VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE HU sz. Phare program Zárókiadvány

2 KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY U d

3 K I S - É S K Ö Z É P V Á L L A L K O Z Á S O K T Á M O G A T Á S A A P H A R E P R O G R A M S E G Í T S É G É V E L Közel három éves idõszakot követõen zárult le idén nyáron a Vállalkozások közötti együttmûködés erõsítése c. Phare program 2. komponense, amelyet a évi programok keretében indított el az Európai Unió. A program keretében ezer euro forrás állt rendelkezésére. A program lebonyolításánál komoly figyelmet fordítottunk arra, hogy a lehetséges kedvezményezettek megfelelõ tájékoztatásban és tanácsadásban részesüljenek és a lehetõ legjobban kihasználhassák a program nyújtotta lehetõségeket. A programot három régióban hirdettük meg: Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön az ott bejegyzett kkv-k együttmûködésének támogatására Vállalatközi együttmûködések kialakítására és fejlesztésére irányuló befektetések c. pályázatként. A pályázati forduló eredményeként 93 együttmûködés köthette meg a támogatási szerzõdést összesen ezer euro értékben. A projektek összköltségvetésüknek maximum 32% -át kapták meg támogatásként. A támogatás odaítélésének alapfeltétele volt, hogy egy pályázat keretén belül legalább két kkv pályázzon közös vállalkozás formájában, illetve beszállítói vagy konzorciális szerzõdés alapján. A támogatást olyan tevékenységi területek fejlesztésére nyújtottuk, ahol a pályázó vállalkozások erõforráshiánnyal küszködtek: pl. üzleti infrastruktúra fejlesztése, közös technológiafejlesztési beszerzések, közös gép- és eszközbeszerzések, információ-technológiai fejlesztések, kkv-k beszállítói hálózatokhoz való csatlakozásának az elõsegítése, know-how transzfer stb. A program kiemelt beavatkozási területei voltak a termelési együttmûködések és beszállítói kapacitások javítása, a vállalatközi integrációk kialakulásának és megerõsödésének elõsegítése, az üzleti infrastruktúra fejlesztése, valamint a kkv-k információellátottságát javító, illetve a termelést közvetlenül támogató elektronikus kapcsolatoknak és információs rendszereknek a fejlesztése. A kedvezményezett kkv-k az együttmûködések, illetve a közösen elvégzett tevékenységek során a vissza nem térítendõ támogatást versenyképességük és piaci részesedésük növelése érdekében különbözõ konkrét célok megvalósítására használták fel. Bár a VÁTI Kht. munkatársai és a felkért szakértõk minden figyelmet és szakmai támogatást megadtak a kedvezményezetteknek, mégsem mindenki tudta befejezni projektjét. A 93 nyertes pályázóból a program zárásáig 70 kedvezményezett és 111 partner-vállalkozása fejezte be sikeresen projektjét. Az általuk elért eredményeket mutatja be ez az összefoglaló kiadvány. A visszalépések, lemorzsolódások betudhatók a három év alatt megváltozott körülményeknek, piaci viszonyoknak, de minden bizonnyal a kkv-k számára talán szokatlan, Phare eljárásrendnek is. Reméljük, hogy ezek a jó és kevésbé jó tapasztalatok egyaránt hasznosulni fognak, hiszen a Phare programok csak az elõszobáját jelentették a Strukturális Alapoknak, amelyek azóta hazánk uniós csatlakozásával többek között a kkv-k számára is elérhetõvé váltak. Galovicz Mihály programengedélyezõ ügyvezetõ d

4 A H U V Á L L A L K O Z Á S O K K Ö Z Ö T T I E G Y Ü T T M Û K Ö D É S E R Õ S Í T É S E C Í M Û P H A R E P R O G R A M d Végrehajtásért felelõs intézmény: Váti Kht. Társfinanszírozók: Közremûködõ partnerek: Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium regionális fejlesztési ügynökségek, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1. és 3.komponens), MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda (2. komponens) A PROGRAM ELEMEI: 1. Intenzív kommunikációs kampány, illetve szakmai segítségnyújtás a kis- és közepes vállalkozások (továbbiakban kkv-k) részére az együttmûködések kialakításához és a pályázatok elkészítéséhez. 2. Kkv-k együttmûködésének támogatása pályázati rendszer keretében. 3. A program utókövetési tevékenységei, tanácsadás az együttmûködõ kkv-knak. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A program megvalósítása október 8-án indult a pályázati lehetõséget bemutató intenzív kommunikációs kampánnyal. A pályázat iránt érdeklõdõk a program 1. komponensének megvalósításában közremûködõ Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványon keresztül támogatott tanácsadást vehettek igénybe pályázataik elkészítéséhez. A pályázatokat a helyi vállalkozói központok által koordinált tanácsadókkal készíttethették el az érdeklõdõk. A tanácsadás és az intenzív kommunikációs kampány eredményeként a február 4-i beadási határidõig összesen 137 pályázat érkezett be a regionális fejlesztési ügynökségekhez a három célrégióban (Dél-Alföldön 46, Észak-Alföldön 36, Észak-Magyarországon 55). Az igényelt támogatás 73%-kal meghaladta a rendelkezésre álló keretet, eurót. Ebbõl összesen 67 pályázat részesülhetett támogatásban. A beérkezett projektjavaslatok azonban az eredeti keretösszegnél nagyobb támogatást is fel tudtak használni. Egyéb évi Phare programok által fel nem használt források átcsoportosításával az eredeti keretösszeget euróval lehetett kiegészítetteni, így további 26 pályázat részesülhetett támogatásban. A projektek megvalósítása során a kedvezményezettek közbeszerzési eljárással választhatták ki a beszerzést, szolgáltatást vagy építést elvégzõ vállalkozókat. A sikertelen eljárások kapcsán egyértelmûvé vált, hogy elsõsorban az építések esetében a megvalósítási határidõ nem tartható, mintegy 80 tender megvalósítása volt veszélyben a 289-bõl. Ezért a VÁTI Kht. kérelmezte az Európai Bizottságnál a program megvalósítási határidejének meghosszabbítását. A hosszabbítási kérelem jóváhagyásával a beruházási komponens megvalósítási és kifizetési határideje 11 hónappal hosszabbodott meg. Az igényelt támogatások kifizetésének a végsõ határideje augusztus 30-án járt le. Eddig a határidõig 70 együttmûködésnek összesen ezer euró Phare támogatást és ezer euró kormányzati társfinanszírozást hagytak jóvá. Sajnos az elhúzódó közbeszerzési eljárások, ill. egyéb a projektek szempontjából külsõ körülmények (pl. piaci kereslet módosulása) miatt több kedvezményezett kérelmezte a megvalósítás ideje alatt a támogatási szerzõdés felbontását A program keretében támogatásban részesült kkv-k közötti együttmûködéseket az együttmûködõ partnereknek a projekt lezártát követõ legalább három évig fenn kell tartaniuk. Ehhez nyújt tanácsadással segítséget a program 3. komponense, az utánkövetési program-elem, amelynek a keretében a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz lehet támogatott tanácsadásért fordulni. A program 3. komponensének kereteit négyoldalú megállapodás szabályozza, amelyet a VÁTI Kht., a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium írt alá. Makra Tímea irodavezetõ-helyettes VÁTI Kht. 2

5 Ö S S Z E F O G L A L Ó A H U V Á L L A L K O Z Á S O K K Ö Z Ö T T I E G Y Ü T T M Û K Ö D É S E R Õ S Í T É S E C Í M Û P H A R E P R O G R A M 2. K O M P O N E N S É N E K Z Á R Ó É R T É K E L É S É R Õ L A Vállalkozások közötti együttmûködés erõsítése címû Phare program Vállalatközi együttmûködések kialakítására és fejlesztésére irányuló befektetések címû szakértõi feladatát a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda hajtotta végre. A szakértõi projekt elsõdleges konkrét célja az volt, hogy reális és aktuális képet biztosítson a program, valamint a program keretében támogatott projektek megvalósításának elõrehaladásáról és megvalósulásáról. A szakértõi tevékenységgel szemben a legfontosabb átfogó célkitûzés, hogy elõsegítse a HU program, valamint a program keretében támogatott egyedi projektek hatékony, az eredeti program és projekt célokkal összhangban álló megvalósítását. Az Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Alföld régiókban összesen 70 projekt valósult meg. Hozzájuk kapcsolódva a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 180 kedvezményezettet látogatott meg, pontoset képet kapva így a megvalósítás folyamatáról, a projektek eredményeirõl, a kitûzött célok teljesülésérõl, illetve a megvalósítás során felmerült problémákról. Az értékelõ látogatásokra szeptember augusztus 1. között került sor. A program logikájának és tartalmának elemzése során a program összes eleme közötti kapcsolatot elemeztük. Így vizsgálat alá vontuk, hogy a kielégítendõ igények, a választott stratégia, a kitûzött célok (átfogó, specifikus, operatív), a befektetett pénzeszközök (inputok), a megvalósítás érdekében hozott intézkedések, valamint az outputok és a várható hatások (eredmények és hatások) mennyire állnak összhangban egymással. A projektekrõl összefoglalóan megállapítható, hogy a megvalósítás magas minõségû épületek kivitelezését és korszerû berendezések beszerzését foglalta magában. A fejlesztések látványos kapacitás- és hatékonyság-növekedéshez vezettek. Az összegzett adatok alapján megállapítható, hogy mindhárom vizsgált régióban a tényleges költségvetés a tervezett költségvetésnél magasabb lett, amelynek legfõbb oka az volt, hogy a beszerzések és az építések várható költségeit alábecsülték. A célok meghatározása a pályázatok 60%-a esetében pontosításra szorult. Az operatív célokat az output indikátorok alapján a legtöbb projekt elérte. Az eredmény indikátorok amelyek a létrehozott vagy megnövelt kapacitás adatot tartalmazzák a kedvezményezettek többségénél jelentõs elõrelépést jelentettek. A programmal való összhang vizsgálata alapján megállapítható, hogy a projektek 94%-a kiemelten szolgálja a kkv-k versenyképességének javítását, míg a vállalkozások piaci pozíciójának javításához a projektek 97%-a járul hozzá. A projektek zöme (80%-a) szolgálja a szektor növekedését, s a foglalkoztatotti létszám a projektek 73%-ban nõtt. Egyharmadukra volt azonban mindössze jellemzõ a kis- és középvállalatok beszállítói potenciáljának növelése. Az export közvetlen növeléséhez csak minden hatodik projekt járult hozzá. Az együttmûködés erõsítését értékelve megállapítható, hogy a kedvezményezettek a pályázatban leírt együttmûködést teljesítették, de ez sok esetben (27%-uknál) viszonylag formális kapcsolatot jelentett. A projekteknek erõssége a fenntarthatóság, hiszen a fejlesztéseknek olyan tulajdonosa lett, akinek közvetlen érdeke a létrehozott javaknak az üzemelése. A projektek legtöbbje tartalmazott olyan fejlesztést, amely vagy egy cégfejlesztési stratégia részét képezte, vagy pedig azóta már további fejlesztéseket generált. Róka László ügyvezetõ MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda d 3

6 A MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY RÉSZVÉTELE A HU SZÁMÚ, VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE CÍMÛ PHARE PROGRAMBAN d A HU sz. Phare program az egyik elsõ olyan program volt, amely a Phare programon belül a évtõl bekövetkezett filozófia váltást megtestesítette. Míg ugyanis korábban a Phare programok fõ célkitûzése az volt, hogy segítse a közép- és kelet európai országok köztük Magyarország társadalmi-gazdasági átalakulását és piacgazdaságra való áttérését, addig a évtõl indult Phare programok azt a célt tûzték ki, hogy segítsék a tagfelvételi kérelmüket beadott országokat az uniós tagságra való felkészülésben. Ez abban nyilvánult meg, hogy 1. a programok az Unió tagállamaiban a Strukturális Alapok társfinanszírozásával megvalósult programokhoz hasonlóan a gazdasági és a társadalmi kohézió erõsítésére koncentráltak, valamint 2. a programok felépítésénél és bonyolításánál a Bizottság elsõsorban a tagállamban mûködõ képviseletén keresztül úgynevezett EU-elvárásokat kívánt érvényesíteni. Ezen elvárások következtében a HU program nem egy pusztán vissza nem térítendõ támogatási konstrukció volt, hanem egy elõkészítési szakasszal megtámogatott, majd az egyes támogatások hatását éveken keresztül vizsgáló és értékelõ komplex fejlesztési program. A komplexitásra való törekvés találkozott Magyarország azon érdekével, hogy a pályázók a rendelkezésre álló források minél nagyobb részét megfelelõen fel tudják használni. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az 1. komponensen belüli információs és marketing kampányban és a 3. komponens keretében megvalósult/megvalósuló támogatott tanácsadás mûködtetésében közremûködött ill. fog közremûködni a közeljövõben. 1. KOMPONENS Marketing Az 1. komponens keretében megvalósítandó feladatokat az MVA a helyi vállalkozói központok (HVK-k) által vezetett regionális konzorciumokon keresztül hajtotta végre. A komponens végrehajtása során az egyes régiókban folytatott intenzív marketing tevékenység eredményeként a helyi vállalkozások jelentõs számban szereztek tudomást arról, hogy vállalkozói együttmûködések pályázati úton Phare és magyar kormányzati támogatást nyerhetnek beruházásaikhoz. Az MTA Politikatudományi Intézete által készített értékelõ tanulmány szerint a marketingkampányt összefoglalóan mindenki pozitívan értékelte, sokan azt is kiemelték, hogy az MVA-nak és megyei partnereinek jelentõsen javult az imázsa a vállalkozók körében a kampánynak köszönhetõen, valamint hogy komoly mozgósító hatása volt a marketingkampánynak. Tanácsadás Az 1. komponens keretében végrehajtott másik tevékenység a tanácsadás szerepe még jelentõsebb volt a program sikere szempontjából. A program végrehajtó ügynökségének szerepét betöltõ VÁTI Kht. a 2. komponensben összesen 93 vállalkozói együttmûködéssel kötött támogatási szerzõdést. Ezen vállalkozói együttmûködések 2/3-ának a pályázata az 1. komponens keretében az MVA és a HVK-k szakértõi által nyújtott tanácsadói segítségnyújtás keretében készült el. Az MTA Politikatudományi Intézetének idézett tanulmánya szerint a beérkezett pályázatok száma tekintetében tehát a tanácsadás sikeresnek bizonyult, mint projektgeneráló tevékenység. Kijelenthetõ, hogy a program sikere a források túligénylése nem következhetett volna be a tanácsadói segítségnyújtás nélkül. A tanulmány kiemelte továbbá az alábbiakat: A megkérdezett résztvevõk, tanácsadók, vállalkozók általános véleménye, hogy a tanácsadási segítség nélkül nem mûködött volna a program. A pályázó vállalkozások 45 százaléka a tanácsadó megkeresésére, rábeszélésére jelent meg érdeklõdõként. Az interjúk során azok a vállalkozók, amelyek nem tanácsadói megkeresésre, hanem a marketing kampányból értesültek a pályázatról 30 százalékban úgy nyilatkoztak, hogy a támogatott tanácsadás hiányában nem pályáztak volna. Ez érthetõ is, hiszen a vállalkozások alig rendelkeztek Phare tapasztalattal. A komponens végrehajtásának további eredménye, hogy a három régióban összesen mintegy 300 tanácsadó akkreditálására került sor, vagyis az érintett régiókban létrejött egy olyan regionális tanácsadói bázis, amely további programok esetében kiindulási alapul szolgálhat. 4

7 3. KOMPONENS Tanácsadás A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány felelõs a program 3. komponensének végrehajtásáért. A komponens keretében az 1. komponens során akkreditált tanácsadók akkreditációjának megújításával, valamint további tanácsadók bevonásával felfrissül, illetve kialakul egy olyan tanácsadói kör, akiktõl az együttmûködõ vállalkozások további tanácsadói segítséget vehetnek igénybe együttmûködésük fenntartásához, illetve továbbfejlesztéséhez. A tanácsadást azok a vállalkozások vehetik igénybe, akik a 2. komponensben támogatást kaptak, a beruházásukat megvalósították, a támogatást lehívták, és azzal elszámoltak. Ezek túlnyomó többsége az MVA által lefolytatott igényfelmérés során úgy nyilatkozott, hogy a korábban létrehozott együttmûködést szeretné továbbfejleszteni és ehhez további tanácsadói segítségnyújtást is szívesen venne igénybe. A tanácsadói tevékenység a tanácsadók õszi akkreditációja után indulhat, május 31-ig lehet igénybe venni, és az alábbi területekre terjed majd ki: 1. Menedzsmentfejlesztés 2. Technológiai fejlesztés 3. Hazai és EU-s pályázati és forráslehetõségek felkutatása, és ezekrõl rendszeres értesítések küldése 4. Pályázatkészítés 5. Hitelkérelmek összeállítása 6. Projektek / pályázatok menedzselése, ezen belül 7. Piackutatás 8. Jogi tanácsadás, jogi képviselet 9. Pénzügyi tanácsadás 10. Belföldi partnerkeresés 11. Külföldi partnerkeresés 12. Rendszeres és szektorspecifikus EU információk -en 13. Informatikai rendszerfejlesztési tanácsadás 14. Honlap készítés és karbantartás 15. Arculat tervezés és -kialakítás (logo, levélpapír, névjegykártya, boríték, dosszié, stb.) 16. Marketing tanácsadás 17. Elektronikus kereskedelem fejlesztése 18. Minõségirányítási rendszer bevezetése, fejlesztése 19. Energiahatékonysági átvilágítás (energia audit) 20. Környezetvédelmi audit A tanácsadói segítségnyújtásra a tervek szerint bonyolult pályázat elkészítése nélkül, egyszerûsített igényléssel lehet jelentkezni, és a tanács adáshoz 50 60%-os támogatást lehet igényelni. Hatástanulmány készítése A program 3. komponensén belül a másik feladat az együttmûködõ vállalkozások tevékenységének, azon belül különösen az együttmûködéseknek 3 éven keresztül történõ figyelemmel kísérése, és a program átfogó hatástanulmányának elkészítése. A feladatot elvégzõ céget/cégeket az MVA, a VÁTI Kht. és a GKM nyílt közbeszerzési eljárás keretében választja ki õsz folyamán. A hatástanulmány jelentõsége, hogy elkészülte után átfogó információk állnak majd rendelkezésre a program eredményességérõl, a célcsoportra kifejtett hatásairól, és ezek alapján a jövõben még megalapozottabban lehet hasonló programok tervezésénél eljárni. Felföldi Zoltán Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány d 5

8

9 HU MÛANYAG ÚJRAHASZNOSÍTÓ ÉS FELDOLGOZÓ KAPACITÁSOK LÉTESÍTÉSE Kedvezményezett neve: Poliext Csövek Termelõ és Kereskedelmi Kft. Kedvezményezett címe: 6034 Kecskemét-Matkó, II. Kerület 232 Teljes költségvetés: euró Megítélt támogatás: euró A projekt célja olyan használt mûanyag feldolgozó kapacitás létrehozása volt, amelynek üzembe helyezésével csökkenthetõ a környezet szennyezése, és újrahasznosíthatóvá válnak az amúgy eldobott csomagolóanyagok, fóliák, mûanyag alkatrészek. További cél volt egy olyan csõgyártó gépsor üzembe helyezése, amelyen a lakossági vízhálózat és a mezõgazdásági öntözõrendszerekhez szükséges csövekre vonatkozó igényeket tudja a vezetõ partner kielégíteni. Beszerelték a regeneráló gépsort, valamint a csõgyártó gépsort. A vezetõ partnernél teljes kapacitású termelés esetén 5 fõ munkahelyteremtés valósulhat meg, amely igény szerint bõvülhet is. Az együttmûködõ partnerek évek óta ismerik egymást és üzleti kapcsolat van közöttük. Sikerességük nagyban függ egymástól, hiszen mint szállító és vevõ állnak kapcsolatban. A vállalkozások mûanyagipari klaszterként kívánnak együttmûködni, egymás tevékenységeit kiegészítve, és teljeskörû mûanyag csõ- és öntözõrendszer kínálatot biztosítva. Kapcsolataik szorosabbra fonásával bizonyos feladatokat együttesen látnak el, ezáltal költségeik csökkennek. A további sikeres együttmûködés az egyedi szállítási szerzõdések megkötésével, a használt mûanyag közös gyûjtésével, a közös termékfejlesztésekkel, és közös marketing-mix kialakításával érhetõ el. Ezekhez a vezetõ partner telephelyén a mûszaki, technológiai feltételeket is meg kellett teremteni. A felek rögzítik, hogy évente legalább három új terméket visznek piacra, amelyek külsõ megjelenését közös szakmai munkán alakítják ki, fejlesztik ki. Ezen termékeket a piaci bevezetésnél közösen képviselik kiállításokon, rendezvényeken. A közösen végzendõ használt mûanyag begyûjtésének stratégiai kidolgozását a marketing munkát és termékfejlesztést a vezetõ partner által biztosított irodákban és bemutatóteremben végzik az együttmûködõ gazdasági társaságok. Dél-Alföld Régió 7

10 8 Dél-Alföld Régió

11 HU KÖNYVKÖTÉSZETI GÉPÚJDONSÁGOK BESZERZÉSE Kedvezményezett neve: Dürer Nyomda és Kiadó Kft. Kedvezményezett címe: 5700 Gyula, Jókai u Teljes költségvetés: euró Megítélt támogatás: euró A projekt célja a résztvevõ partnerek piaci pozícióinak, versenyképességének és exportképességének javítása új könyvkötészeti termelõ technológia kialakításával. A vezetõ partner Dürer Nyomda elsõdlegesen színes könyvek nyomtatásával és kötészetével foglalkozik, az Imosoft Kft. pedig a cég termékeit értékesíti és ebbõl jelentõs forgalmat bonyolít le. A Dürer Nyomda Kft. és az Imosoft Kft ben benyújtott Phare 2000 Kis és középvállalkozások együttmûködésének támogatása címû pályázata keretében beszerzésre került 1 db Diamant könyvtest kikészítõ gép és 1 db Petratto típusú álkemény (flexibilis) táblakészítõ gép. Az üzembe helyezett berendezésekkel a minõségi könyvgyártás további erõsödése, a megrendelõi igények sokoldalúbb, rugalmasabb teljesítése valósult meg. A könyvtest kikészítõ gép beszerzésével megnõtt a kötészeti kapacitás, illetve jelentõs mértékben lerövidült a keménytáblás könyvek elõállításához szükséges idõ. Ez nagymértékben segítette rugalmasságukat, a piaci igényekhez való optimálisabb alkalmazkodásukat. A két vállalkozás között 10 éves együttmûködés áll fenn. Az együttmûködéshez kapcsolódik még a könyvek kiadója, a Mozaik Tankönyvkiadó, amely egyben a vezetõ partner tulajdonosa. A vezetõ partner a megrendelésre a könyveket elkészíti, a partner cég pedig terjeszti azokat. Szoros az együttmûködés, hiszen a kiadástól a terjesztésig az egyes lépések egymásra épülnek. A partner cég saját erõvel járult hozzá a vezetõ partner tulajdonába kerülõ géphez. A forgalomnövekedés miatt a beruházott összeg egy része már az elmúlt fél évben megtérült, hiszen a magasabb minõségû és újszerû termékeket a piac kedvezõen fogadta. Tehát az együttmûködés alapján megvalósult gépbeszerzés mindkét partner érdekeit szolgálja, együttmûködésüket erõsíti. Az álkemény táblás könyvgyártás magyarországi bevezetésével elsõsorban a tankönyvgyártás és forgalmazás területén kívánnak az új termékkel jelentõs eredményeket elérni. Természetesen más területre, ahol fontos a könyv, katalógus, térkép használata során a tartósság mellett a könnyített fedél, a technológia szintén kiajánlásra került. A tankönyvgyártás és forgalmazás területén várhatóan a következõ években az álkemény táblás könyvek részaránya fokozatosan növekedni fog, hiszen a rugalmas, hajlékony, ugyanakkor megfelelõen erõs táblájú könyvek a hagyományosnál könnyebbek, használati értékük minden területen magasabb. Terveik szerint nem csak a konzorciális szerzõdés, illetve a pályázatban vállalt határidõig, hanem hosszú távon is fenntartható az együttmûködés. Dél-Alföld Régió 9

12 10 Dél-Alföld Régió

13 HU ÉLELMISZERIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS ÉRTÉKESÍTÕ RENDSZER KIALAKÍTÁSA Kedvezményezett neve: Mórakert Beszerzõ, Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezet Kedvezményezett címe: 6782 Mórahalom, Röszkei út 47. Teljes költségvetés: euró Megítélt támogatás: euró A térség gazdaságában húzóágazatként szereplõ élelmiszergazdaság legmeghatározóbb képviselõje a projektben együttmûködõ két partner: a Mórakert Beszerzõ, Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezet és a Móraprizma Termeltetõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet. A projekt átfogó célja volt a partnerek együttmûködésének elõsegítése, a meglévõ piacok jobb kihasználása, illetve újabbak megszerzése. A Szolgáltató és Értékesítõ Rendszer kiépítése érdekében a Mórakert Szövetkezet telephelyén egy komplett burgonyaválogató-, feldolgozó gépsort helyeztek üzembe. A programban partnerként részt vevõ Móraprizma Szövetkezet közös egyeztetést és ütemezést követõen maga is igénybe veszi a gépsor kapacitásait. A burgonyafeldolgozás zavartalan lebonyolítása érdekében szükséges volt a telephely infrastruktúrájának hozzáigazítása az áruforgalmi igényekhez és egy 205 m 2 -es térburkolat kiépítése. A program keretében elkészült térburkolat a Rendszer mûködtetéséhez szükséges input és output anyagok szállítását racionalizálta. A programban megvalósult egy 2 napos képzés, amelynek keretében a szövetkezeti tagok fontos termelési, értékesítési ismeretanyagot sajátíthattak el. A Rendszer keretében forgalmazott termékek piacra jutásának megkönnyítése érdekében a burgonyatermékek önálló arculatának tervezése is megtörtént. Az önálló arculati terv keretében új csomagolóanyagok kerültek bevezetésre, amelyek használatával a fogyasztókban kialakítható egyfajta márkahûség a térségben megtermelt és csomagolt termékek iránt, ezáltal biztosítható a Rendszer mûködtetéséhez szükséges piaci kereslet. Mivel a konzorcium esetében non-profit módon mûködõ szervezetrõl van szó, a mûködési költségek, valamint az alkalmazottak munkabérének biztosításához kell a fedezetet elõteremteni. A Rendszer megvalósulásával illetve kiterjedésével egyre több helyi és térségbeli beszállító válik a szövetkezetek tagjává is, akiknek tagdíjfizetési kötelezettségük van. A megnõtt létszám következtében növekedõ tagdíjbevétel képes a felmerülõ költségek fedezésére. Az állandó tagdíj-bevételek mellett fontos forrást jelentenek még az egyéb bevételek, mint pl. a különbözõ rendezvények, oktatások, tanfolyamokból befolyó összegek, valamint a folyamatosan megpályázott állami és önkormányzati támogatások. A konzorcium tagjai és az együttmûködõ partnerek együttes közremûködésével rendelkezésre fog állni az a szervezeti struktúra, amely biztosítja a meghatározott célok hosszú távú továbbvitelét és megvalósítását. Dél-Alföld Régió 11

14 12 Dél-Alföld Régió

15 HU FAIPARI HULLADÉK KÖRNYEZETKÍMÉLÕ FELDOLGOZÁSA Kedvezményezett neve: Árva József egyéni vállalkozó Kedvezményezett címe: 6045 Ladánybene, Petõfi u. 15. Teljes költségvetés: euró Megítélt támogatás: euró A projekt célja korszerû, az uniós elõírásoknak megfelelõ hulladékgazdálkodás megvalósítása volt, faapríték elõállításával. Ennek elérése érdekében célként fogalmazták meg a fa-aprítógép integrálását az üzem technológiájába, vagyis az aprítógépnek helyet adó üzemépület kialakítását, az aprítógép kiszolgálásához szükséges gépek beszerzését. A projekt megvalósításával jelentõs mennyiségû hulladék rostfa értékesíthetõ faaprítékká történõ feldolgozása vált lehetõvé. A projekt keretében megvalósult az apríték-tároló és a meglévõ aprítógép üzemépületének, az aprítógép helyének és környezetének kiépítése, a ki- és beszállításhoz szilárd burkolatú út, térburkolat kiépítése. A fejlesztés során a technológiai sorba beépítésre került a már rendelkezésre álló aprítógép. Ezen túlmenõen szükség volt az aprítógép kiszolgálásához szükséges gépek beszerzésére. A projekt megvalósulásával Magyarország egyetlen magántulajdonban lévõ faapríték-üzeme jött létre, évi m 3 -es kapacitással. A projekt keretében Árva József egyéni vállalkozó faaprítékot állít elõ hulladék rostfából. A projektben a partnerek szorosan együttmûködnek az apríték elõállításában és értékesítésében. Az egyik együttmûködõ partner a Márkó Trans Kft., amely az alapanyagok (hulladék rostfa) beszállítását és a késztermék (apríték) kiszállítását végzi. A rendszeres tevékenységgel a Kft. stabilizálni tudta mûködését. A másik együttmûködõ partner a Wood-Tex Kft., mely az alapanyag elõállítását végzi. A projekt megvalósításával a Wood-Text Kft-nél keletkezõ hulladék szálas- és rostfa feldolgozása rendszeresen és folyamatosan biztosított. A partnerek között tehát kölcsönös elõnyökön alapuló együttmûködés áll fenn, amely növeli a partnerek termelésének hatékonyságát és mûködésük biztonságát. A projekt megvalósításával lehetõvé vált a korábban hulladékként keletkezõ rostfa faaprítékká történõ feldolgozása és értékesíthetõsége. A faapríték iránt jelentõs piaci kereslet tapasztalható egyrészt a forgácslap gyárak (bútoripari alapanyag), másrészt az energetikai cégek (biohõ) részérõl. Az apríték elõállításhoz alapanyagot jelentõ hulladék rostfa folyamatosan keletkezik a vállalkozás telephelyén, illetve a saját és harmadik személyek tulajdonát képezõ erdõkben. A projekt megvalósításával a vállalkozás éves árbevétele 15%-kal növekedett (2003-ról 2004-re). Jelenleg az egyéni vállalkozás termelésében 5-10% az apríték elõállítás részesedése, ez a tervek szerint 20%-ra növekszik a közeljövõben. A vállalkozás termékei piacképességének növelése érdekében további fejlesztéseket tervez a jövõben (szárító, sterilizáló berendezés). Dél-Alföld Régió 13

16 14 Dél-Alföld Régió

17 HU HALFELDOLGOZÓ KIALAKÍTÁSA VESZÉLYES HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL Kedvezményezett neve: Innoflex Kft. Kedvezményezett címe: 5540 Szarvas, Annaliget 7. Teljes költségvetés: euró Megítélt támogatás: euró A projekt célja volt, hogy az eddig is szállító-vevõ kapcsolatban lévõ partnerek együttmûködésének erõsítésével egy olyan élelmiszer feldolgozó üzemet hozzanak létre, amelynek része a keletkezõ veszélyes hulladék újrahasznosítását megoldó technológia is. Az együttmûködõ partnerek a projekt megvalósításával a vásárlók minél szélesebb körének ellátását tûzték ki célul a modern élelmezési elveknek megfelelõ, alacsony zsírtartalmú, magas fehérjeértékû, változatosan elkészíthetõ haltermékekkel. Céljuk volt, hogy versenyképes termékkel jelenjenek meg a piacon. A projekt keretében az élelmiszerfeldolgozó üzem tervezése, a kivitelezési munkák valamint a halfeldolgozó technológia beszerelése valósultak meg. Higiéniai berendezés valamint a vákuumcsomagoló beszerzése saját beruházásként járult hozzá a projekt eredményeihez. Az üzembe helyezés júliusban történt meg, az üzem HACCP engedéllyel mûködik. A két partner között korábban is volt szállítói kapcsolat. A projekt keretében továbbfejlesztett együttmûködés is ennek a partnerségnek az elmélyítésére vonatkozott. A korábbi egyoldalú beszállítói kapcsolat valódi kétoldalú partnerséggé alakult át. A partner a halfeldolgozó üzem melléktermékeihez olyan alapanyagot szállít, amellyel az alkalmassá válik állateledelként történõ forgalmazásra. Ezzel a folyamattal a halfeldolgozó üzem hulladék-kibocsátása megszüntethetõ. Korszerû, a hatósági elõírásoknak teljes mértékben megfelelõ üzemet valósítottak meg, amely lehetõvé teszi, hogy az Innoflex Kft. magasabb feldolgozottsági fokú termékekkel tudja bõvíteni kínálatát, amely megalapozza piaci részesedésének növekedését. A halfeldolgozó üzem megvalósításával a bérfeldolgoztatást ki tudták váltani, így költséghatékonyabbá vált a termelés. A termékelõállítás során keletkezett maradványok magas színvonalú utófeldolgozásával a konzorciumi partner (Haltáp Kft.) hasznosítani tudja a hulladékot saját termékei elõállítása során. Ennek a folyamatnak a révén a feldolgozó üzem hulladék-kibocsátása a minimális szintre csökkenthetõ, megfelelve a környezetvédelmi szempontoknak. Az Innoflex Kft. további terveiben a jelen projektben megvalósult feldolgozó üzem után második lépcsõben egy továbbfeldolgozó, illetve a jelenleg is mûködõ intenzív halnevelõ telep mellé egy újabb beállítása is szerepel. A fejlesztési elképzelések alapjául a cég jelenlegi kimagasló piaci pozíciója és a nagy élelmiszeripari cégekkel való együttmûködése szolgált. Dél-Alföld Régió 15

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Készült az Európai Unió támogatásával

Készült az Európai Unió támogatásával Készült az Európai Unió támogatásával Területfejlesztési Phare program Északkelet-Magyarországon és Dél-Dunántúlon HU9705 Köszöntô Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik ígéretes hozadéka az Unió tagállamaiban

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

1 A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK

1 A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK 1 A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK Az üzleti hálózatok a vállalatok, intézmények, egyéb gazdasági egységek olyan funkcionális, tudás és erőforrás bázisú munkamegosztáson alapuló, szinergiahatásokat

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció

A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció Projektgazda: Régiófókusz Kht. Szombathely, Kisfaludy S. u. 57. Telefon: 94/500-354 www.regiofokusz.hu Projekt címe: A regionális versenyképesség

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni 2 HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1.

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1. A magazinja Jászkun Gazdaság Gazdaságfejlesztés Szakmai rendezvények Aktuális pályázatok Cégbemutatók Szakképzés VÁLLALKOZÓK Megjelenik negyedévente ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA www.jnszmkik.hu Kamarai tagok

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Eredetmíves szolgáltató és fejlesztő klaszter

Eredetmíves szolgáltató és fejlesztő klaszter Pályázati program neve: Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása KMOP-1.5.2.-11 kódszámú pályázata A pályázat címe HIÁNYPÓTLÁS Pályázó szervezet EDS-Bútor Kereskedelmi és Kivitelező Kft. Pályázó

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA Fő fejezetek: Vezetői összefoglaló A magyar textil- és ruhaipar kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája Stratégiai

Részletesebben