Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja"

Átírás

1 XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már ci us 15-i meg em lé ke zé sek so ra szent mi sével kez dő dött, me lyet Badi Jó zsef atya mu ta tott be a Szent An na temp lom ban. 10 órá tól a Bé ke té ri Hő si em lék mű nél a Szent An na ka to li kus is ko la di ák ja i nak na gyon szé pen meg szer kesz tett és szín vo na la san be mu ta tott irodal mi mű so rát kö ve tő en Kiss Györgyné az in téz mény igaz gató ja mon dott ün ne pi be szé det. Arra kereste a választ, le het-e üze ne te már ci us 15-nek ma egy sza bad ál lam sza bad pol gá ra i- hoz? Ma radt-e ér vé nye a haj da ni esz mék nek? Két do log tesz nag - gyá egy nem ze tet: a múlt di csősé ge, és a szebb jö vő re mé nye. Az örö kül ka pott fe le lős ség a nem zet sor sa iránt ag gó dókat, mind an nyi un kat ar ra kö te lez, hogy je le nün ket a jö vő tük rén át szem lél ve él jük meg. Meg kell al kot nunk nem ze tünk nek nem négy év re, ha nem leg alább egy nem ze dék re ki ter je dő, kö zös jö vő kép ét. Az zal a fe le lő ség gel mond tunk igent két éve az uni ó- ra, hogy füg get len sé günk meg őrzé se mel lett, ma gunk is le gyünk te vé keny al ko tói Eu ró pa jö vő jének, amely ben Eu ró pa nem csak egy gaz da sá gi pro jek tum, ha nem lel ki és szel le mi ér ték kö zös ség, amely a pol gá rok, a nem ze tek, ré gi ók egyen ran gú szö vet sé ge, ahol a jo gok és le he tő sé gek egyfor mán adat nak meg. Egyek nek kell len nünk ab ban is, hogy ma gyar jö vőt kér jünk ma gunknak, és ne al kud junk meg, az zal, hogy úgy ahogy élet ben ma radjunk, va la mi lyen ide gen sze rű lé te zés ben. Mer jünk ma gyar jö vőt ál mod ni és kö ve tel ni ma gunk nak. Folytatás a 2. oldalon A szak kép zés je le né rõl és jö võ jé rõl In ter jú Ma gyar Bá lint ok ta tá si mi nisz ter rel Já nos hal mán töl töt te pén te ki nap ját Ma gyar Bá lint ok ta tá si mi nisz ter, már ci us 12-én. Dél előtt kö zel kétórás fó ru mot tar tott az ok ta tás te rü le tén dol go zók számá ra, vá zol va a jö vő el kép ze lé se it és vá la szolt ak tu á lis kér dé sek re, me lyek a köz ok ta tá si re for mot és na pi ak tu á lis kér dé se ket érin tettek. Ebéd után nyi tot ta meg a ven dég lá tó pincér, sza kács, cuk rász, el adó szakmában itt meg ren de zett Szak ma Ki vá ló Ta nu ló ja Ver seny har ma dik nap ján a verseny zők te rí té si tu domá nyát rep re zen tá ló rend ha gyó ki ál lí tást. A ver seny ak tu a li tá sát ad ja, hogy az idén 50 éves a ke res ke del mi és ven dég lá tó szak mai kép zés. Az ok ta tá si mi nisz ter ha za-uta zá sa előtt rö vid lá to ga tást tett a Hu nya di ál ta lá nos is ko lá ban, a Rad nó ti gim ná zi um ban és a Nap kö zi Ott ho nos Óvo dá ban. A lá to ga tás kap csán a szak kép zés hely ze té ről szól va Ma gyar Bá lint la punk tu dó sí tó já nak el mondta: A szak kép zés rend sze rét meg újít juk ezek ben az évek ben. Egy fel öl, jó val na gyobb le he tő sé get kí vá nunk biz to sí ta ni a szak mai szer ve ze tek, a ka ma rák szá má ra, hogy meg ha tá roz zák a kép zé sek tar tal mát, meg ha tá roz zák a vizs gák nak és a szintvizs gák nak a jel le gét és tar tal mát, fel ügyel jék az is ko lai tan mű he lye ket, il let ve na gyon ak tív sze repet kap nak az is ko lán kí vü li ta nu ló szer ző dé sek meg köté sé nek ki ala kí tá sá ban. Na gyon nagy mér ték ben ösz tönöz zük, hogy a szak kép zés gya kor la ti ok ta tá sá nak má so dik esz ten de je ne az is ko lai tan mű he lyek ben, ha nem kint az élet ben, a ter me lő gaz da sá gi szer vezet nél tör tén jen. Ezt több szem pont ból tar tot ta fon tos nak Ma gyar Bá lint: Egy részt a gya kor lat kö ze li ség, más részt a legújabb tech no ló gi át is el sa já tít hat ják ily mó don a ta nulók, har mad részt pe dig ez szá muk ra egy kap cso la tot je lent a mun ka erő pi ac fe lé, meg kön nyít he ti az el helyez ke dé sü ket. Majd így foly tat ta: Ezt az el gon do lást anyagi lag is ösz tö nözni pró bál juk, hi szen a di á koknak a mi ni mál bér fe le fi zet he tő ki, és ezt a költ sé get meg té rít jük a vállal ko zó szá má ra. A gya kor la ti képzés re fel hasz nált nyers anyag egy ré szét is el tud ják szá mol ni költ ségté rí tés ként. Mi lyen más ösz tön zé si mó dok van nak még? A gya kor la ti kép zés tá mo ga tá sát is úgy ál lí tot tuk be, hogy azt ösz tö nöz ze, hogy az is ko lá ban ke rül jön er re sor, a má so dik év ben pe dig már az is ko lán kí vül. Az uni ós csat la ko zás nyo mán a nem ze ti fej lesz té si terv ben nagy sze rep jut ar ra, hogy a tel jes szak ma struktú rát át te kint sük. (Folytatás a 7. oldalon) Költ ség ve tést érin tõ dön té sek, ha tá ro za tok A Kép vi se lő-tes tü let feb ru ár 17-i ülé sén Rapcsák And rás polgár mes ter (csü tör tök) 17 óra kora Rapcsák And rás pol gár mes ter fel kér te a Vá ros gaz da Kft. munka tár sát, hogy mér je fel a játszó te rek hely ze tét a vá ros ban, hogy men nyi re fe lel nek azok meg a szab vá nyok nak. A fel mérés ered mé nye ként ki de rült, hogy a szab vá nyos sá té tel mintegy 7 mil lió fo rint ba ke rül ne. Ez je len tős te her té telt je lent az ön kor mány zat szá má ra. A ha lasz tást nem tű rő prob lé ma meg ol dá sá ra pá lyáz ni sze ret ne a já nos hal mi ön kor mány zat. A Pol gár mes te ri Hi va tal díszter mé ben meg tar tott ülé sen két na pi rend előt ti hoz zá szó lás ra adott le he tő sé get az ülést le veze tő pol gár mes ter. Az el ső ben Szakál La jos szólt a már ci us ele jén meg ren de zendő Szak ma ki vá ló ta nu ló ja verseny szer ve zé sé nek ál lá sá ról, mely nek egy ko ráb bi tes tü le ti ha tá ro zat ér tel mé ben a já noshal mi ön kor mány zat társ ren dező je. A má so dik eset ben ne vé nek köz lé sé hez hoz zá nem já ru ló (a to váb bi ak ban: N.N. kép vi se lő) kért és ka pott szót, mely ben a tes tü le ti ülé sek ről tá jé koz ta tó mé di á kat Bács Tv és Hu nya di Né pe ma rasz tal ta el. Ezt kö ve tő en egy han gú el fogad ta a tes tü let a le járt ha tár idejű ha tá ro za ta i nak vég re haj tá sáról szó ló pol gár mes te ri be számo lót Ötö dik al ka lom mal mó do sítot ták a kép vi se lők az Ön kormány zat évi költ ség ve té si elő i rány za ta i ról szó ló he lyi rende le tet, me lyet Martinekné Ko vács Györ gyi kép vi se lő bi zott sá gi el nök ter jesz tett elő. El fo gad ta a tes tü let, hogy Já nos hal ma Kép vi se lő-tes tü let tá mo gat ja azt a kez de mé nyezést, hogy Já nos hal ma, Mélykút, Borota, Kéleshalom te le pülé sek együtt, min ta Já nos hal mi Több cé lú Kis tér sé gi tár su lás hoz tar to zó te le pü lé sek pá lyá za tot nyújt sa nak be a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi niszté ri um ál tal kürt 2005/1. szá mú köz mun ka prog ram já ra. El fo gad ta a tes tü let a Hon véd Ka szi nó nak he lyet adó já noshal mi 1550 hely raj zi szá mú és a szom szé dos, va la mint a já noshal mi 4197 hely raj zi szá mú in gat lan ön kor mány za ti tu lajdon ba vé te lé ről szó ló elő terjesz tést. A Kép vi se lő-tes tü let nem tá mo gat ta, hogy a Vá ros gaz da Kft. hi telt ve gyen fel a sze mét szál lí tás el ma radt költ sé ge i nek fe de zé sé re. A Kép vi se lő-tes tü let az is kola tej prog ram ban va ló rész vétel ről dön tött, így Já nos hal ma már ci us au gusz tus kö zött részt vesz az ak ci ó ban, me lyet a Hu nya di is ko la min den di ák já ra ki ter jeszt. A Kép vi se lő-tes tü let ös sze sen 350 ezer fo rin tért el ké szí te ti a Rá kó czi ut cai, volt ÁFÉSZ iroda előt ti par ko ló ter ve zé sét. A ter vek el ké szül te után a vá ros pá lyá za tot nyújt be a par ko ló meg épí té sé re. Meg ha tá roz ta a Kép vi se lőtes tü let a köz tiszt vi se lők évi tel je sít mény kö ve tel mé nyeit. Esze rint a Pol gár mes te ri Hi va tal nál tö re ked ni kell a la kos ság ma xi má lis, ud va ri as ki szol gá lá sá ra, a ké rel me ik telje sí té sé re a ha tá lyos jog sza bá lyi ker tek kö zött. Tö re ked ni kell a he lyi be vé telt ké pe ző adók és más kint lé vő sé ge ha té ko nyabb be haj tá sá ra. A tes tü le ti ha tá roza tok pon tos és ha tár idő ben törté nő vég re haj tá sa alap ve tő feladat. A 2005 no vem ber 1-től ha tály ba lé pő, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rást és szol gál ta tást új ra sza bály zó tör vény al kal mazá sá ra min den köz tiszt vi se lőnek idő ben fel kell ké szül ni. A Kép vi se lő-tes tü let köb méte ren ként 520 fo rint ban szab ta meg a szip pan tott szenny víz szál lí tás költ sé gé nek fel ső ha tárát. A Kép vi se lő-tes tü let mindhá rom vál lal ko zó a já nos halmi AMSTAK Kft. és Du dás Ist ván, va la mint a mély kú ti Viszmeg Zsolt ár aján la tát is el fo gad ta. S ja va sol ta, hogy a Vá ros gaz da Kft. több vál lal kozó val is kös sön meg ál la po dást a szenny víz be fo ga dá sá ra, hogy la kos ság tud jon kö zü lük vá laszta ni. Hos szas vi ta után ha tá ro za tokat fo ga dott el a tes tü let a szemét szál lí tás ren de zé sé vel kapcso lat ban. El fo gad ta a tes tü let a évi mun ka terv ét. (Folytatás a 3. oldalon)

2 2. ol dal HU NYA DI NÉ PE március Be mu ta tó ta ní tás RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL Bem József HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET 6440 Jánoshalma, Kossuth u. l. A kedvezményezett adó száma: A kedvezményezett neve: BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET Találkozó TUDNIVALÓK: Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan, e lappal azonos méretű borítékba, amelyen feltüntette a NEVÉT, LAKCÍMÉT és ADÓSZÁMÁT! A Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la Apá cza is tan ter vű al só ta go za ta feb ru ár 15-én, ked den szak mai na pot tar tott. A ta nárok, ta ní tók nyílt ta ní tá si órá i- kon mu tat ták be az itt fo lyó ok ta tó- ne ve lő mun kát. A 4/c osz tály ma gyar nyelv tan ta ní tását Pus kás Krisz ti na, a 2/b osztály ban ma te ma ti ka órát Csobánné Jelenics Klá ra, Nagy Sándorné ugyan csak ma te ma tika órát mu ta tott be a 4/d. osztály ban. Az 1/d osz tály ban ma gyar nyelv és iro da lom ta nítá sá ba en ge dett be pil lan tást, Se re Mihályné. A 4 osz tá lyo sok an gol órá ját Szil ágyi Gab ri el la, né met órá ját Patocskainé Vízvá ri Klá ra mu tat ta be. Más nap, feb ru ár 16-án délután volt a Szi vár vány-szer da ovi sok kal. - bs - A volt jánoshalmiak budapesti találkozóján részt vett Radnai István alpolgármester és Kiss György önkormányzati képviselő. A szépszámmal összejöttek részére az alpolgármester úr rövid tájékoztatót tartott szűkebb hazánk, Jánoshalma életéről. Ezután átadták a jelenlevő hölgyeknek Nőnap alkalmából a szeretet és a tisztelet virágait. TANKÖTELES TANULÓK BEÍRATÁSA Jánoshalma Város Képviselő-testülete az évi LXXIX. tv. 66. (4) bek. alapján Jánoshalma Városban az általános iskolákban a tanköteles tanulók első évfolyamra való beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg: április 8. péntek: 8-tól 16 óráig április 9. szombat: 8-tól 12 óráig Kérünk mindenkit, hozza magával a beiratkozáshoz szükséges okmányokat: a szülő személyi igazolványát a gyermek születési anyakönyvi kivonatát az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást a gyermek TAJ kártyáját! Foly ta tó dott egy szép ha gyo mány feb ru ár 12-én, es te hét óra táj ban vi dám ze ne szó hallat szott a Di ák élel me zé si konyha ebéd lő jé ből. Szü lők, szponzo rok óvo dai, böl cső dei dol gozók ven dé ge ik kel, csa lád tag jaik kal ér kez tek, a már ha gyo mányos nak mond ha tó jó té kony sá gi szü lői bál ra. Ha gyo mány, hi szen a Bat t- hyá ny ut cai Óvo da kö zös sé ge már több éve ak tí van szer vez ilyen jó han gu la tú vi dám rendez vényt, far sang ide jén. Eb ben az év ben ki bő vült a kör. A böl cső dei dol go zók kal és oda já ró gye re kek szü le i vel kö zö sen fog tak ös sze és ren deztek egy na gyon ne mes célt szolgá ló es ti mu lat sá got. A kö zel 200 ven dég az íz le tes va cso ra el fo gyasz tá sát kö ve tő en haj nalig mu la tott. Sze ret nénk meg kö szön ni a szü lők nek, ven dé gek nek, szponzo rok nak a tá mo ga tást a se gítség nyúj tást. A bál be vé te lé ből, mely csopor ton ként meg ha lad ja a Ft-ot, a gye re kek já ték kész le tét bő vít jük, hi szen Már ci us Folytatás az 1. oldalról Már ci us 15-e ta lán leg na gyobb üzen te a ma em be ré nek: az ös szefo gás... Ezért ar ra ké rem a Tisz telt ün nep lő kö zön sé get, ne párt harcok, ne pár tos ko dá sok, ne egy más el len szó ló szó nok la tok, ha nem az egyet ér tés, a kö zös cé lért va ló tö rek vést ta nul juk meg tör té nel mi elő de ink től. Ne en ged jük, hogy a ma gyar tör té ne lem nagy nap ja i tól ide gen ke dők aka ra ta ér vé nye süljön. Ne fe lejt sük el a pél dát adó 1848-as hő sö ket, hogy mél tó folyta tói le hes sünk tör té nel münk nek fe jez te be ün ne pi be szé dét Kiss Györgyné. Az ün ne pi beszéfdet kö ve tő en he lyez ték el az or szág gyű lé si képvi se lő, az ön kor mány zat, a pár tok, in téz mé nyek, ci vil szer vez tek és ma gán sze mé lyek a meg em lé ke zés vi rá ga it a Hő si em lék mű ta lap za tára. Az ün ne pi meg em lé ke zést kö vető en a Hon véd Ka szi nó ban dr. Benda Dé nes Já nos hal ma jegy ző je nyi tot ta meg föl di je, a bácstopolyai Zsá ki Ist ván al ko tá sa i ból ké szült kép ző mű vé sze ti ki ál lí tást. Felhívás Kérem a lakosságot, hogy aki jobb közbiztonságot szeretne az adója 1 %-ának felajánlásával segítse azt. Neve: Városi Önkéntes Polgárőri Egyesület. Cím: Jánoshalma, Czobor u Adószámunk: Számlaszámunk: Horváth Ferenc Elnök ÓVODAI BEIRATKOZÁS Jánoshalma Város Képviselő-testülete az évi LXXIX. tv (2) bek. a./ pontja alapján Jánoshalma Városban az óvodákba történő jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozza meg: április május 8 -ig hétfõ- csütörtök : péntek: a költ ség ve tés na gyon szű kös ke ret ös sze ge az idén er re nem nyújt le he tő sé get. Kö zö sen ös sze fog va vi szont biz to sí ta ni tud juk azt a tár gyi kör nye ze tet ami a gye re kek fejlő dé sé hez szük sé ges. Kü lön kö szö net il le ti az alábbi a kat: Rapcsák And rás pol gár mester, Lakner Lász ló és Laknerné Fe ke te Írisz vál lal ko zók, Turcsik Mihályné kép vi se lő, Turcsik At ti la vál lal ko zó, Taskovics Tiborné vál lal ko zó (Taskó sa va nyú ság ké szí tő), Kéleshús Kft. ügy ve ze tő igazga tó ja, Balázsics Zol tán igazga tó, Bánfi Iza bel la, ÖKOPAL Rak lap Kft., Ádám-Éva di vatbolt, 100.-Ft-os bolt, Agócs Jánosné mé ter árú bolt, Mayer Tamásné Sü ni pa pír bolt, Benkő pa ti ka, Dro gé ria és Gyógy nö vény bolt, Hor váth Fe renc vil la mos sá gi bolt, Ferencz Andrásné Für dő szoba fel sze re lés, Szlávik Gyu la vál lal ko zó, Var ga Zöld ség bolt, Tün de Vi rág bolt, Petróczky Fe renc vál lal ko zó, Ruskó At tila Han gya ABC, Bács ka Tex til Kft., Titti Gyer mek ru há zat, Kecs ke mé ti Zol tán Kezocomp BT., Family Market, Park vendég lő, Mé szá ros Ist ván vál lalko zó, Kép új ság Já nos hal ma, Koromné Hor váth Ág nes vállal ko zó, Borosné Far kas Gabri el la, Erhartné Ko vács Ág nes, koz me ti kus, Koch Csa ba vállal ko zó, Pa-Kö pa pír és könyves bolt, Univer Rt., kis kun halasi Kert vá ro si Hús ABC, Posta, Berkóné Zsig mond An na, Hal bolt, Ott hon Áru ház, Szi li Nor bert és Ma gyar Mó ni ka. Sze re tet tel vár juk le en dő óvodá sa in kat, szü le ik kel együtt a be mu tat ko zó, nyílt ját szó délelőtt je ink re áp ri lis 5-én /kedden/ óráig a Pe tő fi ut cai óvo dá ba, áp ri lis 6-án / szerdán/ óráig a Rad nó ti ut cai óvo dá ba és áp rilis 7-én /csütörtökön/ óráig a Bat thyá ny ut cai óvo dá ba. Mikó Má ria óvo da ve ze tő 8-tól 16 óráig 8-tól 12 óráig Kérünk mindenkit, hozza magával a beiratkozáshoz szükséges okmányokat: a szülő személyi igazolványát a gyermek születési anyakönyvi kivonatát gyermekorvosi igazolást a gyermek TAJ kártyáját a gyermek oltási kiskönyvét Tom pán a Mû ve lõ dé si Központban már ci us 19-én (szom ba ton) 14 órakor mo dern mû vé sze ti tánc nö ven dé ke i nek ta lál ko zó ja lesz há rom mû vé sze ti is ko la rész vé te lé vel, ha gyo mányt te rem tõ szán dék kal. Meg le pe tés ként a Floovers együt tes és ba jai tánc csa pa tok is fel lép nek. Ezen a na pon sok sze re tet tel vá runk min den ven dé get. Közlemény és felhívás Az adózók személyi jövedelemadójuk 1 %-ából 2004-ben forintot ajánlottak fel a Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület támogatására. Az átutalt összeget teljesítmény-erősítő vásárlására fordítottuk. Köszönjük támogatóinknak! Kérjük, hogy ebben az évben is segítsék egyesületünket. Adószámunk: Tevékenységünkről olvashatnak a honlapon.

3 2005. március HU NYA DI NÉ PE 3. ol dal Ren de zõ dõ sze mét ügy Költ ség ve tést érin tõ dön té sek, ha tá ro za tok (Folytatás az 1. oldalról) A Kép vi se lő-tes tü let vi ta nélkül egy han gú sza va zás sal hozzá já rult dr. Fe ke te Bé la ha la si rend őr ka pi tá nyi kinevezéséhez. Zárt ülé sen közgyógy-ellátással kap cso la tos dön té sek szület tek. A Kép vi se lő-tes tü let már ci us 3-i ülé sén a Pol gár mes te ri Hi vatal dísz ter mé ben Rapcsák András pol gár mes ter há rom új na piren di pont fel vé tel ét ja va sol ta az ülés ele jén. Így ke rült sor az ön kor mány zati kép vi se lők és bi zott sá gi ta gok, el nö kök tisz te let dí já ról, az ön kor mány za ti kis kincs tár be veze tés ről, va la mint az ön kor mányzat évi lét szám gaz dál ko dásá ról szó ló elő ter jesz tés meg vita tá sá ra. Hugyi Mi hály kép vi se lő ja vas la tá ra a tes tü let meg vi tat ta a pol gár mes ter il let mé nyé vel és az al pol gár mes ter tisz te let dí já val kap cso la tos kép vi se lői in dít ványát. Já nos hal ma Vá ros Ön kormány za ta Szer ve ze ti és Mű ködé si Sza bály za tá nak mó do sí tásá ról az elő ter jesz tést dr. Fe hér A já nos hal mi kép vi se lő-tes tület a jú ni us 2-án ket té válasz tot ta a ma gánsze mé lyek kom mu ná lis adó ját és a sze métszál lí tást. Ko ráb ban a kom muná lis adó ös sze ge ma gá ban foglal ta a sze mét szál lí tás dí ját is. A tes tü let ugyan csak jú ni us 2-án meg al kot ta a te le pü lé si szi lárd és fo lyé kony hul la dék kal kapcso la tos köz szol gál ta tás ok ról szó ló ren de le tét. Eb ben a költ sége ket ki szá mol va és több mint 4000 in gat lant ala pul vé ve en - nyi re vo nat ko zik a kom mu ná lisadó-ren de let szá mol ta ki az in gat la non kén ti egy 110 li te res ku ká ra vo nat ko zó sze mét szál lítá si dí jat. Ez ha von ta 282 fo rint újabb ki adást ered mé nye zett a la ko sok nak. A ren de let ben foglal tak vég re haj tá sá val, mint közszol gál ta tót a tes tü let a Vá rosgaz da Kft-t bíz ta meg. A kft. a ren de let el fo ga dá sa kor nem volt fel ké szül ve sem a szer ző dés kötés re, sem en nek az új szol gál tatás nak a szám lá zá sá ra. A hos - szas elő ké szí té si mun kák után a meg ál la po dá so kat a la kos ság, az in gat lan tu laj do no sok de cem ber vé gén és ja nu ár ele jén kap ták kéz hez. Eb ben az állt, hogy az, 2004 jú li us 1-től, vis sza me nő leg ha tá lyos. A megál la po dá sok alá írá sa és vis szakül dé se el hú zó dott, csak akadoz va ha ladt, sőt töb ben vis sza sem küld ték. A köz szol gál ta tó al vál lal kozó ja ként sze rep lő Ki rály és társa Kft. az in gat la nok elől a sze me tet a ko ráb ban meg szokott rend ben be gyűj töt te, gyűjti. Azon ban a gyűj tés és szál lítás dí ját szep tem ber től feb ru ár de re ká ig, a tes tü le ti ülés nap jáig nem kap ta meg. Az ön kor mány zat me ző gazda sá gi és vá ros gaz dál ko dá si bi zott sá gai kö zö sen azt ja va solták a tes tü let nek, hogy az ön kor mány zat a év má sodik fe lé re ese dé kes sze mét szállí tá si dí jat té rít se meg a Ki rály és Tár sa Kft-nek. Az idei év re vo nat ko zó an pe dig a Vá ros gazda Kft. old ja meg sür gő sen a meg ál la po dá sok meg kö té sét és a mi előb bi szám lá zást bo nyo lítsa le, és eb ből ren dez ze az al vál lal ko zó val fenn ál ló tar tozá sát. Hos szas vi tát kö ve tő en a képvi se lő-tes tü let nem fo gad ta el Dági Jó zsef nek azt a kép vi se lői in dít vá nyát, hogy a sze mét szállí tás dí ja ke rül jön vis sza a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szó ló ön kor mány za ti ren delt be. El fo gad ta vi szont a tes tü let, hogy az el múlt év utolsó négy és az idei év el ső két hó nap já ban el vég zett sze métgyűj té si mun ka el len ér ték ét a Ki rály és Tár sa Kft. kap ja meg. Mó do sí tot ták a kép vi se lők a hul la dék ke ze lés sel kap cso la tos he lyi ön kor mány za ti ren de le tet. Esze rint a la kos ság gal a szemét szál lí tá si szer ző dé se ket ja nu ár el se jei kez dő dá tum mal kell meg köt nie a Vá ros gaz da Kft-nek. A sze métszál lí tá s új dí já ra ja vas la tot kell ten ni és ar ról kép vi se lő-tes tü let dönt. Er re azért van szük ség, mert a nyá ron több mint 4 ezer in gat lant vet tek ala pul a költség szá mí tás nál, ahon nan el kell szál lí ta ni a sze me tet, vi szont ki de rült, hogy ez a szám alig több mint 3 ezer. Így vár ha tó, hogy a ta valy meg ál la pí tott összeg nél töb bet kell majd fi zet ni. Je len leg a sze mét szál lítás ban ér de kelt in gat la nok számá nak fel mé ré se fo lyik. Lász ló és Mikó Má ria bi zott sági el nö kök tet ték meg. A évi költ ség ve tés tárgya lá sá nak főbb irány el ve i ről szó ló elő ter jesz tést Martinekné Ko vács Györ gyi bi zott sági el nök ter jesz tet te elő. Dél után kez dő dött el Já noshal ma Vá ros Ön kor mány zat évi költ ség ve té sé ről szóló ren de let-ter ve zet vi tá ja, me lyet Rapcsák And rás pol gármes ter ter jesz tett elő. Meg ha tá roz ta a Kép vi se lőtes tü let az óvo dai be írat ko zás idő pont ját, va la mint a tan kö teles ta nu lók be irat ko zá si időpont ját Mikó Má ria bi zott sági el nök elő ter jesz té se alap ján. A Kép vi se lő-tes tü let pá lyá zatot írt ki az egyik, ké sőbb megüre se dett há zi or vo si kör zet be töl té sé re. Az er re vo nat ko zó ha tá ro za ti ja vas la tot Gundáné Tö rök Te réz bi zott sági el nök ter jesz tet te elő. Ered mé nye sen hir det het la punk ban! Az idei költ ség ve tés le he tõ sé gei Üres há zi or vo si kör ze tek rõl A Kép vi se lő-tes tü let a jú ni us 1-től meg üre se dett há zi orvo si ál lás ra már 2 al ka lom mal írt ki pá lyá za tot. Az ál lás meg hir detés re ke rült az Egész ség ügyi Közlöny ben, ér dek lő dő volt, azon ban pá lyá za tot írás ban sen ki sem nyúj tott be. Idő köz ben a 6 hó nap el telt, amely nek kö vet kez té ben a pra xis jog vis sza szállt az ön kormány zat ra, az elő ző há zi or vost, dr. Mittinszky Mik lóst pénz be li té rí tés nem il le ti meg az ál lás be töl té se ese tén. Az Egész ség ügyi és Szo ci á lis Bi zott ság ja va sol ja, hogy a Képvi se lő-tes tü let a meg lé vő öt há zior vo si kör ze tet to vább ra is tart sa meg, kör zet ös sze vo nást ne hajtson vég re. A la kos ság mi nő sé gi el lá tá sa, az ügye le ti el lá tás megszer ve zé se ér de ké ben fel tét le nül Az ál lam ház tar tás ról szó ló többször mó do sí tott évi tör vény a ja nu ár 1-jén ha tály ba lé pett mó do sí tá sá val meg vál toz tak az ön kor mány zat ok ré szé re tör té nő in gye nes in gat lan jut ta tás ko ráb bi fel tét e-lei. Az in gat lant a ké rel me ző a kö te lező és ön ként vál lalt Ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá nak elő se gí té se, va la mint fog lal koz ta tá si, szo ci á lis, sport, kul tu rá lis és köz mű ve lő dé si, in for ma ti kai-kom mu ni ká ci ós, gazda ság- és te rü let fej lesz té si cél ki tű zések meg va ló sí tá sa, ci vil szer ve ze tek mű kö dé sé nek tá mo ga tá sa, va la mint a kis tér sé gi ko hé zió erő sí té se ér deké ben ve he ti igény be. A tu laj don ba adás ról - a Kincs tá ri Va gyon Igaz ga tó ság (KVI) ja vas la ta alap já ul, a va gyon ke ze lő és a felügye let ét el lá tó szerv ve ze tő je vé lemé nyé nek ki ké ré sé vel a Kor mány dönt. A tu laj don jog át ru há zá sá ról a KVI és a ked vez mé nye zett szer ződés ben ál la po dik meg. Mind ezek fi gye lem be vé te lé vel a Kép vi se lő-tes tü let feb ru ár 17-i ülésén úgy ha tá ro zott, hogy kez de mé- Tu laj don ba vé tel rõl nye zi a já nos hal mi a 1550 hrsz-ú és a mel let te lé vő in gat lan, me lye ket je len leg a Hon véd Ka szi nó Kul tu rális Egye sü let hasz nál, va la mint a 4197 hrsz-ú in gat lan (a Hu nya di ut cai vízműtelep) in gye nes ön kormány za ti tu laj don ba ke rü lé sét. A Kép vi se lő-tes tü let fel ha tal mazza Rapcsák And rás pol gár mes tert, hogy te gye meg a szük sé ges in téz kedé se ket az in gat lan tu laj don jo gá nak Ön kor mány zat ré szé re tör té nő megszer zé se ér de ké ben. A Hon véd Ka szi nó nak helyetadó in gat la no kat az Ön kor mány zat a vo nat ko zó tör vé nyek ben meg ha tá rozott kö te le ző és ön ként vál lalt ön kormány za ti fel ada tok el lá tá sá nak előse gí té se, va la mint fog lal koz ta tá si, szo ci á lis, kul tu rá lis és köz mű ve lő dési, in for ma ti kai-kom mu ni ká ci ós, gaz da ság- és te rü let fej lesz té si cél kitű zé sek meg va ló sí tá sa, ci vil szer veze tek mű kö dé sé nek tá mo ga tá sa, va la mint a kis tér sé gi ko hé zió erő síté se ér de ké ben, ön kor mány za ti feladat el lá tá sa ér de ké ben kí ván ja tu lajdon ba ven ni, és köz mű ve lő dés cél jára kí ván ja fel hasz nál ni. A Kép vi se lő-tes tü let már ci us 3-án al kot ta meg az ön kor mányzat idei költ ség ve té si ren del tét. A ren de let al ko tást hosz szas előké szí tő mun ka előz te meg. Az in téz mé nyek és a vá ros ve ze tői több vál to za tot is ki dol goz tak, mi re az el fo gad ha tó mér té kig si ke rült le fa rag ni a be vé te lek és a ki adá sok kö zöt ti kü lönb sé get. Saj nos nem a be vé te lek ös sze ge a na gyobb. A je len leg el fo gadott ren de let sze rint az ön kormány zat ne héz esz ten dő elé néz. Fel me rült az a kér dés is, hogy ki le het-e jön ni a ren delke zés re ál ló ke ret ből? Ezt a kér dést majd az élet meg vá laszol ja. A költ ség ve té si ren de let tárgya lá sá nak rész le te zé sé től terje del mi okok mi att el te kin tünk, hi szen a min den ki hoz zá szó lását nem tud juk kö zöl ni, mely a több órás vi ta so rán el hang zott. Ezt meg le het te kin te ni a Vá ro si Könyv tár ban az ülés ről ké szült jegy ző könyv ben. A Kép vi se lő-tes tü let az ön kormány zat évi költ ség vetés ének be vé te li fő ös sze gét fo rint ban ál la pítot ta meg. A Kép vi se lő-tes tü let a mű ködé si költ ség ve tés egyen sú lyának meg te rem té se ér de ké ben az aláb bi in téz ke dé se ket te szi: hi tel fel vé tel. A hi tel fel vé te li ke ret 52 millió 233 ezer fo rint. A hi tel mű ve le tek kel kap csola tos ha tás kö rö ket a Kép vi se lőtes tü let gya ko rol ja. A Kép vi se lő-tes tü let az ön kormány zat évi költ ség vetés ének ki adá si fő ös sze gét 1 mil li árd 336 mil lió 412 ezer fo rint ban ál la pí tot ta meg. A évi ki adá si elő i rányza ton be lül önál ló an és rész ben önál ló an gaz dál ko dó költ ség veté si szer ven ként az ön kor mányzat a ki adá si elő i rány za to kat a kö vet ke ző ös sze gek ben ál la pítja meg: Pol gár mes te ri Hi va tal 703 mil lió 963 ezer fo rint, Vá ro si Könyv tár 15 mil lió 508 ezer fo rint, Rad nó ti Mik lós Gim názi um és In for ma ti kai Szak közép is ko la 118 mil lió 254 ezer fo rint, Vá ro si Di ák ott hon 50 mil lió 965 ezer fo rint, Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la 321 millió 600 ezer fo rint, Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Böl cső de 126 mil lió 122 ezer fo rint. A mű kö dé si, fenn tar tá si elő i- rány za to kat önál ló an és rész ben önál ló an gaz dál ko dó költ ség veté si szer ven ként, in téz mé nyen be lül ki emelt elő i rány za ton ként rész le tez ve az 5. oldalon külön táb lá zat tar tal maz za. A Kép vi se lő-tes tü let az ön kormány zat évi költ ség ve tésén be lül a tar ta lé ko kat 13 millió 814 ezer fo rint ban ál la pít ja meg. A Kép vi se lő-tes tü let az ön kormány zat évi költ ség ve tésén be lül a fel hal mo zá si ki adáso kat eft-ban ál la pít ja meg. A Kép vi se lő-tes tü let a fel újítá si elő i rány za to kat cé lon ként, a fel hal mo zá si ki adá so kat felada ton ként az 5. oldalon lévő táb lá zat sze rint hagy ja jó vá. in do kolt a meg lé vő kör ze tek számá nak meg tar tá sa. Az ál lás ra volt olyan je lent kező, aki köz al kal ma zot ti jog viszony ban vál lal ta vol na a há zi orvo si te vé keny sé get, azon ban ezt a ko ráb bi pá lyá za ti ki írás nem tet te le he tő vé. Ez a jog vi szony ön kormány za tunk szá má ra ke vés bé elő nyös, mert min den fe le lős ség az ön kor mány za tot ter he li. 1. Mi vel Dr. Ja kab Bo tond körze te is üres, há zas pár ok je lent kezé sét is vár ja az ön kor mány zat. 2. Dr. Ja kab Gá bor Bo tond há zi or vos kör ze té nek be töl té se (3. sz. kör zet). Dr. Ja kab Bo tond kör ze té re a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je feb ru ár 21-én le járt. Mi vel je lent ke ző er re a pá lyá za ti ki írásra sem volt, le het sé ges a két körze tet egy hir de tés ke re té ben megje len tet ni. Dr. Ja kab Bo tond körze te ese tén má jus vé gé ig ér vé nye sül a pra xis jog. Fen ti ek sze rint az Egész ségügyi és Szo ci á lis Bi zott ság ja vasol ja, hogy pá lyá za tot kell ki ír ni a há zi or vo si ál lá sok be töl té sé re, ked ve zőbb fel té te lek kel. Ha tá ro za ti ja vas lat Já nos hal ma Vá ros Kép vi se lőtes tü le te pá lyá za tot ír ki a 3. sz. há zi or vo si kör zet be töl té sé re a mel lék let sze rint. A Kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a pol gár mes tert, a hir de tés meg jelen te té sé ről szé les kör ben gondos kod jon. Ha tár idő: már ci us 15. Fe le lős: Rapcsák And rás polgár mes ter A Hu nya di ut cai in gat lant az ön kor mány za ti tör vény alap ján, az ivó víz el lá tás ön kor mány za ti fel adat el lá tá sa ér de ké ben kí ván ja tu laj donba ven ni, és rak tá ro zás, va la mint a víz mi nő ség el len őr zé sé re kí ván ja hasz nál ni. Az Ön kor mány zat sa ját költ sé gén vál lal ja az in gat lan kör nye ze ti ál lapo tá nak fel mé ré sét, szük ség ese tén kár men te sí té sét, és az in gat lan vo natko zá sá ban le mond az ál lam mal szem ben tá masz tott bár mely kö ve telés ről. Az Ön kor mány zat vál lal ja, hogy tá jé koz tat ja a KVI-t az in gat lan nal kap cso la tos ér té ke sí té si szán dé ká ról. Az Ön kor mány zat vál lal ja, hogy az in gat lan ön kor mány za ti tu laj donba ma ra dá sa ese tén, az in gat lan tu laj don ba adá sá tól szá mí tott 5 éven át éven te, a tárgy évet kö ve tő év el ső fe lé től kez dő dő en tá jé koz tat ja a KVI-t a hasz no sí tá si cél meg va ló sítá sá ról. Az Ön kor mány zat vál lal ja, hogy az in gat la nok tu laj don jo gát az in gatla nok ra vo nat ko zó ter hek kel együtt ve szi át.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 7 8. szám 2011 július augusztus Paradicsomtermesztés melegvízzel KivitelezésiszaKaszbana8milliárdforintosberuházás A mint egy 8 mil li árd fo rin

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben