A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE"

Átírás

1 CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának október 1-i győlésén fogadták el 1

2 Tartalom I. Bevezetés... 3 II. Célok, célkitőzések... 4 III. Általános keretrendszer a civil részvételhez...4 IV. Hogyan vegyünk részt... 6 V. Civil részvételi mátrix

3 I. Bevezetés A modern demokráciák egyik legnagyobb problémája az állampolgárok elidegenedése a politikai folyamatoktól. Ebben a kontextusban, ahogy sok másban is, a civil társadalom fontos elemét képezi a demokrácia gyakorlatának, alternatívát kínálva az állampolgároknak a politikai pártokkal és lobbikkal szemben, a nézetek széles körét közvetítve, és biztosítva az érdekképviseletet a döntéshozatali folyamatokban. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának október 14.-én kelt CM/Ajánlása (2007) szerint a civil szervezetek alapvetıen járulnak hozzá a demokrácia fejlesztéséhez, megvalósításához és az emberi jogok védelméhez, különösen a tájékoztatás, a tudatosítás, a közéletben való részvétel, valamint a hatóságok, közintézmények átláthatóságának, elszámoltathatóságának biztosítása terén végzett munkájukkal. Az Európa Tanács 2007 júniusában, Svédországban Fórum a demokrácia jövıjéért címmel szervezett konferenciát, melynek résztvevıi felkérték az Európa Tanács Nemzetközi civil szervezetek konferenciáját, hogy alakítsa ki a döntéshozatalban való civil részvétel jó gyakorlatának alapelveit - olyan témákkal, mint a civil szervezetek döntéshozatalban való részvételéhez szükséges mechanizmusok, vagy civil társadalomnak a szakpolitikák kialakításában való részvétele. A Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciája vállalta, hogy megszövegezi a Döntéshozatalban való állampolgári részvétel jó gyakorlatának kódexét (röviden: a civil részvétel kódexe), amely a fokozott civil részvétel mellett szóló érveket, valamint annak keretrendszerét és eszközeit foglalja rendszerbe. A dokumentumot egy páneurópai konzultációs folyamat során készítették el és vitatták meg tapasztalt civil társadalmi képviselık, majd ezt követıen országos és nemzetközi civil szervezetek tesztelték és kommentálták. Ma már mind a civil aktivisták, mind a hatóságok képviselıi alkalmazzák a kódexet napi munkájuk során. Az Európa Tanács Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciája egy felhasználóbarát, strukturált és pragmatikus eszközt hozott létre a döntéshozók és a szervezett civil társadalom számára, ami a civil szervezeteket is magában foglalja. A civil részvétel kódexe a jó gyakorlatok széles tárházát vonultatja fel. Nem kötelezı érvényő, nem ír elı szabályokat, vagy betartatási mechanizmusokat. Ehelyett olyan útmutatást kínál a demokrácia gyakorlatában résztvevı szereplık számára, amely a civil szervezetek és állami intézmények, hatóságok közti párbeszéd és együttmőködés konkrét gyakorlati tapasztalataira épül. Az útmutatás végsı célja, hogy elısegítse e szereplık interakcióját, és hogy fokozza az állampolgárok felhatalmazását és részvételét a demokrácia gyakorlatában, helyi, regionális és országos szinten egyaránt. A Konferencia a munka során kikérte az Európa Tanács más intézményeinek a véleményét is, kérve, hogy maguk is járuljanak hozzá a folyamathoz. Mind az Európai Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszus, mind pedig az Európa Tanács Parlamentáris Győlése üdvözölte a Kódexet: a kongresszus készen áll arra, hogy segítsen a dokumentum népszerősítésében, és alkalmazza munkájában, miközben a Parlamentáris Győlés az e-eszközök használatának fontosságát hangsúlyozza a részvételben. Ennek a dokumentumnak kell, hogy legyenek és lesznek is politikai következményei, hiszen azt a jelenlegi trendet erısíti, hogy a helyi, regionális és országos hatóságok konzultálnak és 3

4 együttmőködnek a civil társadalommal, modern eszközöket honosítva meg a demokratikus kormányzásban, ugyanakkor elmélyítve az állampolgárok részvételét a közéletben. II. Célok, célkitőzések A civil részvétel kódexének alapvetı célja, hogy hozzájáruljon egy ösztönzı környezet kialakításához a civil szervezetek számára az Európa Tanács tagállamaiban és Fehéroroszországban. Ezt úgy valósítja meg, hogy európai szinten definiál általános alapelveket, útmutatást, eszközöket és mechanizmusokat kínálva a politikai döntéshozatali folyamatban való civil részvételhez. A cél az, hogy a Jó Gyakorlatok Kódexe megvalósuljon helyi, regionális és országos szinten egyaránt, hiszen az európai civil szervezetek valós tapasztalataira épül, és a hatóságokkal való kapcsolattartás bevált gyakorlatát és érvényes módszereit tükrözi. A dokumentum további célja, hogy jól alkalmazható és hatékony eszközzé váljon a civil szervezetek parlamenttel, kormányzattal és állami hatóságokkal folytatott dialógusában, a helyi szinttıl a nemzetköziig. A cél egy olyan cselekvésorientált interaktív eszköz létrehozása volt, amely mind a civil szervezetek, mind pedig a hatóságok számára hasznos. A gyakorlati szakpolitikák megvalósítását elısegítendı, a jövıben a civil részvétel kódexe esettanulmánygyőjteménnyel és további gyakorlati eszközökkel fog kiegészülni. A kódex egyik célcsoportja az országos civil szervezetek (beleértve az Európa Tanács tagállamainak és Fehéroroszország regionális és helyi szervezeteit), az európai és nemzetközi szervezetek. A másik célcsoport a különbözı hatóságok, közintézmények, tehát a helyi, regionális és nemzeti szintő parlamentek, kormányzatok, önkormányzatok és az országos szintő közigazgatás. A célcsoport tehát valójában meglehetısen széles, de a cél az volt, hogy a Kódexnek legyenek a közigazgatás minden szintjén alkalmazható szegmensei. III. A civil részvétel általános keretrendszere III.i A civil társadalom paraméterei A civil szervezetek, a szervezett civil társadalom alapvetı szinten járulnak hozzá a demokrácia és az emberi jogok fejlıdéséhez és megvalósításához. Az Európa Tanács 2007 (14)-es ajánlásában a következıképpen definiálja a civil szervezeteket a: a civil szervezetek olyan, önkéntességen alapuló önkormányzó testületek vagy szervezetek, amelyeket alapítóik vagy tagjaik non-profit célkitőzéseik elérésére hoztak létre. A civil részvétel gyakorlati szakpolitikáit illetıen a kifejezés a szervezett civil társadalomra utal, beleértve az önkéntes szervezeteket, non-profit szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, karitatív szervezeteket, valamint földrajzi- vagy érdekalapú közösségi- vagy lobbyszervezeteket. A civil szervezetek központi tevékenységei olyan értékekre koncentrálnak, mint a társadalmi igazságosság, emberi jogok, demokrácia és jogállam. Céljuk különféle ügyek felkarolása és az emberek életminıségének javítása. A civil szervezetek fıszereplıi a nyílt, demokratikus társadalomban való részvételnek, mivel egyének sokaságát vonják be. Az a tény, hogy ezen egyének közül sokan választópolgárok is 4

5 egyben, a civil társadalom képviseleti demokráciához főzıdı kapcsolatának komplementáris, egymást kiegészítı jellegét húzza alá. A civil szervezetek tudásukkal és független szakértelmükkel érdemben járulhatnak hozzá a döntéshozatal folyamatához. Ez a felismerés egy ideje arra ösztönzi a különbözı szintő kormányzati szerveket a helyi szinttıl a regionális szinten át a nemzeti szintig, valamint a különbözı nemzetközi intézményeket, hogy a szakpolitikák kialakítása és megvalósítása során építsenek a civil szervezetek tapasztalataira és kompetenciáira. A civil szervezetek ugyanis élvezik tagságuk és a szélesebb társadalom bizalmát, mikor hangot adnak aggodalmaiknak, képviselik azok érdekeit és ügyeket karolnak fel, így alapvetıen hozzájárulnak a szakpolitikák kidolgozásához. A jelen dokumentum azt körvonalazza, hogy a szervezett civil társadalom miként járulhat hozzá a demokratikus folyamathoz, ugyanakkor nem összpontosít az állampolgári részvétel kapcsolódó kérdéskörére, ti. az egyénekre. Esetünkben úgy tekintjük, hogy az egyesületek és közösségi szervezetek alakítása a független társadalmi szervezıdés aktusa, amely nem kizárólag az egyéni cselekvés köré összpontosul. Az általunk alkalmazott megközelítés szerint a szervezett csoportok azért jönnek létre, hogy elısegítsék tagjaik igényeinek a kielégítését, és a szélesebb értelemben vett társadalmat szolgálják. Ily módon tehát a civil szervezetek a részvétel kulcsfontosságú csatornájaként mőködnek, és megsokszorozzák a közügyekbe bevont állampolgárok számát. III.ii Az állampolgári részvétel alapelvei A konstruktív kapcsolat fenntartása érdekében a civil szervezeteknek és a hatóságok különbözı szintjeinek egy sor általános alapelv szerint kell együttmőködniük: Részvétel A civil szervezetek összegyőjtik és kifejezésre juttatják tagjaik, a különbözı felhasználói csoportok és az érintett állampolgárok véleményét, nézeteit. Ez a hozzájárulás alapvetı értékeket hordoz a politikai döntéshozatali folyamat szempontjából, fokozva a szakpolitikai kezdeményezés minıségét, megértését, és hosszú távú alkalmazhatóságát. Elıfeltétele, hogy a részvételi folyamat nyílt és hozzáférhetı legyen, és a részvétel általánosan elfogadott paramétereire épüljön. Bizalom A nyitott és demokratikus társadalom a különbözı szereplık és szektorok közötti ıszinte interakcióra épül. Mivel a civil szervezetek és az egyes hatóságok más és más szerepeket töltenek be, az emberi életminıség javításának közös célja csak abban az esetben valósítható meg kielégítı módon, ha az bizalmon alapszik - beleértve az átláthatóságot, egymás tiszteletben tartását és a kölcsönös megbízhatóságot. Elszámoltathatóság és átláthatóság A köz érdekében való cselekvés nyitottságot, felelısséget, egyértelmőséget és elszámoltathatóságot kíván meg mind a civil szervezetek, mind pedig a hatóságok részérıl - valamint átláthatóságot minden szinten. Függetlenség A civil szervezeteket célkitőzéseik, döntéseik és tevékenységeik tekintetében szabad és önálló egységekként kell elismerni. Joguk van ahhoz, hogy függetlenül cselekedjenek, és 5

6 joguk van olyan álláspontokat képviselniük, amelyek különböznek azon hatóságok álláspontjától, amelyekkel máskülönben együttmőködhetnek. III.iii A civil részvétel feltételei Az egyesületi élet alapfeltételei jól dokumentáltak. Az Emberi Jogok és Alapvetı Szabadságjogok Európai Egyezményének értelmében valamint Európai Emberi Jogi Bíróság vonatkozó esetjoga alapján alapfeltétel a szólásszabadság (10. cikkely), az egyesülési és gyülekezési jog (11. cikkely), valamint az Európai Emberi Jogi Bíróság vonatkozó esetjoga. Ahhoz, hogy a civil szervezetek diszkriminációmentesen bevonódhassanak a politikai döntéshozatali folyamatba, egy ösztönzı, képessé tevı környezetre van szükség. Az ösztönzı környezet alapfeltétele a jogállam, az alapvetı demokratikus alapelveknek való megfelelés, a politikai akarat, a kedvezı jogszabályi háttér, az átlátható eljárások, a fenntartható civil társadalom számára és érdekében rendelkezésre bocsátott hosszú távú támogatások és erıforrások, valamint a párbeszéd és együttmőködés közös terei. Ezek a feltételek lehetıvé teszik, hogy egy olyan konstruktív kapcsolat jöjjön létre a civil szervezetek és a hatóságok, közintézmények között, amely a kölcsönös bizalomra és a részvételi demokrácia közös értelmezésére épül. IV. A részvétel módja A Civil Részvételi Jó Gyakorlatának Kódexe alapvetı szakpolitikai célkitőzésének megfelelıen, illetve annak érdekében, hogy az valóban releváns és a gyakorlatban is alkalmazható legyen a civil szervezetek döntéshozatalban való részvétele során, ebben a szekcióban a civil társadalom részvételének lehetséges módjait körvonalazzuk. A folyamatnak két egymáshoz kapcsolódó dimenziója van. A IV.i. rész a részvétel szintjeit mutatja be - az intenzitás sorrendjében, a puszta információszolgáltatástól a konzultációig, a párbeszédig, majd végül a civil szervezetek és hatóságok közötti partnerségig. Ezután a politikai döntéshozatali folyamat fázisait a IV.ii részben körvonalazzuk hat olyan lépést, melyek során a hatóságok eljutnak a program kialakításától a szakpolitikák megvalósításán át a végrehajtásig, majd az esetleges újrafogalmazásig. Egy külön részben (IViii) olyan eszközöket vonultatunk fel, amelyek a folyamat bármely fázisában használhatók, és átfogó támogatást nyújtanak a részvétel folyamata során. Ezen alkotóelemek segítségével az V. részben végül felvázoljuk az állampolgári részvétel mátrixát, amely vizuálisan mutatja be a folyamat elemeinek egymásrautaltságát, összefonódását. IV.i A részvétel különbözı szintjei A civil szervezetek részvétele a politikai döntéshozatali folyamat különbözı fázisaiban a részvétel intenzitásának függvényében változhat. A részvételnek négy fokozata létezik - a legkevésbé intenzívtıl a legintenzívebbig amelyek a következık: tájékoztatás, konzultáció, párbeszéd és partnerség. Ezeket a döntéshozatali folyamat bármelyik fázisában alkalmazhatjuk, de a folyamat bizonyos pontjain sokszor különösen fontossá válhatnak. 6

7 1. Tájékoztatás Az információhoz való hozzáférés az alapja minden további lépésnek a civil szervezetek politikai döntéshozatali folyamatba való bevonása során. Ez a részvételnek egy relatíve alacsony szintje, amely legtöbbször abból áll, hogy a hatóságok egyoldalúan információt szolgáltatnak, és a civil szervezetek részvételére vagy interakciójára nincs szükség, vagy nem várják el. A tájékoztatás a döntéshozatali folyamat minden fázisában alapvetı fontosságú. 2. Konzultáció A kezdeményezésnek ebben a formájában a hatóságok kikérik a civil szervezetek véleményét egy bizonyos témában vagy fejlesztési kérdésben. A konzultáció során a hatóságok általában tájékoztatják a civil szervezeteket az aktuális szakpolitikai kezdeményezésekrıl, kikérve azok véleményét, szempontjait és visszajelzését. A hatóság kezdeményez és jelöli meg a témát, nem pedig a civil szervezetek. A konzultáció alapvetı fontosságú a döntéshozatali folyamat minden fázisában, különösen a szakpolitikák megszövegezése, nyomon követése és újrafogalmazása során. 3. Párbeszéd A párbeszédet bármelyik fél kezdeményezheti, és lehet széleskörő vagy együttmőködésen alapuló. A széleskörő párbeszéd kétirányú kommunikáció, amely a közös érdekekre és esetleges közös célkitőzésre építve biztosítja a nézetek, vélemények rendszeres kommunikációját, 7

8 egyeztetését. Ilyenek lehetnek a nyilvános közösségi meghallgatások, vagy a civil szervezetek és a hatóságok közötti, egyes témákra specializált találkozók. A párbeszéd ezekben az esetekben széles körő, és nem kapcsolódik explicit módon valamely aktuális szakpolitika-kidolgozás folyamathoz. Az együttmőködésen alapuló párbeszéd egy adott specifikus szakpolitika kialakításával kapcsolatos közös érdekekre épül. Ez a fajta párbeszéd általában valamilyen közös ajánlásban, jogszabályban teljesedik ki. Az együttmőködésen alapuló párbeszéd megalapozottabb, mint a széles körő párbeszéd, mivel általában a közös megbeszélések egész sorát jelenti (amelyek sokszor meglehetısen nagy számban és szabályos idıközönként történnek), miközben a résztvevık központi szakpolitikai stratégiákat alakítanak ki, illetve különbözı kérdésekben egyeztetnek. A párbeszéd a politikai döntéshozatali ciklus minden fázisában különösen értékes, de a program kialakítása, a megszövegezés és az újraszövegezés során alapvetı fontossággal bír. 4. Partnerség A partnerség a politikai döntéshozatali folyamat minden fázisában a felelısség megosztását jelenti, a szakpolitikák kialakításától a megszövegezésen át a döntésig, és annak megvalósításáig. Ez a részvétel legmagasabb szintje. Ezen a szinten a civil szervezetek és a hatóságok szorosan együttmőködnek, miközben biztosítják, hogy a résztvevı civil szervezetek továbbra is függetlenek maradjanak, és a partnerségi helyzettıl függetlenül kampányolhassanak, illetve önállóan mőködhessenek. A partnerségi kapcsolat olyan tevékenységeket fedhet le, mint például egy adott feladatnak egy civil szervezethez való delegálása (ilyen lehet például bizonyos szolgáltatások nyújtása), vagy részvételi fórumok, esetleg közös döntéshozó testületek létrehozása, ami a szabad erıforrások elosztását is jelentheti. A partnerség a politikai döntéshozatali folyamat bármely szakaszában létrejöhet, de különösen fontos a programok kialakítása és a megvalósítás során. IV.ii A politikai döntéshozatali folyamat fázisai Az alábbi ábra a politikai döntéshozatali folyamat hat fázisának ciklusát mutatja be: programok kidolgozása, megszövegezése, döntéshozatal, szakpolitikák megvalósítása, követése és újrafogalmazása. Minden fázis lehetıséget nyújt a civil szervezetek és hatóságok interakciójára. 8

9 1. A programok kialakítása A szakpolitikai programokat a parlament és a kormányzat határozza meg, de alakíthatják civil szervezetek, vagy azok szövetségei is, például úgy, hogy bizonyos témákkal, szükségletekkel, ügyekkel kapcsolatban kampányolnak, illetve lobbitevékenységet folytatnak. Az új döntéshozatali kezdeményezések sokszor a civil szervezetek kampányainak hatására jönnek létre. Ebben a fázisban a civil szervezetek megpróbálnak befolyást gyakorolni a döntéshozókra valamilyen kollektív érdek képviseletében, a mőködésük kiegészíti a politikai vitákat. A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei: Szószólói szerep: egy specifikus felhasználói csoportot érintı ügyek, vitás kérdések, szükségletek megfogalmazása; olyan nézıpont vagy közérdek megjelenítése, amelyet még nem fednek le törvények, vagy más hatályos szakpolitikai intézkedések, dokumentumok, illetve eszközök. Információnyújtás és tájékoztatás: a civil szervezetek eredményeinek kommunikációja a hatóságok felé, valamint a tagok, felhasználók és kulcsfontosságú állampolgári csoportok bevonása és képviselete, elérhetı csatornát kínál az állampolgároknak, ahol meghallgatják ıket, tájékoztatást kapnak és reagálnak a felvetéseikre. Szakértelem és tanácsadás: a specifikus témák szakértıi kulcsfontosságú szerepet töltenek be a szakpolitikai programok kialakításában. Elemzéseikben, kutatásaikban meglévı és jövıbeli társadalmi szükségleteket határoznak meg, illetve kulcsfontosságú perspektívákat mutatnak be. Innováció: új megoldások, megközelítések kifejlesztése; annak bemutatása, hogy mindez miként válhat a politikai programok részévé 9

10 Szolgáltatás-nyújtás: kulcsfontosságú szereplı a szakpolitika kidolgozásában és alternatív vagy még nem létezı szolgáltatások bevezetésében egy specifikus felhasználói csoport számára. A hatóságok, kormányzati intézmények kötelezettségei: Tájékoztatás: naprakész, pontos és idıszerő információk nyújtása könnyen hozzáférhetı módon, minden érintett fél részére Eljárások: átlátható döntéshozatali folyamat létrehozása, valamint annak betartása. Egyértelmő, nyitott és hozzáférhetı részvételi eljárások kialakítása. Erıforrások biztosítása: a civil társadalom aktív részvételének elısegítése például pénzügyi vagy természetbeli támogatás, vagy adminisztratív szolgáltatások nyújtásával Reagálókészség: annak biztosítása, hogy az érintett hatóságok képviselıi aktívan részt vegyenek a folyamatban - meghallgatni, reagálni, visszajelzést adni. Hasznos eszközök, mechanizmusok: Tájékoztatás: o Egyszerő és nyitott hozzáférés a döntéshozatali folyamatokkal, dokumentumokkal és döntéshozókkal kapcsolatos releváns, pontos és idıszerő információkhoz. o Kutatás a vitás kérdések megértésére, a megoldások kialakítása érdekében o A civil szervezetek felvilágosító kampányai és lobbitevékenysége, pl. szakpolitikai dokumentumok, poszterek, szórólapok, weboldalak, sajtómegjelenések és nyilvános demonstrációk segítségével o A kulcsfontosságú dokumentumokhoz való hozzáférést biztosító, illetve a közösségi eseményekrıl hírt adó weboldal kialakítása. Konzultáció: o Petíciók írása, pl. webes eszközökkel (e-petíció, web-fórum, stb.) o Konzultáció online vagy egyéb technikákkal, a döntéshozók érdekeinek, javaslatainak feltárására Párbeszéd: o Meghallgatások és társadalmi fórumok a különbözı csoportok, szervezetek érdekeinek, érdeklıdési területeinek azonosítására illetve értelmezésére, az érdekeltek bevonásával o Állampolgári fórumok és jövıtanácsok az állampolgárokkal és civil szervezetekkel folytatott párbeszéd elısegítésére o Kormányzati kapcsolattartó, amely lehetıvé teszi a civil társadalom számára, hogy informálódjon az aktuális szakpolitikai kezdeményezésekrıl Partnerség: o Munkacsoport vagy bizottság, amely állandó vagy ad hoc szakértıi csoportként jön létre, és a szakpolitikai preferenciákkal kapcsolatban fogalmaz meg ajánlásokat. 10

11 2. A programok megszövegezése A hatóságok általában jól begyakorolt eljárásokat alkalmaznak a szakpolitikák megszövegezése során. Ilyenkor a civil szervezeteket gyakran vonják be olyan területeken, mint a problémák azonosítása, megoldások ajánlása vagy javaslataik létjogosultságának bizonyítása, például interjúkkal, vagy kutatási tevékenységgel. A konzultáció lehetıségének biztosítása kulcsfontosságú ebben a fázisban, csakúgy, mint a párbeszéd különbözı formái, melyek révén a leginkább érintett felek is hozzájárulhatnak a folyamathoz. A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei: Szószólói szerep: annak garantálása, hogy a szakpolitikák megfogalmazása során figyelembe vegyék az érintett csoportok szükségleteit és érdekeit Információnyújtás, tájékoztatás: a civil szervezetek tájékoztatják tagjaikat, a felhasználókat és a kulcsfontosságú állampolgári szervezeteket a megszövegezés folyamatáról Szakértelem, tanácsadás: elemzések, kutatási eredmények biztosítása a vizsgált témakörökben, illetve további prioritások megfogalmazása a javasolt szakpolitikához Innováció: megoldások felkínálása olyan új megközelítések, gyakorlati megoldások és konkrét modellek felvázolásával, amelyek a specifikus felhasználói csoportok számára hasznosak lehetnek. Szolgáltatás-nyújtás: input a szakpolitikák megfogalmazásához, azt biztosítandó, hogy a specifikus felhasználói érdekeket figyelembe vegyék, és eleget tegyenek a szükséges feltételeknek. Ellenırzési funkció: A megszövegezés folyamatának figyelemmel kísérése azt biztosítandó, hogy az érintettek érdekeit figyelembe vegyék, valamint a folyamat részvétel alapú és átlátható legyen. A hatóságok kötelezettségei: Információnyújtás: idıszerő és átfogó tájékoztatás az aktuális konzultációkról Eljárások: olyan minimum konzultációs standardok kialakítása és betartása, mint az egyértelmő célkitőzések, a részvétel szabályai, határidık, kapcsolattartók, stb. Nyílt konzultációk szervezése, ahova a potenciális érintetteket is meghívják. Erıforrások biztosítása: megfelelı konzultációs eszközök és idırendek biztosítása, a civil társadalom különbözı szintjeinek részvételét elısegítendı. Reagálókészség: Az illetékes hatósági képviselık részvételének biztosítása - meghallgatni, reagálni és visszajelzést adni a konzultáció során kapott válaszokra. Hasznos eszközök, mechanizmusok: Információ: o A szakpolitikai dokumentumokhoz való szabad hozzáférés, beleértve egy egységes információs pont kialakítását a szakpolitikák megszövegezéséhez, különbözı formátumokban elérhetı információkkal, az állampolgárok elérését biztosítandó. o A kulcsfontosságú dokumentumokhoz való hozzáférést nyújtó, illetve a közösségi eseményekrıl hírt adó weboldal kialakítása. o Kampányok, lobbitevékenység, mely során az szakpolitika-tervezetet állásfoglalásokkal, levelekkel, deklarációkkal alakítják o Webcast formájú tudósítások meghallgatásokról, találkozókról, vitákról, amelyek lehetıvé teszik, hogy a felhasználók valós idıben kövessék az eseményeket o Kutatási tevékenység, amely hozzájárul a szakpolitikai dokumentum megszövegezésének folyamatához Konzultáció és párbeszéd: o Meghallgatások és kérdések/válaszok az érintettekkel a kényes pontok, vitás 11

12 kérdések azonosítására, valamint javaslatok győjtésére, személyesen vagy online o Szakértıi szemináriumok, találkozók: szakértık bevonása a specializált kutatási tevékenységbe, tanulmányok készítése, amelyeket a megszövegezés során használnak fel. o Több érintett felet magukban foglaló bizottságok, tanácsadó testületek, amelyek részben vagy egészben a civil szektor képviselıibıl állnak; ezek lehetnek állandó vagy eseti bizottságok is. Partnerség: o A szakpolitikák közös megszövegezése: az új jogszabály megfogalmazásában való aktív részvétel. 3. Döntéshozatal A politikai döntéshozatal formái a nemzeti környezet és törvényhozás függvényében változnak. A közös jellemzık az egyes minisztériumok által létrehozott szakpolitikák; a törvényhozás, pl. egy törvény elfogadása parlamenti szavazás útján; vagy népszavazás, amelyet aztán a megfelelı törvényhozási eljárás követ. A törvénytervezeteket, javaslatokat nyitottá kell tenni a civil szervezetek irányában, hogy maguk is hozzájárulhassanak a megszövegezés folyamatához. A hatóságoknak mérlegelniük kell a különbözı véleményeket, nézıpontokat, mielıtt a döntést meghozzák. Ebben a fázisban a konzultáció központi szerepet játszik a jól informált és megalapozott döntés szempontjából. Végsı soron azonban a választás a hatóságoknál van, kivéve, ha a döntés népszavazással vagy valamely más hasonló közvetlen döntéshozatali mechanizmus útján születik meg. A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei: Szószólói szerep: a döntéshozók befolyásolása a szavazást megelızıen Információnyújtás, tájékoztatás: a tagság, felhasználók és kulcsfontosságú állampolgári szervezetek informálása a politikai döntésekrıl, illetve azok lehetséges hatásairól Szakértelem, tanácsadás: részletes elemzések biztosítása a döntéshozók informálása, befolyásolása érdekében Ellenırzési funkció: a döntéshozatali folyamat demokratikus lebonyolításának, átláthatóságának és optimális hatékonyságának biztosítása A hatóságok kötelezettségei: Az információ megosztása: tájékoztatás a döntéshozatali folyamatban aktuálisan megvitatandó szakpolitikákról Eljárások: ahol lehetséges, a közös döntéshozatali mechanizmusok mőködését segítı eljárások biztosítása, alkalmazása Erıforrások biztosítása: a civil társadalom aktív részvételének lehetıvé tétele és támogatása a civil szervezeteknek a döntési fázisba való bevonásával Reagálókészség: meghallgatni és megfontolni a civil társadalom mondandóját és reagálni rá. Hasznos eszközök, mechanizmusok: Információ: o Kampányok, lobbitevékenység a döntéshozók befolyásolására, pl. szórólapok, weboldalak, sajtómegjelenések és nyilvános demonstrációk segítségével Konzultáció és párbeszéd: o Nyílt plenáris vagy bizottsági ülések, hogy a vita lehetısége biztosítva legyen a döntéshozatali folyamat során 12

13 Partnerség: o Közös döntéshozatal fórumokon, konszenzuskeresı konferenciákon és más részvételalapú találkozókon o A döntéshozatalhoz való hozzájárulás, például költségvetés készítése a civil szervezetek bevonásával 4. Kivitelezés, megvalósítás A civil szervezetek többnyire ebben a fázisban a legaktívabbak, például szolgáltatásokat szerveznek, vagy projekteket valósítanak meg. A civil szervezeteknek az elızı fázisok során végzett munkája sokszor nagyrészt a szakpolitikák megvalósításának befolyásolására irányul. Ez a fázis különösen fontos annak biztosítása szempontból, hogy valóban a kívánt eredményt érjük el. Az elvárásokkal és lehetıséggel kapcsolatos egyértelmő és átlátható tájékoztatás különösen lényeges ebben a fázisban, csakúgy, mint az aktív partnerségek. A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei: Információnyújtás, tájékoztatás: elsısorban az emberek tudatosságának fokozása, tájékoztatás, az adott szakpolitika lehetséges elınyeinek, hátrányainak és hatásának körvonalazása Szolgáltatás-nyújtás: egyetlen kulcsszereplı felelıs a szakpolitikák megvalósításáért, gyakran ı a fı felelıs a szolgáltatások nyújtásáért is Ellenırzési funkció: annak az értékelése és biztosítása, hogy a szakpolitikát káros mellékhatások nélkül kerül alakítsák ki és valósítsák meg. A hatóságok kötelezettségei: Az információ megosztása: a megvalósítási stratégiákkal, tenderezési eljárásokkal és projektútmutatókkal kapcsolatos tájékoztatás Eljárások: jól megalapozott szabályok, elıírások követése a szakpolitikák megvalósítása során Erıforrások biztosítása: a civil társadalom részvételének lehetıvé tétele a megvalósítási fázisban, pl. költségvetési támogatás, természetbeni hozzájárulás vagy adminisztratív szolgáltatások biztosításával Reagálókészség: elérhetınek lenni és reagálni a szakpolitikák megvalósításának körülményeibıl fakadó specifikus szükségletekre. Hasznos eszközök, mechanizmusok: Információ: o Nyílt és ingyenes hozzáférés a projektekkel és a döntésekkel kapcsolatos állami szektorbeli dokumentumokhoz o A kulcsfontosságú dokumentumokhoz való hozzáférést biztosító, illetve a közösségi eseményekrıl hírt adó weboldal kialakítása. o értesítık, amelyek az aktuális projektekrıl, pályázatokról adnak hírt o GYÍK (Gyakran Ismételt Kérdések), amelyeket online és más csatornákon tesznek elérhetıvé kérdések/válaszok formájában, gyakorlati segítséget, útmutatást nyújtva o Nyilvánosan meghirdetett tenderezés, amely biztosítja, hogy a szolgáltatások nyújtásának folyamata nyílt és átlátható legyen Konzultáció: o Rendezvények, konferenciák, fórumok és szemináriumok, melyek során az adott szakpolitikák megvalósításának módját megtárgyalják a civil szervezetekkel és a közösség tagjaival Párbeszéd: o Kapacitásépítı szemináriumok a megvalósításhoz szükséges tudás, készségek 13

14 fejlesztése érdekében o Képzések a civil szervezetek és hatóságok számára a megvalósítást érintı specifikus témákban (pl. közbeszerzés, projektek, pályázás) Partnerség: o Stratégiai partnerség, melynek során a civil szervezetek és a hatóságok partnerséget hoznak létre a szakpolitikák megvalósítására; ennek intenzitása a kisebb kísérleti partnerségektıl a megvalósítás felelısségének teljes megosztásáig terjedhet. 5. Figyelemmell kísérés Ebben a szakaszban a civil szervezetek feladata, hogy kövessék, illetve felmérjék az adott szakpolitika megvalósításának eredményeit. Fontos, hogy ehhez hatékony és átlátható követırendszer álljon rendelkezésre, amely biztosítja, hogy az adott szakpolitika/program elérje eredeti célját. A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei: Szószólói szerep: annak követése illetve megfogalmazása, hogy az adott szakpolitikai kezdeményezés elérte-e a kívánt haszonélvezıket, valamint meghozta-e a kívánt eredményt a társadalom számára Szakértelem, tanácsadás: a szakpolitika hatásaival kapcsolatos bizonyítékok, kutatási eredmények győjtése (pl. kutatási intézményektıl, agytrösztöktıl) Szolgáltatás-nyújtás: az adott szolgáltató program hatásainak követése annak minıségét, fenntarthatóságát, hatékonyságát vizsgálandó; a való életbıl vett példák győjtése Ellenırzési funkció: elsıdleges fontosságú szerepkör az adott szakpolitika hatásainak követése során, ami biztosítja, hogy a kitőzött célok valóban megvalósuljanak. A hatóságok kötelezettségei: Az információ megosztása: tájékoztatás a szakpolitika aktuális státuszáról Reagálókészség: a civil szervezetek, civil társadalom által felvetett specifikus kérdések meghallgatása, az azokra való reagálás Hasznos eszközök, mechanizmusok: Információ: o Nyílt és ingyenes hozzáférés a szakpolitika kidolgozásának elırehaladásával kapcsolatos információkhoz o Bizonyítékok győjtése: a projekt megvalósításával kapcsolatos gyakorlati példák, statisztikák győjtése o Értékelés: az adott szakpolitika és hatásainak értékelése konferenciák, jelentések útján o Független kutatások a legfontosabb tanulságok levonására Konzultáció: o Visszajelzési mechanizmusok kialakítása az elırehaladás felmérésére, pl. közvélemény-kutatások, webes felmérések vagy kérdıívek Párbeszéd: o Munkacsoport vagy bizottság létrehozása a szakpolitikai kezdeményezést felügyelı és értékelı civil szervezetekbıl, amelyben mind a felhasználók, mind pedig a szolgáltatók képviseltetik magukat Partnerség: o Munkacsoport vagy bizottság létrehozása a stratégiai partnerségben résztvevı civil szervezetekbıl és hatóságokból a szakpolitikai kezdeményezések követésére és értékelésére. 14

15 6. Újrafogalmazás, újraszövegezés A szakpolitika megvalósítása során szerzett tapasztalatok, valamint a társadalom formálódó szükségletei gyakran megkövetelik egy adott szakpolitika újrafogalmazását. Ehhez biztosítani kell az információhoz való hozzáférést és a párbeszéd lehetıségét, melynek során a különbözı szükségleteket és lehetséges kezdeményezéseket meg lehet határozni. Ez az újbóli megfogalmazás lehetıséget ad a döntéshozatal egy új ciklusának beindítására. A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei: Szószólói szerep: az adott szakpolitika megújításáért folytatott lobbizás a szakpolitika korlátainak és mellékhatásainak bemutatásával, azt biztosítandó, hogy jobban összhangba kerüljön a felhasználók és állampolgárok érdekeivel Szakértelem, tanácsadás: kutatások, elemzések készítése az adott szakpolitikai kezdeményezés hiányosságainak megállapítására, valamint az újrafogalmazás szükségességének alátámasztására Innováció: új megközelítések kidolgozása az adott szakpolitikai kérdéskör kezelésére ami a szakpolitika megújításának sarkalatos pontja lehet Szolgáltatás-nyújtás: az akadályok meghatározása, valamint bizonyítékok győjtése azon újonnan megjelenı szükségletek illusztrálására, amelyek a szakpolitika újrafogalmazását szükségessé teszik. A hatóságok kötelezettségei: Az információ megosztása: tájékoztatás egy adott szakpolitika esetleges felülvizsgálatáról, valamint arról, hogy ık hogyan módosítanák Eljárások: Egyértelmő, nyitott és hozzáférhetı részvételi eljárások kialakítása Erıforrások biztosítása: a civil társadalom aktív részvételének támogatása Reagálókészség: a civil szervezetek meghallgatása, hozzájárulásuk figyelembe vétele a cselekvés során Hasznos eszközök, mechanizmusok: Információ: o Az információhoz való nyílt és ingyenes hozzáférés a meglévı szakpolitikával kapcsolatos értékelések, kutatási eredmények és más bizonyítékok bemutatásával Konzultáció: o Konferencia vagy találkozó a hatóság által tervezett további lépések megvitatására o Online konzultáció a civil társadalom nézeteinek összegyőjtésére az szakpolitikával/projekttel kapcsolatos további lépések megvitatásához Párbeszéd: o Szemináriumok, értékelı fórumok szervezése az érdekeltekkel egy adott szakpolitikai területtel kapcsolatos új irányvonalak kialakítására (pl. World café, nyitott tér, és más ötletelési technikák) Partnerség: o Munkacsoport vagy bizottság, amelyben a civil szervezetek más érintettekkel és a hatóság képviselıivel közösen alakítanak szakértıi csoportot valamely átdolgozott szakpolitika ajánlását elıkészítendı. IV.iii Átfogó eszközök és mechanizmusok a civil részvételhez A civil részvétel kódexével kapcsolatos konzultációk során egy sor olyan eszköz illetve mechanizmus győlt össze szerte Európából, amelyek a döntéshozatali folyamat egésze során átfogó támogatást nyújtanak az aktív részvételhez: 15

16 1. E-részvétel Az E-eszközök hatalmas potenciállal rendelkeznek a demokratikus gyakorlat fejlesztése és a szervezett civil társadalom részvétele terén. Nagyban hozzájárulhatnak az intézmények átláthatóságának, elszámoltathatóságának és reagálókészségének javításához, valamint az állampolgárok részvételének elısegítéséhez, cselekvıkészségük fejlesztéséhez és a demokratikus folyamat hozzáférhetıvé és befogadóvá tételéhez. Ahhoz, hogy potenciáljukat teljes mértékben kihasználhassuk, az e-eszközöket a döntéshozatali folyamat minden szereplıjének el kell sajátítania és alkalmaznia kell, beleértve a különbözı szinteken mőködı hatóságokat, közintézményeket, és a szervezett civil társadalmat is. 2. Kapacitásépítés a részvételhez A helyi, regionális és országos civil szervezetek kapacitásának, készségeinek fejlesztése lényegbevágóan fontos ahhoz, hogy ıket a szakpolitikák, projektek kialakításába és a szolgáltatások nyújtásába aktívan be lehessen vonni. A kapacitásépítés fedhet továbbá olyan képzéseket, szemináriumokat, amelyek segítenek a civil szervezeteknek és a hatóságoknak a civil részvétel terén való egymásrautaltságának megértésében. Fedhet továbbá különbözı csereprogramokat is, amelyek egymás realitásainak jobb megértését segítik elı. 3. A civil szervezetek és hatóságok együttmőködésének struktúrái A hatóságok és civil szervezetek együttmőködésének elısegítésére számos ország állított fel koordinációs testületeket. Ezek lehetnek: kormányzati testületek (például civil kapcsolattartók alkalmazása minden egyes minisztériumban) vagy egy központi koordinációs testület, amely kapcsolattartóként mőködik; közös struktúrák, például a különbözı érintettekbıl álló bizottságok, munkacsoportok, szakértıi tanácsok és más tanácsadó testületek (állandó vagy ad hoc); vagy civil szervezetek szövetségei/koalíciói, amelyek egyesítik erıforrásaikat és közös álláspontokat fogalmaznak meg. 4. Keretdokumentumok a civil szervezetek és a hatóságok együttmőködéséhez Számos európai országban dolgoztak ki keretegyezményeket az együttmőködéssel kapcsolatos vállalások, szerepek, kötelezettségek és eljárások körvonalazására. Ezek a dokumentumok átlátható alapot nyújtanak a kapcsolat kialakításához, elısegítve a civil szervezetek és a hatóságok közötti folyamatos párbeszédet és kölcsönös megértést. Ilyenek például a parlamenttel vagy a kormányzattal aláírt bilaterális egyezmények, az együttmőködéssel kapcsolatos stratégiai dokumentumok, vagy a hivatalos együttmőködési programok, amelyekhez a hatóságok is tartják magukat. V. Civil részvételi mátrix A civil szervezetek és a hatóságok kapcsolatát illusztrálandó, illetve tisztázandó, az alábbi mátrix vizuálisan mutatja be a politikai döntéshozatali folyamat lépéseit, valamint azoknak a részvétel különbözı szintjeihez főzıdı kapcsolatát. A mátrixhoz az európai civil társadalom jó gyakorlatai és példái szolgáltattak alapot, és célja, hogy inspirációt nyújtson a cselekvésre, valamint erısítse a civil szervezetek és a hatóságok közötti interakciót. A döntéshozatali folyamat minden egyes fázisában (balról jobbra) a civil szervezetek részvételének különbözı szintjeit jelöltük meg (alulról fölfelé). Az alapelképzelés az, hogy a politikai döntéshozatali folyamat lépései bármely európai kontextusban alkalmazhatóak a helyi szinttıl a nemzetköziig. Ahogy arra már rámutattunk, a részvétel szintje a döntéshozatali folyamat minden egyes pontján változhat (az alacsony szintő részvételtıl a magas szintő részvételig). Szándékunk az, hogy a javasolt eszközöket széles körben alkalmazzák a részvétel egyes típusainak megvalósítása során. 16

17 A mátrixot sokfélképpen felhasználhatjuk: pl. a civil társadalom valamely döntéshozatali folyamatban való részvételének szintenkénti feltérképezésére; a civil társadalom részvételének felmérésére egy folyamat bármely pontján; vagy a szakpolitikai tevékenységeket megelızı civil tervezés folyamatában. A lista minden bizonnyal nem teljes, ugyanakkor sokféle használatra alkalmassá tehetı. A mátrix a részvétel egymáshoz kapcsolódó, egymással összefüggı elemeit illusztrálja a döntéshozatali folyamat viszonylatában, bemutatva, hogy a fent említett hasznos eszközök miként járulhatnak hozzá a részvétel kívánt szintjének eléréséhez a döntéshozatali folyamat egyes fázisaiban. 17

18 Partnerség Munkacsoport vagy bizottság A szakpolitikák közös megfogalmazása Közös döntéshozatal Bevonás a döntéshozatalba Stratégiai partnerségek Munkacsoport vagy bizottság Munkacsoport vagy bizottság Párbeszéd Konzultáció Információ A részvétel szintjei A döntéshozata li folyamat fázisai Meghallgatások, társadalmi fórumok Közösségi, civil fórumok, jövıtanácsok Kormányzati kapcsolattartó Petíciók Online konzultációk ill. egyéb technikák Egyszerő és nyílt hozzáférés az információkhoz Kutatás Kampányolás, lobbitevékenység Weboldal a fontos dokumentumoknak Meghallgatások, kérdések/válaszok Szakértıi szemináriumok Az érintettek csoportjaiból álló bizottságok, tanácsadó testületek Meghallgatások, kérdések/válaszok Szakértıi szemináriumok Az érintettek csoportjaiból álló bizottságok, tanácsadó testületek A szakpolitikai dokumentumokhoz való Nyílt és ingyenes hozzáférés Weboldal a fontos dokumentumoknak Kampányolás, lobbitevékenység Webes tudósítások Kutatás Nyílt plenáris vagy bizottsági ülések Nyílt plenáris vagy bizottsági ülések Kampányolás, lobbitevékenység Kapacitásépítı szemináriumok Képzések Rendezvények, konferenciák, fórumok, szemináriumok Az információkhoz való szabad hozzáférés Az információkhoz való hozzáférést biztosító weboldal értesítık GYÍK Közbeszerzési eljárások Munkacsoport vagy bizottság Visszajelzési mechanizmusok Az információkhoz való szabad hozzáférés Bizonyítékok győjtése Értékelés Kutatási eredmények Szemináriumok, tanácskozások, fórumok Konferenciák, győlések, találkozók Online konzultáció Az információkhoz való szabad hozzáférés A programok kialakítása Megszövegezés Döntés Megvalósítás Követés Újrafogalmazás 18

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban Lannert Judit prezentációja Mőhelybeszélgetés 2009. február 19. Tempus Közalapítvány 1 A nyitott koordináció módszere A nyitott

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam: 2007-2013 Költségvetés: 885.000.000 Célcsoport: 13-30 éves fiatalok 2 A Fiatalok

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community A szélesebb európai szomszédság helyi dimenziói: politikai közösség kialakítása a határon átnyúló együttmőködések gyakorlata és párbeszéd révén (Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal

Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal A Transparency International Magyarország üdvözölte, hogy a Kormány jogalkotási lépésekre szánta el magát és antikorrupciós törvénycsomagot terjesztette a Parlament elé. A törvényhozási eljárás legelején

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány OEFI-konferencia 2007. február 28. Dr. Kovács Gabriella Igazgató, TESZ Alapítvány Témakörök Bemutatkozás Kitekintés Esettanulmány: TESZ pályázati tapasztalatok

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 1 2009.10.02. EMIR bemutatása Egységes Monitoring Információs Rendszer Egyes pályázatok írása Pályázati projektek menedzselésének nyomon

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

DR. SZILI KATALIN ELNÖK ASSZONY BESZÉDE. Tisztelt Elnök Úr, tisztelt levezető Elnök Asszony, tisztelt Parlamenti Elnökök, kedves Kollégák!

DR. SZILI KATALIN ELNÖK ASSZONY BESZÉDE. Tisztelt Elnök Úr, tisztelt levezető Elnök Asszony, tisztelt Parlamenti Elnökök, kedves Kollégák! DR. SZILI KATALIN ELNÖK ASSZONY BESZÉDE Parlamenti Elnökök Európai Konferenciája (Strasbourg, 2008. május 22.) Parlamentek és civil társadalom Interakció a parlamentek és a civil társadalom között Tisztelt

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3.

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3. Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió 2012. október 3. Szereplés az EU színpadán: az EU döntéshozatala és az érdekeltek szerepe Anne Hoel Európai

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA AZ ELŐADÁS TARTALMA A helyi problémák Felelősségvállalás

Részletesebben

CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS

CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS A CIB Tenni tudunk pályázatokkal a CIB Alapítvány megújítja döntéshozatali rendszerét. A CIB Alapítvány az eddigiekhez képest hatékonyabban,

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok!

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok! Dokumentum információk név: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16 Üzleti titok! Figyelem: Ez a dokumentum olyan

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

P39. EPBD Buildings Platform: Általános célkitőzések és tevékenységek Jelen kiadvány a P00 aktualizált változata. [Általános információ]

P39. EPBD Buildings Platform: Általános célkitőzések és tevékenységek Jelen kiadvány a P00 aktualizált változata. [Általános információ] [Általános információ] P39 0 1 0 5-2 0 0 7 Peter Wouters BBRI, Belgium Dick van Dijk TNO, The Netherlands www.buildingsplatform.eu Az EPBD Buildings Platform megvalósítását az INIVE EEIG (International

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. 8230 BALATONFÜRE D, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZ A T@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Magyar Controlling Egyesület

Magyar Controlling Egyesület Magyar Controlling Egyesület Kik vagyunk A Magyar Controlling Egyesület mindazon magánszemélyek, gazdasági társaságok és intézmények által létrehozott és mőködtetett civil szervezet, akik és amelyek fontosnak

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

CMS. CMS Berlin Cleaning. Management. Services.

CMS. CMS Berlin Cleaning. Management. Services. CMS Üdvözöljük CMS 2013 - A vásár bemutatása 2013. május 15. Bemutatkozás Amit be szeretnénk mutatni Kik vagyunk - a Messe Berlin GmbH Mik a CMS 2013 fıbb mutatói Ki állít ki a 2013-as CMS 2013-en Milyen

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Képviselı-testületének 2012. január 31-i rendkívüli ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

A Somogy Ifjúságáért Egyesület jó kormányzási alapelvei. 2009. szeptember 1.- tıl

A Somogy Ifjúságáért Egyesület jó kormányzási alapelvei. 2009. szeptember 1.- tıl A Somogy Ifjúságáért Egyesület jó kormányzási alapelvei 2009. szeptember 1.- tıl A jó kormányzás elvei éppen úgy vonatkoznak kormányzatokra, vállalatokra, mint nem kormányzati szervekre. Egy demokratikus

Részletesebben

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök Az LCA Center egyesület bemutatása István Zsolt elnök 1 Mi az LCA? Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) más néven életciklus-becslés, életciklus-értékelés, vagy életciklus-vizsgálat egy termék,

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A nemzetközi tapasztalat szerint a sikeres klaszterek megalakulását legjobb esetben az együttmőködésben érintett vállalkozások

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - 2 0 1 0. m á r c i u s 1 8. Kedves Olvasó! Örömmel küldjük megújult hírlevelünket, reméljük tetszésüket elnyeri. Az új formába öltött hírküldı továbbra is igyekszik

Részletesebben

Megtakarítás - Befektetés

Megtakarítás - Befektetés Megtakarítás - Befektetés Rövid leírás: ez a lecke a tanulókban a pénzügyi tervezés jelentıségének és fı lépéseinek a megértését kívánja elısegíteni. Szint: Általános iskola Cél: a tanulók ismerjék meg

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Érintetti párbeszéd. Érintettek = A vállalat lelkiismeretének hangjai. Érintetti párbeszéd. JVSZ CSR az érdekképviseleteknél, 2009.05.21.

Érintetti párbeszéd. Érintettek = A vállalat lelkiismeretének hangjai. Érintetti párbeszéd. JVSZ CSR az érdekképviseleteknél, 2009.05.21. Érintettek Érintetti párbeszéd Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. minden olyan egyén vagy csoport, aki befolyásol(hat)ja a szervezet célmegvalósítását vagy érintve van/lehet abban

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben