Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban"

Átírás

1 Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés a termőfölddel kapcsolatos jogügyletekben Máté Viktor és Sajben Tamás Felülhitelesítési szabályok változása, illetve évi eseménynapló Sajtófigyelő Rezümék március-április

2

3 szám * Közjegyzők Közlönye Tartalomjegyzék Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban... 4 Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés a termőfölddel kapcsolatos jogügyletekben Máté Viktor és Sajben Tamás Felülhitelesítési szabályok változása, illetve évi eseménynapló Sajtófigyelő Rezümék... 52

4 Közjegyzők Közlönye * szám Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban 1. Bevezető gondolatok A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemtől való kérelmezői elállás több tanulmány témáját is képezte 2010 óta. 1 Ezen témafeldolgozások kifejezetten a fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvény (Fmhtv.) kérelemtől elállásra vonatkozó szabályait elemezték. A kutatások során kimutatták, hogy a kérelmező részéről érkező elállás iránti kérelem, mint egyoldalú nyilatkozat két jogszabály által is szabályozásra kerül a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásban. Ezek egyike az Fmhtv. eljárás megszüntetésére vonatkozó rendelkezései körében került elhelyezésre. Ekkor a kérelmező fizetési meghagyás kötelezett részére történő kézbesítését követő elállásáról van szó. 2 Az elállás kapcsán megjelenő másik jogszabályunk a 28/2010 (V. 12.) IRM rendelet, mely a fizetési meghagyás kötelezett részére történő kézbesítését megelőzően előterjesztett elállás esetén szabályozza a jogkövetkezményeket. Ekkor a közjegyző az elállásra tekintettel a fizetési meghagyásos eljárást befejezetté nyilvánítja. 3 A hivatkozott tanulmányok szerzői az elállás intézményét e két esetkörben, valamint a Polgári perrendtartás 4 szabályainak tükrében vizsgálták, és vonták le következtetéseiket. Jelen tanulmány kifejezetten a címben is megjelenő eljárási díj és a díjkedvezmény elállás esetén érvényesülő szabályainak elemzése révén arra a kérdésre keresi a választ, hogy a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásban a kérelmek beérkezését követő azonnali 1 Lásd például: Lugosi József: A kérelemtől elállás a fizetési meghagyásos eljárás megváltozott rendelkezéseiben jogalkotási dilemmák in.: Magyar Jog szám oldal; Székely Erika: A kérelemtől elállás a fizetési meghagyásos eljárás megváltozott rendelkezéseiben közjegyzői szemmel in.: Magyar Jog szám oldal évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról (Fmhtv.) 34. szakasz (1) bek. b. pont 3 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról 12. szakasz (1) bek. c. pont évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.) 4

5 szám * Közjegyzők Közlönye közjegyzői intézkedések, az azonnali kibocsátás okozhat-e jogsérelmet a kérelmezőnek az elállási jog gyakorlása körében. A vizsgálat során elemzésre kerülnek az elállásra és a díjkedvezményre vonatkozó szabályok, valamint a fizetési meghagyás kibocsátásáról rendelkező jogszabályhelyek, és ezek összevetésével kíván a tanulmány szerzője a fenti kérdésre megalapozott választ találni. 2. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemtől való elállás esetei A bevezető gondolatokban már említésre került azon két jogszabályhely, melynek vizsgálata az elállás fizetési meghagyásos eljárásban történő vizsgálatához szükséges. E két rendelkezés az elállás intézményét kettébontva tárgyalja. Az elállást követő közjegyzői intézkedések attól függnek, hogy az elállást mikor jelenti be a kérelmező. Az elkülönítés alapja a kibocsátott meghagyás kötelezett részére történő kézbesítése. Amennyiben a kérelmező a kézbesítést megelőzően terjeszti elő elállását a közjegyzőhöz, a 28/2010. IRM rendelet szabályainak hatálya alá tartozik az elállása, és a következő rendelkezés alapján jár el a közjegyző: Befejezett ügyként kell kezelni azokat az ügyeket, amelyekben a közjegyző a fizetési meghagyás kötelezett részére történő kézbesítése előtt a kérelemtől való elállás folytán az eljárást befejezettnek nyilvánította. 5 A közjegyző a meghagyásnak a kötelezett részére történő kézbesítése után, de annak jogerőre emelkedése, ellentmondás esetén pedig az ügynek a bírósághoz való megküldése előtt bejelentett elállás esetén a fizetési meghagyásos eljárást megszünteti. 6 A jogosult kérelmétől a kötelezett hozzájárulása nélkül is elállhat, a kötelezett ebben az esetben költségekre nem tarthat igényt. 7 A jogosult tehát a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig, illetve ellentmondás esetén az aktanyomat bírósághoz való megküldéséig gyakorolhatja a kérelemtől való elállási jogát. Utóbbi esetén azt tapasztalhatjuk, hogy a kérelmező az elállási jogát akkor is gyakorolhatja, ha a kötelezett ellentmondása nyomán perré alakult a fizetési 5 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 12. szakasz (1) bek. c. pont 6 Fmhtv. 34. szakasz (1) bek. b. pont 7 Fmhtv. 34. szakasz (3) bek. 5

6 Közjegyzők Közlönye * szám meghagyásos nemperes eljárás. A peres eljárásban már a Pp. szabályai szerint élhet a korábbi kérelmező, most már felperes a keresettől való elállás jogával. 8 A jogosult emellett azonban az eljárás ellentmondással történő perré alakulása esetén lehetőséget kap egy speciális, a kérelemtől való elállást megvalósító cselekmény, helyesebben mulasztás megvalósítására is. Mégpedig azáltal, hogy a közjegyzői felhívásnak megfelelően nem tesz eleget a per-előkészítési kötelezettségének. Ekkor a bíróság az ellentmondás nyomán már folyamatban lévő pert megszünteti. 9 A jogosult fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemtől való elállása tehát a kérelem benyújtásától egészen a perré alakult eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság perelőkészítéséig gyakorolható. Utóbbi időpont azzal támasztható alá, hogy a perbíróság a közjegyzői aktanyomat és a jogosult részéről benyújtandó, a perelőkészítés körében megjelölendő tényállítások, bizonyítékok és illeték kiegészítés/ lerovás alapján intézkedik a tárgyalás kitűzéséről és az idézésről Az eljárás díja elállás esetén A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztéséért a MOKK részére az Fmhtv.-ben megállapított díjat (eljárási díj) kell fizetni. 11 Az Fmhtv. idézett 42. szakasz (1) bekezdése értelmében az eljárási díjat a kérelem előterjesztéséért kell fizetni. Tehát a jogszabályi rendelkezés szó szerinti értelmezése alapján megállapítható, hogy a díjfizetési kötelezettség magához a kérelemhez tapad, nem annak mikénti elbírálásához. 12 Továbbá meg kell állapítanunk azt is, hogy az eljárási díj nem tekinthető tisztán illetéknek, párhuzamot vonva a peres eljárás illetékével, azt nem az állam részére kell megfizetni, hanem az a közjegyzőnek a meghagyás elintézésében való közreműködésért fizetendő inkább perköltség természetű jogszabályban meghatározott mértékű szolgáltatási díj. Ekként az eljárási díj perré alakulás esetén sem 8 Pp szakasz; Mint ahogy azonban Lugosi József hivatkozott tanulmányában rámutat, a keresetlevél benyújtásával induló, azaz klasszikus peres eljárásban a keresettől való elállás sajátos abból a szempontból, hogy következményei csak a per megszüntetése körében kerülnek szabályozásra, azaz a perindítás hatályainak beálltát követően kerülnek értékelésre. A keresetlevél beadását követő, de még az idézés kötelezett részére történő kézbesítését megelőző elállás nem kap külön értékelést a peres szabályokban. Lásd ehhez: Lugosi József: i. m oldal 9 Fmhtv. 37. szakasz (2)-(4) bek.; Pp szakasz (1) bek. 10 Pp szakasz (1) bek. 11 Fmhtv. 42. szakasz (1) bek. 12 Szécsényi-Nagy Kristóf: Nagykommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvényhez 365. oldal 6

7 szám * Közjegyzők Közlönye válik illetékké, a közjegyző nem utalja át a bíróságnak, hanem az elvégzett szolgáltatás ellenértékeként nála marad. 13 A közjegyző oldalán a meghagyás kibocsátása iránti kérelmek alapján történő eljárások még a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása is okoznak költségeket. Ezért nem jár vissza a félnek sem a kérelem elutasítása, sem az eljárás megszüntetése, sem perré alakulása esetén eljárási díj. 14 Ezen főszabály alól egyetlen kivételt határoz meg az Fmhtv., mégpedig az elállás esetét. 15 Az eljárási díj az egyébként fizetendő díj 10%-a, de legalább 2000 forint kettőnél több jogosult esetében legalább annyiszor 1000 forint, ahány jogosult van, ha a jogosult a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmétől a meghagyás kibocsátása előtt eláll. 16 Az eljárási díj kapcsán a jogalkotó az elállás bejelentésének időpontjához hasonlóan két szakaszra bontotta a fizetési meghagyásos eljárást és annak perré alakult, de még a közjegyző előtt folyó szakaszát. Az elhatárolás a fizetési meghagyás kibocsátásához kapcsolódik. Amennyiben a kérelmező a kibocsátást megelőzően nyújtja be az elállást, 90%-os díjkedvezmény illeti meg, azaz az eljárási díj 10%-a marad a terhén, 90%-ban visszajár neki a befizetett eljárási díj. Ezzel szemben a fizetési meghagyás kibocsátását követő elállás esetén a kérelmező díjkedvezményben nem részesülhet, az eljárási díj az ő terhén marad. A jogalkotó tehát kivételesen engedélyezi az eljárási díj kérelmezőnek történő részbeni visszatérítését, ha az elállására a fizetési meghagyás kibocsátását megelőzően került sor. Ekként kivételt enged a főszabály alól, de egyúttal határidőt is szab az elállás ilyen jogkövetkezménnyel való gyakorlásához. Mint ahogyan fentebb is utaltunk rá, a közjegyző a kérelem előterjesztéséért kéri az eljárási díj megfizetését, valamint az eljárása során szükségképpen merülnek fel költségek. Így a fizetési meghagyás kibocsátását megelőző elállás esetén a közjegyzőnél maradó 10%-os eljárási díj hivatott a felmerült közjegyzői költségek fedezésére. Amennyiben /B/2010. AB határozat 8. oldal 14 Az eljárási díj ugyan nem jár vissza, de beszámíthat az ismételten előterjesztett kérelem díjába: az eljárási díj az egyébként fizetendő eljárási díj 50%-a, de legalább 5000 forint ötnél több fél esetében legalább annyiszor 1000 forint, ahány fél van, ha a jogosult a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elutasítása vagy az eljárás 34. (1) bekezdés a) pontja alapján történő megszüntetése után az e tárgyban hozott végzés jogerőre emelkedését követő harminc napon belül ismételten nyújtja be. Fmhtv. 49. szakasz (4) bek. 15 Szécsényi-Nagy Kristóf: Nagykommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvényhez 366. oldal 16 Fmhtv. 49. szakasz (3) bek. 7

8 Közjegyzők Közlönye * szám azonban az elállás olyan időpontban érkezik a közjegyzőhöz, amikor a közjegyző már a meghagyás kibocsátása felől is intézkedett, az eljárási díj még részben sem járhat vissza a kérelmezőnek. Ennek egyik oka, hogy szükségképpen további költségek is felmerülhettek. Továbbá a díjkedvezmény bemutatott, elállás időpontjához igazodó szabályozása egy, már a bírósági hatáskörbe tartozó fizetési meghagyásos eljárás esetében is ismert megállapításhoz igazodik, mely szerint a fizetési meghagyásos nemperes eljárás a fizetési meghagyás kibocsátásával befejeződik. Az ellentmondásra nyitva álló határidő, az ellentmondás beérkezése és következményei, illetve az ellentmondás hiányában bekövetkező jogerőre emelkedés és jogerősítés csak az eljárás ún. utómunkálatait képezi. 17 Ezért ha a közjegyző kibocsátotta a fizetési meghagyást a jogosult kérelmére, teljesült az eljárási cél, melyet az eljárás definíciója a következőképpen fogalmaz meg: A fizetési meghagyásos eljárás a pénzkövetelések érvényesítésre szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás, amelyben a közjegyző a jogosult egyoldalú kérelmére a kötelezettet bizonyítási eljárás mellőzésével a kérelemben foglalt követelés teljesítésére vagy azzal szembeni ellentmondásra hívja fel. Ha megnézünk egy fizetési meghagyást, valóban ezek az elemek találhatóak meg benne. Az ellentmondás vagy annak elmaradása már csak a kibocsátott meghagyás jogkövetkezménye. Megállapíthatjuk tehát, hogy az eljárás lezárul a kérelem alapján történő meghagyás kibocsátással, és lezárult eljárás díját sem egészben, sem részben nem lehet visszakövetelni, díjkedvezmény nem illeti meg a kérelmezőt A fizetési meghagyás kibocsátása különös tekintettel a határidőkre A közjegyző a hozzá érkező fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyomban, de legkésőbb a meghagyás kibocsátására nyitva álló határidőn belül megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nem kell-e a felet a hiányok pótlására felhívni, nincs-e helye az ügy áttételének vagy a kérelem hivatalból történő elutasításának, és a szükséges intézkedéseket megteszi. 19 Tehát a közjegyző a kérelmeket a hozzáérkezéskor azonnal 17 BH BH Fmhtv. 23. szakasz (1) bek. 8

9 szám * Közjegyzők Közlönye ( nyomban ), valamint egy meghatározott időtartamon belül ( kibocsátási határidő ) vizsgálja meg és intézkedik. A véghatáridő esetében a kérelem beérkezésének módja határozza meg, mennyi idő áll a közjegyző rendelkezésére a vizsgálat elvégzésére és a szükséges intézkedések megtételére. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásának két fő formáját különbözteti meg az Fmhtv.: írásbeli és szóbeli kérelmek. 20 Az írásbeli kérelmek azonban újabb két csoportra bonthatóak, az elektronikusan és a papír alapon benyújtott kérelmekre. 21 A közjegyző számára nyitva álló intézkedési és kibocsátási határidő vége tekintetében az elektronikus és a hagyományos (papír alapú és szóbeli) kérelmek jelentenek különbséget. Elektronikus kérelem előterjesztés esetében három munkanapon belül, hagyományos kérelem esetén tizenöt napon belül kell az intézkedéseket megtennie és a meghagyást a feltételek fennállása esetén kibocsátania. A közjegyző számára azonban már a kérelem hozzáérkezésekor fennáll a lehetőség, hogy elvégezze a kérelem formai vizsgálatát és kibocsássa a fizetési meghagyást. A kérelmek közjegyzőhöz érkezésének módja azonban az azonnali vizsgálatok esetében is különbségeket idézhetnek elő. Amennyiben a közjegyző előtt szóban terjeszti elő a kérelmét a jogosult, illetve ha személyes benyújtással vagy postai úton érkezik a papír alapú kérelem, a közjegyző tevékenysége első lépéseként rögzíteni köteles a kérelem adatait a MOKK számítógépes rendszerében. 22 Elektronikus kérelem esetén a kérelmező rögzíti a kérelmét a MOKK rendszerében. A rendszer az eljáró közjegyzőnek továbbítja a kérelmet. 23 Ekkor a közjegyző mentesül a rögzítés terhe alól, és vizsgálati tevékenységét a kérelem beérkezésekor nyomban megkezdheti, melyet követően a fizetési meghagyás kibocsátásáról egy gombnyomással intézkedhet. 20 Fmhtv. 19. szakasz 21 Fmhtv szakasz 22 A szóban előterjesztett beadvány adatait az a közjegyző, akinél azt előterjesztették, az esetleges hiányok pótlása után nyomban rögzíti a MOKK rendszerében, és erről igazolást ad. Fmhtv. 14. szakasz (2) bek.; Az eljáró közjegyző a papír alapú beadvány adatait haladéktalanul, de legfeljebb annak a hozzá való érkezésétől számított 3 munkanapon belül rögzíti a MOKK rendszerében. Fmhtv. 13. szakasz (2) bek. 23 Az elektronikus úton előterjesztett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek elosztása a MOKK rendszerének alkalmazásával automatikusan, a mentesítés esetét kivéve, a közjegyzői székhelyek között egyenlő arányban történik. Fmhtv. 9. szakasz (1) bek. 9

10 Közjegyzők Közlönye * szám 5. Az elállás, a díjkedvezmény és a kibocsátási határidők összeérése Mint ahogyan az előző részben megállapítottuk, a közjegyző számára a kérelem beérkezésével megnyílik a kérelem alapján történő eljárás lehetősége. Kifejezetten az elektronikus kérelmek biztosítják a közjegyző számára a leggyorsabb eljárás lehetőségét: A kérelem a számítógépes rendszerben már jelen van, a kérelem jogosult általi kitöltését nyomtatványkitöltő program segítette, és kizárta a hiányos kérelmek MOKK felé történő továbbítását. Ezért a közjegyző az elektronikus kérelmek alapján valóban érvényre juttathatja az Fmhtv. azon rendelkezését, hogy a közjegyző a kérelmet nyomban megvizsgálja és intézkedik a fizetési meghagyás kibocsátásáról. Szóbeli és papír alapú kérelem esetén a kérelmek számítógépes rendszerben való rögzítése külön időt vesz igénybe a közjegyző eljárásán belül, melyet követően ugyancsak fennáll a közjegyző nyomban történő intézkedési és kibocsátási lehetősége. A kérelmező oldaláról vizsgálva azonban a fizetési meghagyások kibocsátása esetén bemutatott azonnali közjegyzői intézkedések aggályosak is lehetnek. A kérelmezőt elállási jog illeti meg egészen a perré alakult eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság perelőkészítéséig. 24 Elállása a fizetési meghagyás kötelezett részére történő kézbesítéséig a 28/2010. IRM rendelet, a kézbesítést követően az Fmhtv. hatálya alá tartozik. A nyilatkozatának eljárási díjra gyakorolt hatása tekintetében azonban más a jogkövetkezményeket meghatározó időbeli határvonal. A meghagyás közjegyző általi kibocsátását megelőzően bejelentett elállás esetén a kérelmezőt 10%-os eljárási díj terheli, azaz 90%-ban visszajár neki a befizetett díj, és erről a közjegyző hivatalból intézkedni köteles. 25 Ezzel szemben a fizetési meghagyás kibocsátását követően előterjesztett elállás nyomán díjkedvezmény nem illeti meg a kérelmezőt. Az eljárás lezárult a kibocsátással, és lezárult eljárás díja sem egészben, sem részben nem követelhető vissza. 26 Megállapíthatjuk tehát, hogy a jogosult fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemtől való elállási joga a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásban nem sérül. Két jogszabályhelyen kerül ugyan rögzítésre, amelyek azonban a joghatásokat megfelelő 24 Lásd erről: A tanulmány 2. részében. 25 Fmhtv. 42. szakasz (4) bek. 26 Lásd ehhez: BH

11 szám * Közjegyzők Közlönye módon és jogkövetkezményekkel határozzák meg. 27 Az eljárási díj kedvezménye kapcsán aggályosnak tekinthető azonban azon rendelkezés, amely a díjkedvezmény alkalmazhatóságát, illetve kizártságát a fizetési meghagyás kibocsátásának időpontjához köti. Ezen időpont kizárólag a közjegyző számára nyilvánvaló, de még számára sem előre látható, mivel a kérelem beérkezését követően a nyomban történő intézkedés és a három munkanapon, illetve tizenöt napon belül történő kibocsátás között történik valamikor. Hogyan tud a kérelmező az elállási jogával úgy élni, hogy egyidejűleg díjkedvezményre is jogosult lehessen? Kizárólag úgy, ha a kérelmének benyújtását követően haladéktalanul az elállási jogát is bejelenti, és nem olyan közjegyző jár el az ügyében, aki a nyomban történő intézkedés keretében azonnal intézkedett a meghagyás kibocsátásáról. Tehát a kérelmező díjkedvezményre vonatkozó jogosultsága teljesen előreláthatatlan, kiszámíthatatlan. Mivel a meghagyás kibocsátásnak nincs minimális várakozási ideje szabályozva, a kérelmező az elállási jogának érvényesítésével egyidejűleg nem bízhat abban, hogy az eljárásba fektetett költségeit nagyobb részben (90%-ban) visszakapja. Mivel a közjegyző eljárása teljes egészében a fentebb bemutatott jogszabályi rendelkezéseken alapul, amikor az elállás nyomán az eljárási díjkedvezményéről határoz, a közjegyző nem sérti meg az eljárási szabályokat. Az elállást gyakorló kérelmezőt azonban sérelem éri, mert a meghagyás kibocsátására vonatkozó határidő-szabályozás a tényleges kibocsátás határidejét az elállási jog gyakorlása szempontjából számára kiszámíthatatlan módon határozza meg. Ezáltal az eljárási díjkedvezményekre vonatkozó jogát sem tudja kiszámítható módon érvényesíteni. Kérdésként vetődik fel, hogy a kérelmezőt érő sérelem tekinthető-e jogsérelemnek. A kérelmező rendelkezési joga szempontjából fennáll a jogsérelem lehetősége, míg a fizetési meghagyásos eljárás célját tekintve, azaz hogy a közjegyző a lehető leggyorsabban eljárjon a kérelem alapján, és meghagyást bocsásson ki, már megkérdőjelezhető a jogsérelem ténye. A kérdés eldöntése szempontjából nem hagyható figyelmen kívül, hogy az elállás, mint kérelmezőt megillető jog alapja a kérelmező érdekkörében felmerülő körülmény. A sérelem minősítése, azaz hogy az jog- vagy érdeksérelemnek tekinthető-e, álláspontom szerint azon alapulhat, hogy a kérelmező oldalán kimutatható-e az önhiba. Amennyiben a kérdésre adott válaszunk igen, azaz a kérelmező okafogyottan, formailag jogszerűtlenül terjesztette elő kérelmét, akkor a kérelmezőt maximum érdeksérelem éri az eljárási díj 27 Székely Erika: i. m. 99. oldal 11

12 Közjegyzők Közlönye * szám viselése nyomán. Míg az elállás önhiba hiányában történő gyakorlása esetén a jogszabályi rendelkezések által biztosított kiszámíthatatlan jogi környezet valódi jogsérelmet képes előidézni a kérelmezői oldalon. 6. Sérelem kizárólag orvoslási lehetőség van, vagy a sérelem keletkezése is elkerülhető? A kérdés az, hogy a probléma elméleti felvetésén túl előállhat-e olyan eset, amikor a kérelmező önhibáján kívüli okból, az azonnali közjegyzői intézkedés nyomán elesik a 90%-os díj-visszatérítéstől? Az eljárási díj befizetése körében találkozhatunk olyan esettel, amely a fenti kérdés körébe illeszkedik. Az eljárási díj megfizetésében különbség mutatkozik az alapján, hogy az milyen technikával történik a kérelmező részéről. A papír alapú kérelem részét képezi annak a postai készpénz átutalási megbízásnak a feladóvevénye, melyen az eljárási díjat a kérelmező korábban befizette. Szóbeli kérelem esetén a kérelmező a közjegyzőnél köteles a megfelelő eljárási díjat kifizetni. Az elektronikus kérelmezésnél banki átutalással, bankkártyáról való teljesítéssel tudja a kérelmező a díjat megfizetni. Ezen módozatok közül az első kettő nagyobb bizonytalanságot nem tartogat a kérelmező számára. Ezzel szemben az átutalásos teljesítés magában rejthet a kérelmezőtől független, kizárólag technikai okok miatt bekövetkező veszélyeket. A kérelmező az elektronikus kérelmének benyújtásakor intézkedik tehát az eljárási díj elektronikus úton történő rendezése felől is, melyről elektronikus visszaigazolást kell kapnia. Ez igazolja számára, hogy az eljárási díj utalásáról a bankja sikeresen megkapta a megbízást és teljesíti azt. Mi a teendő azonban abban az esetben, ha a kérelmező és a bankja közötti elektronikus kapcsolat megszakad, akadozik, miközben a kérelmező az eljárási díj és a meghagyás iránti kérelem benyújtása felől intézkedik. Néhány másodperces, perces, akár órákban számítható akadályok is előfordulhatnak a két fél kommunikációjában. Ekkor a hiba elhárulását követően a kérelmező arról értesülhet, hogy a hiba eleve kizárta az eljárási díj megfizetésére vonatkozó kérelmének az intézését, és így a kérelmező a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét sem tudta a MOKK rendszerének megküldeni. Előfordulhat azonban olyan eset is, amikor a kérelmezői díjutalás sikeres, a hiba ezt nem érintette, de a kérelmező nem kap pozitív visszajelzést a bankjától. Ezért amikor a rendszer újra engedi, azonnal újra próbálkozik a díj utalásával és a kérelem benyújtásával. Ilyen esetben ugyanazon kérelem két alkalommal történő előterjesztése és az eljárás díjának 12

13 szám * Közjegyzők Közlönye duplán történő megfizetése állhat fenn. A kérelmező számára a második kérelemtől történő elállás bejelentése jelenthet megoldást. Igényt tarthat-e a kérelmező az elállására tekintettel 90%-os díjkedvezményre? A kérelmező akkor mondható szerencsésnek, ha olyan közjegyző kapta meg a MOKK számítógépes rendszerétől a kérelmét, aki nem intézkedett azonnal a kérelem vizsgálata és a meghagyás kibocsátása felől. Ha megtörtént a kibocsátás a kérelemtől való elállás bejelentéséig, a kérelmező mindkét, így a tévesen és önhibáján kívül előterjesztett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmének az eljárási díját is viselni köteles. Az Fmhtv. 49. szakasz (3) bekezdése kizárólag a kibocsátás előtt előterjesztett elállás esetére enged díjkedvezményt. A fizetési meghagyás kibocsátása, mint időpont azonban a kívülállók nem az eljáró közjegyző számára mindig is kiszámíthatatlan volt és marad is a rendelkezésre álló határidő kezdő és végidőpontja között. A bekövetkezett jogsérelem orvosolhatósága tekintetében nem hagyható figyelmen kívül a 4/2003. Polgári jogegységi határozat azon rendelkezése, mely szerint a keresetlevél bírósághoz érkezéséig történt cselekmények anyagi jogi, az azt követő cselekmények már eljárásjogi relevanciával bírnak. A jogegységi határozat a nemperes eljárásokban is alkalmazást nyer, ezért a fenti rendelkezést a fizetési meghagyásos eljárásra lefordítva azt láthatjuk, hogy a kérelem beérkezéséig a jogkövetkezményeket az anyagi jog határozza meg. Amennyiben a kérelmező elállását a fizetési meghagyás közjegyző általi kibocsátása után terjesztette elő- és emiatt már az Fmhtv. által biztosított díjkedvezmény nem illeti meg, a következő feloldási lehetőségeket kínálja a Ptk.: ha a fél önhibájával állunk szemben, akkor a kérelmező viseli a károkat, így az eljárási díj teljes összegét; ha más személy okozta a kárt, így az internet szolgáltató, a banki szolgáltató, ő a felelős a kár bekövetkezésért, és az igény vele szemben a Ptk. megfelelő szakaszai alapján érvényesíthető. 28 Mivel azonban ez a fenti megoldás az önhibán kívüli okból kérelmétől elálló kérelmezőnek újabb (peres) terhet jelenthet, tovább kell vizsgálnunk azokat a lehetőségeket, amelyek nem a bekövetkezett jogsérelem orvoslását szolgálják, hanem akár a jogsérelem bekövetkezését zárhatják ki. A vizsgálatunk kiindulópontja az a korábbi megállapítás, hogy a fizetési meghagyás kibocsátásának időpontja, annak a 28 Ptk. 318., 339. szakaszai 13

14 Közjegyzők Közlönye * szám biztosított időtartamon belül való meghatározhatatlan volta miatt az Fmhtv. 49. szakasz (3) bekezdésének alkalmazása aggályos. Tehát ha sikerülne pontosítani a közjegyzői intézkedések időpontját a rendelkezésre álló időtartamon belül, a kérelmezőnek kiszámíthatóbb módon járna 90%-os díjvisszatérítés, illetve előreláthatóbb lenne a díjkedvezmény hiánya elállás esetén. A javaslat megtételét megelőzően nem hagyható figyelmen kívül a fizetési meghagyásos eljárás egyik olyan eleme, mely ugyancsak igazodott a fizetési meghagyások kibocsátásához. Ugyanis a kötelezett oldalán december 31.-ig jelen volt olyan eljárási rendelkezés, amely a fizetési meghagyás kibocsátását tekintette elhatárolási pontnak a jogkövetkezmények szempontjából. Ez pedig a teljesítésre történő hivatkozás a kötelezett részéről. A évi XXX. törvény 29 azonban január 1-jével megváltoztatta a korábbi szabályokat, és a kötelezett teljesítésre történő hivatkozása szempontjából a fizetési meghagyás kézhezvételének időpontját tekintette és tekintjük azóta az Fmhtv által is irányadónak a teljesítés értékelése szempontjából. 30 A módosítás a kötelezettel szembeni perindítási hatályok beállásához igazodott, azaz a kötelezett a fizetési meghagyás kézhezvételével szerez tudomást a lefolytatott eljárásról, a kézbesítéssel állnak be vele szemben a perindítás joghatályai. 31 Emellett azonban megállapítható az is, hogy a kibocsátás időpontjának előreláthatatlansága és a kézhezvétel időpontjának visszaigazolt volta közötti különbség, és az utóbbi javára írható pozitívum nyomán a megújult szabályozás megfelelően biztosítja a kötelezett eljárási jogait. Ezen tapasztalatokból kiindulva azonban a kérelmezői oldalon az elállás és a díjkedvezmény kapcsán a fizetési meghagyás kibocsátásának időpontja helyett mi lehetne a megfelelőbb időbeli viszonyítási pont? Ha arra gondolunk, hogy az önhibán kívüli kérelem előterjesztések és eljárási díj utalások főként ez elektronikus kérelmezéshez kapcsolódhatnak, az ott előforduló technikai akadályok idézhetik elő, azok elhárulását követően elvárható a kérelmezőtől, hogy amint kiderül számára, hogy tévesen nyújtott be kérelmet, jelezze nyomban a közjegyző felé a kérelemtől való elállását. Ha kizárólag ilyen kommunikációs problémákból eredő elállások esetére biztosítani kívánjuk a kérelmező számára a díjkedvezményt, a szabályozás módosítását akként lehetne elképzelni, évi XXX. törvény a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról május 31.-ig hatályos Pp szakasz (5)-(6) bek.; Fmhtv. 30. szakasz (1) és 31. szakasz (1) bek. 31 Fmhtv. 27. szakasz (3) bek. 14

15 szám * Közjegyzők Közlönye hogy a közjegyző a kérelem beérkezésétől számított két óra elteltével, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül intézkedik a meghagyás kibocsátásáról. A kérelem beérkezése és a közjegyzői intézkedés megkezdése között biztosított várakozási idő tartama, annak pontos meghatározása nagyban függ a fizetési meghagyásos eljárásban kiemelt szerepet játszó számítógépes rendszer működésétől is, ekként a bemutatott kérelmezői jogsérelem elháríthatóságához szükséges időtartam meghatározásában a jelen tanulmány szerzője nem kíván találgatásokba bocsátkozni, és vitatható időtartamokat leszögezni. Annak megállapítását azonban elengedhetetlennek tartja, hogy az elállási jog és annak egyik kiemelkedő jogkövetkezménye az eljárási díj 10%-ban történő megállapítása és 90%-ban való visszatérítése kapcsán a nyomban történő közjegyzői fizetési meghagyás kibocsátás jogsérelmet idézhet elő. Ennek kiküszöböléséhez indokoltnak tekinthető az ún. várakozási idő szabályainak lefektetése a fizetési meghagyás kibocsátására vonatkozó rendelkezések körében. Ezáltal a homályosan megfogható intézkedési kezdőidőpontot felválthatná a kérelmezők számára is jobban kiszámítható közjegyzői intézkedési tevékenység kezdet, és az elállás díjkedvezményben megjelenő jogkövetkezménye is előre látható lenne a kérelmező számára Jelen tanulmány kísérletet tett arra, hogy olyan szabályozási javaslatot dolgozzon ki, mely a fent bemutatott kérelmezői sérelem keletkezését kiküszöbölhetővé tegye. A probléma, amely jelen esetben a közjegyző azonnali intézkedése és fizetési meghagyás kibocsátása nyomán az elállás és az ahhoz kapcsolódó díjkedvezmény kapcsán bemutatásra került, azonban nem egyedülálló a polgári eljárásjogi szabályozásban. A Pp. mind a fellebbezési, mind a felülvizsgálati kérelem visszavonása esetén, az azzal járó, Itv.-ben biztosított illetékkedvezmény és a kérelmek ezen eljárásokban való tárgyaláson kívüli elbírálása kapcsán ugyanezen kiszámíthatatlan jogi környezetet kínálja a fellebbezési, felülvizsgálati kérelmét visszavonó kérelmező számára. Lásd ehhez: Pp szakasz (1) bek.; 275. szakasz (5) bek.; Itv. 58. szakasz (7) bek. 15

16 Közjegyzők Közlönye * szám Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés a termőfölddel kapcsolatos jogügyletekben Bevezető Hoppon maradnak az idegen gazdák Megelőzhetőek az ingatlancsalások! Kétharmaddal védett föld...ezek a sajtóban felbukkanó szalagcímek is rávilágítanak a termőföldszerzéshez kötődő kettősségre: napjainkban együtt jelentkezik a földek visszaélésszerű birtokba vétele és a szerzési tilalmak kibővülése. Az alábbiakban arra keressük a választ, milyen előzménye és jogalapja lehet a közjogi jellegű korlátozó intézkedéseknek, mint a jogalkotó társadalmi jelenségekre adott utólagos reflexióinak. Emellett végiggondoljuk, hogy a közjegyző, mint jogalkalmazó milyen előzetes kontrollfunkciót tölthet be a zsebszerződések meghiúsításában. 1. A jogalkalmazás nehézségei, a földtulajdon, mint különleges szabályozási igényű vagyontárgy A földjogi szabályozás szorosan kötődik egy adott időszak gazdaság- és társadalompolitikájához, az állam nemzetközi kötelezettségvállalásaihoz, és nem utolsó sorban az aktuálpolitikai elképzelésekhez. A jogszabályoknak e folyamatosan változó igényekhez történő hozzárendelése egy rendkívül komplex joganyagot eredményez. A termőföldre vonatkozó jogügylet vizsgálatánál csak a legkülönbözőbb anyagi és eljárási jogi rendelkezések együttes alkalmazásával kaphatunk teljes képet (pl. tulajdonközösséggel és elővásárlási joggal kapcsolatos Ptk.-ban és a Tftv.-ben 1 szabályozott kérdések, egyes szövetkezeti normák érvényesülése öröklési jogvitáknál, a tulajdonszerzést korlátozó szabályok, eltérő hagyatéki és földhivatali eljárási jogi normáknak való alávetettség). Tovább nehezíti a jogalkalmazó helyzetét, hogy a földjogi joganyag időben széttagolt és évi IV. tv. és a termőföldről szóló évi LV. törvény 16

17 szám * Közjegyzők Közlönye történelmileg determinált szabályozása egy hatalmas matériává nőtte ki magát, amely elavult jogintézményeket, joghézagokat és egymásnak ellentmondó normákat rejt. 2 A földtulajdon rendkívül speciális vagyontárgy, amely jellegénél fogva is különleges szabályozási igényt támaszt. Korlátozott mértékben áll rendelkezésünkre, ám rendeltetésszerű igénybe vételt feltételezve korlátlan ideig használható és mással nem pótolható jószág. Nélkülözhetetlen jellege, kockázatérzékenysége és alacsony nyereséghozama miatt pedig különös szociális kötöttséggel bír. 3 Ebből ered az a jogalkotói álláspont, amely a földtulajdon más tulajdoni tárgyaktól eltérő jogi kezelését szorgalmazza és az egyén tulajdonosi jogaival szemben teret enged a közérdek érvényesítésének. Ez a magánjogi jogviszonyokba történő külső beavatkozás az egyes szerzési tilalmakon és korlátokon túl egészen a tulajdon kisajátítás keretében történő elvonásáig terjedhet. 2. A közjogi korlátozás alkotmányosságának vizsgálata és indokai A föld közérdekű funkcióinak érvényesítése, illetve az állam ilyen szempontoktól vezérelt korlátozó szerepköre megkerülhetetlenül magában hordozza az ezzel kapcsolatos alkotmányossági vizsgálat igényét. A Magyar Köztársaság Alkotmánya a tulajdonhoz való jogot alapvető jogként körvonalazta, garantálta a köztulajdon és magántulajdon egyenlő védelmét, továbbá lehetővé tette részjogosítványainak törvényi korlátozását. 4 Az Alkotmánybíróság több határozatában megállapította, hogy a tulajdon megszerzésének jogát nem tekinti alkotmányos alapjognak, csupán a megszerzett tulajdont részesíti alapjogi védelemben. 5 Kimondta, hogy az alapjogként védett tulajdon tartalma az alkotmányos közjogi és magánjogi korlátokkal együtt értendő, előbbinél kizárólag addig terjedhet, amíg a szolgáltatás ugyanazt a funkciót látja el, amire a dologi vagyon is szolgálna. 6 A tulajdonhoz való jog szociális kötöttsége miatt sem minősül korlátozhatatlan alapjognak. Az állami beavatkozás alkotmányosságát a taláros testület szükségességi 2 Tanka Endre: Földjogi szabályok a polgári jogalkalmazásban (Jogtudományi Közlöny, márc., 149. o.) 3 35/1994 (IV.24) AB határozat évi XX. tv. 13. (1) bek., 8. (2) bek. és 9. (1) bek /B/1993. AB határozat 6 64/1993. (XII.22.) AB határozat, 17/1992. (III.30) AB határozat 17

18 Közjegyzők Közlönye * szám és arányossági kritériumokhoz kötötte. 7 A Tftv. konkrét rendelkezéseinek vizsgálatánál megállapította, a törvényhozó feladata eldönteni, mi tekinthető a termőföld-tulajdonjog korlátozása szempontjából közérdeknek. Határozatai alapján közérdeknek fogadta el a megfelelő birtokméret kialakítását, a szakszerű mezőgazdasági tevékenység szociális okból történő elősegítését és a telekspekuláció meggátlását. 8 A január 1. napján hatályba lépett Alaptörvény úgy rendelkezik, mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az társadalmi felelősséggel jár, 9 majd megjelöli kisajátításának garanciális elemeit. 10 Az Alaptörvény december 22. nappal hatályba lépett módosítása a termőföld kiemelt védelmét írja elő. Természeti erőforrás jellegéből kiindulva a nemzet közös örökségének részévé teszi, 11 védelmét, fenntartását és a jövő nemzedék számára történő megőrzését általános kötelességként nevesíti. A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, hasznosítása, valamint ezeknek a korlátozása és feltételei kizárólag sarkalatos törvényben szabályozhatóak. 12 Az Alaptörvény kimondja, 13 hogy az állam és az önkormányzatok tulajdona 14 nemzeti vagyonnak minősül és sarkalatos törvényben rendeli szabályozni az ennek megőrzését, védelmét, valamint az erre vonatkozó felelős gazdálkodás követelményeit. Emellett rögzíti a nemzeti vagyon átruházásának és hasznosításának korlátait. 15 A jogalkotó így a legmagasabb jogforrási szinten legitimálja a termőföldtulajdon szerzési korlátozásának szükségességét. Az állami szerepvállalás különösen jelentős a földtulajdon tekintetében, amely a történelem során hatalmi, politikai tényezőként jelentkezik. Megfogyatkozása napjainkban globális fenyegetettséget jelent, így a társadalom, a gazdaság és a környezet fenntarthatóságának kulcsa egy államilag irányított és ésszerű földkészlet-gazdálkodás. 7 Az állami beavatkozás alkotmányosságát a taláros testület az alábbi kritériumokhoz kötötte: a korlátozás másik alapvető jog védelme vagy érvényesülése érdekében szükséges, illetve egyéb alkotmányos cél más módon nem érhető el, és a korlátozás arányban áll az elérni kívánt alkotmányos cél fontosságával.2/1990. (II.18) AB határozat, 2299/B/1991 AB határozat 8 35/1994. (VI. 24) AB határozat, 7/2006. (II. 22.) AB határozat 9 Alaptörvény XII. cikk (1) bek. 10 Alaptörvény XII. cikk (2) bek. 11 Az Alaptörvény a termőföld mellett természeti erőforrásként nevesíti továbbá az erdőket és a vízkészletet, a biológiai sokféleséget, különösen a honos növény- és állatfajokat, valamint a kulturális értékeket 12 Alaptörvény Alapvetés rész P) cikk (1) és (2) bek. 13 Állam megjelölésű rész 38. cikk 14 ezáltal a nemzeti vagyonról szóló törvény dolog megjelöléséből kiindulva az állam vagy helyi önkormányzati tulajdonában lévő termőföld is (2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról a továbbiakban Nvtv.) 1. (2) bek. a) pont: nemzeti vagyonba tartozik: az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, b) pont: az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog Cikk 18

19 szám * Közjegyzők Közlönye Emellett a föld a szuverenitás megtestesítője, így az ehhez kötődő állami önrendelkezési képesség kiemelkedő fontosságú. 16 A termőföldre vonatkozó hasznosítási előírások és korlátozó rendelkezések a társadalmi szerkezet kialakításában is jelentős szerepet kapnak, hiszen befolyásolják a mezőgazdaságból élők arányát és végső soron az agrárnépesség életminőségét. Létjogosultságának vizsgálatakor nem feledkezhetünk el a fölviszonyok rendezésének sajátos magyar szükségletéről és történelmi determináltságáról. A rendszerváltást megelőzően az agrárgazdaság meghatározó üzemtípusai az állami és szövetkezeti tulajdonban álló nagyüzemek voltak a kistermelők háztáji gazdaságai mellett. A magántulajdonon alapuló nagyüzem, a vállalkozói és családi gazdaságok kialakítása ma is elég lassú ütemben halad. A magyar viszonyok az alacsony termőföldárak és az agrárium alacsony jövedelmezősége miatt még uniós tagállamként sem teszik lehetővé a külföldiek számára történő piacnyitást, így Magyarország erre május 1. napjáig kért és kapott moratóriumot. 17 Végezetül figyelembe kell vennünk, hogy a rendszerváltást követő gazdaságpolitikai intézkedések, az ellentmondásos és joghézagokkal tarkított földjogi szabályozás, valamint a termőföldeket érintő jogügyletek hatósági kontrolljának hiánya olyan visszaélésszerű szerződési módozatokat hívtak életre, amelyek ma zsebszerződés gyűjtőnéven ismertek. A jogalkotó szerzési módozatokat és alanyi kört korlátozó rendelkezéseinek nagy része ezek kontrollját, illetve megakadályozását szolgálja. 3. A zsebszerződések típusai és a felszámolásukra irányuló törekvések A rendszerváltást követően az állami gazdaságokhoz és a mezőgazdasági termelőszövetkezetekhez kényszer útján került földeket és erdőket jelöltek ki kárpótlásul. Akik koruknál fogva, vagy hozzáértés hiányában nem tudtak eleget tenni földművelési kötelezettségüknek eladták kárpótlási jegyeiket. A vevő az eredeti jogosult megbízottjaként vett részt a kárpótlási árverésen. A tényleges adásvétel mindig a derogáció lejártát követően érvényesült és sosem került nyilvánosságra. 18 A 16 Tanka Endre: A föld közérdekű funkcióinak alkotmányvédelmi igénye (in: Tanka Endre-Molnár Géza: Nem én kiáltok, a föld dübörög a nemzeti megmaradás programja a földről és a vizekről, Kairosz kiadó 66.o.) 17 Ennek közösségi jogalapja az EKB kiterjesztő jogértelmezése, amely az általános esélyegyenlőség alapelvét az azonos versenyfeltételek biztosításának követelményeire is irányadónak tekinti (a Lisszaboni Szerződés által fenntartott Római Szerződés 4. Cikke alapján). Románia és Bulgária esetében is hasonló döntés született. Magyarország a csatlakozást követően 7 évre kapott moratóriumot, majd ezt 2010 decemberében újabb három évvel meghosszabbították. 18 Az 1990 és 1994 közötti időszakban ezzel a módszerrel külföldi magánszemélyek is szerezhettek magyar termőföldet, mert tulajdonszerzésüket még nem tiltották. 19

20 Közjegyzők Közlönye * szám zsebszerződések későbbi típusai a külföldiek földszerzésével szemben a Tftv.-ben felállított korlátozó rendelkezések kijátszását célozták. 19 Utóbbiak az adásvétel tilalma miatt színlelt szerződésekkel legalizálták földhasználatukat (szívességi használat, a haszonélvezeti jog átruházása, vételi jog kikötése, haszonbérleti szerződés). A haszonbérleti szerződéssel kombinált termőföldeladás során egy külön okiratban a külföldi számára elővásárlási jogot biztosítottak. Ez az utóbbi dokumentum maradt a zsebekben, mivel elővásárlási jogot joghatályosan csak a jövőben jogszerűen megszerezhető dolog adásvételére lehet kikötni. Nyugat-Dunántúlon az ilyen megállapodások miatt a szövetkezetek léte is veszélybe került, ugyanis a gazdálkodók a kedvezőbb külföldi ajánlatot elfogadva tömegesen mondták fel a velük kötött bérleti szerződéseiket. 20 Kedvelt módszer volt az előszerződéssel kombinált kölcsönszerződés, amelynek megszűnését a derogáció lejártához kötötték, és erre az időpontra adásvételi előszerződést kötöttek egymással. Népszerű volt a társasági forma 21 létrehozása a nagyobb termőföldmennyiség megszerzése érdekében, majd a jogutód nélküli megszűnés a tagok osztatlan közös tulajdonának egyidejű felosztásával. Néhány esetben dátum nélküli szerződések és olyan zsebszerződés-típusok is létrejöttek, amelyek az adásvételhez kapcsolódó elővásárlási jogok kijátszására irányultak, és a vevők csere, ajándékozás, tartási szerződés, apportálás vagy végrehajtási árverés útján jutottak termőföldhöz. A földspekuláció másik formáját képezte a Tftv. által termőföldnek nem minősülő tanyák külföldiek általi megszerzése, és ezáltal nagy mennyiségű termőföld átjátszása. Az önkormányzatok korlátlan tulajdonszerzési képessége is segítette a külföldieknek földhöz jutását. Az így felvásárolt földtulajdon belterületbe vonásával a befektető nyilvántartási bejegyzés mellett, korlátozások nélkül jutott földhöz. További nehézséget jelentett, hogy a földhivatal amennyiben a Tftv.-beli korlátozások megszegésével készült szerződést észlelt a bejegyzést határozattal elutasíthatta, ez azonban nem eredményezett az eredeti állapot helyreállítására irányuló kötelezettséget. Az ilyen atipikus zsebszerződés 22 kötelmi hatállyal továbbra is érvényben maradt a felek között. 19 a Tftv július 27. napi hatályba lépését követően jelentek meg tömegesen ezek a szerződések 20 ilyen a fertődi Zöld Mező Szövetkezet példája (Dr. Olajos István és Dr. Szalontai Éva: Zsebszerződések a termőföld-tulajdonszerzés területén, Napi Jogász 2001 Október 5 o.) 21 pl. erdőbirtokossági társulat 22 Dr. Jójárt László: Tulajdonszerzési tilalmak és korlátozások termőföldre és azok ellenőrzése c. cikkét (Magyar Jog, szám o 20

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció I. Az új polgári perrendtartás megalkotásának szükségessége Új polgári perrendtartást szükséges

Részletesebben

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN* Drinóczi Tímea** A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN I. rész: A MAGÁNTULAJDONOSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A tulajdoni garancia

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Dr. Sarkadi Anikó Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Az ingatlan-nyilvántartás külső és belső rendszerének sajátosságai Az ingatlan-nyilvántartásról,

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október 5. oldal Nyerges József Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban

Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 289 HALMÁGYI CSABA Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban A biztosítéki célú vételi jognak a

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

A devizahitel jogi alapkérdései

A devizahitel jogi alapkérdései 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 371 GÁRDOS ISTVÁN NAGY ANDRÁS A devizahitel jogi alapkérdései Ez a cikk a devizahitelekkel kapcsolatban az ügyfelek számára végzett gyakorlati munkánk során néhány

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben