MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23."

Átírás

1 MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u

2 TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv III. Az Erzsébethelyi Általános Iskola és a környező óvodák együttműködési programja IV. A tanév rendje V. Az iskolai munkával kapcsolatos beosztások, megbízatások VI. Képzés, továbbképzés, önképzés

3 BEVEZETŐ Munkaprogramunkat a 2013/2014-es tanévre az integrált szakmai munkacsoportok, valamint a nevelőtestület javaslatai alapján állítottuk össze. Figyelembe vettük a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő Segédletét, a Nemzeti Köznevelési Törvényt /2011. évi CXC. törvény (Nkt.)/, az NKT végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28) kormányrendeletet, az Emberi Erőforrások minisztere 47/2013. (VII.4) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről, a XXXVII. Törvényt, A tankönyvpiac rendjéről, A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendeletet, a Szülői Közösség és a Diákönkormányzat véleményét, javaslatait. A tanév során nagy hangsúlyt fektetünk az egymás elfogadására, a tolerancia és az empátiás készség fejlesztésére. A tanév mottója: Veled érted. Esélyegyenlőség az iskolában. Programunk a nevelés folyamatából csak a kiemelt feladatokat tartalmazza. Szerves kiegészítői a szakmai közösségek programjai. 3

4 I. A TANÉV FELADATAI Közösségünk számára a következőkben határoztuk meg feladatainkat: a tanév kiemelt feladatául az esélyegyenlőség megteremtését szánjuk, amelynek értelmében egyetlen gyermeket sem hagyunk magára problémáinak megoldásában, odafigyelünk a lemaradó tanulók segítésére, felzárkóztatására, alsó és felső tagozat között az átmenet megkönnyítése, egészséges életmódra nevelés, kulturált viselkedés, a helyes magatartásminták kialakítása, esztétikai igényesség fejlesztése, biztonságos közlekedésre nevelés, önállóság, tolerancia, együttműködés mindenki részéről az iskolai élet minden területén, tanulási motiváció megerősítése, a kulcskompetenciák fejlesztése, az interaktív táblák és az ehhez kapcsolódó tananyagok beszerzése, megismerése és széles körű alkalmazása, az élethosszig tartó tanulás megalapozása, megfelelő tanulási módszerek, szokások kialakítása, 4

5 érvényesítjük a tanítás tanulás elvét (kiemelten az 5. osztály önálló tanulásra való felkészítése), kihasználjuk a tanítási órákon adódó nevelési lehetőségeket (érzelmi, mentálhigiénés nevelés, esztétikai nevelés, olvasóvá nevelés), osztályon belüli differenciált oktatás, kooperatív tanulási technikák alkalmazása, a tanulók önismeretének, önállóságának erősítése, az ehhez szükséges szociális kompetenciák fejlesztése, a tanulók konfliktuskezelési módszereinek fejlesztése, a problémás osztályok esetében esetmegbeszélések, szociális kompetenciák, illetve motivációs mérések végzése, módszertani tapasztalatok gyűjtése, hospitálások számának növelése, esztétikus környezet kialakítása és megőrzése, törekvés a szülőkkel való kapcsolat erősítésére, az együttműködés hatékonyabbá tételére, a diákönkormányzattal való folyamatos együttműködés, az iskolai hagyományok folytatása, ill. megújítása, a Házirend szabályainak betartása, betartatása, olyan rendezvények szervezése, amelyek a tanuló és pedagógus közösség erősödését, összetartozását szolgálják, nemzeti hagyományok ápolása, hazaszeretetre nevelés, pedagógusok szakmai továbbképzése, 5

6 pedagógus értékelési rendszer működtetése, a tanulók neveltségi szintjének emelése, a pedagógiai folyamatok során igyekszünk hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy felismerjék saját és mások értékeit. Találják meg saját képességüknek és egyéniségüknek megfelelő szerepüket, helyüket a kisebb-nagyobb közösségben, értelmes rend és tudatos fegyelem megszilárdítása az egységes követelménytámasztás érvényesítése, a tanulók szabadidejének kulturált, hasznos eltöltéséhez pedagógiai segítségnyújtás az egészséges életmódra nevelés érdekében szorgalmazzuk a sportkörökben való aktívabb részvételt, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás révén törekszünk arra, hogy a családok és az iskola értékrendje mind közelebb kerüljön egymáshoz, a kötelességtudat fejlesztése, a munkához, tanuláshoz való viszony javítása folyamatos feladatunk marad, szorosan együttműködve a szülőkkel, osztályközösségek erősítése, hit-és erkölcstan bevezetése, 6

7 A nevelés középpontjában minden tanuló teljes személyiségének fejlesztése áll. Kiemelt területek: Az alsó és felső tagozatos tanulók szokásrendjének összehangolása, felső tagozatra történő átmenet elősegítése. A jó szokások, pozitív minták erősítése. Következetes fellépés a kötelességszegő, fegyelemsértő tanulókkal szemben. Iskolagyűlések szervezése. Nemzeti hagyományok ápolása, érzelmi nevelés. Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakítása. Teljesítmény tiszteletének erősítése, reális önismeret kialakítása. Diákönkormányzati munka erősítése. Biztonságos közlekedésre nevelés. Olvasóvá nevelés. Fokozott értékvédelem, egyéni felelősségvállalás. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása. Házirend, ügyeleti rend betartása, betartatása, egységes követelményrendszer. 7

8 Iskolánkban a következő tanórai foglalkozások választhatók: Madách Emelt szintű testnevelés 1-8. évf. Szlovák nyelv oktatás Emelt óraszámú angol 5 7. évf. Emelt óraszámú matematika 6. évf. Rózsa Emelt szintű testnevelés 1-6. évf. Szlovák nyelv oktatás Emelt óraszámú angol 5 7. évf. Emelt óraszámú matematika 6-8. évf. Választható tanórán kívüli tevékenységek: Madách KRESZ szakkör Cimbora Klub Énekkar Rózsa Citera szakkör 3-8. évf. Rajz szakkör 1-8. évf. Egyéni foglalkozás, felzárkóztatás, tehetségápolás Matematika foglalkozás Középiskolai előkészítő foglalkozás 8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Számítástechnika felkészítés ECDL START vizsgára 5 6. évfolyam ECDL SELECT 7 8. évfolyam Napközis foglalkozások 1-6 évf. Tanulószoba: 6-8. évf. Nyelvi játék német, angol 3. évfolyam Informatika szakkör 1-8. évf. 8

9 Alsósok részére: Madách Kick-box Asztalitenisz Felsősök részére: Rózsa Kick-box Tollaslabda, asztalitenisz Alsósok Felsősök részére: részére: Kis kukta Társastánc Angol nyelvi szám. gépes játék Horgász szakkör Kis kukta szakkör Stratégiai és logikai játékok Kézműves szakkör Drámajáték Keresztrejtvény fejtő Képszerkesztő szakkör Hagyományőrző Kötéshorgolás szakkör szakkör Sakk Sakk Ügyes kezek Iskolarádió Olvasókuckó Atlétika Helytörténeti szakkör Természetjáró szakkör Önismereti szakkör Csoportbontás: Technika, informatika, idegen nyelv Matematika: 7-8. évfolyam Rózsa u. Testnevelés Madách u. 2. évfolyam Testnevelés Rózsa u. 3. évfolyam Emelt óraszám: Emelt szintű testnevelés: 1-8. évfolyam Madách u., 1 6. évfolyam Rózsa u. Emelt óraszámú matematika 6-8. évf. Rózsa u. Emelt óraszámú matematika 6. évf. - Madách u. Emelt óraszámú angol 5 7. évfolyam 9

10 Alapfokú Művészetoktatás: Hétpróbás Néptánciskola Néptánc tanszak Ünnepségek Tanévnyitó Október 6. Október 23. Március 15. Nemzeti összetartozás napja június 4. Ballagás Tanévzáró Hagyományos, közös iskolai rendezvények Tanévindító iskolai kirándulás Budapestre, Parlament látogatással, Rendhagyó irodalom és történelem óra lehetőség szerint, Nyílt tanítási nap hét, Színház mozi hangverseny látogatása, Jótékonysági bál (Erzsébet bál, Rózsa bál), Mikulás Karácsony, Farsang, Osztálykirándulások, Tantestületi kirándulás igény esetén, Iskolai tanulmányi, közművelődési és sportversenyek, Családi sportnap, Hallowe en party, Szlovák nemzetiségi nap, Nyugdíjas dolgozók találkozója, Diáknap. 10

11 Iskolai sportélet Célok: Minél több tanulót mozgósítani a tanórán kívüli szabadidős és tömegsport rendezvényekre (iskolán belül és iskolán kívül) Kiemelt feladatok: Mindennapos testnevelés megszervezése az és évfolyamokon Egészséges életmódra nevelés Sportszerű viselkedés erősítése (fair play) Munkafegyelem erősítése Prevenció: tartáshibák megelőzése Versenyeztetés megszervezése Iskolai közösségek erősítése, sportrendezvények, házi bajnokságok rendezésével Iskolai sportkör működtetése Együttműködés az önkormányzat Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályával, a Békés Megyei Diáksport Szövetséggel Alsó tagozatban a testnevelést tanító kollégák munkájának szakmai segítése. Tehetséggondozás Mérések elvégzése Az új fittségi mérés bevezetése A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata április 2. és május 27. között Iskolai közösségek erősítése, sportrendezvények, házi bajnokságok erősítésével Higiéniai szokások erősítése (tisztálkodás, felszerelés) Esztétikus környezet (környezeti és öltözői rend) A sport és a tanulás összehangolása A diákok állóképességének fejlesztése Kölyök atlétikai program bevezetése 1 és 2. osztályban Hagyományos iskolai sportrendezvényeink: 11

12 Ünnepi staféta, 1956 m-es váltófutás Madách-kupa leány kézilabdatorna Családi sportnap Rózsa-kupa labdarugó torna Játékos sportvetélkedők Házi versenyek őszi, tavaszi fordulói Iskolánkban szervezett formában nagyon sokféle sportolási lehetőséget kínálunk tanulóink számára. Ezek a lehetőségek a Madách utcai valamint a Rózsa utcai épületben is alkalmat adnak a rendszeres testmozgásra. Iskolánk tanulói mindkét épületben egyaránt részt vehetnek ezeken a foglalkozásokon. Madách utcai épület Leány röplabda Fiú, leány foci Kick - Box Tömegsport Kondicionáló foglalkozás Rózsa utcai épület Leány röplabda Fiú, leány foci Kick - Box Tömegsport Atlétika 3-4. évf. Fiú, leány kézilabda Asztalitenisz A városi sportkoncepcióban meghatározott kötelező versenyszámokban a lehető legtöbb tanulóval veszünk részt és neveztünk olyan Diákolimpiai számokban, melyek nem szerepelnek a kötelező versenyszámok között. 12

13 2013/2014-as tanév tervezett sporteseményei SPORTESEMÉNY FELELŐSÖK RÓZSA MADÁCH Szabó Pál Kupa (önk.) Néma Szabolcs Zöldi Sándor, Miklya Zoltán Ügyességi Csapat Bajnokság, Debreczeni Dezső Laurenczy Melinda szept. 30. (bic.buszj.1/2) Ünnepi váltófutás 1956(papírgy.) Debreczeni Dezső Labdarúgás őszi forduló I. II. III. IV. kcs.(kül.busz,1/2 ) Néma Szabolcs Zöldi Sándor, Miklya Zoltán Kézilabda őszi forduló(buszj.1/2) Árendás Istvánné Röplabda őszi forduló Fésűs Erzsébet Asztalitenisz fiú, lány csap. Debreczeni Dezső Miklya Zoltán - városi verseny Játékos sportvetélkedő Debreczeni Dezső Laurenczy Melinda Január (buszj. ½ ) Kapitánylabda Baloghné Aradszki Laurenczy Melinda Gyöngyi MLSZ (Bozsik program) Zöldi Sándor, Miklya Zoltán, Néma Szabolcs Labdarúgó torna ( Önk. ) Mezei futóverseny alsó- felső, március (k. busz isk.) Baloghné Aradszki Gyöngyi, Debreczeni Dezső, Néma Szabolcs Laurenczy Melinda, Zöldi Sándor, Miklya Zoltán Megyei Kick Box Diákolimpia, Debreczeni Dezső április (önk. ) Mezei futóverseny, megyei, Debreczeni Dezső Zöldi Sándor április ( isk. ) Madách Kupa, Árendás Istvánné május Csabai Sportparádé Testnevelők és tanítók Május ( önk. ) Kézilabda tavaszi forduló( ½ ) Árendás Istvánné Labdarúgás tavaszi forduló ( ½ ) Néma Szabolcs Zöldi Sándor, Miklya Zoltán Röplabda - tavaszi ford. május Fésűs Erzsébet Teremfoci városi ( önk. ) Néma Szabolcs Zöldi Sándor Országos Kick Box Debreczeni Dezső Diákolimpia, május Családi Sportnap, május szülők (DÖK,ISK,ALAPÍTVÁNY ) Rózsa Kupa, június Jankai Kupa ( önk. ) Néma Szabolcs, Kovács Zoltán Zöldi Sándor, Miklya Zoltán 13

14 Bemutató órák a tanév során: Munkaközösség Név Időpont Téma Zöldi Sándor Október első hete Koordinációs eszközök használata Testnevelés Debreczeni Dezső November első hete Küzdősportág, önvédelem Laurenczy Melinda Október 2. hete Kölyök atlétika Debreczeni Dezső Március 3. hete Kölyök atlétika Matematika Arató Lajos Február matematika Komlósiné Csaszni Február természetismeret Természettudományi Ildikó Buzássy Béla December Fizika Arató Lajos Március Fizika Anyanyelvi művészeti Koszecz Györgyi Január Magyar Zsibritáné Lémon L. November Magyar nyelv és ir. Alsó tagozat Idegen nyelvi és történelem Tóth Andrásné Április Ének Gyollai Lászlóné II. félév Angol Baloghné Aradszki Március Angol Gyöngyi Tanulmányi és Közművelődési versenyek Városi közművelődési verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Közlekedési verseny Kerékpáros iskolakupa Bendegúz Nyelvész Verseny József Attila szavalóverseny Levelező versenyek alsó tagozatosoknak ( Kenguru, Matematika, Jonatán, Bendegúz, Alma mater.. ) Szenvedélyünk az egészség Horváth János tanulmányi verseny Kazinczy Szép Magyar beszéd verseny Olvasási, szavaló, mesemondó verseny Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny Népdaléneklési Verseny Városi Rajzkiállítás Megyei Számítástechnika Verseny Bolyai Matematikai és Magyar Csapatverseny 14

15 Varga Tamás Matematika verseny OÁTV angol, német Megyei angol-német szóbeli verseny Megyei angol írásbeli verseny Polgár Lajos Emlékverseny Levelező versenyek TIT felső tagozatosoknak (angol, német, biológia, könyvtárhasználati..) Curie Kémia Verseny Városi Angol verseny TELC Megyei Angol Verseny Lila vegyész kémia verseny Megyei Angol Csapatverseny 15

16 II. A FELADATOK ÜTEMEZÉSE, RENDEZVÉNYTERV AUGUSZTUS - SZEPTEMBER Iskolavezetés feladatai Étkezési-tankönyv kedvezmények véglegesítése Órarend elkészítése Tantárgyfelosztás elkészítése Dina8 e. napló adategyeztetése Éves munkaterv elkészítése Utazó gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus munkájának koordinálása Októberi statisztika előkészítése Iskolai dokumentumok leadása Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Tanévnyitó ünnepség: óra Tóth-Albertus Angéla Gyollai Lászlóné Véradás: Belleli Ágnes Szakmai munka közösségek foglalkozása Munkaközösség vezetők Szülői ért. 1. évf. szeptember h 1.o. tanítók Levelező versenyekre jelentkezés Fodor Tünde Molnárné Hudák Zita Sándori Zoltánné Színház, hangverseny, bérleti igények felmérése Tóth-Albertus Angéla Kisné Adamik Vera, Kecskésné Ancsin Mária DIFER mérés folyamatos 1. o. tanítók Fejlesztő programok készítése mérések alapján Kerekasztal beszélgetés a körzeti óvodák óvónőivel Tanévindító kirándulás és Budapestre, a Parlament megtekintése ig., igh. Óvodai program összeállítása. Zsibritáné Lémon Lívia Tanévnyitó ünnepség: Kisné Adamik Veronika Nagrand Edit Katalin Tóth Andrásné Hulladékgyűjtés: Kovács Nikoletta Az iskola által szervezett angol verseny meghirdetése Kirándulás Vésztő - Mágorra 5. évf. Medovarszki Jusztina A Körös Natúrpark Bioritmus fesztiválján való részvétel Molnárné Hudák Zita Iskolai munkaprogram összeállítása ig. Bólyai magyar, matematika versenyre nevezések 16

17 Diákönkormányzat alakuló összejövetele Tóth-Albertus Angéla, Kisné Adamik Veronika Munkaértekezlet: éves munkaterv elfogadása. igazgató Tanmenetek, egyéni fejlesztési tervek, naplók leadása Határidő: o. tanulók felmérése emelt szintű testnevelésre. testnevelők SZK. Értekezletek Iskolapóló terjesztése Ügyességi Csapat Bajnokság D.D.L.M. Szülői értekezletek tól 5-6. osztály Dr. Szicsek Margit: A kamaszkor árnyékában 7-8. osztály Segítség! Serdül a gyerekem Bartolák Judit 17

18 OKTÓBER Iskolavezetés feladatai Statisztika elkészítése Óvodai együttműködési prog. beindítása Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Felkészülés az Erzsébet bálra Gajdács Tiborné, Hrabovszki Márta Október 3-4. Hulladékgyűjtés Tóth- Albertus Angéla Kovácsné Sz. Ildikó Folyosói dekoráció Obuchné Patonai Beáta Állatok világnapja: Rendőrkutya bemutató Sándorné M.B Zene világnapja megemlékezés Nagy Emese, Raffayné Fábián Edit DADA program 6-7. évf. igh. Október 6 -i megemlékezés Belicza Ilona Év eleji diagnosztizáló mérések szaktanárok Első évfolyamos tanulók DIFER mérése OH Jelentés: 1. o. felmérésekről igh. Szülői értekezletek alsó és felső tagozat részére ig ofők, tanítók Irodalmi emlékhelyek 1. kirándulás Koszecz Györgyi E. Á. I. Megyei Angol Verseny 1. fordulója Baloghné Aradszki Gyöngyi, Molnárné Hudák Zita Állatok világnapja Steigerwaldné Végh Éva Kezdd a napot futással! Juhászné Melis Ágnes, Dr.Vargáné Ribai Gabriella Rózsa Bál Kisné Adamik Veronika, Nagrand Edit Katalin 50 év 50 feladat matematika verseny meghirdetése 5-6. és 7-8. évfolyam Csiborné Szauer Éva Október 23-i megemlékezés Medovarszki Jusztina Ünnepi váltófutás Debreczeni Dezső Hallowe en Party szokások megismerése Baloghné Aradszki Gyöngyi Okt részvétel a Pályaválasztási Váráson Okt. 11. Bolyai Mat. verseny Körzeti forduló 18

19 Részvétel a városi ifjúsági parlamenten Tóth-Albertus Angéla, Kisné Adamik Veronika ISK közgyűlés Zöldi Sándor Őszi szünet: Együttműködés a Körös-Maros nemzeti Parkkal Mészárosné Hrabovszki Katalin Tematikus kirándulás a Levegő éve alkalmából Budapestre (Közlekedési Múzeum, Csodák Palotája) Mészárosné Hrabovszki Katalin 2013 A levegő éve internetes keresési és prezentáció készítési verseny meghirdetése informatika szakosok 19

20 NOVEMBER Iskolavezetés feladatai Óvónők látogatása Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Erzsébet Jótékonysági Bál November 23. Gajdács Tiborné Hrabovszki M ig tankönyv támogatási igények felmérése. tankönyvfelelősök Részvétel a középiskolák nyílt napjain. o.fők Óvónők látogatása az első osztályokban Felelős. alsós koordinátorok 1. o. tanítók OM által meghirdetett versenyek iskolai fordulói. igh. Egészséges Életmód Hete. Védőnő, Komlósiné Csaszni Ildikó, Molnárné Hudák Zita DADA program Fogadóóra: h. Egykori tanítványok beszámolói az új iskoláikról Péter Istvánné, Bartolák Judit TELC angol írásbeli verseny Baloghné Aradszki Gyöngyi, Molnárné Hudák Zita Középiskolák által kiírt tanulmányi versenyek 8. o.fők Irodalmi emlékhelyek 2. kirándulás Koszecz Györgyi Bólyai anyanyelvi csapatverseny Koszecz Györgyi 20

21 Magyar nyelv napja megemlékezés Koszecz Györgyi, Fodor Tünde Egészséges életmódhoz kapcsolódó programok szervezése. Kecskésné Ancsin Mária, Kovács Nikoletta, Kovácsné Szatyin Ildikó Kenguru Matematikaverseny szervezése Szili Zoltánné, Juhászné Melis Ágnes Ásvány és kőzetkiállítás Tóth-Albertus Angéla, Molnárné Hudák Zita 21

22 DECEMBER Iskolavezetés feladatai Tk. támogatás módjának meghatározása Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Ünnepvárás hete, ajándékkészítés a vendégeknek Aranykapu karácsonyi vásár Rajzpályázat óvodásoknak igh. Kiállítás az óvodások munkáiból 1. o. tanítók Karácsonyi ünnepség 3. évfolyam tanítói AIDS világnapja védőnő E. Á. I. Megyei Angol Verseny 2. fordulója Baloghné A. Gy, Miklya Z Felkészítés az egyéni előadói versenyekre magyar szakosok December 10. Jelentkezés a 8. évf. közös írásbeli felv. vizsgára. Péter Istvánné, Bartolák Judit Mikulásnapi ünnepség osztályszinten osztályfőnökök, tanítók Adventi kirándulás Bécsbe Rencsiné Gálik Erzsébet A szeretet hete Adventi vásár tanítók Karácsonyi rajzpályázat alsó tagozatosoknak Steigerwaldné Végh Éva, Jastyur Marianna Tornatermi játékos foglalkozás az óvodásoknak 4. évfolyam nevelői Nemzetiségek napja Rencsiné Gálik Erzsébet, Péter Istvánné DIFER mérés: ig. Karácsonyi ünnepség nyugdíjasoknak, óvodásoknak 3.évfolyam Óévbúcsúztató igazgató Kisné Adamik Veronika 22

23 JANUÁR. Iskolavezetés feladatai Tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok előkészítése SZK és DÖK véleményének kikérése. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos jegyzői adatszolgáltatatási kötelezettség Félévi értékelés előkészítése Szülői értekezletek, nyílt napok előkészítése Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Prózamondó verseny iskolai fordulója koordinátorok Előzetes Pályaválasztási nyilatkozatok leadása ofők E. Á. I. Megyei Angol Verseny 3. fordulója Baloghné A. Gy, Megyei Angol Szóbeli Verseny Megyei Angol Írásbeli Verseny Baloghné Aradszki Gyöngyi Játékos sportvetélkedő Debreczeni Dezső DADA program igh. A középiskolák által hirdetett versenyekre való jelentkezés. szaktanárok Szakmai közösségek beszámolójának elkészítése. munkaközösség-vezetők Osztályozó értekezletek Árendás Istvánné Bozóné Gecsei Csilla Magyar Kultúra Napjamegemlékezés Koszecz Györgyi, Fodor Tünde Közös írásbeli felv. / 8. évf./ Jan o. ofők Kerekasztal fórum szervezése a leendő első osztályosok szüleinek. ig. 23

24 Kazinczy szép magyar beszéd iskolai fordulója Koszecz Györgyi Népdaléneklési verseny Tóth Andrásné, Nagy Emese Benevezések az egyéni művészeti versenyekre, a Simonyiversenyre Fodor Tünde, Koszecz Györgyi Iskolagyűlés igh. 24

25 FEBRUÁR Iskolavezetés feladatai Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Nyolcadikos tanulók jelentkezési és adatlapjának továbbítása Játszóház szervezése leendő 1. osztályosoknak Zsibritáné Lémon Lívia, Géczi Károlyné Nyílt napok, szülői értekezletek Nyílt hét felső tagozat Felelősök: ofők Megyei Német Verseny Rencsiné Gálik E. Játszóház szervezése leendő 1. osztályosoknak Steigerwaldné Végh Éva, Jastyur Marianna OÁTV 2. forduló: Baloghné Aradszki Gyöngyi Tankönyv rendelések elküldése Leendő első oszt. gyermekek, szülők részére nyílt nap szervezése Jelentkezési és adatlapok továbbítása Árendás Istvánné és ofők Szülői értekezletek 1-8. évf. ofők Nyílt nap az iskolában leendő elsős szülőknek: február első hetében igazgató FARSANG : alsó-felső tagozat tanítók, o.fők,tóth- Albertus Angéla, Szilágyi Józsefné Emlékezés a diktatúra áldozataira Medovarszki Jusztina 25

26 Tanulmányi versenyek 4. évfolyamon Magyar nyelv és irodalom Hrabovszki Márta, Bondár Lászlóné Matematika Belleli Ágnes, Gajdács Tiborné Bendegúz Nyelvész isk. ford: Koszecz Györgyi, Fodor Tünde Zrinyi Mat. verseny: 3-8. évf. mat. tanárai E. Á. I. Megyei Angol Verseny - döntőbe jutottak tájékoztatása Baloghné A. Gy, Tematikus budapesti kirándulás. Reptér, Természettudományi Múzeum Molnárné Hudák Zita 26

27 MÁRCIUS Iskolavezetés feladatai Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u Tanulói adatlapok módosítása Beküldési határidő: Curie kémia verseny területi fordulója: Mészárosné Hrabovszki Katalin József Attila szavalóverseny Szilágyi Józsefné, Zsibritáné Lémon Lívia Mesemondó verseny 1-5. évf. Dr. Vargáné Ribai Gabriella, Kecskésné Ancsin Mária Mezei futóverseny Debreczeni Dezső, Laurenczy Melinda Ünnepi megemlékezés re Tégla Közösségi Ház Madách u. nevelők E.Á.I. Megyei Angol nyelvi verseny Döntő Baloghné Aradszki Gyöngyi, Molnárné Hudák Zita Tanulói adatlapok módosítása felelős: 8. évf. ofők Határidő: Kenguru matematika verseny Juhászné M. Á., Szili Zoltánné, Bartolák Judit 27

28 MÁRCIUS Iskolavezetés feladatai Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Víz világnapja Molnárné Hudák Zita, Mészárosné Hrabovszki Katalin DADA program igh. 28

29 ÁPRILIS Iskolavezetés feladatai Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Városi József A. versmondó verseny anyanyelvi- művészeti mk. 2014/2015. tantárgyfelosztás előkészítése Felkészülés a kompetenciamérésre Hulladékgyűjtés: Kovácsné Szatyin Ildikó Irodalmi emlékhelyek 3. kirándulás Koszecz Györgyi DADA program Föld-napja Komlósiné Csaszni Ildikó, minden tanító Hulladékgyűjtés: Kovács Nikoletta D.Ö. nap Ifjúsági Parlament Tóth-Albertus Angéla Megemlékezés a Költészet napjáról: Szavalóverseny Weöres Sándor verseiből Koszecz Györgyi Fogadóóra: Felvételekről szóló tájékoztatás a 8. évf. részére igh. Megyei Kick-box Diákolimpia Debreczeni Dezső Megyei mezei futóverseny Debreczeni Dezső Zöldi Sándor Tavaszi szünet: Leendő 1. évf. beiratkozása isk. titkárok, igazgató OÁTV angol országos verseny koordinátorok Hungarofitt mérés felelős: testnevelők 29

30 A Grimm testvérek nyomában Angol csapatverseny 6-7. évfolyam Kisné Szilaj Szilvia Papírrepülő hajtogatása és röptető verseny évf. Roszkos György 30

31 MÁJUS Iskolavezetés feladatai Jelentkeztetés választható tanórán kívüli foglalkozásra, napközis táborba 3. évfolyam idegen nyelvi játék - felmérés Nyári felújítás tervezése. Nyári táborok szervezése. Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Madách - kupa Kézilabda Torna Árendás Istvánné Leendő első osztályosok fogadása. tanítók Anyák napi ünnepség tanítók, ofők DADA program igh. Szülői értekezlet leendő 1. o. szülőknek ig. Szülői értekezlet ofők Ünnepi könyvhét városi rendezvénye Kisné Adamik Veronika, Tóth-Albertus Angéla 6-8. évf. Országos Kompetenciamérés telephelyi koordinátorok 50 év 50 feladat matematika verseny utolsó iskolában rendezett fordulója 5-6. és 7-8. évfolyam Csiborné Szauer Éva Családi Sportnap ofők + testnevelők Holokauszt Múzeum megtekintése Medovarszki Jusztina Hungarofitt mérés testnevelők Tanév végi felmérések szaktanárok Angolos Legek partija Szilaj Szilvia Csabai Sportparédé testnevelők és tanítók Országos Kick-box Diákolimpia Debreczeni Dezső 31

32 Szenvedélyünk az egészség Városi vetélkedő Molnárné Hudák Zita, Komlósiné Csaszni Ildikó Sárkánykészítő és röptető verseny évf. Roszkos György Szenvedélyünk az egészség városi vetélkedő Komlósiné Csaszni Ildikó, Molnárné Hudák Zita Legek kirándulása ig. 32

33 JÚNIUS JÚLIUS-AUGUSZTUS Iskolavezetés feladatai Tanév végi beszámoló előkészítése. Nyári ügyeleti beosztás elkészítése. A 2014/2015-ös tanév előkészítése. Értesítés küldése a Kormányhivatal nak a középfokú iskolába fel nem vett tanulókról. Árendás Istvánné Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Ballagás, tanévzáró Tóth-Albertus Angéla, ig. Vésztő-Mágori kirándulás Péter Istvánné Osztályozó értekezlet ig. h. Osztálykirándulások of. Nemzeti összetartozás napja Iskolai megemlékezés Péter Istvánné Iskolagyűlés igh. 2014/15-ös tanévnyitó műsor előkészítése Tóth-Albertus Angéla, Kisné Adamik Veronika Tantestületi záróért. ig., igh. Rózsa-kupa foci torna Zöldi Sándor, Miklya Zoltán, Néma Szabolcs Ballagás Kisné Adamik Veronika, Koszecz Györgyi + 7. évf. Tanévzáró ünnepség: h. igh. Kisné Adamik Vera 33

34 Erzsébethelyi Általános Iskola és a környező óvodák Együttműködési programja (Kertvárosi Óvoda, Mackó-Kuckó I-II.) Időpont Téma Helyszín Felelős Szeptember Közös találkozó az óvodavezetők, óvónők részvételével, az éves program megbeszélése. Madách u. Zsibritáné Lémon Lívia Október Csabai Nagyvásár (citerások) Óvoda Hajnal Györgyné November óra November óra Óvónők látogatása az első osztályokban. Rajzpályázat meghirdetése. Téma: Segítek Neked! Határidő: dec. 9-ig Óvónők látogatása az első osztályokban. Rajzpályázat meghirdetése. Téma: Segítek Neked! Határidő: dec. 9-ig Madách u. Rózsa u. Madách u. Rózsa u. Zsibritáné Lémon Lívia 1. évf. Sándori Zoltánné 1. évf. December h December h. December 18. délelőtt Játékos foglalkozás. A leendő első osztályok fogadása Karácsonyi műsor Rajzpályázat eredményhirdetése. Karácsonyi műsor Citerások Könyvtár és tornatermi foglalkozások az óvodásoknak Külön-külön időpontban: a Mackó kuckó Óvodának I-II. Rózsa u. Madách u. Rózsa u. Szegfű u. óvoda Madách u. Rózsa u. Koordinátorok 4. évf. 1. évf. és 3. évf. Hajnal Györgyné Zsibritáné Lémon Lívia Testnevelők, könyvtáros koordinátorok Január Február első hete Március Szülői értekezletek az óvodákban. Fejlesztő pedagógusok tájékoztatója az iskolaérettségről. Kerekasztal fórum szervezése a leendő első osztályosok szüleivel. Kötetlen beszélgetés. Nyílt napok Nyílt napok az iskolában. Foglalkozások, órák szervezése a leendő első osztályosoknak és szüleiknek. Március 15-ei ünnepély az óvodások részvételével a Tégla Közösségi Házban. Mackó-Kuckó I II Madách u. Rózsa u. Kertvárosi Óvoda Madách u. Rózsa u. Műsor: Madách u. Fejlesztők Iskolavezetés, az iskola valamennyi dolgozója Koordinátorok Zsibritáné Lémon Lívia 4. évf. Zsibritáné Lémon Lívia Május 15-ig Május 19-ig Szülői értekezletek a leendő első osztályosok szüleinek. Családi sportnap Madách u. Madách Rózsa u. Kucseráné Szabó Mária Mindenki 34

35 A TANÉV RENDJE A tanév: szeptember augusztus 31-ig tart. Tanítási napok száma: 180 nap Az első tanítási nap: szeptember 2. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: június 13. (péntek) Első félév vége: január 17. Szülők értesítése a félév eredményeiről: január 24-ig Országos mérés értékelése: december 6 - ig DIFER vizsgálatok elvégzése április 2 május 27-ig FITT-ségi mérés május 28. Országos Kompetenciamérés Tanítási szünetek: Őszi szünet: október 28 október 31 Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. (péntek) Szünet utáni első tanítási nap: november 4. (hétfő) Téli szünet: dec jan. 3. Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2013.dec. 19. (csütörtök) Szünet utáni első tanítási nap: jan. 6. (hétfő) Tavaszi szünet: Szünet előtti utolsó tanítási nap: Szünet utáni első tanítási nap: április ig április 16. (szerda) április 28. (hétfő) Tanítás nélküli munkanapok: december 21. szombat Módszertani továbbképzés április 16. szerda Rózsa u. Diáknap június 12. csütörtök Madách u. Diáknap április 24. csütörtök Tavaszváró program április 25. péntek Szakmai továbbképzés június 13. péntek Ballagási próba 35

36 Munkanap áthelyezés: december 20. péntek Ledolgozva a Családi sportnapon én szombaton április 23. szerda Ledolgozva: március 8. Curie kémia verseny és megyei angol verseny Iskolai ünnepségek: Tanévnyitó Rózsa u.: szept h. Madách u.: szept h. Ballagás Rózsa u.: jún h. Madách u.: jún h. Tanévzáró Madách u.: jún h. Rózsa u.: jún h. Nemzeti ünnepek: október 6. október 23. március 15. Szülői értekezletek fogadóórák SZK értekezletek iskolagyűlések Szülői Fogadóóra SZK. megbeszélés Iskolagyűlés Szept. 2.: 1.évf. November 11. Szeptember október Február Május Április h. Évente 3 alkalommal Évente 2 alkalommal Fogadóórák: Kucseráné Szabó Mária igazgató: Madách u.: hétfő Rózsa u.: péntek Árendás Istvánné igazgatóhelyettes Madách u.: kedd Bozóné Gecsei Csilla igazgatóhelyettes Rózsa u.: csütörtök

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2011/2012. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2011/2012. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2011/2012. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 15 Erzsébethelyi

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2014/2015 TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2014/2015 TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2014/2015 TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 15 III.

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2015/2016 TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2015/2016 TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2015/2016 TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. 1 TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 15 III.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája SZEPTEMBER ÉVNYITÓ 8 ÓRA (1.2.3. óra osztályf.) Szülői értekezletek (09.01-05.) 1. hétfő DÖK-alakulása ÖKO tanács

Részletesebben

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév Szeptember 2014.09.01 Tanévnyitó ünnepély Vukman Andrea 2014. 09. 1. hete Tanulói és tanári órarend elkészítése Dr. Gyopárné Barzsó Margit 2014.09.08-11. Szülői értekezletek (Sorrend: 4., 3., 2., 1. évfolyam)

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.hu 2014/2015 ös TANÉV MUNKATERVE Készítette: Kotz István igazgató

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév

RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév IDŐPONT RENDEZVÉNYEK FELELŐS AUGUSZTUS 26. 09.00 Alakuló értekezlet Szügyi Dezső igazgató 27-29. Munkaközösségi foglalkozások Munkaközösség-vezetők 27. 8.00 Javító vizsgák

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31.

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31. 08. 31. Dátum H s.sz. 1. K 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet Szeptember 8 00 17 00 17 30 17 00 W.I.A., K.S.E., M. E.

Részletesebben