Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás"

Átírás

1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1

2 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON- IDŐSKORÚAK TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA, DEMENS SZEMÉYEK BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA) TARTALOMJEGYZÉK l. Szolgáltatás célja, feladata: - A szolgáltatás célja - A szolgáltatás feladata A szakmai program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó rendszerben betöltött szerepének és hatásának az értékelése Más intézményekkel való együttműködés módja 2. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükséglete 2.1. Az ellátottak köre 2.2 Demográfiai mutatók 2.3. Szociális jellemzők 2.4. Ellátási szükséglet 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 3.1 Fizikai ellátás 3.2 Egészségügyi ellátás 3.3 Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás 2

3 3.4. Speciális mentálhigiénés tevékenység (demenciában szenvedők részére) 3.5. Hitélet gyakorlásában való közreműködés 4. A szolgáltatást igénybevételének feltétele, módja: 4.1 Intézményi elhelyezés iránti kérelem 4.2 Előgondozás, gondozási szükségletvizsgálat 4.3 Intézményi elhelyezés 4.4. Térítési díj 4.5. Költőpénz 5. Ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma 6.Az ellátottak és személyes gondoskodást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 6.1. Az ellátottak jogai 6.2. A szolgáltatást nyújtók jogai 7. Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti információk 7.1. Intézményi létszámok 7.2. Működési feltételek 7.3. Személyi feltételek 7.4. Tárgyi feltételek 3

4 1. A szolgáltatás célja, feladata: - Az ellátottak rendszeres ápolói felügyelete, orvosi- és szakorvosi ellátása - Gyógyszer- és gyógyászati segédeszközzel történő ellátás külön jogszabályi előírásoknak megfelelően. - Kórházi ellátás, szűrő vizsgálatok megszervezése. - Az ellátottak pszichés állapotának folyamatos megfigyelése, az észlelt változások jelentése, az előírt dokumentáció vezetése. - Családi- és társas kapcsolatok ápolása, kiépítése, szinten tartása. - Személyre szabott, évszaki sajátosságokat figyelembe vevő foglalkoztatása az előre elkészített foglalkoztatási terv alapján. - A lelki egészség védelme. - Demenciában szenvedőknél a meglévő képességek megőrzése, fejlesztése, az állapotrosszabbodás gyorsaságának csökkentése A szakmai program bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása: Az Őszi Fény Idősek Otthona egyesített szociális intézmény a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alap- ill. szakosított ellátást nyújt. Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások körében biztosítja: - szociális étkeztetést - nappali ellátást (időskorúak és demens személyek számára) Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás keretében biztosítja (idősek otthona): - időskorúak tartós bentlakásos ellátását - demens személyek bentlakásos ellátását Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Engedélyezett létszáma: 42 fő. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal ill. textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, lakhatásáról gondoskodunk az intézményben. Teljes körű ellátását nyújtva. 4

5 Speciális mentális gondozás keretében: az intézményben élők közül a Pszichiátriai Szakmai Kollégium demencia centrumának szakvéleménye alapján súlyos és középsúlyos demenciában szenvedők állapotrosszabbodásának megelőzése, gondozásuk és ápolásuk a demenciához és egyéni sajátosságaikhoz igazítva. Nappali szociális ellátásban (idősek klubjában) elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, önmaguk ellátására részben képes személyekről gondoskodunk. Demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai Szakmai Kollégium demencia centrumának szakvéleménye alapján demenciában szenvedő, önmaguk ellátására részben képes személyek. Engedélyezett létszám: 20 fő. Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek. Különösen akkor, hogy koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük teszi indokolttá. Engedélyezett létszám: 40 fő Engedélyeztetés alatt a létszám kibővítése 40 főre a nappali ellátásban részesülők közül étkezést igénylők étkeztetésének biztosítása végett 1.2. A szakmai program megvalósítása következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése: A megvalósítás következményeként a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátórendszerben ápolást és gondozást nyújtó intézményként helyet biztosít azon koruk, ill. egészségi állapotuk, családi-szociális helyzetük miatt ápolásra-gondozásra szoruló személyek számára, akikről az alapszolgáltatások (pl. házi gondozás) keretében már nem elegendő gondoskodni. E révén bővíti az ellátórendszer kínálatát, különösen azért is, mert a bentlakásos intézményünk ellátási területe Magyarország közigazgatási területe, így azon személyek is bekerülhetnek az intézménybe, akik nem a megyéből vagy a régióból érkeznek. Eredményességét mutatja, hogy 2006 májusa óta folyamatosan érkeznek az elhelyezési kérelmek, intézményünk keresett és folyamatosan pozitív visszajelzések érkeznek. Magas a várakozók száma, ezen belül is igen jelentős a soron kívüli elhelyezésre várók száma, mind a férfiak, mind a nők körében. Az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. Kiemelt feladatunknak tekintjük az ellátottainkról való magas szintű ellátást és szakmai munkát, meglévő képességeik szinten tartását, megőrzését. Különös hangsúlyt fektetünk a személyre 5

6 szabott gondozásra, az ellátott testi, ill. mentális állapotához, egyéni igényeihez igazodó ellátásra. Fontos számunkra, hogy mind az ellátottaktól, mind a hozzátartozótól rendszeres visszajelzést kérjünk az ellátás minőségéről, mert ezen ismeretek birtokában lehetőség nyílik arra, hogy további célokat tudjunk kitűzni a még jobb szakmaiság elérése végett Más intézményekkel történő együttműködés módja: Intézményünk szakmai munkája során folyamatosan arra törekszik, hogy a kapcsolatrendszerét más intézményekkel fenntartsa és lehetőség szerint tovább bővítse. Mind inkább célunk, hogy az intézményekkel való kapcsolatunk élő, konstruktív, oda-vissza alapon működő legyen. Ezen belül teret adva mind a szakmai fejlődésre, gyakori konzultációra, személyes találkozásokra is. Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn: - az intézmény fenntartójával, jegyzővel, polgármesterrel, - a megye önkormányzataival, Polgármesteri Hivatalaival, - az ellátást igénylő gondozási szükségletének megállapításának kérése során az ellátást igénylő lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes ORSZI-val, - az előgondozás során háziorvosokkal, önkormányzatokkal, szociális ellátást nyújtó intézményekkel - az egyházakkal (katolikus, evangélikus). - egészségügyi intézményekkel (kórházakkal, szakrendelőkkel). - oktatási-nevelési intézményekkel (óvoda, iskola). - különböző gyógyászati segédeszköz forgalmazó cégek képviselőivel. - társintézményekkel, - továbbképző intézményekkel, - Sásd Többcélú Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés csoportja) - módszertani intézményekkel - falugondnoki szolgálat - Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet - Sásd Alapellátási Központ intézményvezető, házi gondozó Gyakran látogatunk el időseinkkel közösen más Szociális Otthonokba, illetve viszonozzuk meghívásukat. A szakorvosi ill. kórházi ellátás biztosítása, a szűrővizsgálatok, rendszeres kontrollok megvalósítása végett az egészségügyi intézményekkel szinte napi kapcsolatban állunk. Oktatási-nevelési intézmények gyermekei gyakran vendégeink, mely során előadásaikkal, műsoraikkal segítik ellátottaink mentálhigiénés ellátását, a kikapcsolódást. Havi szinten megvalósul az egyházzal való kapcsolattartás, szentmisével és evangélikus lelkésznő előadásával. 6

7 Az előgondozás során szükséges a kapcsolatfelvétel a ellátást igénylő környezetével, kezelőorvosával, szociális. ellátást nyújtó intézményekkel jellemző módja: telefonon ill. személyesen február 01-től a Falugondnoki Szolgálat kikerült az Őszi Fény Idősek Otthona alapfeladatai közül. Átkerült az Alsómocsolád Önkormányzatához, de a kapcsolat a falugondokkal rendszeres és folyamatos. A Falugondnoki Szolgálat hathatós segítséget jelent az Otthon számára, mind a gondozottak esetleges szakorvosi rendelőbe, orvoshoz való vitelében, mind pedig a gyógyszerek kiváltásában, kirándulásoknál és közösségi programoknál a szállításban stb. A falugondnok kiemelt feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz szállítása. A falugondnok ezt a feladatot írásban jelzett igények alapján látja el. A szolgáltatást igénybe vevőkkel való találkozása további alapellátási igények felmérését és továbbítását teszi lehetővé. Közreműködése az étkeztetésben napi rendszerességgel történik. Igénybe vevők száma: 20 fő felett 2. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükséglete 2.1. Az ellátottak köre: - Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Továbbá azon 18. életévét betöltött betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes gondozási szükséglettel rendelkező személy ellátását is vállaljuk, ha ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. - Az intézménybe pszichiátriai betegségben szenvedő vagy szenvedélybetegségben szenvedő ellátást igénylő nem kerül felvételre. Ilyen irányú beérkező kérelem esetén a szakorvosokkal (pszichiáterrel, kezelőorvossal) való konzultáció, és írásbeli szakvélemény kikérése után mely alátámasztja, hogy betegsége folytán más intézményi elhelyezés indokolt a kérelem elutasításra kerül. - Speciális mentális gondozás keretében gondoskodunk az intézményben élők közül a Pszichiátriai Szakmai Kollégium demencia centrumának szakvéleménye alapján súlyos és középsúlyos demenciában szenvedő ellátottakról. Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 42 fő. Az Összhang Intézményfenntartó Társulás által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe 7

8 2.2. Demográfiai mutatók Nemek szerinti megoszlás: Férfi: 21 fő Nő: 21 fő A szakmai program módosításának időpontjában (2011. február) lakóink életkora az alábbiak szerint alakult. Korcsoportok Nő Férfi Összesen Családi állapot szerinti megoszlás: Férfi Nő Egyedülálló Házas 4 1 Elvált 6 1 Özvegy Összesen Iskolai végzettség szerinti megoszlás: Iskolai végzettség Nő Férfi Általános iskolai Középfokú 3 5 végzettség(szakm./szakkközép) Felsőfokú végzettség Szociális jellemzők 8

9 Ellátottaink jövedelmi viszonyait jól mutatja a térítési díj fizetése. Teljes összegű térítési díjat fizet: 40 fő - önállóan: 32 fő - hozzátartozói kiegészítéssel: 8 fő Közgyógyigazolvánnyal rendelkezik a gondozottak közül: 14 fő 2.4. Ellátási szükséglet Betegségcsoport szerinti megoszlás: Szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedő: 39 fő Mozgásszervi megbetegedésben szenvedő: 26 fő Diabetesben szenvedő: 10 fő Daganatos betegségben szenvedő: 3 fő Súlyos demencia: 32 fő Középsúlyos demencia: 6 fő Hallásfogyatékos: 1 fő Inkontinenciában szenvedő: 21 fő Pulmonológiai megbetegedés: 4 fő Mozgásképesség tekintetében az alábbi kimutatás szolgálhat adatokkal: Fekvőbeteg (teljes ápolást igényel): 3 fő Kerekesszékkel közlekedő: 9 fő Járókeretet vagy rorátort használ: 7 fő Támbotot használ: 11 fő Önellátási képesség szerinti megoszlás: Önellátó, fennjáró gondozott: 17 fő Részben önellátó- egyes tevékenységhez segítséget igénylő: 15 fő Teljes ellátást igénylő: 10 fő 3. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: 3.1. Fizikai ellátás Az ellátottal és környezetével segítő kapcsolat kialakítása: 9

10 - Új lakók beilleszkedésének elősegítése: a kérelmezők és hozzátartozók részére biztosított az intézmény beköltözés előtt történő megtekintése, mely során személyesen is meggyőződhetnek a nyújtott szolgáltatások jellegéről, minőségéről, az Intézmény tárgyi és személyi feltételeiről. - Új lakó megérkezésekor: a gondozó ápolók bemutatkoznak, bemutatásra kerülnek számára a szobatársak ill. lakótársak, megmutatásra kerül szobája lakókörnyezete. Tájékoztatják a házirendről, a napirendről, az intézményi szokásokról Étkezés, étkeztetés: - Étkezés: - az intézmény az ellátottak részére a napi háromszori étkezést és az orvos által előírt diétás étkezést biztosítja az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 5. melléklete figyelembevételével. - Intézményünk saját konyhával rendelkezik, ahol 100 adag étel elkészítésére van lehetőség. Az étkeztetés során figyelembe vesszük a gondozott életkori sajátosságait, az egészséges táplálkozás követelményeit, a lakó fennálló esetleges betegségét mely révén speciális diétára szorul. - A diétás étkezés szoruló ellátottak esetében a menü összeállítására a dietetikus és az élelmezésvezető konzultációja alapján kerül sor. - Elsődleges feladatunk az időskorúak ellátása, de munkahelyi étkeztetést is biztosítunk az alkalmazottaink részére. Konyhánk jól felszerelt, HACCP rendszernek megfelelően működtetjük. A konyha vezetője szakképzett élelmezésvezető. - Az étlapot 2 hétre előre az élelmezésvezető készíti el a dietetikussal konzultálva. Összeállításnál igyekszünk minél gyakrabban zöldséget és gyümölcsöt biztosítani. A normál menüsor mellett készítünk cukormentes, epe-és gyomorkímélő, vesekímélő, kalóriaszegény ételeket. - Fennjáró ellátottaink az étkezőben szép és kulturált körülmények között fogyaszthatják el az ételeket. Fekvő betegeinknek részére az ápolók a szobájukba viszik az ételt és segítenek az arra rászorulóknak az étkezésben. Egyéni főzésre is lehetőség van az intézmény teakonyhájában Tisztálkodás, tisztaság, személyi higiéné: - Törekszünk az intézmény külső és belső környezetét tekintve a tisztaságra, fontos számunkra a higiénés szabályok betartása. - Az ellátott közvetlen környezetének és az Otthon helyiségeinek rendben tartását naponta takarító személyzet biztosítja. - A fennjáró lakók időkorlátozás nélkül bármikor igénybe vehetik szükség és igény szerint a lakrészekhez tartozó fürdőhelyiséget. A segítségre szorulók ill. fekvőbetegek személyi 10

11 higiénéjére az ápolók folyamatosan felügyelnek. Fürdetési rend alapján ill. szükség szerint segítik a tisztálkodásban a lakókat. - Borotválás heti 2 alkalommal ill. szükség szerint történik, melyet az ápolók végeznek. Intézményünkben a pedikűrt és a fodrászati teendőket külön díjazás ellenében, mely a lakókat terheli külső szakemberek látják el. A pedikűrös megfelelő számú igénybevevő esetén jön ki az Otthonba. - A ruházat cseréjéről önmaguk ellátására nem képes gondozottak esetében az ápoló személyzet gondoskodik. Lakóink saját ruházattal rendelkeznek. Azon ellátottaknak, akik megfelelő mennyiségű saját ruházattal nem rendelkeznek, az intézmény biztosítja a szakmai jogszabályban előírt mennyiségű ruházatot, textíliát, utcai cipőt. Kiadása az Intézményben érvényes irányelv alapján történik. - A ruházatot egyedi azonosítóval (szám) kell ellátni, amelynek ruhába történő beleégetését az ápolók végzik. - A ruházat ill. egyéb textília tisztításáról intézményünk gondoskodik. A mosást helyben, korszerű mosodában végezzük. - Ágyneműcsere 3 hetente, ill. szükség esetén azonnal történik. - Az ellátottak éjjeliszekrényét az ápoló-gondozó tisztítja, ellenőrzi, hogy nincs-e benne romlandó élelmiszer. A ruhaszekrényt az ápoló-gondozó az ellátottal közösen átnézi, segíti rendszerezni a ruhákat, ügyelve arra, hogy csak tiszta ruhát tároljon. Az ápolók az ellátottak közösen átnézik a hűtőket, takarítják, eldobják a benne található megromlott, vagy lejárt szavatosságú élelmiszereket. - A takarítást, a szobák portalanítását, fertőtlenítőoldatos felmosását, a fürdőszobák fertőtlenítését naponta, szükség esetén azonnal, nagytakarítást havonta egyszer végeznek a takarítónők. - Az ellátottak szennyes ruháinak összegyűjtését az ápolók végzik, erre a célra elhelyezett szennyesruha-tárolóban Egészségügyi ellátás - Egészségügyi ellátás: - Az intézmény biztosítja az ellátottak folyamatos egészségügyi ellátását. Ide tartozik a rendszeres orvosi, szakorvosi ellátás, kórházi ellátás, gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszköz ellátás, szűrővizsgálatok biztosítása. Bármilyen szakorvosi ellátást, szakorvosi rendelőbe szállítással oldunk meg. A háziorvosi vizitek teljes körű vizsgálatot biztosítanak az arra rászorulók részére, egyedi igényeket a háziorvosi rendelőben is lehet érvényesíteni. A diagnózis, az előírt kezelések dokumentációja folyamatos és napra kész. Rendelési időn túl orvosi ügyelet áll rendelkezésünkre. - Gógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás: A 6/2002. (IV.5.) SZCSM rendelettel módosított 1/2000. (I.) SZCSM rendelet szerint az Intézmény viseli az alaplistába 11

12 tartozó gyógyszerek költségét, illetve 52.. (1-6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el. - Az intézmény beszerzi az inkontinens lakó részére a megfelelő gyógyászati segédeszközt. - Az egészségügyi ellátással kapcsolatos dokumentáció: Az egészségügyi személyzet a lakó érkezésekor elvégzi a szolgáltatást igénybe vevők ápolási-gondozási besorolását. Vezeti az egyéni gyógyszer-nyilvántartó lapot. Elkészíti a lakóval közösen az egyéni gondozási tervet, azt folyamatosan vezeti, betegség kialakulásakor elkészíti a lakó ápolási tervét, amit szintén folyamatosan vezet. Műszakonként megírja az átadófüzetet, vezeti a különböző nyilvántartásokat: vérnyomásmérés, testsúlymérés, vércukor ellenőrzés. Az orvosi vizit füzetet folyamatosan figyelemmel kíséri Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás A mentálhigiéné munka az Intézményben érvényben lévő mentálhigiénés irányelv alapján történik. Az ellátottak mentálhigiénés ellátásáról a mentálhigiénés nővér valamint a szakmai személyzet gondoskodik, akik rendelkeznek a megfelelő szakképesítéssel. Biztosítják a lakó személyre szabott, évszaki sajátosságokat figyelembe vevő foglalkoztatását, ami kibővül az aktuális állapot szerinti bánásmóddal. Cél a lakók egymás közti- és társas kapcsolatainak kiépítése, szinten tartása, a hozzátartozókkal. Kirándulások, szabadidő programok, kulturális rendezvények szervezése, a napi tevékenység dokumentálása. A lakók kérésére levélírás, ügyeik intézése. Feladat a lakók önellátási képességének megőrzése. Fontos feladat a különféle karitatív és egyéb szervezetekkel a kapcsolattartás, hitélet gyakorlásának elősegítése. A település életében való részvétel. - A mentálhigiénés ellátás eszközei: szórakoztató: TV, rádió, magnó, videó, újságok, könyvek aktivitást elősegítő: kondi kerékpározás, labdázás, tollaslabdázás, séta kulturális tevékenység: házi rendezvények, vers olvasás, könyv elemzés, film megbeszélés Fontos feladatunk az Otthonban élők belső harmóniájának fenntartása, lelki egészségnek védelme, egymás közötti kapcsolataik fenntartása, annak erősítése. Nagy gondot fordítunk a megelőzésre is. Segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. Új lakók fogadása, új környezetbe való beilleszkedésének segítése ill. ezen beilleszkedés megkönnyítése is fontos mentálhigiénés feladat. A mentális gondozás már az előgondozással kezdődik. Az előgondozás során nemcsak az új lakó felkészítése történik, hanem a már Otthonban élők felkészítése is az új lakótárs fogadására, ezzel elősegítve mindenki számára az új helyzethez való alkalmazkodást. 12

13 Ellátottaink aktivitásának megőrzése, fejlesztése, pszichés állapotuk szinten tartása, mentális egészségének megőrzése érdekében foglalkoztatás történik. A lakók érdeklődésének, készségeinek, képességeiknek megfelelően önkéntesen vehetnek részt a programokon, foglalkozásokon. A mentálhigiénés gondoskodik egyéni gondozás terv elkészítéséről, melyben megfogalmazásra kerülnek a célok, feladatok, módszerek. Az intézménybe újonnan bekerülök esetében 15 napon belül elkészítésre kerül. Állapotváltozás esetén a gondozás terv felülvizsgálata történik az állapotváltozásnak megfelelő új célok, feladatok kitűzésével. A naponta megtartott szervezett foglalkozások mellett fontos helyet kapnak az egyéni mentális gondozások, a segítő beszélgetések, a kiscsoportos társalgások, amelyek során a napi események, a lakókat érintő és érdeklő kérdések is megbeszélésre kerülnek Speciális mentálhigiénés ellátás (demenciában szenvedők számára) A szolgáltatás célja, feladata: A vizsgálat alapján is megállapított módon a középsúlyos illetve súlyos demenciában szenvedő személyek: - lelki és szellemi képessége csökkenésének illetve alkalmazkodási képessége hanyatlásának folyamatát pozitív módon ellensúlyozzuk, - biztonságos és védett környezetben segítse az állapotával járó nehézségek leküzdésében, - személyre szabott, mentális állapotának, a demencia fokának megfelelő foglalkoztatása egyéni gondozási terv alapján, - meglévő képességének megőrzése, fejlesztése, - betegségük, testi-szellemi hanyatlásának ellenére harmóniában tudjanak élni önmagukkal. Feladatellátás szakmai tartalma, módja: A gondozás komplex tevékenység alapján történik, igazodva az ellátott egyéni képességeihez, igényeihez, szükségleteihez, a fennálló demencia fokához. A segítés során egyéni gondozási terv kerül kidolgozásra, szükség szerinti, de legalább 1 éves helyzetértékeléssel A demens személyek egyéni gondozási terve a demencia centrum szakvéleményének és a mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján történik. A gondozási munka összehangolt segítő munkán keresztül tud megvalósulni: Team-munkában. Az ellátottak állapotának felmérése folyamatos: - együttműködés alapján Vicomed Egészségügyi Szolgáltató BT Dr. Kovács Attila pszcihiáter, addiktológussal és orvosi pszichiátriai rehabilitációs szakorvos révén (Pécs, Malomvölgyi út 21.), aki 3 havonta jár ki az intézménybe, 13

14 - az intézmény mentálhigiénés munkatársának állapotfelmérése alapján. Alkalmazott mérési módszer: Mini-Mentál Teszt A megvalósítandó célok érdekében végzendő feladatok: 1. Ápolási, gondozási feladatok 2. Egészségügyi ellátás körében végzett feladatok 3. Mentálhigiénés ellátás 4. Védett és biztonságos környezet kialakítása. Az ápolási-gondozási feladatok illetve egészségügyi ellátás körében végzett feladatok illeszkednek a bentlakásos intézményben való ellátott feladatokhoz minden lakóra egyformán. A mentálhigiénés ellátás speciálisabb módon való megvalósítása történik: A mentálhigiénés ellátás feladata: - Az Otthonban élő, demenciában szenvedő idős embereknél olyan személyiségszerkezet fenntartása, mely alkalmassá teszi őt arra, hogy a bentlakásos intézmény környezetébe be tudjon illeszkedni és ott harmóniában élhessen önmagával és társaival. Feladat tovább az is, hogy alkalmassá tegye az ellátottat arra, hogy megőrizze jó közérzetét. - Fontos az előgondozás: ezáltal kerül feltérképezésre az ellátást igénylő életkörülménye, egészségügyi, szociális helyzete, képessége, külső és belső erőforrásai. Információszerzés: családtagoktól, ellátást igénylőtől, kezelőorvostól, háziorvostól. - A mentálhigiénés munkatárs a demenciában szenvedőnél igyekszik a mentálhigiénés ellátás során az ellátott függőség és szorongás érzését leküzdeni: minden lényeges és kevésbé lényeges eseményről, változásról tájékoztatja az Otthon lakóit. A várható változások ismeretében időt kapnak a folyamatos alkalmazkodáshoz. - Méltóságuk, önbecsülésük erősítése. - Egyéni és társadalmi hasznosságának erősítése olyan programokkal illetve feladatokkal, melyben fontosnak érzi magát és nem érik kudarcok. - Betegségtudat, öregségtudat kóros élményének leküzdésében segítés. - Egyéni és csoportos foglalkozások szervezése napi rendszerességgel. - Izolálódásának megelőzése. Ennek érdekében az ellátottak körében alakuló csoportok segítése, támogatása. Külső és belső erőforrásainak összefogása. - Konfliktusok esetén megoldás elősegítése, konfliktusoldás és konfliktuskezelés a szociális munka eszköztárának segítségével. Krízishelyzetben krízisintervenció. - Napi szinten figyelemmel kíséri az ellátottak közérzetének alakulását, lakószobákra lebontva (szobatársakkal való viszony). 14

15 Az intenzív ápolást igénylők ellátáshoz (demens) szükséges feladatok megvalósításához szükséges eszközök: A demencia romlása ellensúlyozható a jó közérzet fenntartásával, programokkal, egyéni és csoportos foglalkozásokkal. A csoportfoglalkozások napi rendszerességgel történnek. Kiscsoportos foglalkozás zajlik: max. 7 fő. gyógyító és fejlesztő célzattal. Összetétele heterogén. 2 csoport: a demenciában szenvedők részére. A csoportfoglalkozás programja a meglévő képességek megőrzésére és fejlesztésére irányul igazodva a csoporttagok állapotához előzetesen előkészítve a feladatok átbeszélésével az Intézmény pszichiáterével, az ő véleményezése alapján. A csoportfoglalkozások több részből tevődnek össze: - Érzékszervek fejlesztése: látás, hallás, tapintás - Mozgásfejlesztés (pl. közös torna, mozgásos játékok). Önállóbb élet lehetőségét teremti meg, a mindennapi tevékenységekben és az ellátásában. Finom motorikus mozgás fejlesztése (kártyázás, rajzolás, festés). - Memóriatréning, a kommunikációs készségek fejlesztése: énközlés jobb kifejezése, beszédértés, emlékezeti működések javulásának elősegítése érdekében. Rövid és hosszú távú emlékezet fejlesztése, szinten tartása (segítő beszélgetés egyéni és csoportos, filmvetítés, memóriajátékok). - Életminőség fejlesztését elősegítő szokások gyakorlása: közösségi élet illetve a saját testi higiénia területén. - Fizikai aktivitás elősegítő tevékenységek: torna, ágytorna, séta, masszás, kirándulások. A mentálhigiénés tevékenységet végzi: 1 fő mentálhigiénés 1 fő szociális ápoló-gondozó + Bevonásra kerülhet mozgásterapeauta. A csoportfoglalkozások mellett felolvasó napok, közös zenehallgatás, kirándulások, közös torna. Sikerélményt nyújtó elfoglaltságok biztosítása, az ellátottakat érdeklő előadások megszervezése, óvodások-iskolások közös programba való meghívása. Társotthon lakóival közös programokban való részvétel lehetőség szerint. A megvalósítás várható következménye, eredményesség hatása: 15

16 A megvalósított program arra irányul, hogy a demens betegekkel való speciális foglalkozás révén a demenciában szenvedők állapotának rosszabbodása megelőzhetővé és szinten tartottá válik, egyénenként olykor javulás is elérhető. Változás érhető el: mozgáskoordinációban, érzelmi állapotban, kapcsolatteremtési készségben, szociális állapotban, a közösségi életbe való bevonódás terén. Fontos elvek a demenciában szenvedők ellátása során: - Jövőtervezés (orvos, pszichiáter, mentálhigiénés, gondozók, családtagok bevonásával). - Személyre szabott bánásmód - Rendszeresség, megszokás: ezzel segítve az ellátottat a tájékozódása fenntartásában, mely számára biztonságot és kiegyensúlyozott érzést nyújt. - Függőség és kisebbrendűségi érzés megelőzése. - Rendszeres és kevés stresszel járó tevékenységek, melyben hasznosnak érzi magát. - Túl sok inger kerülése. - Vele szemben reális elvárások támasztása. - Elszigetelődésének megelőzése. - Méltóság, önbecsülés erősítése. - Fizikai aktivitás javítása. Védett és biztonságos környezet kialakítása: A demenciában szenvedő személynél jelentős segítséget jelenthet a környezet. A demenciában szenvedők képességei a megszokott környezetében a legjobbak, ezért a bentlakásos elhelyezés során a saját otthoni lakószobájához hasonló környezet kialakítására törekszünk. A védett környezethez hozzátartozik, hogy elősegítjük az ellátott könnyű tájékozódását. Pl. Jó megvilágítású szobák, éjszakai lámpák, szükség szerint emlékeztető táblák, akadálymentes környezet. A gondozók sokszor és ismételten emlékeztetik az ellátottakat arra, hogy hol vannak és mi történik körülötte. Elkóborlók esetén szükség esetén pl. ajtókra biztonsági érzékelők szerelése, azonosítást elősegítő karkötők. 3. Hitélet gyakorlásában való közreműködés Az intézményben biztosítjuk a hitélet gyakorlásának feltételeit. Módja: - Havi szentmisék, szentgyónási lehetőséggel a római katolikus lakók részére. - Havi evangélikus imaóra evangélikus lelkésznő segítésével. - Heti imaóra. 16

17 - Az intézményben lévő imaszoba pedig lehetőséget ad lakóink számára az egyedüli imára, félrevonulásra. 4.A szolgáltatás igénybevételének feltételei, módja 4.1. Az intézményi ellátás iránti kérelem - Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik az Intézményben rendszeresített formanyomtatványon, a jogszabály által előírt kötelező elemekkel (8. számú melléklet) - Az intézményi ellátás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény igazgatójánál kell írásban benyújtani, de lehetőség van a kérelem szóbeli előterjesztésére is. A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a szükséges orvosi igazolást, valamint a jövedelem és vagyonnyilatkozatot - Szt. 117/B. szerinti vállalás kivételével - (az Intézmény rendszeresített formanyomtatványa már tartalmazza a szükséges mellékleteket). - Az ellátásra vonatkozó igényt az intézményvezető a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatos, az ellátásra vonatkozó igényeket és megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza Előgondozás, gondozási szükségletvizsgálat: - Az intézményi elhelyezést megelőzően az intézményvezető vagy egy általa megbízott személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő körülményeiről, egészségi állapotáról, továbbá felkészíti az intézményi elhelyezésre. Előgondozást végez, mely 2 szakaszból áll. Az előgondozás I. szakaszában tájékoztatást nyújt (a kötendő megállapodás tartalmáról, a térítési díjról), illetve a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. Az előgondozást végző személy megállapításait az előgondozási adatlapon rögzíti. Amennyiben az igénylő nem rendelkezik gondozási szükségletet igazoló szakvéleménnyel, úgy az előgondozást végző (intézményvezető) elvégzi a igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, kitölti az értékelőlapot mely alapján a gondozási szükséglet órája, egyéb megalapozó körülmények nem léte esetén meghatározható. 17

18 Az előgondozás II. szakaszára az intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően, legfeljebb 10 nappal korábban kerül sor, a szükséges adatlap kitöltésével. Az előgondozás célja: a. Az ellátást igénylő helyzetének megismerése, annak megállapítása, hogy az ápolást-gondozást nyújtó intézmény szolgáltatása megfelel-e az igénybe vevő állapotának, szükségleteinek. b. A szolgáltatás előtt tájékoztatás nyújtása az ellátást igénylő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében. c. Annak vizsgálata, hogy az ellátást igénylő kora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra. d. Szolgáltatás biztosításának előkészítés az igénybe vevő részére, ill. az intézményi dolgozók és lakók felkészítése az új lakó fogadására, az intézménybe való beilleszkedés elősegítésére Intézményi elhelyezés Az intézmény igazgatója az ellátásra vonatkozó igények nyilvántartása alapján gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Az intézmény igazgatója az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérő: önmaga ellátására képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna és az ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg: a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé: kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti - A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. - Több, soron kívüli elhelyezési igény esetén az intézmény igazgatója haladéktalanul intézkedik az 18

19 előgondozás lefolytatásáról. Ezt követően az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének (továbbiakban: véleményezők) bevonásával dönt az ellátás kérők elhelyezésének sorrendjéről. - Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybevevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott. Az személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a fenntartó képviselő-testületének határozata átruházott hatáskörben Alsómocsolád Község Önkormányzatának polgármesterének határozata alapozza meg. Az intézményvezető írásban értesíti a férőhely elfoglalásának időpontjáról az ellátást igénybe vevőt ill. törvényes képviselőjét. Az értesítés tartalmazza: az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább 8 napos határidőt az intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratok körét, ill. egyéb teendőket: temetési letét összegének biztosítása Az intézményi felvételhez az alábbi dokumentumokra van szükség: - ORSZI I. fokú bizottságának szakvéleménye ( ig megtörtént vizsgálat esetén) vagy az intézményvezető által kiállított igazolás az idősotthoni ellátásra való jogosultságról, - születési anyakönyvi kivonat, - érvényes személyi igazolvány, - hatósági igazolvány (TAJ-kártya), - adókártya (ha van) - nyugdíjszelvény, nyugdíjas törzsszám - gondokság alatt álló esetében a gondokság alá helyezésről szóló bírói végzés vagy gyámhatósági határozat, - negatív tüdőszűrő ill. negatív széklet bakterológiai eredmény - közgyógyellátási igazolvány (ha van) Az intézményi férőhely elfoglalását követően az intézmény orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe vevő új lakót. Az otthon igazgatója szükség esetén intézkedik a külön jogszabály szerinti ápolásigondozási feladatok ellátásáról. Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül gondoskodik az egyénre szabott gondozási terv elkészítéséről A fenntartó döntése alapján az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével Megállapodás -t köt. Az ellátotti jogviszony a megállapodás mindkét fél által történő aláírásával jön létre. 19

20 A Megállapodás tartalmazza, többek között: az igénybevevő személyes adatait, az intézményi ellátás időtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, megszűnés eseteit Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az intézmény igazgatójához vagy az érdekképviseleti fórumhoz, ha az intézmény a Megállapodásban vállalt kötelezettségét nem tejesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy a panasszal kapcsolatos intézményvezetői intézkedést vitatja, akkor további panasszal az Összhang Intézményfenntartó Társuláshoz (Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.) fordulhat Térítési díj: - Az otthonba bekerülést követően az ellátásért térítési díjat kell fizetni. - A térítési díj mértékét a fenntartó évente egy alkalommal állapítja meg. - A térítési díj fizetésére vonatkozóan az évi III. tv (1) bek. és a 169/1999. (XI.24.) Kormány rendelettel módosított 29/1993. (II.17.) rendeletben foglaltak az irányadók. - Az intézményvezető a személyi térítési díjról írásban tájékoztatja az igénybe vevőt. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át. - 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 2/A. (1-2) bekezdése szerint az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését legfeljebb 3 év időtartamra, mely időtartam meghosszabbítható. Ez esetben jövedelemvizsgálatra nem került sor Költőpénz: A térítési díjat mindig úgy kell megállapítani, hogy a mindenkori nyugdíj minimum 20 %- ának megfelelő mértékű költőpénz a lakó személyes szükségleteinek fordítására megmaradjon. - A költőpénz összegére ki kell egészíteni a lakónak ezt az összeget el nem érő jövedelmét. - A jövedelemmel nem rendelkező lakó részére az intézmény a fenti mértékű költőpénzt biztosítja. 20

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010.

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010. KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3..., UZLETI JELENTES 2010. Tartalomjegyzék Bevezetés l. A társaság 2010. évi célja,feladata 2. Demográfiai folyamatok 3. Társaságunk

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális Gondozási Központ - ------Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT 2012. évi szakmai beszámoló Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 1./ Az intézmény bemutatása: A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857 Szakmai program Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ 33 501 160 Email: szentrita@invitel.hu Szakmai Program

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben