TÉL. Lackenhof. Besízô táborok: Mistral Utazási Iroda. Síajánlatok. csoportoknak! tria AUSZTRIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011 12 TÉL. Lackenhof. Besízô táborok: Mistral Utazási Iroda. www.mistraltravel.hu. Síajánlatok. csoportoknak! tria AUSZTRIA"

Átírás

1 ( m) coportoa! tria A u zz lpazió á áll + fé Lacehof Síajálato orig) utazá + érlet (19 éve íb o p + 4 a 0, F t /f õ érje irodába! et te A rézle TÉL Beízô táboro: Livigo Lacehof Stubai gleccer Kapru 6 apo íbérlettel 3 apo íbérlettel , Ft/fõ/ , Ft/fõ/ , Ft/fõ/ , Ft/fõ/3 4*-o hotel, 3*-o hotel, apartma, öellátáal pazió, 11. oldal 11. oldal 11. oldal 2. oldal Mitral Utazái Iroda 6000 Kecemét, Zimay L. u Széefehérvár, Kégl Gy. u. 13. Tel.: 76/ ; Fax: Tel.: 22/ ; Fax: 22/

2 Lacehof ( m) Lac e hof Al ó-auzt ri áb a, az Ötcherh e g y lá b á ál, gyö yö r û ter m é ze t i ör ye zet be fevô i ozt rá te le pü lé. He gye ha lom tól mid ö ze 260 m, Budapetrôl 4 órai au tó zá al é yel me e elérhetô. Hóbiz to te rep, az igé ye e ar ba tar tott pá lyá de cem ber özepétôl hú vé tig ízhetô. A 4 é, 5 pi ro é 2 fe e te pá lyá ra 9 fel vo ó zál lít ja a ízôet (FIS-pá lya). 17 m í fu tó pá lya, i épí tett zá ó pá lya é half pipe vár ja a ved ége et. SÍKÖLCSÖNZÉS ÁRAK a Soehof pazióba a Mitral vedégeie Zur Pot Soehof pazió ig , , KARÁCSONY , , SZILVESZTER* , , , , , , , , FÉLÉVZÁRÁS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Üreágy-ár Ft/fô; Szilvezteror Ft/fô *A zilvezteri turu ára tartalmazza az üepi vacorát i! Ára, Ft/fô/turu Coporto ífelzerelé-bérléi lehetôég a helyzíe , Ft/fõ omplett felzerelé 20 fõ feletti coporto eetébe (carvig íléc, ícipõ, íbot). A létzám- é méretegyezteté elõre törtéi irodába, a pazióba további bérlére ic lehetõég. SÍBÉRLETÁRAK 2 Felõtt Ára, Ft/fõ fôzezo 2 apo 3 apo 4 apo 5 apo 6 apo , (62,5 c) , (90 c) , (116 c) , (138,5 c) , (158,5 c) elô-/utózezo ( m) ZUR POST PAN ZIÓ Ajá lott út vo al: He gye ha lom Ybb (A1) Gam ig La gau Lac e hof (260 m) Ifjúági fôzezo elô-/utózezo Gyerme fôzezo , (58 c) , (53,5 c) , (49,5 c) 9.700, , (83,5 c) , (76,5 c) , (71 c) , , (107,5 c) , (99 c) , (91,5 c) , , (128,5 c) , (118 c) , (109,5 c) , , (147 c) , (135 c) , (125 c) , (34,5 c) (49,5 c) (64 c) (76,5 c) (87,5 c) elô-/utózezo 8.990, (32 c) , (46 c) , (59,5 c) , (71 c) , (81 c) Fôzezo: ; Elõ-/utózezo: Gyerme: 515 éve orig, ifjúági: 1619 éve orig. Caládi jegy: felôttjegy mellett gyerme 510 éve orig 1 a/ap (ca a helyzíe váltható). Kaució: 2 a a helyzíe fizetedõ. Lacehof A te le pü lé öz pot já tól é a í fel vo ó tól 200 mé ter re ta lálha tó a fel újí tott pa zió. El he lye zé: 2, 3, 4 ágya, öz om for to, tv- zo bá ba. Tel je a pa ci tá: 90 fô. Szol gál ta tá o: A tra di ci o á li a be re de zett ét te rem be tv (ma gyar adá i), DVD, hifi, videó zol gál ja a ve dé ge é yel mét. Fûtött íléc- é ícipôtároló. Té rí té el le é be: az ta li te iz, coc ó, dart, za u a. Gye rme ed vez méy: 2 éve o rig i gye e, to váb bi edvez méy 12 éve o rig. Par o lá: a pa zió a ját par o ló já ba (i gye e). Ágy e mû hu za tot, törülözôt vi i ell (hely zí e bérel hetô 10 c/fô/ tur u)! Hely zí e fize tedô: üdülôhe lyi díj 1,5 c/fô/ (12 év fe lett), regiztráció díj 3 c/fô/turu, a u ció 15 c/fõ/ turu. Ér e zé: 1620 órá ig. A zo bá at (é a par o lót i) az el utazá ap já 9 órá ig el ell hagy i. El lá tá: fél pa zió (bôvített o ti e tá li reg ge li, 2 fo gá o meüválaztáo vacora házia ételeel). SONNENHOF A Zur Pot pazió zomzédágába mûödõ, hagulato caládi pazió a ífelvoótól 200, a települé özpotjától 250 méterre található. El he lye zé: 2, 3, 4, 5, 6 ágya (1 é 2 lég te re), özomforto, tv- zo bá ba. Tel je a pa ci tá: 55 fô. Szol gál ta tá o: A ba rát á go ét te rem be (mely bôl gyermeját zó zo ba yí li) tv, vi deó, hi fi e gí ti a i ap co ló dát. Fûtött íléc- é ícipôtároló. Té rí té el le é be: az ta li te iz, coc ó, za u a. Gye rme ed vez méy: 2 éve o rig i gye e, to váb bi ed vez méy 12 éve o rig. Par o lá: a pa zió a ját par o ló já ba (i gye e). Ágy e mûhuza tot, törülö zõt vi i ell (a hely zí e bérel hetô 10 c/fô/ tur u)! Hely zí e fize tedô: üdülôhe lyi díj 1,5 c/fô/ (12 év fe lett), regiztráció díj 3 c/fô/turu, a u ció 15 c/fô/ turu. Ér e zé: 1620 órá ig. A zo bá at (é a par o lót i) az el uta zá ap já 9 órá ig el ell hagy i! El lá tá: fél pa zió (bôvített o ti e tá li reg ge li, 2 fo gá o meüválaztáo vacora házia ételeel). (A/Po-031) állá Pályaz (A/So-032) állá Pályaz 3

3 Villach Sportrégió ( m) A port ré gió ü lö fé le e héz é gû í pá lyái, va la mit a több fé le vál to zat ba ap ha tó í bér le te biz to ít já, hogy mi de tu dá zi tû í zõ meg fe le lõ pá lyát vá la zo. A Faa er See (Verditz: 3 ülõ- é 1 hú zó lift, 16 m pá lya, 1 fe e te, 3 pi ro, 2 é; Dreilä derec: 1 ülõ- é 8 hú zó lift, 17 m pá lya, 2 fe e te, 3 pi ro, 10 é) é az Oi ach eree (Gerlitze: 1 a bi o, 6 ülõ- é 7 hú zó lift, 26 m pá lya, 5 pi ro, 4 é) tér é gé be, a í pá lyá tól 1322 m-e tá vol ág ba, Vil lach ba, va la mit a í pá lyá öz vet le ö ze lé be biz to í tu jó mi õ é gû zál lá he lye et ve dé ge i e. DORFHOTEL SEELEITN Ajá lott út vo al: Rábafüze Graz Kla ge furt Faaer See (260 m) Síbérletára HO TEL MITTAGSKOGEL*** (A/Mi-041) Fe vé e: Vil lachtól 15 m-re, a Faa er See part já épült iga zi ozt rá tradicioáli zál lo da. Há rom zi te, lif te, 190 fé rõ he lye. A ház ét ter me, a dal ló tár al gó ja le hetõ é get í ál e ti ö ze jö ve te le re, tv-ézére. Az ét te rem be bár ta lál ha tó. A ház ba gyer meját zó zo ba zí e í ti az e ti i ap co ló dát. Di zó, az ta li te iz, coc ó! El he lye zé: 2, 3, 4 ágya, öz om for to zobá ba, étzo bá ca lá di la oz tály o ba, fel ár el le é be (tv, te le fo). El lá tá: fél pa zió (védaztalo reg ge li + 2 fo gá o va co ra). A hely zí e te le pí tett idegeveze tõ é í o ta tó áll uta a i re del e zé é re. Ajá lott út vo al: Rábafüze Fürte feld A2 au tó pá lya Graz fe lé Kla ge furt Vil lach Kot te Egg am See Ledeitze (241 m). Helyzíe fi ze te dõ: üdü lõ he lyi díj 1,45 a/fõ/ (16 éve or tól). Gerlitze iolai coport éve orig 4 apo 57,5 a (1996) 5 apo 66,5 a 19 éve orig 4 apo 73 a 69 a ( ) 5 apo 86 a 82 a 4 Törülözõt, ágyemûhuzatot vii ell! Coporto (mi. 20 fô) , , , , , , (A/Se-051) Fe vé e: Fel újí tott, red í vül igé ye, a ze jel le gû apart ma telep, mely öz vet le ül a tó part já ta lál ha tó (Egg am See te le pü lé e). 22 épü le té be egye ét 4-4 ruz ti u a be re de zett apart mat í á lu, me lye oy hával, fõ zé re al al ma edé ye el é ez ö zö el fel ze re lte (igéy ze rit a öz po ti ét te rem be biz to ít ju az el lá tát). Ágy e mû hu za tot, tö rül ö zõt vi i ell! El he lye zé: 38 fõ apart ma o ba. El lá tá: ö el lá tá vagy fél pa zió (bõ ví tett o ti e tá li reg ge li, 3 fo gá o va co ra fõ ze zo ba. Sí lift: Dreiläderec/Aroldtei 20 m, Verditz 25 m, Ger l itze 15 m, Tarvi io 30 m. Síbuz: ic. Szolgáltatá: étezô, bár, zaua. PIOVESAN PANZIÓ (A/Pi-052) Fe vé e: A Faa er See partjá épült 70 fõ zál lá hely. Szo bá i el le me e be re de zet te, tá ga é ha gu la to ét ter me re me hely zí ét zol gál e ti ö zejö ve te le zer ve zé é re i. Ágy e mû hu za tot, tö rül ö zõt vi i ell! El he lye zé: 2, 3, 4 ágya, öz om for to zo bá ba. El lá tá: fél pa zió (bõ ví tett o ti e tá li reg ge li, 3 fo gá o va co ra). Sí lift: Dreilä de rec/arold tei 20 m, Verditz 25 m, Ger l itze 15 m, Tarvi io 30 m. Síbuz: ic. Szolgáltatáo: étezô, ítároló. aritia Gold bérlet 4 apo 15 éve orig 5 apo 67 a 79 a 4 apo 19 éve orig 5 apo Iolá coportoa igazoláal. 81 a 98 a...é mi az, amit még megtalálhat álu az utazá mellett? l, ZERVIZ pee r gé SÍS modee., á vít áridõr t talpja zerû rövid ha é Sza ( m) Key Card: 5 a. Rézleterõl érdelõdjö irodába. Kecemét Zimay L. u. 16. Tel.: Ára Ft/fõ/turu tôl 55 a 64 a Villach Sportrégió z tott ö atar lc ö, arb o. é õ gû, big foot i Sí m do r jó ar pá 200. Sowbo mit Több ífelzerelé ítá la a ppel t é g -á li ipõ peciá t c jé í. õ S azítju ícip ára ig lmetle a láb Kéye á at, t gee özi S Í o ortoa,lucé emõzet z p e o já a l c e d a re Iolá aágovizgával tatóat. aló v i tár i barát íotatóaztalt íoóvizgára tap íotat ét. ít z felé Vállalu ÁRAK Rézvételi díj Öellá- FélpaFt/fô/turu táal zióval * * * * ÁRAK 45 fizetôtôl zállá+fp +4 apo íbérlet , felôtt 18diá évig , , , , , , , , , , , , , , , Üreágy-ár: 1500 Ft/ágy/ Az ár tartalmazza: zállá, félpazió, megredelt zolgáltatá. Irodába ötelezôe fizetedô: Ft/fô/5 regiztráció díj, taarítái díj: Ft/fô/turu. Helyzíe fizetedô: aució 20 a/fô/turu. Ágyemûhuzat bérelhetô: 6 a/váltá. A *-gal jelölt idôpotoba az ár mi. 40 fô diácoportoa 18 éve orig tartalmaz 4 apo íbérletet az Aroldtei, Verditz é felár elleébe 25 éve orig Gerlitze ípályáira! Rézvételi díj Ft/fô/ turu 45 fizetôtôl zállá + FP + 4 apo íbérlet Aroldtei ágya zobába diá felôtt 18 évig * , , * , , , , , , Üreágy-ár: 1500 Ft/ágy/ Az ár tartalmazza: zállá, félpazió, megredelt zolgáltatá. Irodába ötelezôe fizetedô: Ft/fô/5 regiztráció díj, taarítái díj: Ft/fô/turu. Helyzíe fizetedô: aució 20 a/fô/turu. Ágyemûhuzat bérelhetô: 6 a/váltá. A *-gal jelölt idôpotoba az ár mi. 40 fô diácoportoa 18 éve orig tartalmaz 4 apo íbérletet az Aroldtei, Verditz é felár elleébe 25 éve orig Gerlitze ípályáira! 5

4 Szlováia ( m) 12 m ípálya Sípályá: 1 feete, 5 piro, 6 é Sífelvoó: 1 abio, 4 zée, 14 húzólift A magyar ízô örébe a legépzerûbb zlováiai íözpot, amely agyo öye é gyora megözelíthetô. A Nagy-Fátra é az Alacoy-Tátra határvoalá elhelyezedô terület a ezdôe é caládoa egyarát iváló íelét é üdülét íál. Szóraozái lehetôégeit folyamatoa bôvíti.további hóágyúzott íözpoto: Sachtica 23 m, Rózahegy 26 m, Jaá 55 m. Apré i: utyazá, lova zá, Tatraladia termálvize Aquapar, hóraftig épített pályá, zabadtéri dizó, téli paraglidig tademrepülé, fitez, eti záóprogram. Ajálott útvoal: Paraapuzta (Sahy) Zvole, Baa Bytrica Doovaly b.120 m. Hotel Veel Doovaly (S/Ve-061) zl o váia Fevée: A turitazálló állá Pályaz Doovaly özpotjába található a felvoó özvetle özelébe. Szolgáltatáo: étterem, bár, dizó, táralgó, aztaliteiz. Parolá a zálloda aját parolójába. Elhelyezé: 3, 4, 5, 6 ágya, zuhayzó/wc- zobába. A zobába feyôbútoroból ézült emelete ágya található. Coportvezetô rézére 2-3 ágya elhelyezé. Egye idôpotoba, turuoba (pl. zilvezter) egyéi vedége rézére 2-3 ágya elhelyezé i lehetége. Ellátá: félpazió (egye idôpotoba az étezé több turuba folyi). Rézvételi díj Ft/fô/turu Felôtt Gyere 318 évig Stiv Pa zió - Cer tovi ca (S/Ce-062) Fe vée: A ét épület bõl álló, tel je e fel újí tott, igé ye e i ala í tott pa zió a cer tovi cai í öz pot öz pot já ba, öz vet le ül a í pá lyá mel lett ta lál ha tó, m ma ga a. Fel ze relt ég: ét te rem, bár, za ai bár, za u a, gõz für dõ, hidro mazáz, bi li árd, fit ez terem. Szo bá: 2 ágya, zu hay zó zo bá, ca lá di zo bá (2 zo ba, 1 für dõ zoba). El lá tá: fél pa zió. Par o lá: zárt ud var. Ga ráz bérel hetõ. A fõútvo al et té ozt ja a íözpo tot: a i eb bi (Stiv) í pá lyá ed vez mé ye í e lé vár ja a pa zió ve dé ge it (b. 8 a/api bér let). To váb bi í e lé i lehetõég: Myto, Vya Boca, Tale, Chopo Dél, Bytra Fevée: A hagulato falui zálloda a özég özpotjába található cede, yugodt öryezetbe. A Svite (2 m) fedett uzoda é zaua i található. 5 zaá foglalá eeté a 6. igyee (5=6 ). Kedvezméye íbérlet a Lupua dolia é a Liptóteplica íözpotoba. Sílift: Lopua dolia 3 m (hóágyúzott pályá, eti íeléi lehetôéggel, 4 táyéro felvoóval), továbbá Ótátrafüred 9 m, Tátralomic 14 m, Corba-tó 21 m, Lucivá 6 m (1 zée felvoó, 4 húzólift), Bachledova dolia, Zdiar, Jezero. Síbuz: ic. Szolgáltatáo: étterem, bár, játéterem, biliárd, ülöterem, továbbá élelmizerbolt tartozi a zállodához. Saját paroló zárt udvarba. Elhelyezé: 2, 3 ágya modó é 4 ágya zuhayzó/ WC-, tv-vel felzerelt zobái vaa. Közö zuhayzó/wc a folyoó. 44 férôhellyel redelezi. (5/2, 6/3, 4/4). Ellátá: félpazió. Sílift: Jahodá (5 m, 4 ílift, eti íeléi lehetôég h), Krompachy Plejy (21 m). Kedvezô fevéée, jó megözelíthetôégée özöhetôe már az érezé é elutazá apjá i íelhetü, továbbá a özeli Jahoda hóágyúzott, jól ezelt pályái eti íelére i lehetôég yíli. Síbuz: ic Fevée: A pazió Kaától 25 m-re található. A KaaKorompa (Krompachy) fôút mellett, a Ruzi-tó partjá fetôi öryezetbe fezi. A éháy pazióból, üdülôbôl é faházból álló üdülôtelepülée, cede, yugodt öryezetbe pihehetü. Miolctól midöze 115 m-re fezi. Szolgáltatáo: 70 fô étterem, hagulato bár adallóval, táralgó, biliárd, pigpog, dart, zaua, 2 aromaterápiá gôzfürdô, jauzzi, úzómedece (9 5 m), piheôhelyiég. Saját, igyee paroló. Elhelyezé: 2, 3, 4 ágya zobá. Valameyi zoba redelezi fürdôzobával é WC-vel. Továbbá 2 db caládi zoba (2+2). Ellátá: félpazió. Rézvételi díj Ft/fô/turu 6 ap/5 5 ap/4 4 ap/3 Zuhayzó/WC , , , zoba Modó zoba , , , Az ár tartalmazza a zállát, félpazió ellátát, idegeforgalmi adót. Ft/fõ/turu félpazió SÍbérlet Iolai diácoporto rézére 18 éve orig 3 apo 4 apo 5 apo 6 21 a 28 a 35 a Mide 15. diá utá 1 íérô íbérlete igyee. Kiváltá feltétele: 2 a letét, melyet a bérlet érülémete leadáával vizaadjá. állá 6 ap/5 5 ap/4 6 ap/5 5 ap/ Sivec Pa zió Sivec (Krompachy) (S/Si-072) Pályaz Hotel Gula Batizovce (S/Gu-071) zl o váia Doovaly Felõtt , , , , , , Gyere 210 évig pótágyo , , 9.900, , , , ülö helybe fizetedô: üdülôhelyi díj 1 a/fô/. K Az ár tartalmazza: a zállát é a félpazió ellátát. Idegeforgalmi adó: 1 a/fõ/. Az ár tartalmazza a zállát, félpazió ellátát é az idegeforgalmi adót. Coportedvezméy: 13. fô igyee. 40 fô felett egyégee a modó zoba ára érvéye. Kedvezméye coporto biztoítá öthetô irodába Rézvételi díj / Ft/fô/turu 6 ap/5 5 ap/4 4 ap/3 Coportár , , Az ár tartalmazza a zállát, félpazió ellátát. Külö helybe fizetedô: üdülôhelyi díj 0,5 a/fô/. Coportedvezméy: 20 fô utá 1 igyee, 42 fô utá 3 igyee , o-lie biztoítáöté: 7

5 Cero m) ( ( m) zl o véia A hár ma ha tár (Auzt ria, Olaz or zág, Szlo vé ia) öz v et le ö z e lé b e lé v õ Kra j a Go r a világu pafu ta moat i re dez, pá lyái a ez dõ tõl a ha la dó ig mi de tu dá zit e meg fe lel e. 21 fel vo ó, 15 é, 4 pi ro é 4 fe e te hó á gyúz ha tó pá lya, e ti í zé i le he tõ ég (FIS-pá lya). A zál lá o a pá lyá tól gya log 600 m-re, a mû úto b. 1,5 m-re va a. Ja va olt út vo al: Rábafüze Tarvi io Kra j a Go ra (300 m) SZUPER!!! AJÁNLAT Dolomito ( m) A Dolomito egyi legépzerûbb ícetruma a fiemmeivölgy (Val di Fiemme), ahol fetôi öryezetbe fezi a Sa Celo üdülôzálló. Adottágaiál fogva redívül alalma egyéi vedége, caládo, iebb-agyobb baráti táraágo, iolai é diácoporto fogadáára i! A ház egycillago zállodaét üzemel, ezért az ár-zolgáltatá aráyt figyelembe véve az olcó zálláo özé tartozi! Ugyaaor, fôleg fevée, a özö helyiége ialaítáa, felzereltége é a magyar zemélyzet tapaztalata, vedégzeretete omforto iapcolódát garatál! raja Gora (S/Kr-082) A Villa Tatjaa teljee felújított, özomforto 2, 3, 4, fõ apartmao. A Tia, Nia, Poretov Dom házaba 2, 3, 4, 5 fõ, rézbe özomforto, rézbe özö zuhayzó é wc- zobá található. Mide házba vaa emelete ágya zobá! Az ára tartalmazzá a zállát, ellátát, ágyemûhuzatot. Helyzíe fizetedõ: üdülõhelyi díj (b. 1 a/fõ/). Ellátá: félpazió (büfé reggeli é házia meüvacora). Kötelezõ zilvezteri va co ra: 7.900, Ft/fõ. Sífelvoó: 800 m Hotel Cero***+ Bohij ( m) Tatjaa Pod Voglom Hotel (Ripcevlaz) (S/Po-081) A bohiji völgy Vogel ícetrum felôli oldalá özvetleül a bohiji-tó partjá található ez a coporto zámára ideáli zálláhely. A Vogel ícetrum 3 m-re, a Kobla ícetrum 9 m-re helyezedi el. A zálláhely egyzerûe beredezett zobáat íál a diácoporto rézére. Elhelyezé: 1, 2, 3, 4 ágya áda, WC- zobába. Ellátá: félpazió (bôvített otietáli reggeli) 3 fogáo vacora, 1 pohár üdítô/1 pohár bor). Sípályá: 3 m (Vogel), 9 m (Kobla). Síbuz: 10 m. Helyzíe fizetedô üdülôhelyi díj: 7 éve orig igyee, 718 éve orig, 0,51 a, 18 év felett 1 a/fô/zaa. Kaució: 10 a/fô. Vii ell: ágyemût, törülözôt (7 a/fô/váltá) é WC-papírt. Turuváltá: vaárap, péte. 8 8 Ára Turu 12 ágya 34 ágya Ft/fõ (ap/) zoba zoba , , , 8.800, , , , 9.900, , , , 8.900, , , , , A turutól eltérô foglaláo eeté, ülö áralulációt ell éri! Poretov Dom Ára Ft/fõ/turu Villa Tatjaa Tia, Nia, Poretov özomforto Tia, Nia, Poretov özö zuh./wc ap/ , ap/6 6 ap/ , , , , , , , , (S/Ce-091) Fevée: Ljubljaától 50 m- re yugatra, egy völgybe fezi Cero vároa. A Hotel Cero ifjúági hotel réze 4, 6 ágya özomforto zobáal redelezi. Szolgáltatáo: étterem, bár, uzoda (25 13 m), téríté elleébe 2-féle zaua, fitezterem, mazáz, ozmetia, fodráz. Síterep: A 70 hetáro, itûô földrajzi fevéû 100%ba hóágyúzható íterepre a zálloda aját buza igyeee zállítja a vedégeet (10 m). Igyee, fûtött íléc- é ícipôtároló a hotelbe i é a ípályá i. Ideáli ípálya mide tudázitû ízôe. 2, 4, 6 ülée, agy apacitáú, moder é gyor lifte. (FIS-pálya) 17 m ífutópálya. Gyereee ülö játéo taulópálya é melegedô. Síölcözô, ízerviz a hegy tetejé. Ellátá: telje pazió. Helybe fizetedô: üdülôhelyi díj 8,7 a/fô/turu felôtt, 4,3 a/fô/turu gyere (514 éve orig). Ajálott útvoal: Leteye Ljubljaa (Triezt felé) Logatec Cero (270 m). Comagár: zállá, telje pazió, bérlet Felõtt Ifjúági/eior Gyerme 55 a 46 a 34 a 88 a 76 a 56 a 109 a 92 a 69 a 130 a 111 a 83 a Gyerme: 615 éve orig, ifjúági: 1523 éve orig. eior: 55 év felett. Iolai coportoa edvezméye bérletáraról érdelõdjö irodába. Hotel Sa Celo*/Bellamote (O/Ce-092) Felzereltég: 2, 3, 4, 5 ágya, egyzerû beredezéû zuhayzó, WC- zobá (ágyemû va de törülözô züége! Szolgáltatáo: recepció, lift, étterem (120 fô!). Nagyméretû táralgó (tv, DVD, videó, hifi-beredezé), játézoba (aztaliteiz, pörgô foci, biliárd), lubzoba, ítároló. Ellátá: félpazió (bôvített otietáli reggeli é étfogáo vacora magyar é olaz étele). Sífelvoó: 3 m (bella Mote) diácoport ára (7 ap/6 ) Szállá, félpazió Szállá, félpazió +bérlet (5 ap) +bérlet (5 ap) elô- é utózezo fôzezo ( ) Diá 816 év Diá év íbérletára Ára, m/fõ 2 apo 3 apo 4 apo 5 apo ( m) Olaz o rzág Kraja LacehofGora Felôtt Ft+109 a Ft+120 a Ft+130 a Ft+145 a Ft+150 a Ft+170 a Ára Ft/fõ éve orig , 19 éve orig , , , 20 fô fizetô utá 1 igyee. Síbérlethez iolai pecéttel ellátott évor (zületéi dátumoal) züége! 99

6 Puy St. Vicet Briacotól 30 m-re délre fevô, barátágo, caládia íterep, ét özpottal. Az aló, métere zit bár itt i vaa új épülete tradicioáli hagulatú. A íterep ézai fevéée özöhetôe elég hóbizto. Pályahoz 78 m, pályá: 3 feete, 9 piro, 11 é, 6 zöld, lifte záma: 6 ülô, 9 húzó Egyéb: 60 hóágyú biztoít íeléi lehetôéget é m özött. Sowpar: hozú halfpipe é egyéb ugrató. fracia rzág o laz o o rzág ( m) Ha gyo má yo, ú. fa luí öz pot, amely ét egy má tól 3 m-re ta lál ha tó fa lu ból áll (Lalebourg, Lalevil lard). A hó ágyú, va la mit a glec cer ö zel é ge egéz ze zo ba ga ra tál ja a ha vat. Új lif te é pá lyá Val Cei é Ter migo ö zött. Így már 130 m pá lya ho zal, agy mé re tû, ö ze füg gõ í te rep áll í e lõ i re del e zé é re! Lalebourg-ba található pár percre a öz pottól, 50 m-re az ülõ lifttõl. Több épü letbõl álló apartmaház-omplexum. C/4 fõ (b. 30 m2) 2 z obá : a p p a l i b a ihúz ható ágy, háló zobába fraciaágy. D/6 fõ (b. 35 m2) 3 zobá: appaliba ihúzható ágy, hálózobába fraciaágy; hálóabi emelete ággyal. Felzereltég: fürdõ zoba é ülö WC, oyha (tûz hely, ütõ, hûtõ, étézlet, moogatógép, miró), ítároló. Egyéb: zaua, gõzfürdõ, úzómedece (6 12 m). 2* özpot , , Kaució: 300 a/ap. Ágyemût vii ell! Üdülôhelyi díj: Ft. 3*+-o új építéû apartmaoba, özvetleül a ípálya mellett, úzómedecével. Mide apartmahoz jól felzerelt oyha, étezô, fürdô/wc, valamit ítároló tartozi. Ellátá: 2 fogáo vacora, 1 üdítô Gathof der Schütthof *** (A/Ga-111) Sporthotel Critall **** (A/Cr-112) Fevée: Zell am See/Schüttdorf özpotjába fezi a felújított, átépített, 3 cillago, 72 zobá hotel. A zálláhely 400 m-re va a Schmittehöhe Areitbah abijától. Itt ezdôe alalma ífelvoó i vaa. Felzereltég: a zobá midegyie zuhayzóval/wc-vel, hajzárítóval, ábeltévével, rádióval, zobazéffel, telefoal, wifivel é rézbe baloal felzerelt. Szolgáltatáo: zaua, zolárium, gôzabi áll a vedége redelezéére. Ellátá: reggeli büfé bioaroal, 3 fogáo meüvacora, apota egy vegetáriáu meü, eeteét aláta-, elôétel-, dezertválazté. Fevée: Az alpei Fulpme vároába fevô Sporthotel Critall 25 percre található a Stubai gleccertôl. Mide zobája mûholda tv-vel, aját fürdôzobával é a Stubaivölgyre ézô eréllyel felzerelt. Ellátá: félpazió (büféreggeli é 4 fogáo meüválaztáo vacora). Szolgáltatáo: Critall Extra comaggal, wellezözpottal, fedett medecével, zauával é a özö helyiégebe igyee wifivel várjá a vedégeet. Téríté elleébe: mazáz. Síbuz: api 2-zer igyee íbuz vizi a vedégeet a gleccerhez. Parolá: A hotel aját parolójába igyee. Új épí té û, ez té ti u, al pe i tí lu ú apartho tel Puy St. Vi cet leg fel õ (1.800 m), pa o rá má ré zé, öz vet le ül a í pá lya mel lett. Az új vá r o réz be zol gál t a t á o i i épí té re e rül te: zu per mar et, ét te rem, bá ro, par o ló, íbuz meg ál ló. C/4 fõ (30 m2): ap pa li ba i húz ha tó ágy + háló zo ba fra ciaág gyal. D/6 fõ (35 m2) ap pa li ba i húz ha tó ágy, há ló zo ba fra ciaággyal + 1 zo ba 2 ág gyal. E/8 fõ (45 m2) ap pa li ba i húz ha tó ágy, 1 há ló zo ba fra ciaág gyal, 1 zo ba 2 ág gyal, há ló a ro 2 ág gyal. Felzereltég: oy ha (ü tõ, hû tõ, mi ró, ét éz let), für dõ zo ba, ü lö WC, er ély, tv. A ház zol gál ta tá ai: úzó me de ce (díj me te, yi tott, fû tött vi zû), za u a, fe dett ga ráz, lift, fit ezte rem. 3* medece , , ( m) Pá lyá: 5 fe e te, 23 pi ro, 18 é, 10 zöld. 27 lift: 2 go do la, 14 ülõ (eb bõl 5 db gyor u ló), 11 hú zó. Reidece Valmot*** Coportára BESÍZÕTÁBORo Stubai gleccer Kapru/Zell am See ( m) APARTMANOK 1800 m-e (F/Ap-101) 5 zállá+ 5 apo Puy St. Vicet íbérlet +5 vacora+buz 10 Val cei + Termigo auztria ( m) (F/Va-102) 7 zállá+ 6 apo íbérlet+buz , , , , , , 6, 8 fô apartmao. Ap./4 felár: Ft/fô. Kaució: 300 a/ap. Ágyemû: Ft. Tax: 0,7 a/fô/ Ára Üdülôhely Ft/fõ/turu díj/fô/ , , Helyzíe fizetedô: üdülôhelyi díj 1,05 a/fô/ 15 év felett Livigo Ára Ft/fõ/turu ov., dec. Üdülôhely díj/fô/ , Helyzíe fizetedô: üdülôhelyi díj 1,50 a/fô/ (15 év felett] Síbérlet: 10 éve orig igyee, 14 éve orig 50% edvezméy. Apartmao (O/Ap-113) ( m) A váj ci ha tár mel lett ta lál ha tó az egyi leg ele gá abb é leg i tû õbb olaz íörzet, özeégébe több mit 100 m í pá lyá val! Livi g o: 9 fe e te, 43 pi ro, 32 é pá lya. Szó ra o zá i le he tõ é ge: í fu tó pá lya, mo to ro zá, u tya zá, i ló er yõ, halfpipe, owboardpá lya, üz le te, ét ter me, bá ro, piz zériá, di zó. Vám za bad te rü let! Ige ol có par fü mö, ita lo, port fel ze re lé e, fo tó- é mû za i ci e! Fe vé e: m-re az új abio lifttôl é a étáló utcától! Igyee íbuz. Szol gál ta tá o: ítároló, fe dett garáz 50 a/turu. El he lye zé: 1, 2, 3 la ré ze apart ma o 28 fõ ré zé re, zu hay zó/wc- tv-. Mide apartmaba ávéfôzô, eletromo tûzhely, miró, ütô-grillezô, moogatógép El lá tá: ö el lá tá. Tur u vál tá: zom ba to. Ér e zé: ig. Tá vo zá: ö zött. Ára Ft/fõ 8 ap/ apo íbérlettel Ajá lott út vo al: Sop ro/he gye ha lom Wi e Salz burg I bruc La dec Zerez Livi g o (b. 720 m) Stúdió 2 fô , 2 lar. 4 fô , 3 lar. 6 fô , Helyzíe fizetedõ: aució 200 a/ap. Törülözôt vii ell! o laz o rzág Puy St. Vicet Végtaarítá 40 a 60 a 60 a 11 11

7 2012 yár Auzt ri á ba Lacehof ( m) a Kaladozó Sport-Kulturáli é Szabadidőport Egyeület özreműödéével Szatáboro 718 éveee Cillagázati tábor A tábor célja, hogy a fi atalo megimerjé a Napredzert, cillagázati alapimereteel bővüljö tudáu, etéét pedig távcöve megfi - gyeléel zárjá le mideapjaiat. Az 1 hét alatt többzör tezü látogatát ülöböző plaetáriumoba, cillagvizgálóba. Kalad éfelfedezőtábor A tábor célja, hogy a fi atalo tudjaa a termézetbe tájéozódi, megtauljá a tűzgyújtá, illetve a táborépíté zabályait, megimerjé a övéy- é állatvilágot. Megimeredjee a termézetvédelmi alapimereteel é a biztoággal Ft/fő/5 (mi. 40 fő) Kerépáro túratábor A tábor célja, hogy erépárral az edzettégi állapota megfelelő túraútvoalao erépározzaa. Tapaztalt túravezetővel midet megimerhete, ami a erépárzereléhez, térépolvaához, vagyi a erépártúrához züége. Nyelvi táboro Eredeti oztrá öryezetbe yelvi táboroba várju a émetül é agolul tudi aaró gyermeeet, ai egéz ap émet, ill. agol yelve éli az életüet, irádula, bezélgete, játzaa. Bezédcetriu, itezív, i coporto yelvotatá, capatjátéo, vetéledő, zárótezt. A táborhoz züége tazereet biztoítju. A rézvételi díj tartalmazza: a zállá (Lacehof: proi 3. oldal), a telje pazió (reggeli, ebéd, vacora) é a zamai programo öltégeit. A rézvételi díj em tartalmazza: Ágyeműhuzatot, törülözőt, üdülőhelyi díjat (1,5 a/fő/ 12 év felett) é az utazái öltéget, mely b Ft/fő. 12 Adózám: Számlazám: Orgováy é Vidée Taarézövetezet: OTP: Vagyoi biztoíté: Geerali Biztoító Egedélyzám: R-00299/1992/1999 Az eetlege yomdai hibáért felelõéget em vállalu! A változá jogát fetartju! Az ára 285, Ft-o euróárfolyamig érvéyee!

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 8., kedd szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 8., kedd szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 8., kedd 101. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 8., kedd 101. szám TARTALOMJEGYZÉK 180/2008.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 20., kedd 164. szám Ára: 2438, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXLIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság és az In di ai Köz tár sa ság kö zött a ket tõs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben