F E U V E - kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F E U V E - kézikönyv"

Átírás

1 Melléklet F E U V E kézikönyv Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Tartalom: Ismertető A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Kockázatkezelési eljárásrend Ellenőrzési nyomvonal

2 Ismertető A rendszerváltást követően a magyar államháztartás pénzügyi irányítási és kontroll rendszerével szemben először az uniós csatlakozási tárgyalásokon merültek fel kifogások. Az EU értékelései alapján súlyos hiányosságok álltak fenn a folyamatba épített ellenőrzés, a vezetői elszámoltathatóság és a koordináció területén. Több ízben hangzottak el kifogások a nemzetközi sztenderdek i korszerű ellenőrzési terminológia és módszerek alkalmazásának hiányosságai, a belső ellenőrök funkcionális függetlenségének megoldatlansága, valamint az ellenőrzési rendszerben meglévő párhuzamosságok miatt. Válaszul a Pénzügyminisztérium májusra kidolgozta a reform stratégiáját. A csatlakozási tárgyalások 28. Pénzügyi Ellenőrzés fejezetében szerepelt először az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerének fogalma (ÁBPE), mely 3 elemet tartalmaz: o Pénzügyi irányítási és kontroll rendszer, így a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) o Belső ellenőrzés (BE) o A FEUVE és a BE rendszerek központi harmonizációja és koordinációja (KHK) A stratégia előírta a fenti elemek jogszabályi megjelenítését, melyek kidolgozásánál irányadónak szabta Magyarország középtávú gazdaságpolitikai programját, az EU követelményeit, valamint az IIA (Institute of Internal Auditors Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete) által kidolgozott sztenderdeket. A jelen kézikönyv tárgyát képező FEUVE rendszer a megyei önkormányzat első szintű ellenőrzését jelenti, melynek működtetése a vezetés körébe tartozik. A megyei főjegyző felelős azért, hogy olyan szabályokat alakítson ki és olyan folyamatokat működtessen a hivatalon belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Ezek a ok magukban foglalják a pénzügyi döntések ainak előkészítését, az előzetes pénzügyi kontrollt, a gazdasági események ét és a beszámolást. A jogszabályi előírásokat követve a FEUVE kézikönyv 3 fő részből épül fel. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az EU Bizottság vonatkozó direktívái alapján kell kialakítania minden költségvetési szervnek. Az esetlegesen felmerülő csalások, szabálytalanságok, valamint a Közösség pénzügyi érdekeit hátrányosan érintő illegális ek vonatkozásában kötelező az eljárásrendben előírt tájékoztatás és a szükséges intézkedések megtétele. A kockázatkezelési eljárásrend tartalmazza azt, hogy miként lehet beazonosítani a megyei önkormányzat működését hátrányosan érintő elemeket és eseményeket (kockázatokat), továbbá meghatározza azon a teendőket, melyek segítségével kiküszöbölhetők a kockázatok, vagy bekövetkezésük esetén eredményesen kezelhető a hatásuk. Az Ellenőrzési nyomvonal célja annak biztosítása, hogy a felügyeleti szerv és az ellenőrző hatóságok értékelni tudják a források felhasználásának megfelelőségét, továbbá, hogy az egyes finanszírozási folyamatok egymással összevethetővé, mérhetővé váljanak. Az ellenőrzési nyomvonal által a beszámoló valamennyi adata egyértelműen visszavezethető a hiteles bizonylatokkal alátámasztott gazdasági eseményekig. A költségvetési szervek vezetőinek a évtől az éves beszámolók keretében, a központilag meghatározott űrlapon értékelniük kell a FEUVE rendszer működését.

3 Költségvetési szerv: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 8200 VESZPRÉM, Megyeház tér 1. A S Z A B Á L Y T A L A N S Á G O K K E Z E L É S É N E K E L J Á R Á S R E N D J E Hatályos: július hó 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

4 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 1. Bevezetés Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének, jelen esetben a Veszprém Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani. A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi, büntető, szabálysértési és kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás,, stb.) való eltérést jelent, előfordulhat az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami ellátás bármely ében, az egyes műveletekben, stb. Alapesetei lehetnek: 1. szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 2. nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a főjegyző felelőssége, hogy: o a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala a jogszabályi előírásoknak megfelelő ok alapján működjön, o a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel, o szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: o hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és okban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, (megelőzés) o keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a főjegyző a, amely ot a hivatalban kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire átruházhat. 2. A szabálytalanságok megelőzése A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a főjegyző felelőssége. Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 97. a : A költségvetési szerv vezetője felelős a ai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító 1

5 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje okiratban előírt ek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. A költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. Az Áht.ban meghatározott kötelezettség, a főjegyző a, a szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg. A hivatal munkavállalóinak konkrét át, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük. 3. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt. o Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét. Ha az értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti a főjegyzőt. A főjegyzőnek kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról. o Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét, annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie. o A főjegyző illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a, hatáskör ségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. o Amennyiben a hivatal belső ellenőre a e során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A hivatal érintett szervezeti egységének intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania. o A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgozni. 4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása A szükséges intézkedések végrehajtásáért a főjegyző felelős. Bizonyos esetekben (pl. büntető vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. 2

6 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) a főjegyző vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ. Az 1. számú melléklet mutatja be az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezéseit. 5. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése során a főjegyző a: o nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét; o figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását; o a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további szabálytalanságlehetőségeket beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. 6. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során a főjegyző a: o a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik; o egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos okat; o nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó ket; o a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. 7. Jelentési kötelezettségek A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie. A főjegyzőnek az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. Veszprém, hó. nap. 3

7 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 1. számú melléklet Egyes eljárások A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 10. (1) bekezdése bűncselekmény az a szándékosan vagy ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rend az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. (1) szabálysértés az a jogellenes, ben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 339. (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló évi XLIII. törvény megfelelő rendelkezései. Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő rendelkezései az irányadók. 1

8 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 2. számú melléklet Jogszabályi háttér az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény; az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet; a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet; a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény; a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény; a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény; a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény; a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló évi XLIII. törvény 1

9 Költségvetési szerv: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 8200 VESZPRÉM, Megyeház tér 1. K O C K Á Z A T K E Z E L É S I E L J Á R Á S R E N D Hatályos: július hó 1. napjától

10 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend Bevezetés Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/C. a alapján minden költségvetési szerv vezetője így a megyei önkormányzat főjegyzője is köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv ében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kockázat fogalma Az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály meghatározza a kockázat fogalmát: kockázat: a költségvetési szerv gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv működését. Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata A közszféra és a versenyszféra valamennyi gazdálkodó szervezete, így a megyei önkormányzat működésének is alapvető érdeke, hogy elérje célkitűzéseit. A szervezet a szervezeti cél érdekében végzett e, működése során különféle kockázatokkal szembesül. A szervezet, a költségvetési szerv vezetésének a az, hogy a kockázatokra, amelyek lényegi befolyással lehetnek a szervezet célkitűzéseire, oly módon tudjon válaszolni a szervezet, hogy lehetőség elősegítse a szervezet eredeti céljainak elérhetőségének, teljesítésének valószínűségét, s ezzel egy időben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztető tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását. Ezt a kockázatkezeléssel érheti el a szervezet. A kockázatok elsődleges okai együtt vagy különkülön az alábbiak lehetnek: véletlenszerű események, hiányos ismeret vagy információ, ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben. A kockázatkezelés állandó, ciklikus folyamat, amely az alábbi lépéseket tartalmazza: 1. A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása. 2. A kockázatok értékelése. 3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés számára). 4. A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása. 5. A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyőződés a tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról. 6. A válaszintézkedés beépítése és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata. 1. Kockázatok azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása A kockázatkezelés stratégiai szemléletű megközelítésének kulcsa a kockázatok beazonosítása a szervezet fő célkitűzéseinek tükrében. A megyei önkormányzat hivatalának munkatársaiból létre kell hozni egy kockázat vizsgálati munkacsoportot, amely felméri a szervezet összes ének kapcsolatát a fő célkitűzésekkel és meghatározza a kapcsolódó kockázatokat. A munkacsoport alapvető módszere az érintett területek munkatársaival folytatott interjúk, melyek kiértékelése alapján kialakítható a szervezet kockázati térképe. (1. számú melléklet) 1

11 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend A kockázatok beazonosításának folyamatához elengedhetetlen a szervezet célkitűzéseinek alapos ismerete, kezdve a legmagasabb szintű célokkal (pl. a ellátás színvonalának növelése), lefelé, egészen a napi működés céljainak szintjéig (pl. gazdálkodási jogkörök gyakorlása, tárgyi eszköz beszerzés, stb.). A kockázatokat ezen ismeret alapján lehet felismerni és kategóriánként azonosítani. A kockázat felmérésikezelési rendszer kiépítésének első célszerű lépése az adott szervezet stratégiai célkitűzéseit megismerni, és azokat vizsgálni. A könnyebb kezelhetőség érdekében érdemes ezek számát minimálisra szorítani (legfeljebb 10). Ez az egyszerűsítés megkönnyíti a célkitűzésekhez tartozó alapvető kockázatok elemzését, azonosítását. A kockázatok forrása lehet a szervezetre nézve külső eredetű kockázat, vagy a szervezet saját e (vagy annak hiánya) hatására kialakuló kockázat. Néhány példa a lehetséges kockázati kategóriákra: KÜLSŐ KOCKÁZATOK Infrastrukturális Gazdasági Jogi és szabályozási Környezetvédelmi Politikai Piaci Elemi csapások PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK Költségvetési Csalás vagy lopás Biztosítási Tőke beruházási Felelősségvállalási Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normálist működést. Kamatlábváltozások, árfolyamváltozások, infláció negatív hatással lehetnek a tervekre. A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt ek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő megkötéseket tartalmazhatnak. A környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési területén korlátot szabhatnak a lehetséges eknek. Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött célokat. Egy szervezet e magára vonhatja a politika érdeklődését vagy kiválthat politikai reakciót. Versenyhelyzet kialakulása vagy szállítói probléma negatív hatással lehet a tervekre. Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt elvégzésének képességére. A katasztrófavédelmi terv elégtelennek bizonyulhat. A kívánt ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás. A források kezelése nem ellenőrizhető közvetlenül. Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző intézkedésre. Nem lehet a megfelelő biztosítást megszerezni elfogadható költségen. A biztosítás elmulasztása. Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala. A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a szervezet jogosult kártérítést követelni. 2

12 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK Működésistratégiai Működési Információs Hírnév Kockázatátviteli Technológiai Projekt Újítási EMBERI ERŐFORRÁS KOCKÁZATOK Személyzeti Egészség és biztonsági Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy pontatlan információra épül. Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak részben valósulnak meg. A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez. A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. Például a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt terjedelmét. Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron történő átadása. A hatékonyság megtartása érdekében a technológia fejlesztésének/lecserélésének igénye. A technológiai üzemzavar megbéníthatja a szervezet működését. A megfelelő előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készült el a projekttervezet. A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy funkcionális re. Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés alkalmazása a kockázatok megfelelő elemzése nélkül. A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya. Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni aikat. A kockázatkezelés akkor a leghatékonyabb, amikor a szervezeti vezető kijelöli az adott kockázatok folyamatgazdáit, általában saját felelősségkörükön belül. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adott szervezet szervezeti egységeken belül, az egyes vezetői szintek felelnek a kockázatok felismeréséért, kezeléséért. A kockázatkezelési és hatáskörét, a, a munkaköri leírások, egy szervezeti vezetői utasítás, eljárásrend tartalmazhatja. A kockázat vizsgálati munkacsoportnak legalább évente egyszer újra kell értékelnie a kockázatokat, biztosítva azok nyomon követését. 2. A kockázatok értékelése Bizonyos típusú kockázatok számszerűsíthetők (számszakilag értékelhetők, ld. pénzügyi kockázatok). Más kockázatok értékelésére, mint pl. a hírnév, csak sokkal szubjektívebb értékmérés áll rendelkezésre. Ki kell alakítani a kockázati kategóriák besorolási kereteit (pl. magas/közepes/alacsony). 3

13 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend 3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása A feltárt kockázattal kapcsolatos reakciókat az adott szervezet által elviselhetőnek ítélt kockázati szint meghatározásával együtt kell eldönteni. Meg kell határozni a kockázati kitettségnek azt a szintjét, ami felett a szervezet mindenképpen válaszintézkedést tesz a felmerülő kockázatokra. A kockázattűrő képesség meghatározása meglehetősen szubjektív, azonban a megfelelő kockázati stratégia kialakításának elengedhetetlen feltétele. 4. A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása A négy alapvető kockázatkezelési stratégia az alábbi lehet: o kockázat átadása (biztosítás révén); o kockázat elviselése (válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt); o kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése); o kockázatos befejezése (közszférában nehezen megvalósítható). 5. A kockázatokra adható válaszok, a kockázatnyilvántartás A megyei önkormányzat hivatalában létre kell hozni a kockázatok nyilvántartását. Ez a nyilvántartás a kockázatok részleteit tartalmazza. A nyilvántartás tartalmazza minden kockázatra kiterjedően: o annak fontosságát, o a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, o a felelős munkatárs nevét, o azt, hogy vannake olyan folyamatba épített ellenőrzések, eljárások, amelyek biztosítják, hogy a szervezet célkitűzései teljesüljenek, o illetve, ha a folyamatba épített ellenőrzések, eljárások nem elégségesek, mit tesz a szervezet az adott konkrét területen. 6. Beépítés és felülvizsgálat Egy adott szervezet, költségvetési szerv céljai hierarchikus rendszert alkotnak. Az egyes szervezeti egységek, illetve személyek céljai szorosan kapcsolódnak a szervezet legfőbb célkitűzéseihez, abból levezethetők. A kockázatkezelés alapvető célja, hogy ez az összefüggésrendszer, és az ezzel kapcsolatos felelősség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelelően a kockázatokért való felelősségeket is delegálni kell a megfelelő szintekre. Ezáltal a kockázatkezelés beépül a mindennapi ek közé, és nem elkülönült csak időszakos tá válik. Minthogy a kockázati környezet állandóan változik, a kockázatkezelési folyamat fontos tulajdonsága a folyamatos és rendszeres felülvizsgálat; ezért meg kell győződni arról, hogy a szervezet kockázati környezete ( profilja ) változotte vagy sem. A kockázatkezelési folyamat bevezetésének hasznos lépései lehetnek: o A vezető feljegyzést küld a vezetőség és a szervezet minden tagjának, a folyamatot megindítja. o A kockázat kezelésére vonatkozó szétküldése. o Csapatmunka a kockázatkezelés különböző szintjein. o A képzésioktatási keret egy részének átirányítása kifejezetten kockázati képzésre. o A főbb szervezeti célkitűzések és a jelentősebb kockázatok széleskörű ismertetése. o A jelentős kockázatok kezelésére kialakított világos stratégia szervezeten belüli kommunikációjának megszervezése. 4

14 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend A kockázatkezelés mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. A vezetőknek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beágyazzák, és a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés értékét. Fontos figyelembe venni, hogy a kockázatkezelés elsősorban a szervezet ellátását támogató belső folyamat, és nem az adott költségvetési szerven kívüli szervezetek, hatóságok igényeit szolgálja. Veszprém, 2008.június. hó 12. nap. 5

15 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Kockázatkezelési eljárásrend Kockázatfelmérés és az éves munkaterv A KOCKÁZATFELMÉRÉS 1. sz. melléklet A szervezeti egység vezetője évről évre köteles meghatározni és aktualizálni az egység előtt álló rövid és középtávú prioritásokat, célkitűzéseket és terveket. Ezeket a célokat, célkitűzéseket az éves tervben kell rögzíteni. Az éves munkaterv terv elkészítését átfogó kockázatfelméréssel kell összekötni, a okat egy időben kell végrehajtani. Cél A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentőségük i sorba állítása annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek a szervezetre, ha valóban felmerülnek. Módszer A kockázatok felmérésének számos módszere létezik, de sikere döntő mértékben attól függ, hogy milyen információk állnak rendelkezésre. Az információgyűjtés technikái: o interjúk o kérdőívek online, interaktív kérdőívek o összegző megbeszélések összegző megbeszélések a szavazási technika alkalmazásával. A várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően, az egyes kockázatokat azok valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása alapján térképen kell ábrázolni: szervezetre gyakorolt hatás alacsony magas Mérsékelt kockázatok Legkisebb kockázatok Jelentős kockázatok Mérsékelt kockázatok alacsony magas bekövetkezés valószínűsége A szervezeti egységek által elkészített ábrák összegzésével határozható meg a szervezet kockázati térképe. 1

16 Költségvetési szerv: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 8200 VESZPRÉM, Megyeház tér 1. E L L E N Ő R Z É S I N Y O M V O N A L Hatályos: július hó 1. napjától

17 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Ellenőrzési nyomvonal Tartalomjegyzék I. KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS, MÓDOSÍTÁS 1. Tervezés 1.1 Gazdasági program készítés 1.2 Részletes jelentés készítése választások előtt 1.3 Költségvetési koncepció készítése 1.4 Költségvetési rendelettervezet készítése (előterjesztés) 1.5 Költségvetési rendeletalkotás 1.6 A költségvetési rendelet hatálya alá tartozók tájékoztatása 1.7 Elemi költségvetés készítés, tájékoztatás a MÁKon keresztül 2. Előirányzatok nyilvántartása, módosítása 2.1 Előirányzatok módosítása átruházott hatáskörben 2.2 Testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások 2.3 Az érintettek értesítése, a jóváhagyott előirányzatok, átcsoportosítások, módosítások átvezetése II. KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 3. Személyhez kapcsolódó juttatások, térítések és járulékok kifizetése 3.1 Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, törvény alapján járó külön juttatás, kötelező és feltételtől függő pótlékok) 3.2 Munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások (túlóra, helyettesítés, készenlét) 3.3 Jutalom és egyéb külön juttatások 3.4 Egységes juttatások I. (ruházati költségtérítés, bankszámla vezetési hozzájárulás, önkéntes nyugdíjpénztári támogatás) 3.5 Egységes juttatások II. (étkezési és üdülési hozzájárulás) 3.6 Igazoláshoz kötött juttatások (közlekedési költségtérítés, beiskolázási támogatás, szemüvegkészítési hozzájárulás, betegszabadság idejére fizetett díj) 3.7 Feltételekhez kötött juttatások (törzsgárda, 50 évesek köszöntése, végkielégítés, jubileumi jutalom) 3.8 Kérelem alapján adható eseti juttatások (illetményelőleg, albérleti, családalapítási hozzájárulások, szociális támogatás, képzési támogatások) 3.9 Állományban lévők megbízási díja (a munkaköri leírásban nem szereplő okra) 3.10 Munkáltatói kölcsön 3.11 Érdekeltségi jutalék 3.12 Külső személyi juttatások (tiszteletdíjak, költségtérítések, megbízási díjak) 1

18 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Ellenőrzési nyomvonal 4. Működési kiadások 4.1 szer, nyomtatvány beszerzés 4.2 Könyv, folyóirat és egyéb információhordozó beszerzése 4.3 Gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások 4.4 Kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és egyéb készletek beszerzése 4.5 Kommunikációs kiadások 4.6 Közüzemi díjak 4.7 Egyéb vásárolt szolgáltatások (karbantartás, szállítás, fogl. EÜ, munka és tűzvédelmi szolgáltatás, szakértői, tanulmánykészítés, ellenőrzés, hirdetések stb.) 4.8 Rendezvények, vendéglátás, személyi költségkeretek, propaganda (reprezentáció, üzleti ajándék, delegációk fogadása, üzleti tárgyalások, szakmai tanácskozások kellékei) 4.9 Belföldi kiküldetés 4.10 Külföldi kiküldetés 4.11 Továbbképzések, konferenciák, szakmai fórumok 4.12 Egyéb kiadások (adók, díjak, illetékek, kamatok, kezelési költségek stb.) 4.13 Általános forgalmi adó elszámolás és befizetés 4.14 Részben önálló intézmények beszerzéseinek kezelése 5. Felújítási és felhalmozási kiadások 5.1 Hosszú távú tervezés 5.2 Előzetes döntések 5.3 Éves tervezés 5.4 Építési beruházások, felújítások lebonyolítása 5.5 Építési beruházások, felújítások használatba vétele 5.6 Építéssel nem járó, beszerzés jellegű beruházások, felújítások lebonyolítása 5.7 Építéssel nem járó, beszerzés jellegű beruházások, felújítások használatba vétele 5.8 Aktivált beruházások, felújítások átadása 5.9 Részben önálló intézmények 6. Pénzeszközök átadása 6.1 Intézmények rendszeres finanszírozása 6.2 Intézmények előrehozott pénzellátása 6.3 Az önkormányzat költségvetésében szereplő gazdálkodók eseti támogatása 6.4 Önkormányzati költségvetésen kívüli szervezetek támogatása III. BEVÉTELEK BESZEDÉSE, FORRÁSOK LEHÍVÁSA 7. Saját bevételek 2

19 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Ellenőrzési nyomvonal 7.1 Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás bevétele (térítési díj, bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatások, felesleges forgóeszközök értékesítése) 7.2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7.3 ÁFA bevételek és visszatérülések 7.4 Kamatbevételek 7.5 Részben önálló intézmények bevételei 7.6 Részben önálló intézmények ÁFA elszámolása 8. Költségvetési támogatások 8.1 Költségvetési támogatások igénylése I. (átengedett SZJA, normatív állami hozzájárulások; kötött célú állami támogatások központosított előirányzatok) 8.2 Költségvetési támogatások igénylése II. (címzett és céltámogatások, céljellegű decentralizált támogatások) 8.3 Elszámolás a költségvetési támogatásokkal 9. Átvett pénzeszközök 9.1 Pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről és kívülről 9.2 Részben önálló intézmények átvett pénzeszközeinek kezelése 10. Hitelfelvétel, kölcsönök megtérülése 10.1 Hitelfelvétel 10.2 Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszatérülése IV. AKTÍV és PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 11. Függő, átfutó és kiegyenlítő tételek 11.1 Bevételek (ismeretlen tartalmú vagy nem a megyei önkormányzatot illető bevétel; ideiglenesen tisztázatlan jogcím; téves elszámolás; átmeneti és időlegesen megjelenő, lebonyolítás jellegű bevétel; kp.felvétel; bank és alszámlák közötti átvezetés) 11.2 Kiadások (ismeretlen tartalmú vagy nem a megyei önkormányzatot illető kiadás; ideiglenesen tisztázatlan jogcím; téves elszámolás; átmeneti és időlegesen megjelenő, lebonyolítás jellegű kiadás; készpénz befizetés; bank és alszámlák közötti átvezetés) 11.3 részben önálló intézmények függő átfutó tételeinek rendezése V. EGYÉB PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁSI FOLYAMATOK 12. Vagyongazdálkodás 12.1Tervezés 12.2Feleslegessé vált, elavult, vagy tönkrement eszközök selejtezése, hasznosítása 3

20 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal FEUVE kézikönyve Ellenőrzési nyomvonal 12.3Vagyoni értékű jog, ingó és ingatlan vagyon, értékpapír, részesedés hasznosítása (értékesítés, bérbeadás, ingyenes vagy kedvezményes átruházás, megszerzés) 12.4Az elismert, lejárt határidejű követelések kezelése 12.5 Leltározási ok 12.6 Részben önálló intézmények vagyonváltozásának e 13. Közbeszerzés 13.1 Tervezés, előkészítés 13.2A közbeszerzési eljárások lefolytatása 13.3Beszámolás 14. Egyéb beszerzés 15.1 A közbeszerzési kötelezettségen kívül eső termékek és szolgáltatások beszerzése, megvásárlása 15. Pénzkezelés 15.1Bankszámla nyitása, módosítása 15.2Fizetési teljesítések a bankszámlán keresztül (terhelések) 15.3A készpénzforgalom bonyolítása 15.4A valutapénztár kezelésére vonatkozó különleges szabályok 15.5Bankkártya használat 15.6Elszámolásra kiadott előlegek kezelése 15.7Pénztári pénzkifizetőhelyek működtetése 15.8Egyéb pénz és értékkezelési folyamatok 16. Számviteli nyilvántartások 16.1Analitikus nyilvántartások 16.2Főkönyvi nyilvántartások 17. Szabályzatok kezelése 17.1 A ok felülvizsgálata, aktualizálása 18. Adatszolgáltatás és beszámolás a költségvetés végrehajtásáról 18.1 A felügyeleti szerv tájékoztatása 18.2 Időközi jelentések 18.3 Beszámolók 18.4 Zárszámadás 18.5 Egyéb eseti és rendszeres adatszolgáltatás 4

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 157..

Részletesebben

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján a Marcali Városi Kulturális Központ kockázatkezeléssel

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 81/2006. (IX. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL (A FEUVE-rendszer elemeként) BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

KOCKÁZAT KEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZAT KEZELÉSI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont KOCKÁZAT KEZELÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán Főigazgató KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2.) melléklete 2/b.) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A kockázatkezelési szabályzat az államháztartásról

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszere (FEUVE) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (a továbbiakban: FEUVE), ennek részeként az ellenőrzési nyomvonalat,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPEST GAZDASÁG FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSNESS SCHOOL A BUDAPEST GAZDASÁG FŐSKOLA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE Budapest, 2005. szeptember FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Nagyecsed Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1.A szabályzat célja...3 2. A kockázat fogalma...3 3.A kockázat kezelője...4 4. A

Részletesebben

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4. számú függelék Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4.1 A VMKI gazdasági folyamatábrái 4.2 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 4.3 A VMKI Beszámolási

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Önkormányzata Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1092. Budapest, Bakáts tér 14.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1092. Budapest, Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1092. Budapest, Bakáts tér 14. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2011. év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYTALANSÁGOK

Részletesebben

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont szabályzata a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont szabályzata a szabálytalanságok kezelésének rendjéről MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont szabályzata a szabálytalanságok kezelésének rendjéről A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

FEUVE KÉZIKÖNYV - ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

FEUVE KÉZIKÖNYV - ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése FEUVE KÉZIKÖNYV ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL ÁROP 2.h) és költségvetés végrehajtási ellenőrzés

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

A kockázat azonosítása, és folyamatgazdái A kockázat azonosítása

A kockázat azonosítása, és folyamatgazdái A kockázat azonosítása azonosítása, és azonosítása 14/2009. (IX. 24. ) rendelet 1. számú melléklete /2. számú melléklet/ I. KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS, MÓDOSÍTÁS 1. Tervezés 1.1 Gazdasági program készítés 1.2 Részletes jelentés készítése

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2011. október 25-től Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (II. 30.) Korm. rendelet alapján a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelıen a fıjegyzı az alábbiakban

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Kockázatkezelési szabályzat

Kockázatkezelési szabályzat BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE Iktatószám : 52/2008. Kockázatkezelési szabályzat Hatályos: 2008. július 1. naptól Kecskemét, 2008. július 1. Vígné Holló Ibolya Igazgató 1.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA 80/2006. (IX. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA (A FEUVE-rendszer elemeként) BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 80/2006. (IX. 28.) számú

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

SZABÁLYTALANSÁGOK ELJÁRÁSRENDJE

SZABÁLYTALANSÁGOK ELJÁRÁSRENDJE MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET S Z O L N O K 6. számú melléklet SZABÁLYTALANSÁGOK ELJÁRÁSRENDJE (SZMSZ MELLÉKLETE) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 161. -a értelmében

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

KOCKÁZATFELMÉRÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATFELMÉRÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOCKÁZAT FELMÉRÉSI ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT KOCKÁZATFELMÉRÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 Jogszabályi háttér, fogalom és célmeghatározás

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1]

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1] Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 1 TARTALOMJEGYZÉK I.... A KOCKÁZATKEZELÉS CÉLJA, TARTALMA... 2 II....

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Érvényes: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr.Nárav-Szabó Gábor főigazgató A SZABÁLYTALANSÁGOK

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3. sz. melléklet A KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A (SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSI RENDJE) Jelen szabályzat elkészítésénél az alábbi jogszabályok előírásait vettük figyelembe: 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2006. szeptember 25i ülésére Tárgy: FEUVE kézikönyv jóváhagyása Előadó: dr. Árpásy Tamás Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

Neszmély Község Önkormányzata Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Neszmély Község Önkormányzata Önkormányzata Polgármesteri Hivatal S Z A B Á L Y T A L A N S Á G O K K E Z E L É S É N E K E L J Á R Á S R E N D J E 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII.

Részletesebben

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok II. A

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRBAN ELŐFORDULÓ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE. 1. Általános rész

A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRBAN ELŐFORDULÓ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE. 1. Általános rész 3. sz. melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRBAN ELŐFORDULÓ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 161. -a alapján a költségvetési

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

6/2011. sz. Szabályzat. A Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról

6/2011. sz. Szabályzat. A Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról 6/2011. sz. Szabályzat A Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról 1. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 161. - ában foglalt kötelezettség teljesítése

Részletesebben