Tartalom Életvitel...4 Mővészet...4 Anyanyelv...6 Matematika...7 Társadalomismeret...8 Termelés- gazdálkodás...9 Környezetismeret...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom Életvitel...4 Mővészet...4 Anyanyelv...6 Matematika...7 Társadalomismeret...8 Termelés- gazdálkodás...9 Környezetismeret..."

Átírás

1 Tartalom Életvitel évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam...4 Mővészet évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Anyanyelv évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Matematika évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Társadalomismeret évfolyam évfolyam Termelés- gazdálkodás évfolyam évfolyam Környezetismeret évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam...10 Természetismeret...10

2 5.évfolyam évfolyam évfolyam Testi nevelés évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Angol évfolyam évfolyam: Informatika Számolás- mérés elemei osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály...16 Olvasás-írás elemei osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály...17 Beszédfejlesztés és környezetismeret osztály osztály osztály osztály...18 Környezetismeret és egészségvédelem osztály osztály osztály osztály...18 Osztályozó vizsga követelményei autista tanulóknál...18 Olvasás-írás elıkészítése 1-2. évfolyam...19

3 Olvasás-írás elemei Számolás-mérés elıkészítése 1-2. évfolyam...21 Számolás-mérés elemei Környezetismeret 1-6. évfolyam...22 Környezet-és egészségvédelem

4 Házirend melléklet Az osztályozó vizsgán cél annak a mérése, hogy a jelölt hogyan, mennyire van birtokában az ismeretszerzési és feldolgozási képességeknek, a szóbeli és írásbeli kifejezıképességeknek, hogyan tud tájékozódni térben és idıben. Ezen képességeket az adott évfolyam tananyagának ismeretén keresztül mérjük és értékeljük. Életvitel 1. évfolyam - A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. - Összefüggések felismerése az anyagok és a belılük készült tárgyak között. - Az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismeretei. - Egyszerő házimunkák elvégzése. - Az életkornak megfelelı önkiszolgáló tevékenység végzése. 2. évfolyam - A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. - Az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismeretei. - A megfigyelt anyagok vizsgált tulajdonságainak felismerése, megnevezése. - A biztonságos közlekedés szabályainak ismerete. - A háztartás ismert feladatainak megnevezése 3. évfolyam - Táplálkozás, egyszerő ételek fızésének módjai, vendégvárás szabályai; - Tisztálkodás, manikőrkészlet részei, használatának módja; - Öltözködés, javító varrások, öltésfajták; - Egészség, gyermekkori betegségek, megelızésük; - Takarítás, a személyes környezet tisztán tartása; - Anyag, tulajdonságaik, alakításuk, szerszámhasználat; 4. évfolyam - Táplálkozás, a fızés alapanyagai, egyszerő ételek készítésének menete; - Tisztálkodás, testünk tisztán tartása; - Családi munkamegosztás - Egyszerő háztartási munkák, balesetmegelızés; - Külsı belsı emberi tulajdonságok; - Anyagok, tulajdonságaik, megmunkálásuk; Mővészet 1. évfolyam - Ritmusírás, szolmizálás, kézjelek. - Vágás, hajtogatás, rajzolás, festés. 2. évfolyam - Dallamírás, ritmusírás, szolmizálás, kézjelek.

5 - Emberi alak mintázása, rajzolása, festése. 3. évfolyam - Dallamírás, ritmusírás, szolmizálás, kézjelek. - Emberi alak mintázása, rajzolása, festése. - Vágás, hajtogatás, rajzolás, festés. 4. évfolyam - Ritmusírás, szolmizálás, kézjelek. - Dallamírás, kézjelek. - Vágás, hajtogatás, rajzolás, festés. - Emberi alak mintázása, rajzolása, festése. - Tudja gondolatait, érzelmeit, a mővészet nyelvén, a mővészet eszközeivel kifejezni. - Ismerje a mővészet történetének nagy szakaszait, legfıbb jellegzetességeit, a mővészettörténeti korszakokat tudja felsorolni. - Zenei ismeretek tudatosítása. - Zenetörténeti ismeretek korszakok, kiemelkedı alkotók szerint. - Hallás utáni daltanulás. 6. évfolyam - Tudja gondolatait, érzelmeit, a mővészet nyelvén, a mővészet eszközeivel kifejezni. - Ismerje a mővészet történetének nagy szakaszait, legfıbb jellegzetességeit, a mővészettörténeti korszakokat tudja felsorolni. - Tudjon felismerni többször meghallgatott zenemőveket a különbözı korokból. - Hallás utáni daltanulás. 7. évfolyam - A mővészet eszközeivel hozzájárulni a társadalmi cselekvıképesség kialakításához. - Legyen jelen a tanulók életvezetésében az esztétikum iránti igényesség és érzékenység. Ez nyilvánuljon meg magatartásukban, gondolkodásukban, viselkedésükben, érzelmi életükben, élményvilágukban, valamint társas kapcsolataikban. - Alakuljon ki igényük a tiszta rendezett környezetre - (Az évszaknak megfelelı jeles napok a hozzá tartozó népszokások ismerete. Szőkebb és tágabb környezet kialakítása, otthonteremtés, környezetvédelem ) - Legyen képes mővészi élmény hatására kifejezı alkotásokat készíteni. - Tudjon megtervezni egy családi összejövetelt. - (Ünnepek, ajándékok-díszítı elemek készítése, tojásfestés ) - Sajátítsa el fejlettségének megfelelıen a megismert énekes-táncos játékokat. - (Tudjon különbséget tenni a nép-és mődalok között, Ismerje fel a népi hangszereket ) - Tudjon egyszerő ritmusképletet visszaadni. - Alkalmazza a helyes testtartást. - (Ismerje és alkalmazza a zenés-táncos összejövetelek szabályait, viselkedésformáit.) - A mővészet eszközeivel hozzájárulni a társadalmi cselekvıképesség kialakításához. - Legyen jelen a tanulók életvezetésében az esztétikum iránti igényesség és érzékenység. Ez nyilvánuljon meg magatartásukban, gondolkodásukban, viselkedésükben, érzelmi életükben, élményvilágukban, valamint társas kapcsolataikban. - Alakuljon ki igényük a tiszta rendezett környezetre

6 - (Az évszaknak megfelelı jeles napok a hozzá tartozó népszokások ismerete. Szőkebb és tágabb környezet kialakítása, otthonteremtés, környezetvédelem ) - Legyen képes mővészi élmény hatására kifejezı alkotásokat készíteni. - Tudjon megtervezni egy családi összejövetelt. - (Ünnepek, ajándékok-díszítı elemek készítése, tojásfestés ) - Sajátítsa el fejlettségének megfelelıen a megismert énekes-táncos játékokat. - (Tudjon különbséget tenni a nép-és mődalok között, Ismerje fel a népi hangszereket ) - Tudjon egyszerő ritmusképletet visszaadni. - Alkalmazza a helyes testtartást. - (Ismerje és alkalmazza a zenés-táncos összejövetelek szabályait, viselkedésformáit.) Anyanyelv 1. évfolyam - képrıl mondatalkotás szóban - kis írott betők tanulása, felismerése - másolás nyomtatott betőkrıl, szavakról- írottra - szavak, mondatok olvasása megértése 2. évfolyam - írott nagybetők ismerete - szavakból mondatalkotás - másolás nyomtatott szövegrıl - kérdı, kijelentı mondat megismerése - hosszabb szöveg elolvasása- megértése 3. évfolyam - A mese fogalma, jellemzıi. - Szövegértés. - Tollbamondás. Szavak jelentése. Ábécérend. Szótagolás. 4. évfolyam - Írásbeli: helyesírás. Látó, halló tollbamondás. Szófajok ismerete. Szövegértés, szövegfeldolgozás - Szóbeli: Folyamatos szövegolvasás Kötelezı versek: Kölcsey Ferenc: Himnusz elsı vsz. és Vörösmarty Mihály: Szózat elsı vsz. - Dalok, népdalok világa - Barangolás a mesék birodalmába; a mese fajtái, jellemzıi - Mítoszok, legendák, mondák világa, jellemzıik - Történetek a Bibliából - Elbeszélések gyermekeknek (Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Fazekas Mihály élete, mővei) - Memoriterek: Petıfi S.: Befordultam a konyhára; Kassák L.: Testvérkék; Szabó L.: Hajnali rigók; Fazekas M.: Lúdas Matyi; Benedek E.: A csodaszarvas; - szófajok, ( igemódok, igeidık, igeragozás ) - mondatfajták, - helyesírási alapelvek

7 6. évfolyam - Mítoszok, legendák, bibliai ismeretek. - Gárdonyi Géza: Egri csillagok. - Petıfi Sándor költészete, János Vitéz. Himnusz, Szózat. - Szövegértés. Tollbamondás, szófajok, hangalak és jelentés. 7. évfolyam - Szavak, szófajok; névszó, névmás, határozószó, névutó, kötıszó, indulatszó - Alá-, és mellérendelı szószerkezetek - Mondattani ismeretek, mondatelemzés - A szöveg; elbeszélés, leírás, levél - Arany János élete, versei, mőve ( Toldi ) - Pál utcai fiúk c regény ismerete - Mikszáth Kálmán novellái - Memoriterek: Petıfi S.: Nemzeti dal; Ady E.: Felszállott a páva; Arany J.: Walesi bárdok - Egyszerő és összetett mondat felismerése, alkotása. - Az alárendelés és a mellérendelés: a tagmondatok közötti viszony fajtái. - Szavak képzése, átalakítása. - Helyesírás: a szavak írásának szabályai (különírás egybeírás) - Szóbeli: 1. Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Radnóti Miklós, Ady Endre, József Attila élete, munkássága 2. Kölcsey Ferenc: Himnusz - memoriter és elemzés 3.Vörösmarty Mihály: Szózat - memoriter és elemzés Jókai Mór: A kıszívő ember fiai regény elemzése Matematika 1. évfolyam - 10-es számkörben való tájékozódás - számok ismerete - mőveletek 10-es számkörben - relációk ismerete 2. évfolyam - 20-as számkörben való tájékozódás - számok ismerete - mőveletek 20-as számkörben (csökkenı növekvı számsor, páros- páratlan számok ) 3. évfolyam as számkör, számszomszédok, páros-páratlan számok, pótlások, szöveges feladatok. - 2-es, 5-ös, 10-es szorzótábla és bennfoglaló-tábla.

8 4. évfolyam - Számok írása olvasása 100-as számkörben. A tanult matematikai fogalmak ismerete (páros, páratlan, egyjegyő, kétjegyő), számok nagyságviszonyai. Mőveletek végzése 100-as számkörben. Szöveges feladatok értelmezése, megoldása. A tanult szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete. - Számok írása, olvasása ig. Ismerje a számok számszomszédjait, számok nagyságviszonyait. - Írásbeli mőveletek végzése (összeadás, kivonás, szorzás, osztás). - Tanult szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete. - Szöveges feladatok értelmezése, megoldása. - Ismerje a testek és síkidomok tulajdonságait. - Tudja kiszámolni a négyzet és téglalap területét, kerületét és tudjon mértkegységeket váltani. - Tudjon tengelyesen tükrözni, nagyítani és kicsinyíteni. 6. évfolyam es számkör, mőveletek törtekkel, írásbeli mőveletek, szerkesztések. - Szorzó- és bennfoglaló-táblák. 7. évfolyam - Mőveletek es számkörben - Írásbeli szorzás 3 jegyő szorzóval - Írásbeli osztás 2 jegyő osztóval - Mőveletek közönséges és tizedes törtekkel - Negatív számok - Összefüggések, függvények, sorozatok - Geometria; testek, síkidomok jellemzése, területszámítás, szögszerkesztés, tengelyes tükrözés, síkidomok szerkesztése - Mérések - Írásbeli: Milliós számkörben számok írása, helyi értéke. - Írásbeli szorzás, osztás 3 jegyő szorzóval, osztóval. - Négy alapmővelet végzése törtekkel. - Tizedes törtek szorzása, osztása, 10, 100, 1000-el. - Geometriai alakzatok szerkesztése, tulajdonságai. - Szögek szerkesztése, felezése. Transzformációk (tengelyes tükrözés) Társadalomismeret - A történelmi idı és tér fogalmai - Élet az ıskorban - Az ókori kelet államai (Mezopotámia, India, Kína, Egyiptom, Görögország, Róma) - A kereszténység kialakulása, terjedése - A magyar nép eredete

9 6. évfolyam - Legyen képes a társadalomban lejátszódó folyamatok nyomon követésére, értelmezésére. Ismerje fel az összefüggéseket. - Tudja jellemezni a különbözı korokat, korszakokat, uralkodókat. - İskor (Tudjon különbséget tenni a zsákmányoló és a gazdálkodó ember között.) - Ókor (Tudja felsorolni a legismertebb ókori népeket. Ismerje az ókori Görögország nevét és a városállamokat. Ismertesse a római birodalom kialakulását és bukását.) - Ismerje a magyarság történelmét a korai újkorig. - (Honfoglalás, a honfoglaló magyarok élete, Szent István király uralkodása, A tatárjárás, Az Árpád-ház kihalása, A Hunyadiak kora ) - Tudjon megnevezni magyar uralkodókat, hadvezéreket a török hódoltság és a Habsburg uralom idıszakáról. (Végvárak kora, Jelentısebb végvári harcok, Rákóczi szabadságharc ) - Ismerjen fel összefüggéseket a társadalmi jelenségek, folyamatok, változások között. 7. évfolyam - A felvilágosodás kora - A polgári átalakulás Magyarországon - A reformkor - Az es forradalom és szabadságharc - A polgárosodás kibontakozása, a kiegyezés kora - A XX. század kezdete - Az I. világháború - A két világháború közötti világ. Magyarország a két világháború között. - A világ a II. világháború végéig ( ). Magyarország ig. - A világ 1945 után. Magyarország Rendszerváltás, mai magyar demokrácia. Termelés- gazdálkodás - Ismerje a kerti munkákat, szerszámokat és azok használatát. - Legyen tisztában az egészséges életmód fogalmával és a helyes táplálkozással. Tudjon egyszerőbb ételeket elkészíteni. - Ismerje a természetes (fa, bır, agyag) és elıállított anyagokat (papír, fém). - Ismerje a közlekedési eszközöket, táblákat és a közlekedés szabályait. - Ismerje a mosás módjait és fázisait. 6. évfolyam - Ismerje a kerti munkákat, szerszámokat és azok használatát. - Legyen tisztában az egészséges életmód fogalmával és a helyes táplálkozással. Tudjon egyszerőbb ételeket elkészíteni. - Ismerje az ember emésztırendszerét és érzékszerveit. - Ismerje a természetes (fa, bır, agyag) és elıállított anyagokat (papír, fém). - Ismerje a közlekedési eszközöket, táblákat és a közlekedés szabályait. - Ismerje a mosás módjait és fázisait. 7. évfolyam - Azon képességek kialakítása és fejlesztése, mellyel a tanuló be tud illeszkedni a családi és társadalmi munkamegosztásba.

10 - Háztartási ismeretek. - Ismerje az alapvetı gazdasági tervezést, az egészséges táplálkozást, a lakás berendezését otthonosabbá tételét, az elsısegélynyújtás alapjait. - Azon képességek kialakítása és fejlesztése, mellyel a tanuló be tud illeszkedni a családi és társadalmi munkamegosztásba. - Háztartási ismeretek. - Ismerje az alapvetı gazdasági tervezést, az egészséges táplálkozást, a lakás berendezését otthonosabbá tételét, az elsısegélynyújtás alapjait. Környezetismeret 1. évfolyam - napok, hónapok, évszakok nevei jellemzıi - állatok, növények ismerete 2. évfolyam - napok, hónapok, évszakok nevei jellemzıi - zöldségek, gyümölcsök nevei, jellemzıi - háziállatok és jellemzıik 3. évfolyam - Ismerje az egyes tájak jellegzetességeit és az ott elıforduló élılények jellemzı tulajdonságait. Tudjon lakóhelyén és annak környékén tájékozódni. - Ismerje a környezetében elıforduló anyagok tulajdonságait. - Ismerje meg és alkalmazza a helyes közlekedési szabályokat a balesetek elkerülése érdekében. - Ismerje testének részeit és mőködését. 4. évfolyam - Halmazállapotok. - Világtájak. - Idıjárás elemei, a csapadék körforgása. - Élı környezetünk: növények, állatok. - Testünk. Természetismeret 5.évfolyam - Földrajzi ismeretek alapozása az emberek a tárgyak helyzetének, iránya. - Alaprajzok, térképvázlatok készítése. - Ismerje fel Magyarország természetföldrajzi térképét, a felszíniformákat, Magyarország tájait. Tudjon tájékozódni a térképen. 6. évfolyam - Ismeretek a Földrıl. - Hazánk, Magyarország. Hazánk települései. - Hazai tájak életközösségei. - Növények részei, felépítése.

11 - Az emlısök jellemzıi. Haszonállatok. - A madarak jellemzıi. Baromfiak. 7. évfolyam - Ismeretek a Földrıl és környezetérıl. - Természetföldrajzi övezetesség. - Az ember élıhelyei. - Európa. - A testek mozgása, mozgásállapot változások. - Hıtani alapjelenségek. - Az anyagok kémiai változása. - Az emberi test felépítése, szervrendszerei, s ezek mőködése. - Növények, állatok testfelépítése és életmőködése. - Gyógynövények hatása az egészségre. - Elsısegélynyújtás. - Az egyszerő gépek és mőködése. - Anyagok csoportosítása fizikai, kémiai tulajdonságaik alapján. Testi nevelés 1. évfolyam - Futás feladatokkal. Szlalomfutás. - Utánzó járások. - Ugrókötél áthajtás helyben és mozgás közben. - Szökdelések. - Sorozatugrások m-es síkfutás. - Kislabdahajítás. - Gurulóátfodulások. - Tarkóállás. - Labdaátadások. - Labdavezetés, szlalom labdavezetés. 2. évfolyam - Futás feladatokkal. Szlalomfutás. Akadályfutás. Ingafutás. - Utánzó járások. Utánzó járások padon. - Ugrókötél áthajtás helyben és mozgás közben. - Szökdelések. Szökdelések szerek fölött. - Sorozatugrások. Helybıl távolugrás m-es síkfutás. - Kislabdahajítás távolba. - Gurulóátfodulások. Tarkóállás. Híd. - Utánzó járásokkal labdaterelgetés. - Labdaátadások. Labdaátadások mozgás közben. - Labdavezetés, szlalom labdavezetés. 3. évfolyam - Futás feladatokkal. Szlalomfutás. Akadályfutás. Ingafutás. Futóiskola.

12 - Utánzó járások. Utánzó járások padon. - Ugrókötél áthajtás helyben és mozgás közben. - Szökdelések. Szökdelések szerek fölött. - Sorozatugrások. Helybıl távolugrás m-es síkfutás m-es futás. - Kislabdahajítás távolba. - Gurulóátfodulások. Tarkóállás. Híd. Zsugorfejállás. Fejállás. Cigánykerék. Mérlegállás. - Kézállás segítıvel. - Bakugrás. - Zsugorkanyarulati átugrás 2-3 részes szekrényen. - Utánzó járásokkal labdaterelgetés. - Labdaátadások. Labdaátadások mozgás közben. - Labdavezetés, szlalom labdavezetés. 4. évfolyam - Futás feladatokkal. Szlalomfutás. Akadályfutás. Ingafutás. Futóiskola. Ritmusváltásos futás. - Utánzó járások. Utánzó járások padon. - Ugrókötél áthajtás helyben és mozgás közben. - Szökdelések. Szökdelések szerek fölött. - Sorozatugrások. Helybıl távolugrás m-es síkfutás m-es futás. - Kislabdahajítás távolba. - Gurulóátfodulások. Tarkóállás. Híd. Zsugorfejállás. Fejállás. Cigánykerék. Mérlegállás. - Kézállás. - Bakugrás. Bátorugrás. - Zsugorkanyarulati átugrás 3 részes szekrényen. Guggolóátugrás szekrényen. - Magasugrás átlépı technikával. - Utánzó járásokkal labdaterelgetés. - Labdaátadások. Labdaátadások mozgás közben. - Labdavezetés, szlalom labdavezetés. - Magasugrás átlépı technikával. - Labdarúgás. - Kézilabdajáték. - Kosárlabda. - Labdagyakorlatok: labdavezetés kézzel, lábbal hullámvonalban, egykezes felsı átadás - Torna: gurulóátfordulások, tarkóállás, híd - Szekrényugrás: zsugorkanyarulati, terpeszátugrás 3 részes szekrényen - Atlétika: 30 m-es futás állórajtból, magasugrás lépı technikával, kislabdahajítás nekifutásból, célba dobások 6. évfolyam - Labdagyakorlatok: labdavezetés, átadások 1, 2 kézzel, zsinórlabdázás - Kosárlabda: labdavezetés, átadások, kosárra dobás alaptechnikával

13 - Torna: gurulóátfordulások, tigrisbukfenc, tarkóállás, híd, mérlegállás, lebegıállás - Szekrényugrás: zsugorkanyarulati, támasz, terpeszugrás, 3-4 részes szekrényen - Atlétika: 30 m-es futás állórajtból, magasugrás lépı technikával, kislabdahajítás 7. évfolyam - Kézilabda: labdavezetés, átadás, kitámasztás, felugrásos kapuralövés - Kosárlabda: labdavezetés, átadások, kosárra dobás helybıl - Torna: talaj: gurulóátfordulás (elıre-hátra), terpesz (elıre -hátra), tarkóállás, fejállás - Szekrényugrás: guggolóátugrás 4 részes szekrényen, kismacska - Atlétika: magasugrás lépı technikával, kislabdahajítás, 60m-es futás térdelırajtból, súlylökés medicinlabdával - Kézilabda: labdavezetés, átadások, kitámasztás, beugrásos, felugrásos kapura lövés, büntetıdobás - Kosárlabda: labdavezetés, átadások, kosárra dobások mozgásból - Torna: talaj: gurulóátfordulások, tarkóállás, fejállás, kézállás, cigánykerék - Szekrényugrás: guggoló átugrás, zsugorkanyarulati átugrás, átterpesztés 5 részes szekrényen - Atlétika: magasugrás lépı technikával, kislabdahajítás 3-as lépésritmusban, 60m-es futás, súlylökés súlygolyóval. Angol - Köszönés. Bemutatkozás. - Az abc betői. - Színek. - Tárgyak az osztályteremben. - Számok 1-20-ig. - Személyes adataim. - Az iskolám. - Az én városom. - A hét napjai. - Foglalkozások. - Ételek és italok. 6. évfolyam - Foglalkozások. - Színek. - Ételek és italok. - Személyes adatok. - Fizetıeszközök, árak kifejezése. - Az idı kifejezése. - Heti idıbeosztás, napi tevékenységek. - Évszakok és hónapok. - Szituációk. - Állatok nevei. - Dátumok. Sorszámnevek.

14 7. évfolyam: - Napszaknak megfelelı köszönések, bemutatkozás - Személyes névmások, létige - Színek - Számok 0-30-ig - Fınevek többes száma - Mutató névmások tagadása, hosszú és összevont formák - A hét napjai - A létige jelen idejő alakjai - Személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, életkor, lakcím - Az idı kifejezése - Az évszakok és a hónapok nevei - Állatok nevei - Birtoklás kifejezése (have got) - Dolgok létezésének kifejezése (there is, there are) - Dátumok, sorszámnevek - Egyszerő szövegalkotás - Napszaknak megfelelı köszönések, bemutatkozás - Színek, - Számok 0-30-ig - Személyes névmások, létige - Fınevek többes száma, a hét napjai, mutató névmások - Az idı kifejezése - Kérdıszavak, kiegészítendı kérdések - Az évszakok és a hónapok nevei - Egyszerő szövegalkotás - Birtoklás kifejezése (have got) - Birtoklásra való kérdezés, tagadás (have got, haven t got) - Dolgok létezésének kifejezése (there is, there are) - Önálló szövegalkotás - Képesség kifejezése, igék - Dátumok, sorszámnevek - Birtokviszony ( s), birtokos névmások - Családi viszonyok - Hangzó szövegértés Informatika 5- Témakörök: 1. A számítástechnika alapjai 2. Számítógép-kezelési alapismeretek 3. Algoritmusok 4. Könyvtárhasználati ismeretek

15 A fejlesztés várt eredményei az végén: Tudja a számítógép használatának elınyeit felsorolni. Tudjon piktogramokat értelmezni. Ismerje a billentyőzet és az egér használatát (kattintás, dupla kattintás, görgetés), tudjon egyszerő rajzot készíteni és rövid szöveget megjeleníteni a képernyın (Paint). Képes legyen programok elindítására. Képes legyen ablakmőveleteket elvégezni (kicsinyítés, nagyítás, bezárás). Tudja felsorolni a könyv formai jegyeit. A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén: Legyen tájékozott a képi információforrások körében. Tudjon egyszerő, elsısorban rajzos titkosírást készíteni, megfejteni. Tudjon rövid szöveget begépelni, menteni, módosítani WordPad programmal. Képes legyen szövegrészek másolására, áthelyezésére dokumentumon belül. Legyen képes változások létrehozására a képernyın (asztali elemek módosítása, testreszabása). Legyen képes néhány lépésbıl feladatsor algoritmusának összeállítására. Tudja felsorolni a sajtótermékek legfontosabb jegyeit. A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén: A tanulónak legyen ismerete a számítástechnika múltjáról. Ismerje fel a számítógép perifériális egységeit, ismerje fel alapvetı funkcióit. Legyen képes fájlok kijelölésére, másolására, átnevezésére. Legyenek tapasztalatai az algoritmusok leírási lehetıségeirıl. Ismerje fel egy-egy algoritmus jelölését. Legyen képes tanári segítséggel egyszerő algoritmusok megjelenítésére játékos számítógépes környezetben (Comenius Logo). Legyen képes információk keresésére lexikonokból, gyermekenciklopédiákból. A fejlesztés várt eredményei a végén: Tudjon segítséggel készségfejlesztı és oktató programokat futtatni. Legyen tájékozott a kalkulátorral való számolásban. Képes legyen megadott táblázatból adatokat kiolvasni. Legyen képes minta alapján egyszerő táblázat elkészítésére, kész táblázat módosítására szövegszerkesztı (MS Word) programban. Tudjon weblapot lementeni internetrıl. Tudjon elektronikus levelet fogadni, küldeni. Legyen képes a legfontosabb dokumentumfajták megnevezésére, megkülönböztetésére. Legyen képes tanári segítséggel értelmezni egyszerő ismétlıdéseket, elágazásokat tartalmazó algoritmusokat. Ismerje a betőrendes leíró katalógus hasznosságát. Számolás- mérés elemei 1. osztály: Válogatás, csoportosítás a környezetében lévı tárgyakkal egy jellemzı tulajdonság szerint. 2. osztály: Tárgyak válogatása, összehasonlítása formai tulajdonság és nagyság szerint. Soralkotás során mutassa meg az eleje, vége helyzeteket. 3. osztály: Két jellemezı tulajdonság alapján válogassa szét, csoportosítson, hasonlítson össze tárgyakat. Egyeztessen kis segítséggel formai tulajdonság alapján tárggyal, tárgyat képpel. Számláljon meg tárgyakat segítséggel 5-ös számkörben.

16 4. osztály: 5-ös számkörben tájékozódás egyre önállóbban. Relációs jelek használata segítséggel. alkosson halmazokat két jellemzı tulajdonság alapján. 5. osztály: Tudjon 10-ig számolni, tárgyakat megszámlálni. 5-ös számkörben tudjon tárgyképet, számképet, számjegyet azonosítani. 6. osztály: Egyszerő sík és térbeli formákat segítséggel ismerjen fel. 5-ös számkörben segítséggel alkosson növekvı-csökkenı számokat. 10-es számkörben segítséggel tudjon tárgyképet, számképet, számjegyet azonosítani. 7. osztály: Mennyiségek összehasonlítása segítséggel. Mennyiség és számjegy azonosítás minél nagyobb önállósággal. Tárgyak számlálása 20-ig. 8. osztály: Mőveletek végzése 10-es, 20-as számkörben, mennyiség és számjegy azonosítás. Tudja az egész órákat napirendhez kötni. Olvasás-írás elemei 1. osztály: Minimális segítséggel tudjon különbséget tenni halk és hangos között. Ceruzanyomatéka közelítse meg az alkalmazás helyes technikáját. Önálló tevékenységében jelenjen meg a vizuomotoros koordináció alkalmazása. 2. osztály: A környezetében elıforduló hangokat kapcsolja össze a hangforrással, mutassa azt meg. helyes ceruzafogással formákat írjon át. Legyen képes kép és betőelemek olvasására. 3. osztály: Betőelemeket ismerje fel, írja sorközbe. Az irányokat megnevezésre tudja megmutatni. A tanult betőket, hangokat tudja hangoztatni, felismerni, sorközbe írni. Elemi fokon alakuljon ki hallási, látási differenciáló képessége. 4. osztály: Ismerje fel a tanult betőket. Tudja a betőket és a hangokat összekapcsolni. Egytagú betőkapcsolatokat, szavakat biztonsággal tudjon olvasni, másolni. 5. osztály: Tudjon 3-4 betőbıl álló szavakat minimális segítséggel olvasni, másolni. Tudja az olvasottakat segítséggel, képpel és cselekvéssel összekapcsolni. Tudja a tanult betőket tollbamondás után leírni.

17 6. osztály: Tudja felismerni, másolni, tollbamondás után leírni az eddigi tanult betőket, két betőbıl álló szavakat, a leírtakat olvasottakat képpel, cselekvéssel összekapcsolni. 7. osztály: Tudja felismerni, másolni, tollbamondás után leírni a kis és nagybetőket. Tudjon egyszerő mondatokat másolni, segítséggel, képpel, eseménnyel összekapcsolni. Három-négy mondatból álló szöveget tudjon olvasni, minimális segítséggel értelmezni, képpel, eseménnyel összekapcsolni. 8. osztály: Rövid szöveget tudjon elolvasni, kérdések segítségével próbálja meg értelmezni. Tollbamondás után tudjon tımondatot leírni. Segítséggel tudjon borítékot megcímezni. Olvasás-írás elemei 1.osztály: Minimális segítséggel tudjon különbséget tenni halk és hangos között. Ceruzanyomatéka közelítse meg az alkalmazás helyes technikáját. Önálló tevékenységében jelenjen meg a vizuomotoros koordináció alkalmazása. 2.osztály: A környezetében elıforduló hangokat kapcsolja össze a hangforrással, mutassa azt meg. helyes ceruzafogással formákat írjon át. Legyen képes kép és betőelemek olvasására. 3.osztály: Betőelemeket ismerje fel, írja sorközbe. Az irányokat megnevezésre tudja megmutatni. A tanult betőket, hangokat tudja hangoztatni, felismerni, sorközbe írni. Elemi fokon alakuljon ki hallási, látási differenciáló képessége. 4.osztály: Ismerje fel a tanult betőket. Tudja a betőket és a hangokat összekapcsolni. Egytagú betőkapcsolatokat, szavakat biztonsággal tudjon olvasni, másolni. 5.osztály: Tudjon 3-4 betőbıl álló szavakat minimális segítséggel olvasni, másolni. Tudja az olvasottakat segítséggel, képpel és cselekvéssel összekapcsolni. Tudja a tanult betőket tollbamondás után leírni. 6.osztály: Tudja felismerni, másolni, tollbamondás után leírni az eddigi tanult betőket, két betőbıl álló szavakat, a leírtakat olvasottakat képpel, cselekvéssel összekapcsolni. 7.osztály: Tudja felismerni, másolni, tollbamondás után leírni a kis és nagybetőket. Tudjon egyszerő mondatokat másolni, segítséggel, képpel, eseménnyel összekapcsolni. Három-négy mondatból álló szöveget tudjon olvasni, minimális segítséggel értelmezni, képpel, eseménnyel összekapcsolni. 8.osztály: Rövid szöveget tudjon elolvasni, kérdések segítségével próbálja meg értelmezni. Tollbamondás után tudjon tımondatot leírni. Segítséggel tudjon borítékot megcímezni.

18 Beszédfejlesztés és környezetismeret 1. osztály: Közvetlen környezetébıl érkezı ingereket érzékelje, figyelje meg, beszédállapotának megfelelıen reagáljon azokra. 2. osztály: Mindennapi környezetében elıforduló személyeket, tárgyakat, állatokat, növényeket tudja azonosítani, megnevezni. A szociális viselkedés élethelyzetekben begyakorolt formáit alkalmazza. 3. osztály: Ismerje közvetlen családi viszonyait. Az évszakok változásait ismerje fel. Az idı múlását napszakok viszonylatában érzékelje eseményhez kötötten. környezetében elıforduló növények, állatok azonosítása, legfontosabb jellemzıikkel együtt. 4. osztály: Meglévı szókincsét megfelelıen használja. Tágabb környezetérıl rendelkezzen elemi ismeretekkel (iskola környéke, lakóhely környéke, gyalogos és tömegközlekedés, azok szabályai). a tanult tér és idıbeli fogalmakat tudja cselekedeteiben segítséggel használni. Ismerje meg és mutassa meg testrészeit, érzékszerveit. Környezetismeret és egészségvédelem 5. osztály: A legfontosabb ünnepek jelentıségével legyen tisztában. Ismerje a legfontosabb személyi adatait (név, cím). Ismerje fel, mutassa meg érzékszerveit és tudja azok funkcióit. 6. osztály: Tudjon fıfogalmi csoportosítást végezni az állat és növényvilág témakörben. A tanult egészségügyi ismereteket alkalmazza, elızze meg ezzel a betegségeket. A közlekedéssel kapcsolatos viselkedési és magatartási szokásokat alkalmazza. Ismerjen néhány balesetvédelmi szabályt. 7. osztály: Ismerje a környezet néhány olyan jelenségét, mely hatással van az élılények tudjon különbséget tenni egészség és betegség között. Ismerje az egészséges életmód szabályait. Ismerje az öltözködésben az évszakok és az idıjárás változásait. 8. osztály: Egyszerő oksági viszonyokat ismerje fel az élılények és a környezet kölcsönhatásaiban. Segítséggel tudja elmondani az élılények fejlıdésének fıbb állomásait. Tisztaság és egészség közötti kapcsolat ismerete. Helyes és helytelen táplálkozás következményei. Az egészséges környezet legfontosabb tényezıi. Osztályozó vizsga követelményei autista tanulóknál

19 Olvasás-írás elıkészítése 1-2. évfolyam Olvasás-írás elemei 3-1. évfolyam A változat - Saját keresztneve, ismert tárgyak, személyek, fıbb testrészek neve. - Ki ez?, Mi ez?, Mit csinál? kérdésre válaszadás. - Elemi szükségletek kifejezése. - Képek egyeztetése képpel. - Függıleges és vízszintes vonalak átírása. 1. évfolyam B változat - Rövid instrukciók végrehajtása. - Elemi szükségletek jelzése. - Tárgy egyeztetése tárggyal. - Ceruzával hagyjon nyomot a papíron. A változat 2. évfolyam - Kétszavas mondatok alkotása. - Segítségkérés tanult helyzetekben. - Környezetében lévı tárgyak, személyek szóképének elolvasása. - Vonalelemek átírása, másolása. 3. évfolyam - Köszönés fogadása, visszaköszönés. - Az egyéni fejlesztési tervében szereplı szóképek és mondatok elolvasása, megértésének bizonyítása. - Vonal és betőelemek másolása. 4. évfolyam - A j kétféle jelölése. - Tulajdonnevek helyesírása. - Szavak, rövid mondatok olvasása, megértésének bizonyítása. - Szavak, rövid mondatok másolása. - Irányított kérdések segítségével beszámolás a közelmúlt eseményeirıl. - A mondatok helyesírása. - Rövid szöveg olvasása, megértés bizonyítása. - Rövid szövegek másolása, tollbamondás utáni írása. 6. évfolyam - A középfok és a múlt idı jelölése írásban mondatból álló szöveg megértésének bizonyítása. - Személyesen átélt eseményekrıl néhány mondat írása. - Folyóírással írt kérések teljesítése.

20 7. évfolyam - ABC rendbe sorolás. - Személyi adatok leírása mondatból álló szöveg megértésének bizonyítása. - Fogalmazás írása fényképrıl. - Lakcím, keltezés leírása. - Mondatok végét jelölı megfelelı írásjel alkalmazása mondatból álló szöveg megértésének bizonyítása. - Képeslap írása. B változat 2. évfolyam - Fényképek, rajzok egyeztetése rajzzal - Papírra firkálás, pöttyök rajzolása. 3. évfolyam - Tárgy egyeztetése fényképpel, rajzzal. - Függıleges és vízszintes vonalak átrajzolása. 4. évfolyam - Az egyéni fejlesztési tervében szereplı szóképek felismerése rajz segítségével. - Keresztnév betőelemeinek másolása. - Az egyéni fejlesztési tervében lévı szóképek és mondatok felismerése rajz segítségével. - Keresztnév betőelemeinek átírása kipontozás után. 6. évfolyam - Az egyéni fejlesztési tervében szereplı szóképek és mondatok felismerése rajz segítségével. - Keresztnév átírása 3 cm-es vonalközben. 7. évfolyam - Az egyéni fejlesztési tervében lévı szóképek és mondatok felismerése rajz segítségével. - Keresztnév önálló írása. - Az egyéni fejlesztési tervében lévı szóképek és mondatok felismerése rajz segítségével. - Szavak, két szavas mondatok másolása.

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat A jelen osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat tartalmazza az évfolyamonkénti,

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Osztályozó vizsga követelményei ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. évfolyam Mondatok alkotása képek, képsorok alapján, adott vagy választott témáról. Mondatok összekapcsolása. Összefüggő mondatok

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30.

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 05.26. hétfő 13:40 magyar nyelv, magyar irodalom 05.26. hétfő 15:15 testnevelés 05.27. kedd 10:00 rajz és vizuális kultúra 05.27.

Részletesebben

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004.

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 KÖRNYEZETI NEVELÉS Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...I

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

: i verstani alapfogalmak,,

: i verstani alapfogalmak,, 1. : i verstani alapfogalmak,, 9, irodalom:, irodalom: A Biblia tan, 10, irodalom:, irodalom: 11, irodalom:, irodalom: j, Gogol/ 1. 12, irodalom:, irodalom: re 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály

Környezetismeret 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Környezetismeret 1-4. osztály 2013 1 Célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést

Részletesebben

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

MATEMATIKA. Célok és feladatok

MATEMATIKA. Célok és feladatok MATEMATIKA Célok és feladatok Az középiskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerrıl és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységrıl.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben