Nemzetközi jog II. Belső jog Nem anyagi jog nem eljárási jog - A nk. gazdasági kapcsolatok joga: Nemzetközi eredetű Anyagi (vagy eljárási is lehet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi jog II. Belső jog Nem anyagi jog nem eljárási jog - A nk. gazdasági kapcsolatok joga: Nemzetközi eredetű Anyagi (vagy eljárási is lehet)"

Átírás

1 Nemzetközi jog II. ÁLTALÁNOS RÉSZ Nemzetközi magánjog A nemzetközi magánjog azoknak a szabályoknak az összessége, melyek külföldi elemet tartalmazó vagyoni, illetve munka- és családjogi viszonyokat szabályoznak. Elhatárolása a nemzetközi (köz)jogtól Nemzetközi jog: szuverén államok közötti kapcsolatot szabályoz Nemzetközi magánjog: magánszemélyek vagyoni, és ezzel összefüggő nem vagyoni, illetve családi viszonyait szabályozza. Az állam jellemzően nem vesz részt a jogviszonyokban, vagy ha igen, nem szuverénként, hanem egyszerű jogi személyként lép fel. Kialakulásának feltételei területileg elhatárolt államok kialakulása (görög poliszok jogrendszere azonos volt) amelyek önálló és egymástól különböző jogrendszerrel rendelkeznek, a társ. gazd. viszonyok fejlettsége, élénk nk. kereskedelem az államok egymást egyenrangúnak ismerik el. Az újabb kori változások nemzetállamok megszilárdulása kereskedelmi forgalom növekedése (termelés) robbanásszerűen nőtt közlekedés könnyebbé válása kommunikációs forradalom új jogviszonytípusok: nemzetközi vállalatok, nk. kooperációs szerződések, exporthitelek, hitelbiztosítás, stb. komplexebb jogviszonyok, precízebb szer A külföldi jogviszony lehetséges kezelési módjai: Belső jog alkalmazása Más állam jogának alkalmazása Közös jog (egyezmény) alkalmazása Jogharmonizáció Ókori Rómában már alkottak idegenjogot ez az ott lakó idegenekre vonatkozott nk szoksásjoggyűjtemények A nk magánjog és a nk gazdasági kapcsolatok jogának elhatárolása - A kollíziós jog: nem nk, hanem belső jog Belső jog Nem anyagi jog nem eljárási jog - A nk. gazdasági kapcsolatok joga: Nemzetközi eredetű Anyagi (vagy eljárási is lehet) A kollíziós tényállás A jogügyletben olyan lényeges, külföldi elem van, esetleg ésszerűbb, igazságosabb lehet külföldi állam jogrendszere alapján eldönteni a kérdést. A kollízió létrejöttének módja a) a tényállás egyes elemei különböző jogrendszerek alá tartoznak b) statútumváltás: a tényállás ugyanazon eleme időben változik. Melyik állam jogrendszere? A kollíziós szabály megmutatja, hogy melyik esetben milyen módon döntsük el, hogy melyik állam joga alkalmazandó. anyagi jog: a jogvita érdemi eldöntésére szolgáló szabályt tartalmazó jogszabály eljárási jog: a hatóság eljárásának szabályait megállapító jogszabály (pl. határidők) kollíziós jog: megjelöli azt a jogrendszert, amelyet az eljáró fórum alkalmaz A kollíziós szabály alkalmazása A kollíziós szabály rámutat (utal) a külföldi jogrendszerre, amelyet alkalmazni rendel. Ezt kapcsoló elv alkalmazásával teszi. A kapcsoló elv absztrakt módon kapcsolatot teremt a tényállás és a jogrendszer között. A kollíziós szabály meghatározott tényállás esetén a kapcsoló elv által rendelt jogrendszer alkalmazását rendeli el. A főbb kapcsoló elvek lex fori az eljáró fórum joga (forum shopping, kisegítő jog) lex personae személyes jog a) lex patriae állampolgárság joga b) lex domicilii lakóhely joga (tartózkodási hely joga, jogi személyeknél bejegyzés, székhely joga)

2 lex rei sitae: dologi jog: a dolog fekvési helye szerinti jog. lex obligationis: szerződések kötelmek joga a) lex pro voluntate felek által választ jog b) lex loci actus a cselekmény helye szerinti jog, ez lehet: - lex loci contractus, a szerződéskötés helye vagy - lex loci solutionis a teljesítés helye Károkozás esetén: lex loci delicti comissii, a károkozás helyén, vagy a kár bekövetkezésének helyén. Joghatóság A hatóság vagy bíróság jogosultsága a konkrét ügyben való eljárásra, a nemzetközi elemekre és az államhatalom területi és személyi hatályára tekintettel. (hatáskör: hatóság vagy bíróság jogosultsága a konkrét ügyben való eljárásra, az ügy tárgyára tekintettel. illetékesség: hatóság vagy bíróság jogosultsága a konkrét ügyben való eljárásra, a területi fekvésre tekintettel.) Általános joghatóság Magyar bíróság eljárhat bármely ügyben, ha az alperes vagy az alperesek egyikének lakhelye, székhelye, kizárólagos tartózkodási helye belföldön van. Szerződéssel összefüggő jogviták esetében akkor is, ha a teljesítés helye belföld. A jogszabály további eseteket sorol fel. Kizárólagos joghatóság Kizárólag magyar bíróság járhat el pl.: belföldi ingatlannal kapcsolatos dologi jogi, vagy bérletet, magyar áp. örökhagyó belföldi hagyatékát, Magyar Államot vagy állami szervet érintő eljárásban, stb. Azaz külföldi állam eljárását, ítéletét belföldön nem ismerik el. Kizárt joghatóság Mo.on diplomáciai képviselőként eljáró vagy más mentességet élvező külföldi ápral szemben, külföldön kiállított okirat vagy értékpapír megsemmisítése külföldi székhelyű társaság alapításával, megszűnésével, fizetésképtelenségével kapcsolatos, stb A kollíziós szabály alkalmazása A bíróság észleli a külföldi elemet. felhívja az évi 13. tvr-t, és megvizsgálja, hogy van-e joghatósága. minősíti a tényállást, hogy a tvr. rendelkezéseit alkalmazni tudja. dönt azokban az előkérdésekben, melyek a kapcsoló elvet felhívó tényállási elemet meghatározzák. alkalmazza a kapcsoló elvet: - tájékozódik a másik állam jogáról - alkalmazza a másik állam jogát. Az eljárásban alkalmazott jogok Lex fori: a kollíziós jog, eljárási jog. Lex causae: az utalás során megállapított külső jog. harmadik jogrendszer: pl. imperatív szabályok alkalmazása Minősítés Ha a két jogrendszer nem ugyanúgy helyezi el rendszertanilag a jogintézményt (pl. elévülés), vagy az egyikük nem ismeri a jogintézményt, (pl. trustee) Kérdés: lex causae, vagy lex fori alapján minősítsük az esetet? lex causae alapján: - paradoxont idéz elő: nem tudjuk, melyik a lex causae, amíg a kollíziós jogszabályt nem alkalmaztuk. - ha a belföldi jog nem ismeri a jogintézményt (pl. trustee), a kapcsolás továbbra sem lehetséges Bartin Rabel: jogösszehasonlítás Kegel: a jogintézmény céljának vizsgálatával (teleologikus minősítés) funkcionális minősítés: a jogintézmény funkciójának vizsgálatával Praxis: lex fori szerinti minősítés

3 Magyar jogszabály: lex fori szerint, de ha szükséges, a külföldi jogot is figyelembe véve. Másodlagos minősítés A minősítés eredménye, hogy megtaláljuk a megfelelő kapcsoló szabályt. Így megtudjuk, melyik jogrendszert kell alkalmazni. (Mivel ezt korábban még nem tudhatjuk, a lex causae szerinti minősítés ördögi kört [circulus vitiosus] eredményez.) Ha a felhívott jogrendszer más, mint a minősítéshez alkalmazott jrsz, szükség lehet másodlagos minősítésre is ahhoz, hogy a felhívott jogszabályt alkalmazni tudjuk. Renvoi (vissza- vagy továbbutalás ) A felhívott külföldi jogrendszerbe a külföldi jogrendszer kollíziós joga is beleértendő, vagy csak az anyagi jog? A magyar jog a visszautalást elfogadja, a továbbutalást nem. Anglia: foreign court doctrine: mindig az ellenkezőjét teszi, mint a felhívott jogrendszer állama. A nemzetközi kollíziós jogi egyezmények kizárják a renvoi-t. Csalárd kapcsolás Ha a felek mesterségesen idéznek elő egy külföldi elemet a tényállásban, vagy színlelik a külföldi elem létét a tényállásban, azzal a céllal, hogy egy kapcsoló szabály alkalmazását előidézzék, megkerülve ezáltal az egyébként irányadó jogszabályt. Az így felhívott külföldi jog nem alkalmazható. Közrend A közrendi szabályok egy jogrendszer társadalmi-gazdasági-politikai berendezkedésének alapjait teremtik meg, és védik. Ha a felhívott jogszabály a fórum közrendjét sérti, nem alkalmazható. A tényleges sérelem feltételezi az érdemi kapcsolatot a fórum jogrendjével. A közrend védelme: a) Imperatív szabályok alkalmazása révén: ezek feltétlen alkalmazást kívánnak. A belső jog része, nem a nemzetközi jogra irányul. b) Közrendi záradékkal: a nemzetközi magánjog kitétele: nem alkalmazható a külföldi jogszabály, ha a magyar közrendbe ütközik. Viszonosság Általában nem feltétele a külföldi jog alkalmazásának. Ha jogszabály ezt előírja, vélelmezni kell. Ha jogszabály megkívánja a bizonyítását, az igazságügy-miniszter ad tájékoztatást fennállásáról. A külföldi jog alkalmazásának problémái Köteles-e a bíróság hivatalból külföldi jogot alkalmazni? a) nem, csak a felek kérésére: angolszász, spanyol, latin-amerikai b) nem, de jogában áll, különösen ha a felek kérik: 1988-ig francia c) igen: magyar, osztrák, német, olasz, francia, brazil. A felek közösen kérhetik, hogy a bíróság tekintsen el a külföldi jog alkalmazásától, és helyette a magyar jogot alkalmazza. Hogyan alkalmazza a bíróság a külföldi jogszabályt? a) az érdekelt fél bizonyítja annak tartalmát. b) hivatalból tájékozódik annak tartalma felől: - szakértők, - a felek - az igazságügy-miniszter tájékoztatása alapján c) 1968 Európai Egyezmény a külföldi jogról történő tájékoztatás kölcsönös előmozdítására. (Mo.: 1990) Nem alkalmazható a külföldi jog, ha: a tartalma nem állapítható meg; a jogkérdésre nem tartalmaz választ; a közrendbe ütközik; a felek mellőzését kérik; viszonosság hiánya esetén, ha jogszabály megköveteli;

4 csalárd kapcsolás esetén. Mit alkalmazzon a bíróság helyette? analógia útján a külföldi jogban találjon választ; keressen másik kapcsoló tényezőt; alkalmazza a lex fori-t. lex ~: causae: az utalás során megállapított külső jog domicilii: lakóhely joga (tartózkodási hely joga, jogi személyeknél bejegyzés, székhely joga) fori: az eljáró fórum joga (forum shopping, kisegítő jog) a kollíziós jog, eljárási jog loci actus:a cselekmény helye szerinti jog loci contractus, a szerződéskötés helye loci delicti comissii: Károkozás esetén: a károkozás helyén, vagy a kár bekövetkezésének helyén loci solutionis: a teljesítés helye obligationis: szerződések / kötelmek joga patriae: állampolgárság joga personae: személyes jog pro voluntate: felek által választ jog rei sitae: dologi jog: a dolog fekvési helye szerinti jog. TÖRTÉNETI RÉSZ Római kor Római polgárság kérdése: Római polgár fogalma nagy becs volt Kevesen voltak teljes jogú római polgárok - nők soha nem váltak teljes jogú római polgárrá. Oka: apai hatalom alatt álltak, majd a házasságkötéssel a férj hatalma alá kerültek - ff teljes jogú római polgárrá csak az apai hatalom alóli kiszabadulással váltak Egy idő után megszaporodtak az apagyilkosságok, ennek következtében - ff apa felszabadíthatta az apai hatalom alól (emancipáció ) Nem ismerték el a többi állam jogát egyenrangúnak, sőt a külföldi személyeket sem. Ius peregrinus: - idegenek joga - róma által alkotott jog, melyeket az idegenekre alkalmaztak Feudalizmus Törzsi jog: - vándorlás terület fogalma kizárt Területi jog: - letelepedés területhez kötődik a jog, az embert - a tulajdon és a hatalom alapja a föld - hűbérurak adót fizetnek a királynak, de saját területükön kiskirályok - nincs kereskedelem, tipikus az önellátó gazdálkodás Kánonjog: - egyházjog - családjogban alkalmazták Nemzetközi kereskedelem elhanyagolható Reneszánsz század Szó jelentése: újjászületés antik kultúra újjászületése Észak- itáliai városok, virágzó kereskedelem Római jog újjáéledése: Justinianus kódexének értelmezése, glosszátorok, posztglosszátorok Városi jogszabályok, statútumok Accursius: Glossa Ordinaria c. mű - az első kollóziós gondolkodásmódú jogtudós - egyenrangú jogrendszerek ütköznek és azt kell alkalmazni, amely alkalmas az adott jogviszonyra Statútumelmélet században dolgozták ki az elméletet, Bartolus, Baldus Lényege: a jogszabály tartalmából következtetet az alkalmazási területére személy: perszonálstatútum dolog: reálstatútum cselekmény: vegyes statútum 16. sz. francia jogtudomány Dumoulin: - feudális széttagoltság ellen - a személyes statútumokat részesítette előnybe d Argentré: - a reálstatútumok híve Németalföld ( Hollandia ): - első olyan állam, amely tudatosan vívta ki függetlenségét

5 - először jelenik meg a köztársasági eszme, önigazgatás, függetlenség - Comitas gentium tana: német udvariasság elve udvariasságból alkalmazni a jogot Újkor Nemzetállamiság, kódexek megszületése ( 1804 Code Civil, ABGB ): a nkmj egyre különbözőbbé vált Felmerül az egységesítés igénye ( máig csekély eredménnyel ) 19.sz. Savigny: - Római jogra alapozott - Minden jogviszonynak van egy igazi hazája, ahová tartozik sitz - Nem az udvariasság, hanem az ésszerűség legyen a külföldi jog alkalmazásának az alapja Mancini: olasz egység idején - Nem államok, hanem nemzetek - Nem lakhely, hanem állampolgárság - Jogválasztás elvének kiválasztása szerződésben a felek által kiválasztott jogot kell alkalmazni Anglia Kezdetben utazóbírák járták az országot sok vele a probléma központosítani kell Comon Law Kezdetben nem hajlandóak külföldi jogot alkalmazni A században szivárog csak be Németalföldről a Comitas gentium joga Usa Tagállamok közötti különbságek Írott jog nincs, csak csak bírói jog Restatementek ( ajánlások ) Kapcsolódó elvek elvetése Better law a bíró tudja, hogy melyik a legjobb jog A nkmj válsága Oka: 1. A világkereskedelem növekvő volumene - Nk-i kereskedelem tömegessé vált - 20.sz. nk-i kereskedelem követhetetlenné vált 2. A magánjog közjogiasodása ( állami ellenőrzöttség, szociális piacgazdaság, versenyfelügyelet ) - a gazdaság törvényeit a piac szabja meg - ez már nem szabadversenyes kapitalizmus, mert ott csak egy maradhat - minnél több túlerőre tesz szerepet egy gazdasági szereplő, a többi kipusztul mellőle - igény van arra, hogy az állam beavatkozzon - a közjogi szabályok keresztültörnek a magánjog szabályain és feltétlen érvényesülést kívánnak Reformelméletek Túl kazuisztikus ( minden esetet különkülön szabályoz ) és rugalmatlan a szabályozás, helyette generálklauzulákat kellene alkalmazni ( általános elveket adni, amelyek alapján a bíró szabadon dönt ). II. Gyakrabban alkalmazni kisegítő jogot: erre tágabb lehetőséget biztosítani a bírónak, de úgy hogy a szabályozás alapvonalát megtartaná III. Különkapcsolás: a külföldi jogot akkor is figyelembe kell venni, ha a kapcsoló elv nem arra utal Pl. imperatív szabályok IV. Kollíziós jog ( nem ad választ az igaszságosságra, kerüli a nkiség problémáját) helyett anyagi jogszabályokat alkalmazni A) egyezményeket B) amelyeket direkt nk. viszonyokra tervezetek ( pl. külker jogviszony ) KÜLÖNÖS RÉSZ Személyes jog Kapcsolódó elvek: meghatározzák, hogy melyik jogot kell alkalmazni Személyes jogon belül a kapcsolódó elvek: lex patriae állampolgárság joga lex domicilii ha nincs áp., vagy több is van ha nincs lakóhelye: szokásos tartózkodási hely DE! ha több áp. ból egyik magyar, akkor a magyar jogot alkalmazzuk Ha több lakhelye van, és egyik belföldön, akkor a magyar jogot alkalmazzuk

6 Ha több lakhelye van, és mind külföldön, akkor amellyel a legszorosabb a kapcsolata Magyar törvény szerint: - Személyes jog az áp. joga - Hontalan, több áp. esetén lakóhely, majd szokásos tartózkodási hely Menedékjogot élvező személyi állapotára a magyar jog az irányadó, bizonyos segélyszerű intézkedésekre jogosult A személyes jog megállapítására az elbírálás időpontja irányadó Jogképesség Minden ember jogokat és kötelezettségeket szerezhet Személyes jog szerint kell elbírálni Általános, egyenlő, nem lehet róla lemondani. A nkmj. A külföldi áp. és a hontalanokat is ugyanúgy jogképesnek tekinti, mint a belföldieket. Közrendi szabály: - Alkotmány A Magyar Köztársaságban minden ember egyenlő - Ptk. A jogképességet nem lehet korlátozni. - Nkmjtvr. Ha egy szabály a Mk elveivel ellenkezik, azt nem lehet alkalmazni. Különbségek a kezdete és a vége tekintetében lehetnek: - Megszűnik: halállal - Keletkezése: fogamzással, amennyiben a gyermek élve születik (pl. Spo. 24 órás életbenlét) Cselekvőképesség Adott személy a saját cselekedetei révén szerezhet magának jogokat és kötelezettségeket Személyes jog szerint kell elbírálni DE! Az a nem magyar áp., aki személyes joga szerint nem cselekvőképes de a magyar jog szerint igen, cselekvőképenek kell tekinteni, ha az ügylet jogkövetkezményeinek Magyarországon kell beállniuk a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körében pl. 19 éves német lány magyarországon cselekvőképes Vállalkozások Magánszemély gazdasági tevékenységére: - ahol a működést engedélyezték - ha ilyen nincs, vagy több is van: ahol a központi ügyvezetés helye van Jogi személy: - ahol nyilvántartásba vették - ha ilyen nincs, vagy több is van: a székhely joga - ha székhelye sincs, vagy több is van: a központi ügyvezetés székhelye Statútum: különféle jogelvek Genetikus statútum: származásra, jogi személy létrejöttével kapcsolatos ügyekre utal (pl. a társaság létrejöttével kapcsolatos jsz., ki az ügyvezető ). Működő jogi személyre már nem vonatkozik. Kontrollelmélet II. vh után kialakuló elmélet, a magyar jog nem alkalmazza A társaságot ténylegesen irányító személyek honossága is releváns lehet Mögé kell nézni a társasági jogi fátyolnak. A társaság jogi személy, amelynek van egy honossága, de kik is vannak mögötte, akiknak szintén van egy honossága. Ha egy Mo-on bejegyzett cég tulajdonosa külföldi adókedvezményt élvez Beruházásvédelem terén a pozitív kontrollelméletet alkalmazzuk Az állami immunitás v. polgári jogi jogalanyiság Felelősségre vonható e az állam jogilag? Az államra más állam joga nem alkalmazható, kivéve ha: - hozzájárult - külföldi ingatlan esetében - külföldi gazdasági szervezetbe történő érdekeltség esetében. Más államnak nincs az állam felett joghatósága. Funkcionális immunitás v. abszolút immunitás Királyság: szuverenitást az állam testesíti meg Középkor: abszolút immunitás, az állam még a magánjogi tevékenységében is teljesen szuverén Az államnak két arca van: - közjogi ( iure imperii ) Köztársasági elnök, Miniszterelnök - magánjogi ( iure gestionis ) KVI Ha az állam gazdasági viszonyokba bocsátkozik, akkor nem élvez több jogot, mint szerződő partnerei. Állami vállalatok kérdése: Kiterjed e rá az immunitás? Pl. Iráni nagykövetség No-ban, az

7 épületen belüli munkálatok elvégzése után nem tudta kifizetni a munkát. A javítóvállalat végrehajtást indított ellene, melynek eredményeképpen megállapították, hogy kötelesek fizetni, azaz nem illeti meg őket az immunitás. A magyar államot polgári jogi viszonyaiban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság képviseli Személyhez fűződő jogok Személyes jog szerint DE! jogsértés esetén a jogsértés helyén és idején Viszont ha a jogosultra nézve a magyar jog kedvezőbb, akkor a magyar jogot kell alkalmazni. Dologi jog Dologi jog és kötelmi jog keveredése esetén ezeket el kell választani. Alapja: melyikkel kapcsolatban merült fel a jogi kérdés lex rei sitae a dolog fekvési helye: a joghatást kiváltó tény időpontjában elbirtoklás esetén ( ingó 10 év, ingatlan 15 év ) - a legutóbbi fekvési hely lex bandi - a lobogó joga: légi, vízi jármű res in transitu a rendeltetési hely joga: fuvarozás alatt álló dolog esetén kényszerraktározás: fekvési hely joga személyes használati tárgyak esetén: Utas személyes joga vállalati jogutódlás: A jogelőd személyes joga ( kivéve ingatlan ) A rendelkező bíróság/ hatóság joga: bírósági/hatósági határozat útján történő tulajdonszerzés Államosítások: - Szocializmus idején. Viták, mert a külföldi tulajdonokat is államosítani akarták. nem működött as évek USA- Államnak szuverén joga van az államosításhoz. Államosítások a nagy stratégiai iparágakra vonatkoztak ENSZ Államnak az államosításokhoz való jogát elismeri, DE a kompenzáció kívánatos dolog Kötelmi jog lex pro voluntate választott jog lex loci contractus szerződéskötés helyének joga lex loci solutionis a teljesítés helye lex obligationis általában a szerződés joga Jogválasztás anyagi jogi jogválasztás: csak az egyébként irányadó jog diszpozitív szabályai helyett választhatnak más jogot. kollíziós jogi jogválasztás: a teljes jogrendszer helyett egy másikat választhatnak. (kiv. imperatív normák) statikus v. dinamikus jogválasztás Imperatív szabályok amelyeknek figyelembevételét a jogrendszer akkor is elvárja, ha egyébként másik jog vonatkozik az esetre. Pl. fogyasztóvédelmi szabályok. munkajogi szabályok Jogharmonizációs törekvések anyagi jogegységesítés: Bécsi Vételi Egyezmény (ENSZ); szerződési mintaszabályok (UNIDROIT) kollíziós jogegységesítés: Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia, Római Egyezmény (EU) szokványok: Incoterms (ICC) Római Egyezmény (EU) a szerződéses viszonyokra irányadó jog meghatározásáról ha a szerződés egy államhoz kapcsolódik, de a felek egy másik jogrendszert választanak, az első állam fogyasztóvédelmi szabályait nem lehet mellőzni. hatálya: ingó dolgok adásvétele, szolgáltatások, ezekhez kapcsolódó hitelés kölcsönszerződések. - Ha az első államban, a fogyasztó szokásos tartózkodási helyén megelőzte ajánlat, reklám, - a fogyasztó ott végezte el az előkészületeket - a kötelezett ott vette át a megrendelést, - a kötelezett a vásárlás céljából szervezte a fogyasztó utazását. A legjellemzőbb szolgáltatás elve A jellemző szolgáltatást nyújtó fél lakóhelye, szokásos tart. helye, székhelye, telephelye.

8 Jellemző szolgáltatás: a pénzszolgáltatás ellenében végzett másik szolgáltatás. Amennyiben több jellemző szolgáltatás is van: a legjellemzőbb, vagy nincs: A legszorosabb kapcsolat helye. A nkmjtvr. felsorolja a főbb szerződéstípusokat, nevesítve a jellemző szolgáltatást nyújtót. Kivételek: lex rei sitae ingatlanra lobogó joga vízi és légi járműre lex loci solutionis (teljesítési hely): vállalkozási, tartási, életjáradéki szerződésre, értékpapíron alapuló kötelezettség fennállására, terjedelmére. lex loci contractus (szerződéskötés helye): tőzsdén, versenytárgyaláson kötött szerződésre. Társasági szerződésre: ahol a tevékenységét kifejti. Átvétel során tanúsítandó megvizsgálási kötelezettségre az átvétel helyének joga irányadó. Értékpapírokra értékpapíron fennálló kötelezettség: teljesítés helye kötvény: a kibocsátó személyes joga dologi jogot megtestesítő értékpapír: dologi jogi szabályok szerint, tagsági jogot megtestesítő értékpapír: jogi személy személyes joga szerint. Fogyasztói szabályok Római Egyezményből átvett szabályok szerint, ha a felek egyébként nem választanak jogot, azaz: ahol a fogyasztó lakhelye,. szok.tart.helye van, ha - ott reklámot tettek közzé, és ott tette meg a szerződés megkötésére vezető cselekményeket, - ott kapott a másik fél megrendelést, - az eladó utazást szervezett a f. számára a szerződés megkötése céljából. A fogyasztóvédelem imperatív szabályait nem a nkmjtvr, hanem a Ptk. tartalmazza. A szerződés érvényessége Alaki: ha a szóbajöhető bármelyik jogrendszer szerint érvényes, tehát: - lex pro voluntate (a választott jogrendszer) - ennek hiányában a nkmjtvr szerint irányadó jogrendszer, - a lex fori - lex loci contractus (a szerződéskötés helyének joga) - vagy ahol a célzott joghatásoknak be kell állniuk. Szerződések összefoglalás 1. lex pro voluntate választott jog 2. nkmjtvr által nevesített fél lakhelye, stb. valamint a kivételek ( ) 3. ha nem találtunk szabályt, az elsősorban jellemző szolgáltatás kötelezettje lakóhelyének, szokásos tart. helyének, 4. amelyhez a szerződés legszorosabban kapcsolódik. Jogegységesítési törekvések a) kollíziós jogharmonizáció b) anyagi jogharmonizáció Bécsi Egyezmény az ingó dolgok adásvételéről évi 20. tvr. Ha a felek telephelye különböző államokban van, és - a) mindkét fél állama részes az egyezményben, (autonóm) - b) az eljáró fórum kollíziós jogi szabálya olyan állam jogát hívja fel, amely részes, ezért annak a belső jogi szabályai helyett a Bécsi Vételi Egyezmény szabályait kell alkalmazni. Szerződési alakiság: teljes formátlanság elve Mo. fenntartással élt. Alapvető szerződésszegés: - amely a másik félnek olyan hátrányt okoz, - amely őt jelentős mértékben megfosztja a szerződés alapján jogosan támasztott elvárásától. - Mentesül a szerződésszegő fél, ha nem látta előre, és egy ésszerűen gondolkodó hasonló személy azonos körülmények között sem látta volna előre az ilyen következményt.

9 Alapvető szerződésszegés esetén a jogkövetkezmények póthatáridő nélkül érvényesíthetőek. Előzetes szerződésszegés bármelyik fél felfüggesztheti saját teljesítését, ha láthatóvá válik, hogy a másik fél kötelezettségének lényeges részét nem teljesíti - a teljesítési képességének, vagy - hitelképességének súlyos fogyatékosságából, vagy - a szerződés teljesítésének előkészítése, ill. megvalósítása során tanúsított kötelezetti magatartásából. Ha a másik fél biztosítékot ad, a teljesítést folytatni kell. Erre neki lehetőséget kell adni. Kártérítés szerződésszegés esetén A kártérítés nem haladhatja meg azt a veszteséget, amelyet a szerzõdésszegõ fél a szerzõdés megkötésének idõpontjában elõre látott vagy amelyet elõre kellett látnia azon tények és körülmények alapján, amelyekrõl mint a szerzõdésszegés lehetséges következményeirõl az említett idõpontban tudott vagy tudnia kellett. Kamat A magyar gyakorlat szerint a nemzetközi pénzpiacon az adott pénznemre kialakult szokásos kamatláb. Kárfelelősség Lex loci delicti: elkövetés, vagy a kár beállásának a helye represszív funkció: elkövetés. reparatív funkció: kár beálltának helye. USA: better law - jogbizonytalanság Kárfelelősség magyar szabályozás Elkövetés helye, de a kár beálltának helye, ha az a károsultra nézve kedvezőbb. vízi, légi: lobogó joga károkozó és károsult közös lakóhelye. Vétőképesség: személyes jog, vagy a jogsértés helye. Biztonsági v. közlekedési szabályszegés: a károkozó magatartás helye. A kárfelelősség közrendi szabályai Magyar bíróság nem állapíthat meg felelősséget olyan magatartásért, mely magyar jog szerint nem jogellenes, és nem szabhat ki olyan jogkövetkezményt, melyet a magyar jog nem ismer. Öröklés 18. századig a fekvés helyének joga Azután már csak ingatlanokra; ingókra pedig az örökhagyó személyes joga hagyaték feldarabolásának elve. (F, UK, USA, Mo ig) Később: hagyaték egységének elve: egységesen személyes jog. (EU) Favor testamenti elve A végrendelet alakilag érvényes, ha megfelel: - lex fori - ahol a végrendeletet tették - örökhagyó állampolgársága - örökhagyó lakhelye, szokásos tartózkodási h. - hagyaték fekvési helye szerinti jognak. Előkérdés Pl. házasság fennállása, rokoni kapcsolat (pl. apaság) megléte, házassági vagyonközösség Ezekre nem az öröklésre irányadó jogot, hanem az ügyre külön irányadó jogot kell alkalmazni (különkapcsolás). Konzuli teendők öröklés esetén. Családjog A házasság akkor érvényes, ha egyik házasuló fél személyes joga szerint sincs a házasságnak akadálya. Házasságra irányadó jog: - házasfelek közös személyes joga az elbírálás idején. - utolsó közös személyes jog - utolsó közös lakhely joga - lex fori. Válás elbíráláskori közös személyes jog utolsó közös személyes jog ha egyik házastárs magyar, a magyar jog utolsó közös lakhely lex fori

10 Imperatív szabályok A házasságot akkor is fel lehet bontani, ha külföldi jog ezt kizárja, vagy a bontás feltételei abban hiányoznak, de magyar jog szerint megvannak. Külf. jogban előírt feltétlen bontó ok esetében is vizsgálni kell, hogy a házasélet teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e. A bontás nem alapulhat vétkességen. VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS Mikor van helye a választottbírósági eljárásnak? Abban az esetben, ha az érdekeltek legalább egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy a felek az ügy tárgyával szabadon rendelkeznek, és a választottbírósági eljárást a felek szerződésükben kikötötték (önálló választottbírósági szerződésben, vagy egyéb szerződésük részeként, eseti vagy állandó jelleggel). A megállapodást írásba kell foglalni. Milyen előnyei vannak a választottbíráskodásnaknak? A legnagyobb elonyének a gyorsaság tekintheto. A választottbírósági eljárás egy fo-kú, eljárási szabályzata alapján a tanács megalakítását követo hat hónapon belül jogeros és végrehajtható döntést hoz. A zárt tárgyalás lehetosége garantálja az üzleti titok védelmét. Az eljárás elindítása, és lefolytatása jóval rugalmasabb a rendes bírósági gyakorlatnál. A peres felek maguk választják meg bíráikat, ezzel is kizárva az elfogultság lehetoségét. Hogyan lehet igénybe venni? Az eljárást kezdeményező beadványokat, keresetlevelet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság titkárságára kell benyújtani. Címe: 1955 Budapest, Kossuth tér 6-8. Telefon: (1) A választottbíráskodásról általában: eseti (ad hoc): - felek határozzák meg a bírákat állandó (intézményes) - szervezet, pl. kamara mellett működő nemzetközi szerződés által létrehozott, joghatóságát nemzetközi szerződés állapítja meg. Kötelezően tőzsdei ügyleteknél New York 1958 UNCITRAL 1976 Joghatóság Megalapozhatja: önkéntes alávetés (leggyakoribb) törvényi rendelkezés nemzetközi szerződés Nemzetközi jogforrások New Yorki Egyezmény 1958 a külföldi vb. határozatok elismeréséről és végrehajtásáról Genfi Egyezmény 1961 EGB választottbírósági szabályzata (Arbitration Rules) választható UNCITRAL választottbírósági szabályzata 1976 UNCITRAL választottbírósági mintatörvény 1985 jogalkotásra való ajánlás ICC választottbírósági szabályzata 1975 Magyar szabályozás Az eljárás tárgya Írásbeli kikötés Rendes bíróság szerepe A választottbírák A választottbíró kizárása Zárt eljárás, nyelv Egyezség Választottbíróságok Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság Magyar Agrárkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság Budapesti Értéktőzsde és Árutőzsde Állandó Választottbíróság Sport Állandó Választottbíróság

11 Ítéletek elismerése automatikusan jogerős, nem lehet fellebbezni ált. automatikusan elismerik, végrehajtják Kivétel: - súlyos eljárási szabálysértés esetén előny: gyorsabb, mert a felek automatikusan alávetik magukat a döntésnek(egyfokú), a bíró szaktekintélye megvan az adott ügyben, bizalom megvan, bizalmas (titoktartás, zárt tárgyalás) azonban ez sem olcsó UNCITRAL 1985 (ENSZ) létező piaci igény ielégítésére mintatörvény (kiadvány, melyet nem kell megfogadni) 1976 eljárási szabályok (eljárás, nyelv, bizonyítás, hely) Mo-on történő választott bíráskodás - ha a felek ezt kikötötték - ha min. egyik fél gazd. tevékenységet végző jogi személy, és a vita ezzel kapcsolatos (fogyasztói ügyben nem lehet) - és a felek a per tárgyáról szabadon rendelkeznek társaság és tagjai között nem lehet mindig írásban kell (ált. szerződés záradéka) bíróság nem vizsgálja meglétét ha valamelyik fél vitatja: a szerződés még érvényes marad Választott bíró személye nincs képesítési követelmény nem lehet: - 24 év alatti - büntetés alatt álló - jogerős gondokság alatt álló - szabadság vesztés ideje alatt A bíróság összetételét és számát szabadon lehet megállapítani (páratlan legyen) ált. a felek választanak 1-1 személyt és a választottak pedig a harmadikat, ezek közül kerül ki az elnök, A bírók pártatlanok, függetlenek, nem képviselhetik egyik felet sem kizárás: rendes bírósánál lehet kérni, ha: egyik fél bejelenti, vagy a bíró maga kéri ha az egyik fél kéri, a bíró eljárhat még addig, amíg az ő ügyét nem bírálják el a helyi bíróság segíti a választott munkáját eljárás közben a felek bármikor megegyezhetnek, amit ítéletbe foglalhatnak, mely végrehajtható és az ügyben új eljárás nem indítható. Magát az eljárás megelőzi a békéltetés. Felek is kérhetik, vagy a bíróság kijelöl valakit, aki javaslatot tesz, siker esetén ítélethirdetés és vége az ügynek. Ha nem sikerül a békéltetés, megy tovább az ügy, de amit előte nyilatkoztak a felek, semmisnek vehető, nem kötelező, nem használható fel ellene. Joghézag felek vagy a választott bíróság megállapítják az eljárás rendjét Ha így nem sikerül válszt találni, lehet a rendes bíróság szabályait alkalmazni, vagy eldönteni, mit tesznek. A választott bíróság kikötése csak a fórumot köti ki. A bíróknak szabad keze van a döntésben, de a magyar jog csak a magyart ismeri el. Lehetőség van arra, hogy baráti közvetítőként járjon el. méltányosság alapján történő eljárásra, ha a felek erre felhatalmazzák. (saját belátása alapján dönt, nem jogrend szerint) Ítélet megsemmisítése - súlyos szabálysértés esetén megyei ill. fővárosi bíróságtól lehet kérni - nincs cselekvő v. jogképessége valamelyik félnek (nem perképes) - valamelyik fél nem volt szabályosan értesítve az eljárásról - valamelyik fél nem tudta ügyét előterjeszteni - választott bíróság túllépte hatókörét - összetétel nem felel meg a felek választásának, kivéve, ha kikötésük jogellenes - ügy tárgya nem kerülhet válsztott bíróság elé - ítélet maga közrendbe ütközik csak 60 napon belül kérhető (tartalom miatt nem lehet kérni a megsemmisítést) GATT Ált. Vám és Ker. Egyezmény 1947 alapokmány aláírása, de nem ratifikálták, ettől még működött a dolog, központ Genfben eredményes működéstárgyalásokkal valósította meg céljait (multilaterális) ezek neve Round (utolsó Uruguay) tárgyalások sorozata Marakesi szerződés, mely létrehozta a WTO-t + 22 egyezményt és megállapodást GATT 1994: Antidömping Kódex (olcsó áruk elárasztják a piacot, és elzárják a többitől a lehetőséget) Szubvenciós Kódex (támogatás, védőintézkedés: főleg textil és mezőgazd.)

12 Szolg. Ker-ről szóló Ált. megállapodások GATS (szálloda, bank) Szellemi Termékek Ker. Vonása: szerzői jogok Ker. Polit. Felülizsg. Mechanizmus Plurilaterális megállapodások (olyan multilat. megállapodások, melyekben nem vesz minden tárgyaló fél részt) WTO GATT céljainak megvalósulását segíti fő szerve: Ált. Tanács Vitarendező Testület (kétfokú) Ker. Vizsgáló legfőbb szerv: Miniszteri értekezlet 2 évente utolsó csúcstalálkozó: Cancun, mely kudarccal zárt, mert a fejlődő országok összefogtak (G-21), megállapodtak, hogy külön-külön nem kötnek alkut a fejlettekkel (Brazília, India, Kína ) NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA Nemzetközi Szerződések a) államközi b) gazdálkodó alanyok közötti a) bilaterális b) multilaterális A leggyakoribb általános elvek legnagyobb kedvezmény, nemzeti elbánás, viszonosság, diszkrimináció tilalma, infomációcsere, piacvédelmi elvek kereskedelmi képviseletek működésének támogatása, választottbíróság joghatóságáról megállapodás, a fizetések valutaneme, stb. Szokványok A tömegesen ismétlődő, bevált és megszokott szerződési fordulatok, amelyek a szakmában általánosan ismertek, szokványokká válnak. Nevük rövidítésével is lehet utalni rájuk, ami megkönnyíti a megállapodást. INCOTERMS A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC, Párizs) állította össze a szokványok gyűjteményét: Incoterms. Először 1936-ban, utolsó módosítás: 2000 Nem jogszabály, csak szabadon választható szokványok gyűjteménye. bilaterális: kereskedelmi együttműködési egyezmények kontingens megállapodások kormányközi hitelmegállapodások kettős adózást kizáró egyezmények beruházásvédelmi egyezmények multilaterális (pl: GATT, WTO, Valutaalap, Világbank, ENSZ Charta az államok gazdasági jogairól és köt. ről, stb.)

13 Beruházásvédelem 1965 Washingtoni Konvenció beruházási viták rendezéséről: Jamaica-ügy MIGA: a fejlődő országokban eszközölt beruházások védelmére szolgáló biztosítási alap a nem-kereskedelmi kockázatok ellen: állami valutatranszfer korlátozás, kisajátítás, szerződésszegés, háború, polgári zavargások. Pénzreváltható garancia-levelet ad már előre a beruházó kezébe. Elnöke a Világbank elnöke, de pénzügyileg független a Világbanktól. Saját forrásai vannak. Bilaterális egyezmények elvei Hull-standard: tisztességes és méltányos bánásmód, kisajátítás esetén azonnali, teljes kártalanítás. Legnagyobb kedvezmény elve Nemzeti elbánás Szabad átutalás Beruházásbiztosítás Exporthitelbiztosítás Fejlődő országok megsegítése: General System of Preferences (1970 UNCTAD) ENSZ Szervei Közgyűlés Biztonsági Tanács Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) Gyámsági Tanács Nemzetközi Bíróság Titkárság Közgyűlés Valamennyi tagország részvételével működő parlament szerű gyűlés, ahol minden államnak egy szavazata van. (+1600 NGO-nak konzultatív státusza) Biztonsági Tanács A békéért és biztonságért felelős Öt állandó tagja: Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Kína, Oroszország Bármelyiknek vétójoga van. A BT határozatai kötelezőek Szankciók: Bíróság elé utalja, gazdasági szankciók. BT reformja Napirenden a BT reformja. - tagok számának növelése - állandó tagság rotálása vagy megosztása Főtitkár A BT javaslata alapján a Közgyűlés nevezi ki. reprezentatív, képviseleti szerep jelentős egyeztető, békéltető, diplomáciai funkció Az ENSZ szerepe az üzleti életben Export növelés, szerzői jogvédelem, műszaki szabványok, vámügyi bürokrácia csökkentése. Piacgazdasági reformokat segítő intézkedések. ECOSOC A világ harmadik alapvető szerve. Regionális bizottságokban végzi munkáját (pl. Európai Gazdasági Bizottság) UNCTAD ENSZ Kereskedelmi és fejlesztési konferenciája A fejlődő államok követelésére alapították 1964 Nemzetközi árukonferenciák, amelyek áruegyezményeket alkotnak (Cukor-, Kakaó-, Gabonatanács, Ón-, Húsegyezmény) Kvóták, készletezés, ármegállapítás, piaci információs rendszer. OPEC Az ENSZ szakosított szervei: Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Egészségügyi Világszervezet (WHO) Világbank Nemzetközi Valutaalap (IMF) Nemzetközi Polgári Légi Közlekedési Szervezet (ICAO)

14 Egyetemes Postaegyesület (UPU) Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Meteorológiai Világszervezet (WMO) Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) Nemzetközi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap (IFAD) Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA)( az ENSZ égisze alatt álló autonóm szervezet )

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Közjogi természető keretek: belsı nemzeti jogok engedélyezési rendje nemzetközi szerzıdések szokásjog Magánjogi keretek: szerzıdések jogszabályok jogszabálynak

Részletesebben

Nemzetközi magánjog 1.

Nemzetközi magánjog 1. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Nemzetközi magánjog 1. Knapp László knapplaszlo@sze.hu Nagy Csongor István: Nemzetközi magánjog. Második,

Részletesebben

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.)

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) JOGHATÓSÁG Joghatóság Joghatóság mibenléte Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) A joghatóság fennállása, mint először eldöntendő kérdés Joghatóság:

Részletesebben

Nemzetközi magánjog 1.

Nemzetközi magánjog 1. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Nemzetközi magánjog 1. Knapp László knapplaszlo@sze.hu Nagy Csongor István: Nemzetközi magánjog. Második,

Részletesebben

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Debrecen, 2015. November 4. Polgári eljárásjogok -Definíciók Polgári eljárásjog Nemzetközi polgári

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

33. szám Ára: 6, Ft A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. I. Fõrész. Törvényerejû rendelet

33. szám Ára: 6, Ft A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. I. Fõrész. Törvényerejû rendelet MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1979. május 31., csütörtök 33. szám Ára: 6, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1979. évi 13. tvr. A nemzetközi magánjogról I. Fõrész Törvényerejû rendelet

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9.

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9. AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA d r. R á k V i k t o r B u d a p e s t, 2 0 1 6. s z e p t e m b e r 2 9. végrehajtási jogcímhez jutás önálló, alternatív igényérvényesítési eljárás európai

Részletesebben

JOGRENDSZER, JOGÁGAK

JOGRENDSZER, JOGÁGAK JOGRENDSZER, JOGÁGAK I. A jogrendszer fogalma és típusai II. A jogrendszer tagozódása III. A jogágak I. A jogrendszer fogalma és típusai 1. Jogrendszer: az adott állam jogszabályainak rendezett összessége

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán Vezető tisztségviselő felelőssége Csehi Zoltán 2014.5.13. 1 Vezető tisztségviselő felelőssége Nem csak társasági jogi kérdés! A kódex vonatkozó normáit együtt kell alkalmazni! Munkajogi szabályok! 2 2

Részletesebben

Üzleti jog III. JOGRENDSZER, JOGÁGAK. Üzleti jog III. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1

Üzleti jog III. JOGRENDSZER, JOGÁGAK. Üzleti jog III. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Üzleti jog III. JOGRENDSZER, JOGÁGAK Üzleti jog III. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet I. A jogrendszer fogalma és típusai II. A jogrendszer tagozódása III. Jogágak Üzleti jog III. BME GTK Üzleti

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél?

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Vannak olyan határokon átnyúló ügyletek, amelyek esetében nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az adott ügylettel kapcsolatos

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat!

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGI ISMERETEK 2. témakör: jogviszony (alanya, tárgya, tartalma) jogképesség cselekvőképesség Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGVISZONY. Emberek Kinek-minek a magatartását

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA,

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, 1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, A BÜNTETŐ TÖRVÉNY VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI Btk. 2-4., 1/1999. Büntető jogegységi határozat A törvény hatálya arra a kérdésre ad választ, hogy mikor, hol és kivel

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a nemzetközi magánjogról

T/ számú. törvényjavaslat. a nemzetközi magánjogról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/14237. számú törvényjavaslat a nemzetközi magánjogról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2017. február 2017. évi törvény a nemzetközi magánjogról I. Fejezet

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

A nemzetközi jog forrásai

A nemzetközi jog forrásai A nemzetközi Bíróság Statútumának 38. cikke A nemzetközi jog forrásai Előadás-vázlat Sonnevend Pál 1. A Bíróság, amelynek az a feladata, hogy az eléje terjesztett jogvitákat a nemzetközi jog alapján döntse

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/a 2013. évi V. törvényen alapuló speciális kollégiumon/konzultációkon leadott anyag.

Részletesebben

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI Nobilis Benedek főosztályvezető Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály Kettős adóztatás elkerülésének eszköztára

Részletesebben

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete A kis értékű követelések európai eljárása A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete Célja: - a hozzáférés megkönnyítése - a jogviták rendezésének egyszerűsítése, gyorsítása - az ítéletek elismerésének

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2011/0059(CNS) 2.4.2012 MÓDOSÍTÁS: 24-37 Véleménytervezet Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban a 44/2001/EK és a 2201/2003/EK Rendeletek alapján. Dr. Nyilas Anna

A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban a 44/2001/EK és a 2201/2003/EK Rendeletek alapján. Dr. Nyilas Anna A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban a 44/2001/EK és a 2201/2003/EK Rendeletek alapján Dr. Nyilas Anna Jogforrások: 1. Magyar belső jog: 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi

Részletesebben

A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11.

A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11. A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11. Faktoring Magyarországon, ezen belül Global Faktor Zrt (Felhasznált forrás: dr. Molnár Tamás) 100% 90% 80%

Részletesebben

A nemzetközi jog forrásai

A nemzetközi jog forrásai A nemzetközi jog rendszere A nemzetközi jog forrásai nincsen központi jogalkotó szervezet nincsen központilag alkotott jog jogforrás a nemzetközi jogban: 2010. tavasz Dr. Lattmann Tamás azok a formák,

Részletesebben

Munkaügyi bíróság: jogszabály határozza meg, hogy mely perek tartoznak ide. Pp. 349

Munkaügyi bíróság: jogszabály határozza meg, hogy mely perek tartoznak ide. Pp. 349 Joghatóság: melyik állam fog eljárni. Szűkebb fogalma: bíróság vagy más szervnek van joga eljárni milyen típusú bíróság jár el. Hatáskör: helyi vagy megyei bíróságon kezdjük el a pert. Minden helyi bíróság,

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk 2004.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 310/261 7. JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Alkotmány III-434. cikke szerint

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek 2015/2016. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

NEMZETKÖZI KOLLÍZIÓS MAGÁNJOG

NEMZETKÖZI KOLLÍZIÓS MAGÁNJOG NEMZETKÖZI KOLLÍZIÓS MAGÁNJOG 1. A nemzetközi kollíziós magánjog tárgya: a kollíziós tényállás Nemzetközi kapcsolatok azok a kapcsolatok, amelyek valamilyen okból egy-egy állam határait átlépik, felségterületét,

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A házasság vagyonjogi kérdései 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A törvényes házastársi vagyonközösségi rendszer: Csjt. 27. Csjt. 28. Házassági vagyonjogi rendszer: VEGYES RENDSZER Házastársak közös vagyona

Részletesebben

Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban

Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban Gazdasági jog Német, európai és nemzetközi gazdasági jog Iparjogvédelem Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban Képviselet

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium V e z e t ő j e 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás Európai öröklés és európai öröklési bizonyítvány Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU Rendelete értelmében a 2015. augusztus 17. napját követően elhunyt személyek utáni öröklés vonatkozásában jelentősen

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben A Ptk.-ba beépült bírói gyakorlat Dr. Csűri Éva A vagyonközösséghez tartozó társasági részesedések megosztásának módja I. A gazdasági társasági

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK A KÖTELMI JOG statikus Vagyonjog dologi

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. szeptember 23. Adóhatóság új eszközei Elévülési idő meghosszabítása Adóregisztrációs eljárás

Részletesebben

MAGYAR NEMZETKÖZI KOLLÍZIÓS MAGÁNJOG 1. A NEMZETKÖZI KOLLÍZIÓS PROBLÉMA

MAGYAR NEMZETKÖZI KOLLÍZIÓS MAGÁNJOG 1. A NEMZETKÖZI KOLLÍZIÓS PROBLÉMA MAGYAR NEMZETKÖZI KOLLÍZIÓS MAGÁNJOG 1. A NEMZETKÖZI KOLLÍZIÓS PROBLÉMA I. fejezet A NEMZETKÖZI KOLLÍZIÓS MAGÁNJOG TÁRGYA: A KOLLÍZIÓS TÉNYÁLLÁS 1. A nemzetközi kapcsolatok 2 területe 1) Államok határian

Részletesebben

A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése. Corvinus/BIGIS 2009. február 4.

A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése. Corvinus/BIGIS 2009. február 4. A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése Corvinus/BIGIS 2009. február 4. Külügyi hatalom nemzetközi szerződések kötésének joga aktív és passzív követségi

Részletesebben

Online alternatív vitarendezés

Online alternatív vitarendezés Online alternatív vitarendezés Szőke Gergely László XI. Infokommunikációs Szakmai Nap - Elektronikus eljárások 2010. április 16. Az online vitarendezésről Fogalma Alternatív vitarendezési megoldások részben

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

A rokonság. Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. )

A rokonság. Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. ) A rokonság Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. ) Az apai jogállás keletkezése Vélelmet keletkeztető tények (sorrend!): 1. házassági kötelék (4:99. ) 2.élettársak reprodukciós eljárásban

Részletesebben

6. A nemzetközi szerzıdések joga II.

6. A nemzetközi szerzıdések joga II. 6. A nemzetközi szerzıdések joga II. Nemzetközi jog I. elıadás 2010. 10. 14. Vázlat 1. A nemzetközi szerzıdés kötelezı ereje és teljesítésének biztosítékai 2. A szerzıdések értelmezése a) Az értelmezés

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/gyakorlatokon leadott törzsanyag. Felkészülését segítik az alább megjelölt tankönyvek,

Részletesebben

A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI MAGÁNJOGRÓL SZÓLÓ T/ SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLATRÓL

A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI MAGÁNJOGRÓL SZÓLÓ T/ SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLATRÓL A vélemény elkészítését a pénzügyi támogatása tette lehetővé. A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI MAGÁNJOGRÓL SZÓLÓ T/14237. SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLATRÓL 2017. március 7. www.lmbtszovetseg.hu A

Részletesebben

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011 A viták békés rendezése Az erőszak tilalma Komanovics Adrienne, 2011 1 I. A viták békés rendezése Komanovics Adrienne, 2011 2 Áttekintés (1) A nemzetközi vita fogalma (2) Jogforrások (3) A viták békés

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

TF Sportmenedzsment és rekreáció Tanszék

TF Sportmenedzsment és rekreáció Tanszék TF Sportmenedzsment és rekreáció Tanszék A SPORT KÖZJOGA I. Alkotmányjog II. Közigazgatási alapok III. Testnevelés és sportigazgatás IV. A sport-munkajog V. Büntetőjogi kapcsolatok TF Az alkotmány éss

Részletesebben

7. A nemzetközi szervezetek. Az ENSZ.

7. A nemzetközi szervezetek. Az ENSZ. 7. A nemzetközi szervezetek. Az ENSZ. 2011. március 24. Nemzetközi jog II. I. A nemzetközi szervezetek története Ókor: amphüktionia Középkor: zsinatok 1814-1815 bécsi kongresszus XIX. század: folyami bizottságok,

Részletesebben

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Vállalatok, melyek a transzferárazási szabályok hatálya alá esnek A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszerek A rendelkezésre álló

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

A tőzsde Kialakulása, szervezete Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel Készítette: Farsang Réka Tartalom Tőzsdéről általában Történeti áttekintés Magyar tőzsde történelme BÉT Szervezeti felépítés Tőzsdetagság

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.)

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) A tájékoztató célja, hogy polgári jog

Részletesebben