TÉL. Lackenhof. Besízô táborok: Mistral Utazási Iroda. Síajánlatok. csoportoknak! tria AUSZTRIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011 12 TÉL. Lackenhof. Besízô táborok: Mistral Utazási Iroda. www.mistraltravel.hu. Síajánlatok. csoportoknak! tria AUSZTRIA"

Átírás

1 ( m) coportoa! tria A u zz lpazió á áll + fé Lacehof Síajálato orig) utazá + érlet (19 éve íb o p + 4 a 0, F t /f õ érje irodába! et te A rézle TÉL Beízô táboro: Livigo Lacehof Stubai gleccer Kapru 6 apo íbérlettel 3 apo íbérlettel , Ft/fõ/ , Ft/fõ/ , Ft/fõ/ , Ft/fõ/3 4*-o hotel, 3*-o hotel, apartma, öellátáal pazió, 11. oldal 11. oldal 11. oldal 2. oldal Mitral Utazái Iroda 6000 Kecemét, Zimay L. u Széefehérvár, Kégl Gy. u. 13. Tel.: 76/ ; Fax: Tel.: 22/ ; Fax: 22/

2 Lacehof ( m) Lac e hof Al ó-auzt ri áb a, az Ötcherh e g y lá b á ál, gyö yö r û ter m é ze t i ör ye zet be fevô i ozt rá te le pü lé. He gye ha lom tól mid ö ze 260 m, Budapetrôl 4 órai au tó zá al é yel me e elérhetô. Hóbiz to te rep, az igé ye e ar ba tar tott pá lyá de cem ber özepétôl hú vé tig ízhetô. A 4 é, 5 pi ro é 2 fe e te pá lyá ra 9 fel vo ó zál lít ja a ízôet (FIS-pá lya). 17 m í fu tó pá lya, i épí tett zá ó pá lya é half pipe vár ja a ved ége et. SÍKÖLCSÖNZÉS ÁRAK a Soehof pazióba a Mitral vedégeie Zur Pot Soehof pazió ig , , KARÁCSONY , , SZILVESZTER* , , , , , , , , FÉLÉVZÁRÁS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Üreágy-ár Ft/fô; Szilvezteror Ft/fô *A zilvezteri turu ára tartalmazza az üepi vacorát i! Ára, Ft/fô/turu Coporto ífelzerelé-bérléi lehetôég a helyzíe , Ft/fõ omplett felzerelé 20 fõ feletti coporto eetébe (carvig íléc, ícipõ, íbot). A létzám- é méretegyezteté elõre törtéi irodába, a pazióba további bérlére ic lehetõég. SÍBÉRLETÁRAK 2 Felõtt Ára, Ft/fõ fôzezo 2 apo 3 apo 4 apo 5 apo 6 apo , (62,5 c) , (90 c) , (116 c) , (138,5 c) , (158,5 c) elô-/utózezo ( m) ZUR POST PAN ZIÓ Ajá lott út vo al: He gye ha lom Ybb (A1) Gam ig La gau Lac e hof (260 m) Ifjúági fôzezo elô-/utózezo Gyerme fôzezo , (58 c) , (53,5 c) , (49,5 c) 9.700, , (83,5 c) , (76,5 c) , (71 c) , , (107,5 c) , (99 c) , (91,5 c) , , (128,5 c) , (118 c) , (109,5 c) , , (147 c) , (135 c) , (125 c) , (34,5 c) (49,5 c) (64 c) (76,5 c) (87,5 c) elô-/utózezo 8.990, (32 c) , (46 c) , (59,5 c) , (71 c) , (81 c) Fôzezo: ; Elõ-/utózezo: Gyerme: 515 éve orig, ifjúági: 1619 éve orig. Caládi jegy: felôttjegy mellett gyerme 510 éve orig 1 a/ap (ca a helyzíe váltható). Kaució: 2 a a helyzíe fizetedõ. Lacehof A te le pü lé öz pot já tól é a í fel vo ó tól 200 mé ter re ta lálha tó a fel újí tott pa zió. El he lye zé: 2, 3, 4 ágya, öz om for to, tv- zo bá ba. Tel je a pa ci tá: 90 fô. Szol gál ta tá o: A tra di ci o á li a be re de zett ét te rem be tv (ma gyar adá i), DVD, hifi, videó zol gál ja a ve dé ge é yel mét. Fûtött íléc- é ícipôtároló. Té rí té el le é be: az ta li te iz, coc ó, dart, za u a. Gye rme ed vez méy: 2 éve o rig i gye e, to váb bi edvez méy 12 éve o rig. Par o lá: a pa zió a ját par o ló já ba (i gye e). Ágy e mû hu za tot, törülözôt vi i ell (hely zí e bérel hetô 10 c/fô/ tur u)! Hely zí e fize tedô: üdülôhe lyi díj 1,5 c/fô/ (12 év fe lett), regiztráció díj 3 c/fô/turu, a u ció 15 c/fõ/ turu. Ér e zé: 1620 órá ig. A zo bá at (é a par o lót i) az el utazá ap já 9 órá ig el ell hagy i. El lá tá: fél pa zió (bôvített o ti e tá li reg ge li, 2 fo gá o meüválaztáo vacora házia ételeel). SONNENHOF A Zur Pot pazió zomzédágába mûödõ, hagulato caládi pazió a ífelvoótól 200, a települé özpotjától 250 méterre található. El he lye zé: 2, 3, 4, 5, 6 ágya (1 é 2 lég te re), özomforto, tv- zo bá ba. Tel je a pa ci tá: 55 fô. Szol gál ta tá o: A ba rát á go ét te rem be (mely bôl gyermeját zó zo ba yí li) tv, vi deó, hi fi e gí ti a i ap co ló dát. Fûtött íléc- é ícipôtároló. Té rí té el le é be: az ta li te iz, coc ó, za u a. Gye rme ed vez méy: 2 éve o rig i gye e, to váb bi ed vez méy 12 éve o rig. Par o lá: a pa zió a ját par o ló já ba (i gye e). Ágy e mûhuza tot, törülö zõt vi i ell (a hely zí e bérel hetô 10 c/fô/ tur u)! Hely zí e fize tedô: üdülôhe lyi díj 1,5 c/fô/ (12 év fe lett), regiztráció díj 3 c/fô/turu, a u ció 15 c/fô/ turu. Ér e zé: 1620 órá ig. A zo bá at (é a par o lót i) az el uta zá ap já 9 órá ig el ell hagy i! El lá tá: fél pa zió (bôvített o ti e tá li reg ge li, 2 fo gá o meüválaztáo vacora házia ételeel). (A/Po-031) állá Pályaz (A/So-032) állá Pályaz 3

3 Villach Sportrégió ( m) A port ré gió ü lö fé le e héz é gû í pá lyái, va la mit a több fé le vál to zat ba ap ha tó í bér le te biz to ít já, hogy mi de tu dá zi tû í zõ meg fe le lõ pá lyát vá la zo. A Faa er See (Verditz: 3 ülõ- é 1 hú zó lift, 16 m pá lya, 1 fe e te, 3 pi ro, 2 é; Dreilä derec: 1 ülõ- é 8 hú zó lift, 17 m pá lya, 2 fe e te, 3 pi ro, 10 é) é az Oi ach eree (Gerlitze: 1 a bi o, 6 ülõ- é 7 hú zó lift, 26 m pá lya, 5 pi ro, 4 é) tér é gé be, a í pá lyá tól 1322 m-e tá vol ág ba, Vil lach ba, va la mit a í pá lyá öz vet le ö ze lé be biz to í tu jó mi õ é gû zál lá he lye et ve dé ge i e. DORFHOTEL SEELEITN Ajá lott út vo al: Rábafüze Graz Kla ge furt Faaer See (260 m) Síbérletára HO TEL MITTAGSKOGEL*** (A/Mi-041) Fe vé e: Vil lachtól 15 m-re, a Faa er See part já épült iga zi ozt rá tradicioáli zál lo da. Há rom zi te, lif te, 190 fé rõ he lye. A ház ét ter me, a dal ló tár al gó ja le hetõ é get í ál e ti ö ze jö ve te le re, tv-ézére. Az ét te rem be bár ta lál ha tó. A ház ba gyer meját zó zo ba zí e í ti az e ti i ap co ló dát. Di zó, az ta li te iz, coc ó! El he lye zé: 2, 3, 4 ágya, öz om for to zobá ba, étzo bá ca lá di la oz tály o ba, fel ár el le é be (tv, te le fo). El lá tá: fél pa zió (védaztalo reg ge li + 2 fo gá o va co ra). A hely zí e te le pí tett idegeveze tõ é í o ta tó áll uta a i re del e zé é re. Ajá lott út vo al: Rábafüze Fürte feld A2 au tó pá lya Graz fe lé Kla ge furt Vil lach Kot te Egg am See Ledeitze (241 m). Helyzíe fi ze te dõ: üdü lõ he lyi díj 1,45 a/fõ/ (16 éve or tól). Gerlitze iolai coport éve orig 4 apo 57,5 a (1996) 5 apo 66,5 a 19 éve orig 4 apo 73 a 69 a ( ) 5 apo 86 a 82 a 4 Törülözõt, ágyemûhuzatot vii ell! Coporto (mi. 20 fô) , , , , , , (A/Se-051) Fe vé e: Fel újí tott, red í vül igé ye, a ze jel le gû apart ma telep, mely öz vet le ül a tó part já ta lál ha tó (Egg am See te le pü lé e). 22 épü le té be egye ét 4-4 ruz ti u a be re de zett apart mat í á lu, me lye oy hával, fõ zé re al al ma edé ye el é ez ö zö el fel ze re lte (igéy ze rit a öz po ti ét te rem be biz to ít ju az el lá tát). Ágy e mû hu za tot, tö rül ö zõt vi i ell! El he lye zé: 38 fõ apart ma o ba. El lá tá: ö el lá tá vagy fél pa zió (bõ ví tett o ti e tá li reg ge li, 3 fo gá o va co ra fõ ze zo ba. Sí lift: Dreiläderec/Aroldtei 20 m, Verditz 25 m, Ger l itze 15 m, Tarvi io 30 m. Síbuz: ic. Szolgáltatá: étezô, bár, zaua. PIOVESAN PANZIÓ (A/Pi-052) Fe vé e: A Faa er See partjá épült 70 fõ zál lá hely. Szo bá i el le me e be re de zet te, tá ga é ha gu la to ét ter me re me hely zí ét zol gál e ti ö zejö ve te le zer ve zé é re i. Ágy e mû hu za tot, tö rül ö zõt vi i ell! El he lye zé: 2, 3, 4 ágya, öz om for to zo bá ba. El lá tá: fél pa zió (bõ ví tett o ti e tá li reg ge li, 3 fo gá o va co ra). Sí lift: Dreilä de rec/arold tei 20 m, Verditz 25 m, Ger l itze 15 m, Tarvi io 30 m. Síbuz: ic. Szolgáltatáo: étezô, ítároló. aritia Gold bérlet 4 apo 15 éve orig 5 apo 67 a 79 a 4 apo 19 éve orig 5 apo Iolá coportoa igazoláal. 81 a 98 a...é mi az, amit még megtalálhat álu az utazá mellett? l, ZERVIZ pee r gé SÍS modee., á vít áridõr t talpja zerû rövid ha é Sza ( m) Key Card: 5 a. Rézleterõl érdelõdjö irodába. Kecemét Zimay L. u. 16. Tel.: Ára Ft/fõ/turu tôl 55 a 64 a Villach Sportrégió z tott ö atar lc ö, arb o. é õ gû, big foot i Sí m do r jó ar pá 200. Sowbo mit Több ífelzerelé ítá la a ppel t é g -á li ipõ peciá t c jé í. õ S azítju ícip ára ig lmetle a láb Kéye á at, t gee özi S Í o ortoa,lucé emõzet z p e o já a l c e d a re Iolá aágovizgával tatóat. aló v i tár i barát íotatóaztalt íoóvizgára tap íotat ét. ít z felé Vállalu ÁRAK Rézvételi díj Öellá- FélpaFt/fô/turu táal zióval * * * * ÁRAK 45 fizetôtôl zállá+fp +4 apo íbérlet , felôtt 18diá évig , , , , , , , , , , , , , , , Üreágy-ár: 1500 Ft/ágy/ Az ár tartalmazza: zállá, félpazió, megredelt zolgáltatá. Irodába ötelezôe fizetedô: Ft/fô/5 regiztráció díj, taarítái díj: Ft/fô/turu. Helyzíe fizetedô: aució 20 a/fô/turu. Ágyemûhuzat bérelhetô: 6 a/váltá. A *-gal jelölt idôpotoba az ár mi. 40 fô diácoportoa 18 éve orig tartalmaz 4 apo íbérletet az Aroldtei, Verditz é felár elleébe 25 éve orig Gerlitze ípályáira! Rézvételi díj Ft/fô/ turu 45 fizetôtôl zállá + FP + 4 apo íbérlet Aroldtei ágya zobába diá felôtt 18 évig * , , * , , , , , , Üreágy-ár: 1500 Ft/ágy/ Az ár tartalmazza: zállá, félpazió, megredelt zolgáltatá. Irodába ötelezôe fizetedô: Ft/fô/5 regiztráció díj, taarítái díj: Ft/fô/turu. Helyzíe fizetedô: aució 20 a/fô/turu. Ágyemûhuzat bérelhetô: 6 a/váltá. A *-gal jelölt idôpotoba az ár mi. 40 fô diácoportoa 18 éve orig tartalmaz 4 apo íbérletet az Aroldtei, Verditz é felár elleébe 25 éve orig Gerlitze ípályáira! 5

4 Szlováia ( m) 12 m ípálya Sípályá: 1 feete, 5 piro, 6 é Sífelvoó: 1 abio, 4 zée, 14 húzólift A magyar ízô örébe a legépzerûbb zlováiai íözpot, amely agyo öye é gyora megözelíthetô. A Nagy-Fátra é az Alacoy-Tátra határvoalá elhelyezedô terület a ezdôe é caládoa egyarát iváló íelét é üdülét íál. Szóraozái lehetôégeit folyamatoa bôvíti.további hóágyúzott íözpoto: Sachtica 23 m, Rózahegy 26 m, Jaá 55 m. Apré i: utyazá, lova zá, Tatraladia termálvize Aquapar, hóraftig épített pályá, zabadtéri dizó, téli paraglidig tademrepülé, fitez, eti záóprogram. Ajálott útvoal: Paraapuzta (Sahy) Zvole, Baa Bytrica Doovaly b.120 m. Hotel Veel Doovaly (S/Ve-061) zl o váia Fevée: A turitazálló állá Pályaz Doovaly özpotjába található a felvoó özvetle özelébe. Szolgáltatáo: étterem, bár, dizó, táralgó, aztaliteiz. Parolá a zálloda aját parolójába. Elhelyezé: 3, 4, 5, 6 ágya, zuhayzó/wc- zobába. A zobába feyôbútoroból ézült emelete ágya található. Coportvezetô rézére 2-3 ágya elhelyezé. Egye idôpotoba, turuoba (pl. zilvezter) egyéi vedége rézére 2-3 ágya elhelyezé i lehetége. Ellátá: félpazió (egye idôpotoba az étezé több turuba folyi). Rézvételi díj Ft/fô/turu Felôtt Gyere 318 évig Stiv Pa zió - Cer tovi ca (S/Ce-062) Fe vée: A ét épület bõl álló, tel je e fel újí tott, igé ye e i ala í tott pa zió a cer tovi cai í öz pot öz pot já ba, öz vet le ül a í pá lyá mel lett ta lál ha tó, m ma ga a. Fel ze relt ég: ét te rem, bár, za ai bár, za u a, gõz für dõ, hidro mazáz, bi li árd, fit ez terem. Szo bá: 2 ágya, zu hay zó zo bá, ca lá di zo bá (2 zo ba, 1 für dõ zoba). El lá tá: fél pa zió. Par o lá: zárt ud var. Ga ráz bérel hetõ. A fõútvo al et té ozt ja a íözpo tot: a i eb bi (Stiv) í pá lyá ed vez mé ye í e lé vár ja a pa zió ve dé ge it (b. 8 a/api bér let). To váb bi í e lé i lehetõég: Myto, Vya Boca, Tale, Chopo Dél, Bytra Fevée: A hagulato falui zálloda a özég özpotjába található cede, yugodt öryezetbe. A Svite (2 m) fedett uzoda é zaua i található. 5 zaá foglalá eeté a 6. igyee (5=6 ). Kedvezméye íbérlet a Lupua dolia é a Liptóteplica íözpotoba. Sílift: Lopua dolia 3 m (hóágyúzott pályá, eti íeléi lehetôéggel, 4 táyéro felvoóval), továbbá Ótátrafüred 9 m, Tátralomic 14 m, Corba-tó 21 m, Lucivá 6 m (1 zée felvoó, 4 húzólift), Bachledova dolia, Zdiar, Jezero. Síbuz: ic. Szolgáltatáo: étterem, bár, játéterem, biliárd, ülöterem, továbbá élelmizerbolt tartozi a zállodához. Saját paroló zárt udvarba. Elhelyezé: 2, 3 ágya modó é 4 ágya zuhayzó/ WC-, tv-vel felzerelt zobái vaa. Közö zuhayzó/wc a folyoó. 44 férôhellyel redelezi. (5/2, 6/3, 4/4). Ellátá: félpazió. Sílift: Jahodá (5 m, 4 ílift, eti íeléi lehetôég h), Krompachy Plejy (21 m). Kedvezô fevéée, jó megözelíthetôégée özöhetôe már az érezé é elutazá apjá i íelhetü, továbbá a özeli Jahoda hóágyúzott, jól ezelt pályái eti íelére i lehetôég yíli. Síbuz: ic Fevée: A pazió Kaától 25 m-re található. A KaaKorompa (Krompachy) fôút mellett, a Ruzi-tó partjá fetôi öryezetbe fezi. A éháy pazióból, üdülôbôl é faházból álló üdülôtelepülée, cede, yugodt öryezetbe pihehetü. Miolctól midöze 115 m-re fezi. Szolgáltatáo: 70 fô étterem, hagulato bár adallóval, táralgó, biliárd, pigpog, dart, zaua, 2 aromaterápiá gôzfürdô, jauzzi, úzómedece (9 5 m), piheôhelyiég. Saját, igyee paroló. Elhelyezé: 2, 3, 4 ágya zobá. Valameyi zoba redelezi fürdôzobával é WC-vel. Továbbá 2 db caládi zoba (2+2). Ellátá: félpazió. Rézvételi díj Ft/fô/turu 6 ap/5 5 ap/4 4 ap/3 Zuhayzó/WC , , , zoba Modó zoba , , , Az ár tartalmazza a zállát, félpazió ellátát, idegeforgalmi adót. Ft/fõ/turu félpazió SÍbérlet Iolai diácoporto rézére 18 éve orig 3 apo 4 apo 5 apo 6 21 a 28 a 35 a Mide 15. diá utá 1 íérô íbérlete igyee. Kiváltá feltétele: 2 a letét, melyet a bérlet érülémete leadáával vizaadjá. állá 6 ap/5 5 ap/4 6 ap/5 5 ap/ Sivec Pa zió Sivec (Krompachy) (S/Si-072) Pályaz Hotel Gula Batizovce (S/Gu-071) zl o váia Doovaly Felõtt , , , , , , Gyere 210 évig pótágyo , , 9.900, , , , ülö helybe fizetedô: üdülôhelyi díj 1 a/fô/. K Az ár tartalmazza: a zállát é a félpazió ellátát. Idegeforgalmi adó: 1 a/fõ/. Az ár tartalmazza a zállát, félpazió ellátát é az idegeforgalmi adót. Coportedvezméy: 13. fô igyee. 40 fô felett egyégee a modó zoba ára érvéye. Kedvezméye coporto biztoítá öthetô irodába Rézvételi díj / Ft/fô/turu 6 ap/5 5 ap/4 4 ap/3 Coportár , , Az ár tartalmazza a zállát, félpazió ellátát. Külö helybe fizetedô: üdülôhelyi díj 0,5 a/fô/. Coportedvezméy: 20 fô utá 1 igyee, 42 fô utá 3 igyee , o-lie biztoítáöté: 7

5 Cero m) ( ( m) zl o véia A hár ma ha tár (Auzt ria, Olaz or zág, Szlo vé ia) öz v et le ö z e lé b e lé v õ Kra j a Go r a világu pafu ta moat i re dez, pá lyái a ez dõ tõl a ha la dó ig mi de tu dá zit e meg fe lel e. 21 fel vo ó, 15 é, 4 pi ro é 4 fe e te hó á gyúz ha tó pá lya, e ti í zé i le he tõ ég (FIS-pá lya). A zál lá o a pá lyá tól gya log 600 m-re, a mû úto b. 1,5 m-re va a. Ja va olt út vo al: Rábafüze Tarvi io Kra j a Go ra (300 m) SZUPER!!! AJÁNLAT Dolomito ( m) A Dolomito egyi legépzerûbb ícetruma a fiemmeivölgy (Val di Fiemme), ahol fetôi öryezetbe fezi a Sa Celo üdülôzálló. Adottágaiál fogva redívül alalma egyéi vedége, caládo, iebb-agyobb baráti táraágo, iolai é diácoporto fogadáára i! A ház egycillago zállodaét üzemel, ezért az ár-zolgáltatá aráyt figyelembe véve az olcó zálláo özé tartozi! Ugyaaor, fôleg fevée, a özö helyiége ialaítáa, felzereltége é a magyar zemélyzet tapaztalata, vedégzeretete omforto iapcolódát garatál! raja Gora (S/Kr-082) A Villa Tatjaa teljee felújított, özomforto 2, 3, 4, fõ apartmao. A Tia, Nia, Poretov Dom házaba 2, 3, 4, 5 fõ, rézbe özomforto, rézbe özö zuhayzó é wc- zobá található. Mide házba vaa emelete ágya zobá! Az ára tartalmazzá a zállát, ellátát, ágyemûhuzatot. Helyzíe fizetedõ: üdülõhelyi díj (b. 1 a/fõ/). Ellátá: félpazió (büfé reggeli é házia meüvacora). Kötelezõ zilvezteri va co ra: 7.900, Ft/fõ. Sífelvoó: 800 m Hotel Cero***+ Bohij ( m) Tatjaa Pod Voglom Hotel (Ripcevlaz) (S/Po-081) A bohiji völgy Vogel ícetrum felôli oldalá özvetleül a bohiji-tó partjá található ez a coporto zámára ideáli zálláhely. A Vogel ícetrum 3 m-re, a Kobla ícetrum 9 m-re helyezedi el. A zálláhely egyzerûe beredezett zobáat íál a diácoporto rézére. Elhelyezé: 1, 2, 3, 4 ágya áda, WC- zobába. Ellátá: félpazió (bôvített otietáli reggeli) 3 fogáo vacora, 1 pohár üdítô/1 pohár bor). Sípályá: 3 m (Vogel), 9 m (Kobla). Síbuz: 10 m. Helyzíe fizetedô üdülôhelyi díj: 7 éve orig igyee, 718 éve orig, 0,51 a, 18 év felett 1 a/fô/zaa. Kaució: 10 a/fô. Vii ell: ágyemût, törülözôt (7 a/fô/váltá) é WC-papírt. Turuváltá: vaárap, péte. 8 8 Ára Turu 12 ágya 34 ágya Ft/fõ (ap/) zoba zoba , , , 8.800, , , , 9.900, , , , 8.900, , , , , A turutól eltérô foglaláo eeté, ülö áralulációt ell éri! Poretov Dom Ára Ft/fõ/turu Villa Tatjaa Tia, Nia, Poretov özomforto Tia, Nia, Poretov özö zuh./wc ap/ , ap/6 6 ap/ , , , , , , , , (S/Ce-091) Fevée: Ljubljaától 50 m- re yugatra, egy völgybe fezi Cero vároa. A Hotel Cero ifjúági hotel réze 4, 6 ágya özomforto zobáal redelezi. Szolgáltatáo: étterem, bár, uzoda (25 13 m), téríté elleébe 2-féle zaua, fitezterem, mazáz, ozmetia, fodráz. Síterep: A 70 hetáro, itûô földrajzi fevéû 100%ba hóágyúzható íterepre a zálloda aját buza igyeee zállítja a vedégeet (10 m). Igyee, fûtött íléc- é ícipôtároló a hotelbe i é a ípályá i. Ideáli ípálya mide tudázitû ízôe. 2, 4, 6 ülée, agy apacitáú, moder é gyor lifte. (FIS-pálya) 17 m ífutópálya. Gyereee ülö játéo taulópálya é melegedô. Síölcözô, ízerviz a hegy tetejé. Ellátá: telje pazió. Helybe fizetedô: üdülôhelyi díj 8,7 a/fô/turu felôtt, 4,3 a/fô/turu gyere (514 éve orig). Ajálott útvoal: Leteye Ljubljaa (Triezt felé) Logatec Cero (270 m). Comagár: zállá, telje pazió, bérlet Felõtt Ifjúági/eior Gyerme 55 a 46 a 34 a 88 a 76 a 56 a 109 a 92 a 69 a 130 a 111 a 83 a Gyerme: 615 éve orig, ifjúági: 1523 éve orig. eior: 55 év felett. Iolai coportoa edvezméye bérletáraról érdelõdjö irodába. Hotel Sa Celo*/Bellamote (O/Ce-092) Felzereltég: 2, 3, 4, 5 ágya, egyzerû beredezéû zuhayzó, WC- zobá (ágyemû va de törülözô züége! Szolgáltatáo: recepció, lift, étterem (120 fô!). Nagyméretû táralgó (tv, DVD, videó, hifi-beredezé), játézoba (aztaliteiz, pörgô foci, biliárd), lubzoba, ítároló. Ellátá: félpazió (bôvített otietáli reggeli é étfogáo vacora magyar é olaz étele). Sífelvoó: 3 m (bella Mote) diácoport ára (7 ap/6 ) Szállá, félpazió Szállá, félpazió +bérlet (5 ap) +bérlet (5 ap) elô- é utózezo fôzezo ( ) Diá 816 év Diá év íbérletára Ára, m/fõ 2 apo 3 apo 4 apo 5 apo ( m) Olaz o rzág Kraja LacehofGora Felôtt Ft+109 a Ft+120 a Ft+130 a Ft+145 a Ft+150 a Ft+170 a Ára Ft/fõ éve orig , 19 éve orig , , , 20 fô fizetô utá 1 igyee. Síbérlethez iolai pecéttel ellátott évor (zületéi dátumoal) züége! 99

6 Puy St. Vicet Briacotól 30 m-re délre fevô, barátágo, caládia íterep, ét özpottal. Az aló, métere zit bár itt i vaa új épülete tradicioáli hagulatú. A íterep ézai fevéée özöhetôe elég hóbizto. Pályahoz 78 m, pályá: 3 feete, 9 piro, 11 é, 6 zöld, lifte záma: 6 ülô, 9 húzó Egyéb: 60 hóágyú biztoít íeléi lehetôéget é m özött. Sowpar: hozú halfpipe é egyéb ugrató. fracia rzág o laz o o rzág ( m) Ha gyo má yo, ú. fa luí öz pot, amely ét egy má tól 3 m-re ta lál ha tó fa lu ból áll (Lalebourg, Lalevil lard). A hó ágyú, va la mit a glec cer ö zel é ge egéz ze zo ba ga ra tál ja a ha vat. Új lif te é pá lyá Val Cei é Ter migo ö zött. Így már 130 m pá lya ho zal, agy mé re tû, ö ze füg gõ í te rep áll í e lõ i re del e zé é re! Lalebourg-ba található pár percre a öz pottól, 50 m-re az ülõ lifttõl. Több épü letbõl álló apartmaház-omplexum. C/4 fõ (b. 30 m2) 2 z obá : a p p a l i b a ihúz ható ágy, háló zobába fraciaágy. D/6 fõ (b. 35 m2) 3 zobá: appaliba ihúzható ágy, hálózobába fraciaágy; hálóabi emelete ággyal. Felzereltég: fürdõ zoba é ülö WC, oyha (tûz hely, ütõ, hûtõ, étézlet, moogatógép, miró), ítároló. Egyéb: zaua, gõzfürdõ, úzómedece (6 12 m). 2* özpot , , Kaució: 300 a/ap. Ágyemût vii ell! Üdülôhelyi díj: Ft. 3*+-o új építéû apartmaoba, özvetleül a ípálya mellett, úzómedecével. Mide apartmahoz jól felzerelt oyha, étezô, fürdô/wc, valamit ítároló tartozi. Ellátá: 2 fogáo vacora, 1 üdítô Gathof der Schütthof *** (A/Ga-111) Sporthotel Critall **** (A/Cr-112) Fevée: Zell am See/Schüttdorf özpotjába fezi a felújított, átépített, 3 cillago, 72 zobá hotel. A zálláhely 400 m-re va a Schmittehöhe Areitbah abijától. Itt ezdôe alalma ífelvoó i vaa. Felzereltég: a zobá midegyie zuhayzóval/wc-vel, hajzárítóval, ábeltévével, rádióval, zobazéffel, telefoal, wifivel é rézbe baloal felzerelt. Szolgáltatáo: zaua, zolárium, gôzabi áll a vedége redelezéére. Ellátá: reggeli büfé bioaroal, 3 fogáo meüvacora, apota egy vegetáriáu meü, eeteét aláta-, elôétel-, dezertválazté. Fevée: Az alpei Fulpme vároába fevô Sporthotel Critall 25 percre található a Stubai gleccertôl. Mide zobája mûholda tv-vel, aját fürdôzobával é a Stubaivölgyre ézô eréllyel felzerelt. Ellátá: félpazió (büféreggeli é 4 fogáo meüválaztáo vacora). Szolgáltatáo: Critall Extra comaggal, wellezözpottal, fedett medecével, zauával é a özö helyiégebe igyee wifivel várjá a vedégeet. Téríté elleébe: mazáz. Síbuz: api 2-zer igyee íbuz vizi a vedégeet a gleccerhez. Parolá: A hotel aját parolójába igyee. Új épí té û, ez té ti u, al pe i tí lu ú apartho tel Puy St. Vi cet leg fel õ (1.800 m), pa o rá má ré zé, öz vet le ül a í pá lya mel lett. Az új vá r o réz be zol gál t a t á o i i épí té re e rül te: zu per mar et, ét te rem, bá ro, par o ló, íbuz meg ál ló. C/4 fõ (30 m2): ap pa li ba i húz ha tó ágy + háló zo ba fra ciaág gyal. D/6 fõ (35 m2) ap pa li ba i húz ha tó ágy, há ló zo ba fra ciaággyal + 1 zo ba 2 ág gyal. E/8 fõ (45 m2) ap pa li ba i húz ha tó ágy, 1 há ló zo ba fra ciaág gyal, 1 zo ba 2 ág gyal, há ló a ro 2 ág gyal. Felzereltég: oy ha (ü tõ, hû tõ, mi ró, ét éz let), für dõ zo ba, ü lö WC, er ély, tv. A ház zol gál ta tá ai: úzó me de ce (díj me te, yi tott, fû tött vi zû), za u a, fe dett ga ráz, lift, fit ezte rem. 3* medece , , ( m) Pá lyá: 5 fe e te, 23 pi ro, 18 é, 10 zöld. 27 lift: 2 go do la, 14 ülõ (eb bõl 5 db gyor u ló), 11 hú zó. Reidece Valmot*** Coportára BESÍZÕTÁBORo Stubai gleccer Kapru/Zell am See ( m) APARTMANOK 1800 m-e (F/Ap-101) 5 zállá+ 5 apo Puy St. Vicet íbérlet +5 vacora+buz 10 Val cei + Termigo auztria ( m) (F/Va-102) 7 zállá+ 6 apo íbérlet+buz , , , , , , 6, 8 fô apartmao. Ap./4 felár: Ft/fô. Kaució: 300 a/ap. Ágyemû: Ft. Tax: 0,7 a/fô/ Ára Üdülôhely Ft/fõ/turu díj/fô/ , , Helyzíe fizetedô: üdülôhelyi díj 1,05 a/fô/ 15 év felett Livigo Ára Ft/fõ/turu ov., dec. Üdülôhely díj/fô/ , Helyzíe fizetedô: üdülôhelyi díj 1,50 a/fô/ (15 év felett] Síbérlet: 10 éve orig igyee, 14 éve orig 50% edvezméy. Apartmao (O/Ap-113) ( m) A váj ci ha tár mel lett ta lál ha tó az egyi leg ele gá abb é leg i tû õbb olaz íörzet, özeégébe több mit 100 m í pá lyá val! Livi g o: 9 fe e te, 43 pi ro, 32 é pá lya. Szó ra o zá i le he tõ é ge: í fu tó pá lya, mo to ro zá, u tya zá, i ló er yõ, halfpipe, owboardpá lya, üz le te, ét ter me, bá ro, piz zériá, di zó. Vám za bad te rü let! Ige ol có par fü mö, ita lo, port fel ze re lé e, fo tó- é mû za i ci e! Fe vé e: m-re az új abio lifttôl é a étáló utcától! Igyee íbuz. Szol gál ta tá o: ítároló, fe dett garáz 50 a/turu. El he lye zé: 1, 2, 3 la ré ze apart ma o 28 fõ ré zé re, zu hay zó/wc- tv-. Mide apartmaba ávéfôzô, eletromo tûzhely, miró, ütô-grillezô, moogatógép El lá tá: ö el lá tá. Tur u vál tá: zom ba to. Ér e zé: ig. Tá vo zá: ö zött. Ára Ft/fõ 8 ap/ apo íbérlettel Ajá lott út vo al: Sop ro/he gye ha lom Wi e Salz burg I bruc La dec Zerez Livi g o (b. 720 m) Stúdió 2 fô , 2 lar. 4 fô , 3 lar. 6 fô , Helyzíe fizetedõ: aució 200 a/ap. Törülözôt vii ell! o laz o rzág Puy St. Vicet Végtaarítá 40 a 60 a 60 a 11 11

7 2012 yár Auzt ri á ba Lacehof ( m) a Kaladozó Sport-Kulturáli é Szabadidőport Egyeület özreműödéével Szatáboro 718 éveee Cillagázati tábor A tábor célja, hogy a fi atalo megimerjé a Napredzert, cillagázati alapimereteel bővüljö tudáu, etéét pedig távcöve megfi - gyeléel zárjá le mideapjaiat. Az 1 hét alatt többzör tezü látogatát ülöböző plaetáriumoba, cillagvizgálóba. Kalad éfelfedezőtábor A tábor célja, hogy a fi atalo tudjaa a termézetbe tájéozódi, megtauljá a tűzgyújtá, illetve a táborépíté zabályait, megimerjé a övéy- é állatvilágot. Megimeredjee a termézetvédelmi alapimereteel é a biztoággal Ft/fő/5 (mi. 40 fő) Kerépáro túratábor A tábor célja, hogy erépárral az edzettégi állapota megfelelő túraútvoalao erépározzaa. Tapaztalt túravezetővel midet megimerhete, ami a erépárzereléhez, térépolvaához, vagyi a erépártúrához züége. Nyelvi táboro Eredeti oztrá öryezetbe yelvi táboroba várju a émetül é agolul tudi aaró gyermeeet, ai egéz ap émet, ill. agol yelve éli az életüet, irádula, bezélgete, játzaa. Bezédcetriu, itezív, i coporto yelvotatá, capatjátéo, vetéledő, zárótezt. A táborhoz züége tazereet biztoítju. A rézvételi díj tartalmazza: a zállá (Lacehof: proi 3. oldal), a telje pazió (reggeli, ebéd, vacora) é a zamai programo öltégeit. A rézvételi díj em tartalmazza: Ágyeműhuzatot, törülözőt, üdülőhelyi díjat (1,5 a/fő/ 12 év felett) é az utazái öltéget, mely b Ft/fő. 12 Adózám: Számlazám: Orgováy é Vidée Taarézövetezet: OTP: Vagyoi biztoíté: Geerali Biztoító Egedélyzám: R-00299/1992/1999 Az eetlege yomdai hibáért felelõéget em vállalu! A változá jogát fetartju! Az ára 285, Ft-o euróárfolyamig érvéyee!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben