1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja Az SZMSZ jogszabályi alapja...5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5. 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja...5. 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5."

Átírás

1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja Az SZMSZ jgszabályi alapja Az SZMSZ megalktása, jóváhagyása Az SZMSZ hatálya AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA Az Óvda adatai Az Óvda fenntartója Az Óvda jgállása Az Intézmény bélyegzőinek felirata és lenymata Képviselet, bankszámla fölötti rendelkezés Az Intézmény kiadványzási jga Az Óvda működésének alapdkumentumai Az Intézmény alapvető céljai AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE A működés rendje A nyitva tartás rendje Az ünnepek rendje Az Intézmény házirendje

2 4.5. A belépés és benntartózkdás rendje azk számára, akik nem állnak jgvisznyban az Intézménnyel Az épület biztnságs használatának rendje Az Intézményvezető munkarendje, helyettesítési rendje A kiadmányzás rendje A képviselet rendje Az óvdapedagógusk munkarendje A helyettesítés rendje AZ IRATKEZELÉS RENDJE Az ügyiratk kezelésének eljárásrendje Az elektrnikus útn előállíttt papíralapú nymtatványk hitelesítésének rendje Az elektrnikus útn előállíttt, hitelesített és tárlt dkumentumk kezelési rendje PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi Pedagógiai Prgram Tvábbképzések A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

3 7. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS Az óvdai elhelyezés keletkezése Az óvdából való távlmaradás Az óvdai ellátás Az óvdai elhelyezés megszűnése INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE Óvónői Kllégium A Kerekasztal A Kerekasztal célja és működésének rendje A Kerekasztal jgköre (Oktatási Törvény 61 alapján) A Kerekasztal feladata A Fórum A Fórum célja és működésének rendje A Fórum feladatköre Gazdasági csprt Mandátums feladatrendszer A mandátums feladatrendszer célja és működése Az mandátumkhz tartzó jgk és felelősségek Az egyes mandátumk leírása Szülői jgk és kötelességek Kapcslattartás a család és az óvda között Az Intézmény külső kapcslatai

4 9. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZSÉGÜGYI, VALAMINT VÉDŐ- ÉS ÓVÓ ELŐÍRÁSAI Az egészségügyi ellátás rendje Az óvda védő- és óvó előírásai Rendkívüli esemény (pl. bmbariadó) esetén szükséges teendők ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK

5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (a tvábbiakban: SZMSZ) határzza meg a közktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcslatkra vnatkzó megállapításkat és mindazn rendelkezéseket, amelyeket jgszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakíttt célrendszerek, tevékenységcsprtk és flyamatk összehanglt működését, kapcslati rendszerét tartalmazza Az SZMSZ jgszabályi alapja Az SZMSZ jgszabályi alapját az intézmény az alább következő törvények, rendeletek és kapcslódó jgszabályk alapján fgalmazta meg: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről (tvábbiakban Nkt.) évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módsításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Krm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Krm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi I. Törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. Törvény a közalkalmazttak jgállásáról 5

6 2012. évi II. Törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. Törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jgairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről 335/2005. (XII. 29.) Krm. Rendelet a közfeladatt ellátó szervek iratkezelésének általáns követelményeiről évi LXVI. Törvény a közkiratkról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 296/1997. (IX.3.) NM rendelet az isklaügyi ellátásról 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a plgári Nevelőtestületi határzatk Vezetői utasításk 6

7 1.3. Az SZMSZ megalktása, jóváhagyása Az SZMSZ elkészítését az intézményvezető végzi. Javaslattételi- és véleményezési jggal a Kerekasztal rendelkezik. Az SZMSZ elfgadására az Óvónői Kllégium jgsult és az Intézményvezető hagyja jóvá. A jgsultságk gyakrlásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a záró rendelkezések között pntsan kell hivatkzni a gyakrlt jgra Az SZMSZ hatálya Személyi hatály: az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatk kötelező erővel bírnak az óvdai közösség valamennyi tagjára nézve. Időbeli hatály: az SZMSZ az a napján lép hatályba, és határzatlan időre szól. A hatálybalépéssel a krábbi SZMSZ hatályát veszti. 7

8 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA (AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT) 2.1 Az Óvda adatai Az Intézmény neve: Kisember Waldrf Óvda (későbbiekben: Intézmény) Az Intézmény székhelye: Budapest XII. ker. Mártnhegyi út 65. Az Intézmény adószáma: Az Intézmény típusa: óvda Az Intézmény OM aznsítója: Az Intézmény alapító kiratának kelte: december Az Óvda fenntartója A Fenntartó neve: Kisember Waldrf Közhasznú Egyesület (későbbiekben: Fenntartó) A Fenntartó címe: Budapest. Alvinci u.52. A Fenntartó adószáma: Az Óvda jgállása A Kisember Waldrf Óvda önálló jgi személy, a Fenntartó által jóváhagytt pedagógiai prgram alapján dlgzik. Pedagógiai kérdésekben és döntésekben független. Az Intézményt fenntartó Kisember Waldrf Közhasznú Egyesület az Intézményt önálló gazdálkdási jgkörrel ruházta fel. Az óvda fenntartási és működési költségeit az aktuális nevelési névre a Gazdasági Csprt által összeállíttt, az Óvónői Kllégium és a Szülői Fórum által véleményezett, a Kerekasztal által elfgadtt és a Fenntartó által jóváhagytt költségvetés irányzza elő. 8

9 2.4. Az Intézmény bélyegzőinek felirata és lenymata: hsszú / fej / bélyegző: Kisember Waldrf Óvda 1124 Bp., Mártnhegyi út 65. OM aznsító: hsszú / fej / bélyegző lenymata: körbélyegző: körbélyegző lenymata: A bélyegzők használatát a Bélyegző használati Szabályzat részletesen tartalmazza Képviselet, bankszámla fölötti rendelkezés Az Intézmény vezetője valamennyi, az Óvda működésével összefüggő ügyben képviseli az Óvdát. Képviseleti jgsultsággal, így aláírási jgsultsággal is kizárólag az Intézmény vezetője rendelkezik. Képviseleti jgát írásban átruházhatja az Intézmény más alkalmazttjára. Bankszámla feletti rendelkezési jg: az Egyesület elnökét és az Intézmény vezetőjét együttesen illeti meg Az Intézmény kiadványzási jga Az Intézmény kiadványzási jga megilleti az Óvdavezetőt. Az ő távlléte esetén az általa megbíztt személyt. Munkaköri leírásk tartalmazzák az átruházható jgköröket. 9

10 2.7. Az Óvda működésének alapdkumentumai A törvényes működést az alábbi, a hatálys jgszabálykkal összhangban álló alapdkumentumk határzzák meg: Alapító Okirat: az Alapító Okirat tartalmazza az Óvda legfntsabb jellemzőit, biztsítja a nyilvántartásba vételét, a jgszerű működését. A benne szereplő adatk nyilvánsak. Működési Engedély: a benyújttt kérelem és a csatlt iratk alapján az Óvda működését engedélyező határzat (száma: XII/PH/61/2005) Helyi Nevelési prgram: az rszágs Waldrf Pedagógiai Óvdai Nevelési Prgram alapján az Óvónői Kllégium dlgzza ki és fejleszti tvább a Helyi Nevelési Prgramt. SZMSZ: a kialakíttt célrendszerek, tevékenységcsprtk és flyamatk összehanglt működését, kapcslati rendszerét tartalmazza. A nevelési év Munkaterve tartalmazza a szünetek rendjét, a szülői estek, ünnepek, rendezvények időpntját. A munkatervet az adtt nevelési év kezdetén az Intézményvezető készíti el. A Munkaterv elkészítéséhez az Intézményvezető kikéri a Fenntartó, a Kerekasztal véleményét. Az Óvónői Kllégium fgadja el Az Intézmény alapvető céljai A Waldrf-pedagógia megvalósítása, az óvdáskrú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Személyiségük fejlesztése, fejlődésük biztsítása. Az óvdáskrú gyermekek nevelése, szeretetteljes, személyes biztnságt és szabadságt nyújtó környezetben flyjn, segítse elő a gyermekek harmnikus fejlődését, figyelembe véve a fejlődés eltérő ütemét és az egyéni képességeket. Adjn esélyt mindenki számára a kiegyensúlyztt egyéni fejlődéshez. A döntés lehetőségének biztsításában váljanak a környezetükben tthnsan mzgó, nyittt, egészséges, el és befgadó, önmagukat kreatív módn kifejezni tudó emberekké. 10

11 3. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: Óvdai csprt: a gyermekek közössége és az óvónők. Óvdai közösség: az óvdai csprt és a gyermekek családjai. Az óvda, mint önálló jgi személy, ezen óvdai közösség. Óvónői kllégium: az óvónők nevelőtestülete, az óvda szakmai önállóságát képviseli, pedagógiai kérdésekben önálló döntési jgkörrel rendelkezik. Szülői közösség: az óvdás gyermekek szülei alktják, és a Fórum megbízásának értelmében az óvda működésével kapcslats feladatkat lát el megbíztt felelősök (mandátums) rendszerén keresztül. Fórum: az egész óvdai felnőtt közösség, óvónők és szülők közössége. Az óvdai közösség belső életét szabályzó szerv, ahl az óvda működésével és működtetésével kapcslats mandátums megbízásk elfgadásában minden családt és óvónőt egy szavazati jg illet meg. A Fórum hatalmazza fel mind a gazdasági csprtt, mind a mandátums feladatrendszer képviselőit a megbízásuk elvégzésére. Az óvdai Fórum méreténél fgva nem egy peratív döntéshzó szerv. Kerekasztal: a Fenntartó részéről: az egyesület elnöke, és a gazdasági csprt 1 képviselője, két pedagógus, és a Fórumn megválaszttt 2 szülő, akik közül az egyik az óvda belső kapcslattartás mandátumának birtksa. A Kerekasztal mint tanácskzó testület, véleményezési jggal bír az intézményi működés és működtetés adminisztratív, gazdasági, technikai és az óvónői kllégium által felvetett szakmai feladatk ellátása srán. Ezen egyeztetések után knszenzuss véleményt alakít ki, szükség szerint döntést hz. Azkn a területeken, ahl a döntési jg nem őt illeti, a döntést a megfelelő szervek hatáskörébe utalja. (Pl.: pedagógiai kérdésekben az óvónői kllégium, gazdasági és adminisztrációs téren a gazdasági és adminisztrációs csprt, működtetés terén a Fenntartó.) Gazdasági csprt: tagjai Intézményvezető, az Egyesület elnöke, a kinevezett/megbíztt Gazdasági vezető, valamint a gazdasági asszisztens, akik az Intézmény működtetésével kapcslats gazdasági feladatkat látják el. Intézményvezető: a Nemzeti Köznevelési Törvény 69. (1) - alapján egy személyben felelős az Intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takaréks gazdálkdásért, a Fenntartóval közösen gyakrlja a munkáltatói jgkat. Az Intézmény vezetője képviseli az Intézményt. Jgkörét esetenként az Intézmény más alkalmazttjára átruházhatja. Az Intézmény vezetőjének feladatkörét a munkaköri leírás részletesen tartalmazza. Ő az a személy, aki az óvdát, mint önálló jgi személyt képviseli a Fenntartóval kötött megbízási szerződése alapján. 11

12 Írásbeli beszámlási kötelezettsége van nevelési évente a Fenntartó felé. Az Intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az Intézményt, ellátja a jgszabályk maradéktalan figyelembevételével a jgszabálykból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az Intézmény vezetésével kapcslats feladatkat. Az Intézményvezetőnek az Intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jgkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határzzák meg. Írásbeli beszámlási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a Fenntartó felé. Képviseleti jga: az intézmény, mint jgi személy teljes körű képviselete. Az Intézményvezető képviseleti jgkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távllét, vagy más akadályztatása esetén kivéve, ha a Fenntartó másként nem rendelkezik. 12

13 4. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 4.1. A működés rendje Az óvdai munkaterv határzza meg az óvdai nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az Intézményvezető kikéri a Fenntartó, a Kerekasztal véleményét is. Az óvdai nevelési év helyi rendjében kell meghatárzni: az óvdai nevelés nélküli munkanapk, a szünetek időtartamát, az óvdai ünnepek időpntját, az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fgadóórák időpntját, az Intézmény bemutatkzását szlgáló pedagógiai célú óvdai, tájékztató Szülői kör tervezett időpntját, minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést. A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31- ig tart. A nevelési év rendjét, prgramjait az Óvónői Kllégium határzza meg az évkezdő knferencián, amit a Munkatervben rögzítenek. A évkezdő knferencián döntenek: a nevelőmunka lényeges tartalmi váltzásairól (Házirend, pedagógiai prgram, stb.) az óvdai rendezvények és ünnepek tartalmáról és időpntjáról (lásd.: 1.sz.melléklet) az éves Munkaterv jóváhagyásáról (egyszerű többséggel lehet elfgadni) A tanévet lezáró Óvónői Záróknferencia jegyzőkönyvének birtkában az Intézmény vezetője köteles a Fenntartót írásban tájékztatni az elmúlt tanév számadatairól, valamint pedagógiai céljainak megvalósulásáról. Az éves pedagógiai prgramt és az Intézmény házirendjét az első szülői esten ismerteti a szülőkkel az óvdavezető. Az óvdai nevelés nélküli munkanapk száma egy nevelési évben az öt napt nem haladhatja meg. 13

14 4.2. A nyitva tartás rendje Az Óvda hétfőtől péntekig tartó ötnaps munkarenddel működik. A nevelési év megkezdése előtt készült, az Óvónői Kllégium által elfgadtt Munkaterv tartalmazza a szünetek rendjét. A nyári pedagógiai szünet alatt történik az Óvda szükség szerinti felújítása, karbantartása, illetve a nagytakarítás. A Munkaterv elkészítéséhez az Intézményvezető kikéri a Fenntartó és a Kerekasztal véleményét. A nyitva tartási idő a Fenntartó előirányzásával: reggel 7.45 órától óráig. Óvdai ünnepek, rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az Intézményvezető engedélyezi. Az Óvdát reggel a munkarend szerint 7.30 órára érkező óvdapedagógus nyitja. A szülők a gyermekeket legkésőbb reggel 8.30-ig hzhatják. Az óvda működési rendjéről a szülők a nevelési év első szülői estjén kapnak részletes tájékztatást, illetve flyamatsan tájékzódhatnak a faliújságra kifüggesztett Éves Rend alapján Az ünnepek rendje A hagymányk az ünnepek, melyeknek áplása elválaszthatatlan a gyermekek skldalú személyiségfejlesztésétől érzelmi életük gazdagításától. Megalapzzák a szűkebb és tágabb környezethez fűződő pzitív viszny alakulását. A hagymányáplással kapcslats feladatk célja a gyermekekkel egy állandó, világban uralkdó rend megélése, melyben biztnságsan, szabadn fejlődhet. A hagymányáplás eszközei: Ünnepségek, rendezvények Egyéb eszközök (pl. kiadványk) Az Intézmény hagymányai érintik a gyermekeket a felnőtt dlgzókat a szülőket Az ünnepek tartalma érvényesülhet: 14

15 jelképek használatával, melyek megjelennek az évszakasztaln, a szbában, tevékenységekben gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével az Intézmény belső dekrációjával Felnőtt közösségünk hagymányai: közös nyaralás az új családkkal lekvárbefőzések év végi bankett anyuka-napk, kézimunka délelőttök nyári kézműves napk Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpntját, a rendezvényekkel kapcslats felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határzza meg. A felelősök a rendezvényekre vnatkzó feladatterveiket a munkatervben jelölt határidőre elkészítik, és tartalmuk szerint szervezik meg az ünnepséget Az Intézmény házirendje A Házirend tartalmazza a gyermekek, a szülők és az óvda dlgzóinak jgait és kötelességeit, valamint az óvda belső rendjének, életének részletes szabályzását. A házirendet az óvda vezetője készíti el, a Kerekasztal és az Óvónői Kllégium véleményének ismeretében. A nevelőtestület, az Óvónői Kllégium elfgadásával válik érvényessé. A Házirendet az előtérben kell elhelyezni, és minden, az óvdába újnnan érkező családdal meg kell ismertetni. A Házirend elfgadását aláírásukkal igazlják. 15

16 4.5. A belépés és benntartózkdás rendje azk számára, akik nem állnak jgvisznyban az Intézménnyel Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkdhat: a mandátums feladatát végző szülő óvdai nyitvatartási időn kívül. Az intézménnyel jgvisznyban nem állók Intézménybe lépése, benntartózkdásának engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpntban, megfelelő infrmációk beszerzését követően történhet. pl.: védőnő, rvs, gyermekjóléti szlgálat, karbantartók stb. Intézményi rendezvényeken, illetve óvda időben sem tartózkdhatnak ügynökök, kereskedők az óvda területén. Az óvdában üzleti tevékenység flytatása tils. Az óvda területén párttevékenységet flytatni tils. Az Intézményben, valamint az Intézményen kívül a gyermekek részére szervezett rendezvényeken alkhl- és dhánytermék nem fgyasztható Az épület biztnságs használatának rendje Az Intézmény biztnságs működéséért, az épület épségének megóvása érdekében mind az alkalmazttak, mind a szülők részéről felelős magatartást várunk el. Ki- és belépéskr az óvda kapujának bezárása. A kapukód bizalmas kezelése. Aki utljára hagyja el az épületet, ellenőrizze, hgy a lámpák és elektrms készülékek kikapcslt állaptban legyenek. Távzáskr körültekintően ellenőrzi a csapk és nyílászárók zárt állaptát. Az Intézmény teljes területén, az épületben és az udvarn tartózkdó minden személy köteles: a közös tulajdnt védeni, a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, az óvda rendjét és tisztaságát megőrizni, az energiával és a szükséges anyagkkal takarékskdni, tűz- és balesetvédelmi előírásk szerint eljárni, A munka és egészségvédelmi szabálykat betartani. 16

17 4.7. Az Intézményvezető munkarendje, helyettesítési rendje Az Óvda nyitvatartási idején belül reggel 7.30 és délután óra között az Intézményvezetőnek az óvdában kell tartózkdnia és 7.30 között, illetve igazlt távllét esetén a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatk ellátása (a gyermekek biztnságának megóvásával, a működéssel összefüggő aznnali döntések kapcsán). Az Óvda semmilyen körülmények között nem maradhat intézkedésre jgsult felelős vezető nélkül, ezért az Intézményvezető köteles gndskdni arról, hgy akadályztatása esetén a vezetői feladatkat ellássák. Amennyiben az Intézményvezető a szükséges intézkedést nem tudja megtenni, a vezetői feladatkat az Óvdában alkalmaztt legmagasabb szlgálati idővel rendelkező óvdapedagógus látja el. A helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztsítására vnatkzó intézkedéseket, döntéseket hzhatják meg a vezető helyett. Az Intézményvezető tartós távlléte (egy hónapnál hsszabb időtartam) esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a Fenntartó másként intézkedik. A teljes vezetői jgkör gyakrlására vnatkzó megbízás a Fenntartó által történik, melyet a dlgzók tudmására kell hzni (értesítés, kifüggesztés) A kiadmányzás rendje A kiadmányzási jg jgsultja az óvda vezetője. Az Intézményben bármilyen területen kiadmányzásra, a kiadványk tvábbküldhetőségének és irattárzásának engedélyezésére az Intézményvezető jgsult. Kimenő leveleket csak az Intézmény vezetője írhat alá. Az Intézményvezető akadályztatása esetén a kiadmányzási jg gyakrlója az Intézményvezető által aláírásával és az Intézmény bélyegzőjével elláttt íráss nyilatkzatban megjelölt alkalmazttja az Intézménynek. Az óvdavezető kiadmányzási jgát átruházhatja, az átruháztt kiadmányzási jgt visszavnhatja. Az átruháztt jgkör tvább nem ruházható. A kiadmányzási jg átruházása nem érinti a hatáskör jgsultjának személyét és személyes felelősségét. Az Intézmény ügyintézésével kapcslatban keletkező ügyiratknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: az Intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefnszám, cím) az irat iktatószáma az ügyintéző neve az ügyintézés helye és ideje A kiadvány jbb felső részében a következőket kell feltüntetni: az irat tárgya az esetleges hivatkzási szám a mellékletek száma 17

18 A kiadványkat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványzó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványzó nevét, alatta pedig a hivatali besztását kell feltüntetni. A hitelesítést a kiadvány jbb ldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványzó nevét s.k." tldattal valamint alatta a hivatali besztását kell szerepeltetni. Bal ldaln A kiadvány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékt aláírásával és az Intézmény körbélyegzőjével hitelesíti 4.9. A képviselet rendje Az Intézmény képviseletére az Intézményvezető jgsult, aki ezt a jgát meghatárztt esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre. A vezető képviseleti jgkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távllét, vagy más akadályztatása esetén kivéve, ha a Fenntartó másként nem rendelkezik. Az Intézményvezető a képviseleti jgát aláírásával és az Intézmény bélyegzőjével elláttt íráss nyilatkzatában az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jgviszny létesítésével, módsításával és megszüntetésével kapcslats nyilatkzatk megtételét. A képviseleti jg az alábbi területekre terjed ki: jgnyilatkzatk megtétele az Intézmény nevében: tanulói jgvisznnyal, az Intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módsításával és felbntásával, munkáltatói jgkörrel összefüggésben. az Intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmaztt útján hivatals ügyekben: települési önkrmányzatkkal való ügyintézés srán állami szervek, hatóságk és bíróság előtt a Fenntartó előtt. Intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcslattartás srán: a nevelési-ktatási Intézményben működő egyeztető fórumkkal, a szülői szervezettel, a Fenntartóval, más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, az Intézmény belső és külső partnereivel. Sajtónyilatkzat megtétele az Intézményről a nymtattt vagy elektrnikus média részére, kifejezett rendelkezéssel arról, hgy mit és hgyan hzhatnak a nyilatkzatból nyilvánsságra. 18

19 4.10. Az óvdapedagógusk munkarendje Az éves munkatervben rögzített feladatk elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, fgadóórák, gyermekek értékelése, családkkal történő prgramk stb.) a pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapn is berendelhető a 30 órás munkaidejének terhére. Az óvda alkalmazttai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel hagyhatják el az Intézményt. Az óvdapedagógusk gyermekek között letöltendő kötelező heti óraszámát a munkaszerződések határzzák meg. Ezen felül kötelesek elvégezni a nevelőmunkával kapcslats egyéb feladatkat, melyek a munkaköri leírásban (3.sz. Melléklet) részletesen szerepelnek. A pedagógus a munkából való rendkívüli távlmaradását, annak kát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adtt munkanapn reggel 7 óráig köteles jelenteni az Intézmény vezetőjének, hgy helyettesítéséről intézkedhessen. Óvdai rendezvényeken, ünnepeken és egyéb fórumkn legalább egy óvdapedagógus jelenléte kötelező. Az Óvda teljes nyitvatartási ideje alatt a gyermekek felügyeletét képzett óvdapedagógus látja el. Az Óvdában dlgzók munkarendje: 7.30-tól ig 2 fő óvdapedagógus, és 12-től 16 óráig 1 fő óvdapedagógus A helyettesítés rendje Ha az egyik óvdapedagógus beteg, - mivel egy csprttal működik az óvda -, a teljes pedagógiai munkát a másik óvdapedagógus veszi át, egy segítővel, aki önkéntesen jelentkező szülő. Ebben az esetben a szülők vállalják, hgy csak azk viszik be gyermekeiket az óvdába, akik nem tudják az adtt időben gyermekeik felügyeletét másképp megldani. Képviseleti jgkör: részletesen lásd: A képviselet rendje (4.9.) alfejezetben Kiadmányzási jgkör: részletesen lásd: A kiadmányzás rendje (4.8.) alfejezetben 19

20 5. AZ IRATKEZELÉS RENDJE 5.1. Az ügyirat kezelésének eljárásrendje Az ügyiratk kezelője az Intézményvezető. Legkésőbb az adtt ügy befejezésével egyidejűleg meg kell határznia (papír alapú irat esetén rávezetni) az irattári tételszámt, és meg kell vizsgálnia az előírt kezelési és kiadási utasításk teljesülését. Az irattárban a papír alapú ügyiratkat az Intézmény Iratkezelési Szabályzatában (2. melléklet) meghatárztt rendben kell tárlni. Az elektrnikus rendszer használata srán feltétlenül ki kell nymtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dkumentumk papír alapú máslatát: az intézménytörzsre vnatkzó adatk módsítása, az alkalmaztt pedagóguskra vnatkzó adatbejelentések, a gyermeki jgvisznyra vnatkzó bejelentések, az któber 1-jei pedagógus és gyermek lista. A közfeladatt ellátó szervek alkalmazttai csak azkhz az - akár papíralapú, akár elektrnikus adathrdzón tárlt - iratkhz, illetőleg adatkhz férhetnek hzzá, amelyekre munkakörük ellátásáhz szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hzzáférési jgsultságt flyamatsan naprakészen kell tartani Elektrnikus útn előállíttt papíralapú nymtatványk hitelesítésének rendje Az elektrnikus útn előállíttt, dátummal elláttt nymtatványk az Intézmény pecsétjével és az Intézményvezető aláírásával válnak hitelessé. Az ktatási ágazat irányítási rendszerével a Közktatási Infrmációs Rendszer (KIR) révén tarttt elektrnikus kapcslatban elektrnikusan előállíttt, hitelesített és tárlt dkumentumrendszer alkalmazása a 229/2012. (VIII.28.) Krmányrendelet előírásainak megfelelően történik. A rendszerben alkalmaztt fkztt biztnságú elektrnikus aláírást kizárólag az Intézmény vezetője alkalmazhatja a dkumentumk hitelesítésére. 20

21 5.3. Elektrnikus útn előállíttt, hitelesített és tárlt dkumentumk kezelési rendje Az elektrnikus ügyiratk tárlásának rendjét az Iratkezelési Szabályzat határzza meg. Az elektrnikus útn előállíttt fent felsrlt nymtatványkat az Intézmény pecsétjével és az Intézményvezető aláírásával hitelesített frmában kell tárlni. Az azns iktatóhelyhez és azns évkörhöz tartzó elektrnikusan tárlt iratkat, kezelési feljegyzéseket, nyilvántartási adatkat közös rendszerben kell kezelni. Az elektrnikusan tárlt és archivált adatállmányk, elektrnikus dkumentumk utólags lvashatóságát, visszakereshetőségét, használatát a megőrzési idő lejáratáig biztsítani kell. Az elektrnikus útn előállíttt 5.1. pntban felsrlt nymtatványkat az Intézmény pecsétjével és az Intézményvezető aláírásával hitelesített frmában kell tárlni. Az egyéb elektrnikusan megküldött adatk a KIR rendszerében, tvábbá az óvda infrmatikai hálózatában egy külön e célra létrehztt mappában tárljuk. A mappáhz való hzzáférés jgát az infrmatikai rendszerben krlátzni kell, ahhz kizárólag az Intézményvezető által felhatalmaztt személyek férhetnek hzzá. 21

22 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 6.1 Helyi Pedagógiai Prgram A Kisember Waldrf Óvda az Országs Waldrf Óvdapedagógiai Alapprgram alapján készített helyi Pedagógiai prgramját a Kerekasztal véleményének kikérésével a nevelőtestület fgadja el, és az Intézményvezető hagyja jóvá. A Pedagógiai prgram megismerése alapvető fntsságú a szakmai munkavégzés szempntjából, így: a nevelési-ktatási Intézmény a Pedagógiai Prgramjának legalább egy példányát ly módn köteles elhelyezni, hgy azt a szülők szabadn megtekinthessék. az Intézményvezető, vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők részére tájékztatást adni a Pedagógiai Prgramról. Ez az óvdában Szülői esteken, és előre egyeztetett időpntban történhet Tvábbképzések Minden az Óvdában dlgzó pedagógus számára ajánltt a Waldrf Óvdapedagógus Képzés elvégzése. Az Fenntartó biztsíthatja a tanulmánykhz szükséges anyagi feltételeket. Ez a Képzés garantálja, hgy az Intézmény valóban és tudatsan a Waldrf-szellemiség alapján működhessen. Az Itézményben dlgzó pedagógusk önképzés céljából - lehetőség szerint - részt vesznek a Waldrf-pedagógiáhz kapcslódó előadáskn. Az óvónők évente élhetnek a más Waldrfóvdában történő hspitálás lehetőségével. A képzések díját a Fenntartó támgathatja. 22

23 6.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az óvónők heti rendszerességgel tarttt knferencián vesznek részt, melyen elemzik munkájukat. Visszatekintésük srán értékelik pedagógiai eredményeiket, és meghatárzzák a tvábbi munkájukhz szükséges teendőket, lépéseket. Ezen belső munka általáns elvei: Biztsítja az Intézmény vezetője és pedagógusai számára az infrmációt az Intézményben flyó Waldrf-pedagógiának megfelelő munka tartalmáról és annak színvnaláról. Segíti a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapzását, biztsítja az Intézmény törvényes, belső utasításkban előírt pedagógiai működését. Átfgja a pedagógiai munka egészét. 23

24 7. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS 7.1. Az óvdai elhelyezés keletkezése Az óvdai jelentkezés időpntja minden év tavaszán, az éves munkaterv szerint történik. A jelentkezés színhelye a Kisember Waldrf Óvda épülete (Budapest, Mártnhegyi út 65.). A jelentkezéssel kapcslats tudnivalókat a hnlapn közzétesszük, ezen kívül a szülőket a tájékztató szülői körön, valamint személyesen infrmáljuk. A jelentkezésnél a szülők bemutatják a szülő személyi aznsító és lakcímet igazló hatósági igazlványát, tvábbá a gyermek anyakönyvi kivnatát, ltási könyvét, leadják a kitöltött jelentkezési lapt, és gyermekük elkészített életrajzát, a segítségül kaptt kérdések alapján. A felvétel- és elutasítás tényéről a csprt kr szerinti megszlása és a nemek aránya alapján az Intézményvezető és az Óvónői Kllégium dönt. A felvétel tényéről szóló írásbeli értesítést, illetve az elutasításról szóló határzatt pstai útn küldjük ki a családknak április 30-ig. Ha az óvdába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvdavezető az Óvónői Kllégiummal közösen dönt a felvételről, esetleges elutasításról. Az óvdába az a gyermek vehető fel, aki betöltötte a 3. életévét, és megfelel az Alapító Okirat, illetve a Helyi Nevelési Prgram ez irányú rendelkezéseinek. A jelentkezést követő 3 héten belül sr kerül egy családlátgatásra - előzetes időpnt egyeztetés alapján. (Későbbiekben családlátgatás csak szükség esetén történik.) A családlátgatásn legalább két óvónő vesz részt. A beiratkzás időpntját az éves munkaterv határzza meg. A beiratkzás alkalmával sr kerül az Együttműködési Megállapdás közös aláírására. Az óvda vezetője az óvdai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapzó indklással, a fellebbezésre vnatkzó tájékztatással értesíti a szülőt, tvábbá az óvdai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indklás nélkül értesíti az előző óvda vezetőjét is. Az óvda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkdási helye szerint illetékes települési önkrmányzat jegyzőjét, ha lyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkdási helye nem a nevelési-ktatási Intézmény felvételi körzetében van. 24

25 7.2 Az óvdából való távlmaradás A gyermek óvdával való jgvisznya a beíratás napjával kezdődik és tart az óvdai elhelyezés megszűnéséig. A jgviszny nem szűnik meg az egyéb távlmaradás időtartamára sem. A távlmaradás igazlt betegség, a szülő által előre jelzett rövidebb-hsszabb közös tevékenység vagy családi prgram esetén. A gyermek betegsége miatti távlmaradás idejére a szülő rvsi igazlást köteles hzni. A távllétet a szülő előre bejelenti az Óvda erre rendszeresített nymtatványán, mely a faliújságn található kifüggesztve és aláírásával igazlja azt. A távlmaradás igazlatlan: ha a szülő nem jelzi a távlmaradás kát. Az 5. életévet betöltött gyerekek esetében 5 igazlatlanul mulaszttt nap elteltével az óvdapedagógus felkeresi a családt és felszólítja a szülőt kötelezettsége teljesítésére. Ha ezt követően sem jelenik meg a gyermek az óvdában, az óvda vezetője írásbeli felszólítást küld, melyben rögzíti a megjelenés határidejét. Ha a gyermek a közktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján vesz részt óvdai nevelésben, és egy nevelési évben igazlatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvda vezetője, - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Krm. rendeletben fglaltakkal összhangban - értesíti a gyermek tényleges tartózkdási helye szerint illetékes gyámhatóságt, az általáns szabálysértési hatóságként eljáró krmányhivatalt 7.3. Az óvdai ellátás A szülők az óvdában egész naps ellátást igényelhetnek gyermekük számára. Az ellátásba reggeli, tízórai, ebéd, illetve uzsnna tartzik. Mind ezen étkezések alapanyaga kizárólag növényi eredetűek. 25

26 7.4. Az óvdai elhelyezés megszűnése Megszűnik az óvdai elhelyezés: a szülő kérelmére, másik óvdába történő átvétellel ha szülő írásban bejelenti, hgy a gyermek kimarad ha rendelet alapján elérte az isklába lépéshez szükséges fejlettséget. NKt. 45. (45. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatdik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.) A tankötelezettség megállapítása: A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek isklába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazlása. Az óvda a tanköteles életkrba lépéskr a gyermek fejlettségével kapcslatban amennyiben a gyermek elérte az isklába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazlja, dönt a hatdik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvdai nevelésben való tvábbi részvételéről, szakértői bizttsági vizsgálatt kezdeményez a gyermek isklába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából szakértői bizttsági vizsgálatt kezdeményez a gyermek isklába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hgy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e tvábbi óvdai nevelésben. A szülő is kezdeményezhet szakértői bizttsági vizsgálatt. A gyermek óvdai jgvisznyának megszűnéséről az Óvda írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkdási helye szerint illetékes települési önkrmányzat jegyzőjét. Ha az óvdai jgviszny megszűnik, a gyermek adatait a jgviszny megszűnésével egyidejűleg az óvda nyilvántartásából törölni kell. Az óvdai elhelyezés akkr is megszűnhet, ha: A szülők, amennyiben az óvdai tapasztalatk alapján és az óvónőkkel flytattt beszélgetések alapján is, vagy azk ellenére úgy látják, hgy a gyermek fejlődése az óvdában, illetve az óvónők felügyelete mellett nem a várakzásuk szerint biztsíttt, az együttműködési megállapdást felmndhatják. 26

27 Az óvónők, amennyiben az óvdai munka alapján úgy ítélik meg, hgy a gyermek fejlődéséért, vagy a gyermek jelenléte esetén az óvdai csprt fejlődéséért nem tudnak tvább felelősséget vállalni, illetve úgy látják, hgy a Szülők közreműködésének hiánya miatt a velük való és a Gyermek érdekében elengedhetetlen őszinte együttműködés a Waldrf-pedagógia elveinek és gyakrlatának, valamint az Óvda szellemiségének megfelelően már nem valósítható meg, kezdeményezhetik az együttműködési megállapdás felmndását. Az Együttműködési Megállapdás felmndása írásban, két példányban történik. 27

28 8. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE 8.1. Óvónői Kllégium Az Óvónői Kllégium az óvda tulajdnképpeni nevelőtestülete. Ennek következtében az Intézmény legfntsabb tanácskzó és döntéshzó szerve. Az óvónői Kllégium a nevelési és ktatási kérdésekben, az Intézmény működésével kapcslats ügyekben, valamint a Nkt ban és más jgszabálykban meghatárztt kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jgkörrel rendelkezik. A nevelőtestület döntési jgköre kiterjed: a pedagógiai prgram elfgadására, az SZMSZ elfgadására, a nevelési-ktatási Intézmény éves munkatervének elfgadására, az Intézmény munkáját átfgó elemzések, értékelések, beszámlók elfgadására, a tvábbképzési prgram elfgadásáról, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztására, a házirend elfgadására, jgszabályban meghatárztt más ügyekre. Véleményező és javaslattevő jgkörével élhet: a nevelési-ktatási Intézmény működésével kapcslats valamennyi kérdésben, a külön jgszabályban meghatárztt ügyekben. A nevelőtestület a feladatkörébe tartzó ügyeket nem ruházza át. Az Óvónői kllégium döntési jgkörébe tartzó ügyek: a pedagógiai prgram és módsításának elfgadása az SZMSZ és módsításának elfgadása a nevelési-ktatási Intézmény éves munkatervének elkészítése a nevelési-ktatási Intézmény munkáját átfgó elemzések, értékelések, beszámlók elfgadása az Óvónői Kllégium képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása a házirend elfgadása jgszabályban meghatárztt más ügyek 28

29 A fentiekre hivatkzással az Óvónői kllégium kizárólags jgkörébe tartzó kérdésekben döntése előtt meghallgatja a Kerekasztal véleményét. Az óvónői kllégium külső pedagógiai tanácsadóval és euritmistával működik együtt a gyermekek fejlődését szlgálva. Az Óvónői Kllégium tagja az Intézményben alkalmaztt minden óvdapedagógus. Aktuális létszám: 3 fő Munkaidő: 6, illetve 4 óra Az óvdapedagógus: Feladata: A pedagógus alapvető feladata a rábíztt gyermekek, az Óvdai nevelés rszágs alapprgramja és az óvda Waldrf-pedagógiai prgramja szerinti nevelése. Jgköre: a nevelőtestület tagjaként részt vesz az óvda pedagógiai prgramjának megalktásában, elfgadásában és értékelésében, gyakrlja a nevelőtestület tagjait megillető jgkat Kötelessége: nevelő és ktató munkája srán gndskdjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibntakztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adttságait, fejlődésének ütemét, szcikulturális helyzetét, a pedagógiai prgramban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, a különleges bánásmódt igénylő gyermekekkel egyénileg fglalkzzn, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, ktatást segítő más szakemberekkel, a bármilyen knál fgva hátránys helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatsságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést a gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jgait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjn a pedagógiai prgramban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más Intézményekkel. A pedagógus hétévenként legalább egy alkalmmal tvábbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszny esetében felmndással - annak a pedagógusnak a 29

30 munkavisznya, közalkalmaztti jgvisznya, aki a tvábbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első tvábbképzés az első minősítés előtt kötelező. (A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (a tvábbiakban: Kutatótanár) fkzatból eggyel alacsnyabb fkzatba kerül visszasrlásra az a pedagógus, aki a fkzatba lépését követő kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus-tvábbképzésben történő részvételi kötelezettségét.) Óvdában a kötött munkaidőt a gyermekekkel való közvetlen, teljes óvdai életet magában fglaló fglalkzásra kell frdítani. 8.2 Kerekasztal A Kerekasztal célja és működésének rendje Megalakulásának célja a nevelőmunka segítése, az Óvónői Kllégium, a szülők és az Intézményfenntartó együttműködésének előmzdítása. A Kerekasztal szükség szerint, ill. a legutlsó ülésén meghatárztt újabb időpntban, de legalább félévente ül össze. Összehívását bármely tagja kezdeményezheti, egy héttel előre írásban előterjesztett időpntban és napirenddel. A Kerekasztal levezető elnöke az Intézményvezető, a jegyzőkönyvírót helyben választják. Határzatképességhez szükséges a tagk 50%-nak jelenléte. Amennyiben ez nem valósul meg, határzatképtelennek kell nyilvánítani az ülést, majd 30 perc után újra összehívni az előre meghirdetett napirendi pntkban. Ekkr létszámtól függetlenül határzatképes lesz a Kerekasztal. A Kerekasztal képviselői: a Fenntartó részéről: az Egyesület elnöke, és a gazdasági csprt 1 képviselője, két pedagógus, és a Fórumn megválaszttt 2 szülő, akik közül az egyik az óvda Belső kapcslattartás mandátumának birtksa. A másik szülő feladatára önkéntes jelentkezés alapján lehet pályázni a tanév első fórumán. A két szülő képviseli a szülők előre kikért véleményét. 30

31 A Kerekasztal jgai (Oktatási Törvény 61 alapján) Döntési jg: A Működési rendjének és munkaprgramjának elfgadása srán. Véleményezési jg: Szervezeti és Működési Szabályzat, A Házirend, Az Éves terv esetében. Javaslattevő jgkör: A Szervezeti és Működési Szabályzat A Házirend Az Éves terv esetében. Véleményt nyilváníthat az Intézmény működésével kapcslats valamennyi kérdésben, az Intézmény irányítását, a vezető személyét, az Intézmény egészét, vagy a gyermekek nagybb csprtját érintő valamennyi kérdésben A Kerekasztal feladata A pedagógiai munkával kapcslats, ,- frintt meghaladó eszközbeszerzések és beruházásk elfgadása Mandátums feladatrendszer valódi működőképességének ellenőrzése Más mandátumk felelősségi körébe külön nem kijelölt kérdések tárgyalása és döntés Infrmálási kötelezettség: A Kerekasztal elé kerülő kérdéseket röviden dkumentálni szükséges, annak érdekében, hgy minden szülő és óvónő értesülhessen a munkáról. A Kerekasztal a döntéseit írásban megsztja az óvda szülői közösségével. 31

32 8.3. Fórum A Fórum célja és működésének rendje A Fórum célja az Intézmény működéséhez szükséges nem pedagógiai jellegű, a szülők által elvégzendő feladatk krdinálásának megszervezése. Tvábbi célja, hgy az Óvónői Kllégium, a szülők és az Intézményfenntartó együttműködésének alapját biztsítsa. A Fórum év elején és végén ül össze, a pnts időpntkat a Munkaterv tartalmazza. A Fenntartó megbízttja egy héttel előre írásban elküldi a szülői közösség tagjainak a mandátumk listáját, a hzzá tartzó feladatkörökkel. A szülőknek egy hét áll a rendelkezésükre, hgy eldöntsék, hgy milyen mandátums tisztséget vállalnak. A szülő hiányzása esetén vállalását valakivel képviselteti. Az óvdába való belépéskr az Együttműködési nyilatkzatban a szülők vállalják, hgy az évente kétszer megtarttt Fórumn részt vesznek. A Fórumról való hiányzás csak kivételesen indklt esetben elfgadható A Fórum mindig megválasztja levezető elnökét és jegyzőkönyvíróját. A Fórumn a teljes felnőtt óvdai közösség részt vesz. Döntéseiben aznban csak a jelen lévő családkból 1 szülő, valamint az óvónők vesznek részt 1-1 szavazattal. Döntéseit egyszerű többséggel hzza. Ennek meghatárzása a levezető elnök feladata A Fórum feladatköre A mandátums feladatk elvégzésére jelentkező szülők közül a mandátumfelelős megválasztása és megbízása. Az, hgy a teljes óvdai közösség, a Fórum bizalmat szavaz egy személynek egy mandátums feladat kapcsán, azt is jelenti, hgy az adtt feladattal krábban fglalkzó szülő a feladatát átadja a mandátum új birtksának, döntési jga a tvábbiakban az adtt kérdésben nincs, az új felelős kérésére tapasztalatait megszthatja vele. A Kerekasztal ülésein képviseletet vállaló szülők megválasztása. (az egyik szülő mindenképpen a Belső kapcslattartó mandátum birtksa) 32

33 Mandátumk megszavazásának módja A mandátumk tartalmának, felelősségi körének ismertetése: egyrészt az aktuális működési szabályzat leírása alapján, másrészt az első szülői esten az egyes mandátumk rövid ismertetésével. Jelentkezés a mandátumkra: egy személy több mandátumra is jelentkezhet. A több mandátum megjelölése segít a szétsztásban. Előfrdulhat, hgy egy család több mandátumt vállal, de törekedni kell az aránys elsztásra, hgy az egyes családk ne legyenek túlterhelve, illetve az egész közösséget mzgósítsuk az óvdai tevékenységekben. A vállalt psztknál egyeztetés, döntés, a mandátumt vállaló személy véglegesítése. A mandátumkra való felhatalmazás, a teljes óvdai közösség által. 33

34 8.4. Gazdasági csprt (4Fő) A Gazdasági csprt tagjai napi szinten tartanak kapcslatt. A csprt tagjai kötelesek egymásnak a flyamatban lévő ügyekről beszámlni, és egyeztetni. Az adminisztratív teendők esetében kiemelkedően fnts a pnts, precíz és naprakész munkavégzés. A kimutatásk egy része a hatóságk részéről kmlyan számn kérhető. Elmulasztásuk, vagy nem megfelelő vezetésük pénzbüntetést vnhat maga után. A csprt kötelezettsége: Napi működtetés Költségvetés előkészítés Költségvetés szerinti működés figyelése Adatszlgáltatás Elszámlásk, beszámlók készítése A csprt jgai: infrmációt kérni a Fenntartó és az Intézmény bármely mandátums feladatrendszerének megbízttjaitól véleményt nyilvánítani és javaslatt tenni a működés és működtetés bármely területén véleményezni a költségvetést érintő bármely kiadást. A gazdasági csprt az alábbi feladatkat látja el: Pénztár kezelése Kiadásk nyilvántartása Szülői befizetések kezelése Beszerzővel elszámlás Készpénzkezelés Pstai csekkek befizetése Kaució beszedése az óvda működéséhez szükséges szülői hzzájárulásk kezelése Bankkal kapcslats teendők: Kisember Waldrf Közhasznú Egyesület számlájának szükségszerű töltése Határidők figyelése: tudni, mikr mit szükséges utalni, a megfelelő időben érkezzenek meg az utalásk Banki számlamzgásk és készpénzfrgalm figyelemmel kísérése, összesítőjének elkészítése 34

35 Pénzügyi tervezés, végrehajtás Költségvetés betartása A havi hzzájárulásk összegére tesz javaslatt Megtakarítási lehetőségek keresése Költségvetés előkészítése, a következő adatk alapján: Gyermeklétszám Bankszámlák állapta Előző év költései Bevételekben / kiadáskban történő váltzásk paraméterei A könyvelés előkészítése, a Kisember óvda könyvelőjével kapcslattartás Nem a gazdasági csprt felelőssége: Hzzájárulásk összegének meghatárzása a gazdasági csprt csak a szükséges bevételi összeget határzza meg, ami az adtt költségvetés függvénye. Családnkénti egyedi kedvezmények elbírálása az egyedi kedvezményekről az Egyesületi gyűlés dönt, de az is csak a rendelkezésre álló frráskn belül. Költségvetéstől való eltérésről döntés ez védelem is a gazdasági mandátum részére A Kisember Waldrf Óvda gazdasági és adminisztrációs ügyeinek törvényességéért az Intézményvezető felel. 35

36 8.5. Mandátums feladatrendszer A mandátums feladatrendszer célja és működése A mandátums feladatrendszer az óvdai működés egy jól meghatárztt területén felmerülő feladatk téma szerinti csprtjainak ellátása. Az óvda működőképességének érdekében ezeket a feladatkat a szülői közösség tagjai vállalják magukra. Aki elvállal egy adtt feladatt, annak az adtt téma lehetőleg legyen szívügye, ez biztsítja, hgy nemcsak el lesz látva, hanem átgndlt lépésekkel fg haladni a feladat elvégzésében. A mandátumk egy évre szólnak, csak indklt esetben hívhatja vissza a képviselőt a Kerekasztal. Mandátumt visszaadni csak kmly indkkal lehet. A mandátum vége az adtt nevelési év (aug.31) végével lejár. Az óvdából távzó családk mandátumát a nyári szünetre önkéntes alapn átveszi az óvdában maradó egy-egy szülő. A Fórum hatalmazza fel a mandátumk képviselőit a feladatkör betöltésére, a nevelési év első összejövetelén. Az infrmáció átadásánál az időszerűség, a hitelesség és a pntsság mindig ajánltt, ezért dátumzás és a határidők betartása szükséges. A mandátumk tartalmaznak mind szervezési feladatkat (pl.: takarításrend kialakítása), mind tényleges peratív feladatkat (pl.: gndnki teendők). A szülői kör az Óvónői Kllégiummal egyeztetve alakíttta a szervezési feladatk srát, pl.: hányszr takarítunk egy évben, mi a heti takarítás tartalma. Az adtt mandátumért felelős személy feladata végzése közben igazdik ehhez a rendhez, ugyanakkr figyelemmel kíséri a rendszer eredményességét. Ha hiánysságt, eredménytelenséget tapasztal, jelzi a Belső kapcslattartónak. A megbíztt felelőssége, hgy megfelelően körüljárja az adtt témát, és egyeztessen a közösséggel, amennyiben szükséges. A mandátums rendszer működésének felügyelete a Kerekasztal feladata. A Belső kapcslattartó a Kerekasztaln jelzi az elégtelen működést és a Kerekasztal aktualizálja az adtt tevékenységet. Mandátums feladatt nagyszülő, rkn, ismerős nem kaphat. A mandátumrendszer évközbeni működését a Kerekasztal figyelemmel kíséri. A Kerekasztal tagjai az ülésen áttekintik a krábbi időszakt, megbeszélik az eredményességet és hiánykat, esetleges új feladatkat, szükség esetén javaslatt tesznek, és kijelölik az időpntt a visszatekintés. Ennek a munkának az előfeltétele a mandátums füzetek vezetése és a Belső kapcslattartónak való beszámló a Kerekasztal előtt. A mandátumfelelősök bátran számljanak be arról, mi kztt nehézségek, mi az, amit pzitívumkként éltek meg. 36

37 8.5.2 A mandátumkhz tartzó jgk és felelősségek Minden mandátum felelősének rendszeresen kell fizetnie a mandátum füzeteket és visszajelzést kell adnia, hgy az elvégzendő tevékenység mennyire vlt eredményes, illetve arról, hgy megfelelő segítséget kaptt-e a munkájáhz. A visszajelzéseket a Belső kapcslatk mandátumt betöltő személy gyűjti, majd közvetíti a Kerekasztal felé. Minden mandátums feladattal megbíztt személynek jgában áll, hgy segítségül hívja a szülőtársakat a feladata elvégzéséhez Az egyes mandátumk leírása Beszerzői mandátum élelmiszer, higiénia, valamint adminisztratív- és pedagógiai eszközök (1+ 3 ember) A beszerző felelőssége az óvdai élet srán felhasznált élelmiszerek, anyagk beszerzésének összefgása. A beszerzői mandátum ellátása az óvda gördülékeny működéséhez nélkülözhetetlen. Tekintve, hgy több eltérő jellegű beszerzésről van szó, a knkrét beszerzéseket egynél több ember is végezheti, pl. más szerzi be az alapélelmiszereket havnta, mint aki a pedagógiai kellékeket. Étkezéshez szükséges anyagk beszerzése: Napi friss élelmiszer beszerzés (zöldség, gyümölcs) Havi alapélelmiszer beszerzés (gabnák, magvak, margarin, fűszerek, tea) Éves alapélelmiszer bevásárlás (méz, lekvár) Higiéniai termékek beszerzése Tisztítószerek WC papír, szalvéta, zsebkendő Pedagógiai kellékek beszerzése (lap, festék, kréta) Festő rajzló papír Akvarellfesték Méhviasz gyurma Nyersgyapjú rendelés Filc anyag textilvásárlás Méhviasz kréta 37

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

Szegedi Waldorf Óvoda

Szegedi Waldorf Óvoda Iktsz.: /2009. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2009. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011.

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011. LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírk u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend Budapest, 2011. 1. Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jgszerű elhagyásig terjedő

Részletesebben

A csatlakozás érdekében a Csatlakozó adatkezelőnek az alábbi folyamat szerint kell informatikai rendszerének csatlakozását megvalósítani:

A csatlakozás érdekében a Csatlakozó adatkezelőnek az alábbi folyamat szerint kell informatikai rendszerének csatlakozását megvalósítani: Melléklet 1 A Csatlakzás eljárásrendje A csatlakzás érdekében a Csatlakzó adatkezelőnek az alábbi flyamat szerint kell infrmatikai rendszerének csatlakzását megvalósítani: 1. Regisztráció a https://e-egeszsegugy.gv.hu/ekapu

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló:

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló: Tájékztató (Munkaszerződés melléklet) A munkaszerződéssel létrehztt munkaviszny alanyai: Neve, elnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Székhelye: Képviselője: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1 Tartalmjegyzék 1. Preambulum... 3 1.1. Az SZMSZ jgszabályi alapja... 3 1.2. Alapelvek.. 4 1.3. Az SZMSZ személyi- és időbeli hatálya... 5 2. Az intézmény általáns jellemzői... 5 2.1. Az intézmény adatai...

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvda Szabályzat típusa: Óvdai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5650. Mezőberény, Kálvin u. 2-4. Intézmény OM-aznsítója: 028138 Intézmény

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben