Trópusi esőerdők Szerző: Rhett A. Butler

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Trópusi esőerdők Szerző: Rhett A. Butler"

Átírás

1 1 Trópusiesőerdők Szerző:RhettA.Butler (001)MIAZESŐERDŐ? Atrópusiesőerdőolyanerdő,melybenafákmagasak,azéghajlatforróésnagyonsokatesik. Vannakolyanesőerdők,aholnaponta3cm nélistöbbetesik! AzesőerdőkAfrikában,Ázsiában,Ausztráliában,illetveKözép ésdél Amerikábantalálhatók.A világlegnagyobbesőerdőjeazamazonas. (002)HOLTALÁLHATÓKAZESŐERDŐK? Azesőerdőkatrópusokontalálhatók,aBaktérítőésRáktérítőközöttiövezetben.Ebbenaz égövbenanapnagyonerős,azévmindennapjánszinteugyanannyiideigsüt,ígyazéghajlat egyenletesenforró. Esőerdőkszámosországbanelőfordulnak.Alegnagyobbesőerdőkkelrendelkezőországoka következők: 1Brazília 2KongóiDemokratikusKöztársaság 3Peru 4Indonézia 5Kolumbia 6PápuaÚj Guinea 7Venezuela 8Bolívia 9Mexikó 10Suriname (003)MILYENEGYESŐERDŐ? Mindenesőerdőegyedi,viszontvannakbizonyostulajdonságok,melyekmindentrópusi esőerdőrejellemzőek. +Földrajzihely:azesőerdőkatrópusokontalálhatók +Csapadék:azesőerdőkbenlegalább200cmesőesikegyévben +Lombkoronaszint:azesőerdőlombkoronaszintjétaszorosanegymásmellettelhelyezkedőfák ágaiésleveleialkotják.azesőerdőnövényeinekésállatainaknagyrészealombkoronaszintben él.alombkoronaszint30mmagasságbanislehet. world.mongaby.com

2 2 +Biodiverzitás:azesőerdőkmagasfokúbiológiaisokféleséggelvagybiodiverzitással rendelkeznek.azugyanabbanazökoszisztémábantalálhatóélőlények nővények,állatok, gombák változatosságátnevezzükbiodiverzitásnak.atudósokvéleményeszerintaszárazföldi nővényeknekésállatoknakmintegyfeleazesőerdőbenél. +Fajokköztiszimbiózis:azesőerdőkülönbözőfajaigyakranegyüttműködnek.Aszimbiózis olyankapcsolatot,együttéléstjelent,melybenkét,különbözőfajhoztartozóállatúgysegíti egymást,hogyazmindkettejükszámáraelőnyös.például,egyesnövényeklakóhelyetéscukrot biztosítanakahangyáknak.cserébeahangyákmegvédikanövénytmásrovaroktól,melyeka növényleveleivelakarnaktáplálkozni. (004)MIALOMBKORONASZINT? Azesőerdőbenlegtöbbnövényésállatnemagyepszintenél,hanemalombkoronaszintnek nevezettlevelekkelsűrűnátszőttvilágban.alombkoronaszint,mely30mmagasságbanislehet, azesőerdőfáinakegymásbaszövődőágaibólésleveleibőláll.atudósokúgyvélik,hogyaz esőerdeiélet70 90százalékaafákonvan,melyanövényekésállatokszámáraalegbőségesebb élőhely.ajólismertállatokközülsokanalombkoronaszintbenélnek,beleértveamajmot, békát,gyíkot,madarat,kígyót,csigát,lajhártésvadmacskát. Alombkoronaszintközegelényegesenkülönbözikagyepszintközegétől.Napközbena lombkoronaszintszárazabbésforróbb,mintazerdőtöbbirészeésazitteninövényekésállatok különösenalkalmasakafákonvalóéletre.például,mivelaleveleksokaságaéssűrűségea lombkoronaszintbencsaknéhányméterreengedellátni,azállatokközülsokanhangos hívásokkal,érzelgősdalolássalkommunikálnak.afákköztirésekmiattalombkoronaszintegyes állatairepülve,csúszvavagyugrálvaközlekednekafáktetején. Atudósokrégotaszeretnéktanulmányoznialombkoronaszintet,deafákmagasságamiatta kutatásmindezidáignehézkesvolt.mamárléteznekkülönlegesfelszerelésekkötélhídakkal, létrákkaléstornyokkal,melyeksegítikatudósokatalombkoronaszinttitkainakfelfedezésében. Alombkoronaszintcsakegyazesőerdőtöbb,függőlegesszintjeközül.Abaloldalonlevőábrán láthatodatöbbiszintetis(felsőlombkoronaszint,alsólombkoronaszint,cserjeszintés gyepszint). (005)AZESŐERDŐGYEPSZINTJE Alombkoronaszintlevélrengetegénekköszönhetőenagyepszintsötétésnyirkos. Mindazonáltal,állandóárnyékosságaellenéreisagyepszintfontosrészeazesőerdő ökoszisztémájának. world.mongaby.com

3 3 Agyepszintaz,aholvégbemegyalebomlás.Alebomlásazafolyamat,melyneksoránabomlást elősegítőélőlények,mintpéldáulagombákésmikroorganizmusoklebontjákazelhalt növényeket,állatokatésújrahasznosítjákanélkülözhetetlentápanyagokat. Azesőerdőlegnagyobbállataiközülsokanélnekagyepszinten.Ezekközöttszerepelazelefánt, atapírésajaguár. (201)MIÉRTVANAZESŐERDŐBENANNYIFÉLENÖVÉNYÉSÁLLAT? AtrópusiesőerdőknyújtjákaFöldönélőorganizmusoklegnagyobbváltozatosságát.BáraFöld felületénekmindössze2százalékátborítják,azesőerdőkaföldönélőnövényekésállatok50 százalékánakadnakotthont.néhánypéldaazesőerdőgazdagságára: +azismert250000növényifajközül170000azesőerdőbentalálható +mígazegyesültállamokban81békafajél,addigmadagaszkárnak,amitexas nálkisebb,300 fajaislehet. +mígeurópában321pillangófajlétezik,aperuiesőerdőegyikparkjában(manunemzetipark) 1300fajttalálhatunk. Anövényiésállatisokaságazesőerdőbenakövetkezőokokravezethetővisssza: +Éghajlat:mivelazesőerdőkatrópusiégövbentalálhatók,nagyonsoknapfénytkapnak.Ezta napfénytanövényekafotoszintézissoránenergiáváalakítják.asoknapfénykövetkeztébenaz esőerdőbennagymennyiségűenergiakeletkezik.eztazenergiátanövényzettárolja,melyetaz állatokmegesznek.mivelsokazélelem,sokfélenövényiésállatfajélitt. +Lombkoronaszint:alombkoronaszintszerkezetelehetővéteszi,hogyanövényekésállatok nagyobbterületenterjeszkedjenek.alombkoronaszintújélelemforrást,menedéketés búvóhelyetbiztosít,újabbvilágotnyitakülönbözőfajokközöttikölcsönhatásoknak.például,a lombkoronaszintbentalálhatóabroméliánaknevezettnövény,melyleveleiközötttároljaa vizet.azolyanállatok,mintabékavadászatravagypeterakásrahasználjákezeketa víztartályokat. (202)ESŐERDEIEMLŐSÖK Atrópusiesőerdőszámosemlősnekadotthont. (203)ESŐERDEIMADARAK Atrópusiesőerdőszámosmadárfajnakisazotthona. (204)Esőerdeihüllőkéskétéltűek world.mongaby.com

4 4 Atrópusiesőerdőbensokfajtahüllőéskétéltűtalálható. (205)Esőerdeihalak Azesőerdővízkészlete beleértveafolyókat,patakokat,tavakatésmocsarakat azédesvízi halfajoknagyrészénekbiztosítotthont.csakazamazonas medencébentöbbmint3000ismert fajéstalánugyanennyiazonosítatlanfajél. Azédesvíziakváriumbantartotttrópusihalaktöbbségeazesőerdőbőlszármazik.Azolyan halak,mintpéldáulavitorláshal,neonhal,diszkoszhalésaközönségesalgaevőharcsaadélamerikaitrópusierdőkbőljönnek,mígadánió,gurámi,sziámiharcoshalésazövesdíszcsík Ázsiábanhonosak. (206)Esőerdeirovarok Azesőerdőbentalálhatóállatfajoknagyrészerovar.Atudósokáltalmegnevezettésleírt fajoknakkörülbelülegynegyedebogár.közel500000különbözőbogárlétezéseismert. (301)ESŐERDEIEMBEREK Atrópusiesőerdőtörzsiemberekotthona,akikkörnyezetükretámaszkodnakélelemért, menedékértésgyógyszerekért.managyonkevésesőerdeiemberélhagyományaiszerint; legtöbbjüketkiszorítottákatelepesekvagyakormányzatokkényszerítettékőketarra,hogy életmódjukatfeladják. AmegmaradtesőerdeiemberekközülazAmazonasbanélnekalegnagyobbközösségek,dea modernvilágrájukishatássalvan.bárahagyományosvadászatotésgyűjtögetéstazerdőben végzik,legtöbbamerindián(ígynevezzükőket)növénytermesztésselfoglalkozik(banán, manióka,rizs),nyugatijavakathasznál(fémedények,lábasok,eszközök)ésrendszeresen élelmetésjavakatviszpiacieladásraaközelivárosokba.mégisnagyonsokattanulhatunktőlük azesőerdőről.páratlantudássalrendelkeznekabetegségeketgyógyítónövényekrőlésmélyen ismerikazamazonasműködédét,élővilágát. AzAfrikábanélőerdeiőslakosokatpigmeusoknakisnevezzük.Alegmagasabbpigmeusok,a mbutinépcsoporttagjai,aligérikela150cm t.alacsonytermetüknekköszönhetően hatékonyabbantudnakmozogniazerdőben,mintamagasabbemberek. (302)NAGYCIVILIZÁCIÓKAZESŐERDŐBEN world.mongaby.com

5 5 Maalegtöbberdőlakókistelepülésekbenélvagypedignomádvadász ésgyűjtögető életmódotfolytat.atrópusiesőerdőkésakörnyezőterületekamúltbannagycivilizációknak mintamaják,inkákésaztékok adtakhelyet,akikkomplextársadalmakatalakítottakkiés nagybanhozzájárultakatudományhoz. Ezekanagycivilizációknéhányolyankörnyezetvédelmiproblémávalszembesültek(túlzott erdőveszteség,talajpusztulás,túlnépesedés,víztartalékokhiánya),melyekkelmiszembesülünk ma.amajákesetébenakörnyezetrombolásolyanméreteketöltött,hogyezokozhatta bukásukat. (303)ABENNSZÜLÖTTEKTUDÁSAAGYÓGYHATÁSÚNÖVÉNYEKRŐL Azesőerdőkutatásánakegyiklegizgalmasabbterületeazetnobotanika,melyaztvizsgálja,hogy azemberekmikénthasználjákanövényeketbetegségekésrendellenességekkezelésére.az erdőlakóknakhihetetlentudásukvanagyógyhatásúnövényekről,melyekkelakígyóharapástól adaganatokigmindenttudnakgyógyítani. Anyugativilágbanhasznált,receptreadottgyógyszerekamainapignövényekbőlszármaznak, ésazoknakanövényeknek70százaléka,melyekbenazamerikainemzetirákintézet(nci) rákellenestulajdonságokatfedezettfel,kizárólagazesőerdőbentalálható. Agyógyhatásúnövényekrőlvalótudástrendszerintafalusámánjavagy"varázslója"őrzi.A sámánlegtöbbszöralaposankidolgozottszertartásokésrituálékkereténbelülkezelia betegeketaközelierdőbőlgyűjtöttnövéyekkel. (304)MITÖRTÉNTAZAMAZONASŐSHONOSNÉPEIVEL? MielőttKolumbuszKristóffelfedeztevolnaazÚjvilágotaXV.században,7 10milliórabecsült amerindián(ígyhivjákazamerikaibennszülöttnépeket)éltazamerikaiesőerdőkben,ennek felebrazíliában.azandokbanlétezteknagyvárosokésazamazonastámogattaa mezőgazdasággalfoglalkozótársadalmakat. Azeurópaiakérkezésevégetvetettaközép ésdél amerikaiőshonoscivilizációknak.az európaiakolyanbetegségekethordoztak,melyekamerindánokmillióitpusztítottákelés100 évenbelülazamerindiánlakosság90százalékkalcsökkent.atúlélőktöbbségeazerdő belsejébenélt:vagyazeurópaiakszorítottákodavagyhagyományosanéltekottkisebb csoportokban (305)GYEREKEKAZESŐERDŐBEN world.mongaby.com

6 6 Bárnemtévéznek,neminterneteznekésnemvideojátékoznak,azesőerdeigyerekekis sokmindentcsinálnak,amitmiisszoktunk.játszanakabarátaikkal,segítenekacsaládnaka házimunkábanésiskolábajárnak. Mivelaz"esőerdeigyerekek"közelebbvannakatermészethez,mintazátlagamerikaigyerek, olyandolgokattanulnak,melyekazőkörnyezetükbenhasznosak.márkiskorábanszámos gyerekmegtanulja,hogyankellhalászni,vadászniésjavakatilletveélelmetbegyűjteniaz erdőből.azamazonasbanéshasonlóhelyekenagyerekekajátszótérésbevásárlóközpont helyettaszabadbanszórakoznak:azerdőben,afolyókbanéspatakokbanjátszanak. (401)MIÉRTFONTOSAZESŐERDŐ? Aglobálisökoszisztémaszámárafontosazesőerdő.Azesőerdő: +számosnövénynekésállatnakbiztosítotthont; +segítstabilizálniaföldéghajlatát; +megvédazárvízzel,szárazsággaléstalajpusztulássalszemben; +gyógyszerekésélelmiszerekforrása; +fenntartjaatörzsinépeket;és +érdekeskirándulóhely (402)AZESŐERDŐSTABILIZÁLJAAZÉGHAJLATOT Azesőerdőszén dioxidotnyelelazatmoszférábólésezáltalsegítstabilizálniaföldéghajlatát. Vélhetőenazatmoszférábanlevőszén dioxidtöbbletokozzaazéghajlativáltozásokat,aglobális felmelegedésáltal.következésképpenazesőerdőfontosszerepetjátszikaglobális felmelegedéskezelésében. Esőgenerálásávalésahőmérsékletenyhítésévelazesőerdőahelyiidőjárásifeltételeketis befolyásolja. (403)AZESŐERDŐOTTHONTBIZTOSÍTANÖVÉNYEKNEKÉSAVADVILÁGNAK Azesőerdőavilágszámosnövény ésállatfajánakotthona,beleértvesokveszélyeztetettfajtis. Azerdőkkiírtásasokfajthalálraítél.Egyesesőerdeifajokcsakatermészetesélőhelyükön tudnakéletbenmaradni.azállatkerteknemtudnakmindenállatotmegmenteni. (404)AZESŐERDŐSEGÍTFENNTARTANIAVÍZKÖRFORGÁSÁT world.mongaby.com

7 7 Azesőerdősegítfenntartaniavízkörforgását.AzEgyesültÁllamokGeológiaiSzolgálataszerint "avízkörforgása,melyethidrológiaiciklusnakisnevezünk,leírjaavízfolyamatosmozgásáta Földfelszínén,aFöldfelszínefölöttésalatt." Azesőerdőszerepeavízkörforgásábanaz,hogykipárologásáltal(amikorisafotoszintézis soránnedvességetengedkialevelekenkeresztül)vizetbocsátkiazatmoszférába.anedvesség hozzájárulafelhőkképződéséhez,melyekvisszabocsátjákavizetazesőerdőre.azamazonas páratartalmának50 80százalékaazökoszisztémavízkörforgásábanmarad. Amikorafákatkivágják,kevesebbnedvességjutazatmoszférába,ígycsökkenazesőzés,ami időnkéntszárazsághozvezet. (405)AZESŐERDŐCSÖKKENTIATALAJPUSZTULÁST Azesőerdeifákgyökereiésanövényzetsegítenekatalajrögzítésében.Amikorafákatkivágják, nemmaradsemmi,amiatalajtvédené,ígykönnyenelmossaazeső.aztafolyamatot,melynek soránavízelmossaatalajt,talajpusztulásnaknevezzük. Azelmosotttalajafolyókbajutvagondotokozahalakésazemberekszámára.Azavarosvíztőla halakszenvednek,mígazembereknehezentudnakhajózniasekélyebbvíziutakonazegyre növekvőszemétmennyiségmiatt.időközbenagazdálkodókelveszítikanövénytermesztéshez fontostermőtalajt. (501)MIÉRTVANPUSZTULÁSBANAZESŐERDŐ? Éventeakkorafelületenvágjákkiéstesziktönkreazesőerdőket,mintMagyarország területénekegynegyede.azokanövényekésállatok,melyekezekbenazerdőkbenlaktak,vagy elpusztulnakvagymáserdőtkellkeressenekotthonuknak.miértvanpusztulásbanazesőerdő? Azesőerdőpusztulásánakésírtásánakfőokozójaazember.Számosokavanannak,amiértaz emberekírtjákazesőerdőt: +fa:mindgerendának,mindtüzifának; +mezőgazdaság:kis ésnagyfarmoknak; +területaszegénygazdálkodóknak,akikneknincshollakniuk; +legelőamarháknak;és +útépítés (502)FAKITERMELÉSAZESŐERDŐBEN world.mongaby.com

8 8 Azesőerdőpusztulásánakegyikfőokaafakitermelés.Sokfélefát,melyeketbútor és padlókészítésre,illetveépítkezésrehasználnak,afrikai,ázsiaiésdél amerikaiesőerdőkből termelnekki.anyugatiországokbanélőemberekbizonyosfatermékekmegvásárlásávaldirekt módonhozzájárulnakazesőerdőpusztulásához. Bárafakitermeléstkörnyetzetkímélőmódonisellehetvégezni,azesőerdőbentörténő fakitermeléstöbbségenagyonromboló.anagyfákatkivágjákésvégighúzzákazerdőn,míga bekötőutakelérhetővéteszikazerdőfélreesőrészeitaszegénygazdálkodókszámára mezőgazdaságitevékenységekfolytatására.afrikábanafakitermelőmunkásokgyakran "bozóthúst"esznekafehérjemiatt.avadonélőállatokat:gorillát,őzet,csimpánzotvadásznak étkezéscéljából.. Akutatásokkimutatták,hogyazokbanazerdőkben,aholakitermelészajlik,afajokszámajóval alacsonyabb,mintazérintetlenesőerdőkben.sokesőerdeiállatamegváltozottkörnyezetben nemképesatúlélésre. Ahelyilakosoktöbbnyireazesőerdeifákathasználjáktüzifaésépítőanyagkészítéséhez.A múltbaneznemvoltkároshatássalazökoszisztémára.mindamellett,máraanagyszámú lakossággalrendelkezőterületekenpusztánafátgyűjtőemberekroppantnagykárokattudnak okozni.például,aközép afrikai(ruandaéskongóidem.közt.)menekülttáborokkörülierdőket egyeshelyekengyakorlatilagmegfosztottákazösszesfától. (503)MEZŐGAZDASÁGAZESŐERDŐBEN Éventetöbbezerkilométernyiesőerdőttarolnaklemezőgazdaságicélból.Azesőerdőfarmokká valóatalakításáértfelelőskétfőcsoportaszegénygazdálkodókésavállalatok. Avilágszámospontjánaszegénygazdálkodókazesőerdőeltakarításátólfüggnek,hogy családjukatellássákélelemmel.mivelnincsszámukraelérhetőjobbmezőgazdaságiterület, ezekazemberekatarvágásésfelégetésmódszerétalkalmazzák,hogyrövididőrekisebb területeketmegtisztítsanak.általábanamegtisztítottterületetnéhányévigművelik,mígatalaj teljesenkifogyatápanyagból,ígykénytelenektovábbmenniújabbterületre. Mezőgazdaságivállalatoktöbbesőerdőtírtanakki,mintvalaha,főlegazAmazonasban,aholaz erdőtnagysávokbanszójababfarmokkáalakítják.egyesszakértőkúgyvélik,hogyegynapon Dél AmerikatermőföldjeivetekednifognakKözépnyugat Amerikatermőföldjeivel.Ezen termőföldeknagyrészeazamazonasrovásárafogkialakulni. (503a)Miértrosszabioüzemanyagazesőerdőnek? world.mongaby.com

9 world.mongaby.com 9 Nemrégmegnőttazérdeklődésaziránt,hogynövényiüzemanyaggalhelyettesítsékazeddig kőolajbólnyertbenzintésgázolajt,mivelezeküvegházhatásúgázokatbocsátanakaz atmoszférába,amimelegítiaföldet. Ezeketanövényialapúüzemanyagokat,melyeketbioüzemanyagoknaknevezünk,általában mezőgazdaságitermésbőlnyerik.abioüzemanyagnakkétfőtípusalétezik:etanolésbiodízel. Azetanoltáltalábankukoricábóléscukornádbólkészítik,mígabiodízeltpálmafák gyümölcséből,szójababbólésrepcéből. Báramezőgazdaságitermésbőlnyertbioüzemanyagokkevesebbszennyeződéstés üvegházhatásúgáztidéznekelő,mintakőolajbólnyertüzemanyagok,atudósokúgyvélik,hogy gyakorlatbanegyesekkörnyezetvédelmiproblémákatokoznak.abioüzemanyagokárthatnaka szegényeknekis.enneknagyrésztgazdaságiokaivannak. Most,hogyahagyományosélelemnekszántterméseketenergiatermelésrehasználják,megnőtt akeresletezekreatermésekre,amiazáraknövekedéséhezvezet.báramagasabbárak kedvezőekegyesgazdálkodóknak,akiktöbbpénztkapnakatermésért,afogyasztóktöbbetkell fizessenekazélelemért.ezaztjelenti,hogyaszegényországokban,aholazemberekneknagyon kevéspénzükvan,sokanéheznek.2007 benés2008 banegyesországokbantüntettekés lázadoztakazokazemberek,akiknemtudjákmegfizetniamegdrágultélelmiszert. Atermésdrágulásaegyébproblémákatisokoz.Hogykihasználhassákamagasabbárakat, gazdálkodókavilágmindentájánnövénytermesztésreváltjákaföldet.mivelészak Amerikaés Európaföldjeineknagyrészétmárgazdálkodásrahasználják,amezőgazdaságatrópusok irányábaterjeszkedik,különösenbrazíliaésindonéziafelé,aholmégvannakóriási, gazdálkodásraalkalmasterületek.abajaz,hogyezeknekaterületeknekegyrészétjelenleg trópusiesőerdőkborítják.amikorgazdaságértésfarmokértagazdálkodókkiírtjákazesőerdőt, akivágottfákszén dioxidotésmásüvegházhatásúgázokatbocsátanakkiazatmoszférába (akárcsakafosszilisüzemanyagokégésközben).továbbá,azesőerdőkkiírtásakiszorítjaa bennszülöttnépeketéselpusztítjaazélővilágot.következésképpen,abioüzemanyagok környezetihatásajelentős. Egyesbioüzemanyagokkevésbérosszakmásoknál.Amikorelhagyatottmezőgazdasági területekenésolyanhelyekentörténikatermesztés,aholnincstermészetesökoszisztéma, akkorezkevesebbhatástgyakorolakörnyezetre,feltévehaaműtrágyázástésarovarírtószerek használatátnemvisziktúlzásba.ajövöbenújfajtabioüzemanyagokmégkevesebb üvegházhatásúgáztfognakkibocsátani,amivalóbanhasznoslehetmajdakörnyezetnek. Például,azEgyesültÁllamokbanazősgyephasználataabioüzemanyagtermelésbennagyobb terméshozamoteredményezhetéskevesebbszennyeződéstidézneelő,mintakukoricaalapú etanol.ugyanakkorazősgyepfokozhatjaatalajtermékenységétésnemborítjafelannak vízháztartását. (504)MARHÁKAZESŐERDŐBEN

10 10 AlegelőnekvalótisztogatásafőokaazAmazonasírtásánakésBrazíliamatöbbmarhahúst termel,mintvalaha.számosföldbirtokosamarhátnemcsakhúsáérttenyészti,hanemazértis, hogynagyobbbirtokratehessenszert.egyszerűenazáltal,hogymarháikatazerdőterületén legeltetik,aföldbirtokosoktulajdonjogokkaphatnakazilletőterületre. (505)ÚTÉPÍTÉSAZESŐERDŐBEN Utakésautópályáképítéseazesőerdőbennagyterületekettárfelafejlesztésnek.Brazíliábana transz amazonasiautópályaazteredményezte,hogyaszegénygyarmatosok,afavágókésaz ingatlan spekulánsokóriásierdősterületeketromboltakle.afrikábanafakitermelőutak lehetővéteszikazorvvadászokszámára,hogyveszélyeztetettvadállatokravadásszanak bozóthúsvagyeladáscáljából. (506)ASZEGÉNYSÉGSZEREPEAZERDŐÍRTÁSBAN Aszegénységfontosszerepetjátszikazerdőírtásban.Avilágesőerdőibolygónklegszegényebb területeintalálhatók.azesőerdőbenéskörnyékénélőemberekszámáraatúléléshez szükségesekezekazökoszisztémák.fátésgyümölcsőtgyűjtenek,vadállatokravadásznak,hogy legyenmitenniükéspénztkapnakavállalatoktól,akikanyagijavakattávolítanakelazerdőből. Legtöbbvidékiszegényneksohanemadódnakmegazokalehetőségek,melyeketmi,nyugati emberektermészetesnekveszünk.ezeknekazembereknekszintesohanemadatikmeg,hogy egyetemremehessenek,orvossá,gyárimunkássávagytitkárnővéválhassanak.azőket körülvevőföldbőlkellmegélniükéshasznosítaniukazotttalálhatójavakat.azőszegénységük azegészvilágkáráramegyatrópusiesőerdőkésavadvilágelvesztésemiatt.hanem gondoskodunkezekrőlazemberekről,azesőerdőketnemtudjukmegmenteni. (601)HOGYANMENTHETJÜKMEGAZESŐERDŐKET? Azesőerdőkeltűnésenagyongyorsanzajlik.Ajóhíraz,hogynagyonsokanmegakarják menteniazesőerdőket.arosszhíraz,hogyeznemleszkönnyűfeladat.sokember együttműködéseéserőfeszítéseszükségesahhoz,hogybiztosítanitudjukatúléléstazesőerdők ésvadvilágukszámára,hogygyermekeinkértékelhessékésélvezhessékazt. Azesőerdőkés tágabbértelemben avilágökoszisztémáinakmegmentéséhezegyrésztafákra kellösszpontosítanunk. +Tanítsunkmásokatakörnyezetfontosságáraésarra,hogyanmenthetikmegazesőerdőket. +Állítsukhelyreamegcsonkítottökoszisztémákat:ültessünkfákatakivágotterdőkhelyére. +Bíztassukazembereketarra,hogyolyanmódonéljenek,melynemkárosítjaakörnyezetet. world.mongaby.com

11 11 +Hozzunklétreparkokat,hogymegvédjükazesőerdőketésavadvilágot +Támogassukazolyanvállalatokat,melyekigyekeznekkörnyezetszennyezésnélkülműködni. (602)ESŐERDŐKMEGMENTÉSEOKTATÁSSEGÍTSÉGÉVEL Azoktatásnélkülözhetetlenrészeazesőerdőkmegmentésének.Ahhoz,hogyazemberekmeg akarjákmenteniazesőerdőket,látniukkellazokszépségétésérteniükfontosságát.akörnyezeti neveléstmindanyugatiországokban,példáulazegyesültállamokban,mindazokbanaz országokbanbekellenevezetni,aholesőerdőktalálhatók,példáulbolíviábanvagy Madagaszkáron. AzEgyesültÁllamokbanazemberekmegkellhogyértséksajátszerepüketazesőerdők elvesztésében.például,bizonyostermékek,mintamahagónivásárlásahozzájárulmás országokbanazesőerdőkírtásához.hami,akárcsakazamerikaiak,igyekszünktöbbetmegtudni akörnyezetről,megérthejük,mitveszítünkazesőerdőkeltűnésével.ugyanakkoreldönthetjük, hogyolyantermékeketvásárolunkésolyanvállalatokatésszervezetekettámogatunk,melyek segítikazesőerdőket. Azesőerdőkországaibansokszorahelyilakosoksemtudják,miértfontosakazesőerdők. Oktatásiprogramokáltalezekazemberekmegtanulhatják,hogyazesőerdőalapvető szolgáltatásokatnyújt(mintpéldáultisztavíz)ésolyannövényeknekésállatoknakadotthont, melyekavilágonseholmásholnemtalálhatókmeg.egyolyanhelyen,mintmadagaszkár,kevés gyerektudja,hogyamerikábannemtalálunkmakimajmot.ésörülnek,amikormegtudják,hogy amakimajomcsakmadagaszkáronél. (603)AZESŐERDŐKHELYREÁLLÍTÁSA Hamegakarjukvédeniazesőerdőket,arraiskellgondolnunk,hogyanállíthatjukvisszaa megrongálterdőkegészségét.bárképtelenségegyesőerdőtújraültetni,egyeserdők helyreállnakazírtásután,főleghakapnaknémisegítséget,fákültetésével.bizonyosesetekben azislehetséges,hogyaletaroltterületeketfejlettmezőgazdaságicélokrahasználvaélelmet biztosítsunkazottlakóembereknek.haezeknekazembereknekvanmitenniük,nemlesz szükségükarra,hogymégtöbberdőtkiírtsanakanövénytermesztéshez. Akutatásegyikígéreteságaazokatazősitársadalmakatvizsgálja,melyekazAmazonasbanéltek azeurópaiakxv.századibevonulásaelőtt.állítólagezekanépekazesőerdőszegényestalaját feltudtákjavítanifaszénnelésállaticsontokkal.atalajminőségfeljavításávalazamazonas letaroltterületeineknagyrészétamezőgazdaságtámogatásáralehetnehasználni.ez csökkentenéannakaveszélyét,hogyújabberdőkváljanakmezőgazdaságiterületekké. Továbbá,a"feketeföld" neknevezetttalajaglobálisfelmelegedéstismegakadályozhatja, mivelmagábaszívjaaszén dioxidot,egyfontosüvegházhatásúgázat. world.mongaby.com

12 12 (604)BÍZTASSUKAZEMBEREKETKÖRNYEZETKÍMÉLŐÉLETMÓDRA Azesőerdőkésakörnyezetmegmentésénekkulcsfontosságúrésze,hogyazembereketolyan életmódrabíztassuk,melykevésbéártalmasakörülöttüklevővilágra.üzemanyag takarékos autóvezetése,avíztakarékoshasználata,avillanyleoltása,mikornincsszükségünkrá,a hulladékújrahasznosításamindannakmódja,hogyancsökkenthetjükkörnyezetihatásunkat. Mittehetünk,hogysegítsükakörnyezetet? Azesőerdőkországaibanszámostudósésszervezetdolgozikazon,hogyazembereket környezetkímélőéletmódrabíztassák.vannak,akikeztazelvet"fenntarthatófejlődés" nek nevezik.afenntarthatófejlődéscélja,hogyazemberekéletminőségejavuljon,deugyanakkora környezetneszenvedjenkárt.azesőerdőbenéskörnyékénélőemberekmegélhetésének javításanélkülnagyonnehézmegóvniaparkokatésavadvilágot.ahhoz,hogyaparkok működjenek,atermészetvédelemahelyiemberekérdekébenkell,hogylegyen. (605)HOZZUNKLÉTREPARKOKAT,MELYEKMEGVÉDIKAZESŐERDŐTÉSAVADVILÁGOT Védettterületek,mintpéldáulnemzetiparkoklétrehozásanagyszerűmódjaazesőerdőésmás ökoszisztémákmegmentésének.avédettterületolyanhely,melykörnyezetivagykulturális értékeimiattvédelmetkap.általábanavédettterületekakormányvezetésealattállnakés erdőőrökbiztosítjákaparkszabályainakérvényrejutásátésmegakadályozzákavadászatot,fák kivágásátésmástörvényellenestevékenységekvégrehajtását. Maalegveszélyeztetettebbfajokközülsokaknakaparkoknyújtanakvédelmet.Azolyanállatok, mintapandacsakvédettterületentalálhatók. Avédettterületekahelyilakosságtámogatásávalalegsikeresebbek.Haahelyilakosok törődnekaparkkal,létrehozhatnakegy"közösségifigyelőt",amimegvédiaparkota törvényellenesfakitermeléstőlésazorvvadászattól. Azesőerdőkvédelménekegyhatékonymódjaaz,habevonjukabennszülöttembereketapark vezetésébe.abennszülöttektöbbettudnakazerdőről,mintbárkimásésérdekükbenáll oltalmaznieztatermékenyökoszisztémát,melyellátjaőketélelemmel,menedékkeléstiszta vízzel.akutatásokalapjánazderültki,hogyegyesesetekbena"bennszülöttrezervátumok" tulajdonképpenjobbvédelmetnyújthatnakazamazonasiesőerdőknek,minta"nemzeti parkok". world.mongaby.com

13 13 Aparkokugyanakkorsegíthetikazesőerdőországainakgazdaságátazáltal,hogyodavonzzáka külföldituristákat,akikbelépőtfizetnek,helyiidegenvezetőtbérelnekéshelyikézműves tárgyakat,mintpéldáulkosarat,pólótésgyöngykarperecetvásárolnak. (606)TÁMOGASSUKAKÖRNYEZETKÍMÉLŐVÁLLALATOKAT Manapságszámosvállalatfoglalkozikakörnyezetkérdésével.Ezekavállalatokkeresikamódját annak,hogyancsökkenthetnékakörnyezetihatásukatújrahasznosítással,kevesebbenergia felhasználásávalésmásországoktermészetvédelmitörekvéseinektámogatásával.hami, fogyasztóktámogatjukezeketavállalatokatazáltal,hogyazőtermékeiketésszolgáltatásaikat vásároljuk,ezakörnyezetnekjóttesz. Hogyantudhatjukmegegyvállalatról,hogykörnyezetbarát e? (607)ÖKOTURIZMUS Azökoturizmusakörnyezetértfelelősségetvállalóutazásatermészetiéskulturálisértékek élvezeteésértékelésecéljából.elvilegazökoturizmuskörnyezetihatásakevéséshozzájárula helyilakosokjólétéhez. (610)MITTEHETÜNKAKÖRNYEZETÜNKÉRTOTTHON? Jónéhánydologvan,amitotthontehetünkkörnyezetihatásunkcsökkentéseérdekében. +Együnkkevesebbmarha éssertéshúst.+ahalésbaromfikörnyezetihatásajóvalkisebb,míg másfehérjeforrások,beleértveadióféléketésabioszóját,mégkevésbészennyezikbolygónkat. +Gondoljunkacsomagolásra,mielőttvásárolunk.Azegyenkéntbecsomagoltcukorkáknagyon sokszemetettermelnek,mígagyümölcsökészöldségekegészségesebbekéskevesebb szemétteljárnak. +Kapcsoljukleavillanyt,amikornincsrászükségünk.Amikoravillanykörtekiég,helyettesítsük energiatakarékoségővel. +Nepazaroljukavizet. +Hasznosítsukújraahulladékot. +Bíztassukszüleinket,hogyenergiatakarékosautótvezessenekésnefűtséktúlalakást. +Netegyükkiháziállatainkat,mikormárnemakarjukőket.Mielőttházikedvencetvásárolnánk, gondoljukmeg,készenállunk e,hogygondjátviseljük.egyházikedvenctartásafelelősséggeljár. Mittehetünkazesőerdőkmegmentéseérdekében? +Nevásároljunkvadállatokbőrébőlkészülttermékeket. world.mongaby.com

14 14 +Nevegyünkegzotikus,vadonbólösszegyűjtöttállatokat.Megkérdezhetjüka kisállatkereskedésben,hogyazállatok"vadonfogottak"vagy"fogságbantenyésztettek".a "tenyésztett"állatokkörnyezetbarátabbak. +Vásároljunkújrahasznosítottpapírt. +NevegyünkfatermékeketIndonéziából,Malajziából,BrazíliábólésAfrikából,hacsaknem tudjuk,hogykörnyezetbarátszállítóktólszármaznak.haafa"igazolócímkével"vanellátva, tudhatjuk,hogyveszélytelenazesőerdőre.azigazolócímkeegyikpéldájaaz"fsc tanusítvány", amijelzi,hogyafamegfelelőengondozotterdőbőlszármazik. +Tanuljunktöbbetazesőerdőrőlésabenneélőnövényekrőlésállatokról.Mondjukel barátainknakésszüleinknek,miértfontosakazesőerdők. (611)SZERZŐIJOG Amongabay.combeleegyezésétadjaahonlapontalálhatódokumentumokingyenterjesztésére nyomtatásbanvagymásképp,feltétel:amongabay.comforráskéntvalófeltüntetése. Amongabay.comcéljaaz,hogyfelkeltseazélővilágésavadonirántiérdeklődést,illetve elősegítseakörnyezetvédelmiproblémáktudatosítását.ahonlaptartalmánakszerzője,hacsak nincsmásképpjelezve,rhettbutler. Magyarrafordította <ahref="http://www.proz.com/profile/996419"target="_blank">parajdirózsa</a>. Ahonlapangolváltozataismegtekinthető. world.mongaby.com

EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvének szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás

EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvének szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás Nyomtatás Az EK kedvezmyes származási szabályrendszere 2012.11.26. EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvek szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás Kedvezmyes elbánások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17) 1/b. sz. melléklet A természetes személyek, a vállalkozások és a szervezetek a forint- és/vagy devizaszámláiról kezdeményezett deviza átutalási megbízásaikat,

Részletesebben

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás)

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) 2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

Mi kerül az asztalra? Helyzetjelentés növényi eredetű élelmiszereink peszticid tartalmáról

Mi kerül az asztalra? Helyzetjelentés növényi eredetű élelmiszereink peszticid tartalmáról Mi kerül az asztalra? Helyzetjelentés növényi eredetű élelmiszereink peszticid tartalmáról Szemánné Dobrik Henriett NÉBIH NTAI Miskolci Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium Mi kerül az asztalra?

Részletesebben

DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG

DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG Banki használatra/ For bank use only/ Nur für Bank Számlavezető hely neve és címe Ügyintéző Egyedi jutalék NÁCS tranzakció

Részletesebben

Élő Bolygó Jelentés 2014

Élő Bolygó Jelentés 2014 A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉBEN RÉSZT VETTEK: REPORT JELENTÉS IT HU N 2014 Élő Bolygó Jelentés 2014 Összefoglaló WWF Élő Bolygó Jelentés 2014, 1 A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG GYORS ÜTEMBEN CSÖKKEN, MIKÖZBEN A TERMÉSZETTEL

Részletesebben

a párbeszéd nyelve: a spanyol

a párbeszéd nyelve: a spanyol a párbeszéd nyelve: a spanyol A Cervantes Intézet Védnökségének Tiszteletbeli Elnöke Őfelsége I. János Károly Spanyolország Királya A Cervantes Intézetet Spanyolország 1991-ben hozta létre a spanyol nyelv

Részletesebben

Földrajz 9. évfolyam

Földrajz 9. évfolyam Földrajz 9. évfolyam Pótvizsga tételsor 2013/2014. tanév 1. A Naprendszer bolygói, a Nap jellemzői 2. A Föld alakja, mozgásai és azok következményei. Helyi idő, zónaidő 3. A Hold mozgásai, fényváltozásai,

Részletesebben

3/c melléklet Szolgáltatási díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon szolgáltatás esetén

3/c melléklet Szolgáltatási díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon szolgáltatás esetén 1. Egyszeri díjak Belépési díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele esetén Vonal típus Egyéni fővonal 2. és további egyéni fővonal Üzleti fővonal 1-2 vonal Üzleti fővonal

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM BEL- és KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan 7. sz. melléklet ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan a) A Számlavezetı hely csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Számlavezetı

Részletesebben

Dunakeszi Jézus Szíve templom Hírlevele

Dunakeszi Jézus Szíve templom Hírlevele Dunakeszi Jézus Szíve templom Hírlevele 2011. Június 6. évfolyam 6. szám IMA BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA KÖZBENJÁRÁSÁÉRT Boldog János Pál, a mennyek ablakából add ránk áldásodat! Áldd meg az egyházat, amelyet

Részletesebben

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

összeg (kedvezménnyel együtt)** Kedvezmény %-os értéke Kedvezmény

összeg (kedvezménnyel együtt)** Kedvezmény %-os értéke Kedvezmény A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. február 1-jétől Tartalomjegyzék

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.11.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 997/2010/EU RENDELETE (2010. november 5.) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak az Unióba

Részletesebben

Kína és a túlhevülés kockázatai

Kína és a túlhevülés kockázatai Kína és a túlhevülés kockázatai Nagy Márton Miskolc 212. November Tartalom 1. A kínai gazdaság szerkezete nagyvonalakban 2. Felmerülő kockázatok és kezelésük Az előadás megállapításai az előadó véleményét

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

2015.02.17. Környezetállapot-értékelés II. (NGB_KM018_2) A) Földünk környezeti állapota (3. rész) A kontinensek vízkészlete

2015.02.17. Környezetállapot-értékelés II. (NGB_KM018_2) A) Földünk környezeti állapota (3. rész) A kontinensek vízkészlete ivóvízhiány és a belőle következő közegészségügyi problémák Globális édesvíz-felhasználás Környezetállapot-értékelés II. (NGB_KM018_2) A) Földünk környezeti állapota (3. rész) 2014/2015-ös tanév II. félév

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet A díjszabásban szereplő bruttó értékek

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet A díjszabásban szereplő bruttó értékek

Részletesebben

Ország Zóna Hálózat Szolgáltatás Afganisztán 4 Afghan Wireless Communication Company Csak hívásfogadás, SMS fogadás, adatszolgáltatás lehetséges

Ország Zóna Hálózat Szolgáltatás Afganisztán 4 Afghan Wireless Communication Company Csak hívásfogadás, SMS fogadás, adatszolgáltatás lehetséges Afganisztán 4 Afghan Wireless Communication Company Etisalat Afghanistan MTN (Areeba) Afghanistan Roshan Albánia 2 Albanian Mobile Communications Eagle Mobile Albania Algéria 4 ATM Mobilis (Algerie Telecom)

Részletesebben

Hatályos: 2015.08.01. 1/16

Hatályos: 2015.08.01. 1/16 Díjszabás MOL mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, MOL mobile ügyfelek részére A MOL mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) e Jelen díjszabás 2015. augusztus 1. napjától

Részletesebben

2014. június 19. Bogsch Erik Modern mecenatúra a magyar gyógyszeripar szerepe az agyvisszaszívásban

2014. június 19. Bogsch Erik Modern mecenatúra a magyar gyógyszeripar szerepe az agyvisszaszívásban 2014. június 19. Bogsch Erik Modern mecenatúra a magyar gyógyszeripar szerepe az agyvisszaszívásban Richter Gedeon 113 éve az innováció és a minőségi gyógyítás szolgálatában Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált,

Részletesebben

Fenntartható Erdőgazdálkodás Európában. 2. Modul: Fenntartható faipar

Fenntartható Erdőgazdálkodás Európában. 2. Modul: Fenntartható faipar Fenntartható Erdőgazdálkodás Európában 2. Modul: Fenntartható faipar Képés és szemléletfomálás Miskolc, 2013. április 18. Képző: Újszászi Györgyi Védegylet/A Világ Bolt Kft Célkitűzések: a fenntartható

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék ÓBUDAI EGYETEM KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. február Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

A világ természet- és társadalomföldrajza II. című tantárgy kollokviumhoz

A világ természet- és társadalomföldrajza II. című tantárgy kollokviumhoz TOPOGRÁFIAI NÉVANYAG A világ természet- és társadalomföldrajza II. című tantárgy kollokviumhoz 1. Egy európai ország ázsiai perifériája: a természeti erőforrásokban gazdag Szibéria Tájak, természeti erőforrások:

Részletesebben

Nemzetközi kereskedelem. Társadalomföldrajzi szintézis gyakorlat 2008

Nemzetközi kereskedelem. Társadalomföldrajzi szintézis gyakorlat 2008 Nemzetközi kereskedelem Társadalomföldrajzi szintézis gyakorlat 2008 Világgazdaság: korábban nemzetgazdaságok összessége ma már globális világgazdaság Nagy árbevételű vállalatok nemzetközi versenye 160

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. pontos utalás az Egyéni Előfizetőkre vonatkozó ÁSZF módosított rendelkezéseire Törzsszöveg 1.2, az 1.3, 1.6, 1.7, valamint 2.1.1.

KÖZLEMÉNY. pontos utalás az Egyéni Előfizetőkre vonatkozó ÁSZF módosított rendelkezéseire Törzsszöveg 1.2, az 1.3, 1.6, 1.7, valamint 2.1.1. KÖZLEMÉNY A Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy Egyéni és Üzleti/Intézményi Előfizetőkre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit és azoknak vonatkozó

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás)

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete Érvényes: 01. július 6-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) Módozatok: C rövid lejáratú

Részletesebben