FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT A Szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága május 23. napján tartott ülésén az V/6/2012 (05.23.) számú Igazgatósági határozatával elfogadta. Hatályos: május 24-tıl 1

2 Tartalomjegyzék 1.A Szabályzat célja A Szabályzat hatálya A Szabályzat jogszabályi háttere A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos takarékszövetkezeti elvek, törekvések Fogalmak A Fogyasztók tájékoztatása Tájékoztatás a kirendeltségek nyitvatartási rendjérıl Tájékoztatás bankszünnapról A reklámok útján megvalósuló tájékoztatás A pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó tájékoztatási kötelezettség Szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás A Takarékszövetkezet utólagos tájékoztatási kötelezettsége A hitelezéssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi rendelkezések A Magatartási Kódexre vonatkozó rendelkezések A Befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyfél-tájékoztatásra vonatkozó szabályok Betétekkel kapcsolatos tájékoztatás Idıszakos tájékoztatás A Takarékszövetkezet üzletszabályzatainak tartalmi követelményei A Takarékszövetkezet által az ügyféllel kötött szerzıdésekre vonatkozó fogyasztóvédelmi követelmények Fogyasztóval kötött kölcsönszerzıdés, pénzügyi lízingszerzıdés Fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdésre vagy pénzügyi lízingszerzıdésre vonatkozó eltérı rendelkezések Állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön-szerzıdés Egyéb szerzıdések Betétszerzıdésekre vonatkozó további elıírások A fogyasztóvédelemért való felelısség A Pénzügyi Békéltetı Testületre vonatkozó rendelkezések A Pénzügyi Békéltetı Testület eljárása sz. melléklet : A Magatartási Kódex által megfogalmazott elvek és követelmények érvényesítése a Takarékszövetkezet lakossági hitelezése során

3 1. A Szabályzat célja A Szabályzat célja a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok, kompetenciák és eljárások Takarékszövetkezeten belüli egységes rendjének kialakítása annak érdekében, hogy a fogyasztók részére nyújtott szolgáltatások és a Takarékszövetkezet gyakorlata megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban és felügyeleti ajánlásokban megfogalmazott követelményeknek, elvárásoknak. A Takarékszövetkezet célja olyan átlátható szabályozási rendszer kidolgozása, mely biztosítja az érdekeiket kevésbé érvényesíteni képes fogyasztók számára is a megbízható, ügyfélbarát pénzügyi, kiegészítı pénzügyi szolgáltatások igénybevételét, a Takarékszövetkezet oldaláról pedig a célkitőzéseket biztosítani képes kereskedelmi gyakorlat kialakítását. A Takarékszövetkezet felelıs szolgáltatóként törekszik a fogyasztó tényleges igényeit, körülményeit, pénzügyi ismereteit mérlegelve, a fogyasztó számára leginkább megfelelı és hosszú távon is teljesíthetı pénzügyi terméket, szolgáltatást kínálni az ügyfél számára. 2. A Szabályzat hatálya A szabályzat személyi hatálya a Takarékszövetkezet valamennyi munkatársára kiterjed, különös tekintettel a fogyasztókkal a kereskedelmi gyakorlat során közvetlenül kapcsolatba kerülı ügyintézıkre, illetve ügyfélszolgálati munkatársakra. Jelen szabályzat a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban keretszabályokat tartalmaz, melyek az egyéb szabályzatokban rögzített elıírásokkal együtt alkalmazandók. Amennyiben a jelen Szabályzatban és az egyéb szabályzatokban rögzített fogyasztóvédelmi eljárási szabályok között ellentmondás van, minden esetben jelen Szabályzat rendelkezései tekintendık irányadónak. 3. A Szabályzat jogszabályi háttere a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény. a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.) 3.

4 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól (Grt.) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.évi LXXXV. törvény (Pft.) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérıl szóló évi CLVIII. törvény (Psztv.), 153/2009. (VII.23.) Korm. rendelet a pénzügyi szektorban érvényesülı fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekrıl A PSZÁF elnökének 1/2011. számú ajánlása a pénzügyi szervezetektıl elvárt fogyasztóvédelmi elvekrıl, a PSZÁF 14/2001.számú ajánlása a pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati tevékenységérıl, a PSZÁF 15/2001. számú ajánlása a fogyasztók pénzügyi szervezetek általi tájékoztatásáról, 2/2011. számú PSZÁF Vezetıi körlevél a fogyasztóvédelmi ügyekért felelıs kapcsolattartó feladatairól 13/2009. számú PSZÁF Vezetıi körlevél a Felügyelet panaszkezelési eljárását érintı január 1-jén hatályba lépı jogszabályváltozásokról. Magatartási Kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról 4. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos takarékszövetkezeti elvek, törekvések Olyan ügyintézıi eljárási gyakorlat kialakítása, mely biztosítja a fogyasztók jogaira, kötelezettségeire (az általuk tanúsítandó magatartásra) vonatkozó jogszabályi elıírások, valamint felügyeleti elvárások betartását, valamint a szolgáltatást igénybe vevık korrekt elızetes, folyamatos, és utólagos tájékoztatását. A fogyasztói érdekek érvényre juttatását elısegítı ügyintézési gyakorlat kialakítása az utólagosan felmerülı esetleges jogviták elkerülése, a panaszok fogyasztó számára megnyugtató módon történı elintézése érdekében. Az üzletmenet során felmerülı mőködési, reputációs és jogi kockázatok csökkentése, stabil, kiszámítható és tisztességes pénzintézeti gyakorlat kialakítása. A közérthetıség és átláthatóság biztosítása a szerzıdéskötés elıtt, a szerzıdéses idıszak alatt és a szerzıdés megszőnésekor egyaránt. A szolgáltatáshoz kapcsolódó jogok és kötelezett dokumentált bemutatása, az elınyök és a hátrányok ismertetése a felelıs fogyasztói döntés meghozatala érdekében. A takarékszövetkezeti szektorba vetett ügyfélbizalom további erısítése. 4

5 5. Fogalmak Szolgáltató: A Psztv. 4. -ában felsorolt jogszabályok hatálya alá tartozó személyek, szervezetek, akik/amelyek felügyeletét a PSZÁF látja el (különösen A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, valamint A pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek). Fogyasztó: A Takarékszövetkezet szolgáltatását - önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esı célok érdekében - igénybe vevı természetes személy, ideértve azt a természetes személyt is, aki a Takarékszövetkezet szolgáltatásával, termékével kapcsolatos tájékoztatás, reklám vagy ajánlat címzettje, valamint azt is, aki szolgáltatást igényel (pl.: hitelkérelem), vagy az iránt érdeklıdik, illetve aki a biztosító számára szerzıdéses ajánlatot tesz. Fogyasztóvédelmi eljárás: Az az eljárás, mely során a Felügyelet ellenırzi a Szolgáltató fogyasztókkal szemben tanúsítandó magatartását megállapító, a Psztv. 4. -ban felsorolt törvényekben vagy az azok végrehajtására kiadott jogszabályban elıírt, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló törvény rendelkezéseinek (együtt: fogyasztóvédelmi rendelkezések), továbbá a pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos kötelezettség betartását, és - ide nem értve a szerzıdés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszőnésének, továbbá a szerzıdésszegésnek és annak joghatásainak megállapítását - eljár e rendelkezések megsértése esetén. 6. A Fogyasztók tájékoztatása A Takarékszövetkezet munkatársai a fogyasztók tájékoztatása során a következı szabályoknak megfelelıen kötelesek eljárni: Fokozott figyelmet kell fordítani az érdekeit csak korlátozottan képviselni képes fogyasztó (így mindenekelıtt, de nem kizárólagosan a magánszemély fogyasztó) jogos érdekeire - különösen nagy figyelmet szentelve a gyermekekre, az idısekre, a súlyosan betegekre és 5

6 mindazokra, akik esetlegesen nem értik meg teljesen a Takarékszövetkezet által szolgáltatott információkat; a jellemzıen e körben tömegesen értékesített termékekre (pl. bankkártya); az összetettségénél, bonyolultságánál, újdonságánál, egyéb sajátosságánál fogva különleges pénzügyi termékekre; a fogyasztóhoz valamely nem hagyományos terjesztési csatorna segítségével eljuttatott pénzügyi termékek terjesztésének a körülményeire. A tájékoztatás nem lehet alkalmas a fogyasztó megtévesztésére! Ha a tájékoztatás (pl. a várható hozam vonatkozásában) számszerő elırejelzéseket tartalmaz, az ügyfelek tudomására kell hozni egyértelmően és figyelemfelhívásra alkalmas módon azt, hogy ezek az elırejelzések csak tájékoztató jellegőek. A Takarékszövetkezet az ésszerően tájékozott, adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró fogyasztó magatartását tekinti alapnak, és ehhez képest határozza meg a tájékoztatás az adott helyzetben szükséges mértékét. A Takarékszövetkezet mind írásban, mind az ügyintézıi révén szóban tájékoztatja az ügyfeleket a Felügyelet fogyasztóvédelmi honlapjáról, valamint az ott található tájékoztatásokról, termékleírásokról, összehasonlító alkalmazásokról (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program, betét- és számla-összehasonlító programok). A Felügyelet által kiadott fogyasztóvédelmi tájékoztató kiadványok elérhetıségérıl az ügyfélnek szóban és írásban egyaránt tájékoztatást ad. A Takarékszövetkezet a fogyasztók tájékoztatása során törekszik arra, hogy mind a szóbeli, mind az írásbeli kommunikációban könnyen áttekinthetı, érthetı formában bemutassa a különbözı termékeit, biztosítva a különbözı tájékoztatási formák összhangját. Ennek érdekében a Takarékszövetkezet egységes fogalom-rendszert használ a különbözı írásos anyagaiban, illetve a szóbeli kommunikáció során. Tekintettel arra, hogy a fogyasztók döntését az adott tájékoztatás nagymértékben befolyásolhatja, a Takarékszövetkezet törekszik a pénzügyi termékek és szolgáltatások elınyeinek és kockázatainak bemutatására is annak érdekében, hogy a fogyasztó számára igényei szerinti - legkedvezıbb és legkevésbé kockázatos terméket és szoláltatást kínálja. A Takarékszövetkezet ügyintézıje minden esetben köteles felhívni a fogyasztó figyelmét, hogy a szóbeli tájékoztatás nem tekinthetı teljeskörőnek, ezért a szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötése elıtt tanulmányozza át a részére átadott dokumentumokat. 6

7 6.1. Tájékoztatás a kirendeltségek nyitvatartási rendjérıl A fogyasztók tájékoztatása az ügyfélforgalom számára szolgáló helyiségek nyitvatartási rendjérıl a bejáratnál elhelyezett felirat útján, illetve a Takarékszövetkezet honlapján történik Tájékoztatás bankszünnapról A Takarékszövetkezet évenként legfeljebb két bankszünnapot tarthat. A pénzügyi szolgáltatás meghatározott munkanapon történı ilyen szüneteltetése kiterjedhet a) a könyvelésre (könyvelési szünnap), vagy b) a pénztári szolgálatra (pénztári szünnap), c) a könyvelésre és a pénztári szolgálatra (könyvelési és pénztári szünnap). A Takarékszövetkezet a bankszünnapot - tizenöt nappal megelızıen - legalább két országos napilapban köteles meghirdetni, valamint a Felügyeletnek és az MNB-nek bejelenteni. Ezen túlmenıen a Felügyelet az MNB-vel egyetértésben a Takarékszövetkezet kérelmére bankszünnap tartását rendelheti el. Az elrendelt bankszünnapok száma évenként három napnál nem lehet több A reklámok útján megvalósuló tájékoztatás Ügyfélnek az a fogyasztó tekinthetı, aki - a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve, vagy nyilvánosan közzétett reklámra vagy egyéb kereskedelmi kommunikációra válaszolva - a maga részérıl is kifejezetten kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során név- és lakcímadatait az adatkezelı közvetlen üzletszerzı szervnek átadta, továbbá ezeknek az adatoknak a további kezeléséhez hozzájárult. A kapcsolatfelvételi, illetve az üzletszerzési listán szereplı név- és lakcímadatok harmadik személy részére csak kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista céljára, akkor adhatók át, ha ehhez az érintettek a harmadik szerv nevének és tevékenységének ismeretében írásban hozzájárultak. A kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista nem kapcsolható össze piackutatás céljára győjtött adatállománnyal. Minden érintettnek joga van arra, hogy a) megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetıleg azon belül meghatározott konkrét - célra történı felhasználását, illetıleg harmadik személynek átadását; b) kérje személyes adatainak az adatkezelı birtokában lévı valamennyi vagy meghatározott célú kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán történı kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Az adatkezelı köteles írásban tájékoztatni az érintettet kérésének teljesítésérıl. 7

8 A tilalmi lista A közvetlen üzletszerzı szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történı megszüntetését, vagy ahhoz - a közvetlen üzletszerzı szerv erre irányuló elızetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplı érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetıleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplı érintettektıl közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhetı, illetve reklámküldemény nem küldhetı, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik. A Takarékszövetkezetnek reklámtevékenységének ellátásával kapcsolatban az alábbi szabályok betartásával jár el: A fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás kérdéskörében különleges jelentıséggel bíró reklám (hirdetés, szórólap, plakát stb.) közérthetı, egyértelmő, világos, jól áttekinthetı és olvasható kell, hogy legyen, tartalmaznia kell a kínált pénzügyi termék típusának azonosítására alkalmas információt, illetve más, jogszabályban elıírt kötelezı kellékeket (pl. THM, EBKM), A Takarékszövetkezet nem küld a fogyasztónak közvetlen postai vagy elektronikus úton reklámanyagot, ha ahhoz a fogyasztó írásbeli nyilatkozattal nem járult hozzá. A Takarékszövetkezet nem keresi meg telefonon a fogyasztót, ha azt a fogyasztó kifejezett rendelkezéssel megtiltotta. A fiatalkorúakat betételhelyezésre, hitelfelvételre vagy egyéb pénzügyi szolgáltatás igénybevételére felhívó reklámot a Takarékszövetkezet legalább egy napilapban és egy országos napilapban közzéteszi. A Takarékszövetkezet sorsolásra vonatkozó reklámot a nyereménybetétsorsolásra vonatkozó információkat kivéve - nem tesz közzé. A hitelre vonatkozó reklámban a teljes hiteldíj mutató értékét feltőnıen, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni. Ha a reklám a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl, a reklámban egyértelmően, tömören és feltőnıen, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következı adatokat is: a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat, vagy mindkettı), b) a hitel teljes díja, ideértve annak részét képezı díjat, jutalékot, költséget és adót, 8

9 c) a hitel teljes összege, d) a hitel futamideje, e) a teljes hiteldíj mutató, f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint g) a fogyasztó által fizetendı teljes összeg és a törlesztı-részletek összege. Ha a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerzıdés megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatás díja, költsége nem ismert, a hitelre vonatkozó reklámban a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelmően, tömören és feltőnıen, a teljes hiteldíj mutatóval együtt. Akció esetén a Takarékszövetkezet minden esetben feltünteti az akció idıtartamát, elınyeit a standard, nem akciós termékekkel szemben, és tájékoztatást ad az akciós idıszakot követıen fennálló szerzıdési feltételekrıl, az akciós idıszakhoz képest hátrányosabb kötelezettségekrıl és kondíciókról is A pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó tájékoztatási kötelezettség A Pft. szerinti pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása során a Takarékszövetkezet eleget tesz a törvényben meghatározott elızetes, folyamatos és utólagos tájékoztatási kötelezettségnek, az ügyfél terhére nem számít fel külön díjat, költséget vagy fizetési kötelezettséget a kötelezı tájékoztatás teljesítése során. A kötelezı tájékoztatásnál gyakoribb, részletesebb, vagy az ügyféllel kötött keretszerzıdésben meghatározottól eltérı módon nyújtott tájékoztatásért a Takarékszövetkezet a ténylegesen, közvetlenül felmerült költségei megtérítését kérheti. A fizetési mővelethez kapcsolódó konverzió (pénznemek közötti átváltás) esetén ha arra a fizetési megbízás megadása elıtt kerül sor a Takarékszövetkezet tájékoztatja az ügyfelet az alkalmazandó átváltási árfolyamról, az ehhez kapcsolódó díjról, költségrıl vagy egyéb fizetési kötelezettségrıl. Az átváltásra csak az ügyfél jóváhagyásával kerülhet sor Szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás A Takarékszövetkezet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben közzéteszi, illetve folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé teszi: a) általános szerzıdési feltételeit is tartalmazó Üzletszabályzatát, b) az ügyfelek számára ajánlott pénzügyi és kiegészítı pénzügyi szolgáltatásokkal (ügyletekkel) kapcsolatos szerzıdési feltételeket, 9

10 c) a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelı egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét. A Takarékszövetkezet a fenti dokumentumokat az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja. A Takarékszövetkezet a szerzıdés megkötése elıtt teljes körően tájékoztatja a fogyasztót/ügyfelet a megkötendı szerzıdés érintı minden lényeges körülményrıl, így különösen a pénzügyi termékkel kapcsolatos esetleges kockázatok megítélését lehetıvé tevı információkról, a szerzıdéssel összefüggésben a fogyasztót terhelı díjakról, költségekrıl, a feleket megilletı jogokról és kötelezettségekrıl. A Takarékszövetkezet a jogszabályi követelményeknek megfelelıen külön felhívja az ügyfele figyelmét az adott pénzügyi termék esetében szokásosnak tekinthetınél nagyobb kockázatra, könnyen hozzáférhetıvé teszi az általános szerzıdési feltételeket és a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat (mint például az egységesített betéti kamat mutató, az egységesített értékpapír hozam mutató és a teljes hiteldíj mutató számítását), melyek az ügyfélszolgálat elıterében található információs állványokon is elhelyezésre kerülnek. A tájékoztatásra vonatkozó ügyviteli szabályok az egyes ágazatokhoz kapcsolódó szabályzatokban is megfogalmazásra kerültek, és az egyes szakterületek munkatársainak az abban foglaltak szerint kell eljárniuk. Emellett a fogyasztóval (ügyféllel) kötött szerzıdések is tartalmazzák a Takarékszövetkezet által teljesítendı rendszeres és rendkívüli tájékoztatás szabályait (a tájékoztatás módját és idejét, stb.). A Takarékszövetkezet ügyintézıi kötelesek felhívni az ügyfél figyelmét arra, ha a Takarékszövetkezet a szerzıdésben kiköti az egyoldalú szerzıdésmódosítás lehetıségét. Tájékoztatják a fogyasztót a szerzıdés minden olyan lényeges feltételérıl, amely jogszabály alapján válik a szerzıdés részévé Szerzıdésmódosítás A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi szolgáltatási szerzıdés módosításával kapcsolatos törvényi elıírásoknak megfelelıen a módosítás hatályba lépését megelızıen legalább 2 hónappal - papíron vagy tartós adathordozón tájékoztatja az ügyfelet a módosításról, amennyiben a módosítás az ügyfél számára kedvezıtlen. Ezáltal biztosított, hogy az ügyfél számára kellı idı álljon rendelkezésre annak eldöntésére, hogy a módosított szerzıdést elfogadja, vagy megszünteti a szerzıdéses jogviszonyt a Takarékszövetkezettel. 10

11 A Takarékszövetkezet utólagos tájékoztatási kötelezettsége A Takarékszövetkezet az ügyféllel kötött szerzıdéses megállapodás szerinti gyakorisággal (fogyasztó esetén a visszatartott levelezés kivételével - legalább havonta egy alkalommal) átadja, vagy rendelkezésre bocsátja a fizetési megbízásokkal kapcsolatos adatokat tartalmazó ügyfélforgalmi értesítıket (számlakivonatokat). Visszatartott levelezés esetén a takarékszövetkezeti ügyintézı az ügyfél személyes megjelenése esetén hívja fel az ügyfél figyelmét a visszatartott levelezésre, illetve arra, hogy azt bármikor rendelkezésére bocsátja a Takarékszövetkezet. Amennyiben az ügyfél a visszatartott levelezést választja, annak idejét, terjedelmét az ügyintézınek rögzítenie kell. A Takarékszövetkezet belsı ellenırzésének legalább szúrópróbaszerően vizsgálnia kell a visszatartás megalapozottságát, illetve az utólagos átadásra vonatkozó gyakorlat megfelelıségét (utóellenırzés) A hitelezéssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi rendelkezések A Takarékszövetkezet azt megelızıen, hogy a fogyasztót bármilyen hitelszerzıdés vagy ajánlat kötné, kellı idıben köteles papíron vagy más tartós adathordozón - a fogyasztó által megadott információk alapján - a különbözı hitelszerzıdésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlíthatósága és a megalapozott fogyasztói döntéshozatal érdekében az alábbiakról köteles tájékoztatni a fogyasztót: 1. a hitel típusáról, 2. a hitelezı nevérıl (cégnevérıl) és levelezési címérıl, 3. a hitelközvetítı nevérıl (cégnevérıl) és levelezési címérıl, 4. a hitel teljes összegérıl és lehívásának feltételeirıl, 5. a hitel futamidejérıl, 6. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezésérıl és készpénzáráról, 7. a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeirıl, alkalmazása esetén a vonatkozó referencia-kamatlábról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságáról, feltételeirıl és eljárási szabályairól, 8. a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével, 9. a fogyasztó által fizetendı teljes összegrıl, 10. a fogyasztó által fizetendı törlesztırészletek összegérıl, a törlesztırészletek számáról, és a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztırészleteknek a különbözı hitelkamatú tartozásra történı elszámolásának sorrendjérıl, 11. a fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítı fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékról, díjról, költségrıl vagy egyéb fizetési kötelezettségrıl kivéve, ha a fizetési számla vagy a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz fenntartása nem kötelezı, 12. a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot és költséget -, és módosításuk feltételeirıl, 13. adott esetben a közjegyzıi díjról, 11

12 14. a hitelhez kapcsolódó olyan járulékos szolgáltatásokról (például biztosítás), amely a hitelszerzıdés megkötéséhez vagy a hitelezı ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, 15. a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségrıl, amely a szerzıdésben vállalt kötelezettség nem teljesítésébıl származik, 16. a fizetés elmulasztásának következményeirıl, 17. a szükséges biztosítékok meghatározásáról, 18. az elállási jogról, illetve annak hiányáról, 19. az elıtörlesztéshez való jogról, és annak költségeirıl, 20. a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történı adatátadás eredményérıl és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzıirıl, 21. a hitelszerzıdés-tervezet (mintaszerzıdés) egy példánya átadásának kötelezettségérıl 22. a megadott adatok érvényességének esetleges idıbeli korlátozásáról. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a Takarékszövetkezet az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztót: a) az 1-5. pontban, 7., 8., 15., 20. és 22. pontban foglaltakról, b) a hitel felmondásának feltételeirıl és módjáról, c) olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt a hitelezı felszólítására kell visszafizetni arról, hogy a hitelezı bármikor jogosult a hitel teljes összegének visszafizetését követelni, valamint d) olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a hitelezı felszólítására kell visszafizetni a szerzıdés megkötését követıen felmerülı hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot és költséget -, és ezek módosításának feltételeirıl. A Takarékszövetkezet a hitelszerzıdés megkötését megelızıen köteles papíron vagy más tartós adathordozón a fogyasztót tájékoztatni a részére fizetendı díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségrıl. A Takarékszövetkezet köteles a fogyasztónak felvilágosítást adni annak érdekében, hogy a fogyasztó felmérje, hogy a hitel igényeinek és pénzügyi teljesítıképességének megfelel-e. Fogyasztónak minısülı ügyféllel kötendı, devizahitel nyújtására irányuló, illetıleg ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerzıdés esetén a Takarékszövetkezet feltárja a szerzıdéses ügyletben az ügyfelet érintı kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél aláírásával igazolja. A kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell a) devizahitel nyújtására irányuló szerzıdés esetén az árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztı részletre, b) ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerzıdés esetén a vételi jog érvényesítésének módját és következményeit, a vételár megállapításának, az ügyfél értesítésének és a pénzügyi intézmény elszámolásának módját, valamint azt, hogy biztosítanak-e az ügyfélnek haladékot, mely idıszakban az ügyfél értékesítheti az ingatlant, és ha igen, a haladék idıtartamát. 12

13 A felvilágosítás kiterjed a hitel fı jellemzıire, a hitel fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, ideértve a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére vonatkozó tájékoztatást. A fogyasztó a hitelszerzıdést megelızı tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy a felvilágosítást megkapta. Hitelkamat és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot és költséget - módosítása esetén a Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelızıen köteles tájékoztatni a fogyasztót papíron vagy más tartós adathordozón a módosítás tényérıl, a hitelkamat vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás új mértékérıl, a módosítást követıen fizetendı törlesztırészletek várható összegérıl, és ha ennek kapcsán a törlesztırészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényérıl. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Takarékszövetekezet a hitelszerzıdésben megállapodik a fogyasztóval, hogy rendszeresen honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referenciakamatláb változásáról. A Takarékszövetkezet a fogyasztót a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén köteles rendszeresen - a hitelkeret-szerzıdésben megállapított idıközönként - papíron vagy más tartós adathordozón az alábbiakról tájékoztatni: a) arról az idıtartamról, amelyre a tájékoztatás vonatkozik, b) a hitel lehívásának összegérıl és a lehívás idıpontjáról, c) a tájékoztatást megelızı legutóbbi tájékoztatás idıpontjáról és ezen idıpontban fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegrıl, d) a tájékoztatás idıpontjában fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegrıl, e) a teljesített törlesztés összegérıl és a teljesítés idıpontjáról, f) a hitelkamatról, g) a felmerült hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot, költséget -, valamint h) a törlesztés minimális összegérıl, ilyen kikötés esetén. Hitelkamat és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot és költséget - a fogyasztó számára kedvezıtlen módosítása esetén a Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelızıen köteles tájékoztatni a fogyasztót papíron vagy más tartós adathordozón a módosítás tényérıl, a fizetési kötelezettség új mértékérıl, a módosítást követıen fizetendı törlesztırészletek összegérıl, és ha ennek kapcsán a törlesztırészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényérıl. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Takarékszövetekezet a hitelszerzıdésben megállapodik a fogyasztóval, hogy rendszeresen honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referenciakamatláb változásáról. 13

14 A Takarékszövetkezet fogyasztónak nem nyújthat olyan kölcsönt, amelynek a teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. Hitelkártya-szerzıdéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, vagy a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjármővet) megvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott kölcsönre, valamint a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozó teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. Az érintett naptári félévet megelızı hónap elsı napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Semmis a fogyasztóval kötött, a vételi jog biztosítéki célú kikötésére vonatkozó szerzıdés, ha a vételi jog a kötelezett által lakott lakóingatlanra vonatkozik. Ha a Takarékszövetkezet a fogyasztóval devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett (a továbbiakban: deviza alapú) lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerzıdést vagy pénzügyi lízingszerzıdést kötött, akkor a) a kölcsön folyósításakor a kölcsön, b) a havonta esedékessé váló törlesztırészlet, valamint c) a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének kiszámítása - ha a Takarékszövetkezet nem határoz meg saját devizaközépárfolyamot - a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján történik. Ha a Takarékszövetkezet meghatároz saját deviza-középárfolyamot, akkor az a)-c) pontokban felsoroltak forintban meghatározott összegének kiszámítása a Takarékszövetkezet választása szerint a) a pénzügyi intézmény által megállapított és közzétett, saját devizaközépárfolyama vagy b) a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján történik. A Takarékszövetkezet az elvégzett átváltással és számítással összefüggésben külön költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel. A fenti rendelkezést alkalmazni kell arra az esetre is, ha a törlesztırészlet fizetése nem havi rendszerességgel történik, valamint ha a fogyasztó a fennálló teljes tartozását (vagy annak egy részét) elı-, illetve végtörleszti. Nem kell alkalmazni arra az esetre, ha a törlesztırészlet fizetésére devizában kerül sor A Magatartási Kódexre vonatkozó rendelkezések A Takarékszövetkezet csatlakozott a január 1-én hatályba lépett Banki Magatartási Kódexhez. A Magatartási Kódex a piaci önszabályozás keretében létrehozott megállapodás, amely a hitelezési ágazat vonatkozásában követendı magatartási szabályokat 14

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2014.02.06-án a 9/2014/2 számú határozatával elfogadta. Érvénybelépésének időpontja: 2014. március 01. Kiss Gizella elnök-ügyvezető

Részletesebben

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 13/2009.(VI.23.) számú határozatával

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl A Borotai Takarékszövetkezet Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerzıdések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.03.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez Hatálybalépés napja:.

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Lakossági és vállalkozási hitelnyújtási tevékenységre HITI/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Dél Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.08.12. Jóváhagyta: MTB Zrt., SZHISZ 2110000/15/0065 sz. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÉS

Részletesebben

Magatartási kódex. a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex. a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerısítse a lakossági hitelfelvevık

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 01. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.

Részletesebben