SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 ikt.szám:10-3/2014 SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA éves munkaterve 2014/2015 Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. (Széchenyi István) Készítette: Vermes Rita intézményvezető

2 Kiemelt feladatok: A pedagógiai program megvalósítása. A kerettantervek bevezetése. Az intézmény felkészülése a külső értékelés, minősítés folyamatára. Az intézményi dokumentumok folyamatos aktualizálása, a dokumentumok közti összhang megteremtése. Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása. Takarékos gazdálkodás. Kiemelt pedagógiai feladatok: Pályaorientáció, pályaválasztás segítése. A pályaválasztás tudatos előkészítése, szakmák ismertetése már hatodik évfolyamtól. Az intézményi integrációs program végrehajtásából adódó feladatok végrehajtása. A tanulás, a tudás fontosságának elfogadtatása a tanulókkal, a tanulást segítő eszközrendszer fejlesztése. A tehetségek korai kiválasztása. Rendszeres, tudatos tehetséggondozás. Tehetségfejlesztő szakkörök működtetése. A tanulók felkészítése a tanulmányi és sportversenyekre. A lemaradó tanulók segítése, fejlesztése, egyéni bánásmód alkalmazása. Az igazolatlan hiányzások visszaszorítása. A bukások számának csökkentése. A tanulók egymás iránt érzett felelősségének növelése, egymás tisztelete. A konfliktusok azonnali kezelése lehetőleg valamennyi érintett bevonásával. A tanórai munkafegyelem további javítása. Környezettudatosabb magatartás kialakítására nevelés. A szülőkkel való kapcsolattartás hatékonyságának növelése. A szakszolgálatokkal, család- és gyermekvédelmi központokkal együttműködve el kell érni a szülői kötelezettségek teljesítését. Az együttműködés erősítése a közoktatási szereplőkkel, a tankerületi intézményekkel és civil szervezetekkel a nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése érdekében. Szervezési vezetési területen: szervezeti kultúra fejlesztése; teljesítményértékelés működtetése; tanmenetek gondos elkészítése; folyamatos belső ellenőrzés; továbbképzések igénybevétele; részvétel és aktivitás a település rendezvényein; színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése; részvétel a tankerületi és a megyei- versenyeken;

3 gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása; alapdokumentumaink aktualizálása, megújítása. Oktatómunka területén: A tanulók további eredményes felkészítése az országos kompetenciamérésekre. A 8. osztályosaink helyes pályaorientációja, eredményes felkészítésük a továbbtanulásra Változatos óravezetési eljárások, differenciálás, csoportmunka, motiváció, sokoldalú szemléltetés alkalmazása. Az interaktív tábla használata Ismeretátadás helyett törekedni kell a tanulók cselekedtetésére, a képességek, készségek mind teljesebb körű fejlesztésére, azoknak a hétköznapi életben való alkalmazhatóságára. Szövegértő olvasási készségük és problémamegoldó gondolkodásuk fejlesztése. A könyvtári órák adta lehetőségek kihasználása Nevelőmunka területén A tanulók kulturált magatartásra és kommunikációra, szép, kifejező beszédre való nevelése A közösségi nevelés erősítése A szülőföld, a haza, a hagyományok tiszteletére nevelés Egészséges életmódra nevelés, a rendszeres testmozgás igényének kialakítása Nemzeti és nemzetiségi kultúránk tiszteletére, megőrzésére nevelés A napközis nevelőmunka és a tanórán kívüli foglalkozások adta lehetőségek mind teljesebb kihasználása A tanulók testi és lelki egészségfejlesztése A nevelés területén elért eddigi eredmények megtartása, és ennek érdekében az egységes nevelési követelmények alkalmazása. Partnerkapcsolatok Szülőkkel való eredményesebb kapcsolattartás.

4 Feladatok, elvárt eredmények 1. A magas színvonalú, hatékony, szakmai munka elérése területén: Feladatok Egységes pedagógiai követelmények megvalósítása A NAT fejlesztési feladatainak, követelményeinek, ismerete Munkafegyelem Módszertani kultúra fejlesztése Elvárt eredmények A Pedagógiai Programban megfogalmazott elvek betartása A tanmenetek, tanórák tervezése során a NAT előírásainak figyelembe vétele A személyre szabott feladatok pontos, magas színvonalú elvégzése Részvétel továbbképzésen, önképzés 2. A hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia fejlesztése terén Feladatok Hogyan tanuljam? Hogyan használjam? Gondolkodás tanítása Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Esztétikai- művészeti kifejező képesség Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Elvárt eredmények Tantárgyankénti segítségnyújtás módszertani tanácsadás A tanórákon integráltan jelenjenek meg, projektheteken, projektnapokon, vetélkedőkön kiemelt jelentőséget kapjanak 3. A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése terén: Feladatok Tanórák, óraközi szünetek, szabadidős programok kiemelt feladata a viselkedéskultúra Elvárt eredmények A tanulói viselkedéskultúra és a tolerancia fejlődése

5 fejlesztése 4. Az iskola jó hírének erősítése terén: Feladatok Tanári részvétel rendezvényeken Tanulók felkészítése rendezvényekre, versenyekre Folyamatos tájékoztatás az iskola életéről Nyitott iskola Elvárt eredmények Eredményeink propagálása nyomán, javul pedagógusaink megítélése Folyamatos, jó kapcsolattartás a partnerekkel Pályázatokon való részvétel Az iskola vagyonának, lehetőségeinek bővülése 5. A szervezeti kultúra fejlesztése terén: Feladatok Elvárt eredmények Minden dolgozó ismerje és alkalmazza a jogszabályokat Példamutatás (öltözködés, beszéd, köszönés) Szakmai munka fejlesztése Az iskola imásának tudatos építése (Mindenkiben tudatossá kell válnia, hogy minden percben még iskolán kívül is intézményünket képviseli.) Szabályok, elvárások következetes számonkérése Hatékonyabb döntések, becsületes pedagógiai munka, alkotó, jó munkahelyi légkör Információk korrekt továbbítása, pedagógiailag helyes értékelése

6 Terveink, feladataink a célok eléréséhez: Az egységes pedagógiai követelmények megvalósítása érdekében: Tanmeneteinket a NAT fejlesztési feladatainak és követelményeinek figyelembe vételével, és a Pedagógiai Program elvei alapján készítettük el. Az első évfolyam osztályfőnökei szeptember végéig elvégzik a bemeneti mérést a rövid Difer alapján. Fejlesztő pedagógusunk azokat a tanulókat, akik az előkészítő vagy a kezdő szinten állnak megvizsgálja a hosszú Difer segítségével. Így ki tudjuk szűrni azokat a tanulókat, akiket további vizsgálat céljából a pedagógiai Szakszolgálathoz kell irányítanunk. Számukra biztosított a kiscsoportos fejlesztés, vagy a tanórai megsegítés. Az elsősök haladását a tanítók tudásszintmérők alapján mérik, melyek minden osztályban egységesek. Matematikából minden témakör végén, magyar irodalom, magyar nyelv tantárgyakból félévkor és év végén, környezetismeretből év végén kerülnek megírásra. Második osztályban az egész évfolyamra kiterjedő, azonos időpontban megíratott őszi és tavaszi tudásszintmérőket tervezünk, melyekkel a helyesírást, szövegértést és a számolási készséget szeretnénk mérni. Meghatározzuk a minimum és az optimum szintet. Azok a tanulók, akik 90 % felett teljesítenek, lehetőséget kapnak, hogy egy házi versenyen mérjék össze tudásukat. A gyengébben teljesítő tanulókat a tanórákon és a korrepetálásokon differenciált feladatokkal fejlesztjük. Mivel a matematika kiemelt terület, ezért havonta egy alapműveleteket tartalmazó feladatsort állítunk össze. Ennek eredményéből lemérjük, hogy a gyerekek számolási készsége milyen szinten áll, mely területen kell egyénileg megsegítenünk őket. Vannak olyan tanulóink, akik speciális fejlesztést igényelnek, részükre biztosított a szakszerű ellátás. Logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus segíti a mindennapi munkánkat. A változatos módszerek alkalmazása érdekében: A tudatos óraszervezéssel, módszerválasztással, a tananyag feldolgozással, a tankönyvválasztással, differenciált foglalkoztatással arra törekszünk, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz és képességeihez alkalmazkodva végezzük oktató-nevelő munkánkat. Igyekszünk a differenciált foglalkozásra minél nagyobb hangsúlyt fektetni a tanítási órákon, illetve a szabadon választható tevékenységekben is. A korosztály életkori sajátosságaiból adódóan a kooperatív tanítást bevezetjük, illetve annak egyes elemeit beépítjük a tanórákba.

7 Azok a kollégák, akik elvégezték a Tanulás módszertani továbbképzést folyamatosan alkalmazzák az ott tanultakat. Munkaközösségi értekezleten tudásukat továbbadják. Tanulóink számára tanórán kívüli programokat szervezünk, melyek célja, hogy megerősítsük, kiegészítsük az évfolyamok tantervi anyagát. További céljaink: a szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, társakhoz való alkalmazkodás, pozitív személyiségformálás. Szakmai munkánk segítése céljából továbbra is bővítjük Feladatbankunkat, mely tartalmazza az egyes tanítók órán végzett differenciált feladatsorait. Kulcskompetenciák fejlesztése érdekében: Tanóráinkon a kulcskompetenciák fejlesztése integráltan megjelenik, az egyes fejlesztési területeket tanmeneteink tananyagokra lebontva tartalmazzák.(feladatterv a kompetencia eredmények javítása érdekében) Témanapjainkon kiemelt jelentőséget kap a kompetenciák fejlesztése. A helyes munkafegyelem, a motiváció és a helyes tanórai és tanórán kívüli viselkedés kialakítása és megerősítése érdekében: Folyamatosan alkalmazzuk a szóbeli értékelést. Kiemeljük, dicsérettel megerősítjük a helyes, követendő magatartást. A szabályok betartását egységesen és következetesen számon kérjük. Fontosnak tartjuk a személyes példamutatást. A viselkedésbeli követelmények, a munkarend és a szokások a délutáni napközis és egyéb elfoglaltságokra is egyaránt érvényesek. A hátrányos helyzetű tanulók megsegítése érdekében: Részt veszünk az IPR programban. Az osztályfőnökök elvégzik az ezzel kapcsolatos feladatokat. Háromhavonta értékelést írunk a gyerekekről, melyet a szülőkkel megbeszélünk. Igyekszünk a programban részt vevő gyerekeket a tanórán kívüli foglalkozásokba bevonni, lehetőséget kapnak ők is a versenyeken való megmérettetésre. A szülőkkel és a társintézményekkel való eredményes együttműködés érdekében: Fontosnak tartjuk, hogy megkönnyítsük az óvoda és az iskola közti átmenetet.

8 Tavasszal a leendő elsős tanítók egy-egy napot töltenek el az óvodákban, ismerkedve a leendő tanítványokkal. A szülőkkel igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani. Az esetleges problémákat napi szinten megbeszéljük, havonta felkereshetnek bennünket fogadóórákon. Iskolánk életébe az érdeklődők bepillantást nyerhetnek még az iskola honlapján és a helyi újságon keresztül. Együttműködünk az iskolaorvossal, védőnőkkel, Családsegítő Szolgálattal és a Pedagógiai Szakszolgálattal. A jó munkahelyi légkör fenntartása és fejlesztése érdekében: Törekszünk egymás munkájának a megismerésére, a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre. Új munkatársaink beilleszkedését, munkáját folyamatosan segítjük. Kéthavonta tartunk megbeszélést. A továbbképzések tapasztalatait megosztjuk egymással. Keressük azokat a lehetőségeket, amelyek kötetlen beszélgetésre, az emberi kapcsolatok megerősítésére szolgálnak. Munkaközösségünk feladatait megosztva, felelősök megnevezésével végezzük.

9 2014/2015 tanév munkaterve Napok Szeptember Október November December 1. Nevelőtestületi értekezlet Ünnep Nevelőtestületi értekezlet Mikulás ünnepség A 4. Mikulás ünnepség F 5. Difer fejlesztés befejezése 6. okt. 6-i megemlékezés Szülői értekezletek 9. Szülői értekezletek 10. Szülői értekezletek Difer mérés 11. Szülői értekezletek 12. Szülői értekezletek Márton-napi ünnepség (Almáskamarás) 13. Fogadónap Munknap átr. dec Tanmenetek leadása Munknap átr. Okt Karácsonyi ünnepség Mese és mondamondó verseny (Mezőkovácsháza Kompetenciamérés adatainak megküldése okt. 23-i ünnepség, Difer eredmények megküldése Iskolabál Téli szünet 23. Ünnep Téli szünet 24. Munkanap átr. Szünn. Munkanap átr. Szünn. 25. Karácsony 26. Medgyes.-i Napok Karácsony 27. Medgyesegyházáért Futás verseny Őszi szünet 28. Őszi szünet Egészségnevelés (Dombegyháza) Hulladékgyűjtés Őszi szünet Téli szünet 30. Idősek Napja Őszi szünet Téli szünet 31. Őszi szünet Téli szünet

10 Napok Január Február Március Április 1. Téli szünet 3. Tavaszi tantestületi kir. 2. Munkanap átr. Szünn. Szülői értekezletek Tavaszi szünet 3. Szülői értekezletek Tavaszi szünet 4. Szülői értekezletek 5. Fitt mérés jan. 5-től Szülői értekezletek Kistérségi verseny (Medgyesegyháza) Húsvét 6. Szülői értekezletek Húsvét 7. Tavaszi szünet Alsós Projekthét 10. Munkanap átr. Jan 2. Alsós Projekthét 11. Farsang Alsós Alsós Projekthét 12. Farsang Felsős Alsós Projekthét Márc. 15-i ünnepség, Alsós projekthét Versmondó verseny (Mezőhegyes) Osztályozó ért. Alsós Ünnepség Fogadónap 16. Osztályozó ért. Felsős Holokauszt megeml Járom a járást! (Magyarbánhegyes) 22. Föld Napja Bizonyítvány osztás 23. határideje 24. Nevelőtestületi értekezlet Félévi értekezlet Komm.diktatúra áldozatainak megemlékezése 27. Szülöi értekezletek Tehetségek napja 28. Szülöi értekezletek Tehetségek napja 29. Szülöi értekezletek 30. Szülöi értekezletek 31. Anyáknapja osztálykerettben Anyáknapja osztálykerettben Anyáknapja osztálykerettben

11 Napok Május Június Július Augusztus 1. Ünnep Határtalanul! pályázat 4. Összetartozás napja, Határtalanul! pályázat 5. Határtalanul! pályázat Medgy-i Neb. Alapítvány projekt versenye Iskolai kirándulás Kompetenciamérés eredményeinek értékelése 11. OKM Angol Ballagás Nevelőtestületi 14. értekezlet 15. Gyógytestnev. Felm. 5. Osztályozó értekezlet Felsős Projekthét 19. Felsős Projekthét 20. Választott tantárgy. Felsős projekthét Ünnep 21. Felsős Projekthét 22. Felsős Projekthét 23. Bizonyítv. Osztás, Tanévzáró 24. Pünkösd Alakuló ért + korr. 25. Pünkösd Korrepetálás 26. Fitt mérés máj. 26-ig Tanévzáró értekezlet Javító vizsgák 27. OKM Pót beíratkozás 28. Kihívás Napja Tanévnyitó értekezlet 29. Hösők emléknapja 30. Kompetenciamérés eredményeinek megküldése KLIK 31. Gyermek nap Tanévnyitó ünnepség

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben