7. elıadás 2010/10/31. Az 1929/33-as nagy gazdasági világválság I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. elıadás 2010/10/31. Az 1929/33-as nagy gazdasági világválság I."

Átírás

1 7. elıadás A világgazdaság nagy válságai; Kialakulásának okai és megoldásai. Hatásuk a magyar gazdaságra Papp Adrienn Egyetemi tanársegéd 1 Az 1929/33-as nagy gazdasági világválság I. Évekig tartó felhalmozás után sokk- több ezer bank ment csıdbe október 23-án a New York-i tızsde összeomlik- senki nem tudja, hogy miért váltak az emberek bizalmatlanná befektetéseikkel, a piaccal kapcsolatban. Az autóipari részvények árai mélyzuhanásba kezdtek. 1 óra alatt 2,5 M részvényt adtak el október 24.- fekete csütörtök- tızsdekrach- a kósza hírek tovább fokozták a pánikot október 28. az árfolyamjelzı készülékekbıl kifogyott a szalag- az emberek megrohanták a telefonközpontot, hogy információhoz jussanak- információs aszimmetria. A probléma abban gyökerezett, hogy sokan hitelbıl finanszírozták részvényvásárlásaikat, amelyek mögött nem volt fedezet-, ha a részvények ára emelkedett volna óriási profitot lehetett volna elérni, DE: fordított esetben óriási veszteség. 2 Az 1929/33-as nagy gazdasági világválság II. 5 nap alatt 25 milliárdnyi dollár tőnt el!!! A lapok extra számokat jelentettek meg, amelyeket 2 centes áron árusítottak október 29.- a legsikeresebb nagyvállalatok részvényei (General Motors) rohamosan zuhantak Paul Warburg- pontosan megjósolta a válságotbankjával kilépett a tızsdérıl. A válságot Rooseveltnek sikerült némiképp visszaszorítani, a stabilabb gazdasági rend a II. Világháborúig fenn is állt. Megjelent a tekintély elvő kormányzás iránti igényígy Németországban- Hitler. 3 A válság hatása Magyarországra I. Magyarország: erısen a külpiacra utalt ország, szorosan függött a nemzetközi konjunktúrától, a régió legeladósodottabb országa. Külföldi tartozásunk mintegy 4,3 milliárd pengıt tett ki, 2,5 milliárd hosszú lejáratú, 1,8 milliárd közép lejáratú áru-, folyószámla-, váltóleszámítolási hitel. A fele az államot és egyéb közületet, többi a magánfeleket terhelte. 4 A válság hatása Magyarországra II. A válság hatása három területen jelentkezett: 1. Agrárválság 2. Iparválság 3. Hitelválság 5 Agrárválság I. A háború után - tengerentúli államok nagyobb szerepe az európai gabonapiacon- DE: a 1920 évek végéig jelentısebb értékesítési zavarok nem jelentkeztek az országban. A hazai fogyasztás csökkenése-nagymértékő feleslegek keletkeztek. Az ország kivitelének 70%-át a mezıgazdasági cikkek és nyersanyagok tették ki. A búza 1/3-a került kivitelre, DE: az elıállítási önköltsége jelentısen meghaladta a konkurencia önköltségeit (1930-ban 1 q búza: Mgyo.-24,96 pengı; USA-8,5 P; Argentína-8,94 P)- értékesítési lehetıségei romlottak. 6 1

2 Agrárválság II hoz képest az ipari árak mindössze 6%-kal nıttek. A világkereskedelem összezsugorodott. A válság Magyarország legnagyobb felvevıpiacait protekcionista gazdaságpolitikára kényszerítette, erısödött a mezıgazdasági autarkia. De: a behozatal is nehézkessé vált- növekvı vámok. 7 Agrárválság III ban Csehszlovákia felmondta a Magyarországgal 1927-ben kötött kereskedelmi szerzıdést ben bizottságot állított fel a búza- és lisztimport korlátozására nyarán rendelettel megháromszorozta a mezıgazdasági cikkek (pl. búza) vámtételeit. DE: Ausztria tekintetében is jelentkeztek kereskedelmi nehézségek. 8 Agrárválság IV. Túltermelési válság esetében a mezıgazdaságban az árak, míg az iparban a kibocsátás csökken. OK: a mezıgazdasági termelés rugalmatlansága- nehéz termelési profilt váltani- termıre fordulás hosszabb idıt igényel, mint egy gépsor üzembe helyezése. Továbbá a hitelterhek törlesztése érdekében mindenképp termelni kellett, még akkor is, ha az árak csökkentek. 9 Agrárválság V a világpiacon a magyar búza ára volt a legalacsonyabb-a mélypont januárjában. A búza vetésterülete a szántó 30%-át foglalta el- kormányzati beavatkozás szükséges. Ennek eredményeképp került bevezetésre az ún. boletta (gabonajegy) rendszer (1930. évi XXII. tc.) július 1-tıl-3P/q július 1-tıl-6P/q július 1-tıl- 4P/q július 1-tól- 3P/q- kaptak a tızsdei eladási ár fölött. A boletta ára 1931/32-benmajd 32/33-ban 10 pengı volt. Az árkiegészítésen felül a bolettából befolyt összeget egy elkülönített pénzügyi alapba helyezték, további forrásokkal kiegészítve a gazdák megsegítésére fordították. A bolettát adófizetésre lehetett felhasználni, a fennmaradó összeget pedig készpénzre lehetett váltani ben a bolettát megszüntették. 10 Agrárválság VI. A válság jelentısen visszafogta a mezıgazdaság gépesítését is db 6800 db-ra db 6900 db-ra nıtt- OK: olcsóbb volt a kézi munkaerı. További gond: a gazdák nagyarányú eladósodottsága. Az adósságteher 1925-ben 135,5 millió pengıt, 1932-ben 2,2 milliárd pengıt tett ki. A mezıgazdaság adóterhei az értékesítésbıl származó bevétel 78%-ára volt tehetı. 11 Agrárválság VII. 1930/31-80%-kal, 1932/33 ban pedig 229%-kal meghaladta az összes pénzbevételt- Ok: kétirányú folyamat: (1) adóemelés; (2) bevétel csökkenés. DE: a gazdák már nem jutottak többlet hitelhez- az állami adósvédelmi intézkedések csökkentették a mezıgazdasági tartozások összegét a gazdák törleszteni kezdték a korábban felvett hiteleik részleteit és kamatait. 12 2

3 Agrárválság VIII adósvédelmi intézkedések: Földteherrendezı Országos Bizottság: (1931. évi VIII. tc.) Cél: a hitelezık és az adósok egyezségre jutása ben Országos Hitelügyi Tanács: a 8-10%-os kamatokat jelentısen mérsékelte. Joga volt: a bírói úton érvényesíthetı legmagasabb hitel- és betéti kamatok nagyságát megállapítani. 13 Agrárválság IX. Azokat a birtokokat, amelyek adóssága a kataszteri tiszta jövedelem 15x-ét meghaladta, a kormány a (14000/933-as ME rendelet) védetté nyilvánította: tartozásaik egy részét állami forrásból kiegyenlítette, meghosszabbította a visszafizetési határidıt. birtokok egy része megmenekült az elárverezéstıl. DE: nem járt automatikusan- az adósnak kérelmeznie kellett! Az adósságok rendezésére a kormány 100 millió pengı MNB hitel felvételére jogosult. A keretbıl három (kamat-, hozzájárulási, tıketörlesztési és adósságrendezési) elkülönített pénzügyi alapot hoztak létre nyaráig 70 millió pengıt használtak fel a gazdák támogatására. 14 Agrárválság X. A legnagyobb (pénzügyi) lehetıséget a Mezıgazdaság Megsegítésére Szolgáló Alap: (gabona értékesítésére ) 1930 eleje- 120 millió P, 1930 közepe- 60 millió P bevétellel gazdálkodott. Kiadásai: a termelık megsegítései, a termények értékesítése. Az alapot a lisztforgalmi adóváltság, a textil áruk forgalmi adója, a gyárak hozzájárulása, továbbá állami hozzájárulás fedezte. 15 Agrárválság XI. A gazdavédelmi rendszer 10 évig 1941-ig mőködött, hivatalosan októberében járt volna le mőködése, DE: folyamatosan meghosszabbították. A támogatására fordított összeg mintegy millió pengıt tett ki tıl az ún. egykezek kiviteli monopólium (Hangya Szövetkezet; Futura Rt.) ben a mezıgazdasági kivitel 53%-a monopolszervezetek ellenırzése mellett zajlott. A korszak egyik uralkodó közgazdasági tételét- a valutaleértékelés- ösztönzıleg hat az exportra és korlátozza az importot, az 1930 években elıszeretettel alkalmazták. DE: az adós országok nem élhettek ezzel a lehetıséggel, OK: az adósság növekedését vonta volna magával. 16 Agrárválság XII. DE: Magyarország burkolt leértékelést hajtott végre- a hivatalos valutaárfolyamot nem változatták meg, hanem a külföldi valuták rögzített árfolyama fölött ún. felárat fizettek ben a felárat valutanemhez kötötték. Az MNB a legnagyobb felárat (50%-ot) a konvertibilis valuták esetében alkalmazott. A román lejért azonban nem fizetettünk felárat. 17 Agrárválság XIII évi telepítési törvény - 25 év alattteljes megváltás mellett gazdaságot akart létrehozni évi kishaszonbérleti törvény-10 éven keresztül kishaszonbérletek formájában évi hold a nincsteleneknek és a kisbirtokosoknak. Megvalósítását szolgálta az 1939-es IV. tc., azaz a II. zsidótörvény - közel 5 ezer zsidó birtokost kötelezett több mint 400 ezer hold terület átengedésére. 18 3

4 Iparválság I. Nagyarányú visszaesés ban az ipari munkanélküliek száma megközelítette a 250 ezer fıt, a mezıgazdasági munkanélküliek a száma is elérte a több ezer fıt. Visszaesett a nyersvastermelés és az acéltermelés. DE: a szén kitermelésének volumene alig csökkent- OK: kormányrendelet - az állami hivataloknak és az önkormányzatoknak kötelezı a szénfelhasználás a külföldi szén behozatalát engedélyhez kötötték, és csak abban az esetben kapták meg az engedélyt, ha a behozott szén mennyiségének kétszeresét hazai piacról szerezték be. Eredménye: szinte teljesen megszőnt a szén behozatal (1,9 millió tonna 0,3 m t). 19 Iparválság II. A bányászat 1930 évekbeli fellendülése- OK: meginduló háborús készülıdés. A termelés kisebb mértékben csökkent az alapvetı fogyasztási cikkeket elıállító élelmezési, ruházati, és a sokszorosító iparban ös protekcionista védıvám- a hazai textilipar növekedett, és a termelés visszaesése ellenére is az 1930 években továbbra is képes volt fejlıdni. 20 Iparválság III. DE: a nyersanyagellátási problémák itt is jelentkeztek (IM: tengerentúlról). Magyarországon erısödı autarkia elrendelték a pamutszövet olasz import pamuttal történı keverését. Kormány intézkedéseinek sikere: az egyéb fogyasztási termékek piacán a külföldi termékek kiszorultak a hazai piacról nyomó. és írópapír- 78,85%-át - csomagolópapír 70,9%-át - lemezpapír 74,8 %-át hazai termelés elégítette ki. 21 Hitelválság I. A New York-i tızsdekrach újabb értékpapírok elhelyezése az európai és a tengerentúli pénzpiacokon lehetetlenné vált. Elakadtak a hitelforrások, a hitelezık felmondták a rövid lejáratú kölcsönök nagy részét. A Nemzeti Banknak a tartaléka évi 317,5 millió pengırıl július 14-ig 138 millió pengıre csökkent nyarán csıdöt jelentett az osztrák Creditanstalt. A külföldi hitelezık pár hónap leforgása alatt több mint kétmilliárd márka tıkét vontak ki Németországból a német kormány július 13-án, a teljes pénzügyi összeomlás elkerülése érdekében bankzárlatot rendelt el, és bevezette a kötött devizagazdálkodást. 22 Hitelválság II. Magyarország reagálva a külföldi eseményekrekényszerintézkedések : július 14.- a kormány háromnapos bankzárlatot rendelt el Július 17-tıl a betétek 5%-ának, maximum 1000 pengınek, augusztus 14-tıl a betétek újabb 5%-ának kivételét engedélyezték. Felfüggesztette a devizák szabad áramlását- kötött devizagazdálkodás bevezetése- külföldi fizetési eszköz szerzését MNB engedélyhez kötötték. (A kivitt áruk ellenértékét jelentı valutát beszolgáltatási kötelezettség terhelt, melyért megfelelı értékő pengıt kaptak). A bankzárlat feloldását követıen a pénzintézeti betétállományok mintegy 9%-kal estek vissza. 23 Hitelválság III. A külföldi adósságok folyósítása is nehézségekbe ütközött december 23-án beszüntette a törlesztırészletek és a kamatok további utalását- transzfermoratóriumnépszövetségi kölcsön kamatinak felén és az MNB más jegybankkal szemben fennálló tartozásainak törlesztésén kívül tilos volt devizában törleszteni. Az adósokat kötelezték- esedékességnek megfelelı pénzösszegeknek az MNB-nél létesített Külföldi Hitelezık Alapjába történı befizetésére. A gazdaság további finanszírozása csakis belsı forrásból valósulhatott meg- Cél: kiadások csökkentése, bevételek növelése- a deficit belsı kölcsönök felvételével csökkenjen gyıri program - ismét bankóprés. 24 4

5 Hitelválság IV. Külföldi hitelezıi megállapodások- a pengıben elkülönített számlára fizetett kamatokat és törlesztırészleteket magyar termékek levásárlására fordíthatták ben újabb megállapodást kötöttek.: (1) Mgyo. adósságszolgálat címén évi 46 millió pengınek megfelelı deviza átutalását vállalta, (2) létrehozták a Külföldi Hitelek Pénztárát már ebbıl történt a törlesztırészletek utalása, (3) megszőnt a külföldi hitelezık elbírálása. Az ország makrogazdasági mutatói 1937-ben azt sugallták, hogy az ország kilábalt a válság okozta nehézségekbıl, és elindult a lassú növekedés útján. 25 Hosszú lejáratú kölcsönök Hitelválság V. Magyarország adósságállománya június 30- án: Rövid lejáratú kölcsönök Külföldi- 783,9 millió pengı Külföldi- 321,5 millió pengı Belföldi- 389,4 millió pengı Ebbıl: népszövetségi ben járt volna le: 176,9 millió pengı Belföldi- 102,9 millió pengı után az állam adóssága tovább nıtt elsısorban rövid lejáratú kölcsönök /79-es olajválság I. A kıolaj kitermelése és felhasználása földrajzilag eltért egymástól, a világ legfejlettebb országai, az USA kivételével, a kıolajtermelı és exportáló országokra voltak utaltak október- újabb arab-izraeli háború- OPEC ( Kıolajexportáló Országok Szervezete) - Izrael és a vele szimpatizáns országok büntetéseként exporttilalmat vezetett be- spekulációs hullám alakult ki, melynek következtében az olaj ára az egekig szökött között a világtörténelemben még nem látott nyersanyagáremelkedés : késztermékek árindexe 1,4 x-esére, nyersanyagoké 2,4x-esére, tüzelıanyagoké 4x-esére nıtt. Mindez magával hozta a világgazdaság átrendezıdését. Fokozódott a nemzetközi eladósodottság, és a fizetésképtelenné 27 válás megnıtt a pénzügyi intézmények súlya. 1973/79-es olajválság II. A válságra válaszreakciók: (1) Fejlett tıkés országok: energiafelhasználás racionalizálását, fajlagos anyag- és energiafelhasználás csökkentését, hazai energiaforrások fokozott kihasználását, alternatív energiaforrások keresését, olajimport csökkenését tőzték ki célul. Mindez eredményesnek bizonyult, de a helyzet kulcsát a gazdaság strukturális átalakítása jelentette alkalmazkodás a világgazdasághoz erıs hangsúlyt kapott a mikroelektronika, számítástechnika, biotechnika, őrtechnika /79-es olajválság III. (2) Szocialista országok: azt hitték, hogy a válság ıket elkerüli- csupán a kapitalizmus bukásának elıképét látták az eseményekben. Keleten nıtt a reálbér, a fogyasztás, az infláció mérséklıdött. DE: Nemzeti jövedelem felhasználása > Nemzeti jövedelem termelése- a többlet felhasználást külföldi hitelek fedezték megkezdıdött a szocialista országok következetes eladósodása. 29 Magyarországra I mat követı 5 évben a közfelfogás szerint- Mgyo.-t külkereskedelmi nyitottsága és érzékenysége dacára sem érinti a nyersanyagárak emelkedése OK: az energiahordozók 90%-át a Szovjetunióból importáltuk. A nemzeti jövedelem az 1970 évek elején 6%- kalnıtt, a kivitel aránya meghaladta a végsı felhasználás 30%-át. A kereskedelem döntı többsége a KGSTországokkal bonyolódott le. Keleti blokkhoz hasonló folyamatok zajlottak le gazdaság átalakítását elodázták. 30 5

6 Magyarországra II. DE: Mgyo.-t mégsem kerülték el a világgazdasági események OK: Stagfláció. KGST-csúszó átlagolású árszámítás- megdrágította a keleti importot. a SZU szállítási képessége végére annyira lecsökkent, hogy Mgyo.-n kıolaj ellátási nehézségek léptek fel. A készletek csökkenése - egyes finomítók korlátozták kapacitásaikat. Az ipari és a lakossági ellátás fenntartása érdekében napi ezer tonna többletszállítás mellett, további 1 millió tonna kıolaj szállítását kérte a kormány a KGST fı nyersanyagszállítóitól. A szovjetek 1981-ben több mint 400 ezer tonna kıolaj szállításával maradtak fenn, 1982-ben az elmaradás már 1,5 millió tonnát tett ki. 31 Magyarországra III. Továbbá: cserearányromlás- a nemzetközi kereskedelemben 327 milliárd Ft árveszteség tól a szocialista országokban az árveszteség jóval meghaladta a fejlett tıkés országokét teljes évi nemzeti jövedelmünket veszítettük el. A reagálás elmaradása, az óvatosság és a késlekedés tovább torzította az árrendszerünket, amely az ún. fordított kétszínőség kialakulásához vezetett a termelıi árak színvonala nem csak gyorsabban nıtt, hanem meg is haladta a fogyasztói árak színvonalát a hiányt a költségvetésbıl finanszírozták további nehézségek. 32 Magyarországra IV. Terv: az életszínvonal megırzése, külföldi hitelek felvételével az ipari struktúra modernizálása, versenyképes, jól elhelyezhetı termékek eladásából megkezdeni a hitelek törlesztését. DE: második olajsokk rádöbbentette a szovjet blokkot arra, hogy a válság tartós, illetve magával hozza a gazdaság átalakításának szükségességét is a gazdasági egyensúly megteremtése vált a gazdaságpolitika elsıszámú céljává. Eleinte a beruházásokat fogták vissza, DE: a kellı eredmény elmaradásának következtében csökkentették az életszínvonalat is. További gondot jelentett a magyar termékek eladhatatlansága. 33 Korunk válsága I. Sokan párhuzamot vonnak az 1929/33-as nagy válsággal években az USA-ban megindult a másodrendő jelzáloghitelezés gyors növekedése magasabb kamatozású hitelek folyósítása kockázatos adósok akár jövedelemigazolás nélkül is hitelhez juthattak gyors expanzió- ingatlanpiaci árak folyamatosan emelkedtek. Ingatlanpiaci lufi felfúvódott- OK: hiteleket nem voltak képesek visszafizetni az emberekmásodrendő jelzáloghitelpiaci válság alakult ki. 34 Korunk válsága II. Korunk válsága III. Forrás: Nagy- Szabó [2008.] 36. old a lakásárak növekedése megtorpanta problémák kezdtek felszínre kerülni. A spekuláció ellenırzés nélkül zajlott. Az IMF szerint a válság okozta veszteség (pénzügyi szektorban) milliárd dollár közöttire tehetı. Június vége- veszteségek és csıdök özöne. Sokan azt tartják, hogy a történelem ismétli önmagát. 36 6

7 Korunk válsága IV. Magyarországon a bankok (hazai) nem rendelkeznek külföldi fedezető értékpapírokkal, DE: a befektetési alapok portfóliójában is csak csekély súllyal jelennek meg. A magyarországi bankok a külföldi és anyabanki finanszírozás miatt automatikusan lerövidítették a futamidıket. További probléma: a veszteségek tényleges eltitkolása. 37 Korunk válsága V. Válságmegoldási javaslatok, az Európai Bizottság ajánlása: Eszközátvétel- a pénzügyi stabilitás és a hitelezés élénkítése érdekében. A bankszektor életképességének helyreállítása, az államháztartás fenntarthatósága. Egy közös és összehangolt közösségi megközelítés szükségessége. Iránymutatás. Intézkedések nyomon követése, szerkezetátalakítás. 38 Forrás: Honvári János: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig, Aula Kiadó, Budapest, 2003 ( old. ) Honvári János: XX. Századi magyar gazdaságtörténet, Aula Kiadó, Budapest B/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbhu_msz _200804/nagy_marton_szabo_e_viktor.pdf OJ:C:2009:072:0001:0022:HU:PDF 39 Köszönöm a figyelmet! 40 7

Gazdasági hullámvölgyek társadalmi leszakadás

Gazdasági hullámvölgyek társadalmi leszakadás Gazdasági hullámvölgyek társadalmi leszakadás Boér Zoltán 2015 Tartalomjegyzék Összefoglalás... 3 Magyarország az első világháború után... 4 Európa az első világháborútól a gazdasági világválságig... 5

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben

Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően

Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően Horváth Zoltán 2015 ABSZTRAKT: Magyarországon az elmúlt 100 év során két, a nagymértékű lakossági eladósodás miatt elmélyülő

Részletesebben

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG 2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG RÉTI TAMÁS 2.1. Gazdasági átalakulás Kelet-Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel Romániára A globális pénzügyi és gazdasági válság

Részletesebben

A román gazdaság és a migráció

A román gazdaság és a migráció Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (39 67. o.) A román gazdaság és a migráció RÉTI TAMÁS Magas növekedési ütem, folyamatos dezinfláció, a külföldi tıke növekvı beáramlása jellemezte az európai

Részletesebben

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pillantás a hídról Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pénzügykutató Részvénytársaság Budapest, 1998. április A kötet a következı tanulmányok felhasználásával készült: Antalóczy

Részletesebben

Sz. Bíró Zoltán. Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák

Sz. Bíró Zoltán. Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák Sz. Bíró Zoltán Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák Oroszország 2008 nyarától nehéz idıket él. Az ország ipari kibocsájtása júliustól tehát már az augusztusi grúziai háborút megelızıen folyamatosan

Részletesebben

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis)

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Elırejelzés 21-211-re (21/3. prognózis) 21. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely: Postacím: Internet hálózati cím: Telefon: Fax: E-mail: 192 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai tagállamaiból

Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai tagállamaiból Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia Gazdaságpolitika szekció Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai

Részletesebben

Bódy Zsombor. a két világháború között

Bódy Zsombor. a két világháború között Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyarország társadalomtörténete Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a két világháború között egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-086-3

Részletesebben

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Készítette:

Részletesebben

Kaposi Zoltán. Növekedés és válság. Bankok és pénzügyek a 20. század első felében

Kaposi Zoltán. Növekedés és válság. Bankok és pénzügyek a 20. század első felében Kaposi Zoltán Növekedés és válság. Bankok és pénzügyek a 20. század első felében (A Történelemtanárok Egylete által szervezett, 2012. október 6-án elhangzott Bankok a történelemben című konferencián elmondott

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

Tisztelt Szerzı! Bármilyen további kérdésben készséggel állok rendelkezésére. Köszönettel venném, ha pár napon belül válaszolna.

Tisztelt Szerzı! Bármilyen további kérdésben készséggel állok rendelkezésére. Köszönettel venném, ha pár napon belül válaszolna. Tisztelt Szerzı! Mellékelten megküldöm cikke szerkesztett, megjelentetésre szánt anyagát. Kérem, nézze át a tördelt anyagot, és: - kérem, válaszoljon az utolsó oldalon (esetleg) feltett kérdéseimre; -

Részletesebben

Regionális világgazdaságtan - tételek -

Regionális világgazdaságtan - tételek - Regionális világgazdaságtan - tételek - 1. Ismertesse a XXI. századi nemzetállamok gazdasági feladatait, szerepét! A nemzetállamok stabil üzleti környezet megteremtésével, illetve emberi erőforrás és technológiai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

A gazdasági válság és a magyar bútorgyártás

A gazdasági válság és a magyar bútorgyártás A gazdasági válság és a magyar bútorgyártás Gyallai Gábor* Angol cím A világgazdaság minden kétséget kizáróan nehéz évek előtt áll. Kiapadnak a pénzforrások, megrendelést veszítenek a cégek, tízezrek kerülnek

Részletesebben

Beszámoló a 2009. IV. negyedéves és éves befektetési üzletmenetről az OTP Egészségpénztár részére 2010. január 15.

Beszámoló a 2009. IV. negyedéves és éves befektetési üzletmenetről az OTP Egészségpénztár részére 2010. január 15. Beszámoló a 2009. IV. negyedéves és éves befektetési üzletmenetről az OTP Egészségpénztár részére 2010. január 15. OTP Alapkezelő Zrt. 1 Tartalom 1. Összefoglaló... 3 2. Kötvénypiac... 4 2.1. Kötvénypiaci

Részletesebben

Makrogazdaság, 2008 2009

Makrogazdaság, 2008 2009 makrogazdborito.qxd 2010.05.04. 8:00 Page 1 Makrogazdaság, 2008 2009 Ára: 1350,- Ft Központi Statisztikai Hivatal Makrogazdaság, 2008 2009 Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN: 2061-0475

Részletesebben

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után I. (1945 1968)*

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után I. (1945 1968)* Tanulmányok Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után I. (1945 1968)* Dr. Marton Ádám, a KSH ny. osztályvezetője E-mail: adam.marton@ksh.hu A forint 1946. évi bevezetése után,

Részletesebben

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Pongrácz Éva projektvezetı. Gácsi Györgyi számvevı. Dr. Kádár Kriszta. Dr. Nagy Ágnes számvevı tanácsos

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Pongrácz Éva projektvezetı. Gácsi Györgyi számvevı. Dr. Kádár Kriszta. Dr. Nagy Ágnes számvevı tanácsos Az elemzı munkát felügyelte: Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı Az elemzı munkát vezette: Pongrácz Éva projektvezetı Az elemzı munkát végezték: Gácsi Györgyi számvevı Dr. Kádár Kriszta számvevı Dr. Nagy

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben Hungary in the world economy and world trade The introduction of the Hungarian position in the world economy and trade is an important

Részletesebben

Állami piacteremtés nemzeti bajnok teremtése: a Richter Gedeon NyRt. esete

Állami piacteremtés nemzeti bajnok teremtése: a Richter Gedeon NyRt. esete Külgazdaság, LII. évf., 2008. július augusztus (41 80. o.) Állami piacteremtés nemzeti bajnok teremtése: a Richter Gedeon NyRt. esete ANTALÓCZY KATALIN 2006-ban a Richter Gedeon NyRt. nettó árbevétele

Részletesebben

JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július

JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július Készítette: dr. Varga Andrea jogtanácsos okleveles adótanácsadó abszolvált bankszakjogász (Az elkészített

Részletesebben