A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben"

Átírás

1 Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Németh Ildikó Okleveles közgazdász A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben Doktori értekezés Konzulens: Dr. habil. Veres Zoltán CSc Gyır január

2 Tartalomjegyzék ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE BEVEZETÉS PROBLÉMAFELVETÉS A VIZSGÁLT PIAC KARAKTERISZTIKUS ELEMEI BIZTOSÍTÁSTÖRTÉNET A BIZTOSÍTÁSI PIAC TERMÉKE A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS A NYUGDÍJ PROBLEMATIKÁJA Nyugdíjrendszerek Magyarországon A magyar öngondoskodás sajátosságai A nyugdíj biztosítása, biztosíthatósága A BIZTOSÍTÁS, MINT SZOLGÁLTATÁS A szolgáltatások jellemzıi és a szolgáltatásmarketing sajátosságai Minıség a szolgáltatásokban FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ASPEKTUSOK AZ ÜGYFELEK MARKETING JELLEMZİI Az ügyfelek vásárlási döntési szakaszai Kulturális jellemzık Társadalmi jellemzık Személyes jellemzık Pszichológiai jellemzık KOCKÁZAT-KOMMUNIKÁCIÓ A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS TRENDJEI Megváltozott fogyasztói szokások Az adósságok szerepe életünkben Trendek és ellentrendek A fogyasztói magatartás trendek és a nyugdíj célú életbiztosítások HIPOTÉZISEK A KUTATÁSI MODELL ÉS ELİZMÉNYEI: A KUTATÁSI MODELLT MEGALAPOZÓ BIZTOSÍTÁSI AKTIVITÁSI TENDENCIÁK FELTÁRÁSA A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK KÖZMEGÍTÉLÉS-ALAKÍTÓ KÉPESSÉGÉRE VONATKOZÓ ÜGYFÉL-BEÁLLÍTÓDÁSOK VIZSGÁLATA A minta leírása A kérdıív bemutatása

3 Az adatfelvétel A vizsgálat eredményei CSALÁDI VISZONYOK ÉS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS VÁLTOZÓK SZEREPE EGYES BIZTOSÍTÁSI TERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁBAN A TGI adatbázis célzott másodelemzésének eredményei AZ EREDMÉNYEK ÁLTAL KIRAJZOLÓDOTT MODELL BEMUTATÁSA A KUTATÁSI MODELLT ALÁTÁMASZTÓ KUTATÁSOK AZ ELİKUTATÁS MÁSODELEMZÉSE Az elıkutatás másodelemzésének eredményei KVANTITATÍV KUTATÁS A kutatás módszertana Hipotézisek A kutatás és az adatfeldolgozás módszere Kutatási eredmények A modulátor változók csoportosítása SZAKÉRTİI PANEL VIZSGÁLAT DELPHI MÓDSZERREL Definíció és történeti háttér A Delphi módszer alapjai, jellemzıi A Delphi folyamat Adatelemzés A Delphi kutatás elsı fordulójának eredményei A Delphi kutatás második fordulójának eredményei A Delphi kutatás harmadik fordulójának eredményei ÖSSZEGZÉS ÉS AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE KUTATÁSI ÖSSZEGZÉS AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE KÖVETKEZTETÉSEK A KUTATÁS ÚJSZERŐSÉGEI, KORLÁTAI, TOVÁBBFEJLESZTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI LEHETİSÉGEK A KUTATÁS ÚJ ÉS ÚJSZERŐ EREDMÉNYEI A KUTATÁS KORLÁTAI ÉS TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSI LEHETİSÉGEI IRODALOMJEGYZÉK A TÉMÁBAN MEGJELENT SAJÁT PUBLIKÁCIÓK MELLÉKLETEK

4 Ábrák jegyzéke 1. ábra: Az értekezés felépítése ábra: Biztosítók száma Magyarországon ábra: Az igény kielégítési folyamat minısítése ábra: A szolgáltatásminıség modellje ábra: Tulajdonság alapú szolgáltatásminıség modell ábra: A fogyasztói vásárlási döntés folyamata ábra: A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezık ábra: A szolgáltatást nyújtóval szembeni vásárlói bizalom modell ábra: Az egyes biztosítástípusok piaci igényének vevıi megítélése ábra: A biztosítási igények felmerülésére ható tényezık ábra: A biztosítótársaságok közti döntés szempontjai ábra: A magyarázatok a biztosítási szerzıdéskötésre történı hatásával való egyetértés ábra: Az ügynökökkel szemben megnyilvánuló érzelmekkel való egyetértés ábra: A biztosításválasztás általános modellje ábra: Az ügynökökkel szemben megnyilvánuló érzelmekkel való egyetértés (K-medián klaszteranalízis során nyert dendogram) ábra: A hitelek preferálása a hosszú távú megtakarítások diszpreferenciájával párosul ábra: A díjtartalékos életbiztosítások az adósságkezelés prevenciós eszközei ábra: A családi állapot jellemzıen befolyásolja a biztosításkötési hajlandóságot ábra: Az öngondoskodás és a másokról való gondoskodás szerepe az életvitelben meghatározza a nyugdíjcélú életbiztosítások vásárlását ábra: A hosszú távú befektetési formák preferálása és a nyugdíjcélú életbiztosítással való rendelkezés között párhuzam vonható, mert rendszeres és célzott megtakarítási forma ábra: Az Interneten a biztosításokkal kapcsolatos információk megfelelı minıségőek, könnyen érthetık, magyarázatot nem igényelnek ábra: A személyre szabott szolgáltatások igénylése determinálja, hogy az ember rendelkezik-e nyugdíjcélú életbiztosítással ábra: A megtakarítási hajlandóság a díjtartalékos életbiztosítás vásárlási hajlandóságát feltételezi ábra: A kockázat érzékelése az életünkben elıirányozza a megtakarításaink biztosításon keresztüli megvalósítását ábra: A családi állapot (házas nem házas; gyermekes gyermektelen) jellemzıen befolyásolja a biztosításkötési hajlandóságot

5 26. ábra: A rohanás és a teljesítménykényszer háttérbe szorítja a nyugdíjcélú életbiztosítások aktualitásának érzékelését ábra: A sikeres üzletkötınek elsısorban kiemelkedı szaktudással és kapcsolatteremtı képességgel kell rendelkeznie ábra: A hosszú távú befektetési formák preferálása párhuzamba állítható a nyugdíjcélú életbiztosítás birtoklásával, mert nyugdíjas évekbeli életminıség megırzést tesz lehetıvé ábra: Az egyes biztosítástípusokkal kapcsolatos információk, magyarázatok megfelelı mennyisége hozzájárul egy racionális vásárlási döntés meghozatalához ábra: A személyre szabott szolgáltatások igénylése determinálja, hogy az ember rendelkezik-e nyugdíjcélú életbiztosítással

6 Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: A szakemberek és a laikusok kockázatészlelésének eltérı szempontjai táblázat: A szakértı és laikus vélemények eltérései táblázat: A kérdıív tartalma és struktúrája táblázat: A biztosítással kapcsolatos fogalomtársítások táblázat: Az ügyfelek egyetértésének korrelációs együtthatói az Internet szerepérıl táblázat: Biztosítottság összefüggései a családi állapottal és a gyermekek számával táblázat: Biztosítottság összefüggései a gyermekek életkorával táblázat: Hitelkártyával többet költök, mint egyébként táblázat: Az értékpapírok és részvények birtoklása túl kockázatos befektetés számomra táblázat: Fontos, hogy mindenre be legyen az ember biztosítva táblázat: Még az adósság gondolatától is irtózom táblázat: Szeretnék pénzt megtakarítani, de nehéznek találom táblázat: Nem tudok takarékoskodni táblázat: Hajlamos vagyok a gondolkodás nélküli pénzköltésre táblázat: Elıvigyázatosabban kezelem a pénzt, mint régebben tettem táblázat: A TGI másodelemzés összegzése táblázat: A Spearman-féle korrelációs együttható kiszámítása táblázat: A kérdıív kérdéscsoportjai táblázat: A h1b hipotézis igazolását megalapozó statisztikai adatok táblázat: A h2a és a h2b hipotéziseket igazoló statisztikai adatok táblázat: A h5 hipotézist igazoló statisztikai adatok táblázat: A h6 hipotézis beigazolódott összefüggéseinek statisztikai adatai táblázat: A kérdıívben felsorolt soft és kvantifikálható paraméterek táblázat: A modulátor változók csoportosítása táblázat: A szakértıi panel összetételére vonatkozó adatok táblázat: Az önérvényesítés fontossága elıirányozza, hogy az adott egyén az életbiztosítástól eltérı forrásból kívánja megvalósítani a nyugdíjas éveik finanszírozását táblázat: A hitelek preferálása a hosszú távú megtakarítások (nyugdíjcélú életbiztosítások) diszpreferenciájával párosul táblázat: A hosszú távú befektetési formák preferálása és a nyugdíjcélú életbiztosítással való rendelkezés között párhuzam vonható, mert rendszeres és célzott megtakarítási forma

7 1. Bevezetés A biztosítást az 1928-ban kiadott Társadalmi lexikon a következıképpen definiálta: Szerencseszerzıdés, amelyben az egyik fél (biztosított) föltétlenül teljesít, a másik fél csak a biztosítási esemény bekövetkezése esetén (biztosító). Ez a definíció sajátos tendenciára hívja fel a figyelmet. Nem egyértelmően pozitív véleményt sugároz és sajnálatos módon ez nem változott azóta sem számottevıen. A biztosítás lelke a bizalom, és a marketing is erre próbál építeni ebben az üzletágban. Minden biztosító úgy formálja imázsát, hogy közben építeni és erısíteni tudja az ügyfelek bizalmát mind a biztosítás intézményének, mind pedig a biztosítótársaság irányában. Ennek ellenére az ügyfelek általában bizalmatlanok a biztosítókkal vagy azok ügynökeivel, tanácsadóival szemben, sıt gyakorta kockázatosnak tartják egy-egy biztosítás megvásárlását, kiváltképp, ha az hosszú távú elkötelezettséget jelent a számukra. Az ügyfelek alábecsülik kockázataikat, ezáltal biztosítási igényeiket, adott élethelyzetük meghatározza biztosítási preferenciáikat, laikusként más szemszögbıl tekintenek e pénzügyi szolgáltatásra, mint a biztosítási szakemberek, a biztosítási tanácsadás során kialakuló interperszonális kapcsolatok pedig döntıen befolyásolják e szolgáltatás igénybevételét. Ezért a biztosítási marketing összetett problémakört ölel fel. A téma iránti elkötelezıdésem már az egyetemi évek alatt kialakult, ahol közgazdászként, pénzügy-biztosítás szakirányon a biztosítási témakörhöz kapcsolódóan rendkívül sok ismeretanyaggal találkoztam, ami megalapozta szakmai érdeklıdésemet. A szakmaiság mellett a biztosítások emberi oldalával munkám során ismerkedtem meg, kezdetben biztosítási üzletkötıként, majd marketing vezetıként. Kutatásaim során egyre több tényezı arra engedett következtetni, hogy bármilyen okból kifolyólag is, de az ügyfelek és a biztosítók különbözı nézıpontból ítélik meg a biztosítást és a biztosítás intézményrendszerét, nem is beszélve az egyéni szintő biztosítási igények megoldásáról. Természetesen a kutatásaimnak nem célja a különbözı látásmódból adódó problémák, adott esetben konfliktushelyzetek elmélyítése és további problémák generálása, célja viszont mindenképpen, hogy rávilágítsak arra, hogy egy fogyasztó szolgáltató viszonyban, ahol speciálisan hosszútávra szóló fogyasztói döntések születnek és ahol ráadásul a szolgáltatást megtestesítı termék bonyolult matematikai statisztikai (aktuáriusi) módszereken alapul, fontos ismerni azokat a tényezıket, amelyek meghatározzák és befolyásolják az ügyfelek fogyasztói magatartását. 6

8 Tekintve, hogy ma tudományos értelemben kevesen foglakoznak a biztosításokkal (a szakirodalomban is inkább csak az egyszerőbb, online értékesíthetı módozatok problematikájára találunk példát), másrészrıl pedig a fogyasztói magatartás és a szolgáltatásmarketing szempontjából is a biztosítás egy különleges áru -nak tekinthetı, fontosnak tartom, hogy a dolgozatban rendszerezve mutassam be a magyar tudományos közéletnek az ismereteimet és felhívjam a figyelmet e problémakör társadalmi, gazdasági vetületeire. A mőhelyvita javaslatait szem elıtt tartva olyan munka elkészítésére törekedtem, amely a lehetıségekhez képest a fogyasztói magatartás legtöbb aspektusának figyelembevételével egy olyan modellt alkot és igazol, ami a késıbbiek során nem csupán a biztosítási szektorban, de más hosszú távú döntést igénylı szolgáltatásnál is tesztelhetı, esetleg alkalmazható lesz. A modellhez kapcsolódó négy kutatás során a modell egyes elemeire vonatkozó vizsgálatokat végeztem, amelyek célja a kutatás típusától függetlenül és a mintanagyság korlátainak szem elıtt tartásával a megfogalmazott hipotézisek igazolása vagy éppen elvetése. E disszertáció ugyan önálló munka, mégis sokan segítettek, támogattak az elkészítésében. Elsısorban szeretném megköszönni Dr. Veres Zoltánnak, hogy mellettem állt és ıszintén támogatott, nem csupán szakmailag, de emberileg is. Köszönöm a tanácsait, ötleteit, biztatását, kritikáit, de leginkább azt, hogy mindvégig bízott bennem és abban, hogy ez a dolgozat elkészül. Köszönettel tartozom Dr. Józsa Lászlónak, aki az egyetemi és a doktori tanulmányaim alatt egyengette utamat és a megfelelı idıben mindig tanácsokat és biztatást kaptam tıle. Egyúttal köszönöm a dolgozat mőhelyvitáján résztvevıknek a felmerült gondolatokat, tanácsokat, észrevételeket, az elıopponensek alapos szakértıi véleményeit, javaslatait, amelyek hozzájárultak dolgozatom jobbá tételéhez. Szeretném megköszönni a munkahelyem vezetıségének és kollégáimnak, hogy megértéssel és türelemmel fogadták e dolgozat elkészülésének idıbeli elfoglaltságait. Köszönöm a szakértıi kutatásban résztvevı biztosítási értékesítési vezetıknek, hogy - egyébként is - kevés szabadidejükbıl kitartóan áldoztak arra, hogy a napi szakmai problémákat tudományos keretek között is megvizsgálhassuk. Legnagyobb köszönettel tartozom családomnak, akik nem csupán mint szülık és testvér hittek abban, hogy e disszertáció megszületik, de rengeteget tettek értem és építı javaslataikkal támogatták az értekezés elkészülését. 7

9 2. Problémafelvetés A marketing alapvetı szemlélete, hogy az ügyféligényeket helyezi a tevékenység középpontjába. A biztosítás, mint szolgáltatás elvégzése akkor lesz sikeres, ha a biztosítónak pontos ismeretei vannak a biztosítási igényekrıl, a potenciális ügyfelek értékeirıl, céljairól, az ügyfélnek pedig a biztosítási szolgáltatásról és arról, hogy az igényeinek megfelelı problémamegoldást kapta. A biztosítási marketing az élesedı verseny miatt anyagi-pénzügyi okokból is fontos az egyes biztosítótársaságok számára, ugyanakkor a fogyasztók felé az elfogadás elısegítése, növelése a cél. A biztosítás egy olyan pénzügyi szolgáltatás, ahol az ügyfél a befizetett díj ellenében kockázatvállalást, biztonsági garanciát és kár esetére fizetési ígéretet kap. Tehát a biztosítás absztrakt természető jószág és - mint a szolgáltatásokat általában - nem megfoghatóság jellemzi. A biztosítási szerzıdés megkötésekor az ügyfél a díj folyamatos fizetésére, a biztosító pedig a kockázat átvállalására vállal kötelezettséget. Az ügyfél azonban díjfizetéskor semmiféle érzékelhetı ellenértéket nem kap közvetlenül a pénzéért cserébe, ezért a "termék" értékesítése elıtt a vevı számára kellı és közérthetı magyarázattal, információval kell szolgálni. Az életbiztosításra is igazak a fenti megállapítások, azonban szükséges kiemelni, hogy az általánosságban megfogalmazott biztosításokhoz képest (amely tartalmazza mind a vagyon-, mind a személybiztosításokat, ezen belül pedig az életbiztosításokat), az életbiztosítások tipikusan hosszú távú szolgáltatások, amely esetben a szerzıdés a díjfizetési idıszakban - ami lehet akár a teljes tartam is alvó fázisban van, majd lejáratkor vagy kockázati esemény bekövetkeztekor történik meg a biztosító részérıl a kifizetési szolgáltatás. A biztosítás (ezen belül az életbiztosítás) a szolgáltatások körében is különleges paraméterekkel rendelkezik, így a vásárlási döntési folyamatban felerısödik e tulajdonságok szerepe. Célom ezért, hogy elhelyezzem a biztosítást, mint szolgáltatást a hosszútávra szóló szolgáltatás-vásárlási döntések kérdéskörében. Szintén a biztosítás különleges áru mivolta indokolja, hogy feltérképezzem a biztosítások speciális fogyasztói magatartás aspektusait és megvizsgáljam, melyek azok a tényezık, amelyek az egyének biztosításokkal szembeni beállítódásában, illetve biztosítás-választási folyamatában szerepet játszhatnak. Az ügyféligényekre ható, és a vásárlási folyamatot meghatározó vagy befolyásoló tényezık feltárásával lehetıvé válhat egy olyan szempontrendszer felállítása, amely a 8

10 hosszú távú szolgáltatástípus-választást írja le. Ennek megfelelıen a dolgozatom célkitőzései között szerepel egy olyan modell megalkotása, amely összefoglalja mindazokat a tényezıket, amelyek hatással vannak a biztosítástípus választásra. A szolgáltatások esetében lényegesen felértékelıdik, sıt esetenként szinte kizárólagos meghatározóvá válik a szolgáltatás értékesítıjének a szerepe. Bár a szolgáltatások nem fizikai természetükbıl adódóan nem tárgyiasulnak, mégis tárgyiasíthatók. A biztosítás ebben a tekintetben a biztosítási szerzıdés formájában materializálódik, így az ügyfél a szolgáltatásra vonatkozó ígéret tárgyi hordozóját vásárolja meg. Éppen ezért az elosztási folyamatba közvetítık is bekapcsolhatók. A biztosítások értékesítésére a biztosítótársaságok többnyire egyszintő (termelı közvetítı fogyasztó) értékesítési csatornát alakítottak ki (Kotler Keller [2006], 617.p). A közvetítı az, aki az ügyfél szemében megtestesíti a szolgáltatót, ı az, aki felméri az igényeket, az információkat nyújtja, és ha a vevı számára a lényeg túl bonyolult vagy érthetetlen, a vásárlást igen kockázatosnak tartja, úgy el is állhat tıle. Fontos kérdés lehet, hogy a szolgáltató (közvetítı) igénybevevı esetlegesen eltérı látásmódjából eredeztethetı-e a biztosítások megítélése, fogyasztásuk elterjedtsége? A biztosítások piaca tág szolgáltatási kört ölel fel, amely magában foglalja a vagyonnal és az élettel kapcsolatos kockázatok áthárításának lehetıségeit egyaránt (lásd 3.2. fejezet, 16. oldal). A biztosítási konstrukciók bonyolultságának mértéke teszi indokolttá a személyességet (vagyis egy összetettebb életbiztosítási termék értékesítési folyamata inkább igényli a közvetítıi szerepet, mint egy egyszerőbb vagyonbiztosítási terméké), ugyanakkor a komplexebb termékek rejtik magukban a legtöbb, a biztosítási igények adekvát lefedésére vonatkozó kockázatot. Ezért a dolgozat kutatásainak elırehaladtával indokoltnak látszik a vizsgálatokban a termékkör szőkítése, egyúttal a szofisztikáltabb termékek elıtérbe helyezése (kérdıíves elıkutatás biztosítás; TGI másodelemzés személybiztosítás; kvantitatív kutatás nyugdíjcélú életbiztosítás). Továbbá makrogazdasági szinten a nyugdíjrendszer problematikája és az öngondoskodás szükségessége megalapozza a vizsgálati fókusz ebbe az irányba történı eltolódását. Így jutunk el az általános biztosítással kapcsolatos vélekedésektıl a nyugdíjcélú életbiztosításokra vonatkozó fogyasztói magatartás vizsgálatáig. Dolgozatom fı célja tehát, hogy a fogyasztói magatartás tényezıi között keresse arra a választ, hogy e faktorok hogyan befolyásolják az ügyfelek biztosítás-választási 9

11 magatartását, és hogy a szolgáltató igénybevevı viszonylatban fennállnak-e ezen tényezık tekintetében olyan látásmódbeli különbségek, amelyek a biztosításokkal szembeni általános vélekedésekre hatnak. A disszertáció elsı részében a biztosítási piac karakterisztikus elemeit ismerhetjük meg, ahol a biztosítás megítélésének alakulását a történelem egyes korszakain követhetjük nyomon, majd ezt követıen bemutatom a biztosítási piac termékét, foglalkozom a nyugdíjrendszer problematikájával (amibe beletartozik a hosszú távú megtakarítások szerepköre is) és megvizsgálom a biztosítás szolgáltatási sajátosságait is. A fogyasztói magatartás irodalmi hátterére építve ismertetem a biztosítási ügyfelek marketing jellemzıit, amelyben kiemelt szerepet kap a kockázat megközelítéseinek beillesztése a fogyasztói magatartás jól ismert aspektusaiba. Kitérek a fogyasztói magatartás új irányaira, a megváltozott fogyasztói szokások, a trendek és ellentrendek szerepére. A dolgozat második nagy egysége a kutatási modellt megalapozó vizsgálatokat mutatja be: a személyes kapcsolatok közmegítélés-alakító képességére vonatkozó ügyfélbeállítódás kérdıíves vizsgálatát és annak eredményeit, valamint a TGI adatbázis célzott másodelemzésének eredményeit, amely a családi viszonyok, a kockázati személyiség, a jövedelmi helyzet és a pénzzel kapcsolatos beállítódás szerepét vizsgálta a biztosítási termékek vásárlásában. E fenti két kutatás szolgál a modell elızményeként, ezek eredményei kirajzolják a biztosítástípus választás objektív és szubjektív feltételrendszerét. A dolgozat harmadik részében a modell alátámasztására további kvantitatív kutatás készült, amelynek fókuszába az életstílus-változók, további a pénzzel kapcsolatos beállítódás-változók, valamint a vásárlói attitődök kerültek. Az ügyféloldali vizsgálatok eredményei közül pedig a legmarkánsabbakat biztosítás-értékesítési vezetıkkel szembesítettem egy Delphi módszeres szakértıi panelvizsgálat keretében, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nem mentes a benne dolgozók szakmai sztereotípiáitól. 1. ábra: Az értekezés felépítése Forráskutatás A kutatási modell elızményei: Kérdıíves vizsgálat (2004) TGI másodelemzés (2005) MODELL A modell alátámasztására irányuló kutatás: Kvantitatív kutatás (2006) Postkvantitatív kvalitatív kutatás: Szakértıi Delphi interjú ( ) 10

12 3. A vizsgált piac karakterisztikus elemei 3.1. Biztosítástörténet A magyar biztosítási piac, intézményrendszer alakulásának története egyben fémjelzi a biztosítások megítélésének és a biztosítási kultúra (ki)alakulását is. A magyar történelem különbözı korszakaiban a társadalmi, gazdasági viszonyok sajátosságai rányomták bélyegüket e pénzügyi területre és ezáltal az emberek biztosításokkal szembeni attitődjére is. A biztosítás alapgondolata már a nagyon kezdetleges társadalmi formákban is fellelhetı. A természet rákényszeríttette az embert, hogy a közösség tagjait hasonló módon fenyegetı veszélyek következményei ellen összefogással védekezzenek. Ennek alapját az képzi, hogy nem ismerjük a jövıt, cselekedeteink jövıbeli hatását, így a jövı bizonytalanságai ellen közösen kell védekezni, vagyis a biztosítás vezéreszméje az emberi szolidaritáson alapuló kockázatviselés. A Magyar biztosításügy elsı csiráit már a XIV. század elején megtaláljuk. Céhek, szakmai érdekvédelmen alapuló csoportosulások alakultak ki, amelyekben tagdíjakat szedtek egymás megsegítésére, keresıképtelenség idejére, temetkezési segélyre, özvegyek, árvák támogatására, stb. A XVIII. század közepén már biztosításszerő tömörülések alakultak, jobbára segélypénztárak (ún. tőzpénztárak) és segélyegyletek formájában. A XIX. század elején az ország gazdasági elmaradottsága következtében a biztosításügy csak lassan fejlıdött és nagyobb méreteket nem öltött. Hazánkban elsıként két osztrák biztosító intézet kezdte meg mőködését, Magyarországon a biztosítás terjesztését. A legjelentısebb volt a Triesti Általános Biztosító Társulat, amely 1832-tıl mőködött, és csak egy-egy szőkebb biztosítási szükséglet kielégítésére vállalkozott ben alakult meg az Elsı Magyar Általános Biztosító Társaság. E társaság sokáig fontos szerepet játszott hazánkban és jelentıs fordulópontot jelentett a magyar biztosításügy történetében. Az elsı világháború után a területi veszteségek és az emberáldozatok egyaránt megrázták az országot és a biztosítási piacot is mind a vagyon, mind az életbiztosítások tekintetében ben valamennyi biztosítóintézet részvételével megalakult a Biztosító Intézetek Országos Szövetsége, amelyhez több mint 60 biztosítótársaság csatlakozott (S.n.: Biztosítástörténet, 11

13 A húszas, harmincas években a hazai biztosítottak külföldi pénznemben kötötték életbiztosításaik jelentıs hányadát (73%). A belsı infláció elleni védekezés és a gyilkos gazdasági verseny volt az oka az elsısorban dollárban kötött biztosítási ügyleteknek. A gazdasági világválság hatására azonban devalváció lépett fel, ami nálunk 40%-os árfolyameséshez vezetett. Ráadásul hazánkban az egyik legjelentısebb állománnyal rendelkezı biztosító, az osztrák Phönix is csıdbe ment, amely mintegy 50%-os díjtartalékhiányt eredményezett. A gazdasági világválság után ismét egy fellendülés volt tapasztalható, aminek a II. világháború vetett véget. A második világháború után hatalmas csapás érte a magyar biztosítási piacot, hiszen a Szovjetunió megkapta a hazánkban mőködı külföldi (német, olasz, osztrák) biztosítók részvénypakettjeit. A bankszférával együtt a biztosítás is államosításra került és megkezdte monopolisztikus munkáját az Állami Biztosító Nemzeti Vállalat. Közben megjelent egy miniszterelnöki rendelet, amely a háború elıtti aranypengıs biztosítások valorizálását ígérte, de soha nem lett beváltva ez az ígéret. Az ÁB költségvetési kapcsolatai egyre szorosabbak lettek, a biztosító a központi elosztási rendszer egyik csatornájává vált, hiszen a PM Biztosítási Fıigazgatóságaként is mőködött. Uniformizált és tipizált, de igen alacsony díjú biztosításokkal próbálta az igényeket kielégíteni, ami nagyon attraktív telítettségi adatokat eredményezett ban kezdıdött meg a biztosítás privatizálása és a külföldi tıke dinamikus beáramlása is, azonban a kétszámjegyő infláció megjelenése aggodalomra okot adó helyzetet teremtett. A díjak folyamatosan emelkedtek és a közvélemény ezt a profitéhes biztosítók számlájára írta. Egyes rétegek már nem tudták követni a díjak emelkedését. A bankszférában és a befektetési piacon bekövetkezett anomáliák és csıdök tovább rontották a biztosítás közmegítélését és bizalmatlanná tették az embereket a pénzügyi szolgáltatások iránt, pedig a biztosítási piacot a negatív helyzet elkerülte. A szolgáltatások színvonala azonban - ami alapján a lakosság képet alkot az egész piac minıségérıl - nem javult. A közmegítélés változására az utóbbi idıben a bizalom erısödése jellemzı és ez tükrözıdik az életbiztosítások számának néminemő emelkedésében is (Trunkó [1996]; Horinka- Luttenberger [2005]). A 90-es években a biztosítás értékesítésére a házalás volt a jellemzı, bárki lehetett üzletkötı. Habár az állam igyekezett valamiféle biztosítási kultúrát teremteni, de csak azt sikerült elérni, hogy az üzletkötıi munkát a lehetı legnegatívabban ítéljék meg. 12

14 Az ügyfelek kevésbé voltak kimőveltek e tekintetben, nem mindenki volt tisztában azzal, hogy a biztosítás mirıl szól. Az ismerısök kézrıl kézre adták a képviselıket, és ha az kellıen rámenıs volt, akkor sikeres tudott lenni. Ehhez még hozzájárult az a tény is, hogy az akkoriban Magyarországon megjelent unit-linked típusú biztosításokkal a nem túl szakképzett ügynökök akarva-akaratlanul félrevezették az ügyfeleket. Mivel ez a biztosítás típus szorosan összefügg a tızsde mőködésével, ha a tızsdeindexek magasan voltak, akkor magas hozamot ígértek, holott ık sem tudták garantálni, hogy ez a jövıben is így lesz. Kihasználva az ügyfelek naivitását, viszonylag könnyő pénzszerzésnek bizonyult a biztosítások értékesítése, csakhogy a képzetlen üzletkötık a biztosítótársaságok és a biztosítási piac negatív megítélését idézték elı. Ekkor még a biztosítás a szükséges rossz kategóriába tartozott as nyugdíjreform óta a biztosítás az elıtakarékoskodást is megtestesíti. Az elıgondoskodás fontos: nem a megmaradtat kell biztosításra költeni, hanem elıször önmagunkról, a jövınkrıl gondoskodni, majd ezt követıen lehet minden más fogyasztásra költeni. Ehhez paradigmaváltásra van szükség az emberek fejében. A biztosítóknak kell a másik 50%-ot e cél eléréséhez hozzátenni úgy, hogy olyan embereket képeznek és foglalkoztatnak, akik képesek megfelelni az ügyfél oldaláról érkezı elvárásoknak. Ha ez a két dolog együtt van, akkor elérhetı az az attitődváltás, ami a Nyugat-európai országokban már sokkal természetesebb. 2. ábra: Biztosítók száma Magyarországon Forrás: Dr. Trunkó Barnabás - Brokernet Big Decade [2001] 13

15 3.2. A biztosítási piac terméke Az ember egyszerre törekszik biztonságra és kockázatvállalásra, hiszen bizonyos vonatkozásban mindenki kockáztat, másrészt biztonságra vágyik és törekszik is a biztonság elérésére. Az emberi tevékenységek sora jár kockázattal, mégpedig többféle veszéllyel, illetve többféle nyerési lehetıséggel. Zoltayné ([2002], p) a Renn [1992] által kidolgozott taxonómiát alapul véve a kockázatok megközelítését az alábbiak szerint osztályozza: Technikai közelítések szerint a nemkívánatos események a berendezések vagy rendszerek meghibásodása következtében az emberre és a környezetre gyakorolt negatív fizikai kémiai biológiai hatások, [ ] ahol a kockázat nagyságát a valószínőséggel súlyozott negatív hatásokkal mérjük (Zoltayné [2002], 455.p). A technikai közelítés lényege az egyes tevékenységek kockázatának minimalizálása, tipikus számítási módszereit, modelljeit például a biztosítás szakterületén alkalmazzák. E közelítéssel szemben megfogalmazott kritikák azt emelik ki, hogy itt is érvényesül a szakértık szubjektivitása, mivel nem létezik objektív kockázatértékelés. Közgazdasági közelítések a kockázatot annak következményeivel való elégedettség elégedetlenség összefüggésében írják le és a nemkívánatos következmények várható (negatív) hasznosságaként határozzák meg. E közelítések lényege a társadalom hasznának maximalizálása, vagyis a rendelkezésre álló erıforrások leghatékonyabb elosztásával az elınyök megırzése mellett a kockázatok csökkentése. Pszichológiai közelítések bevezetik a szubjektíven elvárt kockázat fogalmát. A pszichológiai kutatások egyik irányzata azt vizsgálja, hogy hogyan befolyásolják az észlelt kockázatot az egyes kockázatos tevékenységek vagy helyzetek különbözı kontextuális sajátosságai. Szociológiai és antropológiai közelítések közös elıfeltevése, hogy a kockázatokról alkotott ítéleteket a (z elsıdleges) referenciacsoportok közvetítik. A kultúrantropológiai közelítés abból indul ki, hogy a társadalmak a kockázattal szembeni problémamegoldásként kidolgozták az intézményrendszert, valamint a kockázat kulturális reprezentációját, amelyet az intézményrendszer érdekeinek megfelelıen alakít. 14

16 Horinka Luttenberger ([2005], 24.p) szerint a biztosítás egyik feladata, hogy megteremtse anyagi téren a veszély és a biztonság optimális egyensúlyát az egyén, a társadalom és a gazdaság életében. A kockázatot ık úgy definiálták, hogy az a lehetıség, hogy a bizonytalanság kedvezıtlen, negatív következménnyel (kárral) jár. A kár tehát egy esemény pénzben kifejezett kedvezıtlen kimenetele, vagyis anyagi veszteség. Banyár ([1994], 12.p.) a fenti definíciót kiegészítette azzal, hogy a kockázat az a tendencia, hogy egy vizsgált folyamat tényleges kimenetelei különbözhetnek az elıre várt kimeneteltıl. A két definíció alapvetıen abban különbözik egymástól, hogy amíg az elsı értelmezésben szereplı kockázatot mindenki próbálja elkerülni, azaz a negatív következményekkel szemben biztonságra törekszik, addig a második értelemben vett, nyerési lehetıséget is magában rejtı kockázatot sokan keresik. Szabó Farkas [2000] megkülönböztet objektív és szubjektív kockázatokat. Az objektív kockázatok körébe sorolják a rövidtávon várható, statisztikai adatokkal alátámasztható hatásokat, míg a szubjektív kockázatok értékelése a hosszú távú döntések esetében jut fontos szerephez, amikor az ok-okozati kapcsolatokat legfeljebb csak becsülni lehet (Horinka Luttenberger [2005], p). Az alábbi szempontok szerint csoportosítják a kockázatokat: Tiszta vagy biztosítható kockázat, amikor vagy kár következik be vagy fennmarad a kiinduló állapot. Ezen belül abszolút (amikor a biztosítási esemény biztosan bekövetkezik, pl: haláleset) és relatív (amikor a biztosítási esemény nem biztos, hogy bekövetkezik, pl: viharkár) kockázatokat különböztetünk meg. Spekulációs kockázat esetében a bizonytalanság pozitív kimenetelő is lehet, tehát három esélyes: veszteség, nyereség vagy visszaáll kiinduló állapot. Aktív és passzív kockázatot különböztetünk meg a döntéshozatallal kapcsolatban: az aktív kockázat egy tudatosan vállalt kockázat, míg a passzív kockázat a döntések lehetséges velejárója (pl: környezetvédelmi). A kapcsolódó gazdasági egységek szerint a termelıi illetve a fogyasztói szféra kockázatairól beszélhetünk Az érintett személyeket tekintve lehet saját érdeket érintı vagy harmadik személy érdekét érintı kockázat. Idıhorizont tekintetében rövid-, közép-, és hosszú távú kockázatokat különíthetünk el. 15

17 Nagyságrendjük szerint beszélhetünk katasztrófakockázatról, nagykockázatról, közepes és kis kockázatról. Elıfordulási gyakoriság alapján a kockázatok lehetnek tömegesen elıforduló vagy egyedi kockázatok. A biztosításügy a fenti kockázatok közül a tiszta kockázatokkal foglalkozik, azon belül személyes, vagyoni és felelısségi kockázatokat különítünk el. A biztosítás célja, hogy a kockázatok negatív következményeit kivédje, azokat enyhítse, vagyis a biztonság megteremtésének egy módszere, egyfajta kockázatkezelési stratégia, ahol a kockázattal való szembeszállás veszélyközösségek szervezésével történik. A veszélyközösségek szervezıje a biztosító, veszélyközösség tagjai pedig a biztosítottak, akik kockázatuk átvállalásáért a biztosítónak elıre megfizetik a biztosítási díjat, amely tulajdonképpen a veszélyközösség tagsági díja. A biztosító elıre felméri a kockázat mértékét, ez alapján fıként múltbéli adatokra alapozva - megállapítja és beszedi a kockázat ellenértékét, a kockázat realizálódása esetén pedig szolgáltat (Banyár [1994]; Farkas Szabó [2003]; Horinka Luttenberger [2005]). Mindezek alapján Banyár József a következı definíciót fogalmazta meg: A biztosítás a kockázatfelosztás statisztikai módszerén alapuló pénzalapképzés a hozzájárulást fizetı veszélyközösségi tagok jövıbeni, esetleges és felmérhetı szükségleteinek a kielégítése céljából. (Banyár [1994], 21.p.) A biztosítások csoportosításának többféle lehetséges aspektusa létezik, témám szempontjából azonban csak a biztosítás tárgya szerinti felosztással foglalkozom, amely szerint léteznek személy- és vagyonbiztosítások. A személybiztosítások az egyének életével, egészségével, testi épségével szemben veszélyt jelentı kockázatok anyagi következményei ellen nyújtanak védelmet, ennek megfelelıen a személybiztosítások tovább bonthatók élet-, betegség- és balesetbiztosításokra. Az életbiztosításokon belül a szolgáltatás jellege szerint az alábbi biztosítástípusokat különböztetjük meg (Banyár [1994], , p.; Asztalos [1997], p.; Adorján et.al. [2005]): Kockázati (haláleseti) biztosítás: a biztosító kötelezettségvállalása arra, hogy a biztosított elhalálozása esetén szolgáltat, vagyis a biztosított biztosítási tartamon belüli halála esetén az elıre meghatározott biztosítási összeget a kedvezményezett részére kifizeti. Amennyiben a biztosított a tartam végén életben van, a biztosítónak nincs térítési kötelezettsége, tehát a biztosítás kifizetés nélkül megszőnik. 16

18 Elérési biztosítás: a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy ha a biztosított a biztosítási tartam lejáratakor életben van, akkor részére (vagy kedvezményezettje részére) a biztosítási összeget kifizeti. Ha a biztosított a tartam közben elhalálozik, úgy a biztosítás kifizetés nélkül megszőnik. Járadékbiztosítások: meghatározott tartam alatt befizetett díjakból (vagy egy összeg egyszeri befizetésével) feltıkésülı és meghatározott rendszerességgel kötelezı visszajuttatású biztosítás. Ezek kombinációi: - Vegyes biztosítás: az elérési és a haláleseti biztosítás kombinációja, technikailag a kettı összege. Egyesíti magában a két fı biztosítási fajtát és azok céljait: elérés esetén az öngondoskodást, halál esetén a hátramaradottakról való gondoskodást. - Nyugdíjbiztosítás: a nyugdíjbiztosítások tartama két szakaszra bontható. Az elsı szakasz a tıkegyőjtés a nyugdíjba vonulásig tart, ahol általában egy vegyes biztosítás funkcionál nagy elérési összeggel, a második szakasz a nyugdíjba vonulással kezdıdik, ahol egy járadékbiztosítás kezd mőködni. Befektetési egységhez kötött (unit linked) biztosítás: ennél a biztosítás típusnál a megtakarítási rész elkülönített, befektetett alapba kerül (emiatt mindenki csak a saját megtakarításának hozadékához juthat hozzá és a biztosítottak közti osztozkodás, újraelosztás sem jöhet létre). A unit-linked biztosítás úgy tekinthetı, mint a hagyományos (kockázati, elérési, vegyes, járadék) biztosítások általánosítása, mivel a hagyományos biztosítások sok megkötöttségét feloldva, azokat rugalmasan választhatóvá és változtathatóvá tették A pénzügyi intézményrendszer és a nyugdíj problematikája Az intézmények keretet szabnak, és iránymutatást adnak a társadalom tagjai számára a döntéseikben, a cselekvéseikben, így játszanak szerepet a gazdasági növekedésben. E keretek és a mögöttük meghúzódó intézmények hatással vannak a beruházásokra, a megtakarításokra, a technikai innovációk alkalmazására és ezáltal a versenyt inspirálhatják vagy korlátozhatják. Tehát az intézményi keretektıl függıen a beruházások nagysága, a megtakarítások mértéke különbözı lehet. Az intézmények kiemelkedı fontossággal bírnak, 17

19 ez azonban nem jelenti azt, hogy például az állam, mint intézmény meg tudná határozni a gazdasági növekedés ütemét (hiszen a beruházási és a megtakarítási döntéseket nagyrészt a vállalatok illetve a társadalom tagjai hozzák meg), csupán jó keretet képes biztosítani. Ennek egyik formája az adóterheken keresztül megnyilvánuló ösztönzı vagy éppen fékezı hatás. Ha az adóterhek magasak, akkor az túlméretezett állami tevékenységre utal, ami megnövelheti a szürkegazdaság kialakulásának valószínőségét. A szürkegazdaságban az adóelkerülés széles körben alkalmazott megnyilvánulási forma, amely egyrészrıl a legális gazdaság adóterheinek növekedését okozza, másrészrıl pedig a közmorálra gyakorol negatív hatást. Az adóelkerülés az intézményrendszerrel szemben tanúsított általános magatartást sodorja válságos helyzetbe. A gazdasági növekedés folyamatában a fejlett pénzügyi intézményrendszer kiemelkedı szerepet játszik, hiszen ezen keresztül bonyolódik le a megtakarítások begyőjtése és kihelyezése, amelynek hatékonysága kulcsszerepet tölt be a növekedési folyamatban. A pénzintézetek helyzetükbıl adódóan képesek az összegyőjtött forrásokat a pénzpiaci és tıkepiaci tranzakciók segítségével nagyobb hatékonysággal közvetíteni, mint az állam (Erdıs [2003], p) Nyugdíjrendszerek Magyarországon A nyugdíj rendszeres idıközönként, az élet végéig (élethossziglan) pénzben fizetett járadék (életjáradék) a megélhetés, az életfenntartás biztosítására. A nyugdíjra elméleti megközelítésben azért van szükség, mert elkövetkezik/elkövetkezhet az az életidıszak, amikor az ember életkorának elırehaladott volta miatt alkalmatlanná válik arra, hogy megélhetésérıl, életfenntartásáról saját munkájával, keresıtevékenységével gondoskodjon. [ ] A nyugdíj az öregkor megélhetést, életfenntartást biztosító jövedelme. (Németh Gy. [2003], 51.p) Az öregedés folyamatának sokféle gazdasági következménye van, mind a társadalom egészét, mind az egyes emberek életét tekintve. A legnagyobb, makrogazdaságilag legfontosabb intézmény azonban, amelyet ez a folyamat érint, a nyugdíjrendszer. A 1990-es években Magyarországon érvényben lévı nyugdíjrendszer felosztó-kirovó jellegő volt, amelyben az államháztartáson belül nem kerültek elkülönítésre a nyugdíjas lakosság korábbi társadalombiztosítási járulékai, ami azt jelenti, hogy az állam a nyugdíjasok nyugdíjjáradékait az aktív korú lakosság mindenkori befizetéseibıl finanszírozza. A társadalombiztosítás által fizetett nyugdíjakat az utolsó munkában töltött 18

20 évek jövedelmének százalékában határozták meg, így nem vették figyelembe egy adott nyugdíjas esetében a szolgálatban töltött évek során ténylegesen befizetett járulékok összegét. Ezáltal, valamint a maximális és minimális nyugdíj meghatározásával a rendszer alapjaiban véve a szolidaritás és nem a feltétel nélküli igazságosság elvét tükrözi. A nyugdíjrendszer 1998-as megreformálását mindazonáltal nem kifejezetten ez a probléma vetette fel, hanem közrejátszott az a tény is, hogy a társadalombiztosítás hosszú távú finanszírozhatósága megkérdıjelezıdött. A tapasztalatok szerint a fiatalok tanulóévei (amikor nem fizetnek járulékot) egyre elnyúlnak, az átlagéletkor várhatóan nıni fog és kérdéses, hogy magas munkanélküliség mellett meddig tartható fenn a viszonylag alacsony nyugdíjkorhatár. A nyugdíjas korú lakosság népességen belüli aránya egyre növekszik, ami egyben azt is jelenti, hogy az aktív korú lakosság aránya fokozatosan csökken, ennek eredményeként várhatóan folytatódik az a tendencia, hogy egyre kevesebb dolgozónak kell eltartania egyre több nyugdíjast és ez mind nagyobb terhet ró az államháztartásra, így elkerülhetetlenné vált egy többpilléres, az öngondoskodáson alapuló, ún. tıkefedezeti nyugdíjrendszer bevezetése. A többpilléres tıkefedezeti rendszer elsı pillére továbbra is a társadalombiztosításból származó öregségi nyugdíj, a második pillért a magánnyugdíjpénztárak jelentik, a harmadik pillért pedig az egyéni gondoskodás adja. A magánnyugdíjpénztári tagdíjat a mindenkori bruttó bér, a járadék mértékét pedig a felhalmozási idıszak alatti befizetések összege és a pénztárak által realizált hozam határozza meg. A magánnyugdíjpénztári megtakarítás nem jelent többletkiadást, csak átcsoportosítást: nyugdíjbiztosításként kötelezıen fizetendı járulék egy része magánnyugdíjpénztári tagdíj, a fennmaradó része pedig az állami társadalombiztosításba kerül. Ilyen módon a munkabérbıl levont, és az évek alatt felhalmozott tagdíj a nyugdíjcélú megtakarítás alapja. A pénztár a tag befizetéseit befekteti, a befektetések hozamait pedig a tag egyéni számláján jóváírja, így valósítva meg a tıkefedezeti elven való mőködést. 1 Az egyéni gondoskodási pillér alapvetıen két megtakarítási formát takar: az önkéntes nyugdíjpénztári rendszert és a nyugdíjcélú biztosítások rendszerét. E pillér ahogy a neve is mutatja önkéntes alapon mőködik, tehát az önkéntes nyugdíjpénztárba történı belépésrıl illetve nyugdíjcélú biztosítás kötésérıl az egyén szabadon dönthet. 2 1 A dolgozat véglegesítésének fázisában a magyar nyugdíjrendszer további átalakítása van folyamatban, amelynek jelenlegi státuszára és tervezett végeredményére nem térek ki e dolgozat keretei között

Fogyasztói magatartás tényezıi a hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben, különös tekintettel az életbiztosításokra

Fogyasztói magatartás tényezıi a hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben, különös tekintettel az életbiztosításokra Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Németh Ildikó Okleveles közgazdász Fogyasztói magatartás tényezıi a hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben,

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

AZ ÉLETSTÍLUS ÉS A PÉNZZEL KAPCSOLATOS BEÁLLÍTÓDÁS

AZ ÉLETSTÍLUS ÉS A PÉNZZEL KAPCSOLATOS BEÁLLÍTÓDÁS 237 AZ ÉLETSTÍLUS ÉS A PÉNZZEL KAPCSOLATOS BEÁLLÍTÓDÁS SZEREPE A HOSSZÚ TÁVÚ, BEFEKTETÉS TÍPUSÚ VÁSÁRLÁSOKBAN Németh Ildikó - Veres Zoltán - Kuba Péter 1. Bevezetés A fogyasztás új megközelítése az elmúlt

Részletesebben

A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben

A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Németh Ildikó Okleveles közgazdász A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés X.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat

NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés X.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat Az Ön eddigi életpályája, jelenlegi foglalkoztatottságának paraméterei és a szakemberek által a

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

1. oldal, összesen: /1997. (X. 6.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: /1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 5 A jogszabály mai napon hatályos állapota 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról,

Részletesebben

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Relax nyugdíjbiztosítás Az Aegon Relax nyugdíjbiztosítással megalapozhatja kiegyensúlyozott, nyugodt jövőjét!

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje...

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje... Pannónia Nyugdíj Kötvény Éppen itt az ideje... Jól megérdemelt nyugdíjas évek Képes lesz gondoskodni megélhetéséről nyugdíjas korában? Ez a kérdés valamennyiünket érint, hiszen ki ne szeretne kényelmes

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ. A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályokról TÁJÉKOZTATÓ A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályokról Tartalomjegyzék JOGI NYILATKOZAT...3 I. ADÓJOGI VONATKOZÁSOK...4 II. VARIÁCIÓK CÉGES

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató Egyesült Siker Alapok Befektetési okhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt élet és/vagy nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit linked típusú) biztosítások

Részletesebben

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017 Öngondoskodás kutatás Allianz Hungária Zrt. 2017 Tartalom 1 Összefoglaló 2 Kilátások és bizalom a piaci szereplőkben 3 Öngondoskodás tervezése 4 Öngondoskodás kezdete 5 Nyugdíjas évek 2 Összefoglaló A

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. ADÓHÍREK Nyugdíj rendszert érintı változások Ennek a hónapnak a meghatározó kérdése, hogy a nyugdíjpénztári rendszer átalakítása miatt hogyan döntenek az érintettek. A magánnyugdíj

Részletesebben

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk! UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA

A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA Hetesi Erzsébet, SZTE-GTK Üzleti Tudományok Intézete A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére TUDOMÁNYNAPI KONFERENCIA 2012. november 20.

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2010. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A kötet témái Attitődök a korrupcióról a jövı gazdasági szakembereinek szegmensében

Részletesebben

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) életbiztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?)

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) A nyugdíjhiány mértéke Európában és Magyarországon Bartók János elnök-vezérigazgató Demográfiai szökőár Európában Időskorúak aránya az egyes országokban 200 8

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Székház, Felolvasóterem 2012. november 20. Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A közgazdask zgazdaságtan gtan részei: r Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Életpálya szakaszok. Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor. 0-6 - - Bankbetét, állampapír

Életpálya szakaszok. Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor. 0-6 - - Bankbetét, állampapír Pénzügyi tervezés Életpálya szakaszok Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor 0-6 - - Bankbetét, állampapír Iskoláskor 7-18 - - Bankbetét Fiatal felnőtt Fiatal

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

A HITEL SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁSBAN

A HITEL SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁSBAN A HITEL SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁSBAN DR. LADOS MIHÁLY Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék S z é c h e n y i I s t v á n E

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra 08-8-1486/2012 Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra Amely létrejött egyrészrıl Pannon Hıerımő Zrt. székhelye: 7630 Pécs, Edison u. 1. adószáma: 10740013-2-02 mint a közérdekő kötelezettségvállalást

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj)

Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj) MAT Altenburger Gyula Szimpózium zium Nyugdíj-szekci szekció 2010. május m 13. Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj) Fehér Csaba Kovács Erzsébet 1 -A A paradigma leírása -A A paradigma háttereh

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS pilot project N MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS 2007. FEBRUÁR The project is supported by the European Union EUROPEAN COMISSION The HUNGARIAN MICROFINENCE NETWORK is member of the

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Szabó Dorottya. Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Szabó Dorottya. Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály A piacok helyzete és s lehetıségei a hazai élelmiszerellátási si láncbanl Szabó Dorottya Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály A válság hatás a kiskereskedelemre, Szent István Egyetem,

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás

Kockázatkezelés és biztosítás Kockázatkezelés és biztosítás Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető Pénzügy Intézeti Tanszék Fő témakörök 1. Biztosítás fogalma 2. A biztosítási rendszer alapintézményei és a

Részletesebben

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján Kiskegyed Otthona A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. szeptemberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. szeptemberében

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ

A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2010. október 25. A mai helyzet.. Öngondoskodás Magyarország lakossága évről-évre öregszik, csökken az aktív keresők aránya

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben