MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23."

Átírás

1 MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u

2 TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv III. Az Erzsébethelyi Általános Iskola és a környező óvodák együttműködési programja IV. A tanév rendje V. Az iskolai munkával kapcsolatos beosztások, megbízatások VI. Képzés, továbbképzés, önképzés

3 BEVEZETŐ Munkaprogramunkat a 2013/2014-es tanévre az integrált szakmai munkacsoportok, valamint a nevelőtestület javaslatai alapján állítottuk össze. Figyelembe vettük a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő Segédletét, a Nemzeti Köznevelési Törvényt /2011. évi CXC. törvény (Nkt.)/, az NKT végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28) kormányrendeletet, az Emberi Erőforrások minisztere 47/2013. (VII.4) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről, a XXXVII. Törvényt, A tankönyvpiac rendjéről, A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendeletet, a Szülői Közösség és a Diákönkormányzat véleményét, javaslatait. A tanév során nagy hangsúlyt fektetünk az egymás elfogadására, a tolerancia és az empátiás készség fejlesztésére. A tanév mottója: Veled érted. Esélyegyenlőség az iskolában. Programunk a nevelés folyamatából csak a kiemelt feladatokat tartalmazza. Szerves kiegészítői a szakmai közösségek programjai. 3

4 I. A TANÉV FELADATAI Közösségünk számára a következőkben határoztuk meg feladatainkat: a tanév kiemelt feladatául az esélyegyenlőség megteremtését szánjuk, amelynek értelmében egyetlen gyermeket sem hagyunk magára problémáinak megoldásában, odafigyelünk a lemaradó tanulók segítésére, felzárkóztatására, alsó és felső tagozat között az átmenet megkönnyítése, egészséges életmódra nevelés, kulturált viselkedés, a helyes magatartásminták kialakítása, esztétikai igényesség fejlesztése, biztonságos közlekedésre nevelés, önállóság, tolerancia, együttműködés mindenki részéről az iskolai élet minden területén, tanulási motiváció megerősítése, a kulcskompetenciák fejlesztése, az interaktív táblák és az ehhez kapcsolódó tananyagok beszerzése, megismerése és széles körű alkalmazása, az élethosszig tartó tanulás megalapozása, megfelelő tanulási módszerek, szokások kialakítása, 4

5 érvényesítjük a tanítás tanulás elvét (kiemelten az 5. osztály önálló tanulásra való felkészítése), kihasználjuk a tanítási órákon adódó nevelési lehetőségeket (érzelmi, mentálhigiénés nevelés, esztétikai nevelés, olvasóvá nevelés), osztályon belüli differenciált oktatás, kooperatív tanulási technikák alkalmazása, a tanulók önismeretének, önállóságának erősítése, az ehhez szükséges szociális kompetenciák fejlesztése, a tanulók konfliktuskezelési módszereinek fejlesztése, a problémás osztályok esetében esetmegbeszélések, szociális kompetenciák, illetve motivációs mérések végzése, módszertani tapasztalatok gyűjtése, hospitálások számának növelése, esztétikus környezet kialakítása és megőrzése, törekvés a szülőkkel való kapcsolat erősítésére, az együttműködés hatékonyabbá tételére, a diákönkormányzattal való folyamatos együttműködés, az iskolai hagyományok folytatása, ill. megújítása, a Házirend szabályainak betartása, betartatása, olyan rendezvények szervezése, amelyek a tanuló és pedagógus közösség erősödését, összetartozását szolgálják, nemzeti hagyományok ápolása, hazaszeretetre nevelés, pedagógusok szakmai továbbképzése, 5

6 pedagógus értékelési rendszer működtetése, a tanulók neveltségi szintjének emelése, a pedagógiai folyamatok során igyekszünk hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy felismerjék saját és mások értékeit. Találják meg saját képességüknek és egyéniségüknek megfelelő szerepüket, helyüket a kisebb-nagyobb közösségben, értelmes rend és tudatos fegyelem megszilárdítása az egységes követelménytámasztás érvényesítése, a tanulók szabadidejének kulturált, hasznos eltöltéséhez pedagógiai segítségnyújtás az egészséges életmódra nevelés érdekében szorgalmazzuk a sportkörökben való aktívabb részvételt, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás révén törekszünk arra, hogy a családok és az iskola értékrendje mind közelebb kerüljön egymáshoz, a kötelességtudat fejlesztése, a munkához, tanuláshoz való viszony javítása folyamatos feladatunk marad, szorosan együttműködve a szülőkkel, osztályközösségek erősítése, hit-és erkölcstan bevezetése, 6

7 A nevelés középpontjában minden tanuló teljes személyiségének fejlesztése áll. Kiemelt területek: Az alsó és felső tagozatos tanulók szokásrendjének összehangolása, felső tagozatra történő átmenet elősegítése. A jó szokások, pozitív minták erősítése. Következetes fellépés a kötelességszegő, fegyelemsértő tanulókkal szemben. Iskolagyűlések szervezése. Nemzeti hagyományok ápolása, érzelmi nevelés. Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakítása. Teljesítmény tiszteletének erősítése, reális önismeret kialakítása. Diákönkormányzati munka erősítése. Biztonságos közlekedésre nevelés. Olvasóvá nevelés. Fokozott értékvédelem, egyéni felelősségvállalás. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása. Házirend, ügyeleti rend betartása, betartatása, egységes követelményrendszer. 7

8 Iskolánkban a következő tanórai foglalkozások választhatók: Madách Emelt szintű testnevelés 1-8. évf. Szlovák nyelv oktatás Emelt óraszámú angol 5 7. évf. Emelt óraszámú matematika 6. évf. Rózsa Emelt szintű testnevelés 1-6. évf. Szlovák nyelv oktatás Emelt óraszámú angol 5 7. évf. Emelt óraszámú matematika 6-8. évf. Választható tanórán kívüli tevékenységek: Madách KRESZ szakkör Cimbora Klub Énekkar Rózsa Citera szakkör 3-8. évf. Rajz szakkör 1-8. évf. Egyéni foglalkozás, felzárkóztatás, tehetségápolás Matematika foglalkozás Középiskolai előkészítő foglalkozás 8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Számítástechnika felkészítés ECDL START vizsgára 5 6. évfolyam ECDL SELECT 7 8. évfolyam Napközis foglalkozások 1-6 évf. Tanulószoba: 6-8. évf. Nyelvi játék német, angol 3. évfolyam Informatika szakkör 1-8. évf. 8

9 Alsósok részére: Madách Kick-box Asztalitenisz Felsősök részére: Rózsa Kick-box Tollaslabda, asztalitenisz Alsósok Felsősök részére: részére: Kis kukta Társastánc Angol nyelvi szám. gépes játék Horgász szakkör Kis kukta szakkör Stratégiai és logikai játékok Kézműves szakkör Drámajáték Keresztrejtvény fejtő Képszerkesztő szakkör Hagyományőrző Kötéshorgolás szakkör szakkör Sakk Sakk Ügyes kezek Iskolarádió Olvasókuckó Atlétika Helytörténeti szakkör Természetjáró szakkör Önismereti szakkör Csoportbontás: Technika, informatika, idegen nyelv Matematika: 7-8. évfolyam Rózsa u. Testnevelés Madách u. 2. évfolyam Testnevelés Rózsa u. 3. évfolyam Emelt óraszám: Emelt szintű testnevelés: 1-8. évfolyam Madách u., 1 6. évfolyam Rózsa u. Emelt óraszámú matematika 6-8. évf. Rózsa u. Emelt óraszámú matematika 6. évf. - Madách u. Emelt óraszámú angol 5 7. évfolyam 9

10 Alapfokú Művészetoktatás: Hétpróbás Néptánciskola Néptánc tanszak Ünnepségek Tanévnyitó Október 6. Október 23. Március 15. Nemzeti összetartozás napja június 4. Ballagás Tanévzáró Hagyományos, közös iskolai rendezvények Tanévindító iskolai kirándulás Budapestre, Parlament látogatással, Rendhagyó irodalom és történelem óra lehetőség szerint, Nyílt tanítási nap hét, Színház mozi hangverseny látogatása, Jótékonysági bál (Erzsébet bál, Rózsa bál), Mikulás Karácsony, Farsang, Osztálykirándulások, Tantestületi kirándulás igény esetén, Iskolai tanulmányi, közművelődési és sportversenyek, Családi sportnap, Hallowe en party, Szlovák nemzetiségi nap, Nyugdíjas dolgozók találkozója, Diáknap. 10

11 Iskolai sportélet Célok: Minél több tanulót mozgósítani a tanórán kívüli szabadidős és tömegsport rendezvényekre (iskolán belül és iskolán kívül) Kiemelt feladatok: Mindennapos testnevelés megszervezése az és évfolyamokon Egészséges életmódra nevelés Sportszerű viselkedés erősítése (fair play) Munkafegyelem erősítése Prevenció: tartáshibák megelőzése Versenyeztetés megszervezése Iskolai közösségek erősítése, sportrendezvények, házi bajnokságok rendezésével Iskolai sportkör működtetése Együttműködés az önkormányzat Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályával, a Békés Megyei Diáksport Szövetséggel Alsó tagozatban a testnevelést tanító kollégák munkájának szakmai segítése. Tehetséggondozás Mérések elvégzése Az új fittségi mérés bevezetése A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata április 2. és május 27. között Iskolai közösségek erősítése, sportrendezvények, házi bajnokságok erősítésével Higiéniai szokások erősítése (tisztálkodás, felszerelés) Esztétikus környezet (környezeti és öltözői rend) A sport és a tanulás összehangolása A diákok állóképességének fejlesztése Kölyök atlétikai program bevezetése 1 és 2. osztályban Hagyományos iskolai sportrendezvényeink: 11

12 Ünnepi staféta, 1956 m-es váltófutás Madách-kupa leány kézilabdatorna Családi sportnap Rózsa-kupa labdarugó torna Játékos sportvetélkedők Házi versenyek őszi, tavaszi fordulói Iskolánkban szervezett formában nagyon sokféle sportolási lehetőséget kínálunk tanulóink számára. Ezek a lehetőségek a Madách utcai valamint a Rózsa utcai épületben is alkalmat adnak a rendszeres testmozgásra. Iskolánk tanulói mindkét épületben egyaránt részt vehetnek ezeken a foglalkozásokon. Madách utcai épület Leány röplabda Fiú, leány foci Kick - Box Tömegsport Kondicionáló foglalkozás Rózsa utcai épület Leány röplabda Fiú, leány foci Kick - Box Tömegsport Atlétika 3-4. évf. Fiú, leány kézilabda Asztalitenisz A városi sportkoncepcióban meghatározott kötelező versenyszámokban a lehető legtöbb tanulóval veszünk részt és neveztünk olyan Diákolimpiai számokban, melyek nem szerepelnek a kötelező versenyszámok között. 12

13 2013/2014-as tanév tervezett sporteseményei SPORTESEMÉNY FELELŐSÖK RÓZSA MADÁCH Szabó Pál Kupa (önk.) Néma Szabolcs Zöldi Sándor, Miklya Zoltán Ügyességi Csapat Bajnokság, Debreczeni Dezső Laurenczy Melinda szept. 30. (bic.buszj.1/2) Ünnepi váltófutás 1956(papírgy.) Debreczeni Dezső Labdarúgás őszi forduló I. II. III. IV. kcs.(kül.busz,1/2 ) Néma Szabolcs Zöldi Sándor, Miklya Zoltán Kézilabda őszi forduló(buszj.1/2) Árendás Istvánné Röplabda őszi forduló Fésűs Erzsébet Asztalitenisz fiú, lány csap. Debreczeni Dezső Miklya Zoltán - városi verseny Játékos sportvetélkedő Debreczeni Dezső Laurenczy Melinda Január (buszj. ½ ) Kapitánylabda Baloghné Aradszki Laurenczy Melinda Gyöngyi MLSZ (Bozsik program) Zöldi Sándor, Miklya Zoltán, Néma Szabolcs Labdarúgó torna ( Önk. ) Mezei futóverseny alsó- felső, március (k. busz isk.) Baloghné Aradszki Gyöngyi, Debreczeni Dezső, Néma Szabolcs Laurenczy Melinda, Zöldi Sándor, Miklya Zoltán Megyei Kick Box Diákolimpia, Debreczeni Dezső április (önk. ) Mezei futóverseny, megyei, Debreczeni Dezső Zöldi Sándor április ( isk. ) Madách Kupa, Árendás Istvánné május Csabai Sportparádé Testnevelők és tanítók Május ( önk. ) Kézilabda tavaszi forduló( ½ ) Árendás Istvánné Labdarúgás tavaszi forduló ( ½ ) Néma Szabolcs Zöldi Sándor, Miklya Zoltán Röplabda - tavaszi ford. május Fésűs Erzsébet Teremfoci városi ( önk. ) Néma Szabolcs Zöldi Sándor Országos Kick Box Debreczeni Dezső Diákolimpia, május Családi Sportnap, május szülők (DÖK,ISK,ALAPÍTVÁNY ) Rózsa Kupa, június Jankai Kupa ( önk. ) Néma Szabolcs, Kovács Zoltán Zöldi Sándor, Miklya Zoltán 13

14 Bemutató órák a tanév során: Munkaközösség Név Időpont Téma Zöldi Sándor Október első hete Koordinációs eszközök használata Testnevelés Debreczeni Dezső November első hete Küzdősportág, önvédelem Laurenczy Melinda Október 2. hete Kölyök atlétika Debreczeni Dezső Március 3. hete Kölyök atlétika Matematika Arató Lajos Február matematika Komlósiné Csaszni Február természetismeret Természettudományi Ildikó Buzássy Béla December Fizika Arató Lajos Március Fizika Anyanyelvi művészeti Koszecz Györgyi Január Magyar Zsibritáné Lémon L. November Magyar nyelv és ir. Alsó tagozat Idegen nyelvi és történelem Tóth Andrásné Április Ének Gyollai Lászlóné II. félév Angol Baloghné Aradszki Március Angol Gyöngyi Tanulmányi és Közművelődési versenyek Városi közművelődési verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Közlekedési verseny Kerékpáros iskolakupa Bendegúz Nyelvész Verseny József Attila szavalóverseny Levelező versenyek alsó tagozatosoknak ( Kenguru, Matematika, Jonatán, Bendegúz, Alma mater.. ) Szenvedélyünk az egészség Horváth János tanulmányi verseny Kazinczy Szép Magyar beszéd verseny Olvasási, szavaló, mesemondó verseny Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny Népdaléneklési Verseny Városi Rajzkiállítás Megyei Számítástechnika Verseny Bolyai Matematikai és Magyar Csapatverseny 14

15 Varga Tamás Matematika verseny OÁTV angol, német Megyei angol-német szóbeli verseny Megyei angol írásbeli verseny Polgár Lajos Emlékverseny Levelező versenyek TIT felső tagozatosoknak (angol, német, biológia, könyvtárhasználati..) Curie Kémia Verseny Városi Angol verseny TELC Megyei Angol Verseny Lila vegyész kémia verseny Megyei Angol Csapatverseny 15

16 II. A FELADATOK ÜTEMEZÉSE, RENDEZVÉNYTERV AUGUSZTUS - SZEPTEMBER Iskolavezetés feladatai Étkezési-tankönyv kedvezmények véglegesítése Órarend elkészítése Tantárgyfelosztás elkészítése Dina8 e. napló adategyeztetése Éves munkaterv elkészítése Utazó gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus munkájának koordinálása Októberi statisztika előkészítése Iskolai dokumentumok leadása Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Tanévnyitó ünnepség: óra Tóth-Albertus Angéla Gyollai Lászlóné Véradás: Belleli Ágnes Szakmai munka közösségek foglalkozása Munkaközösség vezetők Szülői ért. 1. évf. szeptember h 1.o. tanítók Levelező versenyekre jelentkezés Fodor Tünde Molnárné Hudák Zita Sándori Zoltánné Színház, hangverseny, bérleti igények felmérése Tóth-Albertus Angéla Kisné Adamik Vera, Kecskésné Ancsin Mária DIFER mérés folyamatos 1. o. tanítók Fejlesztő programok készítése mérések alapján Kerekasztal beszélgetés a körzeti óvodák óvónőivel Tanévindító kirándulás és Budapestre, a Parlament megtekintése ig., igh. Óvodai program összeállítása. Zsibritáné Lémon Lívia Tanévnyitó ünnepség: Kisné Adamik Veronika Nagrand Edit Katalin Tóth Andrásné Hulladékgyűjtés: Kovács Nikoletta Az iskola által szervezett angol verseny meghirdetése Kirándulás Vésztő - Mágorra 5. évf. Medovarszki Jusztina A Körös Natúrpark Bioritmus fesztiválján való részvétel Molnárné Hudák Zita Iskolai munkaprogram összeállítása ig. Bólyai magyar, matematika versenyre nevezések 16

17 Diákönkormányzat alakuló összejövetele Tóth-Albertus Angéla, Kisné Adamik Veronika Munkaértekezlet: éves munkaterv elfogadása. igazgató Tanmenetek, egyéni fejlesztési tervek, naplók leadása Határidő: o. tanulók felmérése emelt szintű testnevelésre. testnevelők SZK. Értekezletek Iskolapóló terjesztése Ügyességi Csapat Bajnokság D.D.L.M. Szülői értekezletek tól 5-6. osztály Dr. Szicsek Margit: A kamaszkor árnyékában 7-8. osztály Segítség! Serdül a gyerekem Bartolák Judit 17

18 OKTÓBER Iskolavezetés feladatai Statisztika elkészítése Óvodai együttműködési prog. beindítása Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Felkészülés az Erzsébet bálra Gajdács Tiborné, Hrabovszki Márta Október 3-4. Hulladékgyűjtés Tóth- Albertus Angéla Kovácsné Sz. Ildikó Folyosói dekoráció Obuchné Patonai Beáta Állatok világnapja: Rendőrkutya bemutató Sándorné M.B Zene világnapja megemlékezés Nagy Emese, Raffayné Fábián Edit DADA program 6-7. évf. igh. Október 6 -i megemlékezés Belicza Ilona Év eleji diagnosztizáló mérések szaktanárok Első évfolyamos tanulók DIFER mérése OH Jelentés: 1. o. felmérésekről igh. Szülői értekezletek alsó és felső tagozat részére ig ofők, tanítók Irodalmi emlékhelyek 1. kirándulás Koszecz Györgyi E. Á. I. Megyei Angol Verseny 1. fordulója Baloghné Aradszki Gyöngyi, Molnárné Hudák Zita Állatok világnapja Steigerwaldné Végh Éva Kezdd a napot futással! Juhászné Melis Ágnes, Dr.Vargáné Ribai Gabriella Rózsa Bál Kisné Adamik Veronika, Nagrand Edit Katalin 50 év 50 feladat matematika verseny meghirdetése 5-6. és 7-8. évfolyam Csiborné Szauer Éva Október 23-i megemlékezés Medovarszki Jusztina Ünnepi váltófutás Debreczeni Dezső Hallowe en Party szokások megismerése Baloghné Aradszki Gyöngyi Okt részvétel a Pályaválasztási Váráson Okt. 11. Bolyai Mat. verseny Körzeti forduló 18

19 Részvétel a városi ifjúsági parlamenten Tóth-Albertus Angéla, Kisné Adamik Veronika ISK közgyűlés Zöldi Sándor Őszi szünet: Együttműködés a Körös-Maros nemzeti Parkkal Mészárosné Hrabovszki Katalin Tematikus kirándulás a Levegő éve alkalmából Budapestre (Közlekedési Múzeum, Csodák Palotája) Mészárosné Hrabovszki Katalin 2013 A levegő éve internetes keresési és prezentáció készítési verseny meghirdetése informatika szakosok 19

20 NOVEMBER Iskolavezetés feladatai Óvónők látogatása Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Erzsébet Jótékonysági Bál November 23. Gajdács Tiborné Hrabovszki M ig tankönyv támogatási igények felmérése. tankönyvfelelősök Részvétel a középiskolák nyílt napjain. o.fők Óvónők látogatása az első osztályokban Felelős. alsós koordinátorok 1. o. tanítók OM által meghirdetett versenyek iskolai fordulói. igh. Egészséges Életmód Hete. Védőnő, Komlósiné Csaszni Ildikó, Molnárné Hudák Zita DADA program Fogadóóra: h. Egykori tanítványok beszámolói az új iskoláikról Péter Istvánné, Bartolák Judit TELC angol írásbeli verseny Baloghné Aradszki Gyöngyi, Molnárné Hudák Zita Középiskolák által kiírt tanulmányi versenyek 8. o.fők Irodalmi emlékhelyek 2. kirándulás Koszecz Györgyi Bólyai anyanyelvi csapatverseny Koszecz Györgyi 20

21 Magyar nyelv napja megemlékezés Koszecz Györgyi, Fodor Tünde Egészséges életmódhoz kapcsolódó programok szervezése. Kecskésné Ancsin Mária, Kovács Nikoletta, Kovácsné Szatyin Ildikó Kenguru Matematikaverseny szervezése Szili Zoltánné, Juhászné Melis Ágnes Ásvány és kőzetkiállítás Tóth-Albertus Angéla, Molnárné Hudák Zita 21

22 DECEMBER Iskolavezetés feladatai Tk. támogatás módjának meghatározása Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Ünnepvárás hete, ajándékkészítés a vendégeknek Aranykapu karácsonyi vásár Rajzpályázat óvodásoknak igh. Kiállítás az óvodások munkáiból 1. o. tanítók Karácsonyi ünnepség 3. évfolyam tanítói AIDS világnapja védőnő E. Á. I. Megyei Angol Verseny 2. fordulója Baloghné A. Gy, Miklya Z Felkészítés az egyéni előadói versenyekre magyar szakosok December 10. Jelentkezés a 8. évf. közös írásbeli felv. vizsgára. Péter Istvánné, Bartolák Judit Mikulásnapi ünnepség osztályszinten osztályfőnökök, tanítók Adventi kirándulás Bécsbe Rencsiné Gálik Erzsébet A szeretet hete Adventi vásár tanítók Karácsonyi rajzpályázat alsó tagozatosoknak Steigerwaldné Végh Éva, Jastyur Marianna Tornatermi játékos foglalkozás az óvodásoknak 4. évfolyam nevelői Nemzetiségek napja Rencsiné Gálik Erzsébet, Péter Istvánné DIFER mérés: ig. Karácsonyi ünnepség nyugdíjasoknak, óvodásoknak 3.évfolyam Óévbúcsúztató igazgató Kisné Adamik Veronika 22

23 JANUÁR. Iskolavezetés feladatai Tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok előkészítése SZK és DÖK véleményének kikérése. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos jegyzői adatszolgáltatatási kötelezettség Félévi értékelés előkészítése Szülői értekezletek, nyílt napok előkészítése Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Prózamondó verseny iskolai fordulója koordinátorok Előzetes Pályaválasztási nyilatkozatok leadása ofők E. Á. I. Megyei Angol Verseny 3. fordulója Baloghné A. Gy, Megyei Angol Szóbeli Verseny Megyei Angol Írásbeli Verseny Baloghné Aradszki Gyöngyi Játékos sportvetélkedő Debreczeni Dezső DADA program igh. A középiskolák által hirdetett versenyekre való jelentkezés. szaktanárok Szakmai közösségek beszámolójának elkészítése. munkaközösség-vezetők Osztályozó értekezletek Árendás Istvánné Bozóné Gecsei Csilla Magyar Kultúra Napjamegemlékezés Koszecz Györgyi, Fodor Tünde Közös írásbeli felv. / 8. évf./ Jan o. ofők Kerekasztal fórum szervezése a leendő első osztályosok szüleinek. ig. 23

24 Kazinczy szép magyar beszéd iskolai fordulója Koszecz Györgyi Népdaléneklési verseny Tóth Andrásné, Nagy Emese Benevezések az egyéni művészeti versenyekre, a Simonyiversenyre Fodor Tünde, Koszecz Györgyi Iskolagyűlés igh. 24

25 FEBRUÁR Iskolavezetés feladatai Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Nyolcadikos tanulók jelentkezési és adatlapjának továbbítása Játszóház szervezése leendő 1. osztályosoknak Zsibritáné Lémon Lívia, Géczi Károlyné Nyílt napok, szülői értekezletek Nyílt hét felső tagozat Felelősök: ofők Megyei Német Verseny Rencsiné Gálik E. Játszóház szervezése leendő 1. osztályosoknak Steigerwaldné Végh Éva, Jastyur Marianna OÁTV 2. forduló: Baloghné Aradszki Gyöngyi Tankönyv rendelések elküldése Leendő első oszt. gyermekek, szülők részére nyílt nap szervezése Jelentkezési és adatlapok továbbítása Árendás Istvánné és ofők Szülői értekezletek 1-8. évf. ofők Nyílt nap az iskolában leendő elsős szülőknek: február első hetében igazgató FARSANG : alsó-felső tagozat tanítók, o.fők,tóth- Albertus Angéla, Szilágyi Józsefné Emlékezés a diktatúra áldozataira Medovarszki Jusztina 25

26 Tanulmányi versenyek 4. évfolyamon Magyar nyelv és irodalom Hrabovszki Márta, Bondár Lászlóné Matematika Belleli Ágnes, Gajdács Tiborné Bendegúz Nyelvész isk. ford: Koszecz Györgyi, Fodor Tünde Zrinyi Mat. verseny: 3-8. évf. mat. tanárai E. Á. I. Megyei Angol Verseny - döntőbe jutottak tájékoztatása Baloghné A. Gy, Tematikus budapesti kirándulás. Reptér, Természettudományi Múzeum Molnárné Hudák Zita 26

27 MÁRCIUS Iskolavezetés feladatai Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u Tanulói adatlapok módosítása Beküldési határidő: Curie kémia verseny területi fordulója: Mészárosné Hrabovszki Katalin József Attila szavalóverseny Szilágyi Józsefné, Zsibritáné Lémon Lívia Mesemondó verseny 1-5. évf. Dr. Vargáné Ribai Gabriella, Kecskésné Ancsin Mária Mezei futóverseny Debreczeni Dezső, Laurenczy Melinda Ünnepi megemlékezés re Tégla Közösségi Ház Madách u. nevelők E.Á.I. Megyei Angol nyelvi verseny Döntő Baloghné Aradszki Gyöngyi, Molnárné Hudák Zita Tanulói adatlapok módosítása felelős: 8. évf. ofők Határidő: Kenguru matematika verseny Juhászné M. Á., Szili Zoltánné, Bartolák Judit 27

28 MÁRCIUS Iskolavezetés feladatai Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Víz világnapja Molnárné Hudák Zita, Mészárosné Hrabovszki Katalin DADA program igh. 28

29 ÁPRILIS Iskolavezetés feladatai Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Városi József A. versmondó verseny anyanyelvi- művészeti mk. 2014/2015. tantárgyfelosztás előkészítése Felkészülés a kompetenciamérésre Hulladékgyűjtés: Kovácsné Szatyin Ildikó Irodalmi emlékhelyek 3. kirándulás Koszecz Györgyi DADA program Föld-napja Komlósiné Csaszni Ildikó, minden tanító Hulladékgyűjtés: Kovács Nikoletta D.Ö. nap Ifjúsági Parlament Tóth-Albertus Angéla Megemlékezés a Költészet napjáról: Szavalóverseny Weöres Sándor verseiből Koszecz Györgyi Fogadóóra: Felvételekről szóló tájékoztatás a 8. évf. részére igh. Megyei Kick-box Diákolimpia Debreczeni Dezső Megyei mezei futóverseny Debreczeni Dezső Zöldi Sándor Tavaszi szünet: Leendő 1. évf. beiratkozása isk. titkárok, igazgató OÁTV angol országos verseny koordinátorok Hungarofitt mérés felelős: testnevelők 29

30 A Grimm testvérek nyomában Angol csapatverseny 6-7. évfolyam Kisné Szilaj Szilvia Papírrepülő hajtogatása és röptető verseny évf. Roszkos György 30

31 MÁJUS Iskolavezetés feladatai Jelentkeztetés választható tanórán kívüli foglalkozásra, napközis táborba 3. évfolyam idegen nyelvi játék - felmérés Nyári felújítás tervezése. Nyári táborok szervezése. Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Madách - kupa Kézilabda Torna Árendás Istvánné Leendő első osztályosok fogadása. tanítók Anyák napi ünnepség tanítók, ofők DADA program igh. Szülői értekezlet leendő 1. o. szülőknek ig. Szülői értekezlet ofők Ünnepi könyvhét városi rendezvénye Kisné Adamik Veronika, Tóth-Albertus Angéla 6-8. évf. Országos Kompetenciamérés telephelyi koordinátorok 50 év 50 feladat matematika verseny utolsó iskolában rendezett fordulója 5-6. és 7-8. évfolyam Csiborné Szauer Éva Családi Sportnap ofők + testnevelők Holokauszt Múzeum megtekintése Medovarszki Jusztina Hungarofitt mérés testnevelők Tanév végi felmérések szaktanárok Angolos Legek partija Szilaj Szilvia Csabai Sportparédé testnevelők és tanítók Országos Kick-box Diákolimpia Debreczeni Dezső 31

32 Szenvedélyünk az egészség Városi vetélkedő Molnárné Hudák Zita, Komlósiné Csaszni Ildikó Sárkánykészítő és röptető verseny évf. Roszkos György Szenvedélyünk az egészség városi vetélkedő Komlósiné Csaszni Ildikó, Molnárné Hudák Zita Legek kirándulása ig. 32

33 JÚNIUS JÚLIUS-AUGUSZTUS Iskolavezetés feladatai Tanév végi beszámoló előkészítése. Nyári ügyeleti beosztás elkészítése. A 2014/2015-ös tanév előkészítése. Értesítés küldése a Kormányhivatal nak a középfokú iskolába fel nem vett tanulókról. Árendás Istvánné Programok, rendezvények, események Madách u. Közös programok Rózsa u. Ballagás, tanévzáró Tóth-Albertus Angéla, ig. Vésztő-Mágori kirándulás Péter Istvánné Osztályozó értekezlet ig. h. Osztálykirándulások of. Nemzeti összetartozás napja Iskolai megemlékezés Péter Istvánné Iskolagyűlés igh. 2014/15-ös tanévnyitó műsor előkészítése Tóth-Albertus Angéla, Kisné Adamik Veronika Tantestületi záróért. ig., igh. Rózsa-kupa foci torna Zöldi Sándor, Miklya Zoltán, Néma Szabolcs Ballagás Kisné Adamik Veronika, Koszecz Györgyi + 7. évf. Tanévzáró ünnepség: h. igh. Kisné Adamik Vera 33

34 Erzsébethelyi Általános Iskola és a környező óvodák Együttműködési programja (Kertvárosi Óvoda, Mackó-Kuckó I-II.) Időpont Téma Helyszín Felelős Szeptember Közös találkozó az óvodavezetők, óvónők részvételével, az éves program megbeszélése. Madách u. Zsibritáné Lémon Lívia Október Csabai Nagyvásár (citerások) Óvoda Hajnal Györgyné November óra November óra Óvónők látogatása az első osztályokban. Rajzpályázat meghirdetése. Téma: Segítek Neked! Határidő: dec. 9-ig Óvónők látogatása az első osztályokban. Rajzpályázat meghirdetése. Téma: Segítek Neked! Határidő: dec. 9-ig Madách u. Rózsa u. Madách u. Rózsa u. Zsibritáné Lémon Lívia 1. évf. Sándori Zoltánné 1. évf. December h December h. December 18. délelőtt Játékos foglalkozás. A leendő első osztályok fogadása Karácsonyi műsor Rajzpályázat eredményhirdetése. Karácsonyi műsor Citerások Könyvtár és tornatermi foglalkozások az óvodásoknak Külön-külön időpontban: a Mackó kuckó Óvodának I-II. Rózsa u. Madách u. Rózsa u. Szegfű u. óvoda Madách u. Rózsa u. Koordinátorok 4. évf. 1. évf. és 3. évf. Hajnal Györgyné Zsibritáné Lémon Lívia Testnevelők, könyvtáros koordinátorok Január Február első hete Március Szülői értekezletek az óvodákban. Fejlesztő pedagógusok tájékoztatója az iskolaérettségről. Kerekasztal fórum szervezése a leendő első osztályosok szüleivel. Kötetlen beszélgetés. Nyílt napok Nyílt napok az iskolában. Foglalkozások, órák szervezése a leendő első osztályosoknak és szüleiknek. Március 15-ei ünnepély az óvodások részvételével a Tégla Közösségi Házban. Mackó-Kuckó I II Madách u. Rózsa u. Kertvárosi Óvoda Madách u. Rózsa u. Műsor: Madách u. Fejlesztők Iskolavezetés, az iskola valamennyi dolgozója Koordinátorok Zsibritáné Lémon Lívia 4. évf. Zsibritáné Lémon Lívia Május 15-ig Május 19-ig Szülői értekezletek a leendő első osztályosok szüleinek. Családi sportnap Madách u. Madách Rózsa u. Kucseráné Szabó Mária Mindenki 34

35 A TANÉV RENDJE A tanév: szeptember augusztus 31-ig tart. Tanítási napok száma: 180 nap Az első tanítási nap: szeptember 2. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: június 13. (péntek) Első félév vége: január 17. Szülők értesítése a félév eredményeiről: január 24-ig Országos mérés értékelése: december 6 - ig DIFER vizsgálatok elvégzése április 2 május 27-ig FITT-ségi mérés május 28. Országos Kompetenciamérés Tanítási szünetek: Őszi szünet: október 28 október 31 Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. (péntek) Szünet utáni első tanítási nap: november 4. (hétfő) Téli szünet: dec jan. 3. Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2013.dec. 19. (csütörtök) Szünet utáni első tanítási nap: jan. 6. (hétfő) Tavaszi szünet: Szünet előtti utolsó tanítási nap: Szünet utáni első tanítási nap: április ig április 16. (szerda) április 28. (hétfő) Tanítás nélküli munkanapok: december 21. szombat Módszertani továbbképzés április 16. szerda Rózsa u. Diáknap június 12. csütörtök Madách u. Diáknap április 24. csütörtök Tavaszváró program április 25. péntek Szakmai továbbképzés június 13. péntek Ballagási próba 35

36 Munkanap áthelyezés: december 20. péntek Ledolgozva a Családi sportnapon én szombaton április 23. szerda Ledolgozva: március 8. Curie kémia verseny és megyei angol verseny Iskolai ünnepségek: Tanévnyitó Rózsa u.: szept h. Madách u.: szept h. Ballagás Rózsa u.: jún h. Madách u.: jún h. Tanévzáró Madách u.: jún h. Rózsa u.: jún h. Nemzeti ünnepek: október 6. október 23. március 15. Szülői értekezletek fogadóórák SZK értekezletek iskolagyűlések Szülői Fogadóóra SZK. megbeszélés Iskolagyűlés Szept. 2.: 1.évf. November 11. Szeptember október Február Május Április h. Évente 3 alkalommal Évente 2 alkalommal Fogadóórák: Kucseráné Szabó Mária igazgató: Madách u.: hétfő Rózsa u.: péntek Árendás Istvánné igazgatóhelyettes Madách u.: kedd Bozóné Gecsei Csilla igazgatóhelyettes Rózsa u.: csütörtök

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben