6. AZ ALKOTÓ KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. AZ ALKOTÓ KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE"

Átírás

1 6. AZ ALKOTÓ KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE 1. A köszönés tanítása 2. A megszólítás tanítása 3. A bemutatkozás tanítása 6.1. A kapcsolatfelvétel tanítása A köszönés tanítása Az I. osztályos gyermekeknek már a tanév első heteiben tanítjuk a köszönés visszaköszönés illemtanát. Frontális osztálymunkával összegyűjtjük a köszönés nyelvi formáit (kinek, mikor, hogyan köszön valaki, hogyan kell visszaköszönni). A gyűjtőmunkát változatos szerepjátékokkal folytatjuk, hogy tudatosítsuk a hangerő, a tiszta artikuláció, a fejhajtás, a térköz, a testtartás helyes használatát. Rövid jeleneteket rögtönzünk, megfigyeltetjük és megbeszéljük közösen: mi jó, mi helytelen. A helytelenségeket azonnal javítjuk. Lehet bábukkal is eljátszani egyikmásik hibát, majd közösen megbeszélni. Például köszön a gyermek-bábu, de halkan, hadarva, érthetetlenül. Nem köszön a felnőttnek a gyermek-bábu. Ezt is közösen elemezzük, rámutatunk arra, hogy a legelemibb emberi kötelességünk a köszönés. A hallgatag, gátlásos gyermekkel gyöngéden, türelmesen viselkedjünk, a hangoskodókat, feltűnést keresőket pedig következetes szigorral utasítsuk rendre. A szerepjátszás ugyanis bizonyos kötetlenséggel, felszabadultsággal jár. Biztos, hogy a tanulói aktivitást fokozza. Fordítsunk gondot a nem-nyelvi közlésmód csiszolására is! Ezt már bábuval nem lehet, vállalkozó kedvű gyermekekkel próbáljuk eljátszatni. Az egymással szemben álló, beszélgető partnerek nyílt tekintettel egymás szemébe nézzenek. Tekintet-, fej- és testtartásuk legyen finom, könnyed, azaz természetes. Fontos, hogy feléje fordítsák legalább arcukat annak, akinek köszönnek. Csúnya az a köszönési mód, amelyben a köszönő nagyon messziről, ordítozva üdvözli az illetőt. Meghittséget, gyöngédséget fejez ki, ha a köszönés mellett az illetőt meg is szólítjuk: Kezét csókolom, Kati néni! Szervusz, nagyi! Szia, Laci! Gyakoroltassuk a napszaki köszönést is. Hívjuk fel a tanulók figyelmét a helyes nyelvi formára. Jó reggelt kívánok, Jancsi bácsi! Jó napot kívánok, igazgató úr! Jó estét kívánok! 143

2 A vállalkozó tanulókkal előadunk egy köszönést, és közösen az osztállyal elemezzük, értékeljük. Ez a mozzanat is nagyon fontos nemcsak a helyes eljárás megerősítéséért, hanem azért is, hogy a gyermekek szokják az őszinte véleménynyilvánítást, a tárgyilagos, udvarias bírálat vagy dicséret kifejtését. Nemcsak mintha-cselekvésben, hanem valós kommunikációs helyzetben is megfigyeljük tanulóinkat. Mulasztásaikat megbeszéljük velük, késztetjük, hogy szokásukká váljék a köszönés, háruljanak el a kommunikációs zavarok. Soha ne folyamodjunk a durva bánásmódhoz, a tanuló megszégyenítéséhez. Ha egy kisiskolás makacs kitartással nem akar köszönni, annak más és komolyabb oka van. Ezt kell kiderítenünk és megszüntetnünk, szóra bírnunk a szív üregeiben cseleit szövő fondor magányt A megszólítás tanítása A megszólítás célja a kapcsolatfelvétel, azzal szorosan összefügg. A nyelvi formák és főleg a megszólítás módjának gyakoroltatásán van a hangsúly. Az udvarias megszólításra udvarias válasszal illik reagálni. A szerepjátékokban ismét mindkét összetevőre figyeltetjük a gyermekeket: a megszólítás helyes-e nyelvileg, megfelel-e a kommunikációs normáknak. A nem-nyelvi kifejezőeszközöket együtt gyakoroltatjuk a nyelviekkel. Ha hozzá nagyon közel álló rokont, ismerőst szólít meg a gyermek, akkor megérintheti (testvér, szülő, barát, tanító). Szintén helyes a megszólított megérintése akkor, ha az nem veszi észre a megszólítást. A tolakodó, túlzó tapogatás, ütögetés nem csak illetlen, hanem szigorúan kerülendő, csúnya, nevetséges. Szoktassuk a tanulókat arra, hogy a beszédhelyzetnek erősen szabályozó hatása van, és ezt szem előtt kell tartani. Ha valakit olyan helyen szólítunk meg, ahol az zavart keltene, nagyon halkan és nagyon tömören fejezzük ki magunkat. A helyes tekintettartás, a helyes térközszabályozás, a megfelelő hangerő, a tiszta, szép kiejtés ugyanolyan fontos követelmény, mint a köszönésvisszaköszönés esetében. A helyes eljárás az, hogy szerepjátékokkal gyakoroltatjuk különböző kommunikációs helyzetekben a megszólítást és az arra adott választ. Ezután a gyermekekkel közösen megbeszéljük a jó, helyes és rossz, helytelen megoldásokat. Mindig érveljünk, mert indokolnunk kell állításainkat. A hibák kijavítása is úgy a leghatékonyabb, ha újrajátszatjuk, újra megfigyeltetjük őket A bemutatkozás tanítása A bemutatkozás a harmadik fontos része a kapcsolatfelvételnek. Ahhoz, hogy a tanuló képes legyen a bemutatkozásra, a tanítónak tudatosítania kell a vezetéknév, a családnév, az utónév, a becenév fogalmát. Ezt sok-sok gyakoroltatással alapozzuk meg. A kisgyermekben tudatosítanunk kell, hogy ő már nem Böbe, Pöszi, Tomi vagy Öcsi az iskolában még azok számára sem, akik eddig nem ismerték. Teljes neve a család és utónév kapcsolata. Ezt kell használnia. A jó tanító 144

3 abban is példakép, hogy valamennyi gyermekét azonos közelséggel és melegséggel szólítja meg. Kezdetben teljes nevükön, hogy az első osztályba érkezettek egymást is megismerjék. Szót ejthetünk arról is, hogy milyen csúnya dolog egymásnak gúnynevet adni. A bemutatkozás nyelvi formáit gyakoroltatjuk: Balázs Ágota vagyok. Balázs Ágotának hívnak. A nevem Balázs Ágota. Nagyon fontos, hogy érthetően, emelt fejtartással, kellő hangerővel beszéljen a kisgyermek. Oldjuk a szorongást, ha a bábut alkalmazzuk. Mutatkozzanak be a bábunak, ami ott és akkor egy idős néni vagy idős bácsi. Megfigyeljük, és társaikkal is figyeltetjük a nyelvi, nem-nyelvi és beszédhelyzetbeli követelményeket, majd elemezzük őket. Hívjuk fel arra is a kisgyermekek figyelmét, hogy nem szabad soha nevetnünk valakinek a nevén. Problémahelyzetet teremtünk a már olvasni tudó gyermekeknek azzal, hogy a vezeték- és utóneveket összekevert sorrendben mutatjuk, és kérjük őket, hogy alkossák meg a helyes sorrendet. A névadás változatos formáival gyakoroltatjuk annak számontartását, hogy minden személynek, élőlénynek, tárgynak neve van. Ezeket az ismereteket majd alkalmazhatják a II. osztályos nyelvtanórákon a főnév fogalmának alakításakor. (Az élőlények, dolgok neve című órarendszerre gondolunk.) Felhívjuk tanulóink figyelmét arra is, hogy az utónevek kétfélék: lány- és fiúnevek. Gyűjtetünk ilyeneket, és megnevezzük, hová tartoznak. A hivatalos név és a becenév viszonyát is elemezgetjük, nehogy az a helytelen nézet alakuljon ki a kisgyermekekben, hogy a beceneve esetleg tiltott az iskolai vagy a társadalmi életben. Tudatosuljon a gyermekekben, hogy a becenév az utónév játékos, kedveskedő formájú változata, de nem hivatalos, ezért bemutatkozásnál nem használhatják. A szerepjátszásban a köszönés és a bemutatkozás összekapcsolódik. Köszönjenek annak, akinek be kell mutatkozniuk, mindig állva legyenek, nevüket érthetően mondják. Csak akkor nyújtsa kezét a gyermek, ha az idősebb is nyújtja. Gyakoroltassuk és figyeltessük a jó tekintet-, fej- és testtartást: fejüket enyhén biccentsék, amikor kezet fognak. Bábuval eljátszva a gyermekekkel olyan jelenetet is figyeltessünk meg, amikor felesleges a bemutatkozás. Ha az egyén például utasként jelenik meg a járművön, vásárlóként az üzletben, vagy csak tájékozódás céljából szólít meg valakit, felesleges bemutatkoznia. Iktassunk be olyan helyzetgyakorlatokat is, amelyek során a gyermekek valamilyen céllal kapcsolatba lépnek valakivel. Például bemennek az iskola könyvtárába, amelynek azután rendszeres látogatói szeretnének lenni. Hogyan köszönjenek, hogyan mutatkozzanak be, hogyan szólítsák meg a könyvtárost? A jelenetet eljátszatjuk két vállalkozó gyermekkel, megfigyeltetjük, elemezzük, levonjuk a tanulságokat. A hibákat javíttassuk! 145

4 6.2. A szándéknyilvánítás tanítása A közlemény ilyenkor a címzett felhívását, befolyásolását célozza A kérés A feladó a címzettől valamilyen segítséget, számára fontos cselekvést vár el. Fontos a tanítói példaadás. A tanító kéréseinek is mintaszerűnek kell lenniük, hiszen ezek már modellértékűek a gyermekek számára. Legyünk mindig udvariasak a tanulóinkhoz intézett kéréseinkben. A leggyakoribb nyelvi formákat itt is összegyűjtjük, számbavesszük: Tessék nekem ideadni Nem tetszik nekem ideadni? Leszel szíves? Légy szíves Szeretném megkérni Mária nénit, hogy Pista bácsi, legyen szíves... stb. A gyermekek megérzik, hogy a megszólítás elmaradhatatlan követelménye az udvarias kérés megfogalmazásának: Tanító néni, kérem, Árpi, légy szíves. Az udvariasság megteremtéséhez a középhangerő is fontos. A túl magabiztos, és a nagyhangú gyermekek fegyelmezésére, mérséklésére is törekednie kell a tanítónak. Egyes gyermekek nagyhangú fölényeskedését el kell utasíttatnunk a tanulókkal. A halk szavú, bátortalan gyermekekkel gyöngéden bánjunk. A szerepjáték elemzése, a valós helyzetek megfigyelése igencsak hatásos a nem-nyelvi kifejezőeszközök és a tiszta, szép, érthető beszéd tudatosítása szempontjából A tudakozódás A tudakozódással az első személy valamilyen tájékoztatást vár el a címzettől. Tanítanunk kell a nyelvi formákat, az illemszabályokat, és gyakoroltatnunk kell őket szerepjátszással, majd valóságos helyzetben. A tudakozódás menete: o a beszélő közepes hangerővel érthetően beszélve a kérdezett felé fordul; o köszön; o a tudakozódás nyelvi formáját használva Tessék nekem megmondani, hogy, Legyen szíves megmondani, hogy, Meg tudnád nekem mondani, hogy, Kérem, mondja meg... stb. megfogalmazza a kérését; o figyelmesen meghallgatja a kapott tájékoztatást; o megköszöni, és elbúcsúzik a kérdezettől. A mintaszerű tanítói tudakozódásnak ismét modellértéke van. 146

5 A felszólítás Felszólítással a beszélő határozottan vagy éppen erélyesen készteti a hallgatót valamilyen cselekvés elvégzésére vagy abbahagyására. A legnehezebb a gyakorlás folyamán a helyes hangnem megtaláltatása a tanulókkal. A gyermekek nagy része hajlamos a nagy hangerejű, durva parancsolgatásra (Azonnal hagyd abba!, Mész ki rögtön?!, Tűnsz el innen?! ). Ez a mód ugyanolyan helytelen, mintha a beszédfeladatot megoldó tanuló nem lenne eléggé határozott fellépésű. A hangerő, a beszédtempó és a hangmagasság egyenes arányban van a felszólítást végző indulatteljes vagy kevésbé indulatos lelkiállapotával. Riadt kisgyermek, akit a kutya üldöz, kétségbeesetten szólítja fel azt a távozásra. Ha biztonságban érzi magát, már hangja is nyugodtabb. Elemezzünk a tanulókkal olyan helyzeteket, amelyekben helytelen a felszólítás vagy annak elmulasztása. Olyanokat is, amelyek során ők nem hallgatták meg a felszólítást. Beszélhetnek olyan esetekről is, amikor a felszólító durvasága zavarta őket. A felszólítást bábuk szereplésével és szerepjátékkal is gyakoroltassuk. Mindig elemezzük, értékeljük a megfigyelteket. A tanító figyelje tanulóinak megnyilvánulását más alkalmakkor is, közölje velük elmarasztaló vagy dicsérő véleményét, és indokolja azt. Ne feledjük, hogy tanulóink kommunikációs biztonságának alakításával egyidejűleg személyiségüket is hatékonyan formáljuk A meghívás A meghívás olyan beszédhelyzet, amelyben a beszélő a hallgatót egy későbbi cselekvés végrehajtására készteti: Vegyen részt, Jöjjön el. A meghívottal tudatnia kell a körülményeket: az esemény színhelyét, idejét. A hívó fél legyen udvarias, kedves. A fölényes kérkedés vagy a tolakodó bizalmaskodás egyaránt helytelen, sőt ízléstelen. A jó meghívás hangneme kedves, szeretetteljes és biztató: Nagyon szívesen látlak, biztos jól fogod érezni magad. Tessék eljönni! Nagyon várjuk Margit nénit! A szóbeli meghívásnak is tartalmaznia kell a legfontosabb információkat, hogy a meghívott fél tényleg jól érezze magát. A nyelvi és kommunikációs normák tudatosítását ebben az esetben is szerepjátékkal gyakoroltatjuk. Elemezzük a megfigyelteket, a hibákat javítsuk. Ebben a beszédhelyzetben a kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást és a zárást is gyakoroltassuk, hiszen ezek a meghívás indítását és befejezését képezik. Valóságos helyzetben is gyakoroltassuk a meghívást! 147

6 6.3. A véleménynyilvánítás tanítása A vélekedés A vélekedés a gyermek véleménye a környező világ jelenségeiről, konfliktusairól. Gondos, türelmes szoktatással kell az iskolába induláskor a gyakori árulkodást leépíteni. Rámutatunk arra, hogy az árulkodó gyermeket a pillanatnyi érdeke befolyásolja, indulata és az ártani akarás vezeti, ezért nem tárgyilagosan adja elő a történteket. Az ilyesmi elítélendő, mert félrevezetjük környezetünket, nem mondunk igazat. Panaszemeléskor a történtek elmondása legyen mindig tárgyszerű, igaz és pontos. Elemeztessünk pár szerepjátszást, hogy lássák a tanulók az árulkodás rútságát, ugyanakkor a panasztevő igazságérzetét dicsérjük és példamutatóként értékeljük. Késztessük a tanulókat arra, hogy a rendetlenkedő, szófogadatlan társaikat elítéljék, hibájukat az illető jelenlétében indulattól, ártó szándéktól mentesen mondják meg. Nem engedhetjük meg az egy-két szavas vagy egyetlen mondatból álló indulatos felkiáltást. Fogalmazzák meg a történtek okát, mutassanak rá a tévedő, vétkező, hibázó gyengeségére úgy, hogy az ne szégyenüljön meg, de okuljon. Nagyon sok gyermek tagadja hibáját, ilyenkor szembesítsük tanúkkal. Ha egy-egy gyermek makacsul elzárkózik a véleménynyilvánítás elől, ne kényszerítsük. Majd felzárkózik az egészségesen fejlődő közösség állásfoglaláshoz önszántából is Az értékelés Az értékelés tanítását nagyon jól össze lehet kapcsolni a szövegértés, szövegfeldolgozás képességének formálásával. Az I.-től a IV. osztály végéig sok szépirodalmi alkotást tanulnak a gyermekek. Népmeséket, nagy klasszikusok remek elbeszéléseit, gyermekeknek írt történeteit, melyeknek szereplői különböző emberi tulajdonságokat testesítenek meg. A hősök tetteinek, tetteik következményeinek vizsgálata a tanulók értékelésének alakítása, állításaik bizonyítékokkal, indoklásokkal való alátámasztása a közlőképesség fejlesztésének nagyszerű alkalma, és a személyiségfejlesztés hatékony eszköze is. I. osztályban például a hang- és betűtanítás utáni időszakban A kacsa meg a kígyó című olvasmány egyik hőse, a kacsa a tudatlan, de állandóan dicsekvő, fecsegő ember megtestesítője. A kígyó az okosság, a hozzáértés fontosságát hangoztatja. Értékeltessük a két ellentétes magatartást tanulóinkkal, hallgassuk meg őket. Csak véleményük ismeretében tudunk beavatkozni fejlesztő szándékkal a nevelésükbe. A vadgalamb és a szarka, A jószívű Bodri, Mese-morzsa, A kakas és a hörcsög, Heverd-el, A tyúkocska, az egérke meg a kakas című olvasmányok nemcsak az olvasástechnika remekbe szabott lehetőségei, hanem a helyes, tárgyilagosan értékelő magatartás fejlesztésének alkalmai is. Az ilyen olvasmányok a II. IV. osztályban még tovább gazdagodnak, mélyülnek. Nemcsak a tanuló közlőképességének és erkölcsi nevelésének, hanem a jellemábrázolás előkészítésének is hatékony próbái az ilyen irányú tevékenységek. Ne mulasszuk el az olvasásórán ezeket a lehetőségeket! 148

7 Még erősebben szabályozó, azaz tárgyilagos vélemény elmondására késztető jellege van az olyan értékelésnek, amelynek szenvedő alanya a tanulók körében van: tanulótárs, iskolatárs. Vigyázzunk, csak az érvekkel, indoklással alátámasztott kijelentéseket fogadjuk el! Nem szabad még egy nagyon nemes cselekedet kapcsán sem az értékelésnek csak dicséretben kimerülnie. A durva, sértő véleményeknek se engedjünk teret! Óvakodjunk az erkölcsi prédikációktól is, mert unják a gyermekek. Nyelvileg sematikussá, érzelmileg hatás nélkülivé válnak, ha gyakran alkalmazzuk őket A vita A vita magasabb rendű beszédalkotásra készteti a tanulót. A tanító ezt a tevékenységet szakavatottan végezze, kellő tényanyaghoz juttassa a vita résztvevőit. A vitatkozás illemszabályainak tudatosítása is nagyon fontos. A vitatkozóknak nem szabad udvariatlanul egymás szavába vágniuk. Ne támadó szándékukat fitogtassák a gyermekek, hanem arra szokjanak rá, hogy kijelentéseiket minél több tény, adat felsorolásával tudják igazolni. Se a durva kifejezéseket, se a nagy hangerőt ne engedjük meg! Ezeknek a követelményeknek akkor tud a tanító legjobban érvényt szerezni, ha a vitavezető szerepét vállalja. Jelenléte a kibontakozásban fegyelmező hatással van a gyermekekre. A hetvenkedőtől erélyesen, de tapintatosan megvonjuk a szót. A szép és okos tanulói magatartást vegyük észre, és dicsérjük meg! A vitát csak IV. osztályban taníthatjuk eredményesen. Szervezése, vezetése leginkább olvasásórán ajánlatos. Olvasmányaikból ismert irodalmi hősök magatartásáról, tetteiről ajánlatos vitatkozni. Például: Az a két perc című olvasmány tanításakor vitát szervezhetünk arról, hogy egy-két perc késés életbevágóan nagy baj-e, vagy el lehet nézni. Az érvek, ellenérvek ütköztetése közben a beszédfigyelem és beszédfegyelem megkövetelése nagyon fontos. Civilizáltan, mérsékelt hangon beszélgessenek a tanulók. Az érvek, bizonyítékok döntsék el a vitát! A vadászok fája felé vagy A Duna-delta című olvasmány megismerése után a természetvédő emberi magtartás és a csak az önmaga hasznát tekintő szemlélet ütközhet egymással érvek, bizonyítékok segítségével. A Ki jár az erdőn? című olvasmány megismerése után rendezhetünk vitát arról, hogy az állatok az ember ellenségei-e vagy barátai, segítőtársai. Az Utazás a levegőben, Emberek a Holdon, Victor Babeş igaza című olvasmányok megismerése után szervezhet-vezethet a tanító vitát arról, hogy a tudás-e az elsődlegesen fontos, vagy az anyagi jólét. A vitavezetés után a tanító értékelje, elemezze az elhangzottakat. A helyes vélemény mellett foglaljon állást, és indokolja, bizonyítsa azt! Elemezze, értékelje a figyelő tanulókkal együtt a vitatkozó felek beszédmagatartását, kulturált eljárásaikat dicsérje, az elítélendőket pedig marasztalja el. 149

8 6.4. Az eseményelmondás tanítása Az eseményelmondás tanítása feltételezi, hogy már az I. osztályban a gyakorlás során tudatosítsuk elemi követelményét, azaz azt, hogy az illető tanuló a helyszínt, a szereplőket, az eseményt, az időpontot megjelölje. Segédeszköz a kép, a képsor, diakép vagy a kisfilm. Ezek segítik a témaadást. A témának a kifejtése készteti kerek, egész szöveg szerkesztésére a kisiskolást. Ezt a tevékenységi formát is, mint az összes többit, kiscsoportos kommunikációként tanítjuk. A diákok a tanító vezetésével elemzik értelmezik a képen látottakat. Ekkor kerül sor a szövegszerkesztéshez szükséges szavak, kifejezések összegyűjtésére. A tanító is beszélgetőtársként vegyen részt a képolvasásban. Szoktassa a tanulókat a legapróbb részletek észrevételére. A szövegszerkesztésben szintén segítse kérdésekkel a tanulók munkáját. Magasabb szintű tevékenység, ha az esemény előzményét és következményét is beleszerkesztik az esemény elmondásába. Ezután a tanító négy-öt perc gondolkodási időt ad a tanulóknak, hogy felkészüljenek saját változatuk megszerkesztésére. Az önként jelentkezőket meghallgatják, és elemzik beszédteljesítményüket. Esetleg magnóra is fel lehet venni a beszédprodukciót, majd viszszahallgatni. Ez a megoldás van legnagyobb hatással a szereplőre, mert így önmagát ellenőrizheti. Az élményen alapuló elbeszélést a tanító már nem tudja annyira irányítani. A tehetségesebb, fejlettebb, kidolgozottabb nyelvi kódú tanulók számára az élmények elbeszélése az önkifejezés nagyon jó lehetősége. Az eseményelmondó szöveg alkotását a mesebefejezéssel is taníthatjuk. A már ismert eseményhez, helyszínhez, szereplőkhöz kell igazítani a megoldást. Hogy valamennyi tanulót aktivizáljunk, kérhetjük, rajzolják le a gyermekek saját elképzeléseiket. Ezután kérjen fel a tanító két-három gyermeket a kigondolt eseménymozzanat ismertetésére. Miután a hallgatók kérdéseire adott válaszok is elhangzottak, az elemzés következik. Végül a tanító bemutathatja a mese befejezését. Az összehasonlítás is ébreszthet gondolatokat, érzelmeket a tanulókban. Ezt is megbeszélhetik. Magasabb szintű változata a III. IV. osztályban a tehetségesebb gyermekek számára az önálló mese- vagy történetalkotás A leírás jellemzés tanítása Személyleírás Ahhoz, hogy a kisiskolás képes legyen személyek leírására, bemutatására, meg kell ismertetnünk ilyen foglalkozásokon a külső testi jellemzőket. Tudatosítjuk velük, hogy a személynek van hajszíne, szemének is színe, testének magassága (magas, közepes, alacsony), arcának formája (kerek, szögletes, hosszúkás). Vigyázzunk a külső személyjegyekkel való foglalkozás közben, hogy a gyermekek ne bántsák, gúnyolják egymást. Olvasásórán különböző szereplőket ismernek 150

9 meg: a szépirodalmi művek szereplőit. Ilyenkor színes leírásokat kérjünk tőlük, amelyekkel a külső vonások megfigyelésére, majd megnevezésére késztetjük őket. Az egyik jelenlegi I. osztályos ábécéskönyv két állandó szereplője: Péter és Kató. A kisfiú szőke hajú, kék szemű, a kislány barna hajú és barna szemű, mindketten a felnőttekhez vagy nagyobb gyermekekhez viszonyítva alacsony termetűek, mert még kicsik. Az óvodásokhoz viszonyítva magasak, mert nagyobbak, mint azok. Állíthatjuk a gyermekeket nagyság szerint sorba, vagy külső testi jegyeik alapján csoportosítjuk őket, megnevezzük, megfigyeltetjük és szövegalkotás közben alkalmaztatjuk a tulajdonságokat jelölő kifejezéseket. Például az Eta tanul című olvasmányban az Évi nevű kislánynak gyönyörű nagy, kék (világos) színű szeme van, világosszőke, göndör haja. Ottó és Anti egymás mellett állnak. Egyiknek szőke, másiknak fekete haja van. Ottó magasabb, Anti alacsonyabb, mindkettő kerek arcú stb. A szóbeli szövegalkotásra késztetéshez az ilyen irányú megfigyelés nagyon jó alkalom. Az életkor, testtömeg és testalkat elemi fokú megismertetését is állandó gyakoroltatással, megfigyeltetéssel, szövegszerkesztéssel kapcsoljuk össze. Nagyszerű alkalom erre az olvasásórákon megismert irodalmi hősök külső tulajdonságainak számbavétele. Fokozatosan felhívjuk a gyermekek figyelmét a lelki tulajdonságokra is. Figyeltetjük őket a tettekből megismerhető, azokból kikövetkeztethető belső vonásokra. Állandóan kapjanak olyan feladatokat is, amelyekben a lelki tulajdonsággal, annak bizonyítékaival kapcsolatos szöveget kell szerkeszteniük a gyermekeknek. Majd rokonságuk, ismerőseik köréből mutassanak be valakit, és nevezzék meg külső-belső tulajdonságaikat Állat, kedvenc játék bemutatása Képen látott állat bemutatása, leírása: színes képen vagy diapozitíven szemlélhető állattal keltsük fel a tanulók kedvét, ezért az inkább kevésbé ismert legyen. Szemléltetésre kitömött állatot is lehet felhasználni. A szemléletet jól irányzott kérdésekkel végzi a tanító. A tanulók a megfelelő szavakat, kifejezéseket megismerik, aktív szókincsükbe illesztik. Majd egy tanuló bemutatja az állatot. Ezután kérdezhetnek társai. Beszédprodukcióját értékelik, és a tanító levonja a következtetéseket. Természetesen a zárkózott, a feladatot nem vállaló gyermekeket ezúttal is tapintatosan kezeljük. Esetleg egy-egy kérdést intézhetünk hozzájuk, ebből megtudjuk, hogy képesek-e a bemutatásra. Variálhatjuk a feladatot aszerint, hogy ki mondja el az állat leírását, kinek mutatja be. Esetleg a tanuló az illető múzeum munkatársa, és az odalátogató felnőtteknek, kisgyermekeknek kell elmondania ismertetését. 151

10 A környezet, a helyszín leírása A környezet, helyszín bemutatásának, leírásának tanítása azért fontos, hogy a gyermekek kellő mértékben tudjanak tájékoztatást adni, ha valaki tőlük tudakozódik. A kisgyermek ilyenkor rendszerint csak mutogat, gyakran mond nagyon hiányos szerkezetű mondatokat, sok töltelékszót használ. Környezetük helyes, pontos megismertetésével segítjük őket a tájékozódásban, és abban, hogy helyes nyelvi formában tudjanak másokat tájékoztatni. Csoportosítsuk a tanulókat lakhelyük szerint, szoktassuk az iskola és lakhelyük közötti útszakasz elmondására. Megismertetjük velük azt a városrészt, amelyben élnek. Szemléltetésre makettet vagy alaprajzot használunk. A szükséges ismereteket a III. osztályos környezetismeret tankönyvben megtaláljuk. Osztály, iskola és környéke, valamint a falu vagy városrész alaprajzának fogalmát alapozzuk meg az ilyen jellegű foglalkozásokon. Elképzeltetjük velük, hogy olyan kisgyermeket vagy idegent, esetleg kedvenc bábujukat kell útbaigazítaniuk, akik nem tudják, hol van az ő iskolájuk, vagy hol van a községben, városnegyedben a tanácsháza, a vasútállomás, a múzeum, a művelődési ház, a botanikus kert vagy a játszótér stb. A tevékenység megszervezése, irányítása ugyanazokat a módszertani követelményeket igényli, amelyekről már az előbbi alfejezetekben beszéltünk. 152

MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása

MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása MELLÉKLET Ebben a fejezetben néhány konkrét eljárást mutatunk be kollégáinknak az ötletadás, a megoldás keresésére késztetés szándékával abból a gyakorlati munkából, amelyet Tánczos Ibolya gyakorlatvezető

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus 1 Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot,

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése: Brusztné Kunvári Enikő A teljesítményértékelési rendszer A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Tanterv Óraszám: 7. osztály: 70 óra 8. osztály: 70 óra 9. osztály: 64 óra ÖSSZESEN: 204 óra Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék I. Hivatalos adatok... 3 II. Bevezető rész... 4 1. A pedagógiai program törvényi háttere

Részletesebben

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés TÁMOP 3.1.4. -08/2-2009-0022 TÁMOP 3. 1. 4.-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat Megvalósító intézmény Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda És Művészetoktatási

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Kis illemtan. 1. Az illemről

Kis illemtan. 1. Az illemről Kis illemtan 1. Az illemről A legnagyobb figyelmesség az, ha engedi beszélni partnerét, és nem vág közbe saját sztorijaival. Ha a vita hevében ilyet tesz, rögtön kérjen elnézést. Két füle van, és csak

Részletesebben

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Pedagógiai Program Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013.március 1. Készítette: Tormáné Burics Ágnes TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerkesztők: Balázs Anna Őszi Tamásné Szaffner Éva Szerzők:

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jene Andrásné. A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jene Andrásné. A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai. A követelménymodul megnevezése: Jene Andrásné A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program írta: Kiegészítések, helyi sajátosságok: Fábián Katalin Kóspál Zsuzsanna Godó Ágnes TARTALOMJEGYZÉK Jövőképünk Gyermekkép Óvodakép I. Helyi adottságaink.5. old.

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy. (Dalai

Részletesebben

A SIKERES ELŐADÁS. Bevezetés

A SIKERES ELŐADÁS. Bevezetés A SIKERES ELŐADÁS Bevezetés Lehet Ön tapasztalt szónok vagy kezdő előadó, előadási készségén biztosan van mit javítania: hitelességét növelheti tervezéssel, előkészítéssel és gyakorlattal. Ez a fejezet

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

www.kismamablog.hu A baba fejlődése 1-4 éves korig

www.kismamablog.hu A baba fejlődése 1-4 éves korig A baba fejlődése 1-4 éves korig Gyermeked 13 hónapos Az "átlagos" baba ebben a korban kezd el járni. A folyamat viszonylag lassúnak tűnhet: először csak 1-1 lépést tesz az egyik kapaszkodótól a másikig

Részletesebben