Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s e l é g e d e t t s é g i v i z s g á l a t k é s z í t é s e a z e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k k a l k a p c s o l a t o s t á r s a d a l m i e l v á r á s o k r ó l a u g u s z t u s

2 i A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s e l é g e d e t t s é g i v i z s g á l a t k é s z í t é s e a e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k k a l k a p c s o l a t o s t á r s a d a l m i e l v á r á s o k r ó l N M H H P o s t a f e l ü g y e l e t i F o s z t á l y a m e g b í z á s á b ó l k é s z í t e t t e : I n f r a p o n t K f t a u g u s z t u s s z e r z k : P á p a i Z o l t á n ( I n f r a p o n t ) L a k o s G e r g e l y ( I n f r a p o n t ) M i c s k i J u d i t ( I n f r a p o n t ) T ó t h B e n c e ( C E U M S c p r o g r a - m g y a k o r n o k )

3 i i V e z e t i ö s s z e f o g l a l ó F b b m e g á l l a p í t á s o k M a g y a r o r s z á g o n a p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö r s z a b á l y o z á s a a z E U t a g á l l a m a i h o z k é p e s t v i s z o n y l a g k i t e r j e d t. A z e g y e t e m e s k ö r b e t a r t o z ó p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k k ö r e s z é a z e l é r h e t s é g ü k k e l k a p c s o l a t o s s z a b á l y o z á s r é s z l e t üe l s, a e gk yé ez db e s í t é s g y o r s a s á g á r a v o n a t k o z ó e l í r á s o k n e m t a r t o z n a k a z -b a n E U a s z i g o r ú b b a k k ö z é. A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g á l t a l á n o s m é r t é k e h a s o n l ó a n e r s m á s o r s z á g o k m e l l e t t s z o m s z é d o s o r s z á g o k k ö z ü l m é g A u s z t r i á b a n, C s e h o r s z á g b a n, S z l oá vb áa kn i é s S z l o v é n i á b a n. A d a t a i n k s z e r i n t a M a g y a r P o s t a s z o l g á l t a t á s a i r a v o n a t k o z ó f o g y a s z t ó i s z o k á s o k t e k i n t e tbée n a f o g y a s z t ó k k ö z ö t t á l t a l á b a n n e m m u t a t k o z i k j e l e n t s k ü l ö n b s é g. U g y a n a k k o r t ö b b e s e t b e n i s j ó l a z o n o s í t h a t ó e l t é r é s e k A a d ló ad kt oa sk s. á g e st é b e n a s z o k á s o s t á r s a d a l m i i s m é r v e k e t v i z s, g á ml et lu yk e k k ö z ü l a z a l á b b i a k b i z o n y u l t a k f o n t o s a b b d i f f e r e n c i á l ó t é n y e z k: n e a k v á l a s z a d ó l a k ó h e l y é n e k t e l e p ü l é s t í p u s a, i s k o l a i v é g z e t t s é g e, m u n k a e r -p i a c i h e l y z e t e, E S O M-s A Rt á t u s z a, c s a l á d i j ö v e d e l m e, tháász átbaar n é l k s z á m a, é s i n t e r n e t h a s z n á l a t á n a k i n t e n z i t á s a. -k A ekskevt é b e n a v á l l a l a t s z é k h e l y é n e k t e l e p ü l é s t í p u s á t, t e l e p h e lk y e is nz eá m á t, a l k a l m a z o t t a i n a k s z á mé ás t é v e s á r b e v é t e l é t h a s z n á l t u k.a f o g y a s z t ó i s z o k á s o k á l t a l á n o s a n t a p a s z t a l t h o m o g erna i tuáts a l haar t, h o g y a p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i r á n t i i g é n y i n k á b b u n i v e r z á l i s, m i n t s e m s p e c i á l i s f o g y a s c s o p o r t o k r a j e l l e m z. A d a t a i n k s z e r i n t a M a g y a r P o s t a f o g y a s z t ó i á l t a l á b a n i n k á b b e l é g e d e t t e k a t a p a s z t a e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s s a l. A k ü l ö ns bz öo zl g á l t a t á s e l e m e k á t l a g o s m e g í t é l é s e j e l l e m z e n a s e m l e g e s t l a h a t á r o z o t t a n e l é g e d e t t s z i n t i g t e r j e d. F o n t o s m e g j e g y e z n i, h o g y a s e m l e g e s h e z k ö z e l i á t l a g o s e l é g e d e t t s é g i é r t é k e k m ö g ö t t s o k s z o r s z i g n i f i k á n s s z á m ú t e l j e s e n e l é g e d e t l e n é s i n dk eá tb lb e n e l é vg áe l a s z i s t a l á l h a t ó. T o v á b b á f o n t o s, h o g y a k ü l ö n b ö z s z o l g á l t a t á s e l e m e k e s-m e át s é n m á s f o g y a s z t ó i e l é g e d e t t s é g i m é r t é k j e l e n t i a s i k e r t. P é l d á u l a m e g b í z h a t ó k é z b e s í t é s á t l m e g í t é l é s é t l j o g g a l v á r h a t u n k e l l é n y e g e s e n m a g a s a b b é r t é k e t, l d ám ui l n t a z p é á r a k k a l k a p c s o l a t b a n. A d a t a i n k s z e r i n t á l t a l á b a n a f o g y a s z t ó i e l é g e d e t t s é g b e n s e m m u t a t k o z i k j e l e n t s k ü l ö n b s é g a f o g y a s z t ó k e g y e s c s o p o r t j a i k ö z ö t t. U g y a n a k k o r n é h á n y e s e t b e n i t t i s j a z o n o s í t h a t ó e l t é r é s e k a d ó d t a k. A d a t a i n k s z e r i n t a M a g y aor s t a P a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g é n e k e l l á t á s a s o r á n n a g y j á b ó l a f o g y a s z t ó i p r i o r i t á s o k n a k m e g f e l e l e n e l é g í t i k i a f o g y a s z t ó i i g é n y e V a g y i s a z á t l a g o s a n f o n t o s a b b n a k t a r t o t t s z o l g á l t a t á s e l e m e k k e l á l t a l á b a n á t l a g o s a e l é g e d e t t e b b e k i s a yfaosgz t ó k. A z á t l a g o s f o g y a s z t ós z á m á r a a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s j e l e n l e g i s z i n t j é n e k m e g v á l t o z t a t á s a v a l ó s z í n ß l e g a l a c s o n y f o r i n t ö s s z e g g e l e g y e n é r t é k ß f o g y a s z t ó i h a s z n o s s á g v á l t o z á s s a l j á r ne a z. t k ö z v e t l e n r á k é r d e z é s s o r á n k a p o t t v á l a s z o k a l a p j á n á l l a p í t outk t m e g. A k k-k v j ó v a l é r z é k e n y e b b n e k b i z o n y u l t a k, m i n t a l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k, é s b i z o n y o s s z o l g á l t a t á s j e l l e m z k k é r d e z é s s o r á n f e l v e t e t t v á l t o z á s á v a l k a p c s o l a t b j e l e n t s f o g y a s z t ó i h a s z n o k a t, i l l e t v e v e s z t e s é g e k e t a z o n o s í t o t t u n k a m e g k é r d e z é s a l a p j

4 i i i A z E U-b a n v i s z o n y l a g s z i g o r ú n a k m i n s ü l j e l e nmlaeggyi a r p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g, a z e z z e l v a l ó v i s z o n y l a g m a g a s f o g y a s z t ó i é s e la é g e d e t t s é g j e l e n l e g i s z im ne t g v á l t o z t a t á s á r a v o n a t k o z ó v i s z o n y l a g a l a c s o n y f o g y a s z t ó i é r z é k e n y s é g a r r a u t, a l h o g y a j e l e n l e g i s z i n t e r s í t é s e á l t a l á b a n n e m i n d o k o l t, l e g f e l j e b b c s a k n é h f o n t o s m i n s é g i m u t a t ó ( s o r b a n á l l á s, k é z b e s í t é s m e g b í z h a t ó s á g a ) t e k i n t e t é b e n é r d e m e s e r s í t e n i, v a g y a k i t ß z ö t t m u t a rt tó ák s á t e r s e b b e n m e g k ö v e t e l n i. A z e r e d m é n y e k t ü k r é b e n az e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z ek te tv sé ésg b é f o n t o s n a k m é r te l e m e i e s e t é n a z e n y h íét s l e h e t s é g e i s f e l m e r ü l h e t. A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö r s z a b á l y o z á s á n a k m ó d o s í t á s á t a z o k o n k ea n t e r ü l e t e t a r t j u k i n d o k o l t n a k, a h o l a f o g y a s z t ó i h a s z n o s s á g n ö v e k e d é s a g g r e g á l t s z i n t e n i s j e l e n v a g y a h o l a f o g y a s z t ó i v e s z t e s é g a g g r e g á l t s z i n t e n e l h a n y a Mg io nl dh ea zt t ó. t e r m é s z e t e s e n a j á n l o t t c é l z o t t v i z s g á l a t o k a l a p j á n. e l d ö n t e n i A k i t ß z ö t t f e l a d a t m t e l la e tk u t a t á s b a n k i e m e l t e n i s m e g v i z s g á l t u k a m o b i l p o s t á v a l e l l á t o t t t e l e p ü l é s e k l a k ó i n a k p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s s a l k a p c s o l a t o s a t t i t ß d j e i t e l é g e d e t t s é g é t. E z e n f e l ü l a M a g y a r P o s t a n e m e g y e t e m e s p o s t a i é s n e m p o s t a i s z o l g á l t a t á s a i v a l k a p c s o l a ot go ys a s zf t ó i a t t i t ß d ö k e t é s e l é g e d e t t s é g e t i s f e l m é r t ü k. E z e k n e k a v i z s g á l a t o k n a k a f k ö v e t k e z t e t é s e i a k ö v e t k e z k : A m o b i l p o s t a s z o l g á l t a t á s ö n m a g á b a n n e m j e l e n t p r o b l é m á t a f o g y a s z t ó k s z á m á r a, a m o b i l p o s t á v a l e l l á t o t t t e l e p ü l é s e k l a k ó i s z á m á r a u g y a n i s n e m a z á l l a n d ó p o s t a h i á n y a a l e g k r i t i k u s a b b t é n y e z a p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k e l é r h e t s é g e t e k i n t e t é b e, n h a n e m s o k k a l n k iá b b a z, h o g y a z e l é r h e t p o s t a i s z o lg á l t a t á s o k k ö r e m e n n y i r e t e l j e s, i l l e t v e h o g y a m o b i l p o s t a k i s z á l l á s á n a k g y a k o r i s á g a m e n n y i r e i l l e s z k e d i k a l a k o s s á g i i g é n y e k h e z. V a g y i s a k i s e b b t e l e p ü l é s e k p o s t a i e l l á t á s á n a k m o b i l p o s t á v a l t ö r t é n m e g s z e r v e z é s e ö n m a g á b a n n e m j e l e n t p r o b l é m á t. A l é n y e g e s s z e m p o n t, h o g y a m o b i l p o s t a s z o l g á l t a t á s t a z a k t u á l i s f o g y a s z t ó i i g é n y e k h e z i l l e s z k e d v e a l a k í t s á k k i. A p o s t a i p é n z ü g y i s z o l g á l t a t á s o k a t v i s z o n y l a g s o k a n h a s z n á l j á k. A s á r g a c s e k k s z o l g á l t a t á s a l a k o s s á g i f o g y a s z tn ót k dt ö b b s é g é n e k m e g í t é l é s e s z e r i n t j e l e n l e g n é l k ü l ö z h e t e t l e n. N a g y o n k e v e s e n h a s z n á l j á k e g y e l r e a s z o l g á l t a t á s b a n k i é s o n l i n e a l t e r n a t í v á i t, í g y e s z o l g á l t a t á s f e n n t a r t á s a t o v á b b r a i s i n d o k o l t. A t o v á b b i a k b a n a t a n u l m á n y s z e r k e z e t i f e l é p í t é s é t k öu vt ea t vj e u k m b e a v i z s g á l a t e g y é b, f o n t o s m e g á l l a p í t á s a i t. A M a g y a r P o s t a s z o l g á l t a t á s a i n a k e l é r h e t s é g e A l a k o s s á g 9 7 %-a o l y a n t e l e p ü l é s e n é l, -k a sk zk év k h e l y e i n e k 9 9 -a% p e d i g o l y a n t e l e p ü l é s e n t a l á l h a t ó, a m e l y i k r e n d e l k e z i k p o s t a h i v a t a l l a l. A m o b i l p o s t a h a s zn á l a t a t e h á t g y a k o r l a t i l a g c s a k a l a k o s s á g r a k o r l á t o z ó d i k, é s e b b e n a k ö r b e n i s n a g y o n k i s a r á n y ú. A l a k o s s á g k é t h a r m a d a é s a -k k k nv é g y ö t ö d e 1 5 p e r c e n b e l ü l k é p e s e l j u t n i e g y p o s t a h i v a t a l b a. M i n d k é t c s o p o r t t ö b b m i n t -a 9 5 s z% á m á r a a l e g k ö z e l e b b i p o s t a h i v at a l 5 k-e m n b e l ü l v a n. A l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k é s a k k v -k i s á l t a l á b a n e l é g e d e t t e b b e k a p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k e l é r h e t s é g é v e l, m i n t a m e n n y i r e a z f o n t o s s z á m u k r a : é r t é k e l é s e i k a z i n k á b b e l é g e d e t t é s a t e l j e s e n e l é g e d e t t k a t e g ó r i á k k ö z ö t t o s z l i k m e g.

5 i v 0.1. á b r a : A M a g y a r P o s t a s z o l g á l t a t á s a i n a k e l é r h e t s é g é r e v o n a t k o z ó á t l a g o s l a k o s s á g i é r t é k e l é s ( n = ) M e g j e g y z é s : A m e g k é r d e z e t t e k n e k n é g y e s s k á l á n -4 )( 1 k e l l e t t é r t é k e l n i a z a d o t t s z o l g á l t a t á s j e l l e m z f o n t o s s ág á t, é s a z a z z a l v a l ó e l é g e d e t t s é g e t. A m a g a s a b b s z á m n a g y o b b f o n t o s s á g o t i l l e t v e j o b b e l é g e d e t t s é g e t j e l ö l. A k k v-k s z á m á r a e g y é b k é n t j e l l e m z e n n e m a p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k e l é r h e t s é g e a l e g f o n t o s a b b s z e m p o n t, h a n e m a s z o l g á l t a t á s o k m i n s é g é v e l ö s s z e f ü gg t é n y e z k k o n k r é t a n a k ü l d e m é n y e k m e g b í z h a t ó, g y o r s é s g y a k o r i k é z b e s í t é s e. A z e l é r h e t s é g g e l k a p c s o l a t o s s z o l g á l t a t á s j e l l e m z k k ö z ü l m i n d k é t f o g y a s z t ó i c s o p o r t s z á m á r a a p o s t a h i v a t a l b a n v a l ó s o r b a n á l l á s i d e j e a l e g f o n t o s a b b ( l a k o s s á g : 3, 3, k k v,: u3 g, y4 a) n a k k o r a l e g k e v é s b é é r t é k e l t ( l a k o s s á g : 2, 9, k k v : 3 ). F o n t o s, h o g y a s o r b a n á l l á s s a l k a p c s o l a t b a n j e l e n t s s z á m ú e g y á l t a l á n n e m e l é g e d e t t v á l a s z i s é r k e z e t t. A l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k k ö z ü l f l e g a f i a t a l o k, a j o b b m ó d ú a k, a z i n t e r n e t e t r e n d s z e r e saesn z nhá l ó k, a z a k t í v a k, a v á r o s o k b a n ( f k é n t a f v á r o s b a n ) é l k a k e v é s b é e l é g e d e t t e k.-k A k ök zk üv l p e d i g a k e v e s e b b a l k a l m a z o t t a l d o l g o z ó k é s a f v á r o s i a k. A l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k s z á m á r a a p o s t a h i v a t a l e l é r é s i i d e j e é s a z o t t e l é r h e t s z o l g á l t a t á s o k k ö ra e m á s o d i k l e g f o n t o s a b b e l é r h e t s é g i s z e m p o n t o k. A z á t l a g o s l a k o s s á g i f o g y a s z t ó a f o n t o s s á g u k n a k m e g f e l e l m é r t é k b e n e l é g e d e t t i s v e l ü k. A n y i t v a t a r t á s n i n c s a l e g f o n t o s a b b f o g y a s z t ó i p r i o r i t á s o k k ö z ö t t, é s m i n d k é t f o g y a s z t ó i c s o p o r t m e g l e h e t s e n e l é g e dveetl te. N e m m u t a t k o z i k e r s i g é n y a n y i t v a t a r t á s h o s s z a b b í t á s á r a, v a g y a n y i t v a t a r t á s i i d s z a k á t r e n d e z é s é r e s e m : A l a k o s s á g 5 %-á n a k v a n o l y a n n y i t v a t a r t á s i i g é n y e, m e l y k i e l é g í t e t l e n m a r a d, a k k v -k 9 0 % -a s z á m á r a a j e l e n l e g i n y i t v a t a r t á s t e l j e s el n, m ev ga fg ey l ei n k á b b m e g f e l e l. A m o b i l p o s t á t h a s z n á l ó k e g y á l t a l á n n e m a z á l l a n d ó p o s t a h i v a t a l l é t e s í t é s é t t a r t j á k a l e g f o n t o s a b b e l é r h e t s é g i s z e m p o n t n a k, h a n e m a m o b i l p o s t a á l t a l k í n á l t s z o l g á l t a t á s o k k ö r é t. U g y a n a k k o r p o n t e z a z a j e l l e m z, a m i v e l r e l a t í v e

6 v le g k e v é s b é e l é g e d e t t e k ( 3, 1 ). D e m é g e z a z é r t é k e l é s ü k s e m j e l e n t k i m o n d o t t e l é g e d e t l e n s é g e t, h i s z e n á l t a l á b a n i g e n e l é g e d e t t e k a p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k e l é r h e t s é g é v e l ( 3, 1 é s 3, 7 k ö z ö t t i á t l a g o s é r t é k e k ) á b r a : A -k k k Mv a g y a r P o s t a s z o l g á l t a t á s ao in ra a t k vo z ó á t l a g o s é r t é k e l é s e i ( n = ) M e g j e g y z é s : A m e g k é r d e z e t t e k n e k n é g y e s s k á l á n -4 )( 1 k e l l e t t é r t é k e l n i a z a d o t t s z o l g á l t a t á s j e l l e m z f o n t o s s á g á t, é s a z a z z a l v a l ó e l é g e d e t t s é g e t. A m a g a s a b b s z á m n a g ys os bá b g o t f o ni tl ol e t v e j o b b e l é g e d e t t s é g e t j e l ö l. A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á l a t a A l a k o s s á g p o s t a i ü g y i n t é z é s i a k t i v i t á s á t s z tá em ko is ns tá eg t é b e na p é n z f e l a d á s d o m i n á l j a ( a z ö s s z e s e s e m é n y -a 3 2 )%. J e l e n t s m é g a l e v é l á t v é t e l ( 1 9 % ) é s l e v é l f e l a d á s ( 1 5 % ) m é r t é k e. A c s o m a g á t v é t e l r e ( 5 % ) é s c s o m a g f e l a d á s r a ( 3 % ) m á r r i t k á n k e r ü l suogr y. a n a k k o r l e v é l f e l a d á s v o l t a z a m i m i a t t a l eagz t ö b b e n ( e l m ú l t é v b e n a l a k o s s á g i f o g y a sk z tkóö z e l f e l e ) e l l á t o g a t t a k e g y p o s t a h. i v a t a l b a A k k v-k é v e s p o s t a i ü g y i n t é z é s e i n e k d ö n t t ö b b s é g e a l e v é l f o r g a l o m b ó l a d ó d i k. A p o s t a i ü g y e i k h á r o m n e g y e d e l e v é l á t v é t e l b l ( 3 8 % ) é s l e v é l f e l a d á s b ó l ( 3 7 % ) á l l. E n n é l j ó v a l k i s e b b a er sá z n y t k i t a c s o m a g á t v é t e l ( 4 % ) é s a c s o m a g f e l a d á s ( 6 % ). A p é n z f o r g a l m i a k t i v i t á s a r á n y a e l e n y é s z : a p é n z f e l a d á s ( 2 % ) é s a p é n z f e l v é t e l ( 2 % ) a r á n y a j ó v a l a l a k o s s á g i é r t é k e k M aaj ld an te t m vm ai n. d e g y i k k k v a d o t t f e l, v a g y v e t t á t l e v e l e t a z e l m ú l t p oe sg ty a héivvbae tn a l b a n. A c é g e k t ö b b m i n t f e l e c s o m a g f e l a d á s -á té vs é t e l c é l j á b ó l i s i n t é z e t t ü g y e t a p o s t á n. A z á t l a g o s k k v j ó v a l t ö b b l e v e l e t é s c s o m a g o t k ü l d ö t t a z e l m ú l t é v b e n ( k b l e v é l, k b. 2 0 c s o m a g ), m i n t a z á t l a g o s l a k o s s á g i f o g y-6 a s zl te ó v é ( l k,k b c s o m a g ). A k k v-k ö t ö d e k ö t ö t t s p e c i á l i s s z e r z d é s t a M a g y a r P o s t á v a l. v e s z i k A k ü l d e m é n y f e l a d á s k i e g é s z í t s z o l g á l t a t á s a i t -k a n e km k v i g a z á n v e s z i k i n t e n z í v e b b e n i g é n y b e, m i n t a l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k. N a g y r é s z t c s a k a z é r t h a s z n á l j á k g y a k r a b b a n, e rmt t ö b b k ü l d e m é n y t k ü l d e n e k. A l a k o s s á g i -s é s k k v

7 v i f o g y a s z t ó k r a i s i g a z a z, h o g y a c s o m a g f e l a d ó k k e v é s b é h a s z n á l j á k a k ü l d e m é n y f e l a d á s k i e g é s z í t s z o l g á l t a t á s a i t, m i n t a l e v é l f e l a d ó k. A l a k o s s á g á l t a l k ü l d ö t t é s f o g a d o t t l e v e l e k k ö z ö t t a M a g y a r P o s t a á l t a l k ö z v e t í t e t t l e v e l e k v a n n a k t ö b b s é g b e n -m az i l eek h e z k é p e s t. E z a -k k k v l e v é l k ü l d é s é r e i s i g a z, b á r n a g y t ö b b-m s éa gi ül k t ei s h a s z n á l. A l e v e l e k é s c s o m a g o k k ü l d é s e é s f o g a d á s a t e k i n t e t é b e n a l a k o s s á g i é s k k v f o g y a s z t ó k k ü l ö n b ö z t í p u s a i h a s o n l ó a n h aj sá zk n á la M a g y a r P o s t á t. S z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g e k c s o p o r t o k k ö z öl te t g i n k á b b a l a k o s s á g i k ü l d e m é n y f o g a d ó k e s e t é b e n a d ó d t a k. A z eg y i k f ö s s z e f ü g g é s, h o g y a r e n d s z e r e s e n i n t e r n e tz l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k j e l e n t s e n lt eö ve b lb e t é s c s o m a g o t k a p n a k, m i n t a r e n d s z e r e ns e m n i n t e r n e t e z k. A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l glát a t á s o k h a s z n á l a t a C 2 C ( l a k o s s-l áag k o s s á g ), B 2 C ( ü z l e t-l a k o s s á g ), C 2 B ( l a k o s s á g-ü z l e t ) é s B 2 B ( ü z l e-üt z l e t ) r e l á c i ó k s z e r i n t A l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k k ü l d e m é n y f e l a d á s a i r a j e l ol ge y m z b, e n nh ü k a C 2 C r e l á c i ó d o m i n á l a C 2 B f evl ae gtyt i. s a l a k o s s á g á l t a l f e l a d o t t l e v e l e k é s c s o m a g o k i s d ö n t e n s z e m é l y e s j e l l e g ßA e k l. e v e l e k e s e t é n e z e r s e b b e n, a c s o m a g o k e s e t é n g y e n g é b b e n é r v é n y e s ü l. A l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k k ü l d e m é n y f o g a d á sv ái rs a z o n t p o n t a f o r d í t o t t h e l y z e t a j e l l e m z : a s z á m l a l e v e l e k ó r i á s i a r á n y a m i a t t a B 2 C r e l á c i ó Ö t a fd ao jm ti a n á n s. s z á m l a l e v é l b l ia s l a k o s s á g t ö b b m i n t f e l e k a p o t t l e g a l á b b h a v o n t a a z e l m ú l t e g y é v b e n. A s o k k a l k i s e b b v o l u m e n ß f o g a d o t t c s o m a g o k u g y a n a k k o r b aá n l t a l á s z e m é l y e s j e l l e g ß e k, v a g y i s C 2 C r e l á c i ó b ó l é r k e z n e k. A k k v-k á l t a l k ü l d ök tü t l d e m é n y e k n a g y o b b a r á n y b a n m e n n e k B 2 B r e l á c i ó b a, m i n t B 2 C-b e. A k k v-k n é g y ö t ö d e k ü l d ö t t a z e l m ú l t e g y é v b e n l e v e l e t ü z l e t i p a r t n e r e i n e k, d e c s u p ák n é t ö t ö d e k ü l d ö t t a l a k o s saák g. n E m e l l e t t 3 5 % -u k k ü l d ö t t a z e l m ú l t e g y é v b e n c s o m a g o t a z ü z l e t i p a r t n e r e i n e k, d e -u c sk u p á n 1 4 % a l a k o s s á g n a k. A k k v-k a B 2 B l e v e l e z é s b e n s o k k a l i n t e n z í v e b b e n h a s z n á l j á k a z e l e k t r o n i k u s l e v é l k ü l d é s t, m i n t a p o s t a i t. A B 2 C l e v e l e z é s b e n a z o n b a n e g y a e l p ro e s t am i é l e v é l k ü l d é s a d o m i n á n s. A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á l a t á v a l v a l ó f o g y a s z t ó i e l é g e d e t t s é g A l e v e l e k é s a c s o m a g o k k ö z v e t í t é s é v e l a l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k -k é s a k k v e g y a r á n t i n k á b b e l é g e d e t t e k. M i n d k é t f o g y a s z t ó i c s o p o r t s z á m á r a a e sk íé tz éb s s i k e r e s s é g e é s g y o r s a s á g a a l e g f o n t o s a b b s z e m p o n t, a m e l y e k k e l á l t a l á b a n a f o n t o s s á g u k n a k m e g f e l e l m é r t é k b e n e l é g e d e t t e k i s. M i n d k é t f o g y a s z t ó i c s o p o r t a l e g k e v é s b é a s z o l g á l t a t á s o k á r a i v a l e l é g e d e t t, a m i u g y a n a k k o r m é g m i n d i g n e m j e l e n t k i m o n d o n t t aá t l a g o s e l é g e d e t l e n s é g e t, d e m á r n a g y s z á m b a n a d t a k e g y á l t a l á n n e m e l é g e d e t t v á l a s z t i s. A z á r a k á l t a l á b a n n e m a l e g f o n t o s a b b s z o l g á l t a t á s j e l l e m z k, d e a v e l ü k v a l ó e l é g e d e t t s é g a n n y i r a g y e n g e, h o g y e l m a r a d a f o n t o s s á g u k k a l a r á n y o s e l é g e d e t t s é g l i. s z i n t t

8 v i i A k k v-k á t l a g o s e l é g e d e t t s é g i é r t é k e i s z é l e s e b b s k á l á n m o z o g n a k, m i n t a l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k é. M i n t á n k b a n a -k k ká vt l a g o s a n a l e g r o s s z a b b r a a t é r t i v e v é n y e s l e v é l á r á t é r t é k e l t é k ( 2, 6 ), a l e g j o b b r a p e d i g a l e v e l e k s z e m é l y e s k é z b e s í t é s é t ( 3, 7 ). E z z e l b e sn z e a m l a k o s s á g i l e g a l a c s o n y a b b é r t é k e l é s t a c s o m a g f e l a d á s á r a k a p t a ( 2, 7 ), a l e g m a g a s a b b a t p e d i g a l e v e l e k k é z b e s í t é s é n e k s i k e r e s s é g e ( 3, 4 ). A k k v-k k i c s i t e l é g e d e t t e b b e k a c s o m a g f e l a d á s á r a i v a l a l e v é l f e l a d á s á r a i h o z k é p e s t. A l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k eisleyt eén n r e l á c i ó n e m m u t a t k o z i k, a z á r a k k a l v a l ó e l é g e d e t t s é g e i k a z e l b b i k é t é r t é k e l é s k -2 ö z, ö9-e t ts i t2 a, r7t o m á n y b a n h e l y e z k e d n e k e l. A z á r a k m e g í t é l é s é b e n a -k k k ve s e t é n t e r ü l e t i e l t é r é s i s m u t a t k o z i k : a v i d é k i s z é k h e l y ß v á l l a l a t o k k i c s i v e l e l ébgbeedk e t taez á r a k k a l, m i n t a f v á r o s i s z é k h e l y ß k k-k v. K o m o l y f o g y a s z t ó i p a n a s z a a m e g k é r d e z e t t e k v i s z o n y l a g s z é l e s k ö r é n e k v o l t. A l a k o s s á g 8 %-a é s a k -k k v 1 1 % -a s z e m b e s ü l t p a n a s z r a o k o t a d ó j e l e n s é g g e l a z e l m ú l t e g y é v b e n F. i g y e l e m r e m é l t ó, h o g y a l a k o s s áeg t éen sa p a n a s z o k 4 0 % -a, a k k v -k e s e t é n p e d i g 3 2 -a% k ü l d e m é n y e l t ß n é sé h e z k a p c s o l ó d o t t á b r a : A M a g y a r P o s t á n t ö r t é n - éls e vcéslo m a g f e l a d á s r a v o n a t k o z ó á t l a g o s l a k o s s á g i é r t é k e l é s e k M e g j e g y z é s : A m e g k é r d e z e t te k n e k n é g y e s s k á l á n -4( ) 1 k e l l e t t é r t é k e l n i a z a d o t t s z o l g á l t a t á s j e l l e m z v e l v a l ó e l é g e d e t t s é g ü k e t. A m a g a s a b b s z á m j o b b e l é g e d e t t s é g e t j e l ö l. A z á t l a g os f o n t o s s á g i é r t é k e k a z t j e l ö l i k, h o g y k ü l ö n a l e v e l e k k e l é s k ü l ö n a c s o m a g o k k a l k a p c s o l a t b a n a z a d o t t s z o l g á l t a t á s j e l l e m z a v á l a s z a d ó k m e k k o r a h á n y a d a s z á m á r a v a n a l e g f o n t o s a b b k é-k t é t j e l l e m z k ö z ö t t. A M a g y a r P o s t a p é n z ü g y i s z o l g á l t a t á s a i n a k h a s z n tá a l a

9 v i i i A s á r g a c s e k k e t a l a k o s is gá eg n m a g a s a r á n y b a n h a s z n á l j a, é s a l a p v e t e n n é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k t a. r t jkö ar ü k b e n e z a k ö z m ß s z á m l á k á l t a l á n o s b e f i z e t é s i m ó d j a : 7 7 % p o s t á n f i z e t t e sbzeá m l á i t a z e l m ú l t é v b e n. A s z á m l á k r e n d e z é s é r e h a s z n á l h a t ó e l e k t r o n i kyues t t he es lí t k i g é n y b e v é t e l e e r s e n k o r l á t o z o t t. A l a k o s s á g -a 2 h0 a% s z n á l i l y e t ( i s ), é s -a c s ta ek s z5 i % e z t k i z á r ó l a g o s a n. A z, h o g y a l a k o s s á g n a g y o n i n t e n z í v e n h a s z n á l j a a s á r g a c s e k k e t, n e m j e l e n t i a z t, h o g y e l é g e d e t t e k i s lée n en k v e l e. A l a k o s s á g s ácr sg ea k k e l k a p c s o l a t o s e l é g e d e t t s é g e a z ö s s z e s e l é g e d es té tg i a d a t o k k ö z ü l a l e g r o s s z a bk bö az k é t a r t o zi k ( á m e z m é g í g y s e m j e l e n t t e l j e s e l é g e d e t l e n s é g e t ). A k k v-k a l a k o s s á g n á l j ó v a l k e v é s b é i n t e n z í v e n h a s z n á l j á k a s á r g a c s e k k e t ( 4 5 % ), é s n e m i s t a r t j á k ofs on na tk, h o g y f e n n m a r a d j o n. A r ó z s a s z í n c s e k k e t s e a l a ki o s( s1á 1 g% ), s e a k k v f o g y a s z t ó% k ) ( n 1e 5m h a s z n á l j á k s o k a n v a g y i n t e n z í v e n, k ü l ö n ö s e b b e n i s neelm é g e d e t t e k v e l e, é s n e m b á n n á k n a g y o n, h a m e g s z ß n n e. A M a g y a r P o s t a p é n z ü g y i s z o l g á l t a t á s a i k ö zn üt l s ej be b l e n a g y s á g ú l a k o s s á g i c s o p o r t v e s z i i g é n y b e m é g a n y u g d í j ( 2 3 % ) é s a c s a l á d i p ó t l é k ( 9 % ) k é z b e s í t é s é t, a p o s t a h i v a t a l b a n t ö r t é n b a n k k á r t y á s p é n z f e l v é t e l t é s á t u t a l á s t ( 1 6 % ) é s a f o l y ó s z á m l a ü g y i n t é z é s t ( 9 % ). A g y o r s-, f u t á- r é s i n t e g r á l t p o s t a i sázlo tlag t á s o k h a s z n á l a t a A l a k o s s á g a g y o r-, s f u t á r- é s i n t e g r á l t p o s t á t e g y e l r e c s a k k i s v o l u m e n b e n h a s z n á lj a.s e g í t s é g ü k k e l 5 -u % k k ü l d ö t t, é s 1-u 1 k % k a p o t t k ü l d e m é n y t a z e l m ú l t e g y é v b e n. J e l l e m z e n l e v e l e t k ü l d e n e k, d e c s o m a g o t k a p n a k e z e k k e l a s z o l g á l t a ts áo k k a l. A k k v-k i n t e n z í v e b b e n h a s z n á l j á k e z e k e t a s z o l g á l t a t á s o-u k ak t : k ü3l 7 d % ö t t v a l a m i l y e n k ü l d e m é n y t í g y a z e l m ú l t e g y é v b e n. A k k v-k e z e n a c s a t o r n á n k e r e s z t ü l i s i n k á b b B 2 B i r á n y b a k ü l d e n e k : h á r o m s z o r a n n y i k ü l d e m é n y t k ü l d t e k g y-, o r sf u t - á ré s i n t eág lr t p o s t á n k e r e s z t ü l a z ü z l e t i p a r t n e r e i k n e k, m i n t a l a k o s s á g n a k. -k A kj ke vl l e m z e n c s o m a g f e l a d á s r a h a s z n á l j á k e z t a c s a t o r n á t. A g y o r s- é s f u t á r p o s tla a k o s s á g i h a s z n á l ó i k ö r ü l b e l ü l a z o n o s m é r t é k b e n e l é g e d e t t e k ( 2, 6 é s 3, 3 k ö z ö t t i á t l a g o s, é r tméiknet k a ) M a g y a r P o s t a s z o l g á l t a t á s á v. a ls z i n t é n a k é z b e s í t é s s i k e r e s s é g é v e l é s g y o r s a s á g á v a l a l e g e l é g e d e t t e b b e k, é s a s z o l g á l t a t á s á r a i v a l a r e l a t í v e l e g k e v é s b é. R á a d á s u l e z u t ó b b i a M a g y a r P o s t a á r a i h o z k é p e s t i á t l a g o s e l é g e d e t t s é g n é l e g y k i c s i t r o s s z a b b i s. P r e f e r e n c i á k i n t e n z i t á s a A p r e f e r e n c i á k i n t e n z i t á s á t ö n b e v a l l á s o s a l a p o n m é r t ü k. A z t k é r d e z t ü k, h o g y m e k k o r a é v e s p é n z ö s s z e g n e k m e g f e l e l f o g y a s z t ó i t ö b b l e t é r t é k e t i l l e t v e v e s z t e s é g e t j e l e n t e n e k b i z o n y o s j a v u l á s o k, i l l e t v e c s ö k k e n é s e k a j e l e n l e g i s z o l g á l t a ts ái s z i n t e k h e z k é p ee sz t. a m ó d s z e r v a l ó s z í n ß l e g j e l e n t a ls ue ln b e c s l i a v a l ó d i é r t é k e k e t, d e m e g b í z h a t ó b b a n h a s z n á l h a t ó a z e g y e s v á l t o z á s o k r e l a t í v f o g y a s z t ó i é r t é k e l é s é r e. E n n é l r o b u s z t u s a b b e r e d m é n y e k, c s a k k ö l t s é g e s e b b v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k k e l é r h e t k e l

10 i x A m e g k é r d e z e t t e k j e l e n t s r é s z e ( a l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k á l t a l á b a n t ö b b m i n t h á r o m n e g y e d e é s a k k-k v á l t a l á b a n t ö b b m i n t k é t h a r m a d a r) r ó l s z á m o l t b e, h o g y a z h e l y z e tlé ét n y e g é b e n 0 F-n t a k m e g f e l e l é r t é k b e n b e f o l y á s o l n á, h a a p o s t a i s z o l g á l t a t á sj oe k l e nl e g a d o t t s z i n t jbe i z o n y o s t e k i n t e t b ejn a v u l n á n a k, v a g y r o m l a n á n a k. A z á t l a g o s f o r i n t b e l i é r t é k e k a l a c s o n y a k, t i p i k u s a n a l a t t a v a n n a k a z á t l a g o s é v e s e g y é n i p o s t a k ö l t s é g 1 -á % n a k, é s a l e g m asg a b b s e m h a l a d j a m e g a 2,-o 5 % t. E z a z a r á n y a k-k k v e s e t é b e n m a ga s a b b. M i v e l a z á t l a g o s é v e s p o s t a k ö l t s é g ü k e g y n a g y s á g r e n d d e l m a g a s a b b i s ( e z e r F t v s F t), a z a b s z o l ú t f o r i n t ö s s z e g e k a -k k k v e s e t é b e n e z r e s, a l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k e s e t é b e n t í z e s n a g y s á g r e n d ß e k. E z e k a l a p j á n á l t a l á n o ska in j e l e n t h e t, h oa gz y e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s e l e m e i e s e t é n a v i z s g á l t t a r t o m á n y b aln a k a o s s á g s z á m á r a n e m é r s o k a t p a o s t a o k s z í n v o n a l á n a k j a v u l á sé a s, n e m j e l e n t n a g y v e s z t e s é g e t a r o m l ó s z o l g á l t ai t á s s z í n v o n a l s e m. A k k v-k s z á m á r a v i s z o nb ti z o n y o s j a v u l ó s z o l g á l t a tvá as lo ak m i v e l t ö b b e t é r n e k, t o v á b b á k o m o l y a b b v e s z t e s é g n e k t e k i n t ie kg y e s s z o l g á l t a t á s o k l er o m l á s át. A l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k s z á m á r a a l e g é r t é k e s e b b ( 1 ) a z ö n k o r m á n y z a t i ü g y e k p o s t á n t ö r t é n i n t é z é s é n e k l e h e t s é g e é s ( 2 ) a s z o m b a t i n y i t v a t a r t á s b e v e z e t é s e l enne. A l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k n a k a l e g n a g y o b b v e s z t e( s1 é) ga e t c s o m a g o k, a j á n l o t t l e v e l e k é s a p é n z k ü l d e m é n y e k s z e m é l y e s k ééznbeek s í t é s m e g s z ß n é s e, ( 2 ) a h e t i ö t s z ö r i k é z br ei st ík tí ét s á s a, v a l a m i( n3 t) a s á r g a a é s r ó z s as z í n c s e k k m e g s z ß n t e t é s e o k o. z n á A k k v-k s z á m á r a a l e g é r t é k e s e b b a z l e n n ( e 1,) h a p o s t a i k ü l d e m é n y e k n y o m o n k ö v e t é s e é s, ( 2 ) a z é r t é k n y i l v á n í t á s i n g y e n e s s é v á l n a, ( 3 ) t ö b b p o s t a i s p e c i á l i s ü g y i n t é z d o l g o z n a, é s ( 4 ) h a a 2 0 k g a l a t t i c s o m a g o k a t e z e n t ú l e g y n a p a l a t t k i k é z b e s í t e n é k A. k k v-k sz á m á r a a l e g n a g y o b b f o g y a s z t ó i v e s z t e s é g e t a z o k o z n á, h a a M a g y a r P o s t a e z e n t ú l n e m v i n n é h á z h o z a c s o m a g o k a t. A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g m e g v á l t o z t a t á s á n a k é r t é k e l é s e A z e m p i r i k u s e r e d m é n y e k é r t é k e l é s e a l a p j á n ú g y v é l j ü k, h o g y a m elg ev hi ez ts sg éá gl et s s z a b á l y o z á s i a l t e r n a t í v á k k ö z ü l a v á r h a t ó f o g y a s z t ó i h a s z n o s s á g n ö v e k e d é s m é r t é k e a l a p j á n a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö r b v í t é s e a k ö v e t k e z t e r ü l e t e k e n i n d o k o l h a t ó : A p o s t a h i v a t a l o k b a n a l e g f o r g a l m a s a b b ó r á k b a n i s l e g f e l j e b b á t l a g or se a n 5 p e r c c s ö k k e n j e n a v á r a k o z á s i, i d v a g y l e g a l á b b i s a z e h h e z k ö zs e ln í; t G a r a n t á l t k é z b e s í t é s i i d e j ß ( J + 1 ) c s o m a g o k b e v é t e l e a z e g y e t e; m e s k ö r b e A m o b i l p o s t á v a l e l l á t ot te tl e p ü l é s e k e n o l y a n f e l v é t e l i p o n t o -u k p ( p oiic nk t ) k i j e l ö l é s e, a h o l á t l e h e t v e nd ne i m éa n yke ük le t. A f o g y a s z t ó i i g é n y e k é s a z e l é r h e t h a s z n o s s á g n ö v e k e d é s a l a p j á n i n d o k o l t, u g y a n a k k o r a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t ó k ö l t s é g e i r e g y a k o r o l t h a t á s o k m i a t t t o v á b b i v i z s g á l a t o t i g é n y e l b v í t é s i l e h e t s é g : A z é r t é k n y i l v á n í tbáes v é t e l e a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö r b( ea u t o m a t i k u s g a r a n c i a v á l l a l á s a k ü l d e m é n y e k t e l j e s é ; r t é k é r e )

11 x A kü l d e m é n y e k n y o m o n k ö v e t é s é n e k b e v é t e l e a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö r b e. U g y a n c s a k a z e m p i r i k u s e r e d m é n y e i n e k é r t é k e l é s e a l a p j á n a l e g k i s e b b f o g y a s z t ó i v e s z t e s é g m e l l e t t k öa v e t k e z s z o l g á l t a t á s s z ß k í t é s e k l e n n é n e k m e g v a l ó s í t h a t ó a k : E g y e t e m e s p o s t a c s o m a g s ú l y h a t á r á n a k 1 0 -rka g c s ö k k e n t é s; e C í m z e t t r e k l á m k ü l d e m é n y e k k i v é t e l e a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á ; s i k ö r b l P o s t a h i v a t a l o k b á r m e l y á l l a n d ó l a k ó h e l y t l l é g v o n a l b a n m é r t g a t á v o l s á l e g f e l j e b b 5 k m a l a k o s s á g -á9n5 a% k e s e t é b e n, é s l e g f e l j e0 bk b m 1a l a k o s s á g 9 9, 5 % -a e s e t é b e n ú g y, h o g y a z i n t é z k e d é s n y o m á n b e z á r á s r a k e r ü l p o s t a h i v a t a l o k h e l y e t t a k i s t e l e p ü l é s e k e n a z a k t u á l i s f o g y a s z t ó i i g é n y e k h e z i l l e s z k e d m o b i l p o s t a s z o l g á l tea rt üá ls n e k b e v e z e t é s r e ; U t c a i l e v é l g y ß j t s z e k r é n y e k m e g s z ü n t e t é s e a z o k o n a t e r ü l e t e k e n, a h o l v a n á l l a n d ó p o s t a h i v a ; t a l A r ó z s a s z í nc s e k k s z o l g á l t akt iá vs e z e t é s ea p o sati s z o l g á l t a t á s i k ö r b l.

12 x i T a r t a l o m 1. B e v e z e t E g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g a z E U o r s z á g a i n a k p o s t a. p. i. a. c. á. n A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g e é_ r_ t_ e_ l_ m A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m a a z e g y e s t a g o r_ s_ z_ á_ g_ o4 k b a n A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s k ö r a z e g y e s o kr sb za án g A g y o r s a s á g r a v o n a t k o z ó e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g e k a z e g y e s o. r. s. z. á9. g. o. k. b. a n A z e l é r h e t s é g r e v o n a t k o z ó e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g e k a z e g y e s o1r1 s z á g o k b a n 3. A z E U -s e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k k e r e s l e t o l d a l i j. e. l. l. e. m. z.. i M ó d s z e r t a n i m e g f o n t o l á s o k _ F o g y a s z t ó i c s o p o r t o k a p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k e_ s_ e_ t_ é_ n _ A z E S Z K s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g e s s z o l g á l t a t á s i j e l_ l_ e_ m_ z k A n e m z e t k ö z i v i z s g á l a t o k e r e d m é n y_ e_ i _ A f o g y a s z t ó i c s o p o r t o k ó l eb íe rm u t a t á s a F o g y a s z t ó i p r e f e r e n c i. á. k N e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k a s z a b á l y o z á s á t a l a k í t á s. á. b. a. n A z á t a l a k í t á s m o t i v á c_ i_ ó_ i D i g i t á l i s h e l y e t t e. s. í. t. é. s L i b e r a l i z á c i ó, ú j b e. l é. p.. k G a z d a s á g i k ö r n y e z e. t B e l s h a t é k o n y t a l a n s á g, r u g a l m a t l a. n. s. á. g S z a b á l y o z ó i b e a v a t k o z á s o_ k _ E g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t ó k s t r a t é g i a i d_ ö_ n_ t_ é_ s_ e_ i _ K ö l t s é g c s ö k k e n t é. s Á r a z á s

13 x i i S z o l g á l t a t á s m i n s é g j a v í t á s é s i n n. o. v. á. c. i. ó B e v é t e l d i v e r z i f i k. á. c. i. ó A z e m p i r i k u s k u t a t á s e r e d m é n y. e. i A v i z s g á l a t i m e g k ö z e l í t é s s z e m l é l e t i _ k_ e_ r_ e_ t_ e _ P o s t a i s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á l a t a, e l é g e d e t t s é g é s f o g y a s z t ó i p r e f e r e n c i á k a l a k o s k ö r é b e n A d a t f e l v é t e l, m i n. t. a E g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k h o z v a l ó h o z z á f é r é s a l a k o s s á. g.. k. ö. r. é. b. e. n Á l t a l á n o s é s h o z z á f é r é s s e l k a p c s o l a t o s e l é g e dé es t tk sr éi gt i k u s t é n y e z k a l a k o s s á g k3 ö9 r é b e n A z e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k é s a p o t e n c i á l i s h e l y e t t e s í t k h a s z n á l a t a é s a v e l ü k v a e l é g e d e t t s é g a l a k o s s á g k ö r é. b. e. n P o s t a i p é n z f o r g a l m i s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á l a t a a l a k o s s á. g.. k. ö. r. é. b. e. n E g y e t e m e s p o s t ai s z o l g á l t a t á s o k k a l k a p c s o l a t o s p r e f e r e n c i á k i n t e n z i t á s a a l a k o7 s7 s á g k ö r é b e n P o s t a i s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á l a t a, e l é g e d e t t s é g é s f o g y a s z t ó i p r e f e-k r e n c i á k a k k k ö r é b e n A d a t f e l v é t e l, m i n. t. a E g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k h o z v a l ó h o z z á f é r -k é s ka ö rkékbve n Á l t a l á n o s é s h o z z á f é r é s s e l k a p c s o l a t o s e l é g e d e t t s é g é s k r i t i k u s t-k é n yk eö z r é k b e a n.. k. k8. v A z e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k é s a p o t e n c i á l i s h e l y e t t e s í t k s h a s zv ne ál lü ak t a v a él ó e l é g e d e t t s é g a k-k k v k ö r é b e n P o s t a i p é n z f o r g a l m i s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á l a -k t a ka ö rkékb ve n E g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k k a l k a p c s o l a t o s p r e f e r e n c i á k i n t e n-k z i tk áö sr a é b a e n. k. k1. v A z a g g r e g á l t p o s t a i f o r g a l o m f i r_ á_ n_ y_ a_ i S z a b á l y o z á s i a l t e r n a t í v á k v i z s g á l a t a a f o g y a s z t á s i s z o k á s o k é s p r e f e r e n c i á. k.. t. ü. k. r. 1é. 2b. 5 e. n S z a b á l y o z á s i a l t e r n a t í v á k a p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s á t_ a_ l_ a_ k_ í_ t_ á1 s2 á5 r a S z a b á l y o z á s i a l t e r n a t í v á k h a_ t_ á_ s_ a_ i S z o l g á l t a t á s k ö r v á l t o. z. á. s. a A s z o l g á l t a t á s i d d i m e n z i ó j á n a k v á l t. o. z. á. s. a

14 x i i i S z o l g á l t a t á s e l é r h e t s é g é n e k v á l t. o. z. á. s. a N e m e g y e t e m e s, k ö t e l e z ps ot a i é s n e m p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k s z a b á l y o z á s i a. l. t. e. r1. n4. a1. t. í v á i 7. J a v a s l a t o k a s z a b á l y o z ó s z á m á. r. a F ü g g e l é k L a k o s s á g i a d a t f e l v é t e l h e z t a r t o z ó t á b l_ á_ z_ a_ t_ o_ k _ E g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k e l. é. r. é. s. e E g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k h a s z n. á. l. a. t. a L a k o s s á g i a d a t f e l v é t e l h e z t a r t o z ó _ á_ b_ r_ á_ k P o s t a i s z o l g á l t a t á s o k e l é r h e t s é g e é s e l é g e. d. e. t. t. s. é. g P o s t a i s z o l g á l t a t á s o k é s h e l y e t t e s í t i k h. a. s. z. n. á. l. a. t. a K k v a d a t fle v é t e l h e z t a r t o z ó k i e g é s z í t t á b l_ á_ z_ a_ t_ o_ k E g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á. l. a. t. a K k v a d a t f e l v é t e l h e z t a r t o z ó k i e g é s záí k t á_ b_ r E g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k e l é r é s e é s e l é g e. d. e. t. t. s. é. g E g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á l a t a é s e l é g e d. e. t. t. s. é. g P é n z ü g y i s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á. l. a. t. a A z a g g r e g á l t p o s t a i f o r g a l o m f i r á n y a i á_ b_ r_ á_ k _ 5 0

15 x i v T á b l á z a t j e g y z é k t á b l á z a At z : E S Z K s z o l g á l t a t á s k ö r a z E U o r s z á. g. a. i. b. a. n t á b l á z a A t : g y o r s a s á g r a v o n a t k o z ó k ö t e l e z e t t s é g e k a z E U o r s z. á. g. a. i. b. a. n t á b l á z a At z : e l é r h e t s é g r e v o n a t k o z ó e l í r á s o k a z E U o r s z. á. g. a. i. b. a. n t á b l á z a At z : E S Z K á l t a l á n o s k i t e r j e d t s é g e a z E U o r s. z. á. g. a. i b. a. n t á b l á z a t : A l a k o s s á g i é s v á l l a l a t i f o g y a s z t ó k p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k.. i. r. á. n. t. i.. p. r. e. f. e. r.. e.. n.. c2.. i3.. á. i t á b l á z a t : A m i n t á b a n s z e r e p l v á l l a l a t o k l é t s z á m a é. s.. á. r. b. e. v. é. t. e. l. e t á b l á z a t : A k k v m i n t a r é g i ó s z e r i n t i. m. e. g. o. s z. l. á. s. a t á b l á z Pa ot s: t a f o r g a l m i i r á n y o k e r e d m é n y e i n e k á l t a l l e f e d e. t. t.. r. é. s. z. e t á b l á z a t : S z a b á l y o z á s i a l t e r n a t í v á k é s a z é r i n t e t t e k r e g y. a. k. o. r. o. l. t.. h. a. t. á. s. o. k t á b l á z a t : P r e f e r e n c i a m é r é s i e r e d m é n y e i n k m i n i m u m é s m a x i m u m. é. r. t. é. k. e. i t á b l á z a t : N y i t v a t a r t á s r a v o n a t k o z ó p r e f e r e n c i. á. k. (. n. = ) t á b l á z a t : H i v a t a l i n y i t v a t a r t á s o k l e í r ó s t a t i s z t i k á i t e l e p ü l é s t í. p. u. s.. s. z. e. r. i. n. t..(.. n.. = ) t á b l á z a t : A k t i v i t á s s z e r i n t i p o s t. a. h. a. s. z. n. á. l. a. t t á b l á z a t : I n t e r n e t h a s z n á l a t s z e r i n t i p o s. t. a. h. a. s z. n. á. l. a. t t á b l á z a t : C s o m a g k ü l d é s a c s a l á d i j ö v e d e l m i k a t e g ó r. i. á. k.. s. z. e. r. i. n. t t á b l á z a t : C s o m a g k ü l d é s a z E S O M A R m u t a t ó k s. z. e. r. i. n. t t á b l á z a t : C s o m a g k ü l d é s i n t e r n e t h a s z n á l a t.. s. z. e. r. i. n. t t á b l á z a t : L e v é l f o g a d á s a k t i v i t á. s.. s. z. e. r. i. n. t t á b l á z a t : L e v é l f o g a d á s a c s a l á d i j ö v e d e l. e. m.. s. z. e. r. i. n. t t á b l á z a t : L e v é l f o g a d á s t e l e p ü l é s t í p u. s.. s. z. e. r. i. n. t t á b l á z a t : L e v é l f o g a d á s a z E S O M A R m u t a t ó. s. z. e. r. i. n. t t áábzla t : L e v é l f o g a d á s a z i n t e r n e t h a s z n á l a t.. s. z. e. r. i. n. t t á b l á z a t : E l e k t r o n i k u s l e v e l e k f o g a d á s a a z i n t e r n e t h a s z n á l a t é s a z E S O M A R. m. u. t. a. t. ó. k. 1. s5. z7. e. r. i. n. t t á b l á z a t : E l e k t r o n i k u s l e v e l e k f o g a d á s a a c s a l á d i j ö v e d e l e m é s a z.. a. k. t. i. v. i. t. á s.. s. z. e.. r.. i.. n. 1. t t á b l á z a t : E l e k t r o n i k u s l e v e l e k f o g a d á s a t e l e p ü l é s. t. í. p. u. s.. s. z. e. r. i. n. t t á b l á z a t : C s o m a g o k f o g a d á s a a k t i v i t á. s.. s. z e. r. i. n. t

16 x v t á b l á z a t : C s o m a g o k f o g a d á s a a c s a l á d j ö v e d e l m. e. s. z. e. r. i. n. t t á b l á z a t : C s o m a g o k f o g a d á s a a z i n t e r n e t h a s z n á l. a. t.. s. z. e r. i. n. t t á b l á z a t : G- y oé rs s f u t á r p o s t a s zh na á l a t a z i n t e r n e t h a s z n á l a t i l l e t v e t e l e p ü l é s t í p u s f ü. g. g. v. 1é. 6n. 1 y. é b e n

17 x v i Á b r a j e g y z é k á b r a S t r a t é g i a i k i h í v á s o k é s h a t á s o k a z e g y e t e m e s s z o l g á l t. a. t. ó. k.. s. z. á. m. á. r. a á b r a : A p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k k é t o l d a l ú p l a t f o r m.. á. b. r. á. z. o. l. á. s. a á b r a : P o s t a h i v a t a l o k e l é r h e t s é g e (. n. = ) á b r a : P o s t a h i v a t a l o k l á t o g a t á s a (. n. = ) á b r a : N e m a l e g k ö z e l e b b i h i v a t a l t l á t o g a t. ó. k..(. n. = ) á b r a : P o s t a h i v a t a l o k e l é r h e t ps eé rg ce b e n ( n = ) á b r a : H é t k ö z n a p i n y i t v a t a r t á s (. n. = ) á b r a : H é t v é g i t vn a y t a r t á s ( n = ) á b r a : Á t l a g o s n y i t v a t a r t á s t e l e p ü l é s t í p uh sé ot nk kö éz nt a p ( n = ) á b r a : Á t l a g o s n y i t v a et la er pt üá ls é st t í p u s o n k é n t h é t v é g é n ( n = ) á b r a : P o s t a i n y i t v a t a r t á s l e g a l k a l m a s a b b i d p o n. t. j a. i.. (. n. = ) á b r a : Á l l a n d ó t a p o es l é g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : Á l l a n d ó p o s lt ea g f o n t o s a b b s z e m p o n t o k á b r a : Á l l a n d ó p o s kt ra i t i k u s t é n y e z k k e l v a l ó e l é g e d e t t s é g é s a f o. n. t. o. s. s. á. g. u. k á b r a : M o b i l p o s t a e l é g e d e t t s é g.(. n. = ) á b r a : M o b i l p o s tla e g fno t o s a b b s z e m p o n t o k ( n = 3 2.) á b r a : P a n a s z o k ( n = ) á b r a : M i l y e n ü g y e k b e n j á r n a k a p o s t á n ( é v e n t e.,.. n. = ) á b r a : H á n y a l k a l o m m a l j á r t a k a p o s t á n a z e g y e s ü g y e k b e. n.. é. v. e. n. t. e.? á b r a : P o s t a i l e v é l f- e lt aí dp áu s s z e r i n t ( é v e n t e, n = ) á b r a : E l e k t r o n i k u s l e v é l f etl ía pd uá s s z e r i n t ( é v e n t e, n = ) á b r a : L e v é l t í p u s a o k l e v e l e t f e l a d ó k a r á n y á b a n 1 3 (). n = á b r a : L e v é l f e l a deáls é g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : L e v é l f e l a dláes g f o n t o s a b b s z e m p o n t o k ( n = ) á b r a : L e v é l f e l a dkárs i t i k u s t é n y e z k f o n t o s s á g a é s a v e l ü k v a l ó e l é g e d e t t. s. é. g. (. n. = ) á b r a : C s o m a g k ü l d é s ( n = )

18 x v i i á b r a : C s o m a g k ü l d é s t í p u s o n k é n t ( n = ) á b r a : C s o m a g f e l a d eá ls é g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : C s o m a g k ü l d éls e g f o n t o s a b b s z e m p o n t o k ( n = ) á b r a : C s o m a g k ü l d é s k r i t i k u s t é n y e z k f o n t o s s á g a é s a v e l ü k v a l ó e l é g e d e t t. s. é. g..(. n. = ) á b r a : K ü l d e m é n y e k f o g a d á s pa o s t a i é s e l e k t r o n i k u s ( é v e s, n. = ) á b r a : K ü l d e m é n y f o g a d á s n e m m a g á n l e v é l p o s t á. n á b r a : K ü l d e m é n y f o g a d á s c s o m a g ( é v e n t e, n = ) á b r a : K ü l d e m é n y k é z b e s í t ées l é g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : K ü l d e m é n y k é z b e s í t ées l é g e d e t t s é g ( á l l a n d ó p o s t a ; n. = ) á b r a : K ü l d e m é n y k é z b e s í t ées l é g e d e t t s é g ( m o b i l p o s t a, n = ) á b r a : G y- o ré s f u t á r p o s t a h a s z n á l af et l a d á s ( é v e s, n = ) á b r a : G y- o ré s F u t á r p o s t a h a s z n á l ak t ü l d e m é n y f o g a d á s ( é v e s, n = ) á b r a : G y- o ré s f u t á r p o s t a h a s z n á l te la é g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : S á r g a c s e k k f e l a d á s (. n. = ) á b r a : S á r g a c s e k k h e l y e t t e s í t i n e k h a s z n á l a t. a..(. n. = ) á b r a : S z á m l a f i z e t é s e k m ó d o z a t a i ( n. = ) á b r a : P o s t á n s z á m l a l e v e l e t k a p ó k b e f i z e t é s i s z o k á s. a. i..(. n. = ) á b r a : A p o s t a i é s e l e k t r o n i k u s s z á m l a, é s a s z á m l a f i z e t é s k ü l ö n b ö z m ó d o z a t a i. n. a. k.. m. e. 7g. 1 o. s. z. l. á. s. a á b r a : P o s t a u t a l v á n y h a s z n á l a t á n a k g y a k o r i s á g a.(. n. = ) á b r a : A p é n z u t a l v á n y o k h e l y e t t e s í t i n e k h a s z n á l a t. a..(. n. = ) á b r a : A M a g y a r P o s t a á l t a l k é z b e s í t e t t p é n z k ü l d e m é n y e. k..(. n. = ) á b r a : A M a g y a r P o s t a e g y é b p é n z ü g y i s z o l g á l t a t á s an iá nl ak t a. h. a. s. z á b r a : A s á r g a c s e k k e t h a s z n á l ó k e l é g e d e t t s é g. e..(. n. = ) á b r a : A r ó z s a s z í n c s e k k e t h a s z n á l ó k e l é g e d e t t s é g. e.. (. n. = ) á b r a : A r ó z s a s z í n c s e k k f o n t o s s á g a h a s z n á l ó i k ö r b. e. n..(. n. = ) á b r a : A s á r g a c s e k k f o n t o s s á g a a h a s z n á l ó k k ö r é b). e n.. (. n. = á b r a : A s z o l g á l t a t á s i s z i n t n ö v e l é s é r e v o n a t k o z ó á t l a g o s f o g y a s z t ó i é r t é k. e. l. é. s. e. k.. (. f. o. 8r. 1 i. n. t./. é. v.) á b r a : A s z o l g á l t a ti án st i n sö zv e l é s é r e v o n a t k o z ó á t l a g o s f o g y a s z t ó i é r t é k e l é s e k a p o z i t í v é r t é k e l é s ß e k k ö z ö t t ( f o r i n t /. é. v. )

19 x v i i i á b r a : A s z o l g á l t a t á s i s z i n t c s ö k k e n t é s é b l s z á r m a z ó á t l a g o s f o g y a s z t ó i v e s z t e. s. é. g. e. k.. 8(. 4 f. o. r. i. n. t./. é v ) á b r a : A s z o l g á l t a t á s i s z i n t c s ö k k e n t é s é b l s z á r m a z ó á t l a g o s f o g y a s z t ó i v ei st zí tv e sö és gs ez k e g a e t p o z m e g a d ó f o g y a s z t ó k k ö z ö t t ( f o r i n t. /. é. v. ) á b r a : P o s t a h i v a t a l o k s z á m a (. n. = ) á b r a : M e l y i k p o s t á r a j á r nl aá bk a n á? l t ( a n = ) á b r a : P o s t a h i v a t a l o k e l é r h e t ps eé rg ce b e n ( n = ) á b r a : P o s t a h i v a t a l o k n y i t v a t a r t á s. a..(. n. = ) á b r a : A -k k k Mv a g y a r P o s t a s z o l g á l t a t á s j e l l e m z i v e l v a l ó e l é g e d e t t s é. g. e. (. n. = ) á b r a : M e n n y i r e f o n t o s a k a M a g y a r P o s t a t as tz áo sl jg eá l l e m z i a -k k k sv z á m á r a? ( n = ) á b r a : A -k k k vá t l a g o s e l é g e d e t t s é g e a M a g y a r P o s t a s z o l g á l t a t á s j e l l e m z i v e l a z a r r a v o n a t k o z ó á t l a g o s f o n t o s s á g f ü g g v é n y é b e n. ( n = ) á b r a A : M a g y a r P o s t a s z o l g á l t a t á s a i r a v o n a t k o z ó k o m o l y a b b p a n a s z o k t í p u s a i n a k r e l a t í v g y a k o r i s á g a ( n = ) á b r a : M i l y e n ü g y e k b e n j á r n a k a p o s t á n?. (. n. = ) á b r a : M i l y e n ü g y e k b e n j á r n a k a p o set gá y n? v á l l a l a t r a e s á t l a g o s é v r e b e c s ü l t ü g y i n t é z é s e i n e k s z á m a ( n = ) á b r a : P o s t á v a l k ö t ö t t k ü l ö n s z e r z d é s e k..(. n. = ) á b r a : L a k o s s á g n a k k ü l d ö t t l e vbeel lefk ö l d r. e á b r a : Ü z l e t i p a r t n e r e k n e k k ü l d ö t t lb evl ef lö el. k d á b r a : F o g y a s z t ó k n a k k ü l d ö t t l e v e l e k e l e k t r o nb ie kl uf sö al n d. r. e á b r a : Ü z l e t i p a r t n e r e k n e k k ü l d ö t t l e v e l e k e l e k t rb oe nl if kö ul sd a. r n. e á b r a : M i l y e n k ü l d e m é n y e k e t a d n a. k.. f. e. l.? á b r a : L e-, v é cl í m z e t t r e k l á m k ü l d e m é- n yé s n y o m t a t v á n y f e l a d á s s a l k a p c s o l a t o s e l é g e d. e. t. t. s. é. g á b r a : C s o m a g k ü l d- é s b e l f ö l d r e ( n = ) á b r a : C s o m a g k ü l d é s t í p u s o n k é n t ( n. = ) á b r a : C s o m a g k ü l d é s s ú l y s z e r i n t ( n = ) á b r a : C s o moa k g f o g a d á s a b e l f ö l d r.. l á b r a : H o n n a n k a p n a k c s o m a g o k a t a p o s t á n k e r e. s. z. t. ü. l.? á b r a : C s o m a g k ü l d é s s e l k a p c s o l a t o s e l é g e. d. e. t t. s. é. g á b r a : G y- o ré s f u t á r p o s t a h a s z n á l af ot g y a s z t ó k f e l é ( n = )

20 x i x á b r a : G y o r- s é s f u t á r p o s t a h a s z n á l av t á l l a l a t o k f e l é ( n. = ) á b r a : M i é r t v á l a s z t o t t á k i n k á b b - va a g y o fr us t á r p o s t á t? ( n = ) á b r a : A -k k k pv é n z u t a l á s i g y a k o r l a tsa á r g a é s r ó z s a s z í n c s e k k e n k í v ü l.(. n. = ) á b r a : A h a t á r o z o t t v á l a s z t -k a dn ó a k k ka v s z o l g á l t a t á s i s z i n t j a v u l á s á r a v o n a t k o z ó á t l a g o s f o g y a s z t ó i é r t é k e l é s e i ( f o r i n t / é v ) (. n. = ) á b r a : A s z o l g á l t a t á s i s z i n t j a v u l á s áz ró a á vt ol na ag to ks o k k v é r t é k e l é s e k a p o z i t í v ö s s z e g e t m e g a d ó k k v k ö z ö t t ( f o r i n t / é v ) ( n = ) á b r a : A h a t á r o z o t t v á l a s z t -ka nd aó k k a k v s z o l g á l t a t á s i s z i n t c s ö k k e n t é s é b l s z á r m a z ó á t l a g óo i s f o g y a s z t v e s z t e s é g e i ( f o r i n t / é v ) ( n. = ) á b r a : A s z o l g á l t a t á s i s z i n t c s ö k k e n t é s é b l s z á r m a z ó á t l a g o s f o g y a s z t ó i v e s z t es sézge egk e t a p o z i t í v ö m e g a d ó k k v -k k ö z ö t t ( f o r i n t / é v ) ( n. = ) á b r a : E g y l a k o s r a j u t ó é v e s á t l a g o s k ü l d e m é n y f o r g a l o m C 2 C, C 2 B é s B 2. C.. i. r. á. n. y o. k. b. a. n á b r a : E g y -r k ka v j u t ó k ü l d e m é n y f e l a d á s o k f oé gs a d á s o k B 2 C é s B 2 B s z e r i n t i m e g o s z t á. s. b. a. n á b r a : L a k o s s á g i k ü l d e m é n y f e l a d á s r e l a t í v m e. g. o. s. z. l. á. s. a á b r a : L a k o s s á g i km éü ln yd fe o g a d á s r e l a t í v m e g o s z l á. s. a á b r a : L a k o s s á g i k ü l d e m é n y f o g a d á s a k ü l d e m é n y t í p u s a.. s. z. e. r. i. n. t á b r a : A -k k k kv ü l d e m é n y f e l a d á s á n a k r e l a t í v m e g o s z. l. á. s. a á b r a : P o s t a h i v a t a l o k e l é r h e t ks ié lg oe m é t e r b e n ( n = ) á ba r: P o s t a h i v a t a l o k n y i t v a t a r t á s á n a k h oh sé st zk a ö z n a p o n k é n t ( a v á l a s z a d ó k s z á z a l é k. á. b. a. n.) á b r a : P o s t a h i v a t a l o k n y i t v a t a r t á s á n a k h hé ot sv sé zg a é n ( a v á l a s z a d ó k s z á z a l é k á. b. a. n. ) á b r a : I n t e r n e t h a s z n á l a t g y a k o r i s á g a (. n. = ) á b r a : S o r b a n á l l á s i ed le éj ge e d e t t s é g ( n = ) á b r a : S o r b a n á l le ál s é g e d e t t s é g a k o r s z e. r. i. n. t á b r a : S o r b a n á l le ál s é g e d e t t s é g a h á z t a r t á s j ö v e d e l m e s.. z e. r. i. n. t á b r a : S o r b a n á l le ál s é g e d e t t s é g a s t á t u s z s z. e. r. i. n. t á b r a : S o r b a n á l le ál s é g e d e t t s é g a t e l e p ü l é s t í p u s a. s. z. e. r. i. n. t á b r a : S o r b a n á l le ál s é g e d e t t s é g a z i n t e r n e t h a s z n á l a t g y a k o r i s á g a.. s. z. e. r. i. n. t á b r a : H é t v é g i n y i t v a t aerltéágs e d e t t s é g ( n = ) á b r a : H é t v é g i n y i t v a t aerltéágs e d e t t s é g k o r s z e. r. i. n. t á b r a : H é t v é g i n y i t v a t aerltéágs e d e t t s é g a h á z t a r t á s j ö v e d e l m e s. z. e. r. i. n. t

21 x x á b r a : H é t v é g i n y i t v a t aerltéágs e d e t t s é g s t á t u s z s z. e. r i. n. t á b r a : H é t v é g i n y i t v a t aerltéágs e d e t t s é g t e l e p ü l é s t í p u s s. z. e. r. i. n. t á b r a : M o b i l p o s t á n e l é r h e t s z o l g á l t a t á s oek l ékgö erde e t t s é g ( n = 3. 2.) á b r a : M o b i l p o s t a k i j á r á s á n a k g y a k o r ei ls éá g ea d e t t s é g ( n = 3. 2.) á b r a : K i j á r á s g y a k o r i se ál gé a g e d e t t s é g r é g i ó k s z e. r. i. n. t á b r a : H á n y a l k a l o m m a l j á r t a k a p o s t á n a z e g y e s ü g y e k b e n réev le ant íe v? m e g o s z. l. á s á b r a : A p o s t a, m i n t p l a t f o r m r e l a t í v h a s z n á l a. t. a..(. n. = ) á b r a : A z e l e k t r o n i k u s p l a t f o r m r e l a t í v h a s z n á l a. t. a..(. n. = ) á b r a : C s o m a g k ü l d é s é v e s s z. i n. t. e. n á b r a : K ü l d e m é n y f o g a d á s n e m m a g á n l e v é l p o s t á n ( é v e s b e c s l é s ; n = ) á b r a : G y- o ré s f u t á r p o s t a h a s z n á l a t a M a g y a r P o s t á t i s h a s z n á l ó k eklöérgée bd en t t s é g ( n = 8. 0.) á b r a : P a n a s z t m e g f o g a l m a z ó k e l o s( zn l= á7s6 a ) t á b l á z a t : C s o m a g o k f e l a d ák soa r r e l á c i. ó. k t á b l á z a t : C s o m a g o k f o g a d á sk a o r r e l á c i. ó. k t á b l á z a t : A p o s t a i k ö l t s é g e k e t m a g y a r á z ó. t. é. n. y. e. z.. k á b r a : P o s t a h i v a t a l o k e l é r h e t ks ié lg oe m é t e r b e n ( n = ) á b r a : A p o s t a h i v a t a l t á v o l s á g á v a l v a l ó e l é g e d e t t. s. é. g..(. n. = ) á b r a : A p o s t a h é t k ö z n a p i n y i t v a t a r t á s á v a l v a l ó e l é g e d e. t. t. s. é. g..(. n. = ) á b r a : A s o r b a n á l l á s i d e j é v e l v a l ó e l é g e d e t. t s.. é g.. (. n. = ) á b r a : A k é z b e s í t é s g y a k o r i s á g á v a l v a l ó e l é g e d e t t. s. é. g..(. n. = ) á b r a : A k é z b e s í t é s g y o r s a s á g a v a l ó e l é g e d e t t s. é. g..(. n. = ) á b r a : A k ü l d e m é n y e l t ß n é s e, k é s e d e l m e s k é z b e s í t é s e v a g y s é r ü l é s e t ée rs íe t é s n ma é rk tá ér k é v e l v a l ó e l é g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : A z e g y e d i ü g y f é l k e z e l é s, a M a g y a r P o s t a r e n d e l k e z é s r e á l l á s á v a l ( p l. etgéys e d i s z e r z d é s k e s e t é n ) v a l ó e l é g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : A z e g y e d i s z e r z d é s t a r t a l m á v a l ( s p e c i á l i s i g é n y e k k i s z o l g á l á s á v a l ) ( n v = a2l 9ó 5 ) e.2 l é0 g e d e t t s é g á b r a : A s z e r z d é s keö l t, é sa s s z á m l á z á s s a l k a p c s o l a t o s ü g y i n t é z é s s e l v a l ó e l é g e d e t t. s. é. g.. 2(. 0 n. = ) á b r a : A p a n a s z o k k e z e l é s é v e l v a l ó e l é g e d e t t s é. g..(. n. = ) á b r a : A p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k á r / é r t é k a r á n y á v a l v a l ó e l é g e. d. e. t. t s. é. g.. (. n. = )

22 x x i á b r a : A s o r b a n á l l á s i d e j é v e l v a l ó e l é g e d e t t s é g á t l a g a a k k v s z é k h e l y é n e k er lihn et l y e z k e d é s e s z ( n = ) á b r a : A s o r b a n á l l á s i d e j é v e l v a l ó e l é g e d e t t s é g á t l a g a a aki kn v a k a ls kz aá lm ma a zs oz te tr i n t ( n = ) á b r a : A k é z b e s í t é s g y a k o r i s á g á v a l v a l ó e l é g e d e t t s é g á t l a g a a k k v t e l e p h e l y et i n( en k = 2s7z5 á) m a s z e r i n á b r a : A k ü l d e m é n y e l t ß n é s e, k é s e d e l m e s k é z b e s í t é s e v a g y s é r ü l é s e e s e t é n a k á r te él r í tvéa s l ó m é r t é k é v e l é g e d e t t s é g á t l a g a a k k v é v e s á r b e v é t e l e s z e r i. n. t..(. n. = ) á b r: a A p o s t a h i v a t a l t á v o l s á g a v a g y a m o b i l p o s t a k i s z á l l á s i p o n t j á n a k t á v o l s á g a f o.2 n t4 o s s á g a ( n = ) á b r a : A s o r b a n á l l a s i d e j e a p o s t á n f o n t o s s. á. g. a..(. n. = ) á b r a : A k ü l d e m é n y f e l v é t e l a d m i n i s z t r á c i ó j á n a k g y o r s a s á g a f o n t o s. s. á. g. a..(. n. = ) á b r a : A s z e r z d é s k ö t é s s e l, s z á m l á z á s s a l k a p c s o l a t o s ü g y i n t é zn éy s é g öe r d üf lo én kt eo s s á g a ( n = ) á b r a : A z a p a n a s z k e z e l é s s e l k a p c s o l a t o s ü g y i n t é z é s g y o r s a s á g a f o n t o. s. s. á. g. a..(. n. = ) á b r a : A a z k ü l d e m é n y k é z b e s í t é s g y o r s a s á g a f o n t o s s á g a (. n. = ) á b r a : A z a s i k e r t e l e n k é z b e s í t é s a r á n y a, a k é z b e s í t é s m e g b í z h a t ó s á g a f o. n. t o. s. s. á. g. a.. (. 2n. 7 = ) á b r a : A z a k é z b e s í t é s g y a k o r i s á g a f o n t o s s á g. a.. (. n. = ) á b r a : A z a p o s t a s p e c i á l i s i g é n y e k k i s z o l g á l á s á v a l k a p c s o l a t o s r u g a l m a s s á g a 5 f). o. n. t. o2. s8. s. á. g a ( n = á b r a : A z p o s t a h i v a t a l t á v o l s á g a v a g y a m o b i l p o s t a k i s z á l l á s i p o n t j á n a k t á v o l as k á g áa t l af go a n t o s s á g á n a k k v s z é k h e l y é n e k e l h e l y e z k e d é s e s z e r i n t.(. n. = ) á b r a : A z s z e r z d é s k ö t é s s e l, s z á m l á z á s s a l k a p c s o l a t o s ü g y i n t é z é s g ö r d ü l é k e n y s é g e k f o n t o s s á g á n a á t l a g a a k k v t e l e p h e l y e i n e k s z á m a s z e r i n t.(. n. = ) á b r a : A z p a n a s z k e z e l é s s e l k a p c s o l a t o s ü g y i n t é z é s g y o r s a s á g a f o n t o s s á g á n a k á t l a g a a k k v s z é k h e l y é n e k e l h e l y e z k e d é s e s z e r i n t ( n. = ) á b r a : A z k ü l d e m é n y k é z b e s í t é s g y o r s a s á g a f o n t o s s áa g áa n a k kák tv l a l k a l m a z o t t a i n a k s z á m a s z e r i n t ( n = ) á b r a : A z p o s t a s p e c i á l i s i g é n y e k k i s z o l g á l á s á v a l k a p c s o l a t o s r u g a l m a s s á g a f go a n t oa s sk ák gv á n a k á t l a s z é k h e l y é n e k e l h e l y e z k e d é s e s z e r( in n= t2 2 6 ) á b r a A: z M a g y a r P o s t a s z o l g á l t a t á s a i r a v o n a t k o z ó k o m o l y a b b p a n a s z o k s z á m á n a k r e l a t í v g y a k o r i s á g a ( n = ) á b r a : A -k k k pv o s t a l á t o g a t á s á n a k r e l a t í v m e g o s z l á s a a b e c s ü l t é v e s ü g y i n t é z é s i g y a k o r i.3 s á2 g o k a l a p j á n á b r a : L a k o s s á g n a k k ü l d ö t t l e vke ül le fk ö l. d

23 x x i i á b r a : Ü z l e t i p a r t n e r e k n e k k ü l d ö t t lkeü vl ef lö el. k d á b r a : Ü z l e t i p a r t n e r e k n e k k ü l d ö t t l e v e l e k e l e k t rk oü nl if kö ul. sd. a. n á b r a : K é z b e s í t é s g y o r s - a seálgéa g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : S é r ü l é s m e n t e s k é z b e- s íe tl é s g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : S z e m é l y e s k é z b e s- íet lé és g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : K ü l d e m é n y f e l a d á s s o k f é l - e seélgée g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : K ü l d e m é n y e k n y o m o n k ö v e t h e t s é- ge l é g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : K ü l d e m é n y f e l v é t e l s z a k s z e r ß s é g e, g y o- r se al sé ág ge a d e t t s é g ( n = ) á b r a : N o r m á l é s e l s b b s é g i l e- v ée l é ág re a d e t t s é g ( n = ) á b r a : A j á n l o t t l e v- é el l éá gr ea d e t t s é g ( n = ) á b r a : T é r t i v e v é n y e s l e v- é el l éá gr ea d e t t s é g ( n = ) á b r a : É r t é k n y i l v á n í t á s o s l- e ve él l é g áe rd a e t t s é g ( n = ) á b r a : K e d v e z m é n y e k m é r t é- k e l é g e d e t t s é g ( n = 9. 5.) á b r a : C s o m a g f e l a d á ks ü l f ö l. d á b r a : E l fd oh ga at ó -e a 2 0 k-og s c s o m a g h a t á r 1 0 k-r g a c s ö k k e n t é s e.? á b r a : C s o m a g o k f o g a d á s a k ü l f ö l d r.. l á b r a : K é z b e s í t é s g y o r s - a seálgéa g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : S é r ü l é s m e n t e s k é z b e- s íe tl é s g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : S z e m é l y e s k é z b e s- íet lé és g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : K ü l d e m é n y f e l a d á s s o k f é l - e seélgée g e d e t t s é g ( n = ) á b r: a K ü l d e m é n y f e l v é t e l s z a k s z e r ß s é g e, g y o r s- a se ál gé a g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : K ü l d e m é n y e k n y o m o n k ö v e t h e t s é- ge l é g e d e t t s é g ( n = ) á b r a : S t a n d a r d s ú l y ú é s m é r e t ß c s o m- a eg l áé rg a e d e t t s é g ( n = ) á b r a : S t a n d a r d n á l n a g y o b b s ú l y ú v a g y m é r e t ß c s o m- aeg l éá gr ea d e t t s é g ( n = 8. 8.) á b r a : T é r t i v e v é n y e s c s o m a - g eálréa g e d e t t s é g ( n = 9. 0.) á b r a : É r t é k n y i l v á n í t á s o s c s o m- a eg l éá gr ea d e t t s é g ( n = 9. 3.) á b r a : U t á n v é t e l e s c s o m a- g eálré ag e d e t t s é g ( n = 9. 3.) á b r a : K e d v e z m é n y e k m é r t é- k e l é g e d e t t s é g ( n = 6. 7.) á b r a : V i s s z a k é z b e s í t é s d í j. a. (. n. = )

24 x x i i i á b r a : Á r r a l k a p c s o l a t o s d i m e n z i ó k k a l v a l ó e l é g e d e t t s é g a s z é k h e l y e l h e l y e. z. k. e. d. é. s. e.. s. z. 4e. 7 r. i. n. t á b r a : G y- o ré s f u t á r p o s t a h a s z n á l al t a k o s s á g n a k k ü l f ö l d r e ( N = ) á b r a : G y- o ré s f u t á r p o s t a h a s z n á l aü t z l e t i p a r t n e r e k n e k k ü l f ö l d r e (. N. = ) á b r a : A -k k k rv ó z s a s z í n c s e k k h a s z n á l a t a ( n. = ) á b r a : A -k k k sv á r g a c s e k k h a s z n á l a t a ( n = ) á b r a : E g y v á l l a l a t r a j u t ó k ü l d e m é n y f e l a d á s o k é s f o g a d á s o k B 2 C é s B 2 B s z e r i n t. i.. m. e. g. o. s. 5z. 0 t. á. s. b. a. n á b r a : V á l l a l a t i k ü l d e m é n y f e l a d á s r e l a t í v m. e. g. o. s. z. l. á. s. a

25 1 1. B e v e z e t J e l e n t a n u l m á n y a z N M H H P o s t a f e l ü g y e l e t i F o s z t á l y a á l t a l k e z d e m éin gy ée nz ye bt et v e v i h a s z n á la t i é s e l é g e d e t t s é g i v i z s g á l a t k é s z í t é s e a z e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s k a p c s o l a t o s t á r s a d a l m i e l v á r á s o kc rí óm l ß b e s z e r z é s i e l j á r á s k e r e t é b e n e l n y e r t k u t a t á s i p r o j e k t e r e d m é n y e i r l s z á m o l b e é s j a v a s l a t o k a t i s m e g f o g a l m a z a z e r e d m é n y e k n e m z e t k ö z i ki t e k i n t é s b e n v a l ó é r t é k e l é s e a l a p j á n. A p r o j e k t k e r e t é b e n s o r k e r ü l t n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó i n f o r m á c i ó k é s t a p a s z t a l a t g y ß j t é s é r e é s f e l d o l g o z á s a z e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s s a l k a p c s o l a t o s s z a b á l y o z á s é f o g y a s z t ó i i g é n y e k f e l m é r é s e t e r é n. L e b o n y o l í t o t t u n k e g y f s r e p r e z e n t a t í v l a k o s s á g i é s e g y f s k k v m i n t á n e l v é g z e a d a t f e l v é t e l t. E n n e k k e r e t é b e n v i z s g á l t u k a p ovse t a i a, p oi sl tl a e t á l t a l n y ú j t o t t e g y é b s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á l a t á t, a z e l v á r á s o k a t é s a z e l é g e d e t t s é g e t. T be bs á z t ea l t ü k t o v á m e g k é r d e z e t t e k r e a k c i ó i t a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s s z i n t j é n e k n ö v e l é s é t i l l e t v c s ö k k e n t é s é t j e l e n t k ü l ö n b ö z a l t e r n a t í v á k r ó l. A k u t a t á s e l k é s z í t é s é b e n é s a k é r d í v e k ö s s z e á l l í t á s á b a n é s a v i z s g á l a n d ó a l t e r n a t í e l z e t e s f e l v á z o l á s á b a n s e g í tn sk ér ge ü v o l t a z N M H H P o s t a f e l ü g y e l e t i F o s z t á l y á n a k s z a k e m b e r e i v e l é s a M a g y a r P o s t a Z r t. s z a k e m b e r e i v e l f o l y t a t o t t i n t e r j ú k, t o v á b b á k i i n d u l á s i p o n t o t j e l e n t e t t e k a z N M H H m e g b í z á s á b ó l k é s z ü l t k o r á b b i f o g y a s z t ó f e l m é r é s e k e r e d m é n y e i. A t a n u l m á n y n a g y r é s z ea z e m p i r i k u s k u t a t á s e r e d m é n y e i t é s é r t é k e l é s é t m u t a t j a b e. V á l l a l á s u n k h o z h í v e n a z e r e d m é n y e k f é n y é b e n j a v a s l a t o k a t i s m e g f o g a l m a z t u n k a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö r a l a k í t á s á r a. A b e v e z e t u t á n 2. f e j e z e t é b e n a z e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s ok ko rz a ó v o n a t s z a b á l y o z á s E-s U g y a k o r l a t á t t e k i n t j ü k á t a v o n a t k o z ó a k t u á l i s n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m f e l d o l g o z á s á v a l, m a j d a 3. f e j e z e t b e n a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s o k k a l k a p c s o l a t o s k e r e s j e l l e m z i t v i z s g á l ó k o r s z e r ß e m p i r i k u s k u t a t á s o k a t m u t a t j u k b e t ra ön vu il dm eá n. y A 4. f e j e z e t e r ö v i d e n v á z o l j a a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s t e r ü l e t é n a p i a c n y i t á s é s a k ö r n y e v á l t o z á s a k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t k e z k i h í v á s o k a t. A t a n u l m á n y 5. f e j e z e t e s z á m o l b r é s z l e t e s e n a l a k o s s á g i é s k k v k u t a t á s e r e d m éa n y6 e. i r f el j. e z e t b e rn t é k e l j ü k a v i z s g á l a t e r e d m é n y e i a l a p j á n l e h e t s é g e s s z a b á l y o z á s i v á l t o z ávséogk üal t. a z e r e d m é n y e k i s m e r e t é b e n f o g a l m a z z u k m e g a j a v a s l a t o k a t, f e l v e t é s e k e t a p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á t a r t a l m á n a k l e h e t s é g e s v á l t o z á s a i r ó l.

26 2 2. E g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g a z E U o r s z á g a i n a k p o s t a p i a c á n A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g é r t e l m e A p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k a l a p v e t s e g í t s é g e t j e l e n t e n e k a z i n f o r m á c i ó k é s d o l g o k e g y p o n t r ó l a m á s i k r a v a l ó e l j u t t a t á s á b a n, a k ü l d é s f o g a d ó f e l e k ö s s z e k a p c s o l á s á b a n é f ö l d r a j z i t á v o l s á g á t h i d a l á sa á b ha én t k ö z n a p i é l e t é s a m u n k a s o r á n i s. A z a l a p v e t j e l e n t s é g a b b ó l k ö v e t k e z i k, h o g y h a e g y r e t ö b b e m b e r k é p e s e g y r e t ö b b e m b e r r e l m a g á n v a g y ü z l e t i j e l l e g ß k a p c s o l a t b a n l e n n i, a k k o r a n n á l t ö b b f é l e h a s z n o s e g y ü t t m ß k ö d é s r n y í l i k l e h e t s é g. E z p e d i g m i n d e n g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i p r o s p e r i t á s a l a p j a. Á l l a m i b e a v a t k o z á s n é l k ü l v i s z o n t a t á r s a d a l m i l a g o p t i m á l i s n a k t e k i n t e t t m é r t é k h e z k é p e g y a k ra n t ú l k e v é s p o s t a i s z o l g á l t a t á s j ö n l é t r e, a z a z k i s e b b k i t e r j e d é s ß l e n n e a h á r i t k á b b l e n n e a k é z b e s í t é s, v a g y é p p e n s z ß k e b b l e n n e a s z o l g á l t a t á s i k ö r. Á l l a k é n y s z e r e k n é l k ü l c s e l e k v p i a c i s z e r e p l k b i z o n y o s t á r s a d a l m i h a s z n o k a t n e m f e l t é t l e n v e s z n e k f i g y e l e m b e d ö n t é s e i k s o r á n, e z é r t a k e l l e t é n é l k e v é s b é ö s z t ö n z ö t t e k m e g f e l e l s z i n t ß p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k l é t r e h o z á s á b a n é s h a s z n á l a t á b a n. F o n t o s m e g j e g y e z n i u g y a n a k k o r, h o g y t ö r t é n e t i o k o k b ó l a p o s t a i s z o l g á l t a t á s á l l a m i m o n o p ó l i u m v o l t. B á e g y e s o r s z á g o k b a n m á r k o r á b b a n e l i n d u l t a p o s t a i p i a c o k l e g a l á b b r é s z l e g e s l i b e r a l i z á c i ó j a, a z E u r ó p a i U n i ó t a g á l l a m a i b a n a h o s s z ú á t m e n e t i i d s z a k u t á n a t e 1 p i a c n y i t á s t i s m e g k e l l v a l ó s A í t ka on ri á. b b a n l i b e r a l i z á l t p i a c o k t a p a s z t a l a t a m e g m u t a t t a, h o g y n e m f e l t é t l e n ü l a p ivaecris e n y a z, a m i v e l a gsáz lo tl a t á s o k á l t a l á n o s e l é r h e t s é g e 2 t e k i n t e t é b e n p r o b l é m a v a n. A l a p v e t e n n é g yf é l e l e h e t s é g e s f o r r á s a v a n a n n a k, h o g y a t á r s a d a l o m t a g j a i m a g u k t ó l n e m k é p e s e k o l y a n s z i n t ß p o s t a i s z o l g á l t a t á s t f e n n t a r t a n i é s m ß k ö d t e t n i, a m i s z á m u k r a 3 l e h e t l e g j o b b l e n n e E. z e k k ö z ü l c s u p á n k e t t o l y a n, a m eg la y z d a s á g n e m h a t é k o n y m ß k ö d é s é v e l v a n ö s s z e f ü g g é s b e n, í g y k ö z g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l e z e k e t l e h e t é r t é k e l n i. A m á s i k k e t t b l v i s z o n t i n k á b b i g a z s á g o s s á g i p r o b l é m á k e r e d h e t n e k, a m e l y e t e m i a t t i n k á b b p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l l e h e t m e g í t é l n i. A z e l s h a t é k o n y gs i á p r o b l é m á t ha á l ó z a t i e x t e r n á lj ie al e n t h e t i. P o s t a i s z o l g á l t a t á s o k é r t m i n d e n k i c s a k a n n y i t h a j l a n d ó f i z e t n i, a m e n n y i r e a z n e k i m a g á n a k h a s z n o s. A z a t é n u g y a n a k k o r, h o g y a k ü l d e m é n y t f o g a d ó f e l h a s z n á l ó k p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k k a l e l é r h e t k, a z t e r e d m é n y e zi, h o g y k i s k ö z v e t l e n ü l j ó l j á r h a t n a k. Á l t a l á b a n e l m o n d h a t ó, h o g y a p o s t r e n d s z e r f e n n t a r t á s a l e h e t s é g e t t e r e m e t a r r a, h o g y a k ü l d k é s f o g a d ó k k ö z t i k a p c s o l b á r m i k o r k i s z á m í t h a t ó f e l t é t e l e k k e l h a t é k o n y a n l é t r e j ö h e s s e n. H a v i s z o n t e z e k é r t a p l h a s z n o k é r t a p o s t a i s z o l g á l t a t ó ( k ) n e m k é p e s ( e k ) v a l a m i l y e n p l u s z b e v é t e l r e s z e r t t e a k k o r e l f o r d u l h a t, h o g y a s z ü k s é g e s n é l a l a c s o n y a b b s z i n t ß p o s t a i s z o l g á l t a t á s j ö n l é t r 1 A z E U-b a n a z E u r ó p abi i z o t t s á g p o s t a i d i r e k t í v á j( áenc ad ki R E C T I V E / 6 / E C) é r t e l m é b e n á l t a l á b a n t l, n é h á n y o r s z á g e s e t é b e n p e d i g -t2 ó0 l 1 3t e l j e s e n m e g k e l l n y i t n i a p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k p i a c á t. 2 J e l e n l e g p é l d á u l N é m e t o r s z á g b a n a t e l j e s e n l i b e r a l i z á l t p o s t a p i a c k é p e s a z o t t a n i tmánrask a d a l m i o p t i m u t e k i n t e t t s z o l g á l t a t á s m e n n y i s é g e t é s s z o l g á l t a t á s s z e r k e z e t e t l é t r e h o z n i. 3 L á s d p é l d á u l C r e m e r e t. a l. ( )

27 3 s z o l g á l t a t ó u g y a n i s v i s e l i a t e v é k e n y s é g ö s s z e s k ö l t s é g é t, d e l é t ar z e h oáz lo tat l a t á r s a d a l m i é r t é k n e k c s a k k i s e b b r é s z é t f i z e t i k m e g a f e l h a s z n á l ó k. V a g y i s a k e l l e a l u l ö s z t ö n z ö t t e b b é v á l i k. M e g í t é l é s ü n k s z e r i n t e z a h a t é k o n y s á g i p r o b l é m a l é t e z h e t, n e m j e l e n t s m é r t é k ß. A m á s o d i k h a t é k o n y s á g i p r o b l é m a a p o s t a i slztoaltgáás o k ö z j ó s z á g j e lélb e gl f a k a d h a t. E s z e r i n t a z o k s z á m á r a i s é r t é k a p o s t a i h á l ó z a t l é t e z é s e, a k i k e g y á l t a l á n n e m v a g y n a g y o n k e v é s s é h a s z n á l j á k. A p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k i g é n y b e v é t e l e s o k f é l e k é p p e n j a v í t j a e m b e r e k k ö z ö t t i k o m m u n i k á c i ó é s e g ym üßtktö d é s h a t é k o n y s á g á t, e n n e k s o k f é l e t o v a g y ß r ß z h a t á s a l e h e t, a m i v é g ü l i s m i n d e n k i t é r i n t. I l y e n á l t a l á n o s h a t á s l e h e t p é l t á r s a d a l m i i n t e g r i t á s e r s ö d é s e, a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g j a v u l á s a v a g y a d e m o k r a t i k u i n t é z m é n y e k e r s ö d é s e. E z e k b l e l vmi il ne dg e n k i p r o f i t á l. A p r o b l é m a i t t i s a z, h o g y h a c s a k a z o k f i z e t n e k a s z o l g á l t a t á s é r t, a k i k k ö z v e t l e n ü l i s h a s z n á l j á k a z t, a k k o r a k t á r s a d a l m i l a g k í v á n a t o s n á l a l a c s o n y a b b s z i n t ß l e s z. A h a r m a d i k p r o b l é m a a l e g f o n t o s a b b, e z p e d i g o l y a n f o g yéatsez ztéósk e, l a k i k i g é n y l i k a s z o l g á l t a t á s t, f di e z e t k é p e s k e r eüsk l e a t s z o l g á l t a t á s á t l a g k ö l t s é g é n é l k i s e b b. a fi k a z o k v é d e l e m r e s z o r u l ó v ( u l n e r a b l e) f o g y a s z t ó k, a k i k m é g a k á r h a t é k o n y g a z d a s á g i m ß k ö d é s m e l l e t t s e m f e l t é t l e n ü l j u t n á n a k m e g f e l e l p o s t a li t a ts áz so hl og z á. A t á r s a d a l m i i g a z s á g o s s á g s z e m p o n t j á b ó l b i z o n y o s r é t e g e k s z o l g á l t a t á s b ó l v a l ó k i m a r a d á s á h o z k é p e s t j o b b a z a z á l l a p o t, a m i k o r e g y a l a p s z i n t ß s z o l g á l t a t á s h o z m i n d e n k i h o z z á j u t h a t. A p o s s z o l g á l t a t á s o k s o k e m b e r s z á m á r a v a l ó b a n a l a p v e t sjé eg lß enk t a v i l á g g a l v a l ó k a p c s o l a t t a r t á s m ó d j a i k ö z ü l. S z á m u k r a a t á r s a d a l m i i g a z s á g o s s á g j e g y é b e n á l t a l á b a n b i z t o s í t a n i s z e r e t n é n k a z a l a p v e t s z o l g á l t a t á s o k h o z v a l ó h o z z á j u t á s t, m é g h a n e m l e n n é n e k k é p e s e k a s z o l g á l t a t á s t e l j e s k ö l t s é g é n e k m e g f. i z e t é s é r e A n e g y e d i k p r o b l é m a a t e l e p ü l é s t í p u s o k k ö z ö t t i e l t vé ar gé y s e ka r e g i o n á l i s k ü l ö n b s é g e k k i e g y e n l í t é s é t c é l z ó p o l i t i k a, a m e l y s z i n t é n a l a p v e t e n é r t é k v á l a s z t á s f ü g g v é n y e. A z á t á m o g a t h a t b i z o n y o s, e l s s o r b a n v i d é k i f o g y a s z t ó k a t a z é r t, h o g y m e g ks öz ná nm yu ík tr sa e a p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á l a t á t, e z á l t a l s e g í t v e a h e l y b e n m a r a d á s u k a t a z e l k ö l t ö z s z e m b e n. A h a g y o m á n y o s é l e t k ö z ö s s é g e k v é d e l m e, a h a g y o m á n y o s v i d é k i k ö r n y e z e t m e g ó v á s a e l s s o r b a n ú j r a e l o s z t á s i k é r d é s, d e j o g o s a n a l a p o z h a t m e g a vá al tl ka om zi á sb t e a p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k á l t a l á n o s e l é r h e t s é g é n e k b i z t o s í t á s á r a. A f e n t i o k o k b ó l k i i n d u l v a a z á l l a m o k ( í g y a z E U t a g á l l a m a i i s ) b i z o n y o s s p e c i k ö t e l e z e t t s é g e k e t r ó n a k b i z o n y o s p o s t a p i a c i s z o l g á l t a t ó ( k ) r a. A z e f f é l e k ö t e l e z e t t l é n y e g e, hgo y b i z o n y o s s z o l g á l t a t á s e l e m e k e t b i z o n y o s m i n s é g b e n é s á r o n m i n d e n k i s z á m á r a e l é r h e t v é k e l l t e n n i. A z á l t a l á n o s j e l l e g m i a t t e z e k e t e g y e t e m e s s z o l g á l t a k ö t e l e z e t t s é g n e k ( E S Z K ) h í v j u k. A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s k é t l é n y e g e s t u l a j d o n s á gá a l, t a l aá z n o s ( u n i v e r z á l i s ) e l é r h e t s é g é s a m e g f i z e t h e t s é g. A z á l t a l á n o s e l é r h e t s é g a z t j e l e n t i, h o g y a z o r s z á g e g é s z t e r ü l e t é n, a z a z a l a k o s s á g -a 1 0s 0 z á% m á r a e l é r h e t, h o z z á f é r h e t s z o l g á l t a t á s r ó l v a n s z ó. A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s l é n y e g e e b b l a s z e m p o n t b ó l a z é p, p ehno g y a p i a c i f e l t é t e l e k m e l l e t t, g a z d a s á g o s a n n y ú j t o t t s z o l g á l t a t á s i l e f e d e t t s é g e n t ú l, a s z o l g á l t e l é r h e t s é g é t m i n d e n k i r e k i k e l l t e r j e s z t e n i. A m e g f i z e t h e t s é g p e d i g a z t j e l e n t i, h o f e l h a s z n á l ó k a z e g y e t e m e s k ö r b e t a r t o z ó s z o l g á l t a at z á s ao dk oa t t t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m e g f i z e t h e t á r o n v e h e s s é k i g é n y b e. A z á l t a l á n o s e l é r h e t s é g é s a m e g f i z e t h e t s é g k r i t é r i u m a i t e r m é s z e t e s e n e g y a d o t t s z o l g á l t a t á s i k ö r r e v o n a t k o z n a k. A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s s z i n t j e, t a r t a l m a u g y a n a k k

28 f o n t o s a r e n d s z e r f e n n t a r t h a t ó s á g a s z e m p o n t j á b ó l i s. E g y r é s z t o l y a n s z o l g á l t a t á s o k a t k e i d e s o r o l n i, a m e l y e k e s e t é b e n a z a d o t t t á r-g s a dz ad la ms iá g i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t v a l ó b a n f o n t o s a z á l t a l á n o s e l é r h e t s é g b i z t o s í t á s a, m á s r é s z t a r r a i s t e k i n t e t ty e l a k e l l l e n n i p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i r e n d s z e r e g y ú t t a l g a z d a s á g i l a g i s f e n n t a r t h a t ó l e g y e n. A t e l j e s p o s t a i m o n o p ó l i u m i d e j é n a f e n n t a r t h a t ó s á g o t a z b i z t o s í t o t t a, h o g y a k ö l t s é g a á r a z o t t s z o l g á l t a t á s o k v e s z t e s é g é t k o m p e n z á l t a a k ö l t s é g f ö l östz t o l gá ár la tz ao t át s o k b e v é t e l é b l s z á r m a z ó k e r e s z t f i n a n s z í r o z á s. A f o k o z a t o s p o s t a i l i b e r a l i z á c i ó é p p k e r e s z t f i n a n s z í r o z ó s z o l g á l t a t á s o k p i a c a i t é r i n t e t t e. Á t m e n e t i i d r e é p p e n e z é r t p o m o n o p ó l i u m r é s z e m a r a d t n é h á n y o l y a n s z o l g á l t a t áa s f e n n t a r t o t t sáz lo tl ag t á s o k - m e l y e k b e v é t e l e f i n a n s z í r o z t a a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s o k ( e s e t l e g e s ) v e s z t e s é g é t. A t e p o s t a i p i a c n y i t á s e s e t é n, a m e n n y i b e n a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s o k n y ú j t á s a v e s z t e s é g e s a k k o r k é t l e h e t s é g v a n e n n e k k o m p e n z á l á s á r a. A z e g y i k l eahz e, t hs oé g y a z á l l a m a z á l t a l á n o s a d ó k b ó l t á m o g a t á s t n y ú j t a z á l t a l a e l í r t E S Z K f e n n t a r t á s á r a. A m á s i k l e h e t h o g y a p o s t a i s z o l g á l t a t ó k e g y s z e k t o r á l i s a d ó, a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i a l a p b a a p o s z o l g á l t a t á s b ó l s z á r m a z ó b e v é t e l ü k b l b e f i z e t e tát j á r uh lo áz s z f o r m á j á b a n v i s e l i k a r á n y o s a n a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s t e r h e i t. A k o r á b b i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a z o n b a n f i n a n s z í r o z á s i l e h e t s é g e k r l é r d e m e s m e g j e g y e z n i a n n y i t, h o g y a l e g j o b b m e g o l d á s, h a a z E S Z K ö n f e n n t a r t ó, a z a z a s z o l g á l t a t á s i s z irnat k éús g y a z k e ár ü l n e k m e g h a t á r o z á s r a, h o g y a r e n d s z e r k ü l s k e r e s z t f i n a n s z í r o z á s, i l l e t v e á l l a m i t á m o g a t á s n é l k ü l m ß k ö d k é p e s. A m e n n y i b e n a f e n n t a r t h a t ó s á g h o z t á m o g a t á s r a v a n s z ü k s é g, e z m i n d e n k é p p e n n e h e z e b b é t e s z i a r e n d s z e r s t a b i l m ß k ö d é s é n e k b i z t. o s í t á s á t A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s f e n n t a r t h a t ó s á g a t e h á t a z E S Z K t a r t a l m á n a k, a z e l v á r s z o l g á l t a t á s i s z i n t n e k é s a z á r a z á s n a k a f ü g g v é n y e. A s z a k p o l i t i k a s z á m á r a é p p e z é r t f o k é r d é s, h o g y a z a d o t t t á r s a -g d aalzmdia s á g i s z i n t m e l l e t t m e l y e k a z o k a s z osl ogk á, l t a t á a m e l y e k e t a z E S Z K k ö r é b e k e l l s o r o l n i, m i l y e n m i n s é g i k ö v e t e l m é n y e k e t k e l l a p o s t a s z o l g á l t a t ó n a k t e l j e s í t e n i. A m e l l e t t, h o g y a z E S Z K e g y k ö t e l e z m i n i m u m á t a z u n i ó s p o s i r á n y e l v r ö g z í t i, e g y e s k o n k r é t s z o l g á l t a t á s o k i l l e t v e s z o l g á l te ar te ák s i p a r a m é t m e g h a t á r o z á s a o l y a n t a g á l l a m i s z a k p o l i t i k a i f e l a d a t, a m e l y n e k s o r á n e g y a r á n t t e k i n t e t k e l l l e n n i a z a k t u á l i s f o g y a s z t ó i i g é n y e k r e é s a s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s g a z d a s á g i f e l t é M i v e l a t á r s a d a l m i i g é n y e k é s g a z d a s á g i f e l t é t e l e k v á l t o z n a k, t a ra tz a l me a S Z Ki s s z ü k s é g k é p p e n v á l t o z ó. A z á l t a l u n k v é g z e t t v i z s g á l a t c é l j a é p p e n a z, h o g y a v á l t o t a r t a l m ú E S Z K j e l e n k o r r a é r v é n y e s s z i n t j é n e k m e g h a t á r o z á s á h o z a n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k é s a h a z a i i g é n y e k f e l m é r é s é v e l k e l l m e g a l a p o z á s t a d j o n A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m a a z e g y e s t a g o r s z á g o k b a n A k ö t e l e z e t t s é g e k r é s z l e t e i t a g á l l a m o n k é n t e l t é r n e k. D e m i n d e g y i k n e k i g a z o d n i a k e l l E u r ó p a i B i z o t t s á g l e g ú j a b b, -b2 a0 n 0 8 e l f o g a d o t t p o s t a i d i r e k t í v á. 4 j á heobzb e n a z a l f e j e z e t b e n a z t t e k i n t j ü k á t, h o g y m i l y e n e l t é r é s e k -b v oe ln t aak z 2e0g1y0e s o r s z á g o k E S Z K -r e v o n a t k o z ó s z a b á l y o z á s á b a n. A z e g é s z t a n u l m á n y s z e m p o n t j á b ó l e z a z é r t f o n t o s, m e r t ö t l e t e k e t a d h a t a r r a, h o g y a m a g y a r s z a b á l y o z á s m i l y e n m ó d o n a z a l aeks íztk s a t a r t a l m á t ( a z a z m i l y e n e l e m e k e t v e g y e n e s e t l e g k i -e k a z k Eö Sz üz l K v a g y e s e t l e g e m e l j e n b e o d a ). 4 4 E C D I R E C T I V E / 6 / E C

29 A p o n t o s v á l a s z t á s h o z u g y a n a k k o r m é g n e m e l é g, h a c s a k a z t l á t j u k, h o g y á l t- a l á b a n a z E U b a n m i l y e n t í p u s ú e l v á r á s o k m i l y e n m é r t é k b e n é r v é n y e s ü zl t n e k i. s At u d n i k e l l, h o g y a f o g y a s z t ó k m e l y s z o l g á l t a t á s i e l e m e k h e z r a g a s z k o d n a k i n k á b b, i l l e t v e m i t h i á n y o l n a k. E S Z K -n e k u g y a n i s a z a z é r t e l m e a h o g y a z t a z e l z e k b e n t i s z t á z, t u hk o g y o l y a n t e v é k e n y s é g e i s e l í r j o n a k i j e l ö l t p o s t a i s z o l g át l ta az t óm raa g, á taó ml i, s a j á t k e r e s k e d e l m i é r d e k b l n e m l e n n e h a j l a n d ó m e g t e n n i, d e a f o g y a s z t ó k s z á m á r a m é g i s f o n te oz s é rlt e n n e. a k ö v e t k e z a l f e j e z e t b ea nz e g y e s t a g á l l a m o k b a n e l v é g z e t t f o g y a s z t ó i i g é n y f e l m é r é s e k e r e d m é n y e i r l f o g u n k m a j d á t t e k i n t é s t a d n i. 5 A t a g ál l a m i E S Z-e K k á t t e k i n t é s é h e z e l s s o r b a n a R A N D E u r oép s e a C o p e n h a g e n E c o n o m i c s 6 k ö z e l m ú l t b a n k é s z ü l t t a n u l m á n y ha ia ts z n á l t u n k f e l f o r r á s k é n t. M i n d k é t e l e m z é s n a g y j á b ó l a 2 0-e 1 0s é v e l e j é r e v o n a t k o z i k, d e etg óy l m á sn a g y r é s z t f ü g g e t l e n 7 a d a t f o r r á s o k a t h a s z n á l t aa k. k é t t a n u l m á n y b a n k ö z ö l t i n f o r m á c i ó k a l a p v e t e n n i n c s e n e k e l l e n t m o n d á s b a n e g y m á s s a l, s e g y m á s t ó l i s f ü g g e t lr eá n s k éfnot r k e z e l h e t k, m á r c s a k a z é r t i s, m e r t e l e m z é s ü k h ö z n e m p o n t u g y a n a z o k a t a s z e m p o n t o k a t a l k a l m a z t á k. J e l e n t a n u l m á n y k é t s z e m p o n t b ó l l é p e t t t o v á b b a f e l h a s z n á l t f o r r á s o k h o z k é p e s t. E g y r é s z a z a d a t o k a t ú g y r e n d e z t ü k ú j t á b l á z a t o k b a, h o g y a z o k m eß ge yn é ret l e ls e g í t s é k a z o r s z á g o k e l t é r E S-e Z ik n e k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g á t. A k ü l ö n b s é g e k e g y s é g e s s z e m l é l e t ß á t t e k i n t é s e s e g í t u g y a n i s a b b a n, h o g y k ö n n y e n m e g é r t s ü k, m i l y e n v a r i á c i ó k l é t e z n e k a E U -b a n. E z p e d i g m e g k ö n n y í t i a h a z a i v á l t o z t a t á s o k i r á náy la ai sn zatk á sk ái t v. M á s r é s z t k a t e g o r i z á l t u k i s a z e g y e s o r s z á g o k a t a s z e r i n t, h o g y m e n n y i r e k i t e r j e d t, m e n n y s z é l e s e n m e g h a t á r o z o t t a z E S Z K t a r t a l m a. A z ö s s z e h a s o n l í t á s r a a l a p o z v a h á r o m c s o p o r t o t k ü l ö n í t e t t ü n k e l : k i c s i, á t l a g o s, n a g y. E z z e l a m i n st íö tr ét s é n a l as po jr áb na r e n d e z é s s e l v i l á g o s a b b á v á l i k, h o g y a h a z a i s z a b á l y o z á s m e g v á l t o z t a t á s á v a l m e n n y i r e k e r ü l ü n k a z E u r ó p á b a n l é t e z s z a b á l y o z á s o k k ö z ö t t a z s z ß k e b b v a g y a s z é l e s e b b k ö r t e l í r ó k k ö z é. M i n d e z t h á r o m d i m e n z i ó m e n t é n k ü l ö-k nü l ö n v é g e z t ü k e l. K ui li ón pd o n t u n k s z e r i n t a f o g y a s z t ó k s z á m á r a f o n t o s h a s z n á l a t i é r t é k a l a p j á n c é l s z e r ß c s o p o r t o s í t a n i a k ü l ö n b ö E S Z K -e k e t. A f o g y a s z t ó k u g y a n i s n e m k ö z v e t l e n ü l a z e g y e s s z a b á l y o z á s i e l e m e k e t é r t é k e l i h a n e m a r e n d s z e r s z á m u k r a r e l e v á n s e l e m e i n e k ö s s z e s sréág aédt á. s u l a f o g y a s z t ó i é r t é k e l é s s z á m u n k r a k ü l ö n ö s e n f o n t o s. A r r a j u t o t t u n k, h o g y a f o g y a s z t ó k h a s z n o s s á g i é r t é k e l é s é t a p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k a l a p v e t e n h á r o m k ü l ö n b ö z j e l l e m z j e h a t á r o z z a m e g : - a s z o l g á l t a t á s t a r t a l m a, - a s z o l g á l t a t á s g y o r s a s á g a, - é s a zso l g á l t a t á s t é r b e l i e l é r h e t s é g e. F i g y e l e m b e v e t t ü k t e h á t a z E S Z K m i n d e n o l y a n e l e m é t, a m e l y e k v a l a m e l y i k t é n y e z t b e f o l y á s o l j á k, d e k i h a g y t u k a z ö s s z e h a s o n l í t á s b ó l a z o k a t, a m e l y e k n i n c s e n e k h a t á s s a l v a h a t á s u k n e m j e l e n t s. A z e l í r á s o k s z i g o r ú s lá ög n á t e zk eü k b e n a d i m e n z i ó k b a n i s 5 5 R A N D ( ) 6 C o p e n h a g e n E c o n o m i c s ( ) 7 A C o p e n h a g e n E c o n o m i c s a n e m z e t i s z a b á l y o z ó s z e r v e k h e z, m i n i s z t é r i u m o k h o z é s p o s t a i s z o l g á l t a t ó k h o z j u t t a t o t t e l k é r d é s e k e t e l s f e l é b e n. A R A N D E u r o p e a z I n t e r n a t i o n a l P o s t C o r p o r0 a-e ts i o n e g y i k a d a t b á z i s á t h a s z n á l t a, a m i r l n e m t u d j u k p o n t o s a n, h o g y m i l y e n i d p o n t r a v o n a t k o z ó a d a t zo ok ta t, t a r t a l m a m i v e l a z a d a t b á z i s n e m n y i l v á n o s.

30 6 k a t e g o r i z á l t u k. M a j d v é g ü l ö s s z e s í t v e e z e k e t a z é r t é k e k e t e g y a g g r e g á l t s o r r e n d e t m e g á l l a p í t o t t u n k. T e r m é s z e t e s e n l é t e z i k e g y n e g y e d i k n a g y o n f o n t o s d i m e n z i ó a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s o k k a p c s á n : a s z o l g á l t a t á s o k á r a. a z A z E SáZr K t a r t a l m á h o z t a r t o z i k, g y a k r a n s z a b á l y o z o t t, d e n e m a z E S Z K k e r e t é b e n. M i v e l e r r e v o n a t k o z ó r é s z l e t e s é s n a p r a k é s z i n f o r m á c i ó i n k n e m v o l t a k, e z é r t a z á r d i m e n z i ó t i n k á b b k i h a g y t u k a z e l e m z é s b l. A z e r e d m é n y e k r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e e l t t f o n t o s y em zeng i j, e g h o g y a z o k n e m m i n d i g t e l j e s e n m e g b í z h a t ó a k. E g y r é s z t a z a l a p k u t a t á s t e l v é g z s z e r v e z e t e k k o m o l y e r f e s z í t é s e l l e n é r e s e m l e h e t ü n k b i z t o s a k b e n n e, h o g y a z á l t a l u k h a s z n á l t a d a t f o r r á s o k m i n d e n r é s z l e t r e k i t e r j e d e n p o n t o s v á l a s z o k a t a d t a k. eet l k, é p zheolghy a z a l a p a d a t o k s z o l g á l t a t á s á b a, v a g y a z o k f e l d o l g o z á s á b a h i b a, v a g y f é l r e é r t é s c s ú s z o t t. M á s r é s z t, ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g é r d e k é b e n o l y a n i s m é r v e k e t k e l l e t t f e l á l l í t a n u n k, a m e l y e k r e t a g o r s z á g o k b a n a z o n o s t a r t a l m ú a d a t á l l r e n d e l k e z é s r e. d e n E z t i g ym ei kn e z e t ü n k e l l e n é r e s e m m i n d i g l e h e t e t t k o m p r o m i s s z u m o k n é l k ü l t e l j e s í t e n i. E z é r t e g y r é s z t a k ö z ö l t á b l á z a t o k b a n j e l e z t ü k, h o l v a n n a k n é m i l e g e l t é r t a r t a l m ú a d a t o k, m á s r é s z t p e d i g, k e v é s b é f o n t o s n a k í t é l t é s c s a k k e v é s o r s z á g b a n a l k a l m aázsoot kt a t e l ö sísrz e v o n t a n k e z e l t ü k a z e g y é b k a t e g ó r i á b a n, a m i t a z t á n e g y k é td éu rm tm éy k ß ) ( v á l t o z ó k é n t k e z e l t ü n k.

31 A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s k ö r a z e g y e s o r s z á g o k b a n 2.1. t á b l á z: aa tz E S Z K s z o l g á l t a kt öá r s a z E U o r s z á g a i b a n a l e v é l s ú l y k o r l, á t k g l e v é l k ü l d e m é n y ( b a s i c l e t t e r p o s t ) t ö m e g e s l e v é l k ü l d e m é n y ( b u l k e t t e r s ) r e k l á m k ü l d e m é n y ( d i r e c t m a i l ) ú j s á g, m a g a z i n, f o l y ó i r a t ( p e r i o d i c a l s ) h o s s z a b b k é z b e s í t é s i i d e j ß k ü l d e m é n y ( n o n -p r i o r i t y l e t t e r s ) a c s o m a g s ú l y k o r l á, t k g c s o m a g k ü l d e m é n y ( b a s i c p a r c e l p o s t ) t ö m e g e s c s o m a g k ü l d e m é n y ( b u l k p a r c e l s ) r e g i s z t r á l t é s b i z t o s í t o t t k ü l d e m é n y e k ( r e g i s t e r e d a n d i n s u r e d i t e m s ) p é n z f o r g a l m i s z o l g á l t a t á s ( m o n e y o r d e r ) e g y é b b c, 1 E S Z K k i t e r j e d t s é g e A u s z t r i a n B e l g i u m * á B u l g á r i a 2? á C i p r u s á C s e h o r s z á g á D á n i a á E g y e s ü l t K i r á l y s á g á É s z t o r s z á g á F i n n o r s z á g * * k F r a n c i a o r s z á g n G ö r ö g o r s z á g n H o l l a n d i a k Í r o r s z á g á L e n g y e l o r s z á g * k L e t t o r s z á g n L i t v á n i a * á L u x e m b u r g á M a g y a r o r s z á g n M á l t a n N é m e t o r s z á g á O l a s z o r s z á g á P o r t u g á l i a n R o m á n i a * n S p a n y o l o r s z á g k S v é d o r s z á g á S z l o v á k i a * á S z l o v é n i a á

32 8 J e l m a g y a r á z a t : a : A s ú l y k o r l á t a z t a z é r t é k e t a d j a m e g, a m e l y a l a t t a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s t v é g z v á l l a l a t k ö t e l e s t o v á b b í t a n i a t e r b m é: k Ae z t. ; e g y é b k a t e g ó r i a l e g t ö b b s z ö r a v a k o k n a k s z á n t k ü l d e m é n y e k e t j e l e n t i, d e e l f o r d u l b í r ó s á g i ái br ba ít to ák s ta o iv c s :. k i c s i )(, ák t l a g o s ( á ), n a g y ( n ) ; * : K ü l f ö l d r l é r k e z k 2* 0 *: k g k; ü l f ö l d r e m e n k 2 0 k g, k ü l f ö l d r l é r k e z k 3 0 k g ; M e g j e g y z é s e k : 1 : A z E S Z K m é r t é k e k i c, s i h a a c s o m a g o k s ú l y k o r l á t j10 a k g, é s s z i n t e c s a k a z a l a p v e t l e v é l- é s c s o m a g k ü l d e mé n y e k r e s z o r í t k o z in k a. g y a k k o r, h a a c s o m a g o k s ú l y k o r l á t j a 2 0 k g, é s s z i n t e m i n d e g y i k f e l s o r o ls tz o l g á l t a t á s t m e g k ö v e t e l i. A i to ör bs bz á g á t l a g o s b e s o r o. l á s ú F o r r á s : s ú l y k o r l á t o k, r e g i s z t r á l t é s b i z t o s í t o t t k ü l d e m é n y e k, e g y é b : R a n d ( ) A. 1. t á b l á z a t ; le v é l k ü l d e m é n y, t ö m e g e s l e v é l k ü l d e m é n y, r e k l á m k ü l d e m é n y, ú j s á g, m a g a z i n, f ohloys ósizra abt b, k é z b e s í t é s i i d e j ß k ü l d e m é Cn oy p: e n h a g e n E c o n o m i c s ( ) t á b l á z a t.

33 A g y o r s a s á g r a v o n a t k o z ó e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g e k a z e g y e s o r sáz g o k b a n 2.2. t á b l á z a A t : g y o r s a s á g r a v o n a t k o z ó k ö t e l e z e t t s é g e k a z E U o r s z á g a i b a n E g y h é t e n l e g a l á b b h á n y n a p k e l l g y ß j t e n i? A g y ß j t é s n a p j á t ó l a k é z b e s í t é s i g e l t e l t i d r e v o n a t k o z ó e l í r á s o k. ( J + N X % : A f e l a d á s n a p j á t ó l s z á m í t o t t N. n a p r a a f e l a d o t t k ü l d e m é n y e k X s z á z a l é k á n a k k e l l c é l b a é r n i e. ) l e g g y o r s a b b a l e v é l J + 1 ( % ) l e g g y o r s a b b a l e v é l J + 2 ( % ) l e g g y o r s a b b a l e v é l J + 3 ( % ) l e g g y o r s a b b a c s o m a g J + 1 ( % ) l e g g y o r s a b b a c s o m a g J + 2 ( % ) l e g g y o r s a b b a c s o m a g J + 3 ( % ) E g y h é t e n l e g a l á b b h á n y n a p k e l l k é z b e s e í n t i? A u s z t r i a n B e l g i u m 5?????? 5 á B u l g á r i a * 9 5 * 5 k C i p r u s á C s e h o r s z á g á D á n i a n E g y e s ü l t K i r á l y s á g , 5 * n É s z t o r s z á g * 5 * * á F i n n o r s z á g 5 * * * * k F r a n c i a o r s z á g , á G ö r ö g o r s z á g á H o l l a n d i a n Í r o r s z á g , 5 5 * * á L e n g y e l o r s z á g k L e t t or s z á g * 5 n L i t v á n i a k L u x e m b u r g n M a g y a r o r s z á g k M á l t a n N é m e t o r s z á g á O l a s z o r s z á g 5?????? 5 á P o r t u g á l i a 5 9 4, 5 9 6, 3 * 5 á R o m á n i a 5 * * * * k S p a n y o l o r s z á g k S v é d o r s z á g k S z l o v á k i a * 9 5, 5 9 5, 5 * 5 * * n S z l o v é n i a , 5 5 n b, 1 E S Z K k i t e r j e d t s é g e

34 1 0 J e l m a g y a r á z a t : A k i n e m t ö l t ö t t m e z k e s e t é n n i n c s e l í r á s. A k é r d j e l e s m e z k a d a t h i a á : n ya t z j e l ö l n e k. a d o t t n a p o n b e l ü l i e l í r á s o k l k öaz zü t v e t t ü k f i g y e l e m b e, a m e l y i k a l e g g y o r s a b b a n s z á l l í t a n d ó k ü l d e m é n y k a t e g ó r i á h o z t a r t o ; z b i : kk i c s i ( k ), á t l a g o s ( á ),) ; n a g y ( n * : E z e k a z e l í r á s o k l a s s a b b k ü l d e m é n y k a t e g ó r i á h o z t a r t o z n a k, m i n t u g y a n a b b a n a z o r s z á g b a n a z a l a c s o n y a b b s z á m ú n a p o k n á lj e l z e t t e l í r á s h o z t a r t o z ó k ü l d e m é n y k a t e g ó r i a g y o r* s*: a s áfgöa l. d r a j z i o k o k b ó l b i z o n y o s t e r ü l e t e k e n k e v e s e b b a z e l í r á s. M e g j e g y z é s e k : 1 : Az E S Z K m é r t é k e k i c s i, h a h e t i ö t s z ö r k e l l g y ß j t e n i é s k é z b e s í t e n i a k ü l d e m é n y e k e t, t o v á b b á e g y i k e l í r t J + 1 s e m y onbab g 8 5 % -n á l. N a g y a k k o r, h a ( 1 ) h e t i h a t s z o r k e l l g y ß j t e n i é s k é z b e s í t e n i a k ü l d e m é n y e k e t, t o v á b b á m i n d e g y i k e l í r t J + 1 l e g a l á b b 9 0 %, v a g y ( 2 ) h e t i ö t s z ö r k e l l g y ß j t e n i é s k é z b e s í t e n i a k ü l d e m é n y e k e t, t o v á b b á l é t e z i k J + 1 k o r l á t, a h o l m i n d e g y li ek g ae l á bí b r t 9 5 J % +. A 1 t ö b bi o r s z á g á t l a g o s b e s o r o l. á s ú F o r r á s : m i n d e n a d a t : R a n d ( ) A. 3., A 4., A 5. t á b l á z a t ; k é z b e s í t é s g y a k o r i s á g a : C o p e n h a g e n E c o n o m i c s ( ) t á b l á z a t.

35 A z e l é r h e t s é g r e v o n a t k o z ó e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g e k a z e g y e s o r s z á g o k b a n 2.3. t á b l á z a At z : e l é r h e t s é g r e v o n a t k o z ó e l í raáz s oeku o r s z á g a i b a n n i n c s e n r é s z l e t e s e l í r á s n e m z e t i s z a b á l y o z ó s z e r v e z e t t e l f o l y t a t o t t a l k u o r s z á g o s m i n i m u m a, d b p o s t a j o g s z a b á l y á l t a l e l í r t k ö t e l e z e t t s é g b l e g k i s e b b ö n k o r m á n y z a t, d b l a k o s l a k o s s á g s z á m u t á n i c k ö t e l e z e t t s é g v i d é k, e n d b l a k o s l a k o s s á g s z á m u t á n i c k ö t e l e z e t t s é g v á r o s o k b, a n d b l a k o s d t á v o l s á g o n b e l ü l k, m e t e r ü l e t e n b e l, ü l k m 2 f e g y é b k ö t e l e z e t t s é g E S Z K k i t e r j e d é t g s e g, 1 A u s z t r i a á B e l g i u m á B u l g á r i a n C i p r u s k C s e h o r s z á g 2 n D á n i a n E g y e s ü l t K i r á l y s á g 5 * n É s z t o r s z á g á F i n n o r s z á g 1 k F r a n c i a o r s z á g * * n G ö r ö g o r s z á g k H o l l a n d i a * * * á Í r o r s z á g k L e n g y e l o r s z á g n L e t t o r s z á g 1 k L i t v á n i a k L u x e m b u r g k M a g y a r o r s z á g * * * n M á l t a 5 9 á N é m e t o r s z á g * * * * 8 0 á O l a s z o r s z á g á P o r t u g á l i a á R o m á n i a á S p a n y o l o r s z á g k S v é d o r s z á g k S z l o v á k i a á S z l o v é n i a h á z-t a r t á s t e l e p ü l é-m s é r e t t l f ü g g e n ( h t. ) á

36 1 2 J e l m a g y a r á z a t : a : L e g a l á b b e n n y i e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k a t e l l á t ó e g y s é g n e k k e l l m ß k ö d n i e a z o r s z á g b a n. A z e g y e s o r s z á g o k e l t é r m ó d o n e n g e d n e k s z ß k e b b é s s z é l e s e b b k í n á l a t t a l m ß k ö d e g y s é g e k e t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i e z e n a k e r e t s z á m o n b e l ü l. b : A z a l e g k i s e b b l é lme ú k s zt áe l e p ü l é s v a g y ö n k o r m á n y z a t, a m e l y n e k m á r l e g a l á b b e g y p o s t a h i v a t a l t m ß k ö d t e t n i e k e l l. c : A z a d o t t h e l y e n e n n y i l a k o s r a k e l l j u s s o n l e g a l á b b e g y p o s t a h i v a t a l. d : B á r h o l i s é l j e n v a l a k i a z o r s z á g b a n, l e g a l á b b e g y p o s t a h i v a t a l n a k a z a d o tz t e l et bá b v o lk se ál gl n á l k ö l e n n i e h o z z á. e : F e l k e l l t u d n u n k o s z t a n i e g y a d o t t t e r ü l e t e t ( N é m e t o r s z á g e s e t é b e n m i n d e n j á r á s t ( L a n d k r e i s ), L e n g y e l o r s z á g e s e t é b e n c s a k a v i d é k i L e n g y e l o r s z á g o t ) e k k o r a ö s s z e f ü g g t e r ü l e t e k r e o l y y a n m ó d o n, h o g m i n d e g y i k i l y e n b e k e r ü l j ö n a l áe bgb e g y p o s t a h i v a t a l. f: I d e t a r t o z n a k a m o b i l p o s t á r a é s a s z ß k í t e t t k í n á l a t ú p o s t a h i v a t a l r a v o n a t k o z ó e l í r á s o k, v a l a m i n t a b v e b b e n k i n e m f e j t e t t s z a b á lg y: o k k. i c s i ( k ), á t l a g o s (( á n )), n a g y * A f o g y a s z t ó k n a k c s a k l e g a l á b b -á9r5 a % k e l l, h o g y t üe l j öe n s a t á v o l s á g k o r * l *: á t A. f o g y a s z t ó k n a k c s a k l e g a l á b b 9 9 %-á r a k e l l, h o g y t e l j e s ü l j ö n a t á v o l s* á* g*: k o A r l tá t á v. o l s á g k o r l á t a z o r s z á g e g é s z e h e l y e t t c s a k a z o k o n a t e l e p ü l é s t í p u s o k o n b e l ü l é r v é n y e s, a h o l k e l l l e g a l á b b e g y, v a l a m i l y e n p o s t a á l l o m á s t ü z e m e l t e t n i *.* * *: A t á v o l s á g k o r l á t a z o r s z á g e g é s z e h e l y e t t c s a k a l e g a l á b b l a k o s ú t e l e p ü l é s e k e n b e l ü l é r v é n y e s. ( I t t e g y é b k é n t e l e v e k e l l l e g a l á b b e g y, v a l a m i l y e n p o s t a á l l o m á s t ü z e m e l t e t n i. ) M e g j e g y z é s e k : 1 : A z E S Z K m é r t é k é n e k c s o p o r t o s í t á s á n á l s o k nmt i nkde l l e t t e g y s z e r r e f i g y e l e m b e v e n n i. E g y é r t e l m ß e s e t v o l t a z, a m i k o r n i n c s e n e k r é s z l e t e s e l í r á s o k. I l y e n k o r a z a d o t t o r s z á g h o z a k i c s i m i n s í t é s t r e n d e l t ü k. A z i s v i s z o n y l a g e g y é r t e l m ß v o l t, h o g y s o k f é l e r é s z l e t s z a b á l y gé y s m a g a s s z á m ú e f r e e s e s e t é n, n a g y m i n s í t é s t a d u n k. F o r r á s : R A N D ( ) A. 2. t á b l á z a t e l íprots t a k i r e n d e l t s é g ( a m i t v a g y k ö z v e t l e n ü l e l í r n a k, v a g y m e g b e c s ü l t ü n k m á s e l í r á s o k b ó l )

37 t á b l á z: aa tz E S Z K á l t a l á n o s k i t e r j e d t as z é g Ee U o r s z á g a i b a n s z o l g á l t a t á s k ö r s z e r i n t g y o r s a s á g s z e r i n t e l é r h e t s é g s z e r i n t E S Z K k i t e r j d e t sé g e A u s z t r i a n n á 5 B e l g i u m á á á 3 B u l g á r i a á k n 3 C i p r u s á á k 2 C s e h o r s z á g á á n 4 D á n i a á n n 5 E g y e s ü l t K i r á l y s á g á n n 5 É s z t o r s z á g á á á 3 F i n n o r s z á g k k k 0 F r a n c i a o r s z á g n á n 5 G ö r ö g o r s z á g n á k 3 H o l l a n d i a k n á 3 Í r o r s z á g á á k 2 L e n g y e l o r s z á g k k n 2 L e t t o r s z á g n n k 4 L i t v á n i a á k k 1 L u x e m b u r g á n k 3 M a g y a r o r s z á g n k n 4 M á l t a n n á 5 N é m e t o r s z á g á á á 3 O l a s z o r s z á g á á á 3 P o r t u g á l i a n á á 4 R o m á n i a n k á 3 S p a n y o l o r s z á g k k k 0 S v é d o r s z á g á k k 1 S z l o v á k i a á n á 4 S z l o v é n i a á n á 4 J e l m a g y a r á z a t : k i c s i ( k ), á t l a g o s ( á ), n a g y ( n ) M e g j e g y z é s e k : A z E S Z K á l t a l á n o s s z o l g á l t a t á s i k i t e r j e d é s é n e k p o n t s z á m á t o l tú ug k y ks i z, á m h o g y ö s s z e a d t u k a h á r o m d i m e n z i ó b a n e l é r t p o n t s z á m o k a t a z a l á b b i s z e r i n t : k = 0, á = 1, n = 2. A 2.4. t á b l á z a ta l a p j á n a z á l t a l u n k a l k a l m a z o t t é r t é k e l é s a l a p j á n j ó l e l k ü l ö n í t h e t e g y m á s t ó l a z o k a z o r s z á g o k, a h o l a z E StZ ak l m tá at r t e k i n t v e i n k á b b s z é l e s k ö r ß, t ö b b s z o l g á l t a t á s t m a g á b a n f o g l a l ó, a z o k t ó l a z o r s z á g o k t ó l, a m e l y e k e z t a t a r t a l m a t k ö z e p e s v a g y k i f e j e z e t t e n s z ß k e n h a t á r o z z á k m e g.

38 1 4 S z é l e s k ö r ß E S Z K v a n é r v é n y b e n A u s z t r i á b a n, D á n i á b a n, a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n, F r a n c i ao r s z á g b a n é s M á l t á n. E b b e a c s o p o r t b a s o r o l h a t j u k m é g C s e h o r s z á g o t, L e t t o r s z á g o t, M a g y a r o r s z á g o t, P o r t u g á l i á t, S z l o v á k i á t é s S z l o v é n i á t. K ö z e p e s e r s s é g ß E S Z K v a n é r v é n y b e n B e l g i u m b a n, B u l g á r i á b a n, É s z t o r s z á g b a n, G ö r ö g o r s z á g b a n, H o l l a n d i á b a n, L u x e m b u r g b, a n N é m e t o r s z á g b a n, O l a s z o r s z á g b a n é s R o m á n i á b a n. A z e l b b i e k n é l a l a c s o n y a b b s z i n t ß a z E S Z K, d e m é g i d e s o r o l h a t ó C i p r u s, Í r o r s z á g, é s L e n g y e l o r s z á g. S z ß k r e s z a b o t t a z E S Z K F i n n o r s z á g b a n, L i t v á n i á b a n, S p a n y o l o r s z á g b a n é s S v é d o r s z á g b a n.

39 A z E U -s e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k k e r e s l e t o l d a l i j e l l e m z i M ó d s z e r t a n i m e g f o n t o l á s o k A z e g y é n i d ö n t é s e n a l a p u lkóe r e s l e t f e l m é r é s e k k eo l g l afl k o z ó t a n u l m á n y o k a l a p v e t e n k é t f é l e m ó d s z e r h e z f o r d u l h a t n a k, a m i k o r a f o g y a s z t ó k p r e f e r e n c i á i t p r ó b á l j á k f e l t á r L o u i v é r e é s T i m m e r m a n 8 s c i k k e a l a p j á n a k e r e s l e t e t a l a p v e t e n v a g y v a l a m i l y e n t e r m é s z e t e s k í s é r l er t e v e( al e d p r e f e r e n) c e v a g y p e d i g k ü l ö n b ö z f e l m é r é s e k e n a l a p u l ó 9 s z á n d é k o l t p r e f e r e n c i a s t a t( e d p r e f e r e ) n c en y i l v á n í t á s o k a l a p j á n l e h e t f e l ma éz r n i. e l s k é n t e m l í t e t t m ó d s z e r r e l t u d o m á s u n k s z e r i n t p o s t a i k e r e s l e t e t j e l l e m z e n n e m b e c s ü l t e k m é g - a m i n e k t ö b b e k k ö z ö t t e g y t r i v i á l i s m a g y a r á z a t a l e h e t, h o g y m i v e l a z i t t e s z o l g á l t a t á s o k m i n d m i n s é g b e n é s á r b a n i s h a t ó s á g i l a g s z a bk á l- y om ze ol ty t as z a b á l y o k r i t k á n v á l t o z n a- k n i n c s o l y a n k v á z i k í s é r l e t i s z i t uváecl i ó a, kaemrie s l e t e t a z o n o s í t a n i l e h e t n e. A p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k i r á n t i i kb e rc es sl lé ées t t t o v á b b b o n y o l í t j a, h o g y a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i r á n t i k e r e s- l eat me i t s o k o l y a n zö es ts e v b l á l l, a m i n e k ö n m a g á b a n n i n c s á r a - m é g a z a l a p v e t m e g f i g y e l é s i p r o b l é m á k o n f e l ü l i s k o m p l i k á l t a b b 1 0 l e k é r d e z n i a f o g y a s z t ó k t ó l. E z e n f e ll ü b e v e t t s z o k á s m é g a z a t t i t ß d f e l m é r é s e k e g y o l y a n f o r m á j a, m e l y p u s z t á n a z k é r d e z i m e g a f o g y a s z t ó t ó l, h o g y e g y s z o l g á l t a t á s n a k m e l y e l e m e i t t a r t j a f o n t o s n a 1 1 T ö b b e k k ö z ö t t a C o p e n h a g e n E c o n o m i c s v i z s g á l a t ia s t a r t a l m a z e n i l jy e l l e g ß k é r d é s e k e t, a z o n b a n a z e b b l k ö v e t k e z e r e d m é n y e k e t é r d e m e s f e n n t a r t á s o k k a l k e z e l n i, m i v e l a l e k é r d e z é s e k b e n n e m t ü k r ö z d i k e-e ggy y s z o l g á l t a t á s k ö l t s é g o l d a l a, k e re ez sé lr et t o l y a n t é n y e z k riá n t s i r e l e v á n s n a k t hßent, a m i é r t a t é n y l e g e s fs i z eh ta éj l a n d ó s á g c s e k é l y F o g y a s z t ó i c s o p o r t o ka p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k e s e t é n A p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k k e r e s l e t i o l d a l á v a l f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y o k t ö b b f é l e t i p i z á l á h a s z n á l n a k a j ó l m e g r a g a d h a t ó j e l ls e m éz ré d e k é b e n. N a g y taá l á n o s s á g b a n m e g l e h e t k ü l ö n b ö z t e t n i f e l a d ó é s c í m z e t t f e l e k e t, a k i k e t t o v á b b b o n t h a t u n k ü zl la et k oi s s á g i é s f o g y a s z t ó k r a a k i k n y i l v á n n a g y b a n k ü l ö n b ö z n e k p o s t a i s z o l g á l t a t á s i f o g y a s z t á s t e k i n t e t é b e n. A l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k á l áts ia pk io zr a z i r o d a l o m m i n d e n e s e t b e n 1 2 m e g k ü l ö n b ö z t e t á t l a g o s é s v é d e l e m r e s z o r u l ó ( v u l n e r a b l e ) l a k o s s á g i f o geyz a s z t ó k a t. 8 L o u v i é r e é s T i m m e r m a n s, T e r m é s z e t e s k í s é r l e t r e e g y e l m é l e t i p é l d a l e h e t, h o g y m e g v i z s g á l j u k, h o g y e g y á r v á- l pt éo lz dá ás u l h a t á s á r a a c s om a g k ü l d é s e g y s é g á r á n a k 3 0 %-o s e m e l é s é r e - h o g y a n v á l t o z i k a z e l a d o t t m e n n y i s é g, e g y é b k e r e s l e t i t é n y e z k h a t á s á n a k k i s z ß r é s e u t á n. E z z e l s z e m b e n a s z á n d é k o l t p r e f e r e n c i a m o d e l l e k h i p o t e t i k u s s z i t u á c i ó k r a a d o t t v á l a s z o k a l a p j á n d e r í t i k f e l a f oe gr ye an sc zi tá ók i a t p. r e f 1 0 R A N D E u r o p e, C o p e n h a g e n E c o n o m i c s, S h e l d o n é s L a w r e n c e ( ) d e f i n í c i ó j á b a n a z i d s e b b, a l a c s o n y j ö v e d e l m ß, t a r t ó s a n b ae l t e ég l, f o g y a t é k k v a g y m o b i l i t á s á b a n k o r l áottot z e m b e r e k, a R a n d t a n u l m á n y ( ) o r s z á g o n k é n t m e g v á l a s z t o t t j ö v e d e l m i k a t e g ó r i á k a l a p j á n, a C o p e n h a g e n E c o n o m i c s ( ) p e d i g c s a k p é l d a s z i n t j é n e m l í ht oi z za áz f éi rn ét se, tr n e t m i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t e l e m e t.

40 a f a j t a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s a l a p v e t e n afzoé nrtt o s, m e r t a k ü l ö n b ö z c s o p o r t o k a t e l t é r e n 1 3 é r i n t i a z e g y e t e m e s s z o l g á l ttaa trát s a l m á n a k b á r m i l y e n i r á n y ú v á l t o z t a t á saz a. ü z l e t i 1 4 f o g y a s z t ó k o n b e l ü l p e d i g a K K V é s a n a g y v á l l a l a t i s z e k t o r t s z o k á s m e g k ü l ö n b ö z e t n i A z E S Z K s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g e s s z o l g á l t a t á s i j e l l e m z k A k e r e sl e t i e l e m z é s t o v á b b i l é n y e g e s k é r d é s e, h o g y a l a p v e t e n a z mo ek l ya e k s z o l g á l t a t á s i j e l l e m z k, m e l y e k m e n t é n a f o g y a s z t ó i i g é n y eek S ZaK z t ü k r é b e n r e l e v á n s a n c s o k o r b a s z e d h e t k. A C o p e n h a g e n E c o n o m i c s 1 5 t a n u l m á n y á b a n i s h a s z n á l it d b e l i, t e r m é k b e l i, e l é r h e t s é g i h á r m a s f e l o s z t á s h a s z n o s v o n a l v e z e t l et he ek t i n et e t b e n. V i z s g á l astourk á n t e h á t o l y a n s z o l g á l t a t á s b e l i i g é n y e k e t m é r t e k f e l, m e l y e k a k i s z á l l í t á s i n a p o k s z á m á b a n v a g y m a g á n a k i s z á l l í t á s n a k a z i d e j é b e n ; b i z osnty aoi s tp eo r m é k e k ( p é l d á u l a c s o p o r t o s l e v é l ) i r á n t i f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g á b a n ; v a g y m a g á n a k a h á l ó z a t e l é r h e t s é g é n e k v a l a m i l y e n a t t r i b ú t u m á b a n k ü l ö n b ö z t e k. E z a h á r o m k a t e g ó ra il a k a l m a s a r r a, h o g y m e g f e l e l e n é r t é k e l j ü k a k ü l ö n b ö z f o n t o s s z o l g á l t a t á z s i k ej t. e l l e m A k ö v e t k e z k b e n á t t e k i n t e t t t a n u l m á n ym oe kg k ö z e l í t é s e s z á m o s t e k i n t e t eb le tn é r, b á r s o k h a s o n l ó e r e d m é n n y e l r e n d e l k e z n e k. A k e r e s l e t i é s k í n á l a t, i at éf no yg ey z a s kz t ó i i g é n y e k n a g y b a n k ü l ö n b ö z n e k o r s z á g o n k é n t é s f o g y a s z t ó i c s o p o r t oán lk té an lt á. n oíst á s k ö v e t k e z t e t é sk e l e v o n á s a e g y á l t a l á n n e m t r i v i á l i s f e l a d a t. A t a n u l m á n y o k b a n e l e m z e t t o r s z á g o k n a g y b a n k ü l ö n b ö z n e k m a k r oj e l l e g ß v á l t o z ó i k b a n m i n t G D P, d e m o g r á f i a s t b. E z e n f e l ü l a h o g y a r r a m á r k o r á b b a n i s f é n y d e ra üz l t e g y e s o r s z á g o k p o sptiaac i a é s a z E S Z K j e l e n l e g i t a r t a l om ra s z á g o n k é n t e l t é, r m e l y k í n á l a t a z o n b a n n a g y b a n h a t á s s a l l e h e t e t t a f o g y a s z t ó i p r e f e r e n c i á k r a i s. E r r e j ó p é l d a, h o g y L e n g y e l o r s z áz g b a n a z e x p r l e v e l e k c s u p á n 5 3 -a% é r t c é l b a i d b e n ( a f e l a d á s m á s n a p j á n ), í g y b a kgiyso zrásla lbí t á s i r á n i i g é n y r e l a t í v e m aa g a ms á s( n a p i k i s z á l l í t á s r a v o n a t k o z ó e l í -k r áas l 8a 0 % l a z á b b a k k ö z é t a r t o z i k, á m e z t e l j e s m é r t é k b e n n e m m a g y a r á z z a -oas z a5r 3 á % n y). t A n e m z e t k ö z i v i z s g á l a t o k e r ée nd ym e i A f o g y a s z t ó i c s o p o r t o k l e í r ó b e m u t a t á s a A k o n k r é t s z o l g á l t a t á s o k k a l k a p c s o l a t o s e r e d m é n y e k ö s s z e f o g l a l á s a e l t t a R A N D ta n u l m á n y a 1 7 a l a p j á n n é h á n y b e k e z d é s b e n ö s s z e f o g l a l j u k, h o g y a t i p i k u s f o g y a s z t ó i c s o p o r t o k m i l y e n p o s t a i f o g y a s z t á s i s z e r k e z e t t e l j e l l e m e z h e t k, lli leegtivne k á mb eb l y e k a z o k a j e l e n t s e b b h e l y e t t e s í t é s i h a t á s o k, m e l y e k u a s kp lo as st sa zi i ks z o l g á l t a t á s o k i r á n t i P é l d á u l a z i n t e r n e t t e l n e m r e n d e l k e z k e t m á s k é p p e n é r i n t i k a p o s t a i l e v é l l e l k a p c s o l( aátr o, s v á l t o z á s o k k é z b e s í t é s i i d s t b. ) e, l ma iz v v é l h e t e n s o k k a l f o n t o s a b b s z ej rá et ps ez t i k o m m u n i k á c i ó s s z o k á s a i k b a n, m i n t m á s o k n á l. 1 4 A k ö z t ü k l é v k ü l ö n b s é g é r z é k e l é s é r e k e l l k é p p j ó p é l d a, ehgo y g y n am gíyg v á l l a l a t g y a k rka ün l d c s o p o r t o s l e v e l e t, sp zl á. m l á k a t, e g y K K V el le ev k i r á n t i k e r e s l e t e e t t l n a g y s á g r e n d e k k e l k i s e b b. ( R A N D, ) 1 5 C o p e n h a g e n E c o n o m i c s, R A N D, , 7 5. o l d a l R A N D, , o l d a l

41 1 7 k e r e s l e t ü k e t b e f o l y á s o l ja á k. R A N D E u r o p e á l t a l v i z s g á l t h á r o m o r s z á g ( S v é d o r s z á g, O l a s z o r s z á g é s L e n g y e l o r s z á g ) e l é g n a g y s z ó r á s t m u t a t m i n d g a z d a s á g i f e j l e t t s é g b e n é s a E S Z K k i t e r j e d t s é g é b e n i s, í g y s e g í t h e t m e g é réts e nbi b a t a kg l a l t f o g y a s z t ó i p r e f e r e n c i a f e l m é r é s e r e d m é n y e i t. L a k o s s á g i f o g y a s z t ó k m i v e l a c s o m a g k ü l d é s n e k n i n c s e l e k t r o n i k u s h e l y e t t e s í t j e, s t, a z A l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k i n, k á mb ib n t a p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k c í m z e t t j e i v a n n a k k a p c s o l a t b a n a p o s t á v a l Á l t a l á b a n j e l l e m z, h o g y p o s t a i l e v é l s z o l g á l t a t á s o k a t s o k k a l i n t e n z í v e b b e n h a s z n á l j á k S v é d o r s z á g b a n L e n g y e l o r s z á g h o z é s O l a s z o r s z á g h o z k é: p e s t e z t t á m a s z t j a a l á, h o g y a l e v e l et t a l eá gn y án le m k ü l d k a r á n y a p u s z t á n 2 4 % S v é d o r s z á g b a n, a d d i g u g y a n e z O l a s z o r s z á g b a n ; 3 5 % a l a k o s s á g t ú l n y o m ó t ö b b s é g e h a v o n t a t í z l e v é l n é l k e v e s e b b e t k a p ( 6 3 % ), a z o n b a n j e l e n t s a l e v é l f o r g a l o m m a l b í r ó k a r á n y a i s ( 1 7 % ) f o g a d ó k é n t i s S v é d o r s z á g a l e gn jt e s e b b; A c s o m a g k ü l d é s t t e k i n t v e t u l a j d o n k é p p e n h a s o n l ó á l l í t á s o k : t e h e t k a l ak o s s á g 4 0 % -a a l i g k ü l d c s o m a g o t ( m a x i m u m -ö t 5 é v e n t e ) ; m í g S v é d o r s z á g b a n a c s o m a g o t e g y á l t a l á n n e m k ü l d k a r á n y a c s a k 1 5 %, a d d i g L e n g y e lo r s z á g b a n é s O l a s z o r s z á g b a n e z 3 2 l% e tivle 3 8 %; c s o m a g f o g a d ó k é n t a l a k o s s á g t ö b b s é g e ( 5 8 % ) c s a k m a x i m u m ö t c s o m a g o t k a p o t t e g y é v b e n, m í g 1 -u 7 % k e s e t é b e n v o l t a b e j ö v g a fl o rm t í z n é l n a g y o b b e b b e n a z e s e t b e n i s á l l, h o g y S v é d o r s z á g b a n a l e g m a g a s a b b a k a z a r á n y o k; a z é l e t k o r é s a p o s t a háalsaz t n k a p c s o l a t a n é m i l e g k e t t s l e v e l e k e s e t é b e n l á t h a t ó, h o g y a l e v é l k ü l d é s g y a k o r i s á g a a k o r r a l n, k ö z é p k o r o s z t á l y k ü l d i a l e g t ö b b l e v e lz e t v é l h e t e n a f i a t a l a b b k o r o s z t á l y e r s e b b i n t e r n e t e s h e l y e t t e s í t é s é n e k t u d h; a t ó b e é r d e k e s m ó d o n a c s o m a g k ü ld é s i s z o k á s o k n e m f ü g g n e k ö s s z e a z é l e t k o r r a l i n t e r n e t e s r e n d e l é s e l t e r j e d é s é v e l a c s o m a g k ü l d é s s z e r e p e m é g ; n h e t i s Ü z l e t i f o g y a s z t ó k A v á l l a l a t o k l e v e l e z é s i s z o k á s a i n a g y b a n k ü lk ö na b ömzénree t f ü g g v é n y é b e n : m í g a n a g y v á l l a l a t o k 6-a 1 % k ü l d e g y h ó n a p b a n 5 0-n 0á l i s t ö b b l e v e l e t, a d d i g a k k v -k e s e t é b e n e z c s u p á n 1 ; 4 % c í m z e t t k é n t u g y a n í g y n a g y a k t i v i t á s t m u t a t n -h a k a: r m ka éd tu k t ö b b m i n t l e v e l e t k a p h a v o n t a, d e e n n e k -a 9 0 n % a g y v á l l a l aa t, k k v -k e s e t é b e n e z c s a k a z 5 0 %-r a i g a; z A c s o m a g k ü l d é s t t e k i n t v e e z a s z i g n i f i k á nys i sméegn i n k ü l ö n b s é g m á r n i n c s j e l e n ( v á l l a l a t m é r e t s z e r i n t ) a v á l l a l a t o k t ö b b m i n t f e l e h a v o n t a t ö b b m i n t 6 c s o m a g o t k ü l d é s p u s z t á n 1 6 % -u k n e m h a s z n á l j a e z t a s z o l gá ás lt; t a t a n a g y v á l l a l a t o k 1-a 7 %, a k k v -k 1 5 % - k ü l d 1 0-n 0 á l i s t ö b b c s o m a g k ü l d e m é n y t ; c í m z e t t k é n t p e d i g 2 0 -u% k k a p n á l i s t ö b b c s o m a g o t, d e a j e l l e m z e n 1 0 -n é l i s t ö b b c s o m a g o t k a p a v á l l a l a t o k t ö b b ; m i n t f e l e

42 1 8 A c s o m a g k ü l d é s r l á l t a l á b a n e l m o n d h a t ó, h o g y m í g a l e v é l k ü l d é s s o k s z e m p o n t b ó l v i s s z a s z o r u l ó b a n l e h e t, a z i n t e r n e t é s í g y a z i n t e r n e t e s r j ve ád sé ás ré lv áe s l ta e c s o m a g k ü l d é s i p i a c i d b e n e r s ö d é s t m u t a t h a t. A z e r ni en t e s v á s á r l ács s ö k k e n a z é l e t k o r r a l a h o g y a n a z i nrt ne e t h a s z n á l a t. i sa d e m o g r á f i a i v á l t o z á s o k k ö v e t k e z t é b e n h o s s z a b b t á v o n v á r h a t ó a z i n t e r n e t e s v á s á r l á s b ó l f a k a d ó c s o m a g k ü l d e m é n y e k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e ( a z ú j, i n t e r n e t e n m á r a k t í v a n v á s á r l ó g e n e r á c i ó k k e r e s l e t é n e k f o l y a m a t o 1 8 m e g j e l e n é s é v e l ). I t t k e l l m é g k ü l ö n k i e m e l n ü n k, h o g y a p o s t a i s z o l g á l tl ae tg áa sl oá k b b i s a l e v e l e z é s l e g n a g y o b b v e r s e n y t á r s a m a g a a z o n l i n e k o m m u n i k á c i ó. S z á m o s t a n u l m á n y m u t a t r á a l e v e l e k s z á m á n a k c s ö k k e n t r e n d j é r e, t e h á t a z i n t e r m o d á l i s lv e vr es le en zy é sa i p i a c o n a b s z o l ú t j e l e n v a n. E z t lj dó ál z zpa é, h o g y a R A N D a t t i t ß d f e l m é r é s e a l a p j á n a l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k e l s s o r b a n a h a g y o m á n y o s l e v e l e z é s t h e l y e t t e s í t i k a z o n l i n e k o m m u n i k á c i ó v a l ; a z ü z l e t if o g y a s z t ó k p e d i g á l t a l á n o s s á g b a n a z o n l i n e s z o l g á l t a t á s o k a t pa r e f e r á l t á k p o s t a i v a l s z e m b e n ( p l. s z á m l a b e f i. 1 z 9 e t é s ) A f o g y a s z t ó k t ö b b s é g e a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t ó t h a s z n á l j a, m i n t e g y n e g y e d ü k h a s z n á l a l t e r n a t í v s z o l g á l t a t ó k al t e v éi l s i l l e t v e c s o m a g k ü l d. é s Er ze e k a f o g y a s z t ó k j e l l e m z e n f i a t a l a b b a. k A v á l l a l k o z á s o k i s n a g y o b b v a l ó s z í n ß s é g g e l f o r d u l n a k m á s s z o l g á l t a t ó h o z ö t b l n é g y v á l l a l a t h a s z n á l t m á r m á s s z o l g á l t a t ó t. J e l l e m z, h o g y c s o m a g k ü l d é s r e i n k á b 2 0 h a s z n á l n a k m á s p o s t a i s z o l g á l t a t á s t n y ú j t ó c é g e k e t F o g y a s z t ó i p r e fe r e n c i á k A k ö v e t k e z k b e n t é t e l e s e n v é g i g v e s s z ü k n é h á n y e m p i r i k u s t a n u l m á n y f b b e r e d m é n y e i t. E h h e z a k ö v e t k e z t a n u l m á n y o k a t h a s z n á l t u k f e l : C o p e n h a g e n E c o n o m i c s, 2 1 ( R2 A0 N1 D 0 ) E u r o p e ( , 2 ) 2 S h e l d o n é s L a w r e n c e ( ) A t a n u l m á n y o k ö t sozrá g b a n v é g e z t e k f e l m é r é s e k e t An g lia, A u s z t r i a, L e n g y e l o r s z á g, O l a s z o r s z á g, S v é d, o ra s zt áo g v á b b i a k b a n e z e k r e f o g u n k h i v a t k o z n i. F o n t o s l á t n i, h o g y a f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g o t v a g y a s z o l g á l t a t r e l a t í v f o n t o s s á g á t f e l m ké ír vn ái n ó t a n u l m á n y o k t ö b b s z epm o n t b ó l i s k ü l ö n b ö z n e k. A l e g f o n t o s a b b, h o g y a t a n u l m á n y o k e l t é ra nb eb k a n, h o g y m i l y e n s z o l g á l t a t á s i e l e rm e k i r á n y u l t a f e l m é ér s é s a m e n n y i b e n h a s o n l ó p r e f e r e n c i á k r a i s r áte k ék r d em zi n t p é l d á u l a k é z b e s í t é s g y a k o r i s á g a a z e r emdé n y e k e l t é r h e t n e k a l re dk eé z é s e k m ó d s z e r t a n i k ü l ö n b s é g e i m i a t t i, l l e t v e a z a d o t t s z o l g á l t a t á s i e l e m é p p e n n y ú j t o t t s z í n v o n a l á b ó l f a k a d ó a n. 1 8 R A N D, R A N D, R A N D, A C o p e n h a g e n E c o n o m i c s t a n u l m á n y e g y ö s s z e s e n m e g f i g y e l é s b l a káolslsó á g li m i n t á t h a s z n á l t, i l l e t v e e 1g 4y 2 e l e m ß n a g y v á l l a l a t o k a t k kévs -k a t t a r t a l m a z ó m i n t á t. 2 2 A l a p v e t e n h á r o m o r s z á g ( S v é d o r s z á g, L e n g y e l o r s z á g é s O l a s z o r s z á g ) a d a t a i t h a s z n á l j a - a t a n u l m á n y m e l y e k e g y k ö r ü l t e k i n t k i v á l a s oz lt yá as mi a t f v é g e r e d m é n y e k é n t a d ó d t a k ( f ö l d r a j z, n é p e s s é g s t b. ) Ö s s z e s e n l a k o s s á g i é s v á l l a l a t i l e k é r d e z é s t h a s z n á l n a k. 2 3 A t a n u l m á n y e g y e l e m s z á m ú v á l l a l a t i é s e g y f s l a k o s s á g i m i n t á t h a s z n á l.

43 F o n t o s t o v á b b á m e g j e g y e z n i, h o g y a z e g y e t e m e s s z o l g á, l tm ai tn át s f o g a l o m s o k e s e t b e n 2 4 n e m i s m e r t a l a k o s s á g, d e m é g a v á l l a l a t o k s z á m á r a E nsn em k. p r a k t i k u s f o l y o m á n y a, h o g y a f o g y a s z t ó k n e m i g a z á n k ü l ö n í t i k h ei l s z e n e r r e n i n c s e n e k i s r á k é n y s z, ehr oí gt y v e a p o s t a i s z o l g á l st na at k á m e l y e k a z o k a r é s z e i, a m ji ok g s z a b á l ye i l í r á s o k f ü g g v é n y é b e n e s e t l e g n e m l e n n é n e k e l é rt hk e p i a c i a l a p o n í g y a Ez S Z K -b e n g a r a n t á l t s z o l g á l t a t á s o k i r á n t i f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g u k a t s e m t r i v i á l i s f e l t á r n i. A 3.1. t á b l á z atta r t a l m a z z a a f o g y a s z t ó i c s o p o r t o k e g y e s astzáos li g ámlitn s é g i j e l l e m z k r e v o n a t k o z ó f p r e f e r e n c i á i t. E z á l t a l á n o s k é p e t a d a r r ó l, h o g y m i k a z o k a s z o l g á l t a t á s e l m e l y r e v a n f i z e t é s i h a j l a n d óa s áf g. m e g á l l a p í t á s o k ab t v e b b e n i s k i f e j t j ü k, i l l e t v e k ü l ö n f i g y e l m e t f o r d í t u n k a z o r s z á g s p e c i f i keuz s ktrée n. y Gyorsasági és minőségi dimenziók K ü l d e m é n y e k k é z b e s í t é s e K é z b e s í t é s g y a k o r i s á g a: A f i z e t é s i h a t á r h a j l a n d ó s á g a l a p j á n a l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k n a k e z n e m a n n y i r a l é n y e g e s s z o l g á l t a t á s e l e m. A n a g y o b b v á l l a l a t o k e s e t é b e n a a z o n b a n l e v e l e z é s a n n y i r a k r iit k u s s z o l g á l t a t á s i p a r a m é t e r n emku t a t k o z o t t, h o g y a r i t k á b b k é z b e s í t é se s e t é n v a g y m á s s z o l g á l t a t ó k h o z f o nr ád nu al k, v a g y o n l i n e k o m m u n i k á c i ó r a á l ln á n a k á t. A h á r o m r ó l ö t n a p o s rb a v ü l k i s z á l l í t á s é r t n a g y o b b a f i z e t é s i 2 5 h a t á r h a j l a n d ó s á, g m i n t a h a t n a p o s s z ká il l í t á s i p e r i ó d u s o k é ra t z. a n g o l m i n t a m é r é s e a l a p j á n a z o n b a n a f o g y a s z t ó k ( m i n d l a ki o sms iá ng d a z ü z l est zi e k t o r ) haanjdló k l e n n é n e k t ö b b e t f i z e ta n i h e t i, ö td e a k á r h a t n a p o s k i s z á l l íit. 2 sá 6 s é r t K é z b e s í t é s g y o r s a s á g a ( á t f u t á s i i: d A ) R A N D t a n u l m á n 2 y 7 b á r á l t a l á n o s s á g b a n n e m j e l e z e l r e n a g y f o g y a s z t ó i k e r e s l e t e t a g y o r s k ei rs ez dá ml él ní yt eá i s r a l, a p j á a n v é d e l e m r e s z o r u l ó f o g y a s z t ó k e s e t é b e n e z a z o n b a n e g y f o n t o s s z o ln ga ák l tbia zt oá ns y u l t m i v e l k p é l d á u l i n t e r n e t h i á n y á b a n n a g y o b b a r á n y b a n h a s z n á l j á k m é g a l e v erlö ev zi éd s t v á l a s z i d e j ß k o m m u n i k á c i ó r a. A c s o m a g o k e s e t é b e n u g y a n e z e k a z e l v á r á s o k f o g a l m a z ó d t a k m e g a n n y i k i e g é s z í t é s s e l, h o g y a z o k b a n a z o r s z á g o k b a n, a h o l a z e l í r t k i s z á l l í t á s i g y o r s a s á g k i ct sú i l ( 3 n a p ), m i n t O l a s z o r s z á g b a n é s L e n g y e l o r s z á g b a n, o t t p r e f e r á l t a g y o r s a b b k i s z á l l í t á s. T o v á b b i e r e d m é n y, h o g y n e m m u t a t k o z i k k e r e s l e t a e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s b a i s le f bo eg l a l t k é t o s z t á l y b a s o r o l t k i s z á l l í t á s i e s( zptl e. n d e r d r l e g y e n m á s n a p r a é s h á r o m n a p o n b e l ü l r e v o n a t k o z ó l e v é l k ü l d é s i s z. 2 t 8 ean z d e ar nd g) o l m i n t a a l a p j á n a h o l a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s n e m t a r t a l m a z k éenl t íergáy s ts a n d a rd k i s z á l l í t á s i i d f e l t é ta e llt a k o s s á g é s a v á l l a l t i s z e k t o r i s m a g a s f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g m u t a t a m á s n a p r a t ö r t é n k i s z á l l í t á s i r á n t. A v é d e l e m r e s z o r u l ó f o g y a s z t ó k k e r e s l e t 2 9 m á s n a p i, k é t n a p o s é s h á r o m n a p o s k é z b e s í t é s i s z t e n d e r d i r á n t i s m a g a s H o o p e r e t a l., C o p e n h a g e n E c o n o m i c s, S h e l d o n é s L a w r e n c e, R A N D, R A N D, S h e l d o n é s L a w r e n c e,

44 N a p o n b e l ü l i k i s z á l l : í t ámís g a v á l l a l a t i f o g y a s z t ó k l e v e l e k e s e t é b e n a k o r a i k i s z á l l í t p r e f e r ájlá k, a d d i g a l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k i n k á b b a k é s b bái s khi ís vz eá i l lp íé tl d á u l a R A N D t a n u l m á n y 3 0 s v é d é s l e n g y e l m i n t á j a a l a p j á n a l a k o s s á g t t ke in f ekjées z eb b i k i s z á l l í t á s p á r t i. E z a c s o m a g o k e s e t é b e n i s h a s oa nz l ó o l a s z é s l e n g y e l e r e d m é n y e k e g y a r á n t a k é s b b i k é z b e s í t é s m e l l e t t s z ó la n a sk v é d e k e b b e n i n d i f f e r e n s n e k m u t a t k o z n a k. A k é p e t n é m i l e g á r n y a l j, a h o g y a z a n g o l m i n t a a l a p j bá án r a v á l l a l a t o k t é n y l e g e s e n c s a k a k o r á b b i k i s z á l l í t á s é r t h a j l a n d ó a k t ö b b l e t k ö l t s é g e t v á l l a l n i, a f o lg ey g a s za t ó k v é d e l e m r e s z o r u l ó k i n k á b b a 8 v a g y 1 2 ó r a e l t t i k i s z á l l í t á s é r t h a j l a n d ó k t(i ögb ab z e, t a f i z e t n i d é l u t á n 3 ó r á s k o r l á t e g y e t e m oe ls g ás lz t a t á s b a f o g l a l á s á é r t i s b á r a l a c s o n y, d e p o z i t í v é s s z i g n i f i k á n s f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g o t m u t). a 3 1 t t a k k i K ü l d e m é n y e k g y ß j t é s e K ü l d e m é n y e k g y ß j t é s é n e k g y a k o r i s á g a : Mi n d a l a k o s s á g i, m i nz d üazle t i s z e k t o r l é n y e g e s e l e m n e k t ta jr a. A l a p v e t e n a z ö t é s h a t n a p o s g y ß j t é s i g y a k o r i s á g r e l e v á n s, a n n y k i e g é s z í t é s s e l, h o g y a n a g y v á l l a l a t o k t ö b b r e é r t é k e l i k a s ß r ß b b g y kß kj vt-k é s. t, E z m ia nz t a e r e d m é n y a z a n g o l m i n t á n a l a p s z i k, é s a k é r d é s a z v o l t, h o g y a h h o z a z á l l a p o t h o z k é p e h o g y a g y ß j t é s i g y a k o r i s á g n e m s z a b á l y o z Eo St Zt K -b a z e n, m e k k o r a f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g o t 3 2 m u t a t n a k a f o g y a s z t ó k a 3, 5 v a g y 6 n a p o s ggy yßajkto érsi i s á g i r á n t. A k é z b e s í t é s e gmb í z h a t ó s á ga Id b e n t ö r t é n k é z b e s í t é: s A l a k o s s á g fi o g y as z t ó k b á r r e l a t ícvsea k k e v é s s - é t e h á t a t ö b b i i s m é r v h e z k é p e s t r e l a t í v e k i s e b b f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g o t, md ue t aétrvta é k e l i k a m e g b í z h a t ó s á g i f e j l e s z t é s e k e t k ü l ö n ö s e n a v é d e l e m r e s z o r u l ó l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k. C s o m a g o k e s e t é b e n e z n e m m u t a t k o z o t t f o ns t ot é n y e z n e k, k i v é v e a z o l a s z l a k o s s á g 3 3 e s e t é b e n, a k i k h a j l a n d ó k f i z e t n i a p o n t o s a b b k é z b e s í t é s é r t. K ü l d e m é n y e k ( l e v e l e k / c s o m a g o k ) e l v e s z té s e : Ez e k a f e j l e s z t é sm ei kn d a v á l l a l a t i m i n d a l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k n a k e g y a r á n t f o n t o s n a k b i z o n y u l t a k. A l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k k ö z ö t t s e b e z h e t b b f o g y a s z t ó k e s e t é b e n e n n e k é r t é k e l é s e m é g m a g a s a b b i s v o l t a l e v e l e k e s e t é n ; a c s o m a g o k e s e t é b e n a z é r t é k e l é s m á r a n n ey m i r a e g y é r t e l m ß : m í g a s v é d m i n t a a l a p j á n i n k á b b a s e b e z h e t b b f o g y a s z t ó k é r t é k e l t é k t ö b b r e a z e l v e s z e t t l e v e l e k s z á m á n a 3 4 c s ö k k e n é s é t, a l e n g y e l m i n t á b a n i n k á b b a z á t l a g l a ka o s ns aá g y. v á l l a l a t o k é s k k av-k k ü l ö n ö s e n n a g y f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g o t m u t a t n a ek l veas z e t t c s o m a g o k a r á n y á n a k c s ö k k e n t é s é r e a, m i n e m m e g l e p, h i s z e n i l y e n f o r m á n v é l h e, t v ae gn y á r u t j u t t a t n a k e l, v a g y e g y m á s k ö z t i b e s z á l l í t á s o k a t r e n d e z n e k R A N D, S h e l d o n é s L a w r e n c e, S h e l d o n é s L a w r e n c e, R A N D, R A N D,

45 2 1 A postai szolgáltatások elérhetősége P o s t a h i v a t a l i áhl ó z a t i l e f e d e t t s: é g A l a k o s s á g i é s vláaltli a i g é n y e k a v á r a k o z á s o k n a k m e g f e l e l e n e l t é r e k a p o s t a h i v a t a l i e l é r é s t i l l e t e n. M í g a l a k o s s á g f o n t o s n a k t a r t p o s t a h i v a t a l o k k ö n n y ß e l é r h e t s é g é t, a v á l ls az lá am tá or ka m e l y e k v é l h e t e n á t l a g o s a n e g y s z e r r e t ö b b s z o l g á l t a, t áéss t l e h e t s é g rsi zn et k o n c e n t r á l tvaen s z n e k i g é n y b e a s ß r ß p o s t a h á l ó z a t k e v é s b é b i z o n y u l f o n t o s n a k. M i v e l b e v é t e l i s z e m p o n t b ó l n e m f e l t é t l e n a l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k j e l e n t i k a p o s t a f b e v é t e l i f o r r á s á t, v é l h e t e n e z e g y o s z o l g á l t a t á s, a m i e l í r á s o k h i á n y á b a n n e m a l ej ne l e n l e g i h e z h a s o n l ó a n k i t e r j e d t. K é z b e s í t é s i h á l ó z a t i l e f e d e t t sa é g : l a k o s s á g i f o g y a s z t ó k a k é z b e s í t é s r e v o n a t k o z ó a n e g y é r t e l m ß e n % -o s p o s t a i h á l ó z a t p á r t i a k é s k o m p e n z á c i ó t v á r n a k e n n e k c s ö k k e n t é s e e s e t é n. I t t i s a v é d e l e m r e s z o r u l ó c s or pe ao ltr ít vo e k e r s e b b p r e f e r e n c i á j a j e l e n i k m e g, m e l y a z i n t u í c i ó v a l i s e g y b e c s e n g : k a z o k, a k i k n e h e z e b b e n t a l á l n a k a l t e r n a t í v á t o l e m b e r e k e l é r é s é r e, a k i k e s e t l e g n e m e s n é n e k b e l e a k é z b e s í t é sei s ekt ölre bg e k m a g u k a z o k, a k i k n e k n e m k é z b e s í t e n é n e k a d eltetfseé g c s ö k k e n t é s é v e l. P o s t a h i v a t a l o k é s s z o l g á l t a t ó h e l y e k y i tn v a t a r ts áa : A l a k o s s á g k ö r é b e n e r s e n t á m o g a t o t t a h o s s z ú n a p o n b e l ü l i n y i t v a t a r t á s, s t a ö t h e tn ia p o s e g é s z n a p i k i s z o l g á l á s h o z k é p e s t a h a t n a p o s a t r e l a t í v e m a g a s a b b r a é r t é k e l i k. A z o l a s z o r s z á l a k o s s á g i m i n t a a l a p je áz n e n f e l ü la z i s l á t s z i k, h o g y a v é d e l e m r e n e m s z o r u l ó f o g y a s z t ó k 3 5 j o b b a n i g é n y l i k a h o s s z a b b n y i t v a t a r At z á s t a. ng o l m i n t a a l a p j á n daez r ü l k, i h o g y a f o g y a s z t ó k h o z k é p e s t a v á l l a l a t o k r e l a t í v e k e v é s b é é r t é k e l i k l l ea t vhe o shas azt ú n a p o s 3 6 n y i t v a t a r t á s t. H á z h o z s z á l l í t á s : A l a k o s s á g é s a v á l l a l a t o k e s e t éebgeyn ö n it s e t ß e n e r s p r e f e r e in a c a h á z h o z s z á l l í t á s ( o r s z á g o k k ö z ö t t k o n z i s z t e n s e n f o n t o s ) m i n d a l e v e l e k, m i n d a c s o m a g o e s e t é b e n. Szolgáltatási kör E g y s é g e s á r a z á s: E t e k i n t e t b e n a z e r e d m é n y e k n e m m u t a t n a k e g y i r á n y b a : m í g a é s s v é d a l e n g y e l m i n t a a l a p j á n a f o g y a si zteót k é s fi h anj dl óa s á g a a t á v o l s á-f gü g g e t l e n e g y s é g e s á r a z á s r a e l h a n y a g o l h a, 3 t 7 ó a d d i g a z a n g o l m i n t a a l a p j á n m i n d a l a k o s s á g i m i n d a v á l l a l a t i f o g y a s z t ó k e g y a r á n t m a g a s f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g o t m u t a t t a k a z e g y s é g e s á r m e g t a r t á s a é r d e k é b e n. 3 8 ( A p o n t o s k é r d é s a t a n u l m á n y b a n a z v o l t, h o g y m e n n y i t f i z z e t n é n e k a e g y s é g e s á r a z á s é r t, h a a z a l t e r n a t í v a a t á v o l s á g i a l a p ú á r a z á s l e n n e. ) C s o p o r t o s k ü l d e m é n y e k : N i n c s e r s p r e f e r e n c i a ea n nsezk o l g á l t a t á s n a z k E S Z K -n b e l ü l t a r t á s á r a a s z o l g á l t a t á s t h a s z n á l ó k s e m m u t a t t a k s z i g n i f i k á n s f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g o t 3 9 c s o p o r t o s k ü l d e m é n y e k s z a b á l yoot zt k ö r b e n t a r t á is ra á n t. 3 5 R A N D, S h e l d o n é s L a w r e n c e, R A N D, S h e l d o n é s L a w r e n c, e C o p e n h a g e n E c o n o m i c s,

46 P é n z ü g y i s z o l g á l t a t á s o: k Bá r a t ö b b i s z o l g á l t a t á s e l e m h e z k é pn esm t j e l e n t s, d e á l t a l á b a n i n k á b b p r e f e r á l t a l a k o s s á g k ö r é b e n, h o g y a z ö s s z e s k l a s s z i k u s p o s t a s z o l g á l t a t á s o n f e l ü l p é n z ü g y i s z o l g á l t a t á s o k h o z ( m i n t p é l d á u l b a n k o l á s ) i s h o z z á f é r j e n e 4 0 p o s t á n. E z z e l s z e m b e n a v á l l a l a t i ü g y f e l e k s z á m á r a e z n e m f o n t o s R A N D,

47 t á b l á z: a A t l a k o s s á g i é s v á l l a l a t i f o g y a s z t ó k pg oá sl t ai t á szo ok l i r á n t i p r e f e r e n c i á i J e l l e m z L a k o s s á g V á l l a l a t o k H á l ó z a t i l e f e d e t t s é- g C E : f o n t o s e l e m e a s z o l g á l t a t á s n a k ; C E : n e m f o n t o s e l e m ; R A N D : m i n d a n a g y v á l l a l a t o k P o s t a h i v a t a l o k R A N D : a s ß r ß p o s t a h i v a t a l i é s a K K V-k p r e f e r á l j á k a t e l j e s l e f e d e t t s é g ß s z á m a / k é z b e s í t é s i l e f e d e t t s é g f o n t o s e l e m, a -o 1 0s 0 % h á l ó z a t o t h á l ó z a t i l e f e d e t t s é g k é z b e s í t é s i l e f e d ée g t t fs o n t o s e l e m S L : f o n t o s e l e m e a s z o l g á l t a t- á s n a k S L : f o n t o s e l e- m d e a l a k o s s á g h o z k é p e s t a z ü z l e t m a g a s f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g : a h a t P o s t a h i v a t a l i n y i t- v a s z á m á r a r e l a t í v e k e v é s b é l é n y e g e s ; R A N D : m i n d a n a p o s e g é s z n a p o s n y i t v a t a r t á s i s t a r t á s n a g y v á l l a loak t m i n d a K K V-k h a j l a n d ó k f i z e t n i a e r s e n p r e f e r á l t ; R A N D : l é n y e g e s h o s s z a b b n y i t v at a r t á s é r t e l e m K é z b e s í t é s g y a k o r i s á g a C E : l é n y e g e s e l e m ( h e l y e t t e s í t é s j e l e n n e m e g C E : f o n t o s e l e m e a s z o l g á l t a t á s n a k ; S L r i t k á b b k é z b e s í t é s e s e t é n ) ; S L : f o n t o s e l e m ; R A N D : f o n t o s e l e m e r s p r e f e r e n c i a h, á za h o z s z á l l í t á s S L : f o n t o s, h o g y a z e l j u t t a t á s l e g y e n m e g b í z h a t ó ; R A N D : a n a g y v á l l a l a tfo ik z e t é s i h a j l a n d ó s á g a e r s S L : f o n t o s, h o g y a z e l j u t t a t á s l e g y e n M e g b í z h a t ó s á g ( i d b e n a z i d b e n t ö r t é n m e g b í z h a t ó k é z b e s í t é s f e l é ; a z m e g b í z h a t ó, e z a v é d e l e m r e s z o r u l ó i s ) e l v e s z e t t l e v e l e k a r á n y á n a k c s ö k k e n t é s e i r á n y á b a n f o g y a s z t ó k n a k r e l a t í v e f o n t o s a b b m i n d a n a g y m i n d a K K-k V f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g a n a g y S L : f o n t o s, h o g y l e g y e n m á s n a p r a v a l ó k é z be s í t é s i o p c i ó ( a v é d e l e m r e S L : f o n t o s, h o g y l e g y e n m á s n a p r a v a l ó k é z b e s í t é s i E l j u t t a t á s i i d ( h á n y s z o r u l ó f o g y a s z t ó k n a k r e l a t í v e o p c i ó ; R A N D : n a g y v á l l a l a t o k n a k e r s p r e f e r e n c i a a n a p o n b e l ü l ) f o n t o s a b b ) ; R A N D : á l t a l á n o s s á g b a n m á s n a p i k é z b e sí t é s, a K-n K av k k e v é s b é n e m é r z é k e n y a l a k o s s á g a z e l j u t t a t á s i i d r e S L : f o n t o s, h o g y l e g y e n e g y s z t e n d e r d k é z b e s í t é s i N a p o n b e l ü l i k é z b e s í t é s i S L : f o n t o s, h o g y l e g y e n e g y s z t e n d e r d h a t á r i d ( k o r á b b i i d p o n t e r s e n p r e f e r á l t ) ; R A N D : i d k é z b e s í t é s i h a t á r i d e r s p r e f e r e n c i a a k o r a i k é z b e s í t é s t t ( d9 é lóerlá i g ) G y ß j t é s i g y a k o r i s á g S L : f o n t o s e l e m e a s z o l g á l t a t á s n a k ( ö t i l l e t v e h a t S L : f o n t o s e l e m e a s z o l g á l t a t á s n a k ( ö t n a p o s k ü l d e m é n y g y ß j t é s i g y a k o r i s á g i r á n t m a g a s i l l e t v e h a t n a p o s g y ß j t é s i g y a k o r i s á g f i z e tséi h a j l a n d ó s á - g ) n a g y v á l l a l a t o k n a k r e l a t í v e i r á n t m a g a s f i z e t é s i h a j l a n d ó s á g ) f o n t o s a b b a K K-h V o z k é p e s t C s o p o r t o s k ü l d e m é n y n e m r e l e v á n s C E : n e m t a r t j á k f o n t o s n a k, h o g y a z E S Z K r é s z e l e g y e n E g y s é g e s á r a z á s S L : f o n t o s, h o g y n i n c s ( t á v o l s á g b a n ) S L : f o n t o s, h o g y n i n c s d i f f e r e n c i á l t á r a z á s ; R A N D : d i f f e r e n c i á l t á r a z á s, s e z a v é d e l e r e m i n d a n a g y v á l l a l a t o k é s a -k K Ka Vz e g y s é g e s s z o r u l ó f o g y a s z t ó k n a k r e l a t í v e á r a z á s t p r e f ejr á k l, d e a t ö b b i s z o l g á l t a t á s e l e m h e z f o n t o s a b b ; R A N D : k e v é s b é f o n t o s k é p e s t r e l a t í v e a l a c s o n y é r t é k e l é s e l e m S z o l g á l t a t á s i k ö r R A N D : m é r s é k e l t e n f o n t o s e l e m, h o g y R A N D : s e m a n a g y v á l l a l a t o k s e m a -k K Kn Ve m a s z o l g á l t a t á s o k t e l j e s k ö r e é s t a r t j á k f o n t o s n a k, h o g y a s z o l g á l t a t á s o k t e l j e s k ö r e p é n z ü g y i s z o l g á l t a t á s o k i s e l é r h e k ( í g y p é n z ü g y i s z o l g. ) e l é r h e t k l e g y e n e k m i n d e n l e g y e n e k ( k i m u t a t h a t ó a n p o z i t í v, d e h i v a t a l b ó l r e l a t í v e k e v é s b é f o n t o s ) R ö v i d í t é s e k : C E : C o p e n h a g e n E c o n o m i c s ( ), S L : S h e l d o n é s L a w r e n c e ( ), R A N D : R A N D ( )

48 N e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k a s z a b á l y o z á s á t a l a k í t á s á b a n E b b e n a r é s z b e n a z e l z e t e s e n ö s s z e g y ß j t ö t t i n f o r m á c i ó k ( a M a g y a r P o s t á v a l - é s a z N M H H v a l f o l y t a t o t t i n t e r j ú, v a l a m i n t a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m f e l d o l g o z á s a ) a l a p a l t e r n a vt áí k a t m u t a t u n k b e a p o s t a i E S Z K t a r t a l m i s z a b á l y o z á s á n a k k i a l a k í t á s á r a A z á t a l a k í t á s m o t i v á c i ó i A z e l z e k b e n l á t t u k, h o g y a p o s t a i e g y e t e m e s s tz áo s l g ás lz ta ab á l y o z á s a t e r é n k o m o l y e l t é r é s e k v a n n a k a z e g y e s t a g á l l a m o k g y a k o r l aat z á b ua n i. ó s i r á n y e l v e k, m i n t l e g k i s e b b k ö z ö s n e v e z b e t a r t á s a m e l l e t t k ü l ö n b s é g e k m u t a t k o z n a k a b b a n, h o g y a z e g y e s t a g o r s z á g o k m i l y e n s z o l g á l t a t á s o k a t v o n n a k a z e g y e t e m e s tk oö vr áb be b, á v á l t o z a t o s m i n i m u m k ö v e t e l m é n y e k e t f o g a l m a z n a k m e g a p o s t a i s z o l g á l t a t á s o k e l é r h e t s é g é v e l é s a s z o l g á l t a t á s i s z i n t t e l k a p c s o l a t b a n. A z u n i ó s i r á n y e l v a l a p j ápn o s at a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s d e f i n i á la á s lá en gá fl o n t o s a b b s z e m p o n t, h o g y az i d e s o r o l t s z o l g á l t a t á s o k k ö r e é s s z o l g á l t a t á s i s z i n t j e a m i n d e n k t á r s a d a l m i, g a z d a s á g i é s t e c h n o l ó g i a i k ö r n y e z e t n e k m e g f e l e l e n s z ofl og gá yl aj sa z tkói i a i g é n ye k e t. A s z a b á l y o z á s m ó d o s í t á s á n a k t e h á t e z a l e g f b b m o t i v á c i ó j a. A f o g y a s z t ó i g é n y e k e n k er e s z t ü l t e r m é s z e t e s e n t á r s a d a l m i, g a z d a s á g i é s t e c h n o l ó g i a i t é n y e z k i s b e f o l y á s o l j á k a s z a b á l y o z á s á t a l a k í te áz s áa t z o n b a n j e l l e m z e n l a s s a b b é s h o s s z a b b t á v ú a l k a l m a z k o d á s t j e l e n t. A z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s o k k ö r é n e k é s s z i n t j é n e k m ó d o s í t á s a e l m é l e t i lg e t ö r t é n h e t a z e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t ó k s a j á t h a t á s k ö r b e n h o z o t t s t r a t é g i d ö n t é s e i a l a p j á n i s, e z e k n e k a z ö n á l l ó d ö n t é s e k n e k a m o z g á s t e r é t a z o n b a n a m i n d e n k o r i a k t u á l i s s z a b á l y o z á s j e l ö l i k i. E z a m o za gh áo sg ty é r a k o r á b b i f e j e z e t b e n l á t tsuok k e u r ó p a i o r s z á g b a n i g e n s z ß k r e s z a b o t t ( l á s d a z e r s e g y e t e m e s s z a b á l y o z á s s a l r e n d e l k e z o r s z á g o k a t ). A z a l t e r n a t í v á k f e l á l l í t á s a s z e m p o n t j á b ó l e l s s o r b a n a s z a b á l y o z á s m ó d o s í t á s a i j ó p é l s z á m u n k r a, a z o n b a n a z i s f o n t o s i n f o r m á c i ó ( a m a g y a r j, o ga a lskzoatbóá l y o z ó h a t ó s á g é s m a g y a r e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t ó s z á m á r a e g y a r á n t ), h o g y a z e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t ó k a s a j á t m o z g á s t e r ü k ö n b e l ü l m i l y e n v á l t o z t a t á s o k a t t u d t a k v é g r e h a j t a n i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s o k t e r é n E u r ó p á b a n. 4 1 A W I K e s ö s s z eo fg l a l ó j a é s a C o n s u m e r F o c u s 2 0-e 1 1s k i a d v á n y a a l a p j á n j ó l ö s s z e l e h e t f o g l a l n i a z o k a t a t é n y e z k e t, m e l y e k b e f o l y á s o l j á k a s z a b á l y o z ó k h o s s z a b b t á v ú é s e g y e t e m e s p o s t a i s z o l g á l t a t ó k r ö v i d e b b t á v ú s t r a t é g i a i d ö n t é s e i t, v a g y i s a z o k a t d ö n t é s e k e t, m e l y e k h a t n a k a z e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö r m e g h a t á r o z á s á r a, s z a b á l y o z á s á r a f e n n t a r t á s á r a é s m ß k ö d t e t é s é r e. 4 1 W I K ( a )

49 á b r as t r a t é g i a i k i h í v á s o k é s k h aat z á seo g y e t e m e s s z o l g á l t a t ó k s z á m á r a F o r r á s : I n f r a p o n t a W I K ( a ) é s a C o n s u m e r F o c u s ( ) a l a p j á n D i g i t á l i s h e l y e t t e s í t é s A f o g y a s z t ó i i g é n y e k e t é s s z o k á s o k a t m e g h a t á r o z ó t é n y e z k k ö z ü l a d i g i t á l i s h e l y e t t e s í 4 2 a l e g e r s e b b. A z e l e k t r o n i k u s k o m m u n i k á c i ó e r s ö d é s é v e l k é t h a t á s j e l e n t k e z i k a p o s t a i s z o l gá l t a t á s o k t e r é n : a z -h ú n e. l y e t t e s í t ées -s ( u b s t i t u t i) o né s a z -t e l j e s í t ées -f u( l f i l m e ) n 4. t 3 A z e l b b i a l e v é l f o r g a l o m c s ö k k e n é s é t, a z u t ó b b i c s o m a g f o r g a l o m n ö v e k e d é s é t e r e d m é n y e z i. M i v e l a z o n b a n a c s o m a g f o r g a l o m v o l u m e n r e j ó v a l k i s eá b b, á tm oi v e l a c s o m a g p i a c o n j e l l e m z e n s o k k a l e r s e b b a v e r s e n y, a z é r t -h e la yz e t t e s í t é s v o l u m e n c s ö k k e n t h a t á s a n a g y o b b, m i n t a-t z e le j e s í t é s v o l u m e n n ö v e l h a t á s a L i b e r a l i z á c i ó, ú j b e l é p k A p o s t a i p i a c o k f o k o z a t o s l i b e r ajláinzaák c i óf o l y a m a t a a z u t ó b b i h á r o m é v t i z e d b e n a 4 4 l e g m a r k á n s a b b s z a b á l y o z á s i v á l t o z á s e z e k e n a p i a c o ka o n. p i a c n y i t á s g y re é s z t 4 2 S w i s s E c o n o m i c s ( ), C o n s u m e r F o2c 0u 1s 1 )(, A d r-aa s h e r -M a r s h ( ) 4 3 H o o p e r 2( ) 4 4 E u r ó p á b a n r e 1 7 t a g á l l a m b a n t ö r t é n t m e g d e j u r e a t e l j e s p i acz n ya i táes l j e s u n i ó s l e v é l f o r g a l o m 9 4 % -á t j e l e n t i. A g y a k o r l a t b a n a z o n b a n a l te ev lé jl ef so r g a l o m 6 0 -a% s z á r m a z i k o l y a n p i a c o k r ó l, m e l y e k 4 4 v a l ó b a n l i b e r a l i z á l t a k, v a g y i s n i n c s m o n o p ó l i u m e g y i k s z e g m e n s b een z ste um l. a j d o n k é p p e n h é t o r s z á g : F i n n o r s z á g, S v é d o r s z á g, E g y e s ü l t K i r á l y s á g, N é m e t o r s z á g, H o l l a n d i a, S p a n y o l o r s z á g, É, s z2 t0 o1 r1 sb z) á g. ( W I K

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A-10-27617-4/2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének

Részletesebben

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ 1 @ Az eulo n Lród \J(!hN

Részletesebben

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 ALKALMAZÁSI

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

14. / 3 5 octombrie. umentare, r o. b t. i n r. e f. r e. a t. a e. t z. j i. A belépés d. Szász Attil. Reisz Gábo. 2014. októbe

14. / 3 5 octombrie. umentare, r o. b t. i n r. e f. r e. a t. a e. t z. j i. A belépés d. Szász Attil. Reisz Gábo. 2014. októbe 14. IAR F ULUI AGH ZILELE FIL / K O P A N C AGYAR FIL, 14 0 2 / 3 5 b í 3 5., C 2014. ób 2.., Vá é ú y 2. é Cí S -ț Căț N. P, C S B / Ab v ö vă : A b T / Sá A ű I : á á B h S Tíá / C : b Z Dyg Hj ö g :

Részletesebben

Thomas F. Torrance: Einstein és Isten

Thomas F. Torrance: Einstein és Isten T.F. Torrance: Einstein and God. ford. Kodácsy Tamás Teológiai Szemle, 2000/2. Thomas F. Torrance: Einstein és Isten Max Jammer, a jeruzsálemi Bar Lan Egyetem nyugalmazott rektora, aki! #" %$& ' ()+*,-./"01*

Részletesebben

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr.

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr. Hgy v h d k ó v f o l y. 65. Cüöök, ázo. 922. júu * LAPOK K O M A R O M M E G Y E P j zl fcf c L-«T7.íov^J kov : >J ybss vdk po zkuldl: 90 K. fl 0 K, ^c 20 k. Egy z á á 80 fll. A k b b g k lz ozák kk özbdg,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

1, 1\ l{ r A L o l\ l

1, 1\ l{ r A L o l\ l P O l. l T l K A l. K O Z

Részletesebben

Dr. Lingauer Sándor főispán eredményes működése a vármegye

Dr. Lingauer Sándor főispán eredményes működése a vármegye . v f v m 20. m ELŐFIZETÉSI : -.: v Fv 10 V. 5 P. Mj Á 20 f. R ; Nydv Ey m SZERKESZTŐSÉG 250 2(J Í. J f. 1 íú ő; PTHÓ md mb. M ó I ü yv!» mí I I I, v, hy b y y hő ^. L M hí h. ő, v y fíd b mü m b f m m

Részletesebben

Össztíi:t vag'y t'g yt'stíiz r *

Össztíi:t vag'y t'g yt'stíiz r * 1!!!'l twl\. ih!;\". h,'g" ",'Ilki ~,'11l t udllú, hog)' (',Li,'1 t,í\:nll \'nlt'ak: "h:l ':i j,ir";r II e III tnl;il'k,)/.ott vol 11. 1 v,'lllk. :Zl"k \'al

Részletesebben

A tárgy keretében a hallgatók. Szoftverrendszerek Fejlesztése

A tárgy keretében a hallgatók. Szoftverrendszerek Fejlesztése Szofv Tvzé é Tchnoló. Tck Józf Kon Kzn Kud Zobo Óbud Ey Nunn Jáno Infok K Szofvchnoló Inéz ÓE-NIK-SZTI Szofv Tvzé é Tchnoló 1 Tlojyzék 1. Bvzé, poblé folzá, oldá pdák 2. A zofv n ék lőállíáánk foly, zofv

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén V!. évfym 3. zám r LŐFIZTÉSI -/ évr 0 P. Féévr fiér 5 0 P. PTHÓ Kézirtkt nm dnk z y mbrknk. trmzt nívóján mtni trtk, ny mikr jó nm zármzht, rdménythzó éi nm józn, j z d á i Hizky énk tán Jáhn Frn b á d

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Ásványvizek, üdítőitalok 316 Kávék és kiegészítők 317 Teák 318-319 Teák és kiegészítők 319 Sütemények, vendégvárók 320 Speciális kávék 322 Csokoládék

Ásványvizek, üdítőitalok 316 Kávék és kiegészítők 317 Teák 318-319 Teák és kiegészítők 319 Sütemények, vendégvárók 320 Speciális kávék 322 Csokoládék Ásványvizek, üdítőitlok 316 Kávk s kiegszítők 317 Teák 318-319 Teák s kiegszítők 319 Sütemnyek, vendgvárók 320 Speciális kávk 322 Csokoládk 323 Ásványvizek, üdítőitlok Ásványvíz Theodor A1-2 Ásványvíz

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben