6. AZ ALKOTÓ KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. AZ ALKOTÓ KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE"

Átírás

1 6. AZ ALKOTÓ KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE 1. A köszönés tanítása 2. A megszólítás tanítása 3. A bemutatkozás tanítása 6.1. A kapcsolatfelvétel tanítása A köszönés tanítása Az I. osztályos gyermekeknek már a tanév első heteiben tanítjuk a köszönés visszaköszönés illemtanát. Frontális osztálymunkával összegyűjtjük a köszönés nyelvi formáit (kinek, mikor, hogyan köszön valaki, hogyan kell visszaköszönni). A gyűjtőmunkát változatos szerepjátékokkal folytatjuk, hogy tudatosítsuk a hangerő, a tiszta artikuláció, a fejhajtás, a térköz, a testtartás helyes használatát. Rövid jeleneteket rögtönzünk, megfigyeltetjük és megbeszéljük közösen: mi jó, mi helytelen. A helytelenségeket azonnal javítjuk. Lehet bábukkal is eljátszani egyikmásik hibát, majd közösen megbeszélni. Például köszön a gyermek-bábu, de halkan, hadarva, érthetetlenül. Nem köszön a felnőttnek a gyermek-bábu. Ezt is közösen elemezzük, rámutatunk arra, hogy a legelemibb emberi kötelességünk a köszönés. A hallgatag, gátlásos gyermekkel gyöngéden, türelmesen viselkedjünk, a hangoskodókat, feltűnést keresőket pedig következetes szigorral utasítsuk rendre. A szerepjátszás ugyanis bizonyos kötetlenséggel, felszabadultsággal jár. Biztos, hogy a tanulói aktivitást fokozza. Fordítsunk gondot a nem-nyelvi közlésmód csiszolására is! Ezt már bábuval nem lehet, vállalkozó kedvű gyermekekkel próbáljuk eljátszatni. Az egymással szemben álló, beszélgető partnerek nyílt tekintettel egymás szemébe nézzenek. Tekintet-, fej- és testtartásuk legyen finom, könnyed, azaz természetes. Fontos, hogy feléje fordítsák legalább arcukat annak, akinek köszönnek. Csúnya az a köszönési mód, amelyben a köszönő nagyon messziről, ordítozva üdvözli az illetőt. Meghittséget, gyöngédséget fejez ki, ha a köszönés mellett az illetőt meg is szólítjuk: Kezét csókolom, Kati néni! Szervusz, nagyi! Szia, Laci! Gyakoroltassuk a napszaki köszönést is. Hívjuk fel a tanulók figyelmét a helyes nyelvi formára. Jó reggelt kívánok, Jancsi bácsi! Jó napot kívánok, igazgató úr! Jó estét kívánok! 143

2 A vállalkozó tanulókkal előadunk egy köszönést, és közösen az osztállyal elemezzük, értékeljük. Ez a mozzanat is nagyon fontos nemcsak a helyes eljárás megerősítéséért, hanem azért is, hogy a gyermekek szokják az őszinte véleménynyilvánítást, a tárgyilagos, udvarias bírálat vagy dicséret kifejtését. Nemcsak mintha-cselekvésben, hanem valós kommunikációs helyzetben is megfigyeljük tanulóinkat. Mulasztásaikat megbeszéljük velük, késztetjük, hogy szokásukká váljék a köszönés, háruljanak el a kommunikációs zavarok. Soha ne folyamodjunk a durva bánásmódhoz, a tanuló megszégyenítéséhez. Ha egy kisiskolás makacs kitartással nem akar köszönni, annak más és komolyabb oka van. Ezt kell kiderítenünk és megszüntetnünk, szóra bírnunk a szív üregeiben cseleit szövő fondor magányt A megszólítás tanítása A megszólítás célja a kapcsolatfelvétel, azzal szorosan összefügg. A nyelvi formák és főleg a megszólítás módjának gyakoroltatásán van a hangsúly. Az udvarias megszólításra udvarias válasszal illik reagálni. A szerepjátékokban ismét mindkét összetevőre figyeltetjük a gyermekeket: a megszólítás helyes-e nyelvileg, megfelel-e a kommunikációs normáknak. A nem-nyelvi kifejezőeszközöket együtt gyakoroltatjuk a nyelviekkel. Ha hozzá nagyon közel álló rokont, ismerőst szólít meg a gyermek, akkor megérintheti (testvér, szülő, barát, tanító). Szintén helyes a megszólított megérintése akkor, ha az nem veszi észre a megszólítást. A tolakodó, túlzó tapogatás, ütögetés nem csak illetlen, hanem szigorúan kerülendő, csúnya, nevetséges. Szoktassuk a tanulókat arra, hogy a beszédhelyzetnek erősen szabályozó hatása van, és ezt szem előtt kell tartani. Ha valakit olyan helyen szólítunk meg, ahol az zavart keltene, nagyon halkan és nagyon tömören fejezzük ki magunkat. A helyes tekintettartás, a helyes térközszabályozás, a megfelelő hangerő, a tiszta, szép kiejtés ugyanolyan fontos követelmény, mint a köszönésvisszaköszönés esetében. A helyes eljárás az, hogy szerepjátékokkal gyakoroltatjuk különböző kommunikációs helyzetekben a megszólítást és az arra adott választ. Ezután a gyermekekkel közösen megbeszéljük a jó, helyes és rossz, helytelen megoldásokat. Mindig érveljünk, mert indokolnunk kell állításainkat. A hibák kijavítása is úgy a leghatékonyabb, ha újrajátszatjuk, újra megfigyeltetjük őket A bemutatkozás tanítása A bemutatkozás a harmadik fontos része a kapcsolatfelvételnek. Ahhoz, hogy a tanuló képes legyen a bemutatkozásra, a tanítónak tudatosítania kell a vezetéknév, a családnév, az utónév, a becenév fogalmát. Ezt sok-sok gyakoroltatással alapozzuk meg. A kisgyermekben tudatosítanunk kell, hogy ő már nem Böbe, Pöszi, Tomi vagy Öcsi az iskolában még azok számára sem, akik eddig nem ismerték. Teljes neve a család és utónév kapcsolata. Ezt kell használnia. A jó tanító 144

3 abban is példakép, hogy valamennyi gyermekét azonos közelséggel és melegséggel szólítja meg. Kezdetben teljes nevükön, hogy az első osztályba érkezettek egymást is megismerjék. Szót ejthetünk arról is, hogy milyen csúnya dolog egymásnak gúnynevet adni. A bemutatkozás nyelvi formáit gyakoroltatjuk: Balázs Ágota vagyok. Balázs Ágotának hívnak. A nevem Balázs Ágota. Nagyon fontos, hogy érthetően, emelt fejtartással, kellő hangerővel beszéljen a kisgyermek. Oldjuk a szorongást, ha a bábut alkalmazzuk. Mutatkozzanak be a bábunak, ami ott és akkor egy idős néni vagy idős bácsi. Megfigyeljük, és társaikkal is figyeltetjük a nyelvi, nem-nyelvi és beszédhelyzetbeli követelményeket, majd elemezzük őket. Hívjuk fel arra is a kisgyermekek figyelmét, hogy nem szabad soha nevetnünk valakinek a nevén. Problémahelyzetet teremtünk a már olvasni tudó gyermekeknek azzal, hogy a vezeték- és utóneveket összekevert sorrendben mutatjuk, és kérjük őket, hogy alkossák meg a helyes sorrendet. A névadás változatos formáival gyakoroltatjuk annak számontartását, hogy minden személynek, élőlénynek, tárgynak neve van. Ezeket az ismereteket majd alkalmazhatják a II. osztályos nyelvtanórákon a főnév fogalmának alakításakor. (Az élőlények, dolgok neve című órarendszerre gondolunk.) Felhívjuk tanulóink figyelmét arra is, hogy az utónevek kétfélék: lány- és fiúnevek. Gyűjtetünk ilyeneket, és megnevezzük, hová tartoznak. A hivatalos név és a becenév viszonyát is elemezgetjük, nehogy az a helytelen nézet alakuljon ki a kisgyermekekben, hogy a beceneve esetleg tiltott az iskolai vagy a társadalmi életben. Tudatosuljon a gyermekekben, hogy a becenév az utónév játékos, kedveskedő formájú változata, de nem hivatalos, ezért bemutatkozásnál nem használhatják. A szerepjátszásban a köszönés és a bemutatkozás összekapcsolódik. Köszönjenek annak, akinek be kell mutatkozniuk, mindig állva legyenek, nevüket érthetően mondják. Csak akkor nyújtsa kezét a gyermek, ha az idősebb is nyújtja. Gyakoroltassuk és figyeltessük a jó tekintet-, fej- és testtartást: fejüket enyhén biccentsék, amikor kezet fognak. Bábuval eljátszva a gyermekekkel olyan jelenetet is figyeltessünk meg, amikor felesleges a bemutatkozás. Ha az egyén például utasként jelenik meg a járművön, vásárlóként az üzletben, vagy csak tájékozódás céljából szólít meg valakit, felesleges bemutatkoznia. Iktassunk be olyan helyzetgyakorlatokat is, amelyek során a gyermekek valamilyen céllal kapcsolatba lépnek valakivel. Például bemennek az iskola könyvtárába, amelynek azután rendszeres látogatói szeretnének lenni. Hogyan köszönjenek, hogyan mutatkozzanak be, hogyan szólítsák meg a könyvtárost? A jelenetet eljátszatjuk két vállalkozó gyermekkel, megfigyeltetjük, elemezzük, levonjuk a tanulságokat. A hibákat javíttassuk! 145

4 6.2. A szándéknyilvánítás tanítása A közlemény ilyenkor a címzett felhívását, befolyásolását célozza A kérés A feladó a címzettől valamilyen segítséget, számára fontos cselekvést vár el. Fontos a tanítói példaadás. A tanító kéréseinek is mintaszerűnek kell lenniük, hiszen ezek már modellértékűek a gyermekek számára. Legyünk mindig udvariasak a tanulóinkhoz intézett kéréseinkben. A leggyakoribb nyelvi formákat itt is összegyűjtjük, számbavesszük: Tessék nekem ideadni Nem tetszik nekem ideadni? Leszel szíves? Légy szíves Szeretném megkérni Mária nénit, hogy Pista bácsi, legyen szíves... stb. A gyermekek megérzik, hogy a megszólítás elmaradhatatlan követelménye az udvarias kérés megfogalmazásának: Tanító néni, kérem, Árpi, légy szíves. Az udvariasság megteremtéséhez a középhangerő is fontos. A túl magabiztos, és a nagyhangú gyermekek fegyelmezésére, mérséklésére is törekednie kell a tanítónak. Egyes gyermekek nagyhangú fölényeskedését el kell utasíttatnunk a tanulókkal. A halk szavú, bátortalan gyermekekkel gyöngéden bánjunk. A szerepjáték elemzése, a valós helyzetek megfigyelése igencsak hatásos a nem-nyelvi kifejezőeszközök és a tiszta, szép, érthető beszéd tudatosítása szempontjából A tudakozódás A tudakozódással az első személy valamilyen tájékoztatást vár el a címzettől. Tanítanunk kell a nyelvi formákat, az illemszabályokat, és gyakoroltatnunk kell őket szerepjátszással, majd valóságos helyzetben. A tudakozódás menete: o a beszélő közepes hangerővel érthetően beszélve a kérdezett felé fordul; o köszön; o a tudakozódás nyelvi formáját használva Tessék nekem megmondani, hogy, Legyen szíves megmondani, hogy, Meg tudnád nekem mondani, hogy, Kérem, mondja meg... stb. megfogalmazza a kérését; o figyelmesen meghallgatja a kapott tájékoztatást; o megköszöni, és elbúcsúzik a kérdezettől. A mintaszerű tanítói tudakozódásnak ismét modellértéke van. 146

5 A felszólítás Felszólítással a beszélő határozottan vagy éppen erélyesen készteti a hallgatót valamilyen cselekvés elvégzésére vagy abbahagyására. A legnehezebb a gyakorlás folyamán a helyes hangnem megtaláltatása a tanulókkal. A gyermekek nagy része hajlamos a nagy hangerejű, durva parancsolgatásra (Azonnal hagyd abba!, Mész ki rögtön?!, Tűnsz el innen?! ). Ez a mód ugyanolyan helytelen, mintha a beszédfeladatot megoldó tanuló nem lenne eléggé határozott fellépésű. A hangerő, a beszédtempó és a hangmagasság egyenes arányban van a felszólítást végző indulatteljes vagy kevésbé indulatos lelkiállapotával. Riadt kisgyermek, akit a kutya üldöz, kétségbeesetten szólítja fel azt a távozásra. Ha biztonságban érzi magát, már hangja is nyugodtabb. Elemezzünk a tanulókkal olyan helyzeteket, amelyekben helytelen a felszólítás vagy annak elmulasztása. Olyanokat is, amelyek során ők nem hallgatták meg a felszólítást. Beszélhetnek olyan esetekről is, amikor a felszólító durvasága zavarta őket. A felszólítást bábuk szereplésével és szerepjátékkal is gyakoroltassuk. Mindig elemezzük, értékeljük a megfigyelteket. A tanító figyelje tanulóinak megnyilvánulását más alkalmakkor is, közölje velük elmarasztaló vagy dicsérő véleményét, és indokolja azt. Ne feledjük, hogy tanulóink kommunikációs biztonságának alakításával egyidejűleg személyiségüket is hatékonyan formáljuk A meghívás A meghívás olyan beszédhelyzet, amelyben a beszélő a hallgatót egy későbbi cselekvés végrehajtására készteti: Vegyen részt, Jöjjön el. A meghívottal tudatnia kell a körülményeket: az esemény színhelyét, idejét. A hívó fél legyen udvarias, kedves. A fölényes kérkedés vagy a tolakodó bizalmaskodás egyaránt helytelen, sőt ízléstelen. A jó meghívás hangneme kedves, szeretetteljes és biztató: Nagyon szívesen látlak, biztos jól fogod érezni magad. Tessék eljönni! Nagyon várjuk Margit nénit! A szóbeli meghívásnak is tartalmaznia kell a legfontosabb információkat, hogy a meghívott fél tényleg jól érezze magát. A nyelvi és kommunikációs normák tudatosítását ebben az esetben is szerepjátékkal gyakoroltatjuk. Elemezzük a megfigyelteket, a hibákat javítsuk. Ebben a beszédhelyzetben a kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást és a zárást is gyakoroltassuk, hiszen ezek a meghívás indítását és befejezését képezik. Valóságos helyzetben is gyakoroltassuk a meghívást! 147

6 6.3. A véleménynyilvánítás tanítása A vélekedés A vélekedés a gyermek véleménye a környező világ jelenségeiről, konfliktusairól. Gondos, türelmes szoktatással kell az iskolába induláskor a gyakori árulkodást leépíteni. Rámutatunk arra, hogy az árulkodó gyermeket a pillanatnyi érdeke befolyásolja, indulata és az ártani akarás vezeti, ezért nem tárgyilagosan adja elő a történteket. Az ilyesmi elítélendő, mert félrevezetjük környezetünket, nem mondunk igazat. Panaszemeléskor a történtek elmondása legyen mindig tárgyszerű, igaz és pontos. Elemeztessünk pár szerepjátszást, hogy lássák a tanulók az árulkodás rútságát, ugyanakkor a panasztevő igazságérzetét dicsérjük és példamutatóként értékeljük. Késztessük a tanulókat arra, hogy a rendetlenkedő, szófogadatlan társaikat elítéljék, hibájukat az illető jelenlétében indulattól, ártó szándéktól mentesen mondják meg. Nem engedhetjük meg az egy-két szavas vagy egyetlen mondatból álló indulatos felkiáltást. Fogalmazzák meg a történtek okát, mutassanak rá a tévedő, vétkező, hibázó gyengeségére úgy, hogy az ne szégyenüljön meg, de okuljon. Nagyon sok gyermek tagadja hibáját, ilyenkor szembesítsük tanúkkal. Ha egy-egy gyermek makacsul elzárkózik a véleménynyilvánítás elől, ne kényszerítsük. Majd felzárkózik az egészségesen fejlődő közösség állásfoglaláshoz önszántából is Az értékelés Az értékelés tanítását nagyon jól össze lehet kapcsolni a szövegértés, szövegfeldolgozás képességének formálásával. Az I.-től a IV. osztály végéig sok szépirodalmi alkotást tanulnak a gyermekek. Népmeséket, nagy klasszikusok remek elbeszéléseit, gyermekeknek írt történeteit, melyeknek szereplői különböző emberi tulajdonságokat testesítenek meg. A hősök tetteinek, tetteik következményeinek vizsgálata a tanulók értékelésének alakítása, állításaik bizonyítékokkal, indoklásokkal való alátámasztása a közlőképesség fejlesztésének nagyszerű alkalma, és a személyiségfejlesztés hatékony eszköze is. I. osztályban például a hang- és betűtanítás utáni időszakban A kacsa meg a kígyó című olvasmány egyik hőse, a kacsa a tudatlan, de állandóan dicsekvő, fecsegő ember megtestesítője. A kígyó az okosság, a hozzáértés fontosságát hangoztatja. Értékeltessük a két ellentétes magatartást tanulóinkkal, hallgassuk meg őket. Csak véleményük ismeretében tudunk beavatkozni fejlesztő szándékkal a nevelésükbe. A vadgalamb és a szarka, A jószívű Bodri, Mese-morzsa, A kakas és a hörcsög, Heverd-el, A tyúkocska, az egérke meg a kakas című olvasmányok nemcsak az olvasástechnika remekbe szabott lehetőségei, hanem a helyes, tárgyilagosan értékelő magatartás fejlesztésének alkalmai is. Az ilyen olvasmányok a II. IV. osztályban még tovább gazdagodnak, mélyülnek. Nemcsak a tanuló közlőképességének és erkölcsi nevelésének, hanem a jellemábrázolás előkészítésének is hatékony próbái az ilyen irányú tevékenységek. Ne mulasszuk el az olvasásórán ezeket a lehetőségeket! 148

7 Még erősebben szabályozó, azaz tárgyilagos vélemény elmondására késztető jellege van az olyan értékelésnek, amelynek szenvedő alanya a tanulók körében van: tanulótárs, iskolatárs. Vigyázzunk, csak az érvekkel, indoklással alátámasztott kijelentéseket fogadjuk el! Nem szabad még egy nagyon nemes cselekedet kapcsán sem az értékelésnek csak dicséretben kimerülnie. A durva, sértő véleményeknek se engedjünk teret! Óvakodjunk az erkölcsi prédikációktól is, mert unják a gyermekek. Nyelvileg sematikussá, érzelmileg hatás nélkülivé válnak, ha gyakran alkalmazzuk őket A vita A vita magasabb rendű beszédalkotásra készteti a tanulót. A tanító ezt a tevékenységet szakavatottan végezze, kellő tényanyaghoz juttassa a vita résztvevőit. A vitatkozás illemszabályainak tudatosítása is nagyon fontos. A vitatkozóknak nem szabad udvariatlanul egymás szavába vágniuk. Ne támadó szándékukat fitogtassák a gyermekek, hanem arra szokjanak rá, hogy kijelentéseiket minél több tény, adat felsorolásával tudják igazolni. Se a durva kifejezéseket, se a nagy hangerőt ne engedjük meg! Ezeknek a követelményeknek akkor tud a tanító legjobban érvényt szerezni, ha a vitavezető szerepét vállalja. Jelenléte a kibontakozásban fegyelmező hatással van a gyermekekre. A hetvenkedőtől erélyesen, de tapintatosan megvonjuk a szót. A szép és okos tanulói magatartást vegyük észre, és dicsérjük meg! A vitát csak IV. osztályban taníthatjuk eredményesen. Szervezése, vezetése leginkább olvasásórán ajánlatos. Olvasmányaikból ismert irodalmi hősök magatartásáról, tetteiről ajánlatos vitatkozni. Például: Az a két perc című olvasmány tanításakor vitát szervezhetünk arról, hogy egy-két perc késés életbevágóan nagy baj-e, vagy el lehet nézni. Az érvek, ellenérvek ütköztetése közben a beszédfigyelem és beszédfegyelem megkövetelése nagyon fontos. Civilizáltan, mérsékelt hangon beszélgessenek a tanulók. Az érvek, bizonyítékok döntsék el a vitát! A vadászok fája felé vagy A Duna-delta című olvasmány megismerése után a természetvédő emberi magtartás és a csak az önmaga hasznát tekintő szemlélet ütközhet egymással érvek, bizonyítékok segítségével. A Ki jár az erdőn? című olvasmány megismerése után rendezhetünk vitát arról, hogy az állatok az ember ellenségei-e vagy barátai, segítőtársai. Az Utazás a levegőben, Emberek a Holdon, Victor Babeş igaza című olvasmányok megismerése után szervezhet-vezethet a tanító vitát arról, hogy a tudás-e az elsődlegesen fontos, vagy az anyagi jólét. A vitavezetés után a tanító értékelje, elemezze az elhangzottakat. A helyes vélemény mellett foglaljon állást, és indokolja, bizonyítsa azt! Elemezze, értékelje a figyelő tanulókkal együtt a vitatkozó felek beszédmagatartását, kulturált eljárásaikat dicsérje, az elítélendőket pedig marasztalja el. 149

8 6.4. Az eseményelmondás tanítása Az eseményelmondás tanítása feltételezi, hogy már az I. osztályban a gyakorlás során tudatosítsuk elemi követelményét, azaz azt, hogy az illető tanuló a helyszínt, a szereplőket, az eseményt, az időpontot megjelölje. Segédeszköz a kép, a képsor, diakép vagy a kisfilm. Ezek segítik a témaadást. A témának a kifejtése készteti kerek, egész szöveg szerkesztésére a kisiskolást. Ezt a tevékenységi formát is, mint az összes többit, kiscsoportos kommunikációként tanítjuk. A diákok a tanító vezetésével elemzik értelmezik a képen látottakat. Ekkor kerül sor a szövegszerkesztéshez szükséges szavak, kifejezések összegyűjtésére. A tanító is beszélgetőtársként vegyen részt a képolvasásban. Szoktassa a tanulókat a legapróbb részletek észrevételére. A szövegszerkesztésben szintén segítse kérdésekkel a tanulók munkáját. Magasabb szintű tevékenység, ha az esemény előzményét és következményét is beleszerkesztik az esemény elmondásába. Ezután a tanító négy-öt perc gondolkodási időt ad a tanulóknak, hogy felkészüljenek saját változatuk megszerkesztésére. Az önként jelentkezőket meghallgatják, és elemzik beszédteljesítményüket. Esetleg magnóra is fel lehet venni a beszédprodukciót, majd viszszahallgatni. Ez a megoldás van legnagyobb hatással a szereplőre, mert így önmagát ellenőrizheti. Az élményen alapuló elbeszélést a tanító már nem tudja annyira irányítani. A tehetségesebb, fejlettebb, kidolgozottabb nyelvi kódú tanulók számára az élmények elbeszélése az önkifejezés nagyon jó lehetősége. Az eseményelmondó szöveg alkotását a mesebefejezéssel is taníthatjuk. A már ismert eseményhez, helyszínhez, szereplőkhöz kell igazítani a megoldást. Hogy valamennyi tanulót aktivizáljunk, kérhetjük, rajzolják le a gyermekek saját elképzeléseiket. Ezután kérjen fel a tanító két-három gyermeket a kigondolt eseménymozzanat ismertetésére. Miután a hallgatók kérdéseire adott válaszok is elhangzottak, az elemzés következik. Végül a tanító bemutathatja a mese befejezését. Az összehasonlítás is ébreszthet gondolatokat, érzelmeket a tanulókban. Ezt is megbeszélhetik. Magasabb szintű változata a III. IV. osztályban a tehetségesebb gyermekek számára az önálló mese- vagy történetalkotás A leírás jellemzés tanítása Személyleírás Ahhoz, hogy a kisiskolás képes legyen személyek leírására, bemutatására, meg kell ismertetnünk ilyen foglalkozásokon a külső testi jellemzőket. Tudatosítjuk velük, hogy a személynek van hajszíne, szemének is színe, testének magassága (magas, közepes, alacsony), arcának formája (kerek, szögletes, hosszúkás). Vigyázzunk a külső személyjegyekkel való foglalkozás közben, hogy a gyermekek ne bántsák, gúnyolják egymást. Olvasásórán különböző szereplőket ismernek 150

9 meg: a szépirodalmi művek szereplőit. Ilyenkor színes leírásokat kérjünk tőlük, amelyekkel a külső vonások megfigyelésére, majd megnevezésére késztetjük őket. Az egyik jelenlegi I. osztályos ábécéskönyv két állandó szereplője: Péter és Kató. A kisfiú szőke hajú, kék szemű, a kislány barna hajú és barna szemű, mindketten a felnőttekhez vagy nagyobb gyermekekhez viszonyítva alacsony termetűek, mert még kicsik. Az óvodásokhoz viszonyítva magasak, mert nagyobbak, mint azok. Állíthatjuk a gyermekeket nagyság szerint sorba, vagy külső testi jegyeik alapján csoportosítjuk őket, megnevezzük, megfigyeltetjük és szövegalkotás közben alkalmaztatjuk a tulajdonságokat jelölő kifejezéseket. Például az Eta tanul című olvasmányban az Évi nevű kislánynak gyönyörű nagy, kék (világos) színű szeme van, világosszőke, göndör haja. Ottó és Anti egymás mellett állnak. Egyiknek szőke, másiknak fekete haja van. Ottó magasabb, Anti alacsonyabb, mindkettő kerek arcú stb. A szóbeli szövegalkotásra késztetéshez az ilyen irányú megfigyelés nagyon jó alkalom. Az életkor, testtömeg és testalkat elemi fokú megismertetését is állandó gyakoroltatással, megfigyeltetéssel, szövegszerkesztéssel kapcsoljuk össze. Nagyszerű alkalom erre az olvasásórákon megismert irodalmi hősök külső tulajdonságainak számbavétele. Fokozatosan felhívjuk a gyermekek figyelmét a lelki tulajdonságokra is. Figyeltetjük őket a tettekből megismerhető, azokból kikövetkeztethető belső vonásokra. Állandóan kapjanak olyan feladatokat is, amelyekben a lelki tulajdonsággal, annak bizonyítékaival kapcsolatos szöveget kell szerkeszteniük a gyermekeknek. Majd rokonságuk, ismerőseik köréből mutassanak be valakit, és nevezzék meg külső-belső tulajdonságaikat Állat, kedvenc játék bemutatása Képen látott állat bemutatása, leírása: színes képen vagy diapozitíven szemlélhető állattal keltsük fel a tanulók kedvét, ezért az inkább kevésbé ismert legyen. Szemléltetésre kitömött állatot is lehet felhasználni. A szemléletet jól irányzott kérdésekkel végzi a tanító. A tanulók a megfelelő szavakat, kifejezéseket megismerik, aktív szókincsükbe illesztik. Majd egy tanuló bemutatja az állatot. Ezután kérdezhetnek társai. Beszédprodukcióját értékelik, és a tanító levonja a következtetéseket. Természetesen a zárkózott, a feladatot nem vállaló gyermekeket ezúttal is tapintatosan kezeljük. Esetleg egy-egy kérdést intézhetünk hozzájuk, ebből megtudjuk, hogy képesek-e a bemutatásra. Variálhatjuk a feladatot aszerint, hogy ki mondja el az állat leírását, kinek mutatja be. Esetleg a tanuló az illető múzeum munkatársa, és az odalátogató felnőtteknek, kisgyermekeknek kell elmondania ismertetését. 151

10 A környezet, a helyszín leírása A környezet, helyszín bemutatásának, leírásának tanítása azért fontos, hogy a gyermekek kellő mértékben tudjanak tájékoztatást adni, ha valaki tőlük tudakozódik. A kisgyermek ilyenkor rendszerint csak mutogat, gyakran mond nagyon hiányos szerkezetű mondatokat, sok töltelékszót használ. Környezetük helyes, pontos megismertetésével segítjük őket a tájékozódásban, és abban, hogy helyes nyelvi formában tudjanak másokat tájékoztatni. Csoportosítsuk a tanulókat lakhelyük szerint, szoktassuk az iskola és lakhelyük közötti útszakasz elmondására. Megismertetjük velük azt a városrészt, amelyben élnek. Szemléltetésre makettet vagy alaprajzot használunk. A szükséges ismereteket a III. osztályos környezetismeret tankönyvben megtaláljuk. Osztály, iskola és környéke, valamint a falu vagy városrész alaprajzának fogalmát alapozzuk meg az ilyen jellegű foglalkozásokon. Elképzeltetjük velük, hogy olyan kisgyermeket vagy idegent, esetleg kedvenc bábujukat kell útbaigazítaniuk, akik nem tudják, hol van az ő iskolájuk, vagy hol van a községben, városnegyedben a tanácsháza, a vasútállomás, a múzeum, a művelődési ház, a botanikus kert vagy a játszótér stb. A tevékenység megszervezése, irányítása ugyanazokat a módszertani követelményeket igényli, amelyekről már az előbbi alfejezetekben beszéltünk. 152

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Czakó Péter Európai Üzleti Iskola Tartalom Tulajdonos, tag = ÜGYFÉL A hely, ahol dolgozunk Magyarország helye a világ értéktérképén A módszerek,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Hivatalos levelezés. Levelek, megkeresések, kérelmek és e-levelezés. Tartalmi, stiláris és formai szabályok.

Hivatalos levelezés. Levelek, megkeresések, kérelmek és e-levelezés. Tartalmi, stiláris és formai szabályok. HIVATALOS/ÜZLETI LEVÉL Hivatalos levelezés. Levelek, megkeresések, kérelmek és e-levelezés. Tartalmi, stiláris és formai szabályok. Öt alapvetõ cél: 1. Informálni akarunk. 2. Megmagyarázni valamit (magyarázkodni).

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása

MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása MELLÉKLET Ebben a fejezetben néhány konkrét eljárást mutatunk be kollégáinknak az ötletadás, a megoldás keresésére késztetés szándékával abból a gyakorlati munkából, amelyet Tánczos Ibolya gyakorlatvezető

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A levél. Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől!

A levél. Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől! A levél Olvasd el! A kapcsolattartás gyakori eszköze a levél, amely zárt üzenet, így a bizalmas adatok közlésére is alkalmas. A levéltitok megsértése bűntett. A levél tartalmaz a téma kifejtésén kívül

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

LOVAGLÁS. A TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével iskolánknak lehetősége nyílt lovaglás oktatás megszervezésére.

LOVAGLÁS. A TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével iskolánknak lehetősége nyílt lovaglás oktatás megszervezésére. LOVAGLÁS Helyszín: Felsőtárkány, Karap lovastanya Oktató: Karap Péter lovasedző Bevont tanulók: 20 tanuló, 3. és 4. osztályosok 20 alkalom: május 12., 14., 19., 21., 26., 28., június 2., 4., 11., 16.,

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

3. ISMERKEDÉS ISTENNEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

3. ISMERKEDÉS ISTENNEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 3. ISMERKEDÉS ISTENNEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. VALLÁSPEDAGÓGIAI SZEMPONTOK A gyermekeknek sok esetben nemcsak a hittanóra, hittanoktató, gyülekezet ismeretlen hanem maga Isten

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. MIT VÁLTOZTTNÉK SZK_105_14 VILÁGN? II. a z é n d i m e n z i ó i a nagyvilágtól az osztályteremig modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM 160

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma 3-7 éves korig

A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma 3-7 éves korig intézmény A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma éves korig nevű gyermek számára Óvodába érkezés időpontja: Iskolába lépés időpontja: Tartalom: Gyermek anamnézise Bemeneti szint mérés

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben