Tartalom Életvitel...4 Mővészet...4 Anyanyelv...6 Matematika...7 Társadalomismeret...8 Termelés- gazdálkodás...9 Környezetismeret...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom Életvitel...4 Mővészet...4 Anyanyelv...6 Matematika...7 Társadalomismeret...8 Termelés- gazdálkodás...9 Környezetismeret..."

Átírás

1 Tartalom Életvitel évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam...4 Mővészet évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Anyanyelv évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Matematika évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Társadalomismeret évfolyam évfolyam Termelés- gazdálkodás évfolyam évfolyam Környezetismeret évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam...10 Természetismeret...10

2 5.évfolyam évfolyam évfolyam Testi nevelés évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Angol évfolyam évfolyam: Informatika Számolás- mérés elemei osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály...16 Olvasás-írás elemei osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály...17 Beszédfejlesztés és környezetismeret osztály osztály osztály osztály...18 Környezetismeret és egészségvédelem osztály osztály osztály osztály...18 Osztályozó vizsga követelményei autista tanulóknál...18 Olvasás-írás elıkészítése 1-2. évfolyam...19

3 Olvasás-írás elemei Számolás-mérés elıkészítése 1-2. évfolyam...21 Számolás-mérés elemei Környezetismeret 1-6. évfolyam...22 Környezet-és egészségvédelem

4 Házirend melléklet Az osztályozó vizsgán cél annak a mérése, hogy a jelölt hogyan, mennyire van birtokában az ismeretszerzési és feldolgozási képességeknek, a szóbeli és írásbeli kifejezıképességeknek, hogyan tud tájékozódni térben és idıben. Ezen képességeket az adott évfolyam tananyagának ismeretén keresztül mérjük és értékeljük. Életvitel 1. évfolyam - A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. - Összefüggések felismerése az anyagok és a belılük készült tárgyak között. - Az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismeretei. - Egyszerő házimunkák elvégzése. - Az életkornak megfelelı önkiszolgáló tevékenység végzése. 2. évfolyam - A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. - Az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismeretei. - A megfigyelt anyagok vizsgált tulajdonságainak felismerése, megnevezése. - A biztonságos közlekedés szabályainak ismerete. - A háztartás ismert feladatainak megnevezése 3. évfolyam - Táplálkozás, egyszerő ételek fızésének módjai, vendégvárás szabályai; - Tisztálkodás, manikőrkészlet részei, használatának módja; - Öltözködés, javító varrások, öltésfajták; - Egészség, gyermekkori betegségek, megelızésük; - Takarítás, a személyes környezet tisztán tartása; - Anyag, tulajdonságaik, alakításuk, szerszámhasználat; 4. évfolyam - Táplálkozás, a fızés alapanyagai, egyszerő ételek készítésének menete; - Tisztálkodás, testünk tisztán tartása; - Családi munkamegosztás - Egyszerő háztartási munkák, balesetmegelızés; - Külsı belsı emberi tulajdonságok; - Anyagok, tulajdonságaik, megmunkálásuk; Mővészet 1. évfolyam - Ritmusírás, szolmizálás, kézjelek. - Vágás, hajtogatás, rajzolás, festés. 2. évfolyam - Dallamírás, ritmusírás, szolmizálás, kézjelek.

5 - Emberi alak mintázása, rajzolása, festése. 3. évfolyam - Dallamírás, ritmusírás, szolmizálás, kézjelek. - Emberi alak mintázása, rajzolása, festése. - Vágás, hajtogatás, rajzolás, festés. 4. évfolyam - Ritmusírás, szolmizálás, kézjelek. - Dallamírás, kézjelek. - Vágás, hajtogatás, rajzolás, festés. - Emberi alak mintázása, rajzolása, festése. - Tudja gondolatait, érzelmeit, a mővészet nyelvén, a mővészet eszközeivel kifejezni. - Ismerje a mővészet történetének nagy szakaszait, legfıbb jellegzetességeit, a mővészettörténeti korszakokat tudja felsorolni. - Zenei ismeretek tudatosítása. - Zenetörténeti ismeretek korszakok, kiemelkedı alkotók szerint. - Hallás utáni daltanulás. 6. évfolyam - Tudja gondolatait, érzelmeit, a mővészet nyelvén, a mővészet eszközeivel kifejezni. - Ismerje a mővészet történetének nagy szakaszait, legfıbb jellegzetességeit, a mővészettörténeti korszakokat tudja felsorolni. - Tudjon felismerni többször meghallgatott zenemőveket a különbözı korokból. - Hallás utáni daltanulás. 7. évfolyam - A mővészet eszközeivel hozzájárulni a társadalmi cselekvıképesség kialakításához. - Legyen jelen a tanulók életvezetésében az esztétikum iránti igényesség és érzékenység. Ez nyilvánuljon meg magatartásukban, gondolkodásukban, viselkedésükben, érzelmi életükben, élményvilágukban, valamint társas kapcsolataikban. - Alakuljon ki igényük a tiszta rendezett környezetre - (Az évszaknak megfelelı jeles napok a hozzá tartozó népszokások ismerete. Szőkebb és tágabb környezet kialakítása, otthonteremtés, környezetvédelem ) - Legyen képes mővészi élmény hatására kifejezı alkotásokat készíteni. - Tudjon megtervezni egy családi összejövetelt. - (Ünnepek, ajándékok-díszítı elemek készítése, tojásfestés ) - Sajátítsa el fejlettségének megfelelıen a megismert énekes-táncos játékokat. - (Tudjon különbséget tenni a nép-és mődalok között, Ismerje fel a népi hangszereket ) - Tudjon egyszerő ritmusképletet visszaadni. - Alkalmazza a helyes testtartást. - (Ismerje és alkalmazza a zenés-táncos összejövetelek szabályait, viselkedésformáit.) - A mővészet eszközeivel hozzájárulni a társadalmi cselekvıképesség kialakításához. - Legyen jelen a tanulók életvezetésében az esztétikum iránti igényesség és érzékenység. Ez nyilvánuljon meg magatartásukban, gondolkodásukban, viselkedésükben, érzelmi életükben, élményvilágukban, valamint társas kapcsolataikban. - Alakuljon ki igényük a tiszta rendezett környezetre

6 - (Az évszaknak megfelelı jeles napok a hozzá tartozó népszokások ismerete. Szőkebb és tágabb környezet kialakítása, otthonteremtés, környezetvédelem ) - Legyen képes mővészi élmény hatására kifejezı alkotásokat készíteni. - Tudjon megtervezni egy családi összejövetelt. - (Ünnepek, ajándékok-díszítı elemek készítése, tojásfestés ) - Sajátítsa el fejlettségének megfelelıen a megismert énekes-táncos játékokat. - (Tudjon különbséget tenni a nép-és mődalok között, Ismerje fel a népi hangszereket ) - Tudjon egyszerő ritmusképletet visszaadni. - Alkalmazza a helyes testtartást. - (Ismerje és alkalmazza a zenés-táncos összejövetelek szabályait, viselkedésformáit.) Anyanyelv 1. évfolyam - képrıl mondatalkotás szóban - kis írott betők tanulása, felismerése - másolás nyomtatott betőkrıl, szavakról- írottra - szavak, mondatok olvasása megértése 2. évfolyam - írott nagybetők ismerete - szavakból mondatalkotás - másolás nyomtatott szövegrıl - kérdı, kijelentı mondat megismerése - hosszabb szöveg elolvasása- megértése 3. évfolyam - A mese fogalma, jellemzıi. - Szövegértés. - Tollbamondás. Szavak jelentése. Ábécérend. Szótagolás. 4. évfolyam - Írásbeli: helyesírás. Látó, halló tollbamondás. Szófajok ismerete. Szövegértés, szövegfeldolgozás - Szóbeli: Folyamatos szövegolvasás Kötelezı versek: Kölcsey Ferenc: Himnusz elsı vsz. és Vörösmarty Mihály: Szózat elsı vsz. - Dalok, népdalok világa - Barangolás a mesék birodalmába; a mese fajtái, jellemzıi - Mítoszok, legendák, mondák világa, jellemzıik - Történetek a Bibliából - Elbeszélések gyermekeknek (Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Fazekas Mihály élete, mővei) - Memoriterek: Petıfi S.: Befordultam a konyhára; Kassák L.: Testvérkék; Szabó L.: Hajnali rigók; Fazekas M.: Lúdas Matyi; Benedek E.: A csodaszarvas; - szófajok, ( igemódok, igeidık, igeragozás ) - mondatfajták, - helyesírási alapelvek

7 6. évfolyam - Mítoszok, legendák, bibliai ismeretek. - Gárdonyi Géza: Egri csillagok. - Petıfi Sándor költészete, János Vitéz. Himnusz, Szózat. - Szövegértés. Tollbamondás, szófajok, hangalak és jelentés. 7. évfolyam - Szavak, szófajok; névszó, névmás, határozószó, névutó, kötıszó, indulatszó - Alá-, és mellérendelı szószerkezetek - Mondattani ismeretek, mondatelemzés - A szöveg; elbeszélés, leírás, levél - Arany János élete, versei, mőve ( Toldi ) - Pál utcai fiúk c regény ismerete - Mikszáth Kálmán novellái - Memoriterek: Petıfi S.: Nemzeti dal; Ady E.: Felszállott a páva; Arany J.: Walesi bárdok - Egyszerő és összetett mondat felismerése, alkotása. - Az alárendelés és a mellérendelés: a tagmondatok közötti viszony fajtái. - Szavak képzése, átalakítása. - Helyesírás: a szavak írásának szabályai (különírás egybeírás) - Szóbeli: 1. Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Radnóti Miklós, Ady Endre, József Attila élete, munkássága 2. Kölcsey Ferenc: Himnusz - memoriter és elemzés 3.Vörösmarty Mihály: Szózat - memoriter és elemzés Jókai Mór: A kıszívő ember fiai regény elemzése Matematika 1. évfolyam - 10-es számkörben való tájékozódás - számok ismerete - mőveletek 10-es számkörben - relációk ismerete 2. évfolyam - 20-as számkörben való tájékozódás - számok ismerete - mőveletek 20-as számkörben (csökkenı növekvı számsor, páros- páratlan számok ) 3. évfolyam as számkör, számszomszédok, páros-páratlan számok, pótlások, szöveges feladatok. - 2-es, 5-ös, 10-es szorzótábla és bennfoglaló-tábla.

8 4. évfolyam - Számok írása olvasása 100-as számkörben. A tanult matematikai fogalmak ismerete (páros, páratlan, egyjegyő, kétjegyő), számok nagyságviszonyai. Mőveletek végzése 100-as számkörben. Szöveges feladatok értelmezése, megoldása. A tanult szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete. - Számok írása, olvasása ig. Ismerje a számok számszomszédjait, számok nagyságviszonyait. - Írásbeli mőveletek végzése (összeadás, kivonás, szorzás, osztás). - Tanult szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete. - Szöveges feladatok értelmezése, megoldása. - Ismerje a testek és síkidomok tulajdonságait. - Tudja kiszámolni a négyzet és téglalap területét, kerületét és tudjon mértkegységeket váltani. - Tudjon tengelyesen tükrözni, nagyítani és kicsinyíteni. 6. évfolyam es számkör, mőveletek törtekkel, írásbeli mőveletek, szerkesztések. - Szorzó- és bennfoglaló-táblák. 7. évfolyam - Mőveletek es számkörben - Írásbeli szorzás 3 jegyő szorzóval - Írásbeli osztás 2 jegyő osztóval - Mőveletek közönséges és tizedes törtekkel - Negatív számok - Összefüggések, függvények, sorozatok - Geometria; testek, síkidomok jellemzése, területszámítás, szögszerkesztés, tengelyes tükrözés, síkidomok szerkesztése - Mérések - Írásbeli: Milliós számkörben számok írása, helyi értéke. - Írásbeli szorzás, osztás 3 jegyő szorzóval, osztóval. - Négy alapmővelet végzése törtekkel. - Tizedes törtek szorzása, osztása, 10, 100, 1000-el. - Geometriai alakzatok szerkesztése, tulajdonságai. - Szögek szerkesztése, felezése. Transzformációk (tengelyes tükrözés) Társadalomismeret - A történelmi idı és tér fogalmai - Élet az ıskorban - Az ókori kelet államai (Mezopotámia, India, Kína, Egyiptom, Görögország, Róma) - A kereszténység kialakulása, terjedése - A magyar nép eredete

9 6. évfolyam - Legyen képes a társadalomban lejátszódó folyamatok nyomon követésére, értelmezésére. Ismerje fel az összefüggéseket. - Tudja jellemezni a különbözı korokat, korszakokat, uralkodókat. - İskor (Tudjon különbséget tenni a zsákmányoló és a gazdálkodó ember között.) - Ókor (Tudja felsorolni a legismertebb ókori népeket. Ismerje az ókori Görögország nevét és a városállamokat. Ismertesse a római birodalom kialakulását és bukását.) - Ismerje a magyarság történelmét a korai újkorig. - (Honfoglalás, a honfoglaló magyarok élete, Szent István király uralkodása, A tatárjárás, Az Árpád-ház kihalása, A Hunyadiak kora ) - Tudjon megnevezni magyar uralkodókat, hadvezéreket a török hódoltság és a Habsburg uralom idıszakáról. (Végvárak kora, Jelentısebb végvári harcok, Rákóczi szabadságharc ) - Ismerjen fel összefüggéseket a társadalmi jelenségek, folyamatok, változások között. 7. évfolyam - A felvilágosodás kora - A polgári átalakulás Magyarországon - A reformkor - Az es forradalom és szabadságharc - A polgárosodás kibontakozása, a kiegyezés kora - A XX. század kezdete - Az I. világháború - A két világháború közötti világ. Magyarország a két világháború között. - A világ a II. világháború végéig ( ). Magyarország ig. - A világ 1945 után. Magyarország Rendszerváltás, mai magyar demokrácia. Termelés- gazdálkodás - Ismerje a kerti munkákat, szerszámokat és azok használatát. - Legyen tisztában az egészséges életmód fogalmával és a helyes táplálkozással. Tudjon egyszerőbb ételeket elkészíteni. - Ismerje a természetes (fa, bır, agyag) és elıállított anyagokat (papír, fém). - Ismerje a közlekedési eszközöket, táblákat és a közlekedés szabályait. - Ismerje a mosás módjait és fázisait. 6. évfolyam - Ismerje a kerti munkákat, szerszámokat és azok használatát. - Legyen tisztában az egészséges életmód fogalmával és a helyes táplálkozással. Tudjon egyszerőbb ételeket elkészíteni. - Ismerje az ember emésztırendszerét és érzékszerveit. - Ismerje a természetes (fa, bır, agyag) és elıállított anyagokat (papír, fém). - Ismerje a közlekedési eszközöket, táblákat és a közlekedés szabályait. - Ismerje a mosás módjait és fázisait. 7. évfolyam - Azon képességek kialakítása és fejlesztése, mellyel a tanuló be tud illeszkedni a családi és társadalmi munkamegosztásba.

10 - Háztartási ismeretek. - Ismerje az alapvetı gazdasági tervezést, az egészséges táplálkozást, a lakás berendezését otthonosabbá tételét, az elsısegélynyújtás alapjait. - Azon képességek kialakítása és fejlesztése, mellyel a tanuló be tud illeszkedni a családi és társadalmi munkamegosztásba. - Háztartási ismeretek. - Ismerje az alapvetı gazdasági tervezést, az egészséges táplálkozást, a lakás berendezését otthonosabbá tételét, az elsısegélynyújtás alapjait. Környezetismeret 1. évfolyam - napok, hónapok, évszakok nevei jellemzıi - állatok, növények ismerete 2. évfolyam - napok, hónapok, évszakok nevei jellemzıi - zöldségek, gyümölcsök nevei, jellemzıi - háziállatok és jellemzıik 3. évfolyam - Ismerje az egyes tájak jellegzetességeit és az ott elıforduló élılények jellemzı tulajdonságait. Tudjon lakóhelyén és annak környékén tájékozódni. - Ismerje a környezetében elıforduló anyagok tulajdonságait. - Ismerje meg és alkalmazza a helyes közlekedési szabályokat a balesetek elkerülése érdekében. - Ismerje testének részeit és mőködését. 4. évfolyam - Halmazállapotok. - Világtájak. - Idıjárás elemei, a csapadék körforgása. - Élı környezetünk: növények, állatok. - Testünk. Természetismeret 5.évfolyam - Földrajzi ismeretek alapozása az emberek a tárgyak helyzetének, iránya. - Alaprajzok, térképvázlatok készítése. - Ismerje fel Magyarország természetföldrajzi térképét, a felszíniformákat, Magyarország tájait. Tudjon tájékozódni a térképen. 6. évfolyam - Ismeretek a Földrıl. - Hazánk, Magyarország. Hazánk települései. - Hazai tájak életközösségei. - Növények részei, felépítése.

11 - Az emlısök jellemzıi. Haszonállatok. - A madarak jellemzıi. Baromfiak. 7. évfolyam - Ismeretek a Földrıl és környezetérıl. - Természetföldrajzi övezetesség. - Az ember élıhelyei. - Európa. - A testek mozgása, mozgásállapot változások. - Hıtani alapjelenségek. - Az anyagok kémiai változása. - Az emberi test felépítése, szervrendszerei, s ezek mőködése. - Növények, állatok testfelépítése és életmőködése. - Gyógynövények hatása az egészségre. - Elsısegélynyújtás. - Az egyszerő gépek és mőködése. - Anyagok csoportosítása fizikai, kémiai tulajdonságaik alapján. Testi nevelés 1. évfolyam - Futás feladatokkal. Szlalomfutás. - Utánzó járások. - Ugrókötél áthajtás helyben és mozgás közben. - Szökdelések. - Sorozatugrások m-es síkfutás. - Kislabdahajítás. - Gurulóátfodulások. - Tarkóállás. - Labdaátadások. - Labdavezetés, szlalom labdavezetés. 2. évfolyam - Futás feladatokkal. Szlalomfutás. Akadályfutás. Ingafutás. - Utánzó járások. Utánzó járások padon. - Ugrókötél áthajtás helyben és mozgás közben. - Szökdelések. Szökdelések szerek fölött. - Sorozatugrások. Helybıl távolugrás m-es síkfutás. - Kislabdahajítás távolba. - Gurulóátfodulások. Tarkóállás. Híd. - Utánzó járásokkal labdaterelgetés. - Labdaátadások. Labdaátadások mozgás közben. - Labdavezetés, szlalom labdavezetés. 3. évfolyam - Futás feladatokkal. Szlalomfutás. Akadályfutás. Ingafutás. Futóiskola.

12 - Utánzó járások. Utánzó járások padon. - Ugrókötél áthajtás helyben és mozgás közben. - Szökdelések. Szökdelések szerek fölött. - Sorozatugrások. Helybıl távolugrás m-es síkfutás m-es futás. - Kislabdahajítás távolba. - Gurulóátfodulások. Tarkóállás. Híd. Zsugorfejállás. Fejállás. Cigánykerék. Mérlegállás. - Kézállás segítıvel. - Bakugrás. - Zsugorkanyarulati átugrás 2-3 részes szekrényen. - Utánzó járásokkal labdaterelgetés. - Labdaátadások. Labdaátadások mozgás közben. - Labdavezetés, szlalom labdavezetés. 4. évfolyam - Futás feladatokkal. Szlalomfutás. Akadályfutás. Ingafutás. Futóiskola. Ritmusváltásos futás. - Utánzó járások. Utánzó járások padon. - Ugrókötél áthajtás helyben és mozgás közben. - Szökdelések. Szökdelések szerek fölött. - Sorozatugrások. Helybıl távolugrás m-es síkfutás m-es futás. - Kislabdahajítás távolba. - Gurulóátfodulások. Tarkóállás. Híd. Zsugorfejállás. Fejállás. Cigánykerék. Mérlegállás. - Kézállás. - Bakugrás. Bátorugrás. - Zsugorkanyarulati átugrás 3 részes szekrényen. Guggolóátugrás szekrényen. - Magasugrás átlépı technikával. - Utánzó járásokkal labdaterelgetés. - Labdaátadások. Labdaátadások mozgás közben. - Labdavezetés, szlalom labdavezetés. - Magasugrás átlépı technikával. - Labdarúgás. - Kézilabdajáték. - Kosárlabda. - Labdagyakorlatok: labdavezetés kézzel, lábbal hullámvonalban, egykezes felsı átadás - Torna: gurulóátfordulások, tarkóállás, híd - Szekrényugrás: zsugorkanyarulati, terpeszátugrás 3 részes szekrényen - Atlétika: 30 m-es futás állórajtból, magasugrás lépı technikával, kislabdahajítás nekifutásból, célba dobások 6. évfolyam - Labdagyakorlatok: labdavezetés, átadások 1, 2 kézzel, zsinórlabdázás - Kosárlabda: labdavezetés, átadások, kosárra dobás alaptechnikával

13 - Torna: gurulóátfordulások, tigrisbukfenc, tarkóállás, híd, mérlegállás, lebegıállás - Szekrényugrás: zsugorkanyarulati, támasz, terpeszugrás, 3-4 részes szekrényen - Atlétika: 30 m-es futás állórajtból, magasugrás lépı technikával, kislabdahajítás 7. évfolyam - Kézilabda: labdavezetés, átadás, kitámasztás, felugrásos kapuralövés - Kosárlabda: labdavezetés, átadások, kosárra dobás helybıl - Torna: talaj: gurulóátfordulás (elıre-hátra), terpesz (elıre -hátra), tarkóállás, fejállás - Szekrényugrás: guggolóátugrás 4 részes szekrényen, kismacska - Atlétika: magasugrás lépı technikával, kislabdahajítás, 60m-es futás térdelırajtból, súlylökés medicinlabdával - Kézilabda: labdavezetés, átadások, kitámasztás, beugrásos, felugrásos kapura lövés, büntetıdobás - Kosárlabda: labdavezetés, átadások, kosárra dobások mozgásból - Torna: talaj: gurulóátfordulások, tarkóállás, fejállás, kézállás, cigánykerék - Szekrényugrás: guggoló átugrás, zsugorkanyarulati átugrás, átterpesztés 5 részes szekrényen - Atlétika: magasugrás lépı technikával, kislabdahajítás 3-as lépésritmusban, 60m-es futás, súlylökés súlygolyóval. Angol - Köszönés. Bemutatkozás. - Az abc betői. - Színek. - Tárgyak az osztályteremben. - Számok 1-20-ig. - Személyes adataim. - Az iskolám. - Az én városom. - A hét napjai. - Foglalkozások. - Ételek és italok. 6. évfolyam - Foglalkozások. - Színek. - Ételek és italok. - Személyes adatok. - Fizetıeszközök, árak kifejezése. - Az idı kifejezése. - Heti idıbeosztás, napi tevékenységek. - Évszakok és hónapok. - Szituációk. - Állatok nevei. - Dátumok. Sorszámnevek.

14 7. évfolyam: - Napszaknak megfelelı köszönések, bemutatkozás - Személyes névmások, létige - Színek - Számok 0-30-ig - Fınevek többes száma - Mutató névmások tagadása, hosszú és összevont formák - A hét napjai - A létige jelen idejő alakjai - Személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, életkor, lakcím - Az idı kifejezése - Az évszakok és a hónapok nevei - Állatok nevei - Birtoklás kifejezése (have got) - Dolgok létezésének kifejezése (there is, there are) - Dátumok, sorszámnevek - Egyszerő szövegalkotás - Napszaknak megfelelı köszönések, bemutatkozás - Színek, - Számok 0-30-ig - Személyes névmások, létige - Fınevek többes száma, a hét napjai, mutató névmások - Az idı kifejezése - Kérdıszavak, kiegészítendı kérdések - Az évszakok és a hónapok nevei - Egyszerő szövegalkotás - Birtoklás kifejezése (have got) - Birtoklásra való kérdezés, tagadás (have got, haven t got) - Dolgok létezésének kifejezése (there is, there are) - Önálló szövegalkotás - Képesség kifejezése, igék - Dátumok, sorszámnevek - Birtokviszony ( s), birtokos névmások - Családi viszonyok - Hangzó szövegértés Informatika 5- Témakörök: 1. A számítástechnika alapjai 2. Számítógép-kezelési alapismeretek 3. Algoritmusok 4. Könyvtárhasználati ismeretek

15 A fejlesztés várt eredményei az végén: Tudja a számítógép használatának elınyeit felsorolni. Tudjon piktogramokat értelmezni. Ismerje a billentyőzet és az egér használatát (kattintás, dupla kattintás, görgetés), tudjon egyszerő rajzot készíteni és rövid szöveget megjeleníteni a képernyın (Paint). Képes legyen programok elindítására. Képes legyen ablakmőveleteket elvégezni (kicsinyítés, nagyítás, bezárás). Tudja felsorolni a könyv formai jegyeit. A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén: Legyen tájékozott a képi információforrások körében. Tudjon egyszerő, elsısorban rajzos titkosírást készíteni, megfejteni. Tudjon rövid szöveget begépelni, menteni, módosítani WordPad programmal. Képes legyen szövegrészek másolására, áthelyezésére dokumentumon belül. Legyen képes változások létrehozására a képernyın (asztali elemek módosítása, testreszabása). Legyen képes néhány lépésbıl feladatsor algoritmusának összeállítására. Tudja felsorolni a sajtótermékek legfontosabb jegyeit. A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén: A tanulónak legyen ismerete a számítástechnika múltjáról. Ismerje fel a számítógép perifériális egységeit, ismerje fel alapvetı funkcióit. Legyen képes fájlok kijelölésére, másolására, átnevezésére. Legyenek tapasztalatai az algoritmusok leírási lehetıségeirıl. Ismerje fel egy-egy algoritmus jelölését. Legyen képes tanári segítséggel egyszerő algoritmusok megjelenítésére játékos számítógépes környezetben (Comenius Logo). Legyen képes információk keresésére lexikonokból, gyermekenciklopédiákból. A fejlesztés várt eredményei a végén: Tudjon segítséggel készségfejlesztı és oktató programokat futtatni. Legyen tájékozott a kalkulátorral való számolásban. Képes legyen megadott táblázatból adatokat kiolvasni. Legyen képes minta alapján egyszerő táblázat elkészítésére, kész táblázat módosítására szövegszerkesztı (MS Word) programban. Tudjon weblapot lementeni internetrıl. Tudjon elektronikus levelet fogadni, küldeni. Legyen képes a legfontosabb dokumentumfajták megnevezésére, megkülönböztetésére. Legyen képes tanári segítséggel értelmezni egyszerő ismétlıdéseket, elágazásokat tartalmazó algoritmusokat. Ismerje a betőrendes leíró katalógus hasznosságát. Számolás- mérés elemei 1. osztály: Válogatás, csoportosítás a környezetében lévı tárgyakkal egy jellemzı tulajdonság szerint. 2. osztály: Tárgyak válogatása, összehasonlítása formai tulajdonság és nagyság szerint. Soralkotás során mutassa meg az eleje, vége helyzeteket. 3. osztály: Két jellemezı tulajdonság alapján válogassa szét, csoportosítson, hasonlítson össze tárgyakat. Egyeztessen kis segítséggel formai tulajdonság alapján tárggyal, tárgyat képpel. Számláljon meg tárgyakat segítséggel 5-ös számkörben.

16 4. osztály: 5-ös számkörben tájékozódás egyre önállóbban. Relációs jelek használata segítséggel. alkosson halmazokat két jellemzı tulajdonság alapján. 5. osztály: Tudjon 10-ig számolni, tárgyakat megszámlálni. 5-ös számkörben tudjon tárgyképet, számképet, számjegyet azonosítani. 6. osztály: Egyszerő sík és térbeli formákat segítséggel ismerjen fel. 5-ös számkörben segítséggel alkosson növekvı-csökkenı számokat. 10-es számkörben segítséggel tudjon tárgyképet, számképet, számjegyet azonosítani. 7. osztály: Mennyiségek összehasonlítása segítséggel. Mennyiség és számjegy azonosítás minél nagyobb önállósággal. Tárgyak számlálása 20-ig. 8. osztály: Mőveletek végzése 10-es, 20-as számkörben, mennyiség és számjegy azonosítás. Tudja az egész órákat napirendhez kötni. Olvasás-írás elemei 1. osztály: Minimális segítséggel tudjon különbséget tenni halk és hangos között. Ceruzanyomatéka közelítse meg az alkalmazás helyes technikáját. Önálló tevékenységében jelenjen meg a vizuomotoros koordináció alkalmazása. 2. osztály: A környezetében elıforduló hangokat kapcsolja össze a hangforrással, mutassa azt meg. helyes ceruzafogással formákat írjon át. Legyen képes kép és betőelemek olvasására. 3. osztály: Betőelemeket ismerje fel, írja sorközbe. Az irányokat megnevezésre tudja megmutatni. A tanult betőket, hangokat tudja hangoztatni, felismerni, sorközbe írni. Elemi fokon alakuljon ki hallási, látási differenciáló képessége. 4. osztály: Ismerje fel a tanult betőket. Tudja a betőket és a hangokat összekapcsolni. Egytagú betőkapcsolatokat, szavakat biztonsággal tudjon olvasni, másolni. 5. osztály: Tudjon 3-4 betőbıl álló szavakat minimális segítséggel olvasni, másolni. Tudja az olvasottakat segítséggel, képpel és cselekvéssel összekapcsolni. Tudja a tanult betőket tollbamondás után leírni.

17 6. osztály: Tudja felismerni, másolni, tollbamondás után leírni az eddigi tanult betőket, két betőbıl álló szavakat, a leírtakat olvasottakat képpel, cselekvéssel összekapcsolni. 7. osztály: Tudja felismerni, másolni, tollbamondás után leírni a kis és nagybetőket. Tudjon egyszerő mondatokat másolni, segítséggel, képpel, eseménnyel összekapcsolni. Három-négy mondatból álló szöveget tudjon olvasni, minimális segítséggel értelmezni, képpel, eseménnyel összekapcsolni. 8. osztály: Rövid szöveget tudjon elolvasni, kérdések segítségével próbálja meg értelmezni. Tollbamondás után tudjon tımondatot leírni. Segítséggel tudjon borítékot megcímezni. Olvasás-írás elemei 1.osztály: Minimális segítséggel tudjon különbséget tenni halk és hangos között. Ceruzanyomatéka közelítse meg az alkalmazás helyes technikáját. Önálló tevékenységében jelenjen meg a vizuomotoros koordináció alkalmazása. 2.osztály: A környezetében elıforduló hangokat kapcsolja össze a hangforrással, mutassa azt meg. helyes ceruzafogással formákat írjon át. Legyen képes kép és betőelemek olvasására. 3.osztály: Betőelemeket ismerje fel, írja sorközbe. Az irányokat megnevezésre tudja megmutatni. A tanult betőket, hangokat tudja hangoztatni, felismerni, sorközbe írni. Elemi fokon alakuljon ki hallási, látási differenciáló képessége. 4.osztály: Ismerje fel a tanult betőket. Tudja a betőket és a hangokat összekapcsolni. Egytagú betőkapcsolatokat, szavakat biztonsággal tudjon olvasni, másolni. 5.osztály: Tudjon 3-4 betőbıl álló szavakat minimális segítséggel olvasni, másolni. Tudja az olvasottakat segítséggel, képpel és cselekvéssel összekapcsolni. Tudja a tanult betőket tollbamondás után leírni. 6.osztály: Tudja felismerni, másolni, tollbamondás után leírni az eddigi tanult betőket, két betőbıl álló szavakat, a leírtakat olvasottakat képpel, cselekvéssel összekapcsolni. 7.osztály: Tudja felismerni, másolni, tollbamondás után leírni a kis és nagybetőket. Tudjon egyszerő mondatokat másolni, segítséggel, képpel, eseménnyel összekapcsolni. Három-négy mondatból álló szöveget tudjon olvasni, minimális segítséggel értelmezni, képpel, eseménnyel összekapcsolni. 8.osztály: Rövid szöveget tudjon elolvasni, kérdések segítségével próbálja meg értelmezni. Tollbamondás után tudjon tımondatot leírni. Segítséggel tudjon borítékot megcímezni.

18 Beszédfejlesztés és környezetismeret 1. osztály: Közvetlen környezetébıl érkezı ingereket érzékelje, figyelje meg, beszédállapotának megfelelıen reagáljon azokra. 2. osztály: Mindennapi környezetében elıforduló személyeket, tárgyakat, állatokat, növényeket tudja azonosítani, megnevezni. A szociális viselkedés élethelyzetekben begyakorolt formáit alkalmazza. 3. osztály: Ismerje közvetlen családi viszonyait. Az évszakok változásait ismerje fel. Az idı múlását napszakok viszonylatában érzékelje eseményhez kötötten. környezetében elıforduló növények, állatok azonosítása, legfontosabb jellemzıikkel együtt. 4. osztály: Meglévı szókincsét megfelelıen használja. Tágabb környezetérıl rendelkezzen elemi ismeretekkel (iskola környéke, lakóhely környéke, gyalogos és tömegközlekedés, azok szabályai). a tanult tér és idıbeli fogalmakat tudja cselekedeteiben segítséggel használni. Ismerje meg és mutassa meg testrészeit, érzékszerveit. Környezetismeret és egészségvédelem 5. osztály: A legfontosabb ünnepek jelentıségével legyen tisztában. Ismerje a legfontosabb személyi adatait (név, cím). Ismerje fel, mutassa meg érzékszerveit és tudja azok funkcióit. 6. osztály: Tudjon fıfogalmi csoportosítást végezni az állat és növényvilág témakörben. A tanult egészségügyi ismereteket alkalmazza, elızze meg ezzel a betegségeket. A közlekedéssel kapcsolatos viselkedési és magatartási szokásokat alkalmazza. Ismerjen néhány balesetvédelmi szabályt. 7. osztály: Ismerje a környezet néhány olyan jelenségét, mely hatással van az élılények tudjon különbséget tenni egészség és betegség között. Ismerje az egészséges életmód szabályait. Ismerje az öltözködésben az évszakok és az idıjárás változásait. 8. osztály: Egyszerő oksági viszonyokat ismerje fel az élılények és a környezet kölcsönhatásaiban. Segítséggel tudja elmondani az élılények fejlıdésének fıbb állomásait. Tisztaság és egészség közötti kapcsolat ismerete. Helyes és helytelen táplálkozás következményei. Az egészséges környezet legfontosabb tényezıi. Osztályozó vizsga követelményei autista tanulóknál

19 Olvasás-írás elıkészítése 1-2. évfolyam Olvasás-írás elemei 3-1. évfolyam A változat - Saját keresztneve, ismert tárgyak, személyek, fıbb testrészek neve. - Ki ez?, Mi ez?, Mit csinál? kérdésre válaszadás. - Elemi szükségletek kifejezése. - Képek egyeztetése képpel. - Függıleges és vízszintes vonalak átírása. 1. évfolyam B változat - Rövid instrukciók végrehajtása. - Elemi szükségletek jelzése. - Tárgy egyeztetése tárggyal. - Ceruzával hagyjon nyomot a papíron. A változat 2. évfolyam - Kétszavas mondatok alkotása. - Segítségkérés tanult helyzetekben. - Környezetében lévı tárgyak, személyek szóképének elolvasása. - Vonalelemek átírása, másolása. 3. évfolyam - Köszönés fogadása, visszaköszönés. - Az egyéni fejlesztési tervében szereplı szóképek és mondatok elolvasása, megértésének bizonyítása. - Vonal és betőelemek másolása. 4. évfolyam - A j kétféle jelölése. - Tulajdonnevek helyesírása. - Szavak, rövid mondatok olvasása, megértésének bizonyítása. - Szavak, rövid mondatok másolása. - Irányított kérdések segítségével beszámolás a közelmúlt eseményeirıl. - A mondatok helyesírása. - Rövid szöveg olvasása, megértés bizonyítása. - Rövid szövegek másolása, tollbamondás utáni írása. 6. évfolyam - A középfok és a múlt idı jelölése írásban mondatból álló szöveg megértésének bizonyítása. - Személyesen átélt eseményekrıl néhány mondat írása. - Folyóírással írt kérések teljesítése.

20 7. évfolyam - ABC rendbe sorolás. - Személyi adatok leírása mondatból álló szöveg megértésének bizonyítása. - Fogalmazás írása fényképrıl. - Lakcím, keltezés leírása. - Mondatok végét jelölı megfelelı írásjel alkalmazása mondatból álló szöveg megértésének bizonyítása. - Képeslap írása. B változat 2. évfolyam - Fényképek, rajzok egyeztetése rajzzal - Papírra firkálás, pöttyök rajzolása. 3. évfolyam - Tárgy egyeztetése fényképpel, rajzzal. - Függıleges és vízszintes vonalak átrajzolása. 4. évfolyam - Az egyéni fejlesztési tervében szereplı szóképek felismerése rajz segítségével. - Keresztnév betőelemeinek másolása. - Az egyéni fejlesztési tervében lévı szóképek és mondatok felismerése rajz segítségével. - Keresztnév betőelemeinek átírása kipontozás után. 6. évfolyam - Az egyéni fejlesztési tervében szereplı szóképek és mondatok felismerése rajz segítségével. - Keresztnév átírása 3 cm-es vonalközben. 7. évfolyam - Az egyéni fejlesztési tervében lévı szóképek és mondatok felismerése rajz segítségével. - Keresztnév önálló írása. - Az egyéni fejlesztési tervében lévı szóképek és mondatok felismerése rajz segítségével. - Szavak, két szavas mondatok másolása.

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK Évfolyam: 7. Cél: Tudja alkalmazni a beszédfejlesztés tantárgy témakörein belül tanult ismereteket fokozódó önállósággal. Látókörét kibıvíteni, hogy tágabb környezetét

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Pedagógiai program. VI. kötet

Pedagógiai program. VI. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VI. kötet Középsúlyos

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet (TÁMOP 3.1.9/08/01) A sajátos nevelési igényő tanulóknak megfelelı diagnosztikus mérıeszközök és feladatbank kifejlesztése Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet SNI fogalom értelmezése Sajátos nevelési

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

4. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

4. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 4. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító 1 Szeptember 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, számítógépes alapismeretek,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

LOGIKA 1-4. évfolyam

LOGIKA 1-4. évfolyam Logika 1-4 osztályban 1. LOGIKA 1-4. évfolyam Logika 1-4 osztályban 2. Logika 1-4 osztályban Általánosságban a tantárgyból Iskolánkban ezt a tantárgyat a kerettantervi rendelet szabadon tervezhető óráiból

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI

A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI (Az alábbiakban fel nem tüntetett, a vizsgán szereplı tantárgyak témakörei kifejezetten a tanév során tanult tananyagra

Részletesebben