Béres Tibor - Az Autonómia Alapítvány pénzügyi fejlesztı programjai Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Béres Tibor - Az Autonómia Alapítvány pénzügyi fejlesztı programjai Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében"

Átírás

1 Béres Tibor - Az Autonómia Alapítvány pénzügyi fejlesztı programjai Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében A következı két prezentáció arról fog szólni, hogy az Autonómia Alapítvány mikrofinanszírozási - és hangsúlyozottan nem mikrohitelezési! - programjaiban miért és mit csinál. Mi is ez az Indigo Network? Ez a Levi s Foundation által kezdeményezett európai hálózat, amelynek a célja, hogy az Európában kipróbált, ún. asset building típusú programoknak tapasztalatcserére, nyilvánosságra lehetıséget és lobbitevékenységet biztosítson. Jelenleg hét vagy nyolc szervezet van benne a networkben, de nyitott a szervezet. Azért kezdem ezzel, mert a legtöbb tevékenységünk valamilyen módon kapcsolódik a Levi s Alapítvány támogatásához, illetve az Indigo Networkhöz. Ebben a hálózatban nemcsak mi adunk tapasztalatot, több olyan programunk is van, amely olyan módszer adaptációjára épít, amelyet ebben a networkben részt vevı más civil szervezet már kipróbált más országokban. Az asset building kifejezést nehéz lefordítani. Az Indigo Network szervezetei tágan értelmezik az asset szó jelentését. A legegyszerőbb értelmezés szerint azt jelenti, hogy valakinek van valamilyen vagyontárgya, tartós java. Tágabb értelemben assetnek tekinthetı az is, ami az ember fejében van. Tehát ha például olyan tudáshoz, készséghez lehet juttatni személyeket, amellyel a munkaerıpiaci mobilitásuk javul, esélyeik növekednek, ez is asset. De asset lehet értelemszerően az is, ami megtakarításként képzıdik bármilyen pénzügyi fejlesztı programban, amihez aztán lehet nyúlni, illetve amely megtakarításra a késıbbiekben akár konkrétan mint tıkére, akár mint fedezetre lehet számítani. A mi programjaink mostanában erre az assetre fókuszálnak. Arra, hogy úgy próbáljunk pénzügyileg fejleszteni, hogy kimutatható legyen ez az asset-hatás, az asset-komponens. Hogy hozzájuttatjuk egy olyan tartós felhalmozáshoz, a késıbbieknek mobilizálható assethez a résztvevıinket, amely hosszabb távon kecsegtethet azzal, hogy akár az anyagi biztonságuk, akár az integrációjuk ezáltal lehetıvé váljon. Természetesen nincsenek illúzióink. Amikor 2008-ban elkezdtük tervezni a lakhatási programunkat, akkor még nagyon nagyravágyó terveink voltak. Akkor még mőködött a szocpolos támogatás, és olyan tervünk volt, hogy a szocpolos támogatás igénybevételével és az akkori lakhatási programunkkal valakit hozzá tudunk juttatni saját házhoz, ami sokkal jobb minıségő lesz, mint az ismert szocpolos házak. De a támogatási rendszer változásával le kellett mondanunk ezekrıl a terveinkrıl. Szóval az asset nemcsak a definíciós problémák miatt építhetı

2 be nehezen a fejlesztı programokba, hanem azért is, mert a változó környezetre tekintettel kell lennünk. Épp ezért gondoltuk azt, hogy ennek a környezetnek a bemutatásával kezdjük ezt a mai napot. Az Autonómia Alapítvány 2004 óta kísérletezett mikrohitel programokkal. Az eredeti elképzelés az volt, hogy nagyjából változatlanul próbálunk bevezetni egy Grameen-szerő, village bank-szerő modellt, de már az elején elég sok szkepszisünk volt ezzel a modellel kapcsolatban. Próbálkoztunk vele, de nem váltotta be a hozzá főzött reményeket. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott közegnek a kölcsönös bizalom a megkérdıjelezhetetlen értéke kell, hogy legyen a lehetséges célcsoport többnyire olyan társadalmi-gazdasági környezetben él, ahol egyáltalán nem létezik fizetıképes kereslet a lehetséges szolgáltatásokra, árukra; a piacralépési költség és az önfenntartóvá válás idıszakának kiadásai magasak; a várható bevétel, ami a törlesztés alapja lehetne, nem teszi lehetıvé a hagyományos mikrohitel alkalmazását; a szociális transzferek elvesztésének kockázata visszatartja a sokszor eleve motiválatlan célcsoportot; a mélyszegénység, nélkülözés, fogyasztói javakról való lemondás, felhalmozott adósság túl magas kockázatot jelent; a magyar szabályozási környezet szigorúbb akár a hitelnyújtás-betétgyőjtés szempontjából, akár a közteherviselés (magas adóterhek) oldalán. A fıbb problémák a következıben nyilvánultak meg: Magyarországon az a fajta bizalmi tıke, amire épülnek a fejlıdı országokban ezek a mikrohitel programok, vagy hiányoznak, vagy teljesen másként mőködnek. Tehát ez egy komoly adaptációs probléma volt. Például a döntéshozatali modellt nem lehetett egy az egyben adaptálni. A következı probléma az volt, hogy az a környezet, ahol mi ezeket a mikrohitel programokat el akartuk indítani, Piotr Korynski megfogalmazása alapján úgynevezett cash poor környezet, tehát nincs fizetıképessége. Sem árura, sem szolgáltatásra nincs fizetıképes kereslet - igény volna, de kereslet nincs. Nem tudtunk, nemcsak mi, hanem a célcsoportunk sem tudott kitalálni olyan

3 finanszírozási célt (szolgáltatást vagy árut), amelyre biztonságosan rá lehetett volna építeni egy ilyen mikrohitel-struktúrát. Az volt tehát a tapasztalatunk, hogy a mikrovállalkozóvá válás, a mikrovállalkozók fejlesztése nem volt lehetséges. A következı a szabályozással kapcsolatos probléma. Nemcsak a vállalkozás bejegyzése - hiszen az egyszerősödött -, hanem az adójogszabályok, a pénzügyi-számviteli, könyvelési jogszabályok bonyolultsága. Ezek a mikrovállalkozások többnyire nem tudnak megbirkózni ezekkel a kihívásokkal. Emellett a piacra lépés költsége is jóval magasabb, mint egy fejlıdı országban mőködı mikrohitel program esetében. Mindig el szoktam egy példát mondani, amit abban az írásban is említettem, amit körbeküldtünk a meghívóval. Magyarországon nem lehet beszélni egy olyan mikrovállalkozói ötletrıl, hogy valaki megvesz egy karton cigarettát, és szálanként vagy dobozonként adja el a Blahán. Kenyában lehet, láttam. Az egy mőködı mikrovállalkozási ötlet: ott vesznek egy köteg banánt, és darabonként eladják. Ez nem lehet Magyarországon egy értelmes cél. És ehhez jön még a szabályozási probléma. A Kiút program megvalósítói tudnak errıl sokat mesélni, de nekünk is volt nem kevés tapasztalatunk: ezek az emberek rettegnek attól, hogy elvesztik a szociális transzfereiket, ha mikrovállalkozóvá válnak. Ráadásul a vállalkozóvá válás Magyarországon nagyon kockázatos dolog. Persze mindenütt a világon kockázatos, de ha van egy alacsony jövedelemmel kecsegtetı, de mégis stabil szociálistranszferháttér, akkor nem fognak hanyatt-homlok vállalkozóvá válni. Vagy pedig vállalkozóvá válnak, de nem bejegyzett vállalkozás formájában, hanem nagyjából a fekete szektorban tevékenykednek. Van egy kifejezetten problematikus adaptációs probléma, a fogyasztási kihívás. Ezek a mélyszegénységben élı háztartások annyira ki vannak éheztetve, és annyi tartozásuk is van, hogy ha bármiféle forráshoz jutnak, akkor a rövid távú fogyasztási céljaiknak a kielégítése prioritást fog élvezni. Elég nehéz mikrohitellel finanszírozni egy olyan háztartást, amely nyakig, több százezer forinttal el van adósodva a közszolgáltatók felé... Mi egyfolytában innoválunk. Állandóan próbálunk kitalálni új dolgokat a mikrofinanszírozási programjainkban. Ennek az a rendszere, hogy kitalálunk az Autonómiában valamit, és én rögtön kérek egy idıpontot a PSZÁF-nél, hogy tessék megmondani, hogy ezt lehet-e? İk nagyon kedvesen fogadnak bennünket, meghallgatják, és azt mondják, hogy hát ezt ık nem értik. Akkor benyújtjuk még egyszer, kibontva írásban, ık még egyszer átnézik, és akkor azt mondják, hogy hát ez érdekes! Illetve hogy ık most azt mondanák, hogy ez nem tartozik a HPTv. hatálya alá, de nem szívesen adnak errıl írást... Ilyenkor mindig egy kényes döntést

4 kell meghozni az Autonómiában, hogy ezt így felvállaljuk-e. Annyit mindig kiszedek a PSZÁF-tıl, hogy kapunk egy levelet, ami arról szól, hogy szerintük ez nem tartozik a HPTv. hatálya alá, de ez bírósági eljárásban nem felhasználható állásfoglalás. Ilyen papírokra alapozni egy mikrofinanszírozási programot elég nehézkes! Itt ezt azért kell megemlíteni, mert ha egy országos adaptációról beszélünk, elég életszerőtlen lenne azt egy ilyen állásfoglalásra alapozni. Fıleg arról van szó, hogy a betétgyőjtés, illetve a hitelnyújtás konjugális feltételekhez kötött. Ezt mi úgy oldjuk meg az Autonómia programjaiban - ezt nem csak mondjuk, így is van! -, hogy ezek zárt csoportok, és mint ilyenek, nem tartoznak a HPTv. hatálya alá. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében Az eltérı hitelezési modellek összehasonlítása Szempont Hagyományos kereskedelmi bankok Eredeti mikrohitel programok CAF Forrás A hitelkihelyezés a betétesek pénzébıl történik A hitel forrása többnyire külsı, filantróp forrás (újabban már a betétgyőjtés, illetve más pénzügyi szervezetek befektetése is jellemzı) A hitel forrása maguknak a hitelfelvevıknek a megtakarítása. A csoport önmagát finanszírozza. Tulajdonlás Többnyire magántulajdonosok (részvényesek), profitszerzési céllal Jobbára kormányzati szervezetek vagy NGO-k. A csoportok esetében amennyire hagyományos tulajdonlásról lehet beszélni a csoporttagok a tulajdonosok. Résztvevıi motiváció A hitelfelvevı/betétes ügyfele a banknak, aki az igénybevett szolgáltatásért fizet A hitelfelvevı fizet a szolgáltatásért, de a szolgáltatás nyújtása mögött szociálpolitikai megfontolás van A résztvevık saját financiális problémájukat maguk oldják meg. Közösségi élmény. Szervezeti motiváció Profit Társadalmi haszon (de: sok mikrohitel szervezet gyakorlatilag gazdasági társaságként mőködik a jogi forma ellenére) Mőködési bevétel (folyamatos kapcsolat a csoportokkal) Közösségfejlesztés, civil szolgáltatás (a CAF elengedi a csoportokat önállóságuk elérése után) Megpróbáltam összehasonlítani, hogy mit és miért csinálunk másként a mi programjainkban. Itt most kifejezetten mikrohitelezésrıl beszélünk, és a hagyományos kereskedelmi bankokhoz hasonlítjuk. És hogy ez hogy néz ki az eredeti mikrohitel programban. (Kollegám felhívta a figyelmemet, hogy ne azt mondjam, hogy mikrohitel program, hanem mindenki gondoljon nyugodtan a Grameenre.) A KAF egy spanyol betőszó, errıl részletesen fog majd Gosztonyi Márton beszélni. Gyakorlatilag önfinanszírozó csoportokról beszélünk, ahol fı alapít magának egy bankot.

5 Van különbség a felhasznált forrás tekintetében, és a tulajdonlás is egészen máshogy néz ki a különbözı módszereknél. Rettenetesen fontos, hogy a résztvevıi motiváció teljesen más. Hadd hívjam fel a figyelmet egy dologra: az autonóm, saját bankoknál maguk a résztvevık a tulajdonosok is. Tehát nem használnak fel külsı forrást, a saját forrásaikat használják fel! Van olyan programunk, ahol adunk támogatást és a hiteltıkét kiegészítjük, de nagyon fontos, hogy a saját forrásukról döntenek a résztvevık. Az a tapasztalatunk, hogy ez a fajta autonómia a mikrofinanszírozási, de a mikrohitel programok hatékonyságát is nagy mértékben megnöveli. És van a szervezeti motiváció. Én nem szeretnék újbalos meg antibankos hangot megütni itt, de egészen biztos, hogy a mikrofinanszírozási módszerek elterjesztésénél rettenetesen fontos az, hogy mi a szervezeti motiváció. Hogy az, aki a gazdája ennek a programnak, az miért csinálja. A bankok - forprofit szervezetek - arra valók, hogy profitot csináljanak. Teljesen érthetı, hogy ahol csak tudnak, profitot maximalizálnak. Ez a mőködési módjuk, ezzel nincsen semmi baj. Ezért én általában nem is hiszek abban, amikor egy kereskedelmi bank filantróp elveket hangoztatva próbálja meg definiálni önmagát. Ez nekem fából vaskarika. A mikrohitel programoknál a motiváció vagy a társadalmi haszon, vagy pedig - ami nagyon kézenfekvı - a politika. A politikai haszonszerzés, szavazatmaximalizálás. Azt gondolom, hogy egy kormányzati mikrofinanszírozási program nem volna ördögtıl való, ha jól csinálják. Erre azért én még sok példát nem láttam, de nem biztos, hogy ez egy teljesen lehetetlen dolog. És ha a KAF-ot, vagy akár a többi ilyen autonóm módon szervezıdı mikrofinanszírozási programokat nézzük, a motiváció a közösségfejlesztés, a civil szolgáltatás és az individuális motiváció. Ezek az emberek a saját helyzetükön akarnak javítani. Annyi külsı forrást kapnak hozzá, hogy kapnak módszert meg néha mentori segítséget. De nem közvetlen támogatást.

6 Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében Az eltérı hitelezési modellek összehasonlítása II. Tıkeáramlás A betétesektıl a forrás a bankba, onnan hitelként az ügyfelekhez áramlik A forrás a szolgáltató szervezethez, majd az ügyfelekhez áramlik (olykor a csoportokon keresztül) A csoport forrásai nem kerülhetnek ki a csoporton kívülre, a csoportba nem kerül be külsı forrás. A szolgáltató csak facilitál saját forrásból. Költségigény, finanszírozás A mőködési költséget a mőködésbıl származó bevétel (kamatok és díjak) biztosítják A mőködést támogatások és a mőködésbıl származó bevétel biztosítja. A kamat általában magasabb, mint a kereskedelmi banki. A csoport mőködésének egyszeri, induláskori költsége minimális. Ezt követıen a csoport semmiféle közvetlen támogatást nem kap. A mentor (csoportvezetı) részállásban, teljesítésarányosan fizetve. Kiegészítı szolgáltatások Legfeljebb CSR (vállalati szociális felelısségvállalási program) alapon Direkt pénzügyi edukáció Indirekt pénzügyi fejlesztés, közösségfejlesztés A tıkeáramlás tekintetében is van egy nagyon fontos különbség. Nagyon fontosnak tartom, hogy a mostani új programjainkban nem áramlik tıke, se ki a csoportokból, se be. Illetve hogy ha adunk kiegészítı támogatást egy mőködéshez, akkor is az a tıke abban a körben marad. Ez ellentétes a hagyományos banki hitelezéssel vagy egy nagyobb léptékő mikrohitel programmal, amikor a betétesek pénze egy teljesen más körben hitelt igénylıhöz jut el (ezt látjuk a Grameen legújabb problémái esetében is). A költségigényrıl, finanszírozásról is nagyon érdemes beszélni. Bár nem ez volt a fókuszban az Autonómiánál az elmúlt években, hogy a programjaink költséghatékonyságát néztük, de azért néztük. Két dologra érdemes itt felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy mi úgy gondoljuk, hogy akkor jó egy mikrofinanszírozási program, ha helyben meglévı forrásokat tud aktivizálni. Tehát nemcsak odaadunk valami forrást, hanem ott helyben lehet felhasználni, aktivizálni ezeket a forrásokat. És nemcsak pénzrıl van szó, nemcsak az a megtakarítás, amit összegyőjtenek a résztvevık, hanem az a fajta közösségi szellem, ami egyébként ki tud alakulni ezekben a csoportokban.

7 A kiegészítı szolgáltatásokról is nagyon sokat kellene beszélni, mert mostanában egyre többet halljuk, hogy pénzügyi képzésre van a mélyszegénységben élıknek szükségük. Ezt nem vitatom, de inkább pénzügyi fejlesztésre van szükségük, nem pénzügyi képzésre. Az kétségtelen, hogy ha önmagában csak hitelt nyújtunk, az inkább baj. A hitelnyújtás önmagában nem lehet cél. Ennek több oka van. Az egyik az, amirıl már beszéltem az elején, hogy van egyfajta fogyasztási kiéhezettség ezekben a háztartásokban. Ha megkínáljuk ıket egy hitellel, csak kitolunk velük. Egyébként is el vannak adósodva, de hanyatthomlok fel fogják venni ezt a hitelt. Ez az elsı mikrohitel programjaink tapasztalata volt. Inkább az kéne, hogy a cél legyen, hogy nyújtsanak ezek a mikrofinanszírozási programok biztonságot. Egy olyan biztonságot, amely valamennyire védetté teszi ezeket a háztartásokat a pénzügyi krízis hatásától. És akkor elértünk az uzsorához. Az uzsora ellen szerintem nemhogy nem hatékony, hanem kifejezetten hiba csak a kínálati oldalon harcolni. Az uzsorások védelemre nem szorulnak, és távol álljon tılem, hogy az uzsorások funkcióját védeném, de egy olyan környezetben, ahol gyakorlatilag nincsen semmi felhalmozás, nincs tartalék, ott egy éles krízishelyzetben (például gyógyszer kell a gyereknek), csak az uzsorás az, akitıl pénzhez tudnak jutni ezek az emberek. Ez nem azt jelenti, hogy az uzsorás egy hasznos szereplıje ezeknek a közösségeknek. Azt jelenti, hogy ık nyújtanak mentıövet ezekben az esetekben amennyiben ez a mentıöv nem nehezebb, mint a víz. Sokszor nehezebb Inkább azt csináljuk mostanában, hogy a keresleti oldalon próbálunk beavatkozni, hogy legyen egy olyan pufferjük ezeknek a közösségeknek, amihez lehet nyúlni. Ez azt jelenti, hogy nem ösztönözzük ıket hitelfelvételre, de lehetıvé tesszük azt, hogy krízishelyzetben legyen mihez nyúlniuk. És itt jön be a pénzügyi képzés. Önmagában egy pénzügyi képzésre senki nem megy el. Vannak például ezek a Tupperware show-mősorok, ezek ilyen árukapcsolt dolgok. A mi célcsoportunk se fog elsétálni egy pénzügyi képzésre. Nem azért, mert unalmas, a mi kollegánk, Robi (Jakus Róbert) például rettenetesen jól beszél. Nagyon élvezetes pénzügyi képzéseink vannak, és azt gondolom, hogy a tartalmat is sikerült a célcsoport lehetıségeihez, igényeihez, tudásszintjéhez szabni. De hát mi se mennénk el Kell méz a madzagra. Sok esetben ezek az általunk kínált szolgáltatások a méz a madzagon. Az az érdekes, hogy ez vissza tud fordulni. Több esetben elıfordul az, hogy kérdezik, hogy mikor lesz a pénzügyi képzés. Ugyanis ezek közösségi alkalmakká válnak, és ık nagyon szeretnek összejönni. Ehhez mi úgy járulunk hozzá, hogy a Robit odaküldjük, ez is nagyon nagy vonzerı, emellett 1500 forintos keret van minden találkozón kólára, ropira. Ez egyfajta

8 szimbolikus módon azt fejezi ki, hogy ezek inkább közösségi együttlétek, mint hogy mi ott sulykolnánk a fejükbe valamit. Szóval a pénzügyi képzésekrıl annyit, hogy kell, nagyon jó, ha van, de csak akkor, ha az igényekhez, lehetıségekhez van szabva, és nem hasfájós, borzasztó elıadásosdi, nyakkendıs szörnyőség, hanem valóban olyan helyzet, életszituáció, amiben nem idegenként élik meg a helyzetüket a résztvevık, hanem otthonosnak. Milyen akadályai vannak a mi programjaink elterjesztésének? Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében A mikrofinanszírozás lehetıségei a (mély)szegénység körében élık esetében Akadályok A hitelnyújtás önmagában nem segítség semmilyen formában (túlfogyasztás, eladósodás, fenntarthatatlan gazdasági modell), ki kell hogy egészüljön a krízis kialakulát megakadályozó eszközökkel. A megtakarítás önmagában azért nem vonzó, mert kicsi a felhalmozható tıke nagysága, hosszú ideig tartana, hogy jelentıs megtakarítás győljön össze alacsony megtakarítási képesség. A pénzügyi képzés sem tud önmagában népszerő lenni, mivel nincs motiváció az azokon való részvételre. A betétet és hitelt is nyújtó rendszerek kialakítása nehéz, a jogszabályi háttér nem ad mozgásteret. Bizalmatlanság, oda-vissza. Lehetıségek A jelenleg is meglévı hiteligényt is lefedik valahogy (uzsora, gyorskölcsön, uzsora-boltok). Ez tekinthetı piacnak is. A megtakarítás elérhetı, ha világos és komolyan vehetı ösztönzı van mellétéve. A pénzügyi képzés, de a csoporttalálkozók is jó szervezéssel olyan közösségi alkalmak lehetnek, amik egy idı után már önmagukban is vonzerıt jelenthetnek. Amirıl már beszéltem, hogy a hitelnyújtás önmagában nem lehet cél. A megtakarítás bármennyire is próbáljuk rávenni a résztvevıinket elég problematikus, mivel ezeknek a háztartásoknak a megtakarítási kapacitása nagyon korlátozott. Ha valaki forintot havonta félre tud tenni, egy háztartás esetében nagyon nehezen vizionálható, hogy ez bármikor is meg fogja oldani az ı helyzetét. De ha tényleg végig tudjuk velük vinni, hogy tíz hónapig tegyék félre a pénzt, és ehhez tudunk adni vagy egy csoportot (amikor összeteszik ezeket a pénzeket), vagy egy kiegészítı hiteltıkét tudunk hozzá nyújtani, az már jelentıs

9 lehet egy krízishelyzetben. Ha megnézzük, hogy az uzsoráshoz milyen összegért szoktak fordulni, ahhoz képest ez az összeg már versenyképes. De türelem kell hozzá, ez kétségtelen. Nagyon nagy probléma nekünk az, hogy betétet nem akarunk győjteni attól félünk, mint a tőztıl. Azt nagyon nézik. Még akkor is, ha ezt egy zárt rendszerben kezeljük, és valóban nem férhet senki hozzá a betétesek pénzéhez, csak ı maga vagy a saját csoportja. Hogy ıszinte legyek, erre nekünk még nincsen nagyon jól bejáratott rendszerünk. De az szakmai hiba volna, ha győjtenénk megtakarításokat ezekben a háztartásokban, és csak az óvatosságunk miatt ezt a forrást egy letéti számlán kezelnénk. Ez nem jó, mert akkor a pénz nem dolgozik. Akkor vagy kívülrıl kell forrást szereznünk, ami nem költséghatékony, vagy pedig valami bonyolult, trükkös megoldással tudjuk ezt a betétet felhasználni. Tehát erre hosszú távon megoldást kellene találnunk. Rettenetes bizalmatlanság van: felénk is, meg más mikrofinanszírozó szervezetek, bankok esetében a célcsoport felé. Most már ott tartunk, hogy gyorshiteleket sem lehet a Csereháton igénybe venni. Nem is baj feltétlen, de már nem is mennek ki ezekbe az utcákba. Ugyanúgy felénk is van bizalmatlanság, legtöbbször piramisjáték-ügynököknek néznek minket olyan közösségekben, ahol nincs az Autonómiának respektje. És ez érdekes módon megfordul: ahol az Autonómiát ismerik, onnan meg jönnek a megkeresések, hogy indítsatok már nálunk is ilyen programot! Vagy szól a polgármester, hogy indítsunk ilyet. De mi ezt tıkével, pénzzel meg kapacitással nem bírjuk. Másrészt meg nagyon külsıdleges tényezı ez a bizalom. És - bár nem akar az Autonómia hatalmas, országos mikrofinanszírozási programot, mert az nem mi vagyunk -, azért ennek az országos elterjesztése csak akkor valósulhat meg, ha egy prudens, átlátható, nagy program indul el, amiben bíznak az emberek. Ha teljesen biztos az, hogy a pénzükkel nem fognak elfutni. Milyen lehetıségeket látunk? Nincs rá számítás talán nem is lehet -, de az nem igaz, hogy nincs pénz ezekben a közösségekben. Van, csak kevés, és ami van, az rossz helyre megy. És ódzkodnék a közkelető véleményektıl, hogy a gépbe dobják meg elisszák, inkább ki kellene számolni, hogy mennyi mehet egy hónapban az uzsoráshoz. Kis túlzással, arra a pénzre, amit az uzsorásnak kamatként kifizetnek, alapozni lehetne. Ha valóban van egy alternatív szisztéma, akkor abban igenis fel lehetne használni ezeket a rossz helyre elfolyó pénzeket. A közösségi alkalmak tehát hatalmas lehetıségeket hordoznak, és a közösségi szellem. Azt el kell mondani, hogy közösség önmagában nincs. Olyan nincs, hogy odamegyünk egy közösségbe, és ık rögtön megértik, hogy mit

10 szeretnénk csinálni, és jól mőködı közösségként elkezdenek mikrofinanszírozási csoportot alakítani. Ezekkel a közösségekkel dolgozni kell. Azért is, mert a bizalmukat el kell, hogy nyerjük, és azért is, mert sokszor az a logika, ahogy mi gondolkodunk, idegen tılük, vagy legalábbis az életükben nem volt jelen korábban. Tehát kell, hogy legyen közösségfejlesztı vonása ezeknek a programoknak. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében A mikrofinanszírozás lehetıségei a (mély)szegénység körében élık esetében II. Lehetıségek A helyi takarékszövetkezetek (néhány kivétellel) szívesen állnak a programjaink mögé. A csoportok zártsága esetében a programok nem esnek a HPTv hatálya alá. A bizalom a tartós jelenléttel és a sikeres példákkal elérhetı. Tapasztalatok Jó visszafizetési arány, de az IDA programban borzasztó magas lemorzsolódás (75% körül). Nincs túlfokozott hiteligény; Fenntarthatónak tőnı gazdasági modell; Valóban segítséget jelent krízishelyzetben; Érthetı és áttekinthetı rendszer; Mindenképpen beszélni kell a takarékszövetkezet-hálózatról. A takarékszövetkezetek nekünk nagyon nagy segítséget nyújtanak. Sem az Autonómia, sem a Mikrohitel Zrt., akikkel éveken keresztül együtt dolgoztunk, nem tud folyószámlát vezetni ezeknek az ügyfeleknek. A folyószámla-vezetés megkerülhetetlen jelen pillanatban, és a takszövhálózat tud ebben segítséget nyújtani. Van olyan takszöv, amelyik úgy gondolja, hogy ha játszani akarunk, tegyük, nekik nem fáj, ha húsz számlát megnyitnak nekünk ingyen, és adnak havonta kimutatást az ügyfelek pénzforgalmáról. Van olyan takszöv ebbıl van sajnos kevesebb -, amelyik azt gondolja, hogy amit csinálunk, annak megvan a fejlesztı hatása, és nagyon-nagyon hosszú távon ennek a célcsoportnak a pénzügyi konszolidálódásához vezethet, ami nekik is piacot jelenthet. És vannak olyanok,

11 akiket nagyon nehéz vagy nem is lehet rávenni az együttmőködésre, sajnos ez a tipikus reakciójuk: Ezeknek?! De mindenképpen érdemes a takszövökkel kooperálni. A tapasztalatainkról három dolgot szeretnék itt a végén elmondani. Az egyik, hogy rettenetesen jó visszafizetési arányokat értünk el az Esélykassza program esetében. (A KAF-nál nincs értelme errıl beszélni, mert ott nincs szó visszafizetésrıl, a csoporton belül forog a pénz.) A másik, hogy az ügyfelek számára is átláthatóan mőködtethetı rendszert hoztunk össze. Valamint sok esetben tapasztaltuk azt, hogy valóban tudtunk krízishelyzetben segítséget nyújtani a résztvevıinknek. Még egy, hogy valóban fenntarthatónak tőnik pénzügyileg ez a dolog. Az adminisztratív rész errıl le van választva, a mentorainkat és a stábot nyilván nem tudjuk abból a pénzbıl fizetni, amit az emberek befizetnek. Tehát ilyen szempontból pénzügyileg teljesen fenntartható modellrıl nem beszélhetünk, de mindig viszonyítani kell, hogy mi a költségessége egy ilyen programnak. Az viszont tényleg nagyon alacsony: pár tízezer forint havonta egy csoport mőködtetése, ha fizetjük a mentort. Ami még fontos, hogy azt is sikerült elérni, hogy nincs túlfokozott hiteligény. Ésszel veszik fel a hitelt az ügyfelek. A végére az adaptáció akadályairól.

12 Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében Az adaptáció akadályai Esélykassza Összetett tudás kell hozzá (szociális és bankos); A helyi szociális szolgáltatóknak pluszfeladat lenne, nem partnerek; Csak ott megy, ahol a megtakarítások beutalása lehetséges; Nincs sem megfelelı média vagy kormányzati támogatás; Az elérhetı források nem elérhetıek az országos elterjesztéshez; Felkészült és alkalmas mentorok hiánya. Helyi uzsorások IDA A jelenlegi támogatási rendszerbıl hiányzik; Eltérı programszerkezet a jelenlegi struktúrákhoz képest; Helyi együttmőködések kellenek; Felkészült és alkalmas mentorok hiánya. CAF Csak kísérleti szakaszban van; Külsı forrás csak a mentoroknak kellene, de erre sem lehet szerezni az ismert forrásokból; Helyi uzsorások. Csak akkor tudunk mőködni egyelıre, ha van együttmőködı takarékszövetkezet. Sok esetben meg kell küzdenünk a helyi uzsorással. Adaptációról akkor beszélnék szívesen, ha ez az adaptáció tényleg az államiönkormányzati szociális ellátórendszerbe való beépülést jelentene. Három akadályt látok. Az egyik a politikai szándék. Azt már nem mondhatjuk ennyi év után, hogy nem ismerik, hogy mit csinálunk. Ez az alkalom is arra van. Kéne egy erıs szándék arra, hogy a mélyszegénységben élık pénzügyi problémáit keresleti oldalon is megpróbálja a szociális ellátórendszer kezelni. Én ezt nem látom. A másik, hogy az ellátórendszer ilyen összetett programok mőködtetésére jelen pillanatban szerintem nem alkalmas de alkalmassá tehetı. A harmadik, hogy nincs rá forrás. Erre jelenleg uniós forrást felhasználni lehetetlen. És nem azért lehetetlen, mert nem lehetne egy programozással betenni ezt a célt egy OP-ba (operatív programba), hanem azért, mert ezeknek a programoknak a lebonyolításához nagyfokú pénzügyi rugalmasság kell. Ezt a rugalmasságot a mostani projektfinanszírozási struktúra nem tudja biztosítani. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani.

13 Kérdések: Winkler Gábor, Mikrohitel Zrt. Nagyon fontos dolog, hogy mi régen együttmőködünk az Autonómia Alapítvánnyal. Az eredeti Grameen-bankos hitelpróbálkozásban, illetve adaptációban is részt vettünk, illetve részt veszünk az Esélykassza eredeti és a továbbgondolt verziójában. Ez számunkra, mint pénzügyi vállalkozás számára is nagyon sok tanulsággal jár. Remélem, hogy ezeket a tanulságokat együtt is sikerül levonni. Egy pár dolgot azért megemlítenék, például az eredeti Grameen-bankos hitellel kapcsolatban. Szerintem fontos lenne elmondani, hogy valóban, a mélyszegénységben élı csoportoknál sok gondunk volt, de ugyanakkor voltak olyan csoportok, ahol teljes volt a visszafizetés, igaz, ık nem is éltek mélyszegénységben. Nem tudom, hogy mennyire érdemes ezt pontosítani, hogy ık milyen körülmények között éltek vagy miért voltak erre alkalmasak, és az ebbıl szerzett tanulságokat mennyire tudta levonni az Autonómia. Azt is értem, hogy az nem az Autonómia célcsoportja, ahol ennek a programnak az egyes csoportjai mőködıképes modellként szolgálhatnak. Azt mondta Tibor, hogy a mostani programoknál nem áramlik tıke ki és a be a csoportokban. Azért egy részükben erre szükség van, és van ki-be áramló tıke, nekünk az a tapasztalatunk. Illetve pénzügyi szervezet oldalról azért azt nagyon fontos lenne elmondani - amit Tibor említett is -, hogy ezek a programok bizony nem önfenntartóak. Tehát nem véletlen, és nem csak a profitéhségük miatt van, hogy a bankok nem csatlakoznak ezekhez, csak abban az esetben, ha a CSR-tevékenységükhöz csatlakoztatható a dolog. Azért van ez, mert ez valóban egy munkaigényes dolog, amibıl pénz, kamat gyakorlatilag nem származik, vagy nagyon minimális. Béres Tibor, Autonómia Alapítvány Teljesen egyetértünk, Gábor. Az Autonómiának muszáj lehatárolnia a célcsoportját. Idáig nem cigányoztunk, de az Autonómia cigány célcsoporttal foglalkozik, ez a missziónk. És hát statisztikailag, szociológiailag a mi célcsoportunk sajnos a mélyszegények körébe tartozik és olyan településeken él, ahol egyébként is hozzáférhetetlenek a pénzügyi szolgáltatások (csak az uzsorás van), és a gazdasági-szociális környezet is olyan, amilyen. Mi ezért foglalkozunk velük. Nincs kétségem, hogy ha egy mikrofinanszírozási program a középosztályt célozza, az egész más eredményekre tud jutni és egész más módszereket tud felhasználni. Ebben egyetértünk, de nekünk ez a missziónk, mi ezért kísérletezünk ebben az irányban.

14 A másik: én tényleg nem vagyok bankellenes. És abban teljesen egyetértünk, hogy ez egy kereskedelmi banknak az életben nem lesz vonzó terület, miért is lenne. Pont azért, mert nincs tıke ki- és beáramlás (illetve igazad van, van olyan programunk, amelyben van, de van olyan, amelyben nincs). Meg kell nézni, hogy melyik milyen hatást tud kifejteni a célcsoport körében. Én csak azt mondom, hogy az is önmagában nagy szó, hogy a hitelezési tevékenység gazdaságilag fenntartható. Vitathatatlan, hogy vannak járulékos költségei, de azt be lehet árazni. Az a kérdés, hogy mi a társadalmi haszna annak az általános vagy mőködtetési költségnek és ezek hogy viszonyulnak egymáshoz. Ezt érdemes számolgatni. Hogy amit a rendszer mőködtetésére költünk, annak van-e akkora társadalmi haszna, ami miatt megéri. De a többiben egyetértünk. Molnár György, Kiút Program Egy elvi jellegő összehasonlítást szeretnék tenni. Ugye beszéltél arról, hogy a hitelezésben milyen problémákat látsz, és az összes felvetésed valós. De azt gondolom, hogy a kétféle módszer között van egy nagyon nagy különbség abban, hogy mi a cél. Az a módszer, amirıl beszéltél, az azért ebben a formában alapvetıen arról szól, hogy a szegény embereket hogy tudjuk megtanítani arra, hogy egy picit jobban éljenek együtt a szegénységükkel. Nyilván az, ha nem kell uzsoráshoz fordulni, az jelentısen javít a helyzetükön. De azért a dolog arról szól, hogy a társadalmi struktúrához nem érünk hozzá. Egy picit szándékosan élezem. A másik metódus alapvetıen arról szól, hogy megpróbálunk társadalmi mobilitást generálni egy egyébként iszonyatosan befagyott társadalomban. Evidens, hogy ez a feladat sokkal kockázatosabb, a dolog jellegénél fogva. A kudarcok nagy része abból fakad, hogy a társadalom semmilyen szegmense nincs erre a mobilitásra felkészülve, nemhogy segítse. De nem vagyok benne biztos, hogy fel szabad adni ezt a próbálkozást. És ugye itt az alapkérdés sok esetben a megfelelı személyek megtalálása a célcsoporton belül. Valóban, egy átlag szegény, egy eladósodott, mélyszegénységben élı ember esetében a fogyasztási kihívás iszonyú nagy. Kérdés az, hogy tudunk-e olyan embereket találni, akikben iszonyatosan erıs a kitörési vágy. Én azt gondolom, hogy a kétféle módszernek bizonyos értelemben más a célcsoportja. Az egyiké azok kéne, hogy legyenek, akik nagyon ki akarnak törni, a másiké azok, akik beletörıdnek az adott viszonyokba és egy picikét kényelmesebben szeretnének ellenni. Én elvileg azt gondolom, hogy nagyon szörnyő, hogy ezen a választáson kell dolgozni, és nyilván személyes elkötelezettség kérdése, hogy kit melyik érdekel. De arra szerettem volna rávilágítani, hogy nem csak technikai kérdés a kettı közötti különbség.

15 Béres Tibor, Autonómia Alapítvány Ugyanígy gondolom én is. Ha volt is valaha olyan ambíciónk, hogy a kitörést szolgálják a mikrohitel programjaink, azt a tapasztalataink miatt gyakorlatilag mi feladtuk. Ez a módszer szerintünk nem alkalmas rá. A szembeállításodat még jobban tudom élezni: most már arra játszunk, hogy a túléléshez segítsük ıket hozzá. Tehát nem is az, hogy jobban megéljék a szegénységüket, hanem hogy éljenek túl. Scharle Ágota elıadásából ez talán nem jött át, de a tereptapasztalataink azt mutatják, hogy drasztikusan romlott a helyzet. Ebben benne van a szabálysértési eljárások szigorodása, a közfoglalkoztatás pár hónapos felfüggesztése és egy csomó minden más. Mi arra fókuszálunk most, hogy ezek a módszereink a túlélést segítsék. És erre talán jó, nem tudom, ez kísérlet. Nagyon szurkolnék, hogy Magyarországon végre valakinek sikerüljön azt a fajta mobilitást, amirıl te beszélsz, egy mikrofinanszírozási programmal segíteni. Való igaz, hogy ilyen szempontból más pályán focizunk. Viszont a módszerrıl kétségtelenül van mit beszélnünk. Berki Judit, szociálpolitikus A mélyszegénységben élık körében megvalósított programhoz szeretnék hozzászólni, a kifejezetten terepen végzett munkám tapasztalatai alapján. Azt gondolom, hogy borzasztóan fontos lenne, hogy ezek a fajta pénzügyi fejlesztı programok kapcsolódjanak olyan, helyben lévı, komplexitásukban a közösséget elérı programokhoz, amelyek szelete lennének egy úgynevezett puzzle-nak, amelynek egy szelete ez a fajta tevékenység. Úgy látom, hogy önállóan ez nem állja meg a helyét, mert nagyon sok ág kell még ahhoz, hogy a mélyszegénységben élıket el tudjuk érni azzal a hatékonysággal, amelyet ezek a programok el akarnak érni. Azon gondolkodtam végig, míg Tibor beszélt, hogy ha mondjuk nekem a telepfelszámolási program kapcsán lett volna arra lehetıségem, hogy annak egy szeleteként ezt a pénzügyi fejlesztı programot el tudjam indítani abban a pillanatban, amikor elkezdtem a közösséggel dolgozni, az sok terhet vett volna le rólam és az ott lévı emberekrıl. Mert magunknak kellett feltalálni dolgokat, amelyekkel azt tudtuk segíteni, hogy a kiköltözés után is fenn tudjanak maradni. Én abban látnám ezeknek a programoknak az országos kiterjedésének a lehetıségét, hogy százféle program mőködik annak érdekében, hogy a mélyszegénységben élıket el tudjuk érni és az ı élethelyzetükön tudjunk javítani, illetve a helyi társadalmi környezetben lévı elfogadottságukat jobbá tudjuk tenni és egy teljesebb életet tudjanak élni. Viszont enélkül a láb nélkül borzasztóan nehéz. Én arrafelé próbálnám ezt az egészet elbillenteni, hogy mondjuk egy csomó helyen az országban van gyermekszegénység elleni program, számtalan integrációt segítı

16 program indul el, és ezeknek hiányzik ez a lába! Ha ezzel ki lehetne egészíteni ezeket, akkor sokkal eredményesebben tudnánk fellépni az úgynevezett uzsorabőncselekmények ellen, hiszen az a legnagyobb probléma. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mikor indítjuk el. Én Bátonyterenyérıl érkeztem, ahol azt látom, hogy amiatt, hogy csak késıbb tudtunk bekapcsolódni ebbe a kandallós-kályhás programba, és október 15. utánra esett az önrészek befizetése, amikor főtés van, amikor plusz kiadások vannak, már rosszabb volt a befizetési hajlandóság. Tehát nekünk tudatosan végig kell tudni gondolni, hogy mely idıszakban van lehetıség forint eltételére, és mikor nincs. Vagy ahhoz plusz lábat kell biztosítani, hogy a kiegészítı idıszakban is be tudja fizetni azt az összeget, amire szüksége van, hogy mondjuk ne lemez-, hanem vasöntvénykályhát tudjon kapni. Ne haragudjatok, hogy ennyire konkrét vagyok, de én ezt a mindennapokban átélem, látom, tudom. Nagyon jók ezek a dolgok (amikrıl beszéltek), de jó lenne, ha nem önálló lábként élnének, hanem bekerülnének a kormányzati gondolkodásba, a különbözı programok megvalósítóinak a gondolkodásába, mert azt gondolom, hogy azt a tapasztalatot, ami az Autonómia rendelkezésére áll, igazán jól lehetne hasznosítani. Béres Tibor, Autonómia Alapítvány Egy dolgot hadd mondjak, ami kicsit talán távol lesz ettıl, de szerintem kapcsolódik. Mindenki, aki valamennyire tájékozott a mikrohitel programokban, tudja, hogy a fı célcsoport a nık, a háziasszonyok. Eleve így tervezik ezeket a programokat. Mi az Autonómiánál nem így tettük. Mi azt mondtuk, hogy mélyszegénységben élı háztartások, fıleg cigányok a célcsoport. Aztán úgy alakult, hogy körülbelül 80%-a a csoporttagjainknak nık. Mi nem mondtuk, hogy ık jöjjenek, de ık jöttek. Ez a csoporttalálkozóink hangulatát is meghatározza. Úgy kapcsolódik ez a Berki Judit által elmondottakhoz, hogy egy csomó más dologgal (egy csomó lábbal ) meg lehet támadni ezeket a célcsoportokat. Be lehet vinni olyan értékeket, olyan más programokat, olyan segítségformákat, támogatásmódokat, amelyeket egyébként talán nem lehetne bevinni ebbe a körbe. Tehát ezeket a csoportokat lehet okosan, jól és elıre megtervezetten más fejlesztı programokhoz is felhasználni. Tehát mindenképpen van értelme ennek a komplexitásnak más okból kifolyólag is.

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében. IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása

Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében. IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása Mentorok kiválasztása Mentorok kiválasztása Mentorok kiválasztása Takarékszövetkezetekkel

Részletesebben

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS pilot project N MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS 2007. FEBRUÁR The project is supported by the European Union EUROPEAN COMISSION The HUNGARIAN MICROFINENCE NETWORK is member of the

Részletesebben

HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS

HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS 2006. DECEMBER PARTNEREINK: GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM A MAGYAR MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT AZ EURÓPAI MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT TAGJA 1 A HELYI MIKROHITEL

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem 1. BEVEZETÉS Feltételezésem szerint egy megfelelően kialakított

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

Beszéljünk a nyári uborkaszezonról!

Beszéljünk a nyári uborkaszezonról! Beszéljünk a nyári uborkaszezonról! Sok mikro-és kisvállalkozás tulajdonosának igazi rémálom a nyári idıszak, hiszen beköszönt az utálatos uborkaszezonként emlegetett jelenség, melynek a jellemzıit biztosan

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Az Európai Unió mikrohitelezı szektorának felmérése 2010 2011

Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Az Európai Unió mikrohitelezı szektorának felmérése 2010 2011 Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Az Európai Unió mikrohitelezı szektorának felmérése 2010 2011 Kibıvített kérdıív a mikrofinanszírozó szervezetek felméréséhez Tartalomjegyzék: I. MFI-re/intézményre

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A TÉNYEK KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A gyerekek, pontosabban a gyerekes háztartások körében a szegénységi ráták évek óta meghaladják az ország népességére jellemzı átlagos szintet.

Részletesebben

A SIMS program Magyarországon

A SIMS program Magyarországon A SIMS program Magyarországon Gosztonyi Márton Autonómia Alapítvány gosztonyi.marton@gmail.com A SIMS program Támogatók European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion Soros Economic Development

Részletesebben

Együttmőködés a szociális problémákkal foglalkozó civil szervezetekkel a klímatörvény kapcsán

Együttmőködés a szociális problémákkal foglalkozó civil szervezetekkel a klímatörvény kapcsán Együttmőködés a szociális problémákkal foglalkozó civil szervezetekkel a klímatörvény kapcsán Herpainé Márkus Ágnes Társadalmi Összetartozásért Alapítvány, igazgató Magyar Szegénységellenes Hálózat, vezetıségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 3-11. TARTALOMJEGYZÉK 3/2008.(I.28.) PBH.

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program A Fiat Magyarország úgy döntött, hogy pénzügyi erőforrásainak egy részét inkább arra fordítja, hogy segítsen azoknak, akik svájci frank hitellel vásároltak autót és a nem várt árfolyam növekedés miatt,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

1. Bankok speciális szerepe

1. Bankok speciális szerepe 1. Bankok speciális szerepe 1.1. Transzformációs szerepkör A bankok a gazdaság különleges szereplıi. E különleges jelleg a monetáris/pénzügyi közvetítı szerepbıl fakad, melynek keretében a bankok összehangolják

Részletesebben

A kulcs a rendszerépítésben van!

A kulcs a rendszerépítésben van! A kulcs a rendszerépítésben van! Nemrég egy nagyvárosban tartottunk Online Marketing Specialista képzést egy vállalatnak. Nagyon izgalmas és tanulságos volt egy ilyen óriás cég marketingjébe és mindennapi

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK Vizsgatételek a Közgazdaságtan alapjai (Mikroökonómia) tárgyból a nappali tagozat I.évfolyamának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok 11. Tőkepiac Igaz-hamis állítások 1. Egy jövőbeni hozam jelenértéke annál kisebb, minél alacsonyabb a kamatláb. 2. Mindenképpen érdemes megvalósítani azt a beruházást, ahol a bevételek jelenértéke meghaladja

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ 1. Módszertani központ Mőhelymunkák összefoglalója Mőhelymunka vezetıje: Dr. Kovács András Résztvevık: Balogh Attila (OFA EQUAL Programiroda) Bognár Mari (FSZKE) Bartha Éva (Vályi Péter Szakképzı Iskola,

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS 1.) MIKROHITELEZÉS Maga a kifejezés mikrohitel elég jól ismert Magyarországon, azonban némileg más jelentéső, mint általában a nemzetközi pénzügyi szektorban. Itthon

Részletesebben

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012. Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012. Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012 Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Hungarian Investment and Trade Agency 2012. Szeptember 27. Bevezetés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Versenytanács 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-190/2001/76. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Diákhitel Központ Rt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató. 2008. május. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ

MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató. 2008. május. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató 2008. május 1072 Budapest VII., Rákóczi út 18. Levélcím: 1364 Budapest 4. Pf. 226.

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A közgazdask zgazdaságtan gtan részei: r Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan

Részletesebben

Miért természetes? dr. Rigó Mihály ny. mérnök

Miért természetes? dr. Rigó Mihály ny. mérnök Miért természetes? dr. Rigó Mihály ny. mérnök 1. Mi szegény ország, szegény nép vagyunk Magyarország az EU negyedik-ötödik legszegényebb országa Magyarország egy fıre jutó GDP-je (holtversenyben) az ötödik

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Tanodakutatás 2013. A tanoda monitoring-program fı eredményeinek a bemutatása. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2014, Szeged

Tanodakutatás 2013. A tanoda monitoring-program fı eredményeinek a bemutatása. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2014, Szeged Tanodakutatás 2013 A tanoda monitoring-program fı eredményeinek a bemutatása Németh Szilvia Lannert Judit XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2014, Szeged 1 Monitoring program célja 1. A Roma Education

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-14/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 14 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése 3. számú melléklet Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése A 2006/2007. tanévben 39+3 (igh. szakvezetı) gyakorló iskolai és 53 önkormányzati iskolai szakvezetı irányította 553 nappali, 247 diplomás levelezı

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

DR. SZÓKA KÁROLY Ph.D. Egyetemi adjunktus, NYME-KTK, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Sopron

DR. SZÓKA KÁROLY Ph.D. Egyetemi adjunktus, NYME-KTK, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Sopron DR. SZÓKA KÁROLY Ph.D. Egyetemi adjunktus, NYME-KTK, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Sopron Kis- és középvállalkozások elıremutató pénzügyi tervezési lehetıségei Megjelent a Kheops 2008 konferencia tanulmánykötetében

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv

TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv Időpont: 2007. március 23. Helyszín: Csokonai Színház, Nagy Színházterem CSÁNYI JÁNOS BESZÉDE Tisztelettel köszöntöm a társulatot rendkívüli társulati ülésünkön. Külön köszöntöm

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10.

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva 2014. augusztus 10. 1 Köszönetnyilvánítás Minden munkatárs nevében köszönetet mondunk Papp Gulnára, Arany Oroszlán szintű felsővezetőnknek és férjének, Papp Mihálynak (8*), akik a

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben