Részvételi- és Játékszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi- és Játékszabályzat"

Átírás

1 Részvételi- és Játékszabályzat A McDonald's Promotion Reklámszervezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b.; cégjegyzékszám: ) és a Mito Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 23. V./3; cégjegyzékszáma: ) által január 14. és február 11. közötti időszakra szervezett Beüt a szósz játék Részvételi- és Játékszabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg: I. Szervező, Lebonyolító, részvétel A Beüt a szósz játék ( Játék ) szervezője a McDonald's Promotion Kft. ( Szervező ). A Játék lebonyolítója a Mito Europe Kft. ( Lebonyolító ). A Játékban minden olyan 14. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, kizárás alá nem eső, Magyarországon lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Facebook és az Instagram közösségi oldal regisztrált tagjaként a Beüt a szósz alkalmazás ( Alkalmazás ) felhasználójává válik ( Játékos ). A játékból ki vannak zárva: a McDonald s Kft, a McDonald s Promotion Kft, a McDonald s franchise partnereinek és ezen személyek kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, ide nem értve a McDonald s Kft, a Franchise átvevőként éttermeket üzemeltető vállalkozások és a Diákszövetkezetek által az éttermekben foglalkoztatott munkavállalókat és azok közeli hozzátartozóit; A Mito Europe Kft. és kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; egyéb, az nyereménysorsolás lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és ezek Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Lebonyolító és a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, az adott személy jogosult-e részt venni a Játékban. A Lebonyolító a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál meg a III. pontban részletezett termékhez jutni vagy a Játékot bármely módon manipulálni. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel és személyes adataik megadásával a résztvevők a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzatot automatikusan elfogadják. II. A Játék tartalma, leírása A Beüt a szósz Játék időtartama alatt a Játékosok az Instagram applikáció segítségével készítenek fotót magukról, amelyen a Spicy sertésburgerrel együtt szerepelnek és az előre definiált beutaszosz hashtag-gel publikálnak saját profiljukon keresztül. Ezen hashtag-ek azonosításával a játékszabályzatnak megfelelő, moderált képek megjelennek a McDonald s Magyarország Facebook oldalán található Beüt a szósz Alkalmazásban is. A nevezést követően a kép ellenőrzés alá kerül a Szervező részéről. Az ellenőrzés folyamata a regisztrációt követően rendszerint 24 órát vesz igénybe. Ekkor ellenőrzésre kerül a Játékos által nevezett kép. Hétvégék illetve munkaszüneti napok esetén az ellenőrzésre az azt követő első munkanapon kerül sor.

2 Egy személy, több képpel is nevezhet a játékba, ezzel növelve esélyeit, azonban egy személy csak egy alkalommal, egy képpel lehet nyertes. Amennyiben a sorsoláskor kétszer- vagy többször ugyanannak a nyertesnek a neve kerül kiválasztása, ahelyett új nyertest sorsolunk. A McDonald s kifejezetten fenntartja, hogy az ellenőrzése során ne hagyjon jóvá, utóbb töröljön, Játékból kizárjon minden olyan képet, amelyen a Spicy sertésburger nem szerepel, vagy személyhez fűződő jogot, a McDonald s cégcsoport vagy harmadik személy jogait, közerkölcsöt, vagy mások önérzetét sértheti vagy ha az egyébként feltehetően jogellenes. A Játékos a nevezéssel átadja és egyben reklámozás céljára átruházza (vagy ennek hiányában minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy átruházza vagy engedélyt ad) a McDonald s részére a nevezett képhez kapcsolódó valamennyi jogot és szerzői vagyoni jogosultságot (ideértve különösen a hasznosítást, többszörözést, terjesztést, átdolgozást, nyilvánosságra hozatalt, televíziós sugárzást, internetes és bármilyen nemű megjelenítést), amely a McDonald s-t kizárólagosan és időben korlátlanul mindennemű és korlátlanul adható felhasználásra jogosítja valamennyi médiára kiterjedően és világviszonylatban (akár a mű átdolgozása, kiegészítése vagy szerkesztése után) olyan módon, ahogyan arról saját mérlegelése körében a McDonald s dönt február 12-én a Facebookon az Alkalmazás galériájában megjelent képek közül 5 feltöltő kerül kisorsolásra, valamint 15 tartaléknyertes. Az Alkalmazás megnyitása, illetve mindennemű letöltés adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Játékost terheli, és a költség mértéke függhet a Játékos internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától, mely költségek a Lebonyolítótól független, általa nem befolyásolható költségek. Az Alkalmazás megnyitása után a Játékosoknak lehetőségük nyílik a Játék leírását, valamint a versenyben lévő képeket megtekinteni. III. A Játék nyereményei A Játékba február 11-én éjfélig van lehetőségük a Játékosoknak képeikkel nevezni február 12-én 12:00-kor kerül kisorsolásra az 5 nyertes, valamint az 15 tartaléknyertes. Az 5 nyertes Játékos nyereménye fejenként: 5 ezer forintos McDonald s utalvány, amely a vásárlási utalványon megjelölt időszakban és módon használható fel 1 db Alcatel One Touch Idol mini okostelefon saját nyertes képük 15*15cm-es méretben, bekeretezve IV. A Játék időtartama Az Alkalmazásban képet nevezni január 14-től február óráig van lehetőség. A végleges nyertesek névsorát legkésőbb február 18-án, 12 órakor mutatjuk be az Alkalmazásban. V. A nyereménysorsolás időpontja és menete A szabályszerűen és határidőn belül nevező Játékosok között a véletlenszerűség elvének megfelelő gépi sorsolás útján a III. pontban felsorolt Nyeremények kerülnek kisorsolásra, melyről Lebonyolító jegyzőkönyvet vesz fel. Közvetlenül a nyertesek kisorsolását követően öt tartaléknyertes kerül kisorsolásra, melyet

3 Lebonyolító szintén jegyzőkönyvbe foglal. Ha a nyereménysorolás során kisorsolt bármely Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, a jelentkezése érvénytelennek minősül, és a Játékos kizárásra kerül. A Lebonyolító és Szervező érvénytelenítés és kizárás kérdésében hozott döntése végleges és nem vitatható, a jogi út kizárt. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében lépnek a kizárt Játékos helyébe. A tartaléknyertesre mindenben a nyertes Játékosokra vonatkozó szabályok irányadóak. A nyereménysorsolás esetében a sorsolást követően a Szervező a Lebonyolítókon keresztül ellenőrzi a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételek betartását. A Lebonyolítók első körben a Játékos által jegyzett Instagram profilon keresztül, majd a Játékos által megadott címen egyeztetik a személyes adatokat (név, cím, cím, születési idő, mobil telefonszám) és a nyeremény átvételének módját. Ezen felül a nyertes Játékosok a McDonald s Magyarország Facebook oldalán egy postban is értesítésre kerülnek. A Játékos tudomásul veszi, hogy a vele történő kapcsolatfelvétel kizárólag a nevezés során megadott Instagram profil, illetőleg cím útján történik. Amennyiben a kiküldött értesítésben megadott 2 naptári napon belül és utasításoknak megfelelően a Játékos adategyeztetésre a Lebonyolítónál nem jelentkezik, és ezen okból az értesítés sikertelen, úgy a Lebonyolító az értesítést nem köteles megismételni. Ekkor a kapcsolatfelvétel elutasítottnak minősül, és Lebonyolító a Játékost kizárhatja, illetve a Játékos jelentkezését érvényteleníti. Az elutasítás, kizárás és érvénytelenítés kérdésében a Lebonyolító döntése végleges és nem vitatható. Amennyiben a Játékos az értesítést elutasítja, nem jelentkezik, vagy a Játékos jelentkezése bármely okból a jelen szabályzatba ütközik vagy érvénytelen, ebben az esetben a soron következő tartaléknyertes Játékos kerül értesítésre. Amennyiben valamennyi tartaléknyertes jelentkezése érvénytelen vagy a Játékból kizárásra kerül, úgy Lebonyolító nem köteles újabb tartaléknyerteseket kisorsolni. A nyertesek kiválasztása február :00-kor a Mito Europe Kft. Nádor utca 23. szám alatt, gépi sorsolással történik. Az értesítések során a telefon vagy internetszolgáltatók tevékenysége vagy mulasztása miatt esetlegesen bekövetkező károkért a Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget. A Szervezőt és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli a Játékos által történt téves adatszolgáltatásból, illetve a Játékban használt vagy Facebook-postafiók használatának jogosultságából, műszaki-technológiai állapotából adódó vitás ügyekben. A nyeremények a sorsolást követő 90 (azaz kilencven) naptári napon belül kerülnek megküldésre vagy személyes átadásra a nyertes választása szerint. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a sorsolást követő 90 napos határidőn belül tudja biztosítani. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Az átvétel időtartama alatt a nyeremény másra történő átruházása kizárt. Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a törvényes képviselőjével együttesen jogosult. A 18. életévét be nem töltött, illetőleg korlátozottan cselekvőképes Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel feltétele a törvényes képviselő (pl. szülők) részvételhez adott előzetes beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása. Az ilyen beleegyezés vagy jóváhagyás meglétét a McDonald s felhívására a kiskorú, illetőleg korlátozottan cselekvőképes Játékos a McDonald s által meghatározott formában, módon és határidőben, írásban köteles igazolni. Amennyiben az igazolásnak a Játékos a megszabott határidőben nem tesz eleget, úgy jelentkezése érvénytelennek minősül, és a Játékos a Játékból kizárható. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a nyertesek kizárólag név és cím alapján kerülnek azonosításra. A nyertes Játékos személyes adatai egyeztetése és személyazonosítás céljából felhívásra köteles a személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatására is. A Játékost együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a Szervező, illetve a Szervező által megbízott Lebonyolítók irányába. Az együttműködési vagy tájékoztatási kötelezettség bármely megsértése esetén a Szervező vagy Lebonyolító jogosult a Játékos kizárására, illetve a Játékos jelentkezéseinek érvénytelenítésére. A Szervező és a Lebonyolító döntése végleges és nem vitatható, a jogi út kizárt.

4 Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható. Amennyiben valamely nyertes a nyeremény átvételéhez szükséges bármely feltételnek nem tesz eleget, vagy a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak nem felel meg (érvénytelen jelentkezés vagy részvétel), vagy bármely egyéb érvénytelenségi okból részére a nyeremény nem adható át, a Szervező a tartaléknyertest kísérli meg a fentebb megfogalmazottaknak megfelelő módon értesíteni, illetve a nyereményt részére átadni. Ha valamilyen oknál fogva sem az elsőként kisorsolt Játékos, sem a tartaléknyertesek nem felelnek meg a részvételi feltételeknek, és a nyeremény emiatt nem kerülhet átadásra, továbbá abban az esetben is, ha a nyeremények átvételére rendelkezésre álló 90 napos jogvesztő határidő lejár a nyeremény átvétele / átadása nélkül, úgy a nyeremény nem kerül kiosztása, Szervezőt illeti. Egy Játékos csak egy nyereményt nyerhet. A nyeremények készpénzre át nem válthatóak. A nyereménytárgyak Alkalmazásban megjelenített képei illusztrációk. A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adók és járulékok megfizetését Szervező vállalja. A nyeremény postázásának költségeit a Szervező vállalja. Amennyiben a nyertes a nyeremény személyes átvételét választja, úgy a nyeremény átvételének ezzel kapcsolatosan a Játékosnál közvetlenül felmerülő költségei, például az utazási költségek vagy a nyeremény elszállításának költségei az átadás helyéről a nyertest terhelik. Szervező és Lebonyolítók kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyereménytárgy mint ajándék vonatkozásában a jogszabályok által megengedett legtágabb körben kizárnak minden felelősséget és szavatosságot. A nyertes minőségi kifogásra vonatkozó esetleges igényeit a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti. Nyertes a nyereménytárgy igénylésével és átvételével elismeri, hogy a nyereménytárgy valamennyi lényeges tulajdonságát ismeri. VI. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok: A Játékban történő részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az adatok szolgáltatása hiányában a Játékban való részvételre a Szervező és Lebonyolító nem tud lehetőséget biztosítani. Az adatkezelés jogalapja eltérő jelzés hiányában az adatalany hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. A Játékban való jelentkezésével és részvételével a Játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alkalmazás útján megadott személyes adatait a McDonald s Promotion Kft. mint felelős adatkezelő és az általa megbízott, adatfeldolgozóként eljáró Mito Europe Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 23. V./3; cégjegyzékszáma: ), a jelen Játék lebonyolítása és panaszügyintézés céljából kezeljék. Az Alkalmazás útján megadott cím és Instagram-profil címe kizárólag a nyertesek értesítését, a velük való kapcsolatfelvételt szolgálja. A lakcím adatokat, illetve a Játékos születési idejének adatait a Szervező, illetve a nevében eljáró Lebonyolító kizárólag a nyertes Játékosok esetében kéri el abból a célból, hogy a Játékra vonatkozó részvételi feltételek teljesítését (életkor és lakcím) ellenőrizze. Szervező mint felelős adatkezelő a Játékos vagy törvényes képviselője / szülője személyes adatait (így a név, lakcím, cím) kizárólag a jelen Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez, a nyertesek azonosítására és meghatározására, a nyertesek értesítésére és velük való kapcsolattartásra, illetőleg panaszok és reklamációk kezelésére használja fel. Játékos a részvételével tudomásul veszi, hogy a Játék során megadott adatai indokolt esetben továbbításra kerülhetnek a McDonald s Kft részére, különösen, ha a az adattovábbítást visszaélés vagy kizárási feltételek ellenőrzése teszi szükségessé. A Facebook, Inc. adatkezelésére a Facebook Adatvédelmi szabályzata vonatkozik. A Facebook, Inc. a részére továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelmét Safe Harbor regisztráció útján biztosítja. A McDonald s Promotion Kft. egyéb harmadik személyek részére a jelen szabályzat eltérő jelzése hiányában a nyereményjáték során tudomására jutott személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé, ide nem értve a jogszabályban meghatározott eseteket, így különösen, ha a

5 McDonald s-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor az adatkezelésre, feltéve, hogy ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos akár törvényes képviselője útján egyben kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező, a Játékos nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül a Játékos nevének, Játékos lakcíméből a település nevének, továbbá a nyerés tényét nyilvánosságra hozza. A Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketinganyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, illetve tv-felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklámanyagokban. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg. Szervező a Játékos és törvényes képviselője személyes adatait kizárólag a Játékban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a nyertes adatait ezen túlmenően a fent megjelölt tevékenységéhez használja fel. A személyes adatok biztonságáról a Szervező és Lebonyolító megfelelő intézkedések útján gondoskodik. A nyertes Játékosok esetében a családi név, születési név, lakcím, anyja születési neve, illetve születési hely és idő mint személyes adatok önkéntes szolgáltatása szükséges a nyereménytárgyakkal kapcsolatos adózási kötelezettségek teljesítéséhez, mely adatokat a Szervező a számviteli jogszabályokkal összhangban megőrzi. Ezen adatok szolgáltatása és igazolása hiányában a Szervező a nyeremény átadását megtagadhatja a Játékos részére, illetve a Játékos jelentkezését érvénytelenítheti. A személyes adatok kezelését Szervező és a nevében eljáró Lebonyolító addig az időpontig végzi, míg az a Játék lebonyolításával kapcsolatosan szükséges, vagy ameddig a Játékos ezen adatok törlését nem kéri. Azon Játékosok esetében, akik nem nyertek, a személyes adatok a sorsolást követő 90 napig kerülnek kezelésre, és ezen időtartam elteltét követően a személyes adatok törlésre kerülnek. A Játékos bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adataival kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését. A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve a Játékos bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben, amennyiben az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, továbbá törvény által meghatározott egyéb esetekben. A Szervező a Játékos tiltakozását annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja. Amennyiben a Játékos nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszék előtt pert indíthat a Szervezővel szemben. A Játékos jogainak feltételezett megsértése esetére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra vonatkozó jogosultságait a Játékos szintén bármikor gyakorolhatja, amennyiben az címen vagy írásban a Budapest, Albert Flórián út 3/b szám alatt kapcsolatba lép Szervezővel. A levél fejlécében, illetve tárgyként a Beüt a szósz adatvédelmi kérdés szöveget kérjük feltüntetni. A Játékos megkeresésével összefüggésben a McDonald s vagy közreműködője kérheti, hogy a megkereső személy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek a személyére vonatkoznak, illetve melyek a jogosultság igazolására szolgálnak. A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Nyilvántartási azonosító: folyamatban

6 VII. Felelősség A Játékos saját felelőssége megbizonyosodni arról, hogy illetéktelenek nem vesznek részt a Játékban az általa használt Facebook-fiók útján, a Szervezőt és a Lebonyolítót e tekintetben felelősség nem terheli. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játékos által megadott adatok valódiságáért. Az esetlegesen tévesen vagy hibáson megadott adatok miatti következmények a Játékost terhelik. A Játékosok elfogadják, hogy az Alkalmazás használata során a Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező vagy Lebonyolító számára okozott kárért teljes felelősséget vállalnak. A Lebonyolító az Alkalmazás elérhetőségét a Részvételi- és Játékszabályzat megszegése esetén megvonhatja. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az Alkalmazásban való részvétel a Facebook, illetve Játékszerver kapacitásától, valamint hálózati telítettségétől függ, mely tényezők adott esetben a Játék elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják. Amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi- és Játékszabályzat egyéb részeinek érvényességét. Ez esetben a Részvételiés Játékszabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép. Jelen Részvételi- és Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Játék részleteit keresse a oldalon. Kelt: Budapest, január 14. Minden jog fenntartva. McDonald s.

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja,

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója:

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója: A Sorsjegyvilág TOP 200 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben