F E U V E - kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F E U V E - kézikönyv"

Átírás

1 Melléklet F E U V E kézikönyv Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Tartalom: Ismertető A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Kockázatkezelési eljárásrend Ellenőrzési nyomvonal

2 Ismertető A rendszerváltást követően a magyar államháztartás pénzügyi irányítási és kontroll rendszerével szemben először az uniós csatlakozási tárgyalásokon merültek fel kifogások. Az EU értékelései alapján súlyos hiányosságok álltak fenn a folyamatba épített ellenőrzés, a vezetői elszámoltathatóság és a koordináció területén. Több ízben hangzottak el kifogások a nemzetközi sztenderdek i korszerű ellenőrzési terminológia és módszerek alkalmazásának hiányosságai, a belső ellenőrök funkcionális függetlenségének megoldatlansága, valamint az ellenőrzési rendszerben meglévő párhuzamosságok miatt. Válaszul a Pénzügyminisztérium májusra kidolgozta a reform stratégiáját. A csatlakozási tárgyalások 28. Pénzügyi Ellenőrzés fejezetében szerepelt először az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerének fogalma (ÁBPE), mely 3 elemet tartalmaz: o Pénzügyi irányítási és kontroll rendszer, így a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) o Belső ellenőrzés (BE) o A FEUVE és a BE rendszerek központi harmonizációja és koordinációja (KHK) A stratégia előírta a fenti elemek jogszabályi megjelenítését, melyek kidolgozásánál irányadónak szabta Magyarország középtávú gazdaságpolitikai programját, az EU követelményeit, valamint az IIA (Institute of Internal Auditors Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete) által kidolgozott sztenderdeket. A jelen kézikönyv tárgyát képező FEUVE rendszer a megyei önkormányzat első szintű ellenőrzését jelenti, melynek működtetése a vezetés körébe tartozik. A megyei főjegyző felelős azért, hogy olyan szabályokat alakítson ki és olyan folyamatokat működtessen a hivatalon belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Ezek a ok magukban foglalják a pénzügyi döntések ainak előkészítését, az előzetes pénzügyi kontrollt, a gazdasági események ét és a beszámolást. A jogszabályi előírásokat követve a FEUVE kézikönyv 3 fő részből épül fel. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az EU Bizottság vonatkozó direktívái alapján kell kialakítania minden költségvetési szervnek. Az esetlegesen felmerülő csalások, szabálytalanságok, valamint a Közösség pénzügyi érdekeit hátrányosan érintő illegális ek vonatkozásában kötelező az eljárásrendben előírt tájékoztatás és a szükséges intézkedések megtétele. A kockázatkezelési eljárásrend tartalmazza azt, hogy miként lehet beazonosítani a megyei önkormányzat működését hátrányosan érintő elemeket és eseményeket (kockázatokat), továbbá meghatározza azon a teendőket, melyek segítségével kiküszöbölhetők a kockázatok, vagy bekövetkezésük esetén eredményesen kezelhető a hatásuk. Az Ellenőrzési nyomvonal célja annak biztosítása, hogy a felügyeleti szerv és az ellenőrző hatóságok értékelni tudják a források felhasználásának megfelelőségét, továbbá, hogy az egyes finanszírozási folyamatok egymással összevethetővé, mérhetővé váljanak. Az ellenőrzési nyomvonal által a beszámoló valamennyi adata egyértelműen visszavezethető a hiteles bizonylatokkal alátámasztott gazdasági eseményekig. A költségvetési szervek vezetőinek a évtől az éves beszámolók keretében, a központilag meghatározott űrlapon értékelniük kell a FEUVE rendszer működését.

3 Költségvetési szerv: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 8200 VESZPRÉM, Megyeház tér 1. A S Z A B Á L Y T A L A N S Á G O K K E Z E L É S É N E K E L J Á R Á S R E N D J E Hatályos: július hó 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

4 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 1. Bevezetés Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének, jelen esetben a Veszprém Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani. A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi, büntető, szabálysértési és kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás,, stb.) való eltérést jelent, előfordulhat az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami ellátás bármely ében, az egyes műveletekben, stb. Alapesetei lehetnek: 1. szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 2. nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a főjegyző felelőssége, hogy: o a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala a jogszabályi előírásoknak megfelelő ok alapján működjön, o a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel, o szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: o hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és okban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, (megelőzés) o keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a főjegyző a, amely ot a hivatalban kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire átruházhat. 2. A szabálytalanságok megelőzése A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a főjegyző felelőssége. Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 97. a : A költségvetési szerv vezetője felelős a ai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító 1

5 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje okiratban előírt ek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. A költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. Az Áht.ban meghatározott kötelezettség, a főjegyző a, a szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg. A hivatal munkavállalóinak konkrét át, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük. 3. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt. o Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét. Ha az értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti a főjegyzőt. A főjegyzőnek kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról. o Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét, annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie. o A főjegyző illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a, hatáskör ségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. o Amennyiben a hivatal belső ellenőre a e során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A hivatal érintett szervezeti egységének intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania. o A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgozni. 4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása A szükséges intézkedések végrehajtásáért a főjegyző felelős. Bizonyos esetekben (pl. büntető vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. 2

6 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) a főjegyző vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ. Az 1. számú melléklet mutatja be az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezéseit. 5. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése során a főjegyző a: o nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét; o figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását; o a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további szabálytalanságlehetőségeket beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. 6. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során a főjegyző a: o a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik; o egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos okat; o nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó ket; o a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. 7. Jelentési kötelezettségek A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie. A főjegyzőnek az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. Veszprém, hó. nap. 3

7 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 1. számú melléklet Egyes eljárások A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 10. (1) bekezdése bűncselekmény az a szándékosan vagy ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rend az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. (1) szabálysértés az a jogellenes, ben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 339. (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló évi XLIII. törvény megfelelő rendelkezései. Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő rendelkezései az irányadók. 1

8 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 2. számú melléklet Jogszabályi háttér az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény; az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet; a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet; a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény; a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény; a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény; a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény; a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló évi XLIII. törvény 1

9 Költségvetési szerv: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 8200 VESZPRÉM, Megyeház tér 1. K O C K Á Z A T K E Z E L É S I E L J Á R Á S R E N D Hatályos: július hó 1. napjától

10 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend Bevezetés Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/C. a alapján minden költségvetési szerv vezetője így a megyei önkormányzat főjegyzője is köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv ében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kockázat fogalma Az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály meghatározza a kockázat fogalmát: kockázat: a költségvetési szerv gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv működését. Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata A közszféra és a versenyszféra valamennyi gazdálkodó szervezete, így a megyei önkormányzat működésének is alapvető érdeke, hogy elérje célkitűzéseit. A szervezet a szervezeti cél érdekében végzett e, működése során különféle kockázatokkal szembesül. A szervezet, a költségvetési szerv vezetésének a az, hogy a kockázatokra, amelyek lényegi befolyással lehetnek a szervezet célkitűzéseire, oly módon tudjon válaszolni a szervezet, hogy lehetőség elősegítse a szervezet eredeti céljainak elérhetőségének, teljesítésének valószínűségét, s ezzel egy időben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztető tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását. Ezt a kockázatkezeléssel érheti el a szervezet. A kockázatok elsődleges okai együtt vagy különkülön az alábbiak lehetnek: véletlenszerű események, hiányos ismeret vagy információ, ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben. A kockázatkezelés állandó, ciklikus folyamat, amely az alábbi lépéseket tartalmazza: 1. A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása. 2. A kockázatok értékelése. 3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés számára). 4. A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása. 5. A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyőződés a tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról. 6. A válaszintézkedés beépítése és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata. 1. Kockázatok azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása A kockázatkezelés stratégiai szemléletű megközelítésének kulcsa a kockázatok beazonosítása a szervezet fő célkitűzéseinek tükrében. A megyei önkormányzat hivatalának munkatársaiból létre kell hozni egy kockázat vizsgálati munkacsoportot, amely felméri a szervezet összes ének kapcsolatát a fő célkitűzésekkel és meghatározza a kapcsolódó kockázatokat. A munkacsoport alapvető módszere az érintett területek munkatársaival folytatott interjúk, melyek kiértékelése alapján kialakítható a szervezet kockázati térképe. (1. számú melléklet) 1

11 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend A kockázatok beazonosításának folyamatához elengedhetetlen a szervezet célkitűzéseinek alapos ismerete, kezdve a legmagasabb szintű célokkal (pl. a ellátás színvonalának növelése), lefelé, egészen a napi működés céljainak szintjéig (pl. gazdálkodási jogkörök gyakorlása, tárgyi eszköz beszerzés, stb.). A kockázatokat ezen ismeret alapján lehet felismerni és kategóriánként azonosítani. A kockázat felmérésikezelési rendszer kiépítésének első célszerű lépése az adott szervezet stratégiai célkitűzéseit megismerni, és azokat vizsgálni. A könnyebb kezelhetőség érdekében érdemes ezek számát minimálisra szorítani (legfeljebb 10). Ez az egyszerűsítés megkönnyíti a célkitűzésekhez tartozó alapvető kockázatok elemzését, azonosítását. A kockázatok forrása lehet a szervezetre nézve külső eredetű kockázat, vagy a szervezet saját e (vagy annak hiánya) hatására kialakuló kockázat. Néhány példa a lehetséges kockázati kategóriákra: KÜLSŐ KOCKÁZATOK Infrastrukturális Gazdasági Jogi és szabályozási Környezetvédelmi Politikai Piaci Elemi csapások PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK Költségvetési Csalás vagy lopás Biztosítási Tőke beruházási Felelősségvállalási Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normálist működést. Kamatlábváltozások, árfolyamváltozások, infláció negatív hatással lehetnek a tervekre. A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt ek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő megkötéseket tartalmazhatnak. A környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési területén korlátot szabhatnak a lehetséges eknek. Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött célokat. Egy szervezet e magára vonhatja a politika érdeklődését vagy kiválthat politikai reakciót. Versenyhelyzet kialakulása vagy szállítói probléma negatív hatással lehet a tervekre. Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt elvégzésének képességére. A katasztrófavédelmi terv elégtelennek bizonyulhat. A kívánt ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás. A források kezelése nem ellenőrizhető közvetlenül. Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző intézkedésre. Nem lehet a megfelelő biztosítást megszerezni elfogadható költségen. A biztosítás elmulasztása. Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala. A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a szervezet jogosult kártérítést követelni. 2

12 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK Működésistratégiai Működési Információs Hírnév Kockázatátviteli Technológiai Projekt Újítási EMBERI ERŐFORRÁS KOCKÁZATOK Személyzeti Egészség és biztonsági Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy pontatlan információra épül. Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak részben valósulnak meg. A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez. A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. Például a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt terjedelmét. Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron történő átadása. A hatékonyság megtartása érdekében a technológia fejlesztésének/lecserélésének igénye. A technológiai üzemzavar megbéníthatja a szervezet működését. A megfelelő előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készült el a projekttervezet. A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy funkcionális re. Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés alkalmazása a kockázatok megfelelő elemzése nélkül. A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya. Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni aikat. A kockázatkezelés akkor a leghatékonyabb, amikor a szervezeti vezető kijelöli az adott kockázatok folyamatgazdáit, általában saját felelősségkörükön belül. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adott szervezet szervezeti egységeken belül, az egyes vezetői szintek felelnek a kockázatok felismeréséért, kezeléséért. A kockázatkezelési és hatáskörét, a, a munkaköri leírások, egy szervezeti vezetői utasítás, eljárásrend tartalmazhatja. A kockázat vizsgálati munkacsoportnak legalább évente egyszer újra kell értékelnie a kockázatokat, biztosítva azok nyomon követését. 2. A kockázatok értékelése Bizonyos típusú kockázatok számszerűsíthetők (számszakilag értékelhetők, ld. pénzügyi kockázatok). Más kockázatok értékelésére, mint pl. a hírnév, csak sokkal szubjektívebb értékmérés áll rendelkezésre. Ki kell alakítani a kockázati kategóriák besorolási kereteit (pl. magas/közepes/alacsony). 3

13 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend 3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása A feltárt kockázattal kapcsolatos reakciókat az adott szervezet által elviselhetőnek ítélt kockázati szint meghatározásával együtt kell eldönteni. Meg kell határozni a kockázati kitettségnek azt a szintjét, ami felett a szervezet mindenképpen válaszintézkedést tesz a felmerülő kockázatokra. A kockázattűrő képesség meghatározása meglehetősen szubjektív, azonban a megfelelő kockázati stratégia kialakításának elengedhetetlen feltétele. 4. A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása A négy alapvető kockázatkezelési stratégia az alábbi lehet: o kockázat átadása (biztosítás révén); o kockázat elviselése (válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt); o kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése); o kockázatos befejezése (közszférában nehezen megvalósítható). 5. A kockázatokra adható válaszok, a kockázatnyilvántartás A megyei önkormányzat hivatalában létre kell hozni a kockázatok nyilvántartását. Ez a nyilvántartás a kockázatok részleteit tartalmazza. A nyilvántartás tartalmazza minden kockázatra kiterjedően: o annak fontosságát, o a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, o a felelős munkatárs nevét, o azt, hogy vannake olyan folyamatba épített ellenőrzések, eljárások, amelyek biztosítják, hogy a szervezet célkitűzései teljesüljenek, o illetve, ha a folyamatba épített ellenőrzések, eljárások nem elégségesek, mit tesz a szervezet az adott konkrét területen. 6. Beépítés és felülvizsgálat Egy adott szervezet, költségvetési szerv céljai hierarchikus rendszert alkotnak. Az egyes szervezeti egységek, illetve személyek céljai szorosan kapcsolódnak a szervezet legfőbb célkitűzéseihez, abból levezethetők. A kockázatkezelés alapvető célja, hogy ez az összefüggésrendszer, és az ezzel kapcsolatos felelősség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelelően a kockázatokért való felelősségeket is delegálni kell a megfelelő szintekre. Ezáltal a kockázatkezelés beépül a mindennapi ek közé, és nem elkülönült csak időszakos tá válik. Minthogy a kockázati környezet állandóan változik, a kockázatkezelési folyamat fontos tulajdonsága a folyamatos és rendszeres felülvizsgálat; ezért meg kell győződni arról, hogy a szervezet kockázati környezete ( profilja ) változotte vagy sem. A kockázatkezelési folyamat bevezetésének hasznos lépései lehetnek: o A vezető feljegyzést küld a vezetőség és a szervezet minden tagjának, a folyamatot megindítja. o A kockázat kezelésére vonatkozó szétküldése. o Csapatmunka a kockázatkezelés különböző szintjein. o A képzésioktatási keret egy részének átirányítása kifejezetten kockázati képzésre. o A főbb szervezeti célkitűzések és a jelentősebb kockázatok széleskörű ismertetése. o A jelentős kockázatok kezelésére kialakított világos stratégia szervezeten belüli kommunikációjának megszervezése. 4

14 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend A kockázatkezelés mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. A vezetőknek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beágyazzák, és a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés értékét. Fontos figyelembe venni, hogy a kockázatkezelés elsősorban a szervezet ellátását támogató belső folyamat, és nem az adott költségvetési szerven kívüli szervezetek, hatóságok igényeit szolgálja. Veszprém, 2008.június. hó 12. nap. 5

15 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend Kockázatfelmérés és az éves munkaterv A KOCKÁZATFELMÉRÉS 1. sz. melléklet A szervezeti egység vezetője évről évre köteles meghatározni és aktualizálni az egység előtt álló rövid és középtávú prioritásokat, célkitűzéseket és terveket. Ezeket a célokat, célkitűzéseket az éves tervben kell rögzíteni. Az éves munkaterv terv elkészítését átfogó kockázatfelméréssel kell összekötni, a okat egy időben kell végrehajtani. Cél A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentőségük i sorba állítása annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek a szervezetre, ha valóban felmerülnek. Módszer A kockázatok felmérésének számos módszere létezik, de sikere döntő mértékben attól függ, hogy milyen információk állnak rendelkezésre. Az információgyűjtés technikái: o interjúk o kérdőívek online, interaktív kérdőívek o összegző megbeszélések összegző megbeszélések a szavazási technika alkalmazásával. A várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően, az egyes kockázatokat azok valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása alapján térképen kell ábrázolni: szervezetre gyakorolt hatás alacsony magas Mérsékelt kockázatok Legkisebb kockázatok Jelentős kockázatok Mérsékelt kockázatok alacsony magas bekövetkezés valószínűsége A szervezeti egységek által elkészített ábrák összegzésével határozható meg a szervezet kockázati térképe. 1

16 Költségvetési szerv: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 8200 VESZPRÉM, Megyeház tér 1. E L L E N Ő R Z É S I N Y O M V O N A L Hatályos: július hó 1. napjától

17 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Ellenőrzési nyomvonal Tartalomjegyzék I. KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS, MÓDOSÍTÁS 1. Tervezés 1.1 Gazdasági program készítés 1.2 Részletes jelentés készítése választások előtt 1.3 Költségvetési koncepció készítése 1.4 Költségvetési rendelettervezet készítése (előterjesztés) 1.5 Költségvetési rendeletalkotás 1.6 A költségvetési rendelet hatálya alá tartozók tájékoztatása 1.7 Elemi költségvetés készítés, tájékoztatás a MÁKon keresztül 2. Előirányzatok nyilvántartása, módosítása 2.1 Előirányzatok módosítása átruházott hatáskörben 2.2 Testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások 2.3 Az érintettek értesítése, a jóváhagyott előirányzatok, átcsoportosítások, módosítások átvezetése II. KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 3. Személyhez kapcsolódó juttatások, térítések és járulékok kifizetése 3.1 Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, törvény alapján járó külön juttatás, kötelező és feltételtől függő pótlékok) 3.2 Munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások (túlóra, helyettesítés, készenlét) 3.3 Jutalom és egyéb külön juttatások 3.4 Egységes juttatások I. (ruházati költségtérítés, bankszámla vezetési hozzájárulás, önkéntes nyugdíjpénztári támogatás) 3.5 Egységes juttatások II. (étkezési és üdülési hozzájárulás) 3.6 Igazoláshoz kötött juttatások (közlekedési költségtérítés, beiskolázási támogatás, szemüvegkészítési hozzájárulás, betegszabadság idejére fizetett díj) 3.7 Feltételekhez kötött juttatások (törzsgárda, 50 évesek köszöntése, végkielégítés, jubileumi jutalom) 3.8 Kérelem alapján adható eseti juttatások (illetményelőleg, albérleti, családalapítási hozzájárulások, szociális támogatás, képzési támogatások) 3.9 Állományban lévők megbízási díja (a munkaköri leírásban nem szereplő okra) 3.10 Munkáltatói kölcsön 3.11 Érdekeltségi jutalék 3.12 Külső személyi juttatások (tiszteletdíjak, költségtérítések, megbízási díjak) 1

18 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Ellenőrzési nyomvonal 4. Működési kiadások 4.1 szer, nyomtatvány beszerzés 4.2 Könyv, folyóirat és egyéb információhordozó beszerzése 4.3 Gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások 4.4 Kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és egyéb készletek beszerzése 4.5 Kommunikációs kiadások 4.6 Közüzemi díjak 4.7 Egyéb vásárolt szolgáltatások (karbantartás, szállítás, fogl. EÜ, munka és tűzvédelmi szolgáltatás, szakértői, tanulmánykészítés, ellenőrzés, hirdetések stb.) 4.8 Rendezvények, vendéglátás, személyi költségkeretek, propaganda (reprezentáció, üzleti ajándék, delegációk fogadása, üzleti tárgyalások, szakmai tanácskozások kellékei) 4.9 Belföldi kiküldetés 4.10 Külföldi kiküldetés 4.11 Továbbképzések, konferenciák, szakmai fórumok 4.12 Egyéb kiadások (adók, díjak, illetékek, kamatok, kezelési költségek stb.) 4.13 Általános forgalmi adó elszámolás és befizetés 4.14 Részben önálló intézmények beszerzéseinek kezelése 5. Felújítási és felhalmozási kiadások 5.1 Hosszú távú tervezés 5.2 Előzetes döntések 5.3 Éves tervezés 5.4 Építési beruházások, felújítások lebonyolítása 5.5 Építési beruházások, felújítások használatba vétele 5.6 Építéssel nem járó, beszerzés jellegű beruházások, felújítások lebonyolítása 5.7 Építéssel nem járó, beszerzés jellegű beruházások, felújítások használatba vétele 5.8 Aktivált beruházások, felújítások átadása 5.9 Részben önálló intézmények 6. Pénzeszközök átadása 6.1 Intézmények rendszeres finanszírozása 6.2 Intézmények előrehozott pénzellátása 6.3 Az önkormányzat költségvetésében szereplő gazdálkodók eseti támogatása 6.4 Önkormányzati költségvetésen kívüli szervezetek támogatása III. BEVÉTELEK BESZEDÉSE, FORRÁSOK LEHÍVÁSA 7. Saját bevételek 2

19 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Ellenőrzési nyomvonal 7.1 Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás bevétele (térítési díj, bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatások, felesleges forgóeszközök értékesítése) 7.2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7.3 ÁFA bevételek és visszatérülések 7.4 Kamatbevételek 7.5 Részben önálló intézmények bevételei 7.6 Részben önálló intézmények ÁFA elszámolása 8. Költségvetési támogatások 8.1 Költségvetési támogatások igénylése I. (átengedett SZJA, normatív állami hozzájárulások; kötött célú állami támogatások központosított előirányzatok) 8.2 Költségvetési támogatások igénylése II. (címzett és céltámogatások, céljellegű decentralizált támogatások) 8.3 Elszámolás a költségvetési támogatásokkal 9. Átvett pénzeszközök 9.1 Pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről és kívülről 9.2 Részben önálló intézmények átvett pénzeszközeinek kezelése 10. Hitelfelvétel, kölcsönök megtérülése 10.1 Hitelfelvétel 10.2 Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszatérülése IV. AKTÍV és PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 11. Függő, átfutó és kiegyenlítő tételek 11.1 Bevételek (ismeretlen tartalmú vagy nem a megyei önkormányzatot illető bevétel; ideiglenesen tisztázatlan jogcím; téves elszámolás; átmeneti és időlegesen megjelenő, lebonyolítás jellegű bevétel; kp.felvétel; bank és alszámlák közötti átvezetés) 11.2 Kiadások (ismeretlen tartalmú vagy nem a megyei önkormányzatot illető kiadás; ideiglenesen tisztázatlan jogcím; téves elszámolás; átmeneti és időlegesen megjelenő, lebonyolítás jellegű kiadás; készpénz befizetés; bank és alszámlák közötti átvezetés) 11.3 részben önálló intézmények függő átfutó tételeinek rendezése V. EGYÉB PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁSI FOLYAMATOK 12. Vagyongazdálkodás 12.1Tervezés 12.2Feleslegessé vált, elavult, vagy tönkrement eszközök selejtezése, hasznosítása 3

20 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Ellenőrzési nyomvonal 12.3Vagyoni értékű jog, ingó és ingatlan vagyon, értékpapír, részesedés hasznosítása (értékesítés, bérbeadás, ingyenes vagy kedvezményes átruházás, megszerzés) 12.4Az elismert, lejárt határidejű követelések kezelése 12.5 Leltározási ok 12.6 Részben önálló intézmények vagyonváltozásának e 13. Közbeszerzés 13.1 Tervezés, előkészítés 13.2A közbeszerzési eljárások lefolytatása 13.3Beszámolás 14. Egyéb beszerzés 15.1 A közbeszerzési kötelezettségen kívül eső termékek és szolgáltatások beszerzése, megvásárlása 15. Pénzkezelés 15.1Bankszámla nyitása, módosítása 15.2Fizetési teljesítések a bankszámlán keresztül (terhelések) 15.3A készpénzforgalom bonyolítása 15.4A valutapénztár kezelésére vonatkozó különleges szabályok 15.5Bankkártya használat 15.6Elszámolásra kiadott előlegek kezelése 15.7Pénztári pénzkifizetőhelyek működtetése 15.8Egyéb pénz és értékkezelési folyamatok 16. Számviteli nyilvántartások 16.1Analitikus nyilvántartások 16.2Főkönyvi nyilvántartások 17. Szabályzatok kezelése 17.1 A ok felülvizsgálata, aktualizálása 18. Adatszolgáltatás és beszámolás a költségvetés végrehajtásáról 18.1 A felügyeleti szerv tájékoztatása 18.2 Időközi jelentések 18.3 Beszámolók 18.4 Zárszámadás 18.5 Egyéb eseti és rendszeres adatszolgáltatás 4

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZMSZ 7. sz. melléklete DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 157..

Részletesebben

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján a Marcali Városi Kulturális Központ kockázatkezeléssel

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 81/2006. (IX. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL (A FEUVE-rendszer elemeként) BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a Jegyző kötelessége a szabálytalanságok

Részletesebben

KOCKÁZAT KEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZAT KEZELÉSI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont KOCKÁZAT KEZELÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán Főigazgató KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKDELMI NYRT. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKDELMI NYRT. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKDELMI NYRT. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A jelen kockázatkezelési szabályzat ( Szabályzat ) a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. ( Társaság ) kockázatkezelési eljárásainak

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2.) melléklete 2/b.) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A kockázatkezelési szabályzat az államháztartásról

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 3. sz. melléklet SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Szervezeti és Működési Szabályzat IGSZ 2010.01.01. 1 / 10 oldal 3. sz. melléklet 2010. 09.01. 2 / 10 oldal SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Részletesebben

Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Szervezeti és működési szabályzat 32. sz. melléklete Elfogadva: 2005. május 10., hatályba lép: 2005. május 18-án Utolsó módosítás: 2016.

Részletesebben

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE Debreceni Egyetem A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. február 15. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA,

Részletesebben

PTE SZMSZ 41. számú melléklete Szabálytalanságok kezelése a Pécsi Tudományegyetemen

PTE SZMSZ 41. számú melléklete Szabálytalanságok kezelése a Pécsi Tudományegyetemen PTE SZMSZ 41. számú melléklete Szabálytalanságok kezelése a Pécsi Tudományegyetemen Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszere (FEUVE) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (a továbbiakban: FEUVE), ennek részeként az ellenőrzési nyomvonalat,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPEST GAZDASÁG FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSNESS SCHOOL A BUDAPEST GAZDASÁG FŐSKOLA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE Budapest, 2005. szeptember FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES

Részletesebben

A szabálytalanságkezelési eljárás összefüggései, gyakorlati működése

A szabálytalanságkezelési eljárás összefüggései, gyakorlati működése A szabálytalanságkezelési eljárás összefüggései, gyakorlati működése Szabó Tamás Intézmény Ellenőrzési főosztályvezető 2015. december 17. A szabálytalanság kezelés jogszabályi Jogszabályi környezet: környezete

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Nagyecsed Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1.A szabályzat célja...3 2. A kockázat fogalma...3 3.A kockázat kezelője...4 4. A

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 7. számú függelék BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal a 217/1998. (XII. 30.) Korm.

Részletesebben

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4. számú függelék Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4.1 A VMKI gazdasági folyamatábrái 4.2 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 4.3 A VMKI Beszámolási

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Önkormányzata Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

FEUVE KÉZIKÖNYV - ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

FEUVE KÉZIKÖNYV - ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése FEUVE KÉZIKÖNYV ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL ÁROP 2.h) és költségvetés végrehajtási ellenőrzés

Részletesebben

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont szabályzata a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont szabályzata a szabálytalanságok kezelésének rendjéről MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont szabályzata a szabálytalanságok kezelésének rendjéről A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1092. Budapest, Bakáts tér 14.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1092. Budapest, Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1092. Budapest, Bakáts tér 14. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2011. év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYTALANSÁGOK

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN 2016.

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN 2016. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN 2016. 1 A Budaörsi Kincskereső Óvoda Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

A kockázat azonosítása, és folyamatgazdái A kockázat azonosítása

A kockázat azonosítása, és folyamatgazdái A kockázat azonosítása azonosítása, és azonosítása 14/2009. (IX. 24. ) rendelet 1. számú melléklete /2. számú melléklet/ I. KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS, MÓDOSÍTÁS 1. Tervezés 1.1 Gazdasági program készítés 1.2 Részletes jelentés készítése

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2011. október 25-től Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (II. 30.) Korm. rendelet alapján a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 Sz-2/21 1. kiadás 0. módosítás 2 (15). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 9-2016/2017. (2016.09.27.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelıen a fıjegyzı az alábbiakban

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

SZABÁLYTALANSÁGOK ELJÁRÁSRENDJE

SZABÁLYTALANSÁGOK ELJÁRÁSRENDJE MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET S Z O L N O K 6. számú melléklet SZABÁLYTALANSÁGOK ELJÁRÁSRENDJE (SZMSZ MELLÉKLETE) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 161. -a értelmében

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv A munkaterv 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. rendelkezik - többek között - a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Kockázatkezelési szabályzat

Kockázatkezelési szabályzat BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE Iktatószám : 52/2008. Kockázatkezelési szabályzat Hatályos: 2008. július 1. naptól Kecskemét, 2008. július 1. Vígné Holló Ibolya Igazgató 1.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a mellékelt határozati javaslatot hagyja jóvá. Balatonfüred, december 8. Dr

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a mellékelt határozati javaslatot hagyja jóvá. Balatonfüred, december 8. Dr BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2011.

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA 80/2006. (IX. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA (A FEUVE-rendszer elemeként) BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 80/2006. (IX. 28.) számú

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Dr. Imre László főjegyző

Dr. Imre László főjegyző 67/2012. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

KOCKÁZATFELMÉRÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATFELMÉRÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOCKÁZAT FELMÉRÉSI ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT KOCKÁZATFELMÉRÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 Jogszabályi háttér, fogalom és célmeghatározás

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Érvényes: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr.Nárav-Szabó Gábor főigazgató A SZABÁLYTALANSÁGOK

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben