A JOINT VENTURE SZÖVETSÉG AJÁNLÁSAI A VÁLLALATOK ETIKAI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK MEGALKOTÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JOINT VENTURE SZÖVETSÉG AJÁNLÁSAI A VÁLLALATOK ETIKAI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK MEGALKOTÁSÁHOZ"

Átírás

1 A JOINT VENTURE SZÖVETSÉG AJÁNLÁSAI A VÁLLALATOK ETIKAI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK MEGALKOTÁSÁHOZ I. Bevezetés Vállalati image és etika Talán nem szorul bő magyarázatra az a kijelentés, hogy egy vállalat értékét materiális (vagyon, profit stb.) és immateriális tényezők határozzák meg. Az immateriális tényezők egyik legfontosabbika a külvilágnak a cégről kialakított képe, a társadalomnak a vállalatról kialakított értékítélete, a vállalati image. A piaci versenyben a vállalkozások egyre inkább kimerítik a piaci előnyszerzés extenzív lehetőségeit, (árverseny, stb.) és ma már a verseny egyre kifinomultabb eszközökkel folyik. A rendszerváltást követő gazdasági fejlődés - és az egyes cégek fejlődésének - történetében a mennyiségi bővülés szakaszát fokozatosan váltja fel a minőségi fejlődés szakasza, amikor felértékelődnek a piacszerzés minőségi elemei, és a cégek eredményességében, az ügyfélkapcsolatokban egyre erőteljesebb szerep jut olyan nehezen számszerűsíthető szempontoknak, mint az elkötelezettség, a lojalitás vagy az ügyfélcentrikus magatartás. Az anyagi alapon értelmezhető előnyök mellett a fogyasztók választását is egyre gyakrabban befolyásolja a cégről kialakult piaci kép: a cég viszonya az őt körülvevő társadalmi és természeti környezethez, az ügyfelekhez, a versenytársakhoz és saját munkatársaihoz. Elmondhatjuk tehát, hogy a a piaci image a cég értékének integráns része, s mint ilyen legalább olyan megkülönböztetett figyelmet érdemel az alapító, a tulajdonos, illetve a menedzsment részéről, mint a vállalkozás profitabilitását meghatározó egyéb tényezők. A vállalkozás piaci image-ét meghatározó viselkedési formák jelentős része jogi normák mentén alakul ki, jelentős részüket azonban nem szabályozza a jog. Márpedig a jog által nem szabályozott kérdésekben a társadalom értékítéletét annak íratlan szabályai - az embereknek az etikus magatartásról kialakult elképzelései - határozzák meg. A vállalkozás etikai működése tehát az image - és ezen keresztül a vállalat értékének alapvető eleme. Könnyű belátni, hogy ha egy cég - tevékenységének, piaci viselkedésének a jog által nem szabályozott területein - nem alakítja ki és nem intézményesíti saját, a társadalom igényeihez igazított - normarendszerét, akkor piaci megjelenése ezeken a (nem szabályozott) területeken kontroll nélkül, (leginkább a munkatársak saját belátására bízva), spontán módon alakul majd. Felvetődik hát a kérdés: ha egy cégen belül a dolgok szabályozatlansága, spontán alakulása nem engedhető meg a gazdasági és a jogi működés területén, megengedhető-e ugyanez a vállalati image tekintetében? Nyilvánvalóan nem. Ha tehát elfogadjuk, hogy a vállalati imaget jelentősen befolyásolja a cég üzleti etikai magatartása, akkor könnyű belátnunk, hogy a vállalat etikai szabályrendszerének 1

2 megalkotásával és annak betartatásával a menedzsment jelentős lépést tehet a vállalati image erősítése - és ezen keresztül, végső soron a vállalkozás értékének növelése felé. Az üzleti etika intézményesítésének folyamata Ahhoz, hogy egy szervezet gazdasági eredményei mellett annak image-e is az alapító szándéka szerint alakuljon és épüljön, a menedzsmentnek ugyanúgy definiálnia, szabályoznia, oktatnia és ellenőriznie kell az image-et alakító etikai szempontokat és követendő magatartásformákat, mint a vállalati tevékenység bármely más területét. Azt a folyamatot, amelynek során egy cég vezetése eljut a saját üzleti etikai értékrendjének megfogalmazásától a vállalat üzleti etikai alapelveinek, szabályrendszerének és az azokat érvényre juttató eszközrendszernek a kialakításáig az itt megfogalmazott ajánlásokban Az üzleti etika intézményesítésének folyamata -ként tárgyaljuk. Az ajánlások célja: A Joint Venture Szövetség szándéke, hogy segítse a tagvállalatokat és a Szövetség tevékenysége iránt érdeklődést mutató - más piaci szereplőket abban, hogy meghonosítsák és működtessék az üzleti és társadalmi partnereikkel kiépített viszonyaikban az etikus gondokodást, az etikus magatartásformákat, valamint az ezekhez kapcsolódó etikai intézményeket (szabályrendszer, szervezet, gyakorlati útmutatók). Ezen ajánlások mindazok számára készültek, akik fontosnak tartják, hogy az üzleti eredményesség mellett cégüket az üzleti és társadalmi közeg felelősen gondolkodó, az üzleti partnerekért, a társadalom tagjaiért és az emberi környezetért felelősséget viselő gazdálkodó szervezetként tartsa számon. Az ajánlások tehát - bár a Joint Venture Szövetség Etikai Bizottsága által kerültek megfogalmazásra nem csak a Szövetség tagvállalatainak használatára készültek, hanem segédletként kívánnak szolgálni mindazon piaci szereplők számára, akik elkötelezettséget éreznek a felelősen gondolkodó, profitorientált, de etikus gazdasági tevékenység piaci gyakorlatának elterjesztése iránt. Az ajánlások célja, hogy mind több vállalkozás kis-, közép-vagy nagyvállalat építse bele kultúrájába az etikus piaci magatartás szempontjait. Az itt közreadott ajánlások akkor érik el céljukat, ha segítségükkel egyre több vállalkozás vezetői gondolják végig a gondjaikra bízott cég piaci magatartásának etikai vonatkozásait, alakítják ki etikai értékrendjüket, építik be saját és munkatársaik gondolkodásmódjába az üzleti etika szempontjait. Célunk, hogy az ajánlások segítségével mind több vállalkozás keretein belül intézményesüljön az üzleti etika, létrejöjjenek azok az intézményi formák, amelyek segítik a menedzsmentet a cég etikai értékrendjének megalkotásában, és ezen értékrend érvényre juttatásában a vállalati működés során. A Joint Venture Szövetség Etikai Bizottságának reménye szerint az ajánlások segítségével sikerül tagvállalatainknak többletértéket teremteniük a partnereikkel való együttműködésben az alábbi módokon: fejlődik a cég szervezeti kultúrája, alakul, formálódik a szervezet tagjainak etikai szemlélete, a vállalkozás lépéseket tesz a fejlett nemzetközi üzleti morál megteremtése felé, a cégen belül terjed a felelős gondolkodás, javulnak az üzleti és társadalmi kapcsolatok, javul a vállalat image-e a cégen kívül és belül egyaránt, végső soron pedig növekszik a cég versenyképessége 2

3 Az ajánlások várható haszna: Az az itt közreadott ajánlások természetesen nem helyettesíthetik a vállalati etika intézményesítésének konkrét lépéseit, és nem adhatnak receptet polcról levehető formában - az üzleti etikai rendszer vállalaton belüli kiépítésére. Összeállításukkor csak arra vállalkozhattunk, hogy egybegyűjtsük a vállalati etikai intézményrendszerrel kapcsolatos legelterjedtebb alapelveket, szabályozási szempontokat és gyakorlati tudnivalókat. Ezért az ajánlások csak segédletként szolgálnak ahhoz, hogy a bennük foglalt gondolatmenet mentén a vezetők végiggondolják a cégükön belül kialakítandó etikai szabályozás lehetséges folyamatát, szempontjait és potenciális hasznát. Az ajánlások összeállítása során a törekedtünk arra, hogy bemutassuk a vállalatoknak az üzleti etika minden fontosabb szabályozandó területét, de természetesen be kellett érnünk a vállalatoknál általában előforduló szabályozási területek tárgyalásával. Egyes vállalatok tevékenységének specifikumai természetesen szükségessé tehetik speciális, egyedi etikai szabályok alkalmazását is, melyre az ajánlások keretében nem térhettünk ki. Ugyanígy azt sem gondoljuk, hogy a felsorolt szabályozási területeket minden cég etikai szabályrendszerének teljes körűen le kellene fednie. Igyekeztünk az ajánlásokat úgy összeállítani, hogy az étlapként szolgáljon, amelyről igény szerint lehet szemezgetni. A szabályozás területeit listaszerűen soroltuk fel. A listák végén gyakran tűnik fel a Stb... megjelölés. Ezzel azt akartuk érzékeltetni, hogy a listáknak gondolatindító funkciót szántunk: minden vállalat vezetője a cég igényei és egyedi jellemzői szerint gondolhatja tovább a szabályozás terjedelmét. Az ajánlások alkalmazhatósága: Úgy gondoljuk, hogy az itt leírt ajánlások minden vállalati szervezet számára hasznosíthatók függetlenül annak nagyságától, anyagi lehetőségeitől, illetve attól, hogy mennyire haladt előre azon az úton, amely az üzleti etika vállalati beágyazódása felé vezet. Egy kicsiny szervezet esetében nyilvánvalóan szükségtelen a bonyolult etikai szabályozás, vagy állandó Etikai Bizottság felállítása és működtetése. De egy ilyen, kisebb szervezetnél is komoly lépést jelenthet a cég etikai értékrendjének átgondolása és papírra vetése még akkor is, ha az eredmény nem több, mint egy egyoldalas dokumentum. A lényeg, hogy azon az egy oldalon olyan elvek fogalmazódjanak meg, amelyekkel a cég vezetése maradéktalanul azonosulni tud, amelyekhez következetesen tartja magát. Ha ezt a néhány elvet azután fokozatosan képes elültetni munkatársainak gondolkodásában, ha képes a szervezet magatartásából kiiktatni mindazt, ami ezeknek az elveknek ellentmond, és ha sikerül elérnie, hogy a céghez újonnan belépő munkatársak már magától értetődően vegyék fel azt a magatartást, ami ezeknek az alapelveknek megfelel, akkor már elindították vállalkozásukat azon az úton, ami a vállalati etika meghonosodása felé vezet. A megfogalmazott elvek és magatartási szabályok betartása felett őrködni pedig kellő motiváció és munkatársi elkötelezettség esetén a cég minden dolgozója szívesen lesz hajlandó, ha maga is érzi, hogy a külvilág a vállalat jó hírnevének terjesztésével honorálja az etikus üzleti magatartást. Az üzleti etika intézményesülésének tehát főként kisebb szervezetek esetében - nem feltétele sem az írásbeliség, sem pedig a formális rendszerek működtetése. Ilyen szervezetekben elegendő a menedzsment elkötelezettsége, következetessége és odafigyelése arra, hogy a cégen belül érvényre jussanak az elhatározott etikai szempontok. A közepes és nagyvállalatok esetében a nagyobb üzemi méret miatt - általában célszerű formálisan is 3

4 megalkotni és bevezetni a vállalati etikai szabályozást. Itt azonban fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy a legkiválóbb szabályrendszer sem képes önmagában helyettesíteni a vezetők példamutatását, következetességét és elkötelezettségét az üzleti etika elvei iránt. Mert akármekkora szervezetről van is szó, az etikai szabályok csak annyit érnek, amennyit belőlük a gyakorlatban sikerül érvényre juttatni. A Szövetség tagjai között szép számmal akadnak multinacionális nagyvállalatok, ahol a magyarországi leányvállalat sok esetben az anyacég etikai szabályrendszerét adaptálja. Úgy gondoljuk, hogy - bár ezek a cégek jórészt a korszerű üzleti etikai rendszerek zászlóvivői ajánlásainkból részkérdések tekintetében talán ők is hasznosíthatnak bizonyos elemeket. Az ő tapasztalataik, gyakorlatuk ugyanakkor nagymértékben segíthetik a Szövetség többi tagjának - és magának az Etikai Bizottságnak - a munkáját is. Ezúton szeretnénk bátorítani őket arra, hogy az itt közreadott anyaggal kapcsolatos gondolataikat, véleményüket, az etikai rendszerek működtetésével kapcsolatos tapasztalataikat megosszák velünk. II. Az üzleti etika intézményesítésének folyamata Az alábbiakban pontokba szedtük azt a folyamatot, ahogyan egy cég etikai rendszere fokozatosan kialakul attól kezdve, hogy a menedzsment felismeri az etikai szempontok érvényesítésének fontosságát, addig, hogy ezen értékek egy etikai szabályrendszer formájában testet öltenek, és beépülnek a cég mindennapjaiba. Az üzleti etika intézményesülésének folyamata: 1. Az alapítók/tulajdonosok/menedzsment értékrendjében helyet kap az etikus üzleti gondolkodás, a felelős, etikus magatartás gondolata. 2. Kialakul, megfogalmazódik a szándék, hogy a vállalkozás működése során bizonyos etikai szempontok minden esetben érvényre jussanak. 3. Követendő etikai szempontok megfogalmazása és integrálása a vállalati jövőképbe. 4. Döntés az etikai szempontok érvényre juttatásának garanciáját jelentő vállalati etikai intézményrendszer (Etikai Kódex, Etikai Bizottság) létrehozásáról. (A vállalati etikai intézmények részletes bemutatását lásd később) 5. A vállalati etikai intézmények megalkotása (Etikai Kódex), ill. megalakítása (Etikai Bizottság) 6. A vállalati etikai intézmények, normák integrálása a vállalati szervezetbe és a vállalati szabályozórendszerekbe: A vállalati etikai intézmények létének és a megalkotott normáknak nyilvánosságra hozatala. A vállalati etikai intézmények folyamatos működtetése, az etikai normák érvényre juttatása. (Az etikai szempontok beépítése a vállalati döntések rendszerébe. Etikai szempontú szervezetátalakítás. Etikai képzés. A normák és az etikai alapú magatartás folyamatos kommunikációja a vállalaton belül és 4

5 kívül: a menedzsment személyes példamutatása, az etikai szabályokkal ellentétes magatartási formák kiküszöbölése, stb.) Kontroll, követés: az etikai normák érvényre jutásának, a felelős magatartás meghonosodásának, elterjedésének figyelemmel kisérése, felmérések, tanulmányok, auditok, hatáselemzések készítése. 7. A vállalati etikai intézmények, a normarendszer fejlesztése, bővítése, új, etikai szabályozást igénylő területek feltárása, bevonása a normarendszer kereteibe. Benchmarking: tapasztalatok, best practices kicserélése más, etikai alapon gondolkodó szervezetekkel. Kooperáció, tapasztalatcsere a tudományos szféra etikai kérdésekkel foglalkozó szereplői és az üzleti közeg között, stb.) III. A vállalat etikai intézményrendszere A vállalat etikai intézményrendszere általában két pilléren nyugszik. Ezek: Az Etikai Kódex és az annak betartásán, érvényre juttatásán őrködő Etikai Bizottság. Az Etikai Kódex Mi az Etikai Kódex? A társaság tisztségviselőinek és munkatársainak a társaságon kívüli üzleti kapcsolatokban és a társaságon belüli munkakapcsolatokban tanusítandó magatartásformáit szabályozó, azon irányelvek gyűjteménye, melyeket a társaság vezetése a külvilág és a társaság munkatársai felé deklarálni kíván. Miért fontos, hogy a társaság Etikai Kódexet alakítson ki? Azért, hogy a társasággal kapcsolatba lépő külső személyek, valamint a társaság munkatársai világos képet kapjanak a társaság céljairól, szemléletéről, a társadalomhoz, a vállalat dolgozóihoz és az üzleti partnerekhez való viszonyulásáról, és tisztában legyenek azzal, melyek azok az etikai szempontok és értékek, amelyek kiemelt szerepet kapnak a társaság életében. Az Etikai Kódex funkciói: Deklarált normákat (nyilvános ígéreteket) tartalmaz kötelez, számon kérhető Társadalmi felelősségvállalást jelent Kifejezésre juttatja a vállalatnak környezetéhez való felelős viszonyát Hozzáadott értéket generál (a deklarált cél érdekében tett intézkedések hatása: pl. környezeti beruházások, társadalmi ügyek támogatása stb.) Image-építő (a normák be nem tartása esetén image-romboló!) hatással bír Végső soron jótékony hatást gyakorol a vállalat versenyképességére Az etikai szabályozás lehetséges területei: 5

6 Makro-etikai szempontok (pl. az össz-társadalmi célokért érzett felelősség) deklarációja Gazdasági-etikai szempontok a vállalat szintjén: - globális vállalati szinten - lokális vállalati szinten - a külső együttműködés (ügyfelek, fogyasztói szféra, az állami szféra, stb.) szintjén - a belső együttműködés (munkatársak, alkalmazottak) szintjén Társadalmi szempontok Környezeti szempontok Az Etikai Kódex strukturálása: 1. Preambulum A Preambulum leírja a kódex létrehozásának célját, a létrejöttét motiváló szándékokat, deklarálja a menedzsment elkötelezettségét a célok mellett, stb. 2. Fogalmak Amennyiben a menedzsment szükségét érzi, itt definiálja a kódexben szereplő, visszatérő fogalmakat, elnevezéseket, szükség szerint értelmező leírást ad ezekről. 3. Alapelvek: E fejezetben történhet a Vállalati értékek Általános célok (pl: a vállalat célja: jó minőségű termékekkel/szolgáltatásokkal, tisztességes, korrekt munkatársakkal és munkamódszerekkel - a megtermelt értékkel és hatékonysággal arányban álló - profit megszerzése.) Kiemelt (specifikus) célok Annak deklarációja, hogy a kódexben foglalt normarendszer a vállalat részéről önkéntes alávetés alapján elfogadott szabályzat megfogalmazása. 4. Etikai normák: E fejezetben írja le a kódex a vállalat számára fontos és deklarálandó etikai szabályokat, melyek a cégek gyakorlatában általában az alábbi kérdéskörökre terjednek ki: a) Általános szabályok A döntéshozatal etikája (pl. a felelős döntéshozatal a normakövetés, a célmegvalósítás és a másokra való odafigyelés szintézise) Az etikus üzleti gyakorlat Jogszabályok, szerződések betartása Üzleti szokások figyelembevétele 6

7 A gazdasági verseny korlátozásának tilalma A szakmai követelményeknek való megfelelés elve A társadalom érdekeinek szem előtt tartása Stb. b) Az alkalmazottakkal kapcsolatos magatartás szabályai A társaságnak a dolgozók iránti követelményei: - Felkészültség, szakmai tudás a beosztásnak megfelelően - Elkötelezettség a vállalat céljai iránt - Kulturált megjelenés és megnyilatkozás mind a munkatársak, mind az üzleti partnerek, mind pedig az ellenőrző szervek és hatósági alkalmazottak, valamint a céget meglátogató bármely külső személy irányában. - Aktív részvétel a társaság működésének javításában - A szakmai tudás folyamatos bővítése - Lojalitás a társasághoz a belső információk, bizalmas adatok és üzleti titkok megőrzésében - A társaság vagyonának, eszközeinek óvása és megőrzése - Az üzleti információk kezelésének etikai szabályai (a munkatársak felelőssége) - Etikai szabályokba ütköző üzletszerzés tilalma - Az érdekkonfliktusok elkerülése - A bennfentes kereskedelem és a tőzsdei spekuláció tilalma - A szexuális zaklatás tilalma - A pszichikai vagy testi agresszió tilalma - stb. A társaságnak a dolgozói iránti kötelezettségei - Egészséges, biztonságos, barátságos és környezetbarát munkahely és munkafeltételek kilakítása - Jó munkahelyi légkör biztosítása - Ösztönző és versenyképes javadalmazás kialakítása - A törvényes munkaidő és túlmunka betartása, a szabadság biztosítása - Továbbképzés és továbbtanulás biztosítása - Munkavédelmi eszközök, munkaruha, védőital biztosítása, a munkaegészségügyi szabályok betartása - Kapcsolattartás a gyesre, gyedre, nyugdíjba ment munkatársakkal és a munkából átmenetileg hosszabb időre kiesőkkel (vállalati ünnepségek, stb.) - Tisztelet és megbecsülés a munkatársak iránt - Az alkalmazott személyes integritásának deklarálása - Az alkalmazási esélyegyenlőség elve (Equal Employment Opportunity): munkahelyi diszkrimináció tilalma a nőkkel, etnikumokkal, öregekkel és fogyatékosokkal szemben, illetve a megkülönböztetés tilalma vallási, nemzeti hovatartozási, vagy szexuális irányultság alapján) - Az alkalmazottakról vezetett nyilvántartások jogi és etikai szabályai 7

8 - A munkahelyi véleménynyilvánítás szabadsága - A gyermekmunka és a méltányos javadalmazás kérdésköre c) A társadalomra és a külső környezetre vonatkozó magatartás szabályai A társadalom érdekeinek védelme, társadalmi célok támogatása, adományozás, kapcsolattartás. (Helyi közösségek támogatása: sport, művelődés, óvoda, iskola, öregek otthona, stb), A nemzeti értékek és az emberiség egyetemes értékeinek (kultúra, oktatás, kutatás, hagyományápolás, sportteljesítmények stb.) védelme és támogatása A környezet védelme Az alapvető emberi jogok érvényre jutásának támogatása Politikusok, politikai pártok támogatásának, ill. köztisztviselők megvesztegetésének tilalma Állami szervek, kormányhivatalok megtévesztésének tilalma Nemzetközi szervezetek (pl. az ENSZ) által hirdetett bojkott, embargó megsértésének tilalma d) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti viszonya A partnerekkel való együttműködés etikai szabályai A tisztességes verseny elve (pl. kartell-tilalom) A partnerekkel való tisztességes együttműködés elve A partnerekkel való együttműködés az egyenjogúság alapján A beszállítókkal való együttműködés etikai szabályai A versenyeztetés tisztasága Az állami megbízások etikai szabályai Az üzleti titok védelme Bojkott, embargó betartásának kötelezettsége Utánzás, hamisítás tilalma Hírnévrontás tilalma Tisztességtelen munkaerő-csábítás tilalma A fogyasztókkal kapcsolatos magatartás szabályai Fogyasztói érdekek szem előtt tartása (vevői igények megismerése, korrekt kiszolgálás a legjobb tudás szerint, stb.) A fogyasztó megtévesztésének tilalma A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma Az adott országban érvényes marketing és reklámszabályok megsértésének tilalma Stb. 8

9 A szállítókkal fennálló kapcsolatokban érvényesítendő követelmények Korrekt, szerződéses szállítás Feddhetetlenség Vesztegetési ajánlatok kizárása Lojalitás a társaság iránt a szállító részéről A konkurenciával kapcsolatosan követendő magatartás irányelvei Tisztességes versenyszellem, A konkurencia termékének/szolgáltatásának alapos ismerete A nem a konkurencia rossz, mi vagyunk jók alapelve e) Az ellenőrző szervek, hatóságok iránt tanusítandó magatartás alapelvei Viselkedési szabályok az ellenőrző szervek, hatóságok képviselőivel való kapcsolattartás során A társadalmi és gazdasági törvények betartásának elve Az itt közölt felsorolásban igyekeztünk összegyűjteni mindazon kérdésköröket, melyek a vállalatoknál szabályozandó/szabályozható etikai területként szóba jöhetnek. Természetes, hogy egy-egy cégnek nem szükséges minden, itt felsorolt kérdésben etikai szabályokat alkotnia. A vállalkozás nagyságrendjétől, céljaitól függően a menedzsment a fenti témakörökből választott kérdésekben, de ezeken túlmenően, a vállalat számára fontos más, a cég szempontjából fontos témákban is hozhat etikai szabályokat. 5. Végrehajtási segédlet A cég vezetése amennyiben ennek szükségét látja az etikai kódex e fejezetében kidolgozhatja mindazon gyakorlati segédleteket, melyek megalkotását a kódexben előírt normák érvényre juttatása érdekében szükségesnek lát. Így például e fejezetben írhatók le: a. Az Etikai Kódex használatának gyakorlati tudnivalói ( magyarázatok, példák, esettanulmányok, kérdések és válaszok) b. A kódex használóinak jogai és kötelezettségei (pl. etikai problémát felvető személy elleni szankciók tilalma, stb.) c. Ötletek, javaslatok fogadása (Kihez kell/lehet fordulni javaslatokkal, annak elérhetősége, stb.) d. Etikai kérdések, problémák kezelése. Pl.: Mi a teendő, ha etikai szempontú kérdés, probléma merül fel (a probléma definiálása, problémafelvetés, hova kell/lehet fordulni a problémafelvetéssel?), címek, telefonszámok, (helpline) stb.) e. Az Etikai Bizottság f. stb. 9

10 Az Etikai Kódex terjedelme: Az etikai kódex terjedelmét és tartalmát illetően a vállalatok között sokszínűség uralkodik. Vannak nagy cégek, melyek deklarált etikai normarendszere csupán néhány pontból áll és elfér egy oldalon, a vezetés minden magatartási követelményt e néhány sztenderdből eredeztetve juttat érvényre. Vannak ugyanakkor olyan vállalkozások, amelyek magatartási normáikat kötetre rúgó, aprólékosan leírt szabályokban, mindenre kiterjedően fogalmazzák meg. És van persze arany középút is. Ahány ház annyi szokás. Minden cég menedzsmentjének saját elhatározására van bízva, milyen formában látja jónak szabályozni etikai célkitűzéseit. A lényeg az, hogy e célokat minden munkatársban tudatosítsa, és személyes példájával elöljárva ösztönözze a cég alkalmazottait e normák betartására. Az Etikai Bizottság Az Etikai Bizottság létrehozásának célja: Az Etikai Bizottság létrehozásának célja olyan, az etikus üzleti és emberi magatartás iránt elkötelezett, hiteles, vállalaton belüli személyekből álló testület létrehozása és működtetése, mely a cég által elhatározott etikai intézmények és normák kialakításával, működtetésével és érvényre juttatásával, azok továbbfejlesztésében, valamint konkrét etikai kérdésekben való állásfoglalásokkal támogatja a vállalat menedzsmentjét és állásfoglalásokat, döntéseket alakít/dolgoz ki a vállalat menedzsmentjének képviseletében. Az Etikai Bizottság lehetséges feladatai: A vállalati etikai normarendszer kidolgozása a menedzsment szándékaival és a vállalati jövőképpel összhangban. A vállalati etikai normarendszer érvényre juttatásának elősegítése A vállalati normarendszertől való eltérések azonosítása, jelzése a menedzsment felé, részvétel az anomáliák kiküszöbölésében. A vállalati etikai normarendszer továbbfejlesztése Állásfoglalás konkrét etikai kérdésekben a vállalati etikai normarendszerrel összhangban Új etikai kérdéskörök felvetése, vizsgálata, azok integrálása a vállalati etikai norma- és intézményrendszerbe. (A társaság Etikai Bizottságának munkája során felmerült újabb szempontok, tapasztalatok és irányelvek ismeretében tovább gazdagítható vagy pontosítható a társaság Etikai Kódexe.) A menedzsment támogatása az etikai normarendszer népszerűsítésében, kommunikálásában, a vállalati döntéshozatali és szervezetfejlesztési tevékenységekbe történő integrálásában. Tanácsadás ( helpline működtetése) a vállalat dolgozói részére, véleménynyilvánítás a dolgozók körében felmerülő kisebb, etikai vonatkozású kérdésekkel kapcsolatban. Az Etikai Bizottság létrehozásának szükségessége: 10

11 Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy kell-e, célszerű-e minden vállalkozásnak állandó Etikai Bizottságot fenntartania és működtetnie? Természetesen nem. Ismét csak a vállalkozás mérete, céljai, a menedzsment elkötelezettsége, az etikai normák terjesztésével, betartásuk ellenőrzésével kapcsolatos elképzelései fogják meghatározni, hogy létrehoz-e állandó Etikai Bizottságot, vagy sem. Nagy szervezetek esetében célszerű a Bizottság létrehozása, amely akár időszakonként ülésezve, akár előre kidolgozott munkaterv mentén haladva vizsgálja és ellenőrzi az etikai szabályrendszer betartását, aktualizálja az etikai normákat és tárgyalja az esetleges etikai ügyeket. (Vannak cégek (pl. taxivállalatok), ahol heti/havi rendszerességgel ülésező etikai bizottság tárgyalja a főként ügyfelek panaszain alapuló etikai vétségeket.) Kisebb cégek esetében elégséges lehet az etikai bizottság megválasztása, anélkül, hogy az rendszeresen ülésezne, vagy rendszeres tevékenységet folytatna. Ilyen helyeken a bizottságot szükség szerint, a felmerülő etikai problémák megtárgyalása céljából esetről-esetre hívják össze. Van példa arra is, hogy egy cég megalkotja saját etikai kódexét, de etikai bizottságot nem hoz létre, hanem az etikai ügyekkel egy erre alkalmas személy (általában a vállalati jogász) foglalkozik. Szükség esetén pedig ad hoc jelleggel hív össze a vezetés etikai grémiumot, amely megtárgyalja a felmerülő etikai problémákat. IV. Etikai Kódex minta Az itt leírt ajánlások kiegészítéseként az alábbiakban közlünk egy Etikai Kódex mintát, amely egy olyan cég induló etikai szabályrendszeréül szolgálhat, melynek kultúrájában már elnyerte helyét az etikus üzleti gondolkodás és magatartás, de amely etikai értékrendjét viszonylag egyszerű formában, az általános elvek szintjén kívánja deklarálni: Etikus üzleti gyakorlat ETIKAI KÓDEX Társaságunk tisztességesen és a környezete iránti odafigyeléssel gyakorolja üzleti tevékenységét. Betartjuk az emberi és az állampolgári jogokra vonatkozó normákat és a legteljesebb mértékben figyelemmel vagyunk mindazokra, akikkel tevékenységünk során kapcsolatban állunk. Üzleti döntéseink során arra törekszünk, hogy a másokra való odafigyelés és a legteljesebb normakövetés révén érjünk el kimagasló gazdasági eredményességet. Jogszabályok, szerződések betartása Társaságunk és munkavállalóink számára alapkövetelmény, hogy mindig a vonatkozó jogszabályoknak, az üzletági és etikai normáknak, valamint a szerződésekben vállalt kötelezettségeiknek megfelelően járjanak el. Üzleti partnerekkel való kapcsolat 11

12 Társaságunk kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatokat létesít beszállítóival, vevőivel és egyéb üzleti partnereivel. Elvárjuk, hogy üzleti partnereink is a miénkhez hasonló üzleti alapelveknek feleljenek meg. Állami megrendelések és megbízások esetén fokozottan ügyelünk a közbeszerzési jogszabályok és az íratlan etikai normák legteljesebb körű betartására. Társaságunk nem folytat olyan gyakorlatot, amely tisztességtelen munkaerőcsábításnak tekinthető, s ezt elvárja versenytársaitól és üzleti partnereitől is. Versenytársakkal való viszony Társaságunk elkötelezettje az élénk, de tisztességes piaci versenynek és betartja a versenyjogi normákat. Társaságunk és munkavállalóink nem folytatnak tárgyalásokat és nem kötnek megállapodásokat versenytársakkal olyan tárgyban, amely termékeink/szolgáltatásaink értékesítésével és marketingjével kapcsolatos. Társaságunk részvétele kereskedelmi szövetségekben törvényes és hasznos lehet, de semmiképpen nem sértheti a versenyjog szabályait és nem célozhat meg versenyellenes célkitűzéseket. A fogyasztókkal való kapcsolat Társaságunk vállalja, hogy a fogyasztói igényeket a legmesszebbmenőkig szem előtt tartva olyan, magas minőségű termékeket/szolgáltatásokat fejleszt ki és forgalmaz, amelyek árban és minőségben következetesen értéket kínálnak, és amelyek biztonságosan használhatóak. Fogyasztóink jogosultak arra, hogy igaz, világos és teljes tájékoztatást kapjanak valamennyi temékünkről/szolgáltatásunkról. A termékeket/szolgáltatásokat gondosan és pontosan feliratozzuk, reklámozzuk és kommunikáljuk. A tulajdonosokkal szemben érvényesítendő követelmények Minden tulajdonosunkat rendszeres, pontos és megbízható információval látjuk el tevékenységünkről, pénzügyi helyzetünkről és teljesítményünkről. Ellenőrző szervek, hatóságok Társaságunk teljes mértékben és korrekt módon együttműködik a hatóságokkal és azok képviselőivel. Társaságunk aktívan támogatja a kormányzatot és annak szerveit jogszabályelőkészítő, illetve gazdaságfejlesztő tevékenységükben. Munkavállalók Társaságunk olyan munkakörnyezetet biztosít, amelyben a kölcsönös bizalom és tisztelet uralkodik, és ahol minden munkavállaló felelősnek érzi magát a társaság teljesítménye és jó hírneve iránt. 12

13 Különös gondot fordítunk az életkor, nem, családi állapot, nemzeti-nemzetiségi hovatartozás, vallás, és egyéb alapokon történő megkülönböztetés elleni védelemre - amely minden munkavállalónkat megillető emberi jog. Munkavállalóinkat kizárólag az ellátandó munkához szükséges képzettségek és képességek alapján toborozzuk, foglalkoztatjuk és léptetjük elő. A munkavállalóinkkal való együttműködés során fejlesztjük és segítjük minden egyén képességét és adottságait, annak érdekében, hogy kiemelkedő munkateljesítményük révén hozzájáruljanak a társaság kiváló teljesítményéhez. Vállaljuk, hogy biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk minden munkavállalónk számára. Munkavállalóink egészsége és munkabiztonsága stratégiai prioritás társaságunk számára. Semmilyen formában nem alkalmazunk kényszerített, vagy kiskorú munkaerőt. Tiszteletben tartjuk az egyén méltóságát és a munkavállalók társulási jogát. A munkavállalóink zaklatásának minden formáját - legyen az akár egyéni, akár csoportos - elfogadhatatlannak tartjuk és határozottan fellépünk ellene. Elfogadjuk és elősegítjük a munkavállalói szervezetek, szakszervezetek tevékenységét és elkötelezettek vagyunk abban az irányban, hogy munkavállalóink érdekképviseleti szerveken keresztül is kifejthessék véleményüket és érvényesíthessék érdekeiket. Társaságunk fontosnak tartja, hogy információs csatornák és konzultációs mechanizmusok útján hatékony kommunikáció létezzen a társaság és a munkavállalók között. A társadalommal kapcsolatos magatartás szabályai Társaságunk szándéka, hogy olyan, bizalomra méltó társadalmi és közösségi szereplő legyen, amely megfelel környezte és a társadalom elvárásainak. Hiszünk abban, hogy ha aktívan és felelősséggel veszünk részt a társadalom életében, akkor előmozdíthatjuk annak prosperitását, fejlődését. Társaságunk lehetőségeihez mérten támogatja tágabb és közvetlen környezete kulturális, sport, művelődési és egyéb közérdekű célkitűzéseit és szem előtt tartja a nemzeti és az egyetemes emberi értékek védelmét és támogatását. Társaságunk nem támogat politikai pártokat és nem támogat olyan szervezeteket sem, amelyek tevékenysége politikai vagy pártérdekeket szolgál. Környezetvédelem Társaságunk elkötelezettje a környezetre való hatásunk folyamatos javításának, és partnerként működik együtt másokkal a környezetvédelem előmozdításában, a környezetvédelmi kérdések megértésének elősegítésében, és a jó gyakorlat meghonosításában. Gondoskodunk arról, hogy termékeink és tevékenységünk környezetre gyakorolt hatása megfelelő legyen, termékeink/szolgáltatásaink innovációja során ügyelünk azok környezetre gyakorolt hatásainak csökkentésére, törekszünk az energiával való takarékosságra, a hulladék csökkentésére és visszagyűjtésére. 13

14 Üzleti tisztesség Társaságunk nem fogad el és nem ad - sem közvetlenül, sem közvetve kenőpénzt, vagy más tisztességtelen előnyt annak érdekében, hogy üzleti, piaci vagy pénzügyi előnyöket szerezzen. Alkalmazottaink nem ajánlanak fel és nem fogadnak el ajándékot vagy fizetséget üzleti, piaci, pénzügyi előny megszerzése érdekében. Minden ilyen jellegű ajánlatot azonnal jelezni kell a felettes vezetőnek. Érdekellentét A társaság elvárja alkalmazottaitól, hogy azok kerüljék azokat a személyes tevékenységeket és pénzügyi érdekeket, amelyek munkahelyi elkötelezettségükkel ellentétesek lehetnek. A társaság munkavállalói nem kereshetnek előnyt saját maguk vagy mások számára a pozíciójukból származó lehetőségeik helytelen felhasználása által. * * * VI. Konzultációs lehetőség a JVSz Etikai Bizottságával Az itt közölt Ajánlásokkal, illetve más, üzleti etikai vonatkozású kérdésekkel kapcsolatban a Joint Venture Szövetség Etikai Bizottságának tagjai készséggel állnak tagvállalataink, illetve más, érdeklődők rendelkezésére az alábbi telefonszámokon: Dr. Komáromi Péter, a Bizottság elnöke telefon: (36-1) Berkó Katalin telefon: Ecsédi István telefon: (36-1) Dr. Molnár Kálmán telefon: (36-1) Szántay Balázsné telefon: (36-1)

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés

PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés Budapest, 2007. szeptember 19. Tartalom Szolgáltató - Szolgáltatás - Szerződés Megfelelőség

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

Összefoglaló a Lakossági Bankszolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság jelentéséről és a jelentésből adódó feladatokról

Összefoglaló a Lakossági Bankszolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság jelentéséről és a jelentésből adódó feladatokról Összefoglaló a Lakossági Bankszolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság jelentéséről és a jelentésből adódó feladatokról Dr. Várhegyi Éva, a bizottság elnöke Pénzügykutató Zrt. Budapest, 2007. május

Részletesebben

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ Alapító Okirat és Működési Szabályzat 1. A Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ adatai 1.1. Az Inkubátorház alapítása A Csomádi

Részletesebben

CSELEKEDJEN HELYESEN ETIKAI KÓDEX AJÁNLÁS. HBLF Üzleti Etika és Átláthatósági Munkacsoport

CSELEKEDJEN HELYESEN ETIKAI KÓDEX AJÁNLÁS. HBLF Üzleti Etika és Átláthatósági Munkacsoport BEVEZETÉS A HBLF Üzleti Etika és Átláthatóság Munkacsoportja célul tűzte ki az etikus üzleti magatartás, vállalati kultúra minél szélesebb körben való elterjedésének előmozdítását. A magyar üzleti élet

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130 21. A minőségi piac 21.1 A minőségügyi tanácsadók A minőségügyi tanácsadás a gazdasági, műszaki és vezetési szakmák határterületén helyezkedik el, vagyis a minőségügyi tanácsadó vállalkozások többféle

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET - the Greenstitute WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Előadó: dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági tanácsadó barnao@kozbeszerzesiintezet.hu

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Versenyjogi megfelelés

Versenyjogi megfelelés Versenyjogi megfelelés Versenykorlátozó megállapodások Martinovic Boris Vizsgáló Főtanácsos, GVH Székesfehérvár, 2013.05.23. Disclaimer Az elhangzottak az előadó személyes véleményét tükrözik, és nem tekintendők

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda létrejötte a Szabó és Társai Ügyvédi Irodára vezethető vissza, amelyet Szabó Tamás

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Ügyfélelégedettségi vizsgálat eredményei. 5. oldal

Ügyfélelégedettségi vizsgálat eredményei. 5. oldal 2008 2010 1. oldal Összegyűjteni azokat a stratégiai törekvéseket illetve változásokat (külső belső), amelyek fejlesztési igényeket generálnak vezetői szinten és az értékesítésben Meghatározni azokat a

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Dr. Sasvári Péter - egyetemi docens Nagymáté Zoltán - doktorandusz 1 A kutatás célja Információbiztonság Információbiztonsági

Részletesebben

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Ökocímkék A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata Hogyan bizonyítható egy vállalat

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben