Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja"

Átírás

1 XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már ci us 15-i meg em lé ke zé sek so ra szent mi sével kez dő dött, me lyet Badi Jó zsef atya mu ta tott be a Szent An na temp lom ban. 10 órá tól a Bé ke té ri Hő si em lék mű nél a Szent An na ka to li kus is ko la di ák ja i nak na gyon szé pen meg szer kesz tett és szín vo na la san be mu ta tott irodal mi mű so rát kö ve tő en Kiss Györgyné az in téz mény igaz gató ja mon dott ün ne pi be szé det. Arra kereste a választ, le het-e üze ne te már ci us 15-nek ma egy sza bad ál lam sza bad pol gá ra i- hoz? Ma radt-e ér vé nye a haj da ni esz mék nek? Két do log tesz nag - gyá egy nem ze tet: a múlt di csősé ge, és a szebb jö vő re mé nye. Az örö kül ka pott fe le lős ség a nem zet sor sa iránt ag gó dókat, mind an nyi un kat ar ra kö te lez, hogy je le nün ket a jö vő tük rén át szem lél ve él jük meg. Meg kell al kot nunk nem ze tünk nek nem négy év re, ha nem leg alább egy nem ze dék re ki ter je dő, kö zös jö vő kép ét. Az zal a fe le lő ség gel mond tunk igent két éve az uni ó- ra, hogy füg get len sé günk meg őrzé se mel lett, ma gunk is le gyünk te vé keny al ko tói Eu ró pa jö vő jének, amely ben Eu ró pa nem csak egy gaz da sá gi pro jek tum, ha nem lel ki és szel le mi ér ték kö zös ség, amely a pol gá rok, a nem ze tek, ré gi ók egyen ran gú szö vet sé ge, ahol a jo gok és le he tő sé gek egyfor mán adat nak meg. Egyek nek kell len nünk ab ban is, hogy ma gyar jö vőt kér jünk ma gunknak, és ne al kud junk meg, az zal, hogy úgy ahogy élet ben ma radjunk, va la mi lyen ide gen sze rű lé te zés ben. Mer jünk ma gyar jö vőt ál mod ni és kö ve tel ni ma gunk nak. Folytatás a 2. oldalon A szak kép zés je le né rõl és jö võ jé rõl In ter jú Ma gyar Bá lint ok ta tá si mi nisz ter rel Já nos hal mán töl töt te pén te ki nap ját Ma gyar Bá lint ok ta tá si mi nisz ter, már ci us 12-én. Dél előtt kö zel kétórás fó ru mot tar tott az ok ta tás te rü le tén dol go zók számá ra, vá zol va a jö vő el kép ze lé se it és vá la szolt ak tu á lis kér dé sek re, me lyek a köz ok ta tá si re for mot és na pi ak tu á lis kér dé se ket érin tettek. Ebéd után nyi tot ta meg a ven dég lá tó pincér, sza kács, cuk rász, el adó szakmában itt meg ren de zett Szak ma Ki vá ló Ta nu ló ja Ver seny har ma dik nap ján a verseny zők te rí té si tu domá nyát rep re zen tá ló rend ha gyó ki ál lí tást. A ver seny ak tu a li tá sát ad ja, hogy az idén 50 éves a ke res ke del mi és ven dég lá tó szak mai kép zés. Az ok ta tá si mi nisz ter ha za-uta zá sa előtt rö vid lá to ga tást tett a Hu nya di ál ta lá nos is ko lá ban, a Rad nó ti gim ná zi um ban és a Nap kö zi Ott ho nos Óvo dá ban. A lá to ga tás kap csán a szak kép zés hely ze té ről szól va Ma gyar Bá lint la punk tu dó sí tó já nak el mondta: A szak kép zés rend sze rét meg újít juk ezek ben az évek ben. Egy fel öl, jó val na gyobb le he tő sé get kí vá nunk biz to sí ta ni a szak mai szer ve ze tek, a ka ma rák szá má ra, hogy meg ha tá roz zák a kép zé sek tar tal mát, meg ha tá roz zák a vizs gák nak és a szintvizs gák nak a jel le gét és tar tal mát, fel ügyel jék az is ko lai tan mű he lye ket, il let ve na gyon ak tív sze repet kap nak az is ko lán kí vü li ta nu ló szer ző dé sek meg köté sé nek ki ala kí tá sá ban. Na gyon nagy mér ték ben ösz tönöz zük, hogy a szak kép zés gya kor la ti ok ta tá sá nak má so dik esz ten de je ne az is ko lai tan mű he lyek ben, ha nem kint az élet ben, a ter me lő gaz da sá gi szer vezet nél tör tén jen. Ezt több szem pont ból tar tot ta fon tos nak Ma gyar Bá lint: Egy részt a gya kor lat kö ze li ség, más részt a legújabb tech no ló gi át is el sa já tít hat ják ily mó don a ta nulók, har mad részt pe dig ez szá muk ra egy kap cso la tot je lent a mun ka erő pi ac fe lé, meg kön nyít he ti az el helyez ke dé sü ket. Majd így foly tat ta: Ezt az el gon do lást anyagi lag is ösz tö nözni pró bál juk, hi szen a di á koknak a mi ni mál bér fe le fi zet he tő ki, és ezt a költ sé get meg té rít jük a vállal ko zó szá má ra. A gya kor la ti képzés re fel hasz nált nyers anyag egy ré szét is el tud ják szá mol ni költ ségté rí tés ként. Mi lyen más ösz tön zé si mó dok van nak még? A gya kor la ti kép zés tá mo ga tá sát is úgy ál lí tot tuk be, hogy azt ösz tö nöz ze, hogy az is ko lá ban ke rül jön er re sor, a má so dik év ben pe dig már az is ko lán kí vül. Az uni ós csat la ko zás nyo mán a nem ze ti fej lesz té si terv ben nagy sze rep jut ar ra, hogy a tel jes szak ma struktú rát át te kint sük. (Folytatás a 7. oldalon) Költ ség ve tést érin tõ dön té sek, ha tá ro za tok A Kép vi se lő-tes tü let feb ru ár 17-i ülé sén Rapcsák And rás polgár mes ter (csü tör tök) 17 óra kora Rapcsák And rás pol gár mes ter fel kér te a Vá ros gaz da Kft. munka tár sát, hogy mér je fel a játszó te rek hely ze tét a vá ros ban, hogy men nyi re fe lel nek azok meg a szab vá nyok nak. A fel mérés ered mé nye ként ki de rült, hogy a szab vá nyos sá té tel mintegy 7 mil lió fo rint ba ke rül ne. Ez je len tős te her té telt je lent az ön kor mány zat szá má ra. A ha lasz tást nem tű rő prob lé ma meg ol dá sá ra pá lyáz ni sze ret ne a já nos hal mi ön kor mány zat. A Pol gár mes te ri Hi va tal díszter mé ben meg tar tott ülé sen két na pi rend előt ti hoz zá szó lás ra adott le he tő sé get az ülést le veze tő pol gár mes ter. Az el ső ben Szakál La jos szólt a már ci us ele jén meg ren de zendő Szak ma ki vá ló ta nu ló ja verseny szer ve zé sé nek ál lá sá ról, mely nek egy ko ráb bi tes tü le ti ha tá ro zat ér tel mé ben a já noshal mi ön kor mány zat társ ren dező je. A má so dik eset ben ne vé nek köz lé sé hez hoz zá nem já ru ló (a to váb bi ak ban: N.N. kép vi se lő) kért és ka pott szót, mely ben a tes tü le ti ülé sek ről tá jé koz ta tó mé di á kat Bács Tv és Hu nya di Né pe ma rasz tal ta el. Ezt kö ve tő en egy han gú el fogad ta a tes tü let a le járt ha tár idejű ha tá ro za ta i nak vég re haj tá sáról szó ló pol gár mes te ri be számo lót Ötö dik al ka lom mal mó do sítot ták a kép vi se lők az Ön kormány zat évi költ ség ve té si elő i rány za ta i ról szó ló he lyi rende le tet, me lyet Martinekné Ko vács Györ gyi kép vi se lő bi zott sá gi el nök ter jesz tett elő. El fo gad ta a tes tü let, hogy Já nos hal ma Kép vi se lő-tes tü let tá mo gat ja azt a kez de mé nyezést, hogy Já nos hal ma, Mélykút, Borota, Kéleshalom te le pülé sek együtt, min ta Já nos hal mi Több cé lú Kis tér sé gi tár su lás hoz tar to zó te le pü lé sek pá lyá za tot nyújt sa nak be a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi niszté ri um ál tal kürt 2005/1. szá mú köz mun ka prog ram já ra. El fo gad ta a tes tü let a Hon véd Ka szi nó nak he lyet adó já noshal mi 1550 hely raj zi szá mú és a szom szé dos, va la mint a já noshal mi 4197 hely raj zi szá mú in gat lan ön kor mány za ti tu lajdon ba vé te lé ről szó ló elő terjesz tést. A Kép vi se lő-tes tü let nem tá mo gat ta, hogy a Vá ros gaz da Kft. hi telt ve gyen fel a sze mét szál lí tás el ma radt költ sé ge i nek fe de zé sé re. A Kép vi se lő-tes tü let az is kola tej prog ram ban va ló rész vétel ről dön tött, így Já nos hal ma már ci us au gusz tus kö zött részt vesz az ak ci ó ban, me lyet a Hu nya di is ko la min den di ák já ra ki ter jeszt. A Kép vi se lő-tes tü let ös sze sen 350 ezer fo rin tért el ké szí te ti a Rá kó czi ut cai, volt ÁFÉSZ iroda előt ti par ko ló ter ve zé sét. A ter vek el ké szül te után a vá ros pá lyá za tot nyújt be a par ko ló meg épí té sé re. Meg ha tá roz ta a Kép vi se lőtes tü let a köz tiszt vi se lők évi tel je sít mény kö ve tel mé nyeit. Esze rint a Pol gár mes te ri Hi va tal nál tö re ked ni kell a la kos ság ma xi má lis, ud va ri as ki szol gá lá sá ra, a ké rel me ik telje sí té sé re a ha tá lyos jog sza bá lyi ker tek kö zött. Tö re ked ni kell a he lyi be vé telt ké pe ző adók és más kint lé vő sé ge ha té ko nyabb be haj tá sá ra. A tes tü le ti ha tá roza tok pon tos és ha tár idő ben törté nő vég re haj tá sa alap ve tő feladat. A 2005 no vem ber 1-től ha tály ba lé pő, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rást és szol gál ta tást új ra sza bály zó tör vény al kal mazá sá ra min den köz tiszt vi se lőnek idő ben fel kell ké szül ni. A Kép vi se lő-tes tü let köb méte ren ként 520 fo rint ban szab ta meg a szip pan tott szenny víz szál lí tás költ sé gé nek fel ső ha tárát. A Kép vi se lő-tes tü let mindhá rom vál lal ko zó a já nos halmi AMSTAK Kft. és Du dás Ist ván, va la mint a mély kú ti Viszmeg Zsolt ár aján la tát is el fo gad ta. S ja va sol ta, hogy a Vá ros gaz da Kft. több vál lal kozó val is kös sön meg ál la po dást a szenny víz be fo ga dá sá ra, hogy la kos ság tud jon kö zü lük vá laszta ni. Hos szas vi ta után ha tá ro za tokat fo ga dott el a tes tü let a szemét szál lí tás ren de zé sé vel kapcso lat ban. El fo gad ta a tes tü let a évi mun ka terv ét. (Folytatás a 3. oldalon)

2 2. ol dal HU NYA DI NÉ PE március Be mu ta tó ta ní tás RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL Bem József HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET 6440 Jánoshalma, Kossuth u. l. A kedvezményezett adó száma: A kedvezményezett neve: BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET Találkozó TUDNIVALÓK: Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan, e lappal azonos méretű borítékba, amelyen feltüntette a NEVÉT, LAKCÍMÉT és ADÓSZÁMÁT! A Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la Apá cza is tan ter vű al só ta go za ta feb ru ár 15-én, ked den szak mai na pot tar tott. A ta nárok, ta ní tók nyílt ta ní tá si órá i- kon mu tat ták be az itt fo lyó ok ta tó- ne ve lő mun kát. A 4/c osz tály ma gyar nyelv tan ta ní tását Pus kás Krisz ti na, a 2/b osztály ban ma te ma ti ka órát Csobánné Jelenics Klá ra, Nagy Sándorné ugyan csak ma te ma tika órát mu ta tott be a 4/d. osztály ban. Az 1/d osz tály ban ma gyar nyelv és iro da lom ta nítá sá ba en ge dett be pil lan tást, Se re Mihályné. A 4 osz tá lyo sok an gol órá ját Szil ágyi Gab ri el la, né met órá ját Patocskainé Vízvá ri Klá ra mu tat ta be. Más nap, feb ru ár 16-án délután volt a Szi vár vány-szer da ovi sok kal. - bs - A volt jánoshalmiak budapesti találkozóján részt vett Radnai István alpolgármester és Kiss György önkormányzati képviselő. A szépszámmal összejöttek részére az alpolgármester úr rövid tájékoztatót tartott szűkebb hazánk, Jánoshalma életéről. Ezután átadták a jelenlevő hölgyeknek Nőnap alkalmából a szeretet és a tisztelet virágait. TANKÖTELES TANULÓK BEÍRATÁSA Jánoshalma Város Képviselő-testülete az évi LXXIX. tv. 66. (4) bek. alapján Jánoshalma Városban az általános iskolákban a tanköteles tanulók első évfolyamra való beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg: április 8. péntek: 8-tól 16 óráig április 9. szombat: 8-tól 12 óráig Kérünk mindenkit, hozza magával a beiratkozáshoz szükséges okmányokat: a szülő személyi igazolványát a gyermek születési anyakönyvi kivonatát az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást a gyermek TAJ kártyáját! Foly ta tó dott egy szép ha gyo mány feb ru ár 12-én, es te hét óra táj ban vi dám ze ne szó hallat szott a Di ák élel me zé si konyha ebéd lő jé ből. Szü lők, szponzo rok óvo dai, böl cső dei dol gozók ven dé ge ik kel, csa lád tag jaik kal ér kez tek, a már ha gyo mányos nak mond ha tó jó té kony sá gi szü lői bál ra. Ha gyo mány, hi szen a Bat t- hyá ny ut cai Óvo da kö zös sé ge már több éve ak tí van szer vez ilyen jó han gu la tú vi dám rendez vényt, far sang ide jén. Eb ben az év ben ki bő vült a kör. A böl cső dei dol go zók kal és oda já ró gye re kek szü le i vel kö zö sen fog tak ös sze és ren deztek egy na gyon ne mes célt szolgá ló es ti mu lat sá got. A kö zel 200 ven dég az íz le tes va cso ra el fo gyasz tá sát kö ve tő en haj nalig mu la tott. Sze ret nénk meg kö szön ni a szü lők nek, ven dé gek nek, szponzo rok nak a tá mo ga tást a se gítség nyúj tást. A bál be vé te lé ből, mely csopor ton ként meg ha lad ja a Ft-ot, a gye re kek já ték kész le tét bő vít jük, hi szen Már ci us Folytatás az 1. oldalról Már ci us 15-e ta lán leg na gyobb üzen te a ma em be ré nek: az ös szefo gás... Ezért ar ra ké rem a Tisz telt ün nep lő kö zön sé get, ne párt harcok, ne pár tos ko dá sok, ne egy más el len szó ló szó nok la tok, ha nem az egyet ér tés, a kö zös cé lért va ló tö rek vést ta nul juk meg tör té nel mi elő de ink től. Ne en ged jük, hogy a ma gyar tör té ne lem nagy nap ja i tól ide gen ke dők aka ra ta ér vé nye süljön. Ne fe lejt sük el a pél dát adó 1848-as hő sö ket, hogy mél tó folyta tói le hes sünk tör té nel münk nek fe jez te be ün ne pi be szé dét Kiss Györgyné. Az ün ne pi beszéfdet kö ve tő en he lyez ték el az or szág gyű lé si képvi se lő, az ön kor mány zat, a pár tok, in téz mé nyek, ci vil szer vez tek és ma gán sze mé lyek a meg em lé ke zés vi rá ga it a Hő si em lék mű ta lap za tára. Az ün ne pi meg em lé ke zést kö vető en a Hon véd Ka szi nó ban dr. Benda Dé nes Já nos hal ma jegy ző je nyi tot ta meg föl di je, a bácstopolyai Zsá ki Ist ván al ko tá sa i ból ké szült kép ző mű vé sze ti ki ál lí tást. Felhívás Kérem a lakosságot, hogy aki jobb közbiztonságot szeretne az adója 1 %-ának felajánlásával segítse azt. Neve: Városi Önkéntes Polgárőri Egyesület. Cím: Jánoshalma, Czobor u Adószámunk: Számlaszámunk: Horváth Ferenc Elnök ÓVODAI BEIRATKOZÁS Jánoshalma Város Képviselő-testülete az évi LXXIX. tv (2) bek. a./ pontja alapján Jánoshalma Városban az óvodákba történő jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozza meg: április május 8 -ig hétfõ- csütörtök : péntek: a költ ség ve tés na gyon szű kös ke ret ös sze ge az idén er re nem nyújt le he tő sé get. Kö zö sen ös sze fog va vi szont biz to sí ta ni tud juk azt a tár gyi kör nye ze tet ami a gye re kek fejlő dé sé hez szük sé ges. Kü lön kö szö net il le ti az alábbi a kat: Rapcsák And rás pol gár mester, Lakner Lász ló és Laknerné Fe ke te Írisz vál lal ko zók, Turcsik Mihályné kép vi se lő, Turcsik At ti la vál lal ko zó, Taskovics Tiborné vál lal ko zó (Taskó sa va nyú ság ké szí tő), Kéleshús Kft. ügy ve ze tő igazga tó ja, Balázsics Zol tán igazga tó, Bánfi Iza bel la, ÖKOPAL Rak lap Kft., Ádám-Éva di vatbolt, 100.-Ft-os bolt, Agócs Jánosné mé ter árú bolt, Mayer Tamásné Sü ni pa pír bolt, Benkő pa ti ka, Dro gé ria és Gyógy nö vény bolt, Hor váth Fe renc vil la mos sá gi bolt, Ferencz Andrásné Für dő szoba fel sze re lés, Szlávik Gyu la vál lal ko zó, Var ga Zöld ség bolt, Tün de Vi rág bolt, Petróczky Fe renc vál lal ko zó, Ruskó At tila Han gya ABC, Bács ka Tex til Kft., Titti Gyer mek ru há zat, Kecs ke mé ti Zol tán Kezocomp BT., Family Market, Park vendég lő, Mé szá ros Ist ván vál lalko zó, Kép új ság Já nos hal ma, Koromné Hor váth Ág nes vállal ko zó, Borosné Far kas Gabri el la, Erhartné Ko vács Ág nes, koz me ti kus, Koch Csa ba vállal ko zó, Pa-Kö pa pír és könyves bolt, Univer Rt., kis kun halasi Kert vá ro si Hús ABC, Posta, Berkóné Zsig mond An na, Hal bolt, Ott hon Áru ház, Szi li Nor bert és Ma gyar Mó ni ka. Sze re tet tel vár juk le en dő óvodá sa in kat, szü le ik kel együtt a be mu tat ko zó, nyílt ját szó délelőtt je ink re áp ri lis 5-én /kedden/ óráig a Pe tő fi ut cai óvo dá ba, áp ri lis 6-án / szerdán/ óráig a Rad nó ti ut cai óvo dá ba és áp rilis 7-én /csütörtökön/ óráig a Bat thyá ny ut cai óvo dá ba. Mikó Má ria óvo da ve ze tő 8-tól 16 óráig 8-tól 12 óráig Kérünk mindenkit, hozza magával a beiratkozáshoz szükséges okmányokat: a szülő személyi igazolványát a gyermek születési anyakönyvi kivonatát gyermekorvosi igazolást a gyermek TAJ kártyáját a gyermek oltási kiskönyvét Tom pán a Mû ve lõ dé si Központban már ci us 19-én (szom ba ton) 14 órakor mo dern mû vé sze ti tánc nö ven dé ke i nek ta lál ko zó ja lesz há rom mû vé sze ti is ko la rész vé te lé vel, ha gyo mányt te rem tõ szán dék kal. Meg le pe tés ként a Floovers együt tes és ba jai tánc csa pa tok is fel lép nek. Ezen a na pon sok sze re tet tel vá runk min den ven dé get. Közlemény és felhívás Az adózók személyi jövedelemadójuk 1 %-ából 2004-ben forintot ajánlottak fel a Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület támogatására. Az átutalt összeget teljesítmény-erősítő vásárlására fordítottuk. Köszönjük támogatóinknak! Kérjük, hogy ebben az évben is segítsék egyesületünket. Adószámunk: Tevékenységünkről olvashatnak a honlapon.

3 2005. március HU NYA DI NÉ PE 3. ol dal Ren de zõ dõ sze mét ügy Költ ség ve tést érin tõ dön té sek, ha tá ro za tok (Folytatás az 1. oldalról) A Kép vi se lő-tes tü let vi ta nélkül egy han gú sza va zás sal hozzá já rult dr. Fe ke te Bé la ha la si rend őr ka pi tá nyi kinevezéséhez. Zárt ülé sen közgyógy-ellátással kap cso la tos dön té sek szület tek. A Kép vi se lő-tes tü let már ci us 3-i ülé sén a Pol gár mes te ri Hi vatal dísz ter mé ben Rapcsák András pol gár mes ter há rom új na piren di pont fel vé tel ét ja va sol ta az ülés ele jén. Így ke rült sor az ön kor mány zati kép vi se lők és bi zott sá gi ta gok, el nö kök tisz te let dí já ról, az ön kor mány za ti kis kincs tár be veze tés ről, va la mint az ön kor mányzat évi lét szám gaz dál ko dásá ról szó ló elő ter jesz tés meg vita tá sá ra. Hugyi Mi hály kép vi se lő ja vas la tá ra a tes tü let meg vi tat ta a pol gár mes ter il let mé nyé vel és az al pol gár mes ter tisz te let dí já val kap cso la tos kép vi se lői in dít ványát. Já nos hal ma Vá ros Ön kormány za ta Szer ve ze ti és Mű ködé si Sza bály za tá nak mó do sí tásá ról az elő ter jesz tést dr. Fe hér A já nos hal mi kép vi se lő-tes tület a jú ni us 2-án ket té válasz tot ta a ma gánsze mé lyek kom mu ná lis adó ját és a sze métszál lí tást. Ko ráb ban a kom muná lis adó ös sze ge ma gá ban foglal ta a sze mét szál lí tás dí ját is. A tes tü let ugyan csak jú ni us 2-án meg al kot ta a te le pü lé si szi lárd és fo lyé kony hul la dék kal kapcso la tos köz szol gál ta tás ok ról szó ló ren de le tét. Eb ben a költ sége ket ki szá mol va és több mint 4000 in gat lant ala pul vé ve en - nyi re vo nat ko zik a kom mu ná lisadó-ren de let szá mol ta ki az in gat la non kén ti egy 110 li te res ku ká ra vo nat ko zó sze mét szál lítá si dí jat. Ez ha von ta 282 fo rint újabb ki adást ered mé nye zett a la ko sok nak. A ren de let ben foglal tak vég re haj tá sá val, mint közszol gál ta tót a tes tü let a Vá rosgaz da Kft-t bíz ta meg. A kft. a ren de let el fo ga dá sa kor nem volt fel ké szül ve sem a szer ző dés kötés re, sem en nek az új szol gál tatás nak a szám lá zá sá ra. A hos - szas elő ké szí té si mun kák után a meg ál la po dá so kat a la kos ság, az in gat lan tu laj do no sok de cem ber vé gén és ja nu ár ele jén kap ták kéz hez. Eb ben az állt, hogy az, 2004 jú li us 1-től, vis sza me nő leg ha tá lyos. A megál la po dá sok alá írá sa és vis szakül dé se el hú zó dott, csak akadoz va ha ladt, sőt töb ben vis sza sem küld ték. A köz szol gál ta tó al vál lal kozó ja ként sze rep lő Ki rály és társa Kft. az in gat la nok elől a sze me tet a ko ráb ban meg szokott rend ben be gyűj töt te, gyűjti. Azon ban a gyűj tés és szál lítás dí ját szep tem ber től feb ru ár de re ká ig, a tes tü le ti ülés nap jáig nem kap ta meg. Az ön kor mány zat me ző gazda sá gi és vá ros gaz dál ko dá si bi zott sá gai kö zö sen azt ja va solták a tes tü let nek, hogy az ön kor mány zat a év má sodik fe lé re ese dé kes sze mét szállí tá si dí jat té rít se meg a Ki rály és Tár sa Kft-nek. Az idei év re vo nat ko zó an pe dig a Vá ros gazda Kft. old ja meg sür gő sen a meg ál la po dá sok meg kö té sét és a mi előb bi szám lá zást bo nyo lítsa le, és eb ből ren dez ze az al vál lal ko zó val fenn ál ló tar tozá sát. Hos szas vi tát kö ve tő en a képvi se lő-tes tü let nem fo gad ta el Dági Jó zsef nek azt a kép vi se lői in dít vá nyát, hogy a sze mét szállí tás dí ja ke rül jön vis sza a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szó ló ön kor mány za ti ren delt be. El fo gad ta vi szont a tes tü let, hogy az el múlt év utolsó négy és az idei év el ső két hó nap já ban el vég zett sze métgyűj té si mun ka el len ér ték ét a Ki rály és Tár sa Kft. kap ja meg. Mó do sí tot ták a kép vi se lők a hul la dék ke ze lés sel kap cso la tos he lyi ön kor mány za ti ren de le tet. Esze rint a la kos ság gal a szemét szál lí tá si szer ző dé se ket ja nu ár el se jei kez dő dá tum mal kell meg köt nie a Vá ros gaz da Kft-nek. A sze métszál lí tá s új dí já ra ja vas la tot kell ten ni és ar ról kép vi se lő-tes tü let dönt. Er re azért van szük ség, mert a nyá ron több mint 4 ezer in gat lant vet tek ala pul a költség szá mí tás nál, ahon nan el kell szál lí ta ni a sze me tet, vi szont ki de rült, hogy ez a szám alig több mint 3 ezer. Így vár ha tó, hogy a ta valy meg ál la pí tott összeg nél töb bet kell majd fi zet ni. Je len leg a sze mét szál lítás ban ér de kelt in gat la nok számá nak fel mé ré se fo lyik. Lász ló és Mikó Má ria bi zott sági el nö kök tet ték meg. A évi költ ség ve tés tárgya lá sá nak főbb irány el ve i ről szó ló elő ter jesz tést Martinekné Ko vács Györ gyi bi zott sági el nök ter jesz tet te elő. Dél után kez dő dött el Já noshal ma Vá ros Ön kor mány zat évi költ ség ve té sé ről szóló ren de let-ter ve zet vi tá ja, me lyet Rapcsák And rás pol gármes ter ter jesz tett elő. Meg ha tá roz ta a Kép vi se lőtes tü let az óvo dai be írat ko zás idő pont ját, va la mint a tan kö teles ta nu lók be irat ko zá si időpont ját Mikó Má ria bi zott sági el nök elő ter jesz té se alap ján. A Kép vi se lő-tes tü let pá lyá zatot írt ki az egyik, ké sőbb megüre se dett há zi or vo si kör zet be töl té sé re. Az er re vo nat ko zó ha tá ro za ti ja vas la tot Gundáné Tö rök Te réz bi zott sági el nök ter jesz tet te elő. Ered mé nye sen hir det het la punk ban! Az idei költ ség ve tés le he tõ sé gei Üres há zi or vo si kör ze tek rõl A Kép vi se lő-tes tü let a jú ni us 1-től meg üre se dett há zi orvo si ál lás ra már 2 al ka lom mal írt ki pá lyá za tot. Az ál lás meg hir detés re ke rült az Egész ség ügyi Közlöny ben, ér dek lő dő volt, azon ban pá lyá za tot írás ban sen ki sem nyúj tott be. Idő köz ben a 6 hó nap el telt, amely nek kö vet kez té ben a pra xis jog vis sza szállt az ön kormány zat ra, az elő ző há zi or vost, dr. Mittinszky Mik lóst pénz be li té rí tés nem il le ti meg az ál lás be töl té se ese tén. Az Egész ség ügyi és Szo ci á lis Bi zott ság ja va sol ja, hogy a Képvi se lő-tes tü let a meg lé vő öt há zior vo si kör ze tet to vább ra is tart sa meg, kör zet ös sze vo nást ne hajtson vég re. A la kos ság mi nő sé gi el lá tá sa, az ügye le ti el lá tás megszer ve zé se ér de ké ben fel tét le nül Az ál lam ház tar tás ról szó ló többször mó do sí tott évi tör vény a ja nu ár 1-jén ha tály ba lé pett mó do sí tá sá val meg vál toz tak az ön kor mány zat ok ré szé re tör té nő in gye nes in gat lan jut ta tás ko ráb bi fel tét e-lei. Az in gat lant a ké rel me ző a kö te lező és ön ként vál lalt Ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá nak elő se gí té se, va la mint fog lal koz ta tá si, szo ci á lis, sport, kul tu rá lis és köz mű ve lő dé si, in for ma ti kai-kom mu ni ká ci ós, gazda ság- és te rü let fej lesz té si cél ki tű zések meg va ló sí tá sa, ci vil szer ve ze tek mű kö dé sé nek tá mo ga tá sa, va la mint a kis tér sé gi ko hé zió erő sí té se ér deké ben ve he ti igény be. A tu laj don ba adás ról - a Kincs tá ri Va gyon Igaz ga tó ság (KVI) ja vas la ta alap já ul, a va gyon ke ze lő és a felügye let ét el lá tó szerv ve ze tő je vé lemé nyé nek ki ké ré sé vel a Kor mány dönt. A tu laj don jog át ru há zá sá ról a KVI és a ked vez mé nye zett szer ződés ben ál la po dik meg. Mind ezek fi gye lem be vé te lé vel a Kép vi se lő-tes tü let feb ru ár 17-i ülésén úgy ha tá ro zott, hogy kez de mé- Tu laj don ba vé tel rõl nye zi a já nos hal mi a 1550 hrsz-ú és a mel let te lé vő in gat lan, me lye ket je len leg a Hon véd Ka szi nó Kul tu rális Egye sü let hasz nál, va la mint a 4197 hrsz-ú in gat lan (a Hu nya di ut cai vízműtelep) in gye nes ön kormány za ti tu laj don ba ke rü lé sét. A Kép vi se lő-tes tü let fel ha tal mazza Rapcsák And rás pol gár mes tert, hogy te gye meg a szük sé ges in téz kedé se ket az in gat lan tu laj don jo gá nak Ön kor mány zat ré szé re tör té nő megszer zé se ér de ké ben. A Hon véd Ka szi nó nak helyetadó in gat la no kat az Ön kor mány zat a vo nat ko zó tör vé nyek ben meg ha tá rozott kö te le ző és ön ként vál lalt ön kormány za ti fel ada tok el lá tá sá nak előse gí té se, va la mint fog lal koz ta tá si, szo ci á lis, kul tu rá lis és köz mű ve lő dési, in for ma ti kai-kom mu ni ká ci ós, gaz da ság- és te rü let fej lesz té si cél kitű zé sek meg va ló sí tá sa, ci vil szer veze tek mű kö dé sé nek tá mo ga tá sa, va la mint a kis tér sé gi ko hé zió erő síté se ér de ké ben, ön kor mány za ti feladat el lá tá sa ér de ké ben kí ván ja tu lajdon ba ven ni, és köz mű ve lő dés cél jára kí ván ja fel hasz nál ni. A Kép vi se lő-tes tü let már ci us 3-án al kot ta meg az ön kor mányzat idei költ ség ve té si ren del tét. A ren de let al ko tást hosz szas előké szí tő mun ka előz te meg. Az in téz mé nyek és a vá ros ve ze tői több vál to za tot is ki dol goz tak, mi re az el fo gad ha tó mér té kig si ke rült le fa rag ni a be vé te lek és a ki adá sok kö zöt ti kü lönb sé get. Saj nos nem a be vé te lek ös sze ge a na gyobb. A je len leg el fo gadott ren de let sze rint az ön kormány zat ne héz esz ten dő elé néz. Fel me rült az a kér dés is, hogy ki le het-e jön ni a ren delke zés re ál ló ke ret ből? Ezt a kér dést majd az élet meg vá laszol ja. A költ ség ve té si ren de let tárgya lá sá nak rész le te zé sé től terje del mi okok mi att el te kin tünk, hi szen a min den ki hoz zá szó lását nem tud juk kö zöl ni, mely a több órás vi ta so rán el hang zott. Ezt meg le het te kin te ni a Vá ro si Könyv tár ban az ülés ről ké szült jegy ző könyv ben. A Kép vi se lő-tes tü let az ön kormány zat évi költ ség vetés ének be vé te li fő ös sze gét fo rint ban ál la pítot ta meg. A Kép vi se lő-tes tü let a mű ködé si költ ség ve tés egyen sú lyának meg te rem té se ér de ké ben az aláb bi in téz ke dé se ket te szi: hi tel fel vé tel. A hi tel fel vé te li ke ret 52 millió 233 ezer fo rint. A hi tel mű ve le tek kel kap csola tos ha tás kö rö ket a Kép vi se lőtes tü let gya ko rol ja. A Kép vi se lő-tes tü let az ön kormány zat évi költ ség vetés ének ki adá si fő ös sze gét 1 mil li árd 336 mil lió 412 ezer fo rint ban ál la pí tot ta meg. A évi ki adá si elő i rányza ton be lül önál ló an és rész ben önál ló an gaz dál ko dó költ ség veté si szer ven ként az ön kor mányzat a ki adá si elő i rány za to kat a kö vet ke ző ös sze gek ben ál la pítja meg: Pol gár mes te ri Hi va tal 703 mil lió 963 ezer fo rint, Vá ro si Könyv tár 15 mil lió 508 ezer fo rint, Rad nó ti Mik lós Gim názi um és In for ma ti kai Szak közép is ko la 118 mil lió 254 ezer fo rint, Vá ro si Di ák ott hon 50 mil lió 965 ezer fo rint, Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la 321 millió 600 ezer fo rint, Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Böl cső de 126 mil lió 122 ezer fo rint. A mű kö dé si, fenn tar tá si elő i- rány za to kat önál ló an és rész ben önál ló an gaz dál ko dó költ ség veté si szer ven ként, in téz mé nyen be lül ki emelt elő i rány za ton ként rész le tez ve az 5. oldalon külön táb lá zat tar tal maz za. A Kép vi se lő-tes tü let az ön kormány zat évi költ ség ve tésén be lül a tar ta lé ko kat 13 millió 814 ezer fo rint ban ál la pít ja meg. A Kép vi se lő-tes tü let az ön kormány zat évi költ ség ve tésén be lül a fel hal mo zá si ki adáso kat eft-ban ál la pít ja meg. A Kép vi se lő-tes tü let a fel újítá si elő i rány za to kat cé lon ként, a fel hal mo zá si ki adá so kat felada ton ként az 5. oldalon lévő táb lá zat sze rint hagy ja jó vá. in do kolt a meg lé vő kör ze tek számá nak meg tar tá sa. Az ál lás ra volt olyan je lent kező, aki köz al kal ma zot ti jog viszony ban vál lal ta vol na a há zi orvo si te vé keny sé get, azon ban ezt a ko ráb bi pá lyá za ti ki írás nem tet te le he tő vé. Ez a jog vi szony ön kormány za tunk szá má ra ke vés bé elő nyös, mert min den fe le lős ség az ön kor mány za tot ter he li. 1. Mi vel Dr. Ja kab Bo tond körze te is üres, há zas pár ok je lent kezé sét is vár ja az ön kor mány zat. 2. Dr. Ja kab Gá bor Bo tond há zi or vos kör ze té nek be töl té se (3. sz. kör zet). Dr. Ja kab Bo tond kör ze té re a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je feb ru ár 21-én le járt. Mi vel je lent ke ző er re a pá lyá za ti ki írásra sem volt, le het sé ges a két körze tet egy hir de tés ke re té ben megje len tet ni. Dr. Ja kab Bo tond körze te ese tén má jus vé gé ig ér vé nye sül a pra xis jog. Fen ti ek sze rint az Egész ségügyi és Szo ci á lis Bi zott ság ja vasol ja, hogy pá lyá za tot kell ki ír ni a há zi or vo si ál lá sok be töl té sé re, ked ve zőbb fel té te lek kel. Ha tá ro za ti ja vas lat Já nos hal ma Vá ros Kép vi se lőtes tü le te pá lyá za tot ír ki a 3. sz. há zi or vo si kör zet be töl té sé re a mel lék let sze rint. A Kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a pol gár mes tert, a hir de tés meg jelen te té sé ről szé les kör ben gondos kod jon. Ha tár idő: már ci us 15. Fe le lős: Rapcsák And rás polgár mes ter A Hu nya di ut cai in gat lant az ön kor mány za ti tör vény alap ján, az ivó víz el lá tás ön kor mány za ti fel adat el lá tá sa ér de ké ben kí ván ja tu laj donba ven ni, és rak tá ro zás, va la mint a víz mi nő ség el len őr zé sé re kí ván ja hasz nál ni. Az Ön kor mány zat sa ját költ sé gén vál lal ja az in gat lan kör nye ze ti ál lapo tá nak fel mé ré sét, szük ség ese tén kár men te sí té sét, és az in gat lan vo natko zá sá ban le mond az ál lam mal szem ben tá masz tott bár mely kö ve telés ről. Az Ön kor mány zat vál lal ja, hogy tá jé koz tat ja a KVI-t az in gat lan nal kap cso la tos ér té ke sí té si szán dé ká ról. Az Ön kor mány zat vál lal ja, hogy az in gat lan ön kor mány za ti tu laj donba ma ra dá sa ese tén, az in gat lan tu laj don ba adá sá tól szá mí tott 5 éven át éven te, a tárgy évet kö ve tő év el ső fe lé től kez dő dő en tá jé koz tat ja a KVI-t a hasz no sí tá si cél meg va ló sítá sá ról. Az Ön kor mány zat vál lal ja, hogy az in gat la nok tu laj don jo gát az in gatla nok ra vo nat ko zó ter hek kel együtt ve szi át.

4 4. ol dal HU NYA DI NÉ PE március Költ ség ve tést biz to sí tó in téz ke dé sek A Kép vi se lő-tes tü let évi költ ség ve té si kon cep ci ó ja, va la mint több bi zott ság ja vas la ta alap ján a Jo gi és Ügy ren di Bi zott ság ja va solja a Szer ve ze ti és Mű kö dé si Szabály zat mó do sí tá sát. tar tal maz ta dr. Fe hér Lász ló bi zott sá gi el nök elő ter jesz té se a tes tü let már ci us 3-i ülé sén. Ab ban elő ször szin te min den kép vi se lő egyet ér tett, hogy a bi zottsá gok szá ma nyolc ról öt re csök kenjen. Ar ról vi szont már vi ta ala kult ki, hogy mely bi zott sá gok szűn jenek meg. Vé gül komp ro mis szum szü le tett és nem öt re, csak hat ra csök kent a Kép vi se lő-tes tü let munká ját se gí tő bi zott sá gok szá ma. Er re 11 kép vi se lő mon dott igent a sza vazás kor, 5 el le ne sza va zott és 2 tartóz ko dott. A Kép vi se lő-tes tü let az el kö vet ke zen dő ülé sén fo gad ja el a Jo gi, Ügy ren di és Ön kor mány za ti Bi zott ság, a Pénz ügyi, Gaz da sá gi és El len őr ző Bi zott ság, a Mű ve lődé si, Ok ta tá si, Sport és Szer ve zé si Bi zott ság, az Egész ség ügyi és Szoci á lis Bi zott ság, a Vá ros gaz dál kodá si és Köz rend vé del mi Bi zott ság és Me ző gaz da sá gi és Kör nye zet védel mi Bi zott ság fel ada ta i nak rész letes jegy zé két. El ve tet te a Kép vi se lő-tes tü let a Jo gi ügy ren di Bi zott ság meg szün teté sé re vo nat ko zó kép vi se lői in dítványt. A Pénz ügyi, Gaz da sá gi és El lenőr ző Bi zott ság ja vas la tá ra, a költség ve tés egyen sú lyá nak ja ví tá sa ér de ké ben szü le tett dön tés ér tel mében, a jö vő ben egy kép vi se lő csak egy bi zott ság nak le het tag ja. Mi vel a pol gár mes ter és al pol gár mes ter nem le het egyik bi zott ság ban sem tag, így 5 bi zott ság nak 3-3 bel ső ön kor mány za ti kép vi se lő tag ja len ne és egy nek, pe dig ket tő. Ez zel a bi zott sá gok kül ső tag ja i nak szá ma is kor lá to zó dott. Nem le het több 11-nél, mert egy-egy bi zott ság ban a bel ső ta gok nál eg gyel ke ve sebb le het csak a szá muk. Ez zel lé nye ges meg ta ka rí tás ér he tő el az ön kormány zat 2005 évi költ ség ve tésében. A ren de let-ter ve zet el fo ga dá sá val a ko ráb bi bi zott sá gi el nök sé gek, tag sá gok meg szűn nek, a kép vi se lőtes tü let kö vet ke ző ülé sén dön te ni szük sé ges az új el nö kök, ta gok meg vá lasz tá sá ról. Egy má sik na pi ren di pont kapcsán fog la lko zott a Kép vi se lő-testü let a bi zott sá gi mun ka dí ja zá sával. El ve tet te a tes tü let azt az in dítványt, hogy a bi zott sá gi mun kát tár sa dal mi mun ká ban tisz te let díj nél kül vé gez zék a kép vi se lők. A Pénz ügyi, Gaz da sá gi és El len őr ző Bi zott ság ja vas la tát, hogy egy képvi se lő már ci us el se jé től ha von ta leg fel jebb csak brut tó 70 ezer fo rint tisz te let dí jat ve het fel, a kép vi se lői alap díj jal és a bi zott sá gi mun ká ért já ró tisz te let díj jal együtt. (Vá rosunk ban a kép vi se lői tisz te let díj fel ső ha tá ra a tör vény sze rint 98 ezer fo rint.) A bi zott sá gi mun ká ért a bi zott sá gi el nö kök nek és a ta goknak a jö vő ben azo nos mér ték ben ke rül meg ál la pí tás ra a tisz te let díj. A bi zott sá gok szá má nak csökken té se és a most tisz te let dí jak 4 mil lió fo rint meg ta ka rí tást ered ményez nek a he lyi költ ség ve tés számá ra a ta va lyi év hez ké pest ezt Martinekné Ko vács Györ gyi kép vise lő a Pénz ügyi, Gaz da sá gi és El len őr ző Bi zott ság el nö ke je len tette be. Hugyi Mi hály kép vi se lő ja va solta a költ ség ve tés re te kin tet tel a polgár mes ter il let mé nyé nek és az al pol gár mes ter tisz te let dí já nak fe lül vizs gá la tát (csök ken té sét). A kér dés kap csán Rapcsák And rás pol gár mes ter be je len tet te, hogy Radnai Ist ván al pol gár mes ter rel egye tem ben le mond tak a ko ráb ban meg sza va zott költ ség té rí té sük fe léről. Ezt a Kép vi se lő-tes tü let 17:1 arány ban tu do má sul vet te. Dr. Fe ke te Lászlóné kér dé sé re Martinekné Ko vács Györ gyi Pénzügyi, Gaz da sá gi és El len őr ző Bi zott ság el nö ke a kép vi se lők be leegye zé sét kö ve tő en fel ol vas ta, hogy az el múlt év ben 2005 feb ru ár 28-ig ki mennyi ért vé gez te az ön kormány za ti mun kát. Bog nár Monika 75 ezer fo rint (két bi zott ság ban tag), Dági Jó zsef 85 ezer fo rint (egy bi zott ság nak el nö ke, má sik ban tag), dr. Fe hér Lász ló 75 ezer fo rint (egy bi zottság ban el nök), Gundáné Tö rök Te réz 85 ezer fo rint (egy bi zott ságban el nök, a má sik ban tag), Hugyi Mi hály 75 ezer fo rint (ket tő bi zottság ban tag), Kiss György 75 ezer fo rint (ket tő bi zott ság ban tag), Kissné Mé szá ros Éva 65 ezer fo rint (egy bi zott ság ban tag), Kol lár István 75 ezer fo rint (két bi zott ság ban tag), Ko lom pár Lász ló 65 ezer fo rint (egy bi zott ság ban tag), Ko máro mi La jos 75 ezer fo rint (két bi zottság ban tag), Martinekné Ko vács Györ gyi 85 ezer fo rint (egy bi zottság ban el nök, egy ben tag), Mikó Má ria 85 ezer fo rint (egy bi zott ság el nö ke és egy nek tag ja volt), Ódor Lász ló 75 ezer fo rint (ket tő bi zottság ban tag), Radnai Ist ván fo rint tisz te let díj, il let ve fo rint költ ség té rí tés és mo bil te lefon-hasz ná lat. Rapcsák And rás 450 ezer fo rint, és 120 ezer fo rint költ ség té rí tés és mo bil te le fon-hasz ná lat, Se re Mi hály 75 ezer fo rint (ket tő bi zott ság ban tag), Szakál La jos (nem volt je len így nem ol vas ták fel a tisz te let díját), Tur csik Mihályné 75 ezer fo rint (egy bi zott ság ban el nök), N.N. 85 ezer fo rint (egy bi zott ság ban el nök, a má sik ban tag). A bi zott sá gok külső tag ja i nak tisz te let dí ja 15 ezer fo rint volt. Feb ru ár vé gé ig 21 kültag ja volt az ön kor mány za ti bi zottsá gok nak. Az imént em lí tett ös szegek már ci us el se jé től már nem állnak, a már ko ráb ban em lí tett tes tüle ti dön té sek ha tá sá ra. Az, hogy a pol gár mes ter és az al pol gár mes ter le mon dott a költség té rí té sé nek fe lé ről az a költ ségve tés ben 650 ezer fo rint meg ta ka rítást ered mé nyez majd. Dr. Benda Dé nes el mond ta, hogy a pol gár mester és az al pol gár mes ter ha vi já randó sá ga a tör vé nyes ke re te ken be lül van. Rapcsák And rás pol gár mes ter el mond ta, hogy a meg ala kult Többcé lú Kis tér sé gi Társ u lás gya kor la tilag egy plusz ön kor mány zat nak fe lel meg, már ami az ott vég zen dő mun kát il le ti. En nek el le né re fi zetés eme lés re nem tar ta nak igényt. A sza va zás so rán a kép vi se lők több sé ge nem mel sza va zott Hugyi Mi hály kép vi se lő ja vas la tá ra, hogy csök kent sék a pol gár mes ter il letmé nyét és az al pol gár mes ter tisz telet dí ját. Ezt kö ve tő en a kép vi se lők a há zi kincs tár be ve ze té sé nek le he tő sé gével fog lal koz tak. Rapcsák And rás pol gár mes ter el mond ta, hogy az el múlt év vé gén ilyen elv sze rint mű kö dött az ön kor mány zat. El mond ta, hogy több let költ ség gel nem jár en nek a rend szer nek a be ve ze té se. A ja vas lat el len zői ré szé ről fel me rült, hogy a há zi ön kor mány za ti kincs tár be ve ze té sével az in téz mé nyek önál ló sá ga csök ke ni fog. Nem győz te meg a kép vi se lők több sé gét az sem, hogy er ről már a költ ség ve té si kon cep ció tár gya lá sa kor is fog la lko zott a testü let. A sza va zás so rán 9 igen nel szem ben 6 kép vi se lő nem mel szava zott a ja vas lat ra, 3 pe dig tar tózko dott, így az elő ter jesz tést nem fo gad ta el a tes tü let. A költ ség ve tés ér de mi tár gya lá sát elő ké szí ten dő az ön kor mány zat évi lét szám gaz dál ko dá sát vi tat ta meg a Kép vi se lő-tes tü let. Az elő ter jesz tés ben sze re pel, hogy a vá ros Kép vi se lő-tes tü le te elfo gad ta az ön kor mány zat költ ség ve té si koncep ci ó já ban, hogy az ál la mi szfé rához ha son ló an hely ben is 6 szá zalék kal nö ve ked je nek a köz al kal mazot ti bé rek. Ez ja nu ár el se jétől re a li zá lás ra is ke rült. A fel me rülő több letkölt sé ge ket csak rész ben fe de zi a köz pon ti ál la mi költség ve tés, a bér eme lés to váb bi feltét ele it hely ben kell meg te rem te ni, lét szám ra ci o na li zá lás sal és így to vább. Szep tem ber től to váb bi közal kal ma zot ti bér eme lés vár ha tó, eh hez is meg kell te rem te ni a fe deze tet. Az in téz mé nyek biz ton sá gos mű kö dé sé nek biz to sí tá sa és a béreme lés ki fi zet he tő sé gé nek biz to sítá sa ér de ké ben nép sze rűt len in tézke dést is kell ten ni vá ro sunk ban, ami nyolc szá za lé kos lét szám le építést je lent az ön kor mány zat nál és in téz mé nye i nél. A köz pon ti ál lami költ ség ve tés a lét számle épí tésből ere dő ki adá sok fe de zé sé re több mint 13 mil li árd fo rin tot kü lö ní tett el. Eb ből az ös szeg ből az érin tett ön kor mány zat ok a rá juk eső többlet ki adá sok vég ki elé gí tés, stb tá mo ga tá sá ra pá lyáz hat nak. Az előter jesz tés ala pos vi tát vál tott ki. Hugyi Mi hály kép vi se lő ma xi má lisan el le ne van a le épí tés nek. Mikó Má ria kép vi se lő, in téz mény ve ze tőként vi szont ar ra utalt, hogy ha ezt az in téz ke dést nem te szi meg a testü let, egy száz mil li ós hi ányt nem fog tud ni ke zel ni. Nincs olyan létszámle épí tés, mely ne jár jon fáj dalom mal, ezért kér te a kép vi se lő tár sa it, hogy ezt a fel ada tot mi nél ki sebb vér ál do zat tal old ja meg a tes tü let. Azt kér te to váb bá, hogy a le épí tés ne érint se a pe da gó gi ai ne ve lő mun kát. Kiss György kép vise lő amel lett ér velt, ha már mun kahe lyet nem tu dunk Já nos hal mán te rem te ni, leg alább ne szün tes sünk meg. Az in téz mény ve ze tők sor ra le mond ták, hogy je len leg is a tör vényi mi ni má lis lét szám mal old ják meg a rá juk há ru ló fel ada to kat. Dr. Fe ke te Lászlóné mint a la kos ság kép vi se lő je ös sze ve tet te a ver senyszfé ra és a köz szfé ra lét szám gazdál ko dá sát, és hu mán po li ti ká ját, hang sú lyoz va, hogy egy vál lal ko zó ke ve sebb ide ig gon dol ko dik, hogy meg vál jon-e a fö lös le ges lét számtól. Martinekné Ko vács Györ gyi kép vi se lő a Pénz ügyi, Gaz da sá gi és El len őr ző Bi zott ság költ ség ve tést elő ké szí tő mun ká ja so rán ta pasz taltak ra utal va fé lő nek tar tot ta, hogy a lét szám le épí tés a köz ok ta tá si in tézmé nyek szak mai mun ká já nak ro vásá ra va ló sul hat meg, de más meg oldást a bi zott ság sem ta lált. A vi ta vé gén el fo ga dott ha tá ro zat ér tel mében a Kép vi se lő-tes tü let a költ ségve tés hi á nya mi att min den in tézmény ben nyolc szá za lé kos létszámle épí tést he lyez ki lá tás ba. Az in téz mény ve ze tő knek már ci us 18-ig in téz ke dé si ter vet kell ké szí te ni ük az in téz ke dé sek ről és azok költ ségki ha tá sa i ról. Er re 12 kép vi se lő szava zott igen nel, 4 nem mel és 2 tartóz ko dott. PC abc Szá mí tás tech ni kai Szak üz let Já nos hal ma, Rá kó czi ut ca 13. Tel./fax: 77/ Mobil: 70/ A MEMENTO Te met ke zé si Kft. az el múlt hó nap ban a gyá szo ló csa lá dok meg bí zá sá ból a kö vet ke ző sze mé lye ket te met te el: Februárban huny tak el: Kolompár Péterné Élt: 76 évet Sz.: Kolompár Terézia Tóth Gyuláné Élt: 76 évet Sz.: Kozma Mária Tamasik Istvánné Élt: 77 évet Sz.: Czinkel Magdolna Magyar Ferenc Élt: 86 évet Id. Szilasi László Élt: 80 évet Dr. Erdődi Balázs Élt: 52 évet Novák Imre Élt: 80 évet Iván Miklós Antal Élt: 54 évet Csámpai Károlyné Élt: 68 évet Sz.: Farkas Katalin Herczeg Franciska Élt: 83 évet Varga Benedekné Élt: 84 évet Sz.: Galicz Margit Farkas Benedek Élt: 76 évet Lombfalvi József Márton Élt: 76 évet Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik! A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a MEMENTO Kft. kö szö ne tet mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tásán, te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá got, ko szo rút he lyeztek, s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek. MEMENTO Kft. Csényi Lász ló és Csényi Lászlóné Lézernyomtatók TONERKAZETTÁINAK és tintasugaras nyomtatók PATRONJAINAK utántöltése GARANCIÁVAL! Eredeti minőség kedvező áron! 128 MB Pendrive Ft, 256 MB-os Ft-ért! Optikai egér Ft! Újraírható CD 264 Ft. USB infraport Ft! 96 db-os lapozós CD táska Ft. USB gamepad Ft. GFX MB/64bit Ft. Inno Ati Radeon MB/128bit Ft. Samsung 512/400 DDR Ram Ft. Továbbá pénztárgépek forgalmazása, és adómemória kiíratása. Üzletünkben Budapest Bank áruhitel segítségével könnyen és gyorsan hozzájuthat számítógéphez. Nyitva tartás: Hétfő- Péntek: 9-17 Szombat: 9-12,30-ig Vasárnap: zárva

5 2005. március HU NYA DI NÉ PE 5. ol dal Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásai A Szak ma Ki vá ló Ta nu ló ja Or szá gos Ver se nye dön tő jé be 52 ver seny ző ju tott be. A dön tő sök kö zül 3 fő váro si és 20 vi dé ki is ko la l e g j o b b j a i ver se nyez tek. Bács-Kiskun me gyéből 5 di ák ju tott a döntő be. Ba já ról 1 cuk rász, Kecs ke mét ről 1 sza kács és 1 pin cér, va la mint Kiskun ha las ról 1 ven dég lá tó el adó és 1 pin cér. A Szak ma Ki vá ló ta nu ló ja verseny két hely szí nen zaj lott, Kis kunha la son a ke res ke del mi, Já nos halmán a ven dég lá tói ré sze. A ver senyen részt ve vő ta nu lók a Já nos halmán ren de zett Ven dég lá tó szak ma ver se nyén cuk rász-, pin cér-, szakács-, ven dég lá tó el adó szak mákban mé rték ös sze tu dá su kat. (Ilyen ed dig még nem volt, hogy olyan he lyen ren dez ze nek ven dég lá tós szak má ban or szá gos dön tőt, ahol A legjobbak versenye nincs szak kép ző in té zet.) A ven dég lá tós ver seny zők már ci us 9-én szer dán ér kez tek a szál lás hely ük re, já nos hal mi Di ákott hon ba. In nen utaz tak a meg nyitó hely szí né re, Kis kun ha las ra Ál ta lá nos Mű velő dé si Köz pontba. A résztvevő ver seny zők francia, né met, vagy an gol nyel v- tudásukról is szá mot ad tak. A ver seny zők a má so dik na pon, az az már ci us 10-én ver seny gya kor la ti ré sze volt. A sza ká csok és pin cérek Kor zó Ét te rem ben, a cuk rá szok az Univer Cukrász üze mé ben, a ven dég látó el adók pe dig Kor zó Ká vé ház ban. A cuk rász szak ma dön tője so rán a ver seny zőknek két ter mé ket kel lett ké szíte ni ük egy adott lis tá ból, va la mint al kal mi dísz tor tát, sza ba don vá lasz tott té má val. A sza kács szak ma ver seny ző i nek há rom fo gá sos me nüt kell ös sze ál líta ni uk elő re el ké szí tett lis tán megadott éte lek ből, va la mint dísz munka ként 2 db gyöngy tyúk ból elő é tel jel le gű hi deg dísz tá lat kel lett ké szíte ni ük 4, vagy 8 fő re. A pin cér szak ma ver seny zői díszasz talt ké szí tet tek, több mint 20 elő re meg adott té ma kö zül. Ezen kí vül fo gad ni uk kel lett egy két fős asz tal tár sa sá got és egy elő re megadott me nüt kel lett fel szol gál ni uk. Italt is kel lett aján la ni uk ki zá ró lag a Kunvin Bo rá sza ti Kft., Koch-vin Bo rá sza ti Kft., va la mint a Lakner és Fe ke te Bo rá szat bo ra i ból. A ven dég lá tó el adóknak egy egy sze rű reg gelit kel lett fel szol gál ni két fő re, ké szí te ni kellett koktail szend vi cset, kü lön le ges szend vi cset, két fé le dél előt ti koktailt, két fé le kü lön le ges ká vét. Pén te ken a ver senyzők a dísz mun ká it Fel hí vás Já nos hal ma Vá ros Kép vi se lő-tes tü le te ren de le té vel év től kö tele ző vé tet te a ké mény sep rő-ipa ri köz szol gál ta tás igény be vé tel ét, a közve szélyt oko zó tűz ese tek és egyéb bal ese tek meg elő zé se ér de ké ben. A ké mény sep rő-ipa ri köz szol gál ta tás ra a Tűzker Imp. Bt. (Já nos hal ma, Kőrösi Csoma. u. 50. szám) szak vál lal ko zó ka pott meg bí zást. A szolgál ta tó ál tal a ké mé nye ken vég zett mű sza ki fe lül vizs gá lat, ké mény ellen őr zés, és szük ség ese tén a tisz tí tás igény be vé te le kö te le ző. Az in gat lan tu laj do no sai a köz szol gál ta tás igény be vé tel éhez szük séges he lyi elő fel té te le ket kö te le sek biz to sí ta ni, így kü lö nö sen: a. Az érin tett he lyi sé gek be va ló be ju tás le he tő sé gé ről b. A ké mény ki ége tés al kal má ból a hely szí nen, il let ve magastetős épü let ese tén a pad lás tér ben leg alább 10 li ter víz ről c. Ko rom zsák tisz tí tá sa kor meg fe le lő gyűj tő edény ről gon dos ko dik. Amen nyi ben a szol gál ta tó hi á nyos sá go kat tár fel, azo kat a tu laj donos nak meg kell szün tet nie. Meg lé vő ké mény fel újí tá sát, il le tő leg va la mely ké mény nek hasz ná laton kí vü li ké mén nyé tör té nő át ala kí tá sát a mun ka meg kez dé sét megelő ző 15 nap pal a tu laj do nos kö te les a szol gál ta tó nak be je len te ni. A szol gál ta tá si díj fi ze té se a szol gál ta tás el vég zé se kor a hely szí nen ese dé kes. A vál lal ko zó je lez te, hogy a ké mé nyek el len őr zé sé nek el vég zé sét a la kos ság egy ré sze nem te szi le he tő vé. Aki a ké mény sep rő-ipa ri köz szol gál ta tást meg ta gad ja, sza bály sér té si el já rást von ma ga után, mely akár fo rint pénz bír ság gal is sújt ható. Kér jük a la kos sá got, a szol gál ta tó mun ka vég zé sét sa ját ér de kük ben te gyék le he tő vé, hi szen a ké mé nyek biz ton sá gá nak el len őr zé se nemcsak az ön kor mány zat ál tal elő írt kö te le zett ség, ha nem el ső sor ban a tu laj do no sok ér de ke.

6 6. ol dal HU NYA DI NÉ PE március A Gaz da kör, Gyü mölcs és Szőlő ter mesz tők Egye sü le té nek idei bor ver se nyé re re kord szá mú ne vezés ér ke zett. 141 min tát ad tak le ér té ke lés re. A dr. Haj dú Edit, Kő vá gó Ró bert, Sző ke Sán dor, Kő vá ri Péterné, Hor váth Lász ló, Schwalm Mag dol na, Bí ró Má ria, Ádám Gyu la össze té te lű bí rá ló bi zott ság feb ru ár 12-én, szom baton ér té kel te a bo ro kat. Az eredmé nye ket feb ru ár 26-án es te is mer tet te dr Haj dú Edit a bí rá ló bi zott ság el nö ke, aki rész le te sen ér té kel te a ter mesz tés kö rül ménye it. Az ezt kö ve tő díj át adá son Zweigwelt rosé bo rá ért Fel ső- Bács ka leg jobb rosé bo ra cí mért já ró dísz tá lat Faddi Imréné ve het te át. A 2004-es év já ra tú já nos hal mi ter mő he lyű bor ter me lő je a Fel ső- Bács kai Ön kor mány zat ok Szö vetsé ge ál tal ala pí tott dí jat Széll Pé ter től, Ba ja pol gár mes te ré től, a A bo rok ne mes ver se nyé rõl szö vet ség el nö kétől ve het te át. A já nos hal mi Ló gó Ti bor Kékfrankos- Rozéjáért a Gazda kör, Gyü mölcsés Sző lő ter mesztők Egye sü le té nek leg jobb rosébora cí mért ala pí tott ser le get ve het te át Dági Jó zsef el nöktől. A Kunvin Kft. ügy ve ze tő je Ádám Gyu la Fel ső-bács ka legjobb vö rös bo ra cí mért já ró a Felső-Bács kai Ön kor mány zat ok Szövet sé ge ál tal ala pí tott dí jat ve het te át Széll Pé ter től, Ba ja pol gár meste ré től, a szö vet ség el nö ké től, me lyet a 2003-as év já ra tú, szá raz Cabernet Sauvignon bo ru kért kap tak. A Koch-Vin Kft. ugyan csak 2003-as év já ra tú Kék fran kos bo ra a Jánoshalma-Borota Hegy köz ség leg jobb vö rös bo ra cí mért já ró serle get sze rez te meg. A dí jat a cég kép vi se lő jé nek Nagy Ist ván hegybí ró adta át. Hugyi Mi hály Já nos hal mán termesz tett Cabernet Sauvignon bo rá ért a Já nos hal ma leg jobb vö rös bo ra cím mel já ró el is me rést ve het te át. Ezt az dí jat Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta ala pí tot ta, az ez zel já ró ser le get Rapcsák And rás pol gár mes ter ad ta át. A Kéleshalmán ter mesz tett Cabemet Sauvignon vö rös bo rá ért a Gaz da kör, Gyü mölcs- és Sző lőter mesz tők Egye sü le te leg jobb vö rös bo ra cí mért ala pí tott ser leget Ju hász Sán dor ve het te át Dági Jó zsef el nök től. Jánoshalma-Borota Hegy köz ség leg jobb fe hér bo ra cí mért já ró serle get a hegy bí ró, Nagy Ist ván a Kunvin Kft. ügy ve ze tő jé nek Ádám Gyu lá nak ad ta át. A bo rá szat tal fog lal ko zó gaz da sá gi tár sa ság nak ezt az el is me rést a Nemesnádudvaron ter mesz tett 2004-es év já ra tú szür ke ba rát bo ruk hoz ta meg. A Fel ső-bács ka leg jobb fe hér bo ra cí mért já ró a Fel ső-bács kai Ön kor mány zat ok Szö vet sé ge ál tal ala pí tott dí jat Kiss Ró bert ve het te át. Széll Pé ter, Ba ja pol gár meste re, a szö vet ség el nö ke ez zel a gaz da 2004-es év já ra tú Já noshal mán ter mesztett Raj nai rizling jé nek eredmé nye it is mer te el. Já nos hal ma leg jobb fe hér bora cí mért já ró ser le get Cser sze gi Fű sze res Já noshal mán ter mesz tett 2004-es év jára tú bo rá val Mayer Jó zsef hó dí totta el. A dí jat Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta ál tal ala pí tot ta és Rapcsák And rás pol gár mes ter ad ta át. A leg jobb táj jel le gű bor cí mért Gál Sán dor ala pí tot ta dí jat Szán tó Pé ter ve het te át az ala pí tó tól, a Kis er dő ben ter mesz tett Kö vi din ka bo rá val el ért ered mény alap ján. A Gaz da kör, Gyü mölcs- és Szőlő ter mesz tők Egye sü le té nek legjobb fe hér bo rá nak odaítélt dí jat Dági Jó zsef egye sü le ti el nök ada ta át Tö rök Já nos nak. A dí jat a 2004-es év já ra tú Já nos hal mán termesz tett Bi an ka bo rá val sze rez te meg. Já nos hal ma leg jobb bor ter me lője is dí jat ka pott. Az ala pí tó dr. Feny ve si Má té or szág gyű lé si képvi se lő től az ezért já ró ván dor ser leget Kelle At ti la ve het te át, csersze gi fű sze res bo rá ért. Ér te sí tés Tá jé koz tat juk Tisz telt Ügy fe le in ket, hogy a ben zin üze mû és ben zin-gáz ket tõs üze mû gép ko csik mel lett vál lal juk a dí zel üze mû gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá latát is mun ka nap okon órá ig. B ÁCSGÉPKE R KFT. Kis szál lá si út 11. Tel.: 77/ , 77/ ÉPÜ LET BON TÁST, tör me lék szál lí tást, föld ki eme lé si mun kát, alap ki ásást, ho mok ra ko dást szál lí tás sal rö vid ha tár idő re, vagy azon nal ra vál la lok. Pal kó Lász ló kő mű ves vál lal ko zó Já nos hal ma, Dió fa u. 10. Tel.: 77/ Mo bil: 30/ A DÉ LI-FARM Kft. őszi vetőmagkí ná la ta Tritikálé, Bú za, Ár pa, Rozs, Lu cer na, stb. Szán tó föl di Mű trá gyák valamint Szar vas mar ha tar tás hoz ta kar má nyok, tej pót ló borjútápszerek, ásványi és vitamin-kiegészítõk, premixek forgalmazása. Szeged-Kiskundorozsma, Ket tős ha tá ri út 6. (a Nagy ba ni Zöld ség pi ac mel lett) Tel.: 62/ , , mobil: MAGYARFALVY LÁSZLÓ Ka ros szé ria ja ví tás, au tó fé nye zés, PPG fes ték, fé nye zõ kam ra, szervízmunkák, biz to sí tá si kár ren de zés tel jes kör ben. Széll ZOL TÁN ka rosszé ria la ka tos Tel.: 77/ képzett viedeofelvétel-készítő 6449 Mélykút, Nagy u / digitális technológiával 15 éves gyakorlattal referenciákkal

7 2005. már ci us HU NYA DI NÉ PE 7. ol dal (Foly ta tás az 1. ol dal ról) egy mo du lá ris, új faj ta rend szer ben, kor sze rű tan anya go kat ké szí tes sünk, me lyek né hány éven be lül di gi tá li san, online for má ban hoz zá fér he tő ek lesz nek az internetről is. (En nek egy, majd nem kész vál to za tát mely nek se gít sé gé vel a tör ténel met le het oktatni be is mu ta tott a he lyi hall ga tó ság nak az ok ta tá si mi nisz ter.) Mi lyen le he tő sé gek van nak még a szak kép zés ha té kony ságá nak nö ve lé sé re? En nek ér de ké ben Tér sé gi Szak kép ző Köz pon to kat ala kítunk ki. El ső lé pés ben nem so ká ra ke rül ki hir de tés re nyolc ré gi ó ban ilyen szak kép ző köz pont lé te sí té sé nek le he tősé ge ig még to váb bi nyol cat sze ret nénk ki ala kí ta ni. Ez len ne az el ső hul lá ma az ilyen szer ve ző dés nek ig ilyen köz pon tot kí vá nunk lét re hoz ni az or szág ban, me lyek egyen ként is ko lát tömörítenek, s vár ha tó an na gyon erős mun ka erő-pi a ci kap cso lat tal ren del kez nek majd. Sze retném, ha Já nos hal ma is be tud na kap cso lód ni a má so dik kör be. Az in téz mé nyek ef faj ta kon cent rá ci ó ja elő se gí ti majd, hogy a túl zott el ap ró zó dás mi at ti tech ni kai, tech no ló gi ai le ma ra dá sa ezek nek az in téz mé nyek nek meg szűn jön. Mi lyen az ér dek lő dés e prog ram iránt? Sok szín vo na las pá lyá zat ér ke zett, er re a prog ram ra. Kétszer an nyi, mint amen nyi le he tő sé günk van. Sze ret nénk, ha a má so dik kör be Já nos hal ma is be tud na kap cso lód ni. Nem je lent gon dot, hogy he te ro gén a szak mai kép zés, a me ző gaz da ság tól az ipa ri, ke res ke del mi jel le gű kép zé sig sok szak ma fel lel he tő? A Tér sé gi Szak kép ző Köz pon tok meg pró bál nak tá gabb szak te rü le tek sze rint in teg rál ni ilyen szak kép zé se ket, ez az át já rást is pró bál ja biz to sí ta ni. Ter mé sze te sen, amen nyi ily en tér sé gi kép ző köz pont van, an nyi faj ta, az igé nyek nek, a le hető sé gek nek meg fe le lő en. Mi ért van szük ség ezek re a köz pon tok ra? Ezek re a köz pon tok ra azért is van szük ség, mert az egy re A szak kép zés je le né rõl és jö võ jé rõl In ter jú Ma gyar Bá lint ok ta tá si mi nisz ter rel gyor su ló tech no ló gi ai vál to zá sok kal, az egy re gyor su ló munka erő-pi a ci át ala ku lás sal a je len le gi szét ap ró zó dott, kis lét számú in téz mé nyi struk tú ra nem na gyon tud lé pést tar ta ni. Sokszor még ész re sem ve szi mi az az igény, amit a mun ka erő-pia con ki kell elé gí te ni. Ma gyar or szág fej lő dé se szem pont já ból a szak má hoz ér tő mes ter em be rek, szak mun kás ok lé te, kulcskér dés. Hall gat tam egy in ter jú ját, mely ben em lí tet te, hogy a jó szak mák ra va ló kép zést kell előny be ré sze sí te ni. Me lyek a jó szak mák Ön sze rint? Nem a mi nisz té ri um fel ada ta, hogy meg ha tá roz za az ilyen szak má kat. Sok szor már bi zo nyos fog lal ko zá sok ban is túlter me lés van, ugyan ak kor ha gyo má nyos szak mák ban hi ány. Te hát nem min dig egy mo dern szak ma, amit ál lan dó an bő víte ni kell. Ezt a kér dést iga zán meg ol da ni, meg vá la szol ni a szak mai ér dek kép vi se letek tud ják. Ezért pró bá lom mi nisz terként azt az irányt kép vi sel ni, hogy a mi nisz té ri u mi ha tás körök, jo go sít vá nyok egy je len tős ré szét de le gál juk a szak mához, a szak mai szer ve ze tek hez, és ők ke rül je nek ab ba a helyzet be, hogy ezt megte gyék. Pél dá ul a fel ső ok ta tá son be lül a fel ső fo kú szak kép zés egy re na gyobb te ret nyer. Két éves ciklu so kat je lent ez. Hogy mi lyen sza kok le gye nek el fo gad va, akk re di tál va a fel ső fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ben azt a fel sőfo kú ok ta tá si törvény vál to zá sa nyo mán nem a Ma gyar Akkreditációs Bi zott ság dön ti el, ha nem a fel ső fo kú ok ta tá si in téz mény a gaz da sá gi ka ma rák kal együtt. Pró bál juk el ke rülni a túl zott bü rok rá ci át, aka dé kos ko dást csök kent sük. Azonban né ha előáll olyan hely zet, mi re en ge dé lyez nek egy képzést, el is avult. Vé ge ze tül az ok ta tá si tár ca most hir de tett új ösz tön díj prog ram já ról sze ret nék töb bet meg tud ni. Mi a cél ja? Kik pá lyáz hat nak a prog ram ban va ló rész vé tel re? Sze ret nénk, ha nem kal lód na el te het sé ges gyer mek a ma gyar ok ta tá si rend szer ben. A prog ram 22 ezer gyer me ket érint. Négy nagy eleme van az Út ra va ló Ösz tön díj Prog ramnak. Az Út a kö zép is ko lá ba ösz tön dí jat 8 ezer he te di kesnyol ca di kos di ák ve he ti majd igény be és 1600 ta nár se gít het majd ne kik, és őket is tá mo gat juk, ja va dal maz zuk ezért a mun ká ért. Ez azt szol gál ja, hogy a sze gény, hát rá nyos hely zetű gyer me kek érett sé git adó kö zép is ko lá ba tud ja nak ke rül ni. A kö zép is ko lá ban a le mor zso ló dást akar juk csök ken te ni. Megint to váb bi 8 ezer gyer me ket tá mo gat nánk, hogy érett ségi hez jus son. Azok, akik szak is ko lá ba ke rül nek, ott 2-3 ezer te het sé ges gyer me ket kí vá nunk tá mo gat ni, hogy kur rens, hi ány szak má kat tud ja nak ta nul ni, amely biz tos el he lyez kedést, elő reju tást je lent szá muk ra. Emel lett a há rom ösz tön díj mel lett je le nik meg az Út a tu do mány hoz ösz tön díj, amely a leg kre a tí vabb, leg te het sé ge sebb kö zép is ko lát vég ző gyer meke ket tá mo gat ná. Azt pró bál juk el ér ni, hogy az ere de ti gondol ko dást, a fi zi kai gon dol ko dást, az egyé ni lá tás mó dot az is ko la ne öl je meg, hagy ja ér vé nye sül ni, s aki nél le het sé ges, tá mo gas sa. Rend õr sé gi A já nos hal mi Rend őr őrs nyo mozást foly tat B.Z. he lyi la kos el len, aki őszé től kezd ve kö zel egy tu cat sze mély gép ko csi ból tu laj doní tot ta el ab lak be tö rés mód sze ré vel a tu laj do nos ál tal a ko csi ban ha gyott ér ték tár gya kat. Ne ve zett a bűn cselek mé nyek el kö ve té sét el is mer te, ház ku ta tás so rán a lo pott tár gyak egy ré sze elő ke rült. Nyo mo zást foly ta tunk K.Cs., K.Z. és K.R. fi a tal ko rú he lyi la kosok el len, akik Já nos hal mán a MÁV Ál lo más, az Univer ÁBC és a Könyv tár elől ös sze sen 5 ke rék párt tu laj do ní tot tak el. Több olyan bűn cse lek mény is hí rek tör tént vá ro sunk ban, ahol vi dé ki uta zó bű nö zők ma gu kat DÉMÁSZ al kal ma zott nak ki ad va fő ként idős em be re ket meg té veszt ve tő lük na gyobb ös sze gű kész pénzt tu lajdo ní tot tak el. Kér jük a la kos sá got, hogy ide ge ne ket csak ak kor en gedje nek be a há zuk ba, ha azok iga zolván nyal iga zol ták ma gu kat, el rej tett ér té ke i ket pe dig ne mu tas sák meg ne kik. Hely re iga zí tás: Az el múlt számban té ve sen je lent meg, G.P. nem a Já nos hal mi OTP fi ók ban vet te le a nagy ös sze gű kész pénzt a jog ta lanul hoz zá ju tott bank kár tyá ról, ha nem több vi dé ki ki ren delt sé gen Nátha, köhögés, allergia? Torokpanaszok, nagyothallás! Van megoldás! Dr. Gregó Sándor Fül- orr- gége és tüdõgyógyász szakorvos Rendel: Csütörtökön óráig Molnár J. u. 32. Telefon: 06-30/ L a k á s g o n d j a i vannak? Ve gye igény be a Borotai Ta ka rék szö vet ke zetnél az ott hon te rem té si tá mo ga tást! A tá mo ga táson fe lü li összeg hez hi telt biz to sí tunk a la kásvá sár lás hoz. Ér dek lõd jön ki ren delt sé ge in ken: Borota, Dó zsa Gy. u. 22. Rém, Má jus 1. u. 17/A. Já nos hal ma, Kos suth u. 4. Csávoly, Eöt vös u. l. Ba ja, Tóth K. tér 14. Kis kun ha las, Bo ká nyi D. u. 11. Felsõszentiván, Sza bad ság u é v i b o r v e r s e n y leg jobb jai

8 Ez az oldal nem jelent meg nyomtatásban HU NYA DI NÉ PE március A Bem Jó zsef Hon véd Nyugdí jas Egye sü let ve ze té se egyegy szál vi rág gal és kis ajándék kal kö szön töt te az egye sü let hölgy tag ja it és fe le sé ge ket. A vi rá got Rapcsák And rás pol gármes ter ad ta át, az aján dé ko kat pe dig Matkó Bé la az egye sü let el nö ke. El ső ként Moh ácsi De zső ki áltot ta vi lág gá, hogy mi ért sze reti, tisz te li és saj nál ja a nő ket. Ezt kö ve tő en Györgypál Csa ba szólt a höl gyek hez a nő nap al kal má ból. Szép anyá ink ko rá ban még térden áll va val lot tak sze rel met a fér fi ak. Má ra sok más do log gal együtt ez a gá láns gesz tus is ki ment a di vat ból bár el figyel ve a tér dé nél ki sza kadt sok far mer nad rá got: le het, hogy még sem. Ko moly ra for dít va a szót. Tu dom, meg ér de mel né tek, hogy ne ké szül jünk ki ide gi leg, ami kor el kí sé rünk ben ne te ket, ci pőt vá sá rol ni. Ne ke rül ges sen az agy vér zés, mi kor a nyol ca dik rúzst ke ni tek ar ra az édes pi ci szá tok ra, mi kor egyéb ként is fél órá ja el kés tünk. Az is fon tos len ne, hogy ak kor is ha tal ma sakat cset tint sünk, cup pog junk, ami kor per sze csak tíz éven te egy szer vé let le nül el sóz zá tok Kö szön töt ték a nõ ket a hús le vest. Nem is be szél ve ar ról, hogy nem szép do log, ami kor édes anyá tok, a drá ga ma ma ér ke zé se előtt jó pár szor ti tok ban meg húz zuk a ko nya kos üve get, vagy be do bunk egy két. há..., négy kis fröccsöt. Tu dom job ban meg ér de mel nétek, hogy job ban oda fi gyel jünk rá tok, s ne csak hüm mög jünk, ami kor azt me sé li tek lel ke sen, mi tör tént a mun ka he lyen, mi ért hord új kosz tü möt a ba rát nő tök, vagy mi ért egész sé ge sebb a Jánoshalmán a Honvéd Kaszinóban február 19-én ismét szólt a muzsika. A leányok, asszonyok bálozni gyűltek össze. Immár hetedik alkalommal került megrendezésre a jánoshalmi asszonybál. Ahogy Kiss Györgyné Klárika a bálnyitó beszédében mondta az időt már asszonybálban mérjük igen sajnos az idő nagyúr gyorsan múlik, többen elmentek már közülünk, akikkel az első bálon együtt voltunk. Az idei bál rendhagyó volt. Eddig szinte minden alkalommal a budapesti Honvéd Művész Együttes jött előadást tartani, dalokkal, kabaréval, vidám jelenetekkel. Volt olyan is, amikor az asszonybál kedvéért külön arra az alakalomra összeállított műsorával szórakoztatta a bálozó hölgyeket. Ez ma másként történt. Városi összeállítással szórakoztatunk a hölgyeket. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola és a Katolikus Óvoda pedagógusai adtak feledhetetlen és színvonalas műsort. Vidám és megható jelenetek előadások váltották egymást. A Katolikus Óvoda Születés című jelenetével, a Békasó bábjátékával valamint a qantry zenére előadott tánccal jeleskedtek az óvónők és egynéhány anyuka. Köszönet Csizovszki Lászlóné óvodavezetőnek, Taskovics Ágnes, Gyetvainé Kaszás Eszter, Huszár Imréné és Cziptákné Bányai Orsolya óvodapedagógusoknak, Faddiné Szegedi Teréz, Bányainé Mórócz Krisztina, Czellerné Ádám Mária és Herczegné Faddi Jolán szülőknek. A katolikus iskola pedagógusai bravúros előadásában láthattuk a Kicsit eleven a gyermek című vi ta mi nos müz li. Er ről jut eszem be: Ke ve sebb sört kel le ne in nunk, job ban oda kel le ne fi gyel ni egy re te re bé lye se dő po ca kunk ra. Per sze a pacalpörköltet sem kel le ne egyen get ni a csa la má dés zsí ro sa ke nyér te tején. Rá adá sul spor tol nunk kelle ne, nem csak egy fe lü lést végre haj ta ni reg ge len te, ami kor fe lü lünk az ágy ban, ha nem ke mé nyen gyúr ni, le iz zad ni, leg alább es tén ként fekvenyomni. Tel je sen vi lá gos előt tünk, Asszonybál hogy fe les le ges erő fe szí tés minden meccs köz ve tí tés köz ben el ma gya ráz ni nek tek, hogy ki, mi kor, mi ért volt le sen, ugyanak kor per cek alatt ké pe sek vagy tok meg ta nul ni egy több funk ci ós mik ro hul lá mú sü tő ke ze lé sét. Azt is tu dom, hogy nem len ne sza bad be le köt ni, ahogy ve zet tek. Ak kor sem, ami kor öt ven nel men tek a pi roson, vagy ami kor a ke rék pá ros elő zé ke nyen az árok ba hú zó dik, hogy utat ad jon, s még lát ni a humoros jelenetet, a főszereplő Czeller Zoltán volt, a további szereplők Komáromi Róbert és Kiss Györgyné voltak. A műsor befejező egyben fénypontja zeneparódia volt, melyben, remek játékával ismételten kitűnt Czeller Zoltán igazgatóhelyettes, valamint Zsikla Csaba és Nagy László. Sokat nevettünk Komáromi Róbert és Haug András epizód szerepein. Az est meglepetése a két négernő akik valójában nem voltak mások, mint Csizovszki László és Szabó István. Őket természetesen saját feleségeik maszkíroztak gyönyörű néger nőkké! Egyszóval nem bántuk meg, hogy nem a Honvéd Együttes jött le hozzánk, hiszen városi szinten kiválóan megoldották a katolikus iskola és óvoda pedagógusai ezt a nagy és szép feladatot. Köszönet ezért Kiss Györgyné igazgatóasszonynak és Csizovszki Lászlóné óvodavezetőnek, hogy minden segítséget megadtak, az előadások megszervezéséhez. A vacsora elsőrangú volt, nagyon ízlett mindenkinek a legényfogó pulykamell és a sertésragú Budapest módra, melyet a Gála Étterem biztosított részünkre. A Gála étterem részéről volt egy másik meglepetés is, minden vendéghölgy ajándékba kapott 300 forint értékben ajándék utalványt, melyet az étteremben lehet lefogyasztani. Az asszonybálon már hagyomány, hogy nincs külön tombolavásárlási lehetőség, mindenkinek egy esélye van a nyerésre, a belépőkártyákkal. A vendégek által felajánlott ajándékok kerültek kisorsolásra. Kisorsolták többek közt a Flóra klub ajándékát a kakas formájú diótortát, és a fődíjat, melyet Kiss Györgyné Klárika fővédnök asszony ajánlott fel, egy csodaszép aranygyűrűt, melyet a szerencsés Zámbóné Terike nyert meg. A jánoshalmi asszonybálnak kezd híre menni, a környékbeli falvakból és távolabbi vidékről is jönnek hölgyek bálozni. A bálon szinte minden korosztály képviseltette magát, a fiataloktól, a középkorúaktól idősebb hölgyekig. A zenét Kiss István vezette Color Együttes, szolgáltatta, ők nagy lelkesedéssel muzsikáltak a táncos lábú hölgyeknek, a leányok asszonyok, pedig még nagyobb lelkesedéssel ropták a táncot kivilágos-virradatig. vis sza pil lan tó tü kör ből, hogy in te get, biz to san jó utat kí ván. Tu dom, il le ne lel ke sed ni Tom Crusért, Ernyei Bé lá ért, vi szont mu száj len ne le hur rog ni Pamela Andersont és az ő ha tal mas bá ja it. Tel je sen kép be kel le ne le ül ni, hogy ki Rosalinda és ő nem ugyan az, mint Esmeralda, és José Armandó sem egy la tin gi tár vir tu óz, ha nem a vi lág legjobb ki ál lá sú fér fi ja, per sze csak utá nam. Tu dom, nem kel le ne az zal nyag gat ni ben ne te ket, hogy fog kré mes tu bust ne a kö ze pén, ha nem a vé gén nyomjá tok. Tu dom, tá maszt kel le ne nyúj ta nom nek tek, biz ton sá got, mi köz ben meg őriz zük ener gi ánkat be lül ről fa ka dó fér fi as sármunkat, el len áll ha tat lan hu morun kat. Tu dom, le kel le ne vág ni a sár kány mind a hét fe jét és küz de ni csak és min dig ér te tek. Min den egyes na pon új ra és új ra meg hó dí ta ni a szí ve te ket és legalább szom ba ton ként ágy ba vinni a ká vét. Tu dom, amit most fel so rol tam, nem min dig jön össze, de ami kor át nyújt juk ezt a szál vi rá got és ezt a kis ajándé kot, tud já tok, hogy azért na gyon igyek szünk. És ha nem is mond juk min dig, de leg alább éven te egy szer, azért sze re tünk ti te ket. A bál nagy vidámságban hajnalig tartott. Ez mind nem jött volna létre, ha nincs a Flóra klub lelkes csapata, akik időt, energiát, fáradságot nem kímélve, szervezkedtek, tervezgettek, és már gyűjtik az ötleteket a következő a 2006-os asszonybálra. Köszönet ezért Botkáné Terikének, Ádámné Marikának, Szabóné Jolikának, Szakályné Magdinak, Varga Borikának, Szabóné Icukának, Darmosné Klárinak, Szabó Györgyinek. Külön köszönet Szuhanekné Pető Anikónak, aki elkészítette az üde vidám színű, szalvétagyűrűket, melyeket a hölgyek hazavihettek emlékbe, hogy emlékezhessenek erre a szép téli asszonybáli estére. Matkó Béláné Flóra klub vezetője

9 8. ol dal HU NYA DI NÉ PE március Közlemény és felhívás Kér jük, hogy eb ben az év ben is tá mo gas sák Egyesü le tün ket sze mé lyi jö vede lem adó juk 1 %-ával. Az aláb bi a kat kell a meg fe le lő hely re be ír ni: Gaz da kör Gyü mölcs- és Sző lő ter mesz tők Egye sü lete Já nos hal ma, Bernáth Z. u. 7. Adószámunk: Terranova a leg szebb a há zon! Ódor Lász ló kõ mû ves mes ter VÁL LAL JA: Ne mes va ko la tok és hõ szige te lõ va ko la tok ké szí té sét Át ala kí tást Bõ ví tést Köszönjük: Ta nyák ta ta ro zá sát Új la kó há zak épí té sét a vál lalt ha tár idõ be tar tá sával, anyag gal együtt is. Cím: Já nos hal ma, Ka zinczy u. 7. Tel.: Csima Já nos köz te rü let- fel ügye lõ te le fon szá ma: 30/ márciusi szá munk mun ka tár sai vol tak: Blázsik Sán dor, Dági Jó zsef, Fejes Mihály, Gál László, ifj. Kasziba Sán dor, Kiss Györgyné Mokóné Ballai Éva. Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za tá nak lap ja Meg je le nik: ha von ta Fe le lős szer kesz tő: Agócs Já nos Ki ad ja: Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta Fe le lős ki adó: Rap csák And rás Tör de lés: Nagy Sán dor Ké szült: Kó pia Kft. Kis kun ha las Szer kesz ti a szer kesz tő bi zott ság A szer kesz tő ség cí me: Já nos hal ma, Bé ke tér már ci us 5-én Já nos hal mán a Vá ro si Sport csarnok ban csa pa tunk egy éven be lül harmad szor ju tott az MLSZ ál tal ren dezett női lab da rú gó ku pa dön tő i be feb ru ár já ban a Far sang ku pát ka pott gól nél kül nyer tük, ok tó ber ben Izsá kon egy gólt kap tunk és most a Nő na pi Tornán szin tén egy gólt ka pott együt te sünk. Ezen tor ná kon ál talá ban 8 csa pat vesz részt. A já té ko sa ink tel jes mér ték ben sa ját ne ve lé sű ek és a Já nos hal mi Football Club tagjai. A mos ta ni dön tő nem si került úgy, ahogy sze ret tük vol na, de a meg szer zett má so dik hely mi att nem kell szé gyen kez nünk. A csa pa tunk ko moly fi nan szí rozá si gon dok kal küzd, de bí zunk a spor tot sze re tő vál lal ko zók S P O R T Mes ter hár mas Felsősor: Kovács K., Kuzman A. Molnár E., Gál T., Sipka R., Gál L., Ádám M., Krupa M., Lógó R., Hegyi T., Nagy Zs., Ülnek: Kis A., Pécsi Á., Komáromi H., Agócs Cs. se gít sé gé ben. Aki te he ti és szíve sen se gít a tisz ta sport fenntar tá sá ban, an nak se gít sé gét elő re is meg kö szön jük. Kö vet ke ző hét vé gén egy 10 csa pa tos tor nán ve szünk részt Géderlakon. A ter vek sze rint Biztosításkötés és ügyintézés helyben A Generali-Providencia településünkön is elindította azt az egész országot lefedő prog-ramját, melynek célja az alapvető biztosítási igények helybeli kielégítése. Meg szeretnénk állítani azt a tendenciát, hogy sorban szűnnek meg vagy válnak nehezen elérhetővé a szolgáltatások! Én itt a településen, a Generali-Providencia könnyen elérhető kárrendezői csapatát a hátam mögött tudva szeretnék megbízható kiszolgálást adni mindazoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal. Ha lakás-, casco vagy gépjármű kötelező felelősségbiztosítási igénye van, és arra vágyik, hogy a szerződéssel kapcsolatos módosítás igényeivel a károk bejelentésével és későbbi ügyintézésével kapcsolatos ügyeiben egy olyan személy segítsen, aki gyors és hathatós szolgáltatást tud biztosítani, forduljon hozzám. Elérhetőségem: Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 99. Tel.: 77/ Tisztelettel: Széll Zoltán OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI? Min dent egy he lyen? Tér jen be hoz zánk! Gyors és ud va ri as ki szol gá lás sal vár juk ked ves vá sár ló in kat. Élel mi sze rek, já té kok, ita lok, ve gyi áruk, fény ké pe ző gé pek, fo tócik kek, fa li- és ka ró rák. Co la 2 l-es Ás vány víz 1,5 l-es Do bo zos sör (0,5 l-es) 229,-Ft 49,-Ft-tól 89,-Ft-tól már ci us 26-án el in dít ják a fü ves pá lyás iga zol tak baj nok sá gát, melynek ke re tén be lül csa patunk Katymáron kezd. Gál Lász ló Edző Minden kedves vásárlómnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánok! Petróczky Fe renc Já nos hal ma, Dó zsa György u. 75. Tel./fax: 77/ , 06/20/ Or vo si ügye let Az ügye le ti el lá tás csak SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES eset ben ve hető igény be! Az ügye le ti szol gá lat hét köz napokon: du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart, Já nos hal ma és Kéleshalom te rü le té re ter jed ki. Hét vé gén és ün nep nap okon: pén teken ill. az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. Csak hét vé gén (ki zá ró lag szom bat és va sár nap), va la mint ün nep nap okon ter jed ki az ügye le ti el lá tás Borota te rü le té re is. He lye: Or vo si ren de lő Já nos hal ma, Rá kó czi u. 7. Te le fon: (06) 77/ Az ügye le ti szol gá lat tag jai: az ügyele ti szol gá la tot hí vá son kí vül csak na gyon in do kolt eset ben, a leg rö videbb ide ig hagy hat ják el a tar tóz ko dási hely meg je lö lé sé vel. Ügye le ti be osz tás: Március 18. Dr. Mikó Attila, 19. dr. Kishonti Attila (munkanap), 20. dr. Kishonti Attila, 21. dr. Csoboth Johanna, 22. dr. Mikó Attila, 23. dr. Kishonti Attila, 24. dr. Tompa László, 25. dr. Mikó Attila, 26. dr. Csoboth Johanna, 27. dr. Csoboth Johanna, 28. dr. Kishonti Attila (húsvét), 29. dr. Mikó Attila, 30. dr. Tompa László, 31. dr. Csoboth Johanna, április 1. dr. Kishonti Attila, 2. dr. Mikó Attila, 3. dr. Mikó Attila, 4. dr. Csoboth Johanna, 5. dr. Tompa László, 6. dr. Kishonti Attila, 7. dr. Csoboth Johanna, 8. dr. Mikó Attila, 9. dr. Tompa László, 10. dr. Tompa László. Március ha vi ma gán-ál lat or vo si ügye le ti be osz tás Já nos hal ma Mély kút Kéleshalom Borota Rém Március órától Március óráig Dr. Gregus Gábor, Mélykút, Zöldfa u. 7. Tel.: , 30/ Március órától Március óráig Dr. Berta Péter, Jánoshalma, Kiss E. u Tel.: , 30/ Jánoshalma, Kálvária u. 9. sz. alatti ház eladó. Tel.: 77/ Németjuhász fajtiszta kiskutyák törzskönyv nélkül e l a d ó k. É r d. : 06-30/ Anya köny vi hí rek Szü let tek: Se res Zsó fia (any ja ne ve: Se res Ele o nó ra), Kecs ke mé ti No é mi (Zámbó Eri ka), Ko lom pár Dá ni el (Ko lom pár And rea), Csala Fan ni (Smal Zsu zsan na), Batánovics Eve lin Er zsébet (Danyi Er zsé bet), Luk ács Ma ja (Dunavölgyi Eme se), Tor ma Ist ván Zsolt (Szász Ju dit), Faddi Lász ló (Kancsár And rea), Kon koly Be at rix (Mé szá ros Me lin da), Hallgas Ka ta lin Ale xand ra (Pa lás ti Ilo na), Ko lom pár Mar tin (Ko lom pár Anasz tá zia), Csernák Hu nor (Ba ka Or so lya). Há zas sá got kö töt tek: Evanics Endre Zsolt és Kol lár Ber na dett, Do bos Dá vid Já nos és Ba lázs Iza bel la. Meg hal tak: Gyimesi Já nos 75, Iván Mik lós An tal 55, Tamasik Istvánné (Czinkel Má ria Mag dol na) 78, Var ga Benedekné (Galicz Mar git) 85, Far kas Be ne dek 77, Szakál Jó zsef Pong rác 70, Dobránovics Már ton 83, Kurusa Józsefné (Gé mes Te réz) 95, Híd vé gi Mi hály 67, Bátyity Mihályné (Csor dás Jo lán) 84, Csá szár Ár pád 86, Szilasi Lász ló Kár oly 80, Herczeg Fran cis ka 84, Novák Im re 81, Kis föl di Antalné (Tö rök Má ria) 72 éves ko rá ban.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben