GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013."

Átírás

1 GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

2 Tartalomjegyzék Iskolánkról...3 Küldetésnyilatkozat...5 Jövőkép...6 NEVELÉSI PROGRAM...7 I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei...8 II. Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok III. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok IV. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai V. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje VI. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje VII. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái VIII. A tanulmányok alatti vizsgák helyi szabályai IX. A felvétel és az átvétel (az iskolaváltás) helyi szabályai X. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításához kapcsolódó iskolai tevékenység HELYI TANTERV Választott kerettantervek Helyi tantervek tantárgyak bontásában MAGYAR IRODALOM MAGYAR NYELV TÖRTÉNELEM ANGOL NYELV NÉMET NYELV OROSZ NYELV LATIN NYELV MATEMATIKA INFORMATIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA ÉNEK-ZENE ETIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT VIZUÁLIS KULTÚRA

3 DRÁMA ÉS TÁNC MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET SZAKMAI TANTÁRGYAK Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósulásának módja A csoportbontások, a választható tantárgyak és az egyéb foglalkozások szervezési elvei Egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 368 A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti etnikai kisebbség kultúrájának megismertetése A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek Kompetencia alapú oktatás bevezetése Korszerű tanulási technikák a kompetencia alapú oktatásban Kompetencai alapú oktatás felmenő rendszerben Intézményi innováció tervezése Magyar nyelv és irodalom Matematika Moduláris oktatás A projektmódszer Idegennyelv-oktatás Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása Életpálya-építés Tantárgytömbösítés Témahét Önálló intézményi innováció Informatikai stratégia IKT-STRATÉGIA MELLÉKLETE MELLÉKLET - Fejlesztési területek nevelési célok tantárgyi bontásban

4 Iskolánkról Lenti városban a gimnázium levelező tagozatos oktatással 1961 szeptemberében indult. A nappali tagozat 1962-ben kezdődött két párhuzamos osztállyal, akkor még a zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnáziumhoz kapcsolva. A tantermeket a község egyetlen általános iskolája adta. Az intézmény élére 1963-ban neveztek ki igazgatót, és 1964-ben kapta meg épületét, melyben ma is működik. Az új iskola 8 tanteremmel, fizikai és kémiai előadóteremmel, tornateremmel, szertárakkal, főzőkonyhával, ebédlővel és szolgálati lakással épült. A szakos ellátottság 1972-re alakult ki, s eredményeként matematika és orosz tagozatos osztályok indítására kaptunk engedélyt. A tantervi változásokkal összhangban 1979-től fakultációs oktatás folyt, ami az említett tagozatokat felváltotta. Iskolánkban a hagyományos tantárgyi fakultációk mellett (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika biológia, idegen nyelvek), gépjármű előadói, könyvtárismereti, nevelési alapismeretek és utazás és turizmus fakultációt működtettünk. A 70- es évek második felében az épület a szakmunkásképzőnek is otthont adott, és négy tanteremmel, szertárakkal bővült. A szakmunkásképző önálló épülethez jutásával a kibővített épület jó lehetőséget adott a szaktantermi rendszer fejlődéséhez, és a kisebb csoportokban folyó oktatáshoz. Iskolánk 1985-ben vette fel a tájegységünket is (Göcsej-Hetés) kutató néprajztudós, Gönczi Ferenc nevét. A város önkormányzata 1995-ben pénzügyi nehézségekre hivatkozva a Zala Megyei Önkormányzatnak adta át a fenntartói jogot. A különböző társadalmi és gazdasági változások profilváltásra késztették intézményünket. A település az 1990-es évekre fürdővárossá alakult, s ez szükségessé tette idegenforgalmi szakemberek képzését. Ezért vezettük be 1998-ban az utazás és turizmus gyakorlati fakultációs tantárgyat ben 13. évfolyamon OKJ-s képzés keretében idegenforgalmi ügyintéző szakot indítottunk, s miután a fenntartó kérelmünket jóváhagyta, nevünket Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolára változtatta, a 2000/2001-es tanévben idegenforgalmi szakközépiskolai osztályt indítottunk, kiépítve a szakképzés teljes vertikumát. A 2001/2002-es tanévben a helyi igényeket figyelembe véve tovább bővítettük a választható szakok számát: a szakközépiskolai oktatásban az idegenforgalom mellett informatika szakcsoportot, az OKJ-s képzés keretében szoftverüzemeltető szakot szerveztünk. A gimnázium felnőtt tagozata a kezdetektől levelező formában működött. A 2000-ben induló osztály esti tagozatosként indult, így felmenő rendszerrel elértük, hogy 2003/2004. tanévben a felnőttek esti tagozatos oktatási formában részesülhetnek. Ezzel a lehetőséggel az eddigi heti kettő helyett három napra bővült az oktatásra fordított idő től esti tagozatosaink német nyelvet, től pedig informatikát is tanultak. Iskolánkban központi támogatással és pályázatok segítségével két informatika szaktanteremben folyik oktatás, ahol az iskolai feladatok mellett a városból és vonzáskörzetéből jövő érdeklődőket is képezzük. Két jól felszerelt nyelvi laborunk is eleget tett a kor követelményeinek. Évente emelkedő számban tesznek diákjaink középfokú nyelvvizsgát német és angol tantárgyakból. Beiskolázási körzetünk az egykori Lenti járás területe: Lenti város két iskolájából, Csesztreg, Rédics, Lovászi, Páka Bázakerettye községek általános iskoláiból érkeznek tanulóink. Olykor Letenyéről, annak felénk eső vonzáskörzetéből, és Vas megye hozzánk közel eső falvaiból is vannak jelentkezőink. Iskolánk 2009-ben sikeresen részt vett a TÁMOP / pályázaton, a kompetencia-alapú oktatás témában. Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szerves egységgé váljanak, és alkalmazásuk életszerű legyen a gyerekek számára. Ebben a felfogásban a kompetencia az ismeretek, képességek és készségek - 3 -

5 alkalmazási képessége és a sikerhez szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása; a problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítástanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. Szükséges, hogy a gyermekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelően jussanak ismeretekhez az eltéréseket figyelembe vevő pedagógiai módszerek alkalmazásával. Az egyéni különbségekhez szakszerűen alkalmazkodó, a személyre szabott fejlesztést eredményesen megoldani képes pedagógiai gyakorlat széles körű meghonosítására fel kell készülnünk. A megfelelő képzések után tudjuk csak az újszerű, kompetencia alapú oktatási programcsomagokban és a kapcsolódó digitális tartalmakban megjelenő teljes pedagógiai eszközrendszert hatékonyan alkalmazni A pályázat célkitűzései között szerepel még többek között az egész életen át tartó tanulás megalapozása, amely feltétele a tudás alapú táradalom és gazdaság létrejöttének. Az iskolai oktatásra ma jellemző frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat fokozatosan szeretnénk felváltani iskolánk egészére kiterjedő, kompetencia-alapú nevelési, oktatási módszertannal. A digitális kultúra alkalmazása elengedhetetlen a versenyképes tudás, a munka-erőpiaci boldogulás szempontjából. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek-és készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeiként szolgálnak.. Közel féléves bevezetési tapasztalataink alapján kerül sor pedagógiai programunk ismételt módosításra, mely során rögzítjük mindazokat a célokat, alapelveket és feladatokat, amelyek szeretnénk deklarálni a kompetencia alapú oktatás további helyi terjesztése, bővítése érdekében ben részt vettünk a TÁMOP /2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázaton. A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. A projekt megvalósításával hozzá kívánunk járulni az értékalapú, a hazai és a nemzetközi innováció értékeit ötvöző országos referencia-intézményi hálózat kialakításához. A megvalósítással intézményünk referencia-intézménnyé válik. A folyamatos hálózati tanulás eredményeként egyre több pedagógus sajátítja el azokat az eljárásokat, módszereket, mentoráláshoz szükséges képességeket, melyek biztosítékai a létrehozott fejlesztéseknek. Mindezek hozzájárulnak a folyamatos megújuláshoz, a tapasztalok alapján eljárási, módszertani és mentorálási korszerűsítésekhez. A projekt során megtörténik a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési és szolgáltatás-szervezési gyakorlat kialakítása és beépítése a pedagógiai gyakorlatunkba

6 Küldetésnyilatkozat Intézményünkben gimnáziumi és szakközépiskolai nappali rendszerű, valamint gimnáziumi felnőttoktatásra van lehetőség. Nyitottak vagyunk a különféle érdeklődésű, különböző képességekkel, készségekkel hozzánk érkező tanulók fogadására. Az emelt óraszámú oktatást a tehetséges és érdeklődést mutató tanulók differenciáltabb képzésére fordítjuk, valamint törekszünk az elmaradottak felzárkóztatására is. Iskolánk minden dolgozója számára ismert tény, hogy olyan nemzedéket kell nevelnünk, olyan ifjúságért kell felelősséget vállalni, mely megfelel a felsőfokú oktatás elvárásainak, illetve olyan szintű szakmai ismereteket szerez, mely biztosítja a megismert szakterületen a képzettségnek megfelelő munkakör ellátását. Fenntartónk a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ, de törekszünk arra, hogy a helyi önkormányzattal is folyamatos kapcsolatunk legyen. Igazi partnerre találjanak bennünk, ha a város művelődéséről, kultúrájáról van szó. Törekvéseink a szülőkkel közösek, a cél meghatározását és az oktatómunkát segítő véleménynyilvánításukra számítunk. Lenti földrajzi helyzetéből adódóan lehetőségünk nyílik határon túli feladatok ellátására is. Ez részben a határon túl élő magyarsággal való kapcsolatokra (a magyar anyanyelv, magyar hagyományok megőrzése), másrészt a szlovén lakossággal való kapcsolatteremtésre (nyelvismeret) vonatkozik. Az iskola természetéből adódik, hogy tanulóközpontú intézmény, ennek az elvnek a gyakorlatban igazolódni kell. Több mint negyven éve az országhatár mellett működve a kialakult hagyományok erre köteleznek bennünket. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. A választott mottó szellemének megfelelően az alapkészségek kifejlesztését és a képességek kibontakoztatását tekintjük elsődleges feladatunknak. Olyan pedagógiai környezetet szeretnénk teremteni, amely a tanulói személyiség sokoldalú fejlődését szolgálja, és mindenkiből a legtöbbet és a legjobbat hozza ki, és alkalmassá teszi a társadalmi változásokhoz való folyamatos alkalmazkodásra, az egész életen át tartó tanulásra. Szeretnénk, ha iskolánk a a tanulók oktatásán és nevelésén túl szellemi és egyre nemesedő érzelmi energiát sugárzó központ lenne. Mindezt vállaltuk, amikor Gönczi Ferenc néprajztudós nevének felvételével a hagyományőrzés és a folytonos megújulás egyensúlyát kívántuk megalkotni

7 Jövőkép A kompetencia alapú oktatás bevezetésével, a programcsomagok szemléletmódjával és tevékenységrendszerével hatékonyan hozzájárulunk tanulóink kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, amely jó alapot szolgáltat számukra az élethosszig tartó tanulás megalapozásához, a sikeresebb munkaerő piaci elhelyezkedéshez. A TÁMOP pályázat nyerteseként iskolánk személyi és tárgyi feltételei bővülnek, iskolánk hírneve szűkebb és tágabb környezetében is növekszik, pedagógusaink pedig olyan pedagógiai tudásra tesznek szert, melyek növelik szakmai presztízsüket. A TÁMOP /2 pályázat megvalósításával hozzá kívánunk járulni az értékalapú, a hazai és a nemzetközi innováció értékeit ötvöző országos referencia-intézményi hálózat kialakításához

8 NEVELÉSI PROGRAM - 7 -

9 I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai 1) Pedagógiai alapelveink rögzítéséhez feltétlenül szükséges, hogy a tantestület megállapodásra jusson a társadalomról, a szülőkről, az emberről, a tanulókról megalkotott képben. 2) Pedagógiai nézeteinket meghatározó alapelveink: a) nevelési vonatkozásban: esélyegyenlőség, erkölcsi nevelés, egyéni bánásmód, tapasztalatszerzés, következetesség, lelkiismereti és vallásszabadság, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, hazánk, szülőföldünk, szűkebb környezetünk kultúrájának, hagyományainak megismerése, megőrzése, állampolgárságra, demokráciára nevelés, önismeret, közösségteremtő készség fejlesztése, családi életre nevelés, testi és lelki egészségre nevelés felelősségvállalás másokért, önkéntesség, fenntarthatóság, környezettudatosság, pályaorientáció, gazdasági és pénzügyi nevelés, médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása, b) Egységesség és differenciálás módszertani vonatkozásban: belső motiváció, esélyegyenlőség, együttműködő különleges bánásmód, a tanulás technikái és formái, tanulói öntevékenység, aktivitásra ösztönző, versenyszellemet kialakító pozitív személyiségfejlődést elősegítő cselekedtető technikák alkalmazása, a kompetencia alapú oktatás céljait legjobban kiszolgáló pedagógiai kultúra eszköztárának alkalmazása, a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárása, tévedéseik kiigazítása, tudásuk átrendezése, differenciálás, tehetséggondozás. 3) A fenti alapelvek figyelembevételével az alábbi pedagógiai értékeket fogalmaztuk meg: nyitottság, tanulási hajlandóság, életvezetési, érdekérvényesítő képesség, közösségteremtő készség, tolerancia, nevelhetőség, - 8 -

10 szorgalom; demokrácia, nemzeti, európai humanista értékrend, különböző kultúrák iránti nyitottság, megértés, türelmesség, tehetséggondozás tehetségkutatás, felzárkóztatás, gyermek- és ifjúságvédelem, esélyegyenlőség biztosítása, alternatív oktatás, együttműködés, differenciált fejlesztés, személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, egészség és környezetvédelem, partnerközpontúság, tantárgyi integráció. 4.) Az iskolában folyó nevelő-oktatómunka céljai: a) Tegyük otthonossá iskolánkat, ahol tanár és diák jól érzi magát. Ennek érdekében: az iskolai életben szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk, tanulók, szülők és tanárok között, a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, világos követelményeket támasztunk a tanulók elé, figyelembe vesszük egyéni képességüket, segítjük őket tanulmányi és egyéb problémáik megoldásában, bevonjuk őket az iskolai élet szervezésébe. b) Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges ifjúságot kívánunk nevelni, ezért fontos pedagógiai feladatunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, korszerű ismereteiknek, képességeiknek, készségeiknek kialakítása. Ennek érdekében szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalmas munkának, tudásnak becsülete legyen, fejleszteni kívánjuk kommunikációs kultúrájukat, olyan ismeretátadásra törekszünk, mely általános műveltséget, világszemléletet ad, fokozott figyelmet fordítunk a testi nevelésre, törekszünk a humánumra, az egyén és közösség iránti tiszteletre, megismertetjük nemzeti kultúránk és történelmünk kimagasló eseményeit, nagyjait, hagyományait, a szűkebb és tágabb szülőföld tiszteletére, megbecsülésére nevelünk. c) Iskolánk folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, családokkal, lehetőséget teremtünk iskolánk életének tevékenységének, eredményeinek bemutatására a médiákban, hogy a beiskolázási körzetben minél ismertebb legyen, ápoljuk és bővítjük kapcsolatainkat a beiskolázási körzet iskoláival, közművelődési intézményeivel, a város és a megye önkormányzatával, rendszeres kapcsolatot tartunk a megye középiskoláival, fontos feladatnak tartjuk a város rendezvényein az aktív részvételt, a civil szervezetek munkájába bekapcsolódunk, d) Arra törekszünk, hogy tanulóink a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesítsék magukban az alábbi tulajdonságokat: - 9 -

11 humanitás, erények kifejlesztése, fegyelmezettség, műveltség, kulturáltság, a szorgalmas tanulás, a munka megbecsülése, kötelességtudat, érdeklődés, nyitottság, önismeretre törekvés, problémaérzékenység, problémamegoldás, eligazodás képessége a szűkebb és tágabb környezetben, legyen elképzelése az egyénnek a jövőjét illetően, önképzésre való képesség, önálló ismeretszerzés, rendelkezzen a mindennapok igényelte képességekkel, gyakorlati ismeretekkel, ismerje, tisztelje, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, a természet és környezet értékeit, társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedjen az emberi és a természeti környezetben: ismerje és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, ismerje és tartsa meg a különféle közösségek együttélését biztosító normákat, ismerje és alkalmazza az emberek közötti érintkezés elfogadott formáit és módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált legyen, társaival működjön együtt, szüleit szeresse, tanárait, társait tisztelje, tartsa tiszteletben a sajátjától eltérő nézeteket. szellemileg és testileg egészségesen éljen: időbeosztása, táplálkozása, öltözködése célszerű legyen, gazdagítsa énjét a mentálhigiénés technikák elsajátításával, gyakorlásával, sportoljon, mozogjon, megjelenése és személyisége tiszta, ápolt, gondozott legyen. 5.) Az iskolában folyó nevelő-oktatómunka feladatai, eszközei, eljárásai: Az iskolában folyó nevelő oktatómunka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása, átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a tanulók intellektuális érdeklődésére és aktivitására építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon meggyőződésükké, és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat: az élet tisztelete, védelme, fogékonyság az élő és élettelen természet szépsége iránt, a természeti környezet szeretete, védelme, az ember testi és lelki egészségének ápolása, kulturált életmód iránti igény, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés elfogadott formáit, módszereit, a testmozgás iránti igény, az egészségvédelem (egészségre káros szokások ismerete, elutasítása, balesetek elkerülése), önismeret, saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom),

12 felelősségvállalás sorsuk alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom), nyitottság az élményekre, tevékenységekre, fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságra, képes szeretetet adni és kapni, a család tisztelete, családtagok szeretete, vonzó magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások elfogadása. Fegyelem, önfegyelem, törekvés előítélet-mentességre, konfliktuskezelésre, készség a megegyezésre, igény a folyamatos önművelésre, értékelés és önértékelés, önálló tanulás képességének kialakítása, a szülőföld, a haza megismerése, szeretete, a nemzeti kultúra ápolása, egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet, felelősség- és közösségvállalás a kisebbségben élő magyarsággal, a hazánkban élő kisebbségek jogainak, kultúrájának, hagyományainak tisztelete, alkotmányosság, törvényesség, állampolgári jogok tisztelete, egyetemes emberi jogok elfogadása, érdeklődés társadalmi jelenségek, problémák iránt. A demokrácia alapelveinek ismerete, érvényre juttatása. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy törekedjék a felsorolt értékek elsajátítására. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek (eszközök), valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Célunk az egyén személyes kompetenciájának fejlesztésével párhuzamosan a tanulók érzelmi és a szociális kompetenciájának tudatos fejlesztése is. Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem alakíthatjuk ki minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Munkánk arra irányul, hogy a lehető legtöbb diák rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink: 1) direkt módszerek alkalmazásuk során a pedagógus személyes kapcsolat révén hat a tanulóra: a) tanári előadás, b) személyes beszélgetés, c) tények, jelenségek bemutatása, d) műalkotások elemző bemutatása, e) a tanár személyes példamutatása, f) személyes elemzés, ellenőrzés, g) tanulók önálló elemző munkája 2) indirekt módszerek a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösség által érvényesül: a) tanulói közösség tevékenységének megszervezése, b) közös célok kitűzése, elfogadtatása, c) hagyományok kialakítása, d) követelés, ellenőrzés, ösztönzés e) közvetlen tanári részvétel a tanulói közösség tevékenységében, f) viták szervezése, g) önellenőrzés és önértékelés, h) társ- és csoportértékelés, i) érvelés, bizonyítás párban, kis-és nagycsoportban

13 I. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Az intézmény kettős (gimnáziumi és szakközépiskolai) profiljának megfelelően elsődleges céljának tartja, hogy a diákokat készítse az értelmiségi életforma és hivatás gyakorlására, kialakítására, nyújtsa azt a korszerű természet- és társadalomtudományos alapműveltséget, melyre egy magasabb fokú szaktudományos ismeret építhető, biztosítsa a továbbtanulni nem szándékozók számára az érettségire épülő szakképesítés megfelelő színvonalát. Ennek érdekében a következő nevelési és oktatási feladatokat kell ellátni: 1) A tanulók erkölcsi és akarati nevelése Cél: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása; az önismeret, az önmegvalósítás iránti igény kibontakoztatása; a szabad, fegyelmezett, a társadalom számára hasznos személy nevelése; nemek közötti felelősségteljes kapcsolatra nevelés. Feladat: A szaktanárok feladata, hogy a tanulók személyes tapasztalatainak előhívásával, közös beszélgetések, viták során rávilágítson a kultúrált viselkedés szabályaira, a követhető életstratégiák lehetőségeire, a társadalmat és a kisebb közösséget szabályzó etikai normák létezésére, fontosságára, az egyén és közösség viszonyára. Ezt egészíti ki és teszi teljessé a műalkotások, történelmi és társadalmi példák által közvetített értékrend, mely hozzájárul korunk megértéséhez. 2) Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Hangsúlyoznunk kell e területnek hazánk Európai Unióba való belépésével járó különös szerepét, a patriotizmus és nemzetköziség együttélését. Cél: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének, a nemzeti hagyományoknak, a nemzeti kultúrának a megismertetése, emlékeinek tisztelete ápolása, megbecsülése, a hazaszeretet, a hazához való tartozás, az érte való tenni akarás érzésének felébresztése. Feladat: A nemzeti ünnepekről való iskolai megemlékezéseken való részvétel, iskolai hagyományok ápolása (névadóról való megemlékezés, iskolanap), honismereti vetélkedők szervezése. 3) Állampolgárságra, demokráciára nevelés Cél: Ismerje meg alapvető állampolgári jogait és kötelezettségeit, a normaszegések társadalmi jelentőségét, demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket és azok tevékenységét. Gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb környezetében. Színterek:. Valamennyi tanóra, városi és városkörnyéki rendezvények, programok. Feladat: Az önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztése. 4) Önismeret és társas kultúra fejlesztése Cél: A tanuló szellemi képességeinek optimális alakítása, valamennyi tudásterület megfelelő kiművelése, kompetenciáinak kifejezésre juttatása. Legyen képes érzelmeinek hiteles kifejezésére, empátiára. 5) Családi életre nevelés Cél: A tanuló készüljön fel a családi életre, a felelős párkapcsolatok kialakítására, a felmerülő konfliktusok kezelésére, krízishelyzetekre. Tisztelje a különböző generációk tagjait, megérti a szülői és gyermeki felelősség fogalmát. Feladat: Harmonikus családi minták, családi közösségek megbecsülése, konfliktuskezelő módszerek közvetítése, értékrendek, szexuális kultúra kialakítása. 6) Testi és lelki egészségre nevelés Cél: Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok

14 kezelésére. A gyerekek, fiatalok sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és amennyire csak lehet azok szerint éljenek. Feladat: Az iskola a családdal együttműködve készítse fel a tanulókat az önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 7) Felelősségvállalás, önkéntesség Cél: A személyiségfejlesztő nevelés-oktatás, az akadályozott, hátránnyal élő fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. Feladat: Külön figyelmet kell szentelni minden tanuló képességbeli és társadalmi különbözőségének. A nevelési-oktatási intézmény alakítsa ki a gyerekekben, fiatalokban a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együttérző és segítő magatartást. Saját élményű tanuláson keresztül fejlessze ki a tanulókban a szociális érzékenységet és számos olyan képességet (együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 8) Fenntarthatóság, környezettudatosság Cél: A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Feladat: Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 9) Pályaorientáció Cél: A tanuló rendelkezzen reális ismeretekkel saját képességeiről, adottságairól, a munkaerőpiaci lehetőségekről, a munkavállalói szerepről, a munka világáról. Ennek érdekében az intézménynek olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére. Feladat: Fejleszteni kell a tanulókban a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. Legyenek képesek önéletrajzot készíteni, összegezni céljaikat, képességeiket, végzettségüket, felkészültségüket. 10) Gazdasági és pénzügyi nevelés Cél: A tanulók ismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Feladat: A tanulók értsék a gazdasági folyamatok összefüggéseit, tájékozódjanak a pénzügyi szabályokról, a banki tranzakciókról, fogyasztóvédelmi jogokról, valamint az Euro övezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életükben. 11) Médiatudatosságra nevelés Cél: A tanulók legyenek felelős résztvevői a mediatizált, globális nyilvánosságnak; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Az értelmező, kritikai és tevékeny beállítódás kialakítása révén az iskola felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. Feladat: Ismertessük meg a tanulókkal a média működését és hatásmechanizmusát, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségét. 12) A tanulás tanítása

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben