JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere György, Gál Judit,, Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Dr. Misz Mihály, Orosz Lászlóné, Pál György, Rázsi Botond, Sós István, Tóth István Tanácskozási joggal: Dr. Kovács Luca jegyző Jegyzőkönyvvezető: Dongóné Szerényi Viktória Köszönti képviselőtársait, Martonné Adler Ildikót és Császár Zoltánt névnapjuk alkalmából. Tisztelettel köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat. Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy a 18 fős közgyűlés tagjai közül jelen van 16 fő, így a közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi pontok anyagát írásban megkapták. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a meghívóban szereplő 6-os és 7-es napirendekkel kapcsolatos előterjesztéseket a tegnapi napon a hivatal munkatársai minden

2 képviselőnek megküldték, valamint nyomtatott formában a Közgyűlés kezdete előtt megkapták a képviselők. Kéri, szavazzanak az előbb ismertetett két előterjesztés napirendi pontként való tárgyalásáról. Szavazás: 14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett a napirendet elfogadták. Van-e valakinek más napirendi javaslata? Szavazásra bocsátja a napirendre tett javaslatát. Szavazás: 14 igen, 2 tartózkodás mellett a napirendi pontokat elfogadták. Az ülés vezetését átadta Alpolgármester úrnak. Dr. Csarnó Ákos A rendkívüli ülésen nem szabályozza semmi az SZMSZ-ben az időkorlát nélküli vita felajánlását. Kéri, hogy szavazzanak az időkorlát nélküli vitáról a 6-os napirendi pontnál. Rázsi Botond Kéri, hogy szavazzanak a 6-os napirend időkorlát nélküli tárgyalásáról. Szavazás: 5 igen, 10 nem, 1 tartózkodás mellett elutasították az indítványt. NAPIRENDEK Rendelet-tervezet 1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (egy fordulóban tárgyalt minősített szavazattöbbség) /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Előadó: polgármester Dr. Kovács Luca jegyző

3 Kiegészítésként elmondta, hogy a belvárosi rehabilitációval kapcsolatban van egy hatályban lévő passzus, arra az esetre, ha az üzletek működése ellehetetlenül, akkor erre az időszakra egy 66 %-os mentességet kapna a bérlő. Folyamatosan megoldódnak azok a problémák, amelyek az üzletek munkáját elnehezítik. A bérlői kezdeményezéseket mérlegelve javasolja, hogy 2 hónap időtartamra 50 %-os, szálláshelyet is üzemeltető létesítmény esetében 3 hónap időtartamra 50 %-os kedvezményt lehessen kapni a rendelet-tervezetben leírt feltételek mellett. Amikor egy ingatlan használójával kapcsolatban vis major alakul ki, az ingatlant nem használja semmi módon, semmilyen haszna nem keletkezik belőle, akkor ez a használati díjkedvezmény álljon be annak érdekében, hogy az elszámolást fel tudják gyorsítani. Kéri a rendelet elfogadását. Csákvári Antal Kéri Dr. Kurucz András igazgató urat, hogy a belvárosban a Dobó utca, Kis Dobó tér környékén és a Hibay K. utcában működő vállalkozás nyitva tartását továbbra is még intenzívebben hirdessék a lakosság részére, Bognár Ignác A jogcím nélküli tovább használók 10 %-ért tudja tovább használni a bérleményt. Véleménye szerint ez kétséges, mert ha raktárnak használja valaki a belvárosi területen és egy 10 %-os költségért több hónapon keresztül tudja használni úgy, hogy a Városnak nincs lehetősége azt tovább hasznosítani. Kéri a magyarázatát annak, hogy a 10 %-nak mi az alapja. Túl alacsonynak találja. Dr. Csarnó Ákos Az előterjesztés első felével egyetért és támogatja. Szerinte hamarabb is el lehetett volna ezt kezdeni. Szeretne választ kapni arra ő is, hogy miért csak 10 %? Csathó Csaba Szerinte nagyon fontos kérdésről van szó, hogy a Város üzletei hogyan működnek, ez minden polgárnak fontos érdeke. Ez az első lépés. Ez egy hosszabb távú gondolkodást is el kell, hogy indítson, át kellene értékelni bizonyos bérleti értékeket. Kéri, hogy ezt az átgondolást indítsák el, és még ebben a ciklusban adjanak választ.

4 Úgy gondolja, hogy fontos ügy a belváros kérdése. Az Önkormányzat vagyonhasznosításból származó bevételeinek 50 %-a nem lakás célú ingatlanokból származik, ez egy komoly vagyoni hányad. Végig kell gondolniuk, hogy milyen módon invesztálnak ezekbe az üzletekbe. Az elmúlt időszakban viszonylag kevés felújítást végzett a Város. A belvárosban azok az ingatlanok értékesek, ahol az épület felújított, a belső tér igényes. Úgy gondolja, ezt egyfajta városi stratégiai célként is kell kezelniük. Meg kell vizsgálni azt, hogy a különböző időszakokban, különböző jogi feltételekkel született jogviszonyok igazságosan és a kölcsönös érdekek alapján hogyan ésszerűsíthetőek. Egyetért Csákvári tanácsnok úr felvetésével, érzékenynek kell lenniük azokra a problémákra, amelyek a bérlőket érintik. A kedvezménnyel kapcsolatban elmondta, hogy arra az esetre ez nem vonatkozik, amikor a bérlő hasznosítja az ingatlant, akár raktározásra. Kifejezetten arról szól, amikor az ingatlant nem hasznosítja a bérlő. A 10 % nem alanyi jogon jár, hanem kérheti ezt a bérlő. A kérelem alapján hozhat az Önkormányzat döntést, abban az esetben pozitívat, ha ez az Önkormányzat érdekében áll. Rázsi Botond Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a belvárosi üzlethelyiségek korlátozott működését figyelembe véve elrendeli, hogy a évi költségvetés V/18. címszámból (Önkormányzati feladatellátás tartaléka) E Ft elkülönítése megtörténjen az V. fejezet új címszámára (Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj csökkenés miatti tartalék). A évi szabad pénzmaradványból az önkormányzati feladatellátás tartalékát vissza kell pótolni. Felelős: polgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági irodavezető Határidő: április 30. Szavazás: 12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadták. 90/2014. (III.14.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a belvárosi üzlethelyiségek korlátozott működését figyelembe véve elrendeli, hogy a évi költségvetés V/18. címszámból (Önkormányzati feladatellátás tartaléka) E Ft elkülönítése

5 megtörténjen az V. fejezet új címszámára (Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj csökkenés miatti tartalék). A évi szabad pénzmaradványból az önkormányzati feladatellátás tartalékát vissza kell pótolni. Felelős: polgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági irodavezető Határidő: április 30. Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el. Módosuló rendelkezések 1. A Rendelet 20. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Amennyiben a bérlő vagy használó az ingatlant részben vagy egészben érdekkörén kívül felmerülő okok miatt nem adja vissza a jogviszony megszűnésének időpontjában, és az ingatlant nem hasznosítja, akkor kérheti, hogy a bérleti vagy használati szerződés megszűnésétől az ingatlan visszaadásáig terjedő időtartamra a használati díj mértéke a helyiségen korábban fennálló bérleti jog, bérleti jogviszony alapján fizetendő bérleti díj 10 %-a, ennek hiányában a piaci bérleti díj 10 %-a legyen. A csökkentett összegű használati díj engedélyezéséről a bérleti vagy használati szerződés megszűnésétől az ingatlan visszaadásáig terjedő időtartamra fizetendő, a 20. (2) bekezdés szerint kiszámított használati díj összegét alapul véve a 23. (8) bekezdésében meghatározott összeghatárok szerinti döntéshozó dönt. 2. A Rendelet 5. melléklete az alábbi 6. ponttal egészül ki:

6 6. A belvárosi rehabilitáció kivitelezési munkái során érintett önkormányzati tulajdonú, kereskedelmi-vendéglátóipari tevékenység ellátása céljából bérelt üzlethelyiségek bérlője írásban előterjesztett kérelmére két hónap időtartamra 50 %-os mértékű bérleti díj kedvezményben részesülhet. Amennyiben a bérlő a bérleményben kereskedelmi szálláshely szolgáltatást is végez, az 50 %-os mértékű bérleti díj kedvezményt három hónap időtartamban veheti igénybe. A bérbeadóhoz benyújtott bérleti díj kedvezményre vonatkozó kérelmeket a kivitelezési munkálatokért felelős Egri Városfejlesztési Kft. által alkalmazott műszaki ellenőr ellenjegyzéssel látja el, amellyel igazolja, hogy a bérlemény a munkaterület közvetlen környezetében található. Záró rendelkezések: Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője Szavazás: 12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadták. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2014. (III.15.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el. Módosuló rendelkezések 1. A Rendelet 20. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Amennyiben a bérlő vagy használó az ingatlant részben vagy egészben érdekkörén kívül felmerülő okok miatt nem adja vissza a jogviszony megszűnésének időpontjában, és az ingatlant nem hasznosítja, akkor kérheti,

7 hogy a bérleti vagy használati szerződés megszűnésétől az ingatlan visszaadásáig terjedő időtartamra a használati díj mértéke a helyiségen korábban fennálló bérleti jog, bérleti jogviszony alapján fizetendő bérleti díj 10 %-a, ennek hiányában a piaci bérleti díj 10 %-a legyen. A csökkentett összegű használati díj engedélyezéséről a bérleti vagy használati szerződés megszűnésétől az ingatlan visszaadásáig terjedő időtartamra fizetendő, a 20. (2) bekezdés szerint kiszámított használati díj összegét alapul véve a 23. (8) bekezdésében meghatározott összeghatárok szerinti döntéshozó dönt. 2. A Rendelet 5. melléklete az alábbi 6. ponttal egészül ki: 6. A belvárosi rehabilitáció kivitelezési munkái során érintett önkormányzati tulajdonú, kereskedelmi-vendéglátóipari tevékenység ellátása céljából bérelt üzlethelyiségek bérlője írásban előterjesztett kérelmére két hónap időtartamra 50 %-os mértékű bérleti díj kedvezményben részesülhet. Amennyiben a bérlő a bérleményben kereskedelmi szálláshely szolgáltatást is végez, az 50 %-os mértékű bérleti díj kedvezményt három hónap időtartamban veheti igénybe. A bérbeadóhoz benyújtott bérleti díj kedvezményre vonatkozó kérelmeket a kivitelezési munkálatokért felelős Egri Városfejlesztési Kft. által alkalmazott műszaki ellenőr ellenjegyzéssel látja el, amellyel igazolja, hogy a bérlemény a munkaterület közvetlen környezetében található. Záró rendelkezések: Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője Előterjesztés 2./ Előterjesztés a Magyar-Lengyel Barátság Napja rendezvényeinek költségvetési fedezete biztosításáról (egyszerű szavazattöbbség) /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

8 Előadó: polgármester Kezdeményezéssel élt a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Asszonyhoz, illetve a Magyar Turizmus Rt-hez, hogy részesítse ezt a programot anyagi támogatásban. A Magyar Turizmus Rt. vezérigazgató-helyettese az egyik szakmai programon prezentációt tart, illetve biztató jelek vannak arra vonatkozóan, hogy támogatáshoz, forrásokhoz lehet jutni. Úgy gondolja, hogy az volna a korrekt, hogy ne ideiglenes fedezet biztosítással tudjanak fedezet kötelezettséget vállalni. A Hivatal munkatársai részletesen kidolgozták a program forrásigényeit. Ha támogatásban részesül az Önkormányzat, akkor a teljes összeget nem fogják felhasználni, hanem azt visszacsoportosítják az eredeti előirányzathoz, a tartalékokba visszakerülhet. Csathó Csaba Szerinte óriási dolog ez, hogy jönnek a lengyel barátaink, és ezt megünnepeljük. Elmesélte, hogy amikor Lengyelországban járt mindenhol olyan kiírásokkal találkozott, amit megértett, mert magyarul volt, nem csak lengyelül. Azt szeretné, ha a Város sugározza azt a hatást, hogy kedvesen, barátsággal várjuk az embereket, és ez sok-sok kiíráson múlik. Például, hogy egy étteremben legyen kiírva, hogy Kedves lengyel barátunk szeretettel várunk Benneteket. Jó lenne, ha minél több ilyen elem lenne a Városban. Amit lehet a szívélyesség és a barátság keretében töltsük meg tartalommal. Fölvetette a múltkor, hogy jó lenne, ha a Domus előtti részt elnevezhetnék magyarlengyel barátság vagy lengyel-magyar barátság terének. Elmondta, hogy a lengyelekkel való együttműködés jeleként szeretné megemlíteni, hogy az egri borászatot, borvidéket bemutató könyv lengyel nyelven is megjelenik majd. Bevezetése előtt állnak az okostelefonos idegenvezetési rendszernek, itt is elkészül a lengyel nyelvű változat is. Az Egri Csillagok képregény is megjelenik lengyel nyelven. Egyetért azzal, hogy a közterületi feliratokban a lengyelnek mindenképpen meg kell jelennie, hiszen a legnagyobb számban lengyel turisták látogatják meg a Várost. A lépcső ünnepélyes felavatásával kapcsolatban felvették a kapcsolatot a senmisiekkel. A tér hivatalos átnevezése szerinte ezt követően is megtörténhet. Köszöni a javaslatot. Rázsi Botond Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak.

9 Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyar-Lengyel Barátság Napjának 2014 évi rendezvényeire E Ft költségvetési forrást biztosít. Elrendeli a évi költségvetés V. fejezet Tartalékok 18. címszáma, Önkormányzati feladatellátás tartaléka terhére E Ft II. fejezet Önkormányzati feladatellátás kiadásai Magyar - Lengyel Barátság Napja rendezvényei új címszámra történő átcsoportosítását az alábbi bontásban: A kiadásokból E Ft személyi juttatásra, E Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra, EF t dologi kiadásokra. Felelős: polgármester megbízásából dr. Palotai Zsuzsanna és Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezetők Szavazás: 16 igen egyhangú szavazással elfogadták. 91/2014. (III.14.) közgyűlési határozat Határidő: június 30. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyar-Lengyel Barátság Napjának 2014 évi rendezvényeire E Ft költségvetési forrást biztosít. Elrendeli a évi költségvetés V. fejezet Tartalékok 18. címszáma, Önkormányzati feladatellátás tartaléka terhére E Ft II. fejezet Önkormányzati feladatellátás kiadásai Magyar - Lengyel Barátság Napja rendezvényei új címszámra történő átcsoportosítását az alábbi bontásban: A kiadásokból E Ft személyi juttatásra, E Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra, EF t dologi kiadásokra. Felelős: polgármester megbízásából dr. Palotai Zsuzsanna és Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezetők Határidő: június / Előterjesztés a Trianoni emlékmű elkészítéshez tartalék kibontásáról (egyszerű szavazattöbbség) /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Előadó: polgármester

10 Meghozták a döntést az emlékmű elkészítésének felállításáról, hoztak egy olyan döntést is, hogy az emlékmű előkészületeivel, megvalósításával kapcsolatban együttműködési megállapodást kötnek a Városszépítő Egyesülettel. Egyik eleme, hogy a Városszépítők komoly referenciával rendelkeznek. Másrészt az Egyesület lehetőséget kínál arra, hogy egri vállalkozások vagy magánszemélyek is adományokkal segítsék ezt a munkát. A megvalósítás intenzíven elkezdődött, ekkor szembesültek azzal, hogy nem volna jó megoldás, ha az Önkormányzat vásárolná meg a kőanyagot a költségvetési előirányzat terhére. Ez később bonyolulttá tenné az elszámolást. Ennek alapján azt javasolja, hogy a 11 millió Ft-os előirányzatot pénzeszköz átadás formájában nevesítsék. Dr. Csarnó Ákos A múltkori közgyűlésen fogadták el a 25 millió Ft-os keretet, most pedig egy 11 millió Ft-os pénzeszközről van szó. A tervekben a végén egy 200 milliós bekerülési költség volt feltüntetve. Kérdése, hogy nem tartják-e soknak ezt az összeget erre az emlékműre? Pál György Sós alpolgármester úr a Városszépítő Egyesület elnöke, kérdése, hogy ő felügyeli-e ezt a közpénzt, amit most a Városszépítő Egyesületnek átutal az Önkormányzat? Van-e ebben valamiféle összeférhetetlenség? Bognár Ignác Eredetileg Országzászlót szerettek volna jóval szerényebb költséggel ott ahol volt. Most már Trianoni emlékműnek nevezik, az eredeti szándék elhagyta az eredeti medrét. Továbbra is támogatják az emlékmű létrejöttét, de hangsúlyozzák, hogy ők az Országzászlót szerették volna helyreállítani. A Jobbik javaslata egy szerényebb, és azóta már rég megvalósult állapot lett volna. A kérdésekre válaszolva elmondta, hogy nem gondolja, hogy összeférhetetlen lenne Sós alpolgármester úr az ügyben. Ha alpolgármesterként vezet végig valaki egy feladatot, vagy a Városszépítő Egyesület elnökeként, nem gondolja, hogy ez összeférhetetlen lenne. A forrás a közpénz, biztos abban, hogy az eddigi sok éves tapasztalat alapján az Egyesület a jó gazda gondosságával fog eljárni. E tekintetben nincsenek kétségei.

11 Úgy gondolja, hogy az egész terület rendezése, ami egy teljes parképítést jelent, ez több éves folyamat lehet. Bízik abban, hogy az adományokkal, a cégek műszaki teljesítményének kiegészítésével ebben az évben megvalósulhat egy olyan emlékmű, amely a Várost díszíti. Sós István Elmondta, hogy mint Városszépítő Egyesület elnöke végzi ezt a feladatot, azokat a kötelmeket, amelyek a közpénzek felhasználására fenn állnak, ezeket az Egyesület maradéktalanul be fogja tartani. A munkákat olyanfajta jogi keretek között fogják indítani, és a szerződéseket úgy fogják kötni, hogy megfeleljenek a mindenkori törvény előírásainak. Az Egyesület eddigi tevékenysége bizonyíték lehet arra, hogy a Városszépítő Egyesület mindig nagy gonddal és felelősséggel végezte a munkákat. A pályázat kiírása már megtörtént, a közgyűlési határozatok rögzítik azt, hogy műszakilag milyen tartalma lesz az emlékműnek. Az emlékmű nem arra a helyre került konszenzus alapján, ahol eredetileg állt. Az új helyszín jellege megkövetelte, hogy némi kis módosulások következzenek be az emlékmű küllemében. Úgy gondolja, hogy olyat alkossanak, hogy az utókor úgy tekintsen erre az emlékműre, hogy elődeik gondosan és felelősséggel végezték el ezt a munkát is. A költségvetés szerinti összege az I. ütemnek 47 millió Ft. A társadalmi összefogás kapcsán valószínűséggel 36 millió Ft-ból meg tudják valósítani az emlékművet. Kéri, hogy mindenki segítsen ennek a megvalósulásán. Dr. Misz Mihály Az a helyszín, ahol az eredeti Országzászló állt, az most az idők folyamán nagyon megváltozott. Ezért javasolták azt, hogy a Pyrker tér legyen az új helyszín. Szerinte méltó helyen lesz ez az Országzászló, és a kialakítás minősége meg fog felelni. Köszöni Sós alpolgármester úrnak, mint a Városszépítő Egyesület elnökének, a bele fektetett sok munkáját. Az eredeti Országzászló közadakozásból lett létrehozva, a mostanihoz is jelentős a vállalkozói segítség. Kéri az egri polgárokat, hogy támogassák az emlékmű elkészítését. Tóth István Továbbra is úgy gondolják, hogy az Országzászló elkészülhetett volna az eredeti helyszínén is. Kérdése, hogy a felirattal kapcsolatban lesz-e konszenzus? Szeretné, ha az ellenzék véleményét is figyelembe venné a 2/3-os többség. Császár Zoltán Egyetért Jobbik-os képviselő társaival. Szerinte is olcsóbban és ugyanolyan méltó helyen lett volna az eredeti Országzászló. Most a Pyrker tér a névhez méltatlanul néz

12 ki. Ha valamikor ott méltó helye volt az Országzászlónak, akkor történelmi folytatásképpen méltó helyen lenne most is, csak rendezettebbé kellett volna tenni a teret. Azzal nem ért egyet, hogy ez csak némi módosítás. A 25 millió Ft-hoz plusz 11 millió Ft. nem némi módosítás, hanem jelentős plusz összeg. Sajnálja, hogy az eredeti tervből 36 millió összegű alkotás lett egy tereprendezéssel együtt. Csákvári Antal Van egy konszenzus, a Testületben is elfogadták, hogy a Pyrker tér alkalmas hely és méltó környezetet fog kapni. Már többször tisztázták, hogy a régi történelmi hely nem alkalmas. Az új uszodát sem ott építették meg, ahol volt. Nem biztos, hogy feltétlenül mindent ott kell megépíteni, ahol állt. Szerinte végre találtak egy méltó helyet. A bizottságban lévő szakértők is dicsérték a terveket, azért bízták rá az Egyesületre a kivitelezést és koordinálást, mert van múltja. Nagyon sok szép mindent alkottak Eger városban, amire büszke lehet az Egyesület. Kéri, hogy tekintsenek előre, és segítsék azt, hogy a tervből minél több minden megvalósulhasson még ebben az évben. Ez egy több ütemben megvalósuló fejlesztés és beruházás, amelyhez összefogás kell. Bíznak benne, hogy függetlenül pártállástól, a segítségükkel létre fog jönni egy szép és példaértékű összefogás Eger város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói részéről, amely azt fogja eredményezni, hogy az Országzászló felavatásánál ott lehetnek mindannyian. Ehhez kéri a további támogatásokat. Dr. Misz Mihály A tér mintegy felére csökkent, ugyanis a Deák F. utca fele annyi széles volt, mint most. Alsó Károlyváros fertálymesterei kezdeményezték először az Országzászló felállítását. Szeretné, ha együttműködnének továbbra is a Jobbik-okosokkal ebben a témában. Összefoglalva az elhangzottakat elmondta, hogy az emlékmű a magyarság összetartozását, a határon túli magyarságnak az anyaországgal való szellemi és kulturális egyesülését hivatott szolgálni. Reméli azt, hogy a folyamatban továbbra is az együttgondolkodás és az együttműködés lesz a meghatározó. Senkinek nem a személyes vagy szervezeti hasznát kell nézniük, hanem azt, hogy egy méltó emlékhelyet és egy méltó közterületet valósítsanak meg, ami az egri belvárosnak a díszévé válik. Alkalmas lesz közösségi, iskolai rendezvényeknek is. Remélik, hogy a Kincstár talál arra lehetőséget, hogy az épületnek ne csak az eredeti homlokzata álljon, hanem a toronydísz is. Ez Eger egyik legszebb középülete. Ma már

13 túlzott mértékű ott a növényzet városképi szempontból, de igyekeznek majd ezt is orvosolni. Rázsi Botond Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli az V/20 Közterületi tartalék előirányzatából 11 millió Ft kibontását a III. fejezet 5 címszám Városszépítő Egyesületnek Trianoni emlékmű elkészítéséhez támogatás biztosítására. Felelős: Határidő: polgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági irodavezető március 31. Szavazás: 13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadták. 92/2014. (III.14.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli az V/20 Közterületi tartalék előirányzatából 11 millió Ft kibontását a III. fejezet 5 címszám Városszépítő Egyesületnek Trianoni emlékmű elkészítéséhez támogatás biztosítására. Felelős: Határidő: polgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági irodavezető március / Előterjesztés a Bugát Pál Kórház Alapítvány felhalmozási célú támogatásáról (egyszerű szavazattöbbség) /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

14 Előadó: polgármester Rázsi Botond Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bugát Pál Kórház Alapítvány részére ,- azaz egyszázezer forint felhalmozási célú támogatás nyújt, a gyöngyösi kórház újszülött osztály számára inkubátor vásárlás céljából, a évi költségvetés Polgármesteri céltartalék terhére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási célú megállapodás megkötésére. A támogatás fedezete a évi költségvetés III. Fejezet új címszáma, amelyre kerüljön átcsoportosításra Ft, azaz egyszázezer forint a V/2/Ö címszámról. Felelős: polgármester megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője Határidő: április 30. Szavazás: 14 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadták. 93/2014. (III.14.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bugát Pál Kórház Alapítvány részére ,- azaz egyszázezer forint felhalmozási célú támogatás nyújt, a gyöngyösi kórház újszülött osztály számára inkubátor vásárlás céljából, a évi költségvetés Polgármesteri céltartalék terhére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási célú megállapodás megkötésére. A támogatás fedezete a évi költségvetés III. Fejezet új címszáma, amelyre kerüljön átcsoportosításra Ft, azaz egyszázezer forint a V/2/Ö címszámról. Felelős: polgármester megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője Határidő: április 30.

15 Az ülés vezetését visszaadta Polgármester úrnak. 5./ Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratának módosítására (minősített szavazattöbbség) /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Előadó: Dr. Kovács Luca jegyző Meghívott: Szurominé Balogh Mónika igazgató Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Dr. Kovács Luca Elmondta, hogy az előterjesztés azért indokolt, mert jogszabályi feltételeket kell megteremteni ahhoz, hogy hamarosan elindulhassanak a bölcsődei felújítások. 74 bölcsis gyermek elhelyezéséről kell gondoskodni. Ehhez szükséges az Alapító Okirat módosítása. A kiosztott anyaghoz képest még egy módosítást tenne, ezzel együtt kérné az előterjesztés támogatását. Az államháztartási szakági besorolás 7. pontnál csak a es bölcsődei ellátás marad, a többi kikerül. Császár Zoltán Köszöni Jegyző asszonynak a gondos és valóban a cél érdekében tett hozzáállását ehhez a napirendhez. Nagyon sok szülő köszönettel veszi azt, hogy Jegyző asszony figyelembe veszi, hogy a gyermekek olyan kürülmények közé kerüljenek ebbe a kényszerhelyzetbe, ami az ő mozgásukat és biztonságukat megteremti a környezetben. Hozzátette, hogy közel 350 millió Ft. értékű felújításról van szó. Óriási eredménynek tartja azt, hogy Eger bölcsődéi megújulnak. Homlokzat felújítások, tetőszigetelés, játszóeszközök beszerzése, sószobák létesítése, fürdőszobák felújítása. Így 21. századi körülmények közé kerülnek a gyerekek. Ez a döntés nem zárja ki azt a későbbiekben, hogy családi napköziként működhetnek tovább, ha erre az igény megvan.

16 Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak a 1. határozati javaslatról. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Eger, Szvorényi u. 3/19. és az Eger, Tárkányi Béla u /9. szám alatti ingatlanokat április 1-től a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság rendelkezésére bocsátja. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Humán Szolgáltatási Iroda Határidő: április 1. Szavazás: 16 igen egyhangú szavazással elfogadták. 94/2014. (III.14.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Eger, Szvorényi u. 3/19. és az Eger, Tárkányi Béla u /9. szám alatti ingatlanokat április 1-től a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság rendelkezésére bocsátja. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Humán Szolgáltatási Iroda Határidő: április 1. Kéri, szavazzanak a 2. határozati javaslatról. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Alapító Okiratának módosítását április 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a Módosító Okirat aláírására a 1. melléklet szerint tartalommal és az Alapító Okirat aláírására a 2. melléklet szerinti tartalommal. Felelős: Polgármester Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Humán Szolgáltatási Iroda Határidő: április 1.

17 1. melléklet MÓDÓSÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (1) b) pontjában biztosított jogkörben, a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 5. (4) bekezdés alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 656/2013. (XII. 19.) számú határozatával kiadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 3.,4.,továbbá pontjai az alábbiak szerint módosulnak. 3. Telephelyei, címe: Eger, Szvorényi u. 6. 3/19. Montessori Bölcsőde Eger, Arany János u. 20/a. Eger, Kodály Zoltán u. 1. Eger, Remenyik Zsigmond u. 17. Eger, Tárkányi Béla u /9. Eger, Tittel P. u. 8. Dobó Katica Bölcsőde és Családi Napközi Hálózat Eger, Ifjúság u. 9. Családi napközik: Eger, Mocsáry út 1. Felsőtárkány, Fő út 185/2 Maklár, Rozmaring út 11. Kerecsend, Demjéni út 35. Ostoros, Hunyadi u. 36. Semmelweis Ignác Bölcsőde Eger, Vizimolnár u Cecey Éva Bölcsőde Eger, Tittel P. u. 8. Családok Átmeneti Otthona és Helyettes Szülői Hálózat Eger, Mocsáry u. 1. Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (főzőkonyha) Eger, Klapka u. 10. Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon (főzőkonyha) Eger, Szalapart u Alapításról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: - 6. Szakmai alaptevékenysége: Eger város közigazgatási területén élő 0-3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátásának biztosítása. Heves megye közigazgatási területén, társulás útján ellátja a családi napközi, családok átmeneti otthona és helyettes szülői hálózat működtetését. 7. Államháztartási Szakágazati besorolása: Bölcsődei ellátás 8. Szakmai alaptevékenység(ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése:

18 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Gyermekek átmeneti ellátása Gyermekek napközbeni ellátása 9. Illetékessége, működési köre: 9.1 Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe bölcsődei ellátás 9.2 Heves Megye közigazgatási területe családok átmeneti otthona, helyettes szülői hálózat, családi napközi 10. Irányító szerv megnevezése, székhelye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér Fenntartó neve és székhelye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér Vezetőjének megbízási rendje: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által pályázat útján, határozott időre megbízott igazgató 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján Záradék: A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratát Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 95/2014. (III. 14.) számú határozatával április 1-jei hatállyal módosította. Eger, március 17. Eger Megyei Jogú Város Polgármestere P.H. 2. melléklet

19 A L A P Í T Ó O K I R A T egységes szerkezetű Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv 1. Megnevezése: Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2. Székhelye: 3300 Eger, Arany János u. 20/a. 3. Telephelyei, címe: Eger, Szvorényi u. 6. 3/19. Montessori Bölcsőde Eger, Arany János u. 20/a. Eger, Kodály Zoltán u. 1. Eger, Remenyik Zsigmond u. 17. Eger, Tárkányi Béla u /9. Eger, Tittel P. u. 8. Dobó Katica Bölcsőde és Családi Napközi Hálózat Eger, Ifjúság u. 9. Családi napközik: Eger, Mocsáry út 1. Felsőtárkány, Fő út 185/2 Maklár, Rozmaring út 11. Kerecsend, Demjéni út 35. Ostoros, Hunyadi u. 36. Semmelweis Ignác Bölcsőde Eger, Vizimolnár u Cecey Éva Bölcsőde Eger, Tittel P. u. 8. Családok Átmeneti Otthona és Helyettes Szülői Hálózat Eger, Mocsáry u. 1. Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (főzőkonyha) Eger, Klapka u. 10. Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon (főzőkonyha) Eger, Szalapart u Alapításról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: - 5. Közfeladata: Gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény 6. Szakmai alaptevékenysége: Eger város közigazgatási területén élő 0-3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátásának biztosítása. Heves megye közigazgatási területén, társulás útján ellátja a családi napközi, családok átmeneti otthona és helyettes szülői hálózat működtetését. 7. Államháztartási Szakágazati besorolása: Bölcsődei ellátás

20 8. Szakmai alaptevékenység(ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Gyermekek átmeneti ellátása Gyermekek napközbeni ellátása 9. Illetékessége, működési köre: 9.1 Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe bölcsődei ellátás 9.2 Heves Megye közigazgatási területe családok átmeneti otthona, helyettes szülői hálózat, családi napközi 10. Irányító szerv megnevezése, székhelye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér Fenntartó neve és székhelye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér Vezetőjének megbízási rendje: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által pályázat útján, határozott időre megbízott igazgató 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján Záradék: Jelen alapító okirat április 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság december 20. napján kelt, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 656/2013. (XII. 19.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 95/2014. (III. 14.) számú határozatával hagyta jóvá. Eger, március 17. Eger Megyei Jogú Város Polgármestere P.H. Szavazás: 16 igen egyhangú szavazással elfogadták.

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 01.23. Jelen vannak: A bizottság részéről: Csathó Csaba

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben