ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR"

Átírás

1 Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/ ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: Október Hatályba lépés ideje:

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend célja, hatálya II. Általános tájékoztató 1. Az intézményi ellátás igénybevételének módja III. Adatkezelés, adatvédelem IV. Az intézmény lakóinak jogai V. Az ellátott-jogi képviselő VI. Térítési díjak VII. Ellátási kérdések 1. Felkelés és lefekvés ideje 2. Az otthonból való eltávozás rendje és visszatérés rendje 3. Látogatás rendje 4. Vallásgyakorlás 5. Dohányzás 6. Szeszesital fogyasztás VIII. Az otthon által nyújtott szolgáltatás 1. Élelmezés 2. Tisztálkodás, fürdés, személyi higiéne 3. Textíliával való ellátás 4. Egészségügyi ellátás 5. Mentálhigiénés ellátás 6. Egyéb ellátási kérdések 7. Intézményi higiéne IX. Az Intézmény alapfeladatait meghaladó programok szolgáltatások köre, azok térítési díja X. Tűzvédelmi és általános előírások XI. Általános előírások XII. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre XIII. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, pénz- és értékkezelés XIV. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó-szerekkel való ellátás, a ruházat és textília tisztításának és javításának rendje XV. A lakók alapvető jogai XVI. A lakók érdekvédelme XVII. A lakók és dolgozók kapcsolata, etikai kérdések XVIII. Mellékletek 8. sz. melléklet: Érdekképviseleti Fórum Működésének Szabályzata 9. sz. melléklet: Korlátozó intézkedések alkalmazásának szabályai 10. sz. melléklet: Intézményi alap-gyógyszerlista

3 3 Bevezető Kedves Lakóink! Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet amely az otthon életének fontos szervezője, szíveskedjék figyelmesen elolvasni, megismerni. Otthonunk óta működik. Jelenleg az engedélyezett férőhelyek száma :150 I épület: 52 férőhely, mely általános ellátási részleg II épület: 84 férőhely, mely általános és demens részleg III.épület: 14 férőhely, mely az emeltszintű részleg A 150 fő lakó ellátását 68 fő dolgozó végzi, melyből a szakdolgozók száma: 36 fő Az intézmény fenntartója: Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Az intézet igazgatója: Szarvas Szilveszter Az igazgató székhelye : Kisbér, Deák Ferenc u.69. bentlakásos intézet.

4 4 I. Házirend célja, hatálya A Házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított évi III.tv. az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, valamint a végrehajtási tárgyában kiadott rendeletek, a személyes gondoskodást nyújtó szakosított intézményekről azon igénybevételéről szóló 9/1999 (XI.24.) SZCSM alapján készült. További vonatkozó jogszabályok: 29/1993. (II.17.) kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról. 188/1999. (XII.16.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyéről. 213/2007. (VIII.7.) kormány rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól 340/2007. (XII.15.) kormány rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervezetekre vonatkozó részletes szabályokról 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól. A házirend célja: hogy egyaránt védje az egyéni és közösségi életet. Olyan szabályokat tartalmaz, amelynek megtartása a lakókra és hozzátartozókra, valamint az intézet dolgozóira nézve egyaránt kötelező. A házirend meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztat az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A Házirend mindannyiunk számára egyformán iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézeti vagyon védelmét, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni. A Házirend hatálya kiterjed a Kisbéri Idősek Otthonában véglegesen vagy ideiglenes jelleggel ellátást igénybe vevő valamennyi lakóra, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél munkát végző külső szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben tartózkodó valamennyi idegen személyre.

5 5 Együttélési és magatartási szabályok: Az intézményben biztosítani kell az alapvető emberi jogokat valamennyi bentlakó számára. Az otthon lakói legyenek egymás iránt bizalommal, megértéssel, türelemmel becsüljék meg egymást. Kölcsönös tisztelet jellemezze magatartásukat, legyenek belátással beteg vagy sérült társaikkal szemben. Minden cselekedetükkel egymáshoz való viszonyukat a humánus érzés hassa át. II. Általános tájékoztató Az otthonunk ellátási területe: Komárom-Esztergom megye, vagyis a megye területén élők kérhetik az elhelyezésüket. 1. Az intézményi ellátás igénybevételének módja: 1.1. Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére történik. A kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú meléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be az intézmény igazgatójánál. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem, az indítvány kérdésében vita van, arról a gyámhivatal dönt. Amennyiben a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, a gondnokolt intézményi elhelyezésére vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges Az otthon lakói lehetnek azok az időskorú nyugdíjas személyek, akik jelentkeznek felvételre, továbbá részükre 4 órán túli gondozási szükségletet állapít meg az intézet vezetője, nem ön és közveszélyesek (nem pszichiátriai betegek) vagy szenvedélybetegek, elfogadja az otthonra vonatkozó szabályokat, az otthon belső rendjét szabályozó előírásokat, megfizeti a térítési díjat. Felvehető az intézménybe a kérelmező házastársa, élettársa, testvére és közeli hozzátartozója a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is, ha a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 éve együtt él a kérelmezővel.

6 6 Az intézményi jogviszonyban állók egészségének védelme érdekében új felvételre csak a kórokozó-hordásra irányuló negatív tüdőszűrő és székletbakterológiai vizsgálati eredmény igazolásával kerülhet sor. Az intézet igazgatója a kérelem benyújtását követően kezdeményezi a gondozási szükséglet vizsgálatát. Az intézmény igazgatója a gondozási szükséglet kérésével egyidőben megkeresei az igénylő lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt a jövedelemvizsgálat kiadása céljából. Az intézmény igazgatója férőhely biztásításról szóban vagy telefonon értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény igazgatójának döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat Az intézményi jogviszony kezdete: Az intézeti jogviszony az otthonba való beköltözéssel kezdődik. A beköltözéskor az intézet főnővére, vagy osztályos nővére fogadja az új lakót, akik segítséget nyújtanak a férőhely elfoglalásában, az intézet és lakótársak megismerésében. Segítik oldani azt a szorongást, amit a természetes módon a változás körülményei az idős ember életében pszichés változásokat eredményezhetnek. A beköltözést követően az intézet dolgozói segítségével elvégzik az adminisztrációs munkákat (leltárkészítés, személyes adatok, iratok leadása) és az új lakót megismertetik az intézet házirendjével majd egy példányt átadnak számára. A Megállapodás tartalmazza: Az intézményi ellátás időtartamát, Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, Egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá a teljes vagy részleges visszafizetésésre vonatkozó szabályokat. A megállapodás megkötésével egyidőben az intézet vezetője, vagy az általa megbízott személy tájékoztatja a jogosultat, vagy törvényes képviselőjét az alábbiakról:

7 7 az otthon részéről biztosított ellátásról, a szolgáltatásokról azok tartalmáról és feltételeiről, a lakók jogairól, kötelezettségeiről, a lakók és hozzátartozóik közötti kapcsolattartás lehetőségéről, az otthon által vezetett nyilvántartásokról ( lakónyilvántartás, étkezés, térítési díj stb.), az otthon házirendjéről, a panaszjog gyakorlásának módjáról, az érdekképviseletről, a lakó és az otthon közötti jogviszony megszűnésének lehetőségeiről, a fizetendő térítési díjról, egyszeri hozzájárulás összegéről, egy lakóra jutó önköltségről. A lakó vagy törvényes képviselője nyilatkozik arról, hogy: - a tájékoztatóban, házirendben foglaltakat megismerte, tudomásul vette - az intézmény részére az előírt nyilvántartásokhoz, a személyi térítési díj megállapításához szükséges adatokat megadja és az esetleges változásokat haladéktalanul jelzi, - továbbá nyilatkozik arról, hogy a Házirend és a tájékoztató egy példányát átvette Az intézményi jogviszony megszűnik: - az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, - az ellátásra jogosult halála esetén - a jogosult 15 napot meghaladó indokolatlan távollét után, ha az intézmény igazgatójának írásos felszólítása kézhezvételét követően 8 napon belül sem igazolja távollétét, - a beutalás feltételei nem állnak fenn, vagy megváltoztak, - a megszüntetést a beutalt, vagy törvényes képviselője kéri, - ha a beutalt a házirendet háromszor súlyosan megszegi (ha az ellátást igénybevevő nem tesz eleget a személyi térítési díj fizetési kötelezetségének, az a házirend súlyos megsértésének minősül) - intézményi elhelyezése nem indokolt Az otthon lakójának, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján az intézmény igazgatója az intézményi jogviszonyt megszűnteti a felek megegyezése szerinti időpontban. Ennek hiányában a Megállapodás -ban foglaltak szerint.

8 8 Az intézmény igazgatója az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszűntetéssel a lakó, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat (Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás). Az intézményi jogviszony áthelyezéssel szűnik meg, ha: - az áthelyezést a beutalt vagy törvényes képviselője kéri, - az ellátás az egészségi állapot megváltozása miatt nem tartható fenn az időskorúakat ápoló-gondozó otthonban Férőhely biztosítás módja: Az intézmény igazgatója az ellátásra vonatkozó igényekről nyilvántartást vezet, a kérelem beérkezésének sorrendjében. Férőhely üresedés esetén e nyilvántartás szerint biztosít a soron következő kérelmezőnek elhelyezést. Soron kívüli elhelyezésről ha indokolt az intézmény vezetője intézkedik. Több, egyidőben lévő, soron kívüli elhelyezés esetén az intézményvezető kikéri az intézet orvosának a véleményét, és a fenntartó képviselőjét is bevonja a döntésbe. Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérő: Önmaga ellátására teljesen képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna és az ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, A háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyzése indokolt, Szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, Kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. Soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Több, soron kívüli elhelyezési igény esetén az intézmény igazgatója haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról. Ezt követően az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének (továbbiakban: bizottság) bevonásával dönt az ellátást kérők elhelyezésének sorrendjéről.

9 9 III. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM 1. Az idősek otthonában az ellátott lakókról az intézmény nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: A lakó alapvető személyi adatait, A lakó tartására köteles személy, illetve törvényes képviselője személyazonosító adatait, Az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat, Az intézményi ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszűntetésére vonatkozó döntést, Az intézményi ellátásra való jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat, Az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontják, A térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat. 2. Fenti nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható. 3. A lakó a személyre vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését. 4. Az idősek otthona a nyilvántartásában kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat. 5. Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. Törvény, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók.

10 10 IV. AZ INTÉZMÉNY LAKÓINAK JOGAI 1. Az intézményi ellátást igénybe vevő lakónak joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az otthon által biztosított teljes körű ellátásra, valamint az egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. 2. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya, vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt. 3. Az ellátást igénybe vevő lakó jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 4. Az ellátást igénybe vevő lakónak joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény igazgatója évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról, és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére. A tájékoztató tartalmazza: Az intézmény működési költségének összesítését, Az intézményi térítési díj havi összegét, Az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét. 5. A Kisbéri Őszi Napfény Idősek Otthona az általa biztosított szolgáltatást oly módon végzi, hogy figyelemmel van az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel Az élethez, emberi méltósághoz, A testi épséghez, A tessti-lelki egészséghez való jogra. 6. A Kisbéri Őszi Napfény Idősek Otthona lakóit megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcsolatos titokvédelem.

11 11 7. A Kisbéri Őszi Napfény Idősek Otthona biztosítja, hogy az intézményi elhelyezés során a lakó egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szserezhessen tudomást, különös figyelemmel a lakó szociális rászorultságának tényére. 8. A Kisbéri Őszi Napfény Idősek Otthona nem korlátozza a lakót személyes tulajdonát képező tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az itnézményben élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, az ezekkel kapcsolatos eljárást jelen házirend tartalmazza. 9. Az intézmény lakójának joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. 10. Az ellátást igénybe vevőnek az igénybevételi eljárás során joga van az intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított szabályok részletes és pontos megismerésére. 11. Az ellátást igénybe vevő lakónak joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. 12. Amennyiben az intézményben ellátott lakó betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul, megilletik mindazon jogok, melyeket az egészségügyről szóló évi CLIV. Törvény tartalmaz (betegek jogai) 13. Amennyiben az ellátást igénybe vevő lakó egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény igazgatója segítséget nyújt ebben, illetőleg értesíti a lakó törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt a lakó jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából. 14. Az intézmény lakóinak joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat megismerni. Ennek érdekében az intézet vezetője évente tájékoztatást készít, melyet a hírdetőtáblákra helyeznek ki, de a lakógyűlésen személyesen is tájékoztatást nyújt az alábbiakról: Az intézet összműködési költségéről Az egy főre jutó önköltségről Az éves intézeti térítési díjról Az intézet élelmezési költéségéről.

12 12 V. AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 1. Az ellátottjogi képviselő az intézményi elhelyezést igénylő, illetve az intézmény lakója részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. 2. Az ellátottjogi képviselő működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló rendelkezésekre. 3. Az ellátottjogi képviselő megkeresésre, illetve saját kezdeményezésére esetenként tájékozatást nyújt a lakókat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és a lakókat érintő jogokról. 4. Az ellátottjogi képviselő segíti a lakót és törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában. 5. Az ellátottjogi képviselő szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és a lakó között kialakult konfliktus megoldásában. 6. Az ellátottjogi képviselő segít a lakónak és törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, szükség esetén kezdeményezi annak kivizsgálását az intézmény igazgatójánál, vagy a fenntartó Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulásnál (KTKT). 7. Az ellátottjogi képviselő az intézményi jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével szükség esetén eljár az intézményi ellátással kapcsolatos kérdésekben az intézmény igazgatójánál, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során írásbeli meghatalmazás alapján képviseli az intézmény lakóját, törvényes képviselőjét. 8. Az ellátottjogi képviselő szükség esetén intézkedést kezdeményez a fenntartó Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulásnál a jogszabálysértő gyakorlat megszűntetésére. 9. Az ellátottjogi képviselő szükség esetén észrevételt tesz az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény igazgatójánál. 10. Az ellátottjogi képviselő, amennyiben a lakók meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intsézkedés megtételét kezdeményezi az illetékes hatóságok felé.

13 Az ellátottjogi képviselőnek joga van a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálni. 12. Az ellátottjogi képviselőnek joga van az intézmény területére belépni, az iratokba betekinteni, a szolgáltatást végző dolgozókhoz kérdést intézni. 13. Az ellátotjogi képviselő köteles a lakókra vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni. 14. Komárom-Esztergom Megyében az ellátottjogi képviselő: Neve: Sajtos Éva cím: Fogadóóra időpontja: minden hónap utolsó csütörtök Az ellátásért fizetendő térítési díj VI. TÉRÍTÉSI DÍJAK Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (továbbiakban személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátást megelőzően írásban tájékoztatja. A térítési díjat az igénybe vétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény részére. A térítési díjfizetési kötelezettséget az intézmény által biztosított csekken vagy készpénzben az intézmény pénztárában, vagy az intézmény elszámolási számlájára átutalva kell teljesíteni. A térítési díjat az alábbi személyek kötelesek megfizetni: az ellátást igénybevevő jogosult, a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő, a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult esetén a családi pótlék felvételére jogosult, ha a családi pótlékot az intézmény vezetőjének folyósítják, akkor a családi pótlékra jutó személyi térítési díjat az intézményvezető,

14 egyéb esetben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes személy fizeti meg az intézménynek 14 A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik és jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. A személyi térítési díj: Nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 80 %-át, (jövedelemhányad) amennyiben azt az ellátást igénybevevő kizárólag a rendszeres havi jövedelméből fizeti meg. Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja. Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyonértékű jogot, illetve az ellátás igénylését, vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

15 15 A személyi térítési díj összegét úgy kell megállapítani, hogy az ellátást igénybevevő részére legalább a tárgyév január 1-jén érvényes legkisebb öregségi nyugdíj összegének 20 %-a, vagyonra történő terhelés esetén 30 %-a, mint költőpénz, visszamaradjon. A napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj 30-ad része, a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj 30-ad része, a hónapok naptári napjainak számától függetlenül. Fentiek alapján az intézményvezető a fizetendő személyi térítési díjról külön értesítésben tájékoztatja az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az intézményi térítési díj Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója az egy ellátottra jutó önköltség napi összegét alapul véve, de nem szükségszerűen azzal azonos mértékben, konkrét összegben, forintra kerekítve állapítja meg, melynek módosítására évente két alkalommal jogosult. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátást igénybevevő jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben nő. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról az intézmény fenntartója rendelkezik. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg. A költőpénz összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-én érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-nál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30 %-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét. Az intézményi térítési díj teljes összegét az ellátást igénybevevő tartását és gondozását tartási és öröklési szerződésben vállaló személy fizeti meg. Távollét esetén fizetendő személyi térítési díj Távollétnek minősül az a gondozási nap, melyen az ellátott nem tartózkodik az intézményben. A távolléti napok éves szinten összesítésre kerülnek. Az ellátásban részesülő két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20 %-át fizeti. Az ellátott a két hónapot meghaladó távolléte idejére: a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartalma alatt, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40 %-át fizeti,

16 b) az a pont alá nem tartozó esetekben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 %-át fizeti. Jogorvoslat a személyi térítési díj megállapításával kapcsolatban 16 Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díjnak az intézmény vezetője által megállapított összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az annak felülvizsgálatáról és megváltoztatásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díjnak az intézmény fenntartója által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni. A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás Abban az esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy, fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény vezetője 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. (29/1993 (II.17.). Korm. rendelet 31. ) A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja az intézmény fenntartóját a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. A személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény vezetője nyilvántartja és az ellátást igénybevevő halála esetén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek bejelenti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője, továbbá más térítési díj fizetésére kötelezett személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó jogszabályban meghatározott módon intézkedik a térítési díjhátralék behajtása iránt. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy Ellátottat az intézményi térítési díj összegén túl az egy ellátottra jutó önköltség havi összegéről is tájékoztatást ad a hirdetőtáblákon való kifüggesztéssel. A megállapított személyi térítési díj erejéig a kötelezettek térítési díjat fizetnek az igénybevett szolgáltatásért. A személyi térítési díj be nem fizetése a házirend súlyos megsértésének minősül.

17 17 VII. ELLÁTÁSI KÉRDÉSEK 1. Felkelés és lefekvés ideje: A felkelés és lefekvés ideje nem kerül szabályozásra, de mind a korai felkelést mind a késői lefekvést úgy kell végrehajtani, hogy azzal a lakótársak nyugalmát ne zavarják. 2. Az otthonból való eltávozás rendje: Valamennyi fennjáró lakó eü állapota függvényében az otthonból szabadon kijárhat. Kérjük, hoy biztonságuk érdekében a portán és ügyeletes nővérnek jelentség be, ha kimennek az intézetből. Amennyiben az éjszakát is máshol kívánja tölteni, azt kérjük jelezze a főnővérnek vagy az ügyeletes nővérnek. Amennyiben a távollét ideje alatt az otthon által nyújtott szolgáltatást nem kívánja igénybe venni azt 2 nappal előre jelezze az intézet főnővérének. A visszatéréskor kérjük jelezzék a megérkezést a főnővérnek, vagy az ügyeletes nővérnek, hogy ezt a tényt az átadó füzetbe rögzíteni tudják. Amennyiben a lakó visszaérkezése a megbeszélt időpontba akadályozva van, azt kérjük jelezni írásban, vagy telefonon az intézet főnővérének. Amennyiben a távollétet a lakó vagy hozzátartozó nem jelzi, az indokolatlan távollétnek minősül. A 15 napot meghaladó indokolatlan távollét esetén az intézet vezetője kezdeményezheti a lakó intézeti jogviszonyának megszűntetését. Ha az intézet orvosa az ellátott egészségi állapota miatt nem javasolja az eltávozást erre fel kell hívni az ellátott vagy hozzátartozó figyelmét. Az otthon, a lakótársak nyugalma érdekében kérjük, hogy óra után már ne hagyják el az intézetet és ne térjenek vissza.

18 3. Látogatás rendje. 18 A lakók bármikor fogadhatnak látogatókat azonban: a.) a többi lakó nyugalma érdekében a látogatás javasolt ideje óra közötti időszak ( nyáron óra ) b.) (19.00) óra után az otthonban a látogató csak az ügyeletes ápoló tudomásával tartózkodhat c.) az orvos javaslatára ( járvány) a látogatás korlátozható illetve szüneteltethető. A lakók hozzátartozói az intézet igazgatóját, főnővérét munkanapokon kereshetik fel és kérhetnek információt. Kérjük a látogatókat, hogy a látogatás ideje alatt ügyeljenek a rendre és tisztaságra. Felhívjuk a látogatók figyelmét az intézményi vagyon, illetve az intézményi tulajdon tiszteletben tartására! A lakók egymás között lényeges korlátozás nélkül, szabadon tarthatják a lakótársi kapcsolatot, természetesen az együttélési szabályok betartása mellett. A lakók hozzátartozóikkal személyes kapcsolatukat szabadon gyakorolhatják az intézményen belül és kívül. A szobákban elhelyezett telefonkészüléken is hívhatják hozzátartozóikat, azonban kérjük hogy este óra után és reggel 8.00 óra előtt ne telefonáljanak, mert ezzel zavarhatják a szobatársaik nyugalmát. 4. Vallásgyakorlás Az Alkotmány bekezdés szabályozza a gondolat, a lelkiismeret és vallás szabadságához fűződő jogokat. A szabad vallásgyakorlás lehetőségével minden lakó élhet. A vallás gyakorlására az intézet ökomenikus kápolnájában, lakószobákban nyújtunk lehetőséget. 5. Dohányzás Dohányozni kizárólag az erre a célra kijelölt helyen szabad, a hamut és cigarettavéget az ott kihelyezett hamutartóba dobják. Étteremben, lakószobákban, társalgókban tűzvédelmi szempontok, valamint a nem dohányzó lakók védelme miatt tilos a dohányzás!

19 19 6. Szeszesital fogyasztás Szeszesital kis mértékben mértékletesen fogyasztható, de csak akkor, ha az alkoholt fogyasztó magatartása nem zavarja az otthon rendjét, a többi lakó nyugalmát. A mértéktelen alkohol fogyasztás esetében az Érdekképviseleti Fórum kezdeményezheti - a többi lakó jogainak, nyugalmának védelme érdekében - az alkoholizáló lakó intézményi jogviszonyának megszüntetését. A szeszesital fogyasztása még kis mértékben sem ajánlott azoknak a lakóknak, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyszeres kezelésben részesülnek. VIII. AZ OTTHON ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS 1. Élelmezés Az otthon a napi háromszori főétkezést biztosít. Ebből legalább egy alkalommal meleg ételt. Heti háromszor meleg vacsorát. Az étkezés a teljeskörű ellátás része. A 29/1993. (II.17.) Korm. Rendelet szerint szerint a tartós bentlakásos intézményekben a térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkenteni kell, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe. Intézményünkben a fenti joghelyben előírtakat nem áll módunkban biztosítani, mivel nem rendelkezünk azokkal a feltételekkel, amelyek az önálló élelmezési ellátásra adnak lehetőséget a lakók számára. Az intézményben 1 nagy ( B épületben) és 1 kis ebédlő ( C épület) található, mely alkalmas a kulturált étkezésre, étel elfogyasztására, azonban nincs külön a lakók egyéni főzési lehetőségét biztosító konyha, nincs külön mosogató és az ételek tárolására hűtőszekrény, csupán tea vagy kávé főzésére van lehetőség a közös ebédlőben és a teakonyhában. A közös helyiségekben (társalgó) elhelyezett hűtők kapacitása kevés, annak ellenére, hogy sok lakó lakótárs közösen helyezett el a szobájában hűtőszekrényt. Az intézet a faluközponttól bevásárló helyektől étteremtől 2 km-re fekszik. A bevásárlás nehézségekkel járna a lakóknak, hisz nagyrészük az egészségi állapotuk miatt kerülnek kerültek elhelyezésre az intézetünkbe és egészségi állapotuk, idős koruk miatt nem megoldható az önálló élelmezésük. A lakók étkezése, az étel elfogyasztása az étteremben történik. A fekvő betegek a felszolgált ételt a szobájukban fogyasztják el.

20 Az étkezés időpontja: 20 Reggeli időpontja: óráig Ebéd időpontja: óráig Vacsora időpontja: télen 17.3o óráig nyáron óráig Minden lakótól elvárható, hogy ezeket az időpontokat betartsa. Ha a lakó egészségügyi vizsgálatra megy, vagy egyéb ok miatt van távol az intézetből a visszaérkezésüket követően szolgáljuk ki számukra az ételt. A visszaérkezés idejéig az ételt hűtőszekrényben kell tárolni és kiosztás előtt fel kell forralni a közegészségügyi előírások miatt. A főzött ételek tárolása, kiszolgálása h-ig lehet. Ha a lakó egészségi állapota indokolja, részére az orvos javaslatára diétás étkezést biztosítunk. Az orvos javaslatára cukorbetegek pótvacsorát kapnak. A csökkent adagot fogyasztók (betegségük miatt) délelőtt tízórait, délután uzsonnát kapnak a napi élelmezési norma keretén belül. Ételmaradékot az ebédlőből nem szabad kivinni, mivel annak tárolására a szobákban nincs lehetőség. Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeket elsősorban az élelmezésvezetővel lehet megbeszélni, de a problémát jelezhetik a főnővérnek, a gazdaságvezetőnek vagy az intézet igazgatójának. A fekvőbetegek folyadék bevitelét az ápolási terv tartalmazza és arról folyamatosan gondoskodunk. Az étlap tervezésénél a lakók aktív részvételére számítunk. Igényeiket az élelmezési bizottság felé jelezhetik vagy a kívánságládába helyezhetik el. 2. Tisztálkodás, fürdés, személyi higiéne - a tisztálkodási helyiségek folyamatosan nyitva vannak, azt a lakók bármikor igénybe vehetik. A tisztálkodáshoz szükséges eszközöket az intézet az alábbiak szerint biztosítja: - WC papír a WC-ben elhelyezett tartókban folyamatosan biztosított, - a kézmosóknál automata folyékony szappan folyamatosan biztosított, - az intézmény fürdéshez és hajmosáshoz WU-2, illetve Baba tusfürdőt, illetve szappant biztosít. - ha az ellátott más típusú, márkájú sampont, fürdőhabot, vagy szappant igényel, azt saját magának kell megvásárolnia.

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 719 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a)

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

5.sz. melléklet HÁZIREND

5.sz. melléklet HÁZIREND 5.sz. melléklet Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Nappali Ellátás - Idősek Klubja Kiszombor, Óbébai u. 11 Tel: 62/297-074 HÁZIREND I. A házirend célja, hatálya A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2011. (II. 25.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2011. (II. 25.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (II. 25.) számú R E N D E L E T E a szociális

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

18. Támogatott lakhatás ellenőrzési szempontsora évben

18. Támogatott lakhatás ellenőrzési szempontsora évben 18. Támogatott lakhatás ellenőrzési szempontsora 2016. évben 5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Igénybe vesz-e költségvetési támogatást az intézmény fenntartója? (Megjegyzés: Tr-t az Szt. 4. (1) bekezdésének m) pont

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név:

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név: 1 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat alapításában (továbbiakban: alapító) működő Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u.1 sz. Nyíradonyi

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.), melynek képviselője: Bakonyi

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma:

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma: 3/A. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, mint ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban: ellátást nyújtó

Részletesebben

Nappali ellátás (Idősek Klubja) házi rendje HÁZIREND

Nappali ellátás (Idősek Klubja) házi rendje HÁZIREND 16 3. számú melléklet Nappali ellátás (Idősek Klubja) házi rendje HÁZIREND Az intézmény belső életének rendjét a házirend szabályozza I. A házirend célja, hatálya 1. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

H Á Z I R E N D. É t k e z t e t é s. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2011. 02. 01.

H Á Z I R E N D. É t k e z t e t é s. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2011. 02. 01. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny É t k e z t e t é s H Á Z I R E N D 2011. 02. 01. A házirend célja, hogy meghatározza az Étkeztetés, mint alapszolgáltatási forma belső rendjét

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

2010.év.napjától Határozott időre év napig

2010.év.napjától Határozott időre év napig M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek rehabilitációs intézményi szolgáltatás biztosításáról mely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól

Részletesebben

HÁZIREND Család- és Gyermekjóléti Központ

HÁZIREND Család- és Gyermekjóléti Központ HÁZIREND Család- és Gyermekjóléti Központ Kedves Ügyfeleink! A Család-és Gyermekjóléti Központ a Térségi Szociális Gondozási Központ integrált szervezetének egysége. A Gondozási Központ vezetője: Mraucsik

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS 2015. ÉVRE SZAKFELADATONKÉNT

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS 2015. ÉVRE SZAKFELADATONKÉNT GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros Vasút u.6. JAVASLAT NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVRE SZÓLÓ SZEMÉLYES GONDODKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZ IGÉNYBEVÉTELÜK MÓDJÁRÓL

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1. Az ellátást igénybe vevő adatai Anyja neve:... Értesítési cím:... Telefonszám:...

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 410-3/2008. Melléklet: Házirend ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény H Á Z I R E N D J E

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény H Á Z I R E N D J E Berecz Skolasztika Szociális Intézmény H Á Z I R E N D J E BEVEZETŐ Tisztelt Lakóink! Kedves Hozzátartozók! Kérjük Önöket, hogy ezen Házirendet, mely a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény Idősek Bentlakásos

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthona ellátás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329.

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. HÁZIREND Tamási, 2012...... igazgató Kedves Klubtagok! 1 A házirend

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái. T E R V E Z E T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.(. ) önkormányzati rendelete a Téti Kistérség területén fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához Bakony Szíve Idősek Otthona Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bakonyjákó, Arany J.u.1. Cégjegyzékszám: 19-09-514676, Ágazati azonosító: S0295634S0295641 Adószám: 23706336-2-19, Számlaszám: 11748045-20057482-00000000

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben