Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION"

Átírás

1 MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS 1997 ANNUAL REPORT Hungarian Petroleum Association H-1027 Budapest, Csalogány u. 23. Phone: (+361) Fax: (+361)

2 TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS Elnöki bevezetô 5 President s foreword A világpiac 7 The World market at a glance A hazai piac 9 The domestic market A Magyar Ásványolaj Szövetség a környezetért 12 Hungarian Petroleum Association for the Environment Éves beszámoló 14 Annual Report Pénzügyi beszámoló és terv 22 Financial statements A Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai 23 Member companies of the Hungarian Petroleum Association A Magyar Ásványolaj Szövetség vezetése és testületei 24 Management and Comittees of the Hungarian Petroleum Association 3

3 ELNÖKI KÖSZÖNTÕ PRESIDENT S FOREWORD Immár második alkalommal veheti kézbe a szakma iránt érdeklôdô olvasó a Magyar Ásványolaj Szövetség Éves Jelentését. Kiadványunk bemutatja a szénhidrogén energiahordozók világpiacán és hazánkban történt legfontosabb eseményeket, részletezi a Szövetség által elvégzett munkát és az elért eredményeket. It is a great honor for me to recommend you the second Annual Report of the Hungarian Petroleum Association. This Brochure introduces the main events taken place on the Hungarian and World market of hydrocarbon energy sources, details the tasks fulfilled and results reached by the Association. A szakma szempontjából 1997-ben több örvendetes esemény következett be. Ezek közül a leglényegesebb az, hogy megfordult egy sok éve tartó folyamat végre emelkedni kezdett az értékesített benzin és gázolaj mennyisége. Ebben alapvetôen azon erôfeszítéseink gyümölcsét látjuk, amelyeket a piac megtisztítása érdekében megalakulásunk óta tettünk. Természetesen nem állíthatjuk, hogy teljesen megszûnt a feketepiac, de azt igen, hogy mértéke lecsökkent. Jelentôsen nôtt a tagvállalatok töltôállomásainak száma. Az év elején 753 kutat üzemeltettek tagjaink, az év végére ez a szám meghaladta a 813-at. Az újonnan épült kutak mellett nagyszámban történtek kútvásárlások, illetve az adott cégek neve alatt mûködik számos franchise kút. A legjelentôsebb bôvülés azoknál a vállalatoknál történt, amelyek üzemanyag-kártya használatát vezették be. Az elmúlt év során zöldebbek lettek az üzemanyagok. Január 1-tôl a benzinek benzoltartalmát 2 tf%-ban, a gázolajok kéntartalmát 0,05 tömeg %-ban maximálja a szabvány. A fogyasztói szokások is tovább zöldültek, tovább nôtt a benzineladásokon belül az ólmozatlan fajták részaránya, a három ólmozatlan benzin forgalma az összes eladások több mint 70 %-át tette ki, bár ebben kétségtelenül szerepe van a 92-es ólmozott motorbenzin forgalmazása megszüntetésének. In 1997 there were several welcome events in the industry, the most important of which was the turn of the process lasting for many years the volume of gasoline and gasoil sold started to increase. We think, this is fundamentally the result of our efforts made for the cleaning of the market since our establishment. Of course, we may not state that the black market ceased all over, but its extent decreased. There was a considerable increase in the number of filling stations operated by the member-companies. While at the beginning of the year our members had 753 stations, this number exceeded 813 by the end of the year. Not only new stations were built but also old ones were purchased in a great number and there are franchise stations as well operating under the flag of the companies. The most considerable increase took place at companies starting to accept fuel cards. Automotive fuels turned more green last year. As of 1st January the standard has prescribed benzene content of 2% vol. for gasoline and max. 0.05% vol. of sulfur content for gasoil. Customer habits too, became more green the ratio of the unleaded types increased in gasoline sales, the turnover of the three unleaded grades gives now more than 70% of the total sales, although the cessation of the leaded gasoline RON 92 pumping, too, played a role in it. 5

4 Az év folyamán elkészült egy nagy jelentôségû jogszabály a Jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CIII. törvény, melynek megalkotásában kezdettôl fogva részt vettünk, illetve a többi érintett szakma érdekképviseletével közösen bíztunk meg független szakértôt a törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok tervezeteinek kidolgozásával. Az új törvény EU-konformmá tette az adózást, és bevezeti az adóraktár fogalmát, ami lehetôvé teszi a tényleges (adó megfizetése nélküli) nagykereskedelmet és távlatilag akár a határidôs kereskedés (tôzsde) kialakulását. Ugyanakkor olyan fejezetek is megjelentek a jogszabályban, amelyek a piac további tisztulását (tisztítását) célozzák. A májusi közgyûlésen került sor az Elnökség újraválasztására. Tagságunk ugyanazokat a cégeket tisztelte meg bizalmával, akiket a korábbi választás során. Az alelnököket az Alapszabály módosítása nyomán nem a tagság választotta közvetlenül, hanem az Elnökség saját tagjai közül választott. Összességében úgy látjuk, hogy eddigi munkánk eredményeként kezdenek kialakulni a szakma szempontjából kedvezô tendenciák, és bízunk benne, hogy a következô évekre is jellemzôek lesznek. During the year a law of high importance was made: The Act No.CIII. of 1997 on Revenue tax and special rules of the turnover of the revenue products, in the framing of which we took place from the beginning, together with the organizations of other industries concerned we entrusted an independent expert with the elaboration of the draft Bill and the connected rules. The new law made taxing EU-conform and introduced the concept of the bonded warehouse, enabling real wholesale trading (without paying any tax) and even the formation of the futures trading, on the long term. At the same time new chapters appeared in the legal rules aiming at further cleaning of the market. The Presidium was re-elected by the General Meeting May. Our members honored the same companies with their confidence as during the previous election. The vice-presidents according to the modified Statutes were not elected directly by the members, but by the Presidium from among themselves. In summary, we consider the formation of advantageous tendencies being a result of our job done so far from an industry standpoint, and we do beleive that the same will characterize also the future years. A VILÁGPIAC A piac általános jellemzéseként elmondhatjuk, hogy a globális keresleti-kínálati viszonyok III. negyedévétôl a tartós és jelentôs túlkínálat irányába mozdultak el. Az elemzések szerint a globális kôolajkínálat folyamán napi 74,3 millió barrel volt, míg a kereslet nem érte el a 73,6 millió bbl/nap szintet. Az év második és harmadik negyedévében a túlkínálat meghaladta az éves átlagot. Az évi rendkívül enyhe tél kereslet csökkentô hatását a dél-kelet ázsiai országokban tapasztalható pénzügyi válság tovább erôsítette és e három tényezô együttes eredményeként a kôolajok világpiaci ára októbertôl ez év áprilisáig mintegy 40%-al visszaesett. USD/to A Brent dtd havi átlagjegyzéseinek alakulása Monthly average quotations of dtd. Brent 1997 THE WORLD MARKET AT A GLANCE As a general feature of the market we can state that the global demand and supply moved towards a steady and considerable oversupply from the third quarter of As per the analyses in 1997 the total crude oil supply came to 74.3 mln bpd, while the demand did not reach the level of 73.6 bpd. In the second and third quarters of the year the oversupply exceeded the yearly average. The financial crisis observed in the South-East Asian countries further strengthened the demand decreasing effect of the extremely mild winter of and as an aggregated result of these factors the world market price of crude oil slipped by about 40% from October, 1997 to April, Dr. Tóth József elnök President 16 January February March April May June July August September October November December Európa középsô és keleti területein a finomítók (Schwechat, Pančevo és Rijeka kivételével) túlnyomó részt FÁK eredetû, REB típusú kôolajat vásárolnak illetve dolgoznak fel. Az orosz gazdaság átalakulása az olajiparban a 90-es évek elején a gázipartól eltérôen erôs szegmentálódást eredményezett, aminek következtében a kôolajszállítók száma megnövekedett. A legjelentôsebb termelôi háttérrel rendelkezô, integrált társaságok, mint például a Lukoil vagy a Yukos, nagy tôkeerejük In the central and eastern areas of Europe the refineries (with the exception of Schwechat, Pančevo and Rijeka) process mainly REB (Russian Export Blend) crude oil of CIS origin. In the early 90s the transformation of the Russian economy resulted in a strong segmentation in the oil industry contrary to the gas industry, in consequence of which the number of the oil suppliers (exporters) increased. The integrated companies with the most significant production background, as Lukoil or 6 7

5 és kiterjedt kapcsolatrendszerük révén egyes vezetékszakaszokon irányító, illetve koordinátori szerephez jutottak. Rajtuk kívül az második felében felerôsödött akviziciós tendenciák ellenére továbbra is számos független termelô és kereskedô tevékenykedik a piacon. A kôolaj árazása a Brent szabadpiaci jegyzéséhez kötött, és a diszkont mértéke meghaladja a Fekete-tengeri FOB árakban alkalmazott mértéket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a termelôk számára még továbbra is mérsékelt elôny származik abból, ha a szárazföldi vezetékrendszeren és nem tengeri kikötôn keresztül exportál. Régiónk termékpiacának általános jellemzését azzal a megállapítással vezetjük be, hogy a térséget finomítói túlkínálat jellemzi. A volt KGST tagországokban a feldolgozóipart és a kereskedelmet egyaránt érintô privatizáció más-más stádiumban van, ezért ma még nem állapítható meg, hogy egyes finomítók üzemeltetésében, fejlesztésében nemzeti-stratégiai, vagy piaci-gazdaságossági szempontok kerekednek-e felül. A térségben folyó termékkereskedelem gyakorlatilag a minôségi és mennyiségi szûk-keresztmetszetek cseréjét és kisebb részben a komparatív ár- és logisztikai elônyök kihasználását jelenti. Az árképzésben a Földközi-tengeri (MED), Rotterdam környéki (ARA) és a dél-német szabadpiaci jegyzések egyaránt megtalálhatók árbázisként. Yukos, by means of their capital intensity and through their expanded relation system got ruling, coordinating role on specific pipeline-sections. Besides them despite the intensified acquisition tendencies in the second half of 1997 there are still numerous independent producers and traders on the market. Crude oil pricing is subject to the Brent spot market quotations and the extent of the discount exceeds the one used in the FOB Black Sea prices. As observed, the producers enjoy still moderate benefits if they export through the continental pipeline-sytem and not via a seaport. The Petroleum product market in the region can be characterized by a substantial refining capacity oversupply. In the former COMECON countries the privatization of the processing industry and trade is not in the same phase, therefore, for the time being it cannot be even stated, whether national/strategic or market/economic efficiency issues prevail in the operation, extension of the individual refineries. Product trade in the region means practically the exchange of qualitative and quantitative bottlenecks and, to a small extent, taking most of the comparative pricing and logistical advantages. In the price calculation the Mediterranean (MED), the Rotterdam (ARA) as well as the South-German spot market quotations, are to be found as basis. A HAZAI PIAC Az esztendô fordulatot hozott a magyar üzemanyag piacon: az 1990-es évek elejétôl tapasztalt visszaesést követôen a hazai fogyasztás növekedésnek indult. Jelentôs változás volt továbbá, hogy január 1-jével életbe léptek az üzemanyagok minôségét elôíró új, szigorúbb szabványok. Magyarország motorbenzin felhasználása 1,7 milliárd liter, gáz- és tüzelôolaj fogyasztása 1,9 milliárd liter volt 1997-ben, ami az elôzô évinél motorbenzineknél 3 %-kal, gáz- és tüzelôolajoknál 6 %-kal volt magasabb. Megjegyzendô, hogy az utóbbi termékcsoporton belül a tüzelôolajok részesedése mindössze 2 % körüli. A felhasználás növekedésében a gazdaság élénkülése mellett az illegális piaci tevékenység visszaszorulásának is szerepe volt. A forgalomba hozható motorbenzinek és gázolajok minôségére vonatkozó elôírások január 1-jével jelentôsen szigorodtak Magyarországon. Ettôl az idôponttól kezdve a motorbenzinek benzoltartalma nem haladhatja meg a 2 %-ot (korábban az elôírás 3 % volt), a gázolaj megengedett kéntartalma 0,2 %-ról 0,05 %-ra csökkent. THE DOMESTIC MARKET On the Hungarian market 1997 was the year of changes: following the decrease observed from the early 90 s the domestic consumption started to increase. It was also considerable change that from 1st January, 1997 new, stricter standards came into force prescribing the fuel quality. In 1997 Hungary s automotive gasoline consumption amounted to 1.7 bln litres exceeding the previous year s level by 3%, while the gasoil and heating oil consumption rose to 1.9 bln litres exceeding the previous year s volume by 6%. It should be noted that in the latter product-group the rate of houesehold heating oil is 2% only. Beside the economic uplift the narrowed illegal market activity played also a role in the consumption increase. As of 1st January, 1997 the Hungarian standards setting the quality of motor gasoline and gasoil to be marketed, got stricter: the benzene content of automotive gasoline grades was set at 2% vol. max. (compared to the previous 3% vol.) while the sulfur content of gasoil was decreased to 0.05% vol. from 0.2% vol. USD/bbl 245 Szabadpiaci üzemanyagárak Spot Automotive fuel quotations 1997 HUF/to Szabadpiaci üzemanyagárak forintban Spot Automotive fuel quotations in HUF Jan 16 Jan 30 Jan 13 Feb 27 Feb 13 Mar 27 Mar 11 Apr 25 Apr 9 May 23 May 9 Jun 23 Jun 7 Jul 21 Jul 4 Aug 18 Aug 1 Sep 15 Sep 29 Sep 13 Oct 27 Oct 10 Nov 24 Nov 8 Dec 22 Dec 2 Jan 16 Jan 30 Jan 13 Feb 27 Feb 13 Mar 27 Mar 11 Apr 25 Apr 9 May 23 May 9 Jun 23 Jun 7 Jul 21 Jul 4 Aug 18 Aug 1 Sep 15 Sep 29 Sep 13 Oct 27 Oct 10 Nov 24 Nov 8 Dec 22 Dec Gázolaj (EN 590) Gasoil FOB NWE Motorbenzin (ESZ95) Premium Unleaded Gasoline FOB Rotterdam Gázolaj (EN 590) Gasoil FOB NWE Motorbenzin (ESZ95) Premium Unleaded Gasoline FOB Rotterdam Forrás: Platt s European Marketscan Source: Platt s European Marketscan Forrás: Platt s European Marketscan, MNB Source: Platt s European Marketscan, National Bank of Hungary 8 9

6 A rendszerint legolcsóbb beszerzési forrást jelentô As a result of the stricter qualitative requirements folyamatos növekedést mutat. A motorbenzin In 1997 the increase in automotive gasoline sales ukrán és román finomítók termékei a minôségi elô- the products of the Ukrainian and Roumanian eladások 1997-ben a gázolaj értékesítésnél kisebb was smaller than that of gasoil, for this reason the írások szigorodásának hatására jelentôs mértékben refineries, being usually the cheapest sources, were mértékben bôvültek, emiatt a motorbenzin rész- rate of gasoline sold at the stations fell back. kiszorultak a magyar piacról. Az üzemanyag forced to give up the Hungarian market almost aránya a töltôállomás forgalmon belül visszaesett. importtal foglalkozó cégek száma a néhány évvel completely. The number of the importers has fallen korábbi több százról mintegy re esett vissza. to from the previous few hundreds. Kenôanyag kiskereskedelem Lubricating oil retail Az elmúlt év során a benzinstruktúrán belül tovább Last year the leading role of ESZ-95 (premium A MÁSZ-hoz tartozó olajtársaságok töltôállomásain The volume of automotive lubricants sold at the erôsödött az ESZ 95-ös benzin vezetô pozíciója. Az unleaded) continued to strengthen among the forgalmazott motorolajok mennyisége évrôl-évre filling stations of the member companies has dimin- ESZ 91-es benzin fogyasztásbeli aránya gyakor- gasoline grades. The consumption of ESZ-91 csökken. Ennek magyarázata az lehet, hogy a gép- ished year by year. It can be explained by the renew- latilag nem változott: a MÁSZ által az elmúlt évben (regular unleaded) practically has not changed. The kocsiállomány korszerûsödésével növekszik azon ing and higher technical quality car-fleet exchange ajánlott 3+1-es tankolás csak kismértékben terjedt 3+1 filling method recommended by MÁSZ last gépjármûvek aránya, amelyeknél szervizben végzik periods are getting longer. This simply means that el. Az ESZ 98-as benzin felhasználása csak margi- year became less popular than expected. Consump- az olajcserét. the relatively high engine oil consumption of the nális mértékû, elsôsorban luxusigényeket elégít ki. tion of ESZ-98 (super unleaded) is of marginal past decades are tending to get to normal. extent, this grade meets mainly luxury demands. Azt követôen, hogy a motorikus gázolaj és a tüzelôolaj adótartalma egységesítésének eredményeként a Following that the manipulations with household tüzelôolajjal kapcsolatos manipulációk létalapjukat heating oil lost ground and reason as a result of vesztették, a visszaélések újabb formája jelent applying the same tax content for automotive gasoil meg: az ország kenôanyag igényének többszöröse and household heating oil, a new form of abuse érkezett be importként, nagyrészt 200 dollárnál appeared: much higher quantities of lubricants were alacsonyabb áron, amely a gázolaj árának felelt imported last year than the total Hungarian demand, meg, és mélyen alatta maradt a 450 dollár körüli mainly at gasoil price being lower than 200 USD/to kenôolajárnak. instead of the lubricant price of about 450 USD/to. Üzemanyag kiskereskedelem Retail market Az elmúlt év során tovább erôsödött a MÁSZ tagok Last year the market position of the members of the piaci pozíciója. Töltôállomásaik száma az év eleji Association continued to strengthen. The number of 753-ról az év végére 813-ra emelkedett. Becslések their filling stations increased from 753 to 813 by szerint a szervezethez nem tartozó fehér töltôállo- the end of the year. In estimation the market share of mások piaci részesedése 1997-ben tovább csökkent the white-pumpers, not belonging to the Association (1995: 23 %, 1996: 14 %, 1997: 12 %). continued to decrease in 1997 (1995: 23%, 1996: 14%, 1997: 12%). A MÁSZ piaci pozíciójának erôsödésére utal az a tény is, hogy a töltôállomások számának dinamikus Also the figures show the strengthening market növekedése ellenére az átlagos töltôállomás forga- position of the Association that despite the dynami- lom szinten maradt. Ez a fogyasztás növekedése cally rising number of stations, the average turnover mellett a márkanévvel nem rendelkezô töltô- hasn t change much although the overall turnover állomások számának és forgalmának csökkenésével increased; this can be explanied by the decreasing magyarázható. number and turnover of the white-pumpers. A töltôállomásokon értékesített üzemanyagok egy- In the past 3 years a substantial displacement took máshoz viszonyított arányán belül az elmúlt 3 évben place in the range of automotive fuel oils sold at the jelentôs eltolódás ment végbe. A gázolaj részaránya filling stations. The sale of heating oil became mar- a tüzelôolaj értékesítés marginálissá válása mellett ginal while the gasoil shows a continuous increase

7 AMAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG A KÖRNYEZETÉRT THE HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION FOR THE ENVIRONMENT - programokat dolgoznak ki a károsanyag-kibocsátás és a hulladékok mennyiségi csökkentésére; - to elaborate programs for the qualitative decrease of harmful compound emission and wastes; Az olajipar a fenntartható növekedéssel összhangban fontos feladatot lát el az ásványolaj kutatással, kitermeléssel és feldolgozással, valamint az olaj- In harmony with the maintainable rate of growth the oil industry undertakes an important task by the exploration, production and processing of petroleum - olyan hulladékkezelô rendszereket fejlesztenek ki és alkalmaznak, melyek biztosítják az optimális ártalmatlanítást; - to develop and apply waste treatment systems ensuring optimal neutralization; termékek forgalmazásával, és ezáltal jelentôsen hozzájárul a gazdaság fejlôdéséhez. and by the marketing of oil products contributing this way to the development of the economy. - készek arra, hogy a veszélyes anyagok kezelése vagy ártalmatlanítása során felmerülô problé- - to be ready to commonly solve the problems emerging during the treatment or the neutral- Mint a Magyarországon mûködô jelentôs olajtársa- As an industry association of major oil companies mákat közösen oldják meg; ization of the hazardous materials; ságok szakmai szövetsége, támogatjuk azt az általános követelményt, hogy biztonságos és egészséges környezetben élhessünk és dolgozhassunk. Az olajipar arra törekszik, hogy csökkentse a környezeti ártalmakat, valamint biztos és gazdaságos ellátást operating in Hungary, we support the general requirement to live and work in safe and healthy environment. The oil industry endeavors to decrease the effects harmful to the environment and to provide safe and economical supply of products and - vevôiket, vállalkozóikat és harmadik feleket tanácsokkal látják el a nyersanyagok és termékek biztonságos felhasználására, kezelésére, szállítására és a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozóan; - to give the customers, entrepreneurs and third parties advice relating to the safe application, treatment, delivery of raw materials and products and to the neutralization of wastes; nyújtson kiváló minôségû termékekbôl és szolgáltatásokból. services of excellent quality. - gondot fordítanak arra, hogy idôben tájékoztassák az illetékes hatóságokat, munkatársakat, vevôket - to take care of informing the competent authorities, their staff, customers and the public Biztosak vagyunk abban, hogy az olajipar által bevezetett intézkedések és programok az ember egészségvédelmét, valamint az ember és a környezet biztonságát szolgálják. We are sure that measures and programs introduced by the oil industry serve for the protection of people s health and for the safety of the people and environment. és a közvéleményt az olajipar tevékenységével kapcsolatos jelentôsebb környezeti, biztonsági és egészségügyi kockázatokról, és javaslatokat tegyenek védô intézkedések megtételére; opinion in time about considerable environmental, safety and health risks in connection with the oil industry activities, and to make proposals for protection measures; Ennek értelmében a Magyar Ásványolaj Szövetség tagjai arra kötelezik magukat, hogy: In view of it the members of the Hungarian Petroleum Association undertake: - támogatnak olyan kutató és fejlesztô programokat, melyek az olajiparnak a környezetre, az emberi biztonságra és egészségre gyakorolt hatását vizs- - to support research and development programs studying the effect of the oil industry on human safety and health and serving for the prevention of - a vállalati célok kialakításánál és fejlesztésénél minden esetben elsôbbséget élveznek az itt fel- - to always prefer the basic principles listed below in the establishment and development of their gálják, és az ahhoz kapcsolódó kockázatok megelôzését szolgálják; the connecting risks; sorolásra kerülô alapelvek; corporate mission; - megkövetelik munkatársaiktól, hogy személyes - to require their staff to feel personal and collective - belsô eljárásaikat, általános ügyvitelüket úgy alakítják ki, hogy az a környezet védelmével, az emberek egészségével és biztonságával össz- - to form their internal procedures, general management in conformity with the environment protection, people s health and safety; és kollektív felelôsséget érezzenek a környezet megôrzése, valamint az egészség és a biztonság védelme érdekében; responsibility for the protection of environment, health and safety; hangban legyen; - közremûködnek olyan jogszabályok és eljárások - to participate in the elaboration of legal rules and - mûködésük, a nyersanyagok és termékek kezelése során különös gondot fordítanak arra, hogy biz- - to take special care of the environment protection, safety and health of the individual and the kidolgozásában, melyek célja a közösség, a munkahely és a környezet védelme; procedures aiming at the protection of the community, working and living environment; tosítva legyen a környezetvédelem, az egyén és a közösség biztonsága és egészsége, továbbá kíméljék a természeti erôforrásokat; community during their operation and products treatment, and to save natural energy sources; - ezeket az alapelveket és eljárásokat tapasztalatcsere és mûszaki segítségnyújtás formájában felkínálják harmadik felek számára, akik hasonló - to offer these principles and procedures in the form of exchange of experience and technical assistance to third parties dealing with similar raw - különbözô eljárásokat dolgoznak ki az elôre nem látható veszélyek és a véletlenszerû károsanyag - to elaborate and apply various procedures to decrease unforeseeable dangers and casual emis- nyersanyagokkal, ásványolaj-termékekkel és hulladékokkal foglalkoznak. materials, petroleum products and wastes. kibocsátás csökkentésére, azokat alkalmazzák, sion of harmful compounds, to have sufficient és szállítási károk esetére megfelelô tervekkel plans for the event of delivery damages; rendelkeznek; 12 13

8 ÉVES BESZÁMOLÓ Az elmúlt évben megfordult egy több éve tartó folyamat mind a benzin, mind a gázolaj eladások növekedni kezdtek. Ebben szerepet játszott a gazdaság élénkülése, de a piac tisztulása is. A gázolajforgalom közel 15 %-os növekedése ugyanis a tüzelôolajjal való visszaélések csökkenésének köszönhetô. Termékminôség szempontjából változást jelentett, hogy a benzinek benzoltartalmát 2 tf%-ban, a gázolajok kéntartalmát 0,05 tömeg%-ban maximálta a szabvány január 1-tôl és ezzel zöldebb üzemanyagok kerültek forgalomba. A benzinek eladásában tovább nôtt az ólmozatlanok részaránya, éves átlagban meghaladva a 70 %-ot. Annak, hogy ez az arány a gyártás megindulása (1989) óta 1 %-ról 71 %-ra nôtt, döntôen az az oka, hogy az ólmozatlan benzinek fogyasztási adója (és ára) alacsonyabb. Látványos forgalom növekedés két benzinfajtánál: az ólmozatlan 91-es (EN-91) és az ólmozott 98-as (AB-98) esetében történt. Ismeretes, hogy közepén megszûnt az ólmozott 92-es (AB-92) forgalmazása, és addigi vásárlói részben az AB-98-ra tértek át, de többségük a továbbiakban EN-91-et tankolt. ANNUAL REPORT Last year a process of several years turned over both gasoline and gasoil sales started to increase in which not only the economy uplift but also the cleansing of the market played a role. The 15% increase in gasoil turnover is due to the decrease of the abuses of household heating oil. As to the product quality, it meant a change that from 1st January on the standard maximized the benzene content of gasolines in a value of 2 vol. %, while the sulfur content of gasoils in 0.05 m/m % and thus greener fuels were put on the market. In gasoline sales the ratio of the unleaded grades continued to increase exceeding 70 % on an annual level. The main reason for this increase from 1% to 71% from start of production (1989) is that the consumer tax of unleaded gasoline (and the price therefore) is lower. There was a spectacular turnover increase in case of two gasoline grades: unleaded gasoline EN-91 and leaded one AB-98. It is known that in the middle of 1996 the sale of unleaded gasoline AB-92 stopped and its buyers changed over partly to AB-98, but the majority filled EN-91 further. A májusi Közgyûlésen került sor az Elnökség megválasztására. A folyamatosság biztosítása érdekében in May. To ensure the continuity in 1996 it was The Presidium was elected at the General Meeting 1996-ban olyan döntés született, hogy az Elnököt decided not to elect the President and the Presidium és az Elnökséget nem azonos évben választják úgy, in the same year: the latter to be elected in 1997 for hogy ez utóbbi újraválasztására 1997-ben kerül sor 3 years. Agip, Aral, BP, Esso, MOL, OMV and Shell hároméves mandátummal. Az Elnökség tagjai: az became members of the Presidium. The companies AGIP, ARAL, BP, ESSO, MOL, OMV és a SHELL giving the two vice-presidents were elected at the lettek. A két alelnököt adó vállalat megválasztására June meeting of the Presidium, according to the a júniusi Elnökségi ülésen került sor, az Alapszabály modified Statutes of the Association. These two módosítása következtében ugyanis a Közgyûlés companies are MOL and Shell. választja meg az Elnökség tagjait, akik maguk közül választják meg a két alelnököt. Ez a két vállalat a MOL és a SHELL lett. A motorikus üzemanyagok forgalmának alakulása a tagvállalatok töltôállomásainál Automotive Fuels Sold at the Member Companies stations Ml A gázolaj eladása jelentôsen nôtt, miközben a HTO forgalom a kutaknál gyakorlatilag megszûnt. Az Energia Információs Ügynökség adatai szerint tavaly mindössze tonna HTO fogyott, vagyis az eladások a néhány évvel ezelôttihez képest nagyságrenddel csökkentek a jelenlegi (gázolajjal azonos) ár mellett ez a hazai igény. Ez ugyanakkor azt is mutatja, hogy a HTO illegális (gázolajonkénti) felhasználása a Szövetség többéves erôfeszítése következtében megszûnt. A BP és a Mobil szeptember óta egy rendszerben mûködik, a töltôállomásokat kizárólag a BP üzemelteti. Új tag felvételére nem került sor és a Mobil tagsága sem szûnt meg 1997-ben. Lendületesen emelkedett a tagok kútjainak száma az decemberi 753-ról 813-ra. Gasoil sales increased considerably, while the turnover of household heating oil (HTO) practically ceased at the filling stations. As per the data gained by the Energy Information Agency last year only 52,000 tons of HTO were sold i.e. the sales decreased by order of magnitude as compared to the previous years at current prices (equal to the Diesel price) this is the domestic demand. At the same time it also shows that the illegal use of HTO (as gasoil) ceased due to the Association s efforts of several years. From September BP and Mobil have been operating within one system, the filling stations are operated exclusively by BP. No new member was admitted and the membership of Mobil has not been ceased. Number of the members filling stations increased dynamically from 753 (Dec. 1996) to ESZ 98 Unl. Super Az év folyamán a tagvállalatok részérôl a legjelentôsebb ráfordítást a jövedéki adótörvény elôkészítése igényelte mind a munka, mind az anyagiak szempontjából. Ennek a jövedéki törvényt és a fogyasztási adótörvényt felváltó jogszabálynak már korábban hatályosnak kellett volna lennie, de 1996-ban a kormány be sem nyújtotta a Parlamentnek. Minthogy 1997-ben sem indult biztatóan a törvény elôkészítése, és egyes várt módosításokhoz (pl. adóraktár bevezetése, adózás egyszerûsödése, EN 91 Reg. Unl. RON 92 Reg. Ld. ESZ 95 Prem. Unl. RON 98 Prem. Ld. Gázolaj Diesel During the year the preparation of the law on the revenue tax required the highest expenses and efforts from the member-companies. This legal rule replacing the revenue law and the law on consumption tax should have been effective earlier, but in 1996 the government failed to even submit the Bill to the Parliament. Since the preparation of the law did not start encouragingly either in 1997, and the industry set great hopes on some expected modifications, (e.g. introduction of tax warehouse, 14 15

9 kiskereskedelem kivétele a jövedéki engedély kötelezettsége alól) nagy reményeket fûzött a szakma, olyan döntés született, hogy a dohány- és a szeszipar szövetségével együtt külsô szakértôt bízunk meg a törvény és a hozzákapcsolódó végrehajtási utasítások elkészítésére. A KPMG készítette törvénytervezet végül jó alapul szolgált a PM által a Parlament elé benyújtandó tervezethez, amely az olajszakma szempontjából elfogadható volt. Sajnálatos, hogy a parlamenti tárgyalások során amikor a Szövetségnek már nem volt lehetôsége észrevételei megtételére olyan változtatások kerültek be, amelyek ellentétesek a Jövedéki Tanácsban elért megállapodással. Az Elnökség úgy határozott, hogy a törvény évi változtatásakor mindent megtesz az eredeti megállapodások érvényesítése érdekében. HUF/l Ausztria Austria Itt kell megemlítenünk, hogy a törvény elfogadásával döntés született arról is, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló kormányrendeletet és egy ehhez illeszkedô KTM rendeletet is módosítani kell. Ezek a rendeletek azonban nem jelentek meg, így egyszerûen nem kaptak felkészülési lehetôséget a kérdésben érintett kenôanyag forgalmazók. A felmerülô problémák megoldására 1998-ban folyamatos konzultációt tartunk fenn a KTM-mel. simplification of taxing, excluding retail trade from the revenue licence obligation) the Association entrusted independent consultant to prepare the law and the connecting enforcement directive together with the tobacco and distilling industries. At last the draft bill prepared by KPMG served as good grounds for the draft to be submitted by the Ministry of Finance (PM) to the Parliament, which was acceptable by the oil industry. Unfortunately, during the parliamentary debates when the Association had not been able to make any comments further changes were made contrary to the agreement reached in the Revenue Council. The Presidium decided to do its utmost for the enforcement of the original agreement during the modification of the law in A 95-ös ólmozatlan motorbenzin árszerkezete néhány európai országban Price structure of Premium Unleaded (ESZ-95) gasoline in selected European countries Franciaország France Nagy-Britannia UK Olaszország Italy Svájc Switzerland Németország Germany Szlovákia Slovakia Románia Romania ÁFA VAT Egyéb adók Other Duties and Taxes Term. és forg. fedezete Cost of Production and Distribution Ukrajna Ukraine Szlovénia Slovenia Horvátország Croatia Magyarország Hungary Here we have to mention that by the approval of the law it was also decided that the governmental regulation on the environment protection fee and the relevant regulation of the Ministry of Environment Protection (KTM) have to be modified. These regulations, however, were not issued, therefore the lubricant distributors were simply deprived of the possibility of preparation. In 1998 we are in continuous consultations with the KTM to solve the arising problems. Mind a hatóságok, mind a parlamenti bizottságok teljes közönnyel fogadták az adók emelését ellenzô javaslatunkat. Az olajipart érintô problémákat azonos szövegû levélben írtuk meg három miniszternek. Az Igazságügyi Minisztérium azt válaszolta, hogy a jövôben figyelembe fogja venni elképzelésünket, az IKIM téves választ adott, a leginkább érintett PM pedig jelentôs késéssel válaszolt. A Pénzügyminisztériummal hosszas egyeztetés folyt a kutaknál alkalmazandó pénztárgépek kérdésében. Eredetileg már az év elejétôl kizárólag olyan kutak mûködhettek volna, ahol a kútfejjel össze van kapcsolva a pénztárgép késôbb azonban a határidôt egy évvel meghosszabbították. Idôközben az APEH olyan pénztárgép alkalmazását tette kötelezôvé, amelynek fekete doboza a nyomtatóban van. Több illetékesnek, így a PM államtitkárának is megírtuk a problémát, azzal kiegészítve, hogy ez a kívánt határidôig már nem valósítható meg. November végén a PM-ben tartott megbeszélésen az a megoldás született, hogy a jövedéki adótörvény végrehajtási rendeletébe belekerül, hogy a töltôállomásoknak tudniuk kell igazolni, hogy APEH által jóváhagyott pénztárgépet használnak, és ennek határideje április 30. Ezzel az Európában példa nélküli és rendkívüli többletköltséget okozó megoldással a Magyar Ásványolaj Szövetség nem ért egyet. A kutak mûködtetésével kapcsolatban megjelent egy furcsa IKIM rendelet is, mely elôírta, hogy a kôolajtermék értékesítéshez töltôállomás-kezelô és eladó szakképesítés szükséges. A kérdésben az illetékes Munkabizottság konzultációt folytatott az IKIM illetékeseivel, és abban sikerült megállapodni, hogy a fenti elôírásnak december 31-ig kell eleget tenni, addig csak törekedni kell arra, hogy mûszakonként legalább egy szakképzett dolgozó legyen szolgálatban. Both the authorities and the parliamentary committees received our proposal opposing the tax-increase with total unconcern. We sent a letter to three ministers of the same content detailing the problems concerning the oil industry. The Ministry of Justice replied that in the future they would consider our proposal, the Ministry of Industry, Trade and Tourism (IKIM) gave inapropriate reply, while the most closely concerned PM replied with a long delay. There were long lasting debates with the PM in connection with the cash-registers to be applied at the filling stations. Originally only those filling stations could have been operated already from the beginning of the year where the cash-register is connected to the filling pumps, however, this deadline was prolonged by one year. In the meantime APEH made it obligatory to use a cash-register with the black-box in the printer. We informed several competent persons, such as the under-secretary of PM about the problem mentioning that this may not be completed by the given deadline. At the end of November during the discussions held at PM a solution was got that the enforcement order of the law on revenue tax will include that the filling stations must be able to confirm that the cash-register they use is approved by APEH. The deadline fixed for it is The Hungarian Petroleum Association does not agree with this solution which is unprecedented in Europe and causes extra expenditures for the operators. In connection with the operation of filling stations a curious IKIM order appeared prescribing that for marketing of oil products a qualification of filling station operator and seller is required. The workgroup competent in the matter consulted the relevant IKIM experts and they managed to agree that the above order must be executed by the end of 2000, in the meantime it is to be endeavored that at least one qualified person should be on duty in each shift

10 Komoly gondot okozott a Szövetségnek a Fogyasztó- The series of investigation conducted by the A szabványok alkotása terén látványos változás nem There were no spectacular change in standardiza- védelmi Fôfelügyelôség november decem- Inspectorate for Consumers Protection (FVF) in történt, 1997-ben a hangsúly a vizsgálati módszerek tion, in 1997 the stress was laid on the standard- berében végzett vizsgálatsorozata. A vizsgálatok ered- November-December, 1996 caused serious troubles szabványosításán volt (egy szabványban meghatá- ization of the testing methods (also the testing ményét tévesen, az olajiparra nézve súlyosan sértôen for the Association. The results of the examination rozott minôségû termék minôségét meghatározó methods determining the quality of a product of interpretálták a médiában (pl. a kutak 60 %-ánál were interpreted in the media wrongly and vizsgálati módszereknek is szabványosnak kell standard quality must be typical). In December the rossz minôségû üzemanyagot kap az autós ). Általá- harmfully to the oil industry (e.g. 60 % of the lenniük). A Szabványügyi Munkabizottság decem- Workgroup of Standards proposed the Presidium to nos felháborodást váltott ki, hogy egy egyébként filling stations sell fuel of inferior quality ). It berben javasolta az Elnökségnek a jelenleg egyetlen exclude gasoline AB-98 the only leaded type from rosszul mért rézlemezpróba miatt az FVF több caused a high uproar that FVF have the fuels ólmozott AB-98-as benzin szabványból történô tör- the standard the relevant job will be done in kútról elszállíttatta az árut, sôt volt ahol a kútkezelô- removed from several filling stations, moreover, lését az ezekkel kapcsolatos teendôkre 1998-ban vel aláírattak egy nyilatkozatot, miszerint utóla- there were some station operators who had to sign a kerül majd sor. gosan nem emel panaszt. A Minôségbiztosítási declaration promising not to lodge a claim later. Munkabizottság ezért egy konzultációra hívta meg Therefore the Quality Assurance Workgroup invited Az év elsô felében, kevés résztvevôvel ugyan, de In the first half of the year, although with few az FVF vezetôjét, néhány alapvetô kérdés tisztázása the head of FVF for a consultation to clear some számos megbeszélést tartott a PR munkabizottság, participants, several discussions were held by the érdekében. basic questions. aminek eredményeképpen szeptemberre elkészült PR workgroup, as a result of which by September a Szövetség elsô, tetszetôs kivitelû Éves Jelentése the Association s first Annual Report was prepared in Erre nem került sor, így a vizsgálatokat végzô labora- This consultation was not held, thus we contacted magyar és angol nyelven. Az éves kiadványt termé- an attractive layout in Hungarian and English tóriumok képviselôivel (ÁMEI és MERTCONTROL) the representatives of the laboratories carrying out szetesen megkapták a tagvállalatok, a különbözô language. Naturally, this report was sent to the vettük fel a kapcsolatot, és megállapodtunk, hogy the tests (Petroleum Quality Control Institute Co. hatóságok, azok a szövetségek, akikkel az év folya- member-companies, authorities, associations which a vizsgálati eredmények mellé a következô két szak- Ltd. [ÁMEI] and MERTCONTROL) and agreed that mán kapcsolatot tartottunk, továbbá az európai olaj- we were in connection with during the year, vélemény egyikét adják: a minta a szabványnak the test results will be accompanied by one of the szövetségek. furthermore to the European oil associations, as well. megfelelô, forgalmazható vagy a minta a szab- following clauses: sample meets the standard, it is ványnak nem felel meg, mindaddig nem hozható marketable or sample does not meet the standard, Folytatódott a nagybani adásvételi szerzôdések The standardization of the wholesale contracts forgalomba, amíg az áru a szabvány elôírásait ki it can be marketed only after being upgraded egységesítése. A munkabizottság elkészítette az continued. The workgroup prepared the version nem elégíti. Ez utóbbi esetben az áru tulajdonosa according to the standard. In the latter case the Eladó telephelyén Vevô tartályautójába töltve Loaded at Seller s premises into Buyer s tankcars maga döntheti el, mit kíván tenni a minôséghibás owner of the product may decide what to do with változatot (1996-ban készült el az Eladó tank- (in 1996 there was made the version Delivered by áruval, de feljavítás elôtt nem forgalmazhatja. the defective product, but before the product s autójával Vevô telephelyére leszállítva változat). Seller s tankcar to Buyer s premises ). upgrading he may not market it. Nyárra elkészült a hazai töltôállomásokat tartalmazó The list of the domestic filling stations was A Minôségbiztosítási Munkabizottság tevékeny- In the second half of the year the activity of the lista, ezután az ezzel foglalkozó munkabizottságnál completed by summer, afterwards the workgroup ségének súlypontjába a második félévben az észak- Quality Assurance Workgroup focused on the az üzemanyag-kártya kérdés került elôtérbe, és az év dealing with this issue focused on the issue of the kelet magyarországi üzemanyag-tápszivattyú meg- examination of the failures of the fuel pumps in végére kidolgoztak egy javaslatot a negyedéven- fuel cards and by the end of the year they elaborated hibásodások vizsgálata került. A vizsgálatok párhu- north-east Hungary. The examinations were carried kénti statisztika elkészítésére. a proposal for the quarterly statistics. zamosan folytak a MOL, a külföldi anyavállalatú out parallel in the laboratories of MOL, the affiliates cégek ottani laboratóriumaiban és a BME Gép- of the international companies and the Motorcar Elmondható, hogy az üzemanyag statisztika mûkö- We can declare that no problems were detected in jármûvek Tanszékén. Az év végére sikerült kifelé Department of the Budapest Technical University. dése mentes volt a problémáktól. A kenôanyag connection with the fuel statistics. In case of lubri- lezárni az ügyet azzal, hogy a megtett intézkedések By the end of the year the matter could be closed statisztikánál átvettük az Európai Kenôanyag cant statistics we took over the version B of statis- után újraindított Tiszai Finomító a Dunai Finomító- with the result that Tisza Refinery, restarted its Szövetségben alkalmazott statisztika B változatát, tics applied by the European Lubricant Association, val minden szempontból (alkalmazástechnikai operation after the required arrangements, produces a zökkenômentes mûködéshez azonban arra volt however, the smooth operation required the szempontból is) azonos, kifogástalan tulajdonsá- a gasoline quality with the same, excellent szükség, hogy a tagvállalatok egy-egy tételen member-companies to mean the same product by a gokat mutató benzint gyárt, az újraindítás óta eltelt properties as Danube Refinery. In the last 4 months azonos árukat értsenek. A Statisztikai Munka- lot. The Workgroup for Statistics worked out a négy hónapban már nem volt benzinre visszavezet- there were no pump failure attributable to gasoline. bizottság javaslatot dolgozott ki egy gazdasági proposal for the introduction of benchmarking hetô szivattyú meghibásodás. A kérdés lezárására The matter can be closed only following the study of adatokat tartalmazó statisztika ( benchmarking ) statistics including economic data. Decision on its befelé a BME teljes jelentésének áttanulmányo- the complete BME reports, in early bevezetésére. Alkalmazásáról a döntés 1998-ban application is expectable in zásakor kerülhet sor, legelején. várható

11 Rendszeres volt a tagvállalatok tájékoztatása a kuta- The member-companies were kept informed about the A rendeletek azon alapállása, miszerint a fáradtolaj The position of the orders that processing of waste kat ért rablótámadásokról szerencsére nem túl sok stick-ups against filling stations fortunately, there feldolgozása más termékké üzlet, a begyûjtést oil into an other product is a business and does not volt. A Kútbiztonsági Munkabizottságban kidolgo- were not too much. The Workgroup of Filling Stations önmagában nem preferálja, a visszaigénylés pedig prefer gathering itself resp. the reclaim is quite zásra került egy javaslat az üzemanyagokkal kap- Safety elaborated a proposal relating to first aid to be meglehetôsen komplikált, vélhetôen sok gondot fog complicated, presumably will cause many troubles csolatos balesetek esetén nyújtandó elsôsegélyrôl, rendered in case of accidents in connection with fuels, okozni 1998-ban. in illetve a Környezetvédelmi Munkabizottsággal resp. worked out a note together with the Workgroup közösen egy tûzvédelmi szakvizsga jegyzet. of Environment Protection on the fire-fighting special A Szövetségnek 10 %-os részesedése van az ÁMEI The Association has a 10 % share in ÁMEI Rt. In examination. Rt-ben. A részvénytársaság mûködése az év folya the operation of the Company was smooth, free mán zökkenômentesen, az eredeti céloknak megfele- of troubles, in compliance with the original A Környezetvédelmi Munkabizottság javaslatára For the proposal of the Workgroup of Environment lôen zajlott. Több tagvállalat kúthálózatánál folya- objectives. They carried out sample analyzing kértük a KTM-et a gépkocsi-mosókban keletkezô Protection we asked KTM to qualify mud produced matosan végezték minták elemzését. Az 1996-ban continuously at the filling station network of several iszapnak egy kevésbé veszélyes kategóriába való in the car-washers into a less hazardous category képzôdött nyereséget a tulajdonosok a társaságnál member-companies. The owners let the earnings minôsítésére és a kutaknál keletkezô, a technológiá- and to simplify the recording of dangerous wastes hagyták a mûszerpark fejlesztése céljából, azonban resulted in 1996 retained at the Company for val nem szorosan összefüggô, veszélyes hulladékok produced at the filling stations and not being in tight az évi gazdálkodás nyereségébôl osztalék developing the instrument pool, however, from the nyilvántartásának egyszerûsítésére. Sajnos, ebben connection with the technology. To our regret, no fizetésére is számít a Szövetségünk. profits of 1997 the Association reckons on dividends. nem sikerült elôrelépést elérni, így a kérést improvement could be reached, so in early 1998 we elején megismételtük. repeated the request. A Szövetséget megfigyelôként meghívták az Ország- The Association was invited as observer into the gyûlés azon munkabizottságainak üléseire, ahol az working committees of the Parliament where issues Ad hoc jelleggel találkozott az év folyamán egy During the year a Workgroup of Tank Technology olajipart érintô kérdéseket tárgyalták. Részt vettünk relating to the oil industry were discussed. We Tartálytechnikai Munkabizottság. Feladata az met on an ad hoc basis. Its task was to report on the a Magyar Szabványügyi Testület szakmát érintô participated in the elaboration of the sector study in éghetô folyadékok tárolótartályaival kapcsolatos proposal made by the Hungarian Association of Tank megbeszélésein, valamint az EU csatlakozás kapcsán connection with EU joining. We did not take part in IKIM rendelet módosítására tett MTSz (Magyar Technology (MTSz) for the modification of IKIM készítendô szektortanulmány kidolgozásában. Az the World Petroleum Congress of 1996, but a mate- Tartálytechnikai Szövetség) javaslat véleményezése order relating to the storage tanks of combustible 1996-os Kôolaj Világkonferencián nem vettünk rial presenting the Association was accessible volt. Összességében az IKIM-tôl a javaslat elutasí- fluids. We asked IKIM to refuse the proposal with the részt, de a Szövetséget bemutató anyag a magyar through the computer at the Hungarian stand. tását kértük azzal, hogy az új tervezet várható request to initiate our Association and the stand számítógépén megtekinthetô volt. eleji kidolgozásába vonják be a Szövetségünket és a Superintendence of Technical Safety in the Mûszaki Biztonsági Fôfelügyeletet. elaboration of the new draft expectable in early Az év folyamán vendégünk volt a spanyol és a belga During the year we received the honorary chairmen ásványolaj szövetség tiszteletbeli elnöke, akik itt- of the Spanish and Belgian Petroleum Associations A Kenôanyag Munkabizottság tevékenységében The activity of the Workgroup of Lubricants was jártukkor elôadást tartottak a spanyolországi olaj- who had a lecture on the extinguishment of the oil súlyponti részt jelentett a veszélyes anyagokkal és focusing on the decree upon the regulations of the monopólium megszûnésérôl illetve az EU csatla- monopoly in Spain respectively on the tasks of the készítményekkel kapcsolatos eljárások szabályairól procedures connected to the hazardous materials and kozás kapcsán az olajiparra váró feladatokról. oil industry in connection with EU joining. szóló kormányrendelet és az ennek végrehajtásáról products resp. on the order of the Ministry of szóló Népjóléti Minisztériumi rendelet. Meg- Public Welfare (NM) on the enforcement. We tried próbáltuk a kormányrendelet elôkészítôivel felvenni to connect those preparing the decree for the settle- a kapcsolatot a problémák rendezése céljából, ment of the problems, in the meantime, however, azonban az NM idôközben módosította a rendeletet, NM modified the order, following which the work- melyet követôen a munkabizottság úgy döntött, group decided to let each member-company obtain hogy mivel tagjai nem tudtak megállapodni its own licence separately since the members could együttes fellépésben minden vállalat maga jár el not agree in the common action. The delayed az engedélyezés ügyében. A jövedéki adótörvény és publication of the law on revenue tax and the a hozzá illeszkedô jogszabályok kései megjelenése connecting legal rules had a harmful effect on the annyiban érintette hátrányosan ezen munkabizottság members of this workgroup: the law picked the tagjait, hogy a törvény a kenôanyagokat kivette a lubricants out from among the revenue products and jövedéki termékek közül, azonban kilónként 60,8 Ft imposed a product fee of HUF 60.80/kg. termékdíjjal terhelte azokat

12 1997. ÉVI KIADÁSOK (EZER FORINT) EXPENDITURES FOR 1997 (THOUSAND FORINTS) AMAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG TAGVÁLLALATAI DECEMBER 31-ÉN MEMBER COMPANIES OF THE HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION AS OF Tényleges Real Jóváhagyott Approved Irodabérlet Office rent Brutto bérek és közterhek Gross wages and taxes Utazás Travel expenses Irodaszerek Office stationery Autó üzemeltetése Operation cost of car Posta, telefon Postage and phone Közremûködés a piac szabályozásában Participation in regulation of market Rendezvények, szakmai egyeztetô tárgyalások Külsô megbízások External commissons Könyvtár, újság Library, newspaper Laptop számítógép Laptop computer Kiadvány Publication ÁMEI részvények ÁMEI shares Hozzájárulás a Kôolaj Világkonferencia magyar standjához Contribution to the Hungarian stand in WPC Kiadások összesen: Total expenditures: AgipHungaria Rt Budaörs, Agip u. 4. André Hungária Kereskedelmi és Gyártó Kft Budapest, Bécsi út 85. Avanti Rt Budapest, Babits Mihály köz 4. Du Pont-Conoco Hungary Kft Budapest, Hun u. 2. Mobil Benzinkút Kft Budapest, Köztelek u. 6. MOLTRADE-Mineralimpex Kereskedelmi Rt Budapest, Benczúr u. 13. Shell Hungary Rt Budapest, Lajos u Total Hungaria Kft Budapest, Bártfai u. 54. Allcom Kereskedelmi Rt Budapest, Benczúr u. 13. Aral Hungaria Kft Budapest, Etele út 68. BP Oil Magyarország Kereskedelmi Kft Budapest, Köztelek u. 6. ESSO Hungaria Kereskedelmi Kft Budapest, Ötvös János u MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt Budapest, Október huszonharmadika u. 18. OMV Hungaria Ásványolaj Kft Budapest, Róbert Károly krt Tamoil Hungária Kft Budapest, Bláthy Ottó u

13 MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION MUNKABIZOTTSÁGOK ÉS VEZETÔIK: WORKGROUPS (WG) AND HEADS OF THE GROUPS 1027 Budapest, Csalogány u. 23. Tel.: Fax: Jövedéki munkabizottság Excise WG Kenôanyag munkabizottság Lubricants WG Almási Miklós, MOL Réti Attila, AGIP Elnök: President dr. Tóth József Környezetvédelmi munkabizottság Environment Protection WG Varga Péter, Shell Alelnök: Vice President MOL (Cseh Béla) Shell (Mosonyi György) Kútbiztonsági munkabizottság Filling Station Security WG Bató Gábor, DuPont-Conoco Elnökség: Presidium AGIP (Schaub, Herbert) ARAL (Makó András) BP (Robák Károly) Minôségbiztosítási munkabizottság Quality Assurance WG Temesi László, ARAL ESSO (Hirsch, Ernst) MOL (Cseh Béla) OMV (Szabó Miklós) Nagybani szerzôdések sztenderdizálása munkabizottság WG for Standardization of Wholesale Contracts Tóth Adrienn, Shell Shell (Mosonyi György) dr. Tóth József Public Relations munkabizottság PR WG Kajári Gyula, MOLTRADE-Mineralimpex Fôtitkár: Secretary General dr. Wilde György Statisztikai munkabizottság WG for Statistics Ságodi Péter, OMV Szabványügyi munkabizottság Czágler István, MOL Standardization WG Tartálytechnikai munkabizottság Tóth József, MOL Storage-vessel engineering WG Üzemanyagkártya munkabizottság Majzik Nándor, OMV Fuel Card WG 24 25

14 Kiadja a Magyar Ásványolaj Szövetség, Budapest Felelôs kiadó: dr. Wilde György fôtitkár Published by the Hungarian Petroleum Association, Budapest dr. György Wilde Secretary General Szerkesztette: Kajári Gyula Directed: by Gyula Kajári Fotó: MOL Rt. Archívum Photos: MOL Rt. Archive Nyomdai elôkészítés: Artscan Kft. Design, Typography & Production: Artscan Ltd. Nyomás: Novoprint Rt. Dorog Printing: Novoprint Co. Ltd. Dorog

MAGYAR `SV`NYOLAJ SZ VETS G

MAGYAR `SV`NYOLAJ SZ VETS G MAGYAR `SV`NYOLAJ SZ VETS G Kínálat Kereslet A globális kôolajkínálat és kereslet alakulás millió bpd 72 71 70 69 68 1994 1995 1996 USD/bbl 27 25 23 21 19 17 15 2-Jan A Brent kôolaj szabadpiaci

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Hol tart jelenleg a magyar energetika az ipari nagyfogyasztók szemszögéből Dr. Nagy Zoltán Linde Group 1 Energia-intenzív termelő vállalatok verseny

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 16 (1), 21 35. 2013/1 7 The activity of chambers of commerce an international perspective ERIKA SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP One of the economical and political

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016 HÍRLEVÉL NEWSLETTER a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról about the changes of tax law put into force from 2016 Hírlevelünkben a 2015. november 17-én elfogadott Adózás rendjéről szóló törvény

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus)

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Közzététel: 2013. szeptember 11. Következik: 2013. szeptember 12. Mezőgazdasági árak Sorszám: 137. Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Augusztusban a fogyasztói árak 1,3%-kal

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2009. augusztus

Fogyasztói árak, 2009. augusztus Közzététel: 2009. szeptember 11. Sorszám: 146. Következik: 2009. szeptember 14. Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2009. augusztus 2009. augusztusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-csökkenés 0,3% volt.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika Spare Part Catalog Clutch-matic System We ll Clutch for you! Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika General Notes / Általános Információk Spare Part catalog is available only in English and Hungarian Language.

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

A 2017-es év online trendjei az FMCG iparágban. Égly Csaba - Business Development Consultant Március 6.

A 2017-es év online trendjei az FMCG iparágban. Égly Csaba - Business Development Consultant Március 6. A 2017-es év online trendjei az FMCG iparágban Égly Csaba - Business Development Consultant 2017. Március 6. Agenda Fogyasztói viselkedésről általánosságban Nemzetközi FMCG trendek Magyar webáruházak

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. BLSŐÉGÉSŰ OTOROK ISSZIÓJA BIOHAJTÓANYAGOK ALKALAZÁSÁVAL Dr. Lengyel Antal Bodnár Gábor Summary odern agricultural production means

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. május 14. Következik: 2014. május 15. Bruttó hazai termék (GDP), 2014. I. negyedév (első becslés) Sorszám: 65. Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági

Részletesebben

Greases and lubricants

Greases and lubricants Greases and lubricants Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/42533716.aspx External tender id 190808-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data A turizmus forgalma a határátkelőkön / Passanger traffic data of frontier relations 1. tábla / Table 1. Külföldi látogató (ezer fő) / arrivals azonos időszakához képest (%)/Change over the same period

Részletesebben

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére erede$ angol - és magyar fordítás Kedves Partnereink! A fejlődési folyamat Magyarországon nem a legkellemesebb, azonban sok központi bank figyelmezteti

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt Közzététel: 2012. március 13. Következik: 2012. március 13. Mezőgazdasági árak Sorszám: 45. Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt (Fogyasztói árak, 2012. február) Februárban

Részletesebben