FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe"

Átírás

1 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ 1.3 Departamentul M2 1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENTĂ 1.6 Programul de studii : MEDICINA 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei STIINTELE COMPORTAMENTULUI 2.2 Titularul activităților de curs PROF. DR.GABOS GRECU IOSIF 2.3 Titularul activităților de lp 2.4 Anul de studii Semestrul Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei DC 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 14 Distribuția fondului de timp/săpt 15 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 5 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 5 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 5 Tutorial Examinări Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 2 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate A magatartastudomanyi ismeretek elsajatitatsa Az emberi magatartás törvényszerűségeinek vizsgálata rendszerszemléletű, interdiszciplináris megközelítésben Competențe profesionale Az ember és környezete közötti kölcsönhatások folyamatának vizsgalata fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=124 1/4

2 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI Competențe transversale A patologias magatartasformak felismerese es kezelese Helyes orvosi magatartas kialakitasa 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Magatartástudományok: a fogalom meghatározása és körülhatárolása Magatartástudományok: a fogalom meghatározása és körülhatárolása A magatartas filogenetikai és egyedfejlődése. Ok-okozati összefüggés, módszertan és viselkedés tipológia A magatartas filogenetikai és egyedfejlődése. Ok-okozati összefüggés, módszertan és viselkedés tipológia A magatartás genetikája, neuroanatómiája, neurofiziológiája, neurokémiai alapjai A magatartás genetikája, neuroanatómiája, neurofiziológiája, neurokémiai alapjai Magatartási tünettan Magatartási tünettan Az depresszioban előforduló kóros magatartásformák. Az ongyilkossag, mint riziko faktor Az depresszioban előforduló kóros magatartásformák. Az ongyilkossag, mint riziko faktor Patologias viselkedes a szkizofreniaban Patologias viselkedes a szkizofreniaban Patologias viselkedes a szorongasos zavarokban es fuggosegekben Patologias viselkedes a szorongasos zavarokban es fuggosegekben Semestrul II fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=124 2/4

3 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI Bibliografie: 1.Botez Mihai Ioan: Neuropatologie clinică şi neurologia comportamentală, Ed. Medicală, Gabbard Glen O., Atkinson Sarah D.: Centro Scientifico, Editore Via Bogonese , Torino, Sadock B.J., Sadock V.A.: Behavioral sciences/ Clinical psychiatry, Ed. Lippincott Williams & Wilkins, Woolsey Thomas A., Hanaway Joseph, Gado Mokhart H.: The brain atlas, Wiley & Sons Inc. Publications, Marieta Gabos Grecu: Stiinte Comportamentale notiuni introductive, University Press Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Semestrul I Observații Semestrul II Bibliografie: 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 10. Evaluare 10.3 Pondere fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=124 3/4

4 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei test grila LP În funcție de specificul disciplinei Standard minim de performanță fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=124 4/4

5 ÁLTALÁNOS ORVOS - KÓRBONCTAN TANSZÉK FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ORVOSI FAKULTÁS 1.3 Departamentul MORFOLÓGIAI TUDOMÁNYOK M1 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGTUDOMÁMY 1.5 Ciclul de studii LICENCIÁTUS 1.6 Programul de studii ÁLTALÁNOS ORVOS 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei KÓRBONCTAN TANSZÉK 2.2 Titularul activităților de curs Dr. Egyed-Zs. Imre, egyetemi tanár - kinevezett előadó 2.3 Titularul activităților de lp Dr. Egyed-Zs.Imre, egyetemi tanár, Dr. Stolnicu Simona, egyetemi tanár, 2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I.-II. 2.6 Tipul de evaluare 2.7 Regimul VIZSGA disciplinei KÖTELEZŐ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 20 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 4 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 Tutorial 6 Examinări 3 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 8 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum vetítettképes anyag aktualizálása magyar orvosi nyelv ismerete, friss adatokon alapuló modern felfogások 4.2 de competențe tükröződése 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului két széria: S3 és S4 első félév gyakorlatai keretében sajátítják el a boncolási technikát és a patológiai kórismézés alapelveit, megismerkednek az orvosi 5.2 de desfășurare a laboratorului titoktartás alapigényeivel, második félévben kórszövettani alapismereteket tanulnak 6. Competențe specifice acumulate szakmai elvárások: általános és részletes patológia alapismereteinek fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=131 1/4

6 ÁLTALÁNOS ORVOS - KÓRBONCTAN TANSZÉK Competențe profesionale Competențe transversale elsajátítása szabadszemmel látható és mikroszkóppal felfedezhető szervi-, ill. szöveti elváltozások felismerése, bonctechnikai ismeretek és alapvető orvosi titoktartás igények elsajátítása 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) patológiai alapsimeretek elsajátítása és a kóros folyamatok 7.1 Obiectivul general al disciplinei megjelenésének felismerése szervrendszerek szerint kórfolyamatokat kisérő makro- (szabad szemmel felismerhető-) és 7.2 Obiectivele specifice mikro- (optikai mikroszkóppal észrevehető) elváltozások értelmezése, kialakulásuk magyarázata 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Vérkeringés zavarai Vetítettképes előadások Vérkeringés zavarai Nyirok- és szövetnedvkeringés zavarai Anyagcsere zavarok Cukrok-, zsírok-, fehérjék- és ásványi anyagok anyagcsere zavarai Sejt-, szövetdifferenciálódási - és szervfejlődési zavarok Gyulladás folyamata, formái Gyulladás formái Idült szövetképző gyulladások Immunfolyamatok patológiája Daganatok Daganatok Daganatok Daganatok Semestrul II Szív-, érrendszer betegségei Vetítettképes előadások Szív-, érrendszer betegségei Szív-, érrendszer betegségei Légzőszervek betegségei Légzőszervek betegségei Gyomor-, béltraktus betegségei Gyomor-, béltraktus betegségei Máj-, epeutak- és a hasnyálmirigy patológiája Vese- és húgyutak patológiája Női nemiszervek betegségei Terhesség- és az emlők patológiája Férfi ivarszervek betegségei Az idegrendszer és a mozgásszervek betegségei A vérképző- és endokrin szervek patológiája Bibliografie: Ajánlott szakirodalom: Jung J., Egyed-Zs. Imre: Általános pathologia, Mentor Kiadó, 1998 Jung J., Egyed-Zs. Imre: Részletes patológia, Studium Kiadó, 2007 Robbins: A patológia alapjai, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2009 fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=131 2/4

7 ÁLTALÁNOS ORVOS - KÓRBONCTAN TANSZÉK Underwood JCE, Cross SS: General and systematic pathology, Ed. Curchill Livingstone, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Observații Semestrul I Bonctechnika-biopsziák feldolgozási lehetőségei Keringési zavarok mikroszkópiája bonctermi esetek Keringési zavarok mikroszkópiája bonctermi esetek Anyagcserea zavarok mikroszkópiája bonctermi esetek Anyagcserea zavarok mikroszkópiája bonctermi esetek Gyulladások mikroszkópiája bonctermi esetek Gyulladások mikroszkópiája bonctermi esetek Gyulladások mikroszkópiája bonctermi esetek Daganatok mikroszkópiája bonctermi esetek Daganatok mikroszkópiája bonctermi esetek Daganatok mikroszkópiája bonctermi esetek Daganatok mikroszkópiája bonctermi esetek Fejlődési rendellenességek Összefoglaló gyakorlat Semestrul II Szív- és érrendszeri betegségek Szív- és érrendszeri betegségek Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Emésztő rendszer betegései Emésztő rendszer betegései Húgy-, ivarszervek betegései Húgy-, ivarszervek betegései Terhesség patológiája Emlő patológiája Idegrendszer betegségei Vérképző rendszer betegségei Endokrin rendszer betegségei Összefoglaló gyakorlat Bibliografie: Ajánlott szakirodalom: Jung I. Egyed-Zs. Imre şi col: Tehnica necropsiei. Ed. University Press, Tg. Mureş, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Az orvostanhallgató morfopatológiai (makro- és mikroszkópos) ismeretek hiányában nem tekinthető fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=131 3/4

8 ÁLTALÁNOS ORVOS - KÓRBONCTAN TANSZÉK felkészültnek a klinikai ismeretek elsajátítására. A disciplina bonctechnikai, etikai alapismereteket nyújt és hozzájárul a szakmai titoktartás jelentőségének megértéséhez. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 kóros jelenségek ismerete Curs szabad szemmel látható, ill. mikroszkópos 10.5 LP elváltozások felismerése 10.6 Standard minim de performanță 5 (ötös jegy) I. félév: Tesztvizsga II. félév: Szóbeli vizsga 80% Gyakorlat vizsga 20% fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=131 4/4

9 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ÁLTALÁNOS SEBÉSZET FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ÁLTALÁNOS ORVOSI 1.3 Departamentul M5 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5 Ciclul de studii LICENSZ 1.6 Programul de studii ÁLTALÁNOS ORVOSI 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei ÁLTALÁNOS SEBÉSZET 2.2 Titularul activităților de curs DR. BANCU SERBAN EGYETEMI TANÁR 2.3 Titularul activităților de lp DR. MARIAN DORIN EGYETEMI ELŐADÓTANÁR, TÖRÖK ÁRPÁD EGYETEMI TANÁRSEGÉD 2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul 3.4 Total ore din planul de învățământ I FÉLÉV III. SZÉRIA 2.6 Tipul de II evaluare FÉLÉV IV SZÉRIA 2.7 Regimul VIZSGA disciplinei KÖTELEZŐ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) 20 I FÉLÉV din care curs II FÉLÉV I FÉLÉV 56 II 3.6 laborator (lp) FÉLÉV- 56 Distribuția fondului de timp/săpt ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 4 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 4 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 Tutorial 2 Examinări 1 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe I FÉLÉV 160 II FÉLÉV fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=144 1/4

10 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ÁLTALÁNOS SEBÉSZET 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Alapvető fogalmak, elméletek amelyek a betegségek kialakulásában játszanak szerepet, jellegzetes tünetek és jelek a kórisme megállapítása érdekében. Competențe profesionale Hipotézisek kialakitása és helyes ellemzése a tüneteknek és jeleknek valamint a paraklinikai adatoknak a helyes kórisme megállapítása érdekében. A kezelési tervek helyes alkalmazása a betegség léfolyásának függvényében. Teljes klinikai anamnézis felvétele, alapvető diagnosztikai manöverek, kiegészítő vizsgálatok a pozitiv és differenciált kórisme megállapítása érdekében. Sürgősségi orvosi és sebészeti manöverek elsajátítása. Legújjabb diagnosztikai és kezelési módszerek átadása. Competențe transversale A sebészi beteg sajátosságainak a megértése, műtéti előkészítés, műtéti kockázat és műtét utáni követés elsajátítása. Az onkológiai sebészet alapelveinek a megértése. A beteggel való kommunikáció és betegvizsgálat gyakorlása. A kutatás iránti érdklődés fejlesztése. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) Alapvető fogalmak elsajátítása a sebészi kezelést igénylő 7.1 Obiectivul general al disciplinei betegségek diagnozisa és kezelése érdekében A sebészi kezelés főbb módszereinek a megértése 7.2 Obiectivele specifice Sebészi hivatás iránt érdeklődő diákok tanácsolása Diákok bevonása a kutatási témákba 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1.Hasi traumatizmusok Szóbeli előadás 2.Mellkasi traumatizmusok Szóbeli előadás+ ppt 3.Heveny peritonitis. Lokalizált peritonitis Szóbeli előadás 4.Bélokluziók Szóbeli előadás 5.A felső tápcsatornai vérzés Szóbeli előadás 6. Heveny és idült hasnyálmirigy gyulladás Szóbeli előadás 7.Entero-mezenterialis infarktus Szóbeli előadás 8.Pajzsmirigy patológia Szóbeli előadás+ ppt 9.A mell jóindulatú daganatai Szóbeli előadás+ ppt 10.A mellrák Szóbeli előadás 11.Heveny gennyes pleuréziák Szóbeli előadás 12.Tüdő hydatid ciszta. Tüdőtályog és Szóbeli előadás fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=144 2/4

11 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ÁLTALÁNOS SEBÉSZET gangréna 13.A tüdőrák Szóbeli előadás 14.Nyelőcső patológia Szóbeli előadás Semestrul II 15.Hasfali sérvek Szóbeli előadás+ ppt 16.Rekeszsérvek Szóbeli előadás+ ppt 17.A fekélybetegség sebészi kezelése Szóbeli előadás+ ppt 18.Gyomorrák. Hasnyálmirigyrák Szóbeli előadás 19.Máj hydatid ciszta Szóbeli előadás 20.Epekőbetegség. Mechanicus szövődmények Szóbeli előadás 21.Epekőbetegség. Fertőzéses szövődmények Szóbeli előadás 22.Heveny és idült appendicitis Szóbeli előadás+ ppt 23.Megacolon Szóbeli előadás 224.Vastagbél polipozis, rectocolitits és vastagbélrák Szóbeli előadás 25.Anorectalis megbetegedések Szóbeli előadás+ ppt 26.Anorectalis rák Szóbeli előadás Bibliografie: 1. Angelescu N. : Tratat de Patologie Chirurgicală Ed. Medicală, Bucureşti, Angelescu N., Andronescu P. D. : Chirurgie Generală Ed. Medicală, Bucureşti, Bancu Ş.: Sebészeti patológia curs litografiat UMF Tg-Mureş Bancu V.E.: Patologie chirurgicală, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti Bara T. : Kis- Sebészet, Litografia UMF: Tg. Mures Caloghera C.: Chirurgie de urgenţă, Ed. Litera Bucureşti Kiss L. : Sebészet és Traumatológia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Proca E. : Tratat de Patologie Chirurgicală, vol. I, Ed. Medicală, Bucureşti, Schwartz S.I.: Principles of Surgery, 5th Edition, McGraw-Hill Book Company 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Pajzsmirigy patológia Jóindulatú melldaganatok Mellrák Pleuro-pulmonaris patológia Sérvek Eventrációk Hiatalis sérv Cardia szpazmus Nyelőcső divertikulum Nyelőcsőrák Fekélybetegség Gyomor daganatai Felső tápcsatornai vérzés Appendicularis patológia Vastagbélrák Végbélrák Metode de predare Semestrul I esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató esetbemutató Semestrul II esetbemutató esetbemutató Observații fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=144 3/4

12 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ÁLTALÁNOS SEBÉSZET Máj hydatid ciszta esetbemutató A máj daganatai esetbemutató Epekő esetbemutató Epeútak daganatai esetbemutató Mechanicus icterus esetbemutató Heveny hasnyálmirigy gyulladás esetbemutató A hasnyálmirigy daganatai esetbemutató Aranyér esetbemutató Végbélrepedés esetbemutató Ano-perinealis tályogok esetbemutató Visszér esetbemutató Ano-preinealis sípolyok esetbemutató Bibliografie: 1. Angelescu N. : Tratat de Patologie Chirurgicală Ed. Medicală, Bucureşti, Angelescu N., Andronescu P. D. : Chirurgie Generală Ed. Medicală, Bucureşti, Bancu Ş.: Sebészeti patológia curs litografiat UMF Tg-Mureş Bancu V.E.: Patologie chirurgicală, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti Bara T. : Kis- Sebészet, Litografia UMF: Tg. Mures Caloghera C.: Chirurgie de urgenţă, Ed. Litera Bucureşti Kiss L. : Sebészet és Traumatológia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Proca E. : Tratat de Patologie Chirurgicală, vol. I, Ed. Medicală, Bucureşti, Razesu V: Chirurgie generala - vademecum pentru examene si concursuri Editura Razesu Schwartz S.I.: Principles of Surgery, 5th Edition, McGraw-Hill Book Company 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Alapvető fogalmak, elméletek amelyek a betegségek kialakulásában játszanak szerepet, jellegzetes tünetek és jelek a kórisme megállapítása érdekében. Hipotézisek kialakitása és helyes ellemzése a tüneteknek és jeleknek valamint a paraklinikai adatoknak a helyes kórisme megállapítása érdekében. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei Teszt 50% 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei Esetbemutató 50% 10.6 Standard minim de performanță A leadott anyag legalább 50%-nak az elsajátítása fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=144 4/4

13 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ANESZTÉZIA INTENZIV TERÁPIA FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ORVOSI 1.3 Departamentul M4 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉG 1.5 Ciclul de studii LICENSZ 1.6 Programul de studii ÁLTALÁNOS ORVOSI 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei ANESZTÉZIA INTENZIV TERÁPIA 2.2 Titularul activităților de curs DR. KOVÁCS JUDIT DR. AZAMFIREI LEONARD, DR. COPOTOIU RUXANDRA, DR. 2.3 Titularul activităților de lp SOLOMON RALUCA, DR. COPOTOIU SANDA-MARIA, DR. GHITESCU IOANA, DR. SZEDERJESI JÁNOS 2.4 Anul de studii V 2.5 Semestrul 2.6 Tipul de evaluare 2.7 Regimul VIZSGA disciplinei KÖTELEZŐ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 60 Distribuția fondului de timp/săpt ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial 5 Examinări 0 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 6 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate -A KRITIKUS ÁLLAPOTBAN LEVŐ BETEG FELISMERÉSE ÉS ELLÁTÁSA -INVAZIV ELJÁRÁSOK ISMERETE (PERIFÉRIÁS VÉNÁS ÉS ARTÉRIÁS KATÉTER BEHELYEZÉSE) fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=168 1/4

14 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ANESZTÉZIA INTENZIV TERÁPIA Competențe profesionale Competențe transversale -A MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS ALKALMAZÁSA A FONTOSABB LÉGZŐKÉSZÜLÉK MEGBETEGEDÉSEK ESETÉN -MÉRGEZÉSEK FELISMERÉSE ÉS DISGNOSZTIZÁLÁSA -SAV-BÁZIS EGYENSÚLYZAVAROK FELISMERÉSE -A BETEGEK MŰTÉT ELŐTTI FELMÉRÉSE, AZ ANESZTÉZIÁS RIZIKÓ MEGÁLLAPITÁSA ÉS AZ ANESZTÉZIA JAVALLATA -AZ AGYHALÁL DIAGNOSZTIZÁLÁSA ÉS AZ AGYHALOTT ESETEK KOMPLEY ELLÁTÁSA -A KRITIKUS ÁLLAPOT FELISMERÉSE, AZ ÉLETFONTOS SZERVEK MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSA -A KRITIKUS ÁLLPOTBAN LEVŐ BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK, SŰRGŐSSÉGI ELLÁTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSE, A FELADATOK ÉS A FELELŐSSÉG ELOSZTÁSA 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) A KRITIKUS ÁLLAPOTBAN LEVŐ BETEGEK FELISMERÉSE, A 7.1 Obiectivul general al disciplinei DIAGNÓZIS FELÁLLITÁSA ÉS KEZELÉSÜK AZ ÉLETFONTOS SZERVEK DISZFUNKCIÓINAK FELISMERÉSE 7.2 Obiectivele specifice ÉS KEZELÉSE 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1. ÁLTALÁNOS ÉS REGIONÁLIS ANESZTÉZIA ELŐADÁS + VETITÉS 2. LÉGZÉSI ELÉGTELENSÉG ELŐADÁS + VETITÉS 3. SZIVELÉGTELENSÉG ELŐADÁS + VETITÉS 4. VESEELÉGTELENSÉG ELŐADÁS + VETITÉS 5. MÁJELÉGTELENSÉG ELŐADÁS + VETITÉS 6. VIZ- ÉS ELEKTROLIT HÁZTARTÁS ZAVARAI ELŐADÁS + VETITÉS 7. SAV-BÁZIS EGYENSÚLYZAVAROK ELŐADÁS + VETITÉS 8. MESTERSÉGES TÁPLÁLÁS ELŐADÁS + VETITÉS 9. KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG. SOKK ELŐADÁS + VETITÉS 10. NEUROLÓGIAI DISZFUNKCIÓ ELŐADÁS + VETITÉS 11. ENDOKRIN SÚRGŐSSÉGEK ELŐADÁS + VETITÉS 12. AGYKOPONYA- ÉS GERINCSÉRÜLÉSEK ELŐADÁS + VETITÉS 13. MÉRGEZÉSEK. TOXIKUS SZINDRÓMÁK. ELŐADÁS + VETITÉS 14. SZERVÁTÜLTETÉSEK ELŐADÁS + VETITÉS Semestrul II fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=168 2/4

15 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ANESZTÉZIA INTENZIV TERÁPIA Bibliografie: 1. KOVÁCS JUDIT: INTENZIV TERÁPIÁS JEGYZET, UMF TG-MURES, KOVÁCS JUDIT: SŰRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS, EDUPOINT, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii 1. AZ INTENZIV TERÁPIÁS OSZTÁLY SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI, A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYAI 2. A KRITIKUS ÁLLAPOTBAN LEVŐ BETEG VIZSGÁLATA Metode de predare Semestrul I GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 3. OXIGENOTERÁPIA GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 4. A FELSŐ LÉGÚTAK ÁTJÁRHATÓSÁGÁNAK BIZTOSITÁSA GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 5. A LÉGZÉS MONITOROZÁSA GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 6. A MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ GYAKORLATI BEMUTATÓ 7. INVAZIV HEMODINAMIKAI MONITOROZÁS +ESETBEMUTATÓ 8. EXTRAKORPOREÁLIS KERINGÉS GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 9. VESEPÓTLÓ ELJÁRÁSOK GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 10.MÁJ MÜKÖDÉSÉT PÓTLÓ ELJÁRÁSOK GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 11. TRANSZFÚZIÓ, KOMPATIBILITÁSI TESZTEK GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 12 A VIZ-ELEKTROLIT HÁZTARTÁS, SAV- BÁZIS EGYENSÚLY ZAVARAI GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 13. ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ 14. REGIONÁLIS ANESZTÉZIA GYAKORLATI BEMUTATÓ +ESETBEMUTATÓ Semestrul II Observații Bibliografie: fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=168 3/4

16 ÁLTALÁNOS ORVOSI - ANESZTÉZIA INTENZIV TERÁPIA 1. KOVÁCS JUDIT: INTENZIV TERÁPIÁS JEGYZET, UMF TG-MURES, COPOTOIU SM, COPOTOIU R, AZAMFIREI L, GHITESCU I, KOVACS J, SYEDERJESI J: AZ INTENZIV TERÁPIÁS OKTATÁS ZSEBKÖNYVE, UNIVERSITY PRESS, TG-MURES, AZAMFIREI L, COPOTOIU S, COPOTOIU R, GHITESCU I: INDRUMATOR DE LUCRARI PRACTICE PENTRU ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului -AZ ANESZTÉZIA ÉS INTENZIV TERÁPIA HOZZÁJÁRUL A KRITIKUS ÁLLAPOTBAN LEVŐ BETEGEK PROGNÓZISÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ -EURÓPA ÉS VILÁGSZERTE HIÁNYSZAKMA A MAGAS RIZIKÓTÉNYEZŐK MIATT: FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, ERŐS STRESSZHATÁS 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală În funcție de specificul 10.4 Curs VIZSGA - TESZT 80% disciplinei În funcție de specificul GYAKORLATI VIZSGA+ ÉVKÖZI TEVÉKENYSÉG 10.5 LP 20% disciplinei FELMÉRÉSE 10.6 Standard minim de performanță -ÚJRAÉLESZTÉS ISMERETE -PERIFÉRIÁS VÉNÁS KATÉTEREZÉS, NEM INVAZIV HEMODINAMIKAI MONITOROZÁS ISMERETE -INVAZIV HEMODINAMIKAI MONITOROZÁS KIÉRTÉKELÉSE -MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉSRE SZORULÓ AKUT LÉGZÉSI ELÉGTELENSÉG FELISMERÉSE -KÓMÁS BETEGEK ÁLTALÁNOS ELLÁTÁSA -TOXIKUS SZINDRÓMÁK FELISMERÉSE -SAV-BÁZIS EGYENSÚLY KIÉRTÉKELÉSE -AZ AGYHALÁL DIAGNOSZTIZÁLÁSA AZ ÉRVÉNYBEN LEVŐ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN, AZ AGYHALOTT ESET ELLÁTÁSA fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=168 4/4

17 ÁLTALÁNOS ORVOSI - BIOSTATISZTIKA FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ORVOSI 1.3 Departamentul M2 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5 Ciclul de studii LICENC 1.6 Programul de studii ÁLTALÁNOS ORVOSI 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei BIOSTATISZTIKA 2.2 Titularul activităților de curs szabad 2.3 Titularul activităților de lp As. Olah Peter, As. Petrișor Marius 2.4 Anul de studii Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei KÖTELEZŐ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 5 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial 1 Examinări 1 Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 2 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate -A hallgatónak bizonyitania kell a Biostatisztika tantárgyhoz kapcsolódó fogalmak megértését és elsajátitását, valamint használatos a szakszótár elsajátitását - A főbb statisztikai tesztek ismerete, a felhasználáshoz szükséges Competențe profesionale lépések ismerete, választási algoritmusok egy adott statisztikai teszt esetében, az adott tanulmány/kisérlet függvényében. fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=123 1/7

18 ÁLTALÁNOS ORVOSI - BIOSTATISZTIKA Competențe transversale - A hallgató bizonyitja képességét egy adott tipusú klinikai vagy epidemiológiai tanulmányhoz kapcsolódó statisztikai eljárás helyes alkalmazásának megértésére és alkalmazására - képesség egy klinikai tanulmány/ tudományos kisérlet során adódható legfőbb szisztematikus és véletlenszerű hibák forrásainak felderitésére -képesség egy statisztikai protokoll tudományos dolgozatba való helyes integrálására, a biomedicina témakörében -a statisztikai analizis szerepének és fontossgának megértése a modern, bizonyitékon alapuló orvoslással evidence based medicine összefüggésben 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) -A jelenlegi, bizonyitékon alapuló orvoslás kontextusában, a Biostatisztika a biomedicinában dolgozó gyakorlati szakember vagy kutató egyik legfontosabb munkaeszközévé vált. Mint ilyen, 7.1 Obiectivul general al disciplinei ennek a tantárgynak legfőbb célkitűzése a biomedicina hallgatók megismertetése a matematikai statisztika szakszótárával, a klinikai tanulmány vagy tudományos kisérlethez kapcsolódó statisztikai protokoll helyes alkalmazásának érdekében -a biostatiszitikában használatos szakszótár fogalmainak megértése - az emberi homeosztázis statisztikai alapjainak bizonyitása, a bizonyitékon alapuló orvoslás kontextusában, valamint a megfelelő statisztikai eszközök biztositása bármely, a biomedicina körében végzett tanulmány vagy kisérlet számára 7.2 Obiectivele specifice -a főbb statisztikai tesztek-, az alkalmazásukhoz szükséges lépések-, egy adott statisztikai teszt kiválasztásához szükséges algoritmusok ismerete, a tanulmány/kisérlet tipusának függvényében. -egy adott tipusú klinikai vagy epidemiológiai tanulmányhoz kapcsolódó statisztikai eljárás helyes megértése és alkalmazása 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I A biostatisztika alapfogalmai. Hiba-tipusok. Pontosság és precizió. Az adatok statisztikai feldolgozás céljából való rendezése. Frekvencia-disztribúció. I. BEVEZETÉS Semestrul II fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=123 2/7

19 ÁLTALÁNOS ORVOSI - BIOSTATISZTIKA Statisztikai népesség és statisztikai mérések. Biológiai variabilitás. Hiba faktorok. Előadás multimédia eszközökkel. Pontosság és precizió. ADATOK RENDEZÉSE. Elsődleges adatok. Indexált adatok. Táblázati számitás. Kontingens táblázatok. FREKVENCIA-DISZTRIBÚCIÓ. Normál disztribúciós-görbe. Rendhagyó (nem-gaussi) disztribúció. Szemléltető statisztika. Általánosságok. Statisztikai mutatók. A. a központi tendenciák mutatói. B.adatok középérték körüli diszperziója (szóródása) Medium Diszperzió Előadás multimédia eszközökkel. (variáns). Standard eltérés. Standard hiba. Hiba százalék. Variáns együttható. Szabadság fokok. Fiduciális határok (megbizhatósági intervallum). -Inferenciális statisztika. Kisérlet eredményének statisztikai értelmezése. Érvényességi tesztek. Konkordancia tesztek (goodness-of-fit)/ normalitás tesztek. Érvényességi tesztek. Bevezető fogalmak. Előadás multimédia eszközökkel. Grubbs teszt Chauvenet kizárás kritériuma. Konkordancia tesztek (goodness-of-fit)/ normalitás tesztek. Bevezető fogalmak. Kolmogorov-Smirnov normalitás-teszt. Inferenciális statisztika. Jelentés tesztek. Interferenciális statisztika. Jelentés tesztek. P. Értéke. Nulla hipotézis (H0). A tanulmányozott minták függősége/függetlensége Parametrikus/nem Előadás multimédia eszközökkel. parametrikus ststisztika Parametrikus jelentés tesztek t hallgató teszt; I variánsok. Nem parametrikus jelentés tesztek. Rend ststisztika. Wilcoxon signed-rank teszt. Mann Whitney teszt. Kontingens táblázatok analizise. Négyzetes Chi teszt és variánsai (négyzetes Chi teszt Yates javitás, Fischer extract teszt). Előadás multimédia eszközökkel. Esélyhányados/ Odd ratio (OR) és relativ kockázat/relative risk RR Összefüggések és regressziók. Összefüggések és regressziók. Bevezető fogalmak. Korrelációs hányados. Előadás multimédia eszközökkel. Meghatározási hányados. Regreszió képlet. Lineáris és nem lineáris képlet. Variáns analizis (ANOVA). Epidemiológiai és klinikai tanulmányokkban használt statisztikai mutatók. Monofaktoriális ANOVA analizis. Repeated measures ANOVA. Kruskal-Wallis teszt. Friedman teszt. Százalékok és arányok. Betegség gyakorisági mutatók. Kockázati tényezők társulási mutatói (kitettség)-betegség. Epidemiológiai Előadás multimédia eszközökkel. tanulmány tipusok. Leiró tanulmányok. Analitikus tanulmányok. Case-Control tipusú tanulmányok. Cohort-studies tipusú tanulmányok. Adott tipusú tanulmány kiválasztása (study design). Társulás versus okság (kauzalitás). Ok-okozat tipusú kapcsolat létesitésének kritériumai. fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=123 3/7

20 ÁLTALÁNOS ORVOSI - BIOSTATISZTIKA Bibliografie: Bibliografie: 1. Marusteri M. Notiuni fundamentale de biostatistica:note de curs]/fundamentals in biostatistics:lecture notes. University Press Targu Mures, (in Romanian, with Powerpoint slides in English). Disponibil online la adresa 2. Tigan S., Achimaş A., Drugan T.: Curs de Informatică şi Statistică Medicală, ed. SRIMA, Cluj- Napoca, Drugan T., Bondor C., Bolboacă S., Călinici T., Colosi H., Gălătuş R., Istrate D., Văleanu M., Achimaş A., Tigan S.: Aplicaţii practice de informatică şi statistică medicală, ed. Alma Mater, Cluj- Napoca, Motulsky HJ. GraphPad Prism - Statistics Guide. GraphPad Software Inc., San Diego California USA, 2007, disponibilă la: 5. Motulsky HJ. The InStat Guide to Choosing and Interpreting Statistical Tests, GraphPad Software Inc., San Diego California USA, 2001, disponibilă la: 6. Marius Măruşteri, Vladimir Bacarea, Comparing groups for statistical differences: how to choose the right statistical test?, Biochemia Medica 2010;20(1):15 32, disponibil online la adresa 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Semestrul I Observații A biostatisztika alapfogalmai. Hiba-tipusok. Pontosság és precizió. Az adatok statisztikai feldolgozás céljából való rendezése. Frekvencia-disztribúció. I. BEVEZETÉS Statisztikai népesség és statisztikai mérések. Biológiai variabilitás. Hiba faktorok. Pontosság és precizió. ADATOK RENDEZÉSE. Elsődleges adatok. Indexált adatok. Táblázati számitás. Kontingens táblázatok. Semestrul II Gyakorlati bemutatásók, az e-learning szinkron módszerei felhasználásásval fise.umftgm.ro/fisa_admin.php?id_asoc=123 4/7

FIȘA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină

FIȘA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină FIȘA DISCIPLINEI Date despre program 1 Instituția de învățământ superior Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 3 Departamentul MD1 4 Domeniul de studii SANATATE 5 Ciclul de studii LICENTA 6 Programul de studii MEDICINĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

ENODONŢIE. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 4. Precondiții (acolo unde este cazul)

ENODONŢIE. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 4. Precondiții (acolo unde este cazul) ENODONŢIE 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior 1.2 Facultatea Medicina dentara 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii Sanatate 1.5 Ciclul de studii Licenta 1.6 Programul de

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul IV. 2.6 Tipul de

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul IV. 2.6 Tipul de 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul MD2 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea Fogorvosi Kar 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filozofie 1.3 Departamentul Istorie, linia maghiara 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

1. Date despre program

1. Date despre program GENETIKA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul M1 ŞTIINŢE MORFOLOGICE 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării 1.3

Részletesebben

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe KÉMIA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ORVOSI KAR 1.3 Departamentul M1 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ superior 1.2 Facultatea ISTORIE SI FILOSOFIE 1.3 Departamentul ISTORIE IN LIMBA MAGHIARA 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Istoria artei

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Istoria artei FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş - Bolyai 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI: COMPLETAREA COLECTIILOR DE BIBLIOTECA COD: HLM6412 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 1.3 Departamentul PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie în limba Maghiară 1.4 Domeniul de

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III

2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III BELGYÓGYÁSZATI TÜNETTAN 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI KAR 1.3 Departamentul M3 1.4 Domeniul de

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie-Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul de Istorie

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Introducere în istoria antică universală

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Introducere în istoria antică universală FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie-Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul de Istorie

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 1.2 Facultatea Științe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie și Științe ale Educației 1.3 Departamentul Pedagogie și Didactică Aplicată

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie în limba Maghiară 1.4 Domeniul de

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor anterior studiate.

graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor anterior studiate. FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 1.2 Facultatea / Departamentul Istorie 1.3 Catedra Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 1.4

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Fakultás Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Kar Közigazgatási tanszék

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinte Economice 1.3 Departamentul Limbi moderne 1.4 Domeniul

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de Cunoştinţele dobândite la liceu pot fi un suport de cunoştinţe.

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de Cunoştinţele dobândite la liceu pot fi un suport de cunoştinţe. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880 bis/13.xii.2011 31 FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplină

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplină FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Szociológia és Szociális Munkásképző Kar 1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociális Munka

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. - 3.7 Total ore studiu individual 45 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Numărul de credite 3

FIŞA DISCIPLINEI 1. - 3.7 Total ore studiu individual 45 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Numărul de credite 3 FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium Oradea 1.2 Facultatea Arte 1.3 Departamentul Arte Plastice 1.4 Domeniul de studii Arte plastice

Részletesebben

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19.

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19. 2013. március 18. Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ea:Gál Lászlóné Az intenzív szakápolók mentálhigiénéje Ea:Gál Lászlóné Folyadék

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

A képzésen túl kiemelt célunk a tapasztalatcsere is. Mottónk ezért: tanulva tanítsuk egymást!

A képzésen túl kiemelt célunk a tapasztalatcsere is. Mottónk ezért: tanulva tanítsuk egymást! Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Igazgató: Dr. Kupcsulik Péter egyetemi tanár 1082 Budapest, Üllői út 78. Tel./fax: 333-5343 Budapest, 2010. augusztus 29. Tisztelt

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie a liniei Maghiare 1.4 Domeniul de

Részletesebben

A HKO magyarázata és helye a komplementer medicina területén, hazai szabályozás, engedélyezés, továbbképzés joggyakorlata.

A HKO magyarázata és helye a komplementer medicina területén, hazai szabályozás, engedélyezés, továbbképzés joggyakorlata. Hagyományos Kínai Orvoslás és Kapcsolt technikái képzés 1.nap Bevezetés, tanfolyami ismertetés, beosztások. Tudományos eredmények a HKO mai állásáról, nemzetközi tanulmányok, értékelése, A HKO története,

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2.1 Denumirea disciplinei Metodica activităţilor de educare a limbajului, metodica predării limbii maghiare

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2.1 Denumirea disciplinei Metodica activităţilor de educare a limbajului, metodica predării limbii maghiare FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1.

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Sorsz. 1. 2007.05.21. hétfő 9:00 45 A tanfolyam megnyitása. A primer és áttéti májdaganatok sebészete

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI X Lo3; C63 TULASSAY ZSOLT - LAPIS KÁROLY - ZALATNAI ATTILA A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT. BUDAPEST, 2014 KTE Klebeisberg Könyvtár Egyvtem Lektorok: HELYBEN OLVASHATÓ SCHAFF ZSUZSA,

Részletesebben

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja május 22-től június 1-ig. Az előadás címe Az előadó neve Minősítés

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja május 22-től június 1-ig. Az előadás címe Az előadó neve Minősítés 2017.május 22. hétfő Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2017. május 22-től június 1-ig 1. 2. 08:10 45 08:00 10 A tanfolyam megnyitása Dr. Harsányi László egyet.

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul de Filozofie în limba maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

Pedagogie Muzicală / Licenţiat în muzică Calificarea

Pedagogie Muzicală / Licenţiat în muzică Calificarea FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş - Bolyai 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudományi és Mérnöki 1.3 Intézet Környezettudományi 1.4 Szakterület Fizika 1.5

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás Víztisztítási technológiák Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem. RKK. 2010. Vízfelhasználások Közműolló VÍZFORRÁSOK Felszíni és felszín alatti vizek

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia A tudományos kutatás módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az anyagoknak, fizikális és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően

Részletesebben

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar:

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Specializarea: Biblioteconomie şi ştiinńa informării Forma de învăńământ: zi Linia maghiară Anul universitar: 2008-2009 Semestru:

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. Vezetői számvitel

A TANTÁRGY ADATLAPJA. Vezetői számvitel Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben