Emberismeret, etika feladatgyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emberismeret, etika feladatgyűjtemény"

Átírás

1 Emberismeret, etika feladatgyűjtemény ESSZÉK 1. Írj esszét arról, miben különbözik ember és állat, s ez milyen felelősséget ró ránk, emberekre! önreflexió, öntudat, szabad akarat, gondolkozás, beszéd, nyitott program, tudatos, alkotó munka, haláltudat, jelen-jövő-múltérzékelés, világra való nyitottság, kultúra, művészetek, vallás, hit, ösztönkésztetések, zárt program, jelenidejűség, környezethez kötöttség 2. Írj esszét arról, milyen nehézségekkel, veszélyekkel kell szembenézniük a Földön utódainknak! természetes élettér, biodiverzitás, sokszínűség pusztulása, technológiai fejlődés, génmanipuláció, környezetszennyezés, atomfegyferkezés, pazarlás, szegénység 3. Írj esszét a globalizáció előnyeiről és hátrányairól! gyors gazdasági, politikai és kulturális információcsere, együttműködés, közös nyelv, együttes fellépés a káros jelenségek ellen, lokális értékek, érdekek háttérbe szorulása, egyediség elszürkülése, monotónia, függőség, nemzeti tradíciók, kultúra háttérbe szorulása FOGALOMMAGYARÁZAT 1. Röviden magyarázd meg, mi a különbség: a. egoizmus és narcizmus b. szelídség és gyávaság c. alázat és megalázás d. önkritika és önvád e. nemi identitás és nemi orientáció f. bűntudat és szégyen a: önzés; kóros önimádat b: erőszakmentesség; félelem c: tisztelet, önkéntes-erőszakos alárendelődés, alárendelés d: objektív,mértéktartó; túlzó, öngyötrő e: nemi azonosságtudat; nemi vonzalom, irányultság f: lelkiismeretfurdalás, belső késztetés; külső ítélkezés nyomán, mások hatására

2 2. Illeszd a zárójelben lévő fogalmak közül a megfelelőt a következő rövid meghatározásokhoz: (agapé, fília, erosz) a. hiány, folyton kielégülésre törő vágyakozás, szenvedély b. érdekmentes, értéket adó, teremtő szeretet c. öröm, egyre mélyülő felebaráti jóakarat a. erosz b.agapé c. fília 3. Mit jelent az empátia? b a. türelmetlenség, felfokozott érzelmek b. beleérző képesség c. sajnálat d. önzetlenség e. rokonszenv 4. Mit jelent a konformitás? d a. kényelmes, kiegyensúlyozott életvitel b. szellemi alkotóképesség c. egyszerűség,szerénység d. a többséghez való alkalmazkodás, illeszkedés e. utánzás, majmolás 5. Mit jelent az individuum? a a. egyedi, oszthatatlan, egyéni sajátosságokkal rendelkező személy b. furcsa, különös része az embernek c. soha meg nem szűnő élet d. váratlan, előre nem látható esemény e. tehetség, zsenialitás 6. Melyik fogalomhoz melyik meghatározás illik? Ünnep, humorérzék, szép a. a többértelműség egyidejű észlelésének képessége, feszültségcsökkentő eszköz, csatorna b. eredetiséget, erőt, harmóniát, titokzatosságot, teljességélményt sugároz

3 c. híd az idő és időtlenség között ünnep - c, humorérzék a, a szép b 7. Keresd meg a szinonímapárokat! Maró gúny, teológia, halálba segítés, öntörvényűség, antropocentrizmus, szarkazmus, demagógia, emberközpontúság, népáltatás, hittudomány, eutanázia, autonómia maró gúny-szarkazmus, teológia-hittudomány, eutanázia-halálba segítés, demagógia-népáltatás, antropocentrizmus-emberközpontúság, autonómia-öntörvényűség 8. Keresd meg a szinonímapárokat! Szolidaritás, heteronómia, kifelé forduló, istentagadás, segítő kiállás mások mellett, megkülönböztetés, idegentörvényűség, konvenció, megszokás, extrovertált, ateizmus, diszkrimináció Szolidaritás-segítő kiállás, heteronómia-idegentörvényűség, extrovertált-kifelé forduló, ateizmusistentagadás, konvenció-megszokás, diszkrimináció-megkülönböztetés BESOROLÁS Határozd meg, jogi (j), erkölcsi (e), szabály, előírás, esetleg mindkettőre érvényes (m): 1.Tiszteld atyádat és anyádat! 2.Értékrendet, normát fogalmaz meg. 3.Mások tulajdonát ne kívánd! 4.Ne ölj! 5.Nehéz egységes elvárásként megfogalmazni. 6.Szabályait akkor is igyekszünk betartani, ha a külvilág nem kényszerít rá.

4 7.Minden ember szabadnak és egyenlőnek születik. 8.Egy adott helyen és időben egységes, általánosan érvényes. 9.Főként az ember cselekedeteiről, s nem az érzelmeiről, belső világáról rendelkezik. 10.Feladata, hogy a társadalom működéséhez szükséges rendet és biztonságot kialakítsa és fenntartsa. 1.e 2.e 3.e 4.m 5.e 6.e 7.j 8.j 9.j 10.j Sorold be, melyek jellemzik a féltékenységet, s melyek a féltést! Birtoklásvágy, hűség, felelősségérzet, törődés, bizalomhiány, értéktulajdonítás, gondoskodás, önzés, alá-fölérendelődés Féltékenység: birtoklásvágy, bizalomhiány, önzés, alá-fölérendelődés Féltés: hűség, felelősségérzet, törődés, értéktulajdonítás, gondoskodás SZÖVEGALKOTÁS, SZÖVEGÉRTELMEZÉS 1. Az összekevert tagmondatokból alkosd újra, André Comte-Sponville szövegét! Három különböző értelmes, etikailag értelmezhető mondatot kell létrehoznod. (Nem összefüggő szöveg!) szeretet nélkül adni; végül olykor azt,amit akarunk, ha bármily kevéssé is, de szeretünk(etika); Az egyszerűség; hogy azt tesszük, amit szokás(udvariasság); Helyesen cselekedni először is azt jelenti; az én érdekeiről, gőgjéről, félelméről való megfeledkezés; Nagylelkűnek lenni azt jelenti; azután azt, amit kell(morál) Nagylelkűnek lenni azt jelenti, szeretet nélkül adni. Az egyszerűség: az én érdekeiről, gőgjéről, félelmeiről való megfeledkezés. Helyesen cselekedni először is azt jelenti, hogy azt tesszük, amit szokás,(udvariasság), azután azt, amit kell(morál), végül olykor azt, amit akarunk, ha bármily kevéssé is, de szeretünk(etika).

5 2. Értelmezd etikai szempontból József Attila következő sorait. Miért legyek én tisztességes. Kiterítenek úgyis. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis. (Hexameter) Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. (Gyermekké tettél) hiába fürösztöd magadban, csak másban moshatod meg arcodat. (Nem én kiáltok) Hexameter: mintaköveteés, szocializálódás, Szókratész, Kívülről, belülről irányított ember Gyermekké tettél: önelfogadás, önbecsülés, önszeretet, önzés, énerősítő mechanizmus, önzetlen szeretet Nem én kiáltok: társas lény, visszatükrözés, magány, én-te viszony, megtisztulás, feloldozás 3. Hogyan szól az emberi egész-ségről Sík Sándor a következő sorokkal? Értelmezd 5-6 mondattal! Embernek lenni. Csak embernek, semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek Föld-szülte földnek és Isten lehellte szépnek! Többdimenziós lény, test-lélek-szellem egysége, transzcendenciára nyitottság 4. A következő, demokratikus nevelési elvek szerint fogalmazódott szöveget (Kahlil Gibran: A Próféta 28.p) írd át autokratikus elvek szerintivé! Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok érkezenek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok. Adhattok nékik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok. Mert nekik saját gondolataik vannak. Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem. Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem. Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.

6 Tartalmi lényeg: A szülő létrehozója és birtokosa a gyermekék. Ő szabja meg sorsát, jellemét, ő engedélyezheti és bírálhatja cselekedeteit, kikutathatja, és tudnia is kell gyermekének gondolatait. A gyermeknek szülei példáját kell követni csaknem mindenben. Engedelmességgel, hálával tartozik szüleinek. 5. Az itt megadott kulcsszavakat helyezd a szöveg megfelelő helyére! a.véleménykülönbség, b.rasszista, c.idegengyűlölet, d.kultúra, e.ősfasizmus, f.középosztályok, g.másság, h.ellenségkép Umberto Eco: Öt írás az erkölcsről (részlet) Az ősfasizmusról 3. Az irracionalizmus az öncélú cselekvés kultuszától is függ. A cselekvés önmagáért szép, tehát fontolgatás előtt és nélkül kell nekiugrani. Gondolkodni férfiatlan. Vagyis a gyanús, minél kritikusabb magatartást tanúsít, annál inkább. Az értelmiségi világ iránti gyanakvás az örök tünete, a Goebbelsnek tulajdonított mondástól kezdve (Csak ne azt halljam, hogy kultúra, mert előkapom a pisztolyomat.) az olyan kifejezések gyakori használatáig, mint mocsadék értelmiségiek, tojásfejűek, sznob radikálisok, az egyetemek komcsi fészkek. A hivatalos fasiszta értelmiség főképp azon munkálkodott, hogy a modern kultúra és a liberális intelligencia szemére vesse: elhagyták a hagyományos értékeket. 4. A szinkretista rendszerek nem tűrik a kritikát. A kritikus szellem distinkciókkal él, a különbségtétel pedig a modernség jele. A modern kultúrában a tudományos közösség a véleménykülönbséget eszköznek tekinti az ismeretek bővítéséhez. Az ősfasizmus értelmezésében a árulás. 5. A véleménykülönbség ráadásul a másság jele is. Az ősfasizmus úgy terjeszkedik és szerez új híveket, hogy kihasználja és felnöveli a -tól való természetes félelmet. Egy fasiszta vagy csírájában fasiszta mozgalom először is a betolakodók ellen szólít fel. Az ősfasizmus tehát per definitionem. 6. Az ősfasizmus egyéni vagy társadalmi frusztrációból fakad. Így aztán érthető, miért egyik tipikus jellemzője a történelmi fasizmusoknak, hogy a frusztrált -hoz fordulnak, amelyek valamilyen gazdasági válság vagy politikai megaláztatás miatt rettegnek az alsóbb társadalmi csoportoktól. Manapság, amikor az egykori proletárok kispolgárokká vedlenek át (a lumpenek pedig kizárják magukat a politikai színtérről), a fasizmus ebben az új többségben lel hallgatóságra. 7. Azoknak, akik nem rendelkeznek semmiféle társadalmi identitással, az ősfasizmus egy sokkal hétköznapibb privilégiumot nyújt, azt, hogy ugyanabban az országban születtek. Innen ered a nacionalizmus. A nemzet identitását pedig egyetlen dolog tatja össze: az. Ezért az ősfasizmus lélektana mindig a (lehetőleg nemzetközi) összeesküvés rögeszméjé-ben gyökerezik. A követőknek érezniük kell a fenyegetettséget. A legegyszerűbb mód egy összeesküvés megvilágítására, hogy -et szítunk. 3. d, e 4.a 5.g, b

7 6.f 7.h,c 6. Milyen emberkép olvasható ki Ibsen hagyma-metaforájából? Henrik Ibsen: Peer Gynt (részlet) (Befelé nevet) Nono, vén, bolondos agy! Dehogy is vagy császár, Peer; csak hagyma vagy. S most, kedvesem, meghántalak itt! Sem bőgés, sem kunyerálás nem segit. (Felvesz egy hagymát és rétegenként hántani kezdi) Ez a külső rongyos réteg, amely lejött, a roncson küzdő, árva hajótörött. Ez az utas-bőr, vékony, akár a levél, de benne mégis a Peer Gynt íze él. Az aranyásó énje bújt bele ebbe, szikkadt ha ugyan volt valaha nedve. Egy csücskös, durva, kemény lemez: a Hudson-öböl nyers prémvadásza ez. Koronaszerű ez, gyorsan vetem el, több szót az ilyen nem is érdemel. Ez a kurta s erős, ez a régész lenne? Ni, a próféta; friss és sok a nedve. Hazugság-bűzű, mondja az írás; aki jó, ettől elfogja a sírás. S ez, amely áll összehajolva, lágyan, az úr, aki élt mulatva, vidáman. Ez tán beteg itt. Feketés a sávja; - a papot vagy a négereket imitálja. (Több réteget hánt le egyszerre) Hű! Mennyi burok van itt, töméntelen! De hát a magját meg sohasem lelem? (Az egész hagymát szétszedi) Ez már fura! Hántogatom középig, s csupa réteg kisebbedve végig. Elmés a természet! (Elhajítja a maradékot) No de bölcsködjék a fránya! Aki töpreng, könnyen botlik a lába. De ilyen veszélyre a nyelvemet öltöm, mert én négykézláb állok a földön. (Megvakarja a tarkóját) Zavaros az élet, kezdete óta! A fülénél, mondják, hátul a róka. Elkapnád, ámde ugrik a bölcs koma, mást fogsz vagy semmit, őt, a ravaszt, soha. többdimenziós, összetett, titokzatos, változó, ősvalami, ugyanaz, egység, látszat, lényeg

8 7. Röviden fejtsd ki (5-6 mondat), miért tarthatta eretneknek az egyház Pico della Mirandola humanista kiáltványnak is nevezett művét: Az ember méltóságáról-t (a 15.században), melyből a következő idézet való: téged nem köt semmilyen fék, a saját értelmes elbírálásod szabadságába helyezlek, s magad vonod meg határaidat. Te vagy a világ közepe, hogy kényelmesen körültekinthess mindazon, ami a világon van. Téged nem alkottunk sem éginek, sem földinek, sem halandónak, sem halhatatlannak ( ) Lesüllyedhetsz az állatok alacsony fokára, és újjászülethetsz lelked elhatározásából a magasabb isteni fokon. szabad akarat, emberi mindenhatóság, alázat, isten szolgálata, valláserkölcs, világi erkölcs 8. Illeszd egymáshoz a szerzőt, művet és szöveget! Szerzők: Heller Ágnes, Arisztotelész, Platon, Márai Sándor, Erich Fromm Művek: Lakoma, Füveskönyv, Nikomakhoszi etika, Morálfilozófia, A szeretet művészete Szövegek: a. A tisztességes személyek nem angyalok. Lehetnek dühösek, igazságtalanok, agresszivek, túlérzékenyek, megfontolatlanok ( ) Mivel azonban magukat választották, tudják is magukról mindezt, továbbá még azt is, hogy ezek a jellemvonások és impulzusok helytelenek. b. A tulajdon lényem iránti szeretet elválaszthatatlanul összefügg a bármely más lény iránti szeretettel. c. A méltányosság lényege: a törvényt helyesbíti ott, ahol abban az általánosítás miatt hézag mutatkozik. d. A tapintat és gyöngédség emberfölöttien érzékel. Igen, e két képesség emberfölötti. e. Így hát mindegyikünk az az embernek egy másik félhez hozzáilleszthető fele, mert ketté vagyunk vágva, mint a félszegúszó halak. Kettő lett egyből, s most szüntelenül keresi ki-ki a maga másik felét. Heller: Morálfilozófia a; Arisztotelész: Nikomakhoszi etika c; Platon: Lakoma e; Márai: Füveskönyv d; Fromm: A szeretet művészete b 9. Miről szólhat G.W. Allport írása, melyből az alábbi idézet való. A: gyereknevelésről B: felekezetekről C: szegénységről D: előítéletekről A türelmes személyiség megismerési és véleményalkotási folyamatát a differenciáltabb kategorizálás, a kétértelműséggel szemben tanúsított fokozott türelem, valamint a tudatlanság bevallására mutatkozó nagyobb hajlandóság jellemzi. A türelmes személy alkatánál fogva szkeptikus a monopolizált kategóriákkal szemben. D

9 10. Rendeld egymás mellé a szerzőt és szavait! Szerzők: Assisi Szent Ferenc, Albert Schweitzer, Szókratész Szövegek: a. A tisztességes ember inkább elszenvedi, mintsem elköveti az igazságtalanságot. b. Dícsértessék nevednek illatával Asszonyanyánk, A Föld, a glóriás, Mely eltart minket, gyümölcsöt hoz s ékes bimbókat szül és puha füveket.. c. Felhívom az emberiséget az élet hódolatteljes tiszteletének etikájára. Ez az etika nem tesz különbséget értékesebb és kevésbé értékes, magasabb rendű és alacsonyabb rendű élet között Assisi b, Schweitzer c, Szókratész a 11. Hogyan értelmezhető a következő szövegrészlet a zsidó morál tanításaiból? (Naftali Kraus: Zsidó morál és etika 1998) Ne nézz le senkit, és ne tarts lehetetlennek semmit, mert nincs olyan ember, akinek nem jönne el az ideje, és nincs olyan dolog, ami valahol ne lenne helyénvaló (Atyák, 4,3) Kulcsszavak, fogalmak: Gőg, elbizakodottság, hübrisz bűne, szemben a másik ember feltétlen tisztelete, emberlétünk célja, értelme, küldetése, kifürkészhetetlensége, bizonyosság, hit a felsőbb (isteni)rendben és igazságban 12. Emberlétünk mely különös jellemzőiről ír Antoine de Saint-Exupery? A madridi fronton meglátogattam egyszer egy iskolát; ötszáz méterre a lövészároktól, alacsony kőfal mögött állt, egy dombon. Egy tizedes botanikát tanított ott. Egy pipacs törékeny bibéit bontogatta, borostás zarándokok özönlöttek hozzá, csak az imént merültek elő a sárból, s hiába csapkodtak a gránátszilánkok, feléje zarándokoltak. Elhelyezkedtek a tizedes körül, hallgatták, a földön kuporogtak, tenyerükbe temették állukat. Homlokukat ráncolták, összeszorították fogukat, nem sokat értettek a leckéből; de azt mondták nekik: Olyanok vagytok, mint a barmok, alig kecmeregtetek ki odvatokból, csatlakoznotok kell az emberiséghez! - és ők siettek, otromba lépteikkel, hogy csatlakozzanak hozzá. (Az ember földje) A szellem kiváncsisága, tudásvágy, emberi méltóság, az ösztönök félelem, kimerültség legyőzése

10 IGAZ? HAMIS? 1. a. Az állatok létét a jelenük határozza meg, míg az ember életét jelene, múltja és jövőjének tervezése egyaránt befolyásolja. b. Az állatokat ösztöneik vezérlik, míg az embereket inkább érzelmeik. c. Az önreflexió képessé teszi az embert arra, hogy kritikusan szemlélje önmagát. d. Az állatok éppúgy nevelhetők, mint az emberek. e. Az ember és az állat ugyanúgy készül saját halálára. a. i, b. h, c. i, d. h, e. h 2. Értékeld igaz (i) hamis(h) elfogadható, illetve cáfolható kijelentésekként a következő állításokat: a. a nőknek kisebb az agytérfogatuk, mint a férfiaknak b. a hajléktalanok csak maguk hibáztathatók sorsukért c. a nők IQ-ja alacsonyabb, mint a férfiaké d. a homoszexuálisok terjesztik az AIDS-t e. a cigányok jobb zenészek, mint a magyarok f. a vidékiek éppoly műveltek, tájékozottak, mint a fővárosiak g. a diplomások között kevesebb a munkanélküli, mint az alacsonyabb végzettségűek között i: a, f, g h: b, c, d, e ÉRVELÉS 1. Melyik állítás erősíthető meg etikai szempontból? Hogyan? Érvelj mellette 2-3 mondattal! A hazugság nem bűn, ha: a. mindenki hazudik b. engem is átvertek c. kisgyermek konfabulál d. félelem kényszerít rá e. kegyes hazugság f. hasznom származik belőle c, a valóság és fantázia keveredik még, nem tudatos, nem érdekből, vágyteljesítés d, önvédelem, kiszolgáltatottság, külső erőszak hatására e, jóndulat, mások óvása, szándéketika

11 2. Melyeket tartod igaz állításoknak? Fejtsd ki 2-3 mondatban, miért! Szabad az, aki: a. semmiben sincs korlátozva b. nem él házasságban c. még gyerek d. nincs börtönben e. szabadon határozhatja meg, s vállalhatja önmagát f. életének fontos kérdéseiben önállóan dönthet g. képes élvezni az életét h. szabadnak érzi magát e, f, h, esetében: ismeretek, döntés, választás, értékrangsor, személyes, társadalmi felelősség, identitás, autonómia, belső vezérlés, függetlenség, felnőttség 3. Érvelj Momo, a főszereplő kisfiú tettei mellett! Szándék, következmény, vagy racionális etikai szempontok a leginkább helytállóak? Ezzel a kutyával csak bajt vettem a nyakamba. Úgy elkezdtem szeretni, hogy az kész őrület. A többiek szintén, kivéve talán Bananiát, aki tojt rá, ő úgyis boldog volt, ok nélkül, én még sosem láttam négert, aki azért volt boldog, mert oka volt rá. A kutyát mindig az ölemben hurcoltam, és képtelen voltam nevet találni neki. Akárhányszor eszembe jutott, hogy Tarzan vagy Zorro, éreztem, hogy van valahol egy név, aminek még nincs senkije, és csak vár. Végül is a Szupert választottam, de azzal a fenntartással, hogy megváltoztathatom, ha valami szebbet találok. Fel voltam töltve felesleggel, és mindent Szupernak adtam. Nem tudom, mit csináltam volna nélküle, az utolsó pillanatban jött, valószínűleg a sitten végeztem volna. Amikor sétáltattam, valakinek éreztem magam, mert én voltam a mindene. Annyira szerettem, hogy a végén odaadtam. Olyan kilencéves lehettem, és ebben a korban az ember már gondolkozik, kivéve talán, ha boldog. Nem akarok megsérteni vele senkit, de azt is el kell mondani, hogy Rosa mamánál szomorú volt az élet, még ha megszokta is az ember. Így aztán, amikor érzelmi szempontból Szuper nőni kezdett a szememben, igazi életet akartam teremteni neki, azt szerettem volna magamnak is, ha lehetséges lett volna. Jelzem, ez a kutya nem volt akárki, hanem egy uszkár. Egy hölgy egyszer azt mondta, juj de szép kiskutya, és megkérdezte, hogy az enyém-e, és hogy eladó-e. Topis voltam, a képem se valami úri, látta, hogy ez a kutya nem az én szemétdombomon termett. Eladtam neki ötszáz frankért a Szupert, akinek ez igazán jó üzlet volt. Csak azért kértem ötszáz frankot a jóasszonytól, mert biztosan akartam tudni, hogy van-e neki mire. Mázlim volt, a hölgynek még sofőrös autója is volt, és mindjárt bele is rakta Szupert, hátha vannak szüleim, jönnek, és elkezdenek pofázni. Na most azért is megmondom, mert úgyse fogják elhinni. Fogtam az ötszáz frankot, és bevágtam egy csatornanyílásba. Aztán leültem a járdára, és bőgtem, mint egy marha, és majd kidörgöltem a szemem, de boldog voltam. Rosa mamánál nem volt az embernek létbiztonsága, épp csak hogy megvoltunk valahogy, ott volt az a beteg öreg nő pénz nélkül meg a Gyámhatóság a nyakunkon, hát ez nem volt kutyának való élet. Amikor hazamentem, és megmondtam Rosa mamának, hogy ötszáz frankért eladtam a Szupert, és a pénzt beledobtam a csatornába, Rosa mamát kitörte a frász, rám nézett, beszaladt a szobájába, kulcsra zárta az ajtót, kétszer is ráfordította. Attól fogva mindig bezárkózott, ha aludni ment, mert egyszer még elvágom a torkát. A többi gyerek iszonyúan kiverte a balhét, amikor megtudta, mert nem szerették igazából a Szupert, nekik csak játszani kellett. (Émile Ajar: Előttem az élet Európa 1980) Lényeges tartalom: önzetlenség, feltétlen szeretet, altruizmus, lemondás, irracionális, szándéketika, antiutilitarizmus

12 5. Aki nem dolgozik, ne is egyék! Írj 3-4 példát, mely cáfolja eme mondás szó szerinti értelmét! Fejtsd ki, hogyan, miért? Lehetséges jó megoldások: Minden embernek joga van az élethez, táplálékhoz, pl. elítéltek, munkanélküliek, gyerekek munkájuk a játék, öregek már nem képesek dolgozni, betegek önhibájukon kívül munkaképtelenek

Emil Ajar. Előttem az élet. Fordította: Bognár Róbert

Emil Ajar. Előttem az élet. Fordította: Bognár Róbert Emil Ajar Előttem az élet Fordította: Bognár Róbert Ők azt mondták: Őrületbe estél Őmiatta, akit szeretsz. Én azt mondtam: Az élet ízét csak a bolondok ismerik. Jáfíi: Raúd Al Radzsákín Először is azt

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 171. E L Ő S Z Ó Istennek hála és dicsőség,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Kiss Ferenc és Zsiros Anita

Kiss Ferenc és Zsiros Anita Kiss Ferenc és Zsiros Anita A környezeti neveléstől a globális nevelésig Oktatási segédanyag A környezeti nevelés című könyv alapján (Szerk: Kuknyó János) MPKKI, Nyíregyháza. 2006. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Hogyan lehet ma Istenrtil beszélni?

Hogyan lehet ma Istenrtil beszélni? Hogyan lehet ma Istenrtil beszélni? Barsi Balázs, Beney Zsuzsa, Fülei Szántó Endre, Karátson Gábor, Kerényi Lajos, Klima Gyula, Kocsis Imre, Pajor András, Petőfi S. János, Tarnay László és Vasadi Péter

Részletesebben

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza Ártatlannak maradni! Müller Péter Sziámi Jónak lenni jó. De hol van a határ jó és kevésbé jó között? 4. oldal Hordoznom kell azt a gyertyát Dévai Nagy Kamilla a múltról, jelenről, szeretetről, a küldetéséről

Részletesebben

ted/a V7ile//igencidfa

ted/a V7ile//igencidfa ted/a V7ile//igencidfa E Q Sácv&elle ó k / m FIESTA-SAXUM S.Ui/)< //e yá'//wxa/ J i? i te/li^e/nce elet cveuw HUNGÁRIÁN TRANSLATION BALLA KATALIN, 1998 SZERKESZTŐ KISBÁN GYULA KÖNYVTERVEZÉS, TIPOGRÁFIA

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben

LÉGY AZ, AKI VALÓJÁBAN VAGY!

LÉGY AZ, AKI VALÓJÁBAN VAGY! KORÓDI SÁNDOR LÉGY AZ, AKI VALÓJÁBAN VAGY! 2011. Tartalom I. Gondolat - Érzelem - Önmagad/ Hogyan hatnak a gondolataid érzelmeiden keresztül arra az emberre, akit önmagadként megtapasztalsz?... 4 1. Környezet...

Részletesebben

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája 2 2003. október Tanulmány Sárdy Péter Bûn és megbocsátás Bocsásd meg a mi vétkeinket Az emberi bûn tragédiája Mit tartott Jézus az emberek bûnösségérõl? Nem szükséges itt alaposabban kitérnünk arra, hogy

Részletesebben

Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai

Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai 1 Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai I. RÖVIDEN A Hang könyvekben a Teremtő beszél hozzánk párbeszédimában, tehát éber állapotban lévő Lélekkeresztelt médium révén. A

Részletesebben

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA A GENDER FORRADALMA ~ A NEVELÉS ÁLLAMOSÍTÁSA KAIROSZ KIADÓ, 2008 Dr. Roska Péter, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Borítóterv: Zsengellér Zsolt

Részletesebben

s rendezni végre közös dolgainkat

s rendezni végre közös dolgainkat s rendezni végre közös dolgainkat Gondolatok a fenntartható társadalomról (Ábel Csaba) I. talán őrzője vagyok testvéremnek? Majd ő segít saját magán. Ha elvállalta, majd megoldja egyedül is. Ő tehet róla,

Részletesebben

A Próféta. Az Igazság hangja, Isten prófétaasszonya beszél a mi időnkben. 2002. december megjelenése rendszertelen 15. szám

A Próféta. Az Igazság hangja, Isten prófétaasszonya beszél a mi időnkben. 2002. december megjelenése rendszertelen 15. szám 1 A Próféta Az Igazság hangja, Isten prófétaasszonya beszél a mi időnkben 2002. december megjelenése rendszertelen 15. szám A mi időnk elgondolkodásra és önfelismerésre szolgáló alapvető gondolatai A világmindenség

Részletesebben

Bolberitz Pál: Alkotó hit

Bolberitz Pál: Alkotó hit PPEK 260 Bolberitz Pál: Alkotó hit Bolberitz Pál Alkotó hit mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS?

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Ha egy konzervatívot a politikai meggyőződéséről kérdezzük, könnyen kaphatjuk válaszként, hogy nincs ilyen meggyőződése, sőt, a modernitás legsúlyosabb eltévelyedésének

Részletesebben

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek 1 Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek Civil Művek Közművelődési Egyesület, 2014 2 A kiadványt készítette: Bakonyvári L. Ágnes, Márton Gábor Csaba A

Részletesebben