A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben"

Átírás

1 Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Németh Ildikó Okleveles közgazdász A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben Doktori értekezés Konzulens: Dr. habil. Veres Zoltán CSc Gyır január

2 Tartalomjegyzék ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE BEVEZETÉS PROBLÉMAFELVETÉS A VIZSGÁLT PIAC KARAKTERISZTIKUS ELEMEI BIZTOSÍTÁSTÖRTÉNET A BIZTOSÍTÁSI PIAC TERMÉKE A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS A NYUGDÍJ PROBLEMATIKÁJA Nyugdíjrendszerek Magyarországon A magyar öngondoskodás sajátosságai A nyugdíj biztosítása, biztosíthatósága A BIZTOSÍTÁS, MINT SZOLGÁLTATÁS A szolgáltatások jellemzıi és a szolgáltatásmarketing sajátosságai Minıség a szolgáltatásokban FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ASPEKTUSOK AZ ÜGYFELEK MARKETING JELLEMZİI Az ügyfelek vásárlási döntési szakaszai Kulturális jellemzık Társadalmi jellemzık Személyes jellemzık Pszichológiai jellemzık KOCKÁZAT-KOMMUNIKÁCIÓ A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS TRENDJEI Megváltozott fogyasztói szokások Az adósságok szerepe életünkben Trendek és ellentrendek A fogyasztói magatartás trendek és a nyugdíj célú életbiztosítások HIPOTÉZISEK A KUTATÁSI MODELL ÉS ELİZMÉNYEI: A KUTATÁSI MODELLT MEGALAPOZÓ BIZTOSÍTÁSI AKTIVITÁSI TENDENCIÁK FELTÁRÁSA A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK KÖZMEGÍTÉLÉS-ALAKÍTÓ KÉPESSÉGÉRE VONATKOZÓ ÜGYFÉL-BEÁLLÍTÓDÁSOK VIZSGÁLATA A minta leírása A kérdıív bemutatása

3 Az adatfelvétel A vizsgálat eredményei CSALÁDI VISZONYOK ÉS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS VÁLTOZÓK SZEREPE EGYES BIZTOSÍTÁSI TERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁBAN A TGI adatbázis célzott másodelemzésének eredményei AZ EREDMÉNYEK ÁLTAL KIRAJZOLÓDOTT MODELL BEMUTATÁSA A KUTATÁSI MODELLT ALÁTÁMASZTÓ KUTATÁSOK AZ ELİKUTATÁS MÁSODELEMZÉSE Az elıkutatás másodelemzésének eredményei KVANTITATÍV KUTATÁS A kutatás módszertana Hipotézisek A kutatás és az adatfeldolgozás módszere Kutatási eredmények A modulátor változók csoportosítása SZAKÉRTİI PANEL VIZSGÁLAT DELPHI MÓDSZERREL Definíció és történeti háttér A Delphi módszer alapjai, jellemzıi A Delphi folyamat Adatelemzés A Delphi kutatás elsı fordulójának eredményei A Delphi kutatás második fordulójának eredményei A Delphi kutatás harmadik fordulójának eredményei ÖSSZEGZÉS ÉS AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE KUTATÁSI ÖSSZEGZÉS AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE KÖVETKEZTETÉSEK A KUTATÁS ÚJSZERŐSÉGEI, KORLÁTAI, TOVÁBBFEJLESZTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI LEHETİSÉGEK A KUTATÁS ÚJ ÉS ÚJSZERŐ EREDMÉNYEI A KUTATÁS KORLÁTAI ÉS TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSI LEHETİSÉGEI IRODALOMJEGYZÉK A TÉMÁBAN MEGJELENT SAJÁT PUBLIKÁCIÓK MELLÉKLETEK

4 Ábrák jegyzéke 1. ábra: Az értekezés felépítése ábra: Biztosítók száma Magyarországon ábra: Az igény kielégítési folyamat minısítése ábra: A szolgáltatásminıség modellje ábra: Tulajdonság alapú szolgáltatásminıség modell ábra: A fogyasztói vásárlási döntés folyamata ábra: A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezık ábra: A szolgáltatást nyújtóval szembeni vásárlói bizalom modell ábra: Az egyes biztosítástípusok piaci igényének vevıi megítélése ábra: A biztosítási igények felmerülésére ható tényezık ábra: A biztosítótársaságok közti döntés szempontjai ábra: A magyarázatok a biztosítási szerzıdéskötésre történı hatásával való egyetértés ábra: Az ügynökökkel szemben megnyilvánuló érzelmekkel való egyetértés ábra: A biztosításválasztás általános modellje ábra: Az ügynökökkel szemben megnyilvánuló érzelmekkel való egyetértés (K-medián klaszteranalízis során nyert dendogram) ábra: A hitelek preferálása a hosszú távú megtakarítások diszpreferenciájával párosul ábra: A díjtartalékos életbiztosítások az adósságkezelés prevenciós eszközei ábra: A családi állapot jellemzıen befolyásolja a biztosításkötési hajlandóságot ábra: Az öngondoskodás és a másokról való gondoskodás szerepe az életvitelben meghatározza a nyugdíjcélú életbiztosítások vásárlását ábra: A hosszú távú befektetési formák preferálása és a nyugdíjcélú életbiztosítással való rendelkezés között párhuzam vonható, mert rendszeres és célzott megtakarítási forma ábra: Az Interneten a biztosításokkal kapcsolatos információk megfelelı minıségőek, könnyen érthetık, magyarázatot nem igényelnek ábra: A személyre szabott szolgáltatások igénylése determinálja, hogy az ember rendelkezik-e nyugdíjcélú életbiztosítással ábra: A megtakarítási hajlandóság a díjtartalékos életbiztosítás vásárlási hajlandóságát feltételezi ábra: A kockázat érzékelése az életünkben elıirányozza a megtakarításaink biztosításon keresztüli megvalósítását ábra: A családi állapot (házas nem házas; gyermekes gyermektelen) jellemzıen befolyásolja a biztosításkötési hajlandóságot

5 26. ábra: A rohanás és a teljesítménykényszer háttérbe szorítja a nyugdíjcélú életbiztosítások aktualitásának érzékelését ábra: A sikeres üzletkötınek elsısorban kiemelkedı szaktudással és kapcsolatteremtı képességgel kell rendelkeznie ábra: A hosszú távú befektetési formák preferálása párhuzamba állítható a nyugdíjcélú életbiztosítás birtoklásával, mert nyugdíjas évekbeli életminıség megırzést tesz lehetıvé ábra: Az egyes biztosítástípusokkal kapcsolatos információk, magyarázatok megfelelı mennyisége hozzájárul egy racionális vásárlási döntés meghozatalához ábra: A személyre szabott szolgáltatások igénylése determinálja, hogy az ember rendelkezik-e nyugdíjcélú életbiztosítással

6 Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: A szakemberek és a laikusok kockázatészlelésének eltérı szempontjai táblázat: A szakértı és laikus vélemények eltérései táblázat: A kérdıív tartalma és struktúrája táblázat: A biztosítással kapcsolatos fogalomtársítások táblázat: Az ügyfelek egyetértésének korrelációs együtthatói az Internet szerepérıl táblázat: Biztosítottság összefüggései a családi állapottal és a gyermekek számával táblázat: Biztosítottság összefüggései a gyermekek életkorával táblázat: Hitelkártyával többet költök, mint egyébként táblázat: Az értékpapírok és részvények birtoklása túl kockázatos befektetés számomra táblázat: Fontos, hogy mindenre be legyen az ember biztosítva táblázat: Még az adósság gondolatától is irtózom táblázat: Szeretnék pénzt megtakarítani, de nehéznek találom táblázat: Nem tudok takarékoskodni táblázat: Hajlamos vagyok a gondolkodás nélküli pénzköltésre táblázat: Elıvigyázatosabban kezelem a pénzt, mint régebben tettem táblázat: A TGI másodelemzés összegzése táblázat: A Spearman-féle korrelációs együttható kiszámítása táblázat: A kérdıív kérdéscsoportjai táblázat: A h1b hipotézis igazolását megalapozó statisztikai adatok táblázat: A h2a és a h2b hipotéziseket igazoló statisztikai adatok táblázat: A h5 hipotézist igazoló statisztikai adatok táblázat: A h6 hipotézis beigazolódott összefüggéseinek statisztikai adatai táblázat: A kérdıívben felsorolt soft és kvantifikálható paraméterek táblázat: A modulátor változók csoportosítása táblázat: A szakértıi panel összetételére vonatkozó adatok táblázat: Az önérvényesítés fontossága elıirányozza, hogy az adott egyén az életbiztosítástól eltérı forrásból kívánja megvalósítani a nyugdíjas éveik finanszírozását táblázat: A hitelek preferálása a hosszú távú megtakarítások (nyugdíjcélú életbiztosítások) diszpreferenciájával párosul táblázat: A hosszú távú befektetési formák preferálása és a nyugdíjcélú életbiztosítással való rendelkezés között párhuzam vonható, mert rendszeres és célzott megtakarítási forma

7 1. Bevezetés A biztosítást az 1928-ban kiadott Társadalmi lexikon a következıképpen definiálta: Szerencseszerzıdés, amelyben az egyik fél (biztosított) föltétlenül teljesít, a másik fél csak a biztosítási esemény bekövetkezése esetén (biztosító). Ez a definíció sajátos tendenciára hívja fel a figyelmet. Nem egyértelmően pozitív véleményt sugároz és sajnálatos módon ez nem változott azóta sem számottevıen. A biztosítás lelke a bizalom, és a marketing is erre próbál építeni ebben az üzletágban. Minden biztosító úgy formálja imázsát, hogy közben építeni és erısíteni tudja az ügyfelek bizalmát mind a biztosítás intézményének, mind pedig a biztosítótársaság irányában. Ennek ellenére az ügyfelek általában bizalmatlanok a biztosítókkal vagy azok ügynökeivel, tanácsadóival szemben, sıt gyakorta kockázatosnak tartják egy-egy biztosítás megvásárlását, kiváltképp, ha az hosszú távú elkötelezettséget jelent a számukra. Az ügyfelek alábecsülik kockázataikat, ezáltal biztosítási igényeiket, adott élethelyzetük meghatározza biztosítási preferenciáikat, laikusként más szemszögbıl tekintenek e pénzügyi szolgáltatásra, mint a biztosítási szakemberek, a biztosítási tanácsadás során kialakuló interperszonális kapcsolatok pedig döntıen befolyásolják e szolgáltatás igénybevételét. Ezért a biztosítási marketing összetett problémakört ölel fel. A téma iránti elkötelezıdésem már az egyetemi évek alatt kialakult, ahol közgazdászként, pénzügy-biztosítás szakirányon a biztosítási témakörhöz kapcsolódóan rendkívül sok ismeretanyaggal találkoztam, ami megalapozta szakmai érdeklıdésemet. A szakmaiság mellett a biztosítások emberi oldalával munkám során ismerkedtem meg, kezdetben biztosítási üzletkötıként, majd marketing vezetıként. Kutatásaim során egyre több tényezı arra engedett következtetni, hogy bármilyen okból kifolyólag is, de az ügyfelek és a biztosítók különbözı nézıpontból ítélik meg a biztosítást és a biztosítás intézményrendszerét, nem is beszélve az egyéni szintő biztosítási igények megoldásáról. Természetesen a kutatásaimnak nem célja a különbözı látásmódból adódó problémák, adott esetben konfliktushelyzetek elmélyítése és további problémák generálása, célja viszont mindenképpen, hogy rávilágítsak arra, hogy egy fogyasztó szolgáltató viszonyban, ahol speciálisan hosszútávra szóló fogyasztói döntések születnek és ahol ráadásul a szolgáltatást megtestesítı termék bonyolult matematikai statisztikai (aktuáriusi) módszereken alapul, fontos ismerni azokat a tényezıket, amelyek meghatározzák és befolyásolják az ügyfelek fogyasztói magatartását. 6

8 Tekintve, hogy ma tudományos értelemben kevesen foglakoznak a biztosításokkal (a szakirodalomban is inkább csak az egyszerőbb, online értékesíthetı módozatok problematikájára találunk példát), másrészrıl pedig a fogyasztói magatartás és a szolgáltatásmarketing szempontjából is a biztosítás egy különleges áru -nak tekinthetı, fontosnak tartom, hogy a dolgozatban rendszerezve mutassam be a magyar tudományos közéletnek az ismereteimet és felhívjam a figyelmet e problémakör társadalmi, gazdasági vetületeire. A mőhelyvita javaslatait szem elıtt tartva olyan munka elkészítésére törekedtem, amely a lehetıségekhez képest a fogyasztói magatartás legtöbb aspektusának figyelembevételével egy olyan modellt alkot és igazol, ami a késıbbiek során nem csupán a biztosítási szektorban, de más hosszú távú döntést igénylı szolgáltatásnál is tesztelhetı, esetleg alkalmazható lesz. A modellhez kapcsolódó négy kutatás során a modell egyes elemeire vonatkozó vizsgálatokat végeztem, amelyek célja a kutatás típusától függetlenül és a mintanagyság korlátainak szem elıtt tartásával a megfogalmazott hipotézisek igazolása vagy éppen elvetése. E disszertáció ugyan önálló munka, mégis sokan segítettek, támogattak az elkészítésében. Elsısorban szeretném megköszönni Dr. Veres Zoltánnak, hogy mellettem állt és ıszintén támogatott, nem csupán szakmailag, de emberileg is. Köszönöm a tanácsait, ötleteit, biztatását, kritikáit, de leginkább azt, hogy mindvégig bízott bennem és abban, hogy ez a dolgozat elkészül. Köszönettel tartozom Dr. Józsa Lászlónak, aki az egyetemi és a doktori tanulmányaim alatt egyengette utamat és a megfelelı idıben mindig tanácsokat és biztatást kaptam tıle. Egyúttal köszönöm a dolgozat mőhelyvitáján résztvevıknek a felmerült gondolatokat, tanácsokat, észrevételeket, az elıopponensek alapos szakértıi véleményeit, javaslatait, amelyek hozzájárultak dolgozatom jobbá tételéhez. Szeretném megköszönni a munkahelyem vezetıségének és kollégáimnak, hogy megértéssel és türelemmel fogadták e dolgozat elkészülésének idıbeli elfoglaltságait. Köszönöm a szakértıi kutatásban résztvevı biztosítási értékesítési vezetıknek, hogy - egyébként is - kevés szabadidejükbıl kitartóan áldoztak arra, hogy a napi szakmai problémákat tudományos keretek között is megvizsgálhassuk. Legnagyobb köszönettel tartozom családomnak, akik nem csupán mint szülık és testvér hittek abban, hogy e disszertáció megszületik, de rengeteget tettek értem és építı javaslataikkal támogatták az értekezés elkészülését. 7

9 2. Problémafelvetés A marketing alapvetı szemlélete, hogy az ügyféligényeket helyezi a tevékenység középpontjába. A biztosítás, mint szolgáltatás elvégzése akkor lesz sikeres, ha a biztosítónak pontos ismeretei vannak a biztosítási igényekrıl, a potenciális ügyfelek értékeirıl, céljairól, az ügyfélnek pedig a biztosítási szolgáltatásról és arról, hogy az igényeinek megfelelı problémamegoldást kapta. A biztosítási marketing az élesedı verseny miatt anyagi-pénzügyi okokból is fontos az egyes biztosítótársaságok számára, ugyanakkor a fogyasztók felé az elfogadás elısegítése, növelése a cél. A biztosítás egy olyan pénzügyi szolgáltatás, ahol az ügyfél a befizetett díj ellenében kockázatvállalást, biztonsági garanciát és kár esetére fizetési ígéretet kap. Tehát a biztosítás absztrakt természető jószág és - mint a szolgáltatásokat általában - nem megfoghatóság jellemzi. A biztosítási szerzıdés megkötésekor az ügyfél a díj folyamatos fizetésére, a biztosító pedig a kockázat átvállalására vállal kötelezettséget. Az ügyfél azonban díjfizetéskor semmiféle érzékelhetı ellenértéket nem kap közvetlenül a pénzéért cserébe, ezért a "termék" értékesítése elıtt a vevı számára kellı és közérthetı magyarázattal, információval kell szolgálni. Az életbiztosításra is igazak a fenti megállapítások, azonban szükséges kiemelni, hogy az általánosságban megfogalmazott biztosításokhoz képest (amely tartalmazza mind a vagyon-, mind a személybiztosításokat, ezen belül pedig az életbiztosításokat), az életbiztosítások tipikusan hosszú távú szolgáltatások, amely esetben a szerzıdés a díjfizetési idıszakban - ami lehet akár a teljes tartam is alvó fázisban van, majd lejáratkor vagy kockázati esemény bekövetkeztekor történik meg a biztosító részérıl a kifizetési szolgáltatás. A biztosítás (ezen belül az életbiztosítás) a szolgáltatások körében is különleges paraméterekkel rendelkezik, így a vásárlási döntési folyamatban felerısödik e tulajdonságok szerepe. Célom ezért, hogy elhelyezzem a biztosítást, mint szolgáltatást a hosszútávra szóló szolgáltatás-vásárlási döntések kérdéskörében. Szintén a biztosítás különleges áru mivolta indokolja, hogy feltérképezzem a biztosítások speciális fogyasztói magatartás aspektusait és megvizsgáljam, melyek azok a tényezık, amelyek az egyének biztosításokkal szembeni beállítódásában, illetve biztosítás-választási folyamatában szerepet játszhatnak. Az ügyféligényekre ható, és a vásárlási folyamatot meghatározó vagy befolyásoló tényezık feltárásával lehetıvé válhat egy olyan szempontrendszer felállítása, amely a 8

10 hosszú távú szolgáltatástípus-választást írja le. Ennek megfelelıen a dolgozatom célkitőzései között szerepel egy olyan modell megalkotása, amely összefoglalja mindazokat a tényezıket, amelyek hatással vannak a biztosítástípus választásra. A szolgáltatások esetében lényegesen felértékelıdik, sıt esetenként szinte kizárólagos meghatározóvá válik a szolgáltatás értékesítıjének a szerepe. Bár a szolgáltatások nem fizikai természetükbıl adódóan nem tárgyiasulnak, mégis tárgyiasíthatók. A biztosítás ebben a tekintetben a biztosítási szerzıdés formájában materializálódik, így az ügyfél a szolgáltatásra vonatkozó ígéret tárgyi hordozóját vásárolja meg. Éppen ezért az elosztási folyamatba közvetítık is bekapcsolhatók. A biztosítások értékesítésére a biztosítótársaságok többnyire egyszintő (termelı közvetítı fogyasztó) értékesítési csatornát alakítottak ki (Kotler Keller [2006], 617.p). A közvetítı az, aki az ügyfél szemében megtestesíti a szolgáltatót, ı az, aki felméri az igényeket, az információkat nyújtja, és ha a vevı számára a lényeg túl bonyolult vagy érthetetlen, a vásárlást igen kockázatosnak tartja, úgy el is állhat tıle. Fontos kérdés lehet, hogy a szolgáltató (közvetítı) igénybevevı esetlegesen eltérı látásmódjából eredeztethetı-e a biztosítások megítélése, fogyasztásuk elterjedtsége? A biztosítások piaca tág szolgáltatási kört ölel fel, amely magában foglalja a vagyonnal és az élettel kapcsolatos kockázatok áthárításának lehetıségeit egyaránt (lásd 3.2. fejezet, 16. oldal). A biztosítási konstrukciók bonyolultságának mértéke teszi indokolttá a személyességet (vagyis egy összetettebb életbiztosítási termék értékesítési folyamata inkább igényli a közvetítıi szerepet, mint egy egyszerőbb vagyonbiztosítási terméké), ugyanakkor a komplexebb termékek rejtik magukban a legtöbb, a biztosítási igények adekvát lefedésére vonatkozó kockázatot. Ezért a dolgozat kutatásainak elırehaladtával indokoltnak látszik a vizsgálatokban a termékkör szőkítése, egyúttal a szofisztikáltabb termékek elıtérbe helyezése (kérdıíves elıkutatás biztosítás; TGI másodelemzés személybiztosítás; kvantitatív kutatás nyugdíjcélú életbiztosítás). Továbbá makrogazdasági szinten a nyugdíjrendszer problematikája és az öngondoskodás szükségessége megalapozza a vizsgálati fókusz ebbe az irányba történı eltolódását. Így jutunk el az általános biztosítással kapcsolatos vélekedésektıl a nyugdíjcélú életbiztosításokra vonatkozó fogyasztói magatartás vizsgálatáig. Dolgozatom fı célja tehát, hogy a fogyasztói magatartás tényezıi között keresse arra a választ, hogy e faktorok hogyan befolyásolják az ügyfelek biztosítás-választási 9

11 magatartását, és hogy a szolgáltató igénybevevı viszonylatban fennállnak-e ezen tényezık tekintetében olyan látásmódbeli különbségek, amelyek a biztosításokkal szembeni általános vélekedésekre hatnak. A disszertáció elsı részében a biztosítási piac karakterisztikus elemeit ismerhetjük meg, ahol a biztosítás megítélésének alakulását a történelem egyes korszakain követhetjük nyomon, majd ezt követıen bemutatom a biztosítási piac termékét, foglalkozom a nyugdíjrendszer problematikájával (amibe beletartozik a hosszú távú megtakarítások szerepköre is) és megvizsgálom a biztosítás szolgáltatási sajátosságait is. A fogyasztói magatartás irodalmi hátterére építve ismertetem a biztosítási ügyfelek marketing jellemzıit, amelyben kiemelt szerepet kap a kockázat megközelítéseinek beillesztése a fogyasztói magatartás jól ismert aspektusaiba. Kitérek a fogyasztói magatartás új irányaira, a megváltozott fogyasztói szokások, a trendek és ellentrendek szerepére. A dolgozat második nagy egysége a kutatási modellt megalapozó vizsgálatokat mutatja be: a személyes kapcsolatok közmegítélés-alakító képességére vonatkozó ügyfélbeállítódás kérdıíves vizsgálatát és annak eredményeit, valamint a TGI adatbázis célzott másodelemzésének eredményeit, amely a családi viszonyok, a kockázati személyiség, a jövedelmi helyzet és a pénzzel kapcsolatos beállítódás szerepét vizsgálta a biztosítási termékek vásárlásában. E fenti két kutatás szolgál a modell elızményeként, ezek eredményei kirajzolják a biztosítástípus választás objektív és szubjektív feltételrendszerét. A dolgozat harmadik részében a modell alátámasztására további kvantitatív kutatás készült, amelynek fókuszába az életstílus-változók, további a pénzzel kapcsolatos beállítódás-változók, valamint a vásárlói attitődök kerültek. Az ügyféloldali vizsgálatok eredményei közül pedig a legmarkánsabbakat biztosítás-értékesítési vezetıkkel szembesítettem egy Delphi módszeres szakértıi panelvizsgálat keretében, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nem mentes a benne dolgozók szakmai sztereotípiáitól. 1. ábra: Az értekezés felépítése Forráskutatás A kutatási modell elızményei: Kérdıíves vizsgálat (2004) TGI másodelemzés (2005) MODELL A modell alátámasztására irányuló kutatás: Kvantitatív kutatás (2006) Postkvantitatív kvalitatív kutatás: Szakértıi Delphi interjú ( ) 10

12 3. A vizsgált piac karakterisztikus elemei 3.1. Biztosítástörténet A magyar biztosítási piac, intézményrendszer alakulásának története egyben fémjelzi a biztosítások megítélésének és a biztosítási kultúra (ki)alakulását is. A magyar történelem különbözı korszakaiban a társadalmi, gazdasági viszonyok sajátosságai rányomták bélyegüket e pénzügyi területre és ezáltal az emberek biztosításokkal szembeni attitődjére is. A biztosítás alapgondolata már a nagyon kezdetleges társadalmi formákban is fellelhetı. A természet rákényszeríttette az embert, hogy a közösség tagjait hasonló módon fenyegetı veszélyek következményei ellen összefogással védekezzenek. Ennek alapját az képzi, hogy nem ismerjük a jövıt, cselekedeteink jövıbeli hatását, így a jövı bizonytalanságai ellen közösen kell védekezni, vagyis a biztosítás vezéreszméje az emberi szolidaritáson alapuló kockázatviselés. A Magyar biztosításügy elsı csiráit már a XIV. század elején megtaláljuk. Céhek, szakmai érdekvédelmen alapuló csoportosulások alakultak ki, amelyekben tagdíjakat szedtek egymás megsegítésére, keresıképtelenség idejére, temetkezési segélyre, özvegyek, árvák támogatására, stb. A XVIII. század közepén már biztosításszerő tömörülések alakultak, jobbára segélypénztárak (ún. tőzpénztárak) és segélyegyletek formájában. A XIX. század elején az ország gazdasági elmaradottsága következtében a biztosításügy csak lassan fejlıdött és nagyobb méreteket nem öltött. Hazánkban elsıként két osztrák biztosító intézet kezdte meg mőködését, Magyarországon a biztosítás terjesztését. A legjelentısebb volt a Triesti Általános Biztosító Társulat, amely 1832-tıl mőködött, és csak egy-egy szőkebb biztosítási szükséglet kielégítésére vállalkozott ben alakult meg az Elsı Magyar Általános Biztosító Társaság. E társaság sokáig fontos szerepet játszott hazánkban és jelentıs fordulópontot jelentett a magyar biztosításügy történetében. Az elsı világháború után a területi veszteségek és az emberáldozatok egyaránt megrázták az országot és a biztosítási piacot is mind a vagyon, mind az életbiztosítások tekintetében ben valamennyi biztosítóintézet részvételével megalakult a Biztosító Intézetek Országos Szövetsége, amelyhez több mint 60 biztosítótársaság csatlakozott (S.n.: Biztosítástörténet, 11

13 A húszas, harmincas években a hazai biztosítottak külföldi pénznemben kötötték életbiztosításaik jelentıs hányadát (73%). A belsı infláció elleni védekezés és a gyilkos gazdasági verseny volt az oka az elsısorban dollárban kötött biztosítási ügyleteknek. A gazdasági világválság hatására azonban devalváció lépett fel, ami nálunk 40%-os árfolyameséshez vezetett. Ráadásul hazánkban az egyik legjelentısebb állománnyal rendelkezı biztosító, az osztrák Phönix is csıdbe ment, amely mintegy 50%-os díjtartalékhiányt eredményezett. A gazdasági világválság után ismét egy fellendülés volt tapasztalható, aminek a II. világháború vetett véget. A második világháború után hatalmas csapás érte a magyar biztosítási piacot, hiszen a Szovjetunió megkapta a hazánkban mőködı külföldi (német, olasz, osztrák) biztosítók részvénypakettjeit. A bankszférával együtt a biztosítás is államosításra került és megkezdte monopolisztikus munkáját az Állami Biztosító Nemzeti Vállalat. Közben megjelent egy miniszterelnöki rendelet, amely a háború elıtti aranypengıs biztosítások valorizálását ígérte, de soha nem lett beváltva ez az ígéret. Az ÁB költségvetési kapcsolatai egyre szorosabbak lettek, a biztosító a központi elosztási rendszer egyik csatornájává vált, hiszen a PM Biztosítási Fıigazgatóságaként is mőködött. Uniformizált és tipizált, de igen alacsony díjú biztosításokkal próbálta az igényeket kielégíteni, ami nagyon attraktív telítettségi adatokat eredményezett ban kezdıdött meg a biztosítás privatizálása és a külföldi tıke dinamikus beáramlása is, azonban a kétszámjegyő infláció megjelenése aggodalomra okot adó helyzetet teremtett. A díjak folyamatosan emelkedtek és a közvélemény ezt a profitéhes biztosítók számlájára írta. Egyes rétegek már nem tudták követni a díjak emelkedését. A bankszférában és a befektetési piacon bekövetkezett anomáliák és csıdök tovább rontották a biztosítás közmegítélését és bizalmatlanná tették az embereket a pénzügyi szolgáltatások iránt, pedig a biztosítási piacot a negatív helyzet elkerülte. A szolgáltatások színvonala azonban - ami alapján a lakosság képet alkot az egész piac minıségérıl - nem javult. A közmegítélés változására az utóbbi idıben a bizalom erısödése jellemzı és ez tükrözıdik az életbiztosítások számának néminemő emelkedésében is (Trunkó [1996]; Horinka- Luttenberger [2005]). A 90-es években a biztosítás értékesítésére a házalás volt a jellemzı, bárki lehetett üzletkötı. Habár az állam igyekezett valamiféle biztosítási kultúrát teremteni, de csak azt sikerült elérni, hogy az üzletkötıi munkát a lehetı legnegatívabban ítéljék meg. 12

14 Az ügyfelek kevésbé voltak kimőveltek e tekintetben, nem mindenki volt tisztában azzal, hogy a biztosítás mirıl szól. Az ismerısök kézrıl kézre adták a képviselıket, és ha az kellıen rámenıs volt, akkor sikeres tudott lenni. Ehhez még hozzájárult az a tény is, hogy az akkoriban Magyarországon megjelent unit-linked típusú biztosításokkal a nem túl szakképzett ügynökök akarva-akaratlanul félrevezették az ügyfeleket. Mivel ez a biztosítás típus szorosan összefügg a tızsde mőködésével, ha a tızsdeindexek magasan voltak, akkor magas hozamot ígértek, holott ık sem tudták garantálni, hogy ez a jövıben is így lesz. Kihasználva az ügyfelek naivitását, viszonylag könnyő pénzszerzésnek bizonyult a biztosítások értékesítése, csakhogy a képzetlen üzletkötık a biztosítótársaságok és a biztosítási piac negatív megítélését idézték elı. Ekkor még a biztosítás a szükséges rossz kategóriába tartozott as nyugdíjreform óta a biztosítás az elıtakarékoskodást is megtestesíti. Az elıgondoskodás fontos: nem a megmaradtat kell biztosításra költeni, hanem elıször önmagunkról, a jövınkrıl gondoskodni, majd ezt követıen lehet minden más fogyasztásra költeni. Ehhez paradigmaváltásra van szükség az emberek fejében. A biztosítóknak kell a másik 50%-ot e cél eléréséhez hozzátenni úgy, hogy olyan embereket képeznek és foglalkoztatnak, akik képesek megfelelni az ügyfél oldaláról érkezı elvárásoknak. Ha ez a két dolog együtt van, akkor elérhetı az az attitődváltás, ami a Nyugat-európai országokban már sokkal természetesebb. 2. ábra: Biztosítók száma Magyarországon Forrás: Dr. Trunkó Barnabás - Brokernet Big Decade [2001] 13

15 3.2. A biztosítási piac terméke Az ember egyszerre törekszik biztonságra és kockázatvállalásra, hiszen bizonyos vonatkozásban mindenki kockáztat, másrészt biztonságra vágyik és törekszik is a biztonság elérésére. Az emberi tevékenységek sora jár kockázattal, mégpedig többféle veszéllyel, illetve többféle nyerési lehetıséggel. Zoltayné ([2002], p) a Renn [1992] által kidolgozott taxonómiát alapul véve a kockázatok megközelítését az alábbiak szerint osztályozza: Technikai közelítések szerint a nemkívánatos események a berendezések vagy rendszerek meghibásodása következtében az emberre és a környezetre gyakorolt negatív fizikai kémiai biológiai hatások, [ ] ahol a kockázat nagyságát a valószínőséggel súlyozott negatív hatásokkal mérjük (Zoltayné [2002], 455.p). A technikai közelítés lényege az egyes tevékenységek kockázatának minimalizálása, tipikus számítási módszereit, modelljeit például a biztosítás szakterületén alkalmazzák. E közelítéssel szemben megfogalmazott kritikák azt emelik ki, hogy itt is érvényesül a szakértık szubjektivitása, mivel nem létezik objektív kockázatértékelés. Közgazdasági közelítések a kockázatot annak következményeivel való elégedettség elégedetlenség összefüggésében írják le és a nemkívánatos következmények várható (negatív) hasznosságaként határozzák meg. E közelítések lényege a társadalom hasznának maximalizálása, vagyis a rendelkezésre álló erıforrások leghatékonyabb elosztásával az elınyök megırzése mellett a kockázatok csökkentése. Pszichológiai közelítések bevezetik a szubjektíven elvárt kockázat fogalmát. A pszichológiai kutatások egyik irányzata azt vizsgálja, hogy hogyan befolyásolják az észlelt kockázatot az egyes kockázatos tevékenységek vagy helyzetek különbözı kontextuális sajátosságai. Szociológiai és antropológiai közelítések közös elıfeltevése, hogy a kockázatokról alkotott ítéleteket a (z elsıdleges) referenciacsoportok közvetítik. A kultúrantropológiai közelítés abból indul ki, hogy a társadalmak a kockázattal szembeni problémamegoldásként kidolgozták az intézményrendszert, valamint a kockázat kulturális reprezentációját, amelyet az intézményrendszer érdekeinek megfelelıen alakít. 14

16 Horinka Luttenberger ([2005], 24.p) szerint a biztosítás egyik feladata, hogy megteremtse anyagi téren a veszély és a biztonság optimális egyensúlyát az egyén, a társadalom és a gazdaság életében. A kockázatot ık úgy definiálták, hogy az a lehetıség, hogy a bizonytalanság kedvezıtlen, negatív következménnyel (kárral) jár. A kár tehát egy esemény pénzben kifejezett kedvezıtlen kimenetele, vagyis anyagi veszteség. Banyár ([1994], 12.p.) a fenti definíciót kiegészítette azzal, hogy a kockázat az a tendencia, hogy egy vizsgált folyamat tényleges kimenetelei különbözhetnek az elıre várt kimeneteltıl. A két definíció alapvetıen abban különbözik egymástól, hogy amíg az elsı értelmezésben szereplı kockázatot mindenki próbálja elkerülni, azaz a negatív következményekkel szemben biztonságra törekszik, addig a második értelemben vett, nyerési lehetıséget is magában rejtı kockázatot sokan keresik. Szabó Farkas [2000] megkülönböztet objektív és szubjektív kockázatokat. Az objektív kockázatok körébe sorolják a rövidtávon várható, statisztikai adatokkal alátámasztható hatásokat, míg a szubjektív kockázatok értékelése a hosszú távú döntések esetében jut fontos szerephez, amikor az ok-okozati kapcsolatokat legfeljebb csak becsülni lehet (Horinka Luttenberger [2005], p). Az alábbi szempontok szerint csoportosítják a kockázatokat: Tiszta vagy biztosítható kockázat, amikor vagy kár következik be vagy fennmarad a kiinduló állapot. Ezen belül abszolút (amikor a biztosítási esemény biztosan bekövetkezik, pl: haláleset) és relatív (amikor a biztosítási esemény nem biztos, hogy bekövetkezik, pl: viharkár) kockázatokat különböztetünk meg. Spekulációs kockázat esetében a bizonytalanság pozitív kimenetelő is lehet, tehát három esélyes: veszteség, nyereség vagy visszaáll kiinduló állapot. Aktív és passzív kockázatot különböztetünk meg a döntéshozatallal kapcsolatban: az aktív kockázat egy tudatosan vállalt kockázat, míg a passzív kockázat a döntések lehetséges velejárója (pl: környezetvédelmi). A kapcsolódó gazdasági egységek szerint a termelıi illetve a fogyasztói szféra kockázatairól beszélhetünk Az érintett személyeket tekintve lehet saját érdeket érintı vagy harmadik személy érdekét érintı kockázat. Idıhorizont tekintetében rövid-, közép-, és hosszú távú kockázatokat különíthetünk el. 15

17 Nagyságrendjük szerint beszélhetünk katasztrófakockázatról, nagykockázatról, közepes és kis kockázatról. Elıfordulási gyakoriság alapján a kockázatok lehetnek tömegesen elıforduló vagy egyedi kockázatok. A biztosításügy a fenti kockázatok közül a tiszta kockázatokkal foglalkozik, azon belül személyes, vagyoni és felelısségi kockázatokat különítünk el. A biztosítás célja, hogy a kockázatok negatív következményeit kivédje, azokat enyhítse, vagyis a biztonság megteremtésének egy módszere, egyfajta kockázatkezelési stratégia, ahol a kockázattal való szembeszállás veszélyközösségek szervezésével történik. A veszélyközösségek szervezıje a biztosító, veszélyközösség tagjai pedig a biztosítottak, akik kockázatuk átvállalásáért a biztosítónak elıre megfizetik a biztosítási díjat, amely tulajdonképpen a veszélyközösség tagsági díja. A biztosító elıre felméri a kockázat mértékét, ez alapján fıként múltbéli adatokra alapozva - megállapítja és beszedi a kockázat ellenértékét, a kockázat realizálódása esetén pedig szolgáltat (Banyár [1994]; Farkas Szabó [2003]; Horinka Luttenberger [2005]). Mindezek alapján Banyár József a következı definíciót fogalmazta meg: A biztosítás a kockázatfelosztás statisztikai módszerén alapuló pénzalapképzés a hozzájárulást fizetı veszélyközösségi tagok jövıbeni, esetleges és felmérhetı szükségleteinek a kielégítése céljából. (Banyár [1994], 21.p.) A biztosítások csoportosításának többféle lehetséges aspektusa létezik, témám szempontjából azonban csak a biztosítás tárgya szerinti felosztással foglalkozom, amely szerint léteznek személy- és vagyonbiztosítások. A személybiztosítások az egyének életével, egészségével, testi épségével szemben veszélyt jelentı kockázatok anyagi következményei ellen nyújtanak védelmet, ennek megfelelıen a személybiztosítások tovább bonthatók élet-, betegség- és balesetbiztosításokra. Az életbiztosításokon belül a szolgáltatás jellege szerint az alábbi biztosítástípusokat különböztetjük meg (Banyár [1994], , p.; Asztalos [1997], p.; Adorján et.al. [2005]): Kockázati (haláleseti) biztosítás: a biztosító kötelezettségvállalása arra, hogy a biztosított elhalálozása esetén szolgáltat, vagyis a biztosított biztosítási tartamon belüli halála esetén az elıre meghatározott biztosítási összeget a kedvezményezett részére kifizeti. Amennyiben a biztosított a tartam végén életben van, a biztosítónak nincs térítési kötelezettsége, tehát a biztosítás kifizetés nélkül megszőnik. 16

18 Elérési biztosítás: a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy ha a biztosított a biztosítási tartam lejáratakor életben van, akkor részére (vagy kedvezményezettje részére) a biztosítási összeget kifizeti. Ha a biztosított a tartam közben elhalálozik, úgy a biztosítás kifizetés nélkül megszőnik. Járadékbiztosítások: meghatározott tartam alatt befizetett díjakból (vagy egy összeg egyszeri befizetésével) feltıkésülı és meghatározott rendszerességgel kötelezı visszajuttatású biztosítás. Ezek kombinációi: - Vegyes biztosítás: az elérési és a haláleseti biztosítás kombinációja, technikailag a kettı összege. Egyesíti magában a két fı biztosítási fajtát és azok céljait: elérés esetén az öngondoskodást, halál esetén a hátramaradottakról való gondoskodást. - Nyugdíjbiztosítás: a nyugdíjbiztosítások tartama két szakaszra bontható. Az elsı szakasz a tıkegyőjtés a nyugdíjba vonulásig tart, ahol általában egy vegyes biztosítás funkcionál nagy elérési összeggel, a második szakasz a nyugdíjba vonulással kezdıdik, ahol egy járadékbiztosítás kezd mőködni. Befektetési egységhez kötött (unit linked) biztosítás: ennél a biztosítás típusnál a megtakarítási rész elkülönített, befektetett alapba kerül (emiatt mindenki csak a saját megtakarításának hozadékához juthat hozzá és a biztosítottak közti osztozkodás, újraelosztás sem jöhet létre). A unit-linked biztosítás úgy tekinthetı, mint a hagyományos (kockázati, elérési, vegyes, járadék) biztosítások általánosítása, mivel a hagyományos biztosítások sok megkötöttségét feloldva, azokat rugalmasan választhatóvá és változtathatóvá tették A pénzügyi intézményrendszer és a nyugdíj problematikája Az intézmények keretet szabnak, és iránymutatást adnak a társadalom tagjai számára a döntéseikben, a cselekvéseikben, így játszanak szerepet a gazdasági növekedésben. E keretek és a mögöttük meghúzódó intézmények hatással vannak a beruházásokra, a megtakarításokra, a technikai innovációk alkalmazására és ezáltal a versenyt inspirálhatják vagy korlátozhatják. Tehát az intézményi keretektıl függıen a beruházások nagysága, a megtakarítások mértéke különbözı lehet. Az intézmények kiemelkedı fontossággal bírnak, 17

19 ez azonban nem jelenti azt, hogy például az állam, mint intézmény meg tudná határozni a gazdasági növekedés ütemét (hiszen a beruházási és a megtakarítási döntéseket nagyrészt a vállalatok illetve a társadalom tagjai hozzák meg), csupán jó keretet képes biztosítani. Ennek egyik formája az adóterheken keresztül megnyilvánuló ösztönzı vagy éppen fékezı hatás. Ha az adóterhek magasak, akkor az túlméretezett állami tevékenységre utal, ami megnövelheti a szürkegazdaság kialakulásának valószínőségét. A szürkegazdaságban az adóelkerülés széles körben alkalmazott megnyilvánulási forma, amely egyrészrıl a legális gazdaság adóterheinek növekedését okozza, másrészrıl pedig a közmorálra gyakorol negatív hatást. Az adóelkerülés az intézményrendszerrel szemben tanúsított általános magatartást sodorja válságos helyzetbe. A gazdasági növekedés folyamatában a fejlett pénzügyi intézményrendszer kiemelkedı szerepet játszik, hiszen ezen keresztül bonyolódik le a megtakarítások begyőjtése és kihelyezése, amelynek hatékonysága kulcsszerepet tölt be a növekedési folyamatban. A pénzintézetek helyzetükbıl adódóan képesek az összegyőjtött forrásokat a pénzpiaci és tıkepiaci tranzakciók segítségével nagyobb hatékonysággal közvetíteni, mint az állam (Erdıs [2003], p) Nyugdíjrendszerek Magyarországon A nyugdíj rendszeres idıközönként, az élet végéig (élethossziglan) pénzben fizetett járadék (életjáradék) a megélhetés, az életfenntartás biztosítására. A nyugdíjra elméleti megközelítésben azért van szükség, mert elkövetkezik/elkövetkezhet az az életidıszak, amikor az ember életkorának elırehaladott volta miatt alkalmatlanná válik arra, hogy megélhetésérıl, életfenntartásáról saját munkájával, keresıtevékenységével gondoskodjon. [ ] A nyugdíj az öregkor megélhetést, életfenntartást biztosító jövedelme. (Németh Gy. [2003], 51.p) Az öregedés folyamatának sokféle gazdasági következménye van, mind a társadalom egészét, mind az egyes emberek életét tekintve. A legnagyobb, makrogazdaságilag legfontosabb intézmény azonban, amelyet ez a folyamat érint, a nyugdíjrendszer. A 1990-es években Magyarországon érvényben lévı nyugdíjrendszer felosztó-kirovó jellegő volt, amelyben az államháztartáson belül nem kerültek elkülönítésre a nyugdíjas lakosság korábbi társadalombiztosítási járulékai, ami azt jelenti, hogy az állam a nyugdíjasok nyugdíjjáradékait az aktív korú lakosság mindenkori befizetéseibıl finanszírozza. A társadalombiztosítás által fizetett nyugdíjakat az utolsó munkában töltött 18

20 évek jövedelmének százalékában határozták meg, így nem vették figyelembe egy adott nyugdíjas esetében a szolgálatban töltött évek során ténylegesen befizetett járulékok összegét. Ezáltal, valamint a maximális és minimális nyugdíj meghatározásával a rendszer alapjaiban véve a szolidaritás és nem a feltétel nélküli igazságosság elvét tükrözi. A nyugdíjrendszer 1998-as megreformálását mindazonáltal nem kifejezetten ez a probléma vetette fel, hanem közrejátszott az a tény is, hogy a társadalombiztosítás hosszú távú finanszírozhatósága megkérdıjelezıdött. A tapasztalatok szerint a fiatalok tanulóévei (amikor nem fizetnek járulékot) egyre elnyúlnak, az átlagéletkor várhatóan nıni fog és kérdéses, hogy magas munkanélküliség mellett meddig tartható fenn a viszonylag alacsony nyugdíjkorhatár. A nyugdíjas korú lakosság népességen belüli aránya egyre növekszik, ami egyben azt is jelenti, hogy az aktív korú lakosság aránya fokozatosan csökken, ennek eredményeként várhatóan folytatódik az a tendencia, hogy egyre kevesebb dolgozónak kell eltartania egyre több nyugdíjast és ez mind nagyobb terhet ró az államháztartásra, így elkerülhetetlenné vált egy többpilléres, az öngondoskodáson alapuló, ún. tıkefedezeti nyugdíjrendszer bevezetése. A többpilléres tıkefedezeti rendszer elsı pillére továbbra is a társadalombiztosításból származó öregségi nyugdíj, a második pillért a magánnyugdíjpénztárak jelentik, a harmadik pillért pedig az egyéni gondoskodás adja. A magánnyugdíjpénztári tagdíjat a mindenkori bruttó bér, a járadék mértékét pedig a felhalmozási idıszak alatti befizetések összege és a pénztárak által realizált hozam határozza meg. A magánnyugdíjpénztári megtakarítás nem jelent többletkiadást, csak átcsoportosítást: nyugdíjbiztosításként kötelezıen fizetendı járulék egy része magánnyugdíjpénztári tagdíj, a fennmaradó része pedig az állami társadalombiztosításba kerül. Ilyen módon a munkabérbıl levont, és az évek alatt felhalmozott tagdíj a nyugdíjcélú megtakarítás alapja. A pénztár a tag befizetéseit befekteti, a befektetések hozamait pedig a tag egyéni számláján jóváírja, így valósítva meg a tıkefedezeti elven való mőködést. 1 Az egyéni gondoskodási pillér alapvetıen két megtakarítási formát takar: az önkéntes nyugdíjpénztári rendszert és a nyugdíjcélú biztosítások rendszerét. E pillér ahogy a neve is mutatja önkéntes alapon mőködik, tehát az önkéntes nyugdíjpénztárba történı belépésrıl illetve nyugdíjcélú biztosítás kötésérıl az egyén szabadon dönthet. 2 1 A dolgozat véglegesítésének fázisában a magyar nyugdíjrendszer további átalakítása van folyamatban, amelynek jelenlegi státuszára és tervezett végeredményére nem térek ki e dolgozat keretei között

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

Öngondoskodás és tudatosság

Öngondoskodás és tudatosság Megjelent: Tomori Pál Fıiskola. In: Tudományos mozaik 8. 2011. pp. 195-200. Öngondoskodás és tudatosság Szakirodalmi áttekintés Süge Csongor fıiskolai adjunktus Tomori Pál Fıiskola Ez a tanulmány áttekintést

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely OTDK-dolgozat Baracsi Mária Dóri Gergely 2009 Az emberi döntéshozatal sajátosságai és annak gazdasági következményei Nature of human decision-making process and their influence on economy L e z á r v a

Részletesebben

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta PhD ÉRTEKEZÉS Vallasek Magdolna Márta MISKOLC 2013 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vallasek Magdolna Márta A román nyugdíjrendszer fejlesztésének

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÉS MARKETING AZ ONLINE BIZTOSÍTÁSPIACON Készítette: Mészáros Nikolett Budapest, 2010 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA TÓTH GÁBOR BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3. 2. A biztosítási tevékenység kialakulása 6. 3. Gazdálkodás, kockázat, kockázatkezelés 13. 4. A biztosítás,

Részletesebben

A kockázati tıke hozzáadott és elvett értéke

A kockázati tıke hozzáadott és elvett értéke DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Versenyképesség, globalizáció és regionalitás A kockázati tıke hozzáadott és elvett értéke Elmélet és gyakorlat TÉZISFÜZET

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Doktori értekezés. Veress István

Doktori értekezés. Veress István Doktori értekezés Veress István Budapest 2005 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mőszaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola ÚJ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

Részletesebben

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd)

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Biztosítástan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Tartalomjegyzék Tematika... 5 I. Fejezet:... 6 Biztosításelméleti alapok... 6 1.1. A biztosítás története... 6 1.1.1.

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar FILMBIZTOSÍTÁS. Szerzı: Monory Csaba Bulcs Konzulens: Gyuris Tibor

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar FILMBIZTOSÍTÁS. Szerzı: Monory Csaba Bulcs Konzulens: Gyuris Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar FILMBIZTOSÍTÁS Szerzı: Monory Csaba Bulcs Konzulens: Gyuris Tibor Pénzügy szak, Aktuárius szakirány 2011 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

Gazdasági aktivitás vagy szociális támogatások? A jóléti újraelosztás megváltozott keretfeltételei

Gazdasági aktivitás vagy szociális támogatások? A jóléti újraelosztás megváltozott keretfeltételei HÁTTÉRTANULMÁNYOK A KÖZÉPTÁVÚ SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓHOZ ZÁRÓTANULMÁNY 1. I. kötet Gazdasági aktivitás vagy szociális támogatások? A jóléti újraelosztás megváltozott keretfeltételei Budapest, 1998.

Részletesebben

Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben

Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben Doktori (Ph.D.) értekezés Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben Az Észak-Alföldi intézmények esete dr. Takács-Miklósi Márta Debreceni Egyetem BTK 2009 Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében Doktori értekezés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz Oktatási segédlet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz Készítette: Gál Erzsébet Miskolc, 2008. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 A biztosítás kialakulása... 5 1.1 A biztosítás

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben