ifllflktien Űrkutatás BlldlCTü >c* OIVASS A JÖVŐBE! novella + Galaktíka SF Comix I. x eredményhirdetés P f t M ^ ( j A n tal * X j!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ifllflktien Űrkutatás BlldlCTü >c* OIVASS A JÖVŐBE! novella + Galaktíka SF Comix I. x eredményhirdetés P f t M ^ ( j A n tal * X j!"

Átírás

1 ifllflktien Sd-fi játék tudomány film technika szórakozás XIII. évf., november ára: Ft A hónap témája > Űrkutatás R ad u BlldlCTü >c* L i n M t P f t M ^ ( j A n tal * X j! folytatásos tja k is r ^ e n y ^ harrnsb ^ f f i i k rész - m; : * \. 1 Pályázat novella + Galaktíka SF Comix I. x eredményhirdetés OIVASS A JÖVŐBE!»

2 A Galaktika Fantasztikus Könyvek sorozata folytatódik! William Gibson - Bruce Sterling gepezet W illiam Galaktika Baráti Kor tagoknak 20% kedvezmény! Galaktika Fantasztikus Könyvek líj fejezet a minőségi SF könyvkiadásban! Keresse november közepétől a Galaktika szerkesztőségében és a jobb könyvesboltokban!

3 efllflkto 1SS A z első szó jósán Túl vagyunk az első évünkön és tizenkét szám on. T ap asztalatain k at, olvasóin k visszaje lz é se it é s k éréseit ö ssz e g e z v e néhány v álto zás m ellett d ö n tö ttü n k. E zekn ek n a g y o b b részét már láthatják e b b en a szám ban, és rem élem sok ak kívánsága vált valóra. A le g fo n to sa b b hír, h o g y m egin dult az ú jság á tsz e rv e zé se o ld a la sra. E lső lé p é s ként a lapunk struktúrája válto zo tt m eg. O lv a só in k k érésére am ely e g y é b k é n t szinte m eg eg y e ze tt elképzelésein kkel elindítunk néhány új rovatot. K önyvrovatunk két részből áll. Foglalkozunk a leg frisse b b m egjelen ések k el, olyan kön yvek et akarunk ajánlani, am elyeket v alóban é rd em es m egvenni é s elolvasni. Em ellett p e d ig elindítjuk sorozatunkat az SF-al ap m ű v eltségrő l, m ely a le g fo n to sa b b m agyarul is m egjelent m űveket hivatott bem utatni. Film es rovatunk szintén két részből áll m ajd. T erm észetesen szem ezgetün k a friss mozi és D V D m e g je le n é se k b ő l, valam int - talán már a k övetk ező szám tól - e g y k ü lö n le gessé g e t is tartogatunk olvasóinknak. E gy e ssz é keretein belül kivesézzük e g y film technikai vagy tudom ányos kérd ését, hátterét, leh etséges-e vagy sem, m ekkorát lódítottak az alkotók. A vizuális kultúra felé is nyitunk. S o k a k k érésére rövid k ép reg én y ek fogn ak feltűnni az ú jságban. M áso d ik lépésként bővül m ajd magazinunk terjedelm e. Ennek azonban m eg kell teremtenünk az anyagi hátterét. A z újságnak körülbelül forinttal kellene tö b b e kerülnie, d e ezt a k öltséget mi nem szeretnénk az olvasókra terhelni, ezért h irdetésekből és e g y é b szponzorációkból fedezzük az árnövekedést. N é h á n y szó erről a szám ról. A z irodalm i sz e k c ió b a n a mai rom án S F - b ő l szem ezgetü n k. O lv a sh a tjá k az ifjú te h e tsé g e k felk u tatására kiírt G a la k tik a C o m ix p ály ázatu n k ere d m é n y h ird e té sé t, é s e lk e zd jü k a m agyar S F k é p re g é n y tö rtén elm ét b e m u tató s o r o zatunkat. A végére e g y kis kellem etlen ség: sajn o s a G ib s o n - S te r lin g k ötet csak e lapszám unk m eg jelen ését k övető en, n ovem ber folyam án jelenik m eg, sajn álato s, e lő re nem látható nyom dai p roblém ák miatt. r n K o v ács T ü csi" M ih á ly A B u d ap est Film e s a Galaktika közös ja té k a b an három sz e r e n c s é s olvasónk m egnyerheti a lapunk 47. oldalán bem utatott Mi a csu dát tudunk a világról!? c ím ű film DVDváltozatát, ha helyesen válaszol az alább i k érdésekre: 1. Hányán rendezték a film et? 2. Dokumentum - vagy játékfilm ről van szó? 3. A fizika mely alk a te g ó r iá ja szerepel leg h an g sü ly o sab b a n a film ben? A m eg fe jté se k e t e-m ailben vagy postán kérjük beküldeni sz erk esztő ség ü n k b e novem ber 2 0-ig. A nyertesek nevet következő szám un k ban közöljük A D ebrecenben induló e lső vidéki Galaktika Klub várja mindazok jelen tk ezését, akiket érdekel, vonz a sci-fi é s fan tasy bárm ely s z e le te " - irodalom, film, k épzőm űvészet, zene -, é s felelő sen g o n d o l kodnak az e m b e r isé g jövőjéről. Jelen tkezn i é s bővebb inform ációkat kérni lehet hétköznapokon 9-17 ó ráig a V asutas Egyetértés M űvelődési Központ 1. telephelyen (Debrecen, Petőfi tér 6.), a es telefonszam on, illetve a m u v h e u ro m ail.h u e-m ail címen.

4 Tiszteletbeli főszerkesztő: [Kuczka Péter Főszerkesztő: Burger István Irodalmi szerkesztő: N ém eth A ttila galaktikam agazin.hu) Tudományos szerkesztő: Kovács Tücsi M ihály (tudom galaktikam agazin.hu) O lvasószerkesztő: A th én M elitta Szerkesztőség-vezető: Schittler Farkas galaktikam agazin.hu) Lapterv/grafika: Varga Balázs O nline munkatársak: Barna A n drea, Peres Levente H irdetési Igazgató: Jó z sa Katalin tel.: / ( galaktikam agazin.hu) Key account manager: S z a b ó Péter tel.: / galaktikam agazin.hu) M arketing vezető: Farkas A nnam ária tel.: / ( galaktikam agazin.hu) Lapigazgató: Burger István A borítón a Digitális Galaktika pályázat I. helyezettje, Bátri Ferenc mother c. alkotása. A z illusztrációk a Digitális Galaktika pályázatra beérkezett pályaművek. A T A N Á C S A D Ó T E ST Ü LET T A G JA I Dr. Lukács Béla fizikus, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója Dr. Juhász Á rpád geológus, a TV 2 Whácsadója Dr. Grandpierre Attila csillagász, kandidátus, az M T A Csillagászati Kutatóintézetének főmunkatársa Réz András esztéta [Hernádi G yu la Kossuth-díjas író S. Sárdi Margit irodalomtörténész, egyetemi docens, a Magyar Scifitörténeti Társaság elnöke Szerkesztőség: Bp. M oszkva tér 13. félem. Tel: , N yitva: H P óra között Fogadóórák: Irodalom kedd óra Tudomány előzetes egyeztetéssel K iad ó: N agual Publishing (Sárkány Bt.) Felelős kiadó: Svelta Zsóka ügyvivő Terjeszti országosan a Lapker Rt. N yom dai munkák: Keskeny és társai N yom daipari Kft. Felelős vezető: Keskeny Á rpád Előfizethető: kedvezményesen egy évre (1 2 szám ) Ft fél évre (6 szám ) Ft galaktikam agazin.hu A z előfizetés teljesíthető átutalással: Erste Bank vagy rózsaszín postautalványon a Sárkány B t., B p. Pf címre. A megjegyzés rovatba kérjük beírni: G alaktika előfizetés! A Galaktika együttműködő partnerei: Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! H U -ISSN

5 m o s iss A n ta l J ó z s e f: Ju stitia (harm adik rész) Já té k b ó l film ek Florin P ítea: N ekropolisz M e g v a ló su lt sci-fi tu dom án yos kishírek B o g d an -T u d o r B u ch eru : Érintés K ovács T iicsi" M ih ály : Föld körüli pályán Kelly Link : A z Eszelős kalapja G a la k tik a S F C o m ix I. eredm ényhirdetés K iss Feren c: A magyar S F képregény története 1. M e g v a ló su lt sci-fi tu dom án yos kishírek Film ajánló Liviu R adu: Tyúkszem pont M e g v a ló su lt sci-fi tu dom án yos kishírek K é p e s G á b o r : B u d a p e st K ö n yvaján ló M irce a O p ritá : Rés az időn

6 G M T O 188 I Az igazság római istennőjét nem mindig ábrázolták bekötött szemmel, mégis így vált a törvényhozás legjellemzőbb jelképévé. Az igazság ugyanis pártatlan kell legyen, nem befolyásolhatják a külsőségek. Sem ma, sem a jövőben. Antal József J \ ( h a r m a d i k r é s z ) 3. d-wen. harmadik nap. Tudás -ÁÁÁ! Puff! Ebben a b o lo n d faluban minden reggel dulakodásra fogok ébredn i? A fiú ébren van. A ház előtt. Érzem, fülig ér a szája. N em csodálom. Pofonok és katonák szállnak a levegőben, s nagy puffanásokkal érnek célba a kivörösödött arcokon, illetve a földön. A kavarodás közepén Lan. Kicsi Lanl Felébredtem. Szólj, légy szíves, a katonáknak, hogy hagyják békén Lanti Értem jött. Értem. J ó reggelt, Justitia!" Nem szólítanál inkább Darázsnak? " Jó. N o, állítsd le őket, és gyere be! Segíts felvenni a páncélomat!" Megyek... Darázs." Kis id ő b e telik, mire a katonák egyáltalán m eghallják, amit a fiú kiabál. A k kor aztán leállnak. Fegyelm ezettek, meg kell hagyni. A z é rt gyűrűbe fogják és gyanakvóan méregetik Lant. M ire a fiú beér, a vértet már felvettem. Kicsit soká tartott... A katonák nagyon begerjedtek, d e Lan legyőzte őket. Lan, Lan, Lan! M in dig csak ezt hallom. J ó l jegy ezd m eg, Kicsi, te tö b b e t érsz akárhány Lannál! Ez nem igaz! Lan... N a jól van. M a jd m eglátod, ha a H ázba értünk. M o s t csatold fel a lábvértet, kérlek! Es bízzál bennem! Felveszem a karlemezeket. Fejem be nyomom a sisakot. A z arcvédőt nem hajtom le. M agam sem tudom, miért. N éz z meg alaposan, Kicsi! Tetszem neked? G yönyörű vagy, Darázs. D e nem csak azért m ondod, hogy a kedvem ben járj? D ehogyis! N é z z csak a fejem be... N e beszélj ostobaságokat! M enjünk! M i van velem? S o se érdekelt, tetszem -e valakinek. Ráadásul egy kölyöknek! Lan nem szól, tudom ást se vesz rólam, csak ballag mellettünk. L épéseit mégis a mi lábunkhoz igazítja...

7 efilrcticfi 1SS Lor úr! M egm on dan á, hova megyünk? A sajkához veti o d a, és m egy továb b, mintha meg se szólítottam volna. A sajkához. Ez valami járműféle lehet. Emlékeim szerint valamiféle csónak. C són ak! Itt, a szavanna k ö zep é n! Kicsi, mi az a sajka?" Hosszú lenne elmagyarázni. Ha elképzelem, hogy milyen, meg tudod nézni a fejemben?" Talán igen." Keskeny asztallap lábak nélkül. Anti-G szuszpenzorok. Légmotor kormányrúddal. Akkumulátordobozok, embernél hosszabb, sima farúd. Zsámolyszerű ülések, alacsony csőkorlát. M ic so d a primitív szerkezet! Remélem nem repül túl m agasan! H át igen. A valóság még leh angolóbb, mint Kicsi Lan elképzelése erről a sajkáról. Itt sorakoznak előttünk valami lapos tetejű, nyitott fészerben. V agy száz asztallap. Teljesen sima falapok, a földhöz lapulva, némelyiken még ülés és korlát sincs. M indenfelé hosszú farudak m eredeznek. N eh éz, édeskés szag üli meg a levegőt, leginkább vérszaghoz hasonlít, és nem fedi el a bom ló állattetemek összetéveszthetetlen szagát. A b e to non gyanús, fekete foltok. M i ez? M észárszék? M együnk a sajkák között, szinte valamennyi zöld vagy terepfoltos, orrukon mint vad törzsi jelek, szarvak m eredeznek. M egállunk. A sajka orra hosszan kinyúlik a többi elé, rajta óriási méretű fogazott szarv. én is. Kicsi Lan alaposan m egbám ulja. M it tehetek, Szálljon már fel! m orogja Lan, és vagy féltonnányi felszerelését az ülések elé rázza. - N o, futás haza, Kicsi! Semmi dum a, barátocskám! H aza kell menned. D e Lan... Lor úr! N em küldheti haza a fiút! Velem kell jönnie. O a Szem em. N em bánom, akár a tyúkszem e is lehet, d e az e rd ő b e nem jön! N o, m ozgás, kölyök! D e Lan! Darázzsal kell mennem! Kicsi, elég volt! N e bőszíts fel! Pattanj le a sajkáról, és irány hazafelé! Egyébként ki az a D a rázs? H át ő! A Ju stitia! O rv en d ek. J o b b nevet nem is választhatott volna. Ide figyeljen, hm... Darázs! Küldje haza a fiút, vagy nem megyünk sehová! N em tehetem. N élküle nem látok, és ha a nagyapja nem említette volna, helyszíni szemlére megyek. Különben elboldogulunk maga nélkül is. Kicsi L an! El tudod vezetni ezt az izét? H át persze! Remek! G yerünk! H oh ól C sak nem az én sajkámon! Lan Lor! Lefoglalom ezt a járművet a Törvény H ázának nevében, bizonytalan időre. Bármiféle káresemény bekövetkezése esetén igényét a H áz Szám vev ősége harminc stan dard munkanapon belül kielégíti. Indítsd el, Kicsi! H át ez röhej! M e g fognak halni! C sak a gyereket sajnálom... A z óriás felráncigálja a szerelését, és sarkon fordul. Biztatóan m egveregetem a fiú vállát: M enjünk! Fog ez menni... Kicsi Lan elfordít néhány kapcsolót, felzümm ögnek az em előm otorok, süvít a légfúvó. A sajka előrelódul. H o g y értő kezekbe került, a sajka m egm utatta, nem is olyan primitív jószág. N éh o l ijesztően m egdőlve ugyan, d e mégis biztonságosan kanyargunk előre a szurdokban. A sziklák közül időnként már elő-elő- bukkan az aranylóan hullámzó szavanna. Lan kom o ran markolja a kormányrudat. Borzasztó dühösnek látszik. M é g az illata is dühös! A m int kiérünk a sziklák közül, nem is bírja tovább. A sajka m egpör- dül, a légm otor leáll, Lan kitör: N o id e figyeljen! C sak azért rohantam m a guk után, mert rühellném, ha a gyerek ö ssze tö rn é a sajkám at a köveken. N em sok kedvem van h a zagyalo goln i, ezért elkísérem m agukat, d e ezután a saját érdekükben azt tegy ék, amit m on d ok! R e n d b e n? Köszönöm, Lor úr. A H áz és a magam nevében. Követni fogjuk a tanácsait, ugye, Kicsi? H át persze! N o jól van! Először is, maga pökhendi kis jószág, én nem tanácsokat, hanem parancsokat fogok osztogatni. Legalábbis ezen az úton. M á s o d szor: hagyjon fel a Lor úrázássá!! Engem Lannak szoktak nevezni. H arm adszor: legyenek csö n d ben, amíg átérünk a szavannán! N em szeretném, ha a K>

8 M L t f r a 1SS nyakunkra csődítenék a thargokat. Es üljenek át az első ülésre! Engedelm eskedünk. A z óriás feláll, kiemeli a sajka oldalához rögzített rudat. N ekifeszíti a földnek. Alkarján a hatalmas izmok cso m ó b a ugranak a bő r alatt, és az ormótlan járgány lassan a síkság felé feszíti az orrát. N éh án y lökés a rúddal, és egyre gyorsulva haladunk előre. C sak nem ezzel a rúddal akarja végigtoszogatni ezt az izét az egész pusztaságon? Lan m osolyog. Es a m osolya... C sodálatosan fehér és egyenletes fogsor, egy csom ó egyenként is m osolygó ránc keretében. Ez a vigyorgó kölyök lenne az a komor óriás, aki az elő b b tápászkodott fel a sajka végéb e n? Ü dvözlöm a fedélzeten! A rudat különben csáklyának hívják, és igen, ezzel fogom végigtoszogatni ezt az izét a szavannán. Tudja, a légm otor fütyülése kilométerekről idecsalná a thargokat, és ugyan csak síkföldi bestiák, d e nem lenne jó belefutni egy hordába. Pláne egy gyerekkel! Szem rehányó pillantást V et rám. N em vagyok gyerek morogja Kicsi Lan d ü hösen. M e g tudom védeni magam. Zekéje ujjából jókora tőrt ránt elő. A késem! b ő dü l el az óriás. E lloptad, te kölyök! N em én! C sak megtaláltam. H etekkel ezelőtt... D e tu d tad, hogy az enyém! O ly an, mintha ellop tad volna! A z em ber már a barátjában sem bízhat! N em is tudtam volna visszaadni! Börtönben voltál. A z óriás elvörösödik. Arknak is od aad h attad volna. Tolvaj vagy! D e nem! H agyják a b b a! N e viselkedjék úgy, mint egy gyerek! A fiúnak tetszik a tőre, adja neki! A puskám nem kéne e se tle g? Biztos az is tetszik... Lan! A d d nekem, kérlek! H át ez... Lan! N o jól v an! Kicsi Lan, úgy illik, hogy elő b b visszaadd! Igen, Darázs. Tessék, Lan. L an? Kösz. N esze, te kis tolvaj! Irigy! Tolvaj! H agyják már a b b a! Lan, maga szégyellheti magát. R osszabb, mint ez a gyerek! N in cs m agában semmi nagylelkűség? M egin t elvörösödik. Igaza van, Darázs. Egy királynak nagylel... Ehh. N e haragudj, pajtás! E gy királynak nagyiéi..." M ic so d a m ondat, így elharapva aztán mindent elárul: egy valóságos ark trónkövetelő taszigálja előre velünk ezt a tákolmányt! M é gh o zzá milyen gyorsan! A ritkás fűcsom ók barnászöld fallá sűrűsödnek előttünk, mely en gedelm esen kettéválik a sajka keskeny orránál. A fű m agas, em bernél m agasabb, Lan még így, a sajkán állva is csak melléig emelkedik ki belőle. A járgány fölé kupolaként borulnak az összehajló, hosszú levelek. Hallgatunk. C sö n d van. C sak a csáklya koppanásai és a fű suhogása hallatszanak. Es távoli, mély hangú, sokszólam ú ciripelés. H a minden jól megy, Kenno holnapra megszerzi a kért információt. M in dent tudni fogok az ark királyi családokról, az aarkeni vérengzésről. Es nem érzem azt a b e lső ujjongást, ami máskor betöltött, ha megtaláltam a bűnöst. H o l van a vadászat mámora, ahogy egyre szorosabbra fonódik a hurok? H elyette valami ismeretlen keserűség fog el. H olnap... O, holnap m egtudom végre a bűnös valódi nevét is. Egyelőre nevezzük Lannak. Itt áll előttem. M egérinthetném... Szeretném megérinteni. Szeretnék sírni... Lan keze takarékos mozdulatokkal vonja előre a rudat, és taszítja megint hátra. A keze... A z arcán m osoly játszik. M e g kell vallani, kissé idült mosoly. C sak örül az erejének, a fiatalságának. En p ed ig születésem szerint már négyszázötven éves vagyok. Biológiailag huszonhét-huszonnyolc... Evekkel id ő se b b nála! Ez borzasztó! M i történik velem?

9 enmcticn iss Surrogás: a rúd előresiklik a kezek között. K op pa- nás: m egtám aszkodik a földön. Surrogás: a csáklya hátramozdul. V akon hallgatom ezeket a m onoton neszeket, kiszálltam Kicsi Lan agyáb ól, hogy csak a saját bensőm m el foglalkozhassak. bent. nem....surr, kopp, surr... Es amit bensőm legmélyén látok, az m egd öb Es lenyűgöz......surr, l<opp, surr... Soh a nem tapasztalt érzések tom bolnak b en Idegenek. Idegenek és erősek......surr, kopp, surr... Justitia vagyok, akit gyerekkora óta arra neveltek, hogy ismerje elm éje minden rezdülését. Es uralkodjon fölöttük......surr, kopp, surr......h ogy eligazodhasson mások lelkében. Es értetlenül figyelem ezt az ism eretlen háb o rg á st......surr, kopp, surr... Értetlenül és félelemmel. M e rt ez a háborgás csak a szerelem lehet......surr, kopp, surr... Felismerem, mert ismeretlen. Szerelm es vagyok. Szerelm es a bűnösbe......surr, kopp, surr... A k it nekem kell bírái elé vinnem. J ó kis tréfa. N em akarom, nem tudom megtenni....surr, kopp, surr... Talán a Kánon szavai lecsillapítanak. M egm utatják a helyes utat......surr, kopp, surr... Első legyen a Törvény......surr, kopp, surr... M áso d ik a T udás......surr, kopp, surr... H arm adik a D ön tés......surr, kopp, surr... N egyed ik az Erő......surr, kopp, surr... U tolsó az ítélet......surr, kopp, surr... Első legyen a Törvény......surr, kopp, surr... M áso d ik a T udás......surr, kopp, surr... A tudást már m egszereztem....surr, kopp, surr... M e g kell hoznom a d ön tést......surr, kopp, surr... C sak erőm legyen hozzá!...surr, kopp, surr... Tessék, id e jutottam. M ár a Kánont is kifordítom......surr, kopp... A csáklyázás zajait mintha elvágták volna, a sajka olyan élesen fordul, h ogy m ajd leröpülök róla. H á t igen, a vakság előn yei... V issza a fiú látók özp on tjáb a! Elhagytuk a szavannát, sűrű bo zó tfé leségbe keveredtünk, ösvények tűnnek el a bokrok között. Kicsi Lan felnéz, és álm élkodó hangot hallat: a b ozót fölé óriási fák m agasodnak. A z őserdő. Es a dzsungel milliónyi hangja felébreszti bennem a múltat: az első U t....vijjogás, röhögés, cirpelés, üvöltés, kattogás, fuvolahang, ágzörgés, levélzizegés, és mindezeken túl valami monoton gépi dübörgés, földre zuhanó fatörzsek dobbanásai. A világ ritmusosan himbálózik a libegő fülek mögött. Országút szélesnyire tört ösvény, elrohanó bmmbusztörzsek. Villanás, robbanás, a világ felborul, elgurul. Elünk. Sár cuppogása, nehézkesen emelt lábak dobbanásai, a Kard erőtere által ionizált levegő ibolyaszín ívei, röpködő bambuszgallyak, lerogyó törzsek. Távolodó dübörgés, lánctalpak nyikorgása... A kkor, hátasállatunk kilövése után, gyalog a bam buszm ocsárban végül elfogtam a bűnöst. Persze a tét m ost más. A háború... Es a szerelem... C sak ki kellene nyújtanom a kezem, és rákattin- tani a bilincset... Ehelyett... Ehelyett szerelm esen bám ulom minden pillanatban, amikor Kicsi Lan ránéz, és hallgatom a b eszéd ét, szinte dorom bolva. D arázs? Fenét! Tüzelő nőstény m acska! C irm os... H át nem! En Darázs vagyok. Es a darazsak nem lehetnek szerelm esek. A darazsaknak gyerekük sem lehet. A darazsaknak csak nővéreik vannak. fészkük. A H áz... N em lehetek szerelmes. N em vagyok szerelmes. Es DO

10 omm 188 Ennünk kell, mielőtt nekivágunk m ondja é p pen Lan. A z erdőben szükség lesz minden energiánkra. M e g aztán elm osolyodik, m eg aztán lehet, hogy ez lesz az utolsó reggelink... Kibontja a málháját, húst, kerek cipókat rak elénk. Paprikát. N o, együnk! Lan, ne kéresd m agad! Tudom, hogy állandóan falnál... H atalm asat harap a cip ó b ó l, a húsból. A z én étvágyam is m egjön. A fiúról már nem is beszélve. Eszünk. J ó t húzok a termokulacsból. Felállók. M ehetünk! Lan nem mozdul. Ez nem olyan egyszerű. Egy kicsit még pihennünk kell. Emészteni, erőt gyűjteni. N em lehet csak úgy nekivágni az erdőnek! Ez hülyét csinál belőlem! Feldühödöm. Legszívesebben fölpofoznám! N é z z e, Lan, nálam az időhúzással nem megy sem mire. H a nem akar elvinni a tetthelyre, odatalálok magam is. G y ere, Kicsi! Igazán félreértett. En mindig így indulok el. Tudja, az erd ő gyönyörű, d e végtelenül veszedelm es. A síkság thargjai csak ványadt kutyafalka az erdeiekhez képest. A z o k a d ögök valóban megnőnek négym é teresre. Senkinek se m ondtam még el, d e egyszer már n agyobbat is láttam... A fákon lapulnak, az ágak között, csak a fogókarjukat nyújtják az ösvény fölé... M é g y, gyanútlan vagy, fölötted zöld ágak himbálóznak, aztán hirtelen leszakad a fejed! S o kakat láttam már így meghalni. A z erd ő ben mindig készen kell állni, hogy a földre vesd m agad, ha valami feléd lendül az ágak közül. Futnod kell, ha űzőbe vesznek, futni kétrét görnyedve, a legsűrűbb aljnövényzetben. Es a tharg még nem a legrosszabb! Van az erd ő ben még valami... Valami, amit még senki sem látott, d e ott van, és veszélyeseb b az összes thargnál... M ag át, Darázs, az első öt m éteren cafatokra tépnék eb b en a nehézkes páncélban, azzal a nev etséges karddal! N e v e t. N in cs szívem elrontani az öröm ét az A ir-féle csavart pillangóvágás bem utatásával. M é g m egijedne szegény. Eda a rovarok világa, Darázs. S e hol másutt a G a la xisban nem nőnek ekkorára, mint ezen a bolygón. Ú gy látszik, kis pihenőnk Lan p ro fesszor előad ásával fog eltelni. N em b á nom. A d d ig is hallom a hangját. S z e retem a hangját, és akkora szeretettel b e szél erről az e rd ő ről... Ú gysem s o káig élvezheti már! A H á z magánzárkái kényelmesek ugyan, d e életfogytig szólnak. Tőlünk még senkinek sem sikerült megszökni. N em akarok erre gondolni! N ézze csak! és felemel a fűből egy négytenyérnyi, fém esen kék, soklábú, kapálózó valamit. Egy átlagos edai bogár a kisebbek közül. Ártalm atlan korhadékevő. N em alkot nagy állam o kat, mégis fejlettebb bármelyik földi rovarnál. Es az undorító jó szágot mellém teszi az ülésre! A cip ó megindul bennem fölfelé. G y ö... gyönyörű! Lan a hátára fordítja. Itt, látja, és az ujját végighúzza a potroh oldalán, a földi rovarokon a légcsövecskék nyílásai lennének. Ehelyett itt meg itt két pár beöm lőtorkot

11 M LAKra 188 láthat. Ennek a bogárnak tü d eje van! Es minden rovarnak az Edán! Tudja, mit jelent ez? Tudja a jófene! N em et intek. V igye már innét! Sokszorosára nőtt a légzésük hatásfoka. N a gyobbra nőhetnek maguk is. C sak az izmaik ereje, az, hogy milyen súlyú páncélt képesek mozgatni, szab határt méreteiknek. Es az Edán a páncél is egy kicsit más. O ly an, mint a hullámpapír: a hosz- szanti bordákban levegő van. Ezek még repülni is képesek! Tudja, mi a legn agyob b titok? A D N S - ük szerint földi eredetűek... G y en géd en visszadobja a fűbe. H urrá! Ezek a c s o d á la to s e d ai b o garak! Főleg akkor c so d á la to sa k, ha ilyen sz é p e n e ltáv o lo d n ak tőlem! A kölyök persze a bogár után veti m agát. Lan elkapja. H agy d békén, Kicsi! M o st m é? Kicsi Lan felveszi az átlagos falubeli suhanc viselkedését. A srácok a faluba egy eg ész vagyont adnának érte! A z é r t, mert nem b án to tt té g e d, é s jo ga van élni. D e... Ezen m ost elvitatkoznának egy darabig. Igy aztán gyorsan telik az id ő! D e ez most az én időm! Felállók, m egragadom a táskát: J ó mulatást az uraknak! A b bah agyják a civódást. M egbám ulnak. En m ost bem egyek a b b a az e rd ő b e. H a az urak abbah agyják a veszeked ést, esetleg utánam jöhetnek. Lan minden jel szerint csak távol akart tartani a helyszíntől, mert eg é sz úton eg y fia thargot se láttam. Igaz, undorító, nagy férgek vonaglanak m indenfelé, d e baj nélkül elértük a hipnofilmen látott tisztást. A felvétel óta a dzsungel sikeresen visszah ódította az elbitorolt területet, és ha nincsen ek a helyszínelők m indenfelé kígyózó színes m űanyag szalagjai, nem ismerem fel a helyét. Itt már nem találok semmit! Kár volt kijönni. Kár? O s to b a vagyok. A z eg ész n apot Lannal tölt- hetem. A z é rt előveszem a detektort, és tessék-lássék bejárom vele a tisztást. Persze semmi. érzek. Talált valam it? Lan han gjában káröröm öt Feldühödöm : M egkeresem azokat a helyeket, ahol a testőröket m egölték! Be az erd őbe! Szem nélkül... N em jutok messzire. Tényleg ostoba vagyok! A z aljnövényzet rugalmas falként állja utamat, indák tekerednek lábamra. V állam ra d o b o m a d e te k to rt, é s a kardért nyúlok. KIVAGY? KIVAGY? KIVAGY? KIVAGY?" A visszhangzó telepatikus kérdés olyan erős, hogy a földre terít. Hátam ra zuhanok A fogam... Elveszítettem az eszm életem... Kicsi Lan hajol fölém. Bántóan közelről vehetem szem ügyre az arcom at. A bőröm elég sima. M ik ezek a ráncok a szemem sarkában? El? Lan hangjában igazi aggodalom. N em ad ok életjelt, hátha hallok még valamit. El m ondja kajánul a fiú, d e nem tudom, eszm életén van-e. Te, Lan! H o g y a g gódsz! Tetszik n ek ed? Pofa be, kölyök! N o, engedj, hadd nézzem! Letérdel mellém. A rca valóban gondterhelt. Ráncolja a homlokát. Á to k páncél! m orogja, és az orrom elé tartja az arcát. V isszatartom a lélegzetem et. K özelebb tolja a fülét. Beleharapok, bármennyire is sajog a fogam. A á á á! pattan fel. M e gh arap o tt! Ez m egharapott! O d av an a csodálkozástól. En is. D e milyen jólesett! Egy lendületes fejbiccel fölpattanok. Kíváncsi volt, hogy élek-e? M o st már tudja! N evetek. A fülét fogja, m ogorva arccal. A ztán ezer ráncba szalad a képe, és nevet ő is. Felkap, magához szorít. C sak a Páncél ment meg attól, hogy össze- roppantson. Ö rülök! Ö rülök, hogy él, Darázs! Es őt kell a Bírák elé hurcolnom! G yűlölöm azt, ami vagyok. Először életem ben. N em. N em szabad. Justitia vagyok! A z is maradok. L egaláb bis remélem... W>

12 wcm iss Lan közben körbetáncolta velem a tisztást. A kkor gyerünk végre! Tegyen már le! Es ne kurjongasson! Idecsalja Szegén y Lan! Ö s s z e van zavarodva. H át még az összes thargot a környékről. ha tudná, hogy mitől ájultam el! M ellesleg én se Ez hat. tudom. M e gtám ad o tt valam i? kérdezi a fiú lelkesenja a fejét, nagy sárga test villan elő a levelek közül, Valami felzúg a lom bok között, Kicsi Lan fölkap N em. N em tudom, mi történt. Talán beszívtam valami növényi m érget... G y e re! B eszédem van Eda valamelyik csodálatra méltó bogara. libben, és eltűnik. veled. Különös a dzsungel. N em ilyen volt befelé jö Lan m egértően félrevonul. vet. C sön d van. J ó l figyelj, Kicsi! A m ikor elhagytam a tisztást, Lan is érez valamit. M egáll, hátrafordul. nem érezted, hogy telepatikusán szólítalak? Thargok. A közelben m ondja fojtott hangon. - H a azt hallják: Feküdj!", azonnal a föld N em. Semmi olyasmit, hogy: Ki v a g y? re vetik magukat, ha azt: F u ss!, összegörn yedve N em. Semmit. Kellett volna? rohannak o d a, ahol a legsűrűbb, és ott lapulnak a N em. M in den rendben. A ttó l féltem, hogy földre! amikor elájultam, m indenféle em lékfoszlányok szabadultak ki a tudatom ból... az autom aták manipulátorához hasonló, nyúlik lassan Komolyan beszél. M ö g ö tte két karcsú, ízelt kar, N em éreztem semmit. a nyaka felé. Tharg! N em tudom, hogy hazudik-e. Egy ilyen erős telepatikus üzenetet fognia kellett. Persze ha fogja, őt csalódottan összecsattannak Lan hűlt helyén, már Tharg! Feküdj! üvöltöm, és mire a fogókarok is leteríti... Hallucináltam. ott vagyok, és a fekvő férfi hátáról elrugaszkodva, H ülyeség! A sajgás a* fogam ban nagyon is valódi. M iféle rejtély ez ezen az Isten háta mögötti A karok rángatózva a földre zuhannak, barna lé sima félköríves vágással lesújtok. bolygón? fröcsög az arcom ba. A lom bok közül kilendül egy D e semmi köze az ügyhöz. Érzem. karmos láb. H átraugrok, és a pillangóvágás felszeleteli a felém nyomuló szörnyű fejet. H atalm as zöld Lan! Indulhatunk haza. N em tudom, minek szól a vigyora: annak, hogy test lendül továb b, mintha mi sem történt volna, nem történt bajom, annak, hogy végre elhagyjuk és hirtelen m egvakulok, mert az ed d ig derm edten ezt a veszélyes helyet, vagy egyszerűen a gyilkos álló fiú végre elájul, d e halálpontosan vagdalkozom m egkönnyebbülése, aki végre elhagyja a helyszínt. továb b, mert tisztán érzem a felém irányuló vak, Remélem, hogy az első az igazi, m indenesetre a gyilkos indulatot. V ágás és vágás és vágás és vágás vigyort nagyon hamar felváltja az ismerős rosszalló és bang! bang! bang!" A rakétapuska robbanásai kifejezés. után már nem érzek semmit. N e tegye tö b b é! V iszont újra látok. Igaz, kicsit hom ályosan, mert N em teszem ígérem engedelm esen. N em a Szem em, alighogy magához tért, bőgni kezdett. akarok újabb kiselőadást az ő se rd ő veszélyeiről... V isszacsúsztatom a kardot. Persze nem úszom meg. Vállam megszorítja valami. Kiszabadítom, meg- Itt nem lehet kedélyes kirándulásokat tenni, pördülök, a Kard újra a kezemben. Darázs! E bben az erd ő ben rengeteg különös d o lo g N a, na! hőköl hátra Lan. C sak én vagyok! van. En is csak a töredékét ismerem... N em tudom, mi történt magával. M o s t semmi baja, d e lehet, M áskor szóljon, mielőtt hozzám ér! Eles helyzetben már rég lerepült volna a keze! hogy holnap reggel holtan találják az ágyában... Kiabálni kezd: M ittudom én, mittudom én! Rálépett eg y érett gom bára, vagy a bőréhez ért egy rint? Ez a tharg majdnem kinyírt bennünket! Eles helyzetben! M i az éles helyzet maga sze m érgező levél! Rám mered. Jó l van? C sak m agát, Lan! C sak magát. Ez csupán egy M é g élek. Es élni is fogok, amíg hazaérünk. állat. Belerúgok. - Tizenöt ark roham osztagos A zu tán már nem a maga felelőssége. erőtérkardokkal, az éles helyzet!

13 SflLflCTICfl 1SS Ö rd ö g i. Lan a fejét rázza. M a g a félelm etes. Egy szál karddal egy ekkora thargot! Ráadásul... Fejezze b e nyugodtan! V ak vagyok. D e már mondtam, a fiú a Szem em. S z ó szerint. Es kitűnő Szem! Kösz, Kicsi! M egsim ogatom a fejét. N agyon bátor voltál. A b b ah agyja a hüppögést. N agy o n féltem, Darázs. A z t hittem, m egöl... Am ikor levágtad a fejét, és csak jött, jött! Elájultam. N e haragudj! Ugyan, Kicsi! A legbátrabb fiú vagy, akit valaha láttam. D e jegy ezd m eg, té g e d, amíg itt vagyok, nem bánthat senki! Es, nos, itt volt még Lan is. Nem magam miatt féltem, Darázs. Attól féltem, téged öl meg." O, Lan! Nekem nem eshet bajom! Justitia vagyok. Elviszlek innen. Nem jövünk többé az erdőbe. Holnap lezárom ezt az ügyet, és pár nap múlva már a Házban leszünk. Bízz bennem!" Kösz, Darázs." U gye már nem félsz? De, egy kicsit. A nnyi kell. Lan! M ehetünk! Lan a tharg fejével bajlódik. A zon nal, Darázs. Ezt a trófeát nem hagyhatjuk itt. Diadalm asan felmutatja a kivágott rágókat: Bármelyik vadász büszke lenne rájuk a faluban. M egm erevedik. Jö n n e k! Itt az éles helyzete, Darázs. L e galáb b négy. Igy együtt felérnek húsz ro- ham osztagossal. G yorsan! U tánam! G yorsan! Furcsa, d e Lan nem fél. A zsákjába süllyeszti a rágókat, és szórópalackot vesz elő. S e b e s m ozdulataiban nyoma sincs a kapkodásnak. Befújja magát. T etőtől talpig! Em ber! M agán ak nincs jo b b doíga m ost, mint szépítkezni? H alk nevetés a válasz: N yugi, Darázs! Ez dezodor. Egy ősi szer. Egy pillanatra elhallgat. Befújja az arcát és a haját is. Teljesen m egváltoztatja az em ber szagát. Ezzel m egtéveszthetjük a d ö göket. Elkapom a felém d o b o tt flakont. Sem m iféle szagot nem érzek. M in d e gy! Befújom a fiút, aztán magamat. G yerünk, gyerünk! Lan már fut. Felzárkózom, és magam után rántom a fiút is. Lan m egtorpan. Beléütközöm. b iíííp! A nyom detektor. Elfelejtettem kikapcsolni. Es most jelez az átkozott! A zo n o síto tta az ismeretlen szagot. Lan elmaszkolt illatát... H át megvan a bizonyíték. M egvan. Soh a jo b b kor! B e d o b o m a b o zó tb a ezt a m ocsok műszert! Ráadásul a futásban is akadályoz: minden lépésnél előrelendül, és a com bom hoz ütődik. Rohadt masina! R ohadt dzsungel! Leeresztem az arclemezt. A legroh adtabb, hogy még én se hallok semmit. C sak az őserdő kísérteties csendje jelzi, hogy valami nincs rendben. H át futunk. J o b b a t m ost én se tudok kitalálni. M á r csaknem az e rd ő szélén járun k. m egáll. Bízik a kardjában, D arázs? C sak abban bízom. M iért? Lan K ettő előttünk, kettő m ögöttünk. N in cs m essze a b o zó t. O d a nem követnek. Á tvágh atjuk m agunkat... R endben. Kicsi Lan, gyere szorosan mellettem, és tartsd nyitva a szem ed! N e félj!" A fiú mellém botladozik. Remeg a félelemtől. H a tám adnak, guggolj le, d e el ne ájulj, az Isten szerelm ére! Látnom kell, hogy életben maradjunk! Bal kézzel m agamhoz szorítom a fiút, vállára csúsztatom a detektort. C sak akadályozna a harcban. Kivonom a Kardot, a hátamat Lannak vetem. Lassan araszolunk az ösvényen. K éptelen ség, hogy a Páncélon át is érzem a férfi testének m egnyugtató m elegét. M egteszü n k eg y métert, kettőt, tízet... M intfia ritkulnának a fák... bang! bang! bang!" Lan rakétapuskája robbantja szét a hátborzongató csen det. Es megindul az erd ő! Két óriási test válik ki az aljnövényzetből félelm etes gyorsasággal. Kicsi Lan lekuporodik, a m egváltozott perspektíva miatt az eg ész még ijesztőbb. H átra! M agam m al rántom a fiút is. A fogókarok csattanva záródnak össze előttem, és mielőtt lesújthatnék, már vissza is húzódnak az ú jabb fogásra. A tharg felágaskodik.

14 Elrugaszkodom, begurulok a hasa alá. Levágok két lábat, a d u zzad t potroh recsegve nyílik ketté az erőtér nyomán. A szörny m egrem eg, a hatalmas lábak egyetlen ugrással jó húszméternyire hátrarepítik. A hátán ér földet, szárnyait maga alá gyűrte, nem mozdul töb bé. H ol a másik? Egyenesen Lan felé tart! H iába ordítok. A rakétapuska folyam atos d örgéséb en semmit se hallani. Egyáltalán, mikor tölt ez a fickó? Es miért nem ugrik a tharg? Szétlapíthatná mindkettőjüket. M a jd ugrok én helyette! Es függve maradok a levegőb en! Emelkedem I A fiú egyre csak a feléje araszoló szörnyet nézi, nem tudom, mi történik velem, már a fák koronájában lehetek, nem merek vaktában vágni. H elyére a Kardot! K örbetapogatom magam, ragacsos indák tekergőznek a testem en, feszesek, eltűnnek a fejem fölött a semmiben. J ó lenne tudni, hogy ki vagy mi fogja a másik végüket! A holodrám a odalen t ezalatt a végéhez közeledik. A szörnyeteg már egészen rajtuk van, felágaskodik, karjait hátrahúzza. Lecsapni készül. Lan a célpont. C sö n d. Lan végzett az első kettővel! Lan! M ö g ö tte d! A fiú sikolya m egváltoztatja a film végét. A rakétapuska lövedékei ilyen közelről darabokra szaggatják a thargot. Szem pillantás alatt véres zuhany zúdul Lanra. Darázs! Darázs! H ol vagy? V égre velem is törődik valaki! Itt fönt! kiáltanék, d e már az első hangnál széles, ragadós valami c sa p a szám ba. N em tudom lefejteni. Kicsi Lan! Visszajövök!" N E FÉLJ!N E FELJ! N E FÉLJ! N E FÉLJ! N E F É L J!.." Ki... " V alam eddig megint eszm életlen voltam. H a ez a valaki így folytatja, m akogó hülyét csinál belőlem! M intha gránát robbant volna a szám ban. M in den fogam egyenként és kegyetlenül sajog. V iszont még élek... Es a kezem is szab ad. Kitapogatom a K ardot, arasznyira kihúzom hüvelyéből. Leszám ítva, hogy megvakultam, hogy indák b éklyóznak és nem érzek talajt a lábam alatt, teljesen harcképes vagyok. M e gle h ető se n sebesen repülök, arcom at erősen csap k o d ja a szél. S o se voltam még ennyire kiszolgáltatott helyzetben. Kellemetlen. Ez van. Kiterjesztem a tudatom. Semmi. Egyetlen fejlettebb tudat sincs a közelben! M ik ezek? R obotok? M in denesetre ha valam iképpen titokzatos elrablóm közelébe kerülök, m egem legeti a n apot, amikor kikezdett egy Justitiával. H iáb a, nem tisztelnek itt már semmit! A hosszú, békés évek alatt lassanként helyreállt a rend a G alaxisnak ezen a vidékén. Egyre kevesebb szükség van a Justitiákra, hírünk fokozatosan elhal, s vele a tisztelet is. A H ázra! Kétszáz éve még nem akadt em ber a bűnösökön kívül, aki kezet mert volna emelni egy Justitiára! H o p p! M i van, ha m ost a bűnösök ragadtak el? Lehet, hogy feleslegesen vádolom szegény Lant? Valaki egy b ű n ö s? pedig hihetetlenül erős telepatikus képességekkel bujkál az e rd ő b e n? N em... A szimatom még sohasem hagyott cserben... Fura. N em hallok ágrecsegést, se m otorzúgást. Pedig nem cipelhetnek nagyon hosszú kötélen, különben összevissza verődnék az ágakon minden fordulónál. Esetleg a fák fölött repülünk... A légm o torok süvítését akkor is hallanom kellene! Esetleg a technika itt az Edán hihetetlen m ódon túlszárnyalja az eg ész M a g Szektor technikai színvonalát... Légi sajka, m i? Százm éteres csáklyával! M egacsáklya m egalannal! H ülye vagy, Darázs! H o p p! Lassulunk... ereszkedünk... Érintettem a talajt! M o st kell cselekednem. Elő a Karddal! Egy teljesen felesleges vágás az indák felé, és mielőtt valamit is eltalálnék, már semmi sem tart a levegőben. V agy kétméternyi zuhanás, v ető d és és gördülés. Újra talpon. A Kard erőterének halk, m egnyugtató züm m ögése. G yertek csak! Kiterjesztem a tudatom. C so d álato san nyílt és átláthatatlanul bonyolult m ező! Látok. Ezernyi kép gyors egym ásutánban, mintha ennek a cso d álato s valakinek ezernyi szem e lenne, és kedvére válogatna közöttük. Es ez a m ező most megérinti az enyém et. N em erőszakos. Könnyedén ellenállok.

15 efllflcra iss 1 5 A képek lelassulnak. Lan és a gyerek kétségbeesetten mászkálnak a tharg tetem ek között. Felülről, mintha nagylátószögű objektíven át nézném őket. V áltás. Ez én vagyok! Leeresztett Karddal valami óriás, üres és hom ályba vesző csarnokban. Ebben a torz látószögben nevetségesnek látszom, ahogy szorongatom a K ardot. Kikapcsolom, visszatolom a hüvelyébe. Ki vagy! A telepatikus üzenet szinte gyen géd az elő ző ekhez képest. Hm. Kérdezni én is tudok. Te ki vagy!? A Fészek vagyunk." Nem értem." Válaszul képek: Darazsak. Darazsak a levegőben, darazsak sejtekben, darazsak sötét járatokban. Hat darázs egy döglött thargot cipel a levegőben. A dög indákról lóg lefelé... Tharg? Uramisten! Ezek a darazsak óriásiak! Es értelmesek! D e hát a levegőben semmit sem éreztem! Se m mit se láttam... Darazsak... Ez a telepatikus m ező körülöttem... N a g y o n e rő s... A le g e rő se b b, éreztem... amit valaha Es a legnyíltabb tudat, am ibe valaha b e k ap cso lódtam... Es jönnek a képek. Darazsak, csak darazsak... Alighanem valami kollektív tu datot képeznek... Igy már minden tiszta! Egy ilyen m ezőnek nagyon erősnek kell lennie. Es persze tökéletesen nyíltnak... M á sk é p p e n nem is m űködhetne! Es nem is kell, hogy egyedként érzékeljem őket. Egyedenként akármilyen primitívek lehetnek. együtt! D e Egy nyílt, hatalrfias elm e... Talán nem is tud mit kezdeni egy zárttal. A gondolataim rem élhetőleg biztonságban vannak... Es a testem? M á r rég halálra szurkálhattak volna. H m. Eles helyzetben. M ilyen nagyképű voltam! A rk roham- o sztagoso k... H ah ah a! H ol vannak azok ezekhez a darazsakhoz képest! Darazsak. M o so ly g o k. D e hát én is Darázs vagyok! Megértettem... Fészek. En Ember vagyok!" Ember... Hol a Fészked?" Nincs Fészkem. En magam vagyok a Fészek. " Nem értjük. A Fészek az Egységek összessége. Egység nem lehet Fészek!" En nem vagyok Egység! En Ember vagyok" M i az: Ember? " Igy nem megyünk semmire! A kommunikációs m ező túl egyszerű ehhez. Legyen meg az Ur akarata! Leveszem a sisakot, és megrázom a hajam. M egnyitom a tudatom. A Fészek szomorú. w> Justitia

16 16 wem iss M agán y os. M é g a kommunikációs mezőn keresztül is érzem szom orúságát. N em engem várt... N em em bert várt... É vezredeken át egyetlen em berrel sem sikerült telepatikus k ap cso latb a kerülnie. En vagyok az e lső... Ember... Em ber? M e gtév eszte tte a külsőm. Darázs Justitia. D arázscsíkos Páncél, fekete arclemez. A stilizált szárny-antennák a sisakon. A többi em berétől eltérő telepatikus mezőm... Lehet, hogy nem is vagyok em ber? N e m? Ember vagyok! Embernek tartom magam. G on d olataim sohasem különböztek azokétól, akiknek elm éjébe hatoltam. Em ber vagyok. M é g is... M é g is, jó volt a Fészek részének lenni. S a ját elm ém tö b b szö rö sé v e l g o n d o lk o d n i, érezni, tap asztaln i. Tapasztalni... Látni... Emlékezni... Emlékezni. O, Lan! A z ég. Horizont. Zöld tenger. A Dzsungel. Kiemelkedő lombkorona. Agak. Agak. A törzs. Szürke kéreg. Agak. Levelek. Aljnövényzet. Agak. Agak. A törzs. Távoli dübörgés. Erősödik. Graviplán ereszkedik le lomhán. Megtaszít a forró levegő... A szavanna. Csík borzolódik a fűben. Felém tart. Szétválik a fűfal. Sajka orra. Trófea nélkül. A csáklya vége. A z előrevonó kéz. Terepfoltos, csuklyás kezeslábas. Egy férfi... A graviplán ajtói felpattannak. Fel fegyverzett férfiak. Szétszélednek a gép körül. A törzsből konténerek csúsznak elő. Egyenruhás szolgák ragadják meg. A tisztás átalakul... A csuklyás férfi. A sajkát a bozótba vonszolja. Agakkal fedi be. Málhamellényébe szögletes csomagokat dugdos. Gondosan befújja magát. Hátraveti a csuklyáját, hogy a hajához férjen. Lan... A tisztás. Mindenféle felszerelések szanaszét. Ag. A föld felém zuhan. Méternyire a tisztás fölött. Rakétapuska-állvány. Hőpalackok. Hűtőtáska. Rakétapuska-tárak fóliában. Távcsőtök. Távcsőtök. Távcsőtök. Csokoládésdoboz. A talaj eltávolodik. Levelek. Agak. A törzs... Lan. A legsűrűbb dzsungel. Kikapcsolt penge... Zümmögés. Katonai sikló. Négy férfi. Hasonlítanak. Testvérek. A pilóta tiszteleg. A sikló elszáll... Széles férfihát. Vadászöltözék. Rakétapisztoly. Adóvevő recseg. Követhetetlen árnyék. Villogó erőtérpenge. Vér. Vér. Vér. Földre omló test. Átvágott torok. Lan háta mögött összezáródnak a lombok... Csillogó zöld-arany bogár. Mosolygó férfiszempár. Rakétapisztoly. A zöld fal megrebben. Kesztyűs jobb kéz, hátrafeszített nyak, betapasztott száj. Erőtérpenge. Vér. Vér. Földre eresztett test. Lan háta. A zöld fal... Pisztolyt szorító kéz elfehéredett bütykei. A félelem savanykás illata. Tágra nyílt szem. A z undor grimasza. A földön férfikarnyi csontfehér férgek tekeregnek. Vonagló testek. Toporgó láb. Undortól remegő kéz. Egy lián lendül, a vállának ütődik. A feltörni készülő kiáltást elfojtó halk nyikkanás. Sötét test zuhanása. Egy kéz lerántja az állkapcsánál fogva. Szétfreccsenő férgek. Vér... A tisztás. A testvérek. Magasba emelt poharak. Nevetés. Tetőtől talpig véres alak toppan a tisztásra. M i van, ember?" M i történt?" Furcsán modulált, de érthető hangok. A véres alak egy rúgással üzemképtelenné teszi a rádiót. A halomba rakott fegyverek mellé ugrik. Rakétapuska torka. Félbemaradt mozdulatok. Állj, kutyák, vagy megdöglötökl" Ezért fölakasztanak, pimasz paraszt!" Apám meztelenül kilő az űrbe!" Hagyjátok, ez őrült!" Sötét pillantások. A véres alak hátralöki a csuklyáját. En Lan de Lorian vagyok, Ark törvényes királya. Térdre, bitorlók! A zt mondtam: térdre! " Nevetés. Lan eléjük dobja az egyik csomagot. Jó l van! Franco, bilincseld meg őket!" Nevetés. Lan hátranyúl, anti-g dobókorong villan, milliméterekre suhan el a Francónak nevezett torkától, megkerüli a tisztást, és visszatér gazdája kezébe. Franco nevetséges igyekezete, ahogy testvéreire rakja a bilincseket. A lábukat is! Bilincset rájuk! Ügyes! Látom, van gyakorlatod. M ost a tiédet! A kezedre! N e sajnáld!" Tényleg Lan lennél?" Ugyan! Ez egy őrült!" Hallod-e, csúf halálod lesz! M a gam belezlek ki!" Látod, Gier! Sohasem tanul-

17 SnLRKTIKfl 1SS tál jó modort." Valami villan a levegőben, pengve Gier homlokának ütődik, leesik. Vedd fel, kutya! Apám pénze. Ezt még most is elfogadják Árkon kívül is. Apám holóját láthatod rajta. Jó l nézd meg! Es most nézz meg engem!" A másik arcába tolja az arcát. Fölismersz, Gier? En felismertelek mindnyájatokat, még ezt a taknyost is!" Francóba rúg. A beleidre lógatlak föl, akárki is vagy!" Nehéz lesz, Gier. Persze tudom, megtennéd." Megfogja az állát, kényszeríti, hogy a szemébe nézzen. Láttalak Gier Sawn! Emlékszem arra az éjszakára. Mindnyájatokra. Te a haldoklók torkát vagdostad el, Gore a sarokban okádott, Don és Franco meg bőgve tébláboltak a halottak között. Kicsik voltak még, kisebbek, mint én, de őrült apátok magával hozta őket, hogy szokják a vért... Te emlékszel, Gier? Emlékszel?" A pád úgy döglött meg, mint egy kutya. Te is úgy fogsz!" Lan hátralép. Egyszerűen halomra lőhetnélek benneteket, de mégse teszem. N ek tek lesz esélyetek. Kaptok egy lehetőséget, hogy bebizonyítsátok, méltóak vagytok Ark trónjára! Egyenként megküzdőtök velem, ark módra, késsel!" Gyere, kutya! Csak legyen kés a kezemben! Bánni fogod, hogy világra pottyantott anyád, az a leeni kurva!" Te leszel az első, Gier! Aztán sorban a többiek." Hagyd a kicsiket, Lan, vagy akárki vagy! Nem követtek el semmit azon az éjszakán. Es utána sem." N o lám, Gore, a»nemeslelkű«! Kár, hogy meg kell halnod. Különb vagy ezeknél... A zt mondod,»kicsik«? Nézz rájuk! Fiatal férfiak! Es micsoda gyűlölet van a szemükben! Nem tettek semmit? Mert akkor valóban kicsik voltak... Emlékszel, mit rikoltozott apátok azon az éjszakán?»otödíziglen!«en sem akarok trónkövetelőket, de beérem veletek. Neked azért nagyobb esélyt adok, Gore. Te leszel az utolsó." Felrántja a trónörököst. Bilincskulcs villog. Lapos, fekete doboz. Ark párbajtőrök. Válassz!" Gier rábök az egyikre. Lan keze. A kések a földbe fúródnak, méterekre egymástól. Hosszú kötél suhan át a levegőn, Gier derekára tekeredik, automata kapcsok kattannak rajta. Lan saját testére kapcsolja a másik végét. A kötél kifeszül. Lassú lépések. Kés egy bal kézben. Felizzik az erőtér. Lan. Meghajol. Gier eltorzult arca. Ugrik. Lan cselez. A kések ibolyaszín hurkai a levegőben. Ozonszag. Alig követhető, szinte koreografált mozdulatok. Lan elsötétült tekintetében földöntúli koncentráció. Döfések, hárítások, cselek. Kicsorduló vér. Lábdobogás. Lihegés. A trónörökös lassuló mozdulatai, egyre több vér. Gier felkiált, oldalt ugrik. Lan alig észrevehető döfése. A herceg csodálkozó arca. Földre rogyó test. Halott. Maga alá gyűrt lábbal fekszik. Lan kikapcsolja a pengét, apró biccentéssel tiszteleg a halottnak, tőre gombjával kioldja a kötél kapcsait. Don, tiéd a lehetőség." M egölte, testvérek! Nézzétek, ez megölte!" Don talpra ugrik. Őrjöngve előreveti magát. Elesik. Bilincskulcs az arca mellett. Felpattan. Bilincsek a sárban. Lan kése Don mellének szegezve. Vissza! A kötelet!" Kés a földben, Don rohan felé, a megfeszülő kötél visszarántja, hanyatt zuhan. Lassan! Ark hercege nem ismeri a szertartást?" Lan meghajlik, Don már ugrik, előredöfő karja, az erőtér lila íve, Lan kitér, újra az alig észrevehető mozdulat. Kiáltás. Don arccal a földön. Halott. M ost jól érzed magad, hogy megölted ezt a gyereket?" Don! Don! Bátyám!" N e zajongj, Franco! Állj fel! Te következel. Állj fel!" Maradj, Fran! Ha ülve maradsz, nem fog bántani." Hallgass, G ore!" Miért? Ölj meg, Lan de Lorian! Mit számít még két élet? Ugyanolyan gyilkos vagy, mint apánk és Gier!" Hallgass!" Lan keze. Francóé. Szabad. Lan hanyatt zuhan. A fiú a fegyvereknél. Rakétapuska torka. A zár csattanása. Álljatok fel! Mind a ketten! Te, aki de Loriannak nevezed magad, vedd le a bilincsét! Gore, vissza! A kötelet! Kössétek föl! Vívni fogtok. Egymással!" Fran, mit beszélsz? M egöl mindkettőnket!" Hagyd, Gore! O is apád fia. Sawn vér... Es én még el akartam engedni..." Elengedni? Azért vetted le a bilincsét? Lan..." Igazad volt, Gore, gyilkos vagyok. Mészáros." Vannak nálad rosszabbak is. Te... senki!" Köpés Franco zubbonyán. N o lám, a hűvös, a jó Gore! Bátyám! Tudod, milyen érzés utolsónak lenni, Gore? Nem tudhatod. Mindig utolsónak lenni? De most én leszek az első. A z egyetlen, Gore! Vegyétek már fel a kötelet! Semmi trükk, de Lorian!" Erre nem kényszeríthetsz, kölyök!" O nem, de én igen, Lan! Rajta!" Gore Lan felé sújt. Lassú, mintha lassított felvételen mozogna. Lan hárít, tőre fölfelé lendül. Gore, ne! N e!" Vége, de Lorian. Túl jó vagy." Nem akartam... nem akartam..." Túl jó..." Dobd el a kést!" Puskacső, megböki a halottat. Visz..." A kötél süvítve száll, a fiú lábára tekeredik, megfeszül. Rakétapuska pörögve a levegőben. Franco szűkölve igyekszik megszabadulni a kötéltől, a puska felé Df>

18 mászik. Arca Lan csizmái között. A férfi felrántja, felizzik az erőtérpenge. Sawn kutya!" Ellép a lerogyó test elől. Utálat az arcán. Összeszedi a bilincseket. A puska megint az állványon. Kötél. Tőrök. Doboz. Lan újra befújja magát. Elnyeli a zöld fal. A tisztás. Halottak. Gore keze imára kulcsolva. Agak. Levelek. A z ég... Fészek! J ó lenne itt maradni. Szolsálni az A n yát, d o l gozni, feloldódni és meghalni. M it tegyek? M it tegyek? M it tegyek, Fészek?" Menj el! Dolgod van ott kinn. A zt a gonosz dolgot ott a csillagok között meg kell állítanod. Ide mindig visszajöhetsz. Menj... Ember!" Igen. A háború... Elmegyek. Köszönöm, Fészek." A H o rd o zók visszafelé cipelnek a levegőben. Igy, a Fészektől eltávolodva a tudatuk nem m agasab b rendű, mint e g y jól idom ított kutyáé. Sem mit sem látok, d e legaláb b van időm végiggondolni ezt az egészet. S zab ad o n. Először: Lan gyilkos! Ezen nem lehet változtatni. Láttam, amit láttam. Persze... Persze közel sem olyan elvetemült gon osztevő, ahogy a H ázban elképzeltem. M á so d sz o r: ott a háború! A háború... A m it meg kell akadályoznom. N em a H áz miatt. A H áz... N em fogok a H ázra gondolni. M o st nem. H arm adszor... H arm adszor: szeretem Lant. Es n egy ed szer is szeretem! Szeretem! A háb o rú... N em a háború! N e e m... M o s t jön a H áz! Ö tö d sz ö r: el kell jutnom a H ázba. El kell pusztítanom... Á tkozottak! Itt volt. Itt volt végig az elmémben. H a nincs a Fészek... M o s t szab ad vagyok. D e újra elkaphat, ha el nem pusztítom. Elpusztítani, ez m ost a legfontosab b. A H ázban van. H a Lant a H ázba viszem, a Szörnyeteg közelébe juthatok. H a Lant a házba viszem, a háború sem k ezd ődh et el. H a Lant a H á z b a viszem, az A rkthaa nem teheti rá a m ocskos mancsát. H a Lant a házba viszem... H a Lant a házba viszem, elítélik, és sohasem láthatom töb bet. M é g s e tehetek egyebet. Hogyan öljük meg magunkban a szerelmet?" kérdezem a Belső Ut Mesterét. Könnyedén válaszolja ő. Keresd mindig a negatívumokat, a hibákat, a rosszatl M eg fogod találni. Valamit mindig találni fogsz. Ha meglelted, nagyítsd föl őket! M eg fognak nőni. Ha már olyan nagyok, hogy elrejtik szerelmed arcát, a szerelem gyűlöletté lesz. Igy legyen!" Igy legyen. Valami züm m ögve elszáll mellettem. Látásom vakító villanással visszatér. Z ö ld tenger, m agasan a dzsungel fölött repülünk. En lógok itt, fura halszemoptikával eltorzítva, négy vékony indán. Darazsak visznek a rágójukban. A Fészek egy Fürkészt, távolható telepatát küldött utánam. M iért?" Emberek a bozótban, az erdő szélén. Veled voltak. Leteszünk a fákon.. Láss a mi szemünkkeli" Köszönöm, Fészek. Visszajövök." Várunk, Ember." Valószínűleg le tudtam volna mászni a fáról vakon is, d e a Fürkész szem ével látva könnyebb volt. M egin t föld van a lábam alatt! J ó kemény, szilárd föld. E gész bolygónyi. A világ egy utolsót villan, és rám borul a sö tétség. Kiterjesztem a tudatom. Darázs, hol vagy, Darázs?" Kicsi Lan! Darázs! Nem halhattál meg! Hol vagy, Darázs? Nem akarom... Betájolom a fiút. N incs messze. Elindulok. V acak d o lo g vakon az aljnövényzetben, d e ha az em ber ügyesen forgatja, az erőtérkarddal csinos kis alagutat vághat magának. Egy tap o g atás, egy tucat csap ás, fél méter előrehaladás. A dzsungel mégsem vakoknak való! M o st mintha könnyebb lenne. H árom lépésenként elég egy-két vágás. Ritkul az ő se rd ő... Kicsi Lan telepatikus dünnyögése is egyre erőseb b. Kijutottam. A bo zó t! Persze tüskés.

19 SALACTIKfl 1SS Hallom a hangjukat. M éterekre lehetnek. H asra vetem magam. Bekúszom a bokrok alá. Lan hangja:... kifújom magam, és megint m egpróbálom, Kicsi. N o, ne szom orkodj már! H a él, most biztosan megtalálom. N é z d csak! M ár indulok. Karnyújtásnyira csörtet el mellettem. A nagy vadász! A m int elhal a csörtetése, kiaraszolok az ösvényre. Felállók, ren dbe hozom m agamat. Kicsi Lan! Megjöttem!" A tisztás. A fiú előmászik a sajka alól. Darázs!" D arázs! Élsz! Iderohan, szorít, mintha az élete függne tőle. G y ere, fussunk Lan után! T éged keres. H a g y d! M egtréfáljuk kicsit... D e a thargok az erd őben... N incsenek thargok errefelé. Itt egyáltalán nincsenek. H át jó. D e biztosan meg fog haragudni. Tud o d, igazán aggódik érted... Igazán. Es te hol voltál? M egtám ad ott valami? Igazán? N em tudom. Valami rám tekeredett, a számra is, és felrántott a fára... E ddig igaz, d e hogyan továb b? Es azután? M i történt azután? H át ez az! M i történjen? Elengedett. N em rég elen ged ett. Lezuhantam, elkaptam eg y ágat vagy inkább fönnakadtam rajta, aztán lemásztam. M eghallottam a hangotokat, és idejöttem. H át ti? M i kerestünk téged. Sok áig. A z tá n valami nagy kezdett m ozgolódni a sűrűben, és Lan kihozott ide. M o s t visszament keresni. N em láttad, hogy mi... b o c s... Szóval nem tu d o d, mi tám adott m eg? Sem mi baj. D e nem tudom. Talán maga a fa... R agadozó növény... N em éreztem állatszagot. N em m indegy? A z a fő, hogy elengedett... D e jól is m egy a hazugság! V ajon a másik Lan b eveszi-e? M ennünk kell, Kicsi. Lan lép a tisztásra. Sötéted ik. M e gto rp an. Bámul. M a g a! Darázs! Felém rohan. Düh az arcán. K eze m eglendül, felkészülök, hogy kivédjem életem legn agyobbn ak ígérkező pofonját. Szerencsére nem kell m egaláznom, a m ozdulat ö le lé ssé változik, a le v e gő b e em elkedem. Valami forrót érzek a számon. Lágy, mégis rugalmas, nedves és forró... Lan szája. Egy m ásodpercig se tart az ellenállásom, elönt a forróság, ajkam megnyílik, és máris életem első csókjában találom magam. N em is rossz. M intha so se csináltam volna egy e b e t... A filmeken ilyenkor a hősnő lehunyt szemmel adja át m agát az élvezetnek, én p ed ig, tessék, egy kamaszfiú tágra nyílt szemén keresztül bám ulom Lan csípőm re simuló kezét. Kicsi Lan! Fordulj el, kérlek!" H o gy an öljük meg magunkban a szerelm et? K önnyedén. K ön nyedén? Erről ennyit. A B első U t M e ste re egy tudatlan boszorkány! M á r nem csókolózunk. Érzem az arcom on Lan tekintetét. C sak néz. H o g y mióta, nem tudom. D e nem is érdekel... Szeretném én is így nézni! H o g y érezze a szemem p erzselését... Bizsereg minden porcikám... Soh asem éreztem ilyet. Ú gy látszik, a szerelem fiziológiája egy Justitiában is működik. Szeretkezni akarok vele! N em is kívánok egyeb e t... Pedig mennyi d olgom van! Engedj el! Eszem ben sincs! súgja vissza. O lyan köny- nyű vagy. N ap okig tudnálak így tartani. Pont arra érünk m ost rá! Engedj el, kérlek! A gyerek néz. J ó l van Újra szilárd talaj a lábam alatt. C sak az érzelm e im ingoványosak... Ennyi volt. Ennyi lehetett. Egy csók. Egyetlen csók... Ja j, Lan! A z t m ondtad, sö téted és előtt vissza kell érnünk. N em kéne indulnunk? Igazad van. Éjszaka n agyobbat ugranak a síkföld thargjai. D e még nem m ondtad el, hogy mi történt veled az erdőben. Tessék! H allgasd csak a m esét, kedvesem! Érzem, h o g y nem hitte el, d e nem szól. A n y om d etek torral b a b rá lo k. B eviszem az e lső d ö fé s t: [>t>

20 mr**\ SALflKTIKfl 188 Két nap múlva elhagyom ezt a bolygót. M e g találtam a bűnöst, és holnap letartóztatom. M i? M i? Jó l hallotta, Lan. - Igyekszem vidáman b e szélni. M e g é rte ide kijönnünk. M egtaláltam a bizonyítékot az erdőben. A detektor azonosította a bűnös illatspektrumát. Lehetetlen, hiszen... Fejezze csak b e! A gyilkos elmaszkolta magát. D e a detektor é p p a maszkolt illatot azonosította. V olt már hasonló eset a kriminalisztikában. Es képzelje, még azt is m egtudtam, hogy a tettes igazából egyformán tudja mindkét kezét használni! Értem. Lan arca elsötétül. Egy pillanatra m egpróbálja tekintetét halott szem em be fúrni. Elfordul. A m ásodik d ö fé s: A m i az e lő b b történt, felejtse el, kérem! M e g lepett, nem volt időm védekezni. Egy Justitiához nem érhet férfi! D e Darázs! H iszen te is... N e tegezzen, kérem! En nem éreztem semmit. Semmit. M e g é rte tte? Ez volt az első csók az életem ben. Semmi különös. Inkább kellemetlen. A fiú vihog. Kedvem lenne fölpofozni. En azt hittem... N e higgyen semmit! M e g b o c sá to k magának, mert a g g ó d o tt értem, az életét kockáztatta miattam. M egjegy zem, feleslegesen. V együk úgy, hogy csak a m egkönnyebbülés késztette arra, amit tett. Egészen elvö rösö dö tt a tarkója. M á r nem m agára dühös a maszkolóval elkövetett hiba miatt. M e g sértettem. M egaláztam. M o st rám dühös. Sajnálom, kedves! L e galáb b gyorsabban haladunk, ü g y húzza-tolja azt a csáklyát, mint egy eszelős. A sö tétség hirtelen zuhan ránk. Lan halkan káromkodik. A szavak pattogva, recsegve törnek ki belőle, nem értem, d e nem w en károm kodások, az biztos. M e gáll, behúzza a csáklyát. Legyenek csen d b en! A fű susog. Es még valami. M intha valahol távol e ső c se p p e k vernék a földet. V agy inkább ezernyi apró láb k opogását hallom? Thargok suttogja Lan, nagy falka. M o s t lehet, hogy meghalunk. B ekapcsolja a légm otort. A sajka m eglódul. Jö jje n e k ide hátra! Kicsi Lan, te fo god a kor- mányrudat! Tartsd ezt az irányt, akármi is történjen! A H alász csillagkép mindig előttünk legyen! Ismered, nem? H át persze! H elyes. M a g a... Darázs, maradjon itt, és p ró bálja távol tartani a d ö g ö k et Kicsi Lantól! En lőni fogok. Rendben. A légm otorok süvítése se b e se b b mozgásra ösztökélte a thargokat is. A z apró lábak zizegése a m o torzajon át is tisztán hallható. Kivonom a Kardot. Kicsi Lan! Rögzítsd valahogy a kormányt, és inkább hátra nézz! viju, viju, viju Kis kaliberű, gyorstüzelő rakétapuska. Es Kicsi Lan még nem is látott semmit! D e mintha... Kutyányi árnyék válik ki a sötétből, felénk ugrik, Lan lövedékei a levegőben tépik darabokra. Es ugrik a másik, a harmadik... Rengetegen vannak! Ugranak a sajka felé, mit sem törődve a lövedékekkel. A rakéták süvítése, a b e csap ó d áso k robbanásai egyetlen fenyegető morgássá sűrűsödnek össze. Egy tharg az alacsony korláton koppan, m egkapaszkodik temérdek sok lába egyikével, felé rúgok, villámgyorsan megragadja a bokám, majdnem leránt a sajkáról. Fele se tréfa! Kettészelem, egyet a másik oldalon is. és az ív folytatásaként levágok Lassan beáll valami egyensúly, a folytonos roham okban három -négy d ö g kisebb sérülésekkel áttör a zárótűzön, ezekkel kell elbánnom. N em nehéz, d e jo b b nem belegondolni, mi lesz, ha Lan elfárad. Ezek csak a hajtok! - kiáltja. Ú gy látszik, észrevette, milyen könnyedén elintéztem azt a pár d ö g ö t. A legerő seb b vadászok már m egelőztek bennünket, és a szavanna szélén várnak. H a átjutunk, megmenekültünk. D e ott már nem tudom fedezni a hátunkat. C sak magára számíthat! Köszönöm. N em tudom, m ióta... M á r levágtam vagy százötvenet. N em fogynak, p ed ig Lan puskája szinte folyam atosan szól... N em fogynak. M é g szaporodnak is! M i van? A fiú előrepillant, hogy ellenőrizze az irányt. Lan a sajka közepén térdepel, é s lő.

Maeterlinck: A kék madár 2

Maeterlinck: A kék madár 2 Maeterlinck A kék madár mesejáték Fordította: Vas István Rendezte: POGÁNY JUDIT Dramaturg, a dalok szövegét írta: Zalán Tibor Zenéjét szerezte: Novák János SZEREPLŐK TYLTYL MYTYL A FÉNY A TÜNDÉR A KUTYA

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Karen Marie Moning ICED

Karen Marie Moning ICED Karen Marie Moning ICED MEGNYÍLIK AZ ÉG Dani O'Malley-történet A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Karén Marié Moning: ICED Delacorte Press, 2012 Fordította: Laskay Ildikó Szerkesztette: Balikáné Bognár

Részletesebben

A HÓNAP TEMAJA: A PÉNZ JOVGJE

A HÓNAP TEMAJA: A PÉNZ JOVGJE enmcticn A HÓNAP TEMAJA: A PÉNZ JOVGJE WWW.GALAKTIKABOLT.hu XXXI. ÉVF., 2010. SZEPTEMBER (ELŐFIZETŐKNEK: 695 FT) ÁRA: 870 FT ALAPÍTVA: 1 9 7 2 -B E N SC IFI JÁTÉK TUDOMÁNY FILM TECHNIKA SZÓRAKOZÁS MEGEMLÉKEZÉS:

Részletesebben

Rejtő Jenő. Nincs kegyelem

Rejtő Jenő. Nincs kegyelem Rejtő Jenő Nincs kegyelem I. FEJEZET Wardes csendbiztos gyanútlanul állt a folyóparton, mert a Húsos Farkas fegyvertelen kézzel lépett eléje a bokrok közül, és megemelte a kalapját. De nem mondta azt,

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

FARKASSZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007.

FARKASSZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007. SZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007. 1. VÁROSKÉP, ÉJJEL Egy panelváros, egy lakótelep képét látjuk. Szürke kockatömbök, körülöttük apró terek bújnak meg, fák lombjai próbálják takarni a csúfságot.

Részletesebben

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Kőrössi P. József A kép címe nálam: Érkezők. (Nyurga lány az átló közepén) 5 kávéházi szegleten... Németh Zoltán Magzatnyelv

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Egyedül IRODALOM FEKETÉN-FEHÉREN FOLYÓIRAT KAUER CSILLA MÁRIA BEMUTATKOZÁSA Négy évtizede

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

kentaur a terminálban KAPITÁNY MÁTÉ

kentaur a terminálban KAPITÁNY MÁTÉ kentaur a terminálban KAPITÁNY MÁTÉ KAPITÁNY MÁTÉ kentaur a terminálban KÖNYVEK DÖGÖK REGGELI COWBOY Kinyitottam a szekrényajtót, hogy kivegyem az egyik kabátomat, de a vállfa eltörött a kezemben. A

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI KELECSÉNYI LÁSZLÓ SZATHMÁRI ISTVÁN PRÓZÁJA ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ ÉLETE HALÁSZ LÁSZLÓ NAPLÓJÁBÓL

Részletesebben

Zentay László: Népleges napfogyatkozás

Zentay László: Népleges napfogyatkozás Zentay László: Népleges napfogyatkozás Felbolydult a város és mindenki lázban égett a hírre: habár mindenhol a világon csak részleges lesz a napfogyatkozás, innen, az ő városkájukból teljes napfogyatkozást

Részletesebben

Matthew QUICK. Matthew QUICK. A legjobb no i fo szereplo oscar-díj 2013. szívmelengeto, humoros és kielégíti a lelket.

Matthew QUICK. Matthew QUICK. A legjobb no i fo szereplo oscar-díj 2013. szívmelengeto, humoros és kielégíti a lelket. A legjobb no i fo szereplo oscar-díj 2013 Matthew QUICK Matthew QUICK szívmelengeto, humoros és kielégíti a lelket. nancy pearl, npr Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013 3 Aliciának életem értelmének

Részletesebben

A két Lotti ERICH KÄSTNER TARTALOM

A két Lotti ERICH KÄSTNER TARTALOM ERICH KÄSTNER A két Lotti TARTALOM ELSŐ FEJEZET Bühl-tavi Tó-Bühl. A gyermekotthonok olyanok, mint a méhkasok. Egy autóbusz és húsz új lány. Fürtök és copfok. Szabad-e egyik gyermeknek a másik gyermek

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám A Verslista 14. születésnapi találkozóján Budapesten, 2014 őszén A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám Sodrásban 2014 antológia bemutatója Műsor előtt Bp., 2014. 12. 13. Sodrásban 2014 antológia bemutatója

Részletesebben

SZAMÁR A TORONY TETEJÉN élő- zenés mesejáték bábokkal 6-15 éveseknek Marc Chagall képeinek ihletéséből

SZAMÁR A TORONY TETEJÉN élő- zenés mesejáték bábokkal 6-15 éveseknek Marc Chagall képeinek ihletéséből Stúdió K Színház www.studiokszinhaz.hu 1092 Budapest, Ráday u. 32. studiok@studiokszinhaz.hu Zalán Tibor SZAMÁR A TORONY TETEJÉN élő- zenés mesejáték bábokkal 6-15 éveseknek Marc Chagall képeinek ihletéséből

Részletesebben

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. MÁRCIUS 250 Ft

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. MÁRCIUS 250 Ft IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. MÁRCIUS 250 Ft TEMESI ÉVA TAVASZI ESŐ Esett az eső, úgy bandukoltam hazafelé. Rossz volt a kedvem. Nyomomban bú. Seholsem leltem tavaszi napfényt,

Részletesebben

This is éles helyzet. NoT a TesT COURTNEY SUMMERS

This is éles helyzet. NoT a TesT COURTNEY SUMMERS ...le sem tudtam tenni, és a legvégén rájöttem, hogy sokkal többről szólt a túlélésnél. Julie Cross, bestseller szerző This is éles helyzet NoT a TesT COURTNEY SUMMERS Courtney SummerS This is NoT a TesT

Részletesebben

A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA

A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA 1 A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA Fõszerkesztõk: MARKÓ BÉLA (1989. december 2005.) GÁLFALVI GYÖRGY (2005. december 2007.) Fõszerkesztõ: Szerkesztõk: Tördelõszerkesztõ:

Részletesebben

Kristin Cashore. Keserkék

Kristin Cashore. Keserkék Kristin Cashore Keserkék 1 Ezt mindig is Dorothynak szántam 5 Prológus M amának biztosan fáj, amikor így megmarkolja a karjánál, és a falikárpitnak löki. Mama nem kiált fel. Előle ugyan igyekszik elrejteni

Részletesebben

VII. évfolyam, 3. szám, 2013. március

VII. évfolyam, 3. szám, 2013. március www.lidercfeny.hu Nya kon öntö t t Pr óba gob lin Szo lgál tató ház mel lékl ettel! Ehavi számunk alkotói: Nimretil, The Economist, angyalka146, kosakata, Ebenezer, barley rover, Fuvallat, Craz, Kelvin,

Részletesebben

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk szembe magunkat, amint kilépünk ebből a pillanatból.

Részletesebben

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó NNCL1515-527v1.1 Darren Shan A VÉRSZIPOLY Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV Móra Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Darren Shan: Tunnels of Blood HarperColhnsPublishers

Részletesebben

MI LESZ VELED, EMBERKE?

MI LESZ VELED, EMBERKE? MI LESZ VELED, EMBERKE? Hans Fallada Kleiner Mann - was nun? című regénye alapján írta: Hilda Hellwig Fordította: Kúnos László ELSŐ KÉP 1. jelenet A Mörschel család nappalija, közepes méretű szoba, egyben

Részletesebben

New York Times Bestseller

New York Times Bestseller New York Times Bestseller Különleges ínyencség People Magazine Az az ÉDES, TÁVOLI harang AZ AZ ÉDES, TÁVOLI HARANG 1 2 AZ AZ ÉDES, TÁVOLI HARANG Könyvmolyképző Kiadó, 2011 3 Írta: Libba Bray A mű eredeti

Részletesebben

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások Szathmáry György Sejtések könyve Versek és műfordítások Stádium Kiadó és Szolnok Városa 1998 Szerkesztette Rékasy Ildikó Kötetünket Edward Burne-Jones rajzaival díszítettük Szathmáry György örökösei: Szathmáry

Részletesebben