FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe"

Átírás

1 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ 1.3 Departamentul M2 1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENTĂ 1.6 Programul de studii : MEDICINA 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei STIINTELE COMPORTAMENTULUI 2.2 Titularul activităților de curs PROF. DR.GABOS GRECU IOSIF 2.3 Titularul activităților de lp 2.4 Anul de studii Semestrul Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei DC 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 14 Distribuția fondului de timp/săpt 15 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 5 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 5 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 5 Tutorial Examinări Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 2 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate A magatartastudomanyi ismeretek elsajatitatsa Az emberi magatartás törvényszerűségeinek vizsgálata rendszerszemléletű, interdiszciplináris megközelítésben Competențe profesionale Az ember és környezete közötti kölcsönhatások folyamatának vizsgalata fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=124 1/4

2 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI Competențe transversale A patologias magatartasformak felismerese es kezelese Helyes orvosi magatartas kialakitasa 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Magatartástudományok: a fogalom meghatározása és körülhatárolása Magatartástudományok: a fogalom meghatározása és körülhatárolása A magatartas filogenetikai és egyedfejlődése. Ok-okozati összefüggés, módszertan és viselkedés tipológia A magatartas filogenetikai és egyedfejlődése. Ok-okozati összefüggés, módszertan és viselkedés tipológia A magatartás genetikája, neuroanatómiája, neurofiziológiája, neurokémiai alapjai A magatartás genetikája, neuroanatómiája, neurofiziológiája, neurokémiai alapjai Magatartási tünettan Magatartási tünettan Az depresszioban előforduló kóros magatartásformák. Az ongyilkossag, mint riziko faktor Az depresszioban előforduló kóros magatartásformák. Az ongyilkossag, mint riziko faktor Patologias viselkedes a szkizofreniaban Patologias viselkedes a szkizofreniaban Patologias viselkedes a szorongasos zavarokban es fuggosegekben Patologias viselkedes a szorongasos zavarokban es fuggosegekben Semestrul II fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=124 2/4

3 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI Bibliografie: 1.Botez Mihai Ioan: Neuropatologie clinică şi neurologia comportamentală, Ed. Medicală, Gabbard Glen O., Atkinson Sarah D.: Centro Scientifico, Editore Via Bogonese , Torino, Sadock B.J., Sadock V.A.: Behavioral sciences/ Clinical psychiatry, Ed. Lippincott Williams & Wilkins, Woolsey Thomas A., Hanaway Joseph, Gado Mokhart H.: The brain atlas, Wiley & Sons Inc. Publications, Marieta Gabos Grecu: Stiinte Comportamentale notiuni introductive, University Press Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Semestrul I Observații Semestrul II Bibliografie: 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 10. Evaluare 10.3 Pondere fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=124 3/4

4 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei test grila LP În funcție de specificul disciplinei Standard minim de performanță fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=124 4/4

5 ÁLTALÁNOS ORVOS - KÓRBONCTAN TANSZÉK FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ORVOSI FAKULTÁS 1.3 Departamentul MORFOLÓGIAI TUDOMÁNYOK M1 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGTUDOMÁMY 1.5 Ciclul de studii LICENCIÁTUS 1.6 Programul de studii ÁLTALÁNOS ORVOS 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei KÓRBONCTAN TANSZÉK 2.2 Titularul activităților de curs Dr. Egyed-Zs. Imre, egyetemi tanár - kinevezett előadó 2.3 Titularul activităților de lp Dr. Egyed-Zs.Imre, egyetemi tanár, Dr. Stolnicu Simona, egyetemi tanár, 2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I.-II. 2.6 Tipul de evaluare 2.7 Regimul VIZSGA disciplinei KÖTELEZŐ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 20 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 4 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 Tutorial 6 Examinări 3 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 8 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum vetítettképes anyag aktualizálása magyar orvosi nyelv ismerete, friss adatokon alapuló modern felfogások 4.2 de competențe tükröződése 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului két széria: S3 és S4 első félév gyakorlatai keretében sajátítják el a boncolási technikát és a patológiai kórismézés alapelveit, megismerkednek az orvosi 5.2 de desfășurare a laboratorului titoktartás alapigényeivel, második félévben kórszövettani alapismereteket tanulnak 6. Competențe specifice acumulate szakmai elvárások: általános és részletes patológia alapismereteinek fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=131 1/4

6 ÁLTALÁNOS ORVOS - KÓRBONCTAN TANSZÉK Competențe profesionale Competențe transversale elsajátítása szabadszemmel látható és mikroszkóppal felfedezhető szervi-, ill. szöveti elváltozások felismerése, bonctechnikai ismeretek és alapvető orvosi titoktartás igények elsajátítása 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) patológiai alapsimeretek elsajátítása és a kóros folyamatok 7.1 Obiectivul general al disciplinei megjelenésének felismerése szervrendszerek szerint kórfolyamatokat kisérő makro- (szabad szemmel felismerhető-) és 7.2 Obiectivele specifice mikro- (optikai mikroszkóppal észrevehető) elváltozások értelmezése, kialakulásuk magyarázata 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Vérkeringés zavarai Vetítettképes előadások Vérkeringés zavarai Nyirok- és szövetnedvkeringés zavarai Anyagcsere zavarok Cukrok-, zsírok-, fehérjék- és ásványi anyagok anyagcsere zavarai Sejt-, szövetdifferenciálódási - és szervfejlődési zavarok Gyulladás folyamata, formái Gyulladás formái Idült szövetképző gyulladások Immunfolyamatok patológiája Daganatok Daganatok Daganatok Daganatok Semestrul II Szív-, érrendszer betegségei Vetítettképes előadások Szív-, érrendszer betegségei Szív-, érrendszer betegségei Légzőszervek betegségei Légzőszervek betegségei Gyomor-, béltraktus betegségei Gyomor-, béltraktus betegségei Máj-, epeutak- és a hasnyálmirigy patológiája Vese- és húgyutak patológiája Női nemiszervek betegségei Terhesség- és az emlők patológiája Férfi ivarszervek betegségei Az idegrendszer és a mozgásszervek betegségei A vérképző- és endokrin szervek patológiája Bibliografie: Ajánlott szakirodalom: Jung J., Egyed-Zs. Imre: Általános pathologia, Mentor Kiadó, 1998 Jung J., Egyed-Zs. Imre: Részletes patológia, Studium Kiadó, 2007 Robbins: A patológia alapjai, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2009 fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=131 2/4

7 ÁLTALÁNOS ORVOS - KÓRBONCTAN TANSZÉK Underwood JCE, Cross SS: General and systematic pathology, Ed. Curchill Livingstone, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Observații Semestrul I Bonctechnika-biopsziák feldolgozási lehetőségei Keringési zavarok mikroszkópiája bonctermi esetek Keringési zavarok mikroszkópiája bonctermi esetek Anyagcserea zavarok mikroszkópiája bonctermi esetek Anyagcserea zavarok mikroszkópiája bonctermi esetek Gyulladások mikroszkópiája bonctermi esetek Gyulladások mikroszkópiája bonctermi esetek Gyulladások mikroszkópiája bonctermi esetek Daganatok mikroszkópiája bonctermi esetek Daganatok mikroszkópiája bonctermi esetek Daganatok mikroszkópiája bonctermi esetek Daganatok mikroszkópiája bonctermi esetek Fejlődési rendellenességek Összefoglaló gyakorlat Semestrul II Szív- és érrendszeri betegségek Szív- és érrendszeri betegségek Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Emésztő rendszer betegései Emésztő rendszer betegései Húgy-, ivarszervek betegései Húgy-, ivarszervek betegései Terhesség patológiája Emlő patológiája Idegrendszer betegségei Vérképző rendszer betegségei Endokrin rendszer betegségei Összefoglaló gyakorlat Bibliografie: Ajánlott szakirodalom: Jung I. Egyed-Zs. Imre şi col: Tehnica necropsiei. Ed. University Press, Tg. Mureş, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Az orvostanhallgató morfopatológiai (makro- és mikroszkópos) ismeretek hiányában nem tekinthető fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=131 3/4

8 ÁLTALÁNOS ORVOS - KÓRBONCTAN TANSZÉK felkészültnek a klinikai ismeretek elsajátítására. A disciplina bonctechnikai, etikai alapismereteket nyújt és hozzájárul a szakmai titoktartás jelentőségének megértéséhez. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 kóros jelenségek ismerete Curs szabad szemmel látható, ill. mikroszkópos 10.5 LP elváltozások felismerése 10.6 Standard minim de performanță 5 (ötös jegy) I. félév: Tesztvizsga II. félév: Szóbeli vizsga 80% Gyakorlat vizsga 20% fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=131 4/4

9 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ÁLTALÁNOS SEBÉSZET FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ÁLTALÁNOS ORVOSI 1.3 Departamentul M5 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5 Ciclul de studii LICENSZ 1.6 Programul de studii ÁLTALÁNOS ORVOSI 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei ÁLTALÁNOS SEBÉSZET 2.2 Titularul activităților de curs DR. BANCU SERBAN EGYETEMI TANÁR 2.3 Titularul activităților de lp DR. MARIAN DORIN EGYETEMI ELŐADÓTANÁR, TÖRÖK ÁRPÁD EGYETEMI TANÁRSEGÉD 2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul 3.4 Total ore din planul de învățământ I FÉLÉV III. SZÉRIA 2.6 Tipul de II evaluare FÉLÉV IV SZÉRIA 2.7 Regimul VIZSGA disciplinei KÖTELEZŐ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) 20 I FÉLÉV din care curs II FÉLÉV I FÉLÉV 56 II 3.6 laborator (lp) FÉLÉV- 56 Distribuția fondului de timp/săpt ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 4 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 4 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 Tutorial 2 Examinări 1 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe I FÉLÉV 160 II FÉLÉV fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=144 1/4

10 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ÁLTALÁNOS SEBÉSZET 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Alapvető fogalmak, elméletek amelyek a betegségek kialakulásában játszanak szerepet, jellegzetes tünetek és jelek a kórisme megállapítása érdekében. Competențe profesionale Hipotézisek kialakitása és helyes ellemzése a tüneteknek és jeleknek valamint a paraklinikai adatoknak a helyes kórisme megállapítása érdekében. A kezelési tervek helyes alkalmazása a betegség léfolyásának függvényében. Teljes klinikai anamnézis felvétele, alapvető diagnosztikai manöverek, kiegészítő vizsgálatok a pozitiv és differenciált kórisme megállapítása érdekében. Sürgősségi orvosi és sebészeti manöverek elsajátítása. Legújjabb diagnosztikai és kezelési módszerek átadása. Competențe transversale A sebészi beteg sajátosságainak a megértése, műtéti előkészítés, műtéti kockázat és műtét utáni követés elsajátítása. Az onkológiai sebészet alapelveinek a megértése. A beteggel való kommunikáció és betegvizsgálat gyakorlása. A kutatás iránti érdklődés fejlesztése. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) Alapvető fogalmak elsajátítása a sebészi kezelést igénylő 7.1 Obiectivul general al disciplinei betegségek diagnozisa és kezelése érdekében A sebészi kezelés főbb módszereinek a megértése 7.2 Obiectivele specifice Sebészi hivatás iránt érdeklődő diákok tanácsolása Diákok bevonása a kutatási témákba 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1.Hasi traumatizmusok Szóbeli előadás 2.Mellkasi traumatizmusok Szóbeli előadás+ ppt 3.Heveny peritonitis. Lokalizált peritonitis Szóbeli előadás 4.Bélokluziók Szóbeli előadás 5.A felső tápcsatornai vérzés Szóbeli előadás 6. Heveny és idült hasnyálmirigy gyulladás Szóbeli előadás 7.Entero-mezenterialis infarktus Szóbeli előadás 8.Pajzsmirigy patológia Szóbeli előadás+ ppt 9.A mell jóindulatú daganatai Szóbeli előadás+ ppt 10.A mellrák Szóbeli előadás 11.Heveny gennyes pleuréziák Szóbeli előadás 12.Tüdő hydatid ciszta. Tüdőtályog és Szóbeli előadás fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=144 2/4

11 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ÁLTALÁNOS SEBÉSZET gangréna 13.A tüdőrák Szóbeli előadás 14.Nyelőcső patológia Szóbeli előadás Semestrul II 15.Hasfali sérvek Szóbeli előadás+ ppt 16.Rekeszsérvek Szóbeli előadás+ ppt 17.A fekélybetegség sebészi kezelése Szóbeli előadás+ ppt 18.Gyomorrák. Hasnyálmirigyrák Szóbeli előadás 19.Máj hydatid ciszta Szóbeli előadás 20.Epekőbetegség. Mechanicus szövődmények Szóbeli előadás 21.Epekőbetegség. Fertőzéses szövődmények Szóbeli előadás 22.Heveny és idült appendicitis Szóbeli előadás+ ppt 23.Megacolon Szóbeli előadás 224.Vastagbél polipozis, rectocolitits és vastagbélrák Szóbeli előadás 25.Anorectalis megbetegedések Szóbeli előadás+ ppt 26.Anorectalis rák Szóbeli előadás Bibliografie: 1. Angelescu N. : Tratat de Patologie Chirurgicală Ed. Medicală, Bucureşti, Angelescu N., Andronescu P. D. : Chirurgie Generală Ed. Medicală, Bucureşti, Bancu Ş.: Sebészeti patológia curs litografiat UMF Tg-Mureş Bancu V.E.: Patologie chirurgicală, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti Bara T. : Kis- Sebészet, Litografia UMF: Tg. Mures Caloghera C.: Chirurgie de urgenţă, Ed. Litera Bucureşti Kiss L. : Sebészet és Traumatológia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Proca E. : Tratat de Patologie Chirurgicală, vol. I, Ed. Medicală, Bucureşti, Schwartz S.I.: Principles of Surgery, 5th Edition, McGraw-Hill Book Company 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Pajzsmirigy patológia Jóindulatú melldaganatok Mellrák Pleuro-pulmonaris patológia Sérvek Eventrációk Hiatalis sérv Cardia szpazmus Nyelőcső divertikulum Nyelőcsőrák Fekélybetegség Gyomor daganatai Felső tápcsatornai vérzés Appendicularis patológia Vastagbélrák Végbélrák Metode de predare Semestrul I esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató Semestrul II esetbemutató esetbemutató Observații fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=144 3/4

12 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ÁLTALÁNOS SEBÉSZET Máj hydatid ciszta esetbemutató A máj daganatai esetbemutató Epekő esetbemutató Epeútak daganatai esetbemutató Mechanicus icterus esetbemutató Heveny hasnyálmirigy gyulladás esetbemutató A hasnyálmirigy daganatai esetbemutató Aranyér esetbemutató Végbélrepedés esetbemutató Ano-perinealis tályogok esetbemutató Visszér esetbemutató Ano-preinealis sípolyok esetbemutató Bibliografie: 1. Angelescu N. : Tratat de Patologie Chirurgicală Ed. Medicală, Bucureşti, Angelescu N., Andronescu P. D. : Chirurgie Generală Ed. Medicală, Bucureşti, Bancu Ş.: Sebészeti patológia curs litografiat UMF Tg-Mureş Bancu V.E.: Patologie chirurgicală, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti Bara T. : Kis- Sebészet, Litografia UMF: Tg. Mures Caloghera C.: Chirurgie de urgenţă, Ed. Litera Bucureşti Kiss L. : Sebészet és Traumatológia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Proca E. : Tratat de Patologie Chirurgicală, vol. I, Ed. Medicală, Bucureşti, Razesu V: Chirurgie generala - vademecum pentru examene si concursuri Editura Razesu Schwartz S.I.: Principles of Surgery, 5th Edition, McGraw-Hill Book Company 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Alapvető fogalmak, elméletek amelyek a betegségek kialakulásában játszanak szerepet, jellegzetes tünetek és jelek a kórisme megállapítása érdekében. Hipotézisek kialakitása és helyes ellemzése a tüneteknek és jeleknek valamint a paraklinikai adatoknak a helyes kórisme megállapítása érdekében. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei Teszt 50% 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei Esetbemutató 50% 10.6 Standard minim de performanță A leadott anyag legalább 50%-nak az elsajátítása fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=144 4/4

13 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ANESZTÉZIA INTENZIV TERÁPIA FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ORVOSI 1.3 Departamentul M4 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉG 1.5 Ciclul de studii LICENSZ 1.6 Programul de studii ÁLTALÁNOS ORVOSI 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei ANESZTÉZIA INTENZIV TERÁPIA 2.2 Titularul activităților de curs DR. KOVÁCS JUDIT DR. AZAMFIREI LEONARD, DR. COPOTOIU RUXANDRA, DR. 2.3 Titularul activităților de lp SOLOMON RALUCA, DR. COPOTOIU SANDA-MARIA, DR. GHITESCU IOANA, DR. SZEDERJESI JÁNOS 2.4 Anul de studii V 2.5 Semestrul 2.6 Tipul de evaluare 2.7 Regimul VIZSGA disciplinei KÖTELEZŐ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 60 Distribuția fondului de timp/săpt ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial 5 Examinări 0 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 6 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate -A KRITIKUS ÁLLAPOTBAN LEVŐ BETEG FELISMERÉSE ÉS ELLÁTÁSA -INVAZIV ELJÁRÁSOK ISMERETE (PERIFÉRIÁS VÉNÁS ÉS ARTÉRIÁS KATÉTER BEHELYEZÉSE) fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=168 1/4

14 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ANESZTÉZIA INTENZIV TERÁPIA Competențe profesionale Competențe transversale -A MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS ALKALMAZÁSA A FONTOSABB LÉGZŐKÉSZÜLÉK MEGBETEGEDÉSEK ESETÉN -MÉRGEZÉSEK FELISMERÉSE ÉS DISGNOSZTIZÁLÁSA -SAV-BÁZIS EGYENSÚLYZAVAROK FELISMERÉSE -A BETEGEK MŰTÉT ELŐTTI FELMÉRÉSE, AZ ANESZTÉZIÁS RIZIKÓ MEGÁLLAPITÁSA ÉS AZ ANESZTÉZIA JAVALLATA -AZ AGYHALÁL DIAGNOSZTIZÁLÁSA ÉS AZ AGYHALOTT ESETEK KOMPLEY ELLÁTÁSA -A KRITIKUS ÁLLAPOT FELISMERÉSE, AZ ÉLETFONTOS SZERVEK MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSA -A KRITIKUS ÁLLPOTBAN LEVŐ BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK, SŰRGŐSSÉGI ELLÁTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSE, A FELADATOK ÉS A FELELŐSSÉG ELOSZTÁSA 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) A KRITIKUS ÁLLAPOTBAN LEVŐ BETEGEK FELISMERÉSE, A 7.1 Obiectivul general al disciplinei DIAGNÓZIS FELÁLLITÁSA ÉS KEZELÉSÜK AZ ÉLETFONTOS SZERVEK DISZFUNKCIÓINAK FELISMERÉSE 7.2 Obiectivele specifice ÉS KEZELÉSE 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1. ÁLTALÁNOS ÉS REGIONÁLIS ANESZTÉZIA ELŐADÁS + VETITÉS 2. LÉGZÉSI ELÉGTELENSÉG ELŐADÁS + VETITÉS 3. SZIVELÉGTELENSÉG ELŐADÁS + VETITÉS 4. VESEELÉGTELENSÉG ELŐADÁS + VETITÉS 5. MÁJELÉGTELENSÉG ELŐADÁS + VETITÉS 6. VIZ- ÉS ELEKTROLIT HÁZTARTÁS ZAVARAI ELŐADÁS + VETITÉS 7. SAV-BÁZIS EGYENSÚLYZAVAROK ELŐADÁS + VETITÉS 8. MESTERSÉGES TÁPLÁLÁS ELŐADÁS + VETITÉS 9. KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG. SOKK ELŐADÁS + VETITÉS 10. NEUROLÓGIAI DISZFUNKCIÓ ELŐADÁS + VETITÉS 11. ENDOKRIN SÚRGŐSSÉGEK ELŐADÁS + VETITÉS 12. AGYKOPONYA- ÉS GERINCSÉRÜLÉSEK ELŐADÁS + VETITÉS 13. MÉRGEZÉSEK. TOXIKUS SZINDRÓMÁK. ELŐADÁS + VETITÉS 14. SZERVÁTÜLTETÉSEK ELŐADÁS + VETITÉS Semestrul II fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=168 2/4

15 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ANESZTÉZIA INTENZIV TERÁPIA Bibliografie: 1. KOVÁCS JUDIT: INTENZIV TERÁPIÁS JEGYZET, UMF TG-MURES, KOVÁCS JUDIT: SŰRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS, EDUPOINT, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii 1. AZ INTENZIV TERÁPIÁS OSZTÁLY SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI, A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYAI 2. A KRITIKUS ÁLLAPOTBAN LEVŐ BETEG VIZSGÁLATA Metode de predare Semestrul I GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 3. OXIGENOTERÁPIA GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 4. A FELSŐ LÉGÚTAK ÁTJÁRHATÓSÁGÁNAK BIZTOSITÁSA GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 5. A LÉGZÉS MONITOROZÁSA GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 6. A MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ GYAKORLATI BEMUTATÓ 7. INVAZIV HEMODINAMIKAI MONITOROZÁS +ESETBEMUTATÓ 8. EXTRAKORPOREÁLIS KERINGÉS GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 9. VESEPÓTLÓ ELJÁRÁSOK GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 10.MÁJ MÜKÖDÉSÉT PÓTLÓ ELJÁRÁSOK GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 11. TRANSZFÚZIÓ, KOMPATIBILITÁSI TESZTEK GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 12 A VIZ-ELEKTROLIT HÁZTARTÁS, SAV- BÁZIS EGYENSÚLY ZAVARAI GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 13. ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 14. REGIONÁLIS ANESZTÉZIA GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ Semestrul II Observații Bibliografie: fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=168 3/4

16 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ANESZTÉZIA INTENZIV TERÁPIA 1. KOVÁCS JUDIT: INTENZIV TERÁPIÁS JEGYZET, UMF TG-MURES, COPOTOIU SM, COPOTOIU R, AZAMFIREI L, GHITESCU I, KOVACS J, SYEDERJESI J: AZ INTENZIV TERÁPIÁS OKTATÁS ZSEBKÖNYVE, UNIVERSITY PRESS, TG-MURES, AZAMFIREI L, COPOTOIU S, COPOTOIU R, GHITESCU I: INDRUMATOR DE LUCRARI PRACTICE PENTRU ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului -AZ ANESZTÉZIA ÉS INTENZIV TERÁPIA HOZZÁJÁRUL A KRITIKUS ÁLLAPOTBAN LEVŐ BETEGEK PROGNÓZISÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ -EURÓPA ÉS VILÁGSZERTE HIÁNYSZAKMA A MAGAS RIZIKÓTÉNYEZŐK MIATT: FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, ERŐS STRESSZHATÁS 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală În funcție de specificul 10.4 Curs VIZSGA - TESZT 80% disciplinei În funcție de specificul GYAKORLATI VIZSGA+ ÉVKÖZI TEVÉKENYSÉG 10.5 LP 20% disciplinei FELMÉRÉSE 10.6 Standard minim de performanță -ÚJRAÉLESZTÉS ISMERETE -PERIFÉRIÁS VÉNÁS KATÉTEREZÉS, NEM INVAZIV HEMODINAMIKAI MONITOROZÁS ISMERETE -INVAZIV HEMODINAMIKAI MONITOROZÁS KIÉRTÉKELÉSE -MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉSRE SZORULÓ AKUT LÉGZÉSI ELÉGTELENSÉG FELISMERÉSE -KÓMÁS BETEGEK ÁLTALÁNOS ELLÁTÁSA -TOXIKUS SZINDRÓMÁK FELISMERÉSE -SAV-BÁZIS EGYENSÚLY KIÉRTÉKELÉSE -AZ AGYHALÁL DIAGNOSZTIZÁLÁSA AZ ÉRVÉNYBEN LEVŐ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN, AZ AGYHALOTT ESET ELLÁTÁSA fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=168 4/4

17 ÁLTALÁNOS ORVOSI - BIOSTATISZTIKA FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ORVOSI 1.3 Departamentul M2 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5 Ciclul de studii LICENC 1.6 Programul de studii ÁLTALÁNOS ORVOSI 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei BIOSTATISZTIKA 2.2 Titularul activităților de curs szabad 2.3 Titularul activităților de lp As. Olah Peter, As. Petrișor Marius 2.4 Anul de studii Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei KÖTELEZŐ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 5 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial 1 Examinări 1 Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 2 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate -A hallgatónak bizonyitania kell a Biostatisztika tantárgyhoz kapcsolódó fogalmak megértését és elsajátitását, valamint használatos a szakszótár elsajátitását - A főbb statisztikai tesztek ismerete, a felhasználáshoz szükséges Competențe profesionale lépések ismerete, választási algoritmusok egy adott statisztikai teszt esetében, az adott tanulmány/kisérlet függvényében. fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=123 1/7

18 ÁLTALÁNOS ORVOSI - BIOSTATISZTIKA Competențe transversale - A hallgató bizonyitja képességét egy adott tipusú klinikai vagy epidemiológiai tanulmányhoz kapcsolódó statisztikai eljárás helyes alkalmazásának megértésére és alkalmazására - képesség egy klinikai tanulmány/ tudományos kisérlet során adódható legfőbb szisztematikus és véletlenszerű hibák forrásainak felderitésére -képesség egy statisztikai protokoll tudományos dolgozatba való helyes integrálására, a biomedicina témakörében -a statisztikai analizis szerepének és fontossgának megértése a modern, bizonyitékon alapuló orvoslással evidence based medicine összefüggésben 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) -A jelenlegi, bizonyitékon alapuló orvoslás kontextusában, a Biostatisztika a biomedicinában dolgozó gyakorlati szakember vagy kutató egyik legfontosabb munkaeszközévé vált. Mint ilyen, 7.1 Obiectivul general al disciplinei ennek a tantárgynak legfőbb célkitűzése a biomedicina hallgatók megismertetése a matematikai statisztika szakszótárával, a klinikai tanulmány vagy tudományos kisérlethez kapcsolódó statisztikai protokoll helyes alkalmazásának érdekében -a biostatiszitikában használatos szakszótár fogalmainak megértése - az emberi homeosztázis statisztikai alapjainak bizonyitása, a bizonyitékon alapuló orvoslás kontextusában, valamint a megfelelő statisztikai eszközök biztositása bármely, a biomedicina körében végzett tanulmány vagy kisérlet számára 7.2 Obiectivele specifice -a főbb statisztikai tesztek-, az alkalmazásukhoz szükséges lépések-, egy adott statisztikai teszt kiválasztásához szükséges algoritmusok ismerete, a tanulmány/kisérlet tipusának függvényében. -egy adott tipusú klinikai vagy epidemiológiai tanulmányhoz kapcsolódó statisztikai eljárás helyes megértése és alkalmazása 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I A biostatisztika alapfogalmai. Hiba-tipusok. Pontosság és precizió. Az adatok statisztikai feldolgozás céljából való rendezése. Frekvencia-disztribúció. I. BEVEZETÉS Semestrul II fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=123 2/7

19 ÁLTALÁNOS ORVOSI - BIOSTATISZTIKA Statisztikai népesség és statisztikai mérések. Biológiai variabilitás. Hiba faktorok. Előadás multimédia eszközökkel. Pontosság és precizió. ADATOK RENDEZÉSE. Elsődleges adatok. Indexált adatok. Táblázati számitás. Kontingens táblázatok. FREKVENCIA-DISZTRIBÚCIÓ. Normál disztribúciós-görbe. Rendhagyó (nem-gaussi) disztribúció. Szemléltető statisztika. Általánosságok. Statisztikai mutatók. A. a központi tendenciák mutatói. B.adatok középérték körüli diszperziója (szóródása) Medium Diszperzió Előadás multimédia eszközökkel. (variáns). Standard eltérés. Standard hiba. Hiba százalék. Variáns együttható. Szabadság fokok. Fiduciális határok (megbizhatósági intervallum). -Inferenciális statisztika. Kisérlet eredményének statisztikai értelmezése. Érvényességi tesztek. Konkordancia tesztek (goodness-of-fit)/ normalitás tesztek. Érvényességi tesztek. Bevezető fogalmak. Előadás multimédia eszközökkel. Grubbs teszt Chauvenet kizárás kritériuma. Konkordancia tesztek (goodness-of-fit)/ normalitás tesztek. Bevezető fogalmak. Kolmogorov-Smirnov normalitás-teszt. Inferenciális statisztika. Jelentés tesztek. Interferenciális statisztika. Jelentés tesztek. P. Értéke. Nulla hipotézis (H0). A tanulmányozott minták függősége/függetlensége Parametrikus/nem Előadás multimédia eszközökkel. parametrikus ststisztika Parametrikus jelentés tesztek t hallgató teszt; I variánsok. Nem parametrikus jelentés tesztek. Rend ststisztika. Wilcoxon signed-rank teszt. Mann Whitney teszt. Kontingens táblázatok analizise. Négyzetes Chi teszt és variánsai (négyzetes Chi teszt Yates javitás, Fischer extract teszt). Előadás multimédia eszközökkel. Esélyhányados/ Odd ratio (OR) és relativ kockázat/relative risk RR Összefüggések és regressziók. Összefüggések és regressziók. Bevezető fogalmak. Korrelációs hányados. Előadás multimédia eszközökkel. Meghatározási hányados. Regreszió képlet. Lineáris és nem lineáris képlet. Variáns analizis (ANOVA). Epidemiológiai és klinikai tanulmányokkban használt statisztikai mutatók. Monofaktoriális ANOVA analizis. Repeated measures ANOVA. Kruskal-Wallis teszt. Friedman teszt. Százalékok és arányok. Betegség gyakorisági mutatók. Kockázati tényezők társulási mutatói (kitettség)-betegség. Epidemiológiai Előadás multimédia eszközökkel. tanulmány tipusok. Leiró tanulmányok. Analitikus tanulmányok. Case-Control tipusú tanulmányok. Cohort-studies tipusú tanulmányok. Adott tipusú tanulmány kiválasztása (study design). Társulás versus okság (kauzalitás). Ok-okozat tipusú kapcsolat létesitésének kritériumai. fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=123 3/7

20 ÁLTALÁNOS ORVOSI - BIOSTATISZTIKA Bibliografie: Bibliografie: 1. Marusteri M. Notiuni fundamentale de biostatistica:note de curs]/fundamentals in biostatistics:lecture notes. University Press Targu Mures, (in Romanian, with Powerpoint slides in English). Disponibil online la adresa 2. Tigan S., Achimaş A., Drugan T.: Curs de Informatică şi Statistică Medicală, ed. SRIMA, Cluj- Napoca, Drugan T., Bondor C., Bolboacă S., Călinici T., Colosi H., Gălătuş R., Istrate D., Văleanu M., Achimaş A., Tigan S.: Aplicaţii practice de informatică şi statistică medicală, ed. Alma Mater, Cluj- Napoca, Motulsky HJ. GraphPad Prism - Statistics Guide. GraphPad Software Inc., San Diego California USA, 2007, disponibilă la: 5. Motulsky HJ. The InStat Guide to Choosing and Interpreting Statistical Tests, GraphPad Software Inc., San Diego California USA, 2001, disponibilă la: 6. Marius Măruşteri, Vladimir Bacarea, Comparing groups for statistical differences: how to choose the right statistical test?, Biochemia Medica 2010;20(1):15 32, disponibil online la adresa 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Semestrul I Observații A biostatisztika alapfogalmai. Hiba-tipusok. Pontosság és precizió. Az adatok statisztikai feldolgozás céljából való rendezése. Frekvencia-disztribúció. I. BEVEZETÉS Statisztikai népesség és statisztikai mérések. Biológiai variabilitás. Hiba faktorok. Pontosság és precizió. ADATOK RENDEZÉSE. Elsődleges adatok. Indexált adatok. Táblázati számitás. Kontingens táblázatok. Semestrul II Gyakorlati bemutatásók, az e-learning szinkron módszerei felhasználásásval fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=123 4/7

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben

Orvostudományi Értesítő

Orvostudományi Értesítő ISSN 1453-0953 Orvostudományi Értesítő 2014, 87. kötet, 2. különszám Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya XXIV. Tudományos Ülésszak Összefoglaló kötet Marosvásárhely

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egészségnevelés és a környezeti nevelés elveinek megvalósulása a tanítási órákon 2. számú melléklet Biológia Tematikai egység Egészségnevelés

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók. V. RÉSZ Közlemények

IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók. V. RÉSZ Közlemények 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2015 IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók V. RÉSZ Közlemények Az Egészségügyi Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai protokollok kiadásáról,

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Célok, feladatok Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5 6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy

Részletesebben

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának:

Részletesebben

Az egészségünk rajtunk múlik! Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0361

Az egészségünk rajtunk múlik! Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0361 PROGRAMÉRTÉKELŐ TANULMÁNY ÁLLATORVOSOK SPORTEGYESÜLETE VETERINAER KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET Egészséges táplálkozás Cselekvési program 2011. Készítette: ETK Szolgáltató zrt. Szentendre, 2011. szeptember

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett 2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 7 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára 709 HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás ja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési

Részletesebben

BIOLÓGIA HELYI TANTERV

BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék 1 Mi az egészség?... 2 1.1 Mi az egészségfejlesztés?... 3 2 A magyar lakosság életkilátásai... 4 2.1 Ami a számok mögött van... 4 2.2 Az életmód szerepe...

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette:

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette: MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV 2013 Készítette: 1 Helyi tanterv biológia Célok és feladatok Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a

Részletesebben