Trópusi esőerdők Szerző: Rhett A. Butler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Trópusi esőerdők Szerző: Rhett A. Butler"

Átírás

1 1 Trópusiesőerdők Szerző:RhettA.Butler (001)MIAZESŐERDŐ? Atrópusiesőerdőolyanerdő,melybenafákmagasak,azéghajlatforróésnagyonsokatesik. Vannakolyanesőerdők,aholnaponta3cm nélistöbbetesik! AzesőerdőkAfrikában,Ázsiában,Ausztráliában,illetveKözép ésdél Amerikábantalálhatók.A világlegnagyobbesőerdőjeazamazonas. (002)HOLTALÁLHATÓKAZESŐERDŐK? Azesőerdőkatrópusokontalálhatók,aBaktérítőésRáktérítőközöttiövezetben.Ebbenaz égövbenanapnagyonerős,azévmindennapjánszinteugyanannyiideigsüt,ígyazéghajlat egyenletesenforró. Esőerdőkszámosországbanelőfordulnak.Alegnagyobbesőerdőkkelrendelkezőországoka következők: 1Brazília 2KongóiDemokratikusKöztársaság 3Peru 4Indonézia 5Kolumbia 6PápuaÚj Guinea 7Venezuela 8Bolívia 9Mexikó 10Suriname (003)MILYENEGYESŐERDŐ? Mindenesőerdőegyedi,viszontvannakbizonyostulajdonságok,melyekmindentrópusi esőerdőrejellemzőek. +Földrajzihely:azesőerdőkatrópusokontalálhatók +Csapadék:azesőerdőkbenlegalább200cmesőesikegyévben +Lombkoronaszint:azesőerdőlombkoronaszintjétaszorosanegymásmellettelhelyezkedőfák ágaiésleveleialkotják.azesőerdőnövényeinekésállatainaknagyrészealombkoronaszintben él.alombkoronaszint30mmagasságbanislehet. world.mongaby.com

2 2 +Biodiverzitás:azesőerdőkmagasfokúbiológiaisokféleséggelvagybiodiverzitással rendelkeznek.azugyanabbanazökoszisztémábantalálhatóélőlények nővények,állatok, gombák változatosságátnevezzükbiodiverzitásnak.atudósokvéleményeszerintaszárazföldi nővényeknekésállatoknakmintegyfeleazesőerdőbenél. +Fajokköztiszimbiózis:azesőerdőkülönbözőfajaigyakranegyüttműködnek.Aszimbiózis olyankapcsolatot,együttéléstjelent,melybenkét,különbözőfajhoztartozóállatúgysegíti egymást,hogyazmindkettejükszámáraelőnyös.például,egyesnövényeklakóhelyetéscukrot biztosítanakahangyáknak.cserébeahangyákmegvédikanövénytmásrovaroktól,melyeka növényleveleivelakarnaktáplálkozni. (004)MIALOMBKORONASZINT? Azesőerdőbenlegtöbbnövényésállatnemagyepszintenél,hanemalombkoronaszintnek nevezettlevelekkelsűrűnátszőttvilágban.alombkoronaszint,mely30mmagasságbanislehet, azesőerdőfáinakegymásbaszövődőágaibólésleveleibőláll.atudósokúgyvélik,hogyaz esőerdeiélet70 90százalékaafákonvan,melyanövényekésállatokszámáraalegbőségesebb élőhely.ajólismertállatokközülsokanalombkoronaszintbenélnek,beleértveamajmot, békát,gyíkot,madarat,kígyót,csigát,lajhártésvadmacskát. Alombkoronaszintközegelényegesenkülönbözikagyepszintközegétől.Napközbena lombkoronaszintszárazabbésforróbb,mintazerdőtöbbirészeésazitteninövényekésállatok különösenalkalmasakafákonvalóéletre.például,mivelaleveleksokaságaéssűrűségea lombkoronaszintbencsaknéhányméterreengedellátni,azállatokközülsokanhangos hívásokkal,érzelgősdalolássalkommunikálnak.afákköztirésekmiattalombkoronaszintegyes állatairepülve,csúszvavagyugrálvaközlekednekafáktetején. Atudósokrégotaszeretnéktanulmányoznialombkoronaszintet,deafákmagasságamiatta kutatásmindezidáignehézkesvolt.mamárléteznekkülönlegesfelszerelésekkötélhídakkal, létrákkaléstornyokkal,melyeksegítikatudósokatalombkoronaszinttitkainakfelfedezésében. Alombkoronaszintcsakegyazesőerdőtöbb,függőlegesszintjeközül.Abaloldalonlevőábrán láthatodatöbbiszintetis(felsőlombkoronaszint,alsólombkoronaszint,cserjeszintés gyepszint). (005)AZESŐERDŐGYEPSZINTJE Alombkoronaszintlevélrengetegénekköszönhetőenagyepszintsötétésnyirkos. Mindazonáltal,állandóárnyékosságaellenéreisagyepszintfontosrészeazesőerdő ökoszisztémájának. world.mongaby.com

3 3 Agyepszintaz,aholvégbemegyalebomlás.Alebomlásazafolyamat,melyneksoránabomlást elősegítőélőlények,mintpéldáulagombákésmikroorganizmusoklebontjákazelhalt növényeket,állatokatésújrahasznosítjákanélkülözhetetlentápanyagokat. Azesőerdőlegnagyobbállataiközülsokanélnekagyepszinten.Ezekközöttszerepelazelefánt, atapírésajaguár. (201)MIÉRTVANAZESŐERDŐBENANNYIFÉLENÖVÉNYÉSÁLLAT? AtrópusiesőerdőknyújtjákaFöldönélőorganizmusoklegnagyobbváltozatosságát.BáraFöld felületénekmindössze2százalékátborítják,azesőerdőkaföldönélőnövényekésállatok50 százalékánakadnakotthont.néhánypéldaazesőerdőgazdagságára: +azismert250000növényifajközül170000azesőerdőbentalálható +mígazegyesültállamokban81békafajél,addigmadagaszkárnak,amitexas nálkisebb,300 fajaislehet. +mígeurópában321pillangófajlétezik,aperuiesőerdőegyikparkjában(manunemzetipark) 1300fajttalálhatunk. Anövényiésállatisokaságazesőerdőbenakövetkezőokokravezethetővisssza: +Éghajlat:mivelazesőerdőkatrópusiégövbentalálhatók,nagyonsoknapfénytkapnak.Ezta napfénytanövényekafotoszintézissoránenergiáváalakítják.asoknapfénykövetkeztébenaz esőerdőbennagymennyiségűenergiakeletkezik.eztazenergiátanövényzettárolja,melyetaz állatokmegesznek.mivelsokazélelem,sokfélenövényiésállatfajélitt. +Lombkoronaszint:alombkoronaszintszerkezetelehetővéteszi,hogyanövényekésállatok nagyobbterületenterjeszkedjenek.alombkoronaszintújélelemforrást,menedéketés búvóhelyetbiztosít,újabbvilágotnyitakülönbözőfajokközöttikölcsönhatásoknak.például,a lombkoronaszintbentalálhatóabroméliánaknevezettnövény,melyleveleiközötttároljaa vizet.azolyanállatok,mintabékavadászatravagypeterakásrahasználjákezeketa víztartályokat. (202)ESŐERDEIEMLŐSÖK Atrópusiesőerdőszámosemlősnekadotthont. (203)ESŐERDEIMADARAK Atrópusiesőerdőszámosmadárfajnakisazotthona. (204)Esőerdeihüllőkéskétéltűek world.mongaby.com

4 4 Atrópusiesőerdőbensokfajtahüllőéskétéltűtalálható. (205)Esőerdeihalak Azesőerdővízkészlete beleértveafolyókat,patakokat,tavakatésmocsarakat azédesvízi halfajoknagyrészénekbiztosítotthont.csakazamazonas medencébentöbbmint3000ismert fajéstalánugyanennyiazonosítatlanfajél. Azédesvíziakváriumbantartotttrópusihalaktöbbségeazesőerdőbőlszármazik.Azolyan halak,mintpéldáulavitorláshal,neonhal,diszkoszhalésaközönségesalgaevőharcsaadélamerikaitrópusierdőkbőljönnek,mígadánió,gurámi,sziámiharcoshalésazövesdíszcsík Ázsiábanhonosak. (206)Esőerdeirovarok Azesőerdőbentalálhatóállatfajoknagyrészerovar.Atudósokáltalmegnevezettésleírt fajoknakkörülbelülegynegyedebogár.közel500000különbözőbogárlétezéseismert. (301)ESŐERDEIEMBEREK Atrópusiesőerdőtörzsiemberekotthona,akikkörnyezetükretámaszkodnakélelemért, menedékértésgyógyszerekért.managyonkevésesőerdeiemberélhagyományaiszerint; legtöbbjüketkiszorítottákatelepesekvagyakormányzatokkényszerítettékőketarra,hogy életmódjukatfeladják. AmegmaradtesőerdeiemberekközülazAmazonasbanélnekalegnagyobbközösségek,dea modernvilágrájukishatássalvan.bárahagyományosvadászatotésgyűjtögetéstazerdőben végzik,legtöbbamerindián(ígynevezzükőket)növénytermesztésselfoglalkozik(banán, manióka,rizs),nyugatijavakathasznál(fémedények,lábasok,eszközök)ésrendszeresen élelmetésjavakatviszpiacieladásraaközelivárosokba.mégisnagyonsokattanulhatunktőlük azesőerdőről.páratlantudássalrendelkeznekabetegségeketgyógyítónövényekrőlésmélyen ismerikazamazonasműködédét,élővilágát. AzAfrikábanélőerdeiőslakosokatpigmeusoknakisnevezzük.Alegmagasabbpigmeusok,a mbutinépcsoporttagjai,aligérikela150cm t.alacsonytermetüknekköszönhetően hatékonyabbantudnakmozogniazerdőben,mintamagasabbemberek. (302)NAGYCIVILIZÁCIÓKAZESŐERDŐBEN world.mongaby.com

5 5 Maalegtöbberdőlakókistelepülésekbenélvagypedignomádvadász ésgyűjtögető életmódotfolytat.atrópusiesőerdőkésakörnyezőterületekamúltbannagycivilizációknak mintamaják,inkákésaztékok adtakhelyet,akikkomplextársadalmakatalakítottakkiés nagybanhozzájárultakatudományhoz. Ezekanagycivilizációknéhányolyankörnyezetvédelmiproblémávalszembesültek(túlzott erdőveszteség,talajpusztulás,túlnépesedés,víztartalékokhiánya),melyekkelmiszembesülünk ma.amajákesetébenakörnyezetrombolásolyanméreteketöltött,hogyezokozhatta bukásukat. (303)ABENNSZÜLÖTTEKTUDÁSAAGYÓGYHATÁSÚNÖVÉNYEKRŐL Azesőerdőkutatásánakegyiklegizgalmasabbterületeazetnobotanika,melyaztvizsgálja,hogy azemberekmikénthasználjákanövényeketbetegségekésrendellenességekkezelésére.az erdőlakóknakhihetetlentudásukvanagyógyhatásúnövényekről,melyekkelakígyóharapástól adaganatokigmindenttudnakgyógyítani. Anyugativilágbanhasznált,receptreadottgyógyszerekamainapignövényekbőlszármaznak, ésazoknakanövényeknek70százaléka,melyekbenazamerikainemzetirákintézet(nci) rákellenestulajdonságokatfedezettfel,kizárólagazesőerdőbentalálható. Agyógyhatásúnövényekrőlvalótudástrendszerintafalusámánjavagy"varázslója"őrzi.A sámánlegtöbbszöralaposankidolgozottszertartásokésrituálékkereténbelülkezelia betegeketaközelierdőbőlgyűjtöttnövéyekkel. (304)MITÖRTÉNTAZAMAZONASŐSHONOSNÉPEIVEL? MielőttKolumbuszKristóffelfedeztevolnaazÚjvilágotaXV.században,7 10milliórabecsült amerindián(ígyhivjákazamerikaibennszülöttnépeket)éltazamerikaiesőerdőkben,ennek felebrazíliában.azandokbanlétezteknagyvárosokésazamazonastámogattaa mezőgazdasággalfoglalkozótársadalmakat. Azeurópaiakérkezésevégetvetettaközép ésdél amerikaiőshonoscivilizációknak.az európaiakolyanbetegségekethordoztak,melyekamerindánokmillióitpusztítottákelés100 évenbelülazamerindiánlakosság90százalékkalcsökkent.atúlélőktöbbségeazerdő belsejébenélt:vagyazeurópaiakszorítottákodavagyhagyományosanéltekottkisebb csoportokban (305)GYEREKEKAZESŐERDŐBEN world.mongaby.com

6 6 Bárnemtévéznek,neminterneteznekésnemvideojátékoznak,azesőerdeigyerekekis sokmindentcsinálnak,amitmiisszoktunk.játszanakabarátaikkal,segítenekacsaládnaka házimunkábanésiskolábajárnak. Mivelaz"esőerdeigyerekek"közelebbvannakatermészethez,mintazátlagamerikaigyerek, olyandolgokattanulnak,melyekazőkörnyezetükbenhasznosak.márkiskorábanszámos gyerekmegtanulja,hogyankellhalászni,vadászniésjavakatilletveélelmetbegyűjteniaz erdőből.azamazonasbanéshasonlóhelyekenagyerekekajátszótérésbevásárlóközpont helyettaszabadbanszórakoznak:azerdőben,afolyókbanéspatakokbanjátszanak. (401)MIÉRTFONTOSAZESŐERDŐ? Aglobálisökoszisztémaszámárafontosazesőerdő.Azesőerdő: +számosnövénynekésállatnakbiztosítotthont; +segítstabilizálniaföldéghajlatát; +megvédazárvízzel,szárazsággaléstalajpusztulássalszemben; +gyógyszerekésélelmiszerekforrása; +fenntartjaatörzsinépeket;és +érdekeskirándulóhely (402)AZESŐERDŐSTABILIZÁLJAAZÉGHAJLATOT Azesőerdőszén dioxidotnyelelazatmoszférábólésezáltalsegítstabilizálniaföldéghajlatát. Vélhetőenazatmoszférábanlevőszén dioxidtöbbletokozzaazéghajlativáltozásokat,aglobális felmelegedésáltal.következésképpenazesőerdőfontosszerepetjátszikaglobális felmelegedéskezelésében. Esőgenerálásávalésahőmérsékletenyhítésévelazesőerdőahelyiidőjárásifeltételeketis befolyásolja. (403)AZESŐERDŐOTTHONTBIZTOSÍTANÖVÉNYEKNEKÉSAVADVILÁGNAK Azesőerdőavilágszámosnövény ésállatfajánakotthona,beleértvesokveszélyeztetettfajtis. Azerdőkkiírtásasokfajthalálraítél.Egyesesőerdeifajokcsakatermészetesélőhelyükön tudnakéletbenmaradni.azállatkerteknemtudnakmindenállatotmegmenteni. (404)AZESŐERDŐSEGÍTFENNTARTANIAVÍZKÖRFORGÁSÁT world.mongaby.com

7 7 Azesőerdősegítfenntartaniavízkörforgását.AzEgyesültÁllamokGeológiaiSzolgálataszerint "avízkörforgása,melyethidrológiaiciklusnakisnevezünk,leírjaavízfolyamatosmozgásáta Földfelszínén,aFöldfelszínefölöttésalatt." Azesőerdőszerepeavízkörforgásábanaz,hogykipárologásáltal(amikorisafotoszintézis soránnedvességetengedkialevelekenkeresztül)vizetbocsátkiazatmoszférába.anedvesség hozzájárulafelhőkképződéséhez,melyekvisszabocsátjákavizetazesőerdőre.azamazonas páratartalmának50 80százalékaazökoszisztémavízkörforgásábanmarad. Amikorafákatkivágják,kevesebbnedvességjutazatmoszférába,ígycsökkenazesőzés,ami időnkéntszárazsághozvezet. (405)AZESŐERDŐCSÖKKENTIATALAJPUSZTULÁST Azesőerdeifákgyökereiésanövényzetsegítenekatalajrögzítésében.Amikorafákatkivágják, nemmaradsemmi,amiatalajtvédené,ígykönnyenelmossaazeső.aztafolyamatot,melynek soránavízelmossaatalajt,talajpusztulásnaknevezzük. Azelmosotttalajafolyókbajutvagondotokozahalakésazemberekszámára.Azavarosvíztőla halakszenvednek,mígazembereknehezentudnakhajózniasekélyebbvíziutakonazegyre növekvőszemétmennyiségmiatt.időközbenagazdálkodókelveszítikanövénytermesztéshez fontostermőtalajt. (501)MIÉRTVANPUSZTULÁSBANAZESŐERDŐ? Éventeakkorafelületenvágjákkiéstesziktönkreazesőerdőket,mintMagyarország területénekegynegyede.azokanövényekésállatok,melyekezekbenazerdőkbenlaktak,vagy elpusztulnakvagymáserdőtkellkeressenekotthonuknak.miértvanpusztulásbanazesőerdő? Azesőerdőpusztulásánakésírtásánakfőokozójaazember.Számosokavanannak,amiértaz emberekírtjákazesőerdőt: +fa:mindgerendának,mindtüzifának; +mezőgazdaság:kis ésnagyfarmoknak; +területaszegénygazdálkodóknak,akikneknincshollakniuk; +legelőamarháknak;és +útépítés (502)FAKITERMELÉSAZESŐERDŐBEN world.mongaby.com

8 8 Azesőerdőpusztulásánakegyikfőokaafakitermelés.Sokfélefát,melyeketbútor és padlókészítésre,illetveépítkezésrehasználnak,afrikai,ázsiaiésdél amerikaiesőerdőkből termelnekki.anyugatiországokbanélőemberekbizonyosfatermékekmegvásárlásávaldirekt módonhozzájárulnakazesőerdőpusztulásához. Bárafakitermeléstkörnyetzetkímélőmódonisellehetvégezni,azesőerdőbentörténő fakitermeléstöbbségenagyonromboló.anagyfákatkivágjákésvégighúzzákazerdőn,míga bekötőutakelérhetővéteszikazerdőfélreesőrészeitaszegénygazdálkodókszámára mezőgazdaságitevékenységekfolytatására.afrikábanafakitermelőmunkásokgyakran "bozóthúst"esznekafehérjemiatt.avadonélőállatokat:gorillát,őzet,csimpánzotvadásznak étkezéscéljából.. Akutatásokkimutatták,hogyazokbanazerdőkben,aholakitermelészajlik,afajokszámajóval alacsonyabb,mintazérintetlenesőerdőkben.sokesőerdeiállatamegváltozottkörnyezetben nemképesatúlélésre. Ahelyilakosoktöbbnyireazesőerdeifákathasználjáktüzifaésépítőanyagkészítéséhez.A múltbaneznemvoltkároshatássalazökoszisztémára.mindamellett,máraanagyszámú lakossággalrendelkezőterületekenpusztánafátgyűjtőemberekroppantnagykárokattudnak okozni.például,aközép afrikai(ruandaéskongóidem.közt.)menekülttáborokkörülierdőket egyeshelyekengyakorlatilagmegfosztottákazösszesfától. (503)MEZŐGAZDASÁGAZESŐERDŐBEN Éventetöbbezerkilométernyiesőerdőttarolnaklemezőgazdaságicélból.Azesőerdőfarmokká valóatalakításáértfelelőskétfőcsoportaszegénygazdálkodókésavállalatok. Avilágszámospontjánaszegénygazdálkodókazesőerdőeltakarításátólfüggnek,hogy családjukatellássákélelemmel.mivelnincsszámukraelérhetőjobbmezőgazdaságiterület, ezekazemberekatarvágásésfelégetésmódszerétalkalmazzák,hogyrövididőrekisebb területeketmegtisztítsanak.általábanamegtisztítottterületetnéhányévigművelik,mígatalaj teljesenkifogyatápanyagból,ígykénytelenektovábbmenniújabbterületre. Mezőgazdaságivállalatoktöbbesőerdőtírtanakki,mintvalaha,főlegazAmazonasban,aholaz erdőtnagysávokbanszójababfarmokkáalakítják.egyesszakértőkúgyvélik,hogyegynapon Dél AmerikatermőföldjeivetekednifognakKözépnyugat Amerikatermőföldjeivel.Ezen termőföldeknagyrészeazamazonasrovásárafogkialakulni. (503a)Miértrosszabioüzemanyagazesőerdőnek? world.mongaby.com

9 world.mongaby.com 9 Nemrégmegnőttazérdeklődésaziránt,hogynövényiüzemanyaggalhelyettesítsékazeddig kőolajbólnyertbenzintésgázolajt,mivelezeküvegházhatásúgázokatbocsátanakaz atmoszférába,amimelegítiaföldet. Ezeketanövényialapúüzemanyagokat,melyeketbioüzemanyagoknaknevezünk,általában mezőgazdaságitermésbőlnyerik.abioüzemanyagnakkétfőtípusalétezik:etanolésbiodízel. Azetanoltáltalábankukoricábóléscukornádbólkészítik,mígabiodízeltpálmafák gyümölcséből,szójababbólésrepcéből. Báramezőgazdaságitermésbőlnyertbioüzemanyagokkevesebbszennyeződéstés üvegházhatásúgáztidéznekelő,mintakőolajbólnyertüzemanyagok,atudósokúgyvélik,hogy gyakorlatbanegyesekkörnyezetvédelmiproblémákatokoznak.abioüzemanyagokárthatnaka szegényeknekis.enneknagyrésztgazdaságiokaivannak. Most,hogyahagyományosélelemnekszántterméseketenergiatermelésrehasználják,megnőtt akeresletezekreatermésekre,amiazáraknövekedéséhezvezet.báramagasabbárak kedvezőekegyesgazdálkodóknak,akiktöbbpénztkapnakatermésért,afogyasztóktöbbetkell fizessenekazélelemért.ezaztjelenti,hogyaszegényországokban,aholazemberekneknagyon kevéspénzükvan,sokanéheznek.2007 benés2008 banegyesországokbantüntettekés lázadoztakazokazemberek,akiknemtudjákmegfizetniamegdrágultélelmiszert. Atermésdrágulásaegyébproblémákatisokoz.Hogykihasználhassákamagasabbárakat, gazdálkodókavilágmindentájánnövénytermesztésreváltjákaföldet.mivelészak Amerikaés Európaföldjeineknagyrészétmárgazdálkodásrahasználják,amezőgazdaságatrópusok irányábaterjeszkedik,különösenbrazíliaésindonéziafelé,aholmégvannakóriási, gazdálkodásraalkalmasterületek.abajaz,hogyezeknekaterületeknekegyrészétjelenleg trópusiesőerdőkborítják.amikorgazdaságértésfarmokértagazdálkodókkiírtjákazesőerdőt, akivágottfákszén dioxidotésmásüvegházhatásúgázokatbocsátanakkiazatmoszférába (akárcsakafosszilisüzemanyagokégésközben).továbbá,azesőerdőkkiírtásakiszorítjaa bennszülöttnépeketéselpusztítjaazélővilágot.következésképpen,abioüzemanyagok környezetihatásajelentős. Egyesbioüzemanyagokkevésbérosszakmásoknál.Amikorelhagyatottmezőgazdasági területekenésolyanhelyekentörténikatermesztés,aholnincstermészetesökoszisztéma, akkorezkevesebbhatástgyakorolakörnyezetre,feltévehaaműtrágyázástésarovarírtószerek használatátnemvisziktúlzásba.ajövöbenújfajtabioüzemanyagokmégkevesebb üvegházhatásúgáztfognakkibocsátani,amivalóbanhasznoslehetmajdakörnyezetnek. Például,azEgyesültÁllamokbanazősgyephasználataabioüzemanyagtermelésbennagyobb terméshozamoteredményezhetéskevesebbszennyeződéstidézneelő,mintakukoricaalapú etanol.ugyanakkorazősgyepfokozhatjaatalajtermékenységétésnemborítjafelannak vízháztartását. (504)MARHÁKAZESŐERDŐBEN

10 10 AlegelőnekvalótisztogatásafőokaazAmazonasírtásánakésBrazíliamatöbbmarhahúst termel,mintvalaha.számosföldbirtokosamarhátnemcsakhúsáérttenyészti,hanemazértis, hogynagyobbbirtokratehessenszert.egyszerűenazáltal,hogymarháikatazerdőterületén legeltetik,aföldbirtokosoktulajdonjogokkaphatnakazilletőterületre. (505)ÚTÉPÍTÉSAZESŐERDŐBEN Utakésautópályáképítéseazesőerdőbennagyterületekettárfelafejlesztésnek.Brazíliábana transz amazonasiautópályaazteredményezte,hogyaszegénygyarmatosok,afavágókésaz ingatlan spekulánsokóriásierdősterületeketromboltakle.afrikábanafakitermelőutak lehetővéteszikazorvvadászokszámára,hogyveszélyeztetettvadállatokravadásszanak bozóthúsvagyeladáscáljából. (506)ASZEGÉNYSÉGSZEREPEAZERDŐÍRTÁSBAN Aszegénységfontosszerepetjátszikazerdőírtásban.Avilágesőerdőibolygónklegszegényebb területeintalálhatók.azesőerdőbenéskörnyékénélőemberekszámáraatúléléshez szükségesekezekazökoszisztémák.fátésgyümölcsőtgyűjtenek,vadállatokravadásznak,hogy legyenmitenniükéspénztkapnakavállalatoktól,akikanyagijavakattávolítanakelazerdőből. Legtöbbvidékiszegényneksohanemadódnakmegazokalehetőségek,melyeketmi,nyugati emberektermészetesnekveszünk.ezeknekazembereknekszintesohanemadatikmeg,hogy egyetemremehessenek,orvossá,gyárimunkássávagytitkárnővéválhassanak.azőket körülvevőföldbőlkellmegélniükéshasznosítaniukazotttalálhatójavakat.azőszegénységük azegészvilágkáráramegyatrópusiesőerdőkésavadvilágelvesztésemiatt.hanem gondoskodunkezekrőlazemberekről,azesőerdőketnemtudjukmegmenteni. (601)HOGYANMENTHETJÜKMEGAZESŐERDŐKET? Azesőerdőkeltűnésenagyongyorsanzajlik.Ajóhíraz,hogynagyonsokanmegakarják menteniazesőerdőket.arosszhíraz,hogyeznemleszkönnyűfeladat.sokember együttműködéseéserőfeszítéseszükségesahhoz,hogybiztosítanitudjukatúléléstazesőerdők ésvadvilágukszámára,hogygyermekeinkértékelhessékésélvezhessékazt. Azesőerdőkés tágabbértelemben avilágökoszisztémáinakmegmentéséhezegyrésztafákra kellösszpontosítanunk. +Tanítsunkmásokatakörnyezetfontosságáraésarra,hogyanmenthetikmegazesőerdőket. +Állítsukhelyreamegcsonkítottökoszisztémákat:ültessünkfákatakivágotterdőkhelyére. +Bíztassukazembereketarra,hogyolyanmódonéljenek,melynemkárosítjaakörnyezetet. world.mongaby.com

11 11 +Hozzunklétreparkokat,hogymegvédjükazesőerdőketésavadvilágot +Támogassukazolyanvállalatokat,melyekigyekeznekkörnyezetszennyezésnélkülműködni. (602)ESŐERDŐKMEGMENTÉSEOKTATÁSSEGÍTSÉGÉVEL Azoktatásnélkülözhetetlenrészeazesőerdőkmegmentésének.Ahhoz,hogyazemberekmeg akarjákmenteniazesőerdőket,látniukkellazokszépségétésérteniükfontosságát.akörnyezeti neveléstmindanyugatiországokban,példáulazegyesültállamokban,mindazokbanaz országokbanbekellenevezetni,aholesőerdőktalálhatók,példáulbolíviábanvagy Madagaszkáron. AzEgyesültÁllamokbanazemberekmegkellhogyértséksajátszerepüketazesőerdők elvesztésében.például,bizonyostermékek,mintamahagónivásárlásahozzájárulmás országokbanazesőerdőkírtásához.hami,akárcsakazamerikaiak,igyekszünktöbbetmegtudni akörnyezetről,megérthejük,mitveszítünkazesőerdőkeltűnésével.ugyanakkoreldönthetjük, hogyolyantermékeketvásárolunkésolyanvállalatokatésszervezetekettámogatunk,melyek segítikazesőerdőket. Azesőerdőkországaibansokszorahelyilakosoksemtudják,miértfontosakazesőerdők. Oktatásiprogramokáltalezekazemberekmegtanulhatják,hogyazesőerdőalapvető szolgáltatásokatnyújt(mintpéldáultisztavíz)ésolyannövényeknekésállatoknakadotthont, melyekavilágonseholmásholnemtalálhatókmeg.egyolyanhelyen,mintmadagaszkár,kevés gyerektudja,hogyamerikábannemtalálunkmakimajmot.ésörülnek,amikormegtudják,hogy amakimajomcsakmadagaszkáronél. (603)AZESŐERDŐKHELYREÁLLÍTÁSA Hamegakarjukvédeniazesőerdőket,arraiskellgondolnunk,hogyanállíthatjukvisszaa megrongálterdőkegészségét.bárképtelenségegyesőerdőtújraültetni,egyeserdők helyreállnakazírtásután,főleghakapnaknémisegítséget,fákültetésével.bizonyosesetekben azislehetséges,hogyaletaroltterületeketfejlettmezőgazdaságicélokrahasználvaélelmet biztosítsunkazottlakóembereknek.haezeknekazembereknekvanmitenniük,nemlesz szükségükarra,hogymégtöbberdőtkiírtsanakanövénytermesztéshez. Akutatásegyikígéreteságaazokatazősitársadalmakatvizsgálja,melyekazAmazonasbanéltek azeurópaiakxv.századibevonulásaelőtt.állítólagezekanépekazesőerdőszegényestalaját feltudtákjavítanifaszénnelésállaticsontokkal.atalajminőségfeljavításávalazamazonas letaroltterületeineknagyrészétamezőgazdaságtámogatásáralehetnehasználni.ez csökkentenéannakaveszélyét,hogyújabberdőkváljanakmezőgazdaságiterületekké. Továbbá,a"feketeföld" neknevezetttalajaglobálisfelmelegedéstismegakadályozhatja, mivelmagábaszívjaaszén dioxidot,egyfontosüvegházhatásúgázat. world.mongaby.com

12 12 (604)BÍZTASSUKAZEMBEREKETKÖRNYEZETKÍMÉLŐÉLETMÓDRA Azesőerdőkésakörnyezetmegmentésénekkulcsfontosságúrésze,hogyazembereketolyan életmódrabíztassuk,melykevésbéártalmasakörülöttüklevővilágra.üzemanyag takarékos autóvezetése,avíztakarékoshasználata,avillanyleoltása,mikornincsszükségünkrá,a hulladékújrahasznosításamindannakmódja,hogyancsökkenthetjükkörnyezetihatásunkat. Mittehetünk,hogysegítsükakörnyezetet? Azesőerdőkországaibanszámostudósésszervezetdolgozikazon,hogyazembereket környezetkímélőéletmódrabíztassák.vannak,akikeztazelvet"fenntarthatófejlődés" nek nevezik.afenntarthatófejlődéscélja,hogyazemberekéletminőségejavuljon,deugyanakkora környezetneszenvedjenkárt.azesőerdőbenéskörnyékénélőemberekmegélhetésének javításanélkülnagyonnehézmegóvniaparkokatésavadvilágot.ahhoz,hogyaparkok működjenek,atermészetvédelemahelyiemberekérdekébenkell,hogylegyen. (605)HOZZUNKLÉTREPARKOKAT,MELYEKMEGVÉDIKAZESŐERDŐTÉSAVADVILÁGOT Védettterületek,mintpéldáulnemzetiparkoklétrehozásanagyszerűmódjaazesőerdőésmás ökoszisztémákmegmentésének.avédettterületolyanhely,melykörnyezetivagykulturális értékeimiattvédelmetkap.általábanavédettterületekakormányvezetésealattállnakés erdőőrökbiztosítjákaparkszabályainakérvényrejutásátésmegakadályozzákavadászatot,fák kivágásátésmástörvényellenestevékenységekvégrehajtását. Maalegveszélyeztetettebbfajokközülsokaknakaparkoknyújtanakvédelmet.Azolyanállatok, mintapandacsakvédettterületentalálhatók. Avédettterületekahelyilakosságtámogatásávalalegsikeresebbek.Haahelyilakosok törődnekaparkkal,létrehozhatnakegy"közösségifigyelőt",amimegvédiaparkota törvényellenesfakitermeléstőlésazorvvadászattól. Azesőerdőkvédelménekegyhatékonymódjaaz,habevonjukabennszülöttembereketapark vezetésébe.abennszülöttektöbbettudnakazerdőről,mintbárkimásésérdekükbenáll oltalmaznieztatermékenyökoszisztémát,melyellátjaőketélelemmel,menedékkeléstiszta vízzel.akutatásokalapjánazderültki,hogyegyesesetekbena"bennszülöttrezervátumok" tulajdonképpenjobbvédelmetnyújthatnakazamazonasiesőerdőknek,minta"nemzeti parkok". world.mongaby.com

13 13 Aparkokugyanakkorsegíthetikazesőerdőországainakgazdaságátazáltal,hogyodavonzzáka külföldituristákat,akikbelépőtfizetnek,helyiidegenvezetőtbérelnekéshelyikézműves tárgyakat,mintpéldáulkosarat,pólótésgyöngykarperecetvásárolnak. (606)TÁMOGASSUKAKÖRNYEZETKÍMÉLŐVÁLLALATOKAT Manapságszámosvállalatfoglalkozikakörnyezetkérdésével.Ezekavállalatokkeresikamódját annak,hogyancsökkenthetnékakörnyezetihatásukatújrahasznosítással,kevesebbenergia felhasználásávalésmásországoktermészetvédelmitörekvéseinektámogatásával.hami, fogyasztóktámogatjukezeketavállalatokatazáltal,hogyazőtermékeiketésszolgáltatásaikat vásároljuk,ezakörnyezetnekjóttesz. Hogyantudhatjukmegegyvállalatról,hogykörnyezetbarát e? (607)ÖKOTURIZMUS Azökoturizmusakörnyezetértfelelősségetvállalóutazásatermészetiéskulturálisértékek élvezeteésértékelésecéljából.elvilegazökoturizmuskörnyezetihatásakevéséshozzájárula helyilakosokjólétéhez. (610)MITTEHETÜNKAKÖRNYEZETÜNKÉRTOTTHON? Jónéhánydologvan,amitotthontehetünkkörnyezetihatásunkcsökkentéseérdekében. +Együnkkevesebbmarha éssertéshúst.+ahalésbaromfikörnyezetihatásajóvalkisebb,míg másfehérjeforrások,beleértveadióféléketésabioszóját,mégkevésbészennyezikbolygónkat. +Gondoljunkacsomagolásra,mielőttvásárolunk.Azegyenkéntbecsomagoltcukorkáknagyon sokszemetettermelnek,mígagyümölcsökészöldségekegészségesebbekéskevesebb szemétteljárnak. +Kapcsoljukleavillanyt,amikornincsrászükségünk.Amikoravillanykörtekiég,helyettesítsük energiatakarékoségővel. +Nepazaroljukavizet. +Hasznosítsukújraahulladékot. +Bíztassukszüleinket,hogyenergiatakarékosautótvezessenekésnefűtséktúlalakást. +Netegyükkiháziállatainkat,mikormárnemakarjukőket.Mielőttházikedvencetvásárolnánk, gondoljukmeg,készenállunk e,hogygondjátviseljük.egyházikedvenctartásafelelősséggeljár. Mittehetünkazesőerdőkmegmentéseérdekében? +Nevásároljunkvadállatokbőrébőlkészülttermékeket. world.mongaby.com

14 14 +Nevegyünkegzotikus,vadonbólösszegyűjtöttállatokat.Megkérdezhetjüka kisállatkereskedésben,hogyazállatok"vadonfogottak"vagy"fogságbantenyésztettek".a "tenyésztett"állatokkörnyezetbarátabbak. +Vásároljunkújrahasznosítottpapírt. +NevegyünkfatermékeketIndonéziából,Malajziából,BrazíliábólésAfrikából,hacsaknem tudjuk,hogykörnyezetbarátszállítóktólszármaznak.haafa"igazolócímkével"vanellátva, tudhatjuk,hogyveszélytelenazesőerdőre.azigazolócímkeegyikpéldájaaz"fsc tanusítvány", amijelzi,hogyafamegfelelőengondozotterdőbőlszármazik. +Tanuljunktöbbetazesőerdőrőlésabenneélőnövényekrőlésállatokról.Mondjukel barátainknakésszüleinknek,miértfontosakazesőerdők. (611)SZERZŐIJOG Amongabay.combeleegyezésétadjaahonlapontalálhatódokumentumokingyenterjesztésére nyomtatásbanvagymásképp,feltétel:amongabay.comforráskéntvalófeltüntetése. Amongabay.comcéljaaz,hogyfelkeltseazélővilágésavadonirántiérdeklődést,illetve elősegítseakörnyezetvédelmiproblémáktudatosítását.ahonlaptartalmánakszerzője,hacsak nincsmásképpjelezve,rhettbutler. Magyarrafordította <ahref="http://www.proz.com/profile/996419"target="_blank">parajdirózsa</a>. Ahonlapangolváltozataismegtekinthető. world.mongaby.com

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-10.000 10.000 HUF felett, HUF között HUF között HUF között HUF között HUF között 30 kg alatt 30 kg felett 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK Életminőség Társadalmi fejlettség mutatószáma a Legmagasabb, 2011 1 Norvégia 94,3 2 Ausztrália 92,9 3 Hollandia 91,0 Egyesült Államok 91,0 5 Kanada 90,8 Írország 90,8 Új-Zéland

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül 1.1.6.1 Magyarországi vezetékes, mobil és speciális hívások telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül Helyi hívás Szolgáltató hálózatán belül (Ft/perc) 0 Ft 0 Ft Szolgáltató

Részletesebben

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája A következő felsorolás tartalmazza azoknak az országoknak a nevét, amelyek részesei az irodalmi és a művészeti

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2015. október 9-től 2015. október 9-től hatályos országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok

Részletesebben

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től Új FedEx tarifák Érvényes 0. január -től Nem számít, hogy a szállítmánya nehéz vagy könnyű, sürgős vagy kevésbé időérzékeny, a FedEx-nél megtalálja a megoldást. Ön is profitálhat a versenyképes árakon

Részletesebben

DPD Express szolgáltatás

DPD Express szolgáltatás DPD Express szolgáltatás A DPD Express nemzetközi szolgáltatásával rendkívül gyors, megbízható és gazdaságos légi szállítást kínálunk ügyfeleinknek világszerte, köszönhetıen a DPD partner vállalatainak,

Részletesebben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben 3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Irán 0.00 Brunei Darussalam 0.49 Kiribati 1.66 Jamaica

Részletesebben

NeoPhone a NetTelefon

NeoPhone a NetTelefon NeoPhone a NetTelefon NeoPhone VoIPer árlista Forgalmi díjak (Ft/perc) Nappali időszak Kedvezményes időszak Nettó Bruttó Nettó Bruttó NeoPhone hálózaton belüli hívások 0,00 0,00 0,00 0,00 NeoPhone hálózaton

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2.8.2005 COM(2005)358 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK A személyzeti szabályzat X. mellékletének alkalmazásáról (a Tanács 1987. október 5-i 3019/1987

Részletesebben

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok:

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok: Aljzatok, dugaszok Az elektromos hálózatok különbözőek a világ különböző tájain. Annyiban egyeznek, hogy valamennyi ország szinuszos [váltóáram]ot használ a lakossági berendezések üzemeltetéséhez. Azonban

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként Afganisztán 69 HUF 1.15 HUF Afganisztán mobil 73.2 HUF 1.22 HUF Albánia 15 HUF 0.25 HUF Albánia mobil 68.4 HUF 1.14 HUF Algéria 49.2 HUF 0.82 HUF Algéria mobil 46.2 HUF 0.77 HUF Amenia 22.2 HUF 0.37 HUF

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás.

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás. 1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás Csúcs időszak Kedvezményes időszak (munkanapokon 07 és 18 óra (munkanapokon 18 és 07

Részletesebben

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Származási szabályok új GSP Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Jogalap: Az európai parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

Részletesebben

A világ természet- és társadalomföldrajza II.

A világ természet- és társadalomföldrajza II. A világ természet- és társadalomföldrajza II. 12. témakör Brazília és Mexikó előadás diái + kiegészítés Brazília és Mexikó általános jellemzése Brazília Mexikó Terület (km 2 ) (5) 8 514 877 (14) 1 972

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft.

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft. Belépési díj Kapcsolási díj Havi elıfizetési díj TRIOTEL START díjcsomag 1 20 Hívásirányok csúcsidıben csúcsidın kívül Hálózaton belüli hívások Helyi vezetékes hívás (más vezetékes hálózatba) 9,6 4,8 Egyéb

Részletesebben

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2016. április 1- től az ÁSZF 12.1.1

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2014.

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

Bioetanol előállítása és felhasználása a különböző földrészeken

Bioetanol előállítása és felhasználása a különböző földrészeken Bioetanol előállítása és felhasználása a különböző földrészeken Réczey Istvánné, Meleg Anna Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék II.

Részletesebben

I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS

I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 07. január 0-tól I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS A 06. december -ét követően kiadásra kerülő új biztosítási kötvények

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS

1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS 1. Egyszeri díjak (Ft) 1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS Analóg vonal 25 000 5 000 30 000 Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 15 000 3 000 18 000 Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 2 éves hűségnyilatkozattal

Részletesebben

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 2016 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION 2016 1 ITT TALÁLJÁK AZ IPSOS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL? CÍMŰ KUTATÁSÁNAK RIPORTJÁT. AZ EREDMÉNYEKBŐL KIVILÁGLIK, HOGY MENNYIRE

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE

A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE 91 SEGÉDKÖNYVEK 910 Plakátok 911 Lexikonok 912 Szótárak 913 Katalógusok* Bibliográfiák- Repertóriumok 914 Filmográfiák. Egyes adatok 915 Biográfiák 916 Évkönyvek*

Részletesebben

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a Melléklet kiegészíti a Támogatási Szerződésben Projektre nyújtandó támogatás különböző költségvetési kategóriák

Részletesebben

gföldrajz alapjai Kiadott anyag az 1. zárthelyihezz GY-03, TGBE0403-GY gyakorlat TGBE0403-GY

gföldrajz alapjai Kiadott anyag az 1. zárthelyihezz GY-03, TGBE0403-GY gyakorlat TGBE0403-GY Az általános gazdaságf gföldrajz alapjai gyakorlat TGBE0403-GY GY-03, TGBE0403-GY GY-04 2010-2011. 2011. tanév 1. félévf Kiadott anyag az 1. zárthelyihezz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1949

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Az integráció földrajza 2013. Mi az integráció? egyesülés összefonódás összefogás beilleszkedést, vagy beolvasztást, hozzácsatolást jelenthet

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez

II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez A. Területi egységenként EURÓPAI UNIÓ II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK BG RO Belgium Cseh Köztársaság Dánia Németország

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006D0766 HU 01.01.2014 009.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. november 6.) a kéthéjú

Részletesebben

Defibrillál a magyar október. Dévényiné Rózsa Erika Innomed Medical Zrt.

Defibrillál a magyar október. Dévényiné Rózsa Erika Innomed Medical Zrt. Defibrillál a magyar 2016. október Dévényiné Rózsa Erika Innomed Medical Zrt. Mi jut eszébe a Hungarian szóról? What words first come to mind when you think of Hungarian? Kvantitatív felmérés 2014. USA

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytıl független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítı szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

Személyi díjszabások Név: Alföld Kábel Kft. Pénznem: HUF

Személyi díjszabások Név: Alföld Kábel Kft. Pénznem: HUF Személyi díjszabások Név: Alföld Kábel Kft. Pénznem: HUF Név Típus Díjszabás Díjszabás ÁFA-val Afghanistan FIX 70.000 88.900 Afghanistan MOB 70.000 88.900 Albania FIX 35.000 44.450 Albania Mobile MOB 89.000

Részletesebben

Az INVITEL Távközlési Zrt.

Az INVITEL Távközlési Zrt. Az INVITEL Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

2. számú melléklet Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

2. számú melléklet Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz DÍJSZABÁS Egyszeri díjak (Ft) ÁFA nélkül ÁFÁ-val Bekapcsolási díj 6,000 7,500 Alap-, és kapcsolási díjak (Ft) ÁFA nélkül ÁFÁ-val Alapdíj /hó 1920 2400 Alap csomag (meglévő de nem értékesíthető) 1000 1250

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

Díjszabás. Érvényes 2012. 07. 01-től visszavonásig ÁSZF 1. sz. melléklet

Díjszabás. Érvényes 2012. 07. 01-től visszavonásig ÁSZF 1. sz. melléklet Díjszabás Érvényes 2012. 07. 01-től visszavonásig ÁSZF 1. sz. melléklet 1 Díjszabás Érvényes: 2012. július 1. Jelen díjszabásban szereplő díjak nettó díjak, melyek nem tartalmazzák a 27 % ÁFÁ-t. 1 Telefonáló

Részletesebben

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK C 289/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.28. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ (HÉA) (ADÓMENTES BEFEKTETÉSI ARANY) A 2006/112/EK tanácsi irányelv 344. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában (A befektetési aranyra

Részletesebben

Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások

Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások A bruttó díjak 27 % ÁFA-t tartalmaznak. EGYSZERI DÍJAK (VOIP és CPS) Egyéni Elıfizetı (bruttó) Üzleti/Intézményi

Részletesebben

Diagnózis és terápia A magyar költségvetési rendszer átláthatósága nemzetközi összehasonlításban. 2013 március 14 Romhányi Balázs

Diagnózis és terápia A magyar költségvetési rendszer átláthatósága nemzetközi összehasonlításban. 2013 március 14 Romhányi Balázs Diagnózis és terápia A magyar költségvetési rendszer átláthatósága nemzetközi összehasonlításban 2013 március 14 Romhányi Balázs A kormányzás (governance) fogalma A kormányzás fogalma átfogja a hatalomgyakorlás

Részletesebben

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 2010.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 322/13 A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ (HÉA) (ADÓMENTES BEFEKTETÉSI ARANY) A 2006/112/EK tanácsi irányelv 344. cikke (1) bekezdésének

Részletesebben

ÁGF segédanyag az 1. zárthelyihez

ÁGF segédanyag az 1. zárthelyihez ÁGF segédanyag az 1. zárthelyihez A szántóföldek, illetve rétek, legelők területe alapján vezető országok a Földön (2011) (Forrás: FAO Yearbook 2013) Ország Szántóföld (1000 ha) Ország Rét, legelő (1000

Részletesebben

Lakossági díjcsomagok és díjaik

Lakossági díjcsomagok és díjaik Egyszeri díjak (Ft) Bekapcsolási dij 16 000,00 4 000,00 20 000 Sürgısségi bekapcsolási díj 4 000,00 1 000,00 5 000 Végberendezés (telefonkészülék) 16 667,00 4 166,75 20 834 Havi elıfizetési díjak (Ft)

Részletesebben

Szolgáltatások díjazása - lakossági

Szolgáltatások díjazása - lakossági 4. sz. melléklet Szolgáltatások díjazása - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 2 1.2 GTS Ethernet VPN... 2 1.3 GTS Media Line... 2 1.4 GTS Internet Access... 2 1.5 GTS IP Hosting... 2 1.6 GTS IP

Részletesebben

Alliedsoft /AutoMaster. ismertető

Alliedsoft /AutoMaster. ismertető Alliedsoft /AutoMaster ismertető AlliedSoft Kft. Alapítva: 2003 AutoMaster fejlesztés 2001 óta (2001-2003 időszak alatt más cégnéven) AutoMaster termék támogatási tevékenység 2004 óta (Opel Tormási pilot

Részletesebben

Ebből: Helyi adók Átengedett központ adók. Önkormányzati lakások lakbérbevételei. Önkormányzati nem lakások bérleti díja. Egyéb sajátos bevételek

Ebből: Helyi adók Átengedett központ adók. Önkormányzati lakások lakbérbevételei. Önkormányzati nem lakások bérleti díja. Egyéb sajátos bevételek 18. számú melléklet Budapest Főváros. Kerületi Önkormányzat 27.évi költségvetési mérlege 27. évi 27. évi 1 2 6 9 1 1 1 ntézményi működési kiadások 1 ntézményi működési bevételek áfa-ja nélkül) utáni áfa

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) AFGANISZTÁN 93* 95 AFGANISZTÁN * mobil 9370* 96,25 AFGANISZTÁN * mobil 9377* 96,25 AFGANISZTÁN * mobil 9379* 96,25 ALBÁNIA 355* 30 ALBÁNIA - TIRÁNa 35542* 18,75

Részletesebben

Szolgáltatások díjazása - lakossági

Szolgáltatások díjazása - lakossági 4. sz. melléklet Szolgáltatások díjazása - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access... 3 1.5 GTS IP Hosting... 3 1.6 GTS IP

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

TRIANGLES / HÁROMSZÖGEK

TRIANGLES / HÁROMSZÖGEK TRIANGLES / HÁROMSZÖGEK A Triangles egy szolgálati tevékenység jóakaratú férfiak és nők számára, akik hisznek a gondolat erejében. Helyes emberi kapcsolatokat hoznak létre azáltal, hogy három fős csoportokban

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 2015. augusztus 3-tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS

Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 2015. augusztus 3-tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 05. augusztus -tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS. Módozatok: C Halasztott fizetésű követelések biztosítása (kiegészítő

Részletesebben

A világ természet- és társadalomföldrajza II.

A világ természet- és társadalomföldrajza II. A világ természet- és társadalomföldrajza II. 14. témakör Dél- és Kelet-Afrika országai előadás diái + kiegészítés Afrika társadalmi-gazdasági problémái Afrika gazdasági elmaradottságának okai G. Myrdal

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9.

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Richter Csoport 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Összefoglaló 2014. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: -3,4% ( ), +0,5% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.12.16. L 330/29 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2345 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. december 15.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás

Részletesebben

Szélessávú jövő. Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató. Göd, 2006. szeptember 21.

Szélessávú jövő. Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató. Göd, 2006. szeptember 21. Szélessávú jövő Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Göd, 2006. szeptember 21. Világ országai az ezer főre jutó számítógépek száma szerint Martin Gilliland, George Shiffler Ill (Gartner, 2006.03.21)

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

A Voice-Com Kft. Telefon szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeinek a változásai. HATÁLYOS: 2012. január 01.

A Voice-Com Kft. Telefon szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeinek a változásai. HATÁLYOS: 2012. január 01. A Voice-Com Kft. Telefon szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeinek a változásai HATÁLYOS: 2012. január 01. Változások DÍJSZABÁS 2. melléklet 1. Belföldi tarifák Voice-Fix csúcsidı

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: VNM/2015/xxx/1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: X. Y. Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban: Előfizető és VNM Távközlési Zártkörűen

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztési együttmködés

Nemzetközi fejlesztési együttmködés Nemzetközi fejlesztési együttmködés 2005/06. szi félév Partner (fogadó) országok: Latin-Amerika 2005. november 21. Latin-Amerika, mint a nemzetközi fejlesztési együttmködés célterülete A gyarmatosítás

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2015.6.18. L 151/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2015/931 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. június 17.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

5. melléklet. Percdíjak

5. melléklet. Percdíjak 5. melléklet Percdíjak * Az Előfizető által választott hívószámhoz tartozó ország országhatárán belülre irányuló hívás esetén alkalmazott percdíj. Hálózat Percdíj Percdíj otthon* Afganisztán mobil 58.66

Részletesebben

NEPÁL ÓRIÁSKÖRÚT. 2015. május 27. 2015. június 6. 2015. szeptember 19. 2015. szeptember 29.

NEPÁL ÓRIÁSKÖRÚT. 2015. május 27. 2015. június 6. 2015. szeptember 19. 2015. szeptember 29. NEPÁL ÓRIÁSKÖRÚT 2015. május 27. 2015. június 6. 2015. szeptember 19. 2015. szeptember 29. Kathmandu Pokhara Chitwan Nemzeti Park Patan Bhaktapur Nagarkot Részvételi díj: 474.900,- Ft/fő-től 11 nap / 9

Részletesebben

XII. sz. melléklet Díjszabás

XII. sz. melléklet Díjszabás 1. Forgalmi díjak XII. sz. melléklet Díjszabás Hívás típusa Díjazási időszak Ft/perc Kapcsolási díj Ft/db 0 Ft Hálózaton belül Hálózaton belül helyi nappali 0 Ft Hálózaton belül helyi kedvezményes 0 Ft

Részletesebben

NORVÉG ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI HÁLÓZAT AZ EGYSÉGES H Á L Ó ZAT Ú J T Á V L AT O K AT N YI T A B ET EGEL L Á T Á S T ER Ü L ET ÉN V EZET Ő I Ö SSZEF O GL AL Ó Ügyfél NORVÉG SZOCIÁLIS ÉS E GÉSZSÉGÜ GY I IGA

Részletesebben

Richter Csoport hó I-IV. negyedévi jelentés február 9.

Richter Csoport hó I-IV. negyedévi jelentés február 9. Richter Csoport 2015. I-IV. negyedévi jelentés 2016. február 9. Összefoglaló 2015. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: +2,9% ( ), +3,3% (Ft) + jó ütemű növekedés az EU15 piacokon, Kínában és Romániában

Részletesebben

DPD Szolgáltatás leírás

DPD Szolgáltatás leírás Szolgáltatások Bemutatása belföldi és nemzetközi csomagfuvarozásra A DPD története Európa egyik vezető csomagszállító szolgáltatója, a DPD, multinacionális vállalatok és hagyományos postai szolgáltatók

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

LATIN-AMERIKA ÉS A KARIB-TENGERI TÉRSÉG

LATIN-AMERIKA ÉS A KARIB-TENGERI TÉRSÉG LATIN-AMERIKA ÉS A KARIB-TENGERI TÉRSÉG Az EU Latin-Amerikával és a karib-tengeri térséggel fenntartott kapcsolatai sokrétűek, és különböző szinteken valósulnak meg. Az EU államfői és kormányzati szintű

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése 386 548

3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése 386 548 /215 Ök. rendelet 5/c. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 216. évi működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 215. évi 31- Helyi közutak

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása 1 A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása T-Mobile Adathálózati és Internet szolgáltatás 8. sz. melléklet Hatályos: 2012. január 1-jétől 1. A szolgáltatási

Részletesebben

Latin-Amerika piaci sajátosságai, utazási trendek. MT Zrt marketing-tevékenysége a piacon 2013

Latin-Amerika piaci sajátosságai, utazási trendek. MT Zrt marketing-tevékenysége a piacon 2013 Latin-Amerika piaci sajátosságai, utazási trendek MT Zrt marketing-tevékenysége a piacon 2013 Nyelvterületek Gazdasági indikátorok, növekedés a legfőbb latin amerikai országokban: Latin Amerika összlakossága

Részletesebben

Richter Csoport hó I. félévi jelentés július 28.

Richter Csoport hó I. félévi jelentés július 28. Richter Csoport 2016. I. félévi jelentés 2016. július 28. Összefoglaló 2016. I. félév Konszolidált árbevétel: 0,0% ( ), +1,8% (Ft) + árbevétel emelkedés az EU15 régióban + jó ütemű növekedés Romániában

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Üzleti szolgáltatások

Általános Szerződési Feltételek Üzleti szolgáltatások 4. sz. melléklet Szolgáltatások díjazása - üzleti Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line és GTS Smart Ethernet... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 5 1.3 GTS Media Line... 8 1.4 GTS Internet Access... 11 1.5 GTS IP Hosting...

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Richter Csoport. 2015. 1-3. hó. 2015. I. negyedévi jelentés 2015. május 6.

Richter Csoport. 2015. 1-3. hó. 2015. I. negyedévi jelentés 2015. május 6. Richter Csoport 2015. I. negyedévi jelentés 2015. május 6. Összefoglaló 2015. I. negyedév Konszolidált árbevétel: -0,8% ( ), -0,7% (Ft) + forgalomnövekedés RUB-ben Oroszországban nagy visszaesés Ukrajnában

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA 2013. szeptember 27. 2013 114 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság módosított útmutatója

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben