Építési mûszaki ellenõri szakképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építési mûszaki ellenõri szakképzés"

Átírás

1 Építési mûszaki ellenõri szakképzés JOGI ISMERETEK TERC

2 Sorozatszerkesztõ: Dr. Neszmélyi László okl. építõmérnök Szerzõ: Dr. Csanádi Károly ügyvéd Dr. Csanádi Károly, 2008 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Fôosztály, 2008 A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által jóváhagyott kézirat kiadását gondozta a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ISBN Nyomdai elõkészítés: Duotone Repro Kft. Nyomtatta és kötötte: Mesterprint Kft. Felelõs vezetõ: Mádi Lajos

3 Tartalom ELÕSZÓ JOGI ALAPISMERETEK Jogrendszer Jogalkotás, jogforrás, a jogszabályok hierarchiája Az állami irányítás egyéb jogi eszközei A jogszabályok érvényessége, hatályossága, kihirdetése Természetes személyek és szervezetek jogképessége, képviselete Jogalanyok, jogviszonyok, jogi tények Társasági jogi ismeretek Cégjogi ismeretek POLGÁRI JOGI ISMERETEK A szerzõdések általános szabályai Szerzõdéskötés, a szerzõdések módosítása, megszûnése Általános szerzõdési feltételek A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek A szerzõdés teljesítése A szerzõdésszegés és jogkövetkezményei Hibás teljesítés, szavatossági jogok Pénztartozás teljesítése, kamat Elévülés A szerzõdések típusai Vállalkozási szerzõdés Fõvállalkozási, generálkivitelezési (generáltervezési) szerzõdés Építési szerzõdés Szerelési szerzõdés Közüzemi szerzõdés Adásvételi szerzõdés Szállítási szerzõdés Fuvarozási szerzõdés Bérleti szerzõdés (dologbérlet) Megbízási szerzõdés Tervezési szerzõdés Tervezõi mûvezetési szerzõdés... 3

4 2.3. Felelõsség szerzõdésen kívül okozott kárért A kártérítés általános szabályai Veszélyes üzem mûködésébõl eredõ károk Az alkalmazott, a szövetkezeti tag, a képviselõ és a megbízott károkozása Épületrõl lehulló tárgy által okozott kár A felelõsség módja, a kártérítés mértéke Használati jogok Földhasználat Telki szolgalom Használati jog alapítása MUNKAJOGI ISMERETEK Jognyilatkozatok Munkaviszonyból származó igény elévülése, határidõk számítása Munkaviszony alanyai A munkáltatói jogok gyakorlása Munkaviszony létesítése A munkaszerzõdés módosítása A munkaviszony megszûnése és megszûntetése Tanulmányi szerzõdés Eljárás munkaviszony megszûnése, illetve megszûntetése esetén Kártérítési felelõsség A munkavállaló kártérítési felelõssége A munkáltató kártérítési felelõssége A vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések Munkaügyi vita Kollektív munkaügyi vita Munkaügyi jogvita AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Az ingatlan-nyilvántartás tartalma, tárgya Az ingatlan-nyilvántartás elvei Az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervezet Az ingatlan-nyilvántartás rendszere Az ingatlan-nyilvántartás részei A tulajdoni lap Az okirattár Az ingatlan-nyilvántartási térkép A törölt bejegyzések jegyzéke Az ingatlan-nyilvántartás módja Ingatlan-nyilvántartási eljárás... 4

5 4.7. A használati jogok bejegyzésének szabályai Földhasználati jog Telki szolgalmi jog A használat joga Közérdekû használati jogok Jogorvoslatok Fellebbezés Bírósági jogorvoslati kérelem Törlési és kiigazítási perek Perfeljegyzés AZ ÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS JOGI ISMERETEK Az építésügyi igazgatás szervezete, feladata Az állam építésügyi feladatai A helyi önkormányzatok építésügyi feladatai A fõvárosi, a települési és a megyei önkormányzat építésügyi feladatai Az építésügyi hatóság Az építésfelügyelet Az építésfelügyeleti ellenõrzés Építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésére irányúló bejelentés Építésfelügyeleti intézkedések Mûemlékvédelmi szervezet feladata Építésügyi hatósági eljárások Telekalakítás Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Építésügyi hatósági eljárások fajtái A tervdokumentáció záradékolása és kezelése Elvi engedélyezési eljárás Telekalakítási engedélyezési eljárás Építési engedélyezési és bejelentési eljárás Bontási engedélyezési és bejelentési eljárás Rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési és bejelentési eljárás Használatbavételi engedélyezési és bejelentési eljárás Fennmaradási engedély Hatósági ellenõrzés Ellenõrzõ hatóság Az egyes építésügyi hatóságok ellenõrzései Mûemlékvédelmi hatósági ellenõrzés Építésügyi hatósági kötelezés... 5

6 5.9. Építésügyi bírság Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi követelményei Gazdasági kamarák Szakmai kamarák feladatai Területi szakmai kamara Országos szakmai kamara AZ ÉPÍTÉS KIVITELEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGI ISMERETEK Az építõipari kivitelezési tevékenység résztvevõi Építtetõ Beruházáslebonyolító Tervezõ Tervellenõr Kivitelezõ Felelõs mûszaki vezetõ Tervezõi mûvezetõ Építési mûszaki ellenõr A vállalatba adás A közbeszerzés, mint vállalatba adási módszer Közbeszerzési eljárás alá nem tartozó építési-szerelési munkák vállalatba adása A munkaterület átadás-átvétele Építési tevékenység megkezdése és az adatváltozás bejelentése Az építési munkák dokumentumai építési napló, felmérési napló, bontási és építési hulladék nyilvántartólap Építési napló Az építési napló vezetésének szabályai Felmérési napló Építési és bontási hulladék nyilvántartó lap Mûszaki átadás-átvételi eljárás, hiánypótlás és biztosítékai Birtokba adás, használatbavételi engedély kérelem Szervizkönyv FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYOK A fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelme A fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme A fogyasztók tájékoztatása, címkézés Megfelelõség tanúsítása, használati és kezelési útmutató A fogyasztói jogok érvényesítése A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere... 6

7 8. TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS A VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMA A tisztességtelen verseny tilalma A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma Gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma Gazdasági erõfölénnyel való visszaélés tilalma Versenyfelügyeleti eljárás Jogorvoslat a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásában A vizsgálati kifogás Az eljárás során hozott határozat elleni jogorvoslat Közigazgatási per A Gazdasági Versenyhivatal döntéseinek végrehajtása KÖZBIZALOM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK Közokirat-hamisítás Magánokirat-hamisítás KÖZEGÉSZSÉG ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK Környezetkárosítás Hulladékgazdálkodás rendjének megsértése GAZDASÁGI BÛNCSELEKMÉNYEK Jogosulatlan gazdasági elõny megszerzése A számvitel rendjének megsértése Csõdbûncselekmény Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban PÉNZÜGYI BÛNCSELEKMÉNYEK Adócsalás Munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás VAGYON ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK Hûtlen kezelés Hanyag kezelés Vásárlók megkárosítása A MUNKA, TÛZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM JOGI ISMERETEI Az Európai Unió munkavédelemre vonatkozó szabályai... 7

8 Építési kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerzõdések munkavédelmi követelményei A munkavédelmi általános követelmények A létesítés, a munkavédelmi üzembehelyezés, a veszélyes munkafolyamat technológia, anyag A létesítés követelményei A munkavédelmi üzembe helyezés A veszélyes munkafolyamat, technológia, anyag A munkavédelmi, tûzvédelmi hatósági ellenõrzés, biztonsági felülvizsgálat Munkavédelmi hatósági ellenõrzés Biztonsági felülvizsgálat Tûzvédelmi hatósági ellenõrzés A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések, bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása A munkavédelem és tûzvédelem munkahelyi rendszerének felépítése Munkavédelmi érdekképviselet Tûzvédelmi szervezet...

9 Elõszó A jegyzet május 31-én hatályos jogszabályoknak megfelelõen tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, az állam által elismert építési mûszaki ellenõri szakképesítés szakmai követelményeinek megfelelõ tananyagot. Az ezt követõ idõben a szakterületre vonatkozó hatályos jogszabályok változása a Magyar Közlönybõl, a tárcaközlönyökbõl és az elektronikus jogszabálygyûjteményekbõl kísérhetõ figyelemmel. A feldolgozott joganyag az építési mûszaki ellenõröket felruházza közérthetõ, a célnak megfelelõen rendszerezett jogi ismeretekkel, amelyek segítségével napi munkájuk során jogi kérdésekben önállóan kialakíthatják álláspontjukat. Az építési mûszaki ellenõr munkavégzésével kapcsolatos jogi környezetet közérthetõen és szakszerûen, de a jogi szakkifejezések használatával tárgyaljuk. A könyv jogi témakörönként legalább egyszer tartalmazza annak a jogszabálynak a számát és megnevezését, amely a feldolgozott tananyag forrása. Az egyes témaköröket részletesebben, másokat terjedelmi okok miatt csak a legfontosabb ismeretek szintjén tárgyaljuk. Az építési mûszaki ellenõrök szûkebb szakterületének határait meghaladó vagy ahhoz kapcsolódó szabályok ismertetését a tájékozottság iránti igény és az a tény indokolja, hogy jelentõs azoknak a mérnököknek és technikusoknak a száma, akik a mûszaki ellenõri feladataik mellett vagy munkaidejük teljes tartama alatt az építtetõk központjában a beruházások, rekonstrukciók, felújítások elõkészítésével, valamint ezek lebonyolításának szervezésével foglalkoznak, illetõleg vezetõi feladatokat látnak el és ritkán vagy egyáltalán nem végeznek hagyományosan mûszaki ellenõri munkát. A vizsgára való felkészültség legyen olyan színtû, hogy az építési mûszaki ellenõr biztonsággal érvényesíthesse szakterületén a jogszabályok rendelkezéseit, hogy helyesen értelmezze a jogi tanácsot, és hogy tudja, mikor kell jogi szakértõt igénybe venni egy adott probléma kezeléséhez. Az építési mûszaki ellenõr az építtetõ helyszíni megbízottja, bizalmasa, aki megbízója képviseletében az építési-szerelési munka folyamatos figyelemmel kísérésével és ellenõrzésével, komplex ismereteinek felhasználásával segíti az építési beruházás vagy más építési-szerelési munka építtetõ igényeinek megfelelõ szakszerû és gazdaságos megvalósítását. A jogérvényesítés szervezetek által valósul meg. A gazdasági élet szereplõi és a különbözõ intézményeknél foglalkoztatottak a napi munkájuk során a megszerzett jogismeretük felhasználásával kapcsolódnak a jogrendszerhez. A jogérvényesítés igényli a hatályos jog naprakész ismeretét, vagyis a jogszabályváltozások figyelembevétele és alkalmazása egyaránt fontos az építési mûszaki ellenõrök számára! A jegyzethez tartozó CD-melléklet nyomtatványokat, táblázatokat, valamint a szakmai és vizsgakövetelményekre vonatkozó jogszabályokat tartalmazza. Dr. Csanádi Károly ügyvéd 9

10 10

11 1. Jogi alapismeretek 1.1. Jogrendszer A jogrendszer magában foglalja a jogszabályokat, a jogintézményeket és a jogi döntések rendjét. A jogintézmény egy meghatározott társadalmi viszony (pl. adásvétel) rendezését szolgáló jogszabályok csoportja. A jogi döntés olyan jogszolgáltató tevékenység, amelynek során a jogalkalmazó szervek (pl. a bíróságok) az eldöntésre váró eset tényeit egybevetik vagy megkülönböztetik a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel. Érvényes és hatályos egymással összefüggõ jogi normák összessége jelenti a jogrendszer lényegét. A jogrendszer a belsõ rendezettségébõl adódóan jogágakra tagozódik (polgári jog, büntetõjog, munkajog, gazdasági jog, cégjog, adójog stb.) Jogalkotás, jogforrás, a jogszabályok hierarchiája A jogalkotás a törvényhozó (népképviseleti szerv), valamint állami szerv és a helyi önkormányzat képviselõtestületének jogszabályalkotó tevékenysége. Jogforrás egyrészt a jogalkotó szerv, amelybõl a jog származik, másrészt a megjelenési forma, amelybõl megismerhetõ. A nemzetközi egyezmények is jogforrásnak minõsülnek. Az általánosan kötelezõ magatartási szabályt tartalmazó nemzetközi szerzõdést a tartalmának megfelelõ színtû jogszabályba foglalva kell kihirdetni. A jogalkotásról szóló törvény (1987. évi XI. tv.) szerint az Országgyûlés törvényt, a kormány rendeletet, a miniszterelnök, a kormány tagjai (miniszterek) miniszteri rendeletet és az önkormányzat rendeletet alkot. A rangsorban a törvényt a még hatályban lévõ törvényerejû rendeletek követik (pl. a nemzetközi magánjogról szóló évi 13. tvr., amely egyebek mellett a vállalkozási és társasági szerzõdésekre vonatkozó jog alkalmazásáról is rendelkezik). A törvény (tv.), a törvényerejû rendelet (tvr.), a kormányrendelet (Korm.rendelet), a miniszteri rendelet és az önkormányzati rendelet jogszabálynak minõsül. A rangsornak megfelelõen az alacsonyabb szintû jogszabály tartalmilag nem lehet ellentétes a magasabb szintû jogszabállyal. Jogszabályt akkor kell alkotni, ha a társadalmigazdasági viszonyok változása, az állampolgári jogok és kötelességek rendezése, az érdek-összeütközések feloldása azt szükségessé teszi. 11

12 1.3. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei A határozat, utasítás, statisztikai közlemény, jogi iránymutatás nem tartozik a jogszabályok körébe. Az Országgyûlés és a kormány határozatban szabályozza saját mûködését, illetõleg az általa irányított szervek feladatait. A miniszter és az országos hatáskörû szerv vezetõje az irányítása alá tartozó szervek tevékenységét szabályozó utasítást adhat ki. A Központi Statisztikai Hivatal elnöke osztályozást, számjelet tartalmazó kötelezõ rendelkezést statisztikai közleményként adja ki (pl. Szolgáltatások Jegyzéke, TEÁOR, FEOR) A miniszter és az országos hatáskörû szerv vezetõje irányelvet és tájékoztatót adhat ki. Az irányelv ajánlást tartalmaz a jogszabály végrehajtásának fõ irányára és módszerére. A tájékoztató olyan tényt és adatot közöl, amelyet a jogszabály végrehajtásáért felelõs szervnek a feladata teljesítéséhez ismernie kell. A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a Versenytanács elnökével együttesen a Gazdasági Versenyhivatal jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertetõ közleményt adhat ki. A közleménynek kötelezõ ereje nincs, rendeltetése a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése [1996. évi LVII. tv. 36. (6) bekezdés]. A jogérvényesülés a polgárok jogkövetõ magatartásán alapul, amikor a jogszabályok tartalma külsõ beavatkozás nélkül is realizálódik. A jogérvényesítést szervezetek végzik a jogalkalmazás alkotmány felhatalmazása alapján, törvényi szabályozás keretei között a hivatásszerûen (pl. bíróságok által) végzett jogszolgáltató tevékenységet jelenti A jogszabályok érvényessége, hatályossága, kihirdetése A jogszabályok érvényessége és hatályossága annak a feltétele, hogy a jogszabály rendelkezései a gyakorlatban alkalmazhatók legyenek. A jogszabály akkor érvényes, ha jogalkotásra feljogosított szervezet bocsátotta ki, a jogalkotásról szóló törvényben elõírt eljárási szabályoknak megfelelõen. A jogszabály hatálya kiterjed az ország területén a magánszemélyekre és a jogi személyekre, valamint a külföldön tartózkodó magyar állampolgárokra (a jogszabály személyi hatálya). Az önkormányzat rendeletének hatálya az önkormányzat illetékességi területére terjed ki (a jogszabály területi hatálya). A jogszabály hatályba léptetésérõl a jogalkotó rendelkezik. Ez általában a jogszabályok záró rendelkezéseiben szerepel. A jogszabályban meg kell határozni hatálybalépésének napját. Egyes rendelkezéseinek hatálybalépésére különbözõ idõpontokat is meg lehet állapítani. A jogszabály hatálybalépésének idõpontját úgy kell meghatározni, hogy legyen elegendõ idõ az alkalmazására való felkészülésre (pl. 8, 30, 60, 90 nap). A jogszabályt és a végrehajtási szabályt egy idõben kell hatályba léptetni. A jogszabály akkor veszti hatályát, ha más jogszabály hatályon kívül helyezi, vagy ha a jogszabályban meghatározott idõ lejárt (idõbeli hatály). 12

13 A jogszabály leggyakrabban a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetését megelõzõ idõre nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. Jogszabályt a Magyar Közlönyben kell kihirdetni. A jogszabályt átfogó módosítása esetén egységes szerkezetben is közzé kell tenni. A miniszteri rendelet melléklete ha az állampolgárokat közvetlenül nem érinti kivételesen a minisztérium hivatalos lapjában is kihirdethetõ. Ilyenkor a melléklet megjelenésének helyére a jogszabályban utalni kell, és a hatálybalépésig a mellékletet közzé kell tenni. Önkormányzati rendeletet az önkormányzat hivatalos lapjában, illetõleg helyben szokásos módon kell kihirdetni, amit az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzata állapít meg Természetes személyek és szervezetek jogképessége, képviselete A jogalanyoknak azt a képességét, miszerint jogaik és kötelezettségeik lehetnek, jogképességnek nevezzük. A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes. A jogképesség életkorra, nemre, fajra, nemzetiséghez vagy felekezethez tartozásra tekintet nélkül egyenlõ. Jogképességet korlátozó szerzõdés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis. A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának idõpontjától kezdve illeti meg. A fogamzás idõpontjának a születéstõl visszafelé számított háromszázadik napot kell tekinteni; bizonyítani lehet azonban, hogy a fogamzás korábban vagy késõbb történt. A születés napja a határidõbe beleszámít. A természetes személy jogképessége az elhalálozással szûnik meg. Az eltûnt személyt bírósági határozottal holtnak lehet nyilvánítani, ha eltûnésétõl számítva 5 év eltelt anélkül, hogy életbenlétére utaló bármilyen adat ismeretes volna. A bíróság a halál napját a körülmények mérlegelése alapján állapítja meg, ha ez nem vezet eredményre, a halál idõpontja az eltûnést követõ hónap 15. napja. A holtnak nyilvánított személyt az ellenkezõ bizonyításig halottnak kell tekinteni. Ha a holtnak nyilvánított elõkerül, a határozat hatálytalan, és az annak alapján beállott jogkövetkezmények ha jogszabály kivételt nem tesz semmisek. A jogi személy jogképes, ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csak az emberhez fûzõdhetnek. A hatályos jogszabályok szerint jogi személyek az állami, önkormányzati, gazdasági, társadalmi és más egyéb szervezetek. Jogképessége van a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságoknak is (kkt., bt.). Az állam mint a vagyoni jogviszonyok alanya jogi személy. Az államot a polgári jogviszonyokban, ha a jogszabály ettõl eltérõen nem rendelkezik a pénzügyminiszter képviseli; ezt a jogkörét más állami szerv útján is gyakorolhatja, vagy más állami szervre ruházhatja át. 13

14 A jogi személy létrejöttének és megszüntetésének feltételeit a jogszabály a jogi személy egyes fajtáihoz képest állapítja meg. Jogi személyt jogszabály is létesíthet. A jogi személy létesítésérõl szóló jogszabályban, határozatban vagy okiratban meg kell állapítani a jogi személy nevét, tevékenységét, székhelyét és ha errõl külön jogszabály nem rendelkezik képviselõjét. Jogi személy jogutóddal vagy jogutód nélkül szûnhet meg. A jogi személy nevében aláírásra a jogi személy képviselõje jogosult. Ha nem õ az aláíró és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, két képviseleti joggal felruházott személy aláírására van szükség. A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. Jogszabály ezektõl a rendelkezésektõl eltérhet. A kft. ügyvezetõje önállóan képviselheti a gazdasági társaságot, ha a képviseleti jogosultságát így tartalmazza a társasági szerzõdés, illetõleg a cégjegyzék. Ha jogszabály a jogi személy létrejöttét nyilvántartásba vételhez köti, a bejegyzett körülmények megváltoztatása harmadik személyek irányában csak akkor hatályos, ha a változást a nyilvántartásba bevezették. A jogszabály vagy annak felhatalmazása alapján az alapító határozat vagy okirat másként nem rendelkezik, a jogi személy szervezeti egysége (gyáregysége, fiókja, telepe, üzeme, irodája, helyi kirendeltsége, csoportja, alapszerve, szakosztálya stb.) nem jogi személy. A szervezeti egység vezetõje az egység rendeltetésszerû mûködése által meghatározott körben a jogi személy képviselõjeként jár el. Jogszabály, alapító határozat vagy okirat ettõl eltérõen rendelkezhet Jogalanyok, jogviszonyok, jogi tények Polgári jogviszonyok alanyai a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok és az állam. Jogviszonyban a felek jogosultságokkal és kötelezettségekkel ruházzák fel egymást. A szerzõdéses felek jogviszonyban állnak. Azokat a történéseket és magatartásokat, amelyek jogviszonyokat keletkeztetnek, módosítanak vagy megszüntetnek, jogi tényeknek nevezzük. Az emberi magatartáson kívül jelentõs jogi tény az idõ, mint például a jogvesztõ határidõ lejárta, illetõleg az elévülési idõ. Hatósági vagy bírósági határozat fellebbezésére nyitva álló idõ elmulasztása jogvesztõ Társasági jogi ismeretek A gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezõ gazdasági társaságok alapítását, szervezetét és mûködését, a társaságok alapítóinak, illetve tagjainak (részvényeseinek) jogait, 14

15 kötelezettségeit, továbbá felelõsségét, valamint a gazdasági társaságok formaváltását, egyesülését, szétválását és jogutód nélküli megszûnését. Jogalanyiság tekintetében nincs különbség, a gazdasági társaságok minden formája jogalany. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a közkereseti társaság (kkt.) és a betéti társaság (bt.). A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is jogképes a cégneve alatt, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerzõdést köthet, munkáltató lehet, pert indíthat és perelhetõ. Jogi személyiségû gazdasági társaság a korlátolt felelõsségû társaság (kft.) és a részvénytársaság (rt.). Gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is alapítható (nonprofit gazdasági társaság). Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és mûködtethetõ. Jogi személyiségû gazdasági társaságoknak a tagoktól elkülönült vagyona van, és ehhez igazodik a felelõsségük is. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetében a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért a kkt. tagjai korlátlan és egyetemleges, a bt. legalább egy tagjának (beltag) a felelõssége korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges. A gazdasági társaságok polgári jogi jellegû személy- és vagyonegyesítõ társulások. Az alapítás, mûködés, jogok, kötelezettségek, átalakulás, jogutód nélküli megszûnés tekintetében elsõsorban a Gt. elõírásait kell alkalmazni, az ott nem szabályozott személyi és vagyoni viszonyokra a Ptk. rendelkezései az irányadók. A Polgári Törvénykönyv a gazdasági társaságokról szóló törvény mögöttes joga. A gazdasági társaság alapításához a formától függõen társasági szerzõdésre, alapító okiratra vagy alapszabályra van szükség. A tagok (részvényesek) a Gt. törvény és más jogszabályok keretei között a létesítõ okirat tartalmát szabadon állapíthatják meg. A társasági szerzõdésre jellemzõ, hogy a felek azonos érdekpóluson állnak, a szerzõdés nem zárul le, a fél a társaság tagja lesz. Képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közremûködõ tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerzõdés alapján a társaság javára tevékenykedõk között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel. A gazdasági társaságnál foglalkoztatott munkavállalók jogaira és kötelezettségeire, valamint a munkaügyi kapcsolatokra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. A gazdasági társaság a társasági szerzõdés ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától elõtársaságként mûködhet. A vezetõ tisztségviselõk a létrehozni kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az elõtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fûzött bejegyzés alatt ( b.a. ) toldattal kell jelezni. Az elõtársasági jelleg feltüntetésének 15

16 elmulasztása esetén a megkötött jogügyletek ha a cégbíróság a társaságot nem jegyzi be az alapítók által együttesen megkötött ügyleteknek minõsülnek. Ha a gazdasági társaságot a cégbíróság jogerõsen bejegyzi, az elõtársasági létszakasz a cégbejegyzéssel megszûnik, és a megkötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minõsülnek. Ha a gazdasági társaság cégbejegyzési kérelmét jogerõsen elutasítják, a tudomásulvételt követõen az elõtársaság további jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles mûködését haladéktalanul megszüntetni. E kötelezettség elmulasztásából származó károkért az elõtársaság vezetõ tisztségviselõi korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A gazdasági társaság feletti törvényességi felügyeletet a székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el a cégtörvény (Ctv.) szabályai szerint. A gazdasági társaságra, valamint tagjaira, vezetõ tisztségviselõire és felügyelõbizottsági tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képezõ jogok, tények és adatok nyilvánosak Cégjogi ismeretek A vállalkozások cégalapításának, nyilvántartásba vételének rendjét szabályozza a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. tv. (Ctv.). A cég az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történõ bejegyzéssel üzletszerû gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre. A cég szervezeti képviseletére vonatkozó rendelkezéseket az adott cégformára irányadó jogszabály állapítja meg (pl. kft. esetében az ügyvezetõ). A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történõ aláírásra való jogosultság. A szakmai gyakorlatban megkövetelt cégszerû aláírásnak a gazdasági társaság kézzel vagy géppel írt, elõírt, elõnyomott vagy nyomtatott cégnevét és a képviseletre jogosult személy(ek) aláírását kell tartalmaznia a hiteles cégaláírási nyilatkozattal egyezõ módon és formában (cégnév + aláírás). Cégaláírási nyilatkozatot a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta tartalmazza. Az ügyvéd az aláírásmintát kizárólag cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, ha a cég létesítõ okiratát vagy létesítõ okirata módosítását is õ készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi. Egyéb esetekben közjegyzõi aláírás-hitelesítés szükséges. A cég kérelmére a cégjegyzék tartalmazza a cégjegyzésre jogosult külön jogszabály szerinti elektronikus címpéldányáról készített tanúsítványát is. A cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkezõ elektronikus aláírás a cégjegyzésre jogosult cégszerû aláírásának minõsül. A szervezeti képviselet, valamint a cégjegyzés módja csak azonos lehet. A cégjegyzés módja önálló vagy együttes. Az önálló és az együttes cégjegyzési jog is korlátozható, a korlátozás azonban harmadik személyekkel szemben hatálytalan. 16

17 A céget a megyei (fõvárosi) bíróság mint cégbíróság az általa vezetett cégjegyzékben tartja nyilván. A nyilvános és közhiteles cégnyilvántartás a cégjegyzékbõl, valamint a cégjegyzékben szereplõ adat, jog vagy tény igazolására szolgáló mellékletekbõl, illetve egyéb olyan okiratokból (cégiratok) áll, amelyeknek benyújtására a céget közérdekbõl törvény kötelezi. A cégjegyzék fennálló, illetve törölt adatai, valamint a cégiratok, az elektronikus úton benyújtott és elektronikus okirattá átalakított cégiratok is teljeskörûen nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és azokról feljegyzést készíthet. Teljeskörûen nyilvános a benyújtott, de még el nem bírált bejegyzési kérelem és mellékletei azzal, hogy a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásának folyamatban létére a cégnyilvántartásnak utalnia kell. A cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat, névjegy vagy cégbizonyítvány kiadása kérhetõ közokirati formában, papíralapon és elektronikus úton. A közokiratnak teljes bizonyító ereje van. A cégnév céginformáció arról, hogy az adott cégnév szerepel-e a cégnyilvántartásban vagy az elnevezés áll-e névfoglalás alatt. A cégmásolat a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát, a cégkivonat a cégjegyzék fennálló adatait tanúsítja hitelesen. A névjegy a cég elnevezésének, székhelyének, statisztikai számjelének, adószámának, pénzforgalmi jelzõszámának hatályos és törölt adatait tartalmazza. A cégbizonyítvány pedig a kérelemtõl függõen a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel(t). Kérhetõ adat a székhely, az ügyvezetõ, a tevékenységi kör és a társaság tagjai. A cégmásolatban, cégkivonatban és a cégbizonyítványban az egyes adatok mellett feltüntetik az adat bejegyzésének, illetve törlésének az idõpontját is. A cégnyilvántartásban a törölt adatok is megállapíthatók maradnak. A cégbíróságon a létesítõ okiratról, illetve annak a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegérõl, valamint a letétbe helyezett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról is kérhetõ hiteles másolat. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat röviden: Céginformációs Szolgálat Ügyfélszolgálati Irodáján (1051 Budapest, Nádor u. 32.) a cégjegyzékben szereplõ fennálló vagy törölt adatokról, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem számítógépen rögzített, még be nem jegyzett adatairól tájékoztatást lehet kérni. E közszolgáltatást bárki igénybe veheti. A Céginformációs Szolgálat kérelemre hiteles vagy nemhiteles másolatot ad a cégek elektronikus úton feldolgozott beszámolóiról, valamint az elektronikus úton feldolgozott cégiratokról és biztosítja a betekintést. A cégjegyzék adatait és azok változásait ideértve a cég törlését is a cégbíróság a Cégközlönyben, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium hivatalos lapjában hozza nyilvánosságra. A Cégközlöny megjelenik CD-n, de elérhetõ a honlapon is. A betekintés, informálódás és az egyes lapszámok letöltése ingyenes. 17

18 Ellenõrzõ kérdések 1. Mi a jogrendszer? Mit nevezünk jogforrásnak? Ki minõsül jogalanynak? Mit nevezünk jogképességnek? Mi a jogviszony fogalma? Mit nevezünk jogi ténynek? 2 Mit jelent a jogszabályok hierarchiája és mely jogszabályokra vonatkozik? Állítsa össze az építésügyi jogszabályok rangsorát! Melyek az állami irányítás egyéb jogi eszközei? 3. Melyek a jogszabályok érvényességére és hatályosságára vonatkozó szabályok? Hogyan történik a jogszabályok kihirdetésére? 4. Melyek a jogi személy jellemzõi? Milyen szabályok vonatkoznak az egyes gazdasági társaságok alapítására? 5 Melyek az építési mûszaki ellenõri tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott feltételei és követelményei? (jogszabály alapján, CD melléklet) 6. Milyen feltételek teljesítése szükséges az építési mûszaki ellenõr névjegyzékbe vételéhez? Mely esetekben törlik a névjegyzékbõl a nyilvántartásban szereplõ személyt? (jogszabály alapján, CD melléklet ) 7. Melyek az építési mûszaki ellenõr kötelezõ megbízásának esetei? Melyek az építési mûszaki ellenõr jogszabályban meghatározott feladatai? (Jegyzet pontja és a jogszabály alapján, CD melléklet ) 8. Melyek a cégaláírási nyilatkozatra vonatkozó szabályok? Mit tartalmaz a cégkivonat, cégmásolat és a cégbizonyítvány? 18

19 2. Polgári jogi ismeretek 2.1. A szerzõdések általános szabályai A szerzõdések legmagasabb szintû szabályozását a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) tartalmazza. A szerzõdéses szabályok részben valamennyi szerzõdésre vonatkozó közös szabályok, másrészt csak az egyes szerzõdésfajtákra (vállalkozási, építési, szerelési, tervezési stb. szerzõdés) a nevesített szerzõdésekre tartalmaznak rendelkezéseket. A szerzõdés jogintézménye azt jelenti, hogy megállapodás jön létre érdekeikben különbözõ személyek között, akik jogi értelemben függetlenek, és egymással mellérendelt viszonyban vannak. A szerzõdést jogalanyok hozzák létre, õket feleknek nevezzük; egyik fél a jogosult, a másik fél a kötelezett. Egyes szerzõdésekben a felek helyzete meghatározott (vállalkozási szerzõdésben: megrendelõ-vállalkozó, megbízási szerzõdésben: megbízó-megbízott). A szerzõdésbõl kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére, és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A szerzõdéskötési szabadság elve alapján a felek általában szabad akaratukból kötnek szerzõdést, de jogszabály a szerzõdés kötését kötelezõvé teheti, valamint szolgáltatásra irányuló kötelezettség és jogosultság jogszabályból vagy hatósági rendelkezésbõl szerzõdéskötés nélkül is keletkezhet. Egyoldalú nyilatkozatból csak a jogszabályban meghatározott esetekben keletkezik jogosultság a szolgáltatás követelésére. A szerzõdésben kikötött szolgáltatás a szerzõdés tárgya lehet valamely dolog átadása, tevékenység, tevékenységtõl való tartózkodás és más magatartás. A szerzõdés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerzõdésekre vonatkozó rendelkezésektõl egyezõ akarattal eltérhetnek, ha az eltérést jogszabály nem tiltja. Jogszabály azonban meghatározhatja a szerzõdés egyes tartalmi elemeit, és kimondhatja, hogy ezek a szerzõdésnek akkor is részei, ha a felek eltérõen rendelkeznek. Semmis a szerzõdés, ha jogszabályba vagy nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütközik, ha a jogszabály megkerülésével kötötték vagy lehetetlen szolgáltatásra irányul. Szerzõdésben meghatározott szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár, kivéve, ha a szerzõdésbõl vagy a körülményekbõl más nem következik. A feltûnõen nagy értékkülönbség bíróság elõtt megtámadható. A másik szerzõdõ fél helyzetének kihasználásával, feltûnõen aránytalan elõnnyel kötött szerzõdés semmis (uzsorás 19

20 szerzõdés). A semmis szerzõdés érvénytelenségére ha a törvény kivételt nem tesz bárki határidõ nélkül hivatkozhat. Bírósági úton nem lehet érvényesíteni többi között azokat a követeléseket, amelyek állami szerv útján való érvényesítését jogszabály kizárja Szerzõdéskötés, a szerzõdések módosítása, megszûnése A szerzõdés kettõ vagy több személy egybehangzó akaratnyilatkozata alapján jön létre. A szerzõdés létrejöttéhez mindig annyi egybehangzó akaratnyilatkozat szükséges, ahány fél részt vesz a szerzõdésben. Joghatása (jogi következménye) az egybehangzó akaratnyilatkozatnak van. A szerzõdés a legfontosabb jogügylet. Kivételesen akarategyezõség nélkül is létrejöhet polgári jogi kötelem meghatározott személyek között. Aki ugyanis másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A károsult a károkozótól vagyoni értékû szolgáltatást, kártérítést követelhet. Szerzõdést kötni szóban, írásban és ráutaló magatartással lehet. Jogszabály bizonyos esetekben elõírja a szerzõdés írásban történõ megkötését (ingatlan adásvételi szerzõdése).szóbeli szerzõdés esetében bírósági eljárásban a felperesi tényállítások nagyon nehezen vagy egyáltalán nem bizonyíthatók. A felek jogbiztonsága érdekében az építési-szerelési szerzõdéseket írásban célszerû megkötni. A szerzõdés létrejöttéhez a feleknek a lényeges vagy bármelyikük által lényegesnek minõsített kérdésekben meg kell állapodniuk, kivéve az olyan kérdéseket, amelyekrõl jogszabály rendelkezik. A szerzõdõ feleket együttmûködési kötelezettség terheli a szerzõdéskötést megelõzõen is, tájékoztatniuk kell egymást a szerzõdést érintõ minden lényeges körülményrõl. A felek együttmûködési kötelezettségét a Ptk. általános polgári jogi alapelvként is meghatározza. Szerzõdéskötési kötelezettség esetén a felek az eltérõ szerzõdési nyilatkozat egyeztetését kötelesek megkísérelni. Amennyiben a felek nem állapodnak meg, bíróság a szerzõdést jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában létrehozhatja, tartalmát megállapíthatja, kivéve, ha a szerzõdéskötésre kötelezett fél bizonyítja, hogy a szerzõdés teljesítésére nem képes vagy az nemzetbiztonsági érdeket sértene. Aki a szerzõdés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, a szerzõdési nyilatkozatát megtámadhatja, ha tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. Akit a másik fél vagy tudomásával harmadik személy megtévesztéssel vagy jogellenes fenyegetéssel vett rá a szerzõdés megkötésére, az szerzõdési nyilatkozatát megtámadhatja (érvénytelen szerzõdés). A szerzõdés megtámadására a sérelmet szenvedett fél, valamint az jogosult, akinek a megtámadáshoz törvényes érdeke fûzõdik. A megtámadást 1 éven belül írásban kell a másik féllel közölni, majd annak eredménytelensége esetén haladéktalanul bíróság elõtt kell érvényesíteni. Az érvénytelenség általános jogkövetkezménye az eredeti állapot (szerzõdéskötés elõtti helyzet) helyreállítása. 20

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y]

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] 2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] A polgári jog (magán-, vagy civil jognak is nevezik) célja az állampolgár, valamint az állami önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11.

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel és az 1978. évi 2. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

1959. évi IV. törvény

1959. évi IV. törvény (3) 9 A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 / 151 2011.11.08. 18:03 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejű rendelettel egységes szerkezetben.)

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről A 2010.08.14. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével szabályozza a vállalkozások cégalapításának,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az

Részletesebben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben Jogi Ismeretek I. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben résztvevő hallgatók számára Szerkesztette: Talabér János 2003. Kizárólag oktatási célokra használható 2 1. Jog-és államtudomány ÁLLAMSZERVEZET

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK Dr. Béda László A/1. polgári jog tárgyköre, fogalma, helye és összefüggései a jogrendszerben, elhatárolása I. magánjog (tágabb értelemben vett polgári jog) a jogon belül közjog

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1)3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 31. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék. 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 2382

MAGYAR KÖZLÖNY. 31. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék. 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 2382 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd 31. szám Tartalomjegyzék 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 2382 2382 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 31. szám II. Törvények 2013.

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény Kollégiumi vélemény 1 A rendkívüli munkateljesítmény értékelése a baleseti járadék

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv.

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Tisztelt Hölgyem/Uram! Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Az új Polgári Törvénykönyv HARMADIK KÖNYVE szabályozza meglehetős részletességgel a jogi személyekre

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet

Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

DR. MÉHES TAMÁS AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV

DR. MÉHES TAMÁS AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV DR. MÉHES TAMÁS AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 1 I. rész: Első Könyv Bevezető rendelkezések Több, mint tizenöt évnyi tudományos és kodifikációs munka eredményeképpen 2014. március 15-én lép hatályba az 2013.

Részletesebben