A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE"

Átírás

1 CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának október 1-i győlésén fogadták el 1

2 Tartalom I. Bevezetés... 3 II. Célok, célkitőzések... 4 III. Általános keretrendszer a civil részvételhez...4 IV. Hogyan vegyünk részt... 6 V. Civil részvételi mátrix

3 I. Bevezetés A modern demokráciák egyik legnagyobb problémája az állampolgárok elidegenedése a politikai folyamatoktól. Ebben a kontextusban, ahogy sok másban is, a civil társadalom fontos elemét képezi a demokrácia gyakorlatának, alternatívát kínálva az állampolgároknak a politikai pártokkal és lobbikkal szemben, a nézetek széles körét közvetítve, és biztosítva az érdekképviseletet a döntéshozatali folyamatokban. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának október 14.-én kelt CM/Ajánlása (2007) szerint a civil szervezetek alapvetıen járulnak hozzá a demokrácia fejlesztéséhez, megvalósításához és az emberi jogok védelméhez, különösen a tájékoztatás, a tudatosítás, a közéletben való részvétel, valamint a hatóságok, közintézmények átláthatóságának, elszámoltathatóságának biztosítása terén végzett munkájukkal. Az Európa Tanács 2007 júniusában, Svédországban Fórum a demokrácia jövıjéért címmel szervezett konferenciát, melynek résztvevıi felkérték az Európa Tanács Nemzetközi civil szervezetek konferenciáját, hogy alakítsa ki a döntéshozatalban való civil részvétel jó gyakorlatának alapelveit - olyan témákkal, mint a civil szervezetek döntéshozatalban való részvételéhez szükséges mechanizmusok, vagy civil társadalomnak a szakpolitikák kialakításában való részvétele. A Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciája vállalta, hogy megszövegezi a Döntéshozatalban való állampolgári részvétel jó gyakorlatának kódexét (röviden: a civil részvétel kódexe), amely a fokozott civil részvétel mellett szóló érveket, valamint annak keretrendszerét és eszközeit foglalja rendszerbe. A dokumentumot egy páneurópai konzultációs folyamat során készítették el és vitatták meg tapasztalt civil társadalmi képviselık, majd ezt követıen országos és nemzetközi civil szervezetek tesztelték és kommentálták. Ma már mind a civil aktivisták, mind a hatóságok képviselıi alkalmazzák a kódexet napi munkájuk során. Az Európa Tanács Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciája egy felhasználóbarát, strukturált és pragmatikus eszközt hozott létre a döntéshozók és a szervezett civil társadalom számára, ami a civil szervezeteket is magában foglalja. A civil részvétel kódexe a jó gyakorlatok széles tárházát vonultatja fel. Nem kötelezı érvényő, nem ír elı szabályokat, vagy betartatási mechanizmusokat. Ehelyett olyan útmutatást kínál a demokrácia gyakorlatában résztvevı szereplık számára, amely a civil szervezetek és állami intézmények, hatóságok közti párbeszéd és együttmőködés konkrét gyakorlati tapasztalataira épül. Az útmutatás végsı célja, hogy elısegítse e szereplık interakcióját, és hogy fokozza az állampolgárok felhatalmazását és részvételét a demokrácia gyakorlatában, helyi, regionális és országos szinten egyaránt. A Konferencia a munka során kikérte az Európa Tanács más intézményeinek a véleményét is, kérve, hogy maguk is járuljanak hozzá a folyamathoz. Mind az Európai Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszus, mind pedig az Európa Tanács Parlamentáris Győlése üdvözölte a Kódexet: a kongresszus készen áll arra, hogy segítsen a dokumentum népszerősítésében, és alkalmazza munkájában, miközben a Parlamentáris Győlés az e-eszközök használatának fontosságát hangsúlyozza a részvételben. Ennek a dokumentumnak kell, hogy legyenek és lesznek is politikai következményei, hiszen azt a jelenlegi trendet erısíti, hogy a helyi, regionális és országos hatóságok konzultálnak és 3

4 együttmőködnek a civil társadalommal, modern eszközöket honosítva meg a demokratikus kormányzásban, ugyanakkor elmélyítve az állampolgárok részvételét a közéletben. II. Célok, célkitőzések A civil részvétel kódexének alapvetı célja, hogy hozzájáruljon egy ösztönzı környezet kialakításához a civil szervezetek számára az Európa Tanács tagállamaiban és Fehéroroszországban. Ezt úgy valósítja meg, hogy európai szinten definiál általános alapelveket, útmutatást, eszközöket és mechanizmusokat kínálva a politikai döntéshozatali folyamatban való civil részvételhez. A cél az, hogy a Jó Gyakorlatok Kódexe megvalósuljon helyi, regionális és országos szinten egyaránt, hiszen az európai civil szervezetek valós tapasztalataira épül, és a hatóságokkal való kapcsolattartás bevált gyakorlatát és érvényes módszereit tükrözi. A dokumentum további célja, hogy jól alkalmazható és hatékony eszközzé váljon a civil szervezetek parlamenttel, kormányzattal és állami hatóságokkal folytatott dialógusában, a helyi szinttıl a nemzetköziig. A cél egy olyan cselekvésorientált interaktív eszköz létrehozása volt, amely mind a civil szervezetek, mind pedig a hatóságok számára hasznos. A gyakorlati szakpolitikák megvalósítását elısegítendı, a jövıben a civil részvétel kódexe esettanulmánygyőjteménnyel és további gyakorlati eszközökkel fog kiegészülni. A kódex egyik célcsoportja az országos civil szervezetek (beleértve az Európa Tanács tagállamainak és Fehéroroszország regionális és helyi szervezeteit), az európai és nemzetközi szervezetek. A másik célcsoport a különbözı hatóságok, közintézmények, tehát a helyi, regionális és nemzeti szintő parlamentek, kormányzatok, önkormányzatok és az országos szintő közigazgatás. A célcsoport tehát valójában meglehetısen széles, de a cél az volt, hogy a Kódexnek legyenek a közigazgatás minden szintjén alkalmazható szegmensei. III. A civil részvétel általános keretrendszere III.i A civil társadalom paraméterei A civil szervezetek, a szervezett civil társadalom alapvetı szinten járulnak hozzá a demokrácia és az emberi jogok fejlıdéséhez és megvalósításához. Az Európa Tanács 2007 (14)-es ajánlásában a következıképpen definiálja a civil szervezeteket a: a civil szervezetek olyan, önkéntességen alapuló önkormányzó testületek vagy szervezetek, amelyeket alapítóik vagy tagjaik non-profit célkitőzéseik elérésére hoztak létre. A civil részvétel gyakorlati szakpolitikáit illetıen a kifejezés a szervezett civil társadalomra utal, beleértve az önkéntes szervezeteket, non-profit szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, karitatív szervezeteket, valamint földrajzi- vagy érdekalapú közösségi- vagy lobbyszervezeteket. A civil szervezetek központi tevékenységei olyan értékekre koncentrálnak, mint a társadalmi igazságosság, emberi jogok, demokrácia és jogállam. Céljuk különféle ügyek felkarolása és az emberek életminıségének javítása. A civil szervezetek fıszereplıi a nyílt, demokratikus társadalomban való részvételnek, mivel egyének sokaságát vonják be. Az a tény, hogy ezen egyének közül sokan választópolgárok is 4

5 egyben, a civil társadalom képviseleti demokráciához főzıdı kapcsolatának komplementáris, egymást kiegészítı jellegét húzza alá. A civil szervezetek tudásukkal és független szakértelmükkel érdemben járulhatnak hozzá a döntéshozatal folyamatához. Ez a felismerés egy ideje arra ösztönzi a különbözı szintő kormányzati szerveket a helyi szinttıl a regionális szinten át a nemzeti szintig, valamint a különbözı nemzetközi intézményeket, hogy a szakpolitikák kialakítása és megvalósítása során építsenek a civil szervezetek tapasztalataira és kompetenciáira. A civil szervezetek ugyanis élvezik tagságuk és a szélesebb társadalom bizalmát, mikor hangot adnak aggodalmaiknak, képviselik azok érdekeit és ügyeket karolnak fel, így alapvetıen hozzájárulnak a szakpolitikák kidolgozásához. A jelen dokumentum azt körvonalazza, hogy a szervezett civil társadalom miként járulhat hozzá a demokratikus folyamathoz, ugyanakkor nem összpontosít az állampolgári részvétel kapcsolódó kérdéskörére, ti. az egyénekre. Esetünkben úgy tekintjük, hogy az egyesületek és közösségi szervezetek alakítása a független társadalmi szervezıdés aktusa, amely nem kizárólag az egyéni cselekvés köré összpontosul. Az általunk alkalmazott megközelítés szerint a szervezett csoportok azért jönnek létre, hogy elısegítsék tagjaik igényeinek a kielégítését, és a szélesebb értelemben vett társadalmat szolgálják. Ily módon tehát a civil szervezetek a részvétel kulcsfontosságú csatornájaként mőködnek, és megsokszorozzák a közügyekbe bevont állampolgárok számát. III.ii Az állampolgári részvétel alapelvei A konstruktív kapcsolat fenntartása érdekében a civil szervezeteknek és a hatóságok különbözı szintjeinek egy sor általános alapelv szerint kell együttmőködniük: Részvétel A civil szervezetek összegyőjtik és kifejezésre juttatják tagjaik, a különbözı felhasználói csoportok és az érintett állampolgárok véleményét, nézeteit. Ez a hozzájárulás alapvetı értékeket hordoz a politikai döntéshozatali folyamat szempontjából, fokozva a szakpolitikai kezdeményezés minıségét, megértését, és hosszú távú alkalmazhatóságát. Elıfeltétele, hogy a részvételi folyamat nyílt és hozzáférhetı legyen, és a részvétel általánosan elfogadott paramétereire épüljön. Bizalom A nyitott és demokratikus társadalom a különbözı szereplık és szektorok közötti ıszinte interakcióra épül. Mivel a civil szervezetek és az egyes hatóságok más és más szerepeket töltenek be, az emberi életminıség javításának közös célja csak abban az esetben valósítható meg kielégítı módon, ha az bizalmon alapszik - beleértve az átláthatóságot, egymás tiszteletben tartását és a kölcsönös megbízhatóságot. Elszámoltathatóság és átláthatóság A köz érdekében való cselekvés nyitottságot, felelısséget, egyértelmőséget és elszámoltathatóságot kíván meg mind a civil szervezetek, mind pedig a hatóságok részérıl - valamint átláthatóságot minden szinten. Függetlenség A civil szervezeteket célkitőzéseik, döntéseik és tevékenységeik tekintetében szabad és önálló egységekként kell elismerni. Joguk van ahhoz, hogy függetlenül cselekedjenek, és 5

6 joguk van olyan álláspontokat képviselniük, amelyek különböznek azon hatóságok álláspontjától, amelyekkel máskülönben együttmőködhetnek. III.iii A civil részvétel feltételei Az egyesületi élet alapfeltételei jól dokumentáltak. Az Emberi Jogok és Alapvetı Szabadságjogok Európai Egyezményének értelmében valamint Európai Emberi Jogi Bíróság vonatkozó esetjoga alapján alapfeltétel a szólásszabadság (10. cikkely), az egyesülési és gyülekezési jog (11. cikkely), valamint az Európai Emberi Jogi Bíróság vonatkozó esetjoga. Ahhoz, hogy a civil szervezetek diszkriminációmentesen bevonódhassanak a politikai döntéshozatali folyamatba, egy ösztönzı, képessé tevı környezetre van szükség. Az ösztönzı környezet alapfeltétele a jogállam, az alapvetı demokratikus alapelveknek való megfelelés, a politikai akarat, a kedvezı jogszabályi háttér, az átlátható eljárások, a fenntartható civil társadalom számára és érdekében rendelkezésre bocsátott hosszú távú támogatások és erıforrások, valamint a párbeszéd és együttmőködés közös terei. Ezek a feltételek lehetıvé teszik, hogy egy olyan konstruktív kapcsolat jöjjön létre a civil szervezetek és a hatóságok, közintézmények között, amely a kölcsönös bizalomra és a részvételi demokrácia közös értelmezésére épül. IV. A részvétel módja A Civil Részvételi Jó Gyakorlatának Kódexe alapvetı szakpolitikai célkitőzésének megfelelıen, illetve annak érdekében, hogy az valóban releváns és a gyakorlatban is alkalmazható legyen a civil szervezetek döntéshozatalban való részvétele során, ebben a szekcióban a civil társadalom részvételének lehetséges módjait körvonalazzuk. A folyamatnak két egymáshoz kapcsolódó dimenziója van. A IV.i. rész a részvétel szintjeit mutatja be - az intenzitás sorrendjében, a puszta információszolgáltatástól a konzultációig, a párbeszédig, majd végül a civil szervezetek és hatóságok közötti partnerségig. Ezután a politikai döntéshozatali folyamat fázisait a IV.ii részben körvonalazzuk hat olyan lépést, melyek során a hatóságok eljutnak a program kialakításától a szakpolitikák megvalósításán át a végrehajtásig, majd az esetleges újrafogalmazásig. Egy külön részben (IViii) olyan eszközöket vonultatunk fel, amelyek a folyamat bármely fázisában használhatók, és átfogó támogatást nyújtanak a részvétel folyamata során. Ezen alkotóelemek segítségével az V. részben végül felvázoljuk az állampolgári részvétel mátrixát, amely vizuálisan mutatja be a folyamat elemeinek egymásrautaltságát, összefonódását. IV.i A részvétel különbözı szintjei A civil szervezetek részvétele a politikai döntéshozatali folyamat különbözı fázisaiban a részvétel intenzitásának függvényében változhat. A részvételnek négy fokozata létezik - a legkevésbé intenzívtıl a legintenzívebbig amelyek a következık: tájékoztatás, konzultáció, párbeszéd és partnerség. Ezeket a döntéshozatali folyamat bármelyik fázisában alkalmazhatjuk, de a folyamat bizonyos pontjain sokszor különösen fontossá válhatnak. 6

7 1. Tájékoztatás Az információhoz való hozzáférés az alapja minden további lépésnek a civil szervezetek politikai döntéshozatali folyamatba való bevonása során. Ez a részvételnek egy relatíve alacsony szintje, amely legtöbbször abból áll, hogy a hatóságok egyoldalúan információt szolgáltatnak, és a civil szervezetek részvételére vagy interakciójára nincs szükség, vagy nem várják el. A tájékoztatás a döntéshozatali folyamat minden fázisában alapvetı fontosságú. 2. Konzultáció A kezdeményezésnek ebben a formájában a hatóságok kikérik a civil szervezetek véleményét egy bizonyos témában vagy fejlesztési kérdésben. A konzultáció során a hatóságok általában tájékoztatják a civil szervezeteket az aktuális szakpolitikai kezdeményezésekrıl, kikérve azok véleményét, szempontjait és visszajelzését. A hatóság kezdeményez és jelöli meg a témát, nem pedig a civil szervezetek. A konzultáció alapvetı fontosságú a döntéshozatali folyamat minden fázisában, különösen a szakpolitikák megszövegezése, nyomon követése és újrafogalmazása során. 3. Párbeszéd A párbeszédet bármelyik fél kezdeményezheti, és lehet széleskörő vagy együttmőködésen alapuló. A széleskörő párbeszéd kétirányú kommunikáció, amely a közös érdekekre és esetleges közös célkitőzésre építve biztosítja a nézetek, vélemények rendszeres kommunikációját, 7

8 egyeztetését. Ilyenek lehetnek a nyilvános közösségi meghallgatások, vagy a civil szervezetek és a hatóságok közötti, egyes témákra specializált találkozók. A párbeszéd ezekben az esetekben széles körő, és nem kapcsolódik explicit módon valamely aktuális szakpolitika-kidolgozás folyamathoz. Az együttmőködésen alapuló párbeszéd egy adott specifikus szakpolitika kialakításával kapcsolatos közös érdekekre épül. Ez a fajta párbeszéd általában valamilyen közös ajánlásban, jogszabályban teljesedik ki. Az együttmőködésen alapuló párbeszéd megalapozottabb, mint a széles körő párbeszéd, mivel általában a közös megbeszélések egész sorát jelenti (amelyek sokszor meglehetısen nagy számban és szabályos idıközönként történnek), miközben a résztvevık központi szakpolitikai stratégiákat alakítanak ki, illetve különbözı kérdésekben egyeztetnek. A párbeszéd a politikai döntéshozatali ciklus minden fázisában különösen értékes, de a program kialakítása, a megszövegezés és az újraszövegezés során alapvetı fontossággal bír. 4. Partnerség A partnerség a politikai döntéshozatali folyamat minden fázisában a felelısség megosztását jelenti, a szakpolitikák kialakításától a megszövegezésen át a döntésig, és annak megvalósításáig. Ez a részvétel legmagasabb szintje. Ezen a szinten a civil szervezetek és a hatóságok szorosan együttmőködnek, miközben biztosítják, hogy a résztvevı civil szervezetek továbbra is függetlenek maradjanak, és a partnerségi helyzettıl függetlenül kampányolhassanak, illetve önállóan mőködhessenek. A partnerségi kapcsolat olyan tevékenységeket fedhet le, mint például egy adott feladatnak egy civil szervezethez való delegálása (ilyen lehet például bizonyos szolgáltatások nyújtása), vagy részvételi fórumok, esetleg közös döntéshozó testületek létrehozása, ami a szabad erıforrások elosztását is jelentheti. A partnerség a politikai döntéshozatali folyamat bármely szakaszában létrejöhet, de különösen fontos a programok kialakítása és a megvalósítás során. IV.ii A politikai döntéshozatali folyamat fázisai Az alábbi ábra a politikai döntéshozatali folyamat hat fázisának ciklusát mutatja be: programok kidolgozása, megszövegezése, döntéshozatal, szakpolitikák megvalósítása, követése és újrafogalmazása. Minden fázis lehetıséget nyújt a civil szervezetek és hatóságok interakciójára. 8

9 1. A programok kialakítása A szakpolitikai programokat a parlament és a kormányzat határozza meg, de alakíthatják civil szervezetek, vagy azok szövetségei is, például úgy, hogy bizonyos témákkal, szükségletekkel, ügyekkel kapcsolatban kampányolnak, illetve lobbitevékenységet folytatnak. Az új döntéshozatali kezdeményezések sokszor a civil szervezetek kampányainak hatására jönnek létre. Ebben a fázisban a civil szervezetek megpróbálnak befolyást gyakorolni a döntéshozókra valamilyen kollektív érdek képviseletében, a mőködésük kiegészíti a politikai vitákat. A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei: Szószólói szerep: egy specifikus felhasználói csoportot érintı ügyek, vitás kérdések, szükségletek megfogalmazása; olyan nézıpont vagy közérdek megjelenítése, amelyet még nem fednek le törvények, vagy más hatályos szakpolitikai intézkedések, dokumentumok, illetve eszközök. Információnyújtás és tájékoztatás: a civil szervezetek eredményeinek kommunikációja a hatóságok felé, valamint a tagok, felhasználók és kulcsfontosságú állampolgári csoportok bevonása és képviselete, elérhetı csatornát kínál az állampolgároknak, ahol meghallgatják ıket, tájékoztatást kapnak és reagálnak a felvetéseikre. Szakértelem és tanácsadás: a specifikus témák szakértıi kulcsfontosságú szerepet töltenek be a szakpolitikai programok kialakításában. Elemzéseikben, kutatásaikban meglévı és jövıbeli társadalmi szükségleteket határoznak meg, illetve kulcsfontosságú perspektívákat mutatnak be. Innováció: új megoldások, megközelítések kifejlesztése; annak bemutatása, hogy mindez miként válhat a politikai programok részévé 9

10 Szolgáltatás-nyújtás: kulcsfontosságú szereplı a szakpolitika kidolgozásában és alternatív vagy még nem létezı szolgáltatások bevezetésében egy specifikus felhasználói csoport számára. A hatóságok, kormányzati intézmények kötelezettségei: Tájékoztatás: naprakész, pontos és idıszerő információk nyújtása könnyen hozzáférhetı módon, minden érintett fél részére Eljárások: átlátható döntéshozatali folyamat létrehozása, valamint annak betartása. Egyértelmő, nyitott és hozzáférhetı részvételi eljárások kialakítása. Erıforrások biztosítása: a civil társadalom aktív részvételének elısegítése például pénzügyi vagy természetbeli támogatás, vagy adminisztratív szolgáltatások nyújtásával Reagálókészség: annak biztosítása, hogy az érintett hatóságok képviselıi aktívan részt vegyenek a folyamatban - meghallgatni, reagálni, visszajelzést adni. Hasznos eszközök, mechanizmusok: Tájékoztatás: o Egyszerő és nyitott hozzáférés a döntéshozatali folyamatokkal, dokumentumokkal és döntéshozókkal kapcsolatos releváns, pontos és idıszerő információkhoz. o Kutatás a vitás kérdések megértésére, a megoldások kialakítása érdekében o A civil szervezetek felvilágosító kampányai és lobbitevékenysége, pl. szakpolitikai dokumentumok, poszterek, szórólapok, weboldalak, sajtómegjelenések és nyilvános demonstrációk segítségével o A kulcsfontosságú dokumentumokhoz való hozzáférést biztosító, illetve a közösségi eseményekrıl hírt adó weboldal kialakítása. Konzultáció: o Petíciók írása, pl. webes eszközökkel (e-petíció, web-fórum, stb.) o Konzultáció online vagy egyéb technikákkal, a döntéshozók érdekeinek, javaslatainak feltárására Párbeszéd: o Meghallgatások és társadalmi fórumok a különbözı csoportok, szervezetek érdekeinek, érdeklıdési területeinek azonosítására illetve értelmezésére, az érdekeltek bevonásával o Állampolgári fórumok és jövıtanácsok az állampolgárokkal és civil szervezetekkel folytatott párbeszéd elısegítésére o Kormányzati kapcsolattartó, amely lehetıvé teszi a civil társadalom számára, hogy informálódjon az aktuális szakpolitikai kezdeményezésekrıl Partnerség: o Munkacsoport vagy bizottság, amely állandó vagy ad hoc szakértıi csoportként jön létre, és a szakpolitikai preferenciákkal kapcsolatban fogalmaz meg ajánlásokat. 10

11 2. A programok megszövegezése A hatóságok általában jól begyakorolt eljárásokat alkalmaznak a szakpolitikák megszövegezése során. Ilyenkor a civil szervezeteket gyakran vonják be olyan területeken, mint a problémák azonosítása, megoldások ajánlása vagy javaslataik létjogosultságának bizonyítása, például interjúkkal, vagy kutatási tevékenységgel. A konzultáció lehetıségének biztosítása kulcsfontosságú ebben a fázisban, csakúgy, mint a párbeszéd különbözı formái, melyek révén a leginkább érintett felek is hozzájárulhatnak a folyamathoz. A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei: Szószólói szerep: annak garantálása, hogy a szakpolitikák megfogalmazása során figyelembe vegyék az érintett csoportok szükségleteit és érdekeit Információnyújtás, tájékoztatás: a civil szervezetek tájékoztatják tagjaikat, a felhasználókat és a kulcsfontosságú állampolgári szervezeteket a megszövegezés folyamatáról Szakértelem, tanácsadás: elemzések, kutatási eredmények biztosítása a vizsgált témakörökben, illetve további prioritások megfogalmazása a javasolt szakpolitikához Innováció: megoldások felkínálása olyan új megközelítések, gyakorlati megoldások és konkrét modellek felvázolásával, amelyek a specifikus felhasználói csoportok számára hasznosak lehetnek. Szolgáltatás-nyújtás: input a szakpolitikák megfogalmazásához, azt biztosítandó, hogy a specifikus felhasználói érdekeket figyelembe vegyék, és eleget tegyenek a szükséges feltételeknek. Ellenırzési funkció: A megszövegezés folyamatának figyelemmel kísérése azt biztosítandó, hogy az érintettek érdekeit figyelembe vegyék, valamint a folyamat részvétel alapú és átlátható legyen. A hatóságok kötelezettségei: Információnyújtás: idıszerő és átfogó tájékoztatás az aktuális konzultációkról Eljárások: olyan minimum konzultációs standardok kialakítása és betartása, mint az egyértelmő célkitőzések, a részvétel szabályai, határidık, kapcsolattartók, stb. Nyílt konzultációk szervezése, ahova a potenciális érintetteket is meghívják. Erıforrások biztosítása: megfelelı konzultációs eszközök és idırendek biztosítása, a civil társadalom különbözı szintjeinek részvételét elısegítendı. Reagálókészség: Az illetékes hatósági képviselık részvételének biztosítása - meghallgatni, reagálni és visszajelzést adni a konzultáció során kapott válaszokra. Hasznos eszközök, mechanizmusok: Információ: o A szakpolitikai dokumentumokhoz való szabad hozzáférés, beleértve egy egységes információs pont kialakítását a szakpolitikák megszövegezéséhez, különbözı formátumokban elérhetı információkkal, az állampolgárok elérését biztosítandó. o A kulcsfontosságú dokumentumokhoz való hozzáférést nyújtó, illetve a közösségi eseményekrıl hírt adó weboldal kialakítása. o Kampányok, lobbitevékenység, mely során az szakpolitika-tervezetet állásfoglalásokkal, levelekkel, deklarációkkal alakítják o Webcast formájú tudósítások meghallgatásokról, találkozókról, vitákról, amelyek lehetıvé teszik, hogy a felhasználók valós idıben kövessék az eseményeket o Kutatási tevékenység, amely hozzájárul a szakpolitikai dokumentum megszövegezésének folyamatához Konzultáció és párbeszéd: o Meghallgatások és kérdések/válaszok az érintettekkel a kényes pontok, vitás 11

12 kérdések azonosítására, valamint javaslatok győjtésére, személyesen vagy online o Szakértıi szemináriumok, találkozók: szakértık bevonása a specializált kutatási tevékenységbe, tanulmányok készítése, amelyeket a megszövegezés során használnak fel. o Több érintett felet magukban foglaló bizottságok, tanácsadó testületek, amelyek részben vagy egészben a civil szektor képviselıibıl állnak; ezek lehetnek állandó vagy eseti bizottságok is. Partnerség: o A szakpolitikák közös megszövegezése: az új jogszabály megfogalmazásában való aktív részvétel. 3. Döntéshozatal A politikai döntéshozatal formái a nemzeti környezet és törvényhozás függvényében változnak. A közös jellemzık az egyes minisztériumok által létrehozott szakpolitikák; a törvényhozás, pl. egy törvény elfogadása parlamenti szavazás útján; vagy népszavazás, amelyet aztán a megfelelı törvényhozási eljárás követ. A törvénytervezeteket, javaslatokat nyitottá kell tenni a civil szervezetek irányában, hogy maguk is hozzájárulhassanak a megszövegezés folyamatához. A hatóságoknak mérlegelniük kell a különbözı véleményeket, nézıpontokat, mielıtt a döntést meghozzák. Ebben a fázisban a konzultáció központi szerepet játszik a jól informált és megalapozott döntés szempontjából. Végsı soron azonban a választás a hatóságoknál van, kivéve, ha a döntés népszavazással vagy valamely más hasonló közvetlen döntéshozatali mechanizmus útján születik meg. A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei: Szószólói szerep: a döntéshozók befolyásolása a szavazást megelızıen Információnyújtás, tájékoztatás: a tagság, felhasználók és kulcsfontosságú állampolgári szervezetek informálása a politikai döntésekrıl, illetve azok lehetséges hatásairól Szakértelem, tanácsadás: részletes elemzések biztosítása a döntéshozók informálása, befolyásolása érdekében Ellenırzési funkció: a döntéshozatali folyamat demokratikus lebonyolításának, átláthatóságának és optimális hatékonyságának biztosítása A hatóságok kötelezettségei: Az információ megosztása: tájékoztatás a döntéshozatali folyamatban aktuálisan megvitatandó szakpolitikákról Eljárások: ahol lehetséges, a közös döntéshozatali mechanizmusok mőködését segítı eljárások biztosítása, alkalmazása Erıforrások biztosítása: a civil társadalom aktív részvételének lehetıvé tétele és támogatása a civil szervezeteknek a döntési fázisba való bevonásával Reagálókészség: meghallgatni és megfontolni a civil társadalom mondandóját és reagálni rá. Hasznos eszközök, mechanizmusok: Információ: o Kampányok, lobbitevékenység a döntéshozók befolyásolására, pl. szórólapok, weboldalak, sajtómegjelenések és nyilvános demonstrációk segítségével Konzultáció és párbeszéd: o Nyílt plenáris vagy bizottsági ülések, hogy a vita lehetısége biztosítva legyen a döntéshozatali folyamat során 12

13 Partnerség: o Közös döntéshozatal fórumokon, konszenzuskeresı konferenciákon és más részvételalapú találkozókon o A döntéshozatalhoz való hozzájárulás, például költségvetés készítése a civil szervezetek bevonásával 4. Kivitelezés, megvalósítás A civil szervezetek többnyire ebben a fázisban a legaktívabbak, például szolgáltatásokat szerveznek, vagy projekteket valósítanak meg. A civil szervezeteknek az elızı fázisok során végzett munkája sokszor nagyrészt a szakpolitikák megvalósításának befolyásolására irányul. Ez a fázis különösen fontos annak biztosítása szempontból, hogy valóban a kívánt eredményt érjük el. Az elvárásokkal és lehetıséggel kapcsolatos egyértelmő és átlátható tájékoztatás különösen lényeges ebben a fázisban, csakúgy, mint az aktív partnerségek. A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei: Információnyújtás, tájékoztatás: elsısorban az emberek tudatosságának fokozása, tájékoztatás, az adott szakpolitika lehetséges elınyeinek, hátrányainak és hatásának körvonalazása Szolgáltatás-nyújtás: egyetlen kulcsszereplı felelıs a szakpolitikák megvalósításáért, gyakran ı a fı felelıs a szolgáltatások nyújtásáért is Ellenırzési funkció: annak az értékelése és biztosítása, hogy a szakpolitikát káros mellékhatások nélkül kerül alakítsák ki és valósítsák meg. A hatóságok kötelezettségei: Az információ megosztása: a megvalósítási stratégiákkal, tenderezési eljárásokkal és projektútmutatókkal kapcsolatos tájékoztatás Eljárások: jól megalapozott szabályok, elıírások követése a szakpolitikák megvalósítása során Erıforrások biztosítása: a civil társadalom részvételének lehetıvé tétele a megvalósítási fázisban, pl. költségvetési támogatás, természetbeni hozzájárulás vagy adminisztratív szolgáltatások biztosításával Reagálókészség: elérhetınek lenni és reagálni a szakpolitikák megvalósításának körülményeibıl fakadó specifikus szükségletekre. Hasznos eszközök, mechanizmusok: Információ: o Nyílt és ingyenes hozzáférés a projektekkel és a döntésekkel kapcsolatos állami szektorbeli dokumentumokhoz o A kulcsfontosságú dokumentumokhoz való hozzáférést biztosító, illetve a közösségi eseményekrıl hírt adó weboldal kialakítása. o értesítık, amelyek az aktuális projektekrıl, pályázatokról adnak hírt o GYÍK (Gyakran Ismételt Kérdések), amelyeket online és más csatornákon tesznek elérhetıvé kérdések/válaszok formájában, gyakorlati segítséget, útmutatást nyújtva o Nyilvánosan meghirdetett tenderezés, amely biztosítja, hogy a szolgáltatások nyújtásának folyamata nyílt és átlátható legyen Konzultáció: o Rendezvények, konferenciák, fórumok és szemináriumok, melyek során az adott szakpolitikák megvalósításának módját megtárgyalják a civil szervezetekkel és a közösség tagjaival Párbeszéd: o Kapacitásépítı szemináriumok a megvalósításhoz szükséges tudás, készségek 13

14 fejlesztése érdekében o Képzések a civil szervezetek és hatóságok számára a megvalósítást érintı specifikus témákban (pl. közbeszerzés, projektek, pályázás) Partnerség: o Stratégiai partnerség, melynek során a civil szervezetek és a hatóságok partnerséget hoznak létre a szakpolitikák megvalósítására; ennek intenzitása a kisebb kísérleti partnerségektıl a megvalósítás felelısségének teljes megosztásáig terjedhet. 5. Figyelemmell kísérés Ebben a szakaszban a civil szervezetek feladata, hogy kövessék, illetve felmérjék az adott szakpolitika megvalósításának eredményeit. Fontos, hogy ehhez hatékony és átlátható követırendszer álljon rendelkezésre, amely biztosítja, hogy az adott szakpolitika/program elérje eredeti célját. A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei: Szószólói szerep: annak követése illetve megfogalmazása, hogy az adott szakpolitikai kezdeményezés elérte-e a kívánt haszonélvezıket, valamint meghozta-e a kívánt eredményt a társadalom számára Szakértelem, tanácsadás: a szakpolitika hatásaival kapcsolatos bizonyítékok, kutatási eredmények győjtése (pl. kutatási intézményektıl, agytrösztöktıl) Szolgáltatás-nyújtás: az adott szolgáltató program hatásainak követése annak minıségét, fenntarthatóságát, hatékonyságát vizsgálandó; a való életbıl vett példák győjtése Ellenırzési funkció: elsıdleges fontosságú szerepkör az adott szakpolitika hatásainak követése során, ami biztosítja, hogy a kitőzött célok valóban megvalósuljanak. A hatóságok kötelezettségei: Az információ megosztása: tájékoztatás a szakpolitika aktuális státuszáról Reagálókészség: a civil szervezetek, civil társadalom által felvetett specifikus kérdések meghallgatása, az azokra való reagálás Hasznos eszközök, mechanizmusok: Információ: o Nyílt és ingyenes hozzáférés a szakpolitika kidolgozásának elırehaladásával kapcsolatos információkhoz o Bizonyítékok győjtése: a projekt megvalósításával kapcsolatos gyakorlati példák, statisztikák győjtése o Értékelés: az adott szakpolitika és hatásainak értékelése konferenciák, jelentések útján o Független kutatások a legfontosabb tanulságok levonására Konzultáció: o Visszajelzési mechanizmusok kialakítása az elırehaladás felmérésére, pl. közvélemény-kutatások, webes felmérések vagy kérdıívek Párbeszéd: o Munkacsoport vagy bizottság létrehozása a szakpolitikai kezdeményezést felügyelı és értékelı civil szervezetekbıl, amelyben mind a felhasználók, mind pedig a szolgáltatók képviseltetik magukat Partnerség: o Munkacsoport vagy bizottság létrehozása a stratégiai partnerségben résztvevı civil szervezetekbıl és hatóságokból a szakpolitikai kezdeményezések követésére és értékelésére. 14

15 6. Újrafogalmazás, újraszövegezés A szakpolitika megvalósítása során szerzett tapasztalatok, valamint a társadalom formálódó szükségletei gyakran megkövetelik egy adott szakpolitika újrafogalmazását. Ehhez biztosítani kell az információhoz való hozzáférést és a párbeszéd lehetıségét, melynek során a különbözı szükségleteket és lehetséges kezdeményezéseket meg lehet határozni. Ez az újbóli megfogalmazás lehetıséget ad a döntéshozatal egy új ciklusának beindítására. A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei: Szószólói szerep: az adott szakpolitika megújításáért folytatott lobbizás a szakpolitika korlátainak és mellékhatásainak bemutatásával, azt biztosítandó, hogy jobban összhangba kerüljön a felhasználók és állampolgárok érdekeivel Szakértelem, tanácsadás: kutatások, elemzések készítése az adott szakpolitikai kezdeményezés hiányosságainak megállapítására, valamint az újrafogalmazás szükségességének alátámasztására Innováció: új megközelítések kidolgozása az adott szakpolitikai kérdéskör kezelésére ami a szakpolitika megújításának sarkalatos pontja lehet Szolgáltatás-nyújtás: az akadályok meghatározása, valamint bizonyítékok győjtése azon újonnan megjelenı szükségletek illusztrálására, amelyek a szakpolitika újrafogalmazását szükségessé teszik. A hatóságok kötelezettségei: Az információ megosztása: tájékoztatás egy adott szakpolitika esetleges felülvizsgálatáról, valamint arról, hogy ık hogyan módosítanák Eljárások: Egyértelmő, nyitott és hozzáférhetı részvételi eljárások kialakítása Erıforrások biztosítása: a civil társadalom aktív részvételének támogatása Reagálókészség: a civil szervezetek meghallgatása, hozzájárulásuk figyelembe vétele a cselekvés során Hasznos eszközök, mechanizmusok: Információ: o Az információhoz való nyílt és ingyenes hozzáférés a meglévı szakpolitikával kapcsolatos értékelések, kutatási eredmények és más bizonyítékok bemutatásával Konzultáció: o Konferencia vagy találkozó a hatóság által tervezett további lépések megvitatására o Online konzultáció a civil társadalom nézeteinek összegyőjtésére az szakpolitikával/projekttel kapcsolatos további lépések megvitatásához Párbeszéd: o Szemináriumok, értékelı fórumok szervezése az érdekeltekkel egy adott szakpolitikai területtel kapcsolatos új irányvonalak kialakítására (pl. World café, nyitott tér, és más ötletelési technikák) Partnerség: o Munkacsoport vagy bizottság, amelyben a civil szervezetek más érintettekkel és a hatóság képviselıivel közösen alakítanak szakértıi csoportot valamely átdolgozott szakpolitika ajánlását elıkészítendı. IV.iii Átfogó eszközök és mechanizmusok a civil részvételhez A civil részvétel kódexével kapcsolatos konzultációk során egy sor olyan eszköz illetve mechanizmus győlt össze szerte Európából, amelyek a döntéshozatali folyamat egésze során átfogó támogatást nyújtanak az aktív részvételhez: 15

16 1. E-részvétel Az E-eszközök hatalmas potenciállal rendelkeznek a demokratikus gyakorlat fejlesztése és a szervezett civil társadalom részvétele terén. Nagyban hozzájárulhatnak az intézmények átláthatóságának, elszámoltathatóságának és reagálókészségének javításához, valamint az állampolgárok részvételének elısegítéséhez, cselekvıkészségük fejlesztéséhez és a demokratikus folyamat hozzáférhetıvé és befogadóvá tételéhez. Ahhoz, hogy potenciáljukat teljes mértékben kihasználhassuk, az e-eszközöket a döntéshozatali folyamat minden szereplıjének el kell sajátítania és alkalmaznia kell, beleértve a különbözı szinteken mőködı hatóságokat, közintézményeket, és a szervezett civil társadalmat is. 2. Kapacitásépítés a részvételhez A helyi, regionális és országos civil szervezetek kapacitásának, készségeinek fejlesztése lényegbevágóan fontos ahhoz, hogy ıket a szakpolitikák, projektek kialakításába és a szolgáltatások nyújtásába aktívan be lehessen vonni. A kapacitásépítés fedhet továbbá olyan képzéseket, szemináriumokat, amelyek segítenek a civil szervezeteknek és a hatóságoknak a civil részvétel terén való egymásrautaltságának megértésében. Fedhet továbbá különbözı csereprogramokat is, amelyek egymás realitásainak jobb megértését segítik elı. 3. A civil szervezetek és hatóságok együttmőködésének struktúrái A hatóságok és civil szervezetek együttmőködésének elısegítésére számos ország állított fel koordinációs testületeket. Ezek lehetnek: kormányzati testületek (például civil kapcsolattartók alkalmazása minden egyes minisztériumban) vagy egy központi koordinációs testület, amely kapcsolattartóként mőködik; közös struktúrák, például a különbözı érintettekbıl álló bizottságok, munkacsoportok, szakértıi tanácsok és más tanácsadó testületek (állandó vagy ad hoc); vagy civil szervezetek szövetségei/koalíciói, amelyek egyesítik erıforrásaikat és közös álláspontokat fogalmaznak meg. 4. Keretdokumentumok a civil szervezetek és a hatóságok együttmőködéséhez Számos európai országban dolgoztak ki keretegyezményeket az együttmőködéssel kapcsolatos vállalások, szerepek, kötelezettségek és eljárások körvonalazására. Ezek a dokumentumok átlátható alapot nyújtanak a kapcsolat kialakításához, elısegítve a civil szervezetek és a hatóságok közötti folyamatos párbeszédet és kölcsönös megértést. Ilyenek például a parlamenttel vagy a kormányzattal aláírt bilaterális egyezmények, az együttmőködéssel kapcsolatos stratégiai dokumentumok, vagy a hivatalos együttmőködési programok, amelyekhez a hatóságok is tartják magukat. V. Civil részvételi mátrix A civil szervezetek és a hatóságok kapcsolatát illusztrálandó, illetve tisztázandó, az alábbi mátrix vizuálisan mutatja be a politikai döntéshozatali folyamat lépéseit, valamint azoknak a részvétel különbözı szintjeihez főzıdı kapcsolatát. A mátrixhoz az európai civil társadalom jó gyakorlatai és példái szolgáltattak alapot, és célja, hogy inspirációt nyújtson a cselekvésre, valamint erısítse a civil szervezetek és a hatóságok közötti interakciót. A döntéshozatali folyamat minden egyes fázisában (balról jobbra) a civil szervezetek részvételének különbözı szintjeit jelöltük meg (alulról fölfelé). Az alapelképzelés az, hogy a politikai döntéshozatali folyamat lépései bármely európai kontextusban alkalmazhatóak a helyi szinttıl a nemzetköziig. Ahogy arra már rámutattunk, a részvétel szintje a döntéshozatali folyamat minden egyes pontján változhat (az alacsony szintő részvételtıl a magas szintő részvételig). Szándékunk az, hogy a javasolt eszközöket széles körben alkalmazzák a részvétel egyes típusainak megvalósítása során. 16

17 A mátrixot sokfélképpen felhasználhatjuk: pl. a civil társadalom valamely döntéshozatali folyamatban való részvételének szintenkénti feltérképezésére; a civil társadalom részvételének felmérésére egy folyamat bármely pontján; vagy a szakpolitikai tevékenységeket megelızı civil tervezés folyamatában. A lista minden bizonnyal nem teljes, ugyanakkor sokféle használatra alkalmassá tehetı. A mátrix a részvétel egymáshoz kapcsolódó, egymással összefüggı elemeit illusztrálja a döntéshozatali folyamat viszonylatában, bemutatva, hogy a fent említett hasznos eszközök miként járulhatnak hozzá a részvétel kívánt szintjének eléréséhez a döntéshozatali folyamat egyes fázisaiban. 17

18 Partnerség Munkacsoport vagy bizottság A szakpolitikák közös megfogalmazása Közös döntéshozatal Bevonás a döntéshozatalba Stratégiai partnerségek Munkacsoport vagy bizottság Munkacsoport vagy bizottság Párbeszéd Konzultáció Információ A részvétel szintjei A döntéshozata li folyamat fázisai Meghallgatások, társadalmi fórumok Közösségi, civil fórumok, jövıtanácsok Kormányzati kapcsolattartó Petíciók Online konzultációk ill. egyéb technikák Egyszerő és nyílt hozzáférés az információkhoz Kutatás Kampányolás, lobbitevékenység Weboldal a fontos dokumentumoknak Meghallgatások, kérdések/válaszok Szakértıi szemináriumok Az érintettek csoportjaiból álló bizottságok, tanácsadó testületek Meghallgatások, kérdések/válaszok Szakértıi szemináriumok Az érintettek csoportjaiból álló bizottságok, tanácsadó testületek A szakpolitikai dokumentumokhoz való Nyílt és ingyenes hozzáférés Weboldal a fontos dokumentumoknak Kampányolás, lobbitevékenység Webes tudósítások Kutatás Nyílt plenáris vagy bizottsági ülések Nyílt plenáris vagy bizottsági ülések Kampányolás, lobbitevékenység Kapacitásépítı szemináriumok Képzések Rendezvények, konferenciák, fórumok, szemináriumok Az információkhoz való szabad hozzáférés Az információkhoz való hozzáférést biztosító weboldal értesítık GYÍK Közbeszerzési eljárások Munkacsoport vagy bizottság Visszajelzési mechanizmusok Az információkhoz való szabad hozzáférés Bizonyítékok győjtése Értékelés Kutatási eredmények Szemináriumok, tanácskozások, fórumok Konferenciák, győlések, találkozók Online konzultáció Az információkhoz való szabad hozzáférés A programok kialakítása Megszövegezés Döntés Megvalósítás Követés Újrafogalmazás 18

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe I. AZ EU ADATVÉDELMI JOGÁNAK TELJES KÖRŐ REFORMJA People get ready it's time to wake up, tear

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

DR. GYENGÉNÉ DR. NAGY MÁRTA A MEDIÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN CSALÁDJOGI SPECIALITÁSOK. PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEK

DR. GYENGÉNÉ DR. NAGY MÁRTA A MEDIÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN CSALÁDJOGI SPECIALITÁSOK. PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEK 1 DR. GYENGÉNÉ DR. NAGY MÁRTA A MEDIÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN CSALÁDJOGI SPECIALITÁSOK PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEK SZEGED 2009 2 A MEDIÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN CSALÁDJOGI SPECIALITÁSOK PhD ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

"A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA."

A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA. "A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA." A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon Munkaanyag Budapest, 2013. április 03. 1 Tartalom: 1. Bevezető 3. 2. A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon

Részletesebben

Vezetői összefoglaló. Bevezetés

Vezetői összefoglaló. Bevezetés Tanulmány a közpolitikában a társadalmi befogadással és szociális védelemmel kapcsolatos szempontok érvényesítésének eszközeként alkalmazott társadalmi hatáselemzésről az EU tagállamaiban 1 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

BRÜSSZELI NYILATKOZAT

BRÜSSZELI NYILATKOZAT BRÜSSZELI NYILATKOZAT A nyelvtanulási motiváció erısítése rendszerszintő és intézményi szintő irányelveken, stratégiákon és jó gyakorlatokon keresztül MOLAN Network for the exchange of information about

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben