A 22. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 22. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye"

Átírás

1 A 22. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: Részszakképesítés megnevezése: Sportoktató (a sportág megjelölésével) 1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: A képzés megkezdésének feltételei: 2. EGYÉB ADATOK Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában Bemeneti kompetenciák: 2.2. Szakmai előképzettség: 2.3. Előírt gyakorlat: 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 2.5. Pályaalkalmassági követelmények: 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 % 2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % 2.8. Szintvizsga: 2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3. PÁLYATÜKÖR 3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) A B C FEOR szám FEOR megnevezés Munkakörök Sportoktató (a végzettségében szereplő sportágban) Aerobic oktató Búvároktató Fitnesz- és rekreációs programok 3722 Fitnesz oktató irányítója Golfoktató Harcművészet oktató Könnyűbúvár oktató Úszás oktató Vizisíoktató

2 3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód - ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás - népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet. A sportoktató sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a nevelési-oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, - klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez. Sportági képzettségének megfelelő programok szervezésével közreműködik a diákok tanórán kívüli foglalkoztatásában, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésében. A sportoktató olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgásos cselekvések - a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok - alapszintű bemutatását és oktatását. Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez. Az általa irányított közösség vagy egyén motoros, testi, személyiség- és teljesítményfejlődése iránt felelősséget érez, etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggő cél-eszköz kapcsolat elemeit és megvalósítási módjait. A részszakképesítéssel rendelkező képes: - a választott sportág mozgásformáit alapszinten bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni - edzésterveket összeállítani és végrehajtatni, magasabb képesítésű edzők által összeállított edzésterveket levezetni - az alaptechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani - kisebb sporteseményeket megszervezni és lebonyolítani - sportágában tanfolyamokat, táborokat szervezni - sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni - a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni - az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában - a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest - szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani - a foglalkozásokon résztvevők képességeit és erőnlétét szakszerűen értékelni - más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni 3.3. Kapcsolódó szakképesítések A B C A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A B 4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító megnevezése száma Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok Egészségügy és elsősegélynyújtás Edzéselmélet és gimnasztika Szervezés és vállalkozás alapjai Sportági alapok

3 5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: A B C A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító a modulzáró vizsga megnevezése száma vizsgatevékenysége Pedagógiai, pszichológiai és írásbeli kommunikációs alapok Egészségügy és elsősegélynyújtás gyakorlati Edzéselmélet és gimnasztika gyakorlati Szervezés és vállalkozás alapjai írásbeli Sportági alapok írásbeli Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: Gyakorlati vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a vizsgázó egy megadott technikai elem (mozgásforma, gyakorlatsor stb.) oktatását mutatja be sportolók vagy a többi vizsgázó közreműködésével. A vizsga során kitér az elemre vonatkozó leggyakrabban előforduló hibákra, valamint azok javítására. Vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, egyéb segítséget nem vehet igénybe. A vizsgafeladat időtartama: 30 perc A vizsgafeladat aránya: 60 % Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügy, edzéselmélet A vizsgafeladat ismertetése: A szervrendszerek anatómiája, működése és sportadaptációja, különböző életkorú egyének biológiai és terhelésélettani sajátosságai, krónikus betegek sportolása, testalkat, testösszetétel és testsúlyszabályozás, edzés és energiaforgalom, sportártalmak megelőzése, kondicionális képességek fajtái és fejlesztése, a koordináció és mozgásszerkezet, mozgástanulás. A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc) A vizsgafeladat aránya: 40 %

4 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások weblapon érhetők el a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgák menüpontjában. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:- 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 6.2. Tantermi tábla 6.3. Projektor 6.4. Laptop 6.5. Videó vagy DVD lejátszó 6.6. Videó kamera 6.7. Anatómiai szemléltető eszközök 6.8. Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök 6.9. Sportági gyakorlathoz szükséges felszerelések, eszközök Megjegyzés: 1. A Sportoktató részszakképesítés képzési feladatainak teljesítéséhez szükséges eszközöket és felszereléseket az adott sportág sajátosságainak fegyelembevételével kell biztosítani 2. A képzőhelyek számára javasolt az automata defibrillátor készülék beszerzése A képzés megkezdésének feltétele a betöltött 18. életév. A 7. EGYEBEK A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Az adott sportág országos sportági szakszövetsége, illetve területi szervének képviselője Amennyiben egy vizsgacsoporton belül többféle sportág jelenik meg, úgy a Sportoktató részszakképesítés gyakorlati vizsgatevékenység teljesítésén sportáganként szükséges a vizsgabizottsági tag jelenléte. Az szóbeli vizsgatevékenység teljesítésén elegendő egy vizsgabizottsági tag attól a szakszövetségtől vagy területi szervétől, amely sportágból a legtöbben tesznek szakmai vizsgát. Ezekben az esetekben a vizsgabizottság szakmai szervezet által delegált tagja részére a sportágában vizsgázók létszáma alapján illeti meg a díjazás. A Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szövetségek jogosultságaival rendelkező országos sportági szövetség működik. A képző intézmény köteles a Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés megszerzésére irányuló képzéséről annak megkezdésétől számított 30 napon belül - írásban tájékoztatni az adott sportág országos sportági szakszövetségét. A Sportoktató részszakképesítés gyakorlati vizsgatevékenysége teljesítésének időpontja az idényjellegű sportágak esetében (pl. búvársport, evezés, golf, hegymászás, jégkorong, kajak- kenu, korcsolya, sí, snowboard, szörf, vitorlázás sportágakban) eltérhet a vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályoktól. A gyakorlati vizsga időpontját ebben az esetben is a vizsgaszervező határozza meg, és a vizsga befejezésének - az első vizsgatevékenység napjától számított - határidejétől el lehet térni. A vizsgafeladatok teljesítéséről a

5 vizsgabizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni. Az előzetesen megszerzett tudás (pl. sportolói/versenyzői múlt) legfeljebb a képzés összes óraszámának 50 %-ig számítható be.

6 322. A Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok megnevezésű azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Kiemelt figyelmet fordít az általa irányított közösség vagy egyén egészséges személyiségfejlődésére Tudatosan alkalmazza a korszerű pedagógia és pszichológia elveit Az életkornak megfelelő oktatási módszereket választ Észreveszi a tehetséget és támogatja kibontakozását Kihasználja a sportban rejlő fejlesztési lehetőségeket Az adott szituációnak megfelelő, hatékony kommunikációt folytat Eredményesen kezeli a csoportdinamikai folyamatokat és a felmerülő konfliktusokat Szükség esetén pszichológus szakember segítségét kéri a tanítványoknál, klienseknél észlelt lelki eredetű nehézségek kezelésére Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: Alapfogalmak (személyiség, nevelés, szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) A nevelés alapelvei, színterei, módszerei és eszközei A nevelés folyamata Kompetenciák fejlesztése A nevelés lehetősége és szükségessége a sport és rekreációs szakmákban A sportoktatás elmélete és módszertana Életkorok pedagógiája Tehetség, sporttehetség A személyiség pszichológiai értelmezése Személyiségjellemzők és lelki egészség az egyes életszakaszokban Gyakori viselkedési zavarok és pszichés problémák A megismerő tevékenység Cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozása A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása A társas interakciók folyamata és befolyásoló tényezői A kommunikáció szerepe és alapformái Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs folyamatokban Csoportszerkezet, csoportdinamika, csoportvezetés Konfliktuskezelés Szakma-specifikus interakciók hatékony kezelése szakmai készségek: Köznyelvi beszédkészség Olvasott szöveg megértése Hallott szöveg megértése Személyes kompetenciák: Döntésképesség Türelmesség Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Társas kompetenciák: Tolerancia Irányítási készség Kapcsolatteremtő készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Problémaelemezés és -feltárás Nyitott hozzáállás

7 323. Az Egészségügy és elsősegélynyújtás megnevezésű azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Az edzések és mozgásos foglalkozások tervezésekor figyelembe veszi a szervezet anatómiai és élettani sajátosságait Tanácsokat ad tanítványainak, illetve vendégeinek a testsúlyszabályozás kérdésében Elősegíti a helyes táplálkozási szokások kialakítását, megfelelő tanáccsal látja el a foglalkozásokon (edzéseken) résztvevőket Meggyőződéssel érvel a rendszeres testedzés és sportolás egészségre gyakorolt kedvező hatása mellett az ép és a fogyatékossággal élő emberek számára egyaránt A mozgásos foglalkozások és az edzések tervezésekor és vezetésekor kiemelt figyelmet fordít a sportsérülések és az edzésártalmak megelőzésére Felismeri az edzésártalmak tüneteit, ennek megfelelően módosítja a foglalkozások (edzések) tartalmát Szakszerű elsősegélyt nyújt Indokolt esetben egészségügyi szakemberek (sportorvos, gyógytornász stb.) segítségét kéri az edzésártalmak kivédéséhez, kezeléséhez, illetve a sérülések ellátásához Tudatosítja a tiltott teljesítményfokozás veszélyeit, meggyőzően érvel a fair play szabályainak betartása mellett Szakszerűen használja a megengedett teljesítményfokozás eszközeit Az életkori sajátosságoknak megfelelő fizikai terhelést alkalmaz Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: Az emberi szervezet felépítése A mozgató szervrendszer, az edzés hatása a mozgató rendszerre A szív és a keringési szervrendszer, az edzés hatása a keringési rendszerre A légzés szervrendszere, az edzés hatása a légző rendszerre A szabályozó szervrendszer, az edzés hatása a szabályozó rendszerre A kiválasztás szervrendszere Az emésztőrendszer és a tápanyagok, anyag- és energiaforgalom Az egészséges táplálkozás és a folyadékpótlás Testösszetétel, testalkat, elhízás és testsúlyszabályozás Az edzés és az energiaforgalom A fogyatékosság típusai A testedzés és a sport, mint az egészség megőrzésének eszköze Sportsérülések, sportártalmak megelőzése, gerinc és ízületvédelem Sportsérülések, elsősegélynyújtás A krónikus betegek testedzése, sportolása A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszközei, azok élettani hatásai Fáradás, fáradtság, pihenés, regeneráció élettani háttere Életkorok biológiai és terhelés-élettani sajátosságai szakmai készségek: Szakmai beszédkészség Olvasott szakmai szöveg megértése Hallott szakmai szöveg megértése Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Döntésképesség Társas kompetenciák: Prezentációs készség Meggyőzőkészség Kapcsolatteremtő készség

8 Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatelemzés Problémamegoldás, hibaelhárítás Körültekintés, elővigyázatosság

9 324. Az Edzéselmélet és gimnasztika megnevezésű azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Az edzés, illetve a foglalkozás céljainak megfelelően összeállítja az edzésprogramot, illetve a gyakorlatanyagot A résztvevők életkorának, edzettségi (fittségi) állapotának megfelelően meghatározza a terhelési tényezőket Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok (foglalkozásrészek) jelentőségét és szerepét a távlati célok elérésében A korszerű edzéselvek és -módszerek figyelembevételével célirányosan fejleszti a foglalkozásokon résztvevők motoros képességeit Munkája során figyelembe veszi a fejleszthetőség szenzitív időszakait, ugyanakkor törekszik a képességek harmonikus fejlesztésére is Elemzi és értékeli az edzéstervek (foglalkozástervek) gyakorlati megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja további munkája során Az edzés (foglalkozás) feladatához igazodó, szakszerű bemelegítést és levezetést alkalmaz A mozgások tanítása során felhasználja a sportoktatás általános elveit és módszereit Változatos formában használja a gimnasztika mozgás- és gyakorlatrendszerét A gyakorlatok hatását szakszerűen elemzi Meghatározza az adott motoros képesség fejlesztését célzó gyakorlatokat Pontosan és közérthetően használja a szaknyelvet Szükség esetén rajzírást alkalmaz A körülmények együttes mérlegelését követően kiválasztja a megfelelő gyakorlatvezetési módszert Szakszerűen és hatékonyan irányítja a gyakorlatok végrehajtását Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: Edzés, fittség, edzettség, teljesítőképesség, teljesítőkészség Edzésterhelés, elfáradás Az alkalmazkodás Edzéseszközök és a terhelés összetevői Edzéstervezés, edzéselvek és edzésmódszerek Kondicionális képességek fajtái és fejlesztésük elmélete Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének elmélete Mozgáskoordináció és mozgásszerkezet Mozgástanulás, mozgástanítás A motoros képességek fejlesztésének szenzitív időszakai A gimnasztika mozgás- és gyakorlatrendszere A gimnasztika szakleírása és a gyakorlatok ábrázolása Gyakorlatok tervezése, gyakorlatvariálás és kombinálás Gyakorlatelemzés, izomtérkép Az általános bemelegítés és levezetés Motoros képességek fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával Gyakorlatvezetési módszerek szakmai készségek: Szakmai beszédkészség Szakmai nyelv használata Motoros készség Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása Mozgáselemzés, hibajavítás Személyes kompetenciák: Pontosság Fejlődőképesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: Irányítási készség

10 Közérthetőség Motiváló készség Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Kontroll (ellenőrzőképesség)

11 325. A Szervezés és vállalkozás alapjai megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Felméri és értékeli a működési területén zajló piaci viszonyokat Szakmai tevékenységének megfelelő gazdasági formát választ és reálisan felméri a jelentkező közterheket Részt vesz egyesület megalapításában és működtetésében Betartja a tevékenységét érintő munkajogi és pénzügyi szabályokat A felelősségi és a kártérítési szabályok tudatában végzi tevékenységét Közreműködik tevékenysége pénzügyi alapjainak megteremtésében, a szponzorok és mecénások megtalálásában, megtartásában Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és közreműködik a pályázatok elkészítésében Részt vesz rendezvények, tanfolyamok szervezésében Hatékonyan él az elektronikus információgyűjtés és ügyintézés lehetőségével Ellátja a munkáját kísérő pénzügyi és adminisztratív feladatokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: A sport és a rekreációs piac általános jellemzői, keresleti, kínálati viszonyai A sport és a rekreációs vállalkozások fő tevékenységi területei Vállalkozási formák, részvétel a sport és a rekreációs üzletben Non-profit szervezetek működése a sportban és rekreációban Munkajogi szabályok gyakorlati vonatkozásai Szakma-specifikus szerződések Felelősségi és kártérítési szabályok Adózási szabályok gyakorlati vonatkozásai A sport és a rekreáció anyagi forrásai Szponzorálás Pályázatok Sport és rekreációs rendezvények, események szervezési modellje Tanfolyamszervezési feladatok A szakmai munkát kísérő pénzügyi feladatok A szakmai munkát kísérő adminisztrációs feladatok Az internet szerepe és lehetőségei a szakmai munkában Adatbanképítés és a szakmai vélemények megismerésének módszerei, szabályai szakmai készségek: Beszédkészség Írásbeli fogalmazókészség Elemi szintű számítógép-használat Személyes kompetenciák: Kockázatvállalás Megbízhatóság Szervezőkészség Társas kompetenciák: Kezdeményezőkészség Interperszonális rugalmasság Módszerkompetenciák: Információgyűjtés Numerikus gondolkodás, matematikai készség Tervezés

12 326. A Sportági alapok megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Népszerűsíti sportágát a megfelelő helyszíneken és fórumokon Tudatos, előre megtervezett program alapján vezeti edzéseit Az aktuális körülményekhez igazodva, rugalmasan módosítja az edzéstervet A csapat (csoport) életkori sajátosságainak és a tanítványok aktuális állapotának megfelelő edzésvezetési módszereket alkalmaz Megtanítja a sportági mozgásanyag alaptechnikáit A technikai elemeket az egyéni adottságok figyelembevételével oktatja Megtanítja és betartatja a sportág legfontosabb szabályait Az edzéseken sportág-specifikus bemelegítést és levezetését alkalmaz Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a sportteljesítményben Fokozott figyelmet fordít a tanítványok speciális képességeinek és készségeinek fejlesztésére Rendszeresen felméri sportolói edzettségi állapotát és az eredményeket hasznosítja a további felkészítésben Elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja a további felkészítésben Észreveszi a sportági tehetséget, támogatja képességei kibontakoztatását Edzéseken, versenyeken kiemelt figyelmet fordít a balesetek és a sérülések megelőzésére, szükség esetén szakszerű elsősegélyben részesíti tanítványait Szükség esetén konzultál a munkáját segítő szakemberekkel (egészségügyi szakszemélyzet, szakedző kollégák stb.) Gyermekcsoportok esetén folyamatos kapcsolatot tart fenn a tanítványok szüleivel Közreműködik a kedvező csapat (csoport) légkör megteremtésében Továbbképzéseken vesz részt, folyamatosan fejleszti szakmai tudását Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek: Sportági profil, a sportág kialakulása, nemzetközi és hazai története A sportág szakemberei, a sportoktató sportági kompetenciái A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport jellemzői Sportág-specifikus bemelegítés és levezetés Sportági alaptechnikák bemutatása Sportági alaptechnikák oktatásmódszertana A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport sportági felkészítésének tervezése A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport sportág-specifikus képességfejlesztése A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport edzésvezetési sajátosságai, módszerei A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport edzettségi állapotának ellenőrzése és értékelése A sportág versenyrendszere A sportág verseny-, illetve játékszabályai A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport versenyzése A sportági tehetség ismérvei, tehetséggondozás A sportágra jellemző sérülések megelőzése és felismerése szakmai készségek: Beszédkészség Szakmai nyelv használata Motoros készség Eszközhasználati készség Mozgáselemzés, hibajavítás képessége Személyes kompetenciák: Terhelhetőség Kitartás Türelmesség Társas kompetenciák:

13 Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség Motiváló készség Irányítási készség Módszerkompetenciák: Tervezés Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 813

Részletesebben

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete A belügyminiszter /2006. ( ) BM rendelete a fitness-wellness asszisztens szakképesítés, valamint a rekreációs mozgásprogram vezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam FITNESS WELLNESS ASSZISZTENS SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 TARTALOM TARTALOM... 2 Általános tudnivalók...

Részletesebben

A 140. sorszámú Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 140. sorszámú Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 140. sorszámú Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

A 219. sorszámú Turisztikai szervező, értékesítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 219. sorszámú Turisztikai szervező, értékesítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 219. sorszámú Turisztikai szervező, értékesítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 03

Részletesebben

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NEVELŐSZÜLŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő 3. Szakképesítések

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SESEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 2. A szakképesítés megnevezése: Gyermekgondozó-nevelő

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 3. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 3. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 3. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140

Részletesebben

Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 2. Szakképesítés

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KERTI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PROTOKOLL ÉS UTZÁSÜGYINTÉZŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 812 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Protokoll

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY 1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE Aikidó oktató b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE Aikidó oktató Szakmai programkövetelmény azonosító száma: Szakmai

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

A 90. sorszámú Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 90. sorszámú Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 90. sorszámú Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 322 02 1.2.

Részletesebben

Helyi szakmai program

Helyi szakmai program 2. számú melléklet Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Helyi program OKJ 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés A logisztikai ügyintéző szakképzés helyi programja

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben