, radikális újravizsgálatot követelnek. I. 1. Információs technológia Az ókori munkafogalmakat a computer-forradalom meg fogja semmisíteni. 46 Ma az információ elsősorban digitális formában létezik. A digitális információs kód bináris számjegyek sorozatából áll. 1-ek vagy 0-ák, s ez alapvetően dichotomikus. immaterial life conditions, old standards like the literary canon, indeed literature as usually defined, have come in for radical re-examination., SAUERBERG, i.m., HATÁR, Győző, Interjú, Duna Televízió, november órakor. 18

19 Bármikor az időben, a jel vagy be vagy ki van kapcsolva. 1 vagy 0, és soha nem valahol közötte. Meglehet, hogy kicsit nyersen fogalmazva, de a digitális média mindig dualisztikus állapotban működik. Ez nemcsak a digitális információ működésének természetes állapota, hanem az úgynevezett digitális vagy információs forradalom (el)fogadtatásának, illetve az ahhoz való attitűdnek is a szimbóluma. 1 vagy 0. Igen vagy nem, de soha közötte. Sokan azt gondolják, hogy a 20. század végének legnagyobb áttörése a kommunikáció fölgyorsulása: számítógépek, Internet, mobiltelefonok, műholdak, parabolaantennák 47, stb. Információ zúdul ránk, minden pillanatban és folyamatosan. Amint egy információ megjelenik, az nagyon gyorsan helyettesítődik egy még újabb információval. 48 S a mai számítógépes világban az információ tudás, a tudás pedig hatalom. A nap mint nap ránk zúduló új tények mennyisége oly mértékben megnőtt, hogy ma talán nincs is ember, aki képes lenne akár csak egyetlen tudományág egyes új ismereteit kompetensen áttekinteni, a társadalomról a tudásról, mint egészről nem is szólva. Többé kevésbé mindnyájan rögtönzünk, hiábavalóan kergetve mindazt, ami egyre inkább távolodik tőlünk. 49 Szeretnénk megtudni, hogy milyen lesz a digitális jövő. Szeretnénk tudni, hogyan fogja megváltoztatni a számítógép a munkát, a tanulást, a kommunikációt és a szórakozást. Legtöbbünk jövője attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek átlátni a média homályos tükrén. A jövendőmondás azonban mindig veszélyes. Ma az egyetlen biztos jövendölés csak az, hogy föltehetőleg már 2010-ben a legtöbb, ha nem mindegyik jóslatról kiderül, hogy rossz volt. 50 Például a technológia csodáinak hívei a hetvenes években 2000-re 47 BENVENUTO, Sergio, Boldogság-pirulák = Magyar Lettre, 1999/tavasz, 81. (Azonban a folytatás a következő: De az elektronikus forradalom semmiség ahhoz képest, ami a biotechnológia szféráiban készül, elsősorban a genetika és idegsebészet terén. ) 48 Information pours upon us, instantaneously and continuously. As soon as information is acquired, it is very rapidly replaced by still newer information., McLUHAN, Marshall, QUENTIN, Fiore, The Medium is the Message, Bantman Books, New York, 1967, GYULAI, Csaba, Pikkelyek a posztmodern kelgyóról avagy gondolatok a kilencvenes évek fiatal prózairodalmáról különös tekintettel Ficsku Pálra = Új Holnap, 1998/szeptember, 30-47, Vö. The only safe prediction is that by 2010 many, perhaps all, of the predictions made this year will already have been proved wrong., Reflections on the 20 th century, The Economist, szeptember 11-17, 1999, 8. 19

20 már emberekkel teli, élő űrbázisokat jövendöltek, Mars-utazásokkal és Holdgyalogtúrákkal, ami most már bizonyosan nem teljesedett be. Vagy a nyolcvanas évek komoly félelme: nevezetesen, hogy a PC 51 drámaian túltechnicizálja az iskolát, nem vált valóra. A PC egész egyszerűen túl drága volt ahhoz, hogy valóban teljes mértékben átalakítsa a tudás csatornáit. A nagy fenyegetés, nevezetesen a személyiség/személyesség átalakulása, illeve eltűnése, úgymond computerizálódása [ ] egész egyszerűen nem történt meg. 52 Ugyanakkor a technológia teljesítményeiben kevésbé hívők elképzeléseit messze túlhaladta például a századvégre bekövetkezett computerizáció elterjedésének aránya. A kilencvenes években aztán a futorológiai jellegű kijelentésekkel sokan óvatosabbak lettek. Pedig a kísértés óriási a technológiában feltétel nélkül hívők és a digitális vagy információs forradalom eseményeit kétkedéssel figyelő szkeptikusok számára egyaránt. Mert az érvek és ellenérvek végtelen hálójában egyelőre bármilyen következtetés lehetséges, bármilyen irányban. Abban azonban mindkét oldal egyetért, hogy a változás, amelyet a digitális vagy információs forradalom okoz a társadalomban, a gazdaságban, a kultúrában és az emberek mindennapi életében, radikális. 53 De melyek e forradalomnak azok az elemei, amelyek a radikális változást előidézik? És ezek az elemek, illetve változások milyen hatással vannak az irodalomra, illetve az irodalmi kánonra? 54 Először is a mikrochippek teljesítőképessége minden tizennyolc hónapban megduplázódik. Ez a nem szakemberek számára beláthatatlan és fölfoghatatlan teljesítmény növekedést jelent. Amit a nem beavatottak ennek következtében tapasztalnak az az, hogy hihetetlen gyorsasággal jelennek meg újabbnál újabb technikai eszközök, amelyek ámulatba ejtő sebességgel képesek az információt földolgozni és továbbítani. Valamint, az ennek következtében történő állandó (le)cserélődés miatt, 51 Personal Computer = személyi számítógép 52 GYÖRGY, Péter, Iskola a határon, versus = Uő., Digitális éden, Magvető, Bp., 1998, , Vö. Yet the implication that rapid change is a new phenomenon is again misleading. If you measure the time it takes for technology to become widely diffused, today`s experience does not seem unusual. Take the car. [ ], Reflections on the 20 th century, The Economist, szeptember 11-17, 1999, Természetesen mivel egyrészt a digitális vagy infromációs forradalom szakirodalma szintén áttekinthetetlen, másrészt pedig nem (lehet) célom ennek a témának az alapos kifejtése, ezért csak azokat a területeket próbálom meg érinteni, amelyek a 20. század végi irodalmi kánonvitákról írva elengedhetetlenül szükségesek. 20

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Szókimondó és vitális

Szókimondó és vitális Sasvári Edit Szókimondó és vitális Nemes Csaba újabb munkái Nemes Csaba társadalmi érzékenységû mûvészetérôl vált ismertté. Elképzeléseit festményeken, story board-okon, animációs filmen és videómunkákban

Részletesebben

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában című konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGOGY AND CULTURAL THEORY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014 Tanulmányok / Studies Brachinger Tamás Közösségi művelődés valódi lehetőség-e a kulturális ágazatban? Maróti Andor

Részletesebben

Nem növekedés-központú gazdaságpolitikai alternatívák: a fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei

Nem növekedés-központú gazdaságpolitikai alternatívák: a fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei Nem növekedés-központú gazdaságpolitikai alternatívák: a fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei Király Gábor, Kiss Gabriella, Köves Alexandra, Pataki György Horváth Janka közreműködésével

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI METSZETEK

PSZICHOLÓGIAI METSZETEK PSZICHOLÓGIAI METSZETEK Szerkesztette: Balogh László Koncz István Mező Ferenc 2010 2 Pszichológiai metszetek Pszichológiai metszetek 3 PSZICHOLÓGIAI METSZETEK Szerkesztette: Balogh László Koncz István

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt keretében Alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

Volume 5 Issue 1 2013

Volume 5 Issue 1 2013 Volume 5 Issue 1 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 1 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

A háló szabadsága. dr. Bayer Judit. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében.

A háló szabadsága. dr. Bayer Judit. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében. dr. Bayer Judit A háló szabadsága Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében Doktori értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY F ISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI TANULMÁNYOK A MÉDIATUDOMÁNYOK KÖRÉB L

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY F ISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI TANULMÁNYOK A MÉDIATUDOMÁNYOK KÖRÉB L AZ ESZTERHÁZY KÁROLY F ISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI ÚJ SOROZAT XXXIV. KÖTET TANULMÁNYOK A MÉDIATUDOMÁNYOK KÖRÉB L SZERKESZTI ANDOK MÓNIKA EGER, 2007 ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM.

Részletesebben

Túl az iskolafilozófiákon

Túl az iskolafilozófiákon 01Nyiri(3).qxd 2005.06.09. 10:32 Page 7 Túl az iskolafilozófiákon Nyíri Kristóf Karl Popper szerint a filozófiák s kivált a filozófiai iskolák azáltal hajlamosak az elfajzásra, a filozófiák azáltal korcsosulnak

Részletesebben

iskolakultúra 99/9 tanulmány szemle Csapó Benõ Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi társadalmi kontextusa 3

iskolakultúra 99/9 tanulmány szemle Csapó Benõ Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi társadalmi kontextusa 3 tanulmány szemle Csapó Benõ Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi társadalmi kontextusa 3 Gordon Gyõri János A közvetlen gondolkodási készség-fejlesztés pedagógiája az elmúlt évtizedek nemzetközi

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem A demokrácia jelei és lehetőségei Marokkóban A demokratikus átmenet elméletének alkalmazhatósága egy muszlim ország esetében Ph.D. értekezés Hudecz Gergely Budapest, 2008 Hudecz

Részletesebben

HISTÓRIA IOAN DRÃGAN Az erdélyi román nemesség a 16 18. században (II.) (Rigán Lóránd fordítása)...81

HISTÓRIA IOAN DRÃGAN Az erdélyi román nemesség a 16 18. században (II.) (Rigán Lóránd fordítása)...81 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXII/8. 2011. AUGUSZTUS TARTALOM KESZEG ANNA Neonárcisz. Önszeretet vagy önismeret?......................3 GILLES LIPOVETSKY Nárcisz avagy az ûr stratégiája

Részletesebben

A tudomány szolgálatában

A tudomány szolgálatában A tudomány szolgálatában PEME IX. Ph.D. - Konferencia 2014. október. 29. BUDAPEST A Tudomány szolgálatában című IX.. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 2014. október. 29.) II. Kötet Szerkesztette:

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013.

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013. OTDK-DOLGOZAT Vicsek Renáta MA 2013. A CSR ÉS A TUDATOS FOGYASZTÓ KAPCSOLATA A KÖRNYEZETI DIMENZIÓ MENTÉN THE RELATIONSHIP OF CSR AND THE CONSCIOUS CONSUMER AT THE ENVIRONMENTAL DIMENSION Vicsek Renáta

Részletesebben

Lektorálás és formai tanácsok: Magyari Tivadar, egyetemi adjunktus. Magyari Nándor László, egyetemi adjunktus (BBTE, Szociológia Tanszék)

Lektorálás és formai tanácsok: Magyari Tivadar, egyetemi adjunktus. Magyari Nándor László, egyetemi adjunktus (BBTE, Szociológia Tanszék) Szerkesztőbizottság: Fülpesi Gyula (szociológus), Plainer Zsuzsa, Sólyom Andrea (egyetemi hallgatók, szociológia szak), Sarka Andrea (egyetemi hallgató, Bölcsészkar), Veres Valér, lapfelelős (szociológus)

Részletesebben

Az Internet természete

Az Internet természete Az Internet természete MAARTEN Ropolyi László DOORMAN Az A Internet romantikus természete rend Internetfilozófiai értekezés Budapest, 2006 A könyv az Országos Rádió és Televízió Testület és a Műsorszolgáltatási

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu 1 A digitális kép Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu A "digitális forradalomként" emlegetett folyamat részeként átalakulóban vannak a fényképészet és a képalkotás korábbi eljárásai: az újonnan megjelenő

Részletesebben

Az információs társadalom

Az információs társadalom Az információs társadalom Az információs társadalom Az elmélettõl a politikai gyakorlatig Tankönyv Gondolat Új Mandátum, Budapest, 2007 Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház támogatóink / sponsors hungarian month of photography A Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja www.fotohonap.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház Média

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben