Szakirány tájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakirány tájékoztató"

Átírás

1 Szakirány tájékoztató az alap- és mesterképzésen résztvevı hallgatók részére BUDAPEST 2011 (2011. április 29. napjától hatályos változat) A szabályzatot a Szenátus április 29-én tartott ülésén a 2010/2011. tanévi 93. számú határozatával jóváhagyta.

2 Tartalomjegyzék A szakirány választás szabályozása a BGF-en...5 Részletes tájékoztató a szakirányokról...7 I. Alapszakok...7 Gazdaságinformatikus szak... 8 Logisztikai informatikus szakirány...9 Üzleti intelligencia szakirány...10 Gazdálkodási és menedzsment szak Közgazdász informatikus szakirány...12 Statisztikus-elemzı szakirány...14 Szolgáltatás menedzsment szakirány...16 Vállalkozásszervezı szakirány...18 Kereskedelem és marketing szak Marketingkommunikáció szakirány...21 Marketingmenedzsment szakirány...22 Minıségmenedzsment szakirány...23 Kereskedelmi szakirány...24 Kereskedelmi logisztika szakirány...25 Kereskedelmi kommunikáció szakirány...26 Kommunikáció és médiatudomány szak PR és szóvivıi szakirány...28 Regionális kapcsolatok és pályázati kommunikátor szakirány...29 Multikulturális kommunikáció szakirány...30 Nemzetközi gazdálkodás szak Külgazdasági vállalkozás szakirány...32 Gazdaságdiplomácia szakirány...33 Nemzetközi üzleti kommunikáció szakirány...34 Szállítmányozás-logisztika szakirány...35 Pénzügy és számvitel szak Pénzügy szakirány...37 Számvitel szakirány...39 Turizmus-vendéglátás szak Idegenforgalom és szálloda szakirány...42 Vendéglátás és szálloda szakirány...44 Üzleti szakoktató szak Vendéglátó szakirány...47 Kereskedelmi szakirány...48 II. Mesterszakok...49 Nemzetközi tanulmányok szak Európa-tanulmányok szakirány...51 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakirány...53 Pénzügy szak Vállalati pénzügy szakirány...56 Közpénzügyek szakirány...58 Számvitel szak Vezetıi számvitel szakirány...61 Ellenırzés és könyvvizsgálat szakirány

3 Turizmus-menedzsment szak Egészségturizmus és területfejlesztés szakirány...66 Food and Beverage szakirány...68 Szakirány jelentkezési lap...70 Szakirány felvételre történı értesítés

4 Kedves Hallgató! Ön most jelentıs döntés elıtt áll, hiszen a szakirány jelentkezési lap kitöltésével el kell határoznia, hogy a BGF mely szakirányán kívánja folytatni tanulmányait ezzel megalapozva jövıjét. A BGF vezetı oktatói széles körő és színvonalas szakirány kínálatot állítottak össze, melyek a korábban tanult elméleti ismereteket egy speciális irányban elmélyítik és jelentıs gyakorlati ismereteket nyújtanak. A szakirányok kidolgozásánál figyelembe vettük a munkapiaci elvárásokat, a nemzetközi tendenciákat és a képesítési követelményben elıírtakat. A jelen tájékoztatóban szereplı szakirányokat a Magyar Akkreditációs Bizottság a szakindítási eljárás során, valamint a BGF Szenátusa jóváhagyta és ezek a diploma megnevezésében is megjelennek. Törekedtünk arra, hogy a szakirányok speciális tantárgyai idegen nyelven is felvehetık legyenek. Ez részben az aktív szakmai nyelvismeret megszerzését is szolgálja, de azért is fontos, mert a jövı üzletembereinek a nemzetközi gazdaságban és üzleti életben kell helyt állni, ami magas szintő szakmai nyelvismeret nélkül elképzelhetetlen. Javaslom, hogy figyelmesen tanulmányozza át szakirány tájékoztatónkat és érdeklıdési körének megfelelıen rangsorolja választási szándékát. Ön a szakirány tanulmányokat széles képzési kínálatból választhatja ki, azonban a döntést, hogy mely szakirányra kerül felvételre két tényezınek van meghatározó szerepe: az évfolyam rangsorban elért helye, és a szakirányra felvehetı létszám keret (képzési kapacitás). Ez utóbbi tényezı sajnos rugalmatlan, azonban az évfolyam rangsorban elért helyezése csakis az Ön szorgalmán, lelkiismeretes tanulmányi munkáján és a többlet feladatok vállalásán múlik. Ily módon a szakirány választás valódi verseny a kiemelkedı képességő hallgatók között, hiszen a piacképes szakirányok gyorsan betelnek majd. Remélem, hogy az évfolyam rangsorban elért helyezés alapján valamennyi hallgatónk a választott szakirányán eredményesen folytathatja tanulmányait. Budapest, április 29. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 4

5 A szakirány választás szabályozása a BGF-en 1. Az alap- és mesterképzésen tanulmányokat folytató hallgató szakjához kapcsolódóan csak egy szakirányon folytathat tanulmányokat, azonban költségtérítéses formában a kari Tanulmányi Bizottság engedélye alapján második szakirány is felvehetı. A fizetendı költségtérítés díját a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat részletesen tartalmazza. 2. A BSc/BA és MSc/MA szakokon választható szakirányokat a Szenátus hagyja jóvá, mivel intézményi hatáskörbe tartozik, hogy a BGF képzıhelyein (pl.: Budapest, Salgótarján és Zalaegerszeg) milyen szakirányok kerülnek meghirdetésre. 3. A szakirányra történı felvétel évfolyam rangsor alapján történik. 4. Az évfolyam rangsor meghatározásának célja, hogy az azonos szakon tanulmányokat folytató hallgatók teljesítményét egzaktan mérje és összehasonlíthatóvá tegye, továbbá ily módon objektív alapot biztosítson a szakirány jelentkezés elbírálásához, a döntés meghozatalához. A rangsor sorrendbe állítja az azonos szakon azonos idıtartamban tanulmányokat folytató hallgatókat, és az évfolyam rangsor csak azonos idıpontban tanulmányokat folytató hallgatók esetén értelmezhetı. Évfolyamnak tekintendı azon hallgatók összessége, akik azonos idıpontban teljesítik a szakirány felvétel feltételeit. 5. Az évfolyam rangsort azon félév befejezését követıen kell elkészíteni, mielıtt a szakirány tanulmányok megkezdıdnek. Ez alapképzések esetén általában a 4. félév befejezését követıen valósul meg (kivétel turizmus-vendéglátás szak estén a 2. félév, kommunikáció és médiatudomány szak és gazdaságinformatikus szak esetén a 3. félév befejezése után, illetve üzleti szakoktató szak esetén a felvétel szakirányra történik). Mesterképzések esetén az évfolyamrangsort figyelembe kell venni a szakirány jelentkezések értékelése esetén. 6. Szakirányt az a hallgató választhat, aki: a szakfelelıs által elıírt kötelezı tantárgyak követelményeit és az összes minimum kreditet teljesítette, teljesítette a szakirány felelıs által elıírt egyéb speciális feltételeket. 7. A szak és évfolyam rangsor elkészítésekor az alábbi tényezıket kell figyelembe venni: összesített korrigált kredit index, amely a tanulmányok során a félévenkénti korrigált kredit indexek összege. (lásd TVSZ 49. ) A kreditindex kiszámításánál a korábban szerzett kreditek érdemjegyet (pl.: OKJ 55 képzésrıl történı átvétel) is figyelembe kell venni. intézményi és országos TDK eredmények nyelvvizsgák száma és szintje egyéb speciális követelmény, amit a szak és szakirány felelıs meghatároz (pl. azonos szakok esetén a kiemelt tantárgyak érdemjegyeinek összege, a korábbi szakirányú OKJ bizonyítvány beszámítása, szakmai tanulmányi verseny eredménye, stb.), szakkollégiumi teljesítmény. 8. Az évfolyam rangsor kiszámításának módja, amelynek rögzítése a Neptun rendszerben a kari rendszergazda feladata Az összesített korrigált kredit index 8.2. Országos és intézményi TDK pontozása TDK típusa I. helyezett II. helyezett III. helyezett Különdíj Intézményi TDK Országos TDK Amennyiben az azonos típusú helyezésbıl egynél több van, akkor az adott pont a helyezések számával szorozva kerül beszámításra. A TDK eredményét a kari TDK felelıs köteles bevezetni az elektronikus index megfelelı rovatába, valamint minden évben listát átadni a házi, illetve az országos TDK-n részt vett hallgatók eredményeivel a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal 5

6 vezetıje részére. Csak és kizárólag a beadott és bemutatott, konferencián elıadott prezentáció esetében adhatók a fenti pontok Nyelvvizsgák figyelembe vétele A korábbi nyelvvizsgák típusa szerint: Nyelvvizsga típusa Középfok általános Középfok szakmai Felsıfok általános Felsıfok szakmai A típusú B típusú C típusú Az új típusú nyelvvizsgák szerint: Nyelvvizsga típusa B2 (középfok) C1 (felsıfok) általános szaknyelvi általános szaknyelvi Szóbeli Írásbeli Komplex Amennyiben az azonos típusú nyelvvizsgából egynél több van, akkor az adott pont a nyelvvizsgák számával szorozva kerül beszámításra. Elfogadható vizsgák a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgák és az azokkal egyenértékő külföldi vizsgák. Honosítás hiányában egy adott vizsga/vizsgabizonyítvány elfogadhatóságát az Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet véleményezi A szakfelelıs által meghatározott egyéb, szakma specifikus követelmények (pl OKJ 55 képesítés, kiemelt tantárgyak érdemjegye, országos szakmai versenyen elért eredmény, esettanulmány, országos szakmai tanulmányi verseny 1. helyezett 10 pont, stb.). A szakkollégiumban nyújtott teljesítményért a hallgatónak max. 5 pont adható, melyet a szakkollégium igazgató állapít meg és errıl írásbeli igazolást állít ki a hallgató részére. 9. Ha a hallgató a kijelölt határidıig nem adta le a szakirány jelentkezési kérelmét, akkor tudomásul veszi, hogy automatikusan a rangsor utolsó helyére kerül. 10. A szakirány jelentkezési lap kitöltése és továbbítása on-line történik a Neptun rendszeren keresztül, és a hallgató online jelentkezik a sorrend megjelölésével a szakirányra. 11. Az azonos szak hallgatóinak évfolyam rangsorát minden év július 10-ig, illetve január 30- ig a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal szakért felelıs ügyintézıje állítja összes és a TOH vezetı ellenjegyzi, majd megküldi elektronikusan és nyomtatott formában a szakvezetı részére. Az évfolyam rangsor publikus, azt a kar web oldalán a hallgató Neptun kódjával nyilvánosságra kell hozni, amelyet a TOH biztosít. 12. A szakvezetı július 15-ig, illetve a második félév kezdete elıtt dönt arról, hogy az évfolyam rangsor alapján a hallgató melyik szakirányra nyert felvételt. Errıl a szakvezetı írásban értesíti a hallgatót, valamint a tanulmányi osztály illetékes elıadóját minden év július 15-ig, illetve a második félév kezdete. 13. A szakirány létszáma általános szabályként nem lehet kevesebb 25 fınél, a kisebb létszámú alap- és mesterképzések esetén eltérés lehetséges dékáni engedély alapján. Az adott szakon min. annyi szakirány létszámot kell összesen meghirdetni, mint amennyi az aktuálisan szakirányt választó hallgatók összlétszáma. 6

7 Részletes tájékoztató a szakirányokról I. Alapszakok 7

8 A szak megnevezése: Gazdaságinformatikus szak Szakfelelıs neve: Dr. Gubán Ákos PhD A szakirányt gondozó oktatási szervezeti egység megnevezése: Menedzsment és Emberi Erıforrás Intézet gondozója az alábbi szakirányoknak: Logisztikai informatikus szakirány Üzleti intelligencia szakirány A szakirányokra felvehetı létszám: minimum 25 fı A diplomában szereplı végzettség megnevezése: Közgazdász Gazdaságinformatikus alapszakon a szakirány megjelölésével Logisztikai informatikus szakirányon Üzleti intelligencia szakirányon 8

9 Logisztikai informatikus szakirány Szakirány felelıs: Dr. Gubán Ákos PhD A szakirány képzési célja: A képzés célja olyan gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós logisztikai és ellátási lánc folyamatok, és a folyamatokban rejlı problémák megértésére és megoldására, valamint támogató informatikai feladatok menedzselésére. Képesek továbbá a logisztikai rendszerekben fellehetı folyamatok feltérképezését, informatikai eszközök segítségével történı modellezésére, valamint a felmerült termelési és ellátási lánc informatikai problémák feloldására. A végzett hallgatók alkalmasak logisztikai és egyszerőbb termelési, irányítási folyamatok szervezésére és programozási feladatok végrehajtására illetve üzleti, logisztikai és informatikai szakemberekkel együttmőködésre, a gazdasági problémákra a leghatékonyabb IT és rendszertervezési megoldásokat felhasználva megoldási változatok készítésére. A szakirányra jelentkezés feltétele: Az elsı három aktív félévben A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése minimum 45 kredit teljesítése Számítástudomány Közgazdaságtan Operációs rendszerek A szakiránynál a diploma átlagába beszámító tantárgyak: Alkalmazott matematika (1. és 2. félév átlaga), Programozás alapjai (3. és 4. félév átlaga), Pénzügy (2. és 3. félév átlaga), Logisztikai folyamatok modellezése (6. és 7. félév átlaga), Ellátási lánc menedzsment és ügyfélkapcsolati menedzsment (SCM, CRM) (5. félév) A szakirány képzési formái és területei: A szakirány csak nappali tagozaton Budapesten és a Salgótarjáni Intézetben, valamint a Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen azonos feltételekkel kerül meghirdetésre. A szakirány mintatantervének differenciált szakmai ismeretek modulja 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 4. félév 5 félév 6. félév 7. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Óra Óra Kö Kr. Köv Kr. Köv Kr. Köv Kr Tantárgyak ea ea v Elıtanulmányi tárgyak D. Logisztikai informatikus szakirány Logisztika alapjai K 5 41 Projektirányítás Gy 4 42 SQL üzleti alkalmazásokhoz Gy 4 Programozás alapjai 43 Anyagáramlási rendszerek Gy Gy 8 Logisztika alapjai 44 Mesterséges intelligencia K 5 Számítástudomány 45 Döntéselmélet, döntéstámogató rendszerek K 5 46 Logisztikai folyamatok modellezése K K 9 9

10 Üzleti intelligencia szakirány Szakirány felelıs: Dr. Jánosa András PhD A szakirány képzési célja: A képzés célja olyan gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az üzleti életben fellelhetı folyamatok feltérképezésére, információ-, szolgáltatás, kinyerésére, illetve informatikai eszközök segítségével történı modellezésre. Alkalmasak az üzleti folyamatok informatikai elemzésére, kapcsolatok felderítésére ezek módosítására, javítására továbbá a felmerült informatikai problémákat képesek feloldani, kezelni. A végzett hallgatók fel tudják oldani az informatika interdiszciplináris és gazdasági szakterület kommunikációs problémáit. Képesek ellátni a gazdasági adatelemzési, adatszolgáltatási, következtetési, és döntési folyamatokkal kapcsolatos elemzési feladatokat. Készség szinten használják az adatelemzési a gazdasági rendszer fejlesztési módszereket és eszközöket valamint az üzleti szakemberekkel, felsıvezetıkkel együttmőködve, a döntési és elemzési problémákra a leghatékonyabb IT és rendszertervezési megoldásokat felhasználva részt tudnak venni az informatikai támogatás fejlesztésében. A szakirányra jelentkezés feltétele: Az elsı három aktív félévben A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése minimum 45 kredit teljesítése Számítástudomány Közgazdaságtan Operációs rendszerek A szakiránynál a diploma átlagába beszámító tantárgyak: Alkalmazott matematika (1. és 2. félév átlaga), Objektumorientált tervezés, programozás (4. és 5. félév átlaga), Pénzügy (2. és 3. félév átlaga), Üzleti intelligencia rendszer fejlesztése (4. és 5. félév átlaga), Adattárházépítés, adatbányászat (5. és 6. félév átlaga) A szakirány képzési formái és területei: A szakirány csak nappali tagozaton Budapesten és a Salgótarjáni Intézetben, valamint a Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen azonos feltételekkel kerül meghirdetésre. A szakirány mintatantervének differenciált szakmai ismeretek modulja 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 4. félév 5 félév 6. félév 7. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Óra Óra Kö Kr. Köv Kr. Köv Kr. Köv Kr Tantárgyak ea ea v D. Üzleti intelligencia szakirány Szervezéstechnológia Gy 4 35 Üzleti intelligencia rsz. fejl K Gy 9 36 Adattárházépítés, adatbányászat Elıtanulmányi tárgyak Gy Gy 8 Adatbázisrendszerek 37 Kriptográfia K 4 Matematikai alapok 38 Vezetıi döntéselıkészítés K 5 39 Mesterséges intelligencia K K 10 Alkalmazott matematika 10

11 A szak megnevezése: Gazdálkodási és menedzsment szak Szakfelelıs neve: Dr. habil Heidrich Balázs PhD A szakirányt gondozó oktatási szervezeti egység megnevezése: Menedzsment és Emberi Erıforrás Intézet gondozója az alábbi szakirányoknak: Közgazdász informatikus szakirány Statisztikus elemzı szakirány Vállalkozásszervezı szakirány A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Közgazdasági, Vállalkozási és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék a gondozója az alábbi szakiránynak: Szolgáltatás menedzsment szakirány A diplomában szereplı végzettség megnevezése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon a szakirány megjelölésével Közgazdász informatikus szakirányon Statisztikus elemzı szakirányon Szolgáltatás menedzsment szakirány Vállalkozásszervezı szakirányon. 11

12 Közgazdász informatikus szakirány Szakirány felelıs: Dr. Gubán Ákos PhD A szakirány képzési célja: A gazdasági vállalkozások által igényelt, az üzleti-pénzügyi-számviteli folyamatokat értı, és ezen folyamatok informatikai támogatását megvalósítani képes szakemberek képzése. A képzés során a legfontosabb képzési célok: az információs társadalomban mőködı üzleti folyamatok megértése, az értékteremtı folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselése, korszerő információtechnológiai eszközökkel a szervezetek üzleti intelligenciájának növelése, infokommunikációs folyamatok tervezése, modellezése, szervezési problémák feltárása, definiálása, alkalmazások tervezése, implementálása, mőködtetése és ellenırzése. A szakirányra jelentkezés feltétele: Távoktatási tagozat Az elsı négy aktív félévben minimum 60 kredit teljesítése minimum 45 kredit teljesítése 1. Gazdasági informatika alapjai A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése 2. Vállalati gazdaságtan alapjai 3. Számvitel alapjai 4. Statisztika 1. A szakirány jelentkezésnél figyelembe vett egyéb tényezık: Az alábbi tárgyak érdemjegyeinek összege / a rangsor felállításánál figyelembe veendı eredmények: Gazdasági informatika alapjai Statisztika 2. Alkalmazott számítástechnika Távoktatási tagozat Gazdasági informatika alapjai Statisztika 2. Alkalmazott számítástechnika A szakiránynál a diploma átlagába beszámító tantárgyak: Mikrökonómia (1. félév), Statisztika (2. és 3. félévek átlaga), Vállalkozástan (4-5. félév átlaga), Vezetıi számvitel (3. félév), Vezetési információs rendszerek (6. félév) A szakirány képzési formái és területei: A szakirány a nappali és a távoktatás/levelezı tagozaton Budapesten, Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen és Salgótarjáni Intézetben azonos feltételekkel meghirdetésre kerül. 12

13 A szakirány mintatantervének D modulja : 3. évfolyam 5. félév 6. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Kr. Köv Kr. Köv Tantárgyak Közgazdász informatikus szakirány 33 D.1. Szakirányok közös modulja 6 1 Teljesítmény és erıforrás controlling K 2 2 Logisztika Gy 2 3 Döntési módszerek Gy 2 A.1.2. D.2. Szakirány kötelezı modulja 18 Elıtanulmányi tárgyak 1 Számítógépes hálózatok Gy 4 2 Objektum orientált tervezés Gy Gy 7 B.1.9, D Projektmenedzsment K 3 4 Vezetıi információs rendszerek Gy 4 C D.3. Szakirány választható modulja (3 tárgy felvétele kötelezı kredit/tantárgy) K 9 1 Számítógép programozás 2 Adatvédelem-vírusvédelem 3 Adatbányászat B Információs rendszer audit 5 Számítógépes termelésirányítás 6 Vállalatirányítási szoftverek 7 Számviteli sajátosságok C

14 Statisztikus-elemzı szakirány Szakirány felelıs: Sándorné dr. Kriszt Éva PhD A szakirány képzési célja: Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elmélyült módszertani ismeretekkel rendelkeznek és képesek a gazdasági folyamatok elemzéséhez szükséges statisztikai adatforrások feltárására, az összefüggések megismerésére, a folyamatok elemzésére, és értékelésére. A szakirány képzési célja az alábbi hallgatói kompetenciák kifejlesztése: Lényeglátás, az információk gyors áttekintése, rendszerezése, szelektálása. A költség-haszon elv érvényesítése az információ elıállításában, kezelésében. Adatgyőjtési folyamat irányítása, adatok értelmezése, adatbázisok kezelése. Kvantitatív és kvalitatív módszerek készség szintő ismerete. A mintából származó információk értékelése, pontos és megbízható következtetések megfogalmazása. Az üzleti információs rendszerek megtervezése és karbantartása. Vezetıi döntések elıkészítése, önálló elemzı képesség. A vállalkozások elhelyezése a piacgazdasági környezetben, többirányú összehasonlítási képesség. Jövıkép felvázolása és a gazdasági folyamatok prognosztizálása. A szakirányra jelentkezés feltétele: Távoktatási tagozat Az elsı négy aktív félévben minimum 60 kredit teljesítése minimum 45 kredit teljesítése 1. Alkalmazott számítástechnika A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése 2. Vállalati gazdaságtan alapjai 3. Számvitel alapjai 4. Statisztika 1. A szakirány jelentkezésnél figyelembe vett egyéb tényezık: Az alábbi tárgyak érdemjegyeinek összege / a rangsor felállításánál figyelembe veendı eredmények: Statisztika 1. Statisztika 2. Alkalmazott számítástechnika Távoktatási tagozat Statisztika 1. Statisztika 2. Alkalmazott számítástechnika A szakiránynál a diploma átlagába beszámító tantárgyak: Mikrökonómia (1. félév), Statisztika (2. és 3. félévek átlaga), Vállalkozástan (4-5. félév átlaga), Vezetıi számvitel (3. félév), Mérleg és eredmény elemzés (5. félév) Egyéb speciális megjegyzések: A szakirány a nappali és a távoktatás/levelezı tagozaton Budapesten, Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen és Salgótarjáni Intézetben azonos feltételekkel meghirdetésre kerül. 14

15 A szakirány mintatantervének D modulja 3. évfolyam 5. félév 6. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Kr. Köv Kr. Köv Tantárgyak Statisztikus-elemzı szakirány 33 D.1. Szakirányok közös modulja 6 1 Teljesítmény és erıforrás controlling K 2 2 Logisztika Gy 2 3 Döntési módszerek Gy 2 A.1.2. D.2. Szakirány kötelezı modulja 18 Elıtanulmányi tárgyak 1 Mérleg és eredmény elemzés Gy 4 C Gazdasági és üzleti statisztika Gy 4 A Társadalomstatisztikai elemzések Gy 3 A Adatbányászat Gy 3 B Üzleti információs rendszerek Gy 4 C D.3. Szakirány választható modulja (3 tárgy felvétele kötelezı kredit/tantárgy) K 9 1 Információs rendszer audit 2 Statisztika alkalmazása az üzleti döntéselıkészítésben A Vállalkozási esettanulmányok 4 Többváltozós adatelemzés B Vállalatirányítási szoftverek 6 Számviteli sajátosságok C Student enterprise 15

16 Szolgáltatás menedzsment szakirány Szakirány felelıs neve: Kotoszné dr. Székely Andrea PhD A szakirány képzési célja: Célunk olyan közgazdászok képzése, akik képesek a szolgáltatást végzı gazdasági szervezetek irányítási feladatinak ellátására, alaposan ismerik a szolgáltatások mőködési jellegzetességeit. Alkalmasak a szolgáltatási folyamatok tervezésére, szervezésére, eligazodnak a szolgáltatások piaci közegének elemzésében is, valamint ismerik a szolgáltatások sajátos erıforrásmenedzsmentjét, és ezek alapján képesek önálló projektek lefuttatására. Kiemelt figyelmet fordítunk a képzés során arra, hogy hallgatóink megismerjék az ügyfelek és a szolgáltatást nyújtók specifikus kapcsolatrendszerét, ezért az oktatás során foglalkozunk a vevıkapcsolatok menedzselésének különbözı területeivel is. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink elsajátítsák az ügyfélkezelési stratégiákat, és a frontvonali menedzsment gyakorlati megoldásait is. A szakiránynál a diploma átlagába beszámító tantárgyak: Mikroökonómia (1. félév), Statisztika (2. és 3. félév átlaga), Vállalkozástan (4. és 5. félév átlaga), Szolgáltatás menedzsment (5. félév), Logisztika (6. félév) A szakirányra jelentkezés feltétele: Levelezı tagozat Az elsı négy aktív félévben minimum 60 kredit teljesítése minimum 45 kredit teljesítése 1. Gazdasági informatika alapjai A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése 2. Vállalati gazdaságtan alapjai 3. Számvitel alapjai 4. Menedzsment alapjai A szakirány jelentkezésnél figyelembe vett egyéb tényezık: Az alábbi tárgyak érdemjegyeinek összege / a rangsor felállításánál figyelembe veendı eredmények: Tevékenység menedzsment Könyvvezetési ismeretek Emberi erıforrás menedzsment Levelezı tagozat Könyvvezetési ismeretek Emberi erıforrás menedzsment Vállalati gazdaságtan alapjai A szakirány képzési formái és területei: A szakirány a nappali és levelezı tagozaton a Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen, továbbá távlatilag a budapesti képzıhelyen azonos feltételekkel meghirdetésre kerül. 16

17 A szakirány mintatantervének D modulja : 3. évfolyam 5. félév 6. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Kr. Köv Kr. Köv Tantárgyak Szolgáltatás menedzsment szakirány 33 D.1. Szakirányok közös modulja 6 1 Teljesítmény és erıforrás controlling K 2 2 Logisztika Gy 2 3 Döntési módszerek Gy 2 A.1.2. D.2. Szakirány kötelezı modulja 18 Elıtanulmányi tárgyak 1 Szolgáltatás menedzsment K 5 C Ügyfélkezelés menedzsment K 3 3 Szolgáltatás marketing K 4 B CRM K 3 5 Projektmenedzsment K 3 C.1.10 D.3. Szakirány választható modulja (3 tárgy felvétele kötelezı!) 9 1 Pénz- és tıkepiac K 2 Nemzetközi vállalkozás K 3 Számviteli sajátosságok K C Mérleg- és eredményelemzés K 5 Vállalatirányítási szoftverek K 6 Benchmarking K 17

18 Vállalkozásszervezı szakirány Szakirány felelıs neve: Dr. Roóz József CSc A szakirány képzési célja: A vállalkozásszervezı szakon a képzés célja olyan felsıfokú szakemberek képzése, akik idegennyelv magas szintő, specializált tudásával, a vállalkozási mőködés reálfolyamatainak ismeretével, a menedzsment, a humán erıforrás gazdálkodás és a személyzeti kontrolling területén alapos elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, s így alkalmasak gazdasági szervezetek stratégiájának, piaci tevékenységének, pénzügyi és elszámolási folyamatainak, költségvetési kapcsolatainak, kialakítására, fejlesztésére, a humánpolitika, az adott munkahelyi stratégia megvalósításához szükséges emberi erıforrások biztosítására, munkakörök kialakítására és a betöltésükre alkalmas személyek kiválasztására, a munkaerı fejlesztésére és megtartására, a munkaügyi kapcsolatok ápolására, a munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, a fegyelmi eljárások, elbocsátások, létszámcsökkentések végrehajtására, illetve kezelésére, a humán erıforrás (személyzeti) tevékenység területén szükséges kontrolling feladatok szervezésére, irányítására és végrehajtására. A szakiránynál a diploma átlagába beszámító tantárgyak: Mikrökonómia (1. félév), Statisztika (2. és 3. félévek átlaga), Vállalkozástan (4-5. félév átlaga), Vezetıi számvitel (3. félév), Projekt menedzsment (6. félév) A szakirányra jelentkezés feltétele: Távoktatási tagozat Az elsı négy aktív félévben minimum 60 kredit teljesítése minimum 45 kredit teljesítése 1. Menedzsment alapjai A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése 2. Vállalati gazdaságtan alapjai 3. Számvitel alapjai 4. Statisztika 1. A szakirány jelentkezésnél figyelembe vett egyéb tényezık: Az alábbi tárgyak érdemjegyeinek összege / a rangsor felállításánál figyelembe veendı eredmények: Tevékenység menedzsment Könyvvezetési ismeretek Emberi erıforrás menedzsment Távoktatási tagozat Könyvvezetési ismeretek Emberi erıforrás menedzsment Vállalati gazdaságtan alapjai A szakirány képzési formái és területei: A szakirány a nappali és a távoktatás/levelezı tagozaton Budapesten, Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen és Salgótarjáni Intézetben azonos feltételekkel meghirdetésre kerül. 18

19 A szakirány mintatantervének D modulja 3. évfolyam 5. félév 6. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Kr. Köv Kr. Köv Tantárgyak Vállalkozásszervezı szakirány 33 D.1. Szakirányok közös modulja 6 1 Teljesítmény és erıforrás controlling K 2 2 Logisztika Gy 2 3 Döntési módszerek Gy 2 A.1.2. D.2. Szakirány kötelezı modulja 18 Elıtanulmányi tárgyak 1 EU szabályozási környezet K 4 2 Pályázatkészítés Gy 3 3 Ellenırzés Gy 4 4 Projekt menedzsment K 3 C Vállalatirányítási szoftverek K 4 D.3. Szakirány választható modulja (3 tárgy felvétele kötelezı kredit/tantárgy) K 9 1 E-business alapjai C Nemzetközi vállalkozás 3 Pénz és tıkepiacok 4 Vállalkozás és üzletértékelés 5 Szolgáltatás menedzsment 6 Benchmarking 7 Számviteli sajátosságok C Student enterprise 19

20 A szak megnevezése: Kereskedelem és marketing szak Szakvezetı neve: Dr. Totth Gedeon CSc A szakirány gondozó oktatási szervezeti egység megnevezése: Kereskedelem és Marketing Intézet A Marketing Intézeti Tanszék (KKK) gondozója az alábbi szakirányoknak: Marketing kommunikáció szakirány, Marketingmenedzsment szakirány, Minıségmenedzsment szakirány. A Kereskedelmi Intézeti Tanszék (KVIK) gondozója az alábbi szakirányoknak: Kereskedelmi szakirány Kereskedelmi logisztika szakirány Kereskedelmi kommunikáció szakirány A diplomában szereplı végzettség megnevezése: Közgazdász a Kereskedelem és marketing alapszakon a választott szakirány megjelölésével Marketingkommunikáció szakirányon Marketingmenedzsment szakirányon Minıségmenedzsment szakirányon Kereskedelmi szakirányon Kereskedelmi logisztika szakirányon Kereskedelmi kommunikáció szakirányon 20

21 Marketingkommunikáció szakirány A szakirány felelıs: Dr. Totth Gedeon CSc A szakirány képzési célja: A marketingkommunikáció területén folyamatos változás, fejlıdés tapasztalható, az egyes részterületek, illetve marketingkommunikációs eszközök súlya, jelentısége változó. A szakirány oktatásának a célja, hogy a hallgatók mélyebben megismerjék a marketingkommunikáció fontosabb területeit és eszközrendszerét, és betekintést nyerjenek társtudományaiba. Részletes ismereteket szerezzenek a reklámok tervezésérıl és készítésérıl, a kampányok tervezési, szervezési és menedzselési gyakorlatáról, a PR, személyes eladás, eladásösztönzés, a direkt és az internet marketing, a szponzorálás, az esemény marketing, a kiállítások, vásárok, továbbá a márkaépítés és védjegypolitika marketingkommunikációs vonatkozásairól. Cél, hogy a szakirányt választó hallgatók a fenti ismeretek birtokában képesek legyenek a marketingkommunikáció eszközeivel egy vállalat marketingkommunikációs tevékenységét irányítani és módszereinek a vállalati alkalmazására. Cél továbbá, hogy megismerjék a magyar reklámpiacot, a marketingkommunikációs szolgáltatók, ügynökségek tevékenységét, alkalmasakká váljanak azokkal hatékonyan együttmőködni A szakirány jelentkezés speciális feltételei: Levelezı tagozat Az elsı 4 aktív félévben minimum 100 kredit teljesítése minimum 90 kredit teljesítése A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése 1. Marketing alapjai 2. Marketingkommunikáció A szakirány jelentkezésnél figyelembe vett egyéb tényezık: A Marketing alapjai és a Marketingkommunikáció tárgyak érdemjegyeinek számtani átlaga 0,5- tıl felfelé kerekítve. A szakiránynál a diploma átlagba beszámító tantárgyak: Mikroökonómia (1. félév) Statisztika (2. és 3. félévek átlaga), Piackutatás (4. félév), Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba (3. félév), továbbá Marketingkommunikációs eszközök és módszerek (5-6. félévek átlaga) A felvehetı minimum és maximum létszám: fı A szakirány mintatantervének D modulja 3. évfolyam 5. félév 6. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Kr. Köv Kr. Tantárgyak D.3. Marketingkommunikáció szakirány 30 1 Mark.komm. módsz. és eszk Gy K 8 2 Kampánytervezés Gy K 8 3 Reklám és médiakutatás Gy 3 4 Marketingkomm. társtudományai K 3 D.3.2. Szakirányon belül választható négy tárgy 8 On-line marketing K 2 B1.4 Direkt és adatbázismark Gy 2 C.1.3 Kapcs.mark. és networking K 2 B1.4 Élelmiszergazdasági marketing Gy 2 B1.4 Globális és lokális reklámozás Gy 2 Eladástechnikák (idegen nyelven) Gy 2 Kreatív tervezés Gy 2 Fogyasztásszociológia Gy 2 Köv Elıtanulmányi tárgyak 21

Szakirány tájékoztató

Szakirány tájékoztató Szakirány tájékoztató az alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatók részére BUDAPEST 2011 (2012. június 22. napjától hatályos változat) A szabályzatot a Szenátus 2012. június 22-én tartott ülésén a 2011/2012.

Részletesebben

Szakirány tájékoztató

Szakirány tájékoztató Szakirány tájékoztató az alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatók részére BUDAPEST 2011 (2012. június 22. napjától hatályos változat) A szabályzatot a Szenátus 2012. június 22-én tartott ülésén a 2011/2012.

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Specializáció választás szabályzata

Specializáció választás szabályzata Specializáció választás szabályzata a 2015/2016. tanévben felmenő rendszerben bevezetett új mintaterv szerint tanulmányokat folytató hallgatók részére BUDAPEST 2015. (2015. június 26. napjától hatályos

Részletesebben

Specializáció választási tájékoztató

Specializáció választási tájékoztató BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA B U D A P E S T B U S I N E S S S C H O O L Specializáció választási tájékoztató alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatók részére 2014. november 1 Kedves Hallgató! Ön most

Részletesebben

Szakirány tájékoztató

Szakirány tájékoztató Szakirány tájékoztató Pénzügyi és Számviteli Kar alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatói részére 2012. április 25. Tartalomjegyzék A szakirány választás szabályozása a BGF-en... 3 Részletes tájékoztató

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SPECIALIZÁCIÓ VÁLASZTÁS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SPECIALIZÁCIÓ VÁLASZTÁS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SPECIALIZÁCIÓ VÁLASZTÁS SZABÁLYZATA a 2016/2017. tanévben felmenő rendszerben bevezetett új mintaterv szerint tanulmányokat folytató hallgatók részére BUDAPEST, 2016 (2016.

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

KÖT ekvivalencia tábla

KÖT ekvivalencia tábla KÖT ekvivalencia tábla Mikroökonómia 5 kr Makroökonómia 5 kr Pénzügyek alapjai 3 kr Menedzsment alapjai 3 kr Vállalkozások pénzügyi alapjai 3 kr Közgazdaságtan 1. 5 kr Közgazdaságtan 2. 5 kr Pénzügyek

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam A képzés alapvető blokkjai 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

.2. A képzés programja, a szak tanterve nappali munkarend (az óra,

.2. A képzés programja, a szak tanterve nappali munkarend (az óra, .2. A képzés programja, a szak tanterve nappali munkarend (az óra, kredit és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Képzési és kimeneti

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Szolnok 2016 1 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉS 1.Az indítandó mesterszak megnevezése: vállalkozásfejlesztés 2.Az oklevélben

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás:

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE-GTK-kereskedelem és marketing alapszak-nappalikurzuslista.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GTK kereskedelem és marketing képzés nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN Képzéskereső: www.bgf.hu Az alábbi képzések további részletes leírása a külön képzési szintenként megtalálható. 1 Adóigazgatási szakügyintéző 2 Banki szakügyintéző

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT Specializációk VENDÉGLÁTÁS MENEDZSMENT EGÉSZSÉGTURIZMUS

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Mikroökonómia. Alkalmazott lineáris algebra 9+6k4 Operációkutatás

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Mikroökonómia. Alkalmazott lineáris algebra 9+6k4 Operációkutatás Gazdálkodási szak főiskolai szintű levelező képzés mintatanterve 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév. félév. félév Mikroökonómia Makroökonómia Alkalmazott lineáris algebra 9+k4 Operációkutatás Vezetés-szervezés

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing stratégia

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing stratégia PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing stratégia 2011/2012. I. félév 1 Budapesti Gazdasági Fıiskola

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás:

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE_GT_gazdálkodási és menedzsment_nappali_kurzuslista_ mintatanterv.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GT gazdálkodási és menedzsment szak nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

Szakirány tájékoztató

Szakirány tájékoztató Szakirány tájékoztató a 2014/2015. tanévben felvételt nyert mesterképzésben résztvevő hallgatók részére 2015. Kedves Hallgató! Ön most jelentős döntés előtt áll, hiszen a szakirány jelentkezési lap kitöltésével,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

A G-GAZ-BA-N-E kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak. mintatanterve

A G-GAZ-BA-N-E kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak. mintatanterve A GGAZBANE kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak Szakmai alapozó mintatanterve Szakmai alapozó Tárgykód Tárgy Kr Követelmény NBB_FL008K2 Filozófiatörténet 2 Kollokvium 2 0 0 1 Kötelező NBG_GI786K3

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat

BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat 1. oldal AZ ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPSZAK TANTERVE 1) KÖTELEZŐ TÁRGYAK BAKK01 Gazdaságmatematika AT* 1 2+2+2 8 B12AKK01 Gazdaságmatematika 2 2+2 6 B12AKK05

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 2008.06.03. Kari Tanács 6. napirendi pont Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 3. A Miskolci Egyetemen a felvételi eljárás rendjére a mindenkor hatályos jogszabályokban

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 Az Elemi

Részletesebben

Közgazdásztanár mesterszak

Közgazdásztanár mesterszak Közgazdásztanár mesterszak Bevezetés A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Közgazdásztanár mesterszakot indít 4 szakirányon a 2009/10-es tanévtől. Az alap-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben