KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEGHIRDETETT KUTATÁSI TÉMÁK 2008 TALAJTAN, AGROKÉMIA, KÖRNYEZETI KÉMI PH.D. PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEGHIRDETETT KUTATÁSI TÉMÁK 2008 TALAJTAN, AGROKÉMIA, KÖRNYEZETI KÉMI PH.D. PROGRAM"

Átírás

1 KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEGHIRDETETT KUTATÁSI TÉMÁK 2008 TALAJTAN, AGROKÉMIA, KÖRNYEZETI KÉMI PH.D. PROGRAM - Talajok, üledékek és vizek szennyeződésének vizsgálata Témafelelős: Dr. Heltai György, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora A témakör keretében a talaj/víz/üledék rendszer környezeti állapotának és szennyeződéseinek feltárására és monitorozására alkalmas módszerek fejlesztésére irányuló kutatásokba lehet bekapcsolódni. E kutatások szorosan kapcsolódnak az Európai Unió Víz Keretirányelveinek (EU-VKI) bevezetését szolgáló monitorozásmódszertani problémák megoldásához. E témakörbe a következő disszertáció témák tartoznak: különböző környezetterhelésű vízgyűjtő területeken végzett részletes feltáró monitorozás alapján a vízminőségi osztályok definiálásához szükséges referencia állapot értékek meghatározása, hibaintervallum becslés alkalmazása a megbízható besoroláshoz szükséges térbeli és időbeli mintázási gyakoriság megállapítására, az üledékelemzések felhasználása a szennyezések kvantitativ becslésére, transzportjának és időbeli kialakulásának meghatározására, vízrendszerek antropogén terhelésének kvantitatív becslése vízelemzéssel és terhelő források emissziós adatainak értékelésével, üledék- és vízszennyezések ökotoxikológiai jellemzése analitikai és bioteszt módszerrel. 1. GY. HELTAI, K. PERCSICH, I. FEKETE, B.BARABÁS, T. JÓZSA: Speciation of waste water sediments, Microchemical Journal, 61, 45-53, (2000) Impact factor = 0,884 Idézetek: 1.1. Chakraborty, P.: Anal. And Bioanal. Chem., 388, (2007) Das, AK.: Talanta, 71, (2007) Moreda-Pinerio, J.: Spectrochim. Acta, B61, , (2006) Chakraborty, P.: Anal. And Bioanal. Chem., 386, (2006) Kaszuba, JP.: Geochem. Geophys. Geosys., 7, No. Q (2006) Kalembkiewicz, J.: Polish J. Env. Stud., 14, (2005) Filgueiras, A.V.: J. Environ. Monitor., 4, (2002). 2. HELTAI, Gy., PERCSICH, K., HALÁSZ, G., JUNG, K., FEKETE, I.: Estimation of ecotoxicological potential of contaminated sediments based on a sequential extraction procedure with supercritical CO 2 and subcritical H 2 O solvents, Microchemical Journal, 79, (2005). Impact factor = 1,106 Idézetek: 2.1. Kronholm, J.: Trac-T. In Anal. Chem., 26, (2007) Osan, J.: Spectrochim. Acta, B62, , (2007) Woelfl, S.: Spectrochim. Acta, B61, , (2006) Kraft, C.: Acta Hydrochim. Et Hydrob., 34, , (2006). 3. ALGAIDI, A.A., BAYOUMI HAMUDA, H.E.A.F., NÓTÁS, E., KRISTÓF, K., KAMPFL, Gy., HELTAI, Gy.: Effect of some heavy metals on soil microbial biomass, Bulletin of the Szent István University, (2005). 4. LÁSZLÓ, B., SZILÁGYI, F., SZILÁGYI, E., HELTAI, Gy., LICSKÓ, I.: Implementation of the EU Water Framework Directive in monitoring of small water bodies in Hungary, I. Establishment of survilliance monitoring system for physical and 1

2 chemical characteristics for small mountain watercourses, Microchemical Journal, 85, 65-71(2007) Impact factor = 1, ABDORHIM, H., BAYOUMI HAMUDA, H.E.A.F., KHALIF, A.A., OLDAL B., KECSKÉS M., HELTAI Gy.: Szennyvíziszap kezelés hatása egy étkezési szárazbabfajta növekedésére és rizoszférájának mikrobiális változására, Agrokémia és Talajtan, 54, (2005). - Környezetanalitikai módszerfejlesztések Témafelelős: Dr. Heltai György, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora A környezetanalitikai módszerfejlesztések témakörben környezeti minták (talaj, üledék, víz, biológiai) speciációs analízisére alkalmas műszeres analitikai technikák valamint mintaelőkészítési-extrakciós eljárások kidolgozására és validálására irányuló kutatásokba lehet bekapcsolódni az alábbi disszertáció témákban: - Spektrokémiai elemspecifikus detektálási technikák és elválasztási módszerek összekapcsolása fémes és nemfémes elemek kémiai specieszeinek meghatározására környezeti rendszerekben. Nagyhatékonyságú mintabeviteli módszerek kifejlesztése a plazmaemissziós atomspektrometriai elven működő elemspecifikus detektálás (ICP- AES, MIP-AES) illesztésére gázfejlesztéses, gázkromatográfiás és folyadékkromatográfiás elválasztásokhoz. - Nehézfém-szennyezések környezeti mobilitásának jellemzése a talaj/víz/üledék rendszerben újtípusú szekvens extrakciós módszer kidolgozásával szuperkritikus /szubkritikus CO 2 /H 2 O oldószerekre alapozva. 1. HELTAI, Gy., FEHÉR, B., JÓZSA, T., PERCSICH, K.: CrIII/CrVI speciációs elemzése MIP-AES és ICP-AES elemspecifikus detektálással, Magyar Kémiai Folyóirat, 106, (2000). Impact factor = 0,131 Hivatkozás: Evans E.H.: J.Anal.Atom.Spectrom., 16, 672 (2001). 2. HELTAI G., FEHÉR B., PERCSICH K., BARABÁS B., FEKETE I.: Application of sequential extraction with supercritical CO 2, subcritical H 2 O, and an H 2 O/CO 2 mixture for estimation of environmentally mobile heavy metal fractions in sediments. Journal of Analytical and Bioanalytical Chemistry, 373 (2002) Impact factor = 1, FEHÉR B., HELTAI GY.: CCD-detektor és adatfeldolgozó rendszer fejlesztése a nitrogén stabilis izotópjainak optikai emissziós spektrometriás meghatározásához. Magyar Kémiai Folyóirat (2002), 108, Impact factor = 0,27 4. HELTAI, Gy.: Chemical interpretation of a new sequential extraction scheme based on supercritical CO 2 and subcritical H 2 O solvents, Bulletin of the Szent István University, (2005). 5. G. HELTAI, B. FEHÉR, M. HORVÁTH: Coupling of microwave induced plasma optical emission spectrometry with HPLC separation for speciation analysis of Cr(III)/Cr(VI), Chemical Papers, 61(6), (2007). Impact factor = 0,36 2

3 - Különböző nitrogén források transzformációja a talaj- növény-légkör- rendszerben Témafelelős: Dr. Heltai György, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora A téma keretében agroökoszisztémák nitrogéntranszformációs folyamatainak kísérleti vizsgálatára és elméleti modellezésére nyílik lehetőség. E kutatások több évtizede folyó trágyázási tartamkísérletekhez kapcsolódva ökológiai szemléletű közelítésben értékelik a nitrogén-tápanyagellátási módok hatását a talaj/növény/légkör rendszerben. Különböző szintű kísérleti modellekben szabadföldi, tenyészedény (mezokozmosz) és laboratóriumi (mikrokozmosz) vizsgáljuk a szervetlen és szerves N-források hatását az egymással kapcsolt C/N ciklusok dinamikájára, a növényi tápanyagfelvételre és a környezeti veszélyt jelentő nitrogénveszteségek (nitrát kimosódás, NOx-gázok felszabadulása) mértékének becslésére. Kiemelt kérdésként kezeljük a klímaváltozás és az agroökoszisztémákban zajló C/N ciklusok kapcsolatának kutatását. Fontos kutatási terület e témakörön belül a modellkísérleteink értékeléséhez szükséges analitikai metodikák kidolgozása és optimálása. A dinamikus és kumulatív nitrogénáramok követésére a stabil 15 N-izotópos nyomjelzéstechnikát alkalmazási módszereit kell fejleszteni, az NOx és CO2 produkció értékelésére gázkromatográfiás és kemilumineszcenciás módszerek applikálását kell megoldani a különböző kísérleti modellekhez. 1. NÓTÁS, E., DEBRECZENI, K., FISCHL, K., HELTAI, GY.: Transformation of nitrogen fertilizers in greenhouse experiments. Agrokémia és Talajtan, (2002) 51(1-2), BÁLINT, Á., HELTAI, GY., NÓTÁS, E., TARR, ZS., JUNG, K.: Modelling of environmental impact of different N-sources in soil/atmosphere system. Microchemical Journal, (2002) 73, Impact factor = 1, NÓTÁS E., DEBRECZENI K., FISCHL K, HELTAI Gy.: Különböző nitrogénműtrágyák és eltérő talajnedvesség szintek hatása a talaj-növény-légkör rendszer N-mérlegére, Növénytermelés, 52, (2003). Impact factor = 0, KRISTÓF, K., KAMPFL, Gy., ALGAIDI, A.A., BÁLINT, Á., BAKONYI, G., HELTAI, Gy.: Study of several factors of influencing the N 2 O and CO 2 release of cultivated soil in microcosm experiments, Bulletin of the Szent István University, (2005). 5. KAMPFL, Gy., KRISTÓF, K., ALGAIDI, A.A., BAYOUMI HAMUDA, H.E.A.F., HELTAI, Gy.: Study of NOX and CO2 production of cultivated soil in closed microcosm experimental system, Microchemical Journal, 85, (2007). Impact factor = 1,806 - Adszorpció, deszorpció a talajban Témafelelős: Dr. Füleky György, C.Sc., intézetigazgató,egyetemi tanár A tápelemek (foszfát, nitrát, kálium ion stb.), valamint a toxikus nehézfémek (réz, cink, ólom, kadmium ionok) elsődlegesen adszorpcióval kötődnek meg a talajalkotórészekben, néha különböző kötéserősséggel. A doktorképzés során a felvételt nyert hallgató különböző tulajdonságokkal rendelkező talajokban vizsgálhatják a fenti ionok megkötődését, és az azzal ellentétes folyamatot, az ionok oldatba kerülését. A témában több évtizedes laboratóriumi és matematikai statisztikai, valamint modellezési tapasztalattal rendelkezünk 3

4 - Konda N. L.-Füleky Gy.-Morovján Gy.:Subcritical Water Extraction to Evaluate Desorption Behavior of Organic Pesticides in Soil. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, pp (2002) - Füleky Gy.-Takács M.-Nand R.: Effect of heavy metal pollution and acidification on the copper and zinc adsorption of the soil. Bulletin of the Szent István University Gödöllő, pp (2002) - Németh-Konda L.-Füleky Gy.-Morovján Gy.-Csokan P.: Sorption behaviour of acetochlor, atrazine, carbendazim, diazinon, imidacloprid and osoproturon on Hungarian agricultural soil. Chemosphere 48, (2002) - Füleky Gy., Rétháti G., Stefanovits P. (2005): Réz és cink adszorpció jellegzetes magyarországi talajokon. Acta Agronomica Óváriensis Vo. 47. No pp. - Lévay N., Füleky Gy., Rétháti G., (2006): Zinc sorption of some European volcanic soils. Bulletin of the Szent István University, Gödöllő, pp. - A talajok tápelemszolgáltató képességének leírása Témafelelős: Dr. Füleky György, C.Sc., intézetigazgató,egyetemi tanár Elsősorban a Tanszéken kidolgozott új fizikai-kémiai és biológiai módszerekkel vizsgálhatják a PhD hallgatók a talajok tápelem szolgáltató képességét, annak időbeli lefolyását, kinetikáját. A forróvizes extrakciós módszer (HWP) világszerte új megközelítési lehetőséget biztosít mind elvében, mind technikájában a fenti folyamatok vizsgálatára és matematikai leírására. - Sárdi K.-Füleky Gy. (2002): Comparison of extractants used for evaluating the bioavailability of soil P and K. Communications in Soil science and Plant analysis, 33, (15-18), pp Füleky Gy. (2002): Magyarország talajainak tápelem-szolgáltató képessége. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaság-Tudományi Kar és MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottsága, Az agrokémia időszerű kérdései Debrecen, nov. 6. pp Gy. Füleky, (2005): Exhasution of Available Soil Potassium. Nawozy I Nawozenie, Fertilizers and Fertilization. Institut Uprawy Navozénia I Gleboznawstwa, (Institute of Soil Science and Plant Cultivation) No. 3. Rok VII pp. - K. Berecz, J. Balázs, I. Németh and Gy. Füleky (2005): Studying the Direct and Residual Effect of Long-Term Fertilization Using Ammonium Lactate and Hot Water Extraction Methods. Communications in Soil Science and Plant Analysis. Vol. 36. No pp. - Gy. Füleky (2006): Phosphorus Supply of Typical Hungarian Soils. Agrokémia és Talajtan, Vol 55. No. 1 June, pp. - A komposztálás során végbemenő folyamatok vizsgálata Témafelelős: Dr. Füleky György, C.Sc., intézetigazgató,egyetemi tanár A világ környezetgazdálkodásában egyre nagyobb szerepet játszó komposztálás, az azt befolyásoló tényezők vizsgálata napjainkban elengedhetetlen. A komposztálás folyamata során képződő és átalakuló szén és nitrogén vegyületek meghatározása, időbeli változása, a komposztálás befejeződését jelző egyszerű méréstechnika kidolgozása képezi a témát választó hallgató feladatát. 4

5 - Füleky Gy.-Kovács D.-Aleksza L.-Dér S. (2003): Use of hot water percolation (HWP) method for compost analysis. Fourth International Conference of ORBIT. Part 1 pp Kovács D., Kardos Gy-né, Füleky Gy. (2005): A feltárás és komposztálás hatása a csontok trágyaszerként történő alkalmazhatóságára. Agrokémia és Talajtan Vol. 54. No B. Szűcs., M. Simon, G. Füleky (2006): Anaerobic pre-treatment Effects on the aerobic Degradability of Waste Water sludge. (edited by Dr. Ekhard Kraft) ORBIT 2006 Biological Waste Management From Local to Blobal part 2. Composting Quality, Application and Benefit szeptember 13-15, Weimar pp. - Kovács N. Füleky Gy. (2006): Zink adszorpció és deszorpció komposztokon. Napjaink környezeti problémái globálistól lokálisig Nemzetközi Konferencia Keszthely, (CD), 1-9. p. - N. Kovács - Gy. Füleky (2006): Sorption capacity of zinc (Zn) in compost materials. TEFC - Trace elements in the food Chain. International Symposium on Trace Elements in the Food Chain. Hungary, Budapest, Régészeti talajtani vizsgálatok az egykor volt környezeti állapot rekonstrukciójánál Témafelelős: Dr. Füleky György, C.Sc., intézetigazgató,egyetemi tanár A környezetmérnök hallgatók számára meghirdetett Környezetrekonstrukció tantárgyhoz, valamint a doktorképzésben található Régészeti talajtan tantárgyhoz kapcsolódó talajtani terep és laboratóriumi talajvizsgálatok képezik a leendő hallgató feladatát. A helyszíni felvételezés, valamint a talajvizsgálatok és más kisegítő vizsgálatok segítségével rekonstruálhatóvá válik, vagyis a talajban tükröződik az egykor volt környezeti állapot. - Füleky Gy. (2003): Soils and environment of the bronze aga tell in Százhalombatta. Soils and Archaeology (Ed) Füleky Gy. pp Takács K.-Füleky Gy. (2003): Remains of a Mediaeval drain system in the Danube Valley. Proceedings of the 1 st International Coference on Soils and Archaeology, Százhalombatta May 30.-June 3. Szent István University Gödöllő, Matrica Museum Százhalombatta Ed: Füleky Gy. pp Füleky Gy. (2004): The Measure of Anthropization: Phosphate Content of Soil. Soil Anthropization VIII. Bratislava, Slovakia, p. Proceedings. - Gy. Füleky (2005): Soils of the Bronze Age tell in Százhalombatta. Emergence of European Communities Archaeological Research Report. Százhalombatta Archaeological Expedition, Report 2 Field Seasons Matrica Museum Százhalombatta p. - Gy. Füleky, M. Vicze (2005): Four thousand years of the soil cover at Százhalombatta. Zu den Wurzeln europäischer Kulturlandschaft experimentelle Forschungen. Wissenschaftliche Tagung Schöntal 2002 Tagungsband. Materialhefte zur archäologie in Baden-Würtenberg, Heft 73.Konrad Theiss Verlag Stuttgart p. - A fenntartható talajhasználat kialakításához szükséges adatrendszer kereteinek fejlesztése Tanzániában Témafelelős: Csákiné dr. Michéli Erika, tanszékvezető, egyetemi tanár, MTA doktora A téma aktualitása: A megfelelő talajinformáció hiánya világszerte, különösen Afrika egyes régióiban közvetlen vagy közvetett oka a nem megfelelő talajhasználatnak, a sok esetben 5

6 egyébként is kedvezőtlen adottságú területek talajegradációjának, leromlásának és ez által az elszegényedésnek, éhezésnek. Több globális világméretű talajvédelemre irányuló program (UNCCD, LADA) sürgető igényt teremtett megbízható, hozzáférhető és könnyen értelmezhető talajadatok iránt. A témavezető több, az afrikai országok talajinformációját alapozó programban vett részt. Ezek egyike teremtette meg a meg a kapcsolatot a Sokoine University of Agriculture, (Morogoro, Tanzánia) Talajtani tanszékével, melynek együttműködésével tervezett a kutatás. A kutatás rövid ismertetése: A létet meghatározó talajhasználat fenntarthatósága és a talajvédelem döntésekre és intézkedésekre alapul. A kutatás célja e döntéseket támogató adatrendszer kereteinek megalapozása, fejlesztése és tesztelése. Az adatrendszer a talaj és klíma adatokon túl, a globális (Afrikát különösen érintő) gazdasági változások társadalmi paramétereire is irányul. A kutatómunka jelentős időtartamú tanzániai tartózkodással és adatgyűjtéssel jár, melynek költségeit részben a doktori program keretei, másrészt a témavezető koordinálásában folyó nemzetközi (e_soter) project biztosítják. - Michéli E., P. Schad, O. Spaargaren, F. Nachtergaele, D. Dent (eds). (2006) IUSS Working Group WRB. 2006: World reference base for soil resources 2nd edition. World Soil Resources Reports No FAO, Rome. ISBN Micheli E.: A talajosztályzozás fejlődése és helyzete a 21.században.In: Stefanovits P., Micheli E. (Szerk.): A talajok jelentősége a 21.században. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (ISBN ) ( ). - Michéli, E. (200X): Chagga Gardens Sustainable land use on the soils of the Southern slopes of the Kilimanjaro. In: European Soil Bureau Network European Commission: Soil Atlas of Africa. Office of Official of the Publications of the European Communities, Luxembourg. (szerkesztés alatt) - Michéli E. Classification of Soils: World Reference Base for Soil Resources p in Chesworth W. (editor) Encyclopedia of Soil Science. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer Michéli E.: The WRB (World reference base for soil resources) for Africa. Proceedings and training material. FAO EASCO (East and Southern Sub-Committee ) conference and training on Harmonization and Dissemination of Soil Knowledge for sustainable Land Management: training on World Reference Base (WRB) and land use planning 2005 (30th May-8 June) Tanzania, Kenya - A hazai talajvédelmet szolgáló korszerű felvételezési és talajinformációs rendszer alapjainak kidolgozása Témafelelős: Csákiné dr. Michéli Erika, tanszékvezető, egyetemi tanár, MTA doktora A téma aktualitása: A talajokról rendelkezésre álló információ feltétlen szükséges a szabályozás, a földhasználat illetve a mezőgazdasági és ipari fejődés környezetei hatásainak felmérésében, nyomon követésében. A megfelelő talajinformáció hiánya rossz döntéseket, talajaink, illetve felszíni vizeink degradációját, leromlását okozhatja úgy helyi, mint regionális és globális méretekben. Az EU Talajvédelmi Stratégiájának (és más nemzeti, európai és világméretű programok) megalkotása sürgető igényt teremtett megbízható, hozzáférhető és könnyen értelmezhető talajadatok iránt. Magyarországon hosszúidőkre visszanyúló tradíciói vannak a térképezésnek, azonban az utóbbi 2-3 évtizedben nem történt jelentős alapkutatás a modern talaj-felvételezés és adatértelmezés támogatására. 6

7 A kutatás rövid ismertetése: A kutatás egy hasonló című OTKA pályázathoz kapcsolódik, melynek célja korszerű felvételezés és talajinformációs rendszer elemeihez (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatértelmezés, adatszolgáltatás) szükséges alapok és módszerek kidolgozása. A kutatómunka modern terepi, laboratóriumi és informatikai eszközökre és berendezésekre alapoz. A végtermék egy olyan módszertani keret, amely megteremti az alapjait gazdaságosan és eredményesen működő talaj-felvételezési és monitoring programoknak, melyek korszerű, jól értelmezhető adatokat szolgáltatnak a különböző célú alkalmazások számára. A PhD kutatás elsősorban a felvételezés és az adatértelmezés területéhez kapcsolódik. Feladat részben modernizált, felvételezési módszerek kidolgozása, másrészt hazai talajosztályozási rendszerünk egyes alacsonyabb szintű kategóriáinak digitálisan értelmezhetővé, ill. más rendszerekkel kompatibilis és a hazai talajinformáció igénynek megfelelő fejlesztése. - Michéli E., P. Schad, O. Spaargaren, F. Nachtergaele, D. Dent (eds). (2006) IUSS Working Group WRB. 2006: World reference base for soil resources 2nd edition. World Soil Resources Reports No FAO, Rome. ISBN E. Michéli, M. Fuchs, P. Hegymegi, P. Stefanovits (2006): Classification of the Major Soils of Hungary and their Correlation with the World Reference Base for Soil Resources (WRB) Agrokémia és Talajtan. Vol. 55. No Michéli, E. (2005) : Soil Classification (pp 22-31). In: European Sopil Bureau Network European Commission: Soil Atlas of Europe. Office of Official of the Publications of the European Communities, Luxembourg. (ISBN X, EUR EN), - Michéli E. Classification of Soils: World Reference Base for Soil Resources p in Chesworth W. (editor) Encyclopedia of Soil Science. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer Micheli E.: A talajosztályzozás fejlődése és helyzete a 21.században.In: Stefanovits P., Micheli E. (Szerk.): A talajok jelentősége a 21.században. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (ISBN ) ( ). - A bükkábrányi eltemetett miocén erdő talajviszonyainak rekonstrukciója Témafelelős: Csákiné dr. Michéli Erika, tanszékvezető, egyetemi tanár, MTA doktora A téma aktualitása: 2007 júliusában a Mátrai Erőmű Rt. bükkábrányi lignitbányájában fedőletakarítás közben szálban álló, miocén kori erdő maradványai kerültek elő, melyhez hasonlatosan öreg, hatalmas méretű fákból álló, anyagában megőrződött erdő nem ismert másutt a Földön. A lelet, a befogadó rétegsor és a kapcsolódó kérdések (kor, eltemetődés, megőrződés, környezeti rekonstrukció) kutatására az ELTE Paleontológia Tanszékének vezetésével OTKA pályázatot (K 73195) nyertünk. A kutatás rövid ismertetése: Tanszékünk és a meghirdetett PhD program célja a miocén erdő talajviszonyainak rekonstrukciója, jellemzése, osztályozása és a jelenleg élő mocsári ciprusok talajaival való hasonlítása. A kutatás eszköztárában a paleotalajtanban használatos szerves anyag összetételre (FTIR, NMR) az ásványi részre (RTG) valamint a morfológia bélyegek vizsgálatára (SEM, reológia) használatos módszerek szerepelnek. A várható eredmények a Kárpát-medence klíma változási eseményeire is új ismeretekkel szolgálhatnak. 7

8 - Micheli E., Mindszenty A.: A negyedidőszaki környezetváltozások hatása a talajképződésre. A Mátra és a Mátraelőtér példáján. Földtani Közlöny (2003) Horvath, Z; Micheli, E; Mindszenty, A; et al. Soft-sediment deformation structures in Late Miocene-Pleistocene sediments on the pediment of the Matra Hills (Visonta, Atkar, Verseg): Cryoturbation, load structures or seismites? TECTONOPHYSICS, 410 (1-4): DEC Horváth Z; Mindszenty A; Michéli E; Berényi Üveges J. Posztpannóniai környezetváltozásra utaló terepi és mikromorfológiai sajátosságok a visontai lignitösszlet fedőrétegsorában. Negyedidőszaki környezet-változások a Pannon-medencében. Földtani Közlöny. 132: Berényi Üveges J; Németh T; Michéli E; Tóth M. Talajképződési folyamatok rekonstrukciója morfológiai, talajtani és ásványtani vizsgálatok alapján egy visontai paleotalaj szelvényében. Agrokémia és Talajtan Michéli E., P. Schad, O. Spaargaren, F. Nachtergaele, D. Dent (eds). (2006) IUSS Working Group WRB. 2006: World reference base for soil resources 2nd edition. World Soil Resources Reports No FAO, Rome. ISBN Környezetkímélő növénytáplálás Témafelelős: Dr. Csathó Péter, tudományos főmunkatárs, MTA doktora Az MTA TAKI-MTA MgKi költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszere a kisparcellás (IMPHOS) szabadföldi tesztkísérletekben kiválóan vizsgázott, és ajánlásait mára több százezer hektáron alkalmazzák. Következő lépésként üzemi kísérletekben való tesztelése is indokolt, ahol a MÉM NAK intenzív rendszer ajánlása lehet a kontrollkezelés. A fajtakísérletekhez hasonlóan, az ország jellegzetes talajain, legfontosabb szántóföldi növényeinkkel célszerű üzemi kísérletsorozat beindítása. A terméseredmények értékelésén túl indokolt a gazdaságossági számítások elvégzése is. A kutatási téma előzményei: Az utóbbi 40 évben beállított hazai szabadföldi trágyázási kísérletek adatbázisában kapott összefüggésekre alapozott új, MTA TAKI-MTA MgKi költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszer a kisparcellás (IMPHOS) szabadföldi tesztkísérletekben kiválóan vizsgázott, és ajánlásait mára több százezer hektáron alkalmazzák. - 1) Csathó, P Őszi búza N-hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata az 1960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán. Növénytermelés, 52: (4 független citáció) - 2) Tunney H., Csathó, P. and Ehlert, P. 2003: Approaches to calculating P balance at the field-scale in Europe. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 166: Impakt faktor: (8 független citáció) - 3) Csathó, P. és Radimszky, L A magyar mezőgazdaság környezetvédelmi és agronómiai megközelítésű NPK tápelem-mérlege 1901 és 2000 között. Szemle. Agrokémia és Talajtan, 54: (4 független citáció) - 4) Csathó, P., Árendás, T., Fodor, N. és Németh, T A legelterjedtebb hazai trágyázási szaktanácsadási rendszerek tesztelése szabadföldi kísérletekben. Szemle. Agrokémia és Talajtan, 56: ) Csathó, P., Sisák, I., Radimszky, L., Lushaj, S., Spiegel, H., Nikolova, M.T., Nikolov, N., Čermák, P., Klir, J., Astover, A., Karklins, A., Lazauskas, S., Kopinski, J., Hera, C., Dumitru, E., Manojlović, M., Bogdanović, D., Torma, S., Leskošek, M. 8

9 (deceased, 2006) and Khristenko, A Agricultureas a source of phosphorus causing eutrophication in Central and Eastern Europe. Soil Use and Management, 23 (Suppl. 1): Impakt faktor: 0, Talajok folyamatos szemcseméret eloszlásának vizsgálata Témafelelős: Dr. Czinkota Imre, Ph.D., egyetemi docens A tanszék munkacsoportja által kifejlesztett módszer és eszköz lehetőséget teremt a talajok folyamatos szemcsméret eloszlásgörbéjének meghatározására. Ez, a pontosabb eredmények mellett, lehetőséget teremthet arra, hogy az eddig vizsgált összes különböző kategóriarendszerekben kapott adatokkal kompatibilis eredményeket kapjunk. A doktori téma célja, hogy a módszert validáljuk és igazoljuk az adott mérési módszer alkalmasságát az említett célra. A munka során több különböző talajmintát vizsgálnánk meg több módszerrel (illetve ha hozzáférhető, begyűjtenénk az eddigi eredményeket) és statisztikai módszerekkel igazolnánk a módszer alkalmasságát. Természetesen a munka során metodikai fejlesztéseket is tervezünk elsősorban a mintaelőkészítés terén. - Nemes A. - Czinkota I. - Czinkota Gy. - Tolner L. - Kovács B. 2002: An Automated System for the Quasy-Continous Measurement of Particle Size Distribution Proc. World Conf. on Soil Sciences, Bangkok, p Nemes A. - Czinkota I. - Czinkota Gy. - Tolner L. - Kovács B.:2002: Outline of an automated System fro Quasy-Continous Measurement of Particle Size Distribution Agrokémia és Talajtan, 51(2002)1-2, pp Kovács B, Czinkota I, Tolner L, Czinkota Gy. 2006: Fit Mthod for Calculating Soil Particle SizenDistribution from Particle Density and Settling Time Data Agrokémia és Talajtan, Tom Kovács B. Czinkota I. Tolner L. Czinkota Gy.- Szacsuri G. Czanik P.. Automatikus szemeloszlás-meghatározás: Mélyépítés I. (január-március), pp Kovács B. - Czinkota I. - Tolner L. - Czinkota G.: The determination of particle size distribution (PSD) of clayey and silty formations using the hydrostatic method, Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged Vol. 45/2, pp Szintetikus kísérletek a növényi és állati eredetű indolizidin- és kinolizidin-vázas vegyületek, valamint származékaik előállítására Témafelelős: Dr. Scheiber Pál, C. Sc., egyetemi tanár Az indolizidin- és kinolizidin-vázas vegyületek a növény- és állatvilágban elterjedt anyagok. Jelentőségüket döntően erős és sokrétű biológiai aktivitásuknak köszönhetik: egyesek közülük rendkívül mérgező hatású anyagok, mások pedig daganatellenes, enziminhibitor, immunszabályzó, vírusellenes, stb. hatásuk révén a gyógyászat számára kínálnak hatásos szereket. Átfogó megismerésüket nemcsak kiemelkedő biológiai hatásosságuk és környezet-toxikológiai szempontok indokolják, hanem az a tény is, hogy számos képviselőjük rendkívül csekély koncentrációban fordul elő a természetben (pl. egyes indolizidinvázas toxinok Dendrobates fajokban), amely behatóbb tanulmányozásukat eleve meghiusítja. Emiatt laboratóriumi előállításuk fokozott figyelmet keltett, amely területen világszerte jelentős kutatás folyik. A doktori munka célja olyan új és hatékony szintézis-módszerek kifejlesztése, amelyek 9

10 - egyszerű, könnyen hozzáférhető anyagokból, néhány lépésben és kellő mennyiségben eredményezik az indolizidin és kinolizidin alapvázakat tartalmazó új molekulákat, - primer termékei természetes molekulákká alakíthatók, ill. új, gyógyszerkémiai szempontból feltétlenül figyelmet érdemlő származékok szintézisét teszik lehetővé. A tervezett munka várható eredményei jelentősen gazdagíthatják a természetes anyagok kémiáját, és gyakorlati hasznosíthatóságot ígérnek a gyógyszerkémia területén. A doktori téma művelése megfelelő szintű szerves kémiai felkészültséget igényel. - P. Nemes, Z. Vincze, B. Balázs, G. Tóth, P. Scheiber: Novel Microwave-assisted [3+3] Cyclocondensations with Cyanomethylene Tetrahydroisoquinoline, Synlett, 2003, , (IF: 2,838) - Z. Vincze, P. Nemes, B. Balázs, G. Tóth, P. Scheiber: Cerium(III) catalyzed cyclizations with 1-cyanomethylene-isoquinoline. Substituent controlled formation of fused pyrrols and pyridines, Synlett, 2004, , (IF: 2,838) - T. R. Varga, P. Nemes, Z. Mucsi, P. Scheiber: A concise synthetic pathway towards 5- substituted indolizidines, Tetrahedron Letters, 48 (2007) , (IF: 2,509) - M. V. Pilipecz, Z. Mucsi, P. Nemes, P. Scheiber: Chemistry of nitroenamines. Synthesis of pyrrolizine derivatives, Heterocycles, 71, (2007), (IF: 1,077) - Zoltán Vincze, Zoltán Mucsi, Pál Scheiber, Péter Nemes: 1,6-Electrocyclization of 1- Azatriene Derivatives, Eur. J. Org. Chem., 2008 (közlés alatt, published online: Jan ), (IF: 2,769) - Immunanalitikai módszerek fejlesztése és alkalmazása környeztanalitikai célokra Témafelelős: Dr. Székács András, tudományos tanácsadó, MTA doktora A mezőgazdasági gyakorlat számára fontos antropogén környezetszennyezők, toxinok vagy bioindikátor anyagok kimutatására szolgáló enzimjelzéses immunoassay (ELISA) vagy immunszenzor eljárások kialakítása és/vagy alkalmazása biológiai mintákon. A munka kiterjedhet ilyen immunanalitikai rendszer de novo kialakítására, az ehhez szükséges biokémiai lépésekkel (haptén és immunogén szintézise, fehérjetisztítási lépések, immunizálás, szérum jellemzése, módszeroptimálás stb.), illetve már kidolgozott vagy a kereskedelmi forgalomból beszerezhető immunanalitikai rendszer(ek) alkalmazására környezeti állapotfelmérésekben, környezetanalitikai vizsgálatokban, az ehhez szükséges biokémiai lépésekkel (a módszerérzékenység és kimutatási határ vizsgálata, keresztreakciók, oldószer- és mátrixhatások stb.). A vizsgálatokba bevont környezeti és biológiai minták magukban foglalhatnak felszíni-, talaj- és ivóvízmintákat, talajmintákat, valamint a vizsgálati igényektől függően termény- és egyéb növénymintákat, állati szövetmintákat. - Székács, A.; Le, H.T.M.; Szurdoki, F. és Hammock, B.D. (2003) Optimization and validation of an enzyme immunoassay for the insect growth regulator fenoxycarb. Anal. Chim. Acta, 487, Székács, A.; Trummer, N.; Adányi, N.; Váradi, M. és Szendrő, I. (2003) Development of a non-labeled immunosensor for the herbicide trifluralin via OWLS detection. Anal. Chim. Acta, 487, Székács, A.; Fónagy, A.; Fekete, G.; Szentkirályi, F. és Bernáth, B. (2004) Ökotoxikológiai és rovarmonitorozási vizsgálatok az agroökológia szolgálatában. "Agro-21" Füzetek, 37,

11 - Oldal, B.; Maloschik, E.; Uzinger, N.; Anton, A. és Székács, A. (2006) Pesticide residues in Hungarian soils. Geoderma, 135, Maloschik, E., Ernst, A.; Hegedűs, Gy.; Darvas, B. és Székács, A. (2007) Monitoring water polluting pesticides in Hungary. Microchem. J., 85, A talaj és talajhasználat jelentősége a klímaváltozások következtében kialakuló vízháztartási szélsőségek mérséklésében. Témafelelős: Dr. Várallyay György az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor Az éghajlati előrejelzések a szélsőséges események valószínűségének és káros kockázatának fokozódását prognosztizálják. Ez számos területen eredményezi majd a vízháztartási szélsőségek (árvíz, belvíz, túlnedvesedés aszály) gyakoriságának, tartamának, s káros környezeti/gazdasági hatásainak növekedését. Ilyen körülmények között megkülönböztetett jelentősége van annak, hogy a talaj hazánk legnagyobb potenciális természetes víztározója. Ennek a potenciálnak hatékony kihasználását azonban gyakran akadályozzák a felszínre jutó víz talajba szivárgását, ill. a talajban történő hasznos tározását korlátozó tényezők (felszíni vagy felszín közeli, közel víz át nem eresztő réteg; fagyott talajfelszín; telített pórustér; stb.). Ezek jelentős része azonban kivédhető, megelőzhető, vagy legalábbis egy bizonyos határig mérsékelhető. Kutatási témát a vízháztartási szélsőségek talajtani okainak, ill. ezek mérséklésének részkérdéseiben tudnék ajánlani, s a munkát irányítani. - Várallyay, Gy., Climate change and soil processes. Időjárás (3 4) Várallyay Gy., A mezőgazdasági vízgazdálkodás talajtani alapjai. Egyetemi jegyzet. FVM Vízgazd. Osztály, Budapest Gödöllő. 167 p. - Várallyay, Gy., Soil water management and the environment. In: Environmental Science and Technology in Hungary. (Ed.: Láng, I.) (CD ROM) - Várallyay Gy., Magyarország talajainak vízraktározó képessége. Agrokémia és Talajtan. 54. (1 2) Várallyay Gy., Klímaváltozások lehetséges talajtani hatásai a Kisalföldön. AGRO-21 Füzetek Várallyay, Gy., Soil degradation processes and extreme soil moisture regime as environmental problems in the Carpathian Basin. Agrokémia és Talajtan Várallyay Gy., A talaj, mint legnagyobb potenciális természetes víztározó. Hidrológiai Közlöny. 87. (5) A talaj szerkezeti állapotának, s nedvességforgalmi következményeinek elemzése Témafelelős: Dr. Várallyay György az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor A talaj szerkezeti állapota nagymértékben befolyásolja a talajban végbemenő anyagés energiaforgalmi folyamatokat (elsősorban a talaj nedvességdinamikáját, vagy az elemek biogeokémiai ciklusait); a talaj multifunkcionalitását; a talajjal kapcsolatos agrotechnikai műveletek szükségességét, energiaigényét, hatékonyságát. Kutatási témát a talajszerkezet állapotának korszerű jellemzésében; valamint a talajszerkezet leromlásának kivédésére ill. mérséklésére szolgáló beavatkozások elemzésében tudnék ajánlani és a munkát irányítani. - Várallyay Gy., Magyarország talajainak érzékenysége szerkezet-leromlásra és tömörödésre. Környezet- és Tájgazdálkodási Füzetek, II./1., Rajkai, K., Végh, K. R., Várallyay, Gy., Farkas, Cs., Impacts of soil structure on crop growth. International Agrophysics,

12 - Várallyay Gy., A talaj környezeti érzékenységének értékelése. Tájökológiai Lapok. 1. (1) Várallyay Gy., A mezőgazdasági vízgazdálkodás talajtani alapjai. Egyetemi jegyzet. FVM Vízgazd. Osztály, Budapest Gödöllő. 167 p. - Farkas Cs, Várallyay Gy. Tóth E., The effect of some conventional and soil conserving tillage systems on soil hydraulic properties and soil water regime of a loamy Mollisol. In: Proc. 4th Intern. Congress of ESSC, May, 2004, Budapest Várallyay Gy., A talaj vízgazdálkodásának agroökológiai vonatkozásai. AGRO-21 Füzetek. 2004; 37. szám: Szikes talajok szélsőséges vízgazdálkodásának, okainak és/vagy következményeinek elemzése. Témafelelős: Dr. Várallyay György az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor A szikes talajok kialakulásában meghatározó szerepet játszanak a talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságai. A szikes talajok szélsőséges vízháztartása viszont meghatározó tényezője azok egyéb ökológiai körülményeinek, s gyenge termékenységének. Kutatási témát ezen kölcsönhatások vizsgálatában tudnék ajánlani, és a munkát irányítani. Különös tekintettel a szikes területek hasznosításának két különböző irányára (mezőgazdasági termelés szikes ökoszisztémák megőrzése, fenntartása), ill. a két irány európai súlypont-áthelyeződésére. - Várallyay Gy., Szikesedési folyamatok a Kárpát-medencében. Agrokémia és Talajtan. 48. (3 4) Várallyay, Gy., Environmental stresses induced by salinity/alkalinity in the Carpathian Basin (Central Europe). In: Proc. 17th IUSS Congress, Bangkok, Abstracts Vol. III. Symposium No. 33. p Várallyay, Gy Environmental stresses induced by salinity/alkalinity in the Carpathian Basin (Central Europe). Agrokémia és Talajtan. 51. (1 2) Várallyay, Gy., Environmental stresses induced by salinity/alkalinity in the Carpathian Basin. In: Proc. XVII. Román Talajtani Konferencia, Temesvár, aug Talajtani Társaság kiadványai. 34A. Vol Nitrogén ciklus kísérleti és elméleti modellezése - Témafelelős: Dr. Mészárosné Dr. Bálint Ágnes, egyetemi docens, Ph.D. A talaj/növény/légkör rendszerben sokszorosan egymásba kapcsolódó ciklusok határozzák meg a nitrogén és nitrogénvegyületek mozgását és átalakulásait. Az intenzív mezőgazdaság egyre nagyobb mértékben terheli a ciklusok egyensúlyát, s egyre nagyobb környezeti veszélyeket idéz fel. A nitrát kimosódásért, a talajok savanyodásáért, s a légkörbe kerülő gázalakú veszteségekért (ammónia, nitrogénoxidok) főleg a nagyarányú nitrogénműtrágya felhasználást teszik felelőssé, de olyan rendszerekben, ahol nagymennyiségű szerves trágyát használnak (különösen Nyugat- Európában) e problémák szintén jelentkeznek. A fenntartható gazdálkodási stratégiák megkövetelik a növénytáplálás ökológiai szemléletű megalapozását, a természetes ciklusok kapcsolatrendszerének jobb megismerését. E felismerésből kiindulva a nitrogénvegyületek mozgásának és kémiai átalakulásainak vizsgálata a talajban ma is aktuális feladat(a nitrogén megoszlása a növények számára felvehető és hozzá nem férhető formák között, veszteségek (kimosódás, gázalakú veszteségek)). E témakörben ma az alábbi fontosabb kérdések állnak az érdeklődés homlokterében: Milyen kémiai 12

13 formák tekinthetők felvehetőnek, hogyan mozdulnak el ezek a talajban, s eközben milyen kémiai átalakulásokban vesznek részt? Többnyire a kioldható NO 3 --tartalmat tekintik a tápanyagszolgáltató képesség mértékének, de az oldható NH 4 +-tartalmat, illetve a hidrolizálható nitrogéntartalmat szintén ajánlják e célra. A gyakorlati értékelésben az NO 3 --ion mobilitása és az NH 4 +- ion mobilizációw immobilizáció egyensúlya az agyagásványokkal problémát okozhat. Egyre több figyelmet szentelnek az aktív organikus nitrogéntartalom és a humuszfrakciók megváltozásával kapcsolatos kérdéseknek is ez azonban már átvezet a mikrobiológiai transzformáció területére. Analitikai metodikai szempontból problematikusnak tekinthető a fenti mennyiségek mérésére külön-külön jól alkalmazható paraméterek együttes kvantitatív értelmezése (pl. oldható és hidrolizálható talaj N- formák), s ezért szükséges az analitikai metodika felülvizsgálata és fejlesztése. A talaj különböző nitrogénformái (ammónium, nitrát, szerves-n) közötti mikrobiológiai átalakulások rendkívül nagy szerepet játszanak az aktuálisan hozzáférhető nitrogénformák arányainak kialakításában, s a veszteségek (kimosódás, denitrifikációs gázveszteségek meghatározásában. A klimatikus és agronómiai körülmények (nedvesség, hőmérséklet), a rendszerbe juttatott nitrogénforrások és egyéb anyagok mennyiségétől függően (pl. C/N arány) e folyamatok rendkívül változatos időskálán érvényesülhetnek, a szezonális ciklusoktól kezdve a néhány óra alatt lezajló változásokig. Ez is szerepet játszik abban, hogy a kimosódásról és gázalakú veszteségekről nehéz általánosan érvényes adatokat találni, azonban mindkét jelenséget súlyos környezeti problémaként kezelik. A mikrobiológiai nitrogéntranszformációs folyamatok nyomon követésére a stabil izotópos nyomjelzéstechnikát már régóta használják. A kvantitatív leírást az ún. "átfolyós tartály" modellre alapozva, az izotóphígulás mérése alapján végzik. Eleinte "kéttartályos" modelleket alkalmaztak, az egyik tartály a felvehető nitrogént (NO 3 -, NH 4 +), a másik pedig a nem felvehető nitrogént (szerves-n, kötött NH 4 +) tartalmazta. A mineralizációwimmobilizáció folyamatot elsőrendű kinetikai differenciál egyenletekkel írták le. Ebből az egyszerű modellből a nitrogén transzformációs folyamatok bruttó sebességét lehetett kiszámítani. Újabban egyre több részfolyamatot (nitrifikáció, denitrifikáció, asszimilatív NO 3 --redukció, stb.) vesznek figyelembe, s többnyire a "háromtartályos" modellt alkalmazzák, amelyben a nitrát-, az ammóniumés a szerves-n "tartályait" kapcsolják össze elsőrendű kinetikai differenciál egyenletrendszerrel. A szerves nitrogén "tartályt" további két részre, az aktív szervesés a passzív szerves-n frakcióra osztva veszik figyelembe. Ezek a modellek még mindig nem fejezik ki a rendszer valódi komplexitását. További nehézségeket jelent a diffúziós és egyéb elmozdulások matematikai modellezése. Az egyszerűbb megoldások keresése e téren ma is aktuális feladat. Emellett számos kísérleti technikai kérdést is tisztázni kell még. Ilyen tanulmányokhoz többnyire talajoszlop inkubációs kísérleteket végeznek. Nyomjelzéses kísérleteknél lényeges kérdés a jelzett nitrogénvegyület hozzáadásának időpontja, ha a légszáraz talaj újranedvesítésével indítottuk a transzformációs folyamatokat. Általában az ún. stacionárius közelítés használatos, azaz egy aktiválási periódus után történik a "tartály" feltöltése. Így viszont a gyors változásokról nem kapunk információt, amely pedig száraz éghajlati viszonyokra vonatkozóan értékes lehet. - MÉSZÁROS, CS. FARKAS I., BÁLINT Á., BÚZÁS J.: Modelling of the coupled heat and mass transfer through porous media on the base of the wave approach. Drying Technology, : (1-2) (impakt faktor: 0,820) 13

14 - KIRSCHNER, CS. MÉSZÁROS, Á. BÁLINT, K. GOTTSCHALK, I. FARKAS: Surface changes of temperature and matter due to coupled transport processes through porous media. J. Phys. A:Math. Gen. 37. (2004) (impakt faktor: 1.357) - BALINT A, GYARMATI B, FODOR I, KISS R.: : Examination of several heavy metals in plants and soil of a shelter-belt, Cereal Research Communications 35 (2): Part 1, JUN I KIRSCHNER, Á BÁLINT, R CSIKJA, B GYARMATI, A BALOGH, CS MÉSZÁROS: An approximate symbolic solution for convective instability flows in vertical cylindrical tubes.. J. Phys. A:Math. Gen. 37. (2007). (impakt faktor: 1,566) - CS. MÉSZÁROS, Á. BÁLINT, I. KIRSCHNER, K. GOTTSCHALK, I. FARKAS: Mathematical Modeling of Drying Processes Using Methods of the Nonequilibrium Thermodynamics and Percolation Theory. Drying Technology, 25: 1 8, 2007 (impakt faktor: 1,029) 14

15 MEZŐGAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI MIKROBIOLÓGIA ÉS TALAJBIOTECHNOLÓGIA PH.D. PROGRAM - A nehézfém-stressz hatása a vetőmagok és növények mikrobiális oltásának hatékonyságára Témafelelős. Dr. habil. Bayoumi Hamuda Hosam C.Sc. A rhizobioremediációs hatékonyság leírásával foglalkozó számos tanulmány született, melyeket főleg mesterségesen létrehozott ideális körülmények között végeztek. Azonban az olyan környezeti tényezők, mint a ph, a hőmérséklet, tápanyag-ellátás, talajszennyezés, stb. változó értékeket mutatnak a különböző területeken és nagyban befolyásolják a rhizobioremediációs folyamatokat is. A vetőmagok mikrobiális oltásának fő célja, hogy a belőlük kifejlődő növényeket az oltóanyagként használt mikroorganizmusok kolonizálják. A tanulmány célja, megismerni és feltárni az Európában termesztett főbb gabonafélék rizoszférájában élő vad törszek és a mezőgazdaságban alkalmazott biológiai oltóanyagok ökológiai kölcsönhatását, a nehézfém-szennyezés függvényében. A tervezett vizsgálatok multidiszciplinárisan összehangolt megközelítéssel próbálnak olyan összefüggéseket és megoldásokat találni, melyek elősegíthetik a kifizetődő biztonságos mezőgazdasági környezet megteremtését. Célok: - Közönséges és nehézfémmel szennyezett mezőgazdasági területeken a természetes és oltott rizoszféra-közösségek becslése. A mikrobiális oltóanyagok hatásosságáról és sorsáról árulkodó indikátorok keresése. - Mikrobiális oltóanyagok (bioműtrágyák: Azotobacter, Rhizobium, stb.) kifejlesztése, a túlélés és ellenállóság megfigyelése, különböző mezőgazdasági területeken. - A bioműtrágyák rizoszféra biológiai összetételére és biokémiai változásaira (enzimaktivitás) kifejtett hatásainak tanulmányozása, valamint az alkalmazás környezeti biztonságának becslése. - A mikroorganizmusok változatossága és működésük sajátosságai az Európai gabonafélék rizoszférájában. Biopeszticidek (Pseudomonas, Trichoderma, stb.) és bioműtrágyák természeti változatosságának kulcsfontosságú biokémiai és genetikai jellemzőinek valamint a rizoszférában betöltött szerepének a meghatározása. - Ezen bio-összetevők hatásának felmérése a főbb európai gabonafélék rizoszférájába élő bakteriális és gombaközösségekre, normál és nehézfémmel szennyezett mezőgazdasági területeken. - Abdorhim Hamed - Bayoumi Hamuda H.E.A.F. - Khalif A. Abdoussalam - Oldal Bálint - Kecskés Mihály - Heltai György (2005): Szennyvíziszap-kezelés hatása egy étkezési szárazbabfajta (Phaseolus vulgaris L.) növekedésére és rizoszférájának mikrobiális változására. Agrokémia és Talajtan, 54: Abdorhim H. - Khalif A.A. - Bayoumi Hamuda H.E.A.F. - Heltai Gy. - Kecskés Mihály (2006): Improvement of microbial characterization and CO2-release in rhizospheres of spring wheat and field growing common bean by sewage sludge application. Scientific Bulletin of Szent István University, Gödöllő, Hungary. pp: Kampfl Gy. - Kristóf K. - Algaidi A.A. - Bayoumi Hamuda H.E.A.F. - Heltai Gy. (2007): Study of NOx and CO2 production of cultivated soil in closed microcosm experimental system. Microchemical Journal, 85:

16 - Talajbiotechnológiai célra alkalmazható hasznos mikroszervezetek nehézfémtűrése Témafelelős. Dr. habil. Bayoumi Hamuda Hosam C.Sc. A talaj nehézfémszennyezése következtében az érzékeny élőlények aktivitásának csökkenése, esetleges pusztulása drasztikusan megváltoztathatja a talaj mikrobiális biodiverzitását, a szorosan egymásra épülő biogeokémiai folyamatokat. A kieső mikrobák egy részének szerepét átvehetik ugyan mások, de igen keveset tudunk arról, hogy az adott funkciót végző mikrobák körének erős szűkülése milyen mértékben teszi labilissá, további környezeti stresszekre fokozottan érzékennyé a talajéletet. Ezért szükségesnek tanulmányozni a talajban élő, talajoltásra alkalmas hasznos mikroszervezetek nehézfém-érzékenységét. Célkitűzés: - Izolált és törzsgyűjteményben meglévő pl. Pseudomonas, Rhizobium, Bacillus és Trichoderma törzsek felhasználásával kompatibilitási vizsgálatok elvégzése. - Biológiai aktivitás nehézfém-érzékenységének és antagonista hatás felmérése: Pseudomonas és Bacillus baktériumoknál az antibiotikum-, foszformobilizáló-, növényi növekedési hormon-termelő- és a sziderofortermelés, Rhizobium (N 2 - kötő) baktériumnál a gümőképzés, Trichoderma gombánál az antimikrobiális anyagok termelése. - A mikrobakomponensek nehézfém-érzékenységének felmérése különböző összetételű keverékben. - A mikrobakeverékek talajban mutatott nehézfém-reakciójának felmérése. - Hasznos mikroszervezetek törzsek szideroformelésének vizsgálata. - Hasznos mikroszervezetek törzsek antagonista hatásának vizsgálata Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Fusarium solani, F. oxysporum növénypatogénekkel szemben. - Talaj-, illetve növények oltására potenciálisan alkalmas felhasználható hasznos mikroszervezetek, nehézfémtoleráns mikrobakeverék. - Hegedűs Antal - Oldal Bálint - Kecskés Mihály - Bayoumi Hamuda H.E.A.F. (2005): A búzafajták talajeredetű Fusarium spp. okozta gyökérkárosodásának megelőzése antagonista baktériumtörzsek felhasználásával. Növénytermelés, 54: Khalif A.A. - Abdorhim H. - Bayoumi Hamuda H.E.A.F. - Kecskés M. (2006): Fe3+ and V3+ suppress the antagonistic activity of fluorescent Pseudomonas strains against some phytopathogenic fungi. Scientific Bulletin of Szent István University, Gödöllő, Hungary. pp: Bayoumi Hamuda H.E.A.F. - Palágyi A. - Algaidi A.A. - Tóth N. - Hamid Y.S. - Heltai Gy. (2006): Enzymatic activities and microbial contents as reliable indicators to evaluate the resilience of soil quality and the growth of alfalfa. Proceedings of VI. National Scientific Conference with International Participation "Ecology & Health 2006" 18th May Plovdiv, Bulgaria. pp: Környezeti tényezők hatása a Trichoderma-Rhizobium kombinált előfordulására pillangósnövények rizoszférában Témafelelős. Dr. habil. Bayoumi Hamuda Hosam C.Sc. Napjainkban egyre általánosabb és erősebb társadalmi elvárás a környezetkímélő mezőgazdaság. A növény mikroba kapcsolat monitorozása a környezeti állapotról információt adhat. Ez a mezőgazdaságban felhasznált kemikáliák mennyiségének csökkentése révén valósítható meg. A kétféle alkalmazási célt jelentő mikrobák együttes felhasználása a környezetet még jobban kímélő növénytermesztési technológiák létrejöttét, egészségesebb élelmet és tisztább környezetet tehet lehetővé. Célkitüzések: 16

17 - A Trichoderma fajok előfordulásának felmérése különböző talajtípusokban és nehézfémmel szennyezet talajokban nevelt pillangósvirágú növények rizoszférájában, különös telitettel a gümők felszínére. - A Trichoderma és Rhizobium közötti kompatibilitás felmérése in vitro. - A gombatörzsek talajban, ill. a rizoszférában való rekolonizációja szempontjából fontos ökofiziológiai paramétereinek felmérése. - Pillangósnövények oltására potenciálisan alkalmas Trichoderma-Rhizobium kombinációk előállítása. - Trichoderma és Rhizobium izolálása és azonosítása a nehézfémmel terhelt talajmintákból. - Trichoderma-Rhizobium kompatibilitási teszt elvégzése. A kompatibilis törzsek ökofiziológiai paramétereinek meghatározása. - A pillangós növények növekedésére gyakorolt hatásának megállapítása és a serkentő tőrzsek szelekciója. - Bayoumi Hamuda H.E.A.F. - Kecskés M. - Khalif A. A. - Orosz E. - Talha E. - Abdorhim H. (2003): Effect of some nitrification inhibitors on Vicia faba - Rhizobium symbiosis. Scientific Bulletin of North University of Baia Mare, Baia Mare, Romania. XVI./C.: ISSN László - Biró Borbála - Bayoumi Hosam E.A.F. - Kecskés Mihály (2007): Activation of native Rhizobium population with composted and digested wastes on two alfalfa varieties. Cereal Research Communication, 35: Algaidi A.A. - Bayoumi Hamuda H.E.A.F. - Nótás E. - Kristóf K. - Kampfl Gy. - Hamid Y.S. - Heltai Gy. (2007): A szennyező nehézfémsók hatása a talajbaktériumok mennyiségére, és a talajlégzésre in vitro körülmények között. Agrokémia és Talajtan, 56: Bioremediáció hatékonyságának fokozása mikrobiológiai módszerekkel Témafelelős: Dr. Márialigeti Károly, egyetemi docens, C.Sc. A környezetszennyezések kármentesítésének sok esetben leghatékonyabb módja a mikrobiológiai bioremediáció. Akár biostimulációról, akár bioaugmentációról legyen szó a szennyezőanyag átalakításának, lebontásának folyamatában szerepet játszó mikrobaközösségek részletes megismerése, a közösségi anyagcsere folyamatainak feltárása az alapja a hatékony beavatkozás megtervezésének. Mind a mikrobaközösségek összetételének, mind pedig a közösségi anyagcsere folyamatainak megismerésében a legmodernebb molekuláris mikrobiológaiai eljárások alkalmazásval, ill. ezen eljárások és a hagyományos mikrobiológiai technikák kombinálásával lehet eredményesen dolgozni. - Kukolya, J., Nagy, I., Láday, M., Tóth, E., Oravecz, O., Márialigeti, K., Hornok, L Thermobifida cellulolytica sp. nov., a novel lignocellulose decomposing actinomycete. In. J. Syst. Evol. Microbiol., 52, IMP: 2,873 - Nikolausz, M., Sipos, R., Révész, S., Székely, A., Márialigeti, K Observation of bias associated with re-amplification of DNA isolated from denaturing gradient gels. FEMS Microbiol. Lett., 244, IMP: 1,806 - Révész, S., Sipos, R., Kende, A., Rikker, T., Romsics, Cs, Mészáros, É., Mohr, A., Táncsics, A., Márialigeti, K Bacterial community changes in TCE biodegradation detected in microcosm experiments. Int. Biodet. Biodegr., 58, IMP: 0,582 17

18 - Sipos, R., Székely, A.J., Palatinszky, M., Révész, S., Márialigeti, K., Nikolausz, M Effect of. primer mismatch, annealing temperature and PCR cycle number on 16S rrna gene-targetting bacterial community analysis. FEMS Microbiol. Ecol., 60, IMP: 2,787 - Vargha, M., Takáts, Z., Márialigeti, K Degradation of atrazine in a laboratory scale model system with Danube sediment. Wat. Res., 39, IMP: 2,304 - Talajművelési módok hatása a talaj biológiai aktivitására Témafelelős: Zsuposné dr. Oláh Ágnes egyetemi docens, C.Sc. Növénytermesztési szempontból a talajok minőségének egyik legjelentősebb jellemzője a talajtermékenység. A környezeti feltételek,a talaj fizikai és kémiai tulajdonságai, adottságai potenciális termékenységet biztosítanak a termesztett növények számára, amelyet az alkalmazott agrotechnikai eljárásokkal befolyásolhatunk. A talaj termékenysége semmiképpen sem vonatkoztatható el a benne zajló biológiai és biokémiai folyamatoktól sem, így a termékenység természetes faktorától a talaj biológiai életétől. A biológiai élet döntően a gyökérzónában, a talaj humuszos rétegében zajlik, így a humuszos réteg mélysége, a humusz mennyisége és minősége a talajbiológiai folyamatokat alapvetően befolyásolja. A talaj termőképessége szoros kapcsolatban van a talajban élő szervezetekkel, azok számával, életműködésével. Számukra, faji összetételükre nagy hatást gyakorolnak a különböző emberi beavatkozások, így a gazdálkodási módok, a különböző agrotechnikai tényezők. Eltérő lehet a hatás a különböző mennyiségben és minőségben alkalmazott műtrágyák, szerves trágyák, növényvédő szerek, baktériumtrágyák, egyéb, innováció során kifejlesztett eljárások, anyagok alkalmazása esetén is. A rövid célkitűzés összegzése: Egy talajtípuson belül a művelési ágak, ezen belül a talajművelési módok hatásának vizsgálata a talaj biológiai aktivitására, a kölcsönhatások értelmezése különböző növénykultúra talajában. A hagyományos talajbiológiai módszerek mellett új, perspektivikus mérési módszerek bevezetése és alkalmazása a talajbiológiai aktivitás nyomon követésére, a biológiai sokféleség, vagy biodiverzitás mérésére. - Zsuposné Oláh Ágnes (2002): Talajt javító és kímélő technológiák talajbiológiai tesztelése. In.: Talajjavítás-talajvédelem Tudományos ülés, ISBN Debreceni Egyetem ATC. Szerkesztő: Pepó Péter, Jávor András, p - Zsuposné Oláh Ágnes (2005): The effects of agrotechnical factors on the biological activity of a meadow chernozem soil (Vertisols). International Scientific Conference. Innovation and Utility in the Visegrad Fours. ISBN Ö, ISBN Zsuposné Oláh Ágnes (2006): The effect of cultivation methods on some parameters of carbon cycle in meadow chernozem soil (Vertisols)." Natural Resources and Sustainable Development". International Scientific Session. Oradea-Debrecen, ISBN- 10: , p. - Fontosabb talajenzimek és aktivitásuk mérése Témafelelős: Zsuposné dr. Oláh Ágnes egyetemi docens, C.Sc. A talaj a benne élő mikroorganizmusok természetes környezete, melyek tevékenységükhöz kedvező fizikai és kémiai környezetet igényelnek. Minél intenzívebb a mikroorganizmusok működése, annál nagyobb a talaj biológiai aktivitása. A mikroorganizmusok a talajbiótának tömeg szerint legnagyobb frakcióját képviselő szervezetei. A talaj-mikroorganizmusok a kardinális fontosságú, 18

19 biológiailag szabályozott működésű, enzimekkel katalizált anyagcsereutak résztvevői, amelyek kihatásukban a talaj működésére, a talajtermékenység alakulására, a földművelés hatékonyságára, a trágyázási rendszerek eredményességére meghatározóak. Az enzimek fontos szerepet játszanak a szerves kötésben lévő tápelemek körforgalmában. A mikrobiális biomassza, valamint az enzimaktivitások az ökológiai stabilitás érzékeny faktoraiként használhatóak. A talajok aktivitás mérésének számos kutató szerint a legbiztosabb módszere az enzimaktivitások mérése. A rövid célkitűzés összegzése: A legfontosabb oxidoreduktáz (dehidrogenáz, kataláz), és hidroláz (foszfatáz,celluláz, szacharáz, ureáz), enzimek aktivitás mérése különböző talajtípusokon. A hagyományos módszerek mellett új mérési módszerek bevezetése, összehasonlítása a talajbiológiai aktivitás nyomon követésére - Zsuposné Oláh Ágnes - Kátai János - Bessenyei Mihály (2002): A talaj biológiai aktivitásának vizsgálata talajműveléses tartamkísérletben. Tartamkísérletek, Tájtermesztés, Vidékfejlesztés. ISBN , p. - Rő Talajtípusokonlukácsné, Veres E. - Zsuposné Oláh Ágnes (2005): Examination of soil enzyme activities in an ecological farming system. Sustainable Agriculture Across Borders in Europe. International Conference. Debrecen-Oradea p. - Zsuposné Oláh Ágnes - Csubák, M. (2005): The biological activity and the humus quality in different soils. Natural Resources and Sustainable Agriculture.International Scientific Session and Reviewed Papers. Oradea-Debrecen, p. RO ISBN , HU ISBN Lukácsné, Veres E. - Zsuposné Oláh Ágnes (2006): Examination of biological activity in chernozems. Vth. Alps-Adria Scientific Workshop, Opatija, Croatia ISSN 0133/ p. - A talajjavítás hatása és következményei a C és N-körforgalmában részt vevő baktériumokra Témafelelős: Zsuposné dr. Oláh Ágnes egyetemi docens, C.Sc. A N- és C körforgalomban nagy jelentőséggel bírnak azok a mikroorganizmusok, melyek a szervesanyagok lebontásában és átalakításában vesznek részt, valamint azok, melyek a levegő N-jének megkötésén fáradoznak. A talajba kerülő elhalt szerves anyagok transzformációs folyamatait számos talajfaktor serkenti, vagy lassítja. A talajok kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdonságai nagyban befolyásolják a mikroorganizmusok számát, és aktivitását, a talajjavítás mindkét paraméterben jelentő változást idéz elő. A mikroorganizmusok száma, aktivitása nagyban befolyásolja a talajok termőképességét. A biológiai aktivitás több módszerének mérése választ adhat a különböző talajtípusokon alkalmazott javítóanyagok közvetlen és tartamhatását illetően. A rövid célkitűzés összegzése: Az újabban alkalmazott talajjavító anyagok, biotechnológiai módszerek és innovációs anyagok hatásának vizsgálata a talajok biológiai tulajdonságaira, a N- és C körforgalmában résztvevő baktériumokra, cellulóz és fehérjebontás intenzitására. A mikrobiális biomassza mennyiségének direkt és indirekt módszerekkel történő meghatározása. A hagyományos talajbiológiai módszerek mellett új, perspektivikus mérési módszerek bevezetése és alkalmazása a talajbiológiai aktivitás nyomon követésére. 19

20 - Zsuposné Oláh Ágnes (2002): Javítás hatása a talajtulajdonságokra és a talajmikrobákra agyagbemosódásos barna erdőtalajon in: Talaj és környezet tudományos ülés, ISBN Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum. Szerkesztő: Prof. Dr. Kátai János, p. - Zsuposné Oláh Ágnes (2003): The effect of amelioration on the chemical properties and biological activity of soil on meadow type soil. "Natural Resources and Sustainable Development". International Scientific Session. Oradea-Debrecen, p. - Zsuposné Oláh Ágnes (2005): The effect of cultivation methods on the decomposition of cellulose on meadow chernozem soil. in: Cereal Research Communication. IV. Alps-Adria Scientific Workshop Portoroz, Slovenia. ISSN 0133/ p. - Zsuposné Oláh Ágnes (2006): The effect of cultivation methods on some parameters of carbon cycle in meadow chernozem soil (Vertisols)." Natural Resources and Sustainable Development". International Scientific Session. Oradea-Debrecen, ISBN- 10: , p. - A fitoremediációs technikák eredményességét befolyásoló hasznos mikroszervezetek a növény-talaj rendszerben Témafelelős: Dr. Biró Borbála, tudományos főmunkatárs, MTA doktora. A fitoremediációnak számos módszere ismert. Leginkább alkalmazott az ún. fitoextrakció, ahol a szennyezőanyagok növény általi minél nagyobb mennyiségben való felvétele, a fitostabilizáció, ahol a szennyezőknek a gyökérrendszer általi megkötése és a fitovolatilizáció, ahol a szennyezőnek (pl. szelén) a növény segítségével történő légneművé válása a követendő eljárás. Ezeket a technikákat hasznos mikroszervezetek segíthetik, mint pl. a gazdanövényt tápelemekkel, nitrogénnel és foszforral ellátó mikroszimbionták. A nitrogénkötők lehetnek szabadon, asszociációban, vagy szimbiózisban élők. A hasznos, stressz-puffer szerepű gombák is élhetnek a gyökérendszer különböző régióiban. Ismert a rhizoszféra mikroorganizmusok növényi növekedési hormon-termelő képessége is. A dolgozat: - tartamhatású hazai és európai kísérleti háttérrel, bi- és multilaterális nemzetközi konzorciumhoz kapcsolódva monitorozza a hasznos mikroszervezetek előfordulását és működőképességét, - a stressz-toleráns mikroorganizmusok törzsgyűjteményét hozza létre, és a teljesítőképességüket vizsgálja különböző szinteken, - a mikroorganizmusok közötti együttműködési lehetőségeket elemzi és a növényi és a mikroba, vagy az együttes stratégiákat - kiterjed a talaj-klimatikus befolyásoló tényezőkre és végül az irányított alkalmazásokra törekszik. - Vivas A., Vörös I, Biró B., Campos E., Barea J.M., Azcón R. (2003): Symbiotic efficiency of autochthonous arbuscular mycorrhizal fungus (G. Mossae) and Brevibacillus sp. isolated from cadmium polluted soil under increasing cadmium levels. Environment Pollut. 126: Biró B, Posta K, Füzy A, Kádár I, Németh T. (2005): Mycorrhizal functioning as part of the survival mechanisms of barley (Hordeum vulgare L) at long-term heavy metal stress. Acta Biol. Szegediensis, 49: Simon L., Tamás J., Kovács E., Kovács B., Biró B. (2006): Stabilisation of metals in mine spoil with amendments and growth of red fescue in symbiosis with mycorrhizal fungi. Plant Soil Environment, 52:

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25.

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. 1 Talajvédelem különszám Talajtani Vándorgyűlés 2006 Talajvédelmi Alapítvány Budapest, 2007 2 Talajvédelem A Talajvédelmi Alapítvány kiadványa Különszám

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Elemspecifikus detektálási technikák és elválasztási módszerek alkalmazása fémes és nemfémes elemek kémiai specieszeinek meghatározására és frakcionálására

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON SZEGEDI LÁSZLÓ

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON SZEGEDI LÁSZLÓ SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON Doktori (PhD) értekezés tézisei SZEGEDI LÁSZLÓ GÖDÖLLŐ 2011 A doktori iskola

Részletesebben

Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22 24.

Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22 24. Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22 24. Konferenciakötet Szerkesztette: Kovács Gyula, Gelencsér Géza és Centeri Csaba Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú

Részletesebben

IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete

IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete 1 IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete A konferencia helye Fodor József előadóterem, Országos Kémiai Biztonsági Intézet 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Időpontja 2014. november 21.

Részletesebben

A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN

A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BALÁZS KATALIN Gödöllő 2005 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 60 (2011) 2 383 396

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 60 (2011) 2 383 396 AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 60 (2011) 2 383 396 Összefüggések a króm, az ólom és a cink különböző kioldási frakciói, illetve egyes talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók között lignittel kezelt nyírségi homoktalajon

Részletesebben

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Doktori (PhD) értekezés Írta: Solymosné Majzik Etelka Témavezető:

Részletesebben

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN 1 A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN Szilassi Péter 1 1. Bevezetés, kutatási előzmények A fenntartható

Részletesebben

III. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete

III. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete 1 III. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete A konferencia helye Fodor József előadóterem, Országos Kémiai Biztonsági Intézet 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Időpontja 2013. november 22.

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye 204 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye GONDI Ferenc a,, HARTYÁNI Zsuzsanna b, NEMECZ Ernő b, SIPOS Péter c és SZENDREI Géza d, * a

Részletesebben

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve Magyarország LifeWatch Nemzeti Terve Munkaváltozat 5.0 Török Katalin, Biró Marianna, Horváth Ferenc, Kertész Miklós, Fodor Lívia, Botta-Dukát Zoltán MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai

Részletesebben

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban Fonyó Zsolt Szépvölgyi János Harangozó Gábor A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban 15. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 292 7 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola technológiatranszfer tevékenységének célkitűzései

A Kecskeméti Főiskola technológiatranszfer tevékenységének célkitűzései C Kecskeméti Főiskola A Kecskeméti Főiskola technológiatranszfer tevékenységének célkitűzései S E K K E M 2 É 0 T I 0 0 F Ő I S K O L A A Kecskeméti Főiskola által a Szegedi Tudományegyetemmel közösen

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

II. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete

II. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete 1 II. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete V. GÉNTECHNOLÓGIA NÖVÉNY- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZIMPÓZIUM II. KÖRNYEZETANALITIKAI ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIAI SZIMPÓZIUM A konferencia helye Fodor József

Részletesebben

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI Doktori értekezés Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani tanszék 2012. október 10. doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM II. SZAKKKÖR KONFERENCIA SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT II. SZAKKKÖR KONFERECIA ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI

Részletesebben

l Harmattan, Budapest. 1-382. old.

l Harmattan, Budapest. 1-382. old. PROJEKT CÉLJAI (i) Környezetanalitikai vizsgálatok: Részletes kémiai biztonsági vizsgálat a hazai ökológai termesztésbe vont területeken a korábbi vegyszeres gyakorlatból adódóan mutatkozó tartós (perzisztens)

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS Szerkesztő: Szabó Valéria Fazekas István Debrecen, 2011 A 2011. november 25-26-án az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága,

Részletesebben

AZ ELSÔGENERÁCIÓS GÉNTECHNOLÓGIAI ÚTON MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK MEGÍTÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI HÁTTERE

AZ ELSÔGENERÁCIÓS GÉNTECHNOLÓGIAI ÚTON MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK MEGÍTÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI HÁTTERE AZ ELSÔGENERÁCIÓS GÉNTECHNOLÓGIAI ÚTON MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK MEGÍTÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI HÁTTERE HUNGARIAN BACKGROUND ON VIEWS OF 1 ST GENERATION GENETICALLY MODIFIED PLANTS PUBLISHER AGRICULTURAL COMMITTEE

Részletesebben

KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. BIOREMEDIÁCIÓ: MIKROBIOLÓGIAI KÁRMENTESÍTÉSI ELJÁRÁSOK Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010 A kiadvány a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal

Részletesebben

IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia

IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia 2011. július 1. Program Előadás- és poszterkivonatok Résztvevők listája http://biometria.uni-corvinus.hu/2011/ Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Journal of Food Investigations Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Tartalomból: Magyarország Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Programja A standardizáció elõnyei a

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK

MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK 142 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET 4026 Debrecen, Bem tér 18/c, 4001 Debrecen, Pf. 51. Telefon: 06-52-417266, Fax: 06-52-416181 e-mail: rgl@atomki.hu, honlap: http://www.atomki.hu

Részletesebben