Szakirány tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakirány tájékoztató"

Átírás

1 Szakirány tájékoztató az alap- és mesterképzésen résztvevı hallgatók részére BUDAPEST 2011 (2011. április 29. napjától hatályos változat) A szabályzatot a Szenátus április 29-én tartott ülésén a 2010/2011. tanévi 93. számú határozatával jóváhagyta.

2 Tartalomjegyzék A szakirány választás szabályozása a BGF-en...5 Részletes tájékoztató a szakirányokról...7 I. Alapszakok...7 Gazdaságinformatikus szak... 8 Logisztikai informatikus szakirány...9 Üzleti intelligencia szakirány...10 Gazdálkodási és menedzsment szak Közgazdász informatikus szakirány...12 Statisztikus-elemzı szakirány...14 Szolgáltatás menedzsment szakirány...16 Vállalkozásszervezı szakirány...18 Kereskedelem és marketing szak Marketingkommunikáció szakirány...21 Marketingmenedzsment szakirány...22 Minıségmenedzsment szakirány...23 Kereskedelmi szakirány...24 Kereskedelmi logisztika szakirány...25 Kereskedelmi kommunikáció szakirány...26 Kommunikáció és médiatudomány szak PR és szóvivıi szakirány...28 Regionális kapcsolatok és pályázati kommunikátor szakirány...29 Multikulturális kommunikáció szakirány...30 Nemzetközi gazdálkodás szak Külgazdasági vállalkozás szakirány...32 Gazdaságdiplomácia szakirány...33 Nemzetközi üzleti kommunikáció szakirány...34 Szállítmányozás-logisztika szakirány...35 Pénzügy és számvitel szak Pénzügy szakirány...37 Számvitel szakirány...39 Turizmus-vendéglátás szak Idegenforgalom és szálloda szakirány...42 Vendéglátás és szálloda szakirány...44 Üzleti szakoktató szak Vendéglátó szakirány...47 Kereskedelmi szakirány...48 II. Mesterszakok...49 Nemzetközi tanulmányok szak Európa-tanulmányok szakirány...51 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakirány...53 Pénzügy szak Vállalati pénzügy szakirány...56 Közpénzügyek szakirány...58 Számvitel szak Vezetıi számvitel szakirány...61 Ellenırzés és könyvvizsgálat szakirány

3 Turizmus-menedzsment szak Egészségturizmus és területfejlesztés szakirány...66 Food and Beverage szakirány...68 Szakirány jelentkezési lap...70 Szakirány felvételre történı értesítés

4 Kedves Hallgató! Ön most jelentıs döntés elıtt áll, hiszen a szakirány jelentkezési lap kitöltésével el kell határoznia, hogy a BGF mely szakirányán kívánja folytatni tanulmányait ezzel megalapozva jövıjét. A BGF vezetı oktatói széles körő és színvonalas szakirány kínálatot állítottak össze, melyek a korábban tanult elméleti ismereteket egy speciális irányban elmélyítik és jelentıs gyakorlati ismereteket nyújtanak. A szakirányok kidolgozásánál figyelembe vettük a munkapiaci elvárásokat, a nemzetközi tendenciákat és a képesítési követelményben elıírtakat. A jelen tájékoztatóban szereplı szakirányokat a Magyar Akkreditációs Bizottság a szakindítási eljárás során, valamint a BGF Szenátusa jóváhagyta és ezek a diploma megnevezésében is megjelennek. Törekedtünk arra, hogy a szakirányok speciális tantárgyai idegen nyelven is felvehetık legyenek. Ez részben az aktív szakmai nyelvismeret megszerzését is szolgálja, de azért is fontos, mert a jövı üzletembereinek a nemzetközi gazdaságban és üzleti életben kell helyt állni, ami magas szintő szakmai nyelvismeret nélkül elképzelhetetlen. Javaslom, hogy figyelmesen tanulmányozza át szakirány tájékoztatónkat és érdeklıdési körének megfelelıen rangsorolja választási szándékát. Ön a szakirány tanulmányokat széles képzési kínálatból választhatja ki, azonban a döntést, hogy mely szakirányra kerül felvételre két tényezınek van meghatározó szerepe: az évfolyam rangsorban elért helye, és a szakirányra felvehetı létszám keret (képzési kapacitás). Ez utóbbi tényezı sajnos rugalmatlan, azonban az évfolyam rangsorban elért helyezése csakis az Ön szorgalmán, lelkiismeretes tanulmányi munkáján és a többlet feladatok vállalásán múlik. Ily módon a szakirány választás valódi verseny a kiemelkedı képességő hallgatók között, hiszen a piacképes szakirányok gyorsan betelnek majd. Remélem, hogy az évfolyam rangsorban elért helyezés alapján valamennyi hallgatónk a választott szakirányán eredményesen folytathatja tanulmányait. Budapest, április 29. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 4

5 A szakirány választás szabályozása a BGF-en 1. Az alap- és mesterképzésen tanulmányokat folytató hallgató szakjához kapcsolódóan csak egy szakirányon folytathat tanulmányokat, azonban költségtérítéses formában a kari Tanulmányi Bizottság engedélye alapján második szakirány is felvehetı. A fizetendı költségtérítés díját a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat részletesen tartalmazza. 2. A BSc/BA és MSc/MA szakokon választható szakirányokat a Szenátus hagyja jóvá, mivel intézményi hatáskörbe tartozik, hogy a BGF képzıhelyein (pl.: Budapest, Salgótarján és Zalaegerszeg) milyen szakirányok kerülnek meghirdetésre. 3. A szakirányra történı felvétel évfolyam rangsor alapján történik. 4. Az évfolyam rangsor meghatározásának célja, hogy az azonos szakon tanulmányokat folytató hallgatók teljesítményét egzaktan mérje és összehasonlíthatóvá tegye, továbbá ily módon objektív alapot biztosítson a szakirány jelentkezés elbírálásához, a döntés meghozatalához. A rangsor sorrendbe állítja az azonos szakon azonos idıtartamban tanulmányokat folytató hallgatókat, és az évfolyam rangsor csak azonos idıpontban tanulmányokat folytató hallgatók esetén értelmezhetı. Évfolyamnak tekintendı azon hallgatók összessége, akik azonos idıpontban teljesítik a szakirány felvétel feltételeit. 5. Az évfolyam rangsort azon félév befejezését követıen kell elkészíteni, mielıtt a szakirány tanulmányok megkezdıdnek. Ez alapképzések esetén általában a 4. félév befejezését követıen valósul meg (kivétel turizmus-vendéglátás szak estén a 2. félév, kommunikáció és médiatudomány szak és gazdaságinformatikus szak esetén a 3. félév befejezése után, illetve üzleti szakoktató szak esetén a felvétel szakirányra történik). Mesterképzések esetén az évfolyamrangsort figyelembe kell venni a szakirány jelentkezések értékelése esetén. 6. Szakirányt az a hallgató választhat, aki: a szakfelelıs által elıírt kötelezı tantárgyak követelményeit és az összes minimum kreditet teljesítette, teljesítette a szakirány felelıs által elıírt egyéb speciális feltételeket. 7. A szak és évfolyam rangsor elkészítésekor az alábbi tényezıket kell figyelembe venni: összesített korrigált kredit index, amely a tanulmányok során a félévenkénti korrigált kredit indexek összege. (lásd TVSZ 49. ) A kreditindex kiszámításánál a korábban szerzett kreditek érdemjegyet (pl.: OKJ 55 képzésrıl történı átvétel) is figyelembe kell venni. intézményi és országos TDK eredmények nyelvvizsgák száma és szintje egyéb speciális követelmény, amit a szak és szakirány felelıs meghatároz (pl. azonos szakok esetén a kiemelt tantárgyak érdemjegyeinek összege, a korábbi szakirányú OKJ bizonyítvány beszámítása, szakmai tanulmányi verseny eredménye, stb.), szakkollégiumi teljesítmény. 8. Az évfolyam rangsor kiszámításának módja, amelynek rögzítése a Neptun rendszerben a kari rendszergazda feladata Az összesített korrigált kredit index 8.2. Országos és intézményi TDK pontozása TDK típusa I. helyezett II. helyezett III. helyezett Különdíj Intézményi TDK Országos TDK Amennyiben az azonos típusú helyezésbıl egynél több van, akkor az adott pont a helyezések számával szorozva kerül beszámításra. A TDK eredményét a kari TDK felelıs köteles bevezetni az elektronikus index megfelelı rovatába, valamint minden évben listát átadni a házi, illetve az országos TDK-n részt vett hallgatók eredményeivel a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal 5

6 vezetıje részére. Csak és kizárólag a beadott és bemutatott, konferencián elıadott prezentáció esetében adhatók a fenti pontok Nyelvvizsgák figyelembe vétele A korábbi nyelvvizsgák típusa szerint: Nyelvvizsga típusa Középfok általános Középfok szakmai Felsıfok általános Felsıfok szakmai A típusú B típusú C típusú Az új típusú nyelvvizsgák szerint: Nyelvvizsga típusa B2 (középfok) C1 (felsıfok) általános szaknyelvi általános szaknyelvi Szóbeli Írásbeli Komplex Amennyiben az azonos típusú nyelvvizsgából egynél több van, akkor az adott pont a nyelvvizsgák számával szorozva kerül beszámításra. Elfogadható vizsgák a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgák és az azokkal egyenértékő külföldi vizsgák. Honosítás hiányában egy adott vizsga/vizsgabizonyítvány elfogadhatóságát az Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet véleményezi A szakfelelıs által meghatározott egyéb, szakma specifikus követelmények (pl OKJ 55 képesítés, kiemelt tantárgyak érdemjegye, országos szakmai versenyen elért eredmény, esettanulmány, országos szakmai tanulmányi verseny 1. helyezett 10 pont, stb.). A szakkollégiumban nyújtott teljesítményért a hallgatónak max. 5 pont adható, melyet a szakkollégium igazgató állapít meg és errıl írásbeli igazolást állít ki a hallgató részére. 9. Ha a hallgató a kijelölt határidıig nem adta le a szakirány jelentkezési kérelmét, akkor tudomásul veszi, hogy automatikusan a rangsor utolsó helyére kerül. 10. A szakirány jelentkezési lap kitöltése és továbbítása on-line történik a Neptun rendszeren keresztül, és a hallgató online jelentkezik a sorrend megjelölésével a szakirányra. 11. Az azonos szak hallgatóinak évfolyam rangsorát minden év július 10-ig, illetve január 30- ig a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal szakért felelıs ügyintézıje állítja összes és a TOH vezetı ellenjegyzi, majd megküldi elektronikusan és nyomtatott formában a szakvezetı részére. Az évfolyam rangsor publikus, azt a kar web oldalán a hallgató Neptun kódjával nyilvánosságra kell hozni, amelyet a TOH biztosít. 12. A szakvezetı július 15-ig, illetve a második félév kezdete elıtt dönt arról, hogy az évfolyam rangsor alapján a hallgató melyik szakirányra nyert felvételt. Errıl a szakvezetı írásban értesíti a hallgatót, valamint a tanulmányi osztály illetékes elıadóját minden év július 15-ig, illetve a második félév kezdete. 13. A szakirány létszáma általános szabályként nem lehet kevesebb 25 fınél, a kisebb létszámú alap- és mesterképzések esetén eltérés lehetséges dékáni engedély alapján. Az adott szakon min. annyi szakirány létszámot kell összesen meghirdetni, mint amennyi az aktuálisan szakirányt választó hallgatók összlétszáma. 6

7 Részletes tájékoztató a szakirányokról I. Alapszakok 7

8 A szak megnevezése: Gazdaságinformatikus szak Szakfelelıs neve: Dr. Gubán Ákos PhD A szakirányt gondozó oktatási szervezeti egység megnevezése: Menedzsment és Emberi Erıforrás Intézet gondozója az alábbi szakirányoknak: Logisztikai informatikus szakirány Üzleti intelligencia szakirány A szakirányokra felvehetı létszám: minimum 25 fı A diplomában szereplı végzettség megnevezése: Közgazdász Gazdaságinformatikus alapszakon a szakirány megjelölésével Logisztikai informatikus szakirányon Üzleti intelligencia szakirányon 8

9 Logisztikai informatikus szakirány Szakirány felelıs: Dr. Gubán Ákos PhD A szakirány képzési célja: A képzés célja olyan gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós logisztikai és ellátási lánc folyamatok, és a folyamatokban rejlı problémák megértésére és megoldására, valamint támogató informatikai feladatok menedzselésére. Képesek továbbá a logisztikai rendszerekben fellehetı folyamatok feltérképezését, informatikai eszközök segítségével történı modellezésére, valamint a felmerült termelési és ellátási lánc informatikai problémák feloldására. A végzett hallgatók alkalmasak logisztikai és egyszerőbb termelési, irányítási folyamatok szervezésére és programozási feladatok végrehajtására illetve üzleti, logisztikai és informatikai szakemberekkel együttmőködésre, a gazdasági problémákra a leghatékonyabb IT és rendszertervezési megoldásokat felhasználva megoldási változatok készítésére. A szakirányra jelentkezés feltétele: Az elsı három aktív félévben A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése minimum 45 kredit teljesítése Számítástudomány Közgazdaságtan Operációs rendszerek A szakiránynál a diploma átlagába beszámító tantárgyak: Alkalmazott matematika (1. és 2. félév átlaga), Programozás alapjai (3. és 4. félév átlaga), Pénzügy (2. és 3. félév átlaga), Logisztikai folyamatok modellezése (6. és 7. félév átlaga), Ellátási lánc menedzsment és ügyfélkapcsolati menedzsment (SCM, CRM) (5. félév) A szakirány képzési formái és területei: A szakirány csak nappali tagozaton Budapesten és a Salgótarjáni Intézetben, valamint a Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen azonos feltételekkel kerül meghirdetésre. A szakirány mintatantervének differenciált szakmai ismeretek modulja 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 4. félév 5 félév 6. félév 7. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Óra Óra Kö Kr. Köv Kr. Köv Kr. Köv Kr Tantárgyak ea ea v Elıtanulmányi tárgyak D. Logisztikai informatikus szakirány Logisztika alapjai K 5 41 Projektirányítás Gy 4 42 SQL üzleti alkalmazásokhoz Gy 4 Programozás alapjai 43 Anyagáramlási rendszerek Gy Gy 8 Logisztika alapjai 44 Mesterséges intelligencia K 5 Számítástudomány 45 Döntéselmélet, döntéstámogató rendszerek K 5 46 Logisztikai folyamatok modellezése K K 9 9

10 Üzleti intelligencia szakirány Szakirány felelıs: Dr. Jánosa András PhD A szakirány képzési célja: A képzés célja olyan gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az üzleti életben fellelhetı folyamatok feltérképezésére, információ-, szolgáltatás, kinyerésére, illetve informatikai eszközök segítségével történı modellezésre. Alkalmasak az üzleti folyamatok informatikai elemzésére, kapcsolatok felderítésére ezek módosítására, javítására továbbá a felmerült informatikai problémákat képesek feloldani, kezelni. A végzett hallgatók fel tudják oldani az informatika interdiszciplináris és gazdasági szakterület kommunikációs problémáit. Képesek ellátni a gazdasági adatelemzési, adatszolgáltatási, következtetési, és döntési folyamatokkal kapcsolatos elemzési feladatokat. Készség szinten használják az adatelemzési a gazdasági rendszer fejlesztési módszereket és eszközöket valamint az üzleti szakemberekkel, felsıvezetıkkel együttmőködve, a döntési és elemzési problémákra a leghatékonyabb IT és rendszertervezési megoldásokat felhasználva részt tudnak venni az informatikai támogatás fejlesztésében. A szakirányra jelentkezés feltétele: Az elsı három aktív félévben A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése minimum 45 kredit teljesítése Számítástudomány Közgazdaságtan Operációs rendszerek A szakiránynál a diploma átlagába beszámító tantárgyak: Alkalmazott matematika (1. és 2. félév átlaga), Objektumorientált tervezés, programozás (4. és 5. félév átlaga), Pénzügy (2. és 3. félév átlaga), Üzleti intelligencia rendszer fejlesztése (4. és 5. félév átlaga), Adattárházépítés, adatbányászat (5. és 6. félév átlaga) A szakirány képzési formái és területei: A szakirány csak nappali tagozaton Budapesten és a Salgótarjáni Intézetben, valamint a Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen azonos feltételekkel kerül meghirdetésre. A szakirány mintatantervének differenciált szakmai ismeretek modulja 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 4. félév 5 félév 6. félév 7. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Óra Óra Kö Kr. Köv Kr. Köv Kr. Köv Kr Tantárgyak ea ea v D. Üzleti intelligencia szakirány Szervezéstechnológia Gy 4 35 Üzleti intelligencia rsz. fejl K Gy 9 36 Adattárházépítés, adatbányászat Elıtanulmányi tárgyak Gy Gy 8 Adatbázisrendszerek 37 Kriptográfia K 4 Matematikai alapok 38 Vezetıi döntéselıkészítés K 5 39 Mesterséges intelligencia K K 10 Alkalmazott matematika 10

11 A szak megnevezése: Gazdálkodási és menedzsment szak Szakfelelıs neve: Dr. habil Heidrich Balázs PhD A szakirányt gondozó oktatási szervezeti egység megnevezése: Menedzsment és Emberi Erıforrás Intézet gondozója az alábbi szakirányoknak: Közgazdász informatikus szakirány Statisztikus elemzı szakirány Vállalkozásszervezı szakirány A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Közgazdasági, Vállalkozási és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék a gondozója az alábbi szakiránynak: Szolgáltatás menedzsment szakirány A diplomában szereplı végzettség megnevezése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon a szakirány megjelölésével Közgazdász informatikus szakirányon Statisztikus elemzı szakirányon Szolgáltatás menedzsment szakirány Vállalkozásszervezı szakirányon. 11

12 Közgazdász informatikus szakirány Szakirány felelıs: Dr. Gubán Ákos PhD A szakirány képzési célja: A gazdasági vállalkozások által igényelt, az üzleti-pénzügyi-számviteli folyamatokat értı, és ezen folyamatok informatikai támogatását megvalósítani képes szakemberek képzése. A képzés során a legfontosabb képzési célok: az információs társadalomban mőködı üzleti folyamatok megértése, az értékteremtı folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselése, korszerő információtechnológiai eszközökkel a szervezetek üzleti intelligenciájának növelése, infokommunikációs folyamatok tervezése, modellezése, szervezési problémák feltárása, definiálása, alkalmazások tervezése, implementálása, mőködtetése és ellenırzése. A szakirányra jelentkezés feltétele: Távoktatási tagozat Az elsı négy aktív félévben minimum 60 kredit teljesítése minimum 45 kredit teljesítése 1. Gazdasági informatika alapjai A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése 2. Vállalati gazdaságtan alapjai 3. Számvitel alapjai 4. Statisztika 1. A szakirány jelentkezésnél figyelembe vett egyéb tényezık: Az alábbi tárgyak érdemjegyeinek összege / a rangsor felállításánál figyelembe veendı eredmények: Gazdasági informatika alapjai Statisztika 2. Alkalmazott számítástechnika Távoktatási tagozat Gazdasági informatika alapjai Statisztika 2. Alkalmazott számítástechnika A szakiránynál a diploma átlagába beszámító tantárgyak: Mikrökonómia (1. félév), Statisztika (2. és 3. félévek átlaga), Vállalkozástan (4-5. félév átlaga), Vezetıi számvitel (3. félév), Vezetési információs rendszerek (6. félév) A szakirány képzési formái és területei: A szakirány a nappali és a távoktatás/levelezı tagozaton Budapesten, Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen és Salgótarjáni Intézetben azonos feltételekkel meghirdetésre kerül. 12

13 A szakirány mintatantervének D modulja : 3. évfolyam 5. félév 6. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Kr. Köv Kr. Köv Tantárgyak Közgazdász informatikus szakirány 33 D.1. Szakirányok közös modulja 6 1 Teljesítmény és erıforrás controlling K 2 2 Logisztika Gy 2 3 Döntési módszerek Gy 2 A.1.2. D.2. Szakirány kötelezı modulja 18 Elıtanulmányi tárgyak 1 Számítógépes hálózatok Gy 4 2 Objektum orientált tervezés Gy Gy 7 B.1.9, D Projektmenedzsment K 3 4 Vezetıi információs rendszerek Gy 4 C D.3. Szakirány választható modulja (3 tárgy felvétele kötelezı kredit/tantárgy) K 9 1 Számítógép programozás 2 Adatvédelem-vírusvédelem 3 Adatbányászat B Információs rendszer audit 5 Számítógépes termelésirányítás 6 Vállalatirányítási szoftverek 7 Számviteli sajátosságok C

14 Statisztikus-elemzı szakirány Szakirány felelıs: Sándorné dr. Kriszt Éva PhD A szakirány képzési célja: Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elmélyült módszertani ismeretekkel rendelkeznek és képesek a gazdasági folyamatok elemzéséhez szükséges statisztikai adatforrások feltárására, az összefüggések megismerésére, a folyamatok elemzésére, és értékelésére. A szakirány képzési célja az alábbi hallgatói kompetenciák kifejlesztése: Lényeglátás, az információk gyors áttekintése, rendszerezése, szelektálása. A költség-haszon elv érvényesítése az információ elıállításában, kezelésében. Adatgyőjtési folyamat irányítása, adatok értelmezése, adatbázisok kezelése. Kvantitatív és kvalitatív módszerek készség szintő ismerete. A mintából származó információk értékelése, pontos és megbízható következtetések megfogalmazása. Az üzleti információs rendszerek megtervezése és karbantartása. Vezetıi döntések elıkészítése, önálló elemzı képesség. A vállalkozások elhelyezése a piacgazdasági környezetben, többirányú összehasonlítási képesség. Jövıkép felvázolása és a gazdasági folyamatok prognosztizálása. A szakirányra jelentkezés feltétele: Távoktatási tagozat Az elsı négy aktív félévben minimum 60 kredit teljesítése minimum 45 kredit teljesítése 1. Alkalmazott számítástechnika A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése 2. Vállalati gazdaságtan alapjai 3. Számvitel alapjai 4. Statisztika 1. A szakirány jelentkezésnél figyelembe vett egyéb tényezık: Az alábbi tárgyak érdemjegyeinek összege / a rangsor felállításánál figyelembe veendı eredmények: Statisztika 1. Statisztika 2. Alkalmazott számítástechnika Távoktatási tagozat Statisztika 1. Statisztika 2. Alkalmazott számítástechnika A szakiránynál a diploma átlagába beszámító tantárgyak: Mikrökonómia (1. félév), Statisztika (2. és 3. félévek átlaga), Vállalkozástan (4-5. félév átlaga), Vezetıi számvitel (3. félév), Mérleg és eredmény elemzés (5. félév) Egyéb speciális megjegyzések: A szakirány a nappali és a távoktatás/levelezı tagozaton Budapesten, Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen és Salgótarjáni Intézetben azonos feltételekkel meghirdetésre kerül. 14

15 A szakirány mintatantervének D modulja 3. évfolyam 5. félév 6. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Kr. Köv Kr. Köv Tantárgyak Statisztikus-elemzı szakirány 33 D.1. Szakirányok közös modulja 6 1 Teljesítmény és erıforrás controlling K 2 2 Logisztika Gy 2 3 Döntési módszerek Gy 2 A.1.2. D.2. Szakirány kötelezı modulja 18 Elıtanulmányi tárgyak 1 Mérleg és eredmény elemzés Gy 4 C Gazdasági és üzleti statisztika Gy 4 A Társadalomstatisztikai elemzések Gy 3 A Adatbányászat Gy 3 B Üzleti információs rendszerek Gy 4 C D.3. Szakirány választható modulja (3 tárgy felvétele kötelezı kredit/tantárgy) K 9 1 Információs rendszer audit 2 Statisztika alkalmazása az üzleti döntéselıkészítésben A Vállalkozási esettanulmányok 4 Többváltozós adatelemzés B Vállalatirányítási szoftverek 6 Számviteli sajátosságok C Student enterprise 15

16 Szolgáltatás menedzsment szakirány Szakirány felelıs neve: Kotoszné dr. Székely Andrea PhD A szakirány képzési célja: Célunk olyan közgazdászok képzése, akik képesek a szolgáltatást végzı gazdasági szervezetek irányítási feladatinak ellátására, alaposan ismerik a szolgáltatások mőködési jellegzetességeit. Alkalmasak a szolgáltatási folyamatok tervezésére, szervezésére, eligazodnak a szolgáltatások piaci közegének elemzésében is, valamint ismerik a szolgáltatások sajátos erıforrásmenedzsmentjét, és ezek alapján képesek önálló projektek lefuttatására. Kiemelt figyelmet fordítunk a képzés során arra, hogy hallgatóink megismerjék az ügyfelek és a szolgáltatást nyújtók specifikus kapcsolatrendszerét, ezért az oktatás során foglalkozunk a vevıkapcsolatok menedzselésének különbözı területeivel is. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink elsajátítsák az ügyfélkezelési stratégiákat, és a frontvonali menedzsment gyakorlati megoldásait is. A szakiránynál a diploma átlagába beszámító tantárgyak: Mikroökonómia (1. félév), Statisztika (2. és 3. félév átlaga), Vállalkozástan (4. és 5. félév átlaga), Szolgáltatás menedzsment (5. félév), Logisztika (6. félév) A szakirányra jelentkezés feltétele: Levelezı tagozat Az elsı négy aktív félévben minimum 60 kredit teljesítése minimum 45 kredit teljesítése 1. Gazdasági informatika alapjai A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése 2. Vállalati gazdaságtan alapjai 3. Számvitel alapjai 4. Menedzsment alapjai A szakirány jelentkezésnél figyelembe vett egyéb tényezık: Az alábbi tárgyak érdemjegyeinek összege / a rangsor felállításánál figyelembe veendı eredmények: Tevékenység menedzsment Könyvvezetési ismeretek Emberi erıforrás menedzsment Levelezı tagozat Könyvvezetési ismeretek Emberi erıforrás menedzsment Vállalati gazdaságtan alapjai A szakirány képzési formái és területei: A szakirány a nappali és levelezı tagozaton a Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen, továbbá távlatilag a budapesti képzıhelyen azonos feltételekkel meghirdetésre kerül. 16

17 A szakirány mintatantervének D modulja : 3. évfolyam 5. félév 6. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Kr. Köv Kr. Köv Tantárgyak Szolgáltatás menedzsment szakirány 33 D.1. Szakirányok közös modulja 6 1 Teljesítmény és erıforrás controlling K 2 2 Logisztika Gy 2 3 Döntési módszerek Gy 2 A.1.2. D.2. Szakirány kötelezı modulja 18 Elıtanulmányi tárgyak 1 Szolgáltatás menedzsment K 5 C Ügyfélkezelés menedzsment K 3 3 Szolgáltatás marketing K 4 B CRM K 3 5 Projektmenedzsment K 3 C.1.10 D.3. Szakirány választható modulja (3 tárgy felvétele kötelezı!) 9 1 Pénz- és tıkepiac K 2 Nemzetközi vállalkozás K 3 Számviteli sajátosságok K C Mérleg- és eredményelemzés K 5 Vállalatirányítási szoftverek K 6 Benchmarking K 17

18 Vállalkozásszervezı szakirány Szakirány felelıs neve: Dr. Roóz József CSc A szakirány képzési célja: A vállalkozásszervezı szakon a képzés célja olyan felsıfokú szakemberek képzése, akik idegennyelv magas szintő, specializált tudásával, a vállalkozási mőködés reálfolyamatainak ismeretével, a menedzsment, a humán erıforrás gazdálkodás és a személyzeti kontrolling területén alapos elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, s így alkalmasak gazdasági szervezetek stratégiájának, piaci tevékenységének, pénzügyi és elszámolási folyamatainak, költségvetési kapcsolatainak, kialakítására, fejlesztésére, a humánpolitika, az adott munkahelyi stratégia megvalósításához szükséges emberi erıforrások biztosítására, munkakörök kialakítására és a betöltésükre alkalmas személyek kiválasztására, a munkaerı fejlesztésére és megtartására, a munkaügyi kapcsolatok ápolására, a munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, a fegyelmi eljárások, elbocsátások, létszámcsökkentések végrehajtására, illetve kezelésére, a humán erıforrás (személyzeti) tevékenység területén szükséges kontrolling feladatok szervezésére, irányítására és végrehajtására. A szakiránynál a diploma átlagába beszámító tantárgyak: Mikrökonómia (1. félév), Statisztika (2. és 3. félévek átlaga), Vállalkozástan (4-5. félév átlaga), Vezetıi számvitel (3. félév), Projekt menedzsment (6. félév) A szakirányra jelentkezés feltétele: Távoktatási tagozat Az elsı négy aktív félévben minimum 60 kredit teljesítése minimum 45 kredit teljesítése 1. Menedzsment alapjai A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése 2. Vállalati gazdaságtan alapjai 3. Számvitel alapjai 4. Statisztika 1. A szakirány jelentkezésnél figyelembe vett egyéb tényezık: Az alábbi tárgyak érdemjegyeinek összege / a rangsor felállításánál figyelembe veendı eredmények: Tevékenység menedzsment Könyvvezetési ismeretek Emberi erıforrás menedzsment Távoktatási tagozat Könyvvezetési ismeretek Emberi erıforrás menedzsment Vállalati gazdaságtan alapjai A szakirány képzési formái és területei: A szakirány a nappali és a távoktatás/levelezı tagozaton Budapesten, Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen és Salgótarjáni Intézetben azonos feltételekkel meghirdetésre kerül. 18

19 A szakirány mintatantervének D modulja 3. évfolyam 5. félév 6. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Kr. Köv Kr. Köv Tantárgyak Vállalkozásszervezı szakirány 33 D.1. Szakirányok közös modulja 6 1 Teljesítmény és erıforrás controlling K 2 2 Logisztika Gy 2 3 Döntési módszerek Gy 2 A.1.2. D.2. Szakirány kötelezı modulja 18 Elıtanulmányi tárgyak 1 EU szabályozási környezet K 4 2 Pályázatkészítés Gy 3 3 Ellenırzés Gy 4 4 Projekt menedzsment K 3 C Vállalatirányítási szoftverek K 4 D.3. Szakirány választható modulja (3 tárgy felvétele kötelezı kredit/tantárgy) K 9 1 E-business alapjai C Nemzetközi vállalkozás 3 Pénz és tıkepiacok 4 Vállalkozás és üzletértékelés 5 Szolgáltatás menedzsment 6 Benchmarking 7 Számviteli sajátosságok C Student enterprise 19

20 A szak megnevezése: Kereskedelem és marketing szak Szakvezetı neve: Dr. Totth Gedeon CSc A szakirány gondozó oktatási szervezeti egység megnevezése: Kereskedelem és Marketing Intézet A Marketing Intézeti Tanszék (KKK) gondozója az alábbi szakirányoknak: Marketing kommunikáció szakirány, Marketingmenedzsment szakirány, Minıségmenedzsment szakirány. A Kereskedelmi Intézeti Tanszék (KVIK) gondozója az alábbi szakirányoknak: Kereskedelmi szakirány Kereskedelmi logisztika szakirány Kereskedelmi kommunikáció szakirány A diplomában szereplı végzettség megnevezése: Közgazdász a Kereskedelem és marketing alapszakon a választott szakirány megjelölésével Marketingkommunikáció szakirányon Marketingmenedzsment szakirányon Minıségmenedzsment szakirányon Kereskedelmi szakirányon Kereskedelmi logisztika szakirányon Kereskedelmi kommunikáció szakirányon 20

21 Marketingkommunikáció szakirány A szakirány felelıs: Dr. Totth Gedeon CSc A szakirány képzési célja: A marketingkommunikáció területén folyamatos változás, fejlıdés tapasztalható, az egyes részterületek, illetve marketingkommunikációs eszközök súlya, jelentısége változó. A szakirány oktatásának a célja, hogy a hallgatók mélyebben megismerjék a marketingkommunikáció fontosabb területeit és eszközrendszerét, és betekintést nyerjenek társtudományaiba. Részletes ismereteket szerezzenek a reklámok tervezésérıl és készítésérıl, a kampányok tervezési, szervezési és menedzselési gyakorlatáról, a PR, személyes eladás, eladásösztönzés, a direkt és az internet marketing, a szponzorálás, az esemény marketing, a kiállítások, vásárok, továbbá a márkaépítés és védjegypolitika marketingkommunikációs vonatkozásairól. Cél, hogy a szakirányt választó hallgatók a fenti ismeretek birtokában képesek legyenek a marketingkommunikáció eszközeivel egy vállalat marketingkommunikációs tevékenységét irányítani és módszereinek a vállalati alkalmazására. Cél továbbá, hogy megismerjék a magyar reklámpiacot, a marketingkommunikációs szolgáltatók, ügynökségek tevékenységét, alkalmasakká váljanak azokkal hatékonyan együttmőködni A szakirány jelentkezés speciális feltételei: Levelezı tagozat Az elsı 4 aktív félévben minimum 100 kredit teljesítése minimum 90 kredit teljesítése A szak megjelölt tárgyainak eredményes teljesítése 1. Marketing alapjai 2. Marketingkommunikáció A szakirány jelentkezésnél figyelembe vett egyéb tényezık: A Marketing alapjai és a Marketingkommunikáció tárgyak érdemjegyeinek számtani átlaga 0,5- tıl felfelé kerekítve. A szakiránynál a diploma átlagba beszámító tantárgyak: Mikroökonómia (1. félév) Statisztika (2. és 3. félévek átlaga), Piackutatás (4. félév), Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba (3. félév), továbbá Marketingkommunikációs eszközök és módszerek (5-6. félévek átlaga) A felvehetı minimum és maximum létszám: fı A szakirány mintatantervének D modulja 3. évfolyam 5. félév 6. félév Tantárgy csoportok Óra Óra Kr. Köv Kr. Tantárgyak D.3. Marketingkommunikáció szakirány 30 1 Mark.komm. módsz. és eszk Gy K 8 2 Kampánytervezés Gy K 8 3 Reklám és médiakutatás Gy 3 4 Marketingkomm. társtudományai K 3 D.3.2. Szakirányon belül választható négy tárgy 8 On-line marketing K 2 B1.4 Direkt és adatbázismark Gy 2 C.1.3 Kapcs.mark. és networking K 2 B1.4 Élelmiszergazdasági marketing Gy 2 B1.4 Globális és lokális reklámozás Gy 2 Eladástechnikák (idegen nyelven) Gy 2 Kreatív tervezés Gy 2 Fogyasztásszociológia Gy 2 Köv Elıtanulmányi tárgyak 21

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI Veszprém, 2006 Regisztrációs szám: 02-0021-04 FAT akkreditációs szám:

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Tartalomjegyzék Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben