A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport"

Átírás

1 A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 00195/06/HU WP 117 1/2006 sz. vélemény az uniós adatvédelmi szabályoknak a számvitel, belső számviteli ellenőrzés, könyvvizsgálati kérdések, korrupció, banki és pénzügyi bűnözés elleni küzdelem terén létrehozott belső visszaélés-jelentési rendszerekre történő alkalmazásáról Elfogadva: február 1-jén Ezt a munkacsoportot a 95/46/EK irányelv 29. cikke hozta létre. Független európai tanácsadó szerv adatvédelmi, valamint a magánélet tiszteletben tartásával kapcsolatos kérdésekben. Feladatait a 95/46/EK irányelv 30. cikke, valamint a 2002/58/EK irányelv 15. cikke határozza meg. A titkársági feladatokat ellátja: Európai Bizottság, Az Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának C Igazgatósága (Polgári igazságszolgáltatás, alapvető jogok és állampolgárság), B-1049 Brüsszel, Belgium, LX-46 01/43 iroda. Honlap:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...4 II. A VÉLEMÉNY KORLÁTOZOTT HATÁLYÁNAK INDOKLÁSA...5 III. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYOK ÁLTAL A VALAMELY VISSZAÉLÉS-JELENTÉSI RENDSZEREN KERESZTÜL MEGVÁDOLT SZEMÉLYEK VÉDELMÉRE HELYEZETT KÜLÖNÖS HANGSÚLY...6 IV. A VISSZAÉLÉS-JELENTÉSI RENDSZEREK ADATVÉDELMI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE A visszaélés-jelentési rendszerek törvényessége (95/46/EK irányelv 7. cikke)...7 i) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges visszaélés-jelentési rendszer létrehozása (7. cikk c) pont)...8 ii) Az adatkezelő jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges visszaélés-jelentési rendszer létrehozása (7. cikk f) pont) Az adatminőség és az arányosság elveinek alkalmazása (az adatvédelmi irányelv 6. cikke)...10 i) A feltételezett szabálytalanságok vagy kötelességszegés visszaélésjelentési rendszeren keresztül történő jelentésére jogosult személyek számának lehetséges korlátozása...10 ii) A visszaélés-jelentési rendszeren keresztül megvádolható személyek számának lehetséges korlátozása...10 iii) A nevesített és bizalmas jelentések ösztönzése a névtelen jelentésekkel szemben...11 iv) A gyűjtött és feldolgozott adatok arányossága és pontossága...12 v) Megfelelés a szigorú adatmegőrzési időszakoknak Világos és teljeskörű tájékoztatás a rendszerről (az adatvédelmi irányelv 10. cikke) A megvádolt személy jogai...13 i) Tájékoztatási jog...13 ii) Hozzáférési, helyesbítési és törlési jog Az adatfeldolgozás biztonsága (a 95/46/EK irányelv 17. cikke)...14 i) Anyagi biztonsági intézkedések...14 ii) A visszaélés-jelentési rendszereken keresztül készített jelentések bizalmas volta A visszaélés-jelentési rendszerek irányítása...15 i) Külön belső szervezet a visszaélés-jelentési rendszer irányítására...16 ii) Külső szolgáltatók igénybevételének lehetősége...16 iii) Vizsgálati alapelvek az EU-ban az uniós vállalatok esetében, kivételek

3 7. Adattovábbítás harmadik országba Megfelelés a bejelentési kötelezettségnek...17 V KÖVETKEZTETÉSEK

4 A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA TEKINTETÉBEN AZ EGYÉNEK VÉDELMÉVEL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT, amelyet az október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1 hozott létre, tekintettel a fenti irányelv 29. cikkére, 30. cikke (1) bekezdésének c) pontjára és (3) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzatára és különösen annak 12. és 14. cikkére, ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT: I. BEVEZETÉS Ez a vélemény iránymutatást tartalmaz arról, hogyan működtethetők a belső visszaélésjelentési rendszerek a 95/46/EK irányelvben 2 foglalt uniós adatvédelmi szabályokkal összhangban. A visszaélés-jelentési rendszerek alkalmazása kapcsán 2005 során Európában felmerült kérdések beleértve az adatvédelmi kérdéseket is száma jól mutatja, hogy e gyakorlat fejlődése valamennyi uniós tagállamban jelentős nehézségekbe ütközhet. E nehézségek nagyrészt kulturális különbségeknek tudhatók be, amelyek viszont olyan társadalmi és/vagy történelmi okokra vezethetők vissza, amelyek egyrészt tagadhatatlanok, másrészt nem hagyhatók figyelmen kívül. A munkacsoport tudatában van annak, hogy e nehézségek részben kapcsolódnak a belső visszaélés-jelentési rendszereken keresztül jelenthető témák skálájának szélességéhez. Azzal is tisztában van, hogy a visszaélés-jelentési rendszerek néhány EU-tagállamban különleges nehézségeket okoznak munkajogi szempontból, valamint hogy e témákban már folyamatban van a munka, ami további figyelmet igényel. A munkacsoportnak azt is figyelembe kell vennie, hogy a visszaélés-jelentési rendszerek működését néhány EUországban törvény szabályozza, míg a tagállamok többségében nincsenek kimondottan e témára vonatkozó jogszabályok vagy rendeletek. Következésképpen a munkacsoport e szakaszban még korainak találja egy, a visszaélésjelentésről szóló általános végleges vélemény elfogadását. E vélemény elfogadásával úgy döntött, azon témákkal foglalkozik, amelyek esetében a legsürgetőbb szükség van uniós iránymutatásra. Fentieket figyelembe véve, valamint a dokumentumban említett okokból e vélemény az uniós adatvédelmi szabályoknak a számvitel, belső számviteli ellenőrzés, könyvvizsgálati kérdések, korrupció, banki és pénzügyi bűnözés elleni küzdelem terén létrehozott belső visszaélés-jelentési rendszerekre történő alkalmazására korlátozódik. 1 2 HL L 281., , 31. o., megtalálható a következő honlapon: A munkacsoport különleges mandátumával összhangban ez a munkadokumentum nem foglalkozik a visszaélés-jelentési rendszerek kapcsán felmerült egyéb, különösen a munkajogot és a büntetőjogot érintő jogi problémákkal. 4

5 A munkacsoport annak tudatában fogadta el ezt a véleményt, hogy az uniós adatvédelmi szabályoknak a belső visszaélés-jelentési rendszerekkel való esetleges összeegyeztethetőségét az előbb említetteken kívül más területek, mint humán erőforrás, munkavállalók biztonsága és egészségvédelme, környezeti károk és veszélyek, valamint bűncselekmények elkövetése esetében is meg kell vizsgálnia. A munkacsoport az elkövetkező hónapokban elemzést végez annak meghatározására, hogy e területeken is szükség van-e uniós iránymutatásra. Ez esetben az e dokumentumban kidolgozott alapelvek egy következő dokumentumban kiegészíthetők vagy módosíthatók. II. A VÉLEMÉNY KORLÁTOZOTT HATÁLYÁNAK INDOKLÁSA Az Egyesült Államok kongresszusa 2002-ben, számos vállalati pénzügyi botrányt követően elfogadta a Sarbanes-Oxley törvényt (SOX). A SOX előírja a köztulajdonban lévő amerikai vállalatoknak és azok uniós székhelyű leányvállalatainak, valamint az Egyesült Államok valamely tőzsdéjén jegyzett nem amerikai vállalatoknak, hogy pénzügyi ellenőrző bizottságukon belül dolgozzanak ki eljárásokat a kibocsátóhoz érkezett, a számvitelre, számviteli belső ellenőrzésre vagy könyvvizsgálati kérdésekre vonatkozó panaszok, valamint a kibocsátó alkalmazottai által névtelenül tett bizalmas, megkérdőjelezhető számvitelre vagy könyvvizsgálati kérdésekre vonatkozó bejelentések felvételére, megőrzésére és kezelésére 3. Ezenfelül a SOX 806. szakasza rendelkezik a nyilvánosan jegyzett vállalatok azon alkalmazottainak a jelentéstételi rendszer használatát megtorló intézkedésekkel szembeni védelméről, akik csalásra vonatkozó bizonyítékokkal szolgálnak 4. A SOX végrehajtásáért felelős amerikai hatóság az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC). E rendelkezések tükröződnek a Nasdaq 5 és a New York-i Értéktőzsde (NYSE) 6 szabályaiban. A Nasdaq vagy a NYSE valamelyikén jegyzett vállalatok évente kötelesek hitelesíteni könyveiket e piacokon. Ez a hitelesítési eljárás magában foglalja, hogy a vállalatok olyan helyzetben vannak, amelyben kijelenthetik, hogy megfelelnek bizonyos szabályoknak, ide értve a visszaélések jelzésére vonatkozó szabályokat is. Azon vállalatokra, amelyek nem felelnek meg e visszaélés-jelentési követelményeknek, a Nasdaq, az NYSE vagy a SEC súlyos szankciókat szab ki. Ami a visszaélés-jelentési rendszerek uniós adatvédelmi szabályoknak való megfelelését illeti, az érintett vállalatokat egyrészt az uniós adatvédelmi hatóságok szankciói fenyegetik, ha nem felelnek meg az uniós adatvédelmi szabályoknak, másrészt az amerikai hatóságok szankciói, ha nem felelnek meg az egyesült államokbeli szabályoknak Sarbanes-Oxley törvény, 301(4) szakasz. A Sarbanes-Oxley törvény 406. szakasza, valamint különösen a fő amerikai tőzsdeintézetek (NASDAQ, NYSE) által elfogadott rendelkezések rögzítik, hogy az e piacokon jegyzett vállalatoknak etikai kódexet kell kidolgozniuk, amely számviteli, jelentéstételi és könyvvizsgálati kérdésekben alkalmazandó a magas rangú pénzügyi tisztviselőkre és vezetőkre, és amely rendelkezik az etikai/fegyelmi eljárásokról (D) (3) szabály: A pénzügyi ellenőrző bizottság felelősségi és jogkörei New York Stock Exchange (NYSE), 303A.06 szakasz: Pénzügyi ellenőrző bizottság 5

6 Az Egyesült Államokban jelenleg folyamatban van egyes SOX-előírások amerikai vállalatok európai leányvállalataira és az amerikai tőzsdéken jegyzett európai vállalatokra való alkalmazhatóságának felülvizsgálata 7. Annak ellenére, hogy a SOXrendelkezések egészének európai székhelyű vállalatokra való alkalmazhatósága meglehetősen bizonytalan, azok a vállalatok, amelyek a SOX alá tartoznak annak egyértelmű külföldi székhelyre vonatkozó rendelkezései alapján, meg akarnak felelni a SOX visszaélés-jelentésre vonatkozó különös rendelkezéseinek is. Az uniós vállalatokat fenyegető szankciók miatt a munkacsoport sürgősnek tekintette, hogy elemzését elsősorban a Sarbanes-Oxley törvényben említett, a számviteli, belső számviteli ellenőrzési és könyvvizsgálati kérdések terén elkövetett esetleges visszaélések jelentésére létrehozott visszaélés-jelentési rendszerekre, valamint az azokhoz kapcsolódó alábbi területekre összpontosítsa. Ennek során a munkacsoport hozzá kíván járulni a jogbiztonság növeléséhez azon vállalatok számára, amelyek az uniós adatvédelmi szabályoknak és a SOX-nak egyaránt tárgyát képezik. III. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYOK ÁLTAL A VALAMELY VISSZAÉLÉS-JELENTÉSI RENDSZEREN KERESZTÜL MEGVÁDOLT SZEMÉLYEK VÉDELMÉRE HELYEZETT KÜLÖNÖS HANGSÚLY A belső visszaélés-jelentési rendszereket általában azzal a céllal hozzák létre, hogy a vállalatok napi működése során megfelelő vállalatirányítási alapelveket alkalmazzanak. A visszaélés-jelentés olyan kiegészítő mechanizmus, amelynek segítségével az alkalmazottak a vállalaton belül speciális csatornán keresztül jelenthetik a kötelességszegéseket. Kiegészíti a szervezet rendes információs és jelentéstételi csatornáit, mint amilyenek az alkalmazottak képviselői, a vezetői hierarchia, a minőségellenőrző személyzet vagy kimondottan az ilyen kötelességszegések jelentésére alkalmazott belső ellenőrök. A visszaélés-jelentési rendszert a belső irányítás kiegészítésének, nem pedig helyettesítésének kell tekinteni. A munkacsoport hangsúlyozza, hogy a visszaélés-jelentési rendszereket az uniós adatvédelmi szabályokkal összhangban kell alkalmazni. Valójában a visszaélés-jelentési rendszerek működése az esetek túlnyomó többségében a személyes adatok feldolgozására (azaz az azonosított vagy azonosítandó személyhez kapcsolódó adatok összegyűjtésére, nyilvántartására, tárolására, nyilvánosságra hozatalára és megsemmisítésére) támaszkodik, ami azt jelenti, hogy az adatvédelmi szabályok alkalmazandók. E szabályok alkalmazása különböző következményekkel jár a visszaélés-jelentési rendszerek felállítására és irányítására nézve. A következmények teljeskörű részletezését e dokumentum IV. szakasza tartalmazza. 7 Az Egyesült Államok fellebbviteli bírósága (1. kerület) által január 5-én kiadott vélemény szerint a visszaélést jelentők védelméről szóló SOX-rendelkezések nem vonatkoznak az olyan vállalatok külföldi leányvállalatainak az Egyesült Államokon kívül dolgozó külföldi állampolgáraira, amelyeknek meg kell felelniük a SOX többi rendelkezésének. 6

7 A munkacsoport megjegyzi, hogy a visszaélés-jelentésre vonatkozó jelenlegi rendelkezések és iránymutatások célja, hogy különleges védelmet biztosítsanak a visszaélés-jelentési rendszer használójának, de nem tesznek külön említést a megvádolt személy védelméről, különös tekintettel személyes adatai feldolgozására. A 95/46/EK irányelv és a nemzeti jog megfelelő rendelkezései által biztosított jogokhoz azonban mindenkinek, a megvádolt személynek is joga van. Az uniós adatvédelmi szabályok visszaélés-jelentési rendszerekre történő alkalmazása azt jelenti, hogy a figyelmeztető jelzésben megvádolt személy védelmének kérdése különleges megfontolás tárgyát képezi. E tekintetben a munkacsoport hangsúlyozza, hogy a visszaélés-jelentési rendszerek magukban hordozzák az adott személy megbélyegzésének és áldozattá válásának nagyon komoly veszélyét azon a szervezeten belül, amelyhez az illető tartozik. Az adott személy már azelőtt ki van téve e veszélyeknek, hogy tudatában lenne, hogy megvádolták, valamint hogy az állításokat megvizsgálták volna indokolt voltuk megállapítása érdekében. A munkacsoport azon a véleményen van, hogy az adatvédelmi szabályok visszaélésjelentési rendszerekre történő megfelelő alkalmazása hozzájárul a fent említett veszélyek csökkentéséhez. Ezenkívül a munkacsoport úgy véli, e szabályok alkalmazása nemhogy akadályozza a visszaélés-jelentési rendszereket azok célkitűzésükkel összhangban való működésében, hanem általánosságban hozzájárul megfelelő működésükhöz. IV. A VISSZAÉLÉS-JELENTÉSI RENDSZEREK ADATVÉDELMI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Az adatvédelmi szabályok visszaélés-jelentési rendszerekre történő alkalmazása a következőket foglalja magában: a visszaélés-jelentési rendszerek törvényességének kérdése (1); az adatminőség és az arányosság elveinek alkalmazása (2); a rendszerre vonatkozó világos és teljeskörű információról szóló rendelkezés (3); a megvádolt személy jogai (4); az adatfeldolgozási műveletek biztonsága (5); a belső visszaélésjelentési rendszerek irányítása (6); a nemzetközi adattovábbításhoz kapcsolódó kérdések (7); bejelentési és előzetes ellenőrzési követelmények (8). 1. A visszaélés-jelentési rendszerek törvényessége (95/46/EK irányelv 7. cikke) Ahhoz, hogy egy visszaélés-jelentési rendszer törvényes legyen, a személyes adatok feldolgozásának törvényesnek kell lennie és meg kell felelnie az adatvédelmi irányelv 7. cikkében felsorolt okok egyikének. A dolgok jelenlegi állása szerint e tekintetben két csoport tűnik érintettnek: a visszaélésjelentési rendszer létrehozására vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség (7. cikk c) pontja), vagy az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél jogszerű érdekének érvényesítéséhez (7. cikk f) pontja) 8. 8 A vállalatoknak figyelniük kell arra, hogy néhány tagállamban a feltételezett bűncselekményekkel kapcsolatos adatok feldolgozására további speciális, az adatfeldolgozás törvényességével kapcsolatos feltételek vonatkoznak (lásd alább, IV. szakasz, 8. pont) 7

8 i) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges visszaélés-jelentési rendszer létrehozása (7. cikk c) pont) A jelentéstételi rendszer létrehozásának célja közösségi vagy tagállami jog által előírt jogi kötelezettség teljesítése, konkrétan olyan jogi kötelezettségé, amely jól körülhatárolt területek belső ellenőrzési eljárásainak létrehozását szolgálja. Jelenleg ilyen kötelezettség vonatkozik például a legtöbb EU-tagállam bankszektorára, ahol a kormányok a belső ellenőrzés megerősítése mellett döntöttek, különös tekintettel a hitelintézetek és befektetési társaságok tevékenységére. Megerősített ellenőrző mechanizmusok alkalmazására vonatkozó jogi kötelezettség létezik a korrupció elleni küzdelem területén is, elsősorban a külföldi hivatalos személyek nemzetközi kereskedelmi ügyletekben történő megvesztegetése elleni küzdelemről szóló OECD-egyezmény (1997. december 17-i OECD-egyezmény) nemzeti jogba való átültetésének eredményeként. Ezzel szemben a külföldi törvények vagy rendeletek által előírt olyan kötelezettség, amely megköveteli jelentéstételi rendszerek létrehozását, nem minősül olyan jogi kötelezettségnek, amely folytán az adatfeldolgozás törvényessé válna az EU-ban. Bármely más értelmezés esetén a külföldi szabályok könnyen kijátszhatnák a 95/46/EK irányelvben rögzített uniós szabályokat. Következésképpen a SOX visszaélés-jelentési rendszerre vonatkozó rendelkezései nem tekinthetők törvényes alapnak a 7. cikk c) pontja alapján történő adatfeldolgozáshoz. Mindazonáltal bizonyos uniós országok a nemzeti jog jogilag kötelező erejű kötelezettségei révén előírhatják visszaélés-jelentési rendszerek alkalmazását a SOX által lefedett területeken 9. Más uniós országokban, ahol nem létezik ilyen jogilag kötelező erejű kötelezettség, ugyanez az eredmény elérhető a 7. cikk f) pontja alapján. ii) Az adatkezelő jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges visszaélés-jelentési rendszer létrehozása (7. cikk f) pont) A jelentéstételi rendszer létrehozására szükség lehet az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél jogszerű érdekének érvényesítése céljából (7. cikk f) pont). Ez az indok csak akkor fogadható el, ha a jogszerű érdeknél nem magasabb rendűek az érintett érdekei az alapvető jogok és szabadságok tekintetében. A főbb nemzetközi szervezetek, köztük az EU 10 és az OECD 11 felismerték a jó vállalatirányítási alapelvekre való támaszkodás fontosságát a szervezetek megfelelő működéséhez. Az e fórumokon kidolgozott alapelvek és iránymutatások az átláthatóság javítását, hatékony és eredményes pénzgazdálkodási és számviteli gyakorlatok kidolgozását, és ezáltal az érdekelt felek védelmének és a piacok pénzügyi stabilitásának Holland vállalatirányítási törvény, , II. szakasz, 1.6. pont A tőzsdén jegyzett vállalatok irányításának egységes spanyol törvénytervezete, IV. fejezet, 67. cikk (1) bekezdés d) pont. A spanyol adatvédelmi hatóságnak még meg kell vizsgálnia ezt a törvényt az adatvédelmi következmények figyelembevétele érdekében. Európai Közösség: A jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói, illetve felügyelő bizottsági tagjai szerepéről és az igazgatóság (felügyelő bizottság) által létrehozott bizottságokról szóló, február 15-i bizottsági ajánlás (HL L 52., , 51. o.). OECD: OECD vállalatirányítási alapelvek, 2004., Első rész, IV. szakasz. 8

9 javítását tartalmazzák. Kimondottan elismerik a szervezetek arra vonatkozó érdekét, hogy megfelelő eljárásokat alkalmazzanak, amelyek lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy jelentsék a szabálytalanságokat és a megkérdőjelezhető számviteli vagy ellenőrzési gyakorlatokat az igazgatótanácsnak vagy a pénzügyi ellenőrző bizottságnak. E jelentéstételi eljárásoknak biztosítaniuk kell, hogy léteznek a jelentett tények arányos és független kivizsgálását szolgáló, a rendszer irányításában részt vevő személyek megfelelő kiválasztási eljárását magukban foglaló eljárások, valamint megfelelő nyomon követő intézkedések. Ezenfelül e rendelkezések és iránymutatások hangsúlyozzák a visszaélést jelentő személy védelmének biztosítását, valamint hogy megfelelő biztosítékok segítségével kell védeni a visszaélést jelentő személyeket a megtorló intézkedésekkel (diszkriminációs vagy fegyelmi intézkedésekkel) szemben 12. A nemzetközi pénzügyi piacok pénzügyi biztonsága garantálásának célja, és különösen a csalás és a kötelességszegés megelőzése a számvitel, a belső számviteli ellenőrzés, könyvvizsgálati kérdések és jelentéstétel terén, akárcsak a korrupció, banki és pénzügyi bűnözés vagy a bennfentes kereskedelem elleni küzdelem, valóban a munkáltató jogszerű érdekének tűnnek, amelyek indokolják e területeken a személyes adatok feldolgozását a visszaélés-jelentési rendszerek segítségével. Annak biztosítása, hogy a társaság éves jelentését befolyásoló és az érdekelteknek a társaság pénzügyi stabilitására vonatkozó jogszerű érdekeit érintő feltételezett számviteli manipulációkról vagy hibás számviteli ellenőrzésről szóló jelentések valóban eljutnak az igazgatótanácshoz és sor kerül a megfelelő nyomon követő intézkedésekre, létfontosságú a nyilvánosan működő részvénytársaságok, azon belül is különösen a pénzügyi piacokon jegyzettek számára. Ebben az összefüggésben az amerikai Sarbanes-Oxley törvény azon kezdeményezések egyikének tekinthető, amelyek a pénzügyi piacok stabilitását és az érdekeltek jogszerű érdekei védelmét a megfelelő vállalatirányítást biztosító szabályok rögzítése révén garantálják. Mindezen okokból kifolyólag a munkacsoport úgy véli, hogy az adatkezelőknek azon EU-oszágokban is jogszerű érdekük fűződik belső visszaélés-jelentési rendszerek létrehozásához a számvitel, belső számviteli ellenőrzés, könyvvizsgálati kérdések, valamint a korrupció, a banki és pénzügyi bűnözés elleni küzdelem terén, ahol ezt külön jogi kötelezettség nem írja elő. Mindazonáltal a 7. cikk f) pontja előírja, hogy egyensúlyt kell teremteni a személyes adatok feldolgozása által követett jogszerű érdek és az érintettek alapvető jogai között. Az érdekek egyensúlyának vizsgálata során figyelembe kell venni az arányosság és a szubszidiaritás kérdését, a jelenthető feltételezett bűncselekmények súlyosságát, valamint a következményeket az érintettekre nézve. Az érdekek egyensúlyának vizsgálatával kapcsolatban megfelelő biztosítéki intézkedéseket is be kell vezetni. A 95/46/EK irányelv 14. cikke előírja, hogy amennyiben az adatfeldolgozás a 7. cikk f) pontján alapul az érintettek lényeges jogos érdekből bármikor tiltakozhatnak a rájuk vonatkozó adatok feldolgozása ellen. E pontok alább kerülnek kifejtésre. 12 Lásd például a közérdekű információk nyilvánosságra hozataláról szóló, évi egyesült királysági törvényt. 9

10 2. Az adatminőség és az arányosság elveinek alkalmazása (az adatvédelmi irányelv 6. cikke) A 95/46/EK irányelvvel összhangban a személyes adatok feldolgozását tisztességesen és törvényesen kell végezni 13 ; gyűjtésük csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet 14, és nem használhatók fel összeegyeztethetetlen célokra. A feldolgozott adatoknak továbbá gyűjtésük és/vagy további feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőnek, relevánsnak és nem túlzott mértékűnek kell lenniük 15. E szabályokra együttesen esetenként arányossági alapelvként hivatkoznak. Végül, megfelelő intézkedést kell tenni annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos adatok törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek 16. E szükséges adatvédelmi szabályok alkalmazása számos következménnyel jár arra nézve, milyen módon készíthetnek egy szervezet alkalmazottai jelentést, és a jelentéseket milyen módon dolgozza fel a szervezet. E következmények alább kerülnek tanulmányozásra. i) A feltételezett szabálytalanságok vagy kötelességszegés visszaélés-jelentési rendszeren keresztül történő jelentésére jogosult személyek számának lehetséges korlátozása Az arányossági alapelv alkalmazása kapcsán a munkacsoport azt ajánlja, hogy a visszaélés-jelentési rendszerért felelős vállalat alaposan vizsgálja meg, helyénvaló lennee a feltételezett szabálytalanságok visszaélés-jelentési rendszeren keresztül történő jelentésére jogosult személyek számának korlátozása, különös tekintettel a jelentendő feltételezett szabálytalanságok súlyosságára. A munkacsoport mindazonáltal elismeri, hogy esetenként a felsorolt személyzeti kategóriák az e vélemény által lefedett területek némelyike esetében valamennyi alkalmazottat magukban foglalják. A munkacsoport tudatában van, hogy az egyes esetek körülményei döntőek lesznek. Ezért e ponttal kapcsolatban nem kíván előírásokat tenni, és az adatkezelőkre bízza adott esetben az illetékes hatóság felülvizsgálata mellett annak eldöntését, hogy működésük különleges körülményei között helyénvalóak-e a korlátozások. ii) A visszaélés-jelentési rendszeren keresztül megvádolható személyek számának lehetséges korlátozása Az arányossági alapelv alkalmazása kapcsán a munkacsoport azt ajánlja, hogy a visszaélés-jelentési rendszert felállító vállalat alaposan vizsgálja meg, helyénvaló lenne-e azon személyek számának korlátozása, akikről a visszaélés-jelentési rendszeren keresztül jelentés készíthető, különös tekintettel a jelentendő feltételezett szabálytalanságok súlyosságára. A munkacsoport mindazonáltal elismeri, hogy esetenként a felsorolt személyzeti kategóriák az e vélemény által lefedett területek némelyike esetében valamennyi alkalmazottat magukban foglalják. A munkacsoport tudatában van, hogy az egyes esetek körülményei döntőek lesznek. Ezért e ponttal kapcsolatban nem kíván előírásokat tenni, és az adatkezelőkre bízza adott esetben az illetékes hatóság felülvizsgálata mellett annak eldöntését, hogy működésük különleges körülményei között helyénvalóak-e a korlátozások A 95/46/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja. A 95/46/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. A 95/46/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja. A 95/46/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja. 10

11 iii) A nevesített és bizalmas jelentések ösztönzése a névtelen jelentésekkel szemben Kiemelt figyelmet érdemel a kérdés, hogy a visszaélés-jelentési rendszereknek lehetővé kell-e tenniük a nyílt (vagyis név megadásával és minden esetben bizalmas körülmények között történő) jelentéstétel helyett a névtelen jelentéseket. A névtelenség számos okból nem jó megoldás a visszaélést jelentő személy vagy a szervezet számára: - a névtelenség nem akadályozza meg, hogy mások sikeresen kitalálják, ki emelt panaszt; - nehezebb kivizsgálni a panaszt, ha nem lehet nyomon követő kérdéseket feltenni; - könnyebb gondoskodni a visszaélést jelentő személy megtorlás elleni védelméről különösen, ha törvény biztosítja a védelmet 17, ha az aggodalmakat nyíltan vetették fel; - a névtelen jelentés arra ösztönözheti a többieket, hogy a visszaélést jelentőre összpontosítsanak, esetleg annak rosszhiszeműségét gyanítva a panasz mögött; - a szervezet kiteszi magát annak a veszélynek, hogy kialakul a rosszindulatú névtelen jelentések kultúrája; - a szervezeten belül romolhat a szociális hangulat, ha az alkalmazottak tudatában vannak, hogy a rendszeren keresztül bármikor küldhetnek róluk névtelen jelentést. Ami az adatvédelmi szabályokat illeti, a névtelen jelentések különleges problémát vetnek fel azon alapkövetelmény tekintetében, hogy személyes adatok csak tisztességesen gyűjthetők. Alapszabályként a munkacsoport azon a véleményen van, hogy az e követelménynek való megfelelés érdekében a visszaélés-jelentési rendszeren keresztül csak névvel ellátott jelentések küldhetők. Mindazonáltal a munkacsoport tudatában van, hogy a visszaélést jelentő személyek esetenként nincsenek olyan helyzetben vagy lelkiállapotban, hogy névvel ellátott jelentést készítsenek. Azzal is tisztában van, hogy a névtelen panaszok valóban léteznek a vállalatokon belül, különösen, ha nincs szervezett titkos visszaélés-jelentési rendszer, valamint hogy ezt a tényt nem lehet figyelmen kívül hagyni. A munkacsoport ezért úgy véli, hogy a visszaélés-jelentési rendszerek lehetővé tehetik névtelen jelentések rendszeren keresztüli küldését, de csak kivételként és az alábbi feltételek mellett. A munkacsoport úgy véli, a visszaélés-jelentési rendszereket úgy kell kiépíteni, hogy azok a panasztétel szokásos útjaként ne ösztönözzék a névtelen jelentéseket. A vállalatoknak különösen nem kell nyilvánosságra hozniuk, hogy lehetőség van névtelen jelentések küldésére a rendszeren keresztül. Éppen ellenkezőleg, mivel a visszaélésjelentési rendszereknek biztosítaniuk kell a visszaélést jelentő személyes adatainak bizalmas feldolgozását, azoknak, akik a visszaélés-jelentési rendszeren keresztül kívánnak jelentést tenni, tudniuk kell, hogy cselekedetük miatt nem kerülnek hátrányos helyzetbe. Ezért a rendszernek tájékoztatnia kell a visszaélést jelentő személyt a rendszerrel való első kapcsolatfelvétel során, hogy személyazonosságát a folyamat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik, valamint különösen arról, hogy azt nem fedik fel harmadik félnek, sem a megvádolt személynek, sem pedig az alkalmazott feletteseinek. Ha a rendszerben jelentő személy ezen információ ellenére továbbra is 17 Például a közérdekű információk nyilvánosságra hozataláról szóló egyesült királysági törvény 11

12 névtelen kíván maradni, a rendszer elfogadja a jelentést. Ugyancsak fel kell hívni a visszaélést jelentő személy figyelmét arra, hogy személyazonosságát esetleg fel kell fedni a visszaélés-jelentési rendszer által végzett vizsgálat eredményeként megindított további vizsgálatokban vagy későbbi bírósági eljárásokban résztvevő érintett személyek előtt. A névtelen jelentéseket különös körültekintéssel kell feldolgozni. Ez a körültekintés megköveteli például, hogy a jelentést elsőként kézhez kapó személy megvizsgálja a jelentés elfogadhatóságát, valamint a rendszer keretein belüli terjesztésének megfelelő voltát. Ugyancsak megfontolásra érdemes, hogy a visszaélés kockázata miatt a névtelen jelentéseket gyorsabban kell kivizsgálni és feldolgozni, mint a bizalmas panaszokat. Ez a különleges körültekintés azonban nem jelenti azt, hogy a névtelen jelentéseket nem kell ugyanúgy, ahogy az a nyilvánosan tett jelentések esetében történik, az esethez kapcsolódó valamennyi tény megfelelő figyelembevételével megvizsgálni. iv) A gyűjtött és feldolgozott adatok arányossága és pontossága Az adatvédelmi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjával összhangban a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet, és gyűjtésük és/vagy további feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőnek, relevánsnak és nem túlzott mértékűnek kell lenniük. Mivel a jelentéstételi rendszer célja a megfelelő vállalatirányítás biztosítása, a jelentéstételi rendszeren keresztül gyűjtött és feldolgozott adatoknak az e célhoz kapcsolódó tényekre kell korlátozódniuk. Az e rendszereket felállító vállalatoknak világosan meg kell határozniuk a rendszeren keresztül felfedésre kerülő információ típusát, a számvitelre, belső számviteli ellenőrzésre, könyvvizsgálatra, banki és pénzügyi bűnözésre, valamint korrupció elleni küzdelemre vonatkozó információkra korlátozva azt. A munkacsoport elismeri, hogy néhány országban a jog kifejezetten előírja visszaélés-jelentési rendszerek alkalmazását a súlyos szabálysértések egyéb kategóriáira is, amelyeket közérdekből fel kell fedni 18, ezek azonban más országokban nem alkalmazandók és kívül esnek e vélemény hatókörén. A rendszerben feldolgozott személyes adatoknak a vádak igazolásához feltétlenül és objektív módon szükséges adatokra kell korlátozódniuk. A panaszjelentéseket továbbá az egyéb személyes adatoktól elkülönítve kell tárolni. Ha valamely visszaélés-jelentési rendszerben az adott rendszer által lefedett területekhez nem kapcsolódó tényeket jelentenek, azok továbbíthatók a vállalat/szervezet megfelelő tisztviselőjéhez, ha az érintett személy alapvető érdekei vagy az alkalmazottak erkölcsi integritása forog kockán, vagy ha a nemzeti jog értelmében jogi kötelezettség áll fenn az információ államháztartási szerveknek vagy a büntetőeljárásért felelős hatóságoknak való továbbítására. v) Megfelelés a szigorú adatmegőrzési időszakoknak A 95/46/EK irányelv előírja, hogy az összegyűjtött személyes adatokat az adatgyűjtés vagy további feldolgozás céljához szükséges időszakban kell megőrizni. Ez szükséges a személyes adatok feldolgozása arányossági alapelvének való megfelelés biztosításához. 18 Például a közérdekű információk nyilvánosságra hozataláról szóló, évi egyesült királysági törvény. 12

13 A visszaélés-jelentési rendszeren keresztül feldolgozott személyes adatokat azonnal, és általában a jelentésben állított tények vizsgálatának befejezését követő két hónapon belül törölni kell. Ezek az időszakok különbözőek lennének, ha a megvádolt személlyel vagy hamis vagy becsületsértő kijelentések esetén a visszaélést jelentő személlyel szemben jogi eljárást vagy fegyelmi intézkedéseket vezetnek be. Ez esetben a személyes adatokat az eljárások lezárásáig, illetve a fellebbezésre rendelkezésre álló időszak végéig kell megőrizni. E megőrzési időszakokról az egyes tagállamok nemzeti joga határoz. A figyelmeztető jelzés feldolgozásáért felelős egység által megalapozatlannak talált figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. Ezenfelül a vállalatok adatarchiválásához kapcsolódó valamennyi nemzeti rendelkezés továbbra is alkalmazandó. E szabályok mindenekelőtt az archivált adatokhoz való hozzáférésről rendelkeznek, és pontosítják azokat a célokat, amelyek esetén a hozzáférés lehetséges, azon személyek körét, akik hozzáférhetnek az adatokhoz és minden egyéb kapcsolódó biztonsági rendelkezést. 3. Világos és teljeskörű tájékoztatás a rendszerről (az adatvédelmi irányelv 10. cikke) A rendszerre vonatkozó világos és teljeskörű tájékoztatási kötelezettség értelmében az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintetteket a rendszer létezéséről, céljáról és működéséről, a jelentések címzettjeiről, valamint a jelentés alanyának hozzáférési, helyesbítési és törlési jogáról. Az adatkezelőknek arról is tájékoztatást kell nyújtaniuk, hogy a visszaélést jelentő személyazonosságát a folyamat egésze során bizalmasan kell kezelni, valamint hogy a rendszerrel való visszaélés a visszaélést elkövetővel szembeni fellépést von maga után. Másrészről a rendszer használóit arról is tájékoztatni kell, hogy semmiféle szankcióval sem kell számolniuk a rendszer jóhiszemű használata esetén. 4. A megvádolt személy jogai A 95/46/EK irányelv által felállított jogi keret különösen kiemeli az érintettek személyes adatainak védelmét. Ezzel összhangban adatvédelmi szempontból a visszaélés-jelentõ rendszereknek az érintettek jogaira kell összpontosítaniuk, a visszaélést jelentõ személy jogainak sérelme nélkül. Az érintett felek jogai között (ide értve a vállalat jogszerû vizsgálati szükségleteit is) érdekegyensúlyt kell kialakítani. i) Tájékoztatási jog A 95/46/EK irányelv 11. cikke elõírja, hogy az érintetteket tájékoztatni kell, amennyiben személyes adataikat nem közvetlenül tõlük, hanem harmadik féltõl gyûjtötték. A rendszerért felelõs személy köteles a visszaélés-jelentõ rendszerben megvádolt személyt az õt érintõ adatok rögzítését követõen a gyakorlatilag lehetõ leggyorsabban tájékoztatni. A 14. cikk értelmében az érintetteknek jogában áll tiltakozni adataik feldolgozása ellen, ha az adatfeldolgozás jogszerûsége a 7. cikk f) pontján alapul. Ezzel a tiltakozási joggal azonban csak az adott személy különleges helyzetéhez kapcsolódó kényszerítõ jogszerû okok alapján lehet élni. 13

14 Az alkalmazottat, akirõl jelentés készült, különösen az alábbiakról kell tájékoztatni: [1] melyik egység felelõs a visszaélés-jelentõ rendszerért; [2] mivel vádolták meg; [3] saját vállalatán belül, vagy azon vállalatcsoporthoz tartozó más egységeken vagy vállalatokon belül, amelynek vállalata részét képezi, melyek azok a részlegek vagy szolgálatok, amelyek megkaphatják a jelentést; valamint [4] hogyan gyakorolhatja hozzáférési és helyesbítési jogát. Mindazonáltal amennyiben jelentõs annak kockázata, hogy ez az értesítés veszélyeztetné a vállalat azon képességét, hogy hatékonyan kivizsgálja a vádat, vagy összegyûjtse a szükséges bizonyítékokat, a megvádolt személy értesítése elhalasztható addig, amíg e kockázat fennáll. Ez a 11. cikkben foglalt rendelkezés alóli kivétel azt kívánja megelõzni, hogy a megvádolt személy megsemmisítse vagy módosítsa a bizonyítékokat. Korlátozottan, eseti alapon alkalmazható, és alkalmazása során figyelembe kell venni a kockán forgó magasabb érdekeket. A visszaélés-jelentõ rendszernek meg kell tennie a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a felfedett információ nem kerül megsemmisítésre. ii) Hozzáférési, helyesbítési és törlési jog A 95/46/EK irányelv 12. cikke lehetõvé teszi az érintettek számára, hogy hozzáférjenek a velük kapcsolatban rögzített adatokhoz azok pontosságának ellenõrzése, valamint helyesbítésük érdekében, amennyiben azok pontatlanok, nem teljeskörûek vagy nem aktuálisak (hozzáférési és helyesbítési jog). Következésképpen a jelentéstételi rendszerek létrehozásának biztosítania kell az érintettek hozzáférési jogának, valamint a pontatlan, nem teljeskörû vagy nem aktuális adatok helyesbítési jogának való megfelelést. Mindazonáltal e jogok gyakorlása korlátozott a rendszer által érintett más személyek jogai és szabadságai védelmének biztosítása érdekében. E korlátozást eseti alapon kell alkalmazni. A visszaélésrõl szóló jelentésben megvádolt személy semmilyen körülmények között nem juthat a visszaélést jelentõ személyazonosságára vonatkozó információhoz a rendszerbõl a megvádolt személy hozzáférési joga alapján, kivéve ha a visszaélést jelentõ személy rosszhiszemûen hamis kijelentést tesz. A visszaélést jelentõ személyazonosságának bizalmas kezelését minden más esetben biztosítani kell. Ezenfelül az érintetteknek jogában áll azon adataik helyesbítése vagy törlése, amelyek feldolgozása nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, különösen az ilyen adatok hiányos vagy hibás volta miatt (12. cikk b) pont). 5. Az adatfeldolgozás biztonsága (a 95/46/EK irányelv 17. cikke) i) Anyagi biztonsági intézkedések A 95/46/EK irányelv 17. cikkével összhangban a visszaélés-jelentõ rendszerért felelõs vállalat vagy szervezet köteles megtenni minden ésszerû technikai és szervezési intézkedést az adatok gyûjtés, terjesztés és megõrzés közbeni biztonságának megõrzése érdekében. Célja, hogy megóvja az adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisüléstõl, véletlen elvesztéstõl, valamint a jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól és hozzáféréstõl. 14

15 A jelentések gyûjtése bármely (elektronikus vagy hagyományos) adatfeldolgozási módszerrel történhet. E módszereket kizárólag a visszaélés-jelentõ rendszerhez kell rendelni annak eredeti céljától való eltérés megakadályozása és az adatbiztonság megerõsítése érdekében. E biztonsági intézkedéseknek összhangban az egyes tagállamokban érvényben lévõ biztonsági rendelkezésekkel arányban kell állniuk a szóban forgó kérdések kivizsgálásának céljával. Amennyiben a visszaélés-jelentõ rendszert külsõ szolgáltató mûködteti, az adatkezelõnek megfelelõségi szerzõdéssel kell rendelkeznie, és mindenekelõtt meg kell hoznia valamennyi megfelelõ intézkedést, hogy a folyamat egésze során biztosítsa a feldolgozott adatok biztonságát. ii) A visszaélés-jelentési rendszereken keresztül készített jelentések bizalmas volta A jelentések bizalmas jellege alapvető követelmény a 95/46/EK irányelvben előírt, az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó követelmények teljesítéséhez. Annak érdekében, hogy teljesüljön a cél, amelynek elérésére a visszaélés-jelző rendszert létrehozták, valamint hogy az érintetteket bátorítsák a rendszer használatára és a vállalatnál előforduló kötelességszegések vagy jogellenes tevékenységek jelentésére, létfontosságú, hogy a jelentést készítő személy megfelelő védelmet élvezzen a jelentés bizalmas jellegének biztosítása, valamint annak megakadályozása révén, hogy harmadik fél számára ismertté váljon személyazonossága. A visszaélés-jelentési rendszereket felállító vállalatoknak meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a visszaélést jelentő személyazonosságát bizalmasan kezelik és a vizsgálatok során nem fedik fel a megvádolt személy előtt. Mindazonáltal, amennyiben a jelentés megalapozatlannak bizonyul, és a jelentés készítője rosszhiszeműen hamis kijelentést tett, a megvádolt személy rágalmazási vagy becsületsértési eljárást kívánhat indítani. Ez esetben amennyiben azt a nemzeti jog lehetővé teszi a visszaélést jelentő személyazonossága felfedhető a megvádolt személy előtt. A vállalatirányítás terén a visszaélések jelentésére vonatkozó nemzeti jog és alapelvek előírják a visszaélést jelentő személy védelmét a rendszer használatát megtorló intézkedésekkel, például a vállalat vagy szervezet által hozott fegyelmi vagy diszkriminációs intézkedésekkel szemben. A személyes adatok bizalmas kezelését biztosítani kell azok gyűjtése, felfedése és megőrzése során. 6. A visszaélés-jelentési rendszerek irányítása A visszaélés-jelentõ rendszerek esetében alapos mérlegelést igényel a jelentések összegyûjtésének és kezelésének módja. A munkacsoport a rendszer belsõ kezelését részesíti elõnyben, ugyanakkor elismeri, hogy a vállalatok dönthetnek külsõ szolgáltató igénybevétele mellett, ahová a rendszer egy részét, többnyire a jelentések gyûjtését kiszervezik. E külsõ szolgáltatókra szigorú titoktartási kötelezettség kell vonatkozzon és kötelezettséget kell vállalniuk az adatvédelmi alapelveknek való megfelelésre. A vállalatnak a nála felállított rendszertõl függetlenül meg kell felelnie különösen az irányelv 16. és 17. cikkének. 15

16 i) Külön belső szervezet a visszaélés-jelentési rendszer irányítására A vállalaton vagy vállalatcsoporton belül különálló szervezetet kell létrehozni a visszaélésekrõl szóló jelentések kezelésére és a vizsgálatok vezetésére. E szervezetnek korlátozott számú, speciálisan képzett és erre kijelölt személyzetbõl kell állnia, akiket különleges titoktartási kötelezettségek szerzõdésben köteleznek. E visszaélés-jelentõ rendszert szigorúan el kell különíteni a vállalat más részlegeitõl, mint például a humán erõforrás osztály. A rendszernek biztosítania kell, hogy amennyiben szükséges, az összegyûjtött és feldolgozott adatokat a vállalaton vagy azon vállalatcsoporton belül, amelynek az adott vállalat részét képezi, kizárólag a külön ezért felelõs személyekhez továbbítják kivizsgálásra, vagy a jelentett tények nyomon követéséhez szükséges intézkedések meghozatalára. Az ezen információkat kézhez kapó személyeknek biztosítaniuk kell, hogy a kapott információt bizalmasan kezelik és az biztonsági intézkedések tárgyát képezi. ii) Külső szolgáltatók igénybevételének lehetősége Amennyiben a vállalatok vagy vállalatcsoportok külsõ szolgáltatóhoz fordulnak a visszaélés-jelentõ rendszer irányításának részleges kiszervezése érdekében, továbbra is felelõsek maradnak az abból eredõ adatfeldolgozási mûveletekért, mivel a szolgáltatók a 95/46/EK irányelv értelmében csupán feldolgozóként tevékenykednek. A külsõ szolgáltatók lehetnek telefonos ügyfélszolgálati központokat üzemeltetõ vállalatok, specializált vállalatok, vagy jogi vállalatok, amelyek jelentések gyûjtésére specializálódtak és esetenként a szükséges vizsgálatok egy részét is elvégzik. E külsõ szolgáltatóknak is meg kell felelniük a 95/46/EK irányelv rendelkezéseinek. Biztosítaniuk kell a vállalattal kötött szerzõdés által, amelynek nevében a rendszert üzemeltetik, hogy az adatokat a 95/46/EK irányelv alapelveivel összhangban gyûjtik és dolgozzák fel, valamint hogy az adatokat csak arra a meghatározott célra dolgozzák fel, amelyre gyûjtötték õket. Konkrétan, szigorú titoktartási kötelezettség kell vonatkozzon rájuk és a feldolgozott információt kizárólag a vállalaton vagy szervezeten belül a vizsgálatért vagy a jelentett tények nyomon követéséhez szükséges intézkedések meghozataláért felelõs személynek adhatják át. Meg kell felelniük az adatkezelõre vonatkozó adatmegõrzési idõszakoknak is. Az e mechanizmusokat alkalmazó vállalat adatkezelõi minõségében köteles rendszeresen ellenõrizni a külsõ szolgáltatók fenti irányelvnek való megfelelését. iii) Vizsgálati alapelvek az EU-ban az uniós vállalatok esetében, kivételek A multinacionális vállalatcsoportok jellegébõl és struktúrájából adódóan elõfordulhat, hogy a tényeket és bármely jelentés eredményét szélesebb csoportban, esetenként az EUn kívül is meg kell osztani. Figyelembe véve az arányossági alapelvet, alapvetõen a feltételezett szabálysértés jellege és súlyossága határozza meg, milyen szinten, és így mely országban kerül sor a jelentés értékelésére. Alapszabályként a munkacsoport úgy véli, a vállalatcsoportoknak helyi szinten kell kezelniük a jelentéseket, azaz egyetlen EU-s országban, ahelyett, hogy automatikusan megosztanák az információt a vállalatcsoport más vállalataival. 16

17 Mindazonáltal a munkacsoport elfogadja, hogy e szabály alól létezik néhány kivétel. A visszaélés-jelentési rendszeren keresztül kapott adatok a jelentett kötelezettségszegés jellegétől vagy súlyosságától, illetve a vállalatcsoport felépítésétől függően megoszthatók a vállalatcsoporton belül, amennyiben erre a vizsgálatokhoz szükség van. Az adatközlés a vizsgálati követelményekhez szükségesnek minősül például abban az esetben, ha a jelentés a vállalatcsoporton belüli másik jogalany üzletfelét, vagy az érintett vállalat magas rangú tagját vagy vezetőségi tisztviselőjét vádolja. Ez esetben az adatok kizárólag a címzett jogalany azon illetékes szervezeti egységével közölhetők bizalmas és biztonságos módon, amely a visszaélés-jelentési rendszer irányításával kapcsolatban az uniós vállalat e jelentések kezeléséért felelős szervezeti egysége által garantálttal megegyező biztosítékokat nyújt. 7. Adattovábbítás harmadik országba Ha személyes adatokat harmadik országba továbbítanak, a 95/46/EK irányelv 25. és 26. cikke alkalmazandó. A 25. és 26. cikk rendelkezéseinek alkalmazása akkor válik fontossá, amikor a vállalat a visszaélés-jelentõ rendszer irányítását részben kiszervezte egy, az EU-n kívüli székhelyû szolgáltatóhoz, vagy ha a jelentésekben összegyûjtött adatokat a vállalatcsoporton belül terjesztik, elérve így néhány EU-n kívüli vállalatot. Ezen adattovábbításoknak különösen nagy a valószínûsége harmadik országbeli vállalatok uniós leányvállalatai esetében. Amennyiben az a harmadik ország, ahová az adatokat továbbítják, nem biztosít a 95/46/EK irányelv 25. cikkében elõírtaknak megfelelõ szintû védelmet, az adatokat a következõk alapján lehet továbbítani: [1] ha a személyes adatok címzettje olyan egyesült államokbeli szervezet, amely tagja a biztonságos kikötõ rendszernek; [2] ha a címzett adattovábbítási szerzõdést kötött az adatot továbbító uniós vállalattal, amely alapján ez utóbbi megfelelõ biztosítéki intézkedéseket hoz, például az Európai Bizottság június 15-én vagy december 27-én közzétett határozataiban szereplõ általános szerzõdési feltételek alapján; [3] ha a címzettnél az adatvédelmi hatóságok által jóváhagyott kötelezõ érvényû vállalati szabályok vannak érvényben. 8. Megfelelés a bejelentési kötelezettségnek Az adatvédelmi irányelv cikkeinek alkalmazásában a visszaélés-jelentési rendszereket felállító vállalatoknak meg kell felelniük a nemzeti adatvédelmi hatóságok előzetes ellenőrzésének, vagy az általuk előírt bejelentési kötelezettségnek. Az ilyen eljárással rendelkező tagállamokban az adatfeldolgozási műveleteket a nemzeti adatvédelmi hatóság előzetes ellenőrzésnek vetheti alá, amennyiben fennáll annak lehetősége, hogy e műveletek különleges veszélyt jelentenek az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Ez az eset állhat fenn, amikor a nemzeti jog különleges körülmények között lehetővé teszi magántulajdonú jogalanyok számára a feltételezett bűncselekményhez kapcsolódó adatok feldolgozását, ide értve az illetékes nemzeti felügyelő hatóság által elvégzett előzetes ellenőrzést is. Ugyancsak ez az eset állhat fenn, ha a nemzeti hatóság úgy véli, az adatfeldolgozási műveletek kizárhatják a jelentés 17

18 alanyát valamely jogból, előnyből vagy szerződésből. Annak értékelése, hogy az adatfeldolgozási műveletekre vonatkozik-e az előzetes ellenőrzés követelménye, a nemzeti jogalkotástól és a nemzeti adatvédelmi hatóság gyakorlatától függ. V KÖVETKEZTETÉSEK A munkacsoport elismeri, hogy a visszaélés-jelentési rendszerek hasznos mechanizmust jelentenek a vállalatok és más szervezetek számára a vállalatirányítási szabályoknak és rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzésében, különösen a számvitel, belső számviteli ellenőrzés, könyvvizsgálati kérdések, valamint a korrupció, banki és pénzügyi bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó rendelkezések és a büntetőjog terén. Segítséget nyújtanak a vállalatoknak a vállalatirányítási alapelvek megfelelő végrehajtásában és a vállalat helyzetét befolyásoló tények felderítésében. A munkacsoport hangsúlyozza, hogy a visszaélés-jelentési rendszerek kiépítése a számvitel, belső számviteli ellenőrzés, könyvvizsgálati kérdések, valamint a korrupció, banki és pénzügyi bűnözés elleni küzdelem terén amire e vélemény vonatkozik a személyes adatok védelmére vonatkozó, a 95/46/EK irányelvben rögzített alapelvekkel összhangban kell történjen. A munkacsoport úgy véli, az ezen alapelveknek való megfelelés segítséget nyújt a vállalatoknak és a visszaélés-jelentési rendszereknek a rendszerek megfelelő működésének biztosításához. A visszaélés-jelentési rendszer alkalmazása során létfontosságú, hogy a visszaélés jelentésének teljes folyamata során mind a jelentéstevő, mind a megvádolt személy tekintetében biztosított legyen a személyes adatok védelméhez való alapvető jog. A munkacsoport hangsúlyozza, hogy a 95/46/EK irányelvben rögzített adatvédelmi alapelveket teljes egészében alkalmazni kell a visszaélés-jelentési rendszerekre, különös tekintettel a megvádolt személy tájékoztatási, hozzáférési, adathelyesbítési és -törlési jogára. Mindazonáltal tekintettel a kockán forgó különböző érdekekre a munkacsoport elismeri, hogy nagyon különleges esetekben e jogok gyakorlása korlátozásra kerülhet a magánélet tiszteletben tartásához való jog és a rendszer által követett érdek közötti egyensúly megteremtése érdekében. Azonban minden ilyen korlátozást eseti alapon kell alkalmazni, a rendszer céljainak eléréséhez szükséges mértékben. Kelt Brüsszelben, február 1-jén a munkacsoport részéről az elnök Peter Schaar 18

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet Az Európai Unió Bírósága 54/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY Luxembourg, 2014. április 8. Sajtó és Tájékoztatás A C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland, valamint Seitlinger és társai egyesített ügyekben

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOSAN

A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOSAN A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOSAN VÉGZETT MEGFIGYELÉS SORÁN SZERZETT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EGYETEMES MAGATARTÁSI KÓDEX MAGYAR JOGRENDSZER-SPECIFIKUS IMPLEMENTÁCIÓJA SZERZŐ Dr. Rátai Balázs A

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

A 29. cikkel létrehozott adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikkel létrehozott adatvédelmi munkacsoport A 29. cikkel létrehozott adatvédelmi munkacsoport 1014/06/HU WP 121 4/2006 sz. vélemény az US Department of Health and Human Services (az USA egészségügyi minisztériuma) 2005. november 20-i, a fertőző

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport 00323/07/HU WP 131 Munkadokumentum az elektronikus egészségügyi nyilvántartásban (EHR) tárolt, egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról

Részletesebben

Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Infokommunikációs Jogi Tanszék W e s s e l é n y i - s o r o z a t Írta: Dr. Hegedűs Bulcsú Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

Kérelem kötelező szervezeti szabályozás (Binding Corporate Rules - BCR) jóváhagyása iránt

Kérelem kötelező szervezeti szabályozás (Binding Corporate Rules - BCR) jóváhagyása iránt Kérelem kötelező szervezeti szabályozás (Binding Corporate Rules - BCR) jóváhagyása iránt I. Az Infotv. 65. (1) bekezdés a)-j) pontjában meghatározott adatok Az adatkezelő adatai Az adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

L 350/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.30. III

L 350/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.30. III L 350/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.30. III (Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok) AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A TANÁCS 2008/977/IB KERETHATÁROZATA

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

VIACOM, INC. BIZTONSÁGOS KIKÖTŐ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

VIACOM, INC. BIZTONSÁGOS KIKÖTŐ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VIACOM, INC. BIZTONSÁGOS KIKÖTŐ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Viacom, Inc. tiszteletben tartja a magánszemélyek magánszféráját, és törekszik arra, hogy a személyes adatok gyűjtését, felhasználását és nyilvánosságra

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

Számadó Tamás Gazdasági Versenyhivatal, Bírósági képviseleti Iroda vezetője

Számadó Tamás Gazdasági Versenyhivatal, Bírósági képviseleti Iroda vezetője Az üzleti titok védelme a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló irányelv tervezete Számadó

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

2014. január. Whistleblowing a hazai gyakorlatban Jogi hírlevél

2014. január. Whistleblowing a hazai gyakorlatban Jogi hírlevél 2014. január Whistleblowing a hazai gyakorlatban Jogi hírlevél Whistleblowing a hazai gyakorlatban Hogyan működtessük jogszerűen és etikusan munkahelyi visszaélés-bejelentési rendszerünket? A Törvény előírásai

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben

Léta-Ker Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Léta-Ker Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata Léta-Ker Kft. a 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.letaker.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Léta-Ker Kft.) számára hozzáférhetővé

Részletesebben

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

Az Európai Adatvédelmi Biztos

Az Európai Adatvédelmi Biztos Az Európai Adatvédelmi Biztos és a személyes adatok védelme a Közösség intézményeiben és szerveiben Minden intézményben kezelnek személyes adatokat. Talán az Önét is European Data Protection Supervisor

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések Budapest, 2015. június 26. Dr. Kovács Ildikó Igazságügyi Minisztérium, Szolgáltatási Notifikációs Központ

Részletesebben

A 29. CIKK szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. CIKK szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. CIKK szerinti adatvédelmi munkacsoport 00065/2010/HU WP 174 4/2010. számú vélemény a FEDMA a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására vonatkozó európai magatartási

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2005. december 20.) a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2014.2.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 51/3 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2013. november 19.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról,

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat. 1. Általános rendelkezések

Adatvédelmi nyilatkozat. 1. Általános rendelkezések Adatvédelmi nyilatkozat 1. Általános rendelkezések A Reckitt Benckiser Kft. (nyilvántartásba vevő bíróság és cégjegyzékszám: a Fővárosi Bíróság által 01-09-073850 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve;

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

Az új technológiák adatvédelmi kihívásai

Az új technológiák adatvédelmi kihívásai Az új technológiák adatvédelmi kihívásai Ide kerülhet Budapest, az előadás 2015. szeptember címe 28. A Hatóság által védett jog természetéről Védelem tárgya: az egyénre vonatkozó információ feltétel nélkül

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A BabaFotoStudio.Hu Kft. (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz (a Szolgáltatás ) kapcsolódóan az alábbi szabályoknak (a Szabályok ) megfelelően

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

A Johnson Controls kötelező érvényű vállalati adatvédelmi szabályai

A Johnson Controls kötelező érvényű vállalati adatvédelmi szabályai A Johnson Controls kötelező érvényű vállalati adatvédelmi szabályai Tartalom 1. Bevezetés 2. Hatáskör és alkalmazás 3. Átláthatóság és tájékoztatás 4. Tisztességesség és a célok korlátozása 5. Az adatok

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint)

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint) A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonala (EthicsPoint) Bejelentések Általános tudnivalók Bejelentések - Biztonsági tudnivalók Titoktartás és adatvédelem A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 02294/07/HU WP 143 A jog szerinti könyvvizsgálatról szóló 8. irányelv A 29. cikk szerinti munkacsoport 10/2007 számú véleménye Elfogadva 2007. november 23-án

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS 2012.5.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 139/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS Az európai adatvédelmi biztos véleménye a 2006/126/EK európai parlamenti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2016. évi munkaprogramja és az Alap végrehajtására vonatkozó finanszírozási

Részletesebben

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK INTEGRITÁS TANÁCSADÓK SZEREPE MAGYARORSZÁGON Kovács Sándorné területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgató, KIH 2013. november 7. A korrupció elleni küzdelem Magyarországon

Részletesebben