7. elıadás 2010/10/31. Az 1929/33-as nagy gazdasági világválság I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. elıadás 2010/10/31. Az 1929/33-as nagy gazdasági világválság I."

Átírás

1 7. elıadás A világgazdaság nagy válságai; Kialakulásának okai és megoldásai. Hatásuk a magyar gazdaságra Papp Adrienn Egyetemi tanársegéd 1 Az 1929/33-as nagy gazdasági világválság I. Évekig tartó felhalmozás után sokk- több ezer bank ment csıdbe október 23-án a New York-i tızsde összeomlik- senki nem tudja, hogy miért váltak az emberek bizalmatlanná befektetéseikkel, a piaccal kapcsolatban. Az autóipari részvények árai mélyzuhanásba kezdtek. 1 óra alatt 2,5 M részvényt adtak el október 24.- fekete csütörtök- tızsdekrach- a kósza hírek tovább fokozták a pánikot október 28. az árfolyamjelzı készülékekbıl kifogyott a szalag- az emberek megrohanták a telefonközpontot, hogy információhoz jussanak- információs aszimmetria. A probléma abban gyökerezett, hogy sokan hitelbıl finanszírozták részvényvásárlásaikat, amelyek mögött nem volt fedezet-, ha a részvények ára emelkedett volna óriási profitot lehetett volna elérni, DE: fordított esetben óriási veszteség. 2 Az 1929/33-as nagy gazdasági világválság II. 5 nap alatt 25 milliárdnyi dollár tőnt el!!! A lapok extra számokat jelentettek meg, amelyeket 2 centes áron árusítottak október 29.- a legsikeresebb nagyvállalatok részvényei (General Motors) rohamosan zuhantak Paul Warburg- pontosan megjósolta a válságotbankjával kilépett a tızsdérıl. A válságot Rooseveltnek sikerült némiképp visszaszorítani, a stabilabb gazdasági rend a II. Világháborúig fenn is állt. Megjelent a tekintély elvő kormányzás iránti igényígy Németországban- Hitler. 3 A válság hatása Magyarországra I. Magyarország: erısen a külpiacra utalt ország, szorosan függött a nemzetközi konjunktúrától, a régió legeladósodottabb országa. Külföldi tartozásunk mintegy 4,3 milliárd pengıt tett ki, 2,5 milliárd hosszú lejáratú, 1,8 milliárd közép lejáratú áru-, folyószámla-, váltóleszámítolási hitel. A fele az államot és egyéb közületet, többi a magánfeleket terhelte. 4 A válság hatása Magyarországra II. A válság hatása három területen jelentkezett: 1. Agrárválság 2. Iparválság 3. Hitelválság 5 Agrárválság I. A háború után - tengerentúli államok nagyobb szerepe az európai gabonapiacon- DE: a 1920 évek végéig jelentısebb értékesítési zavarok nem jelentkeztek az országban. A hazai fogyasztás csökkenése-nagymértékő feleslegek keletkeztek. Az ország kivitelének 70%-át a mezıgazdasági cikkek és nyersanyagok tették ki. A búza 1/3-a került kivitelre, DE: az elıállítási önköltsége jelentısen meghaladta a konkurencia önköltségeit (1930-ban 1 q búza: Mgyo.-24,96 pengı; USA-8,5 P; Argentína-8,94 P)- értékesítési lehetıségei romlottak. 6 1

2 Agrárválság II hoz képest az ipari árak mindössze 6%-kal nıttek. A világkereskedelem összezsugorodott. A válság Magyarország legnagyobb felvevıpiacait protekcionista gazdaságpolitikára kényszerítette, erısödött a mezıgazdasági autarkia. De: a behozatal is nehézkessé vált- növekvı vámok. 7 Agrárválság III ban Csehszlovákia felmondta a Magyarországgal 1927-ben kötött kereskedelmi szerzıdést ben bizottságot állított fel a búza- és lisztimport korlátozására nyarán rendelettel megháromszorozta a mezıgazdasági cikkek (pl. búza) vámtételeit. DE: Ausztria tekintetében is jelentkeztek kereskedelmi nehézségek. 8 Agrárválság IV. Túltermelési válság esetében a mezıgazdaságban az árak, míg az iparban a kibocsátás csökken. OK: a mezıgazdasági termelés rugalmatlansága- nehéz termelési profilt váltani- termıre fordulás hosszabb idıt igényel, mint egy gépsor üzembe helyezése. Továbbá a hitelterhek törlesztése érdekében mindenképp termelni kellett, még akkor is, ha az árak csökkentek. 9 Agrárválság V a világpiacon a magyar búza ára volt a legalacsonyabb-a mélypont januárjában. A búza vetésterülete a szántó 30%-át foglalta el- kormányzati beavatkozás szükséges. Ennek eredményeképp került bevezetésre az ún. boletta (gabonajegy) rendszer (1930. évi XXII. tc.) július 1-tıl-3P/q július 1-tıl-6P/q július 1-tıl- 4P/q július 1-tól- 3P/q- kaptak a tızsdei eladási ár fölött. A boletta ára 1931/32-benmajd 32/33-ban 10 pengı volt. Az árkiegészítésen felül a bolettából befolyt összeget egy elkülönített pénzügyi alapba helyezték, további forrásokkal kiegészítve a gazdák megsegítésére fordították. A bolettát adófizetésre lehetett felhasználni, a fennmaradó összeget pedig készpénzre lehetett váltani ben a bolettát megszüntették. 10 Agrárválság VI. A válság jelentısen visszafogta a mezıgazdaság gépesítését is db 6800 db-ra db 6900 db-ra nıtt- OK: olcsóbb volt a kézi munkaerı. További gond: a gazdák nagyarányú eladósodottsága. Az adósságteher 1925-ben 135,5 millió pengıt, 1932-ben 2,2 milliárd pengıt tett ki. A mezıgazdaság adóterhei az értékesítésbıl származó bevétel 78%-ára volt tehetı. 11 Agrárválság VII. 1930/31-80%-kal, 1932/33 ban pedig 229%-kal meghaladta az összes pénzbevételt- Ok: kétirányú folyamat: (1) adóemelés; (2) bevétel csökkenés. DE: a gazdák már nem jutottak többlet hitelhez- az állami adósvédelmi intézkedések csökkentették a mezıgazdasági tartozások összegét a gazdák törleszteni kezdték a korábban felvett hiteleik részleteit és kamatait. 12 2

3 Agrárválság VIII adósvédelmi intézkedések: Földteherrendezı Országos Bizottság: (1931. évi VIII. tc.) Cél: a hitelezık és az adósok egyezségre jutása ben Országos Hitelügyi Tanács: a 8-10%-os kamatokat jelentısen mérsékelte. Joga volt: a bírói úton érvényesíthetı legmagasabb hitel- és betéti kamatok nagyságát megállapítani. 13 Agrárválság IX. Azokat a birtokokat, amelyek adóssága a kataszteri tiszta jövedelem 15x-ét meghaladta, a kormány a (14000/933-as ME rendelet) védetté nyilvánította: tartozásaik egy részét állami forrásból kiegyenlítette, meghosszabbította a visszafizetési határidıt. birtokok egy része megmenekült az elárverezéstıl. DE: nem járt automatikusan- az adósnak kérelmeznie kellett! Az adósságok rendezésére a kormány 100 millió pengı MNB hitel felvételére jogosult. A keretbıl három (kamat-, hozzájárulási, tıketörlesztési és adósságrendezési) elkülönített pénzügyi alapot hoztak létre nyaráig 70 millió pengıt használtak fel a gazdák támogatására. 14 Agrárválság X. A legnagyobb (pénzügyi) lehetıséget a Mezıgazdaság Megsegítésére Szolgáló Alap: (gabona értékesítésére ) 1930 eleje- 120 millió P, 1930 közepe- 60 millió P bevétellel gazdálkodott. Kiadásai: a termelık megsegítései, a termények értékesítése. Az alapot a lisztforgalmi adóváltság, a textil áruk forgalmi adója, a gyárak hozzájárulása, továbbá állami hozzájárulás fedezte. 15 Agrárválság XI. A gazdavédelmi rendszer 10 évig 1941-ig mőködött, hivatalosan októberében járt volna le mőködése, DE: folyamatosan meghosszabbították. A támogatására fordított összeg mintegy millió pengıt tett ki tıl az ún. egykezek kiviteli monopólium (Hangya Szövetkezet; Futura Rt.) ben a mezıgazdasági kivitel 53%-a monopolszervezetek ellenırzése mellett zajlott. A korszak egyik uralkodó közgazdasági tételét- a valutaleértékelés- ösztönzıleg hat az exportra és korlátozza az importot, az 1930 években elıszeretettel alkalmazták. DE: az adós országok nem élhettek ezzel a lehetıséggel, OK: az adósság növekedését vonta volna magával. 16 Agrárválság XII. DE: Magyarország burkolt leértékelést hajtott végre- a hivatalos valutaárfolyamot nem változatták meg, hanem a külföldi valuták rögzített árfolyama fölött ún. felárat fizettek ben a felárat valutanemhez kötötték. Az MNB a legnagyobb felárat (50%-ot) a konvertibilis valuták esetében alkalmazott. A román lejért azonban nem fizetettünk felárat. 17 Agrárválság XIII évi telepítési törvény - 25 év alattteljes megváltás mellett gazdaságot akart létrehozni évi kishaszonbérleti törvény-10 éven keresztül kishaszonbérletek formájában évi hold a nincsteleneknek és a kisbirtokosoknak. Megvalósítását szolgálta az 1939-es IV. tc., azaz a II. zsidótörvény - közel 5 ezer zsidó birtokost kötelezett több mint 400 ezer hold terület átengedésére. 18 3

4 Iparválság I. Nagyarányú visszaesés ban az ipari munkanélküliek száma megközelítette a 250 ezer fıt, a mezıgazdasági munkanélküliek a száma is elérte a több ezer fıt. Visszaesett a nyersvastermelés és az acéltermelés. DE: a szén kitermelésének volumene alig csökkent- OK: kormányrendelet - az állami hivataloknak és az önkormányzatoknak kötelezı a szénfelhasználás a külföldi szén behozatalát engedélyhez kötötték, és csak abban az esetben kapták meg az engedélyt, ha a behozott szén mennyiségének kétszeresét hazai piacról szerezték be. Eredménye: szinte teljesen megszőnt a szén behozatal (1,9 millió tonna 0,3 m t). 19 Iparválság II. A bányászat 1930 évekbeli fellendülése- OK: meginduló háborús készülıdés. A termelés kisebb mértékben csökkent az alapvetı fogyasztási cikkeket elıállító élelmezési, ruházati, és a sokszorosító iparban ös protekcionista védıvám- a hazai textilipar növekedett, és a termelés visszaesése ellenére is az 1930 években továbbra is képes volt fejlıdni. 20 Iparválság III. DE: a nyersanyagellátási problémák itt is jelentkeztek (IM: tengerentúlról). Magyarországon erısödı autarkia elrendelték a pamutszövet olasz import pamuttal történı keverését. Kormány intézkedéseinek sikere: az egyéb fogyasztási termékek piacán a külföldi termékek kiszorultak a hazai piacról nyomó. és írópapír- 78,85%-át - csomagolópapír 70,9%-át - lemezpapír 74,8 %-át hazai termelés elégítette ki. 21 Hitelválság I. A New York-i tızsdekrach újabb értékpapírok elhelyezése az európai és a tengerentúli pénzpiacokon lehetetlenné vált. Elakadtak a hitelforrások, a hitelezık felmondták a rövid lejáratú kölcsönök nagy részét. A Nemzeti Banknak a tartaléka évi 317,5 millió pengırıl július 14-ig 138 millió pengıre csökkent nyarán csıdöt jelentett az osztrák Creditanstalt. A külföldi hitelezık pár hónap leforgása alatt több mint kétmilliárd márka tıkét vontak ki Németországból a német kormány július 13-án, a teljes pénzügyi összeomlás elkerülése érdekében bankzárlatot rendelt el, és bevezette a kötött devizagazdálkodást. 22 Hitelválság II. Magyarország reagálva a külföldi eseményekrekényszerintézkedések : július 14.- a kormány háromnapos bankzárlatot rendelt el Július 17-tıl a betétek 5%-ának, maximum 1000 pengınek, augusztus 14-tıl a betétek újabb 5%-ának kivételét engedélyezték. Felfüggesztette a devizák szabad áramlását- kötött devizagazdálkodás bevezetése- külföldi fizetési eszköz szerzését MNB engedélyhez kötötték. (A kivitt áruk ellenértékét jelentı valutát beszolgáltatási kötelezettség terhelt, melyért megfelelı értékő pengıt kaptak). A bankzárlat feloldását követıen a pénzintézeti betétállományok mintegy 9%-kal estek vissza. 23 Hitelválság III. A külföldi adósságok folyósítása is nehézségekbe ütközött december 23-án beszüntette a törlesztırészletek és a kamatok további utalását- transzfermoratóriumnépszövetségi kölcsön kamatinak felén és az MNB más jegybankkal szemben fennálló tartozásainak törlesztésén kívül tilos volt devizában törleszteni. Az adósokat kötelezték- esedékességnek megfelelı pénzösszegeknek az MNB-nél létesített Külföldi Hitelezık Alapjába történı befizetésére. A gazdaság további finanszírozása csakis belsı forrásból valósulhatott meg- Cél: kiadások csökkentése, bevételek növelése- a deficit belsı kölcsönök felvételével csökkenjen gyıri program - ismét bankóprés. 24 4

5 Hitelválság IV. Külföldi hitelezıi megállapodások- a pengıben elkülönített számlára fizetett kamatokat és törlesztırészleteket magyar termékek levásárlására fordíthatták ben újabb megállapodást kötöttek.: (1) Mgyo. adósságszolgálat címén évi 46 millió pengınek megfelelı deviza átutalását vállalta, (2) létrehozták a Külföldi Hitelek Pénztárát már ebbıl történt a törlesztırészletek utalása, (3) megszőnt a külföldi hitelezık elbírálása. Az ország makrogazdasági mutatói 1937-ben azt sugallták, hogy az ország kilábalt a válság okozta nehézségekbıl, és elindult a lassú növekedés útján. 25 Hosszú lejáratú kölcsönök Hitelválság V. Magyarország adósságállománya június 30- án: Rövid lejáratú kölcsönök Külföldi- 783,9 millió pengı Külföldi- 321,5 millió pengı Belföldi- 389,4 millió pengı Ebbıl: népszövetségi ben járt volna le: 176,9 millió pengı Belföldi- 102,9 millió pengı után az állam adóssága tovább nıtt elsısorban rövid lejáratú kölcsönök /79-es olajválság I. A kıolaj kitermelése és felhasználása földrajzilag eltért egymástól, a világ legfejlettebb országai, az USA kivételével, a kıolajtermelı és exportáló országokra voltak utaltak október- újabb arab-izraeli háború- OPEC ( Kıolajexportáló Országok Szervezete) - Izrael és a vele szimpatizáns országok büntetéseként exporttilalmat vezetett be- spekulációs hullám alakult ki, melynek következtében az olaj ára az egekig szökött között a világtörténelemben még nem látott nyersanyagáremelkedés : késztermékek árindexe 1,4 x-esére, nyersanyagoké 2,4x-esére, tüzelıanyagoké 4x-esére nıtt. Mindez magával hozta a világgazdaság átrendezıdését. Fokozódott a nemzetközi eladósodottság, és a fizetésképtelenné 27 válás megnıtt a pénzügyi intézmények súlya. 1973/79-es olajválság II. A válságra válaszreakciók: (1) Fejlett tıkés országok: energiafelhasználás racionalizálását, fajlagos anyag- és energiafelhasználás csökkentését, hazai energiaforrások fokozott kihasználását, alternatív energiaforrások keresését, olajimport csökkenését tőzték ki célul. Mindez eredményesnek bizonyult, de a helyzet kulcsát a gazdaság strukturális átalakítása jelentette alkalmazkodás a világgazdasághoz erıs hangsúlyt kapott a mikroelektronika, számítástechnika, biotechnika, őrtechnika /79-es olajválság III. (2) Szocialista országok: azt hitték, hogy a válság ıket elkerüli- csupán a kapitalizmus bukásának elıképét látták az eseményekben. Keleten nıtt a reálbér, a fogyasztás, az infláció mérséklıdött. DE: Nemzeti jövedelem felhasználása > Nemzeti jövedelem termelése- a többlet felhasználást külföldi hitelek fedezték megkezdıdött a szocialista országok következetes eladósodása. 29 Magyarországra I mat követı 5 évben a közfelfogás szerint- Mgyo.-t külkereskedelmi nyitottsága és érzékenysége dacára sem érinti a nyersanyagárak emelkedése OK: az energiahordozók 90%-át a Szovjetunióból importáltuk. A nemzeti jövedelem az 1970 évek elején 6%- kalnıtt, a kivitel aránya meghaladta a végsı felhasználás 30%-át. A kereskedelem döntı többsége a KGSTországokkal bonyolódott le. Keleti blokkhoz hasonló folyamatok zajlottak le gazdaság átalakítását elodázták. 30 5

6 Magyarországra II. DE: Mgyo.-t mégsem kerülték el a világgazdasági események OK: Stagfláció. KGST-csúszó átlagolású árszámítás- megdrágította a keleti importot. a SZU szállítási képessége végére annyira lecsökkent, hogy Mgyo.-n kıolaj ellátási nehézségek léptek fel. A készletek csökkenése - egyes finomítók korlátozták kapacitásaikat. Az ipari és a lakossági ellátás fenntartása érdekében napi ezer tonna többletszállítás mellett, további 1 millió tonna kıolaj szállítását kérte a kormány a KGST fı nyersanyagszállítóitól. A szovjetek 1981-ben több mint 400 ezer tonna kıolaj szállításával maradtak fenn, 1982-ben az elmaradás már 1,5 millió tonnát tett ki. 31 Magyarországra III. Továbbá: cserearányromlás- a nemzetközi kereskedelemben 327 milliárd Ft árveszteség tól a szocialista országokban az árveszteség jóval meghaladta a fejlett tıkés országokét teljes évi nemzeti jövedelmünket veszítettük el. A reagálás elmaradása, az óvatosság és a késlekedés tovább torzította az árrendszerünket, amely az ún. fordított kétszínőség kialakulásához vezetett a termelıi árak színvonala nem csak gyorsabban nıtt, hanem meg is haladta a fogyasztói árak színvonalát a hiányt a költségvetésbıl finanszírozták további nehézségek. 32 Magyarországra IV. Terv: az életszínvonal megırzése, külföldi hitelek felvételével az ipari struktúra modernizálása, versenyképes, jól elhelyezhetı termékek eladásából megkezdeni a hitelek törlesztését. DE: második olajsokk rádöbbentette a szovjet blokkot arra, hogy a válság tartós, illetve magával hozza a gazdaság átalakításának szükségességét is a gazdasági egyensúly megteremtése vált a gazdaságpolitika elsıszámú céljává. Eleinte a beruházásokat fogták vissza, DE: a kellı eredmény elmaradásának következtében csökkentették az életszínvonalat is. További gondot jelentett a magyar termékek eladhatatlansága. 33 Korunk válsága I. Sokan párhuzamot vonnak az 1929/33-as nagy válsággal években az USA-ban megindult a másodrendő jelzáloghitelezés gyors növekedése magasabb kamatozású hitelek folyósítása kockázatos adósok akár jövedelemigazolás nélkül is hitelhez juthattak gyors expanzió- ingatlanpiaci árak folyamatosan emelkedtek. Ingatlanpiaci lufi felfúvódott- OK: hiteleket nem voltak képesek visszafizetni az emberekmásodrendő jelzáloghitelpiaci válság alakult ki. 34 Korunk válsága II. Korunk válsága III. Forrás: Nagy- Szabó [2008.] 36. old a lakásárak növekedése megtorpanta problémák kezdtek felszínre kerülni. A spekuláció ellenırzés nélkül zajlott. Az IMF szerint a válság okozta veszteség (pénzügyi szektorban) milliárd dollár közöttire tehetı. Június vége- veszteségek és csıdök özöne. Sokan azt tartják, hogy a történelem ismétli önmagát. 36 6

7 Korunk válsága IV. Magyarországon a bankok (hazai) nem rendelkeznek külföldi fedezető értékpapírokkal, DE: a befektetési alapok portfóliójában is csak csekély súllyal jelennek meg. A magyarországi bankok a külföldi és anyabanki finanszírozás miatt automatikusan lerövidítették a futamidıket. További probléma: a veszteségek tényleges eltitkolása. 37 Korunk válsága V. Válságmegoldási javaslatok, az Európai Bizottság ajánlása: Eszközátvétel- a pénzügyi stabilitás és a hitelezés élénkítése érdekében. A bankszektor életképességének helyreállítása, az államháztartás fenntarthatósága. Egy közös és összehangolt közösségi megközelítés szükségessége. Iránymutatás. Intézkedések nyomon követése, szerkezetátalakítás. 38 Forrás: Honvári János: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig, Aula Kiadó, Budapest, 2003 ( old. ) Honvári János: XX. Századi magyar gazdaságtörténet, Aula Kiadó, Budapest B/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbhu_msz _200804/nagy_marton_szabo_e_viktor.pdf OJ:C:2009:072:0001:0022:HU:PDF 39 Köszönöm a figyelmet! 40 7

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

2010/10/31. 6. Elıadás. Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás

2010/10/31. 6. Elıadás. Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás 6. Elıadás Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás Papp Adrienn Egyetemi tanársegéd 1 Állami Jegyintézet felállítása I. 1919. szeptember 10-én bankjegycsere-

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15.

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Részvénypiacok nov 30-ig 2011.12.17 2 Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Magyar kötvény- és ingatlanpiac nov 30-ig 2011.12.17

Részletesebben

és gazdaságélénkítı csomagok a

és gazdaságélénkítı csomagok a 12. Elıadás Magyarországi nagyberuházások és gazdaságélénkítı csomagok a rendszerváltás küszöbén Papp Adrienn Tanársegéd 1 Nagyberuházások 1. Kıolajvezetékek kiépítése 2. Paksi Atomerımő 3. Autópályák

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. februári adatok alapján Az MNB téves jelentés korrekciója miatt visszamenőlegesen módosítja a 2. novemberi és az éves fizetési mérleg, valamint a 2. november 21. januári

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS

HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS 2006. DECEMBER PARTNEREINK: GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM A MAGYAR MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT AZ EURÓPAI MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT TAGJA 1 A HELYI MIKROHITEL

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG -

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - KOVÁCS ÁRPÁD MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - 2012. DECEMBER 13. AZ ELŐADÁS

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert PhD.

Dr. Vágyi Ferenc Róbert PhD. Válság a pénzügyekben - Pénzügyek a válságban Szakmai Konferencia Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Dr. Vágyi Ferenc Róbert PhD. A pénzügyi válságok jellemzıi és kezelésük Lámfalussy

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Az árszínvonal emelkedés Infláció

Az árszínvonal emelkedés Infláció Az árszínvonal emelkedés Infláció Pénzügytan. Onyestyák Nikolett Infláció Az infláció a = árszínvonal tartós emelkedése. Defláció = Az árszínvonal csökkenése Árstabilitás = az árak változatlansága, egy

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások

Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások Akar László csoport-vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. NAPI GAZDASÁG INGATLANKONFERENCIA Budapest,

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 A vám típusai A vám az importált termékre kivetett

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk!

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! 2008. december-2009. január XV. évfolyam 1. szám Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! nagyobb vállalkozások 74-75 milliárd, míg az egész ágazat 150-152 milliárd forint nyereséget érhetnek

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból MNB Mûhelytanulmányok 36. 2005 PAPP MÓNIKA A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból Papp Mónika A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2008. december

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék.

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék. A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék A pénz Meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben mutatja be az adósságszolgálat 2012. évi folyó kiadásait

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben