xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet"

Átírás

1 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Postai cím: Széchenyi út 2. Város/Község: Kisbér Postai irányítószám: 2870 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Rédai Erika Telefon: 34/ Fax: 34/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén xáltalános közszolgáltatások

2 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Taneszközök beszerzése II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód

3 b) xárubeszerzés xadásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. NUTS-kód HU212 c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása xdinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Taneszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre x II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Taneszközök beszerzése a B mellékletben megadottak szerint. Ahol a kiírás meghatározott típusú dologra, való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a

4 tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és azzal egyenértékű eszköz is szállítható. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: 2 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér minimális mértéke: ,- Ft/nap. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Fizetés az igazolt teljesítést követően 60 napos határidővel történik. A teljesítésre beadott számlák kiegyenlítése 60 napon belül átutalással történik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. szerint kell eljárnia. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akinek esetében a Kbt. 60..(1) bekezdése a)-h) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó - illetőleg a 61. (1) d.) pont tekintetében alvállalkozó - vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akinek esetében a 61. (1) bekezdés a)-d) és a 62. (1) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy az erőforrást nyújtó szervezet ajánlatában a Kbt (3) bekezdés szerinti módon kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

5 Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: a) valamennyi számlavezető pénzintézetének az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, mióta vezeti a számlá(ka)t, és azo(ko)n kiállítás időpontját megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e, figyelemmel a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontjára b) 2007., évekre a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmára vonatkozó nyilatkozatának becsatolása, figyelemmel a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő és a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: a.) Folyószámláján az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás volt. b.) a és évek közbeszerzés tárgya szerinti forgalma összesen nem éri el az ajánlati ár 100%-át. Az a.) pont szerinti feltételnek ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója külön-külön, a b.) pont szerinti feltételeknek együttesen kell megfeleljen. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia: Ismertesse az ajánlati felhívás közzétételét megelőző kettő év legjelentősebb szállításait (tartalmazza a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállított árúk leírásával, továbbá az ellenszolgáltatás összegét) a Kbt. 67. (1) bekezdés a.) pontja és a 68. (1) bekezdése szerint. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő tekintetében az alkalmasságot kizáró tényezők: Ajánlattevő nem rendelkezik legalább egy a jelen beszerzés tárgyával egyező taneszközök értékesítésére, szállítására, adásvételére vonatkozó referenciával az ajánlati felhívás közzétételét megelőző kettő évben, ahol az ellenszolgáltatás vagy ellenszolgáltatások összege meghaladja összesen a bruttó ,- Ft-ot. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli

6 Tárgyalásos IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/10/19 (év/hó/nap ) Időpont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): ,- Ft. Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: Az ajánlati dokumentáció ára az általános forgalmi adót tartalmazza, bruttó összegben került megadásra. Az ellenérték megfizetését a dokumentáció átvételét megelőzően kell teljesíteni, átutalással az ajánlatkérő számú bankszámlájára, - a közleményben fel kell tüntetni a Taneszközök jeligét -, vagy készpénzfizetéssel az ajánlatkérőtől a dokumentáció igénylése során átvett befizetési csekken. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2009/10/19 (év/hó/nap) Időpont: óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/10/19 (év/hó/nap) Időpont: óra Helyszín : IMS Magyarország Kft. irodájában,, 2870 Kisbér, Városház tér 1. Wass Albert művelődési ház I. emelet Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

7 A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: KDOP-5.1.1/2F-2f-2009, TÁMOP / V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: október V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: november V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az ajánlattételi dokumentációt Ajánlatkérő telefonos igénybejelentést követően, személyesen történő átvétel munkanapokon 9-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján óráig, vagy postán történő megküldéssel. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: - Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdés tekintetében (a nemleges nyilatkozatok is csatolandók). - Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a) b) és c) pontja, valamint (3) bekezdés tekintetében (a nemleges nyilatkozatok is csatolandók). - Ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételi határidőhöz képest 60 napnál nem régebbi cégkivonatát. - Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási címpéldányának egyszerű másolatát, továbbá, ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti példányát. - Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 3 (1 eredeti és kettő, az

8 eredetivel megegyező másolati) példányban kell benyújtani. Az ajánlati példányon fel kell tüntetni, hogy eredeti vagy másolati példány. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Taneszközök. Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel. Az ajánlat minden oldalát sorszámozással, minden tartalommal bíró oldalát cégszerű aláírásra jogosult személy szignálásával kell ellátni. Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlat első lapja a felolvasólap legyen, a dokumentációban megadott minta szerint. Az ajánlatot roncsolás nélkül nem bontható kötésben kell beadni. - Az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel köthet szerződést. - Az ajánlatok közvetlenül vagy postai úton nyújthatók be az ajánlattételi határidő lejártáig. Postai feladás esetén az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig igazolható módon meg kell érkeznie. - Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/24 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: IMS Magyarország Kft. Postai cím: Városház tér 1. Wass Albert művelődési ház I. emelet Város/Község: Kisbér Postai irányítószám: 2870 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ősz Ferenc Telefon: 34/ Fax: 34/ Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető Hivatalos név: IMS Magyarország Kft. Postai cím: Városház tér 1. Wass Albert művelődési ház I. emelet Város/Község: Kisbér Postai irányítószám: 2870 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ősz Ferenc Telefon: 34/ Fax: 34/ Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani Hivatalos név: IMS Magyarország Kft. Postai cím: Városház tér 1. Wass Albert művelődési ház I. emelet Város/Község: Kisbér Postai irányítószám: 2870 Ország: Magyarország

9 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ősz Ferenc Telefon: 34/ Fax: 34/ Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás Taneszközök beszerzése KDOP-5.1.1/2F-2f projekthez 1) A rész meghatározása Taneszközök beszerzése KDOP-5.1.1/2F-2f projekthez 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség vagy érték 4 db tárolószekrény, 18 db trapéz asztal 60 fok, 18 db ERGO szék, 20 db 1 személyes ERGO tanuló munkahely /asztal, szék/, 2 db Tanári asztal székkel, 20 db 1 személyes tanulóasztal, 20 db Tanulói ERGO szék, 4 db 6 személyes asztal (Hatszemélyes fémvázas étkezőasztal, dekorit 110x80x76 cm), 24 db Étkező szék (Suli csővázas szék), 6 db asztal, 6 db szék, 2 db Kosárlabda palánk, 3 db Bordásfal 2 szakaszos, 2 db Öltözőpad, 4 db Tornapad, 18 db Niki tanulóasztal 2 személyes, 36 db Niki tanulószék, 2 db Kosárpalánk, 2 db Védőháló 110 m2, 25 db Kárpitozott szék a többfunkciós terembe, 4 db Bordásfal, kétszakaszos, fenyőoldallal, keményfa fokokkal, 2 db Tornapad 2 m-es, tömör padlappal, 3 db Dobbantó, iskolai, filc borítással, fémrugóval, 2 db Kosárállvány, oldalrahajtható, 2,25 m benyúlásig, 2 db Kosárlabda palánk, 2 db Kosárlabdaháló, verseny, 2 db Kosárgyűrű, rugós, verseny, állítható rugóerővel, 1 db Kombinált állvány tenisz és röplabda, 4 db Padlószerelvény fedlap a brukolathoz (tenisz és röplabda), 2 db Tornaszőnyeg, 400 x 140 x 10 cm-es, 1 db Tiszta műszál filc 16mm-es 6x2m szegve, 3 db Mászókötél, 5 m-es, 2 db Kézilabdaháló, 10 x 10, 2 db PP asztal, görgős, összecsukható, beltéri, 1 db 2 oldalas öltözői pad fogassal, 2 m-es, 26 db 1 személyes tanulói asztal 1 tanterembe, 80 db Kárpitozott szék a többfunkciós terembe, 20 fejhallgató, 20 magnetofon, 30 asztal, 1 db Beépített tükör táncoktatásra, 1 Biológia fóliasorozatok - Növények, Állatok, Emberek, 1 Háztartás - életvitel fóliasorozat,1 állványos tábla (kerámia felületű, krétával írható, mágneses) 200x100 cm, 2 sarokpolc ( nyitott polcos), 2 szőnyeg 2x2 méteres, 1 szorzótábla, 1 Első olvasó játékom 1 db, 1 A négy évszak, 1 db Báb állvány, 10 Báb, 1 Kétoldalas mágneses golyóvezető, 1 Nagy kockakirakó - Építőkocka 62 db-os, 1 Karikás számegyeztető - Számlépcső, 1 Abakusz 100-as tábla, 1 Színesrúd készlet, 1 Törtek bevezetése, 1 Geometriai térépítő, 1 Lottójáték jobb, bal, 1 Buborékos útvesztő, 20 db Számítógép asztal 1 szem., 10 db Folyosói zárt szekrények, fakkokból áll (1 szekrény 15 személynek), 2 iratszekrény, 2 íróasztal, 2 forgószék, 1 tárgyalóasztal,

10 3 fotel, 1 Üveges, polcos, fiókos szekrény, 1 Könyvespolc, 4 db 4 ajtós iratszekrény, 2 újság, és folyóiratszekrény, 20 db tanári szék, 20 db íróasztal két oldalszekrénnyel 1 fiókkal, Tanulói székek, 40 Tanulói asztalok 2 szem., 50 db Tanári székek, 2 db Kézilabdakapu, 2 db Komplett tornatermi kosárfelszerelés, 3 db Ping-pong asztal, 5 Mászókötél 5 m-es, 10 Bordásfal - egyszakaszos, 14 Tornaszőnyeg, 1 Ugróasztal - trambulin, 1 db Kombinált kondigép, 20 Kézisúlyzók, 1 db Öltözőszekrény, 10 db Tornazsámoly, 1 Floorball kapu hálóval és ütő labdával, 4 Öltözőpad, 24 db Tanuló asztal egyszemélyes, 23 Tanuló székek, 3 Iskolatábla, zöld - krétás; méret: 100x200 cm (Kerámia-acél krétás fali tábla), 7 db Földrajz és történelem térképek. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: 2 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 2 meghatározás Taneszközök beszerzése TAMOP / projekthez 1) A rész meghatározása Taneszközök beszerzése TAMOP / projekthez 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség vagy érték 3 terepasztal, 5 digitalizáló tábla, 2 mágneses GEO készlet, 1 testek és felszínformák /készlet/, 5 pentaminó, 1 digitális tananyag, 1 német-magyar kéziszótár, 1 magyar-német kéziszótár, 24 Tanulói helyiérték számoló, 24 Számolóállvány, 10 Testek és felszíni formák, 1 Számolószalag , 6 Nagy helyiértékkocka, 24 Tanulói törtkészlet, 25 Törtkrongkészlet, 1 Tanári demonstrációs mérleg 2 kg-ig, 24 Tangram, 6 Geometriai formák, 1 Tanítói mágneses pénzérme, 1 Tanítói mágneses bankjegy, 6 Tölthető testek, 6 Hosszmérték, 6 Hosszmérték, 6 Súlymértékek, 15 számolókártya csomag, 1 A természet matematikája(iskolai licens), 1 A problémamegoldás tanulható 3. osztályosoknak, 1 Harmadik interaktív számháború, 1 Matematika számok nélkül 1 tanteremre, 1 Movelex prezenter hálózatos változata, 1 Interaktív CD ROM Matek bevetés, 1 interaktív tanári CD New Projekt 2-3, 1 Táblai vonalzó és körző készlet, 12 Tanulói karosmérleg, 13 Súlykészlet, 1 Tanári demonstrációs mérleg, 5 tanulói mágneses pénzérmék, 5 tanulói mágneses bankjegyek, 1 Történelem tantárgyhoz digitális térképtár 5-8, 1 Tanári demonstrációs törtkorongkészlet, 10 Tanulói törtkorongkészlet, 1 Pizza készlet, 1 Logikai lapok tanári demonstrációs készlet, 20 Kesztyűbábok, 1 Vulkán modell, 1 Tereptárgyak, 2 Hordozható vetítővászon, 10 Parafa tábla,

11 12 Számolódominó, 4 Tanári demonstrációs óra, 1 Fogmosó modell, 1 Nyelv modell, 1 Mobil természetvédelmi laboratórium, 1 Hangyamegfigyelő farm, 2 magyar értelmező kéziszótár, 12 angol-magyar középszótár, 12 magyar-angol középszótár, 10 A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás, 1 Természettudományi Kislexikon, 2 szinonimaszótár, 4 Mindenki lexikona, 2 Általános lexikon A-Z, 15 faés fémmegmunkáló eszközök, 50 papírmegmunkáló eszközök, 4 mérőeszközök tömegméréshez kétkarú mérleg + súlyok 2 kg-ig, 4 mérőeszközök tömegméréshez szobamérleg, 2 rajzállvány, 15 iránytű, 4 demonstrációs óra, 4 táblai rajzeszköz garnitúra, 1 geometriai modellek és felszínhálók készlete, 3 terepasztal, 2 diavetítő, 8 táblai mágneskészletek, 40 labdák különböző méretekben, 8 Nagyméretű parafatábla, 10 magyar értelmező kéziszótár, 10 német-magyar, 10 magyar-német, 10 Helyesírási szótár, 10 Idegen szavak és kifejezések szótára, 1 Magyarország domborzata, 1 Magyarország közigazgatása, 1 Kárpát-medence domborzata, 1 Helyünk a hazában, 1 Az I. világháború, 1 A II. világháború, 1 Magyarország a XVIII. században, 1 Magyarország a XIX. Században, 7 labda, 10 a- és fémmegmunkáló eszközök, 1 i-doctum komplett interaktív tananyag, 18 szék óvodásoknak, 3 asztal óvodásoknak. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: 2 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 65 Ajánlatkérő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Budapest

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet 1 D O K U M E N T Á C I Ó az Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest Alkotás u. 48. Általános egyszerű eljárás keretében meghirdetett ajánlati felhívásához K.É. 4415/2011. - az ajánlatkérő intézmény

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben