Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION"

Átírás

1 MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS 1997 ANNUAL REPORT Hungarian Petroleum Association H-1027 Budapest, Csalogány u. 23. Phone: (+361) Fax: (+361)

2 TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS Elnöki bevezetô 5 President s foreword A világpiac 7 The World market at a glance A hazai piac 9 The domestic market A Magyar Ásványolaj Szövetség a környezetért 12 Hungarian Petroleum Association for the Environment Éves beszámoló 14 Annual Report Pénzügyi beszámoló és terv 22 Financial statements A Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai 23 Member companies of the Hungarian Petroleum Association A Magyar Ásványolaj Szövetség vezetése és testületei 24 Management and Comittees of the Hungarian Petroleum Association 3

3 ELNÖKI KÖSZÖNTÕ PRESIDENT S FOREWORD Immár második alkalommal veheti kézbe a szakma iránt érdeklôdô olvasó a Magyar Ásványolaj Szövetség Éves Jelentését. Kiadványunk bemutatja a szénhidrogén energiahordozók világpiacán és hazánkban történt legfontosabb eseményeket, részletezi a Szövetség által elvégzett munkát és az elért eredményeket. It is a great honor for me to recommend you the second Annual Report of the Hungarian Petroleum Association. This Brochure introduces the main events taken place on the Hungarian and World market of hydrocarbon energy sources, details the tasks fulfilled and results reached by the Association. A szakma szempontjából 1997-ben több örvendetes esemény következett be. Ezek közül a leglényegesebb az, hogy megfordult egy sok éve tartó folyamat végre emelkedni kezdett az értékesített benzin és gázolaj mennyisége. Ebben alapvetôen azon erôfeszítéseink gyümölcsét látjuk, amelyeket a piac megtisztítása érdekében megalakulásunk óta tettünk. Természetesen nem állíthatjuk, hogy teljesen megszûnt a feketepiac, de azt igen, hogy mértéke lecsökkent. Jelentôsen nôtt a tagvállalatok töltôállomásainak száma. Az év elején 753 kutat üzemeltettek tagjaink, az év végére ez a szám meghaladta a 813-at. Az újonnan épült kutak mellett nagyszámban történtek kútvásárlások, illetve az adott cégek neve alatt mûködik számos franchise kút. A legjelentôsebb bôvülés azoknál a vállalatoknál történt, amelyek üzemanyag-kártya használatát vezették be. Az elmúlt év során zöldebbek lettek az üzemanyagok. Január 1-tôl a benzinek benzoltartalmát 2 tf%-ban, a gázolajok kéntartalmát 0,05 tömeg %-ban maximálja a szabvány. A fogyasztói szokások is tovább zöldültek, tovább nôtt a benzineladásokon belül az ólmozatlan fajták részaránya, a három ólmozatlan benzin forgalma az összes eladások több mint 70 %-át tette ki, bár ebben kétségtelenül szerepe van a 92-es ólmozott motorbenzin forgalmazása megszüntetésének. In 1997 there were several welcome events in the industry, the most important of which was the turn of the process lasting for many years the volume of gasoline and gasoil sold started to increase. We think, this is fundamentally the result of our efforts made for the cleaning of the market since our establishment. Of course, we may not state that the black market ceased all over, but its extent decreased. There was a considerable increase in the number of filling stations operated by the member-companies. While at the beginning of the year our members had 753 stations, this number exceeded 813 by the end of the year. Not only new stations were built but also old ones were purchased in a great number and there are franchise stations as well operating under the flag of the companies. The most considerable increase took place at companies starting to accept fuel cards. Automotive fuels turned more green last year. As of 1st January the standard has prescribed benzene content of 2% vol. for gasoline and max. 0.05% vol. of sulfur content for gasoil. Customer habits too, became more green the ratio of the unleaded types increased in gasoline sales, the turnover of the three unleaded grades gives now more than 70% of the total sales, although the cessation of the leaded gasoline RON 92 pumping, too, played a role in it. 5

4 Az év folyamán elkészült egy nagy jelentôségû jogszabály a Jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CIII. törvény, melynek megalkotásában kezdettôl fogva részt vettünk, illetve a többi érintett szakma érdekképviseletével közösen bíztunk meg független szakértôt a törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok tervezeteinek kidolgozásával. Az új törvény EU-konformmá tette az adózást, és bevezeti az adóraktár fogalmát, ami lehetôvé teszi a tényleges (adó megfizetése nélküli) nagykereskedelmet és távlatilag akár a határidôs kereskedés (tôzsde) kialakulását. Ugyanakkor olyan fejezetek is megjelentek a jogszabályban, amelyek a piac további tisztulását (tisztítását) célozzák. A májusi közgyûlésen került sor az Elnökség újraválasztására. Tagságunk ugyanazokat a cégeket tisztelte meg bizalmával, akiket a korábbi választás során. Az alelnököket az Alapszabály módosítása nyomán nem a tagság választotta közvetlenül, hanem az Elnökség saját tagjai közül választott. Összességében úgy látjuk, hogy eddigi munkánk eredményeként kezdenek kialakulni a szakma szempontjából kedvezô tendenciák, és bízunk benne, hogy a következô évekre is jellemzôek lesznek. During the year a law of high importance was made: The Act No.CIII. of 1997 on Revenue tax and special rules of the turnover of the revenue products, in the framing of which we took place from the beginning, together with the organizations of other industries concerned we entrusted an independent expert with the elaboration of the draft Bill and the connected rules. The new law made taxing EU-conform and introduced the concept of the bonded warehouse, enabling real wholesale trading (without paying any tax) and even the formation of the futures trading, on the long term. At the same time new chapters appeared in the legal rules aiming at further cleaning of the market. The Presidium was re-elected by the General Meeting May. Our members honored the same companies with their confidence as during the previous election. The vice-presidents according to the modified Statutes were not elected directly by the members, but by the Presidium from among themselves. In summary, we consider the formation of advantageous tendencies being a result of our job done so far from an industry standpoint, and we do beleive that the same will characterize also the future years. A VILÁGPIAC A piac általános jellemzéseként elmondhatjuk, hogy a globális keresleti-kínálati viszonyok III. negyedévétôl a tartós és jelentôs túlkínálat irányába mozdultak el. Az elemzések szerint a globális kôolajkínálat folyamán napi 74,3 millió barrel volt, míg a kereslet nem érte el a 73,6 millió bbl/nap szintet. Az év második és harmadik negyedévében a túlkínálat meghaladta az éves átlagot. Az évi rendkívül enyhe tél kereslet csökkentô hatását a dél-kelet ázsiai országokban tapasztalható pénzügyi válság tovább erôsítette és e három tényezô együttes eredményeként a kôolajok világpiaci ára októbertôl ez év áprilisáig mintegy 40%-al visszaesett. USD/to A Brent dtd havi átlagjegyzéseinek alakulása Monthly average quotations of dtd. Brent 1997 THE WORLD MARKET AT A GLANCE As a general feature of the market we can state that the global demand and supply moved towards a steady and considerable oversupply from the third quarter of As per the analyses in 1997 the total crude oil supply came to 74.3 mln bpd, while the demand did not reach the level of 73.6 bpd. In the second and third quarters of the year the oversupply exceeded the yearly average. The financial crisis observed in the South-East Asian countries further strengthened the demand decreasing effect of the extremely mild winter of and as an aggregated result of these factors the world market price of crude oil slipped by about 40% from October, 1997 to April, Dr. Tóth József elnök President 16 January February March April May June July August September October November December Európa középsô és keleti területein a finomítók (Schwechat, Pančevo és Rijeka kivételével) túlnyomó részt FÁK eredetû, REB típusú kôolajat vásárolnak illetve dolgoznak fel. Az orosz gazdaság átalakulása az olajiparban a 90-es évek elején a gázipartól eltérôen erôs szegmentálódást eredményezett, aminek következtében a kôolajszállítók száma megnövekedett. A legjelentôsebb termelôi háttérrel rendelkezô, integrált társaságok, mint például a Lukoil vagy a Yukos, nagy tôkeerejük In the central and eastern areas of Europe the refineries (with the exception of Schwechat, Pančevo and Rijeka) process mainly REB (Russian Export Blend) crude oil of CIS origin. In the early 90s the transformation of the Russian economy resulted in a strong segmentation in the oil industry contrary to the gas industry, in consequence of which the number of the oil suppliers (exporters) increased. The integrated companies with the most significant production background, as Lukoil or 6 7

5 és kiterjedt kapcsolatrendszerük révén egyes vezetékszakaszokon irányító, illetve koordinátori szerephez jutottak. Rajtuk kívül az második felében felerôsödött akviziciós tendenciák ellenére továbbra is számos független termelô és kereskedô tevékenykedik a piacon. A kôolaj árazása a Brent szabadpiaci jegyzéséhez kötött, és a diszkont mértéke meghaladja a Fekete-tengeri FOB árakban alkalmazott mértéket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a termelôk számára még továbbra is mérsékelt elôny származik abból, ha a szárazföldi vezetékrendszeren és nem tengeri kikötôn keresztül exportál. Régiónk termékpiacának általános jellemzését azzal a megállapítással vezetjük be, hogy a térséget finomítói túlkínálat jellemzi. A volt KGST tagországokban a feldolgozóipart és a kereskedelmet egyaránt érintô privatizáció más-más stádiumban van, ezért ma még nem állapítható meg, hogy egyes finomítók üzemeltetésében, fejlesztésében nemzeti-stratégiai, vagy piaci-gazdaságossági szempontok kerekednek-e felül. A térségben folyó termékkereskedelem gyakorlatilag a minôségi és mennyiségi szûk-keresztmetszetek cseréjét és kisebb részben a komparatív ár- és logisztikai elônyök kihasználását jelenti. Az árképzésben a Földközi-tengeri (MED), Rotterdam környéki (ARA) és a dél-német szabadpiaci jegyzések egyaránt megtalálhatók árbázisként. Yukos, by means of their capital intensity and through their expanded relation system got ruling, coordinating role on specific pipeline-sections. Besides them despite the intensified acquisition tendencies in the second half of 1997 there are still numerous independent producers and traders on the market. Crude oil pricing is subject to the Brent spot market quotations and the extent of the discount exceeds the one used in the FOB Black Sea prices. As observed, the producers enjoy still moderate benefits if they export through the continental pipeline-sytem and not via a seaport. The Petroleum product market in the region can be characterized by a substantial refining capacity oversupply. In the former COMECON countries the privatization of the processing industry and trade is not in the same phase, therefore, for the time being it cannot be even stated, whether national/strategic or market/economic efficiency issues prevail in the operation, extension of the individual refineries. Product trade in the region means practically the exchange of qualitative and quantitative bottlenecks and, to a small extent, taking most of the comparative pricing and logistical advantages. In the price calculation the Mediterranean (MED), the Rotterdam (ARA) as well as the South-German spot market quotations, are to be found as basis. A HAZAI PIAC Az esztendô fordulatot hozott a magyar üzemanyag piacon: az 1990-es évek elejétôl tapasztalt visszaesést követôen a hazai fogyasztás növekedésnek indult. Jelentôs változás volt továbbá, hogy január 1-jével életbe léptek az üzemanyagok minôségét elôíró új, szigorúbb szabványok. Magyarország motorbenzin felhasználása 1,7 milliárd liter, gáz- és tüzelôolaj fogyasztása 1,9 milliárd liter volt 1997-ben, ami az elôzô évinél motorbenzineknél 3 %-kal, gáz- és tüzelôolajoknál 6 %-kal volt magasabb. Megjegyzendô, hogy az utóbbi termékcsoporton belül a tüzelôolajok részesedése mindössze 2 % körüli. A felhasználás növekedésében a gazdaság élénkülése mellett az illegális piaci tevékenység visszaszorulásának is szerepe volt. A forgalomba hozható motorbenzinek és gázolajok minôségére vonatkozó elôírások január 1-jével jelentôsen szigorodtak Magyarországon. Ettôl az idôponttól kezdve a motorbenzinek benzoltartalma nem haladhatja meg a 2 %-ot (korábban az elôírás 3 % volt), a gázolaj megengedett kéntartalma 0,2 %-ról 0,05 %-ra csökkent. THE DOMESTIC MARKET On the Hungarian market 1997 was the year of changes: following the decrease observed from the early 90 s the domestic consumption started to increase. It was also considerable change that from 1st January, 1997 new, stricter standards came into force prescribing the fuel quality. In 1997 Hungary s automotive gasoline consumption amounted to 1.7 bln litres exceeding the previous year s level by 3%, while the gasoil and heating oil consumption rose to 1.9 bln litres exceeding the previous year s volume by 6%. It should be noted that in the latter product-group the rate of houesehold heating oil is 2% only. Beside the economic uplift the narrowed illegal market activity played also a role in the consumption increase. As of 1st January, 1997 the Hungarian standards setting the quality of motor gasoline and gasoil to be marketed, got stricter: the benzene content of automotive gasoline grades was set at 2% vol. max. (compared to the previous 3% vol.) while the sulfur content of gasoil was decreased to 0.05% vol. from 0.2% vol. USD/bbl 245 Szabadpiaci üzemanyagárak Spot Automotive fuel quotations 1997 HUF/to Szabadpiaci üzemanyagárak forintban Spot Automotive fuel quotations in HUF Jan 16 Jan 30 Jan 13 Feb 27 Feb 13 Mar 27 Mar 11 Apr 25 Apr 9 May 23 May 9 Jun 23 Jun 7 Jul 21 Jul 4 Aug 18 Aug 1 Sep 15 Sep 29 Sep 13 Oct 27 Oct 10 Nov 24 Nov 8 Dec 22 Dec 2 Jan 16 Jan 30 Jan 13 Feb 27 Feb 13 Mar 27 Mar 11 Apr 25 Apr 9 May 23 May 9 Jun 23 Jun 7 Jul 21 Jul 4 Aug 18 Aug 1 Sep 15 Sep 29 Sep 13 Oct 27 Oct 10 Nov 24 Nov 8 Dec 22 Dec Gázolaj (EN 590) Gasoil FOB NWE Motorbenzin (ESZ95) Premium Unleaded Gasoline FOB Rotterdam Gázolaj (EN 590) Gasoil FOB NWE Motorbenzin (ESZ95) Premium Unleaded Gasoline FOB Rotterdam Forrás: Platt s European Marketscan Source: Platt s European Marketscan Forrás: Platt s European Marketscan, MNB Source: Platt s European Marketscan, National Bank of Hungary 8 9

6 A rendszerint legolcsóbb beszerzési forrást jelentô As a result of the stricter qualitative requirements folyamatos növekedést mutat. A motorbenzin In 1997 the increase in automotive gasoline sales ukrán és román finomítók termékei a minôségi elô- the products of the Ukrainian and Roumanian eladások 1997-ben a gázolaj értékesítésnél kisebb was smaller than that of gasoil, for this reason the írások szigorodásának hatására jelentôs mértékben refineries, being usually the cheapest sources, were mértékben bôvültek, emiatt a motorbenzin rész- rate of gasoline sold at the stations fell back. kiszorultak a magyar piacról. Az üzemanyag forced to give up the Hungarian market almost aránya a töltôállomás forgalmon belül visszaesett. importtal foglalkozó cégek száma a néhány évvel completely. The number of the importers has fallen korábbi több százról mintegy re esett vissza. to from the previous few hundreds. Kenôanyag kiskereskedelem Lubricating oil retail Az elmúlt év során a benzinstruktúrán belül tovább Last year the leading role of ESZ-95 (premium A MÁSZ-hoz tartozó olajtársaságok töltôállomásain The volume of automotive lubricants sold at the erôsödött az ESZ 95-ös benzin vezetô pozíciója. Az unleaded) continued to strengthen among the forgalmazott motorolajok mennyisége évrôl-évre filling stations of the member companies has dimin- ESZ 91-es benzin fogyasztásbeli aránya gyakor- gasoline grades. The consumption of ESZ-91 csökken. Ennek magyarázata az lehet, hogy a gép- ished year by year. It can be explained by the renew- latilag nem változott: a MÁSZ által az elmúlt évben (regular unleaded) practically has not changed. The kocsiállomány korszerûsödésével növekszik azon ing and higher technical quality car-fleet exchange ajánlott 3+1-es tankolás csak kismértékben terjedt 3+1 filling method recommended by MÁSZ last gépjármûvek aránya, amelyeknél szervizben végzik periods are getting longer. This simply means that el. Az ESZ 98-as benzin felhasználása csak margi- year became less popular than expected. Consump- az olajcserét. the relatively high engine oil consumption of the nális mértékû, elsôsorban luxusigényeket elégít ki. tion of ESZ-98 (super unleaded) is of marginal past decades are tending to get to normal. extent, this grade meets mainly luxury demands. Azt követôen, hogy a motorikus gázolaj és a tüzelôolaj adótartalma egységesítésének eredményeként a Following that the manipulations with household tüzelôolajjal kapcsolatos manipulációk létalapjukat heating oil lost ground and reason as a result of vesztették, a visszaélések újabb formája jelent applying the same tax content for automotive gasoil meg: az ország kenôanyag igényének többszöröse and household heating oil, a new form of abuse érkezett be importként, nagyrészt 200 dollárnál appeared: much higher quantities of lubricants were alacsonyabb áron, amely a gázolaj árának felelt imported last year than the total Hungarian demand, meg, és mélyen alatta maradt a 450 dollár körüli mainly at gasoil price being lower than 200 USD/to kenôolajárnak. instead of the lubricant price of about 450 USD/to. Üzemanyag kiskereskedelem Retail market Az elmúlt év során tovább erôsödött a MÁSZ tagok Last year the market position of the members of the piaci pozíciója. Töltôállomásaik száma az év eleji Association continued to strengthen. The number of 753-ról az év végére 813-ra emelkedett. Becslések their filling stations increased from 753 to 813 by szerint a szervezethez nem tartozó fehér töltôállo- the end of the year. In estimation the market share of mások piaci részesedése 1997-ben tovább csökkent the white-pumpers, not belonging to the Association (1995: 23 %, 1996: 14 %, 1997: 12 %). continued to decrease in 1997 (1995: 23%, 1996: 14%, 1997: 12%). A MÁSZ piaci pozíciójának erôsödésére utal az a tény is, hogy a töltôállomások számának dinamikus Also the figures show the strengthening market növekedése ellenére az átlagos töltôállomás forga- position of the Association that despite the dynami- lom szinten maradt. Ez a fogyasztás növekedése cally rising number of stations, the average turnover mellett a márkanévvel nem rendelkezô töltô- hasn t change much although the overall turnover állomások számának és forgalmának csökkenésével increased; this can be explanied by the decreasing magyarázható. number and turnover of the white-pumpers. A töltôállomásokon értékesített üzemanyagok egy- In the past 3 years a substantial displacement took máshoz viszonyított arányán belül az elmúlt 3 évben place in the range of automotive fuel oils sold at the jelentôs eltolódás ment végbe. A gázolaj részaránya filling stations. The sale of heating oil became mar- a tüzelôolaj értékesítés marginálissá válása mellett ginal while the gasoil shows a continuous increase

7 AMAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG A KÖRNYEZETÉRT THE HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION FOR THE ENVIRONMENT - programokat dolgoznak ki a károsanyag-kibocsátás és a hulladékok mennyiségi csökkentésére; - to elaborate programs for the qualitative decrease of harmful compound emission and wastes; Az olajipar a fenntartható növekedéssel összhangban fontos feladatot lát el az ásványolaj kutatással, kitermeléssel és feldolgozással, valamint az olaj- In harmony with the maintainable rate of growth the oil industry undertakes an important task by the exploration, production and processing of petroleum - olyan hulladékkezelô rendszereket fejlesztenek ki és alkalmaznak, melyek biztosítják az optimális ártalmatlanítást; - to develop and apply waste treatment systems ensuring optimal neutralization; termékek forgalmazásával, és ezáltal jelentôsen hozzájárul a gazdaság fejlôdéséhez. and by the marketing of oil products contributing this way to the development of the economy. - készek arra, hogy a veszélyes anyagok kezelése vagy ártalmatlanítása során felmerülô problé- - to be ready to commonly solve the problems emerging during the treatment or the neutral- Mint a Magyarországon mûködô jelentôs olajtársa- As an industry association of major oil companies mákat közösen oldják meg; ization of the hazardous materials; ságok szakmai szövetsége, támogatjuk azt az általános követelményt, hogy biztonságos és egészséges környezetben élhessünk és dolgozhassunk. Az olajipar arra törekszik, hogy csökkentse a környezeti ártalmakat, valamint biztos és gazdaságos ellátást operating in Hungary, we support the general requirement to live and work in safe and healthy environment. The oil industry endeavors to decrease the effects harmful to the environment and to provide safe and economical supply of products and - vevôiket, vállalkozóikat és harmadik feleket tanácsokkal látják el a nyersanyagok és termékek biztonságos felhasználására, kezelésére, szállítására és a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozóan; - to give the customers, entrepreneurs and third parties advice relating to the safe application, treatment, delivery of raw materials and products and to the neutralization of wastes; nyújtson kiváló minôségû termékekbôl és szolgáltatásokból. services of excellent quality. - gondot fordítanak arra, hogy idôben tájékoztassák az illetékes hatóságokat, munkatársakat, vevôket - to take care of informing the competent authorities, their staff, customers and the public Biztosak vagyunk abban, hogy az olajipar által bevezetett intézkedések és programok az ember egészségvédelmét, valamint az ember és a környezet biztonságát szolgálják. We are sure that measures and programs introduced by the oil industry serve for the protection of people s health and for the safety of the people and environment. és a közvéleményt az olajipar tevékenységével kapcsolatos jelentôsebb környezeti, biztonsági és egészségügyi kockázatokról, és javaslatokat tegyenek védô intézkedések megtételére; opinion in time about considerable environmental, safety and health risks in connection with the oil industry activities, and to make proposals for protection measures; Ennek értelmében a Magyar Ásványolaj Szövetség tagjai arra kötelezik magukat, hogy: In view of it the members of the Hungarian Petroleum Association undertake: - támogatnak olyan kutató és fejlesztô programokat, melyek az olajiparnak a környezetre, az emberi biztonságra és egészségre gyakorolt hatását vizs- - to support research and development programs studying the effect of the oil industry on human safety and health and serving for the prevention of - a vállalati célok kialakításánál és fejlesztésénél minden esetben elsôbbséget élveznek az itt fel- - to always prefer the basic principles listed below in the establishment and development of their gálják, és az ahhoz kapcsolódó kockázatok megelôzését szolgálják; the connecting risks; sorolásra kerülô alapelvek; corporate mission; - megkövetelik munkatársaiktól, hogy személyes - to require their staff to feel personal and collective - belsô eljárásaikat, általános ügyvitelüket úgy alakítják ki, hogy az a környezet védelmével, az emberek egészségével és biztonságával össz- - to form their internal procedures, general management in conformity with the environment protection, people s health and safety; és kollektív felelôsséget érezzenek a környezet megôrzése, valamint az egészség és a biztonság védelme érdekében; responsibility for the protection of environment, health and safety; hangban legyen; - közremûködnek olyan jogszabályok és eljárások - to participate in the elaboration of legal rules and - mûködésük, a nyersanyagok és termékek kezelése során különös gondot fordítanak arra, hogy biz- - to take special care of the environment protection, safety and health of the individual and the kidolgozásában, melyek célja a közösség, a munkahely és a környezet védelme; procedures aiming at the protection of the community, working and living environment; tosítva legyen a környezetvédelem, az egyén és a közösség biztonsága és egészsége, továbbá kíméljék a természeti erôforrásokat; community during their operation and products treatment, and to save natural energy sources; - ezeket az alapelveket és eljárásokat tapasztalatcsere és mûszaki segítségnyújtás formájában felkínálják harmadik felek számára, akik hasonló - to offer these principles and procedures in the form of exchange of experience and technical assistance to third parties dealing with similar raw - különbözô eljárásokat dolgoznak ki az elôre nem látható veszélyek és a véletlenszerû károsanyag - to elaborate and apply various procedures to decrease unforeseeable dangers and casual emis- nyersanyagokkal, ásványolaj-termékekkel és hulladékokkal foglalkoznak. materials, petroleum products and wastes. kibocsátás csökkentésére, azokat alkalmazzák, sion of harmful compounds, to have sufficient és szállítási károk esetére megfelelô tervekkel plans for the event of delivery damages; rendelkeznek; 12 13

8 ÉVES BESZÁMOLÓ Az elmúlt évben megfordult egy több éve tartó folyamat mind a benzin, mind a gázolaj eladások növekedni kezdtek. Ebben szerepet játszott a gazdaság élénkülése, de a piac tisztulása is. A gázolajforgalom közel 15 %-os növekedése ugyanis a tüzelôolajjal való visszaélések csökkenésének köszönhetô. Termékminôség szempontjából változást jelentett, hogy a benzinek benzoltartalmát 2 tf%-ban, a gázolajok kéntartalmát 0,05 tömeg%-ban maximálta a szabvány január 1-tôl és ezzel zöldebb üzemanyagok kerültek forgalomba. A benzinek eladásában tovább nôtt az ólmozatlanok részaránya, éves átlagban meghaladva a 70 %-ot. Annak, hogy ez az arány a gyártás megindulása (1989) óta 1 %-ról 71 %-ra nôtt, döntôen az az oka, hogy az ólmozatlan benzinek fogyasztási adója (és ára) alacsonyabb. Látványos forgalom növekedés két benzinfajtánál: az ólmozatlan 91-es (EN-91) és az ólmozott 98-as (AB-98) esetében történt. Ismeretes, hogy közepén megszûnt az ólmozott 92-es (AB-92) forgalmazása, és addigi vásárlói részben az AB-98-ra tértek át, de többségük a továbbiakban EN-91-et tankolt. ANNUAL REPORT Last year a process of several years turned over both gasoline and gasoil sales started to increase in which not only the economy uplift but also the cleansing of the market played a role. The 15% increase in gasoil turnover is due to the decrease of the abuses of household heating oil. As to the product quality, it meant a change that from 1st January on the standard maximized the benzene content of gasolines in a value of 2 vol. %, while the sulfur content of gasoils in 0.05 m/m % and thus greener fuels were put on the market. In gasoline sales the ratio of the unleaded grades continued to increase exceeding 70 % on an annual level. The main reason for this increase from 1% to 71% from start of production (1989) is that the consumer tax of unleaded gasoline (and the price therefore) is lower. There was a spectacular turnover increase in case of two gasoline grades: unleaded gasoline EN-91 and leaded one AB-98. It is known that in the middle of 1996 the sale of unleaded gasoline AB-92 stopped and its buyers changed over partly to AB-98, but the majority filled EN-91 further. A májusi Közgyûlésen került sor az Elnökség megválasztására. A folyamatosság biztosítása érdekében in May. To ensure the continuity in 1996 it was The Presidium was elected at the General Meeting 1996-ban olyan döntés született, hogy az Elnököt decided not to elect the President and the Presidium és az Elnökséget nem azonos évben választják úgy, in the same year: the latter to be elected in 1997 for hogy ez utóbbi újraválasztására 1997-ben kerül sor 3 years. Agip, Aral, BP, Esso, MOL, OMV and Shell hároméves mandátummal. Az Elnökség tagjai: az became members of the Presidium. The companies AGIP, ARAL, BP, ESSO, MOL, OMV és a SHELL giving the two vice-presidents were elected at the lettek. A két alelnököt adó vállalat megválasztására June meeting of the Presidium, according to the a júniusi Elnökségi ülésen került sor, az Alapszabály modified Statutes of the Association. These two módosítása következtében ugyanis a Közgyûlés companies are MOL and Shell. választja meg az Elnökség tagjait, akik maguk közül választják meg a két alelnököt. Ez a két vállalat a MOL és a SHELL lett. A motorikus üzemanyagok forgalmának alakulása a tagvállalatok töltôállomásainál Automotive Fuels Sold at the Member Companies stations Ml A gázolaj eladása jelentôsen nôtt, miközben a HTO forgalom a kutaknál gyakorlatilag megszûnt. Az Energia Információs Ügynökség adatai szerint tavaly mindössze tonna HTO fogyott, vagyis az eladások a néhány évvel ezelôttihez képest nagyságrenddel csökkentek a jelenlegi (gázolajjal azonos) ár mellett ez a hazai igény. Ez ugyanakkor azt is mutatja, hogy a HTO illegális (gázolajonkénti) felhasználása a Szövetség többéves erôfeszítése következtében megszûnt. A BP és a Mobil szeptember óta egy rendszerben mûködik, a töltôállomásokat kizárólag a BP üzemelteti. Új tag felvételére nem került sor és a Mobil tagsága sem szûnt meg 1997-ben. Lendületesen emelkedett a tagok kútjainak száma az decemberi 753-ról 813-ra. Gasoil sales increased considerably, while the turnover of household heating oil (HTO) practically ceased at the filling stations. As per the data gained by the Energy Information Agency last year only 52,000 tons of HTO were sold i.e. the sales decreased by order of magnitude as compared to the previous years at current prices (equal to the Diesel price) this is the domestic demand. At the same time it also shows that the illegal use of HTO (as gasoil) ceased due to the Association s efforts of several years. From September BP and Mobil have been operating within one system, the filling stations are operated exclusively by BP. No new member was admitted and the membership of Mobil has not been ceased. Number of the members filling stations increased dynamically from 753 (Dec. 1996) to ESZ 98 Unl. Super Az év folyamán a tagvállalatok részérôl a legjelentôsebb ráfordítást a jövedéki adótörvény elôkészítése igényelte mind a munka, mind az anyagiak szempontjából. Ennek a jövedéki törvényt és a fogyasztási adótörvényt felváltó jogszabálynak már korábban hatályosnak kellett volna lennie, de 1996-ban a kormány be sem nyújtotta a Parlamentnek. Minthogy 1997-ben sem indult biztatóan a törvény elôkészítése, és egyes várt módosításokhoz (pl. adóraktár bevezetése, adózás egyszerûsödése, EN 91 Reg. Unl. RON 92 Reg. Ld. ESZ 95 Prem. Unl. RON 98 Prem. Ld. Gázolaj Diesel During the year the preparation of the law on the revenue tax required the highest expenses and efforts from the member-companies. This legal rule replacing the revenue law and the law on consumption tax should have been effective earlier, but in 1996 the government failed to even submit the Bill to the Parliament. Since the preparation of the law did not start encouragingly either in 1997, and the industry set great hopes on some expected modifications, (e.g. introduction of tax warehouse, 14 15

9 kiskereskedelem kivétele a jövedéki engedély kötelezettsége alól) nagy reményeket fûzött a szakma, olyan döntés született, hogy a dohány- és a szeszipar szövetségével együtt külsô szakértôt bízunk meg a törvény és a hozzákapcsolódó végrehajtási utasítások elkészítésére. A KPMG készítette törvénytervezet végül jó alapul szolgált a PM által a Parlament elé benyújtandó tervezethez, amely az olajszakma szempontjából elfogadható volt. Sajnálatos, hogy a parlamenti tárgyalások során amikor a Szövetségnek már nem volt lehetôsége észrevételei megtételére olyan változtatások kerültek be, amelyek ellentétesek a Jövedéki Tanácsban elért megállapodással. Az Elnökség úgy határozott, hogy a törvény évi változtatásakor mindent megtesz az eredeti megállapodások érvényesítése érdekében. HUF/l Ausztria Austria Itt kell megemlítenünk, hogy a törvény elfogadásával döntés született arról is, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló kormányrendeletet és egy ehhez illeszkedô KTM rendeletet is módosítani kell. Ezek a rendeletek azonban nem jelentek meg, így egyszerûen nem kaptak felkészülési lehetôséget a kérdésben érintett kenôanyag forgalmazók. A felmerülô problémák megoldására 1998-ban folyamatos konzultációt tartunk fenn a KTM-mel. simplification of taxing, excluding retail trade from the revenue licence obligation) the Association entrusted independent consultant to prepare the law and the connecting enforcement directive together with the tobacco and distilling industries. At last the draft bill prepared by KPMG served as good grounds for the draft to be submitted by the Ministry of Finance (PM) to the Parliament, which was acceptable by the oil industry. Unfortunately, during the parliamentary debates when the Association had not been able to make any comments further changes were made contrary to the agreement reached in the Revenue Council. The Presidium decided to do its utmost for the enforcement of the original agreement during the modification of the law in A 95-ös ólmozatlan motorbenzin árszerkezete néhány európai országban Price structure of Premium Unleaded (ESZ-95) gasoline in selected European countries Franciaország France Nagy-Britannia UK Olaszország Italy Svájc Switzerland Németország Germany Szlovákia Slovakia Románia Romania ÁFA VAT Egyéb adók Other Duties and Taxes Term. és forg. fedezete Cost of Production and Distribution Ukrajna Ukraine Szlovénia Slovenia Horvátország Croatia Magyarország Hungary Here we have to mention that by the approval of the law it was also decided that the governmental regulation on the environment protection fee and the relevant regulation of the Ministry of Environment Protection (KTM) have to be modified. These regulations, however, were not issued, therefore the lubricant distributors were simply deprived of the possibility of preparation. In 1998 we are in continuous consultations with the KTM to solve the arising problems. Mind a hatóságok, mind a parlamenti bizottságok teljes közönnyel fogadták az adók emelését ellenzô javaslatunkat. Az olajipart érintô problémákat azonos szövegû levélben írtuk meg három miniszternek. Az Igazságügyi Minisztérium azt válaszolta, hogy a jövôben figyelembe fogja venni elképzelésünket, az IKIM téves választ adott, a leginkább érintett PM pedig jelentôs késéssel válaszolt. A Pénzügyminisztériummal hosszas egyeztetés folyt a kutaknál alkalmazandó pénztárgépek kérdésében. Eredetileg már az év elejétôl kizárólag olyan kutak mûködhettek volna, ahol a kútfejjel össze van kapcsolva a pénztárgép késôbb azonban a határidôt egy évvel meghosszabbították. Idôközben az APEH olyan pénztárgép alkalmazását tette kötelezôvé, amelynek fekete doboza a nyomtatóban van. Több illetékesnek, így a PM államtitkárának is megírtuk a problémát, azzal kiegészítve, hogy ez a kívánt határidôig már nem valósítható meg. November végén a PM-ben tartott megbeszélésen az a megoldás született, hogy a jövedéki adótörvény végrehajtási rendeletébe belekerül, hogy a töltôállomásoknak tudniuk kell igazolni, hogy APEH által jóváhagyott pénztárgépet használnak, és ennek határideje április 30. Ezzel az Európában példa nélküli és rendkívüli többletköltséget okozó megoldással a Magyar Ásványolaj Szövetség nem ért egyet. A kutak mûködtetésével kapcsolatban megjelent egy furcsa IKIM rendelet is, mely elôírta, hogy a kôolajtermék értékesítéshez töltôállomás-kezelô és eladó szakképesítés szükséges. A kérdésben az illetékes Munkabizottság konzultációt folytatott az IKIM illetékeseivel, és abban sikerült megállapodni, hogy a fenti elôírásnak december 31-ig kell eleget tenni, addig csak törekedni kell arra, hogy mûszakonként legalább egy szakképzett dolgozó legyen szolgálatban. Both the authorities and the parliamentary committees received our proposal opposing the tax-increase with total unconcern. We sent a letter to three ministers of the same content detailing the problems concerning the oil industry. The Ministry of Justice replied that in the future they would consider our proposal, the Ministry of Industry, Trade and Tourism (IKIM) gave inapropriate reply, while the most closely concerned PM replied with a long delay. There were long lasting debates with the PM in connection with the cash-registers to be applied at the filling stations. Originally only those filling stations could have been operated already from the beginning of the year where the cash-register is connected to the filling pumps, however, this deadline was prolonged by one year. In the meantime APEH made it obligatory to use a cash-register with the black-box in the printer. We informed several competent persons, such as the under-secretary of PM about the problem mentioning that this may not be completed by the given deadline. At the end of November during the discussions held at PM a solution was got that the enforcement order of the law on revenue tax will include that the filling stations must be able to confirm that the cash-register they use is approved by APEH. The deadline fixed for it is The Hungarian Petroleum Association does not agree with this solution which is unprecedented in Europe and causes extra expenditures for the operators. In connection with the operation of filling stations a curious IKIM order appeared prescribing that for marketing of oil products a qualification of filling station operator and seller is required. The workgroup competent in the matter consulted the relevant IKIM experts and they managed to agree that the above order must be executed by the end of 2000, in the meantime it is to be endeavored that at least one qualified person should be on duty in each shift

10 Komoly gondot okozott a Szövetségnek a Fogyasztó- The series of investigation conducted by the A szabványok alkotása terén látványos változás nem There were no spectacular change in standardiza- védelmi Fôfelügyelôség november decem- Inspectorate for Consumers Protection (FVF) in történt, 1997-ben a hangsúly a vizsgálati módszerek tion, in 1997 the stress was laid on the standard- berében végzett vizsgálatsorozata. A vizsgálatok ered- November-December, 1996 caused serious troubles szabványosításán volt (egy szabványban meghatá- ization of the testing methods (also the testing ményét tévesen, az olajiparra nézve súlyosan sértôen for the Association. The results of the examination rozott minôségû termék minôségét meghatározó methods determining the quality of a product of interpretálták a médiában (pl. a kutak 60 %-ánál were interpreted in the media wrongly and vizsgálati módszereknek is szabványosnak kell standard quality must be typical). In December the rossz minôségû üzemanyagot kap az autós ). Általá- harmfully to the oil industry (e.g. 60 % of the lenniük). A Szabványügyi Munkabizottság decem- Workgroup of Standards proposed the Presidium to nos felháborodást váltott ki, hogy egy egyébként filling stations sell fuel of inferior quality ). It berben javasolta az Elnökségnek a jelenleg egyetlen exclude gasoline AB-98 the only leaded type from rosszul mért rézlemezpróba miatt az FVF több caused a high uproar that FVF have the fuels ólmozott AB-98-as benzin szabványból történô tör- the standard the relevant job will be done in kútról elszállíttatta az árut, sôt volt ahol a kútkezelô- removed from several filling stations, moreover, lését az ezekkel kapcsolatos teendôkre 1998-ban vel aláírattak egy nyilatkozatot, miszerint utóla- there were some station operators who had to sign a kerül majd sor. gosan nem emel panaszt. A Minôségbiztosítási declaration promising not to lodge a claim later. Munkabizottság ezért egy konzultációra hívta meg Therefore the Quality Assurance Workgroup invited Az év elsô felében, kevés résztvevôvel ugyan, de In the first half of the year, although with few az FVF vezetôjét, néhány alapvetô kérdés tisztázása the head of FVF for a consultation to clear some számos megbeszélést tartott a PR munkabizottság, participants, several discussions were held by the érdekében. basic questions. aminek eredményeképpen szeptemberre elkészült PR workgroup, as a result of which by September a Szövetség elsô, tetszetôs kivitelû Éves Jelentése the Association s first Annual Report was prepared in Erre nem került sor, így a vizsgálatokat végzô labora- This consultation was not held, thus we contacted magyar és angol nyelven. Az éves kiadványt termé- an attractive layout in Hungarian and English tóriumok képviselôivel (ÁMEI és MERTCONTROL) the representatives of the laboratories carrying out szetesen megkapták a tagvállalatok, a különbözô language. Naturally, this report was sent to the vettük fel a kapcsolatot, és megállapodtunk, hogy the tests (Petroleum Quality Control Institute Co. hatóságok, azok a szövetségek, akikkel az év folya- member-companies, authorities, associations which a vizsgálati eredmények mellé a következô két szak- Ltd. [ÁMEI] and MERTCONTROL) and agreed that mán kapcsolatot tartottunk, továbbá az európai olaj- we were in connection with during the year, vélemény egyikét adják: a minta a szabványnak the test results will be accompanied by one of the szövetségek. furthermore to the European oil associations, as well. megfelelô, forgalmazható vagy a minta a szab- following clauses: sample meets the standard, it is ványnak nem felel meg, mindaddig nem hozható marketable or sample does not meet the standard, Folytatódott a nagybani adásvételi szerzôdések The standardization of the wholesale contracts forgalomba, amíg az áru a szabvány elôírásait ki it can be marketed only after being upgraded egységesítése. A munkabizottság elkészítette az continued. The workgroup prepared the version nem elégíti. Ez utóbbi esetben az áru tulajdonosa according to the standard. In the latter case the Eladó telephelyén Vevô tartályautójába töltve Loaded at Seller s premises into Buyer s tankcars maga döntheti el, mit kíván tenni a minôséghibás owner of the product may decide what to do with változatot (1996-ban készült el az Eladó tank- (in 1996 there was made the version Delivered by áruval, de feljavítás elôtt nem forgalmazhatja. the defective product, but before the product s autójával Vevô telephelyére leszállítva változat). Seller s tankcar to Buyer s premises ). upgrading he may not market it. Nyárra elkészült a hazai töltôállomásokat tartalmazó The list of the domestic filling stations was A Minôségbiztosítási Munkabizottság tevékeny- In the second half of the year the activity of the lista, ezután az ezzel foglalkozó munkabizottságnál completed by summer, afterwards the workgroup ségének súlypontjába a második félévben az észak- Quality Assurance Workgroup focused on the az üzemanyag-kártya kérdés került elôtérbe, és az év dealing with this issue focused on the issue of the kelet magyarországi üzemanyag-tápszivattyú meg- examination of the failures of the fuel pumps in végére kidolgoztak egy javaslatot a negyedéven- fuel cards and by the end of the year they elaborated hibásodások vizsgálata került. A vizsgálatok párhu- north-east Hungary. The examinations were carried kénti statisztika elkészítésére. a proposal for the quarterly statistics. zamosan folytak a MOL, a külföldi anyavállalatú out parallel in the laboratories of MOL, the affiliates cégek ottani laboratóriumaiban és a BME Gép- of the international companies and the Motorcar Elmondható, hogy az üzemanyag statisztika mûkö- We can declare that no problems were detected in jármûvek Tanszékén. Az év végére sikerült kifelé Department of the Budapest Technical University. dése mentes volt a problémáktól. A kenôanyag connection with the fuel statistics. In case of lubri- lezárni az ügyet azzal, hogy a megtett intézkedések By the end of the year the matter could be closed statisztikánál átvettük az Európai Kenôanyag cant statistics we took over the version B of statis- után újraindított Tiszai Finomító a Dunai Finomító- with the result that Tisza Refinery, restarted its Szövetségben alkalmazott statisztika B változatát, tics applied by the European Lubricant Association, val minden szempontból (alkalmazástechnikai operation after the required arrangements, produces a zökkenômentes mûködéshez azonban arra volt however, the smooth operation required the szempontból is) azonos, kifogástalan tulajdonsá- a gasoline quality with the same, excellent szükség, hogy a tagvállalatok egy-egy tételen member-companies to mean the same product by a gokat mutató benzint gyárt, az újraindítás óta eltelt properties as Danube Refinery. In the last 4 months azonos árukat értsenek. A Statisztikai Munka- lot. The Workgroup for Statistics worked out a négy hónapban már nem volt benzinre visszavezet- there were no pump failure attributable to gasoline. bizottság javaslatot dolgozott ki egy gazdasági proposal for the introduction of benchmarking hetô szivattyú meghibásodás. A kérdés lezárására The matter can be closed only following the study of adatokat tartalmazó statisztika ( benchmarking ) statistics including economic data. Decision on its befelé a BME teljes jelentésének áttanulmányo- the complete BME reports, in early bevezetésére. Alkalmazásáról a döntés 1998-ban application is expectable in zásakor kerülhet sor, legelején. várható

11 Rendszeres volt a tagvállalatok tájékoztatása a kuta- The member-companies were kept informed about the A rendeletek azon alapállása, miszerint a fáradtolaj The position of the orders that processing of waste kat ért rablótámadásokról szerencsére nem túl sok stick-ups against filling stations fortunately, there feldolgozása más termékké üzlet, a begyûjtést oil into an other product is a business and does not volt. A Kútbiztonsági Munkabizottságban kidolgo- were not too much. The Workgroup of Filling Stations önmagában nem preferálja, a visszaigénylés pedig prefer gathering itself resp. the reclaim is quite zásra került egy javaslat az üzemanyagokkal kap- Safety elaborated a proposal relating to first aid to be meglehetôsen komplikált, vélhetôen sok gondot fog complicated, presumably will cause many troubles csolatos balesetek esetén nyújtandó elsôsegélyrôl, rendered in case of accidents in connection with fuels, okozni 1998-ban. in illetve a Környezetvédelmi Munkabizottsággal resp. worked out a note together with the Workgroup közösen egy tûzvédelmi szakvizsga jegyzet. of Environment Protection on the fire-fighting special A Szövetségnek 10 %-os részesedése van az ÁMEI The Association has a 10 % share in ÁMEI Rt. In examination. Rt-ben. A részvénytársaság mûködése az év folya the operation of the Company was smooth, free mán zökkenômentesen, az eredeti céloknak megfele- of troubles, in compliance with the original A Környezetvédelmi Munkabizottság javaslatára For the proposal of the Workgroup of Environment lôen zajlott. Több tagvállalat kúthálózatánál folya- objectives. They carried out sample analyzing kértük a KTM-et a gépkocsi-mosókban keletkezô Protection we asked KTM to qualify mud produced matosan végezték minták elemzését. Az 1996-ban continuously at the filling station network of several iszapnak egy kevésbé veszélyes kategóriába való in the car-washers into a less hazardous category képzôdött nyereséget a tulajdonosok a társaságnál member-companies. The owners let the earnings minôsítésére és a kutaknál keletkezô, a technológiá- and to simplify the recording of dangerous wastes hagyták a mûszerpark fejlesztése céljából, azonban resulted in 1996 retained at the Company for val nem szorosan összefüggô, veszélyes hulladékok produced at the filling stations and not being in tight az évi gazdálkodás nyereségébôl osztalék developing the instrument pool, however, from the nyilvántartásának egyszerûsítésére. Sajnos, ebben connection with the technology. To our regret, no fizetésére is számít a Szövetségünk. profits of 1997 the Association reckons on dividends. nem sikerült elôrelépést elérni, így a kérést improvement could be reached, so in early 1998 we elején megismételtük. repeated the request. A Szövetséget megfigyelôként meghívták az Ország- The Association was invited as observer into the gyûlés azon munkabizottságainak üléseire, ahol az working committees of the Parliament where issues Ad hoc jelleggel találkozott az év folyamán egy During the year a Workgroup of Tank Technology olajipart érintô kérdéseket tárgyalták. Részt vettünk relating to the oil industry were discussed. We Tartálytechnikai Munkabizottság. Feladata az met on an ad hoc basis. Its task was to report on the a Magyar Szabványügyi Testület szakmát érintô participated in the elaboration of the sector study in éghetô folyadékok tárolótartályaival kapcsolatos proposal made by the Hungarian Association of Tank megbeszélésein, valamint az EU csatlakozás kapcsán connection with EU joining. We did not take part in IKIM rendelet módosítására tett MTSz (Magyar Technology (MTSz) for the modification of IKIM készítendô szektortanulmány kidolgozásában. Az the World Petroleum Congress of 1996, but a mate- Tartálytechnikai Szövetség) javaslat véleményezése order relating to the storage tanks of combustible 1996-os Kôolaj Világkonferencián nem vettünk rial presenting the Association was accessible volt. Összességében az IKIM-tôl a javaslat elutasí- fluids. We asked IKIM to refuse the proposal with the részt, de a Szövetséget bemutató anyag a magyar through the computer at the Hungarian stand. tását kértük azzal, hogy az új tervezet várható request to initiate our Association and the stand számítógépén megtekinthetô volt. eleji kidolgozásába vonják be a Szövetségünket és a Superintendence of Technical Safety in the Mûszaki Biztonsági Fôfelügyeletet. elaboration of the new draft expectable in early Az év folyamán vendégünk volt a spanyol és a belga During the year we received the honorary chairmen ásványolaj szövetség tiszteletbeli elnöke, akik itt- of the Spanish and Belgian Petroleum Associations A Kenôanyag Munkabizottság tevékenységében The activity of the Workgroup of Lubricants was jártukkor elôadást tartottak a spanyolországi olaj- who had a lecture on the extinguishment of the oil súlyponti részt jelentett a veszélyes anyagokkal és focusing on the decree upon the regulations of the monopólium megszûnésérôl illetve az EU csatla- monopoly in Spain respectively on the tasks of the készítményekkel kapcsolatos eljárások szabályairól procedures connected to the hazardous materials and kozás kapcsán az olajiparra váró feladatokról. oil industry in connection with EU joining. szóló kormányrendelet és az ennek végrehajtásáról products resp. on the order of the Ministry of szóló Népjóléti Minisztériumi rendelet. Meg- Public Welfare (NM) on the enforcement. We tried próbáltuk a kormányrendelet elôkészítôivel felvenni to connect those preparing the decree for the settle- a kapcsolatot a problémák rendezése céljából, ment of the problems, in the meantime, however, azonban az NM idôközben módosította a rendeletet, NM modified the order, following which the work- melyet követôen a munkabizottság úgy döntött, group decided to let each member-company obtain hogy mivel tagjai nem tudtak megállapodni its own licence separately since the members could együttes fellépésben minden vállalat maga jár el not agree in the common action. The delayed az engedélyezés ügyében. A jövedéki adótörvény és publication of the law on revenue tax and the a hozzá illeszkedô jogszabályok kései megjelenése connecting legal rules had a harmful effect on the annyiban érintette hátrányosan ezen munkabizottság members of this workgroup: the law picked the tagjait, hogy a törvény a kenôanyagokat kivette a lubricants out from among the revenue products and jövedéki termékek közül, azonban kilónként 60,8 Ft imposed a product fee of HUF 60.80/kg. termékdíjjal terhelte azokat

12 1997. ÉVI KIADÁSOK (EZER FORINT) EXPENDITURES FOR 1997 (THOUSAND FORINTS) AMAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG TAGVÁLLALATAI DECEMBER 31-ÉN MEMBER COMPANIES OF THE HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION AS OF Tényleges Real Jóváhagyott Approved Irodabérlet Office rent Brutto bérek és közterhek Gross wages and taxes Utazás Travel expenses Irodaszerek Office stationery Autó üzemeltetése Operation cost of car Posta, telefon Postage and phone Közremûködés a piac szabályozásában Participation in regulation of market Rendezvények, szakmai egyeztetô tárgyalások Külsô megbízások External commissons Könyvtár, újság Library, newspaper Laptop számítógép Laptop computer Kiadvány Publication ÁMEI részvények ÁMEI shares Hozzájárulás a Kôolaj Világkonferencia magyar standjához Contribution to the Hungarian stand in WPC Kiadások összesen: Total expenditures: AgipHungaria Rt Budaörs, Agip u. 4. André Hungária Kereskedelmi és Gyártó Kft Budapest, Bécsi út 85. Avanti Rt Budapest, Babits Mihály köz 4. Du Pont-Conoco Hungary Kft Budapest, Hun u. 2. Mobil Benzinkút Kft Budapest, Köztelek u. 6. MOLTRADE-Mineralimpex Kereskedelmi Rt Budapest, Benczúr u. 13. Shell Hungary Rt Budapest, Lajos u Total Hungaria Kft Budapest, Bártfai u. 54. Allcom Kereskedelmi Rt Budapest, Benczúr u. 13. Aral Hungaria Kft Budapest, Etele út 68. BP Oil Magyarország Kereskedelmi Kft Budapest, Köztelek u. 6. ESSO Hungaria Kereskedelmi Kft Budapest, Ötvös János u MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt Budapest, Október huszonharmadika u. 18. OMV Hungaria Ásványolaj Kft Budapest, Róbert Károly krt Tamoil Hungária Kft Budapest, Bláthy Ottó u

13 MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION MUNKABIZOTTSÁGOK ÉS VEZETÔIK: WORKGROUPS (WG) AND HEADS OF THE GROUPS 1027 Budapest, Csalogány u. 23. Tel.: Fax: Jövedéki munkabizottság Excise WG Kenôanyag munkabizottság Lubricants WG Almási Miklós, MOL Réti Attila, AGIP Elnök: President dr. Tóth József Környezetvédelmi munkabizottság Environment Protection WG Varga Péter, Shell Alelnök: Vice President MOL (Cseh Béla) Shell (Mosonyi György) Kútbiztonsági munkabizottság Filling Station Security WG Bató Gábor, DuPont-Conoco Elnökség: Presidium AGIP (Schaub, Herbert) ARAL (Makó András) BP (Robák Károly) Minôségbiztosítási munkabizottság Quality Assurance WG Temesi László, ARAL ESSO (Hirsch, Ernst) MOL (Cseh Béla) OMV (Szabó Miklós) Nagybani szerzôdések sztenderdizálása munkabizottság WG for Standardization of Wholesale Contracts Tóth Adrienn, Shell Shell (Mosonyi György) dr. Tóth József Public Relations munkabizottság PR WG Kajári Gyula, MOLTRADE-Mineralimpex Fôtitkár: Secretary General dr. Wilde György Statisztikai munkabizottság WG for Statistics Ságodi Péter, OMV Szabványügyi munkabizottság Czágler István, MOL Standardization WG Tartálytechnikai munkabizottság Tóth József, MOL Storage-vessel engineering WG Üzemanyagkártya munkabizottság Majzik Nándor, OMV Fuel Card WG 24 25

14 Kiadja a Magyar Ásványolaj Szövetség, Budapest Felelôs kiadó: dr. Wilde György fôtitkár Published by the Hungarian Petroleum Association, Budapest dr. György Wilde Secretary General Szerkesztette: Kajári Gyula Directed: by Gyula Kajári Fotó: MOL Rt. Archívum Photos: MOL Rt. Archive Nyomdai elôkészítés: Artscan Kft. Design, Typography & Production: Artscan Ltd. Nyomás: Novoprint Rt. Dorog Printing: Novoprint Co. Ltd. Dorog

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban Summer / Nyár 2005 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

Részletesebben

éves jelentés Annual report

éves jelentés Annual report éves jelentés Annual report Éves jelentés Annual report Vízió Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

MAGYAR SÖRGYÁRTÓK SZÖVETSÉGE. Éves jelentés. Association of Hungarian Brewers. annual report

MAGYAR SÖRGYÁRTÓK SZÖVETSÉGE. Éves jelentés. Association of Hungarian Brewers. annual report Association of Hungarian Brewers MAGYAR SÖRGYÁRTÓK SZÖVETSÉGE annual report Éves jelentés 2002 3.oldal TARTALOMJEGYZÉK Contents B E V E Z E T É S, ÖS S Z E F O G L A L Á S 04 INTRODUCTION, SUMMARY A S

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

annual report 2006 éves jelentés

annual report 2006 éves jelentés annual report 2006 éves jelentés 2 CONTENTS Key Financial Data (2004-2006) 4 The CEO-Chairman s Letter 6 A Short Introduction of Rába Automotive Holding 8 Rába s Shares on the Budapest Stock Exchange 10

Részletesebben

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt.

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt. Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years 2014 UNIQA Biztosító Zrt. U N I Q A e U r ó p á B A N U N I Q A I N e U r o p e A Z ú t h A r m A d á N

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése EU & GOVERNMENT SERVICES A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése 2008. december 8. ADVISORY 1 TARTALOM 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. Az intézkedés fejlesztéspolitikai megalapozottsága...

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben