FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT A Szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága május 23. napján tartott ülésén az V/6/2012 (05.23.) számú Igazgatósági határozatával elfogadta. Hatályos: május 24-tıl 1

2 Tartalomjegyzék 1.A Szabályzat célja A Szabályzat hatálya A Szabályzat jogszabályi háttere A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos takarékszövetkezeti elvek, törekvések Fogalmak A Fogyasztók tájékoztatása Tájékoztatás a kirendeltségek nyitvatartási rendjérıl Tájékoztatás bankszünnapról A reklámok útján megvalósuló tájékoztatás A pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó tájékoztatási kötelezettség Szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás A Takarékszövetkezet utólagos tájékoztatási kötelezettsége A hitelezéssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi rendelkezések A Magatartási Kódexre vonatkozó rendelkezések A Befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyfél-tájékoztatásra vonatkozó szabályok Betétekkel kapcsolatos tájékoztatás Idıszakos tájékoztatás A Takarékszövetkezet üzletszabályzatainak tartalmi követelményei A Takarékszövetkezet által az ügyféllel kötött szerzıdésekre vonatkozó fogyasztóvédelmi követelmények Fogyasztóval kötött kölcsönszerzıdés, pénzügyi lízingszerzıdés Fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdésre vagy pénzügyi lízingszerzıdésre vonatkozó eltérı rendelkezések Állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön-szerzıdés Egyéb szerzıdések Betétszerzıdésekre vonatkozó további elıírások A fogyasztóvédelemért való felelısség A Pénzügyi Békéltetı Testületre vonatkozó rendelkezések A Pénzügyi Békéltetı Testület eljárása sz. melléklet : A Magatartási Kódex által megfogalmazott elvek és követelmények érvényesítése a Takarékszövetkezet lakossági hitelezése során

3 1. A Szabályzat célja A Szabályzat célja a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok, kompetenciák és eljárások Takarékszövetkezeten belüli egységes rendjének kialakítása annak érdekében, hogy a fogyasztók részére nyújtott szolgáltatások és a Takarékszövetkezet gyakorlata megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban és felügyeleti ajánlásokban megfogalmazott követelményeknek, elvárásoknak. A Takarékszövetkezet célja olyan átlátható szabályozási rendszer kidolgozása, mely biztosítja az érdekeiket kevésbé érvényesíteni képes fogyasztók számára is a megbízható, ügyfélbarát pénzügyi, kiegészítı pénzügyi szolgáltatások igénybevételét, a Takarékszövetkezet oldaláról pedig a célkitőzéseket biztosítani képes kereskedelmi gyakorlat kialakítását. A Takarékszövetkezet felelıs szolgáltatóként törekszik a fogyasztó tényleges igényeit, körülményeit, pénzügyi ismereteit mérlegelve, a fogyasztó számára leginkább megfelelı és hosszú távon is teljesíthetı pénzügyi terméket, szolgáltatást kínálni az ügyfél számára. 2. A Szabályzat hatálya A szabályzat személyi hatálya a Takarékszövetkezet valamennyi munkatársára kiterjed, különös tekintettel a fogyasztókkal a kereskedelmi gyakorlat során közvetlenül kapcsolatba kerülı ügyintézıkre, illetve ügyfélszolgálati munkatársakra. Jelen szabályzat a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban keretszabályokat tartalmaz, melyek az egyéb szabályzatokban rögzített elıírásokkal együtt alkalmazandók. Amennyiben a jelen Szabályzatban és az egyéb szabályzatokban rögzített fogyasztóvédelmi eljárási szabályok között ellentmondás van, minden esetben jelen Szabályzat rendelkezései tekintendık irányadónak. 3. A Szabályzat jogszabályi háttere a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény. a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.) 3.

4 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól (Grt.) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.évi LXXXV. törvény (Pft.) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérıl szóló évi CLVIII. törvény (Psztv.), 153/2009. (VII.23.) Korm. rendelet a pénzügyi szektorban érvényesülı fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekrıl A PSZÁF elnökének 1/2011. számú ajánlása a pénzügyi szervezetektıl elvárt fogyasztóvédelmi elvekrıl, a PSZÁF 14/2001.számú ajánlása a pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati tevékenységérıl, a PSZÁF 15/2001. számú ajánlása a fogyasztók pénzügyi szervezetek általi tájékoztatásáról, 2/2011. számú PSZÁF Vezetıi körlevél a fogyasztóvédelmi ügyekért felelıs kapcsolattartó feladatairól 13/2009. számú PSZÁF Vezetıi körlevél a Felügyelet panaszkezelési eljárását érintı január 1-jén hatályba lépı jogszabályváltozásokról. Magatartási Kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról 4. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos takarékszövetkezeti elvek, törekvések Olyan ügyintézıi eljárási gyakorlat kialakítása, mely biztosítja a fogyasztók jogaira, kötelezettségeire (az általuk tanúsítandó magatartásra) vonatkozó jogszabályi elıírások, valamint felügyeleti elvárások betartását, valamint a szolgáltatást igénybe vevık korrekt elızetes, folyamatos, és utólagos tájékoztatását. A fogyasztói érdekek érvényre juttatását elısegítı ügyintézési gyakorlat kialakítása az utólagosan felmerülı esetleges jogviták elkerülése, a panaszok fogyasztó számára megnyugtató módon történı elintézése érdekében. Az üzletmenet során felmerülı mőködési, reputációs és jogi kockázatok csökkentése, stabil, kiszámítható és tisztességes pénzintézeti gyakorlat kialakítása. A közérthetıség és átláthatóság biztosítása a szerzıdéskötés elıtt, a szerzıdéses idıszak alatt és a szerzıdés megszőnésekor egyaránt. A szolgáltatáshoz kapcsolódó jogok és kötelezett dokumentált bemutatása, az elınyök és a hátrányok ismertetése a felelıs fogyasztói döntés meghozatala érdekében. A takarékszövetkezeti szektorba vetett ügyfélbizalom további erısítése. 4

5 5. Fogalmak Szolgáltató: A Psztv. 4. -ában felsorolt jogszabályok hatálya alá tartozó személyek, szervezetek, akik/amelyek felügyeletét a PSZÁF látja el (különösen A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, valamint A pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek). Fogyasztó: A Takarékszövetkezet szolgáltatását - önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esı célok érdekében - igénybe vevı természetes személy, ideértve azt a természetes személyt is, aki a Takarékszövetkezet szolgáltatásával, termékével kapcsolatos tájékoztatás, reklám vagy ajánlat címzettje, valamint azt is, aki szolgáltatást igényel (pl.: hitelkérelem), vagy az iránt érdeklıdik, illetve aki a biztosító számára szerzıdéses ajánlatot tesz. Fogyasztóvédelmi eljárás: Az az eljárás, mely során a Felügyelet ellenırzi a Szolgáltató fogyasztókkal szemben tanúsítandó magatartását megállapító, a Psztv. 4. -ban felsorolt törvényekben vagy az azok végrehajtására kiadott jogszabályban elıírt, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló törvény rendelkezéseinek (együtt: fogyasztóvédelmi rendelkezések), továbbá a pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos kötelezettség betartását, és - ide nem értve a szerzıdés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszőnésének, továbbá a szerzıdésszegésnek és annak joghatásainak megállapítását - eljár e rendelkezések megsértése esetén. 6. A Fogyasztók tájékoztatása A Takarékszövetkezet munkatársai a fogyasztók tájékoztatása során a következı szabályoknak megfelelıen kötelesek eljárni: Fokozott figyelmet kell fordítani az érdekeit csak korlátozottan képviselni képes fogyasztó (így mindenekelıtt, de nem kizárólagosan a magánszemély fogyasztó) jogos érdekeire - különösen nagy figyelmet szentelve a gyermekekre, az idısekre, a súlyosan betegekre és 5

6 mindazokra, akik esetlegesen nem értik meg teljesen a Takarékszövetkezet által szolgáltatott információkat; a jellemzıen e körben tömegesen értékesített termékekre (pl. bankkártya); az összetettségénél, bonyolultságánál, újdonságánál, egyéb sajátosságánál fogva különleges pénzügyi termékekre; a fogyasztóhoz valamely nem hagyományos terjesztési csatorna segítségével eljuttatott pénzügyi termékek terjesztésének a körülményeire. A tájékoztatás nem lehet alkalmas a fogyasztó megtévesztésére! Ha a tájékoztatás (pl. a várható hozam vonatkozásában) számszerő elırejelzéseket tartalmaz, az ügyfelek tudomására kell hozni egyértelmően és figyelemfelhívásra alkalmas módon azt, hogy ezek az elırejelzések csak tájékoztató jellegőek. A Takarékszövetkezet az ésszerően tájékozott, adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró fogyasztó magatartását tekinti alapnak, és ehhez képest határozza meg a tájékoztatás az adott helyzetben szükséges mértékét. A Takarékszövetkezet mind írásban, mind az ügyintézıi révén szóban tájékoztatja az ügyfeleket a Felügyelet fogyasztóvédelmi honlapjáról, valamint az ott található tájékoztatásokról, termékleírásokról, összehasonlító alkalmazásokról (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program, betét- és számla-összehasonlító programok). A Felügyelet által kiadott fogyasztóvédelmi tájékoztató kiadványok elérhetıségérıl az ügyfélnek szóban és írásban egyaránt tájékoztatást ad. A Takarékszövetkezet a fogyasztók tájékoztatása során törekszik arra, hogy mind a szóbeli, mind az írásbeli kommunikációban könnyen áttekinthetı, érthetı formában bemutassa a különbözı termékeit, biztosítva a különbözı tájékoztatási formák összhangját. Ennek érdekében a Takarékszövetkezet egységes fogalom-rendszert használ a különbözı írásos anyagaiban, illetve a szóbeli kommunikáció során. Tekintettel arra, hogy a fogyasztók döntését az adott tájékoztatás nagymértékben befolyásolhatja, a Takarékszövetkezet törekszik a pénzügyi termékek és szolgáltatások elınyeinek és kockázatainak bemutatására is annak érdekében, hogy a fogyasztó számára igényei szerinti - legkedvezıbb és legkevésbé kockázatos terméket és szoláltatást kínálja. A Takarékszövetkezet ügyintézıje minden esetben köteles felhívni a fogyasztó figyelmét, hogy a szóbeli tájékoztatás nem tekinthetı teljeskörőnek, ezért a szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötése elıtt tanulmányozza át a részére átadott dokumentumokat. 6

7 6.1. Tájékoztatás a kirendeltségek nyitvatartási rendjérıl A fogyasztók tájékoztatása az ügyfélforgalom számára szolgáló helyiségek nyitvatartási rendjérıl a bejáratnál elhelyezett felirat útján, illetve a Takarékszövetkezet honlapján történik Tájékoztatás bankszünnapról A Takarékszövetkezet évenként legfeljebb két bankszünnapot tarthat. A pénzügyi szolgáltatás meghatározott munkanapon történı ilyen szüneteltetése kiterjedhet a) a könyvelésre (könyvelési szünnap), vagy b) a pénztári szolgálatra (pénztári szünnap), c) a könyvelésre és a pénztári szolgálatra (könyvelési és pénztári szünnap). A Takarékszövetkezet a bankszünnapot - tizenöt nappal megelızıen - legalább két országos napilapban köteles meghirdetni, valamint a Felügyeletnek és az MNB-nek bejelenteni. Ezen túlmenıen a Felügyelet az MNB-vel egyetértésben a Takarékszövetkezet kérelmére bankszünnap tartását rendelheti el. Az elrendelt bankszünnapok száma évenként három napnál nem lehet több A reklámok útján megvalósuló tájékoztatás Ügyfélnek az a fogyasztó tekinthetı, aki - a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve, vagy nyilvánosan közzétett reklámra vagy egyéb kereskedelmi kommunikációra válaszolva - a maga részérıl is kifejezetten kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során név- és lakcímadatait az adatkezelı közvetlen üzletszerzı szervnek átadta, továbbá ezeknek az adatoknak a további kezeléséhez hozzájárult. A kapcsolatfelvételi, illetve az üzletszerzési listán szereplı név- és lakcímadatok harmadik személy részére csak kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista céljára, akkor adhatók át, ha ehhez az érintettek a harmadik szerv nevének és tevékenységének ismeretében írásban hozzájárultak. A kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista nem kapcsolható össze piackutatás céljára győjtött adatállománnyal. Minden érintettnek joga van arra, hogy a) megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetıleg azon belül meghatározott konkrét - célra történı felhasználását, illetıleg harmadik személynek átadását; b) kérje személyes adatainak az adatkezelı birtokában lévı valamennyi vagy meghatározott célú kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán történı kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Az adatkezelı köteles írásban tájékoztatni az érintettet kérésének teljesítésérıl. 7

8 A tilalmi lista A közvetlen üzletszerzı szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történı megszüntetését, vagy ahhoz - a közvetlen üzletszerzı szerv erre irányuló elızetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplı érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetıleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplı érintettektıl közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhetı, illetve reklámküldemény nem küldhetı, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik. A Takarékszövetkezetnek reklámtevékenységének ellátásával kapcsolatban az alábbi szabályok betartásával jár el: A fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás kérdéskörében különleges jelentıséggel bíró reklám (hirdetés, szórólap, plakát stb.) közérthetı, egyértelmő, világos, jól áttekinthetı és olvasható kell, hogy legyen, tartalmaznia kell a kínált pénzügyi termék típusának azonosítására alkalmas információt, illetve más, jogszabályban elıírt kötelezı kellékeket (pl. THM, EBKM), A Takarékszövetkezet nem küld a fogyasztónak közvetlen postai vagy elektronikus úton reklámanyagot, ha ahhoz a fogyasztó írásbeli nyilatkozattal nem járult hozzá. A Takarékszövetkezet nem keresi meg telefonon a fogyasztót, ha azt a fogyasztó kifejezett rendelkezéssel megtiltotta. A fiatalkorúakat betételhelyezésre, hitelfelvételre vagy egyéb pénzügyi szolgáltatás igénybevételére felhívó reklámot a Takarékszövetkezet legalább egy napilapban és egy országos napilapban közzéteszi. A Takarékszövetkezet sorsolásra vonatkozó reklámot a nyereménybetétsorsolásra vonatkozó információkat kivéve - nem tesz közzé. A hitelre vonatkozó reklámban a teljes hiteldíj mutató értékét feltőnıen, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni. Ha a reklám a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl, a reklámban egyértelmően, tömören és feltőnıen, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következı adatokat is: a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat, vagy mindkettı), b) a hitel teljes díja, ideértve annak részét képezı díjat, jutalékot, költséget és adót, 8

9 c) a hitel teljes összege, d) a hitel futamideje, e) a teljes hiteldíj mutató, f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint g) a fogyasztó által fizetendı teljes összeg és a törlesztı-részletek összege. Ha a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerzıdés megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatás díja, költsége nem ismert, a hitelre vonatkozó reklámban a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelmően, tömören és feltőnıen, a teljes hiteldíj mutatóval együtt. Akció esetén a Takarékszövetkezet minden esetben feltünteti az akció idıtartamát, elınyeit a standard, nem akciós termékekkel szemben, és tájékoztatást ad az akciós idıszakot követıen fennálló szerzıdési feltételekrıl, az akciós idıszakhoz képest hátrányosabb kötelezettségekrıl és kondíciókról is A pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó tájékoztatási kötelezettség A Pft. szerinti pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása során a Takarékszövetkezet eleget tesz a törvényben meghatározott elızetes, folyamatos és utólagos tájékoztatási kötelezettségnek, az ügyfél terhére nem számít fel külön díjat, költséget vagy fizetési kötelezettséget a kötelezı tájékoztatás teljesítése során. A kötelezı tájékoztatásnál gyakoribb, részletesebb, vagy az ügyféllel kötött keretszerzıdésben meghatározottól eltérı módon nyújtott tájékoztatásért a Takarékszövetkezet a ténylegesen, közvetlenül felmerült költségei megtérítését kérheti. A fizetési mővelethez kapcsolódó konverzió (pénznemek közötti átváltás) esetén ha arra a fizetési megbízás megadása elıtt kerül sor a Takarékszövetkezet tájékoztatja az ügyfelet az alkalmazandó átváltási árfolyamról, az ehhez kapcsolódó díjról, költségrıl vagy egyéb fizetési kötelezettségrıl. Az átváltásra csak az ügyfél jóváhagyásával kerülhet sor Szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás A Takarékszövetkezet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben közzéteszi, illetve folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé teszi: a) általános szerzıdési feltételeit is tartalmazó Üzletszabályzatát, b) az ügyfelek számára ajánlott pénzügyi és kiegészítı pénzügyi szolgáltatásokkal (ügyletekkel) kapcsolatos szerzıdési feltételeket, 9

10 c) a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelı egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét. A Takarékszövetkezet a fenti dokumentumokat az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja. A Takarékszövetkezet a szerzıdés megkötése elıtt teljes körően tájékoztatja a fogyasztót/ügyfelet a megkötendı szerzıdés érintı minden lényeges körülményrıl, így különösen a pénzügyi termékkel kapcsolatos esetleges kockázatok megítélését lehetıvé tevı információkról, a szerzıdéssel összefüggésben a fogyasztót terhelı díjakról, költségekrıl, a feleket megilletı jogokról és kötelezettségekrıl. A Takarékszövetkezet a jogszabályi követelményeknek megfelelıen külön felhívja az ügyfele figyelmét az adott pénzügyi termék esetében szokásosnak tekinthetınél nagyobb kockázatra, könnyen hozzáférhetıvé teszi az általános szerzıdési feltételeket és a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat (mint például az egységesített betéti kamat mutató, az egységesített értékpapír hozam mutató és a teljes hiteldíj mutató számítását), melyek az ügyfélszolgálat elıterében található információs állványokon is elhelyezésre kerülnek. A tájékoztatásra vonatkozó ügyviteli szabályok az egyes ágazatokhoz kapcsolódó szabályzatokban is megfogalmazásra kerültek, és az egyes szakterületek munkatársainak az abban foglaltak szerint kell eljárniuk. Emellett a fogyasztóval (ügyféllel) kötött szerzıdések is tartalmazzák a Takarékszövetkezet által teljesítendı rendszeres és rendkívüli tájékoztatás szabályait (a tájékoztatás módját és idejét, stb.). A Takarékszövetkezet ügyintézıi kötelesek felhívni az ügyfél figyelmét arra, ha a Takarékszövetkezet a szerzıdésben kiköti az egyoldalú szerzıdésmódosítás lehetıségét. Tájékoztatják a fogyasztót a szerzıdés minden olyan lényeges feltételérıl, amely jogszabály alapján válik a szerzıdés részévé Szerzıdésmódosítás A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi szolgáltatási szerzıdés módosításával kapcsolatos törvényi elıírásoknak megfelelıen a módosítás hatályba lépését megelızıen legalább 2 hónappal - papíron vagy tartós adathordozón tájékoztatja az ügyfelet a módosításról, amennyiben a módosítás az ügyfél számára kedvezıtlen. Ezáltal biztosított, hogy az ügyfél számára kellı idı álljon rendelkezésre annak eldöntésére, hogy a módosított szerzıdést elfogadja, vagy megszünteti a szerzıdéses jogviszonyt a Takarékszövetkezettel. 10

11 A Takarékszövetkezet utólagos tájékoztatási kötelezettsége A Takarékszövetkezet az ügyféllel kötött szerzıdéses megállapodás szerinti gyakorisággal (fogyasztó esetén a visszatartott levelezés kivételével - legalább havonta egy alkalommal) átadja, vagy rendelkezésre bocsátja a fizetési megbízásokkal kapcsolatos adatokat tartalmazó ügyfélforgalmi értesítıket (számlakivonatokat). Visszatartott levelezés esetén a takarékszövetkezeti ügyintézı az ügyfél személyes megjelenése esetén hívja fel az ügyfél figyelmét a visszatartott levelezésre, illetve arra, hogy azt bármikor rendelkezésére bocsátja a Takarékszövetkezet. Amennyiben az ügyfél a visszatartott levelezést választja, annak idejét, terjedelmét az ügyintézınek rögzítenie kell. A Takarékszövetkezet belsı ellenırzésének legalább szúrópróbaszerően vizsgálnia kell a visszatartás megalapozottságát, illetve az utólagos átadásra vonatkozó gyakorlat megfelelıségét (utóellenırzés) A hitelezéssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi rendelkezések A Takarékszövetkezet azt megelızıen, hogy a fogyasztót bármilyen hitelszerzıdés vagy ajánlat kötné, kellı idıben köteles papíron vagy más tartós adathordozón - a fogyasztó által megadott információk alapján - a különbözı hitelszerzıdésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlíthatósága és a megalapozott fogyasztói döntéshozatal érdekében az alábbiakról köteles tájékoztatni a fogyasztót: 1. a hitel típusáról, 2. a hitelezı nevérıl (cégnevérıl) és levelezési címérıl, 3. a hitelközvetítı nevérıl (cégnevérıl) és levelezési címérıl, 4. a hitel teljes összegérıl és lehívásának feltételeirıl, 5. a hitel futamidejérıl, 6. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezésérıl és készpénzáráról, 7. a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeirıl, alkalmazása esetén a vonatkozó referencia-kamatlábról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságáról, feltételeirıl és eljárási szabályairól, 8. a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével, 9. a fogyasztó által fizetendı teljes összegrıl, 10. a fogyasztó által fizetendı törlesztırészletek összegérıl, a törlesztırészletek számáról, és a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztırészleteknek a különbözı hitelkamatú tartozásra történı elszámolásának sorrendjérıl, 11. a fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítı fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékról, díjról, költségrıl vagy egyéb fizetési kötelezettségrıl kivéve, ha a fizetési számla vagy a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz fenntartása nem kötelezı, 12. a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot és költséget -, és módosításuk feltételeirıl, 13. adott esetben a közjegyzıi díjról, 11

12 14. a hitelhez kapcsolódó olyan járulékos szolgáltatásokról (például biztosítás), amely a hitelszerzıdés megkötéséhez vagy a hitelezı ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, 15. a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségrıl, amely a szerzıdésben vállalt kötelezettség nem teljesítésébıl származik, 16. a fizetés elmulasztásának következményeirıl, 17. a szükséges biztosítékok meghatározásáról, 18. az elállási jogról, illetve annak hiányáról, 19. az elıtörlesztéshez való jogról, és annak költségeirıl, 20. a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történı adatátadás eredményérıl és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzıirıl, 21. a hitelszerzıdés-tervezet (mintaszerzıdés) egy példánya átadásának kötelezettségérıl 22. a megadott adatok érvényességének esetleges idıbeli korlátozásáról. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a Takarékszövetkezet az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztót: a) az 1-5. pontban, 7., 8., 15., 20. és 22. pontban foglaltakról, b) a hitel felmondásának feltételeirıl és módjáról, c) olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt a hitelezı felszólítására kell visszafizetni arról, hogy a hitelezı bármikor jogosult a hitel teljes összegének visszafizetését követelni, valamint d) olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a hitelezı felszólítására kell visszafizetni a szerzıdés megkötését követıen felmerülı hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot és költséget -, és ezek módosításának feltételeirıl. A Takarékszövetkezet a hitelszerzıdés megkötését megelızıen köteles papíron vagy más tartós adathordozón a fogyasztót tájékoztatni a részére fizetendı díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségrıl. A Takarékszövetkezet köteles a fogyasztónak felvilágosítást adni annak érdekében, hogy a fogyasztó felmérje, hogy a hitel igényeinek és pénzügyi teljesítıképességének megfelel-e. Fogyasztónak minısülı ügyféllel kötendı, devizahitel nyújtására irányuló, illetıleg ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerzıdés esetén a Takarékszövetkezet feltárja a szerzıdéses ügyletben az ügyfelet érintı kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél aláírásával igazolja. A kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell a) devizahitel nyújtására irányuló szerzıdés esetén az árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztı részletre, b) ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerzıdés esetén a vételi jog érvényesítésének módját és következményeit, a vételár megállapításának, az ügyfél értesítésének és a pénzügyi intézmény elszámolásának módját, valamint azt, hogy biztosítanak-e az ügyfélnek haladékot, mely idıszakban az ügyfél értékesítheti az ingatlant, és ha igen, a haladék idıtartamát. 12

13 A felvilágosítás kiterjed a hitel fı jellemzıire, a hitel fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, ideértve a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére vonatkozó tájékoztatást. A fogyasztó a hitelszerzıdést megelızı tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy a felvilágosítást megkapta. Hitelkamat és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot és költséget - módosítása esetén a Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelızıen köteles tájékoztatni a fogyasztót papíron vagy más tartós adathordozón a módosítás tényérıl, a hitelkamat vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás új mértékérıl, a módosítást követıen fizetendı törlesztırészletek várható összegérıl, és ha ennek kapcsán a törlesztırészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényérıl. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Takarékszövetekezet a hitelszerzıdésben megállapodik a fogyasztóval, hogy rendszeresen honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referenciakamatláb változásáról. A Takarékszövetkezet a fogyasztót a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén köteles rendszeresen - a hitelkeret-szerzıdésben megállapított idıközönként - papíron vagy más tartós adathordozón az alábbiakról tájékoztatni: a) arról az idıtartamról, amelyre a tájékoztatás vonatkozik, b) a hitel lehívásának összegérıl és a lehívás idıpontjáról, c) a tájékoztatást megelızı legutóbbi tájékoztatás idıpontjáról és ezen idıpontban fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegrıl, d) a tájékoztatás idıpontjában fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegrıl, e) a teljesített törlesztés összegérıl és a teljesítés idıpontjáról, f) a hitelkamatról, g) a felmerült hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot, költséget -, valamint h) a törlesztés minimális összegérıl, ilyen kikötés esetén. Hitelkamat és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot és költséget - a fogyasztó számára kedvezıtlen módosítása esetén a Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelızıen köteles tájékoztatni a fogyasztót papíron vagy más tartós adathordozón a módosítás tényérıl, a fizetési kötelezettség új mértékérıl, a módosítást követıen fizetendı törlesztırészletek összegérıl, és ha ennek kapcsán a törlesztırészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényérıl. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Takarékszövetekezet a hitelszerzıdésben megállapodik a fogyasztóval, hogy rendszeresen honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referenciakamatláb változásáról. 13

14 A Takarékszövetkezet fogyasztónak nem nyújthat olyan kölcsönt, amelynek a teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. Hitelkártya-szerzıdéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, vagy a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjármővet) megvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott kölcsönre, valamint a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozó teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. Az érintett naptári félévet megelızı hónap elsı napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Semmis a fogyasztóval kötött, a vételi jog biztosítéki célú kikötésére vonatkozó szerzıdés, ha a vételi jog a kötelezett által lakott lakóingatlanra vonatkozik. Ha a Takarékszövetkezet a fogyasztóval devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett (a továbbiakban: deviza alapú) lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerzıdést vagy pénzügyi lízingszerzıdést kötött, akkor a) a kölcsön folyósításakor a kölcsön, b) a havonta esedékessé váló törlesztırészlet, valamint c) a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének kiszámítása - ha a Takarékszövetkezet nem határoz meg saját devizaközépárfolyamot - a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján történik. Ha a Takarékszövetkezet meghatároz saját deviza-középárfolyamot, akkor az a)-c) pontokban felsoroltak forintban meghatározott összegének kiszámítása a Takarékszövetkezet választása szerint a) a pénzügyi intézmény által megállapított és közzétett, saját devizaközépárfolyama vagy b) a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján történik. A Takarékszövetkezet az elvégzett átváltással és számítással összefüggésben külön költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel. A fenti rendelkezést alkalmazni kell arra az esetre is, ha a törlesztırészlet fizetése nem havi rendszerességgel történik, valamint ha a fogyasztó a fennálló teljes tartozását (vagy annak egy részét) elı-, illetve végtörleszti. Nem kell alkalmazni arra az esetre, ha a törlesztırészlet fizetésére devizában kerül sor A Magatartási Kódexre vonatkozó rendelkezések A Takarékszövetkezet csatlakozott a január 1-én hatályba lépett Banki Magatartási Kódexhez. A Magatartási Kódex a piaci önszabályozás keretében létrehozott megállapodás, amely a hitelezési ágazat vonatkozásában követendı magatartási szabályokat 14

15 határoz meg a pénzintézetek számára, amelyek a Kódexet magukra nézve kötelezınek ismerik el. A Magatartási Kódex rendelkezéseinek érvényre juttatására A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló évi XLVII. törvény (Fttv.) ad lehetıséget, mely kimondja, hogy Megtévesztı kereskedelmi gyakorlat az olyan, magatartási kódexben foglalt követelmény be nem tartása, amelynek a vállalkozás alávetette magát, amennyiben a vállalkozás a követelmény betartására nem csupán szándéknyilatkozat formájában, hanem igazolható módon kötelezettséget vállalt, és a kereskedelmi gyakorlat keretében utal a kódexnek való alávetettségére, ha ez valamennyi tényszerő körülmény figyelembevételével a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. A PSZÁF eljárása során, a megtévesztı kereskedelmi gyakorlat megvalósulása esetén fogyasztóvédelmi eljárás keretében vizsgálja a Kódexnek való megfelelést és az ott meghatározott szankciókat alkalmazhatja. A Takarékszövetkezet köteles bárki számára ingyenesen és korlátozás mentesen elérhetıvé tenni honlapján a Magatartási Kódexet a rendelkezésére álló nyelvi változatokban. A Magatartási Kódex-szel kapcsolatos ügyfél-tájékoztatót a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza A Befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyféltájékoztatásra vonatkozó szabályok A Takarékszövetkezet a leendı szerzıdı fél vagy ügyfél tájékoztatása során - ideértve a befektetési elemzést és a reklámot is, az alábbi szabályok betartásával jár el. világos, egyértelmő, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatást ad, a leendı szerzıdı felet, ügyfelet nem téveszti meg, nem titkol el lényeges információt, illetve lényeges körülményt, tényt vagy adatot nem állít be lényegtelenként, egy-egy szolgáltatás elınyös és a hátrányos tulajdonságait egyaránt hangsúlyozza, a kockázatokat tárgyilagosa és pontosan megismerhetıvé teszi, nem használ érthetetlen, értelmezhetetlen kifejezéseket a tájékoztatás során. Ha a tájékoztatás szolgáltatások vagy pénzügyi eszközök közötti összehasonlítást tartalmaz: az összehasonlítást tárgyilagos, tisztességes és kiegyensúlyozott módon mutatja be a termékek elınyeit és esetleges kockázatait. meg kell jelölni az összehasonlításhoz felhasznált adatok és információk forrását, és 15

16 a tényektıl elkülönített módon be kell mutatni az összehasonlítás során használt feltételezéseket. A befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a Takarékszövetkezet üzletági üzletszabályzata, illetve a hatályos jogszabályok tartalmazzák. A Takarékszövetkezet minden esetben tájékoztatja az ügyfelet a pénzeszközök kezelésének szabályairól, az ügylettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról beleértve az adott ügyletben rejlı kockázatokat -, valamint az ügylet megkötéséhez kapcsolódó díjakról, költségekrıl, melyek lehetıvé teszik az ügyfélé számára, hogy megalapozott döntést hozzon. A befektetésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a Takarékszövetkezet az ügyfél döntésének megfelelıen írásban vagy tartós adathordozón tehet eleget. Utóbbi tájékoztatási mód csak az ügyfél kifejezett kérésére választható, ha az erre vonatkozó megállapodásukat a felek a szerzıdésben rögzítették Betétekkel kapcsolatos tájékoztatás A Takarékszövetkezet köteles az Országos Betétbiztosítás Alappal, az önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alappal kapcsolatos, a betétest érintı lényeges kérdésekrıl, így különösen az Alap által biztosított betéttípusokról, a biztosítás mértékérıl, továbbá - a betétek befagyása, illetve a hitelintézet felszámolása esetén a kártalanítási kifizetés feltételeirıl, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról a betétest közérthetı formában tájékoztatni. A hitelintézetnek tájékoztatni kell a betétest arról is, hogy mely esetekben nem terjed ki az Alap által nyújtott biztosítás a betétre. A Takarékszövetkezet tájékoztatásának tartalmaznia kell a betéttulajdonos jogait, illetıleg e jogok érvényesítésének módját. Tilos a betétbiztosításra, az Alapra, illetıleg az önkéntes betét- és intézményvédelmi alapra vonatkozó információt a betétállomány növelése céljából, így különösen reklámtevékenységre felhasználni. Idıszakos tájékoztatás Folyamatos szerzıdések (betétösszegek ismétlıdı lekötésére szóló szerzıdés) esetében a Takarékszövetkezet köteles az ügyfél részére a) legalább évente egy alkalommal, valamint b) a szerzıdés lejártakor egyértelmő, közérthetı és teljes körő írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni. A számláról megküldött kimutatást - az üzletszabályzat vagy szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában - elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstıl számított hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást; ez nem érinti a követelés érvényesíthetıségét. Az ügyfél - saját költségére - a kérést megelızı öt évben végrehajtott egyedi ügyletekrıl kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a pénzügyi intézmény legkésıbb kilencven napon belül köteles az ügyfélnek írásban megküldeni. 16

17 A Takarékszövetkezet köteles évente az Alap által meghatározott formában kimutatást készíteni a betétesnek a hitelintézetnél elhelyezett biztosított betétei összevont egyenlegérıl és az annak alapján a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegrıl. 7. A Takarékszövetkezet üzletszabályzatainak tartalmi követelményei A Takarékszövetkezet a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozó általános szerzıdési feltételeket üzletszabályzatba foglalja. A betétügylet feltételeit magában foglaló üzletszabályzatnak tartalmaznia kell különösen: a) a hitelintézet teljes nevét, a tevékenységi engedély számát és dátumát, b) a kamatszámítás, illetıleg az átlagkamat-számítás módját, a kamat megváltoztatásának lehetıségét, c) azt a legkisebb összeget, amelyet a hitelintézet betétként elfogad, d) azt a legrövidebb idıtartamot, amíg a betétet nem, illetve csak a kamat vagy annak egy része elvesztése árán lehet kivenni, e) a fizetendı kamatból történı - a hitelintézet által eszközölt - esetleges levonásokat, f) a betétszámla megszüntetésének módját, esetleges költségét, g) a betét biztosítottságára vonatkozó információt, h) névre szóló betét esetében a hitelintézet által nyilvántartott személyi azonosító adatok körét. A hitel- és a kölcsönszerzıdés általános szerzıdési feltételeit magában foglaló üzletszabályzatnak tartalmaznia kell legalább a) a pénzügyi intézmény teljes nevét, a tevékenységi engedély számát és dátumát, b) azt, hogy változtatható-e, és ha igen, milyen módon a kamat, c) a kamatszámítás módját, d) az egyéb díjakat és költségeket, e) a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségeket, f) a KHR-rel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, a jogorvoslati lehetıségekre való figyelemfelhívással együtt, g) deviza alapú lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerzıdés esetén a 200/A. -ban foglaltaknak megfelelıen kiválasztott és alkalmazott számítási módot, továbbá azt az adatot, hogy a forintban meghatározott összeg kiszámítására mely idıpontban kerül sor. 8. A Takarékszövetkezet által az ügyféllel kötött szerzıdésekre vonatkozó fogyasztóvédelmi követelmények A Takarékszövetkezet pénzügyi és kiegészítı pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerzıdést csak írásban vagy minısített elektronikus aláírással ellátott elektronikus 17

18 okirat formájában köthet. Az írásban kötött szerzıdés egy eredeti példánya az ügyfél részére átadásra kerül. A pénzügyi és kiegészítı pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerzıdésben egyértelmően meghatározásra kell, hogy kerüljenek a kamatok, díjak és minden egyéb költség vagy feltétel, ideértve a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei és a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek érvényesítésének módja, következményei. Szerzıdés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerzıdésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül nem módosítható. Az ügyfél hirdetményben történı tájékoztatása során biztosítani kell, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. Az ügyfél számára elérhetıvé kell tenni a módosítás okait. A pénzügyi intézmény az ügyfél számára nem kedvezıtlenül egyoldalúan módosíthatja az ügyféllel kötött szerzıdés feltételeit. 9. A fogyasztóvédelemért való felelısség A Psztv. elıírásainak megfelelıen január 1. napjától a Takarékszövetkezet létrehozta a fogyasztóvédelmi ügyekért felelıs kapcsolattartó (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi kapcsolattartó) feladatkörét a Takarékszövetkezet fogyasztóvédelmi feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. A fogyasztóvédelmi kapcsolattartó feladata a Takarékszövetkezet fogyasztóvédelmi feladatainak koordinálása, a jogszabályokban, felügyeleti ajánlásokban megfogalmazott fogyasztóvédelmi és panaszkezelési elvárások napi gyakorlatba való átültetése. Így különösen feladata: a Takarékszövetkezet valamennyi belsı szabályozásának áttekintése és a fogyasztóvédelmi követelményeknek való megfeleltetése; a Takarékszövetkezet fogyasztóvédelmi gyakorlatának belsı szabályzatban való rögzítése, illetve az ügyintézıi eljárási szabályok betartásának vizsgálata, az új elvárások megismertetésének elısegítése; a panaszkezelési gyakorlat monitoringjában való közremőködés, rendszeres értékelés készítése a Takarékszövetkezet vezetése részére; a felügyeleti adatszolgáltatások az elıírt tartalommal és határidıben történı megküldésérıl való gondoskodás; 18

19 közremőködés a megfelelı ügyfél kapcsolattartás és ügyfél tájékoztatás eredményességének mérésére szolgáló folyamatok kiépítésében (ügyfél elégedettségi mérések, próbavásárlások, stb.), az eredmények értékelésében, és az ezek alapján szükséges esetleges fejlesztésekben; rendszeres oktatás szervezése a pontos, hasznos, és érthetı tájékoztatás kialakítása érdekében, a belsı oktatási anyagokba fogyasztóvédelmi elvárások beépítésében való közremőködés, számonkérések szervezése; a tudatos fogyasztói szemléletmód fejlesztését célzó tájékoztatók, fogalomtárak, háztartási pénzügyi útmutatók, kalkulátorok elérhetıségérıl való gondoskodás (interneten, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeikben), valamint azok naprakészségének biztosítása; A fogyasztóvédelmi kapcsolattartó koordinációs feladatokat kell, hogy ellásson, a tényleges megvalósítás, a fogyasztóvédelmi elvárásoknak való megfelelés biztosítása a Takarékszövetkezet valamennyi dolgozójának feladata. A Takarékszövetkezet vezetése a megfelelı szabályozás kialakításáért, a felelısségi körök meghatározásáért, a szükséges tájékoztató anyagok rendelkezésre állásáért és az ügyintézık képzéseken való részvételének biztosításáért felelısek. A legnagyobb felelısség az ügyfelekkel ténylegesen kapcsolatba kerülı ügyintézıkre hárul. Kiemelkedıen fontos, hogy az általuk adott szóbeli tájékoztatás összhangban álljon az írásos anyagokkal, érthetı, világos, teljeskörő legyen. A Takarékszövetkezet dolgozói a tájékoztatási kötelezettség nem, vagy nem megfelelı teljesítéséért felelısséggel tartoznak. Amennyiben a tájékoztatás hiányos vagy hibás (pl. nem aktuális kondíciók ismertetése), felelısségre vonásra annak figyelembe vételével kerül sor, hogy a tájékoztatási kötelezettség megszegése, vagy nem megfelelı teljesítése okozott-e anyagi kárt vagy veszteséget a Takarékszövetkezet számára. Amennyiben számszerősíthetı kár / veszteség nem keletkezett, a Takarékszövetkezet vezetése által leginkább megfelelınek tekintett következmény alkalmazható: fegyelmi, kötelezı oktatás elıírása a dolgozó számára, egyéb következmény. Tényleges kár bekövetkezése esetén a felelısséget a Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell megállapítani. 10. A Pénzügyi Békéltetı Testületre vonatkozó rendelkezések 1 A fogyasztó és a Takarékszövetkezet között a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban - létrejött szerzıdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Felek a Békéltetı Testülethez fordulhatnak. 19

20 A Békéltetı Testület a fogyasztói jogok egyszerő, gyors és hatékony érvényesítése érdekében egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén döntést hoz. A Pénzügyi Békéltetı Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Takarékszövetkezetnél közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Takarékszövetkezet aláveti magát a Pénzügyi Békéltetı testület eljárásának. Az alávetés terjedelme szolgáltatás tekintetében mindenre kiterjed, összeghatár tekintetében korlátozott, Ft.[bibok.imr1] A Pénzügyi Békéltetı Testület eljárása A Pénzügyi Békéltetı Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a Pénzügyi Békéltetı Testülethez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, b) a fogyasztói jogvitával érintett Takarékszövetkezet nevét, székhelyét, c) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, d) a fogyasztó nyilatkozatát a vitás ügy rendezésének megkísérlésérıl, e) az elutasított panaszt, f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben közvetítıi eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított, g) a döntésre irányuló indítványt, h) ha a fogyasztó meghatalmazás útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a képviselı meghatalmazását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Takarékszövetkezet írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérlésérıl. Az eljárás megindulásától kezdıdı határidık számításakor az eljárás megindulásának az minısül,amikor a hiánytalan kérelem a Pénzügyi Békéltetı Testülethez beérkezik. A Pénzügyi Békéltetı Testület az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül megvizsgálja, hogy az ügy a testület hatáskörébe tartozik-e. A Pénzügyi Békéltetı Testület hatáskörének hiánya esetén az ügyet - a kérelmezı egyidejő értesítésével - a hatáskörrel rendelkezı szervezetnek haladéktalanul megküldi. A Pénzügyi Békéltetı Testület hatáskörének megállapítása esetén értesíti a feleket és az eljárás megindulásától számított hatvan napon belüli meghallgatási idıpontot tőz ki a felek számára. 20

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

2009. évi CLXII. törvény. a fogyasztónak nyújtott hitelrıl. A törvény hatálya

2009. évi CLXII. törvény. a fogyasztónak nyújtott hitelrıl. A törvény hatálya 2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelrıl A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit a fogyasztónak nyújtott hitelre kell alkalmazni. (2) Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Szilasi Tamás. FOE szakértő

Szilasi Tamás. FOE szakértő Bankkártya-használat, a fogyasztói kölcsön, kölcsönök kiválasztása, pénzügyi fogyasztói jogorvoslati eszközök, pénzügyi panaszkezelés előírásai, ügyfélvédelmi rendelkezések összefoglalása Szilasi Tamás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet K E V E R M E S ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL. 2012.07.03. 38/2012. ig.hat. TARTALOMJEGYZÉK I. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 III.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

III. Pénzügyi panaszok; a pénzügyi szolgáltatók panaszkezelési eljárása

III. Pénzügyi panaszok; a pénzügyi szolgáltatók panaszkezelési eljárása III. Pénzügyi panaszok; a pénzügyi szolgáltatók panaszkezelési eljárása 1 A pénzügyi ügyintézéshez kapcsolódó jogszabályok 2013. évi CXXXIX. (Mnbtv) törvény a Magyar Nemzeti Bankról 2009. évi CLXII. (Fnyht)

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Üzletfél tájékoztató

Üzletfél tájékoztató 2.sz. melléklet Üzletfél tájékoztató Panasza van? Ha Önnek kifogása, panasza támadt valamely pénzügyi szervezettel szemben, az alábbiak szerint célszerű eljárnia: 1. A panasz előterjesztése a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. A fogyasztóvédelemrıl és panaszkezelésrıl szóló 15/2014. számú vezérigazgatói utasítás 1. számú melléklet Panaszkezelési Tájékoztató A Takarékbank Zrt. aláírásával

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez Hatálybalépés napja:.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; melynek során a közjegyzı a jogosult egyoldalú kérelme

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Hartai Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: 03-02-000223 Adószáma: 10043206-2-03

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

II. A hitelre és a kölcsönre vonatkozó tudnivalók. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával

II. A hitelre és a kölcsönre vonatkozó tudnivalók. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával II. A hitelre és a kölcsönre vonatkozó tudnivalók Az alkalmazandó főbb jogszabályok 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység feltételeiről és korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Panaszkezelési. Szabályzat

Panaszkezelési. Szabályzat AEGON Magyarország Hitel Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2010. január 1-tıl I. A panaszkezelési szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zrt. (továbbiakban: Társaság) az ügyfelek panaszainak

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Hatályos: 2015. augusztus 14. napjától A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel TARTALOM Adatváltozást bejelentı nyomtatvány...2 Nyilatkozat az elszámolást követıen fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez...3 Követeléskezelı által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerzıdésbıl

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-063/2008/027. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa dr. H. P. jogtanácsos által képviselt Raiffeisen Bank Zrt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben