Mérés / ellenőrzés. Tartalom. Mérés / ellenőrzés. Mérés / ellenőrzés Bevezetés G.2 G.1. Kétpólusú feszültségellenőrzők áttekintése G.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérés / ellenőrzés. Tartalom. Mérés / ellenőrzés. Mérés / ellenőrzés Bevezetés G.2 G.1. Kétpólusú feszültségellenőrzők áttekintése G."

Átírás

1 Tartalom Bevezetés.2 Kétpólusú feszültségellenőrzők áttekintése.4 Digitális multiméterek áttekintése.5 Digitális feszültségellenőrzők.6 Kétpólusú feszültségellenőrzők.8 Digitális multiméter.11 Digitális multiméter és lakatfogó.12 Digitális multiméter/ digitális fogós mérőeszköz.13 Tartozékok.14 Kábelellenőrzők.15.1

2 Bevezetés Elekt ro mos be ren de zé sek és ké szü lé kek be üze me lé se kor, kar ban tar tá sa kor és ja ví tá sa kor az el len õr zé sek dön tõ sze repet ját sza nak. Az Elekt ro mos be ren de zé sek és üze mi esz kö zök bal eset elhá rí tá si elõ írá sa ugyan úgy meg kí ván ja az üzem behe lye zés elõt ti el len õr zé se ket, mint a vál to zá sok és kar ban tar tás ok utáni is mét lõ dõ el len õr zé se ket. Az üzembehelyezõ sze mély kö te les a be ren de zést vagy a meg fe le lõ be ren de zés részt hibátlan mû kö dés szem pont já ból el len õriz ni. Ugyan így biz to sí ta nia kell a mû sza ki sza bá lyo k betartását, kü lö nö s tekintettel a szabványos elõ írá so kra és az ener gia el lá tó be ren de zé sek mû sza ki csat la ko zá si fel tét ele ire. Az el len õr zés hez ugyan úgy hoz zá tar toz nak a ma gas érin té si fe szült ség gel szem be ni vé dõ in téz ke dé sek is. Ezen ke resz tül kell a szük sé ges biz ton ság tech ni kai szab vá nyo kat biz to sí ta ni és be tar ta ni. A Weidmüller fe szült ség- és áramellenõrzõ esz kö ze i vel minden fel hasz ná ló az elõ írá sok nak meg fe le lõ in téz ke dé se ket hajt hat vég re. A felhasználási területek és az ellenõrzési feladatok áttekintése 6 V feszültségellenõrzés - pl. modellépítés 400 V feszültségellenõrzés háromfázisú hálózat (forgó mezõ) Félvezetõellenõrzés 12 V feszültségellenõrzés pl. autó akkumulátor 3-48 V méréstartomány Frekvenciamérés 24 V feszültségellenõrzés pl. tehergépkocsi akkumulátor Szigetelést átszúró ellenõrzõcsúcs Kapacitásmérés 50 V az emberi testre veszélyes feszültségtartomány határa épkocsi ellenőrzés Ellenállásmérés 120 V feszültségellenõrzés néhány országban, pl. az USA-ban érvényes feszültség Beépített lámpa Háromfázisú hálózat forgásirány kimérése 230 V a legtöbb európai országban érvényes feszültség Polaritásellenõrzés Szakadásvizsgálalat.2

3 . 2-pólusú feszültségellenőrző A feszültségellenőrző fõ feladata a feszültségmentesség megállapítása. A 2-pólusú feszültség kémlelõ az egyetlen megengedett ellenõrzõmûszer a munkavédelmi követelmények teljesítésére. Digitális lakatfogók A digitális árammérõ-fogók és digitális árammérõ rátétek és adapterek egyen- és váltakozóáramok mérésére használatosak. A fenti berendezések döntõ elõnye abban áll, hogy a mérés az áramút megszakítása nélkül hajtható végre.. Digitális multiméter A multiméterekkel általában sokfajta mennyiség mérhetõ. A feszültség- és ellenállásmérés, továbbá az zárlatellenõrzés és a diódaellenõrzés lehetõsége minden mûszernél alapszolgáltatásként áll rendelkezésre. Hálózatellenőrzők A hálózatellenőrzők lehetővé teszik a vezetékezések ellenőrzését, és a hibák gyors feltárását..3

4 Bevezetés Kétpólusú feszültségellenőrzők áttekintése Volt Check 3.1 Car Check Master Check 3.2 Combi Check 1.3 LSP V LSP V Multi Check 5.2 Digi Check 3.2 Digi Check 5.2 Oldalszám.10 oldal.10 oldal.9 oldal.9 oldal.8 oldal.8 oldal.7 oldal.6 oldal.6 oldal Rend.sz E-No Névl. feszültség V 3 48 V V V V V V V V tartomány AC/DC DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC Kijelző LED + csillófény LED LED LED LED LED LCD LCD LCD 6 V x 3 48 V x x x x x 12 V x x x x x x 24 V x x x x x x x 50 V x x x x x x x x 120 V x x x x x x x x 230 V x x x x x x x x 400 V x x x x x x x x 690 V x x x x Polaritás (+/-) x x x x x x x x x Szakadásvizsgálat x x x x x x x Akkusztikus hangjelzés x x x Egypólusú x x x x x x fázis ellenőrzés Egykezes ellenőrzés x x x x x Mérőtüske- x x x megvilágítás HOLD-funkció x x x Fázissorrend- x x x x ellenőrzés Kapacitásmérés Frekvenciamérés Ellenállás - mérés Bekapcsolható terhelés x x x FI kioldás Áramellátás 2 x 1,5 V AAA 2 x 1,5 V AAA napelem+akku nepelem+akku 2 x 1,5 V AAA 2 x 1,5 V AAA 9 V akkumulátor Akku rend.szám Skai-táska rend.szám Biztonsági jellemzők Csúcsfeszültség- 5 kv 4 kv 6 kv 12 kv 12 kv 6 kv 6 kv 5 kv állóság VDE szabvány VDE rész EN/IEC szabvány EN/IEC VDE rész EN/IEC VDE rész EN/IEC VDE rész EN/IEC VDE rész EN/IEC VDE rész EN/IEC VDE rész EN/IEC VDE 0411 EN/IEC Méretek 190 x 25 x x 21 x x 55 x x 48 x x 48 x x 48 x x 58 x x 58 x x 68 x 41 Súly 70 g 57 g 135 g 135 g 170 g 170 g 142 g 142 g 162 g Védettség IP40 IP50 IP50 IP65 IP65 IP50 IP50 IP50 Üzemi hőmérséklet 10 C +50 C 10 C +50 C 10 C +55 C 10 C +55 C 10 C +55 C 10 C +55 C 10 C +55 C 10 C +55 C 10 C +55 C.4

5 Bevezetés Digitális multiméterek áttekintése Temphaser 125S M Kit CA 600 Oldalszám.11 oldal.11 oldal.13 oldal.13 oldal.12 oldal Rend.sz Mérési tartományok Egyenfeszültség 0,2 600 V 0, V 0, V 0, V 0,2 600 V Váltófeszültség 0,2 600 V 0, V 0,2 750 V 0, V 0,2 600 V Egyenáram 1000 A -ig A Váltóáram 200 A**-ig 1000 A -ig A Ellenállás 2000 MΩ-ig 30 MΩ-ig 200 kω -ig 40 MΩ -ig 2000 MΩ -ig Kapacitás 20 µf 20 mf 200 µf -ig 4 nf 40 µf 20 µf 20 mf Frekvencia 10 Hz 40 khz 0,1 400 khz 10 Hz 40 khz Hőmérséklet -20 C C -20 C C Szakadásvizsgálat x x x x x Dióda ellenőrzés x x x x x Fázissorrend ellenőrzés x x Mérési tartomány választás kézi automata kézi automata/kézi kézi HOLD-funkció x x MAX/MIN-funkció x x PEAK-mérés A fogó nyílási tartománya 23 mm 57 mm 30 mm Szabvány EN/IEC EN/IEC EN/IEC EN/IEC EN/IEC Mérési tartomány kategória CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 1000 V CAT III 1000 V CAT III 600 V Méretek mm-ben 147 x 70 x x 70 x ,5 x 66 x x 102 x x 70 x 33 x Tartozékok Áramellátás 9 V akkumulátor 9 V akkumulátor 9 V akkumulátor 9 V akkumulátor 9 V akkumulátor Rend.sz. akkumulátor Tartozékok (a csomag tart.) 2 x vizsgálóvezeték 2 x vizsgálóvezeték 2 x vizsgálóvezeték 2 x vizsgálóvezeték 2 x vizsgálóvezeték vizsgálótüskével vizsgálótüskével 2 x rövid vizsgálótüske vizsgálótüskével vizsgálótüskével 1 x vizsgálóvezeték 1 x övclip 2 x hosszú vizsgálótüske 1 x készenléti táska- 1 x vizsgálóvezeték krokodilcsipesszel 2 x vizsgálóvezeték keskeny krokodilcsipesz 2 x krokodilcsipesz krokodilcsipesszel 2 x krokodilcsipesz 1 x hőmérsékelt-érzékelő 2 x vizsgálóvezeték széles 1 x hőmérséklet-érzékelő 1 x övclip krokodilcsipesszel 1 x övclip 1 x pótbiztosíték 1 x fogórátét 1 x pótbiztosíték 1 x készenléti táska 1 x szálító táska Rend.sz Vizsgálóvezeték tartozék (hőmérsékletérzékelő nélkül) (fogórátét nélkül) (hőmérsékletérzékelő nélkül) **fogófeltéttele* EN szerint minden kisfeszültségű hálózatban 1000 V-ig.5

6 Digitális feszültségellenőrzők Digitális feszültségellenőrzők LCD kijelző, oszlopdiagrammal Egykezes használat Elelnőrzőtüske-védelem Szakadásvizsgálat Kimerült akkumulátor kijelzése HOLD-funkció Háttérvilágítás Polaritás-felismerés Egypólusú fázisellenőrzés / fázisceruza funkció Digi-Check 5.2 Digitális feszültségellenőrző Digi-Check 3.2 Digitális feszültségellenőrző Hangjelzés Ellenőrzőtüske megvilágítás Hangjelzés feszültség- és szakadásvizsgálathoz FI relé-teszthez bekapcsolható műterhelés Háromfázisú áram forgásirányának kijelzése Ellenőrzőtüske megvilágítás Hangjelzés feszültség- és szakadásvizsgálathoz Hangjelzés Akkumulátorral Névleges feszültség Bemeneti ellenállás feszültség Átütési szilárdság Frekvenciatartomány, min. Kijelző Ellenállás mérési tartomány Kapacitásmérés min. Működési hőmérséklet, min. Védelem Engedélyek Súly DII-CHECK V AC/DC 300 kω, +2,5 kω a LOAD billentyű működtetésénél 5 kv Hz LCD 0,0...2 Ω µf C IP 50 EN / IEC g DII-CHECK V AC/DC 300 kω 6 kv Hz LCD C IP 50 EN / IEC (VDE rész) 142 g Rendelési adatok Kivitel DII-CHECK DII-CHECK Skai táskával Tartozékok SKAI TÁSKA SKAI TÁSKA BLOCKAKKU 9V AKKU 1,5V MICRO

7 Digitális feszültségellenőrző Multi-Check 5.2 Digitális feszültségellenőrző AKKU-val MULTI-CHECK V AC/DC 300 kω 6 kv Hz LCD C IP 50 EN / IEC (VDE rész) 142 g MULTI-CHECK SKAI TÁSKA AKKU 1,5V MICRO

8 Kétpólusú feszültségellenőrzők Kétpólusú feszültségellenőrzők Automatikus ellenőrzés, a feszültségfajta (AC/ DC) és a polaritás felismerése és kijelzése Áttekinthetően elrendezett LED-kijelző Fázisellenőrzés a földhöz képest Polaritás-ellenőrzés Szakadásvizsgálat és félvezető elelnőrzés Érintésbiztonság a nagy bemeneti ellenállás következtében Széles feszültségtartomány LSP V Kétpólusú feszültségellenőrző LSP V Kétpólusú feszültségellenőrző AKKU nélkül - nem igényel karbantartást és környezetbarát Átütési szilárdság 12kV-ig Háromfázisú áram forgásirányának kijelzése Nagyteljesítményű napelem, lítiumakkumulátorral összekötve AKKU nélkül - nem igényel karbantartást és környezetbarát Átütési szilárdság 12kV-ig Háromfázisú áram forgásirányának kijelzése Nagyteljesítményű napelem, lítiumakkumulátorral összekötve Névleges feszültség Bemeneti ellenállás feszültség Átütési szilárdság Frekvenciatartomány, min. Kijelző Kijelző egyenfeszültség Kijelző váltakozó feszültség Működési hőmérséklet, min. Védelem Engedélyek Súly LSP 3-400V V AC/DC 12 kv Hz LED C IP 65 EN / IEC (VDE rész) 170 g LSP 3-690V V AC/DC 12 kv Hz LED C IP 65 EN / IEC (VDE rész) 170 g Rendelési adatok Kivitel LSP 3-400V LSP 3-690V

9 Kétpólusú feszültségellenőrzők Combi-Check 1.3 Kétpólusú feszültségellenőrző Master-Check 3.2 Kétpólusú feszültségellenőrző Hangjelzés Háromfázisú áram forgásirányának kijelzése Egypólusú fázisellenőrzés Akkumulátorral Akkumulátorral COMBI CHECK V AC/DC MASTER-CHECK V AC/DC 6 kv Hz LED 4 kv Hz LED C IP 50 EN / IEC (VDE rész) 135 g C IP 50 EN / IEC (VDE rész) 135 g COMBI CHECK MASTER-CHECK SKAI TÁSKA AKKU 1,5V MICRO SKAI TÁSKA AKKU 1,5V MICRO

10 Kétpólusú feszültségellenőrzők Kétpólusú feszültségellenőrzők Car-Check Kétpólusú feszültségellenőrző járművekhez Volt-Check 3.1 Kétpólusú feszültségellenőrző Ellenőrzőtüske Szúró érintkező működtető szerkezettel Kábelhossz 130 cm Polaritás-felismerés A feszültség és a fázis LED kijelzése Polaritás-felismerés Névleges feszültség Bemeneti ellenállás feszültség Átütési szilárdság Frekvenciatartomány, min. Kijelző Kijelző egyenfeszültség Kijelző váltakozó feszültség Működési hőmérséklet, min. Védelem Engedélyek Súly CAR-CHECK V DC LED C 57 g Volt-Check V AC/DC 5 kv Hz LED C IP 40 EN / IEC g Rendelési adatok Kivitel CAR-CHECK Volt-Check Tartozékok SKAI TÁSKA SKAI TÁSKA

11 Digitális multiméterek Digitális multiméterek A feszültség 600 V-ig mérhető Ellenállásmérés és félvezető ellenőrzés AKKU állapotkijelzés Temphaser Temphaser Multimeter 125S Digitális multiméter Feszültség- és elenállásmérés Kapacitás- és frekvenciamérés Hőmérsékletmérés (hőmérséklet érzékelővel) Háromfázisú áramnál forgásiránymérés Feszültség- és elenállásmérés Automatikus mérési tartomány kiválasztás Feszültségmérési tartomány/dc Mérési pontosság egyenfeszültség Feszültségmérési tartomány/ac Mérési pontosság váltakozó feszültség Ellenállás mérési tartomány Kapacitásmérés min. Frekvenciatartomány, min. Hőmérsékletmérési tartomány Működési hőmérséklet, min. Engedélyek Súly TEMPHASER 0,2-600 V 0,2-600 V 0, MΩ 20 µf...20 mf khz C C EN / IEC g MULTIMETER 125S 0, V 0, V 0, MΩ Hz C EN / IEC g Rendelési adatok Kivitel TEMPHASER MULTIMETER 125S Tartozékok ZUB TEMPHASER ZUB MULTIMETER Rendelési útmutató: a hőmérsékletérzékelő nem része az egységcsomagnak Rendelési útmutató: az övclip nem része az egységcsomagnak.11

12 Digitális multiméter és lakatfogó Digitális multiméter és lakatfogó A feszültség 600 V-ig mérhető Áram 600 A-ig lakatfogóval Ellenállásmérés és félvezető ellenőrzés AKKU állapotkijelzés M KIT CA 600 Digitális multiméter és lakatfogó Kapacitásmérés Frekvenciamérés Hőmérsékletmérés Háromfázisú áramnál forgásiránymérési lehetőség Feszültségmérési tartomány/dc Mérési pontosság egyenfeszültség Feszültségmérési tartomány/ac Mérési pontosság váltófeszültség Árammérés max. Lakatfogó nyíílásszélessége Ellenállásmérési tartomány Kapacitásmérés min. Frekvenciatartomány, min. Hőmérsékletmérési tartomány Működési hőmérséklet, min. Engedélyek Súly M KIT CA 600 0,2-600 V 0,2-600 V 600 A 30 mm 0, MΩ 20 µf...20 mf khz C C EN / IEC g Rendelési adatok Kivitel M KIT CA Tartozékok ZUB TEMPHASER Rendelési útmutató: a hőmérsékletérzékelő és az övclip nem részei az egységcsomagnak.12

13 Digitális multiméter / digitális lakatfogós mérőműszer Digitális multiméter A feszültség 1000 V-ig mérhető Ellenállásmérés és félvezető ellenőrzés Kapacitásmérés MAX/ MIN-tároló HOLD-funkció AKKU állapotkijelzés Készenléti táskával Multimeter 1037 Digitális multiméter Multimeter 2606 digitális lakatfogós mérőműszer Feszültségmérés Árammérés Ellenálásmérés Érintkezés nélküli feszültségmérés lehetséges Sokféle tartozék Áram 1000 A-ig lakatfogóval mérhető Frekvenciamérés Feszültségmérés Árammérés PEAK-funkció Feszültségmérési tartomány/dc Mérési pontosság egyenfeszültség Feszültségmérési tartomány/ac Mérési pontosság váltakozó feszültség Árammérés max. Lakatfogó nyíílásszélessége Ellenállásmérési tartomány Kapacitásmérés min. Frekvenciatartomány, min. Hőmérsékletmérési tartomány Működési hőmérséklet, min. Engedélyek Súly MULTIMETER , V 0,2-750 V 200 A 23 mm 200, kω µf Hz C EN / IEC g MULTIMETER C , V ± 0,5 % 0, V ± 0,5 % 1000 A 57 mm 0, MΩ µf 0, khz C EN / IEC g Rendelési adatok Kivitel MULTIMETER MULTIMETER C Tartozékok ZUB MULTI BLOCKAKKU 9V Rendelési útmutató: a fogórátét és a készenléti táska nem részei az egységcsomagnak ZUB TEMPHASER BLOCKAKKU 9V Rendelési útmutató: a készenléti táska nem részei az egységcsomagnak.13

14 Tartozékok Mérőműszereink tartozékai ugyanazon minőségi elvárásoknak felelnek meg, mint maguk a műszerek Temphaser kiegészítők A csomag tartalma Cs.e. Rend.sz Mérővezeték ellenőrzőtüskével 2 Mérővezeték krokodilcsipesszel 1 Krokodilcsipesz 2 Tartozék TEMPHASER ZUB Multimeter 1037 Mérővezeték 2 Ellenőrzőtüske rövid 2 Ellenőrzőtüske hosszú 2 Mérővezeték keskeny krokodilcsipesszel 2 Mérővezeték széles krokodilcsipesszel 2 ZUB MULTI PS ZQV Vizsgáló adapter PS ZQV szett: mérővezeték ellenőrzőtüskével 2 PS ZQV: ellenőrzőtüske 2 PS_ZQV_SET PS_ZQV ZUB Multimeter Mérővezeték ellenőrzőtüskével 2 Tartozék MULTIMETER SKAI TÁSKA TÁSKA 2 pólusú feszültségellenőrzőhöz 1 SKAI TÁSKA

15 Kábelteszterek Kábelteszterek LAN USB IE-CT Funkcionalitás Hibakijelzés Fremdspannungsfestigkeit Ellenőrizhető vezetékhossz Ellátás Ércsatlakozás Súly (alapkészülék) Méret (alapkészülék) Súly (távirányító) Méret (távirányító) Súly (tesztbox) Méret (tesztbox) Tesztelő műszer ethernet kábel tesztelésére: vezetéktörés értörés rövidzárlat csavarodás ellenőrzése LED Display max m 9 V BlockAKKU (rend.sz ) RJ 45; USB TípusA; USB TípusB 174 g 65 x 135 x 27 mm 30 g 65 x 28 x 27 mm Tesztelő műszer ethernet kábel tesztelésére: idegenfeszültség vezetéktörés értörés rövidzárlat érfelcserélés csavarodás ellenőrzése 7-szegmens-kijelző 80 V AC / DC max m 9 V BlockAKKU RJ g 70 x 140 x 36 mm 31 g 30 x 68 x 23 mm Rendelési adatok Típus Cs.e.e. Rend.sz LAN USB TESTER IE-CT Akkuval, tartozékokkal és táskával szállítva 9 V-os akkuval szállítva Tartozékok.15

16 .16

A minőség döntő fontosságú a villamos rendszerekben Tesztereink minden mérés során kiváló teljesítményt nyújtanak

A minőség döntő fontosságú a villamos rendszerekben Tesztereink minden mérés során kiváló teljesítményt nyújtanak A minőség döntő fontosságú a villamos rendszerekben Tesztereink minden mérés során kiváló teljesítményt nyújtanak Let s connect. Csatlakozástechnika és villamos berendezések Sokféle rendszerfunkció mérése

Részletesebben

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d) A zsebméretű multiméter egy es kijelzővel rendelkező univerzális mérőműszer, amely forgókapcsolóval és 4-állású kézikapcsolóval rendelkezik. Alkalmas feszültség, ellenállás, egyenáram, dióda és folytonosság

Részletesebben

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató 6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális

Részletesebben

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer A Multiservicer XA egy multifunkcionális hordozható mérőeszköz a hordozható villamos berendezések, gépek és kapcsoló berendezések villamos biztonságának ellenőrzésére, kiegészítve hurokimpedancia, RCD

Részletesebben

Kéziszerszámok kivitelezéshez és karbantartáshoz Let s connect. Red Line termékcsalád

Kéziszerszámok kivitelezéshez és karbantartáshoz Let s connect. Red Line termékcsalád Kéziszerszámok kivitelezéshez és karbantartáshoz Let s connect. Red Line termékcsalád 1 A Weidmüllernél több mint 30 éve fejlesztünk és gyártunk kiváló minőségű szerszámokat a legszigorúbb követelményeknek

Részletesebben

Digitális multiméterek

Digitális multiméterek PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKAI INTÉZET Fizikai mérési gyakorlatok Digitális multiméterek Segédlet környezettudományi és kémia szakos hallgatók fizika laboratóriumi mérési gyakorlataihoz)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0263/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A COMMED TRADE Kft. Kalibráló Laboratórium (1074 Budapest, Vörösmarty u. 3. A. ép.) akkreditált

Részletesebben

UT30A UT30B UT30C UT30D UT30F

UT30A UT30B UT30C UT30D UT30F UT30A UT30B UT30C UT30D UT30F /400V/500V 200mV/2000mV/20V/200V 200mV/2000mV/20V/200V 200mV/2000mV 200mV/2000mV /500V /500V 20V/200V/500V 20V/200V/500V AC feszültség 4V/40V/400V/500V ±(1.2%+3) 200V/500V

Részletesebben

Új termékek és fejlesztések

Új termékek és fejlesztések Ősz/Tél 01.10.2016-31.01.2017 Új termékek és fejlesztések AM-520-EUR KIT Digitális multiméter (AM-520-EUR) Akku teszter (BAT-250-EUR) Rendelési szám 4706316 2100-Gamma Kétpólusú feszültség teszter 1000

Részletesebben

FESZÜLTSÉG TESZTER. Model AX-T903

FESZÜLTSÉG TESZTER. Model AX-T903 L2 FESZÜLTSÉG TESZTER Model AX-T903 L1 AUTO TEST Használati útmutató Biztonság A biztonsággal kapcsolatos nemzetközi szimbólumok Figyelmeztetés a potenciális veszélyforrásra. Olvassa el a használati útmutatót.

Részletesebben

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER Az EurotestAT, a szlovén METREL-től az új sorozatú automatikus vizsgálatra alkalmas ÉV műszercsalád erős képviselője. Előnyös megoldás érintésvédelmi ellenőrzésekre, kis méretekkel rendelkező, könnyű kivitel,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0294/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A C+D AUTOMATIKA Kft. Kalibráló laboratórium (1191 Budapest, Földváry u. 2.) akkreditált területe

Részletesebben

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE MTA-MMSZ Kft. Kalibráló Laboratóriuma A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE 1. Egyenfeszültség-mérés 1.1 Egyenfeszültség-mérők 0...3 mv 1,5 µv 1.2 Egyenfeszültségű jelforrások - kalibrátorok,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési

Részletesebben

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn. I. Digitális multiméter 1.M 830B Egyenfeszültség 200mV, 2, 20,200, 1000V Egyenáram 200μA, 2, 20, 200mA, 10A *!! Váltófeszültség 200, 750V 200Ω, 2, 20, 200kΩ, 2MΩ Dióda teszter U F [mv] / I F =1.5 ma Tranzisztor

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201 DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT JÓTÁLLÁS Garantáljuk,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

Micropower line-interaktív UPS sorozat

Micropower line-interaktív UPS sorozat line-interaktív UPS sorozat MODELL 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2400 3000 Teljesítmény (VA/W) BEMENET Feszültség Feszültségtartomány 400 / 240 600 / 360 800 / 480 1000 / 600 1200 / 720 1500 / 900 2000

Részletesebben

FESZÜLTSÉG TESZTER. Model AX-T902

FESZÜLTSÉG TESZTER. Model AX-T902 ~ AC FESZÜLTSÉG TESZTER Model AX-T902 L1 L2 V AUTO TEST Használati útmutató Biztonság A biztonsággal kapcsolatos nemzetközi szimbólumok Figyelmeztetés a potenciális veszélyforrásra. Olvassa el a használati

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760C Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Általános tulajdonságok... 3 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. A Multiméter használata...

Részletesebben

Érintésvédelmi (ÉVÉ) mûszer, hálózati analizátor, SIRIUS 89N

Érintésvédelmi (ÉVÉ) mûszer, hálózati analizátor, SIRIUS 89N A SIRIUS 89N mûszer alkalmas a VDE 043 szerinti összes mérés elvégzésére, környezeti paraméterek mérésére és az EN 5060 szabvány szerinti hálózati analízis végzésére egy és szimmetrikus háromfázisú rendszerekben.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90D Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

1. Az előlap bemutatása

1. Az előlap bemutatása AX-T2200 1. Az előlap bemutatása 1, 2, 3, 4. Feszültségválasztó kapcsolók (AC750V/500V/250V/1000V) 5. ellenállás tartomány kiválasztása (RANGE) 6. Főkapcsoló: auto-lock főkapcsoló (POWER) 7. Magasfeszültség

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760B Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Általános tulajdonságok... 3 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. A Multiméter használata...

Részletesebben

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek MŰSZAKI ISMERTETŐ Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek Az elosztóberendezésekben, kapcsolótáblákban alkalmazott műszereket nevezzük táblaműszereknek. A táblaműszerekkel váltakozóáramú áram (A), feszültség

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90C Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760A Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Általános tulajdonságok... 3 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. A Multiméter használata...

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 37C Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

L/32 L/0. MÉRŐMŰSZEREK Digitális multiméter. Digitális multiméter. Kéziműszerek AC V DC V. DC A test. Piktogramok. test. test. test.

L/32 L/0. MÉRŐMŰSZEREK Digitális multiméter. Digitális multiméter. Kéziműszerek AC V DC V. DC A test. Piktogramok. test. test. test. L/32 Digitális multiméter 23 ± 5 C low M300 3,5 ±(1,2%+10d) ±(1,2%+10d) ±(1,2%+10d) 12 V, 23 A120 70 21 mm110 g 2-20-200-500 V 2-20-200-500 V 200 ma 1-10--0 Ω 0,8 ma / 3,2 V Digitális multiméter 23 ± 5

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Biztonsági figyelmeztetés...2 2. Termékjellemzők...3 3. Műszaki jellemzők...3 4. A készülék felépítése...4

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870B Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

OP-300 MŰSZAKI ADATOK

OP-300 MŰSZAKI ADATOK OP-300 Félautomata, mikrokontrolleres vezérlésű, hálózati táplálású, asztali készülék fóliatasztatúrával 40 karakter, alfanumerikus LCD, háttérvilágítással i tartományok Felbontás ph 0,000... 14,000 ph

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

Villamos méréstechnika újragondolva. Egyszerű és biztonságos megoldások: a mérőműszerek új korszaka.

Villamos méréstechnika újragondolva. Egyszerű és biztonságos megoldások: a mérőműszerek új korszaka. Villamos méréstechnika újragondolva. Egyszerű és biztonságos megoldások: a mérőműszerek új korszaka. Villamos mérőműszerek elektromos mérésekhez. Csúcstechnológia a Fekete Erdőből. Több mint 55 éve, hogy

Részletesebben

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola Elektronikus anyag a gyakorlati képzéshez UT-70A típusú digitális multiméter magyar nyelvű használati útmutatója 2010. Budapest

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870N Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter

Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter HoldPeak Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. ELŐLAP ÉS KEZELŐSZERVEK... 2 3. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 4. SPECIÁLIS HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉSEK... 3 5.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 850D Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetés... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

METRAHIT ISO TRMS multiméter szigetelésvizsgáló funkcióval

METRAHIT ISO TRMS multiméter szigetelésvizsgáló funkcióval Szigetelés ellenállásmérés zavaró feszültség detektálással, 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V mérõfeszültséggel Multiméter funkciók, V, Ω, C, Hz) TRMS mérés, TRMS feszültség és áram AC/AC+DC, 10 khz ig

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870L Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

BIZTOSÍTÓK, BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK

BIZTOSÍTÓK, BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK NEOZED (DO) BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK BIZTOSÍTÓALJZAT SI330 IS50433 Terhelhetõség: max. 00A-ig Beköthetõ vezeték:,5-35mm 2 Névleges feszültség: 400V AC, 250V DC A fedél tartozék (kivétel IS 504 33) DIN sínre

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter

Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter HoldPeak Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 1 2. ELŐLAP ÉS KEZELŐSZERVEK... 1 3. NYOMÓGOMBOK MŰKÖDÉSE... 2 4. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 2 5.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1 Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen és különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésbiztos (VBG 4) Tartozékok Gyűjtősín-készletek Egyetlen felszereléshez tartozó készlet

Részletesebben

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN Hermann Zoltán C+D Automatika Kft. 1191. Budapest, Földvári u. 2. Tel. +36 1 2829676, 2829896 Fax.+36

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-105 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-105 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-105 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. Általános információk A multiméter 3 ¾ számjegyes, könnyen olvasható, stabil és megbízható LCD kijelzővel rendelkezik, amelynél a szöveg magassága 18,9

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W TÖBBFUNKCIÓS RELÉ MT MT W SCHRACK INFO 2/3 pólusú 10 A 2 vagy 3 váltóérintkező Kadmiummentes érintkező DC és AC tekercsműködtetés A mechanikus állásjelzés alapkivitel Opcionális villamos állásjelzés

Részletesebben

DIGITÁLIS TRUE RMS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁVAL

DIGITÁLIS TRUE RMS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁVAL DIGITÁLIS TRUE RMS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁVAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK A mérőműszer biztonságos kezelése és használata érdekében, tartsa

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5101A, 5102A, 5103A, 5104A, 5105A Digitális szigetelési ellenállásmérő TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 3 FUNKCIÓK... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK...

Részletesebben

Műszerek minden mérésre!

Műszerek minden mérésre! Bemutatkozás Műszerek minden mérésre! Az élet számtalan területén elképzelhetetlen, hogy ne legyen szükség valamilyen mennyiség mérésére. A HoldPeak több, mint 25 éve biztosítja a megfelelő mérőműszereket

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6302 Digitális Gépjárműdiagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Tulajdonságok... 2 4. Működési leírás... 4 5. Karbantartás...

Részletesebben

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1 Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen, különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésvédett kialakítás (BGV A2) Tartozékok Gyűjtősínkészletek Különálló felszereléshez

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. DM 266 digitális lakatfogó mérőműszerhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. DM 266 digitális lakatfogó mérőműszerhez HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)

Részletesebben

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft. Újdonságok XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft. új MIT 5kV és 10kV-os szigetelésvizsgáló család MIT515 jellemzői (belépő modell): IR, IR(t),

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6205 Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3

Részletesebben

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO Funkcionális elektronika TERMOPTO TERMOPTO A LED-es állapotjelzés a kapcsolási állapotról ad információt. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával

Részletesebben

Mini motorkontaktor J7KNA Fő mágneskapcsoló Tartozékok Engedélyezések Követelmény Útmutató száma (US,C)

Mini motorkontaktor J7KNA Fő mágneskapcsoló Tartozékok Engedélyezések Követelmény Útmutató száma (US,C) Mini motorkontaktor J7KNA ) Fő mágneskapcsoló Váltóáramú és egyenáramú működés Integrált segédérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható kivitel (35 mm-es DIN-sín) 4 55 -os (AC 3 380/415 V) teljesítmény

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

hengeres biztosító betétek

hengeres biztosító betétek Hengeres biztosító betétek Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel A és D rendszerekben Műszaki adatok 148 150 360 hengeres biztosító betétek Az erő felügyeletet igényel 147 Hengeres biztosító

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Megfelel az érvényben levő ausztrál szabványnak

Megfelel az érvényben levő ausztrál szabványnak Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Fluke 175, 177, 179 multiméter Rendelési száma: 12 07 88 Bevezetés Figyelem a műszer használata előtt olvassa el a következőket. Áramütés,

Részletesebben

ProfiScale MULTI Multiméter

ProfiScale MULTI Multiméter 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multiméter hu Használati utasítás BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Bevezető Bizonyosodjon meg arról, hogy mely elektromos készülékekben

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W TYTAN R BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ 60 mm-es SÍNRENDSZERRE IS504851 Biztosító betéttartóval (villogó kiolvadásjelző) Szűkitő betéttel D01 és 10x38 mm cilinder betétekhez 400 V AC, 63 A, 50 ka, AC22B, lakatolható,

Részletesebben

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány Információt ad a szolgáltatott hálózati feszültség jellemzkrl

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 770G Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként,

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként, 5SL Kismegszakítók BET Kisfeszültségű áramkör védelem z új 5SL kismegszakító 6 k-ig terjedő alkalmazáshoz. készülék rendelkezik az összes Siemens kismegszakítónál megszokott szolgáltatási jellemzővel.

Részletesebben

Univerzális érintésvédelmi műszer

Univerzális érintésvédelmi műszer Univerzális érintésvédelmi műszer Alkalmazás: - Villamos berendezések időszakos felülvizsgálata TT és TN rendszerekben - Védelmi eszközök értékelése (megszakítók és RCD-k) - Hibaelhárítás - CAT IV berendezések

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3Z

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3Z OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3Z E3Z Egyszerûen használható, költségkímélõ fotokapcsoló Lézeres kivitelek Jól látható állapotjelzõvel Víz- és rezgésálló kivitel Tápfeszültség: 12... 24 VDC 2 m-es beöntött

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben