Vállalatok, vállalkozások, kisvállalatok (forrás: Szerb László [2005] öszeállítása)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatok, vállalkozások, kisvállalatok (forrás: Szerb László [2005] öszeállítása)"

Átírás

1 Vállalatok, vállalkozások, kisvállalatok (forrás: Szerb László [2005] öszeállítása) Vállalkozás vállalkozó meghatározása Nincsen egysége meghatározás homályos, legjobb esetben multidimenzionális fogalom, definíciók széles köre terjedt el A vállalkozó vállalkozást hoz létre, a vállalkozásban pedig vállalkozó(k) tevékenykednek, a hangsúly máson van

2 Vállalkozó - vállalkozás Richard Cantillon (1730 körül): vállalkozás magánfoglalkoztatásként határozható meg. A vállalkozó a jelenben biztos áron vásárol és bizonytalan áron értékesít, így bizonytalansággal néz szembe. Jean Baptiste Say (1816): a vállalkozó olyan ügynök, aki a termelési tényezıket kombinálva a gyártási folyamatot megszervezi. A vállalkozói profit és a tıkeprofit (kamattól) és így a vállalkozó és a tıkés személye is elválik egymástól A családi vállalkozás tulajdonosának jövedelme három forrásból tevıdik össze: profitot kap, mint vállalkozó, fizetést, mint menedzser és kamatot, mint a tıke befektetıje. Vállalkozó vállalkozás Knight (1921) a vállalkozó nem kalkulálható bizonytalanság-viselési képességgel rendelkezik. Schumpeter (1934) nem a mindennapi üzleti rutin része a vezetésnek egy szélesebb aspektusából ered. A vállalkozó innovátor, kreatív romboló, aki változásokat kezdeményez a piacon új kombinációkat valósít meg lehetnek. Új termék Új termelési eljárás Új piac nyitása Új típusú nyersanyagforrások felfedezése Új típusú szervezet létrehozása

3 Vállalkozó - vállalkozás Penrose (1963): a vállalkozói aktivitás magában foglalja a lehetıségek azonosítását a gazdasági rendszerben. A vállalkozási és a menedzseri funkciók különböznek Shapero (1975) a vállalkozás magában foglalja a (1) kezdeményezıképességet (2) a gazdasági mechanizmus szervezését vagy átszervezését hogy praktikusan használhatóvá formálják az erıforrásokat és a lehetıséget (3) a kockázat vagy kudarc elfogadását. Kirzner (1975, 1979) a vállalkozó felismeri a piaci lehetıségeket és ennek megfelelıen az erıforrások transzformálását végzi és kockázatot vállal. A vállalkozó arbitrázsır. Vállalkozó - vállalkozás de Vries (1977) a vállalkozó olyan deviáns, aki képtelen beilleszkedni a környezetbe és agresszív módon lázad a megszokások ellen. Leibenstein (1968, 1979): a vállalkozó a piaci tökéletlenséget korrigálja, tölti be (piaci résbetöltı) vagy/és inputokat más módon használ (input kiegészítés). A vállalkozás olyan aktivitásokat jelent, amelyek nem világosan meghatározott vagy jól körülhatárolt piaci keretek között valósul meg, vagy ahol a termelési függvény jelentıs része nem tökéletesen ismert.

4 Vállalkozó - vállalkozás Ronstadt (1984) a vállalkozás a gazdagság, jólét kreálásának dinamikus folyamata. Ez a vagyon olyan egyének által létrehozott, akik anyagi, idıbeli, egzisztenciális kockázatot vállalnak a termék vagy a szolgáltatás létrehozása során. Ez a termék vagy szolgáltatás nem biztos, hogy új vagy egyedi, de a szükséges képességek és erıforrások allokációja és biztosítása révén a vállalkozó mások számára is értékkel tölti meg. Vállalkozó - vállalkozás Gartner (1988): új szervezet létrehozása. Stevenson és Sahlman (1989) a vállalkozó az a személy, aki észleli a lehetıséget, ennek megvalósítását kívánatosnak tartja saját életvitele szempontjából és hisz abban, hogy ez meg is valósítható. Hisrich (1993) a vállalkozó újat hoz létre, ehhez idıt és erıfeszítést áldoz továbbá kockázatot vállal (anyagi, pszichológiai) bizonyos anyagi és nem anyagi elınyökért (megelégedés).

5 Vállalkozó - vállalkozás Timmons (1999): a vállalkozás a lehetıség létrehozásának vagy megragadásának folyamata, annak végig vitele függetlenül a jelenleg ellenırzött erıforrásoktól. A vállalkozás magába foglalja az érték meghatározását, létrehozását és elosztását. A vállalkozás emberi kreatív cselekedet. GEM (Reynolds 1999): új vállalat, üzleti egység létrehozása vagy arra tett kísérlet, mint a magánfoglalkoztatás, új üzleti egység létrehozása vagy létezı üzlet kiterjesztése, expanziója akár egyének, akár csoportok vagy már létezı vállalat által. Vállalkozó - vállalkozás Hébert és Link (1989) A vállalkozó olyan személy, aki felelısségvállalásra specializálódik annak érdekében hogy olyan (ítéleletszerő) döntéseket hozzon, amelyek hatással vannak a helyre, a formára, a javak használatára, az erıforrásokra és az intézményekre

6 Vállalkozó - vállalkozás Wennekers és Thurik (2002) A vállalkozás az egyén kinyilvánított képessége és szándéka, hogy saját maga vagy másokkal együtt már létezı szervezeten belül vagy kívül új lehetıségeket észleljen vagy teremtsen, hogy ötletüket a piacon bevezessék bizonytalan és más akadályozó környezeti tényezık mellett azáltal, hogy döntéseket hoznak a vállalkozás helyére, formájára, az erıforrások és az intézmények használatára vonatkozóan. Vállalkozó - vállalkozás Zöld Könyv: Az egyén olyan motivációja, képessége, amellyel felismer és kihasznál egy lehetıséget új érték vagy gazdasági siker létrehozásához A vállalkozás gondolkodásmód és gazdasági tevékenység teremtésének és fejlesztésének folyamata ötvözve kockázatvállalást, kreativitást és/vagy innovációt józan menedzsmenttel egy új vagy mőködı vállalaton belül

7 Vállalkozó - vállalkozás Fı közös pontok - részben átfedik egymást: Piaci lehetıségek megragadása - függetlenül a kontrollált erıforrásoktól A produktív inputok, erıforrások másfajta kombinálása nem feltétlenül tulajdonosa. Kreatív, innovatív tevékenységek együtt jár bizonytalanság, kockázat vállalásával, nem pusztán anyagi kockázatviseléssel, nem csupán rutinszerő döntéshozatal célja nem csupán a profitmaximalizálás, hanem a tágan értelmezett értékteremtés. Mőködı cégen belül is megvalósulhat Vállalatméret - vállalkozás Vállalkozás= kismérető cég? Vállalkozási tevékenység független a vállalatmérettıl Belsı vállalkozás intrapreneurship Kapcsolat a kor és a vállalkozási tevékenység között Új üzleti egység vállalkozás Késıbb növekedési ráta magas növekedés, innováció - vállalkozás

8 A vállalkozás mítosza A vállalkozók magányos farkasok, nem mőködnek együtt másokkal. A sikeres vállalkozáshoz csak pénz kell. A vállalkozás elkezdésének legfontosabb tényezıje a pénz. Egy jó ötlettel bárki szerezhet pénzt. A sikeres vállalkozáshoz magas iskolai végzettség szükséges. A sikeres vállalkozó fiatal és energikus. A vállalkozás mítosza Vállalkozónak születni kell. A tehetség garancia a sikeres vállalkozáshoz. Bárki lehet vállalkozó. A vállalkozók szerencsejátékosok és a sikerhez szerencse kell. A vállalkozókat csak és kizárólag az anyagi siker motiválja és érdekli. A vállalkozók önzı, csak saját magukkal törıdı deviáns emberek. Saját fınökeik, tökéletesen függetlenek mástól, teljes mértékben alakíthatják sorsukat.

9 Vállalkozás - 2. megközelítés Nyereség, vagyonszerzés céljából, üzletszerően, ellenérték fejében történı, piacra termelı, szolgáltató vagy piaci igények kielégítését szolgáló tevékenység. Vállalkozás - 2. megközelítés Meg kell felelni az alábbi feltételeknek: élén természetes tulajdonos vagy tulajdonosok állnak önálló céljai megvalósítása során, elkülönült szervezeti, jogi és gazdasági egység valóságos piac keretei között mőködik, hosszú távú célja, alapfeltétele alapfeltétel a nyereséges mőködés önálló kockázatvállalás szabad rendelkezés a vállalkozás hozamával

10 Vállalkozás 3. megközelítés Szervezeti elkülönítés problémái Globalizáció, hálózatosodás szoros kapcsolatok Vállalatcsoportok vizsgálata- tulajdonosi kör alapján történı elkülönítés Vizsgálati egység: a személy (csoport) vagy a szervezet, vállalkozó vagy vállalkozás Kkv-k társadalmi jelentısége Lehetıség az önkibontakozásra - saját felelısség Egy plurális társadalom stabilizálása megélhetési forrás Területi egyenlıtlenségek kiegyensúlyozása Az életminıség támogatása fogyasztók, alkalmazottak

11 A KKV-k elıtérbe kerülésének okai A foglalkoztatásban betöltött szerep új munkahelyek teremtése. Kapcsolat a Kondratyev ciklus és a vállalatméret között (Ács) A szolgáltatási szektor térnyerése Növekvı igény a specializált, egyedi termékek iránt A nagyvállalatok szervezeti változásai, kiszervezés, outsourcing A piaci tranzakciós költségek csökkenése Változás a kormányzati politikában. A magánszektor szerepe az átalakulásban Átmenet tervgazdaságból a magángazdaságba Lényeges: új vállalatok, vállalkozások létrejötte Új vállalatok szerepe: Hiány megszőntetése, mérséklése, fogyasztók igényeinek kielégítése Verseny biztosítása hatékonyság, teljesítménykényszer Új vállalatok teljesítménye magasabb, mint a régieké Gazdasági növekedés fontos forrásai Új munkahelyek teremtése a régiek megszőnnek Innováció forrása

12 Kisvállalatok Tipikus minıségi ismertetıjelek: (1) A vállalkozó(k) önálló tulajdonos(ok), a tulajdonosi kör zárt, a tulajdonostársak között szoros, sokszor családi kapcsolat áll fenn. (2) A tulajdonosok maguk viselik a kockázatot és felelısséget. (3) A tulajdonos(ok) a vállalat irányításában, mőködtetésében személyesen is részt vesznek (4) A vállalatot sokszor a vállalkozó(k) személye jegyzi, a vállalkozó a "márkanév", maga/maguk építi(k) ki kapcsolataikat (hálózatukat). Kisvállalatok (5) A vállalatnak csak egy terméke van - kevéssé diverzifikált. (6) A vállalat a vevık egyéni igényeinek megfelelı, egyedi teljesítményt kínál. Az igények változásaira gyorsan képes reagálni. (7) A vállalkozó és a munkatársak közötti kapcsolat szoros és informális. A szervezet csak kis mértékben formalizált. (8) A vállalat csak kisebb piaci részesedéssel (részaránnyal) rendelkezik. (9) A vállalat korlátozott saját felhalmozási képessége, nehéz a pénzügyi eszközök megszerzése

13 Kisvállalat és nagyvállalat összehasonlítása: elınyök és hátrányok Mőködési terület Elıny Kisvállalat Tulajdonosi-menedzseri funkciók nem válnak szét, motiváció, érdekeltség jó Vezetés, menedzsment Hátrány Egyszemélyes függıség Hiányzó menedzseri ismeretek Intuitív, ad hoc döntéshozatal Szervezet Elıny Hátrány Elıny Alacsony formalizáltság Rugalmas Személyes kapcsolatok erısek Személyes kapcsolatok dominált Informális irányítás Gyakori funkcióhalmozás Egyedi igényeknek képes megfelelni Rugalmasan vált Marketing, piac Hátrány Szők piac, kiszolgáltatottság Marketing kiadások korlátozottak Nagyvállalat Professzionális menedzsment Csoportos döntéshozatal Tudatos döntéshozatal Delegálási probléma, tulajdonosmenedzsment elkülönülése Jól elhatárolt funkciók és munkamegosztás Formalizált, kiszámítható Koordinációs problémák Rugalmatlan Személytelen Tömegigények kielégítése Széles piac Képes jelentıs marketing akciókra Rugalmatlan a váltás területén Kisvállalat és nagyvállalat összehasonlítása: elınyök és hátrányok Mőködési terület Termelés Innováció, K+F Kisvállalat Nagyvállalat Elıny Munka-intenzív termelés Diverzifikált termelés Széles körő munkamegosztás Termelésnél költségdegresszió Hátrány Elıny Hátrány Egytermékes cég szőkkörő belsı munkamegosztás kicsi költségdegresszió Gyors piacra lépés Csúcstechnológiák esetében Tudományhoz kötött Nincs K+F részleg Finanszírozás kevés Túlzott kötıdés az elsı innovációhoz, további megújulás hiánya Kis sorozatnagyság, egyedi igények korlátozott kielégítése Szisztematikus innováció Intézményesített K+F Bıséges K+F források Hosszú bevezetési idı Rugalmatlan gyors technológiai változásnál

14 Kisvállalat és nagyvállalat összehasonlítása: elınyök és hátrányok Mőködési terület Kisvállalat Nagyvállalat Elıny - Széles körő hozzáférés külsı forrásokhoz Jó banki ügyfél Pénzügyi tervezés és menedzsment léte Finanszírozás, pénzügyek Hátrány Korlátozott források alultıkésítettség Nem jó baki ügyfél Pénzügyi tervezés hiánya Hiányos pénzügyi menedzsment Elıny Egyedi terméknél Erıpozíció, nagybani beszerzés költségcsökkentı hatása - Beszerzés, értékesítés Hátrány Kicsi, relatíve drága beszerzés Értékesítésnél kiszolgáltatottság - Különbség kisvállalat és vállalkozói vállalat között Kisvállalat Nem innovatív már létezı ötlet másolása Célja tisztes megélhetés biztosítása, családi szükségleteknek megfelelés Függetlenül tulajdonolt, mőködtetett és finanszírozott Alkalmazottak száma: 50 fı alatt Kockázatkerülı magatartás Iparági hatás elhanyagolható Vállalkozói vállalat Innovatív új, addig még abban a formában nem létezett ötlet megvalósítása Új lehetıségeket keres Célja profitábilis mőködtetés (profitmaximalizálás), növekedés Vállalatmérettıl független Kockázatot vállal Esetenként jelentıs piaci részaránnyal rendelkezik

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index Szerb László Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index Akadémiai Doktori Értekezés Pécs, 2010. szeptember Köszönetnyilvánítások Bár egy akadémiai

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Aula Kiadó - 2004 1 Írta: Fülöp Gyula A szerkesztésben közreműködött: Hernádi László, Horváth Ágnes Lektorálta:

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK NÖVEKEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉNI ÉS VÁLLALATI TÉNYEZİK PhD-értekezés Kiss Katalin

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében Doktori értekezés

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

2. A gazdasági szféra felépítése

2. A gazdasági szféra felépítése 1.Vállalat célja, környezete A vállalat célja: önmaga fenntartása, illetve növekedése érdekében jövedelem szerzése; jövedelem a vállalkozás tulajdonosainak és alkalmazottainak valamint a felhasznált erıforrások,

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing . Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 6290. o. Egyetemiipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Vilmányi Márton

Részletesebben

A kockázati tıke hozzáadott és elvett értéke

A kockázati tıke hozzáadott és elvett értéke DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Versenyképesség, globalizáció és regionalitás A kockázati tıke hozzáadott és elvett értéke Elmélet és gyakorlat TÉZISFÜZET

Részletesebben

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS 1.) MIKROHITELEZÉS Maga a kifejezés mikrohitel elég jól ismert Magyarországon, azonban némileg más jelentéső, mint általában a nemzetközi pénzügyi szektorban. Itthon

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori értekezés tézisei. A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori értekezés tézisei. A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon. Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori értekezés tézisei A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon Gyallai Gábor Sopron 2007 Doktori Iskola: Cziráki József Faanyagtudomány

Részletesebben

AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE?

AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE? Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE?

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató

Részletesebben

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez A javaslatok az Autonómia Alapítvány OSI Planning (Szakpolitikai javaslatok a 2014-20-as Európai uniós támogatási periódus tervezéséhez),

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN VIG Zoltán Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mőszaki Pedagógia Tnaszék

Részletesebben