GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013."

Átírás

1 GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

2 Tartalomjegyzék Iskolánkról...3 Küldetésnyilatkozat...5 Jövőkép...6 NEVELÉSI PROGRAM...7 I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei...8 II. Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok III. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok IV. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai V. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje VI. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje VII. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái VIII. A tanulmányok alatti vizsgák helyi szabályai IX. A felvétel és az átvétel (az iskolaváltás) helyi szabályai X. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításához kapcsolódó iskolai tevékenység HELYI TANTERV Választott kerettantervek Helyi tantervek tantárgyak bontásában MAGYAR IRODALOM MAGYAR NYELV TÖRTÉNELEM ANGOL NYELV NÉMET NYELV OROSZ NYELV LATIN NYELV MATEMATIKA INFORMATIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA ÉNEK-ZENE ETIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT VIZUÁLIS KULTÚRA

3 DRÁMA ÉS TÁNC MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET SZAKMAI TANTÁRGYAK Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósulásának módja A csoportbontások, a választható tantárgyak és az egyéb foglalkozások szervezési elvei Egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 368 A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti etnikai kisebbség kultúrájának megismertetése A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek Kompetencia alapú oktatás bevezetése Korszerű tanulási technikák a kompetencia alapú oktatásban Kompetencai alapú oktatás felmenő rendszerben Intézményi innováció tervezése Magyar nyelv és irodalom Matematika Moduláris oktatás A projektmódszer Idegennyelv-oktatás Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása Életpálya-építés Tantárgytömbösítés Témahét Önálló intézményi innováció Informatikai stratégia IKT-STRATÉGIA MELLÉKLETE MELLÉKLET - Fejlesztési területek nevelési célok tantárgyi bontásban

4 Iskolánkról Lenti városban a gimnázium levelező tagozatos oktatással 1961 szeptemberében indult. A nappali tagozat 1962-ben kezdődött két párhuzamos osztállyal, akkor még a zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnáziumhoz kapcsolva. A tantermeket a község egyetlen általános iskolája adta. Az intézmény élére 1963-ban neveztek ki igazgatót, és 1964-ben kapta meg épületét, melyben ma is működik. Az új iskola 8 tanteremmel, fizikai és kémiai előadóteremmel, tornateremmel, szertárakkal, főzőkonyhával, ebédlővel és szolgálati lakással épült. A szakos ellátottság 1972-re alakult ki, s eredményeként matematika és orosz tagozatos osztályok indítására kaptunk engedélyt. A tantervi változásokkal összhangban 1979-től fakultációs oktatás folyt, ami az említett tagozatokat felváltotta. Iskolánkban a hagyományos tantárgyi fakultációk mellett (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika biológia, idegen nyelvek), gépjármű előadói, könyvtárismereti, nevelési alapismeretek és utazás és turizmus fakultációt működtettünk. A 70- es évek második felében az épület a szakmunkásképzőnek is otthont adott, és négy tanteremmel, szertárakkal bővült. A szakmunkásképző önálló épülethez jutásával a kibővített épület jó lehetőséget adott a szaktantermi rendszer fejlődéséhez, és a kisebb csoportokban folyó oktatáshoz. Iskolánk 1985-ben vette fel a tájegységünket is (Göcsej-Hetés) kutató néprajztudós, Gönczi Ferenc nevét. A város önkormányzata 1995-ben pénzügyi nehézségekre hivatkozva a Zala Megyei Önkormányzatnak adta át a fenntartói jogot. A különböző társadalmi és gazdasági változások profilváltásra késztették intézményünket. A település az 1990-es évekre fürdővárossá alakult, s ez szükségessé tette idegenforgalmi szakemberek képzését. Ezért vezettük be 1998-ban az utazás és turizmus gyakorlati fakultációs tantárgyat ben 13. évfolyamon OKJ-s képzés keretében idegenforgalmi ügyintéző szakot indítottunk, s miután a fenntartó kérelmünket jóváhagyta, nevünket Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolára változtatta, a 2000/2001-es tanévben idegenforgalmi szakközépiskolai osztályt indítottunk, kiépítve a szakképzés teljes vertikumát. A 2001/2002-es tanévben a helyi igényeket figyelembe véve tovább bővítettük a választható szakok számát: a szakközépiskolai oktatásban az idegenforgalom mellett informatika szakcsoportot, az OKJ-s képzés keretében szoftverüzemeltető szakot szerveztünk. A gimnázium felnőtt tagozata a kezdetektől levelező formában működött. A 2000-ben induló osztály esti tagozatosként indult, így felmenő rendszerrel elértük, hogy 2003/2004. tanévben a felnőttek esti tagozatos oktatási formában részesülhetnek. Ezzel a lehetőséggel az eddigi heti kettő helyett három napra bővült az oktatásra fordított idő től esti tagozatosaink német nyelvet, től pedig informatikát is tanultak. Iskolánkban központi támogatással és pályázatok segítségével két informatika szaktanteremben folyik oktatás, ahol az iskolai feladatok mellett a városból és vonzáskörzetéből jövő érdeklődőket is képezzük. Két jól felszerelt nyelvi laborunk is eleget tett a kor követelményeinek. Évente emelkedő számban tesznek diákjaink középfokú nyelvvizsgát német és angol tantárgyakból. Beiskolázási körzetünk az egykori Lenti járás területe: Lenti város két iskolájából, Csesztreg, Rédics, Lovászi, Páka Bázakerettye községek általános iskoláiból érkeznek tanulóink. Olykor Letenyéről, annak felénk eső vonzáskörzetéből, és Vas megye hozzánk közel eső falvaiból is vannak jelentkezőink. Iskolánk 2009-ben sikeresen részt vett a TÁMOP / pályázaton, a kompetencia-alapú oktatás témában. Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szerves egységgé váljanak, és alkalmazásuk életszerű legyen a gyerekek számára. Ebben a felfogásban a kompetencia az ismeretek, képességek és készségek - 3 -

5 alkalmazási képessége és a sikerhez szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása; a problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítástanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. Szükséges, hogy a gyermekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelően jussanak ismeretekhez az eltéréseket figyelembe vevő pedagógiai módszerek alkalmazásával. Az egyéni különbségekhez szakszerűen alkalmazkodó, a személyre szabott fejlesztést eredményesen megoldani képes pedagógiai gyakorlat széles körű meghonosítására fel kell készülnünk. A megfelelő képzések után tudjuk csak az újszerű, kompetencia alapú oktatási programcsomagokban és a kapcsolódó digitális tartalmakban megjelenő teljes pedagógiai eszközrendszert hatékonyan alkalmazni A pályázat célkitűzései között szerepel még többek között az egész életen át tartó tanulás megalapozása, amely feltétele a tudás alapú táradalom és gazdaság létrejöttének. Az iskolai oktatásra ma jellemző frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat fokozatosan szeretnénk felváltani iskolánk egészére kiterjedő, kompetencia-alapú nevelési, oktatási módszertannal. A digitális kultúra alkalmazása elengedhetetlen a versenyképes tudás, a munka-erőpiaci boldogulás szempontjából. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek-és készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeiként szolgálnak.. Közel féléves bevezetési tapasztalataink alapján kerül sor pedagógiai programunk ismételt módosításra, mely során rögzítjük mindazokat a célokat, alapelveket és feladatokat, amelyek szeretnénk deklarálni a kompetencia alapú oktatás további helyi terjesztése, bővítése érdekében ben részt vettünk a TÁMOP /2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázaton. A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. A projekt megvalósításával hozzá kívánunk járulni az értékalapú, a hazai és a nemzetközi innováció értékeit ötvöző országos referencia-intézményi hálózat kialakításához. A megvalósítással intézményünk referencia-intézménnyé válik. A folyamatos hálózati tanulás eredményeként egyre több pedagógus sajátítja el azokat az eljárásokat, módszereket, mentoráláshoz szükséges képességeket, melyek biztosítékai a létrehozott fejlesztéseknek. Mindezek hozzájárulnak a folyamatos megújuláshoz, a tapasztalok alapján eljárási, módszertani és mentorálási korszerűsítésekhez. A projekt során megtörténik a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési és szolgáltatás-szervezési gyakorlat kialakítása és beépítése a pedagógiai gyakorlatunkba

6 Küldetésnyilatkozat Intézményünkben gimnáziumi és szakközépiskolai nappali rendszerű, valamint gimnáziumi felnőttoktatásra van lehetőség. Nyitottak vagyunk a különféle érdeklődésű, különböző képességekkel, készségekkel hozzánk érkező tanulók fogadására. Az emelt óraszámú oktatást a tehetséges és érdeklődést mutató tanulók differenciáltabb képzésére fordítjuk, valamint törekszünk az elmaradottak felzárkóztatására is. Iskolánk minden dolgozója számára ismert tény, hogy olyan nemzedéket kell nevelnünk, olyan ifjúságért kell felelősséget vállalni, mely megfelel a felsőfokú oktatás elvárásainak, illetve olyan szintű szakmai ismereteket szerez, mely biztosítja a megismert szakterületen a képzettségnek megfelelő munkakör ellátását. Fenntartónk a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ, de törekszünk arra, hogy a helyi önkormányzattal is folyamatos kapcsolatunk legyen. Igazi partnerre találjanak bennünk, ha a város művelődéséről, kultúrájáról van szó. Törekvéseink a szülőkkel közösek, a cél meghatározását és az oktatómunkát segítő véleménynyilvánításukra számítunk. Lenti földrajzi helyzetéből adódóan lehetőségünk nyílik határon túli feladatok ellátására is. Ez részben a határon túl élő magyarsággal való kapcsolatokra (a magyar anyanyelv, magyar hagyományok megőrzése), másrészt a szlovén lakossággal való kapcsolatteremtésre (nyelvismeret) vonatkozik. Az iskola természetéből adódik, hogy tanulóközpontú intézmény, ennek az elvnek a gyakorlatban igazolódni kell. Több mint negyven éve az országhatár mellett működve a kialakult hagyományok erre köteleznek bennünket. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. A választott mottó szellemének megfelelően az alapkészségek kifejlesztését és a képességek kibontakoztatását tekintjük elsődleges feladatunknak. Olyan pedagógiai környezetet szeretnénk teremteni, amely a tanulói személyiség sokoldalú fejlődését szolgálja, és mindenkiből a legtöbbet és a legjobbat hozza ki, és alkalmassá teszi a társadalmi változásokhoz való folyamatos alkalmazkodásra, az egész életen át tartó tanulásra. Szeretnénk, ha iskolánk a a tanulók oktatásán és nevelésén túl szellemi és egyre nemesedő érzelmi energiát sugárzó központ lenne. Mindezt vállaltuk, amikor Gönczi Ferenc néprajztudós nevének felvételével a hagyományőrzés és a folytonos megújulás egyensúlyát kívántuk megalkotni

7 Jövőkép A kompetencia alapú oktatás bevezetésével, a programcsomagok szemléletmódjával és tevékenységrendszerével hatékonyan hozzájárulunk tanulóink kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, amely jó alapot szolgáltat számukra az élethosszig tartó tanulás megalapozásához, a sikeresebb munkaerő piaci elhelyezkedéshez. A TÁMOP pályázat nyerteseként iskolánk személyi és tárgyi feltételei bővülnek, iskolánk hírneve szűkebb és tágabb környezetében is növekszik, pedagógusaink pedig olyan pedagógiai tudásra tesznek szert, melyek növelik szakmai presztízsüket. A TÁMOP /2 pályázat megvalósításával hozzá kívánunk járulni az értékalapú, a hazai és a nemzetközi innováció értékeit ötvöző országos referencia-intézményi hálózat kialakításához

8 NEVELÉSI PROGRAM - 7 -

9 I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai 1) Pedagógiai alapelveink rögzítéséhez feltétlenül szükséges, hogy a tantestület megállapodásra jusson a társadalomról, a szülőkről, az emberről, a tanulókról megalkotott képben. 2) Pedagógiai nézeteinket meghatározó alapelveink: a) nevelési vonatkozásban: esélyegyenlőség, erkölcsi nevelés, egyéni bánásmód, tapasztalatszerzés, következetesség, lelkiismereti és vallásszabadság, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, hazánk, szülőföldünk, szűkebb környezetünk kultúrájának, hagyományainak megismerése, megőrzése, állampolgárságra, demokráciára nevelés, önismeret, közösségteremtő készség fejlesztése, családi életre nevelés, testi és lelki egészségre nevelés felelősségvállalás másokért, önkéntesség, fenntarthatóság, környezettudatosság, pályaorientáció, gazdasági és pénzügyi nevelés, médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása, b) Egységesség és differenciálás módszertani vonatkozásban: belső motiváció, esélyegyenlőség, együttműködő különleges bánásmód, a tanulás technikái és formái, tanulói öntevékenység, aktivitásra ösztönző, versenyszellemet kialakító pozitív személyiségfejlődést elősegítő cselekedtető technikák alkalmazása, a kompetencia alapú oktatás céljait legjobban kiszolgáló pedagógiai kultúra eszköztárának alkalmazása, a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárása, tévedéseik kiigazítása, tudásuk átrendezése, differenciálás, tehetséggondozás. 3) A fenti alapelvek figyelembevételével az alábbi pedagógiai értékeket fogalmaztuk meg: nyitottság, tanulási hajlandóság, életvezetési, érdekérvényesítő képesség, közösségteremtő készség, tolerancia, nevelhetőség, - 8 -

10 szorgalom; demokrácia, nemzeti, európai humanista értékrend, különböző kultúrák iránti nyitottság, megértés, türelmesség, tehetséggondozás tehetségkutatás, felzárkóztatás, gyermek- és ifjúságvédelem, esélyegyenlőség biztosítása, alternatív oktatás, együttműködés, differenciált fejlesztés, személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, egészség és környezetvédelem, partnerközpontúság, tantárgyi integráció. 4.) Az iskolában folyó nevelő-oktatómunka céljai: a) Tegyük otthonossá iskolánkat, ahol tanár és diák jól érzi magát. Ennek érdekében: az iskolai életben szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk, tanulók, szülők és tanárok között, a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, világos követelményeket támasztunk a tanulók elé, figyelembe vesszük egyéni képességüket, segítjük őket tanulmányi és egyéb problémáik megoldásában, bevonjuk őket az iskolai élet szervezésébe. b) Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges ifjúságot kívánunk nevelni, ezért fontos pedagógiai feladatunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, korszerű ismereteiknek, képességeiknek, készségeiknek kialakítása. Ennek érdekében szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalmas munkának, tudásnak becsülete legyen, fejleszteni kívánjuk kommunikációs kultúrájukat, olyan ismeretátadásra törekszünk, mely általános műveltséget, világszemléletet ad, fokozott figyelmet fordítunk a testi nevelésre, törekszünk a humánumra, az egyén és közösség iránti tiszteletre, megismertetjük nemzeti kultúránk és történelmünk kimagasló eseményeit, nagyjait, hagyományait, a szűkebb és tágabb szülőföld tiszteletére, megbecsülésére nevelünk. c) Iskolánk folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, családokkal, lehetőséget teremtünk iskolánk életének tevékenységének, eredményeinek bemutatására a médiákban, hogy a beiskolázási körzetben minél ismertebb legyen, ápoljuk és bővítjük kapcsolatainkat a beiskolázási körzet iskoláival, közművelődési intézményeivel, a város és a megye önkormányzatával, rendszeres kapcsolatot tartunk a megye középiskoláival, fontos feladatnak tartjuk a város rendezvényein az aktív részvételt, a civil szervezetek munkájába bekapcsolódunk, d) Arra törekszünk, hogy tanulóink a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesítsék magukban az alábbi tulajdonságokat: - 9 -

11 humanitás, erények kifejlesztése, fegyelmezettség, műveltség, kulturáltság, a szorgalmas tanulás, a munka megbecsülése, kötelességtudat, érdeklődés, nyitottság, önismeretre törekvés, problémaérzékenység, problémamegoldás, eligazodás képessége a szűkebb és tágabb környezetben, legyen elképzelése az egyénnek a jövőjét illetően, önképzésre való képesség, önálló ismeretszerzés, rendelkezzen a mindennapok igényelte képességekkel, gyakorlati ismeretekkel, ismerje, tisztelje, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, a természet és környezet értékeit, társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedjen az emberi és a természeti környezetben: ismerje és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, ismerje és tartsa meg a különféle közösségek együttélését biztosító normákat, ismerje és alkalmazza az emberek közötti érintkezés elfogadott formáit és módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált legyen, társaival működjön együtt, szüleit szeresse, tanárait, társait tisztelje, tartsa tiszteletben a sajátjától eltérő nézeteket. szellemileg és testileg egészségesen éljen: időbeosztása, táplálkozása, öltözködése célszerű legyen, gazdagítsa énjét a mentálhigiénés technikák elsajátításával, gyakorlásával, sportoljon, mozogjon, megjelenése és személyisége tiszta, ápolt, gondozott legyen. 5.) Az iskolában folyó nevelő-oktatómunka feladatai, eszközei, eljárásai: Az iskolában folyó nevelő oktatómunka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása, átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a tanulók intellektuális érdeklődésére és aktivitására építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon meggyőződésükké, és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat: az élet tisztelete, védelme, fogékonyság az élő és élettelen természet szépsége iránt, a természeti környezet szeretete, védelme, az ember testi és lelki egészségének ápolása, kulturált életmód iránti igény, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés elfogadott formáit, módszereit, a testmozgás iránti igény, az egészségvédelem (egészségre káros szokások ismerete, elutasítása, balesetek elkerülése), önismeret, saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom),

12 felelősségvállalás sorsuk alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom), nyitottság az élményekre, tevékenységekre, fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságra, képes szeretetet adni és kapni, a család tisztelete, családtagok szeretete, vonzó magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások elfogadása. Fegyelem, önfegyelem, törekvés előítélet-mentességre, konfliktuskezelésre, készség a megegyezésre, igény a folyamatos önművelésre, értékelés és önértékelés, önálló tanulás képességének kialakítása, a szülőföld, a haza megismerése, szeretete, a nemzeti kultúra ápolása, egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet, felelősség- és közösségvállalás a kisebbségben élő magyarsággal, a hazánkban élő kisebbségek jogainak, kultúrájának, hagyományainak tisztelete, alkotmányosság, törvényesség, állampolgári jogok tisztelete, egyetemes emberi jogok elfogadása, érdeklődés társadalmi jelenségek, problémák iránt. A demokrácia alapelveinek ismerete, érvényre juttatása. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy törekedjék a felsorolt értékek elsajátítására. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek (eszközök), valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Célunk az egyén személyes kompetenciájának fejlesztésével párhuzamosan a tanulók érzelmi és a szociális kompetenciájának tudatos fejlesztése is. Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem alakíthatjuk ki minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Munkánk arra irányul, hogy a lehető legtöbb diák rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink: 1) direkt módszerek alkalmazásuk során a pedagógus személyes kapcsolat révén hat a tanulóra: a) tanári előadás, b) személyes beszélgetés, c) tények, jelenségek bemutatása, d) műalkotások elemző bemutatása, e) a tanár személyes példamutatása, f) személyes elemzés, ellenőrzés, g) tanulók önálló elemző munkája 2) indirekt módszerek a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösség által érvényesül: a) tanulói közösség tevékenységének megszervezése, b) közös célok kitűzése, elfogadtatása, c) hagyományok kialakítása, d) követelés, ellenőrzés, ösztönzés e) közvetlen tanári részvétel a tanulói közösség tevékenységében, f) viták szervezése, g) önellenőrzés és önértékelés, h) társ- és csoportértékelés, i) érvelés, bizonyítás párban, kis-és nagycsoportban

13 I. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Az intézmény kettős (gimnáziumi és szakközépiskolai) profiljának megfelelően elsődleges céljának tartja, hogy a diákokat készítse az értelmiségi életforma és hivatás gyakorlására, kialakítására, nyújtsa azt a korszerű természet- és társadalomtudományos alapműveltséget, melyre egy magasabb fokú szaktudományos ismeret építhető, biztosítsa a továbbtanulni nem szándékozók számára az érettségire épülő szakképesítés megfelelő színvonalát. Ennek érdekében a következő nevelési és oktatási feladatokat kell ellátni: 1) A tanulók erkölcsi és akarati nevelése Cél: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása; az önismeret, az önmegvalósítás iránti igény kibontakoztatása; a szabad, fegyelmezett, a társadalom számára hasznos személy nevelése; nemek közötti felelősségteljes kapcsolatra nevelés. Feladat: A szaktanárok feladata, hogy a tanulók személyes tapasztalatainak előhívásával, közös beszélgetések, viták során rávilágítson a kultúrált viselkedés szabályaira, a követhető életstratégiák lehetőségeire, a társadalmat és a kisebb közösséget szabályzó etikai normák létezésére, fontosságára, az egyén és közösség viszonyára. Ezt egészíti ki és teszi teljessé a műalkotások, történelmi és társadalmi példák által közvetített értékrend, mely hozzájárul korunk megértéséhez. 2) Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Hangsúlyoznunk kell e területnek hazánk Európai Unióba való belépésével járó különös szerepét, a patriotizmus és nemzetköziség együttélését. Cél: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének, a nemzeti hagyományoknak, a nemzeti kultúrának a megismertetése, emlékeinek tisztelete ápolása, megbecsülése, a hazaszeretet, a hazához való tartozás, az érte való tenni akarás érzésének felébresztése. Feladat: A nemzeti ünnepekről való iskolai megemlékezéseken való részvétel, iskolai hagyományok ápolása (névadóról való megemlékezés, iskolanap), honismereti vetélkedők szervezése. 3) Állampolgárságra, demokráciára nevelés Cél: Ismerje meg alapvető állampolgári jogait és kötelezettségeit, a normaszegések társadalmi jelentőségét, demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket és azok tevékenységét. Gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb környezetében. Színterek:. Valamennyi tanóra, városi és városkörnyéki rendezvények, programok. Feladat: Az önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztése. 4) Önismeret és társas kultúra fejlesztése Cél: A tanuló szellemi képességeinek optimális alakítása, valamennyi tudásterület megfelelő kiművelése, kompetenciáinak kifejezésre juttatása. Legyen képes érzelmeinek hiteles kifejezésére, empátiára. 5) Családi életre nevelés Cél: A tanuló készüljön fel a családi életre, a felelős párkapcsolatok kialakítására, a felmerülő konfliktusok kezelésére, krízishelyzetekre. Tisztelje a különböző generációk tagjait, megérti a szülői és gyermeki felelősség fogalmát. Feladat: Harmonikus családi minták, családi közösségek megbecsülése, konfliktuskezelő módszerek közvetítése, értékrendek, szexuális kultúra kialakítása. 6) Testi és lelki egészségre nevelés Cél: Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok

14 kezelésére. A gyerekek, fiatalok sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és amennyire csak lehet azok szerint éljenek. Feladat: Az iskola a családdal együttműködve készítse fel a tanulókat az önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 7) Felelősségvállalás, önkéntesség Cél: A személyiségfejlesztő nevelés-oktatás, az akadályozott, hátránnyal élő fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. Feladat: Külön figyelmet kell szentelni minden tanuló képességbeli és társadalmi különbözőségének. A nevelési-oktatási intézmény alakítsa ki a gyerekekben, fiatalokban a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együttérző és segítő magatartást. Saját élményű tanuláson keresztül fejlessze ki a tanulókban a szociális érzékenységet és számos olyan képességet (együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 8) Fenntarthatóság, környezettudatosság Cél: A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Feladat: Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 9) Pályaorientáció Cél: A tanuló rendelkezzen reális ismeretekkel saját képességeiről, adottságairól, a munkaerőpiaci lehetőségekről, a munkavállalói szerepről, a munka világáról. Ennek érdekében az intézménynek olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére. Feladat: Fejleszteni kell a tanulókban a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. Legyenek képesek önéletrajzot készíteni, összegezni céljaikat, képességeiket, végzettségüket, felkészültségüket. 10) Gazdasági és pénzügyi nevelés Cél: A tanulók ismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Feladat: A tanulók értsék a gazdasági folyamatok összefüggéseit, tájékozódjanak a pénzügyi szabályokról, a banki tranzakciókról, fogyasztóvédelmi jogokról, valamint az Euro övezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életükben. 11) Médiatudatosságra nevelés Cél: A tanulók legyenek felelős résztvevői a mediatizált, globális nyilvánosságnak; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Az értelmező, kritikai és tevékeny beállítódás kialakítása révén az iskola felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. Feladat: Ismertessük meg a tanulókkal a média működését és hatásmechanizmusát, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségét. 12) A tanulás tanítása

15 Cél: Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A diákokkal meg kell ismertetni a különböző tanulási stratégiákat. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. Feladat: Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; a tanulók csoportban miként működhetnek együtt; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint a szövegek, meghatározások, képletek, megtanul jegyzetelési technikákat, képes saját tanulási stratégiát kialakítani, gyakorolja a szóbeli, írásbeli és képi kifejezés különböző formáit. II. Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Az iskola szerepe és lehetősége Az iskolában a testi-lelki egészségnevelésért négy szakember dolgozik: iskolaorvos iskolai védőnő ifjúságvédelmi felelős, akit a diákok minden nap felkereshetnek problémáikkal drogügyi koordinátor Az iskola az egészségfejlesztési és prevenciós tevékenységek szervezésébe olyan személyeket von be, akik rendelkeznek minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával Az iskola olyan keretet ad, amely között mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és gyakorlására. Az egészségmegõrzés érdekében: Erõfeszítésekre képessé kell tenni a tanulókat Az iskola a napirend megfelelõ alakításával, az életrend szervezésével és tanácsokkal biztosítja a tanulók egészségvédelmét (fegyelem, életrend, életritmus, életvezetés, céltudatosság kérdéseivel foglalkozni) Fel kell kelteni a tanulókban az egészségmegõrzés igényét Meg kell ismertetni a tanulókkal a testi és a lelki egészség összefüggéseit, a betegségek és balesetek megelõzésének módjait; szervezetünk mûködését, mint a betegségmegelõzés alapvetõ feltételét; az egészséget fenyegetõ tényezõket (a környezet károsító hatásait, a helytelen életvitel ártalmait) Következetes megelõzõ munkát kell folytatni a káros szenvedélyek megakadályozásához Feladat a rendszeres testedzésre nevelés (testnevelés órák, házibajnokságok, iskolák közötti versenyek) Mindennapos testnevelés bitosítása A megfelelő iskolai légkör megteremtéséhez együttműködünk a családokkal, hisz közösen kell vállalni, hogy a tanulókból egészséges, kiegyensúlyozott ifjak legyenek. (SZSZ bevonása iskolai programokba) Az egészséges életmódra nevelés, felvilágosítás terén együttműködünk az iskolaorvossal, Vöröskereszttel. (előadások, egészségnevelési hét) Egészségnap Projekt hét

16 AHA program HPV oltás Kortársképzésen való részvétel Az iskolaorvosi rendelésen egészségügyi szűrővizsgálatra, tanácsadásra van lehetőség. Legfőbb színtere az osztályfőnöki óra, amely mind a 4 év során beépíti anyagába az egészségneveléssel kapcsolatos témaköröket Az iskola helyi tantervébe - az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva - be kell építeni az egészséges életre nevelést, illetve egészségvédelmet szolgáló tananyagot. A tartalmi körök (óracímek) meghatározásánál a következő szempontokat tartottuk szem előtt: az egészségfejlesztés, -védelem legfontosabb elméleti és gyakorlati megfontolásai; az adott életkori csoport ismert és legjellegzetesebb fejlődés- és szociálpszichológiai meghatározói, jellegzetességei; a legégetőbb, alkalmasint társadalmi méreteket öltő népegészségügyi problémák adott életkori csoporton belüli jelentkezési módjait; az egészségmagatartás befolyásolásának lehetőségeit; Az osztályfőnöki órák keretében megvalósuló témák 9. osztály Felfogások az egészségről egészségről való felfogás történeti áttekintése, koronként, társadalmi csoportonként a tanuló saját felfogása az egészségről a jólét miként érhető el Felfogások az életmódról milyen életvitelek képzelhetők el milyen tényezők befolyásolják az életmód alakulását saját életvitelüket hogyan alakítják és hogyan szeretnék alakítani Serdülés testi-lelki változásai mindennapi élet konfliktusszituációi köztes állapot a gyermek és a felnőtt között. Sajátosságai, megoldási lehetőségei Kortárskapcsolatok ki számít kortársnak mi jellemzi (lelkileg, társadalmilag, kulturálisan, ízlésben: zenei, öltözködésben, véleményben, életmódban) pozitív és negatív példák kortárs hatásra kortárs hatások felismerése, kezelése Kapcsolatok és megjelenés külső megjelenés, mint értékközvetítő. Öltözködés üzenetei. társas környezetek milyen elvárásokat fogalmaznak meg az egyénnel szemben Mi számít drognak legális illegális veszélyes anyagok drogokkal való találkozási formák téves hiedelmek a drogokkal szemben mire jó a drog kézenfekvő alternatívák (testmozgás, kapcsolatok), kikerülésének módszerei Kockázatok és veszélyek

17 mi minden lehet az egészségre kockázatos dolog mi lehet egészségforrás (ami védi vagy támogatja az egészséget Változások és a segítség serdülők állandó változásban vannak hol, kinél, milyen intézménynél, szolgáltatásnál kapnak segítséget valójában miben is segíthet a segítő 10. osztály Elvárások: társadalom, család, kortárscsoport, média milyen elvárásoknak kell megfelelniük eleget tudnak-e tenni ennek összhang van e a társadalom, család és a kortárscsoport által közvetített elvárások között a média által sugallt elvárások a hatások megfelelő értelmezése, értékelése Család hatása az életmódra a szocializáció elsődleges helyszíne serdülő korban gyengülő hatást mutat család szerepe az egyensúly megtartásában, fékek beiktatásában, helyes értékelés elősegítésében fogalmazható meg életmódminták elutasítása- követése Kortársak hatása az életmódra kulturális, fogyasztási szokások társaság egyéni felelősséget csökkentő hatása alkohol, drog, dohány kortárscsoport nyomása kortársak felé irányuló empatikus készségek fejlesztése, tolerancia, mások gyengeségeinek elfogadása Mit üzen a média a média viselkedésre gyakorolt hatása - küszöb alatti ingerek viselkedésbefolyásoló hatása befolyásolási technikák kiszolgáltatottság csökkentése, ha felismerjük befolyásoló hatást Társadalmi elvárások ki, milyen módon hozza tudomásunkra hogy mit vár tőlünk kommunikáció, kommunikáció többszintűsége, lehetséges félreértések szó, gesztusok egymáshoz való viszonya -testbeszéd Devianciák értékek, normák megfogalmazódása mit jelentenek a hagyományok, a törvények aktuális osztályközösség mit tekint deviánsnak, normasértőnek iskolai és kortársak általi iskolán kívüli bántalmazás, erőszak megelőzése, kezelése erőszak-kezelési technikák deviáns karrier Meg akarok felelni az vagyok aki vagyok, vagy akinek mások mondanak önértékelés párkapcsolatok (SZTB, AIDS), illegális drogok kockázat-haszon elemzés

18 11. osztály Társadalmi együttélés szabályai. Hogyan jönnek létre a szabályok? Szexualitással kapcsolatos értékek, beállítódások és előítéletek tisztázása, szembeállítása Társadalmi normaalkotás folyamata mindennapi életünket szokások és normák szabályozzák erkölcsi, társadalmi, jogi normák közötti különbségek Eltérés a szokásostól: táplálkozás ismerünk-e a szokásostól eltérő tápl. formát milyen okokra vezethetők vissza (betegség, vallási, kulturális környezet, aktuális divatirányzat, filmek) mint befolyásoló tényezők Eltérés a szokásostól: párkapcsolati minták társadalmi elvárások a párkapcsolatok terén házasság-életközösség ffi-nő mint elfogadott együttélési formától való eltérések -kommunák Eltérés a szokásostól: a szexualitásban tartós érzelmi kapcsolat monogám házasságmodell szokatlan szexuális szokások(homoszexualitás, gyakori párváltás) magánügy vagy közügy Eltérés a szokásostól: alkohol és drog legális és illegális szerek drogfogyasztás következményei egészséget károsító hatások, jogi következmények párkapcsolatokra gyakorolt hatása rövidtávú előnyök hosszabbtávú hátrányok szembeállítása káros szituációk felismerését elősegítő készségek csoportnyomás mi szükséges ahhoz, hogy helyes döntést hozzunk Önismeret, kommunikáció pályaválasztás mi kell ahhoz, hogy jó döntést hozzunk mi érdekel, mi köt le, mit szeretnék csinálni jó döntés feltétele a jó önismeret 12. osztály Felnőtté válás döntések egészséges életmód a felnőtté válás szemszögéből felnőtté válás, döntések melyek alapvetően befolyásolják életünket, egészségünket pályaválasztás környezetünk rólunk kialakított képe személyünket érintő, más által hozott döntések elfogadása döntési technikák, mit kell mérlegelni, milyen információk szükségesek milyen hatásai lehetnek döntéseinknek, másokra gyakorolt hatása, ha másképp döntünk, ha nem döntünk Döntések életmódomban: kapcsolatok döntések barátságokról kapcsolatok megszűnéséről önismeret szerepe fel lehet-e készülni a kudarc elviselésére kapcsolatokat érintő döntések hatása a lelki egyensúlyra- egyensúly felborulása Döntések életmódomban: táplálkozás, mozgás, személyes higiéné

19 mikortól rendelkeznek önálló döntési jogkörrel a fenti témában milyen képességek szükségesek, hogy egyedül döntsünk saját ügyünkben Döntések hatása : rövid távon hosszú távon minden döntésnek vagy a döntés hiányának következményei vannak milyen információra van szükségünk a jövőbeni következmények felmérésére Hogyan képzelem el a családom milyen elvek mentén nevelik leendő gyermeküket alkalmazzák-e a saját szüleiktől megismert nevelési elveket tradíció szerepe a szocializációban Hogyan képzelem a munkám egyéni tervek, azok valóra váltásáért tehetnek-e munka szerepe a kapcsolatok, a családi élet, a kiegyensúlyozott életvitel szempontjából magán és munkahelyi problémák, kudarcok. Azok feldolgozási technikája Egészséges életmódok és az életminőség életminőség összetevői: munka, család, jövedelem, szabadidő, szórakozás stb. reális és teljesíthetetlen vágyak ki elégedettebb sorsával Helyem a világban adják vagy kivívom a helyem a világban, megszerzem vagy kialakítom önmegvalósítás( egyéni célok, kívánságok elérése, beteljesülése harc és együttműködés a pozíciószerzés folyamatában lehet- e elégedett, aki a társai ellenében kíván érvényesülni Az egész tanéven át tartó foglalkozásoknak, melyek készségeket fejlesztenek, információt szolgáltatnak, kiegészítése a Gönczi-napok, mely alternatívát mutat, mihez nyúljunk a drogok helyett, hogyan éljünk egészségesen. csapatversenyek több sportágban irodalmi, képzőművészeti, szaktantárgyi pályázatok kiírása szaktantárgyi vetélkedők évfolyamok közötti vetélkedő egészségnevelési és drog blokkal bővítve, a Gönczi napok keretében irodalmi, képzőművészeti díjnyertes pályázatok bemutatása a Gönczi napok keretében III. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése

20 2. Az önkormányzás képességének kialakítása. Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítség nélkül közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 3. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének folyamatos segítése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 4. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. IV. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai A pedagógusok helyi intézményi feladatait a évi CXC. törvény szabályozza. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezért a szaktárgyat tanító pedagógus konkrét feladatai a következők: Az iskola szakmai fejlesztési irányelvei alapján a tanulók tempójához igazítva felelősséggel és önállóan végzi a tantárgyi tanulás irányítását, megismeri a rendelkezésre álló tanítási programokat és taneszközöket. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a köznevelési törvény és a pedagógiai szaktárgyi útmutatók, módszertani kiadványok, az iskolai munkaterv, pedagógiai program, a nevelőtestület határozatai, továbbá az igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az igazgató útján adott útmutatásai alkotják. Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. A szaktárgy magas szintű tanításához tanulmányozza: a szaktárgya körébe tartozó új tudományos eredményeket, a különböző paradigmák jegyében született pedagógiai szakmunkákat (könyveket, folyóiratokat), a hazai és nemzetközi tantárgy-pedagógiaikutatásokat és fejlesztéseket. Alkotó módon részt vállal: a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, az iskola hagyományainak ápolásából, a pályaválasztási feladatokból, gyermekvédelmi tevékenységből, a tanulók folyamatos felzárkóztatásából, a közös vállalások teljesítéséből, az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, a diákönkormányzat munkájának segítéséből,

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Iskolánkról...3 Küldetésnyilatkozat...5 Jövőkép...6 NEVELÉSI PROGRAM...7 I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben