VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE HU sz. Phare program Zárókiadvány

2 KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY U d

3 K I S - É S K Ö Z É P V Á L L A L K O Z Á S O K T Á M O G A T Á S A A P H A R E P R O G R A M S E G Í T S É G É V E L Közel három éves idõszakot követõen zárult le idén nyáron a Vállalkozások közötti együttmûködés erõsítése c. Phare program 2. komponense, amelyet a évi programok keretében indított el az Európai Unió. A program keretében ezer euro forrás állt rendelkezésére. A program lebonyolításánál komoly figyelmet fordítottunk arra, hogy a lehetséges kedvezményezettek megfelelõ tájékoztatásban és tanácsadásban részesüljenek és a lehetõ legjobban kihasználhassák a program nyújtotta lehetõségeket. A programot három régióban hirdettük meg: Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön az ott bejegyzett kkv-k együttmûködésének támogatására Vállalatközi együttmûködések kialakítására és fejlesztésére irányuló befektetések c. pályázatként. A pályázati forduló eredményeként 93 együttmûködés köthette meg a támogatási szerzõdést összesen ezer euro értékben. A projektek összköltségvetésüknek maximum 32% -át kapták meg támogatásként. A támogatás odaítélésének alapfeltétele volt, hogy egy pályázat keretén belül legalább két kkv pályázzon közös vállalkozás formájában, illetve beszállítói vagy konzorciális szerzõdés alapján. A támogatást olyan tevékenységi területek fejlesztésére nyújtottuk, ahol a pályázó vállalkozások erõforráshiánnyal küszködtek: pl. üzleti infrastruktúra fejlesztése, közös technológiafejlesztési beszerzések, közös gép- és eszközbeszerzések, információ-technológiai fejlesztések, kkv-k beszállítói hálózatokhoz való csatlakozásának az elõsegítése, know-how transzfer stb. A program kiemelt beavatkozási területei voltak a termelési együttmûködések és beszállítói kapacitások javítása, a vállalatközi integrációk kialakulásának és megerõsödésének elõsegítése, az üzleti infrastruktúra fejlesztése, valamint a kkv-k információellátottságát javító, illetve a termelést közvetlenül támogató elektronikus kapcsolatoknak és információs rendszereknek a fejlesztése. A kedvezményezett kkv-k az együttmûködések, illetve a közösen elvégzett tevékenységek során a vissza nem térítendõ támogatást versenyképességük és piaci részesedésük növelése érdekében különbözõ konkrét célok megvalósítására használták fel. Bár a VÁTI Kht. munkatársai és a felkért szakértõk minden figyelmet és szakmai támogatást megadtak a kedvezményezetteknek, mégsem mindenki tudta befejezni projektjét. A 93 nyertes pályázóból a program zárásáig 70 kedvezményezett és 111 partner-vállalkozása fejezte be sikeresen projektjét. Az általuk elért eredményeket mutatja be ez az összefoglaló kiadvány. A visszalépések, lemorzsolódások betudhatók a három év alatt megváltozott körülményeknek, piaci viszonyoknak, de minden bizonnyal a kkv-k számára talán szokatlan, Phare eljárásrendnek is. Reméljük, hogy ezek a jó és kevésbé jó tapasztalatok egyaránt hasznosulni fognak, hiszen a Phare programok csak az elõszobáját jelentették a Strukturális Alapoknak, amelyek azóta hazánk uniós csatlakozásával többek között a kkv-k számára is elérhetõvé váltak. Galovicz Mihály programengedélyezõ ügyvezetõ d

4 A H U V Á L L A L K O Z Á S O K K Ö Z Ö T T I E G Y Ü T T M Û K Ö D É S E R Õ S Í T É S E C Í M Û P H A R E P R O G R A M d Végrehajtásért felelõs intézmény: Váti Kht. Társfinanszírozók: Közremûködõ partnerek: Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium regionális fejlesztési ügynökségek, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1. és 3.komponens), MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda (2. komponens) A PROGRAM ELEMEI: 1. Intenzív kommunikációs kampány, illetve szakmai segítségnyújtás a kis- és közepes vállalkozások (továbbiakban kkv-k) részére az együttmûködések kialakításához és a pályázatok elkészítéséhez. 2. Kkv-k együttmûködésének támogatása pályázati rendszer keretében. 3. A program utókövetési tevékenységei, tanácsadás az együttmûködõ kkv-knak. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A program megvalósítása október 8-án indult a pályázati lehetõséget bemutató intenzív kommunikációs kampánnyal. A pályázat iránt érdeklõdõk a program 1. komponensének megvalósításában közremûködõ Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványon keresztül támogatott tanácsadást vehettek igénybe pályázataik elkészítéséhez. A pályázatokat a helyi vállalkozói központok által koordinált tanácsadókkal készíttethették el az érdeklõdõk. A tanácsadás és az intenzív kommunikációs kampány eredményeként a február 4-i beadási határidõig összesen 137 pályázat érkezett be a regionális fejlesztési ügynökségekhez a három célrégióban (Dél-Alföldön 46, Észak-Alföldön 36, Észak-Magyarországon 55). Az igényelt támogatás 73%-kal meghaladta a rendelkezésre álló keretet, eurót. Ebbõl összesen 67 pályázat részesülhetett támogatásban. A beérkezett projektjavaslatok azonban az eredeti keretösszegnél nagyobb támogatást is fel tudtak használni. Egyéb évi Phare programok által fel nem használt források átcsoportosításával az eredeti keretösszeget euróval lehetett kiegészítetteni, így további 26 pályázat részesülhetett támogatásban. A projektek megvalósítása során a kedvezményezettek közbeszerzési eljárással választhatták ki a beszerzést, szolgáltatást vagy építést elvégzõ vállalkozókat. A sikertelen eljárások kapcsán egyértelmûvé vált, hogy elsõsorban az építések esetében a megvalósítási határidõ nem tartható, mintegy 80 tender megvalósítása volt veszélyben a 289-bõl. Ezért a VÁTI Kht. kérelmezte az Európai Bizottságnál a program megvalósítási határidejének meghosszabbítását. A hosszabbítási kérelem jóváhagyásával a beruházási komponens megvalósítási és kifizetési határideje 11 hónappal hosszabbodott meg. Az igényelt támogatások kifizetésének a végsõ határideje augusztus 30-án járt le. Eddig a határidõig 70 együttmûködésnek összesen ezer euró Phare támogatást és ezer euró kormányzati társfinanszírozást hagytak jóvá. Sajnos az elhúzódó közbeszerzési eljárások, ill. egyéb a projektek szempontjából külsõ körülmények (pl. piaci kereslet módosulása) miatt több kedvezményezett kérelmezte a megvalósítás ideje alatt a támogatási szerzõdés felbontását A program keretében támogatásban részesült kkv-k közötti együttmûködéseket az együttmûködõ partnereknek a projekt lezártát követõ legalább három évig fenn kell tartaniuk. Ehhez nyújt tanácsadással segítséget a program 3. komponense, az utánkövetési program-elem, amelynek a keretében a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz lehet támogatott tanácsadásért fordulni. A program 3. komponensének kereteit négyoldalú megállapodás szabályozza, amelyet a VÁTI Kht., a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium írt alá. Makra Tímea irodavezetõ-helyettes VÁTI Kht. 2

5 Ö S S Z E F O G L A L Ó A H U V Á L L A L K O Z Á S O K K Ö Z Ö T T I E G Y Ü T T M Û K Ö D É S E R Õ S Í T É S E C Í M Û P H A R E P R O G R A M 2. K O M P O N E N S É N E K Z Á R Ó É R T É K E L É S É R Õ L A Vállalkozások közötti együttmûködés erõsítése címû Phare program Vállalatközi együttmûködések kialakítására és fejlesztésére irányuló befektetések címû szakértõi feladatát a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda hajtotta végre. A szakértõi projekt elsõdleges konkrét célja az volt, hogy reális és aktuális képet biztosítson a program, valamint a program keretében támogatott projektek megvalósításának elõrehaladásáról és megvalósulásáról. A szakértõi tevékenységgel szemben a legfontosabb átfogó célkitûzés, hogy elõsegítse a HU program, valamint a program keretében támogatott egyedi projektek hatékony, az eredeti program és projekt célokkal összhangban álló megvalósítását. Az Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Alföld régiókban összesen 70 projekt valósult meg. Hozzájuk kapcsolódva a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 180 kedvezményezettet látogatott meg, pontoset képet kapva így a megvalósítás folyamatáról, a projektek eredményeirõl, a kitûzött célok teljesülésérõl, illetve a megvalósítás során felmerült problémákról. Az értékelõ látogatásokra szeptember augusztus 1. között került sor. A program logikájának és tartalmának elemzése során a program összes eleme közötti kapcsolatot elemeztük. Így vizsgálat alá vontuk, hogy a kielégítendõ igények, a választott stratégia, a kitûzött célok (átfogó, specifikus, operatív), a befektetett pénzeszközök (inputok), a megvalósítás érdekében hozott intézkedések, valamint az outputok és a várható hatások (eredmények és hatások) mennyire állnak összhangban egymással. A projektekrõl összefoglalóan megállapítható, hogy a megvalósítás magas minõségû épületek kivitelezését és korszerû berendezések beszerzését foglalta magában. A fejlesztések látványos kapacitás- és hatékonyság-növekedéshez vezettek. Az összegzett adatok alapján megállapítható, hogy mindhárom vizsgált régióban a tényleges költségvetés a tervezett költségvetésnél magasabb lett, amelynek legfõbb oka az volt, hogy a beszerzések és az építések várható költségeit alábecsülték. A célok meghatározása a pályázatok 60%-a esetében pontosításra szorult. Az operatív célokat az output indikátorok alapján a legtöbb projekt elérte. Az eredmény indikátorok amelyek a létrehozott vagy megnövelt kapacitás adatot tartalmazzák a kedvezményezettek többségénél jelentõs elõrelépést jelentettek. A programmal való összhang vizsgálata alapján megállapítható, hogy a projektek 94%-a kiemelten szolgálja a kkv-k versenyképességének javítását, míg a vállalkozások piaci pozíciójának javításához a projektek 97%-a járul hozzá. A projektek zöme (80%-a) szolgálja a szektor növekedését, s a foglalkoztatotti létszám a projektek 73%-ban nõtt. Egyharmadukra volt azonban mindössze jellemzõ a kis- és középvállalatok beszállítói potenciáljának növelése. Az export közvetlen növeléséhez csak minden hatodik projekt járult hozzá. Az együttmûködés erõsítését értékelve megállapítható, hogy a kedvezményezettek a pályázatban leírt együttmûködést teljesítették, de ez sok esetben (27%-uknál) viszonylag formális kapcsolatot jelentett. A projekteknek erõssége a fenntarthatóság, hiszen a fejlesztéseknek olyan tulajdonosa lett, akinek közvetlen érdeke a létrehozott javaknak az üzemelése. A projektek legtöbbje tartalmazott olyan fejlesztést, amely vagy egy cégfejlesztési stratégia részét képezte, vagy pedig azóta már további fejlesztéseket generált. Róka László ügyvezetõ MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda d 3

6 A MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY RÉSZVÉTELE A HU SZÁMÚ, VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE CÍMÛ PHARE PROGRAMBAN d A HU sz. Phare program az egyik elsõ olyan program volt, amely a Phare programon belül a évtõl bekövetkezett filozófia váltást megtestesítette. Míg ugyanis korábban a Phare programok fõ célkitûzése az volt, hogy segítse a közép- és kelet európai országok köztük Magyarország társadalmi-gazdasági átalakulását és piacgazdaságra való áttérését, addig a évtõl indult Phare programok azt a célt tûzték ki, hogy segítsék a tagfelvételi kérelmüket beadott országokat az uniós tagságra való felkészülésben. Ez abban nyilvánult meg, hogy 1. a programok az Unió tagállamaiban a Strukturális Alapok társfinanszírozásával megvalósult programokhoz hasonlóan a gazdasági és a társadalmi kohézió erõsítésére koncentráltak, valamint 2. a programok felépítésénél és bonyolításánál a Bizottság elsõsorban a tagállamban mûködõ képviseletén keresztül úgynevezett EU-elvárásokat kívánt érvényesíteni. Ezen elvárások következtében a HU program nem egy pusztán vissza nem térítendõ támogatási konstrukció volt, hanem egy elõkészítési szakasszal megtámogatott, majd az egyes támogatások hatását éveken keresztül vizsgáló és értékelõ komplex fejlesztési program. A komplexitásra való törekvés találkozott Magyarország azon érdekével, hogy a pályázók a rendelkezésre álló források minél nagyobb részét megfelelõen fel tudják használni. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az 1. komponensen belüli információs és marketing kampányban és a 3. komponens keretében megvalósult/megvalósuló támogatott tanácsadás mûködtetésében közremûködött ill. fog közremûködni a közeljövõben. 1. KOMPONENS Marketing Az 1. komponens keretében megvalósítandó feladatokat az MVA a helyi vállalkozói központok (HVK-k) által vezetett regionális konzorciumokon keresztül hajtotta végre. A komponens végrehajtása során az egyes régiókban folytatott intenzív marketing tevékenység eredményeként a helyi vállalkozások jelentõs számban szereztek tudomást arról, hogy vállalkozói együttmûködések pályázati úton Phare és magyar kormányzati támogatást nyerhetnek beruházásaikhoz. Az MTA Politikatudományi Intézete által készített értékelõ tanulmány szerint a marketingkampányt összefoglalóan mindenki pozitívan értékelte, sokan azt is kiemelték, hogy az MVA-nak és megyei partnereinek jelentõsen javult az imázsa a vállalkozók körében a kampánynak köszönhetõen, valamint hogy komoly mozgósító hatása volt a marketingkampánynak. Tanácsadás Az 1. komponens keretében végrehajtott másik tevékenység a tanácsadás szerepe még jelentõsebb volt a program sikere szempontjából. A program végrehajtó ügynökségének szerepét betöltõ VÁTI Kht. a 2. komponensben összesen 93 vállalkozói együttmûködéssel kötött támogatási szerzõdést. Ezen vállalkozói együttmûködések 2/3-ának a pályázata az 1. komponens keretében az MVA és a HVK-k szakértõi által nyújtott tanácsadói segítségnyújtás keretében készült el. Az MTA Politikatudományi Intézetének idézett tanulmánya szerint a beérkezett pályázatok száma tekintetében tehát a tanácsadás sikeresnek bizonyult, mint projektgeneráló tevékenység. Kijelenthetõ, hogy a program sikere a források túligénylése nem következhetett volna be a tanácsadói segítségnyújtás nélkül. A tanulmány kiemelte továbbá az alábbiakat: A megkérdezett résztvevõk, tanácsadók, vállalkozók általános véleménye, hogy a tanácsadási segítség nélkül nem mûködött volna a program. A pályázó vállalkozások 45 százaléka a tanácsadó megkeresésére, rábeszélésére jelent meg érdeklõdõként. Az interjúk során azok a vállalkozók, amelyek nem tanácsadói megkeresésre, hanem a marketing kampányból értesültek a pályázatról 30 százalékban úgy nyilatkoztak, hogy a támogatott tanácsadás hiányában nem pályáztak volna. Ez érthetõ is, hiszen a vállalkozások alig rendelkeztek Phare tapasztalattal. A komponens végrehajtásának további eredménye, hogy a három régióban összesen mintegy 300 tanácsadó akkreditálására került sor, vagyis az érintett régiókban létrejött egy olyan regionális tanácsadói bázis, amely további programok esetében kiindulási alapul szolgálhat. 4

7 3. KOMPONENS Tanácsadás A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány felelõs a program 3. komponensének végrehajtásáért. A komponens keretében az 1. komponens során akkreditált tanácsadók akkreditációjának megújításával, valamint további tanácsadók bevonásával felfrissül, illetve kialakul egy olyan tanácsadói kör, akiktõl az együttmûködõ vállalkozások további tanácsadói segítséget vehetnek igénybe együttmûködésük fenntartásához, illetve továbbfejlesztéséhez. A tanácsadást azok a vállalkozások vehetik igénybe, akik a 2. komponensben támogatást kaptak, a beruházásukat megvalósították, a támogatást lehívták, és azzal elszámoltak. Ezek túlnyomó többsége az MVA által lefolytatott igényfelmérés során úgy nyilatkozott, hogy a korábban létrehozott együttmûködést szeretné továbbfejleszteni és ehhez további tanácsadói segítségnyújtást is szívesen venne igénybe. A tanácsadói tevékenység a tanácsadók õszi akkreditációja után indulhat, május 31-ig lehet igénybe venni, és az alábbi területekre terjed majd ki: 1. Menedzsmentfejlesztés 2. Technológiai fejlesztés 3. Hazai és EU-s pályázati és forráslehetõségek felkutatása, és ezekrõl rendszeres értesítések küldése 4. Pályázatkészítés 5. Hitelkérelmek összeállítása 6. Projektek / pályázatok menedzselése, ezen belül 7. Piackutatás 8. Jogi tanácsadás, jogi képviselet 9. Pénzügyi tanácsadás 10. Belföldi partnerkeresés 11. Külföldi partnerkeresés 12. Rendszeres és szektorspecifikus EU információk -en 13. Informatikai rendszerfejlesztési tanácsadás 14. Honlap készítés és karbantartás 15. Arculat tervezés és -kialakítás (logo, levélpapír, névjegykártya, boríték, dosszié, stb.) 16. Marketing tanácsadás 17. Elektronikus kereskedelem fejlesztése 18. Minõségirányítási rendszer bevezetése, fejlesztése 19. Energiahatékonysági átvilágítás (energia audit) 20. Környezetvédelmi audit A tanácsadói segítségnyújtásra a tervek szerint bonyolult pályázat elkészítése nélkül, egyszerûsített igényléssel lehet jelentkezni, és a tanács adáshoz 50 60%-os támogatást lehet igényelni. Hatástanulmány készítése A program 3. komponensén belül a másik feladat az együttmûködõ vállalkozások tevékenységének, azon belül különösen az együttmûködéseknek 3 éven keresztül történõ figyelemmel kísérése, és a program átfogó hatástanulmányának elkészítése. A feladatot elvégzõ céget/cégeket az MVA, a VÁTI Kht. és a GKM nyílt közbeszerzési eljárás keretében választja ki õsz folyamán. A hatástanulmány jelentõsége, hogy elkészülte után átfogó információk állnak majd rendelkezésre a program eredményességérõl, a célcsoportra kifejtett hatásairól, és ezek alapján a jövõben még megalapozottabban lehet hasonló programok tervezésénél eljárni. Felföldi Zoltán Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány d 5

8

9 HU MÛANYAG ÚJRAHASZNOSÍTÓ ÉS FELDOLGOZÓ KAPACITÁSOK LÉTESÍTÉSE Kedvezményezett neve: Poliext Csövek Termelõ és Kereskedelmi Kft. Kedvezményezett címe: 6034 Kecskemét-Matkó, II. Kerület 232 Teljes költségvetés: euró Megítélt támogatás: euró A projekt célja olyan használt mûanyag feldolgozó kapacitás létrehozása volt, amelynek üzembe helyezésével csökkenthetõ a környezet szennyezése, és újrahasznosíthatóvá válnak az amúgy eldobott csomagolóanyagok, fóliák, mûanyag alkatrészek. További cél volt egy olyan csõgyártó gépsor üzembe helyezése, amelyen a lakossági vízhálózat és a mezõgazdásági öntözõrendszerekhez szükséges csövekre vonatkozó igényeket tudja a vezetõ partner kielégíteni. Beszerelték a regeneráló gépsort, valamint a csõgyártó gépsort. A vezetõ partnernél teljes kapacitású termelés esetén 5 fõ munkahelyteremtés valósulhat meg, amely igény szerint bõvülhet is. Az együttmûködõ partnerek évek óta ismerik egymást és üzleti kapcsolat van közöttük. Sikerességük nagyban függ egymástól, hiszen mint szállító és vevõ állnak kapcsolatban. A vállalkozások mûanyagipari klaszterként kívánnak együttmûködni, egymás tevékenységeit kiegészítve, és teljeskörû mûanyag csõ- és öntözõrendszer kínálatot biztosítva. Kapcsolataik szorosabbra fonásával bizonyos feladatokat együttesen látnak el, ezáltal költségeik csökkennek. A további sikeres együttmûködés az egyedi szállítási szerzõdések megkötésével, a használt mûanyag közös gyûjtésével, a közös termékfejlesztésekkel, és közös marketing-mix kialakításával érhetõ el. Ezekhez a vezetõ partner telephelyén a mûszaki, technológiai feltételeket is meg kellett teremteni. A felek rögzítik, hogy évente legalább három új terméket visznek piacra, amelyek külsõ megjelenését közös szakmai munkán alakítják ki, fejlesztik ki. Ezen termékeket a piaci bevezetésnél közösen képviselik kiállításokon, rendezvényeken. A közösen végzendõ használt mûanyag begyûjtésének stratégiai kidolgozását a marketing munkát és termékfejlesztést a vezetõ partner által biztosított irodákban és bemutatóteremben végzik az együttmûködõ gazdasági társaságok. Dél-Alföld Régió 7

10 8 Dél-Alföld Régió

11 HU KÖNYVKÖTÉSZETI GÉPÚJDONSÁGOK BESZERZÉSE Kedvezményezett neve: Dürer Nyomda és Kiadó Kft. Kedvezményezett címe: 5700 Gyula, Jókai u Teljes költségvetés: euró Megítélt támogatás: euró A projekt célja a résztvevõ partnerek piaci pozícióinak, versenyképességének és exportképességének javítása új könyvkötészeti termelõ technológia kialakításával. A vezetõ partner Dürer Nyomda elsõdlegesen színes könyvek nyomtatásával és kötészetével foglalkozik, az Imosoft Kft. pedig a cég termékeit értékesíti és ebbõl jelentõs forgalmat bonyolít le. A Dürer Nyomda Kft. és az Imosoft Kft ben benyújtott Phare 2000 Kis és középvállalkozások együttmûködésének támogatása címû pályázata keretében beszerzésre került 1 db Diamant könyvtest kikészítõ gép és 1 db Petratto típusú álkemény (flexibilis) táblakészítõ gép. Az üzembe helyezett berendezésekkel a minõségi könyvgyártás további erõsödése, a megrendelõi igények sokoldalúbb, rugalmasabb teljesítése valósult meg. A könyvtest kikészítõ gép beszerzésével megnõtt a kötészeti kapacitás, illetve jelentõs mértékben lerövidült a keménytáblás könyvek elõállításához szükséges idõ. Ez nagymértékben segítette rugalmasságukat, a piaci igényekhez való optimálisabb alkalmazkodásukat. A két vállalkozás között 10 éves együttmûködés áll fenn. Az együttmûködéshez kapcsolódik még a könyvek kiadója, a Mozaik Tankönyvkiadó, amely egyben a vezetõ partner tulajdonosa. A vezetõ partner a megrendelésre a könyveket elkészíti, a partner cég pedig terjeszti azokat. Szoros az együttmûködés, hiszen a kiadástól a terjesztésig az egyes lépések egymásra épülnek. A partner cég saját erõvel járult hozzá a vezetõ partner tulajdonába kerülõ géphez. A forgalomnövekedés miatt a beruházott összeg egy része már az elmúlt fél évben megtérült, hiszen a magasabb minõségû és újszerû termékeket a piac kedvezõen fogadta. Tehát az együttmûködés alapján megvalósult gépbeszerzés mindkét partner érdekeit szolgálja, együttmûködésüket erõsíti. Az álkemény táblás könyvgyártás magyarországi bevezetésével elsõsorban a tankönyvgyártás és forgalmazás területén kívánnak az új termékkel jelentõs eredményeket elérni. Természetesen más területre, ahol fontos a könyv, katalógus, térkép használata során a tartósság mellett a könnyített fedél, a technológia szintén kiajánlásra került. A tankönyvgyártás és forgalmazás területén várhatóan a következõ években az álkemény táblás könyvek részaránya fokozatosan növekedni fog, hiszen a rugalmas, hajlékony, ugyanakkor megfelelõen erõs táblájú könyvek a hagyományosnál könnyebbek, használati értékük minden területen magasabb. Terveik szerint nem csak a konzorciális szerzõdés, illetve a pályázatban vállalt határidõig, hanem hosszú távon is fenntartható az együttmûködés. Dél-Alföld Régió 9

12 10 Dél-Alföld Régió

13 HU ÉLELMISZERIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS ÉRTÉKESÍTÕ RENDSZER KIALAKÍTÁSA Kedvezményezett neve: Mórakert Beszerzõ, Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezet Kedvezményezett címe: 6782 Mórahalom, Röszkei út 47. Teljes költségvetés: euró Megítélt támogatás: euró A térség gazdaságában húzóágazatként szereplõ élelmiszergazdaság legmeghatározóbb képviselõje a projektben együttmûködõ két partner: a Mórakert Beszerzõ, Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezet és a Móraprizma Termeltetõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet. A projekt átfogó célja volt a partnerek együttmûködésének elõsegítése, a meglévõ piacok jobb kihasználása, illetve újabbak megszerzése. A Szolgáltató és Értékesítõ Rendszer kiépítése érdekében a Mórakert Szövetkezet telephelyén egy komplett burgonyaválogató-, feldolgozó gépsort helyeztek üzembe. A programban partnerként részt vevõ Móraprizma Szövetkezet közös egyeztetést és ütemezést követõen maga is igénybe veszi a gépsor kapacitásait. A burgonyafeldolgozás zavartalan lebonyolítása érdekében szükséges volt a telephely infrastruktúrájának hozzáigazítása az áruforgalmi igényekhez és egy 205 m 2 -es térburkolat kiépítése. A program keretében elkészült térburkolat a Rendszer mûködtetéséhez szükséges input és output anyagok szállítását racionalizálta. A programban megvalósult egy 2 napos képzés, amelynek keretében a szövetkezeti tagok fontos termelési, értékesítési ismeretanyagot sajátíthattak el. A Rendszer keretében forgalmazott termékek piacra jutásának megkönnyítése érdekében a burgonyatermékek önálló arculatának tervezése is megtörtént. Az önálló arculati terv keretében új csomagolóanyagok kerültek bevezetésre, amelyek használatával a fogyasztókban kialakítható egyfajta márkahûség a térségben megtermelt és csomagolt termékek iránt, ezáltal biztosítható a Rendszer mûködtetéséhez szükséges piaci kereslet. Mivel a konzorcium esetében non-profit módon mûködõ szervezetrõl van szó, a mûködési költségek, valamint az alkalmazottak munkabérének biztosításához kell a fedezetet elõteremteni. A Rendszer megvalósulásával illetve kiterjedésével egyre több helyi és térségbeli beszállító válik a szövetkezetek tagjává is, akiknek tagdíjfizetési kötelezettségük van. A megnõtt létszám következtében növekedõ tagdíjbevétel képes a felmerülõ költségek fedezésére. Az állandó tagdíj-bevételek mellett fontos forrást jelentenek még az egyéb bevételek, mint pl. a különbözõ rendezvények, oktatások, tanfolyamokból befolyó összegek, valamint a folyamatosan megpályázott állami és önkormányzati támogatások. A konzorcium tagjai és az együttmûködõ partnerek együttes közremûködésével rendelkezésre fog állni az a szervezeti struktúra, amely biztosítja a meghatározott célok hosszú távú továbbvitelét és megvalósítását. Dél-Alföld Régió 11

14 12 Dél-Alföld Régió

15 HU FAIPARI HULLADÉK KÖRNYEZETKÍMÉLÕ FELDOLGOZÁSA Kedvezményezett neve: Árva József egyéni vállalkozó Kedvezményezett címe: 6045 Ladánybene, Petõfi u. 15. Teljes költségvetés: euró Megítélt támogatás: euró A projekt célja korszerû, az uniós elõírásoknak megfelelõ hulladékgazdálkodás megvalósítása volt, faapríték elõállításával. Ennek elérése érdekében célként fogalmazták meg a fa-aprítógép integrálását az üzem technológiájába, vagyis az aprítógépnek helyet adó üzemépület kialakítását, az aprítógép kiszolgálásához szükséges gépek beszerzését. A projekt megvalósításával jelentõs mennyiségû hulladék rostfa értékesíthetõ faaprítékká történõ feldolgozása vált lehetõvé. A projekt keretében megvalósult az apríték-tároló és a meglévõ aprítógép üzemépületének, az aprítógép helyének és környezetének kiépítése, a ki- és beszállításhoz szilárd burkolatú út, térburkolat kiépítése. A fejlesztés során a technológiai sorba beépítésre került a már rendelkezésre álló aprítógép. Ezen túlmenõen szükség volt az aprítógép kiszolgálásához szükséges gépek beszerzésére. A projekt megvalósulásával Magyarország egyetlen magántulajdonban lévõ faapríték-üzeme jött létre, évi m 3 -es kapacitással. A projekt keretében Árva József egyéni vállalkozó faaprítékot állít elõ hulladék rostfából. A projektben a partnerek szorosan együttmûködnek az apríték elõállításában és értékesítésében. Az egyik együttmûködõ partner a Márkó Trans Kft., amely az alapanyagok (hulladék rostfa) beszállítását és a késztermék (apríték) kiszállítását végzi. A rendszeres tevékenységgel a Kft. stabilizálni tudta mûködését. A másik együttmûködõ partner a Wood-Tex Kft., mely az alapanyag elõállítását végzi. A projekt megvalósításával a Wood-Text Kft-nél keletkezõ hulladék szálas- és rostfa feldolgozása rendszeresen és folyamatosan biztosított. A partnerek között tehát kölcsönös elõnyökön alapuló együttmûködés áll fenn, amely növeli a partnerek termelésének hatékonyságát és mûködésük biztonságát. A projekt megvalósításával lehetõvé vált a korábban hulladékként keletkezõ rostfa faaprítékká történõ feldolgozása és értékesíthetõsége. A faapríték iránt jelentõs piaci kereslet tapasztalható egyrészt a forgácslap gyárak (bútoripari alapanyag), másrészt az energetikai cégek (biohõ) részérõl. Az apríték elõállításhoz alapanyagot jelentõ hulladék rostfa folyamatosan keletkezik a vállalkozás telephelyén, illetve a saját és harmadik személyek tulajdonát képezõ erdõkben. A projekt megvalósításával a vállalkozás éves árbevétele 15%-kal növekedett (2003-ról 2004-re). Jelenleg az egyéni vállalkozás termelésében 5-10% az apríték elõállítás részesedése, ez a tervek szerint 20%-ra növekszik a közeljövõben. A vállalkozás termékei piacképességének növelése érdekében további fejlesztéseket tervez a jövõben (szárító, sterilizáló berendezés). Dél-Alföld Régió 13

16 14 Dél-Alföld Régió

17 HU HALFELDOLGOZÓ KIALAKÍTÁSA VESZÉLYES HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL Kedvezményezett neve: Innoflex Kft. Kedvezményezett címe: 5540 Szarvas, Annaliget 7. Teljes költségvetés: euró Megítélt támogatás: euró A projekt célja volt, hogy az eddig is szállító-vevõ kapcsolatban lévõ partnerek együttmûködésének erõsítésével egy olyan élelmiszer feldolgozó üzemet hozzanak létre, amelynek része a keletkezõ veszélyes hulladék újrahasznosítását megoldó technológia is. Az együttmûködõ partnerek a projekt megvalósításával a vásárlók minél szélesebb körének ellátását tûzték ki célul a modern élelmezési elveknek megfelelõ, alacsony zsírtartalmú, magas fehérjeértékû, változatosan elkészíthetõ haltermékekkel. Céljuk volt, hogy versenyképes termékkel jelenjenek meg a piacon. A projekt keretében az élelmiszerfeldolgozó üzem tervezése, a kivitelezési munkák valamint a halfeldolgozó technológia beszerelése valósultak meg. Higiéniai berendezés valamint a vákuumcsomagoló beszerzése saját beruházásként járult hozzá a projekt eredményeihez. Az üzembe helyezés júliusban történt meg, az üzem HACCP engedéllyel mûködik. A két partner között korábban is volt szállítói kapcsolat. A projekt keretében továbbfejlesztett együttmûködés is ennek a partnerségnek az elmélyítésére vonatkozott. A korábbi egyoldalú beszállítói kapcsolat valódi kétoldalú partnerséggé alakult át. A partner a halfeldolgozó üzem melléktermékeihez olyan alapanyagot szállít, amellyel az alkalmassá válik állateledelként történõ forgalmazásra. Ezzel a folyamattal a halfeldolgozó üzem hulladék-kibocsátása megszüntethetõ. Korszerû, a hatósági elõírásoknak teljes mértékben megfelelõ üzemet valósítottak meg, amely lehetõvé teszi, hogy az Innoflex Kft. magasabb feldolgozottsági fokú termékekkel tudja bõvíteni kínálatát, amely megalapozza piaci részesedésének növekedését. A halfeldolgozó üzem megvalósításával a bérfeldolgoztatást ki tudták váltani, így költséghatékonyabbá vált a termelés. A termékelõállítás során keletkezett maradványok magas színvonalú utófeldolgozásával a konzorciumi partner (Haltáp Kft.) hasznosítani tudja a hulladékot saját termékei elõállítása során. Ennek a folyamatnak a révén a feldolgozó üzem hulladék-kibocsátása a minimális szintre csökkenthetõ, megfelelve a környezetvédelmi szempontoknak. Az Innoflex Kft. további terveiben a jelen projektben megvalósult feldolgozó üzem után második lépcsõben egy továbbfeldolgozó, illetve a jelenleg is mûködõ intenzív halnevelõ telep mellé egy újabb beállítása is szerepel. A fejlesztési elképzelések alapjául a cég jelenlegi kimagasló piaci pozíciója és a nagy élelmiszeripari cégekkel való együttmûködése szolgált. Dél-Alföld Régió 15

18 16 Dél-Alföld Régió

19 HU BESZÁLLÍTÓI KOOPERÁCIÓS ÜTEMRAKTÁR KIÉPÍTÉSE Kedvezményezett neve: Kecskeméti Alumínium Rt. Kedvezményezett címe: 6000 Kecskemét, Fûzfás köz 3. Teljes költségvetés: euró Megítélt támogatás: euró A projekt célja az együttmûködõ partnerek beszállításaival készülõ alumínium kofferek és építõipari állványok gyártási rugalmasságának fokozása (magasabb készlettartás, vevõk gyorsabb kiszolgálása) volt. Ennek érdekében egy beszállítói kooperációs ütemraktárt kívántak felállítani, valamint a szükséges szállító és anyagmozgató gépek beszerezni. A projekt keretében egy olyan beszállítói kooperációs ütemraktár kialakítása történt meg, amely a kedvezményezett stratégiai termékeinek termelési volumennövekedését (évi db alumínium koffer, valamint évi db építõipari állvány gyártását) teszi lehetõvé. A projekt keretében a saját tulajdonú raktárépület felújítása, infrastrukturális kiépítése, valamint szállító és anyagmozgató gépek, berendezések beszerzése történt meg. Az új tárolási technológia és logisztikai rendszer a vezetõ partner két kulcsterméke esetében a piaci pozícióinak megtartását, illetve növelését biztosítja. A korszerû tároló berendezések és anyagmozgató gépek alkalmazásával megvalósul az optimális helykihasználás, lehetõvé válik a programozott termelés. A projekt megvalósításával megteremtõdtek a készletre termelés feltételei, ezzel lehetõvé vált a gyártási rugalmasság növelése. Mindezek eredményeként az együttmûködésben résztvevõ partnerek (a stratégiai termékek beszállítói) is stabilizálni tudták mûködésüket. A projektben a partnerek szorosan együttmûködnek az alumínium koffer és az építõipari állvány elõállításában, mivel az együttmûködésben résztvevõ partnerek a Kecskeméti Alumínium Rt. stratégiai termékeinek beszállítói. A partnerek a projektet megelõzõen is kapcsolatban álltak egymással, megrendelõ-vevõ kapcsolat formájában. A projekt révén a beszállítói kapcsolatok szorosabbá váltak. A projekt keretében kiépített beszállítói kooperációs ütemraktár gazdaságos termelést és szállítást tesz lehetõvé valamennyi vállalkozás részére, ennek eredményeként nõ a piacon maradásuk esélye. A raktár elõsegíti a gyártási rugalmasság megnövekedését, ezzel a partnerek is stabilizálni tudták mûködésüket. A projekt keretében megvalósított fejlesztés logikusan illeszkedik a Kecskeméti Alumínium Rt. fejlesztési stratégiájába. A cég jelentõs elõrelépéseket tett a többi stratégiai területen is (integrált termelési rendszer, új külföldi partnerek) az elmúlt években. A vállalat stratégiai termékei (alumínium koffer és az építõipari állvány) iránt növekvõ piaci kereslet tapasztalható, termékeit exportálja is a cég. A logisztikai fejlesztéssel megszüntethetõ egy szûk keresztmetszet: a rendelésre gyártás helyett készletre gyártás valósulhat meg, amely lehetõvé teszi a vevõigények rugalmas kiszolgálását. A Kecskeméti Alumínium Rt. árbevétele évente 5-10%-kal növekszik, céljuk évi 20-30%-os növekedés elérése. A vállalkozás további fejlesztési elképzelése a termékskála-bõvítés. Dél-Alföld Régió 17

20 HU TALAJMÛVELÕ ESZKÖZÖK KIFEJLESZTÉSE, GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA Kedvezményezett neve: SASFORM Kft. Kedvezményezett címe: 6000 Kecskemét, Bercsányi utca 11. Teljes költségvetés: euró Megítélt támogatás: euró A projektben három vállalkozás vett részt, akiknek a projekt keretében kitûzött célja új talajmûvelõ eszközök (többek között tárcsás borona, speciális kultivátor gépcsalád) kifejlesztése, gyártásuk elindítása, széleskörû forgalmazása volt az ehhez szükséges személyi, szervezeti, és tárgyi feltételek megteremtésével (termékfejlesztés, alkatrészgyártás, festés, összeszerelés, forgalmazás). A projekt megvalósításával az együttmûködõ partnerek olyan közös terméket állítanak elõ, amely a piaci követelményeknek megfelel, esztétikusabb és tartósabb. Az ehhez kapcsolódó irodatechnikai, informatikai fejlesztés a gyártás folyamatának összehangolására, a humánerõforrás minõségileg jobb kezelésére teremt lehetõséget. Az együttmûködés távlati célja a régió és a határos régiók gépforgalmazóival klaszter és közös marketing-stratégia kialakítása. A projekt eredményeként lehetõvé vált 1 fõ pályakezdõ mezõgazdasági gépészmérnök felvétele új munkaerõként. A projekt megfelelõ hátteret biztosított az új fejlesztésekhez is, amelynek keretében a projektben résztvevõ partnerek az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézetével (MGI)-vel közös kutatási-fejlesztési konzorciumot alakítottak ki. A beszerzett új eszközöknek köszönhetõen jelentõsen javult a forgácsolt alkatrészek és a festett felületek minõsége. A projekt megerõsítette a résztvevõk együttmûködési szándékát, alapot ad további közös feladat vállalásához, a vállalkozási profil bõvítéséhez. A projekt lezárultát követõen haladéktalanul új fejlesztések indulnak. A partnerek résztvevõi egy most induló kutatás-fejlesztési konzorciumnak, amelyet az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézete koordinál. Ezek a fejlesztések a három résztvevõ távlati feladatait biztosítják. 18 Dél-Alföld Régió

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében

Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is. A projekt

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

BESZÁLLÍTÓ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉS BESZÁLLÍTÓI INTEGRÁTOROK

BESZÁLLÍTÓ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉS BESZÁLLÍTÓI INTEGRÁTOROK BESZÁLLÍTÓ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉS BESZÁLLÍTÓI INTEGRÁTOROK TÁMOGATÁSA GINOP-1.3.3-16 A beszállítói integrátorok által nyújtott növekedési lehetőségek kihasználtságának foka jelenleg nem

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. október Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Társadalmi egyeztetésre került két, korábban felfüggesztett

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

2008. március 13. "Partnerség a versenyben"

2008. március 13. Partnerség a versenyben 3P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, Nyomdaipari Klaszter Bemutatkozás 2008.március 13. Partnerség a versenyben Mire támaszkodunk? I. Alakulás ideje: 2007. október 5. Következtetés: A klaszter hivatalosan

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban

Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban Prospera Pályázati Tanácsadó Kft. Gajdos-Sztankó Gabriella Pályázati referens sztanko.gabriella@prospera.hu Budapest, 2016.11.08.

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben