Emberismeret, etika feladatgyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emberismeret, etika feladatgyűjtemény"

Átírás

1 Emberismeret, etika feladatgyűjtemény ESSZÉK 1. Írj esszét arról, miben különbözik ember és állat, s ez milyen felelősséget ró ránk, emberekre! önreflexió, öntudat, szabad akarat, gondolkozás, beszéd, nyitott program, tudatos, alkotó munka, haláltudat, jelen-jövő-múltérzékelés, világra való nyitottság, kultúra, művészetek, vallás, hit, ösztönkésztetések, zárt program, jelenidejűség, környezethez kötöttség 2. Írj esszét arról, milyen nehézségekkel, veszélyekkel kell szembenézniük a Földön utódainknak! természetes élettér, biodiverzitás, sokszínűség pusztulása, technológiai fejlődés, génmanipuláció, környezetszennyezés, atomfegyferkezés, pazarlás, szegénység 3. Írj esszét a globalizáció előnyeiről és hátrányairól! gyors gazdasági, politikai és kulturális információcsere, együttműködés, közös nyelv, együttes fellépés a káros jelenségek ellen, lokális értékek, érdekek háttérbe szorulása, egyediség elszürkülése, monotónia, függőség, nemzeti tradíciók, kultúra háttérbe szorulása FOGALOMMAGYARÁZAT 1. Röviden magyarázd meg, mi a különbség: a. egoizmus és narcizmus b. szelídség és gyávaság c. alázat és megalázás d. önkritika és önvád e. nemi identitás és nemi orientáció f. bűntudat és szégyen a: önzés; kóros önimádat b: erőszakmentesség; félelem c: tisztelet, önkéntes-erőszakos alárendelődés, alárendelés d: objektív,mértéktartó; túlzó, öngyötrő e: nemi azonosságtudat; nemi vonzalom, irányultság f: lelkiismeretfurdalás, belső késztetés; külső ítélkezés nyomán, mások hatására

2 2. Illeszd a zárójelben lévő fogalmak közül a megfelelőt a következő rövid meghatározásokhoz: (agapé, fília, erosz) a. hiány, folyton kielégülésre törő vágyakozás, szenvedély b. érdekmentes, értéket adó, teremtő szeretet c. öröm, egyre mélyülő felebaráti jóakarat a. erosz b.agapé c. fília 3. Mit jelent az empátia? b a. türelmetlenség, felfokozott érzelmek b. beleérző képesség c. sajnálat d. önzetlenség e. rokonszenv 4. Mit jelent a konformitás? d a. kényelmes, kiegyensúlyozott életvitel b. szellemi alkotóképesség c. egyszerűség,szerénység d. a többséghez való alkalmazkodás, illeszkedés e. utánzás, majmolás 5. Mit jelent az individuum? a a. egyedi, oszthatatlan, egyéni sajátosságokkal rendelkező személy b. furcsa, különös része az embernek c. soha meg nem szűnő élet d. váratlan, előre nem látható esemény e. tehetség, zsenialitás 6. Melyik fogalomhoz melyik meghatározás illik? Ünnep, humorérzék, szép a. a többértelműség egyidejű észlelésének képessége, feszültségcsökkentő eszköz, csatorna b. eredetiséget, erőt, harmóniát, titokzatosságot, teljességélményt sugároz

3 c. híd az idő és időtlenség között ünnep - c, humorérzék a, a szép b 7. Keresd meg a szinonímapárokat! Maró gúny, teológia, halálba segítés, öntörvényűség, antropocentrizmus, szarkazmus, demagógia, emberközpontúság, népáltatás, hittudomány, eutanázia, autonómia maró gúny-szarkazmus, teológia-hittudomány, eutanázia-halálba segítés, demagógia-népáltatás, antropocentrizmus-emberközpontúság, autonómia-öntörvényűség 8. Keresd meg a szinonímapárokat! Szolidaritás, heteronómia, kifelé forduló, istentagadás, segítő kiállás mások mellett, megkülönböztetés, idegentörvényűség, konvenció, megszokás, extrovertált, ateizmus, diszkrimináció Szolidaritás-segítő kiállás, heteronómia-idegentörvényűség, extrovertált-kifelé forduló, ateizmusistentagadás, konvenció-megszokás, diszkrimináció-megkülönböztetés BESOROLÁS Határozd meg, jogi (j), erkölcsi (e), szabály, előírás, esetleg mindkettőre érvényes (m): 1.Tiszteld atyádat és anyádat! 2.Értékrendet, normát fogalmaz meg. 3.Mások tulajdonát ne kívánd! 4.Ne ölj! 5.Nehéz egységes elvárásként megfogalmazni. 6.Szabályait akkor is igyekszünk betartani, ha a külvilág nem kényszerít rá.

4 7.Minden ember szabadnak és egyenlőnek születik. 8.Egy adott helyen és időben egységes, általánosan érvényes. 9.Főként az ember cselekedeteiről, s nem az érzelmeiről, belső világáról rendelkezik. 10.Feladata, hogy a társadalom működéséhez szükséges rendet és biztonságot kialakítsa és fenntartsa. 1.e 2.e 3.e 4.m 5.e 6.e 7.j 8.j 9.j 10.j Sorold be, melyek jellemzik a féltékenységet, s melyek a féltést! Birtoklásvágy, hűség, felelősségérzet, törődés, bizalomhiány, értéktulajdonítás, gondoskodás, önzés, alá-fölérendelődés Féltékenység: birtoklásvágy, bizalomhiány, önzés, alá-fölérendelődés Féltés: hűség, felelősségérzet, törődés, értéktulajdonítás, gondoskodás SZÖVEGALKOTÁS, SZÖVEGÉRTELMEZÉS 1. Az összekevert tagmondatokból alkosd újra, André Comte-Sponville szövegét! Három különböző értelmes, etikailag értelmezhető mondatot kell létrehoznod. (Nem összefüggő szöveg!) szeretet nélkül adni; végül olykor azt,amit akarunk, ha bármily kevéssé is, de szeretünk(etika); Az egyszerűség; hogy azt tesszük, amit szokás(udvariasság); Helyesen cselekedni először is azt jelenti; az én érdekeiről, gőgjéről, félelméről való megfeledkezés; Nagylelkűnek lenni azt jelenti; azután azt, amit kell(morál) Nagylelkűnek lenni azt jelenti, szeretet nélkül adni. Az egyszerűség: az én érdekeiről, gőgjéről, félelmeiről való megfeledkezés. Helyesen cselekedni először is azt jelenti, hogy azt tesszük, amit szokás,(udvariasság), azután azt, amit kell(morál), végül olykor azt, amit akarunk, ha bármily kevéssé is, de szeretünk(etika).

5 2. Értelmezd etikai szempontból József Attila következő sorait. Miért legyek én tisztességes. Kiterítenek úgyis. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis. (Hexameter) Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. (Gyermekké tettél) hiába fürösztöd magadban, csak másban moshatod meg arcodat. (Nem én kiáltok) Hexameter: mintaköveteés, szocializálódás, Szókratész, Kívülről, belülről irányított ember Gyermekké tettél: önelfogadás, önbecsülés, önszeretet, önzés, énerősítő mechanizmus, önzetlen szeretet Nem én kiáltok: társas lény, visszatükrözés, magány, én-te viszony, megtisztulás, feloldozás 3. Hogyan szól az emberi egész-ségről Sík Sándor a következő sorokkal? Értelmezd 5-6 mondattal! Embernek lenni. Csak embernek, semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek Föld-szülte földnek és Isten lehellte szépnek! Többdimenziós lény, test-lélek-szellem egysége, transzcendenciára nyitottság 4. A következő, demokratikus nevelési elvek szerint fogalmazódott szöveget (Kahlil Gibran: A Próféta 28.p) írd át autokratikus elvek szerintivé! Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok érkezenek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok. Adhattok nékik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok. Mert nekik saját gondolataik vannak. Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem. Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem. Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.

6 Tartalmi lényeg: A szülő létrehozója és birtokosa a gyermekék. Ő szabja meg sorsát, jellemét, ő engedélyezheti és bírálhatja cselekedeteit, kikutathatja, és tudnia is kell gyermekének gondolatait. A gyermeknek szülei példáját kell követni csaknem mindenben. Engedelmességgel, hálával tartozik szüleinek. 5. Az itt megadott kulcsszavakat helyezd a szöveg megfelelő helyére! a.véleménykülönbség, b.rasszista, c.idegengyűlölet, d.kultúra, e.ősfasizmus, f.középosztályok, g.másság, h.ellenségkép Umberto Eco: Öt írás az erkölcsről (részlet) Az ősfasizmusról 3. Az irracionalizmus az öncélú cselekvés kultuszától is függ. A cselekvés önmagáért szép, tehát fontolgatás előtt és nélkül kell nekiugrani. Gondolkodni férfiatlan. Vagyis a gyanús, minél kritikusabb magatartást tanúsít, annál inkább. Az értelmiségi világ iránti gyanakvás az örök tünete, a Goebbelsnek tulajdonított mondástól kezdve (Csak ne azt halljam, hogy kultúra, mert előkapom a pisztolyomat.) az olyan kifejezések gyakori használatáig, mint mocsadék értelmiségiek, tojásfejűek, sznob radikálisok, az egyetemek komcsi fészkek. A hivatalos fasiszta értelmiség főképp azon munkálkodott, hogy a modern kultúra és a liberális intelligencia szemére vesse: elhagyták a hagyományos értékeket. 4. A szinkretista rendszerek nem tűrik a kritikát. A kritikus szellem distinkciókkal él, a különbségtétel pedig a modernség jele. A modern kultúrában a tudományos közösség a véleménykülönbséget eszköznek tekinti az ismeretek bővítéséhez. Az ősfasizmus értelmezésében a árulás. 5. A véleménykülönbség ráadásul a másság jele is. Az ősfasizmus úgy terjeszkedik és szerez új híveket, hogy kihasználja és felnöveli a -tól való természetes félelmet. Egy fasiszta vagy csírájában fasiszta mozgalom először is a betolakodók ellen szólít fel. Az ősfasizmus tehát per definitionem. 6. Az ősfasizmus egyéni vagy társadalmi frusztrációból fakad. Így aztán érthető, miért egyik tipikus jellemzője a történelmi fasizmusoknak, hogy a frusztrált -hoz fordulnak, amelyek valamilyen gazdasági válság vagy politikai megaláztatás miatt rettegnek az alsóbb társadalmi csoportoktól. Manapság, amikor az egykori proletárok kispolgárokká vedlenek át (a lumpenek pedig kizárják magukat a politikai színtérről), a fasizmus ebben az új többségben lel hallgatóságra. 7. Azoknak, akik nem rendelkeznek semmiféle társadalmi identitással, az ősfasizmus egy sokkal hétköznapibb privilégiumot nyújt, azt, hogy ugyanabban az országban születtek. Innen ered a nacionalizmus. A nemzet identitását pedig egyetlen dolog tatja össze: az. Ezért az ősfasizmus lélektana mindig a (lehetőleg nemzetközi) összeesküvés rögeszméjé-ben gyökerezik. A követőknek érezniük kell a fenyegetettséget. A legegyszerűbb mód egy összeesküvés megvilágítására, hogy -et szítunk. 3. d, e 4.a 5.g, b

7 6.f 7.h,c 6. Milyen emberkép olvasható ki Ibsen hagyma-metaforájából? Henrik Ibsen: Peer Gynt (részlet) (Befelé nevet) Nono, vén, bolondos agy! Dehogy is vagy császár, Peer; csak hagyma vagy. S most, kedvesem, meghántalak itt! Sem bőgés, sem kunyerálás nem segit. (Felvesz egy hagymát és rétegenként hántani kezdi) Ez a külső rongyos réteg, amely lejött, a roncson küzdő, árva hajótörött. Ez az utas-bőr, vékony, akár a levél, de benne mégis a Peer Gynt íze él. Az aranyásó énje bújt bele ebbe, szikkadt ha ugyan volt valaha nedve. Egy csücskös, durva, kemény lemez: a Hudson-öböl nyers prémvadásza ez. Koronaszerű ez, gyorsan vetem el, több szót az ilyen nem is érdemel. Ez a kurta s erős, ez a régész lenne? Ni, a próféta; friss és sok a nedve. Hazugság-bűzű, mondja az írás; aki jó, ettől elfogja a sírás. S ez, amely áll összehajolva, lágyan, az úr, aki élt mulatva, vidáman. Ez tán beteg itt. Feketés a sávja; - a papot vagy a négereket imitálja. (Több réteget hánt le egyszerre) Hű! Mennyi burok van itt, töméntelen! De hát a magját meg sohasem lelem? (Az egész hagymát szétszedi) Ez már fura! Hántogatom középig, s csupa réteg kisebbedve végig. Elmés a természet! (Elhajítja a maradékot) No de bölcsködjék a fránya! Aki töpreng, könnyen botlik a lába. De ilyen veszélyre a nyelvemet öltöm, mert én négykézláb állok a földön. (Megvakarja a tarkóját) Zavaros az élet, kezdete óta! A fülénél, mondják, hátul a róka. Elkapnád, ámde ugrik a bölcs koma, mást fogsz vagy semmit, őt, a ravaszt, soha. többdimenziós, összetett, titokzatos, változó, ősvalami, ugyanaz, egység, látszat, lényeg

8 7. Röviden fejtsd ki (5-6 mondat), miért tarthatta eretneknek az egyház Pico della Mirandola humanista kiáltványnak is nevezett művét: Az ember méltóságáról-t (a 15.században), melyből a következő idézet való: téged nem köt semmilyen fék, a saját értelmes elbírálásod szabadságába helyezlek, s magad vonod meg határaidat. Te vagy a világ közepe, hogy kényelmesen körültekinthess mindazon, ami a világon van. Téged nem alkottunk sem éginek, sem földinek, sem halandónak, sem halhatatlannak ( ) Lesüllyedhetsz az állatok alacsony fokára, és újjászülethetsz lelked elhatározásából a magasabb isteni fokon. szabad akarat, emberi mindenhatóság, alázat, isten szolgálata, valláserkölcs, világi erkölcs 8. Illeszd egymáshoz a szerzőt, művet és szöveget! Szerzők: Heller Ágnes, Arisztotelész, Platon, Márai Sándor, Erich Fromm Művek: Lakoma, Füveskönyv, Nikomakhoszi etika, Morálfilozófia, A szeretet művészete Szövegek: a. A tisztességes személyek nem angyalok. Lehetnek dühösek, igazságtalanok, agresszivek, túlérzékenyek, megfontolatlanok ( ) Mivel azonban magukat választották, tudják is magukról mindezt, továbbá még azt is, hogy ezek a jellemvonások és impulzusok helytelenek. b. A tulajdon lényem iránti szeretet elválaszthatatlanul összefügg a bármely más lény iránti szeretettel. c. A méltányosság lényege: a törvényt helyesbíti ott, ahol abban az általánosítás miatt hézag mutatkozik. d. A tapintat és gyöngédség emberfölöttien érzékel. Igen, e két képesség emberfölötti. e. Így hát mindegyikünk az az embernek egy másik félhez hozzáilleszthető fele, mert ketté vagyunk vágva, mint a félszegúszó halak. Kettő lett egyből, s most szüntelenül keresi ki-ki a maga másik felét. Heller: Morálfilozófia a; Arisztotelész: Nikomakhoszi etika c; Platon: Lakoma e; Márai: Füveskönyv d; Fromm: A szeretet művészete b 9. Miről szólhat G.W. Allport írása, melyből az alábbi idézet való. A: gyereknevelésről B: felekezetekről C: szegénységről D: előítéletekről A türelmes személyiség megismerési és véleményalkotási folyamatát a differenciáltabb kategorizálás, a kétértelműséggel szemben tanúsított fokozott türelem, valamint a tudatlanság bevallására mutatkozó nagyobb hajlandóság jellemzi. A türelmes személy alkatánál fogva szkeptikus a monopolizált kategóriákkal szemben. D

9 10. Rendeld egymás mellé a szerzőt és szavait! Szerzők: Assisi Szent Ferenc, Albert Schweitzer, Szókratész Szövegek: a. A tisztességes ember inkább elszenvedi, mintsem elköveti az igazságtalanságot. b. Dícsértessék nevednek illatával Asszonyanyánk, A Föld, a glóriás, Mely eltart minket, gyümölcsöt hoz s ékes bimbókat szül és puha füveket.. c. Felhívom az emberiséget az élet hódolatteljes tiszteletének etikájára. Ez az etika nem tesz különbséget értékesebb és kevésbé értékes, magasabb rendű és alacsonyabb rendű élet között Assisi b, Schweitzer c, Szókratész a 11. Hogyan értelmezhető a következő szövegrészlet a zsidó morál tanításaiból? (Naftali Kraus: Zsidó morál és etika 1998) Ne nézz le senkit, és ne tarts lehetetlennek semmit, mert nincs olyan ember, akinek nem jönne el az ideje, és nincs olyan dolog, ami valahol ne lenne helyénvaló (Atyák, 4,3) Kulcsszavak, fogalmak: Gőg, elbizakodottság, hübrisz bűne, szemben a másik ember feltétlen tisztelete, emberlétünk célja, értelme, küldetése, kifürkészhetetlensége, bizonyosság, hit a felsőbb (isteni)rendben és igazságban 12. Emberlétünk mely különös jellemzőiről ír Antoine de Saint-Exupery? A madridi fronton meglátogattam egyszer egy iskolát; ötszáz méterre a lövészároktól, alacsony kőfal mögött állt, egy dombon. Egy tizedes botanikát tanított ott. Egy pipacs törékeny bibéit bontogatta, borostás zarándokok özönlöttek hozzá, csak az imént merültek elő a sárból, s hiába csapkodtak a gránátszilánkok, feléje zarándokoltak. Elhelyezkedtek a tizedes körül, hallgatták, a földön kuporogtak, tenyerükbe temették állukat. Homlokukat ráncolták, összeszorították fogukat, nem sokat értettek a leckéből; de azt mondták nekik: Olyanok vagytok, mint a barmok, alig kecmeregtetek ki odvatokból, csatlakoznotok kell az emberiséghez! - és ők siettek, otromba lépteikkel, hogy csatlakozzanak hozzá. (Az ember földje) A szellem kiváncsisága, tudásvágy, emberi méltóság, az ösztönök félelem, kimerültség legyőzése

10 IGAZ? HAMIS? 1. a. Az állatok létét a jelenük határozza meg, míg az ember életét jelene, múltja és jövőjének tervezése egyaránt befolyásolja. b. Az állatokat ösztöneik vezérlik, míg az embereket inkább érzelmeik. c. Az önreflexió képessé teszi az embert arra, hogy kritikusan szemlélje önmagát. d. Az állatok éppúgy nevelhetők, mint az emberek. e. Az ember és az állat ugyanúgy készül saját halálára. a. i, b. h, c. i, d. h, e. h 2. Értékeld igaz (i) hamis(h) elfogadható, illetve cáfolható kijelentésekként a következő állításokat: a. a nőknek kisebb az agytérfogatuk, mint a férfiaknak b. a hajléktalanok csak maguk hibáztathatók sorsukért c. a nők IQ-ja alacsonyabb, mint a férfiaké d. a homoszexuálisok terjesztik az AIDS-t e. a cigányok jobb zenészek, mint a magyarok f. a vidékiek éppoly műveltek, tájékozottak, mint a fővárosiak g. a diplomások között kevesebb a munkanélküli, mint az alacsonyabb végzettségűek között i: a, f, g h: b, c, d, e ÉRVELÉS 1. Melyik állítás erősíthető meg etikai szempontból? Hogyan? Érvelj mellette 2-3 mondattal! A hazugság nem bűn, ha: a. mindenki hazudik b. engem is átvertek c. kisgyermek konfabulál d. félelem kényszerít rá e. kegyes hazugság f. hasznom származik belőle c, a valóság és fantázia keveredik még, nem tudatos, nem érdekből, vágyteljesítés d, önvédelem, kiszolgáltatottság, külső erőszak hatására e, jóndulat, mások óvása, szándéketika

11 2. Melyeket tartod igaz állításoknak? Fejtsd ki 2-3 mondatban, miért! Szabad az, aki: a. semmiben sincs korlátozva b. nem él házasságban c. még gyerek d. nincs börtönben e. szabadon határozhatja meg, s vállalhatja önmagát f. életének fontos kérdéseiben önállóan dönthet g. képes élvezni az életét h. szabadnak érzi magát e, f, h, esetében: ismeretek, döntés, választás, értékrangsor, személyes, társadalmi felelősség, identitás, autonómia, belső vezérlés, függetlenség, felnőttség 3. Érvelj Momo, a főszereplő kisfiú tettei mellett! Szándék, következmény, vagy racionális etikai szempontok a leginkább helytállóak? Ezzel a kutyával csak bajt vettem a nyakamba. Úgy elkezdtem szeretni, hogy az kész őrület. A többiek szintén, kivéve talán Bananiát, aki tojt rá, ő úgyis boldog volt, ok nélkül, én még sosem láttam négert, aki azért volt boldog, mert oka volt rá. A kutyát mindig az ölemben hurcoltam, és képtelen voltam nevet találni neki. Akárhányszor eszembe jutott, hogy Tarzan vagy Zorro, éreztem, hogy van valahol egy név, aminek még nincs senkije, és csak vár. Végül is a Szupert választottam, de azzal a fenntartással, hogy megváltoztathatom, ha valami szebbet találok. Fel voltam töltve felesleggel, és mindent Szupernak adtam. Nem tudom, mit csináltam volna nélküle, az utolsó pillanatban jött, valószínűleg a sitten végeztem volna. Amikor sétáltattam, valakinek éreztem magam, mert én voltam a mindene. Annyira szerettem, hogy a végén odaadtam. Olyan kilencéves lehettem, és ebben a korban az ember már gondolkozik, kivéve talán, ha boldog. Nem akarok megsérteni vele senkit, de azt is el kell mondani, hogy Rosa mamánál szomorú volt az élet, még ha megszokta is az ember. Így aztán, amikor érzelmi szempontból Szuper nőni kezdett a szememben, igazi életet akartam teremteni neki, azt szerettem volna magamnak is, ha lehetséges lett volna. Jelzem, ez a kutya nem volt akárki, hanem egy uszkár. Egy hölgy egyszer azt mondta, juj de szép kiskutya, és megkérdezte, hogy az enyém-e, és hogy eladó-e. Topis voltam, a képem se valami úri, látta, hogy ez a kutya nem az én szemétdombomon termett. Eladtam neki ötszáz frankért a Szupert, akinek ez igazán jó üzlet volt. Csak azért kértem ötszáz frankot a jóasszonytól, mert biztosan akartam tudni, hogy van-e neki mire. Mázlim volt, a hölgynek még sofőrös autója is volt, és mindjárt bele is rakta Szupert, hátha vannak szüleim, jönnek, és elkezdenek pofázni. Na most azért is megmondom, mert úgyse fogják elhinni. Fogtam az ötszáz frankot, és bevágtam egy csatornanyílásba. Aztán leültem a járdára, és bőgtem, mint egy marha, és majd kidörgöltem a szemem, de boldog voltam. Rosa mamánál nem volt az embernek létbiztonsága, épp csak hogy megvoltunk valahogy, ott volt az a beteg öreg nő pénz nélkül meg a Gyámhatóság a nyakunkon, hát ez nem volt kutyának való élet. Amikor hazamentem, és megmondtam Rosa mamának, hogy ötszáz frankért eladtam a Szupert, és a pénzt beledobtam a csatornába, Rosa mamát kitörte a frász, rám nézett, beszaladt a szobájába, kulcsra zárta az ajtót, kétszer is ráfordította. Attól fogva mindig bezárkózott, ha aludni ment, mert egyszer még elvágom a torkát. A többi gyerek iszonyúan kiverte a balhét, amikor megtudta, mert nem szerették igazából a Szupert, nekik csak játszani kellett. (Émile Ajar: Előttem az élet Európa 1980) Lényeges tartalom: önzetlenség, feltétlen szeretet, altruizmus, lemondás, irracionális, szándéketika, antiutilitarizmus

12 5. Aki nem dolgozik, ne is egyék! Írj 3-4 példát, mely cáfolja eme mondás szó szerinti értelmét! Fejtsd ki, hogyan, miért? Lehetséges jó megoldások: Minden embernek joga van az élethez, táplálékhoz, pl. elítéltek, munkanélküliek, gyerekek munkájuk a játék, öregek már nem képesek dolgozni, betegek önhibájukon kívül munkaképtelenek

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás 172 II. rész Kortársnyomás H úzd meg a határt Minden kategórián belül húzd alá azt az állítást, ami legjobban kifejezi a saját meggyőződésedet. Amelyikről úgy gondolod, hogy legjobban összefoglalja azt,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA UTASI CSABA A nyolcvanas évek derekán, amikor már csaknem negyven éve a naplófeljegyzések pótolják számára a publicisztikát, a kapcsolatot a mindennapi valósággal, a századunkkal

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Az út Istenhez Sedona, Arizona - 2008. június 14. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_sedona.html )

Az út Istenhez Sedona, Arizona - 2008. június 14. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_sedona.html ) Az út Istenhez Sedona, Arizona - 2008. június 14. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_sedona.html ) Hogy segítsük az olvasót, ezt a közvetítést Lee és Kryon újra átdolgozta és kibővítette, hogy

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A változás szabadsága II.

A változás szabadsága II. Hollenda Zsolt A változás szabadsága II. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Zéró tolerancia... 4 Adni jobb, mint kapni!?... 5 Megnyertem a lottó főnyereményt!!!... 6 Lehet

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

2008.03.05. Egyedi. Egyedi. Természetes krízispontok a család fejlődésében. Igény: Félelem: Egyéni élet. Páros élet. Páros élet Hármas.

2008.03.05. Egyedi. Egyedi. Természetes krízispontok a család fejlődésében. Igény: Félelem: Egyéni élet. Páros élet. Páros élet Hármas. A párválasztás nehézségei Minek alapján válasszak? Legalább 2 diploma, 1 Phd, 26 év, 187 cm, havi 300 nettó Hú de jó nő Páros élet Hármas életforma Unokák, nyugdíj Leválás Házastárs halála Egyéni élet

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Mielőtt egy gondolat egy mondat formájában a tudatban megjelenik, szónélküli lénye,

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 20. szám, 2011. máj. 15. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 20. szám, 2011. máj. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 20. szám, 2011. máj. 15. Kedves Testvérek! ségeik kezébe. Kis szerencsével ez kitarthat egy generációnyi időn át is, mint legutóbb

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy Zágonyi Mónika Jég és gyöngy JÉG ÉS GYÖNGY Első fejezet Uramisten úristen csak ennyit bírtam kinyögni, miközben az űrhajóban lévő számítógép monitorjára meredtem. Mi van? kérdezte Alain, az egyetlen társam,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping. Family Stations, Inc. Oakland, California 94621

MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping. Family Stations, Inc. Oakland, California 94621 MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping Family Stations, Inc. Oakland, California 94621 Internet: www.familyradio.com E-mail: international@familyradio.com

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben