A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen"

Átírás

1 A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen Egy bonyolult tudomány és a mindennapok Az emberek hajlamosak arra, hogy a tudóst, a természet titkait fürkészı kutatót befelé forduló, töprengı, meditálgató, a mindennapok problémáit kissé távolságtartóan szemlélı, olykor szórakozott figurának képzeljék. A tudományokat is e különös személyiségek szellemi passziójának tekintik sokan. Olyasminek, aminek lényegét nehezen megragadható elméletek, veretes definíciók, bonyolult képletekkel megadott összefüggések, aranyigazságként hangzó törvények adják, melynek egyszerősített változata iskolai tananyagként jelenik meg életünkben, de aminek alig lehet közvetlen jelentısége hétköznapjaink során. Az ökológia tudományáról is sokan vélekednek hasonlóan - bár egyre többször fordul elı e kifejezés a napi híradásokban. E tudomány vizsgálódásának tárgya olykor elrettentınek tőnik - tengeri olajszennyezés, erdıégetés, szeméthegyek, elmocskolt környezet, sıt ökológiai katasztrófa réme fenyeget. Máskor szinte reklám értékő: kívánatos, keresendı, megteremtendı dolgot jelentı szóösszetételként találkozunk vele. Ökotermék, ökogazdaság, ökofalu, ökopark - olvassuk, halljuk. Szinte életfilozófiaként említik, a politika tényezıjeként beszélnek róla. Pedig az ökológia nem mozgalmi eszme, nem marketing stratégia, hanem a biológia tudományának egyik, az egyedeknél bonyolultabb szervezıdését kutató tudományága. Az ökológia tudománya által megfogalmazott tételek, tanok éppen korunkban kaptak különös figyelmet, hiszen az ember és a Föld teljes élıvilága - a bioszféra - közötti kapcsolatok, a környezeti válság kezelése, a természetet károsító beavatkozások okozta problémák ökológiai ismeretek nélkül nem oldhatók meg. Sıt az e tudomány által közvetített szemléletet nélkülözı döntések miatt egyéni életünk minısége is számottevıen romolhat. Nem szükséges, hogy ki-ki elmélyedjen e meglehetısen összetett tudomány mővelésében ahhoz, hogy megértse a környezetünk élıvilágában lezajló változásokat, és felismerje saját felelısségét, hogy helyesen döntsön és cselekedjék; de az ökológia alapvetı ismerete nélkül ezt aligha teheti meg. A természetvédelem fontosságának felismerése, a védett környezetben való helyes magatartás is ökológiai szemléletet kíván. Milyen hatása lehet egy bonyolult tudománynak a gyakorlati életünkre? A nagy földrajzi felfedezések korában keveseknek lehettek világos képzetei távoli vidékekrıl, messzi országokról. A világkereskedelem fejlıdése, majd az idegenforgalom, az utazás igényének tömegessé válása a többség számára is szükségletté tette a tájékozódási ismeretek megszerzését, a felszín alakulásának, a vizek mozgásának és a légkör jelenségeinek megértését, a különbözı országok gazdaságát meghatározó földrajzi feltételek értelmezését. A technikai fejlıdés a fizikai ismeretek elsajátítását kívánta meg az új eszközöket használni akaróktól. Lehet, hogy elfelejtettük már azokat a matematikai képleteket, melyek a nyomás és a hımérséklet kapcsolatát leírják, de azért mindnyájan tudjuk, hogy mi vár ránk, ha eldugul a kuktafazék biztonsági szelepe. Ügyesen irányítjuk gépkocsinkat, még akkor is, ha az eredı erıkrıl, a tehetetlenségrıl, a nyomatékról szerzett ismereteink elkoptak már. Elektronikus berendezéseket kezelünk szinte rutinosan, noha talán nem is sejtjük, miként mőködnek. A fizika tudománya által nyújtott ismeretek technikai környezetünk megértése, használata szempontjából váltak fontosakká. Eredményei a mindennapok gyakorlatában lépten nyomon társainkká lettek. Századunk derekától a kémia fejlıdése járt be hasonló utat. A tudósok laboratóriumaiból, különös üvegedények, lombikok világából kiszabadulva új meg új vegyületek, anyagok árasztották el életünket. Nehezen barátkozunk ezzel a kissé elvontnak tőnı világgal, hiszen képzeteink és tapasztalataink nem könnyen találkoznak. Az egyik fehér por erre jó, a másik arra. Az egyik sárgás folyadék rovarölı, a

2 másik takarítószer. Elvontabb gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy a vegyszerek világában eligazodjunk, hogy veszély nélkül használhassuk fel ıket. Mostanság érezzük leginkább, hogy kémiai alapismeretek nélkül veszedelmessé válhat a magunk teremtette környezet. Tudnunk kell, hogy mire való a klór tartalmú fertıtlenítı tisztítószer, hogyan bánjunk vele. De arról sem feledkezhetünk meg, hogy mi történik vele a csatornába, emésztıbe jutva. "Minden baktériumot megöl!" - reklámozzák, de belegondolunk vajon, hogy jó-e ez nekünk? Mire megyünk, ha elpusztítjuk vele az emésztıben, a szennyvíztisztítóban "nekünk dolgozó" baktériumokat is?! Bizony meg kell tanulnunk a háztartási vegyszerek, oldószerek, gyógyszerek, növényvédı szerek, élelmiszer-adalékok, mesterséges anyagok használatát! Precíz vegytani ismeretek nélkül is szükségünk van erre az alkalmazott tudásra. Az emberek érzik, hogy a tudatlanság veszélybe sodorhatja ıket. Aki nem tud tájékozódni, az eltéved. Aki nem ismeri a fizika törvényeit, azt balesetek fenyegetik. Aki nincs tisztában a kémia folyamataival, összefüggéseivel, az könnyen "méregkeverıvé" válhat. Hogyan vélekedünk a biológia eredményeirıl? Korunkban érkezett el a biológia tudománya arra a szintre, amikor leíró természetrajzból a mindennapi életünket is meghatározó ismeretrendszerré vált. Amikor nem csupán az érdekességek iránt fogékony polgárok forgatják szívesen a különbözı "csodabogarakról" szóló leírásokat, messzi tájak élıvilágáról tudósító beszámolókat, hanem - az elızıekhez hasonlóan - a biológiai ismeretek is szükségessé váltak gyakorlati döntéseinkhez. A mezıgazdaságban, a gyógyításban már jó ideje hasznosítjuk az élı rendszerek felépítésérıl és mőködésérıl kialakított ismereteinket. Az ökológia által nyújtott tudás a közeljövıben válhat a mindennapi életvitelünk fenntartásához, helyes életvezetési döntéseink meghozatalához nélkülözhetetlenné, szükségessé. Ez a tudomány az eleven környezetünk törvényszerő változásainak értelmezésében igazíthat el minket. Hiszen mostanság szembesülünk azzal, hogy a helyi és világmérető környezeti problémák azért keletkezhettek, mert éppen ez a tudás hiányzott, mert nem volt ökológiai szemléletük sem a döntéshozó politikusoknak, mérnököknek, sem a környezetüket használó állampolgároknak. Ökológiai ismeretekre tehát szükségünk van, döntéseinknek ökológiai szemléletben kell foganniuk, tetteink során nem nélkülözhetjük e tudást, mert a tudatlanság ez esetben is veszélyekkel fenyeget! Az ökológiai szemlélet azonban nem csak e tudományterület pontos és tételes ismeretére alapozható, hiszen a tapasztalatok, a józan megfontolás is eredményezhet környezetharmonikus, ökológikus életvezetést. A hétköznapi ember elsısorban nem a környezettan tudományával kerül kapcsolatba, hanem azokkal a mindennapi jelenségekkel találkozik, amelyeknek ökológiai tartalma, kihatása is van. Mit is jelenthet tehát az ökológikus gondolkodás? Ha az ökológia (környezettan) szó eredetét tekintem, máris érthetıbbé válik mindez: 'oikosz' görögül lakást, háztartást jelent. Ökológia tehát a természet háztartástana - miként a fogalom megalkotója Ernst Hä ckel e kifejezést értelmezte. Az ökológikus gondolkodású ember úgy gondol a világ élıvilágára, mint a jó gazda saját gazdaságára: törekszik arra, hogy boldoguljon általa, de óvja is, hogy örökül hagyhassa utódainak. Mibıl áll, hogyan mőködik ez a földi mérető eleven "háztartás"? Élıhelyek és helyek, ahol élnek Az állatkereskedésben néhány akvárium, terrárium, kalitka áll. Elnézem az egyik akváriumban magányosan úszkáló halacskát. Üveglapokkal elhatárolt világában mindent a gazdájának köszönhet, és tıle remélhet. Hogy nappalt gondoljon-e, vagy éjszakát attól függ, ég-e fölötte a neonlámpa. Kis villanymotor buborékoltatja át vizén a levegıt, csipesszel nyújtják be számára élelmét, a gondosan

3 összeállított tápot, melyet az etetési idın kívül hiába keresgél. Búvóhelyét, egy kitört aljú cserepet is a kereskedı helyezte el a kis medencében. Olykor nagytakarítás következik. Üveglopóval szívják le az alzatra győlt ürüléket, kimossák a filtrálók szőrıbetétjét. Egyszer - ha majd tenyésztıje úgy látja jónak - meg kell osztania életterét más halakkal is. Talán egy kellemes külsejő párt is kap, talán fajtársai mellett más halak is kerülnek majd ide. Ha kerülnek is, aligha lesz közöttük veszedelmes ragadozó. Bár a boltban egy núbiai macska is ólálkodik, nincs mitıl tartania. Az akvárium üveglapja megóvja ıt. A kis hal számára a világ 50 liternyi. Hiába él a szomszédos üvegmedencében teknıs vagy agámagyík, hiába rikoltoz körülötte papagáj, visít tengerimalac nincs - nem lehet - velük kapcsolata. A természetes környezetében a kis hal életét egy tılünk függetlenül mőködı élı rendszerben éli le. A táplálékát magának kell meglelnie. Ellenségek fenyegetik, olykor mentenie kell az életét is. Élıhelyéért néha fajtársaival is meg kell küzdenie. Ha olyan társat talál, amellyel életképes ivadékokat hozhat világra, s ha ezek felcseperedéséhez jó esélyt is tud biztosítani, akkor marad a folyó kis darabja az ı és nemzedékei "birtoka". Ha nem sikeres ebben a kíméletlen akadályversenyben, akkor nem lesz képes tulajdonságait utódaiban megırizve benépesíteni környezetét. Fajtársai, vagy más fajú egyedek teszik meg ezt helyette. Bár az állatkereskedés biztonságosnak tőnı akváriumainál kevésbé szélsıségesen zárt, azért igencsak tılünk függı világ kertünk, veteményesünk is. A sárgarépa élhet, a disznóparéj nem. A tetszetıs ricinust díszkertünkben szaporítjuk, az ugyancsak tetszetıs, ám allergiát okozó parlagfüvet nem tőrjük. Noha veteményesünk földjében akár igen ellenálló - olykor kimondottan mostoha körülményeket is elviselı - növények is tenyésznének, a kertész fogja meghatározni azt, hogy minek ad életteret. Gyomlál és permetez, a hiányzó, vagy szőkös feltételeket pótolja: öntöz, talajt forgat, mőtrágyáz, visszametsz. Egynémely tulajdonság kedvéért megváltoztatja a környezetet, csakhogy kedvezı feltételeket kínáljon haszonnövényeinek. Az ólban nevelt malac életútját is a gazda határozza meg: kiszámítja, hogy mennyi takarmánytól mennyit kell híznia ahhoz, hogy gazdaságos legyen a tartás. Tudja, mikor melyik egyedet szaporítsa, és melyiket változtassa át kolbásszá, sonkává, disznósajttá. A mesterséges életközösségekben egy-egy biológiai cél érdekében módosítjuk azokat a környezeti tényezıket, amelyek nem felelnek meg ennek. E helyzet fenntartásáért folyamatosan ténykednünk kell. Munkát végzünk, pénzt és idıt áldozunk, anyagokat, energiaforrásokat használunk fel. A mesterséges élı rendszert mőködtetnünk kell, míg a természet magától mőködik. A kert, a szántó magára maradva bizony nagyon átalakulna. A szétszéledı állatcsordából is elıbb-utóbb kipusztulnának azok a kényes egyedek, melyeket pásztoruk a leginkább dédelgetett. Az igényes, folyamatos gondoskodást kívánó nemes növények és állatok helyett ellenállóbb, alkalmazkodóbb vad típusok szaporodnának el. Amit a kertész elgazosodásnak lát, arról az ökológus úgy tartja, hogy kezd visszarendezıdni az eredetihez hasonló, a természeteshez közeli állapot. Például az állattartás megszőnésével az egykori erdei irtásréteken kialakított legelıkön az utóbbi években ismét megindult a cserjésedés, az erdı elırenyomulása. A termesztéssel, tenyésztéssel járó tudatos szelekció helyébe a természetes életközösségek törvényei lépnek, s a természet bizony másként mőködik. Természetesen természetesen! Az élı rendszerek szervezıdése Nem a véletlen mőve, hogy itt vagy ott milyen növény és állatvilág élhet. Az, hogy milyen élılényekkel találkozhatunk egy adott élıhelyen két dologtól függ: 1. Milyen feltételeket kínál a környezet 2. Milyen feltételeket kedvel, illetve milyeneket képes elviselni az élılény. Az ökológia éppen azoknak a tényezıknek, folyamatoknak a vizsgálatát végzi, amelyek az élılények közösségeinek térbeli és idıbeli eloszlását, változását, viselkedését okozzák. Az ökológia élılényközpontú tudomány, mely figyelmét az egyazon fajba tartozó, adott élıhelyen egy idıben élı

4 egyedek közössége és a környezet közötti kölcsönhatásokra összpontosítja. Az ökológia tehát nem az élıvilággal benépesített tájat vizsgálja, nem az egyes egyedek életmőködései érdekli, nem is az életközösségek leírása a tárgya. Az életközösségek szervezıdési szintjeit, azok változását, átrendezıdését figyeli. A több egyedet érintı szervezıdési szinteken lejátszódó biológiai jelenségeket tanulmányozza. Mik is ezek az egyed feletti szervezıdési szintek? A többsejtő élılények testét sejtek építik fel. Ezek a bonyolult mőködéső, különbözı életfolyamatok elvégzésére módosult egységek a magasabb rendő élılényekben szöveteket alkotnak, szerveket, szervrendszereket képeznek. A szervezet e szervezıdési szintek harmonikus mőködésétıl függ. Ahogy romlik szöveteink állapota, úgy öregszünk. Szerveink mőködési zavarai betegségekhez vezetnek. Bármilyen egészséges is egy szervezet - élete véges. A sejtjeiben tárolt örökletes információ hibái egyre halmozódnak, egyre több tévedéssel végzi életmőködését. Ahhoz, hogy a génjeiben tárolt tulajdonságai ne vesszenek el egyedi léte végeztével, hogy fajára és részben egyediségére jellemzı információi túlélhessék ıt magát minden élılénynek társra van szüksége. A szaporodás során két csökkenı szerkezeti energiájú élılény kap esélyt arra, hogy utódjaiban megújulva, génkészletét rekonstruálva ırzıdjön meg. A szaporodó páros - hím és nıstény, porzós és termıs növény, nı és férfi olyan életjelenséget produkál, amelyre az egyed önmagában nem képes: tovább élteti a fajt, szaporodik, utódot nevel. A szaporodó páros akárhány - akár több millió utódot is produkál élete során, nem tehet egyebet, mint hogy saját meglévı tulajdonságainak rengeteg kombinációját hozza létre. Más párok más és más tulajdonságokkal rendelkezı egyedekkel gazdagítják - gazdagíthatják a fajnak az adott területen élı népességét. Változékonyságot biztosítanak, s e sokféle egyed között válogathat azután a környezet. Lesznek, amelyek igen alkalmasnak bizonyulnak a továbbélésre, mások kevésbé. Az egy adott területen, élıhelyen ténylegesen egy idıben együtt élı, azonos fajhoz tartozó élılények azon együttesét, amelyeknek lehetıségük van egymással szaporodási közösséget alkotni, azaz amelyek utódaikban tulajdonságaikat, génkészletüket állandóan reprodukálni, megújítani képesek lehetnek népességnek, populációnak nevezzük. Egy populációban tehát a környezet kihívásainak megfelelni képes, azaz a kedvezı feltételeket a legjobban hasznosító és a kedvezıtleneket leginkább tőrı egyedek szaporodnak a legsikeresebben. Adott idı alatt a legtöbb utódjuk jön világra, a lehetı legnagyobb élıhelyen terjedhetnek el. Az ı tulajdonságaik így nagyobb arányban lesznek képviselve e népességben, mint kevésbé sikeres fajtársaiké, sıt akadnak mindig olyan egyedek is - nem is kis számmal, amelyek számára egyáltalán nem válik lehetıvé az utódok felnevelése. Nem minden mag csírázik ki, nem minden lárva éli meg kifejlett korát, sok fióka esik a ragadozók áldozatául. Betegségek, balesetek, élısködık, táplálkozó állatok, versenytársak tartják féken a populáció folytonos szaporodását. A fajok általában kétféle elszaporodási stratégia valamelyikével élnek. A szők, vagy idıszakos élıhelyet igen nagyszámú utód létrehozásával igyekeznek mások elıtt benépesíteni az úgynevezett r- stratégisták. A sok száz, akár sok millió utód gondozására már nem fordíthatnak idıt. Igen sok el is pusztul közülük, de a legalkalmasabb tulajdonságúak hamar belakják az élıhelyet, s könnyen hódítanak meg más, még benépesítetlen területeket is. Gondoljunk például a levéltetvekre, a szúnyogokra, vagy a gyorsan terjedı gyomnövényekre. Ezzel szemben a K-stratégiát folytatók - zömmel a nagyobb testő, hosszabb életidejő szervezetek - kevés utódot nevelnek, de azok életesélyeit a gondoskodással javítják. A populáció által birtokolt, változatlan környezet, élıhely kedvez számukra. Nem a gyors elterjedés, hanem a terület tartós birtoklása tehát a távlat számukra. Így szaporodnak például az erdıalkotó fák, az énekesmadarak, a ragadozó emlısök, nagyvadjaink, s mi magunk, emberek is. A populáció tehát akár így, akár úgy egyre jobban alkalmazkodik a birtokba vett környezetéhez. Ha a környezet adottságai lassanként megváltoznak megeshet, hogy azok már másmilyen tulajdonságokkal rendelkezı egyedeknek kedveznek. Ha a populációban biztosított a genetikai változatosság, akkor nagyobb az esély arra, hogy az a megváltozó feltételekhez is alkalmazkodni tudjon. Az alkalmazkodás

5 során természetesen változik a népesség örökletes tulajdonságainak összetétele is, hiszen bizonyos gének gyakorisága nagyobb lesz, másoké csökken, vagy éppen el is tőnnek. A környezeti változások sorozatához folytonosan alkalmazkodó populációkból alakulnak át, jöttek - illetve jönnek - létre új és új fajok, vagy halnak ki mások. A környezet tartós hatása, az ökológiai történések tehát a populációt érik, nem az egyes egyedet. Az evolúció számára az egyed élete csupán egy pillanatfelvétel, egyetlen láncszem csak a gének sokaságát a múltból a jövıbe átörökítı folyamatban. Bár a természetet - különösen a védett tájakat állandónak, változatlannak látjuk, vagy éppen olyannak szeretnénk megırizni - a populációk mégis folyamatosan változnak. Ez a változás azonban az emberi élethez képest általában lassú, évezredek, évmilliók alatt lejátszódó folyamat. Az egyes egyedek életét nem túl nehéz megfigyelni, észlelni. A rét virágai egy félév alatt kihajtanak, virítanak és termést érlelnek. Az erdı fái lassacskán ugyan, de felnınek, ezt mindnyájan tudjuk. Az állatok élete legtöbbször még feltőnıbb. Fejlıdésüket, viselkedésüket megfigyelni izgalmas, kellemes idıtöltés. A populációk változását, viselkedését, alkalmazkodását, ezeket az ökológiai történéseket már sokkal nehezebb nyomon követni. Különösen nehéz azért, mert a populációk nem önmagukban lakják az élıhelyet. Különbözı egyszerő és bonyolultabb felépítéső fajok élettere lehet ugyanaz a földrajzi hely: tó, láp, puszta, erdı, stb. Meghatározott életközösségeket, társulásokat, úgynevezett biocönózisokat alkotnak, s az egy cönózist alkotó populációk viselkedése többé-kevésbé összehangolt, együttélésük maradandó. Sem az egyes egyedek - baktériumok, gombák, növények és állatok - sem populációik nem úgy élnek egymás mellett, mint az állatkereskedésben egy helyiségben élı lények. Számtalan kapcsolat főzi ıket össze. Térfoglalásukat, táplálkozási lehetıségeiket, szaporodásukat egyrészt az élıhely élettelen adottságai, másrészt a többi élılény határozza meg. A hasonló adottságokkal - domborzati, geológiai, éghajlati tulajdonságokkal - rendelkezı élıhelyen hasonló életközösségeket, növény- és állatvilágot találunk. E kapcsolatoknak, viszonylatoknak az élıhellyel - különösen az éghajlati típusokkal - törvényszerően összefüggı rendszere képezi az életközösségek nagyobb egységeit, a biomokat. Az Egyenlítıtıl a Sarkok felé e biomok általában az éghajlati övezeteknek megfelelıen rendezıdnek el. Például a trópusi esıerdıket szavannák váltják fel, a mérsékeltövi lomberdık a tajgaerdıknek, majd a tundrának adják át a helyüket. Hazánk élıvilága a lombos erdık és az erdıs puszták biomjait alkotja. De egyes sajátos területeken - mint például a különbözı vizes élıhelyeken - az éghajlati övezetességtıl kevésbé befolyásolt biomok is létrejönnek. Minden biom önállóan, egy sajátos modell szerint mőködik. Ezt a jellegzetes mőködést ökoszisztémának nevezzük. Más modell írja le a füves pusztákon és más az esıerdıkben lejátszódó ökológiai folyamatokat. Földünk élıvilága megannyi ökoszisztéma mozaikjával jellemezhetı a trópusoktól a Sarkokig, a mélytengerektıl a hegycsúcsokig. Az összetettebb szintek természetesen magukba foglalják az alattuk állók valamennyi alkotóját, elemét és kapcsolatát is. Mőködésük az ıket felépítı rendszerek mőködésétıl függ. Földünk élıvilág által benépesített része az életövezet, vagyis a bioszféra. A bioszféra a legbonyolultabb egyedek feletti szervezıdési szint. Globális mérető élı rendszer. Nem egyszerő megérteni mőködését, hiszen bioszféránk csak egyetlen egy van, az nem pusztán a biomok halmaza. Bár a Földön az İsóceántól a sárkánygyíkok korán át napjainkig sokféle ökoszisztéma rendszere alkotta az élık sokaságát, attól az még ugyanaz a bioszféra maradt. Változó, fejlıdı, evolúciót mutató eleven rendszer, földi mérető "élılény", az élı teljesség. Az élıvilág egyedek feletti, bonyolult szervezıdését egy hasonlattal szeretném szemléltetni: képzeljük el, hogy a bioszféra egy nagy, zenés színház. Az egyedek a zenészek. Vannak képzettek és kevésbé tehetségesek, vannak zongoristák és dobosok, stb. Azaz sokféle élılény van a Földön, sokféle életképességgel, de ha élnek, akkor éppen most életképesek, miként a zenészek is képesek hangszerük szerint eljátszani egy zenedarabot. Egy-egy szólam több, azonos hangszeren azonos dallamot játszó zenész "népessége". A társulás lenne a zenekar egy-egy szekciója: vonósok, fúvósok, ütısök, néhány - "fokozottan védett" - szólista. A teljes zenekar a biom analógja ebben a hasonlatban. A partitúrától és a karmestertıl függ, hogy milyen zenemő kel életre. Ez lenne az ökoszisztéma metaforája. A zenés színháznak több zenekara is van - szimfonikus zenekar, esztrád zenekar, bigband, jazz-zenekar, beat együttes, népzenekar - miként a Föld élıvilágát is több biom alkotja. A bioszféra azonban nem a színház zenekarainak

6 összességével analóg, hanem annak teljes, jól, vagy olykor nehezen megszervezett zenei életével: egykori és jelenlegi, sıt jövendı teljes repertoárjával, elıadásainak történetével, minden sikerével és bukásával együtt. A színház attól még remek koncerteket tarthat, ha náthás az egyik trombitás, vagy ha nem minden héten játszanak operát. Bár nem minden igényt tudna kielégíteni, de mőködhetne, mondjuk revükar, vagy cigányzenekar nélkül is. De ki tudja elıre, hogy mikor jönne el az a pillanat, amikor elveszítené közönségét? Az egyes élılény élete véges. Tulajdonságait csak egy párral közösen világra hozott utódban örökítheti tovább. Az egymással való szaporodás lehetıségét kapják az egy népességben élı egyedek. Adott élıhely környezeti tényezıihez alkalmazkodott fajok viszonylag állandó szervezıdése a társulás. A növény- és állattársulások meghatározott rendszer - ökoszisztéma - szerint mőködı nagyobb egységei a biomok. A bioszféra a Föld egész, élıvilággal benépesített része, globális élı rendszer. Mindebbıl kitőnik, hogy a természetvédelem nem lehet azonos sem pusztán az egyedek, sem csak az egyes fajok védelmével. Nem óvhatunk meg egyetlen populációt sem az élıhelye változatlanul hagyása nélkül. A természetvédelemnek tekintettel kell lennie az élılényeknek a környezetükhöz és más élılényekhez főzıdı kapcsolataira is. Ha azt szeretnénk, hogy adott társulások megmaradjanak, akkor biztosítani kell ökológiai kapcsolataik változatlanságát is. Ha az ökoszisztéma megváltozik, a biom sem marad ugyanaz. Van mit tanulnunk e bonyolult rendszer mőködésétıl, bıven akadnak elleshetı titkok. Ahol az ökológiai kapcsolatok olyanok, miként azok az evolúció során létrejöttek, vagy legalábbis kevéssé térnek el a természetestıl, ott nem kell tartanunk számottevı környezeti károsítástól. Ahol a természet jól mőködik, ott nincs szükség környezetvédelemi beavatkozásra. Hiába no: "A természet jobban tudja!" Az élılény és környezete Az egy élılényt körülvevı, környezı világ nem azonos az ökológiai környezetével. A vízen úszkáló réce számára egy bizonyos határértéken belül közömbös a tó vizének kémhatása, míg a vízben élı egysejtőek többségének ez nagyon is fontos létfeltétel. Az erdıalkotó fák számára a talaj a környezetet jelenti, a fölötte átvonuló ludak számára nem az. A költözı madarak számára viszont valószínőleg fontos környezeti tényezı a Föld mágneses terének érzékelése, míg a legtöbb állat nem is észleli azt. Az egyedek számára ökológiai értelemben a környéküknek csak az a része, rendszere jelenti a környezetet, amely valóban hat az életükre, amelyet észlelnek, érzékelnek és amelyre reagálnak. A tölgyfa fejlıdése függ a talaj minıségétıl, míg a rajta fészkelı bagoly léte nem. A bagoly számára nélkülözhetetlen környezeti elem a zsákmányállatok jelenléte, míg a tölgy életét ez aligha befolyásolja. A fával együttélı gombák, a tapló, vagy a törzsére kúszó lián nem közömbös a számára, tehát a környezetéhez tartozik. A bagolynak viszont nem környezete sem a gomba, sem a borostyán. Fajtársa azonban nagyon is az. Egyszóval dacára annak, hogy ugyanott él a tölgy is és a bagoly is, más és más a rájuk ható, velük közvetlen biológiai kölcsönhatásban álló környezetük A környezet sohasem állandó. Részben nyilván azért, mert változik az évszakok, napszakok szerint, mert a földrajzi jelenségek minduntalan át- meg átalakítják. De változik az élılények reagálása is. Az egyed élete során olykor bizonyos tényezık, melyek a környezetéhez tartoztak, késıbb már nem bírnak fontossággal, újabbakra viszont reagálni kezd. Egy ebihal környezete például egészen más, mint egy kifejlett békáé, még akkor is, ha a környékét nem hagyja el. A fény másként hathat egy magra, mint egy magoncra. Egy bika jelenléte mást jelent a rudliba gyülekezı dámvadaknak, mint a barcogás idején.

7 A környezet és a környezetre való reagálás tehát elválaszthatatlan egymástól. Az, hogy a környezet változását mennyire viseli el az élılény, miként változik viselkedése, anyagcseréje attól függ, hogy milyen az adott környezeti feltétellel szembeni tőrıképessége. Ez a tulajdonság - bizonyos fokú egyedi változékonyság mellett a fajra jellemzı. Magunk is tapasztaljuk ezt otthonunkban: egyes szobanövények cserepét vizes tálkába állítjuk, másokat csak hetente kell meglocsolnunk. Vannak amelyek a verıfényben érzik jól magukat és hoznak új és új leveleket, virágot, míg más fajok az árnyas ablakközt kedvelik. Amit lakásunkban, kertünkben megfigyelhetünk, azt a szabad természetben is tetten érjük. A nyirkos helyeket kedvelı gombákat nem keressük száraz legelıkön, az erdei patak partján viszont nem találkozhatunk ökörfarkkóróval. A hővös szurdokok erdıit juharok alkotják, a napfényes hegytetıkön hársakra lelünk. Az élıhelyekért folytatott szüntelen küzdelemben azok a fajok jutnak elınyhöz, melyek az adott környezet feltételeit a leginkább kedvelik, illetve amelyek a kedvezıtlen adottságokat a leginkább eltőrik. Hiába hullik ugyanarra a rétre egy bükkmakk és egy tölgymakk. A hővös, párás mikroklíma a bükknek fog kedvezni, s a tölgy magoncot túlnıve elragadja az élıhelyét. A gazdag talajú meleg hegylábon viszont a kis tölgynek lesznek jobbak az esélyei. Az élılény élıhelye, (termıhelye) biotópja ott lehet, ahol a környezet és a faj tőrıképessége egymásnak megfelel. Vannak fajok, melyek egyes környezeti tényezıkkel szemben nem túl igényesek, nagyobb változékonyságot is elviselnek. Ezeket tágtőrésőeknek nevezzük, míg azokat, melyek érzékenyen reagálnak a kisebb változásra is a szőktőrésőek. Hazánk növényei a hımérsékletre nézve általában tágtőrésőek, hiszen a tikkasztó nyári hıséget éppúgy elviselik, mint a csikorgó fagyokat. Trópusi dísznövényeinkrıl ez nem mondható el. Melyek lehetnek a környezeti tényezık? Az élılény környezetét élettelen és élı feltételek határozzák meg. Vegyük sorra ezek közül a néhány legfontosabbat. Egyes, szélsıséges körülményekhez alkalmazkodott ısi baktériumfajok kivételével minden földi élet energiaforrása a Nap. Fénye a fotoszintetizáló növények életéhez nélkülözhetetlen. Fontos környezeti feltétel mind a fény mennyisége, összetétele - színe, hullámhossza, mind a megvilágítás idıtartama. Vannak kimondottan fénykedvelık - pl. a nyílt pusztagyepek növényei, és vannak árnyékkedvelık, mint a szurdokerdık aljnövényzetében élık. Más fényviszonyok uralkodnak a bükkerdıben és mások egy tölgyesben. Az aljnövényzet ehhez alkalmazkodni kényszerül. Egyes növények - elsısorban a mérsékelt éghajlati övezetben élık - számára a hosszú nappalok kedvezıek. A trópusi növények a rövidebb idıtartamú megvilágításhoz alkalmazkodtak. Az állatok is különbözıképpen alkalmazkodtak a megvilágítottsághoz. A talajlakók kimondottan kerülik, ellenben egyes rovarok - számtalanszor tapasztaltuk már - a fény felé repülnek. A fény évszakos változása az állatok viselkedésének változását is magával hozza. A nappalok hosszabbodása például a szaporodási kedvüket gerjeszti fel, míg rövidülése a téli nyugalomra való felkészülésre serkent. A hımérséklet, és a besugárzott hımennyiség nem kevésbé fontos. Az élılények ennek elviselésére természetesen szélesebb, vagy szőkebb határok között képesek, de hıigényük a különbözı életszakaszaikban különbözı is lehet. A mérsékelt éghajlati övezetben élı növények általában e környezeti tényezıre nézve tágtőrésőek. Noha a fagyoktól a nyári kánikuláig elviselik a hımérséklet változását más- és más hımérsékleti tartományban érzik igazán jól magukat. Egy nyugat-keleti csapású élesebb hegygerinc két oldalán éppen emiatt különbözik a vegetáció. Déli kitettségő rétjén melegkedvelı, északi fekvéső lejtıjén a hővöset kedvelı növények alkotják a társulást, akár csak néhány méternyire egymástól. Különösen szép példáját mutatják ennek a Budaihegység dolomitgyepei. A hımérséklet magasság illetve középhegységeinkben a kitettség szerinti változása függılegesen is övezetessé teszi az élıvilágot.

8 A víz a növények számára a tápanyagok felvételéhez nélkülözhetetlen, de egyetlen élılény sem képes víz nélkül élni, hiszen anyagcserénk biokémiai folyamatai részint vizes közegben játszódnak le, részint pedig vizet hasznosítanak. Sıt! A vízinövények és vízi állatok e közeget elhagyni sem képesek. A vízigény tehát szintén igen változatos az élık világában. Nem közömbös a növények számára sem a talaj nedvessége, sem a levegı páratartalma. Az élet a vízben, mégpedig a tengervízben alakult ki, majd fokozatosan alkalmazkodott az édesvízhez, késıbb a szárazföldhöz. Manapság igen szélsıséges vízellátású élıhelyeket is meghódított. Zuzmókat figyelhetünk meg csontszáraz sziklafelszíneken, furcsa növények tenyésznek ott is, ahol a sziksót portölcsérekké kavarja a szél. Az állatok vízigénye is igen különbözı lehet. Vannak olyanok - pl. rovarok, rágcsáló emlısök -, melyek sohasem isznak. Vízigényüket az elfogyasztott táplálék fedezi. A mi éghajlatunk csapadékviszonyaira a nyári szárazság és a téli, fagy miatti vízhiány éppúgy jellemzı, mint a nyár eleji és ıszi csapadékbıség. Növényeinknek valamilyen módon alkalmazkodniuk kellett ehhez. Sem a megfagyott, sem a kiszáradt földbıl nem képesek vizet felszívni, ezért vagy lehullajtják lombjukat, vagy földalatti szerveikbe, magvaikba rejtve mentik életüket. Az oxigént egyetlen légzést folytató élılény sem nélkülözheti. Mennyisége a levegıben csak igen nagy magasságokban csökken elviselhetetlen mértékőre, a vizeknek azonban az oldott oxigéntartalma nagyon különbözı lehet. Hideg hegyi patakokban például bıséges. Ezt kívánja meg a pisztráng, a fürge cselle. Rosszul szellızı tavak mélyén, pállott viző sekély pocsolyákban viszont sokkal kevesebb oxigén van. Itt olyan élılények élnek, melyek ezt képesek tolerálni. A növények számára környezeti tényezı a talaj tápanyagtartalma. Bármilyen bıség is legyen valamelyik szükséges elembıl, a növények csak a legkisebb mértékben rendelkezésükre álló elem arányában fogják tudni azokat hasznosítani. Például egy nitrogénben szegény lápi talajon hiába van bıségben a vas, hiába lenne elegendı a magnézium. A növények szinte éheznek. Testanyagaik felépítéséhez ugyanis erre is, arra is szükségük van. Egyes lápi növények (pl. rence, hízóka, harmatfő) nitrogénéhségüket rovarok elfogásával és megemésztésével pótolják. A talaj szerkezete sem közömbös a növények számára. A homokon a jó szellızéssel, de rossz vízmegtartó képességgel kell megalkudniuk, míg a szikes vályogtalaj nedvesen ragadós, fullasztó sárrá dagad, kiszáradva viszont összerepedezik, tépi a hajszálgyökereket. A vízben oldott anyagok a környezet kémhatását is módosítják, s ezt a különbözı növények különbözıképpen tolerálják. Ezért másmilyen az erdı növényzete a szilikáttartalmú vulkanikus eredető talajokon és megint más a meszes talajú karsztvidékeken. Az élıhelyet az egyedek, illetve a fajok nem egyedül népesítik be. Az állatoknak a puszta létük sem volna lehetséges más élılények nélkül, hiszen táplálékukat növények, vagy állatok testének anyagai adják. A környezet tehát az élettelen tényezık mellett nem csekély mértékben az élı környezetet is jelenti. Természetesen az egyedek létét is befolyásolja, hogy mely fajtársakkal illetve más fajú élılényekkel kell osztozniuk az élıhelyen, melyekkel alkotnak egy társulást. Az egyes élılény az élete során azonban igen sok esetleges, véletlenszerő, egyedi eseményt is megél. Az ökológiai folyamatok megértéséhez, törvényszerőségek felismeréséhez a népességek - populációk - és a környezetük kapcsolatát kell feltárni, a társulásokat létrehozó, fenntartó, vagy megváltoztató folyamatokat kell megértenünk, azaz értelmeznünk kell magát az ökoszisztémát, az élı rendszerek mőködését leíró modellt. Az életközösség különbözı állapotai közötti változásokat különbözı szabályozó mechanizmusok biztosítják. Noha a rendszer egyetlen összetevıje sem állandó - folyvást változnak az élettelen és az élı környezeti adottságok, változnak: születnek, fejlıdnek és elpusztulnak az egyedek - azért az életközösség nagyobb idıtávlatban mégis állandó marad, nem vagy alig változik a karaktere. A bükki İserdıben nem végeztek erdészeti beavatkozást több mint száz esztendeje. Noha a XIX. századi magoncok mára terebélyes faóriásokká nıttek, noha az egykor élt állatok rég elporladtak már, azért a bükkös éppen olyan fenséges, mint egykor, azért ugyanúgy szól a madárdal, bár más madárkák torkából. Ha az életközösséget alkotó populációkban az utódok, a szaporodásra képes és

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET. Környezettani alapismeretek 10.

AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET. Környezettani alapismeretek 10. AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET Környezettani alapismeretek 10. KÖRNYEZET FOGALMA KÖZNAPI: ami körülvesz bennünket ( ökológiában = környék) ÖKOLÓGIAI: A környék azon elemeinek összessége, amelyek adott helyen,

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

Ki vagyok én? - Az identitás problémája biológusszemmel

Ki vagyok én? - Az identitás problémája biológusszemmel Szerkeszti: Ritz Ferenc (Feri papa) III. évfolyam, 5. szám kedd, 2011. február 8. Ki vagyok én? - Az identitás problémája biológusszemmel...1 Többet ártanának a nátha elleni gyógyszerek...5 Az egyiknek

Részletesebben

Bevezetés a restaurációs ökológiába

Bevezetés a restaurációs ökológiába Bevezetés a restaurációs ökológiába SZIE Környezettudományi PhD kurzus anyaga, jegyzet 3. átdolgozott kiadás Török Katalin, Szitár Katalin, Szabó Rebeka és Mojzes Andrea 2011. május University of Wisconsin-Madison

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

E-mail: grandfer49@gmail.com. Egy hét a kıkorszakban. Szerkeszti: Ritz Ferenc. VI. évfolyam, 1. szám

E-mail: grandfer49@gmail.com. Egy hét a kıkorszakban. Szerkeszti: Ritz Ferenc. VI. évfolyam, 1. szám Szerkeszti: Ritz Ferenc E-mail: grandfer49@gmail.com VI. évfolyam, 1. szám Egy hét a kıkorszakban...1 Más anyatejet kapnak a fiúk és a lányok...2 Még közelebb került hozzánk a Neander-völgyi ember...3

Részletesebben

A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag -

A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag - Szabó József: A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag - 1. Fogalommagyarázat 1.1. Bevezetés Talán nem felesleges felidézni, hogy

Részletesebben

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár. Humánökológia. Egyetemi jegyzet

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár. Humánökológia. Egyetemi jegyzet Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár Humánökológia Egyetemi jegyzet Nyomtatóbarát változat az eladások diáinak szövegével Bels használatra Urák István

Részletesebben

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai a GDP-n túl a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosi Hivatala 2010. Bevezetı Jó indikátorrendszer nélkül a társadalom nem tudja, hogy merre tart. Ennél talán

Részletesebben

TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN

TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN A Körösök vízrajzi területén Az UNESCO 2005-2014 meghirdetett 10 éves oktatási, és nevelési projekt keretében. Egyek,

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya BIOLÓGIA A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya A szakközépiskolai biológia kerettantervben kifejezıdı értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket,

Részletesebben

Klímaőrjárat Tanári kézikönyv

Klímaőrjárat Tanári kézikönyv Impresszum Kiadja: Magyar Természetvédők Szövetsége Cím: 1091 Budapest, Üllői út 91/b. Tel: +36 1 216 7297 Fax: +36 1 216 7295 Email: info@mtvsz.hu Web: www.mtvsz.hu 2009 Klímaőrjárat Tanári kézikönyv

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos mőveltség fontosságára,

Részletesebben

NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE

NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE A dolgozat erdıtüzek hatásainak átfogó elemzését adja, kitér az erdıtüzek formáira,

Részletesebben

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT TARTALOMJEGYZÉK 3 AZ ÉLŐ RENDSZEREK 8 Bevezetés a biológiába......................................................................................... 8 A biológia területei és kutatási módszerei......................................................................

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM Prof. Dr. BUKOVICS István AGRO-21 Füzetek Klímaváltozás-hatások-válaszok, 2004. 36. szám, 3-31. oldal ÖSSZEFOGLALÁS Összefoglalóan

Részletesebben

4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1

4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1 4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1 Az l. fejezetben olyan gondolattal találkoztunk, amely sokak számára paradoxon lehet. Egyrészt a nyelv nem alakulhatott ki az állati kommunikációs rendszerekből,

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek

Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek Jegyzet az OKJ-s sportszakemberképzés számára Budapest, 2010 Készült az Önkormányzati Minisztérium megbízásából Szaklektor: Dr. Sipos Kornél egyetemi tanár

Részletesebben

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Bevezetés Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörőben mőködı Szövetség az Élı Tiszáért

Részletesebben

Bevezetés a biológiába

Bevezetés a biológiába Bevezetés a biológiába 1. előadás: Mi az élet? Jegyzetkezdemény (Müller Viktor) 0. Mi ez a jegyzet? Ez a jegyzetkezdemény gyors hiánypótlás, kidolgozottabb jegyzetre sajnos idén sem jutott időm. Az előadás

Részletesebben

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Integrál Táplálkozástan

Integrál Táplálkozástan Integrál Pszichológia szak Szakdolgozat Integrál Táplálkozástan Név: Balogh Péter Konzulens: Gánti Bence Budapest, 2010 2 Tartalom Bevezetés...4 1. Az integrál szemlélet bemutatása...5 1.1 Az evolúció

Részletesebben

A környezet védelme a magyar büntetıjogban

A környezet védelme a magyar büntetıjogban PTE Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok Dr.Kıhalmi László A környezet védelme a magyar büntetıjogban Doktori (PhD) értekezésének Tézisei Témavezetı: PROF.DR.KORINEK LÁSZLÓ akadémikus,

Részletesebben