F E U V E - kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F E U V E - kézikönyv"

Átírás

1 Melléklet F E U V E kézikönyv Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Tartalom: Ismertető A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Kockázatkezelési eljárásrend Ellenőrzési nyomvonal

2 Ismertető A rendszerváltást követően a magyar államháztartás pénzügyi irányítási és kontroll rendszerével szemben először az uniós csatlakozási tárgyalásokon merültek fel kifogások. Az EU értékelései alapján súlyos hiányosságok álltak fenn a folyamatba épített ellenőrzés, a vezetői elszámoltathatóság és a koordináció területén. Több ízben hangzottak el kifogások a nemzetközi sztenderdek i korszerű ellenőrzési terminológia és módszerek alkalmazásának hiányosságai, a belső ellenőrök funkcionális függetlenségének megoldatlansága, valamint az ellenőrzési rendszerben meglévő párhuzamosságok miatt. Válaszul a Pénzügyminisztérium májusra kidolgozta a reform stratégiáját. A csatlakozási tárgyalások 28. Pénzügyi Ellenőrzés fejezetében szerepelt először az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerének fogalma (ÁBPE), mely 3 elemet tartalmaz: o Pénzügyi irányítási és kontroll rendszer, így a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) o Belső ellenőrzés (BE) o A FEUVE és a BE rendszerek központi harmonizációja és koordinációja (KHK) A stratégia előírta a fenti elemek jogszabályi megjelenítését, melyek kidolgozásánál irányadónak szabta Magyarország középtávú gazdaságpolitikai programját, az EU követelményeit, valamint az IIA (Institute of Internal Auditors Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete) által kidolgozott sztenderdeket. A jelen kézikönyv tárgyát képező FEUVE rendszer a megyei önkormányzat első szintű ellenőrzését jelenti, melynek működtetése a vezetés körébe tartozik. A megyei főjegyző felelős azért, hogy olyan szabályokat alakítson ki és olyan folyamatokat működtessen a hivatalon belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Ezek a ok magukban foglalják a pénzügyi döntések ainak előkészítését, az előzetes pénzügyi kontrollt, a gazdasági események ét és a beszámolást. A jogszabályi előírásokat követve a FEUVE kézikönyv 3 fő részből épül fel. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az EU Bizottság vonatkozó direktívái alapján kell kialakítania minden költségvetési szervnek. Az esetlegesen felmerülő csalások, szabálytalanságok, valamint a Közösség pénzügyi érdekeit hátrányosan érintő illegális ek vonatkozásában kötelező az eljárásrendben előírt tájékoztatás és a szükséges intézkedések megtétele. A kockázatkezelési eljárásrend tartalmazza azt, hogy miként lehet beazonosítani a megyei önkormányzat működését hátrányosan érintő elemeket és eseményeket (kockázatokat), továbbá meghatározza azon a teendőket, melyek segítségével kiküszöbölhetők a kockázatok, vagy bekövetkezésük esetén eredményesen kezelhető a hatásuk. Az Ellenőrzési nyomvonal célja annak biztosítása, hogy a felügyeleti szerv és az ellenőrző hatóságok értékelni tudják a források felhasználásának megfelelőségét, továbbá, hogy az egyes finanszírozási folyamatok egymással összevethetővé, mérhetővé váljanak. Az ellenőrzési nyomvonal által a beszámoló valamennyi adata egyértelműen visszavezethető a hiteles bizonylatokkal alátámasztott gazdasági eseményekig. A költségvetési szervek vezetőinek a évtől az éves beszámolók keretében, a központilag meghatározott űrlapon értékelniük kell a FEUVE rendszer működését.

3 Költségvetési szerv: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 8200 VESZPRÉM, Megyeház tér 1. A S Z A B Á L Y T A L A N S Á G O K K E Z E L É S É N E K E L J Á R Á S R E N D J E Hatályos: július hó 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

4 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 1. Bevezetés Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének, jelen esetben a Veszprém Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani. A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi, büntető, szabálysértési és kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás,, stb.) való eltérést jelent, előfordulhat az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami ellátás bármely ében, az egyes műveletekben, stb. Alapesetei lehetnek: 1. szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 2. nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a főjegyző felelőssége, hogy: o a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala a jogszabályi előírásoknak megfelelő ok alapján működjön, o a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel, o szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: o hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és okban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, (megelőzés) o keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a főjegyző a, amely ot a hivatalban kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire átruházhat. 2. A szabálytalanságok megelőzése A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a főjegyző felelőssége. Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 97. a : A költségvetési szerv vezetője felelős a ai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító 1

5 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje okiratban előírt ek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. A költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. Az Áht.ban meghatározott kötelezettség, a főjegyző a, a szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg. A hivatal munkavállalóinak konkrét át, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük. 3. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt. o Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét. Ha az értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti a főjegyzőt. A főjegyzőnek kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról. o Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét, annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie. o A főjegyző illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a, hatáskör ségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. o Amennyiben a hivatal belső ellenőre a e során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A hivatal érintett szervezeti egységének intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania. o A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgozni. 4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása A szükséges intézkedések végrehajtásáért a főjegyző felelős. Bizonyos esetekben (pl. büntető vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. 2

6 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) a főjegyző vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ. Az 1. számú melléklet mutatja be az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezéseit. 5. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése során a főjegyző a: o nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét; o figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását; o a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további szabálytalanságlehetőségeket beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. 6. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során a főjegyző a: o a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik; o egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos okat; o nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó ket; o a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. 7. Jelentési kötelezettségek A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie. A főjegyzőnek az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. Veszprém, hó. nap. 3

7 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 1. számú melléklet Egyes eljárások A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 10. (1) bekezdése bűncselekmény az a szándékosan vagy ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rend az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. (1) szabálysértés az a jogellenes, ben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 339. (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló évi XLIII. törvény megfelelő rendelkezései. Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő rendelkezései az irányadók. 1

8 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 2. számú melléklet Jogszabályi háttér az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény; az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet; a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet; a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény; a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény; a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény; a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény; a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló évi XLIII. törvény 1

9 Költségvetési szerv: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 8200 VESZPRÉM, Megyeház tér 1. K O C K Á Z A T K E Z E L É S I E L J Á R Á S R E N D Hatályos: július hó 1. napjától

10 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend Bevezetés Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/C. a alapján minden költségvetési szerv vezetője így a megyei önkormányzat főjegyzője is köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv ében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kockázat fogalma Az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály meghatározza a kockázat fogalmát: kockázat: a költségvetési szerv gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv működését. Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata A közszféra és a versenyszféra valamennyi gazdálkodó szervezete, így a megyei önkormányzat működésének is alapvető érdeke, hogy elérje célkitűzéseit. A szervezet a szervezeti cél érdekében végzett e, működése során különféle kockázatokkal szembesül. A szervezet, a költségvetési szerv vezetésének a az, hogy a kockázatokra, amelyek lényegi befolyással lehetnek a szervezet célkitűzéseire, oly módon tudjon válaszolni a szervezet, hogy lehetőség elősegítse a szervezet eredeti céljainak elérhetőségének, teljesítésének valószínűségét, s ezzel egy időben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztető tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását. Ezt a kockázatkezeléssel érheti el a szervezet. A kockázatok elsődleges okai együtt vagy különkülön az alábbiak lehetnek: véletlenszerű események, hiányos ismeret vagy információ, ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben. A kockázatkezelés állandó, ciklikus folyamat, amely az alábbi lépéseket tartalmazza: 1. A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása. 2. A kockázatok értékelése. 3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés számára). 4. A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása. 5. A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyőződés a tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról. 6. A válaszintézkedés beépítése és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata. 1. Kockázatok azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása A kockázatkezelés stratégiai szemléletű megközelítésének kulcsa a kockázatok beazonosítása a szervezet fő célkitűzéseinek tükrében. A megyei önkormányzat hivatalának munkatársaiból létre kell hozni egy kockázat vizsgálati munkacsoportot, amely felméri a szervezet összes ének kapcsolatát a fő célkitűzésekkel és meghatározza a kapcsolódó kockázatokat. A munkacsoport alapvető módszere az érintett területek munkatársaival folytatott interjúk, melyek kiértékelése alapján kialakítható a szervezet kockázati térképe. (1. számú melléklet) 1

11 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend A kockázatok beazonosításának folyamatához elengedhetetlen a szervezet célkitűzéseinek alapos ismerete, kezdve a legmagasabb szintű célokkal (pl. a ellátás színvonalának növelése), lefelé, egészen a napi működés céljainak szintjéig (pl. gazdálkodási jogkörök gyakorlása, tárgyi eszköz beszerzés, stb.). A kockázatokat ezen ismeret alapján lehet felismerni és kategóriánként azonosítani. A kockázat felmérésikezelési rendszer kiépítésének első célszerű lépése az adott szervezet stratégiai célkitűzéseit megismerni, és azokat vizsgálni. A könnyebb kezelhetőség érdekében érdemes ezek számát minimálisra szorítani (legfeljebb 10). Ez az egyszerűsítés megkönnyíti a célkitűzésekhez tartozó alapvető kockázatok elemzését, azonosítását. A kockázatok forrása lehet a szervezetre nézve külső eredetű kockázat, vagy a szervezet saját e (vagy annak hiánya) hatására kialakuló kockázat. Néhány példa a lehetséges kockázati kategóriákra: KÜLSŐ KOCKÁZATOK Infrastrukturális Gazdasági Jogi és szabályozási Környezetvédelmi Politikai Piaci Elemi csapások PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK Költségvetési Csalás vagy lopás Biztosítási Tőke beruházási Felelősségvállalási Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normálist működést. Kamatlábváltozások, árfolyamváltozások, infláció negatív hatással lehetnek a tervekre. A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt ek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő megkötéseket tartalmazhatnak. A környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési területén korlátot szabhatnak a lehetséges eknek. Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött célokat. Egy szervezet e magára vonhatja a politika érdeklődését vagy kiválthat politikai reakciót. Versenyhelyzet kialakulása vagy szállítói probléma negatív hatással lehet a tervekre. Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt elvégzésének képességére. A katasztrófavédelmi terv elégtelennek bizonyulhat. A kívánt ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás. A források kezelése nem ellenőrizhető közvetlenül. Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző intézkedésre. Nem lehet a megfelelő biztosítást megszerezni elfogadható költségen. A biztosítás elmulasztása. Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala. A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a szervezet jogosult kártérítést követelni. 2

12 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK Működésistratégiai Működési Információs Hírnév Kockázatátviteli Technológiai Projekt Újítási EMBERI ERŐFORRÁS KOCKÁZATOK Személyzeti Egészség és biztonsági Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy pontatlan információra épül. Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak részben valósulnak meg. A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez. A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. Például a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt terjedelmét. Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron történő átadása. A hatékonyság megtartása érdekében a technológia fejlesztésének/lecserélésének igénye. A technológiai üzemzavar megbéníthatja a szervezet működését. A megfelelő előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készült el a projekttervezet. A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy funkcionális re. Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés alkalmazása a kockázatok megfelelő elemzése nélkül. A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya. Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni aikat. A kockázatkezelés akkor a leghatékonyabb, amikor a szervezeti vezető kijelöli az adott kockázatok folyamatgazdáit, általában saját felelősségkörükön belül. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adott szervezet szervezeti egységeken belül, az egyes vezetői szintek felelnek a kockázatok felismeréséért, kezeléséért. A kockázatkezelési és hatáskörét, a, a munkaköri leírások, egy szervezeti vezetői utasítás, eljárásrend tartalmazhatja. A kockázat vizsgálati munkacsoportnak legalább évente egyszer újra kell értékelnie a kockázatokat, biztosítva azok nyomon követését. 2. A kockázatok értékelése Bizonyos típusú kockázatok számszerűsíthetők (számszakilag értékelhetők, ld. pénzügyi kockázatok). Más kockázatok értékelésére, mint pl. a hírnév, csak sokkal szubjektívebb értékmérés áll rendelkezésre. Ki kell alakítani a kockázati kategóriák besorolási kereteit (pl. magas/közepes/alacsony). 3

13 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend 3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása A feltárt kockázattal kapcsolatos reakciókat az adott szervezet által elviselhetőnek ítélt kockázati szint meghatározásával együtt kell eldönteni. Meg kell határozni a kockázati kitettségnek azt a szintjét, ami felett a szervezet mindenképpen válaszintézkedést tesz a felmerülő kockázatokra. A kockázattűrő képesség meghatározása meglehetősen szubjektív, azonban a megfelelő kockázati stratégia kialakításának elengedhetetlen feltétele. 4. A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása A négy alapvető kockázatkezelési stratégia az alábbi lehet: o kockázat átadása (biztosítás révén); o kockázat elviselése (válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt); o kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése); o kockázatos befejezése (közszférában nehezen megvalósítható). 5. A kockázatokra adható válaszok, a kockázatnyilvántartás A megyei önkormányzat hivatalában létre kell hozni a kockázatok nyilvántartását. Ez a nyilvántartás a kockázatok részleteit tartalmazza. A nyilvántartás tartalmazza minden kockázatra kiterjedően: o annak fontosságát, o a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, o a felelős munkatárs nevét, o azt, hogy vannake olyan folyamatba épített ellenőrzések, eljárások, amelyek biztosítják, hogy a szervezet célkitűzései teljesüljenek, o illetve, ha a folyamatba épített ellenőrzések, eljárások nem elégségesek, mit tesz a szervezet az adott konkrét területen. 6. Beépítés és felülvizsgálat Egy adott szervezet, költségvetési szerv céljai hierarchikus rendszert alkotnak. Az egyes szervezeti egységek, illetve személyek céljai szorosan kapcsolódnak a szervezet legfőbb célkitűzéseihez, abból levezethetők. A kockázatkezelés alapvető célja, hogy ez az összefüggésrendszer, és az ezzel kapcsolatos felelősség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelelően a kockázatokért való felelősségeket is delegálni kell a megfelelő szintekre. Ezáltal a kockázatkezelés beépül a mindennapi ek közé, és nem elkülönült csak időszakos tá válik. Minthogy a kockázati környezet állandóan változik, a kockázatkezelési folyamat fontos tulajdonsága a folyamatos és rendszeres felülvizsgálat; ezért meg kell győződni arról, hogy a szervezet kockázati környezete ( profilja ) változotte vagy sem. A kockázatkezelési folyamat bevezetésének hasznos lépései lehetnek: o A vezető feljegyzést küld a vezetőség és a szervezet minden tagjának, a folyamatot megindítja. o A kockázat kezelésére vonatkozó szétküldése. o Csapatmunka a kockázatkezelés különböző szintjein. o A képzésioktatási keret egy részének átirányítása kifejezetten kockázati képzésre. o A főbb szervezeti célkitűzések és a jelentősebb kockázatok széleskörű ismertetése. o A jelentős kockázatok kezelésére kialakított világos stratégia szervezeten belüli kommunikációjának megszervezése. 4

14 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend A kockázatkezelés mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. A vezetőknek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beágyazzák, és a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés értékét. Fontos figyelembe venni, hogy a kockázatkezelés elsősorban a szervezet ellátását támogató belső folyamat, és nem az adott költségvetési szerven kívüli szervezetek, hatóságok igényeit szolgálja. Veszprém, 2008.június. hó 12. nap. 5

15 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend Kockázatfelmérés és az éves munkaterv A KOCKÁZATFELMÉRÉS 1. sz. melléklet A szervezeti egység vezetője évről évre köteles meghatározni és aktualizálni az egység előtt álló rövid és középtávú prioritásokat, célkitűzéseket és terveket. Ezeket a célokat, célkitűzéseket az éves tervben kell rögzíteni. Az éves munkaterv terv elkészítését átfogó kockázatfelméréssel kell összekötni, a okat egy időben kell végrehajtani. Cél A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentőségük i sorba állítása annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek a szervezetre, ha valóban felmerülnek. Módszer A kockázatok felmérésének számos módszere létezik, de sikere döntő mértékben attól függ, hogy milyen információk állnak rendelkezésre. Az információgyűjtés technikái: o interjúk o kérdőívek online, interaktív kérdőívek o összegző megbeszélések összegző megbeszélések a szavazási technika alkalmazásával. A várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően, az egyes kockázatokat azok valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása alapján térképen kell ábrázolni: szervezetre gyakorolt hatás alacsony magas Mérsékelt kockázatok Legkisebb kockázatok Jelentős kockázatok Mérsékelt kockázatok alacsony magas bekövetkezés valószínűsége A szervezeti egységek által elkészített ábrák összegzésével határozható meg a szervezet kockázati térképe. 1

16 Költségvetési szerv: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 8200 VESZPRÉM, Megyeház tér 1. E L L E N Ő R Z É S I N Y O M V O N A L Hatályos: július hó 1. napjától

17 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Ellenőrzési nyomvonal Tartalomjegyzék I. KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS, MÓDOSÍTÁS 1. Tervezés 1.1 Gazdasági program készítés 1.2 Részletes jelentés készítése választások előtt 1.3 Költségvetési koncepció készítése 1.4 Költségvetési rendelettervezet készítése (előterjesztés) 1.5 Költségvetési rendeletalkotás 1.6 A költségvetési rendelet hatálya alá tartozók tájékoztatása 1.7 Elemi költségvetés készítés, tájékoztatás a MÁKon keresztül 2. Előirányzatok nyilvántartása, módosítása 2.1 Előirányzatok módosítása átruházott hatáskörben 2.2 Testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások 2.3 Az érintettek értesítése, a jóváhagyott előirányzatok, átcsoportosítások, módosítások átvezetése II. KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 3. Személyhez kapcsolódó juttatások, térítések és járulékok kifizetése 3.1 Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, törvény alapján járó külön juttatás, kötelező és feltételtől függő pótlékok) 3.2 Munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások (túlóra, helyettesítés, készenlét) 3.3 Jutalom és egyéb külön juttatások 3.4 Egységes juttatások I. (ruházati költségtérítés, bankszámla vezetési hozzájárulás, önkéntes nyugdíjpénztári támogatás) 3.5 Egységes juttatások II. (étkezési és üdülési hozzájárulás) 3.6 Igazoláshoz kötött juttatások (közlekedési költségtérítés, beiskolázási támogatás, szemüvegkészítési hozzájárulás, betegszabadság idejére fizetett díj) 3.7 Feltételekhez kötött juttatások (törzsgárda, 50 évesek köszöntése, végkielégítés, jubileumi jutalom) 3.8 Kérelem alapján adható eseti juttatások (illetményelőleg, albérleti, családalapítási hozzájárulások, szociális támogatás, képzési támogatások) 3.9 Állományban lévők megbízási díja (a munkaköri leírásban nem szereplő okra) 3.10 Munkáltatói kölcsön 3.11 Érdekeltségi jutalék 3.12 Külső személyi juttatások (tiszteletdíjak, költségtérítések, megbízási díjak) 1

18 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Ellenőrzési nyomvonal 4. Működési kiadások 4.1 szer, nyomtatvány beszerzés 4.2 Könyv, folyóirat és egyéb információhordozó beszerzése 4.3 Gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások 4.4 Kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és egyéb készletek beszerzése 4.5 Kommunikációs kiadások 4.6 Közüzemi díjak 4.7 Egyéb vásárolt szolgáltatások (karbantartás, szállítás, fogl. EÜ, munka és tűzvédelmi szolgáltatás, szakértői, tanulmánykészítés, ellenőrzés, hirdetések stb.) 4.8 Rendezvények, vendéglátás, személyi költségkeretek, propaganda (reprezentáció, üzleti ajándék, delegációk fogadása, üzleti tárgyalások, szakmai tanácskozások kellékei) 4.9 Belföldi kiküldetés 4.10 Külföldi kiküldetés 4.11 Továbbképzések, konferenciák, szakmai fórumok 4.12 Egyéb kiadások (adók, díjak, illetékek, kamatok, kezelési költségek stb.) 4.13 Általános forgalmi adó elszámolás és befizetés 4.14 Részben önálló intézmények beszerzéseinek kezelése 5. Felújítási és felhalmozási kiadások 5.1 Hosszú távú tervezés 5.2 Előzetes döntések 5.3 Éves tervezés 5.4 Építési beruházások, felújítások lebonyolítása 5.5 Építési beruházások, felújítások használatba vétele 5.6 Építéssel nem járó, beszerzés jellegű beruházások, felújítások lebonyolítása 5.7 Építéssel nem járó, beszerzés jellegű beruházások, felújítások használatba vétele 5.8 Aktivált beruházások, felújítások átadása 5.9 Részben önálló intézmények 6. Pénzeszközök átadása 6.1 Intézmények rendszeres finanszírozása 6.2 Intézmények előrehozott pénzellátása 6.3 Az önkormányzat költségvetésében szereplő gazdálkodók eseti támogatása 6.4 Önkormányzati költségvetésen kívüli szervezetek támogatása III. BEVÉTELEK BESZEDÉSE, FORRÁSOK LEHÍVÁSA 7. Saját bevételek 2

19 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Ellenőrzési nyomvonal 7.1 Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás bevétele (térítési díj, bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatások, felesleges forgóeszközök értékesítése) 7.2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7.3 ÁFA bevételek és visszatérülések 7.4 Kamatbevételek 7.5 Részben önálló intézmények bevételei 7.6 Részben önálló intézmények ÁFA elszámolása 8. Költségvetési támogatások 8.1 Költségvetési támogatások igénylése I. (átengedett SZJA, normatív állami hozzájárulások; kötött célú állami támogatások központosított előirányzatok) 8.2 Költségvetési támogatások igénylése II. (címzett és céltámogatások, céljellegű decentralizált támogatások) 8.3 Elszámolás a költségvetési támogatásokkal 9. Átvett pénzeszközök 9.1 Pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről és kívülről 9.2 Részben önálló intézmények átvett pénzeszközeinek kezelése 10. Hitelfelvétel, kölcsönök megtérülése 10.1 Hitelfelvétel 10.2 Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszatérülése IV. AKTÍV és PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 11. Függő, átfutó és kiegyenlítő tételek 11.1 Bevételek (ismeretlen tartalmú vagy nem a megyei önkormányzatot illető bevétel; ideiglenesen tisztázatlan jogcím; téves elszámolás; átmeneti és időlegesen megjelenő, lebonyolítás jellegű bevétel; kp.felvétel; bank és alszámlák közötti átvezetés) 11.2 Kiadások (ismeretlen tartalmú vagy nem a megyei önkormányzatot illető kiadás; ideiglenesen tisztázatlan jogcím; téves elszámolás; átmeneti és időlegesen megjelenő, lebonyolítás jellegű kiadás; készpénz befizetés; bank és alszámlák közötti átvezetés) 11.3 részben önálló intézmények függő átfutó tételeinek rendezése V. EGYÉB PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁSI FOLYAMATOK 12. Vagyongazdálkodás 12.1Tervezés 12.2Feleslegessé vált, elavult, vagy tönkrement eszközök selejtezése, hasznosítása 3

20 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Ellenőrzési nyomvonal 12.3Vagyoni értékű jog, ingó és ingatlan vagyon, értékpapír, részesedés hasznosítása (értékesítés, bérbeadás, ingyenes vagy kedvezményes átruházás, megszerzés) 12.4Az elismert, lejárt határidejű követelések kezelése 12.5 Leltározási ok 12.6 Részben önálló intézmények vagyonváltozásának e 13. Közbeszerzés 13.1 Tervezés, előkészítés 13.2A közbeszerzési eljárások lefolytatása 13.3Beszámolás 14. Egyéb beszerzés 15.1 A közbeszerzési kötelezettségen kívül eső termékek és szolgáltatások beszerzése, megvásárlása 15. Pénzkezelés 15.1Bankszámla nyitása, módosítása 15.2Fizetési teljesítések a bankszámlán keresztül (terhelések) 15.3A készpénzforgalom bonyolítása 15.4A valutapénztár kezelésére vonatkozó különleges szabályok 15.5Bankkártya használat 15.6Elszámolásra kiadott előlegek kezelése 15.7Pénztári pénzkifizetőhelyek működtetése 15.8Egyéb pénz és értékkezelési folyamatok 16. Számviteli nyilvántartások 16.1Analitikus nyilvántartások 16.2Főkönyvi nyilvántartások 17. Szabályzatok kezelése 17.1 A ok felülvizsgálata, aktualizálása 18. Adatszolgáltatás és beszámolás a költségvetés végrehajtásáról 18.1 A felügyeleti szerv tájékoztatása 18.2 Időközi jelentések 18.3 Beszámolók 18.4 Zárszámadás 18.5 Egyéb eseti és rendszeres adatszolgáltatás 4

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014.

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014. A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Miskolc, 2014. PREAMBULUM Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61-62. és 69. -a szabályozza az államháztartási kontrollok rendszerének,

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! BEMUTATÓSZÁM SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratának bemutatószámát olvassa.

Tisztelt Olvasó! BEMUTATÓSZÁM SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratának bemutatószámát olvassa. I. évfolyam 3. szám 2015. május BEMUTATÓSZÁM Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratának bemutatószámát olvassa. SZÁMVITEL Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben