ifllflktien Űrkutatás BlldlCTü >c* OIVASS A JÖVŐBE! novella + Galaktíka SF Comix I. x eredményhirdetés P f t M ^ ( j A n tal * X j!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ifllflktien Űrkutatás BlldlCTü >c* OIVASS A JÖVŐBE! novella + Galaktíka SF Comix I. x eredményhirdetés P f t M ^ ( j A n tal * X j!"

Átírás

1 ifllflktien Sd-fi játék tudomány film technika szórakozás XIII. évf., november ára: Ft A hónap témája > Űrkutatás R ad u BlldlCTü >c* L i n M t P f t M ^ ( j A n tal * X j! folytatásos tja k is r ^ e n y ^ harrnsb ^ f f i i k rész - m; : * \. 1 Pályázat novella + Galaktíka SF Comix I. x eredményhirdetés OIVASS A JÖVŐBE!»

2 A Galaktika Fantasztikus Könyvek sorozata folytatódik! William Gibson - Bruce Sterling gepezet W illiam Galaktika Baráti Kor tagoknak 20% kedvezmény! Galaktika Fantasztikus Könyvek líj fejezet a minőségi SF könyvkiadásban! Keresse november közepétől a Galaktika szerkesztőségében és a jobb könyvesboltokban!

3 efllflkto 1SS A z első szó jósán Túl vagyunk az első évünkön és tizenkét szám on. T ap asztalatain k at, olvasóin k visszaje lz é se it é s k éréseit ö ssz e g e z v e néhány v álto zás m ellett d ö n tö ttü n k. E zekn ek n a g y o b b részét már láthatják e b b en a szám ban, és rem élem sok ak kívánsága vált valóra. A le g fo n to sa b b hír, h o g y m egin dult az ú jság á tsz e rv e zé se o ld a la sra. E lső lé p é s ként a lapunk struktúrája válto zo tt m eg. O lv a só in k k érésére am ely e g y é b k é n t szinte m eg eg y e ze tt elképzelésein kkel elindítunk néhány új rovatot. K önyvrovatunk két részből áll. Foglalkozunk a leg frisse b b m egjelen ések k el, olyan kön yvek et akarunk ajánlani, am elyeket v alóban é rd em es m egvenni é s elolvasni. Em ellett p e d ig elindítjuk sorozatunkat az SF-al ap m ű v eltségrő l, m ely a le g fo n to sa b b m agyarul is m egjelent m űveket hivatott bem utatni. Film es rovatunk szintén két részből áll m ajd. T erm észetesen szem ezgetün k a friss mozi és D V D m e g je le n é se k b ő l, valam int - talán már a k övetk ező szám tól - e g y k ü lö n le gessé g e t is tartogatunk olvasóinknak. E gy e ssz é keretein belül kivesézzük e g y film technikai vagy tudom ányos kérd ését, hátterét, leh etséges-e vagy sem, m ekkorát lódítottak az alkotók. A vizuális kultúra felé is nyitunk. S o k a k k érésére rövid k ép reg én y ek fogn ak feltűnni az ú jságban. M áso d ik lépésként bővül m ajd magazinunk terjedelm e. Ennek azonban m eg kell teremtenünk az anyagi hátterét. A z újságnak körülbelül forinttal kellene tö b b e kerülnie, d e ezt a k öltséget mi nem szeretnénk az olvasókra terhelni, ezért h irdetésekből és e g y é b szponzorációkból fedezzük az árnövekedést. N é h á n y szó erről a szám ról. A z irodalm i sz e k c ió b a n a mai rom án S F - b ő l szem ezgetü n k. O lv a sh a tjá k az ifjú te h e tsé g e k felk u tatására kiírt G a la k tik a C o m ix p ály ázatu n k ere d m é n y h ird e té sé t, é s e lk e zd jü k a m agyar S F k é p re g é n y tö rtén elm ét b e m u tató s o r o zatunkat. A végére e g y kis kellem etlen ség: sajn o s a G ib s o n - S te r lin g k ötet csak e lapszám unk m eg jelen ését k övető en, n ovem ber folyam án jelenik m eg, sajn álato s, e lő re nem látható nyom dai p roblém ák miatt. r n K o v ács T ü csi" M ih á ly A B u d ap est Film e s a Galaktika közös ja té k a b an három sz e r e n c s é s olvasónk m egnyerheti a lapunk 47. oldalán bem utatott Mi a csu dát tudunk a világról!? c ím ű film DVDváltozatát, ha helyesen válaszol az alább i k érdésekre: 1. Hányán rendezték a film et? 2. Dokumentum - vagy játékfilm ről van szó? 3. A fizika mely alk a te g ó r iá ja szerepel leg h an g sü ly o sab b a n a film ben? A m eg fe jté se k e t e-m ailben vagy postán kérjük beküldeni sz erk esztő ség ü n k b e novem ber 2 0-ig. A nyertesek nevet következő szám un k ban közöljük A D ebrecenben induló e lső vidéki Galaktika Klub várja mindazok jelen tk ezését, akiket érdekel, vonz a sci-fi é s fan tasy bárm ely s z e le te " - irodalom, film, k épzőm űvészet, zene -, é s felelő sen g o n d o l kodnak az e m b e r isé g jövőjéről. Jelen tkezn i é s bővebb inform ációkat kérni lehet hétköznapokon 9-17 ó ráig a V asutas Egyetértés M űvelődési Központ 1. telephelyen (Debrecen, Petőfi tér 6.), a es telefonszam on, illetve a m u v h e u ro m ail.h u e-m ail címen.

4 Tiszteletbeli főszerkesztő: [Kuczka Péter Főszerkesztő: Burger István Irodalmi szerkesztő: N ém eth A ttila galaktikam agazin.hu) Tudományos szerkesztő: Kovács Tücsi M ihály (tudom galaktikam agazin.hu) O lvasószerkesztő: A th én M elitta Szerkesztőség-vezető: Schittler Farkas galaktikam agazin.hu) Lapterv/grafika: Varga Balázs O nline munkatársak: Barna A n drea, Peres Levente H irdetési Igazgató: Jó z sa Katalin tel.: / ( galaktikam agazin.hu) Key account manager: S z a b ó Péter tel.: / galaktikam agazin.hu) M arketing vezető: Farkas A nnam ária tel.: / ( galaktikam agazin.hu) Lapigazgató: Burger István A borítón a Digitális Galaktika pályázat I. helyezettje, Bátri Ferenc mother c. alkotása. A z illusztrációk a Digitális Galaktika pályázatra beérkezett pályaművek. A T A N Á C S A D Ó T E ST Ü LET T A G JA I Dr. Lukács Béla fizikus, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója Dr. Juhász Á rpád geológus, a TV 2 Whácsadója Dr. Grandpierre Attila csillagász, kandidátus, az M T A Csillagászati Kutatóintézetének főmunkatársa Réz András esztéta [Hernádi G yu la Kossuth-díjas író S. Sárdi Margit irodalomtörténész, egyetemi docens, a Magyar Scifitörténeti Társaság elnöke Szerkesztőség: Bp. M oszkva tér 13. félem. Tel: , N yitva: H P óra között Fogadóórák: Irodalom kedd óra Tudomány előzetes egyeztetéssel K iad ó: N agual Publishing (Sárkány Bt.) Felelős kiadó: Svelta Zsóka ügyvivő Terjeszti országosan a Lapker Rt. N yom dai munkák: Keskeny és társai N yom daipari Kft. Felelős vezető: Keskeny Á rpád Előfizethető: kedvezményesen egy évre (1 2 szám ) Ft fél évre (6 szám ) Ft galaktikam agazin.hu A z előfizetés teljesíthető átutalással: Erste Bank vagy rózsaszín postautalványon a Sárkány B t., B p. Pf címre. A megjegyzés rovatba kérjük beírni: G alaktika előfizetés! A Galaktika együttműködő partnerei: Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! H U -ISSN

5 m o s iss A n ta l J ó z s e f: Ju stitia (harm adik rész) Já té k b ó l film ek Florin P ítea: N ekropolisz M e g v a ló su lt sci-fi tu dom án yos kishírek B o g d an -T u d o r B u ch eru : Érintés K ovács T iicsi" M ih ály : Föld körüli pályán Kelly Link : A z Eszelős kalapja G a la k tik a S F C o m ix I. eredm ényhirdetés K iss Feren c: A magyar S F képregény története 1. M e g v a ló su lt sci-fi tu dom án yos kishírek Film ajánló Liviu R adu: Tyúkszem pont M e g v a ló su lt sci-fi tu dom án yos kishírek K é p e s G á b o r : B u d a p e st K ö n yvaján ló M irce a O p ritá : Rés az időn

6 G M T O 188 I Az igazság római istennőjét nem mindig ábrázolták bekötött szemmel, mégis így vált a törvényhozás legjellemzőbb jelképévé. Az igazság ugyanis pártatlan kell legyen, nem befolyásolhatják a külsőségek. Sem ma, sem a jövőben. Antal József J \ ( h a r m a d i k r é s z ) 3. d-wen. harmadik nap. Tudás -ÁÁÁ! Puff! Ebben a b o lo n d faluban minden reggel dulakodásra fogok ébredn i? A fiú ébren van. A ház előtt. Érzem, fülig ér a szája. N em csodálom. Pofonok és katonák szállnak a levegőben, s nagy puffanásokkal érnek célba a kivörösödött arcokon, illetve a földön. A kavarodás közepén Lan. Kicsi Lanl Felébredtem. Szólj, légy szíves, a katonáknak, hogy hagyják békén Lanti Értem jött. Értem. J ó reggelt, Justitia!" Nem szólítanál inkább Darázsnak? " Jó. N o, állítsd le őket, és gyere be! Segíts felvenni a páncélomat!" Megyek... Darázs." Kis id ő b e telik, mire a katonák egyáltalán m eghallják, amit a fiú kiabál. A k kor aztán leállnak. Fegyelm ezettek, meg kell hagyni. A z é rt gyűrűbe fogják és gyanakvóan méregetik Lant. M ire a fiú beér, a vértet már felvettem. Kicsit soká tartott... A katonák nagyon begerjedtek, d e Lan legyőzte őket. Lan, Lan, Lan! M in dig csak ezt hallom. J ó l jegy ezd m eg, Kicsi, te tö b b e t érsz akárhány Lannál! Ez nem igaz! Lan... N a jól van. M a jd m eglátod, ha a H ázba értünk. M o s t csatold fel a lábvértet, kérlek! Es bízzál bennem! Felveszem a karlemezeket. Fejem be nyomom a sisakot. A z arcvédőt nem hajtom le. M agam sem tudom, miért. N éz z meg alaposan, Kicsi! Tetszem neked? G yönyörű vagy, Darázs. D e nem csak azért m ondod, hogy a kedvem ben járj? D ehogyis! N é z z csak a fejem be... N e beszélj ostobaságokat! M enjünk! M i van velem? S o se érdekelt, tetszem -e valakinek. Ráadásul egy kölyöknek! Lan nem szól, tudom ást se vesz rólam, csak ballag mellettünk. L épéseit mégis a mi lábunkhoz igazítja...

7 efilrcticfi 1SS Lor úr! M egm on dan á, hova megyünk? A sajkához veti o d a, és m egy továb b, mintha meg se szólítottam volna. A sajkához. Ez valami járműféle lehet. Emlékeim szerint valamiféle csónak. C són ak! Itt, a szavanna k ö zep é n! Kicsi, mi az a sajka?" Hosszú lenne elmagyarázni. Ha elképzelem, hogy milyen, meg tudod nézni a fejemben?" Talán igen." Keskeny asztallap lábak nélkül. Anti-G szuszpenzorok. Légmotor kormányrúddal. Akkumulátordobozok, embernél hosszabb, sima farúd. Zsámolyszerű ülések, alacsony csőkorlát. M ic so d a primitív szerkezet! Remélem nem repül túl m agasan! H át igen. A valóság még leh angolóbb, mint Kicsi Lan elképzelése erről a sajkáról. Itt sorakoznak előttünk valami lapos tetejű, nyitott fészerben. V agy száz asztallap. Teljesen sima falapok, a földhöz lapulva, némelyiken még ülés és korlát sincs. M indenfelé hosszú farudak m eredeznek. N eh éz, édeskés szag üli meg a levegőt, leginkább vérszaghoz hasonlít, és nem fedi el a bom ló állattetemek összetéveszthetetlen szagát. A b e to non gyanús, fekete foltok. M i ez? M észárszék? M együnk a sajkák között, szinte valamennyi zöld vagy terepfoltos, orrukon mint vad törzsi jelek, szarvak m eredeznek. M egállunk. A sajka orra hosszan kinyúlik a többi elé, rajta óriási méretű fogazott szarv. én is. Kicsi Lan alaposan m egbám ulja. M it tehetek, Szálljon már fel! m orogja Lan, és vagy féltonnányi felszerelését az ülések elé rázza. - N o, futás haza, Kicsi! Semmi dum a, barátocskám! H aza kell menned. D e Lan... Lor úr! N em küldheti haza a fiút! Velem kell jönnie. O a Szem em. N em bánom, akár a tyúkszem e is lehet, d e az e rd ő b e nem jön! N o, m ozgás, kölyök! D e Lan! Darázzsal kell mennem! Kicsi, elég volt! N e bőszíts fel! Pattanj le a sajkáról, és irány hazafelé! Egyébként ki az a D a rázs? H át ő! A Ju stitia! O rv en d ek. J o b b nevet nem is választhatott volna. Ide figyeljen, hm... Darázs! Küldje haza a fiút, vagy nem megyünk sehová! N em tehetem. N élküle nem látok, és ha a nagyapja nem említette volna, helyszíni szemlére megyek. Különben elboldogulunk maga nélkül is. Kicsi L an! El tudod vezetni ezt az izét? H át persze! Remek! G yerünk! H oh ól C sak nem az én sajkámon! Lan Lor! Lefoglalom ezt a járművet a Törvény H ázának nevében, bizonytalan időre. Bármiféle káresemény bekövetkezése esetén igényét a H áz Szám vev ősége harminc stan dard munkanapon belül kielégíti. Indítsd el, Kicsi! H át ez röhej! M e g fognak halni! C sak a gyereket sajnálom... A z óriás felráncigálja a szerelését, és sarkon fordul. Biztatóan m egveregetem a fiú vállát: M enjünk! Fog ez menni... Kicsi Lan elfordít néhány kapcsolót, felzümm ögnek az em előm otorok, süvít a légfúvó. A sajka előrelódul. H o g y értő kezekbe került, a sajka m egm utatta, nem is olyan primitív jószág. N éh o l ijesztően m egdőlve ugyan, d e mégis biztonságosan kanyargunk előre a szurdokban. A sziklák közül időnként már elő-elő- bukkan az aranylóan hullámzó szavanna. Lan kom o ran markolja a kormányrudat. Borzasztó dühösnek látszik. M é g az illata is dühös! A m int kiérünk a sziklák közül, nem is bírja tovább. A sajka m egpör- dül, a légm otor leáll, Lan kitör: N o id e figyeljen! C sak azért rohantam m a guk után, mert rühellném, ha a gyerek ö ssze tö rn é a sajkám at a köveken. N em sok kedvem van h a zagyalo goln i, ezért elkísérem m agukat, d e ezután a saját érdekükben azt tegy ék, amit m on d ok! R e n d b e n? Köszönöm, Lor úr. A H áz és a magam nevében. Követni fogjuk a tanácsait, ugye, Kicsi? H át persze! N o jól van! Először is, maga pökhendi kis jószág, én nem tanácsokat, hanem parancsokat fogok osztogatni. Legalábbis ezen az úton. M á s o d szor: hagyjon fel a Lor úrázássá!! Engem Lannak szoktak nevezni. H arm adszor: legyenek csö n d ben, amíg átérünk a szavannán! N em szeretném, ha a K>

8 M L t f r a 1SS nyakunkra csődítenék a thargokat. Es üljenek át az első ülésre! Engedelm eskedünk. A z óriás feláll, kiemeli a sajka oldalához rögzített rudat. N ekifeszíti a földnek. Alkarján a hatalmas izmok cso m ó b a ugranak a bő r alatt, és az ormótlan járgány lassan a síkság felé feszíti az orrát. N éh án y lökés a rúddal, és egyre gyorsulva haladunk előre. C sak nem ezzel a rúddal akarja végigtoszogatni ezt az izét az egész pusztaságon? Lan m osolyog. Es a m osolya... C sodálatosan fehér és egyenletes fogsor, egy csom ó egyenként is m osolygó ránc keretében. Ez a vigyorgó kölyök lenne az a komor óriás, aki az elő b b tápászkodott fel a sajka végéb e n? Ü dvözlöm a fedélzeten! A rudat különben csáklyának hívják, és igen, ezzel fogom végigtoszogatni ezt az izét a szavannán. Tudja, a légm otor fütyülése kilométerekről idecsalná a thargokat, és ugyan csak síkföldi bestiák, d e nem lenne jó belefutni egy hordába. Pláne egy gyerekkel! Szem rehányó pillantást V et rám. N em vagyok gyerek morogja Kicsi Lan d ü hösen. M e g tudom védeni magam. Zekéje ujjából jókora tőrt ránt elő. A késem! b ő dü l el az óriás. E lloptad, te kölyök! N em én! C sak megtaláltam. H etekkel ezelőtt... D e tu d tad, hogy az enyém! O ly an, mintha ellop tad volna! A z em ber már a barátjában sem bízhat! N em is tudtam volna visszaadni! Börtönben voltál. A z óriás elvörösödik. Arknak is od aad h attad volna. Tolvaj vagy! D e nem! H agyják a b b a! N e viselkedjék úgy, mint egy gyerek! A fiúnak tetszik a tőre, adja neki! A puskám nem kéne e se tle g? Biztos az is tetszik... Lan! A d d nekem, kérlek! H át ez... Lan! N o jól v an! Kicsi Lan, úgy illik, hogy elő b b visszaadd! Igen, Darázs. Tessék, Lan. L an? Kösz. N esze, te kis tolvaj! Irigy! Tolvaj! H agyják már a b b a! Lan, maga szégyellheti magát. R osszabb, mint ez a gyerek! N in cs m agában semmi nagylelkűség? M egin t elvörösödik. Igaza van, Darázs. Egy királynak nagylel... Ehh. N e haragudj, pajtás! E gy királynak nagyiéi..." M ic so d a m ondat, így elharapva aztán mindent elárul: egy valóságos ark trónkövetelő taszigálja előre velünk ezt a tákolmányt! M é gh o zzá milyen gyorsan! A ritkás fűcsom ók barnászöld fallá sűrűsödnek előttünk, mely en gedelm esen kettéválik a sajka keskeny orránál. A fű m agas, em bernél m agasabb, Lan még így, a sajkán állva is csak melléig emelkedik ki belőle. A járgány fölé kupolaként borulnak az összehajló, hosszú levelek. Hallgatunk. C sö n d van. C sak a csáklya koppanásai és a fű suhogása hallatszanak. Es távoli, mély hangú, sokszólam ú ciripelés. H a minden jól megy, Kenno holnapra megszerzi a kért információt. M in dent tudni fogok az ark királyi családokról, az aarkeni vérengzésről. Es nem érzem azt a b e lső ujjongást, ami máskor betöltött, ha megtaláltam a bűnöst. H o l van a vadászat mámora, ahogy egyre szorosabbra fonódik a hurok? H elyette valami ismeretlen keserűség fog el. H olnap... O, holnap m egtudom végre a bűnös valódi nevét is. Egyelőre nevezzük Lannak. Itt áll előttem. M egérinthetném... Szeretném megérinteni. Szeretnék sírni... Lan keze takarékos mozdulatokkal vonja előre a rudat, és taszítja megint hátra. A keze... A z arcán m osoly játszik. M e g kell vallani, kissé idült mosoly. C sak örül az erejének, a fiatalságának. En p ed ig születésem szerint már négyszázötven éves vagyok. Biológiailag huszonhét-huszonnyolc... Evekkel id ő se b b nála! Ez borzasztó! M i történik velem?

9 enmcticn iss Surrogás: a rúd előresiklik a kezek között. K op pa- nás: m egtám aszkodik a földön. Surrogás: a csáklya hátramozdul. V akon hallgatom ezeket a m onoton neszeket, kiszálltam Kicsi Lan agyáb ól, hogy csak a saját bensőm m el foglalkozhassak. bent. nem....surr, kopp, surr... Es amit bensőm legmélyén látok, az m egd öb Es lenyűgöz......surr, l<opp, surr... Soh a nem tapasztalt érzések tom bolnak b en Idegenek. Idegenek és erősek......surr, kopp, surr... Justitia vagyok, akit gyerekkora óta arra neveltek, hogy ismerje elm éje minden rezdülését. Es uralkodjon fölöttük......surr, kopp, surr......h ogy eligazodhasson mások lelkében. Es értetlenül figyelem ezt az ism eretlen háb o rg á st......surr, kopp, surr... Értetlenül és félelemmel. M e rt ez a háborgás csak a szerelem lehet......surr, kopp, surr... Felismerem, mert ismeretlen. Szerelm es vagyok. Szerelm es a bűnösbe......surr, kopp, surr... A k it nekem kell bírái elé vinnem. J ó kis tréfa. N em akarom, nem tudom megtenni....surr, kopp, surr... Talán a Kánon szavai lecsillapítanak. M egm utatják a helyes utat......surr, kopp, surr... Első legyen a Törvény......surr, kopp, surr... M áso d ik a T udás......surr, kopp, surr... H arm adik a D ön tés......surr, kopp, surr... N egyed ik az Erő......surr, kopp, surr... U tolsó az ítélet......surr, kopp, surr... Első legyen a Törvény......surr, kopp, surr... M áso d ik a T udás......surr, kopp, surr... A tudást már m egszereztem....surr, kopp, surr... M e g kell hoznom a d ön tést......surr, kopp, surr... C sak erőm legyen hozzá!...surr, kopp, surr... Tessék, id e jutottam. M ár a Kánont is kifordítom......surr, kopp... A csáklyázás zajait mintha elvágták volna, a sajka olyan élesen fordul, h ogy m ajd leröpülök róla. H á t igen, a vakság előn yei... V issza a fiú látók özp on tjáb a! Elhagytuk a szavannát, sűrű bo zó tfé leségbe keveredtünk, ösvények tűnnek el a bokrok között. Kicsi Lan felnéz, és álm élkodó hangot hallat: a b ozót fölé óriási fák m agasodnak. A z őserdő. Es a dzsungel milliónyi hangja felébreszti bennem a múltat: az első U t....vijjogás, röhögés, cirpelés, üvöltés, kattogás, fuvolahang, ágzörgés, levélzizegés, és mindezeken túl valami monoton gépi dübörgés, földre zuhanó fatörzsek dobbanásai. A világ ritmusosan himbálózik a libegő fülek mögött. Országút szélesnyire tört ösvény, elrohanó bmmbusztörzsek. Villanás, robbanás, a világ felborul, elgurul. Elünk. Sár cuppogása, nehézkesen emelt lábak dobbanásai, a Kard erőtere által ionizált levegő ibolyaszín ívei, röpködő bambuszgallyak, lerogyó törzsek. Távolodó dübörgés, lánctalpak nyikorgása... A kkor, hátasállatunk kilövése után, gyalog a bam buszm ocsárban végül elfogtam a bűnöst. Persze a tét m ost más. A háború... Es a szerelem... C sak ki kellene nyújtanom a kezem, és rákattin- tani a bilincset... Ehelyett... Ehelyett szerelm esen bám ulom minden pillanatban, amikor Kicsi Lan ránéz, és hallgatom a b eszéd ét, szinte dorom bolva. D arázs? Fenét! Tüzelő nőstény m acska! C irm os... H át nem! En Darázs vagyok. Es a darazsak nem lehetnek szerelm esek. A darazsaknak gyerekük sem lehet. A darazsaknak csak nővéreik vannak. fészkük. A H áz... N em lehetek szerelmes. N em vagyok szerelmes. Es DO

10 omm 188 Ennünk kell, mielőtt nekivágunk m ondja é p pen Lan. A z erdőben szükség lesz minden energiánkra. M e g aztán elm osolyodik, m eg aztán lehet, hogy ez lesz az utolsó reggelink... Kibontja a málháját, húst, kerek cipókat rak elénk. Paprikát. N o, együnk! Lan, ne kéresd m agad! Tudom, hogy állandóan falnál... H atalm asat harap a cip ó b ó l, a húsból. A z én étvágyam is m egjön. A fiúról már nem is beszélve. Eszünk. J ó t húzok a termokulacsból. Felállók. M ehetünk! Lan nem mozdul. Ez nem olyan egyszerű. Egy kicsit még pihennünk kell. Emészteni, erőt gyűjteni. N em lehet csak úgy nekivágni az erdőnek! Ez hülyét csinál belőlem! Feldühödöm. Legszívesebben fölpofoznám! N é z z e, Lan, nálam az időhúzással nem megy sem mire. H a nem akar elvinni a tetthelyre, odatalálok magam is. G y ere, Kicsi! Igazán félreértett. En mindig így indulok el. Tudja, az erd ő gyönyörű, d e végtelenül veszedelm es. A síkság thargjai csak ványadt kutyafalka az erdeiekhez képest. A z o k a d ögök valóban megnőnek négym é teresre. Senkinek se m ondtam még el, d e egyszer már n agyobbat is láttam... A fákon lapulnak, az ágak között, csak a fogókarjukat nyújtják az ösvény fölé... M é g y, gyanútlan vagy, fölötted zöld ágak himbálóznak, aztán hirtelen leszakad a fejed! S o kakat láttam már így meghalni. A z erd ő ben mindig készen kell állni, hogy a földre vesd m agad, ha valami feléd lendül az ágak közül. Futnod kell, ha űzőbe vesznek, futni kétrét görnyedve, a legsűrűbb aljnövényzetben. Es a tharg még nem a legrosszabb! Van az erd ő ben még valami... Valami, amit még senki sem látott, d e ott van, és veszélyeseb b az összes thargnál... M ag át, Darázs, az első öt m éteren cafatokra tépnék eb b en a nehézkes páncélban, azzal a nev etséges karddal! N e v e t. N in cs szívem elrontani az öröm ét az A ir-féle csavart pillangóvágás bem utatásával. M é g m egijedne szegény. Eda a rovarok világa, Darázs. S e hol másutt a G a la xisban nem nőnek ekkorára, mint ezen a bolygón. Ú gy látszik, kis pihenőnk Lan p ro fesszor előad ásával fog eltelni. N em b á nom. A d d ig is hallom a hangját. S z e retem a hangját, és akkora szeretettel b e szél erről az e rd ő ről... Ú gysem s o káig élvezheti már! A H á z magánzárkái kényelmesek ugyan, d e életfogytig szólnak. Tőlünk még senkinek sem sikerült megszökni. N em akarok erre gondolni! N ézze csak! és felemel a fűből egy négytenyérnyi, fém esen kék, soklábú, kapálózó valamit. Egy átlagos edai bogár a kisebbek közül. Ártalm atlan korhadékevő. N em alkot nagy állam o kat, mégis fejlettebb bármelyik földi rovarnál. Es az undorító jó szágot mellém teszi az ülésre! A cip ó megindul bennem fölfelé. G y ö... gyönyörű! Lan a hátára fordítja. Itt, látja, és az ujját végighúzza a potroh oldalán, a földi rovarokon a légcsövecskék nyílásai lennének. Ehelyett itt meg itt két pár beöm lőtorkot

11 M LAKra 188 láthat. Ennek a bogárnak tü d eje van! Es minden rovarnak az Edán! Tudja, mit jelent ez? Tudja a jófene! N em et intek. V igye már innét! Sokszorosára nőtt a légzésük hatásfoka. N a gyobbra nőhetnek maguk is. C sak az izmaik ereje, az, hogy milyen súlyú páncélt képesek mozgatni, szab határt méreteiknek. Es az Edán a páncél is egy kicsit más. O ly an, mint a hullámpapír: a hosz- szanti bordákban levegő van. Ezek még repülni is képesek! Tudja, mi a legn agyob b titok? A D N S - ük szerint földi eredetűek... G y en géd en visszadobja a fűbe. H urrá! Ezek a c s o d á la to s e d ai b o garak! Főleg akkor c so d á la to sa k, ha ilyen sz é p e n e ltáv o lo d n ak tőlem! A kölyök persze a bogár után veti m agát. Lan elkapja. H agy d békén, Kicsi! M o st m é? Kicsi Lan felveszi az átlagos falubeli suhanc viselkedését. A srácok a faluba egy eg ész vagyont adnának érte! A z é r t, mert nem b án to tt té g e d, é s jo ga van élni. D e... Ezen m ost elvitatkoznának egy darabig. Igy aztán gyorsan telik az id ő! D e ez most az én időm! Felállók, m egragadom a táskát: J ó mulatást az uraknak! A b bah agyják a civódást. M egbám ulnak. En m ost bem egyek a b b a az e rd ő b e. H a az urak abbah agyják a veszeked ést, esetleg utánam jöhetnek. Lan minden jel szerint csak távol akart tartani a helyszíntől, mert eg é sz úton eg y fia thargot se láttam. Igaz, undorító, nagy férgek vonaglanak m indenfelé, d e baj nélkül elértük a hipnofilmen látott tisztást. A felvétel óta a dzsungel sikeresen visszah ódította az elbitorolt területet, és ha nincsen ek a helyszínelők m indenfelé kígyózó színes m űanyag szalagjai, nem ismerem fel a helyét. Itt már nem találok semmit! Kár volt kijönni. Kár? O s to b a vagyok. A z eg ész n apot Lannal tölt- hetem. A z é rt előveszem a detektort, és tessék-lássék bejárom vele a tisztást. Persze semmi. érzek. Talált valam it? Lan han gjában káröröm öt Feldühödöm : M egkeresem azokat a helyeket, ahol a testőröket m egölték! Be az erd őbe! Szem nélkül... N em jutok messzire. Tényleg ostoba vagyok! A z aljnövényzet rugalmas falként állja utamat, indák tekerednek lábamra. V állam ra d o b o m a d e te k to rt, é s a kardért nyúlok. KIVAGY? KIVAGY? KIVAGY? KIVAGY?" A visszhangzó telepatikus kérdés olyan erős, hogy a földre terít. Hátam ra zuhanok A fogam... Elveszítettem az eszm életem... Kicsi Lan hajol fölém. Bántóan közelről vehetem szem ügyre az arcom at. A bőröm elég sima. M ik ezek a ráncok a szemem sarkában? El? Lan hangjában igazi aggodalom. N em ad ok életjelt, hátha hallok még valamit. El m ondja kajánul a fiú, d e nem tudom, eszm életén van-e. Te, Lan! H o g y a g gódsz! Tetszik n ek ed? Pofa be, kölyök! N o, engedj, hadd nézzem! Letérdel mellém. A rca valóban gondterhelt. Ráncolja a homlokát. Á to k páncél! m orogja, és az orrom elé tartja az arcát. V isszatartom a lélegzetem et. K özelebb tolja a fülét. Beleharapok, bármennyire is sajog a fogam. A á á á! pattan fel. M e gh arap o tt! Ez m egharapott! O d av an a csodálkozástól. En is. D e milyen jólesett! Egy lendületes fejbiccel fölpattanok. Kíváncsi volt, hogy élek-e? M o st már tudja! N evetek. A fülét fogja, m ogorva arccal. A ztán ezer ráncba szalad a képe, és nevet ő is. Felkap, magához szorít. C sak a Páncél ment meg attól, hogy össze- roppantson. Ö rülök! Ö rülök, hogy él, Darázs! Es őt kell a Bírák elé hurcolnom! G yűlölöm azt, ami vagyok. Először életem ben. N em. N em szabad. Justitia vagyok! A z is maradok. L egaláb bis remélem... W>

12 wcm iss Lan közben körbetáncolta velem a tisztást. A kkor gyerünk végre! Tegyen már le! Es ne kurjongasson! Idecsalja Szegén y Lan! Ö s s z e van zavarodva. H át még az összes thargot a környékről. ha tudná, hogy mitől ájultam el! M ellesleg én se Ez hat. tudom. M e gtám ad o tt valam i? kérdezi a fiú lelkesenja a fejét, nagy sárga test villan elő a levelek közül, Valami felzúg a lom bok között, Kicsi Lan fölkap N em. N em tudom, mi történt. Talán beszívtam valami növényi m érget... G y e re! B eszédem van Eda valamelyik csodálatra méltó bogara. libben, és eltűnik. veled. Különös a dzsungel. N em ilyen volt befelé jö Lan m egértően félrevonul. vet. C sön d van. J ó l figyelj, Kicsi! A m ikor elhagytam a tisztást, Lan is érez valamit. M egáll, hátrafordul. nem érezted, hogy telepatikusán szólítalak? Thargok. A közelben m ondja fojtott hangon. - H a azt hallják: Feküdj!", azonnal a föld N em. Semmi olyasmit, hogy: Ki v a g y? re vetik magukat, ha azt: F u ss!, összegörn yedve N em. Semmit. Kellett volna? rohannak o d a, ahol a legsűrűbb, és ott lapulnak a N em. M in den rendben. A ttó l féltem, hogy földre! amikor elájultam, m indenféle em lékfoszlányok szabadultak ki a tudatom ból... az autom aták manipulátorához hasonló, nyúlik lassan Komolyan beszél. M ö g ö tte két karcsú, ízelt kar, N em éreztem semmit. a nyaka felé. Tharg! N em tudom, hogy hazudik-e. Egy ilyen erős telepatikus üzenetet fognia kellett. Persze ha fogja, őt csalódottan összecsattannak Lan hűlt helyén, már Tharg! Feküdj! üvöltöm, és mire a fogókarok is leteríti... Hallucináltam. ott vagyok, és a fekvő férfi hátáról elrugaszkodva, H ülyeség! A sajgás a* fogam ban nagyon is valódi. M iféle rejtély ez ezen az Isten háta mögötti A karok rángatózva a földre zuhannak, barna lé sima félköríves vágással lesújtok. bolygón? fröcsög az arcom ba. A lom bok közül kilendül egy D e semmi köze az ügyhöz. Érzem. karmos láb. H átraugrok, és a pillangóvágás felszeleteli a felém nyomuló szörnyű fejet. H atalm as zöld Lan! Indulhatunk haza. N em tudom, minek szól a vigyora: annak, hogy test lendül továb b, mintha mi sem történt volna, nem történt bajom, annak, hogy végre elhagyjuk és hirtelen m egvakulok, mert az ed d ig derm edten ezt a veszélyes helyet, vagy egyszerűen a gyilkos álló fiú végre elájul, d e halálpontosan vagdalkozom m egkönnyebbülése, aki végre elhagyja a helyszínt. továb b, mert tisztán érzem a felém irányuló vak, Remélem, hogy az első az igazi, m indenesetre a gyilkos indulatot. V ágás és vágás és vágás és vágás vigyort nagyon hamar felváltja az ismerős rosszalló és bang! bang! bang!" A rakétapuska robbanásai kifejezés. után már nem érzek semmit. N e tegye tö b b é! V iszont újra látok. Igaz, kicsit hom ályosan, mert N em teszem ígérem engedelm esen. N em a Szem em, alighogy magához tért, bőgni kezdett. akarok újabb kiselőadást az ő se rd ő veszélyeiről... V isszacsúsztatom a kardot. Persze nem úszom meg. Vállam megszorítja valami. Kiszabadítom, meg- Itt nem lehet kedélyes kirándulásokat tenni, pördülök, a Kard újra a kezemben. Darázs! E bben az erd ő ben rengeteg különös d o lo g N a, na! hőköl hátra Lan. C sak én vagyok! van. En is csak a töredékét ismerem... N em tudom, mi történt magával. M o s t semmi baja, d e lehet, M áskor szóljon, mielőtt hozzám ér! Eles helyzetben már rég lerepült volna a keze! hogy holnap reggel holtan találják az ágyában... Kiabálni kezd: M ittudom én, mittudom én! Rálépett eg y érett gom bára, vagy a bőréhez ért egy rint? Ez a tharg majdnem kinyírt bennünket! Eles helyzetben! M i az éles helyzet maga sze m érgező levél! Rám mered. Jó l van? C sak m agát, Lan! C sak magát. Ez csupán egy M é g élek. Es élni is fogok, amíg hazaérünk. állat. Belerúgok. - Tizenöt ark roham osztagos A zu tán már nem a maga felelőssége. erőtérkardokkal, az éles helyzet!

13 SflLflCTICfl 1SS Ö rd ö g i. Lan a fejét rázza. M a g a félelm etes. Egy szál karddal egy ekkora thargot! Ráadásul... Fejezze b e nyugodtan! V ak vagyok. D e már mondtam, a fiú a Szem em. S z ó szerint. Es kitűnő Szem! Kösz, Kicsi! M egsim ogatom a fejét. N agyon bátor voltál. A b b ah agyja a hüppögést. N agy o n féltem, Darázs. A z t hittem, m egöl... Am ikor levágtad a fejét, és csak jött, jött! Elájultam. N e haragudj! Ugyan, Kicsi! A legbátrabb fiú vagy, akit valaha láttam. D e jegy ezd m eg, té g e d, amíg itt vagyok, nem bánthat senki! Es, nos, itt volt még Lan is. Nem magam miatt féltem, Darázs. Attól féltem, téged öl meg." O, Lan! Nekem nem eshet bajom! Justitia vagyok. Elviszlek innen. Nem jövünk többé az erdőbe. Holnap lezárom ezt az ügyet, és pár nap múlva már a Házban leszünk. Bízz bennem!" Kösz, Darázs." U gye már nem félsz? De, egy kicsit. A nnyi kell. Lan! M ehetünk! Lan a tharg fejével bajlódik. A zon nal, Darázs. Ezt a trófeát nem hagyhatjuk itt. Diadalm asan felmutatja a kivágott rágókat: Bármelyik vadász büszke lenne rájuk a faluban. M egm erevedik. Jö n n e k! Itt az éles helyzete, Darázs. L e galáb b négy. Igy együtt felérnek húsz ro- ham osztagossal. G yorsan! U tánam! G yorsan! Furcsa, d e Lan nem fél. A zsákjába süllyeszti a rágókat, és szórópalackot vesz elő. S e b e s m ozdulataiban nyoma sincs a kapkodásnak. Befújja magát. T etőtől talpig! Em ber! M agán ak nincs jo b b doíga m ost, mint szépítkezni? H alk nevetés a válasz: N yugi, Darázs! Ez dezodor. Egy ősi szer. Egy pillanatra elhallgat. Befújja az arcát és a haját is. Teljesen m egváltoztatja az em ber szagát. Ezzel m egtéveszthetjük a d ö göket. Elkapom a felém d o b o tt flakont. Sem m iféle szagot nem érzek. M in d e gy! Befújom a fiút, aztán magamat. G yerünk, gyerünk! Lan már fut. Felzárkózom, és magam után rántom a fiút is. Lan m egtorpan. Beléütközöm. b iíííp! A nyom detektor. Elfelejtettem kikapcsolni. Es most jelez az átkozott! A zo n o síto tta az ismeretlen szagot. Lan elmaszkolt illatát... H át megvan a bizonyíték. M egvan. Soh a jo b b kor! B e d o b o m a b o zó tb a ezt a m ocsok műszert! Ráadásul a futásban is akadályoz: minden lépésnél előrelendül, és a com bom hoz ütődik. Rohadt masina! R ohadt dzsungel! Leeresztem az arclemezt. A legroh adtabb, hogy még én se hallok semmit. C sak az őserdő kísérteties csendje jelzi, hogy valami nincs rendben. H át futunk. J o b b a t m ost én se tudok kitalálni. M á r csaknem az e rd ő szélén járun k. m egáll. Bízik a kardjában, D arázs? C sak abban bízom. M iért? Lan K ettő előttünk, kettő m ögöttünk. N in cs m essze a b o zó t. O d a nem követnek. Á tvágh atjuk m agunkat... R endben. Kicsi Lan, gyere szorosan mellettem, és tartsd nyitva a szem ed! N e félj!" A fiú mellém botladozik. Remeg a félelemtől. H a tám adnak, guggolj le, d e el ne ájulj, az Isten szerelm ére! Látnom kell, hogy életben maradjunk! Bal kézzel m agamhoz szorítom a fiút, vállára csúsztatom a detektort. C sak akadályozna a harcban. Kivonom a Kardot, a hátamat Lannak vetem. Lassan araszolunk az ösvényen. K éptelen ség, hogy a Páncélon át is érzem a férfi testének m egnyugtató m elegét. M egteszü n k eg y métert, kettőt, tízet... M intfia ritkulnának a fák... bang! bang! bang!" Lan rakétapuskája robbantja szét a hátborzongató csen det. Es megindul az erd ő! Két óriási test válik ki az aljnövényzetből félelm etes gyorsasággal. Kicsi Lan lekuporodik, a m egváltozott perspektíva miatt az eg ész még ijesztőbb. H átra! M agam m al rántom a fiút is. A fogókarok csattanva záródnak össze előttem, és mielőtt lesújthatnék, már vissza is húzódnak az ú jabb fogásra. A tharg felágaskodik.

14 Elrugaszkodom, begurulok a hasa alá. Levágok két lábat, a d u zzad t potroh recsegve nyílik ketté az erőtér nyomán. A szörny m egrem eg, a hatalmas lábak egyetlen ugrással jó húszméternyire hátrarepítik. A hátán ér földet, szárnyait maga alá gyűrte, nem mozdul töb bé. H ol a másik? Egyenesen Lan felé tart! H iába ordítok. A rakétapuska folyam atos d örgéséb en semmit se hallani. Egyáltalán, mikor tölt ez a fickó? Es miért nem ugrik a tharg? Szétlapíthatná mindkettőjüket. M a jd ugrok én helyette! Es függve maradok a levegőb en! Emelkedem I A fiú egyre csak a feléje araszoló szörnyet nézi, nem tudom, mi történik velem, már a fák koronájában lehetek, nem merek vaktában vágni. H elyére a Kardot! K örbetapogatom magam, ragacsos indák tekergőznek a testem en, feszesek, eltűnnek a fejem fölött a semmiben. J ó lenne tudni, hogy ki vagy mi fogja a másik végüket! A holodrám a odalen t ezalatt a végéhez közeledik. A szörnyeteg már egészen rajtuk van, felágaskodik, karjait hátrahúzza. Lecsapni készül. Lan a célpont. C sö n d. Lan végzett az első kettővel! Lan! M ö g ö tte d! A fiú sikolya m egváltoztatja a film végét. A rakétapuska lövedékei ilyen közelről darabokra szaggatják a thargot. Szem pillantás alatt véres zuhany zúdul Lanra. Darázs! Darázs! H ol vagy? V égre velem is törődik valaki! Itt fönt! kiáltanék, d e már az első hangnál széles, ragadós valami c sa p a szám ba. N em tudom lefejteni. Kicsi Lan! Visszajövök!" N E FÉLJ!N E FELJ! N E FÉLJ! N E FÉLJ! N E F É L J!.." Ki... " V alam eddig megint eszm életlen voltam. H a ez a valaki így folytatja, m akogó hülyét csinál belőlem! M intha gránát robbant volna a szám ban. M in den fogam egyenként és kegyetlenül sajog. V iszont még élek... Es a kezem is szab ad. Kitapogatom a K ardot, arasznyira kihúzom hüvelyéből. Leszám ítva, hogy megvakultam, hogy indák b éklyóznak és nem érzek talajt a lábam alatt, teljesen harcképes vagyok. M e gle h ető se n sebesen repülök, arcom at erősen csap k o d ja a szél. S o se voltam még ennyire kiszolgáltatott helyzetben. Kellemetlen. Ez van. Kiterjesztem a tudatom. Semmi. Egyetlen fejlettebb tudat sincs a közelben! M ik ezek? R obotok? M in denesetre ha valam iképpen titokzatos elrablóm közelébe kerülök, m egem legeti a n apot, amikor kikezdett egy Justitiával. H iáb a, nem tisztelnek itt már semmit! A hosszú, békés évek alatt lassanként helyreállt a rend a G alaxisnak ezen a vidékén. Egyre kevesebb szükség van a Justitiákra, hírünk fokozatosan elhal, s vele a tisztelet is. A H ázra! Kétszáz éve még nem akadt em ber a bűnösökön kívül, aki kezet mert volna emelni egy Justitiára! H o p p! M i van, ha m ost a bűnösök ragadtak el? Lehet, hogy feleslegesen vádolom szegény Lant? Valaki egy b ű n ö s? pedig hihetetlenül erős telepatikus képességekkel bujkál az e rd ő b e n? N em... A szimatom még sohasem hagyott cserben... Fura. N em hallok ágrecsegést, se m otorzúgást. Pedig nem cipelhetnek nagyon hosszú kötélen, különben összevissza verődnék az ágakon minden fordulónál. Esetleg a fák fölött repülünk... A légm o torok süvítését akkor is hallanom kellene! Esetleg a technika itt az Edán hihetetlen m ódon túlszárnyalja az eg ész M a g Szektor technikai színvonalát... Légi sajka, m i? Százm éteres csáklyával! M egacsáklya m egalannal! H ülye vagy, Darázs! H o p p! Lassulunk... ereszkedünk... Érintettem a talajt! M o st kell cselekednem. Elő a Karddal! Egy teljesen felesleges vágás az indák felé, és mielőtt valamit is eltalálnék, már semmi sem tart a levegőben. V agy kétméternyi zuhanás, v ető d és és gördülés. Újra talpon. A Kard erőterének halk, m egnyugtató züm m ögése. G yertek csak! Kiterjesztem a tudatom. C so d álato san nyílt és átláthatatlanul bonyolult m ező! Látok. Ezernyi kép gyors egym ásutánban, mintha ennek a cso d álato s valakinek ezernyi szem e lenne, és kedvére válogatna közöttük. Es ez a m ező most megérinti az enyém et. N em erőszakos. Könnyedén ellenállok.

15 efllflcra iss 1 5 A képek lelassulnak. Lan és a gyerek kétségbeesetten mászkálnak a tharg tetem ek között. Felülről, mintha nagylátószögű objektíven át nézném őket. V áltás. Ez én vagyok! Leeresztett Karddal valami óriás, üres és hom ályba vesző csarnokban. Ebben a torz látószögben nevetségesnek látszom, ahogy szorongatom a K ardot. Kikapcsolom, visszatolom a hüvelyébe. Ki vagy! A telepatikus üzenet szinte gyen géd az elő ző ekhez képest. Hm. Kérdezni én is tudok. Te ki vagy!? A Fészek vagyunk." Nem értem." Válaszul képek: Darazsak. Darazsak a levegőben, darazsak sejtekben, darazsak sötét járatokban. Hat darázs egy döglött thargot cipel a levegőben. A dög indákról lóg lefelé... Tharg? Uramisten! Ezek a darazsak óriásiak! Es értelmesek! D e hát a levegőben semmit sem éreztem! Se m mit se láttam... Darazsak... Ez a telepatikus m ező körülöttem... N a g y o n e rő s... A le g e rő se b b, éreztem... amit valaha Es a legnyíltabb tudat, am ibe valaha b e k ap cso lódtam... Es jönnek a képek. Darazsak, csak darazsak... Alighanem valami kollektív tu datot képeznek... Igy már minden tiszta! Egy ilyen m ezőnek nagyon erősnek kell lennie. Es persze tökéletesen nyíltnak... M á sk é p p e n nem is m űködhetne! Es nem is kell, hogy egyedként érzékeljem őket. Egyedenként akármilyen primitívek lehetnek. együtt! D e Egy nyílt, hatalrfias elm e... Talán nem is tud mit kezdeni egy zárttal. A gondolataim rem élhetőleg biztonságban vannak... Es a testem? M á r rég halálra szurkálhattak volna. H m. Eles helyzetben. M ilyen nagyképű voltam! A rk roham- o sztagoso k... H ah ah a! H ol vannak azok ezekhez a darazsakhoz képest! Darazsak. M o so ly g o k. D e hát én is Darázs vagyok! Megértettem... Fészek. En Ember vagyok!" Ember... Hol a Fészked?" Nincs Fészkem. En magam vagyok a Fészek. " Nem értjük. A Fészek az Egységek összessége. Egység nem lehet Fészek!" En nem vagyok Egység! En Ember vagyok" M i az: Ember? " Igy nem megyünk semmire! A kommunikációs m ező túl egyszerű ehhez. Legyen meg az Ur akarata! Leveszem a sisakot, és megrázom a hajam. M egnyitom a tudatom. A Fészek szomorú. w> Justitia

16 16 wem iss M agán y os. M é g a kommunikációs mezőn keresztül is érzem szom orúságát. N em engem várt... N em em bert várt... É vezredeken át egyetlen em berrel sem sikerült telepatikus k ap cso latb a kerülnie. En vagyok az e lső... Ember... Em ber? M e gtév eszte tte a külsőm. Darázs Justitia. D arázscsíkos Páncél, fekete arclemez. A stilizált szárny-antennák a sisakon. A többi em berétől eltérő telepatikus mezőm... Lehet, hogy nem is vagyok em ber? N e m? Ember vagyok! Embernek tartom magam. G on d olataim sohasem különböztek azokétól, akiknek elm éjébe hatoltam. Em ber vagyok. M é g is... M é g is, jó volt a Fészek részének lenni. S a ját elm ém tö b b szö rö sé v e l g o n d o lk o d n i, érezni, tap asztaln i. Tapasztalni... Látni... Emlékezni... Emlékezni. O, Lan! A z ég. Horizont. Zöld tenger. A Dzsungel. Kiemelkedő lombkorona. Agak. Agak. A törzs. Szürke kéreg. Agak. Levelek. Aljnövényzet. Agak. Agak. A törzs. Távoli dübörgés. Erősödik. Graviplán ereszkedik le lomhán. Megtaszít a forró levegő... A szavanna. Csík borzolódik a fűben. Felém tart. Szétválik a fűfal. Sajka orra. Trófea nélkül. A csáklya vége. A z előrevonó kéz. Terepfoltos, csuklyás kezeslábas. Egy férfi... A graviplán ajtói felpattannak. Fel fegyverzett férfiak. Szétszélednek a gép körül. A törzsből konténerek csúsznak elő. Egyenruhás szolgák ragadják meg. A tisztás átalakul... A csuklyás férfi. A sajkát a bozótba vonszolja. Agakkal fedi be. Málhamellényébe szögletes csomagokat dugdos. Gondosan befújja magát. Hátraveti a csuklyáját, hogy a hajához férjen. Lan... A tisztás. Mindenféle felszerelések szanaszét. Ag. A föld felém zuhan. Méternyire a tisztás fölött. Rakétapuska-állvány. Hőpalackok. Hűtőtáska. Rakétapuska-tárak fóliában. Távcsőtök. Távcsőtök. Távcsőtök. Csokoládésdoboz. A talaj eltávolodik. Levelek. Agak. A törzs... Lan. A legsűrűbb dzsungel. Kikapcsolt penge... Zümmögés. Katonai sikló. Négy férfi. Hasonlítanak. Testvérek. A pilóta tiszteleg. A sikló elszáll... Széles férfihát. Vadászöltözék. Rakétapisztoly. Adóvevő recseg. Követhetetlen árnyék. Villogó erőtérpenge. Vér. Vér. Vér. Földre omló test. Átvágott torok. Lan háta mögött összezáródnak a lombok... Csillogó zöld-arany bogár. Mosolygó férfiszempár. Rakétapisztoly. A zöld fal megrebben. Kesztyűs jobb kéz, hátrafeszített nyak, betapasztott száj. Erőtérpenge. Vér. Vér. Földre eresztett test. Lan háta. A zöld fal... Pisztolyt szorító kéz elfehéredett bütykei. A félelem savanykás illata. Tágra nyílt szem. A z undor grimasza. A földön férfikarnyi csontfehér férgek tekeregnek. Vonagló testek. Toporgó láb. Undortól remegő kéz. Egy lián lendül, a vállának ütődik. A feltörni készülő kiáltást elfojtó halk nyikkanás. Sötét test zuhanása. Egy kéz lerántja az állkapcsánál fogva. Szétfreccsenő férgek. Vér... A tisztás. A testvérek. Magasba emelt poharak. Nevetés. Tetőtől talpig véres alak toppan a tisztásra. M i van, ember?" M i történt?" Furcsán modulált, de érthető hangok. A véres alak egy rúgással üzemképtelenné teszi a rádiót. A halomba rakott fegyverek mellé ugrik. Rakétapuska torka. Félbemaradt mozdulatok. Állj, kutyák, vagy megdöglötökl" Ezért fölakasztanak, pimasz paraszt!" Apám meztelenül kilő az űrbe!" Hagyjátok, ez őrült!" Sötét pillantások. A véres alak hátralöki a csuklyáját. En Lan de Lorian vagyok, Ark törvényes királya. Térdre, bitorlók! A zt mondtam: térdre! " Nevetés. Lan eléjük dobja az egyik csomagot. Jó l van! Franco, bilincseld meg őket!" Nevetés. Lan hátranyúl, anti-g dobókorong villan, milliméterekre suhan el a Francónak nevezett torkától, megkerüli a tisztást, és visszatér gazdája kezébe. Franco nevetséges igyekezete, ahogy testvéreire rakja a bilincseket. A lábukat is! Bilincset rájuk! Ügyes! Látom, van gyakorlatod. M ost a tiédet! A kezedre! N e sajnáld!" Tényleg Lan lennél?" Ugyan! Ez egy őrült!" Hallod-e, csúf halálod lesz! M a gam belezlek ki!" Látod, Gier! Sohasem tanul-

17 SnLRKTIKfl 1SS tál jó modort." Valami villan a levegőben, pengve Gier homlokának ütődik, leesik. Vedd fel, kutya! Apám pénze. Ezt még most is elfogadják Árkon kívül is. Apám holóját láthatod rajta. Jó l nézd meg! Es most nézz meg engem!" A másik arcába tolja az arcát. Fölismersz, Gier? En felismertelek mindnyájatokat, még ezt a taknyost is!" Francóba rúg. A beleidre lógatlak föl, akárki is vagy!" Nehéz lesz, Gier. Persze tudom, megtennéd." Megfogja az állát, kényszeríti, hogy a szemébe nézzen. Láttalak Gier Sawn! Emlékszem arra az éjszakára. Mindnyájatokra. Te a haldoklók torkát vagdostad el, Gore a sarokban okádott, Don és Franco meg bőgve tébláboltak a halottak között. Kicsik voltak még, kisebbek, mint én, de őrült apátok magával hozta őket, hogy szokják a vért... Te emlékszel, Gier? Emlékszel?" A pád úgy döglött meg, mint egy kutya. Te is úgy fogsz!" Lan hátralép. Egyszerűen halomra lőhetnélek benneteket, de mégse teszem. N ek tek lesz esélyetek. Kaptok egy lehetőséget, hogy bebizonyítsátok, méltóak vagytok Ark trónjára! Egyenként megküzdőtök velem, ark módra, késsel!" Gyere, kutya! Csak legyen kés a kezemben! Bánni fogod, hogy világra pottyantott anyád, az a leeni kurva!" Te leszel az első, Gier! Aztán sorban a többiek." Hagyd a kicsiket, Lan, vagy akárki vagy! Nem követtek el semmit azon az éjszakán. Es utána sem." N o lám, Gore, a»nemeslelkű«! Kár, hogy meg kell halnod. Különb vagy ezeknél... A zt mondod,»kicsik«? Nézz rájuk! Fiatal férfiak! Es micsoda gyűlölet van a szemükben! Nem tettek semmit? Mert akkor valóban kicsik voltak... Emlékszel, mit rikoltozott apátok azon az éjszakán?»otödíziglen!«en sem akarok trónkövetelőket, de beérem veletek. Neked azért nagyobb esélyt adok, Gore. Te leszel az utolsó." Felrántja a trónörököst. Bilincskulcs villog. Lapos, fekete doboz. Ark párbajtőrök. Válassz!" Gier rábök az egyikre. Lan keze. A kések a földbe fúródnak, méterekre egymástól. Hosszú kötél suhan át a levegőn, Gier derekára tekeredik, automata kapcsok kattannak rajta. Lan saját testére kapcsolja a másik végét. A kötél kifeszül. Lassú lépések. Kés egy bal kézben. Felizzik az erőtér. Lan. Meghajol. Gier eltorzult arca. Ugrik. Lan cselez. A kések ibolyaszín hurkai a levegőben. Ozonszag. Alig követhető, szinte koreografált mozdulatok. Lan elsötétült tekintetében földöntúli koncentráció. Döfések, hárítások, cselek. Kicsorduló vér. Lábdobogás. Lihegés. A trónörökös lassuló mozdulatai, egyre több vér. Gier felkiált, oldalt ugrik. Lan alig észrevehető döfése. A herceg csodálkozó arca. Földre rogyó test. Halott. Maga alá gyűrt lábbal fekszik. Lan kikapcsolja a pengét, apró biccentéssel tiszteleg a halottnak, tőre gombjával kioldja a kötél kapcsait. Don, tiéd a lehetőség." M egölte, testvérek! Nézzétek, ez megölte!" Don talpra ugrik. Őrjöngve előreveti magát. Elesik. Bilincskulcs az arca mellett. Felpattan. Bilincsek a sárban. Lan kése Don mellének szegezve. Vissza! A kötelet!" Kés a földben, Don rohan felé, a megfeszülő kötél visszarántja, hanyatt zuhan. Lassan! Ark hercege nem ismeri a szertartást?" Lan meghajlik, Don már ugrik, előredöfő karja, az erőtér lila íve, Lan kitér, újra az alig észrevehető mozdulat. Kiáltás. Don arccal a földön. Halott. M ost jól érzed magad, hogy megölted ezt a gyereket?" Don! Don! Bátyám!" N e zajongj, Franco! Állj fel! Te következel. Állj fel!" Maradj, Fran! Ha ülve maradsz, nem fog bántani." Hallgass, G ore!" Miért? Ölj meg, Lan de Lorian! Mit számít még két élet? Ugyanolyan gyilkos vagy, mint apánk és Gier!" Hallgass!" Lan keze. Francóé. Szabad. Lan hanyatt zuhan. A fiú a fegyvereknél. Rakétapuska torka. A zár csattanása. Álljatok fel! Mind a ketten! Te, aki de Loriannak nevezed magad, vedd le a bilincsét! Gore, vissza! A kötelet! Kössétek föl! Vívni fogtok. Egymással!" Fran, mit beszélsz? M egöl mindkettőnket!" Hagyd, Gore! O is apád fia. Sawn vér... Es én még el akartam engedni..." Elengedni? Azért vetted le a bilincsét? Lan..." Igazad volt, Gore, gyilkos vagyok. Mészáros." Vannak nálad rosszabbak is. Te... senki!" Köpés Franco zubbonyán. N o lám, a hűvös, a jó Gore! Bátyám! Tudod, milyen érzés utolsónak lenni, Gore? Nem tudhatod. Mindig utolsónak lenni? De most én leszek az első. A z egyetlen, Gore! Vegyétek már fel a kötelet! Semmi trükk, de Lorian!" Erre nem kényszeríthetsz, kölyök!" O nem, de én igen, Lan! Rajta!" Gore Lan felé sújt. Lassú, mintha lassított felvételen mozogna. Lan hárít, tőre fölfelé lendül. Gore, ne! N e!" Vége, de Lorian. Túl jó vagy." Nem akartam... nem akartam..." Túl jó..." Dobd el a kést!" Puskacső, megböki a halottat. Visz..." A kötél süvítve száll, a fiú lábára tekeredik, megfeszül. Rakétapuska pörögve a levegőben. Franco szűkölve igyekszik megszabadulni a kötéltől, a puska felé Df>

18 mászik. Arca Lan csizmái között. A férfi felrántja, felizzik az erőtérpenge. Sawn kutya!" Ellép a lerogyó test elől. Utálat az arcán. Összeszedi a bilincseket. A puska megint az állványon. Kötél. Tőrök. Doboz. Lan újra befújja magát. Elnyeli a zöld fal. A tisztás. Halottak. Gore keze imára kulcsolva. Agak. Levelek. A z ég... Fészek! J ó lenne itt maradni. Szolsálni az A n yát, d o l gozni, feloldódni és meghalni. M it tegyek? M it tegyek? M it tegyek, Fészek?" Menj el! Dolgod van ott kinn. A zt a gonosz dolgot ott a csillagok között meg kell állítanod. Ide mindig visszajöhetsz. Menj... Ember!" Igen. A háború... Elmegyek. Köszönöm, Fészek." A H o rd o zók visszafelé cipelnek a levegőben. Igy, a Fészektől eltávolodva a tudatuk nem m agasab b rendű, mint e g y jól idom ított kutyáé. Sem mit sem látok, d e legaláb b van időm végiggondolni ezt az egészet. S zab ad o n. Először: Lan gyilkos! Ezen nem lehet változtatni. Láttam, amit láttam. Persze... Persze közel sem olyan elvetemült gon osztevő, ahogy a H ázban elképzeltem. M á so d sz o r: ott a háború! A háború... A m it meg kell akadályoznom. N em a H áz miatt. A H áz... N em fogok a H ázra gondolni. M o st nem. H arm adszor... H arm adszor: szeretem Lant. Es n egy ed szer is szeretem! Szeretem! A háb o rú... N em a háború! N e e m... M o s t jön a H áz! Ö tö d sz ö r: el kell jutnom a H ázba. El kell pusztítanom... Á tkozottak! Itt volt. Itt volt végig az elmémben. H a nincs a Fészek... M o s t szab ad vagyok. D e újra elkaphat, ha el nem pusztítom. Elpusztítani, ez m ost a legfontosab b. A H ázban van. H a Lant a H ázba viszem, a Szörnyeteg közelébe juthatok. H a Lant a házba viszem, a háború sem k ezd ődh et el. H a Lant a H á z b a viszem, az A rkthaa nem teheti rá a m ocskos mancsát. H a Lant a házba viszem... H a Lant a házba viszem, elítélik, és sohasem láthatom töb bet. M é g s e tehetek egyebet. Hogyan öljük meg magunkban a szerelmet?" kérdezem a Belső Ut Mesterét. Könnyedén válaszolja ő. Keresd mindig a negatívumokat, a hibákat, a rosszatl M eg fogod találni. Valamit mindig találni fogsz. Ha meglelted, nagyítsd föl őket! M eg fognak nőni. Ha már olyan nagyok, hogy elrejtik szerelmed arcát, a szerelem gyűlöletté lesz. Igy legyen!" Igy legyen. Valami züm m ögve elszáll mellettem. Látásom vakító villanással visszatér. Z ö ld tenger, m agasan a dzsungel fölött repülünk. En lógok itt, fura halszemoptikával eltorzítva, négy vékony indán. Darazsak visznek a rágójukban. A Fészek egy Fürkészt, távolható telepatát küldött utánam. M iért?" Emberek a bozótban, az erdő szélén. Veled voltak. Leteszünk a fákon.. Láss a mi szemünkkeli" Köszönöm, Fészek. Visszajövök." Várunk, Ember." Valószínűleg le tudtam volna mászni a fáról vakon is, d e a Fürkész szem ével látva könnyebb volt. M egin t föld van a lábam alatt! J ó kemény, szilárd föld. E gész bolygónyi. A világ egy utolsót villan, és rám borul a sö tétség. Kiterjesztem a tudatom. Darázs, hol vagy, Darázs?" Kicsi Lan! Darázs! Nem halhattál meg! Hol vagy, Darázs? Nem akarom... Betájolom a fiút. N incs messze. Elindulok. V acak d o lo g vakon az aljnövényzetben, d e ha az em ber ügyesen forgatja, az erőtérkarddal csinos kis alagutat vághat magának. Egy tap o g atás, egy tucat csap ás, fél méter előrehaladás. A dzsungel mégsem vakoknak való! M o st mintha könnyebb lenne. H árom lépésenként elég egy-két vágás. Ritkul az ő se rd ő... Kicsi Lan telepatikus dünnyögése is egyre erőseb b. Kijutottam. A bo zó t! Persze tüskés.

19 SALACTIKfl 1SS Hallom a hangjukat. M éterekre lehetnek. H asra vetem magam. Bekúszom a bokrok alá. Lan hangja:... kifújom magam, és megint m egpróbálom, Kicsi. N o, ne szom orkodj már! H a él, most biztosan megtalálom. N é z d csak! M ár indulok. Karnyújtásnyira csörtet el mellettem. A nagy vadász! A m int elhal a csörtetése, kiaraszolok az ösvényre. Felállók, ren dbe hozom m agamat. Kicsi Lan! Megjöttem!" A tisztás. A fiú előmászik a sajka alól. Darázs!" D arázs! Élsz! Iderohan, szorít, mintha az élete függne tőle. G y ere, fussunk Lan után! T éged keres. H a g y d! M egtréfáljuk kicsit... D e a thargok az erd őben... N incsenek thargok errefelé. Itt egyáltalán nincsenek. H át jó. D e biztosan meg fog haragudni. Tud o d, igazán aggódik érted... Igazán. Es te hol voltál? M egtám ad ott valami? Igazán? N em tudom. Valami rám tekeredett, a számra is, és felrántott a fára... E ddig igaz, d e hogyan továb b? Es azután? M i történt azután? H át ez az! M i történjen? Elengedett. N em rég elen ged ett. Lezuhantam, elkaptam eg y ágat vagy inkább fönnakadtam rajta, aztán lemásztam. M eghallottam a hangotokat, és idejöttem. H át ti? M i kerestünk téged. Sok áig. A z tá n valami nagy kezdett m ozgolódni a sűrűben, és Lan kihozott ide. M o s t visszament keresni. N em láttad, hogy mi... b o c s... Szóval nem tu d o d, mi tám adott m eg? Sem mi baj. D e nem tudom. Talán maga a fa... R agadozó növény... N em éreztem állatszagot. N em m indegy? A z a fő, hogy elengedett... D e jól is m egy a hazugság! V ajon a másik Lan b eveszi-e? M ennünk kell, Kicsi. Lan lép a tisztásra. Sötéted ik. M e gto rp an. Bámul. M a g a! Darázs! Felém rohan. Düh az arcán. K eze m eglendül, felkészülök, hogy kivédjem életem legn agyobbn ak ígérkező pofonját. Szerencsére nem kell m egaláznom, a m ozdulat ö le lé ssé változik, a le v e gő b e em elkedem. Valami forrót érzek a számon. Lágy, mégis rugalmas, nedves és forró... Lan szája. Egy m ásodpercig se tart az ellenállásom, elönt a forróság, ajkam megnyílik, és máris életem első csókjában találom magam. N em is rossz. M intha so se csináltam volna egy e b e t... A filmeken ilyenkor a hősnő lehunyt szemmel adja át m agát az élvezetnek, én p ed ig, tessék, egy kamaszfiú tágra nyílt szemén keresztül bám ulom Lan csípőm re simuló kezét. Kicsi Lan! Fordulj el, kérlek!" H o gy an öljük meg magunkban a szerelm et? K önnyedén. K ön nyedén? Erről ennyit. A B első U t M e ste re egy tudatlan boszorkány! M á r nem csókolózunk. Érzem az arcom on Lan tekintetét. C sak néz. H o g y mióta, nem tudom. D e nem is érdekel... Szeretném én is így nézni! H o g y érezze a szemem p erzselését... Bizsereg minden porcikám... Soh asem éreztem ilyet. Ú gy látszik, a szerelem fiziológiája egy Justitiában is működik. Szeretkezni akarok vele! N em is kívánok egyeb e t... Pedig mennyi d olgom van! Engedj el! Eszem ben sincs! súgja vissza. O lyan köny- nyű vagy. N ap okig tudnálak így tartani. Pont arra érünk m ost rá! Engedj el, kérlek! A gyerek néz. J ó l van Újra szilárd talaj a lábam alatt. C sak az érzelm e im ingoványosak... Ennyi volt. Ennyi lehetett. Egy csók. Egyetlen csók... Ja j, Lan! A z t m ondtad, sö téted és előtt vissza kell érnünk. N em kéne indulnunk? Igazad van. Éjszaka n agyobbat ugranak a síkföld thargjai. D e még nem m ondtad el, hogy mi történt veled az erdőben. Tessék! H allgasd csak a m esét, kedvesem! Érzem, h o g y nem hitte el, d e nem szól. A n y om d etek torral b a b rá lo k. B eviszem az e lső d ö fé s t: [>t>

20 mr**\ SALflKTIKfl 188 Két nap múlva elhagyom ezt a bolygót. M e g találtam a bűnöst, és holnap letartóztatom. M i? M i? Jó l hallotta, Lan. - Igyekszem vidáman b e szélni. M e g é rte ide kijönnünk. M egtaláltam a bizonyítékot az erdőben. A detektor azonosította a bűnös illatspektrumát. Lehetetlen, hiszen... Fejezze csak b e! A gyilkos elmaszkolta magát. D e a detektor é p p a maszkolt illatot azonosította. V olt már hasonló eset a kriminalisztikában. Es képzelje, még azt is m egtudtam, hogy a tettes igazából egyformán tudja mindkét kezét használni! Értem. Lan arca elsötétül. Egy pillanatra m egpróbálja tekintetét halott szem em be fúrni. Elfordul. A m ásodik d ö fé s: A m i az e lő b b történt, felejtse el, kérem! M e g lepett, nem volt időm védekezni. Egy Justitiához nem érhet férfi! D e Darázs! H iszen te is... N e tegezzen, kérem! En nem éreztem semmit. Semmit. M e g é rte tte? Ez volt az első csók az életem ben. Semmi különös. Inkább kellemetlen. A fiú vihog. Kedvem lenne fölpofozni. En azt hittem... N e higgyen semmit! M e g b o c sá to k magának, mert a g g ó d o tt értem, az életét kockáztatta miattam. M egjegy zem, feleslegesen. V együk úgy, hogy csak a m egkönnyebbülés késztette arra, amit tett. Egészen elvö rösö dö tt a tarkója. M á r nem m agára dühös a maszkolóval elkövetett hiba miatt. M e g sértettem. M egaláztam. M o st rám dühös. Sajnálom, kedves! L e galáb b gyorsabban haladunk, ü g y húzza-tolja azt a csáklyát, mint egy eszelős. A sö tétség hirtelen zuhan ránk. Lan halkan káromkodik. A szavak pattogva, recsegve törnek ki belőle, nem értem, d e nem w en károm kodások, az biztos. M e gáll, behúzza a csáklyát. Legyenek csen d b en! A fű susog. Es még valami. M intha valahol távol e ső c se p p e k vernék a földet. V agy inkább ezernyi apró láb k opogását hallom? Thargok suttogja Lan, nagy falka. M o s t lehet, hogy meghalunk. B ekapcsolja a légm otort. A sajka m eglódul. Jö jje n e k ide hátra! Kicsi Lan, te fo god a kor- mányrudat! Tartsd ezt az irányt, akármi is történjen! A H alász csillagkép mindig előttünk legyen! Ismered, nem? H át persze! H elyes. M a g a... Darázs, maradjon itt, és p ró bálja távol tartani a d ö g ö k et Kicsi Lantól! En lőni fogok. Rendben. A légm otorok süvítése se b e se b b mozgásra ösztökélte a thargokat is. A z apró lábak zizegése a m o torzajon át is tisztán hallható. Kivonom a Kardot. Kicsi Lan! Rögzítsd valahogy a kormányt, és inkább hátra nézz! viju, viju, viju Kis kaliberű, gyorstüzelő rakétapuska. Es Kicsi Lan még nem is látott semmit! D e mintha... Kutyányi árnyék válik ki a sötétből, felénk ugrik, Lan lövedékei a levegőben tépik darabokra. Es ugrik a másik, a harmadik... Rengetegen vannak! Ugranak a sajka felé, mit sem törődve a lövedékekkel. A rakéták süvítése, a b e csap ó d áso k robbanásai egyetlen fenyegető morgássá sűrűsödnek össze. Egy tharg az alacsony korláton koppan, m egkapaszkodik temérdek sok lába egyikével, felé rúgok, villámgyorsan megragadja a bokám, majdnem leránt a sajkáról. Fele se tréfa! Kettészelem, egyet a másik oldalon is. és az ív folytatásaként levágok Lassan beáll valami egyensúly, a folytonos roham okban három -négy d ö g kisebb sérülésekkel áttör a zárótűzön, ezekkel kell elbánnom. N em nehéz, d e jo b b nem belegondolni, mi lesz, ha Lan elfárad. Ezek csak a hajtok! - kiáltja. Ú gy látszik, észrevette, milyen könnyedén elintéztem azt a pár d ö g ö t. A legerő seb b vadászok már m egelőztek bennünket, és a szavanna szélén várnak. H a átjutunk, megmenekültünk. D e ott már nem tudom fedezni a hátunkat. C sak magára számíthat! Köszönöm. N em tudom, m ióta... M á r levágtam vagy százötvenet. N em fogynak, p ed ig Lan puskája szinte folyam atosan szól... N em fogynak. M é g szaporodnak is! M i van? A fiú előrepillant, hogy ellenőrizze az irányt. Lan a sajka közepén térdepel, é s lő.

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Huszonötödik lecke. nyomja, várjon. hallgasd. nyomd. várj. tedd, vedd, legyen. szíveskedjék mutasson. hozza el menjen nézze meg

Huszonötödik lecke. nyomja, várjon. hallgasd. nyomd. várj. tedd, vedd, legyen. szíveskedjék mutasson. hozza el menjen nézze meg Huszonötödik lecke Megint telefon Halló! Jó napot kívánok! Üdvözöljük a Vabank Bank ügyfélszolgálatánál! Ha ismeri a mellék számát, nyomja meg a megfelelő számú gombot. Ha nem ismeri, várjon a kezelő jelentkezésére.

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Bereményi Géza: Eldorádó Részletek egy készülő film forgatókönyvéből

Bereményi Géza: Eldorádó Részletek egy készülő film forgatókönyvéből Bereményi Géza: Eldorádó Részletek egy készülő film forgatókönyvéből HÁZ UDVARA, PIAC NAPPAL A Gyerek a földszintes ház udvarán megy rövidnadrágban, magasszárú cipőben. Köhög. Szomszédasszonyokkal találkozik,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is!

ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is! Szöveg és illusztráció: Bogárszakértő: bogár Találd meg... ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is! Ki lakik idebenn Mindenféle bogár 6 Imádkozó sáska 38 Bogárlesen 8

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Cecelia Ahern: Bennem élsz

Cecelia Ahern: Bennem élsz Cecelia Ahern: Bennem élsz Cecelia Ahern Bennem élsz (Részlet) Fordította Hussami Péter A fordítás alapjául szolgáló mű Cecelia Ahern: Thanks for the Memories (London: HarperCollins, 2008) (Részlet) Athenaeum

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

Az 50-es Évek. (tavasz)

Az 50-es Évek. (tavasz) Az 50-es Évek (tavasz) Te vagy az Út Pora a Hajamban, mondta magában Psziché, ahogy a folyó hullámai fel-felcsaptak eláztatva ülő lábfejeit, az évben először száraz folyóé. Halott galamb zuhan a mélybe

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

VAKTÜKÖRBEN BERETKA FERENC

VAKTÜKÖRBEN BERETKA FERENC VAKTÜKÖRBEN BERETKA FERENC Most már mindegy, most már megtörténhet bárhogyan és bármi, a dolgok folytonossága egyszer űen kényszerít, nem maradhatok tovább, téged sem kényszeríthetlek arra, hogy így maradj,

Részletesebben

Tizennegyedik lecke. nálam

Tizennegyedik lecke. nálam Tizennegyedik lecke Vendégségben Péter: Szeretettel üdvözöllek benneteket nálam. A kabátokat itt hagyhatjátok az előszobában. Juszuf: Köszönjük szépen. Ezt a kis bort neked hoztuk. Le kell venni a cipőt?

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

A királykisasszony cipője

A királykisasszony cipője A királykisasszony cipője Színpadra alkalmazta: Steinwender József Szereplők: Királykisasszony Mészáros Csizmadia Szobalány Kisbíró Herceg koldus ruhában Hajdúk Napszámosok (férfiak, nők) Hercegek, királyfik

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest Rókavár a Guggerhegy oldalában Igazán hosszú volt a tél és sok öröme volt Bencének és Somának a szánkózásban, hógolyózásban, hóember építésben. Nagymama

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 1.NAP PROGRAMJA Elsőként megismerkedünk azokkal a betűkkel, amelyekkel ezen a héten dolgozni fogunk. Ezek pedig: b,d,p Nem elég, hogy vizuálisan

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben