Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009"

Átírás

1 Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009 V Készítette: KvVM Fejlesztési Igazgatóság 1

2 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló ZBR általános bemutatása Az éves jelentés tárgyának és céljának meghatározása A program általános áttekintése ZBR jogszabályi háttere ZBR alprogramok fı elemeinek bemutatása ZBR alprogramok várt eredményei Elszámolható és nem elszámolható költségek Támogatási intenzitás A ZBR pályázatok benyújtásának módja Benyújtás helye és módja Résztvevı intézményrendszer A ZBR pályázatok pályázatkezelési/döntéshozatali folyamata A ZBR-nek egyéb nemzeti programokhoz való kapcsolata ZBR alprogramok 2009-es eredményei Panel alprogram 1 és 2 fı környezetvédelmi és támogatási mutatóinak áttekintése Panel alprogram 1 fı (környezeti és pénzügyi mutatóinak) áttekintése A program pénzügyi teljesítésének áttekintése Panel alprogram pályázatok pályázatainak megvalósulása Panel pályázatok pénzügyi folyamatainak szabályozása Panel pályázatok pénzügyi forrásösszetétel szerinti megoszlása A évi ZBR kvótaértékesítés bevétele Auditálás Auditor nyilatkozata A ZBR alprogramok auditálási módszertanának leírása Egyedi monitoring indikátorok teljesülésének vizsgálata Egyéb, a módszertan kialakítása során Megrendelıvel közösen megjelölt témák Táblázatok jegyzéke 1. Táblázat Alprogramok fı jellemzıinek összefoglalása Táblázat A Panel pályázatok összefoglaló pénzügyi adatai Táblázat A Panel pályázatok tervezett CO2 megtakarításáról Táblázat A december 31-ig beérkezett EH pályázatainak számáról és tervezett CO2 megtakarításáról Táblázat a Panel program KlímaBÓNUSZ támogatás mértéke Táblázat Az EH alprogram KlímaBÓNUSZ támogatásának megoszlása Táblázat új, energiatakarékos ingatlanok építésének támogatása Táblázat a ZBR programokban résztvevı szervezetek és pályázatkezelési folyamatok leírása Táblázat Magyar energiaracionalizálási támogatások összehasonlítása Táblázat Panel 1 és 2 fıbb összefoglaló adatai regionális és megyei bontásban Táblázat Faluház projekt fı adatai a ZBR kerethez képest Táblázat A Faluház projekt számokban Táblázat Fıbb összefoglaló pályázati adatok regionális és megyei bontásban

3 14. Táblázat Panel pályázatok támogatható tevékenységeinek megoszlása (Ft) Táblázat A pályázatok megvalósulása pénzügyi szempontból Táblázat A PA támogatások fı pénzügyi adatai Táblázat ZBR kvótaértékesítés bevétele és tervezett felhasználása (Mrd forint) Ábrák jegyzéke 1. ábra Panel alprogram 1+2. : pályázatok száma regionális és megyei bontásban (db) ábra Panel alprogram 1+2. : teljes beruházási költség alakulása regionális és megyei bontásban (MrdFt) ábra Panel alprogram 1+2.: pályázott ZBR támogatás alakulása regionális és megyei bontásban (MrdFt) ábra Panel alprogram 1+2.: pályázattal érintett lakások száma megyei és regionális bontásban (db) ábra Panel alprogram 1+2.: éves CO2 csökkenés kg-ban megyei és regionális eloszlásban (kg/év) ábra Panel alprogram 1+2.: átlagos fajlagos CO2 csökkentés költség (Ft/CO2 kg/év) ábra Panel alprogram 1. : pályázatok száma regionális és megyei bontásban (db) ábra Panel alprogram 1.: teljes beruházási költség alakulása regionális és megyei bontásban (MrdFt) ábra Panel alprogram 1.: pályázott ZBR támogatás alakulása regionális és megyei bontásban (MFt) ábra Panel alprogram 1.: pályázattal érintett lakások száma megyei és regionális bontásban (db) ábra Panel alprogram 1: éves CO2 csökkenés kg-ban megyei és regionális eloszlásban (kg/év) ábra Panel alprogram 1.: átlagos fajlagos CO2 csökkentés költség (Ft/CO2/kg/év) ábra Panel pályázatok támogatható tevékenységeinek megoszlása (%) ábra Egy fıre jutó bruttó hazai termék alakulása regionális és megyei bontásban (2007.)36 Mellékletek 1. Melléklet Az Ernst & Young auditor cég által készített audit jelentés Melléklet Alprogramok nem elszámolható költségeinek összehasonlítása Melléklet Alprogramokhoz benyújtandó dokumentumok listája Melléklet Legfontosabb vonatkozó jogszabályok jegyzéke Melléklet A ZBR programokban résztvevı szervezetek és pályázatkezelési folyamatok leírása

4 1. Vezetıi összefoglaló Magyarország, mint az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének részes fele, és mint a Kiotói Jegyzıkönyvet ratifikáló állam, élve a Jegyzıkönyv adta lehetıséggel, kibocsátási kvótáinak egy részét években értékesítette. Ezen bevételek felhasználása történik a Zöld Beruházási Rendszer keretében, mely rendszer további, mérhetı széndioxid kibocsátás-csökkentést eredményezı, és egyéb környezeti és társadalmi hozadékot is teremtı beruházásokat támogat. A Zöld Beruházási Rendszer keretében, a év folyamán két, a lakóépületek energiaracionalizálását segítı alprogram került meghirdetésre: a Klímabarát Otthon Panel Alprogram és az Energiahatékonysági Alprogram. A meghirdetett alprogramok célja olyan klímavédelmi célú támogatást nyújtani a magyar lakosságnak, amely az energia-megtakarítási beruházások támogatásán keresztül hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, valamint a lakossági energiafogyasztás csökkentése által a háztartások energiaterheinek csökkentéséhez is. A 2009-es ZBR alprogramok a Magyarországon elérhetı klímavédelmi szempontokat leginkább elıtérbe helyezı lakossági támogatási programok. A támogatható tevékenységek az épületállomány energetikai hatékonyságának növelését (hıszigetelés, nyílászáró csere, épületgépészeti megoldások), valamint a megújuló energiaforrások használatát tartalmazzák. Ezen célcsoporttal és támogatható tevékenység körrel kiegészíti az egyéb klímavédelmi célú, energiamegtakarításon keresztül CO2 csökkentı támogatási forrásokat, mivel a lakosság számára ez az egyedül rendelkezésre álló pályázat. Jelen, évre vonatkozó, éves jelentés célja Magyarország kvótabevételeinek felhasználásnak átlátható módon történı bemutatása, a források felhasználásának, és az általuk elért, illetve várható eredményeknek a bemutatása, valamint, ezen jelentéssel a kvótavevık felé történı információszolgáltatási kötelezettség teljesítése. A jelentés a Zöld Beruházási Rendszer céljait, mőködését, a mőködtetı intézményrendszert, a 2009-ben elért, és a 2009-ben beadott pályázatok alapján várható eredményeket mutatja be. A jelentés a két alprogramot külön-külön mutatja be, kitérve a várható környezeti hatásokra (éves CO 2 csökkentés), a beruházások jellegére, a beruházásokra adott támogatások összegére, a megjelenı eredmények költséghatékonyságára. Az elemzés ezen mutatókat regionális és megyei bontásban is bemutatja. Részletes ismertetésre kerül az eddig lekötött, felhasznált források mennyisége. A 2009 augusztus 4- és december 31 között pályázható Panel alprogram keretében összesen több mint 2200 pályázat érkezett be, melyek együtt 120 milliárd forintos fejlesztést generálnának, amennyiben az 55 milliárd forintnyi támogatás rendelkezésre állna, évi több mint 110 ezer tonna széndioxid kibocsátás-csökkentést eredményezve. A Panel alprogram folyamán 948 db pályázat (közel 47 ezer lakás) részesült támogatási döntésben, összesen 14,5 milliárd forint értékben, mely támogatással több, mint 46 milliárd forint beruházás valósul meg, ezzel hozzájárulva évi 34 ezer tonna széndioxid kibocsátásának elkerüléséhez. A 2010 elsı negyedévében feldolgozásra kerülı Panel alprogram 2 keretében beérkezett több mint 760 pályázat együttesen 32,2 milliárd forint támogatási igényt jelent. Amennyiben minden pályázat támogatásban részesülne, közel 73 milliárd forintnyi beruházás valósulna meg, ezzel 55 ezer lakás energiaköltségét csökkentve, és hozzájárulva évi több mint 76 ezer tonna széndioxid kibocsátás elkerüléshez. 4

5 A december 15-én elindított és október végéig pályázható Energiahatékonysági alprogram keretében 2010-re elırejelezhetıen növekvı pályázói érdeklıdés mellett 2009 végéig 2 db pályázat érkezett be. Az éves jelentésnek része a független, nemzetközi auditor cég által elvégzett auditálásról szóló jelentés, mely a ZBR rendszer mőködésének átláthatóságát, a nemzetközi és hazai jogszabályoknak való megfelelését vizsgálja, bemutatja a források felhasználásának rendszerét, a tényleges forrásfelhasználást a várható környezeti eredményeket, valamint a beruházások és pályázatok természetébıl fakadó bizonytalansági faktorok meghatározását. 2. ZBR általános bemutatása 2.1. Az éves jelentés tárgyának és céljának meghatározása A Zöld Beruházási Rendszer évi éves jelentésének tárgya a kvótabevételek december 31-éig történı felhasználási rendszere, és a források felhasználása, a várt és elért eredmények. A jelentésnek több, magyar jogszabályokból, nemzetközi szerzıdésekbıl, a pályázati rendszerek dokumentációiból, a támogatási rendszerekkel kapcsolatos közösségi és vezetıi információigénybıl levezethetı célja van. Jogszabályi kötelezettség: A ZBR-t szabályozó kormányrendelet általánosságban írja elı a jelentés készítését. A ZBR mőködését szabályozó jogszabályok közül a 323/2007 (XII.11.) korm.rendelet 1 (továbbiakban kormányrendelet) 35 (5) pontosan nem definiált tartalommal, és határidıvel elıírja, hogy a támogatások felhasználásáról elemzés készüljön. Mivel a támogatások teljes felhasználása a források kimerülésének idıpontja, illetve a kvótaszerzıdésekben meghatározott forrás-felhasználási idıszak december 31-ig tart 2, ez alapján éves jelentés készítése nem kötelezı, ám a részletesebb jogszabályok e fenti célból vezetik le annak szükségességét. KvVM utasítás elıírja a jelentések készítését. A kvótabevételek gazdája, a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter közbensı (éves, havi és ad hoc) jelentések készítését a 10/2007 (VII.17.) KvVM utasításban írja elı 3. Ezen jelentések elkészítéséért a pályázatkezelésbe bevont szervezetek felelısök, a jelentéseket a döntéshozó KvVM tisztségviselıknek kell átadni. Tehát az utasítás a jelentések készítésérıl rendelkezik, azok nyilvánosságáról nem. A pályázati útmutatók nem teszik kötelezıvé a jelentések készítését. Egyik alprogram pályázati útmutatója sem teszi kötelezıvé a jelentések készítését, hiszen azok a pályázóknak szólnak. Ugyanakkor a pályázók által szolgáltatandó adatok és információk szükségessége a források felhasználásának átláthatóságából vezethetı le /2007. (XII.11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzıkönyve végrehajtási keretrendszerérıl szóló évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól, 35 (5) 2 Az ún. kiotói vállalási idıszak ( ) végéig. 3 10/2009. (VII.17.) KvVM utasítás a Zöld Beruházási Rendszer mőködtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenırzésének részletes szabályairól, 3 5

6 A kvóta-értékesítési szerzıdések az éves jelentések elkészítését elıírják. Minden kvótaértékesítési szerzıdés elıírja az értékesítı (KvVM) számára az éves jelentések elkészítését, melyet a vevı-eladó vegyes bizottságon keresztül kell eljuttatni a vevıhöz. A fentiek alapján tehát az éves jelentés készítése magyar jogszabályokból levezethetı kötelezettség teljesítését is szolgálja. Ezen túl, a támogatások felhasználásának átláthatósága értelemszerően megköveteli az alprogramok rendszeres bemutatását, ami által a magyar társadalom nem csak a forrásokról, de a klímaváltozás jelentıségérıl, a lehetséges intézkedésekrıl is értesülhet. Logikus szabályozói igény továbbá, az elindított alprogramok tanulságainak jelentés formában történı összefoglalása, ami a futó programok klímavédelmi és költséghatékonysági céljainak elérése felé tett lépések értékelésén kívül, jövıbeli programok meghirdetéséhez is tanulsággal szolgál A program általános áttekintése Jelen fejezet a meghirdetett, futó és befejezett pályázatok általános áttekintését tartalmazza. Ismertetésre kerülnek a Klímabarát Otthon Panel és Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogramok: a ZBR rendszer jogszabályi háttere, pályázók köre, támogatható tevékenységek, elszámolható költségek, támogatási intenzitás, pályázás módja, döntési folyamatok, résztvevı intézményrendszer, alprogram specifikus jellemzık, várt eredmények, forrásfelhasználás ZBR jogszabályi háttere A kiotói kvótaértékesítés lehetıségét az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének kihirdetése (1995. évi LXXXII. törvény), majd a Kiotói Jegyzıkönyv (2007. évi IV. törvény), és végül e két fentebb említett dokumentum végrehajtási keretrendszerérıl szóló évi LX. törvény teremtette meg Magyarországon. A évi LX. törvény - Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak kiotói jegyzıkönyve végrehajtási keretegyezményérıl címmel - már konkrét formában tartalmazta a kiotói szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeket, amely elıírta a végrehajtásra vonatkozó eljárások utasításban történı rögzítését. A törvény (3 ) elıírja egy hosszú távú, 2025-ig elıretekintı stratégia megfogalmazásának szükségességét, valamint a stratégia alapján rövidebb idıszakra vonatkozó programok megalkotását. Emellett úgyszintén meghatározza az üvegházhatású gázok kibocsátásának nyilvántartását, az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatást, és azt, hogy a kiotói egységek a magyar állami vagyont képezik. A környezetvédelemért felelıs miniszter feladatává teszi a kibocsátás és nyelés nyomon követését, valamint, hogy vagyonkezelıi joggal rendelkezik a kiotói egységek felett. Ezen törvény tehát nem határoz meg sem kibocsátási célokat, sem támogatandó tevékenységeket. A 323/2007. (XII.11) Korm. rendelet 10 (7) d-f tartalmazza a kormányszinten eldöntendı feladatokat, emellett pedig meghatározza azt, hogy csak olyan projektek kaphatnak támogatást a kvótaértékesítésbıl befolyt összegekbıl, amelyek addicionális kibocsátáscsökkentést érnek el. Ez a rendelet hozta létre a Zöld Beruházási Rendszert, amely meghatározza a célokat, a célok megvalósítása érdekében létrehozott pályázati rendszert, összesíti a támogatási és pályázati feltételeket, valamint elıírja az elfogadott pályázatok 6

7 végrehajtásának ellenırzését. A fenti rendeletet módosító 121/2009. (VI.11.) Korm. rendelet lehetıvé teszi az Önkormányzati Minisztériumhoz beérkezett energiaracionalizálási pályázatok ZBR keretében történı elbírálását. Végül, a 10/2009. (VII.17) KvVM utasítás a Zöld Beruházási Rendszer mőködtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenırzésének részletes szabályairól, megnevezi a ZBR mőködtetésének szakigazgatási felelıseit (2 ). Mindamellett az utasítás fontos alappillére a programokról való tájékoztatás rendszerének (3 ) és menetének, pályázati rendszer szabályainak meghatározása (7-12 ). A következıkben bemutatott két pályázat (Klímabarát Otthon Panel és Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram) is ezeken az utasításokon alapul ZBR alprogramok fı elemeinek bemutatása Magyarország számára az AAU tranzakciókból származó bevétel segítséget jelent a klímavédelmi célok elérésére és energiatakarékos, energiahatékonysági programok megvalósítására. Az ország az értékesített mennyiség felhasználását a ZBR keretén belül két alprogrammal kezdte meg ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban KvVM) pályázatot írt ki az energiahatékonysági felújításokra vonatkozóan: a Klímabarát Otthon Panel és a Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogramot. A ZBR alprogramok legnagyobb újítása, bármilyen korábbi energiahatékonysági pályázathoz képest, hogy egységesített pályázati dokumentációval, és nagyobbrészt elektronikus pályázási folyamattal a pályázatok egységességét sikerül elérni. Minden pályázónak ugyanazt a pályázati adatlapot és számításokat tartalmazó mellékleteket kell kitöltenie, így a pályázatok egymással teljes mértékben összehasonlíthatóak lesznek augusztus 4-én elıször a Panel Alprogram meghirdetésére került sor, amelynek pályázati beadási határideje december 31-én járt le. Ezen programon belül az július 1. elıtt kiadott építési engedély alapján, az iparosított technológiával épített lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést és energia-megtakarítást eredményezı felújítására lehetett pályázni. A pályázaton a következı tevékenységek voltak támogatásra jogosultak: nyílászárók energia-megtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje; homlokzatok és födémek hıszigetelése; épületgépészeti rendszerek korszerősítése és felújítása; megújuló energiafelhasználás növelése és hagyományos energiahordozók megújulókkal való helyettesítése; épületek nyári hıvédelmének javítása; valamint lodzsák beüvegezése. A pályázati forrásból támogatást kaphattak lakásszövetkezetek, társasházak, és helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik. A Panel alprogram 1 keretében 2009 végéig tartó idıszakban 14,57 milliárd forintnyi támogatás megítélésére került sor ( Euro - a Magyar Nemzeti Bank 2009-es évi Euro/Forint átlagos árfolyamán számolva). A további, több mint 780 db pályázat feldolgozására a Panel alprogram 2 keretében 2010 elsı negyedévében kerül sor. Az Energiahatékonysági Alprogram (továbbiakban EH program) december 15-én indult el, a pályázatok benyújtási határideje pedig október :00 óra, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges. A programban a hagyományos- és iparosított technológiával épült ingatlanok, valamint új, energiatakarékos lakóépületek, családi házak építésének támogatása volt a célpont. A támogatási kör ugyanazon energiahatékonysági tevékenységekre összpontosul, mint a Panel program, ám nagyobb hangsúlyt kapnak a 7

8 megújuló energiát hasznosító technológiák, valamint lényeges különbség, hogy új építéső épületek is támogathatóak. A kedvezményezetti kör magánszemélyek, lakásszövetkezetek, és társasházak. A ZBR forrásból felhasználható keretösszeg 2 milliárd Ft ( Euro), amire vonatkozóan 2009 folyamán nem született még támogatási döntés. Státusz (meghirdetési és zárási idı) 1. Táblázat Alprogramok fı jellemzıinek összefoglalása Panel alprogram EH alprogram Nyitva: folyamatos Keret 26,66 Mrd Ft 2 Mrd Ft Kedvezményezetti kör Támogatható tevékenységek lakásszövetkezetek, társasházak, és helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik magánszemélyek, lakásszövetkezetek, és társasházak nyílászárók felújítása vagy cseréje; homlokzatok és födémek hıszigetelése; épületgépészeti rendszerek korszerősítése és felújítása; a megújuló energiafelhasználás növelése (napkollektoros és napelemes rendszerek, biomassza kazánok, geotermikus hıszivattyúk, szélenergia hasznosítása), a hagyományos energiahordozók megújulókkal való helyettesítése, az épületek nyári hıvédelmének javítása, valamint a lodzsák beüvegezése Új építéső, energiatakarékos házak építése 2.5. ZBR alprogramok várt eredményei A két 2009-ben meghirdetett Panel alprogram megvalósítása, igazolható módon a kifizetés és a környezeti eredmények megjelenése folyamán fog megtörténni. Ennek oka, hogy a támogatás célját jelentı üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentés csak az igazolt energiamegtakarítás alapján történhet meg. A kedvezményezettek riportolási kötelezettsége a megvalósulás, és támogatás kifizetése után indul meg. A támogatások kifizetésének feltétele a beruházás ellenırzött megvalósítása, mely megvalósítás történhet a támogatatói döntés után (a legtöbb Panel 1 pályázó várhatóan ezt választja), vagy még a támogatói döntés elıtt, a befogadás után (számos Panel 1 pályázó ezt választotta) is megtörténhet, ám riportolt eredménye ezen beruházásoknak is legjobb esetben 2010-végén kezd megjelenni. A fentiek alapján 2009-ben még csak a beadott pályázati anyagok alapján elızetes becsléseket lehet tenni a várhatóan megvalósuló beruházásokra, azok beruházási összegeire, támogatási igényeire, általuk elért kibocsátás-csökkentésre, valamint ezen számokból számítható fajlagos értékekre. Ezek összesítését az alábbi táblázat tartalmazza. Panel alprogram 1: A 121/2009 (VI.12.) kormányrendelet tette lehetıvé, hogy az Önkormányzati Minisztériumhoz beadott pályázatok ZBR keretében kerüljenek elbírálásra. A ZBR rendszerben formailag megfelelt Panel db panel pályázatát a ZBR PKI november 18-án a Szakértıi Bizottság elé támogatásra terjesztette, amelybıl a bizottság 948 db pályázatot fogadott el. Ebbıl 2009 decemberéig 14,57 milliárd forint ( Euro) 8

9 ZBR keretet kötöttek le. A KvVM miniszteri döntése értelmében 46,3 milliárd forint ( Euro) beruházás valósulhat meg, amely lakás érintésével várhatóan összesen 34 ezer tonna széndioxiddal csökkenti az ország éves kibocsátását. Panel alprogram 2: A december 31-ével lezárult, elektronikusan benyújtott pályázatok száma 761 db volt, melyek 32,2 milliárd forint ( Euro) ZBR állami támogatást igényelnek, lakást, és együttesen közel 73 milliárd forint (közel Euro) teljes beruházási költséget jelentenek. Ezen beruházások együttesen várhatóan több mint 76 ezer tonna CO2 kibocsátás-csökkentést jelentenek éves szinten. Számos egyedi elbírás eredményeképpen 2010 folyamán néhány tucattal megnıhet a pályázatok száma. Panel alprogramok szakaszai 2. Táblázat A Panel pályázatok összefoglaló pénzügyi adatai Támogatott Teljes Pályázatok Érintett pályázatok beruházási száma lakások száma száma költség Pályázott ZBR támogatás db db db MrdFt MrdFt Panel ,32 14,57 Panel ,98 32,18 Összesen ,30 46,75 Az alprogramok célja, hogy a Kiotói Jegyzıkönyv szerint eljárva olyan energiahatékonysági intézkedéseket támogasson Magyarország, amellyel csökkentik az üvegházhatású gázok hazai kibocsátását, és amelyekre nincsen más támogatási forrás. Ezért ezen programok keretében csak olyan beruházás támogatható, melynek széndioxid kibocsátás-csökkentése mérhetı, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása igazolható. A beruházást követıen az épületeknek az eredetinél lényegesen jobb széndioxid-kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkezniük. A pályázatokhoz beadandó, egységesített energetikai számítások lényege, hogy minél pontosabban becsülhetı legyen a kiindulási állapothoz képest az épületek jövıbeli széndioxid kibocsátása, vagyis a relatív kibocsátás-csökkentés. A 3.sz. táblázat a Panel alprogram 1 és 2. adatai alapján a felújítás nélküli állapothoz képest tervezett éves kibocsátás-csökkenést, valamint ennek költséghatékonyságát mutatja be (1 kg/év CO2 csökkenés hány Ft állami támogatással valósul meg). A táblázatban bemutatott átlag fajlagos CO2 csökkentési költség az egyes pályázatok egyedi adatainak átlagából jön ki. 3. Táblázat A Panel pályázatok tervezett CO2 megtakarításáról 1 Kg/év tervezett Pályázatok CO2 csökkenés CO2 csökkenés Panel alprogramok száma támogatási (kg/év) igénye (átlag) db Panel alprogram Panel alprogram Összesen Ft 9

10 A 2009 decemberében meghirdetett EH alprogram keretében 2009 folyamán mindössze 2 db pályázat érkezett be. Ezek összefoglaló adatait a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Táblázat A december 31-ig beérkezett EH pályázatainak számáról és tervezett CO2 megtakarításáról 1 Kg/év tervezett Pályázott CO2 csökkenés CO2 csökkenés Pályázatok állami támogatási igénye (kg/év) támogatás (átlag) Ft Ft 1. pályázat pályázat Összesen Mivel mind a két alprogramra beadott pályázatok elbírálása és megvalósítása folyamatban van, a 2009-es éves jelentésben bemutatott becsült adatok tényleges megvalósuláshoz való viszonyát számos tényezı befolyásolja. A pályázati anyagokból összeállított összesítésekre többek között hatással lesz: - hány pályázat lesz támogatva, - az igényelt támogatásokat a támogató teljes egészében, vagy csak részben ítéli-e meg, - a kedvezményezettek megkötik-e a támogatási szerzıdést, - a megkötött támogatási szerzıdés alapján megvalósul-e a beruházás, - közbeszerzés során változnak-e a tervezett beruházási költségek, - kivitelezés során változik-e a mőszaki tartalom, - a kedvezményezettek megfelelıen eleget tesznek-e a riportolási kötelességeiknek, - idıjárási jellemzık a tényleges hıigényt mennyire befolyásolják Elszámolható és nem elszámolható költségek A ZBR alprogramok az éghajlatvédelmet szolgáló és a zöld beruházásokat támogató intézkedések során a benyújtott pályázatokat külön mőszaki, energetikai, közgazdaságikörnyezetgazdasági szempontok szerint értékelik, és egy-egy projekt eredményét széndioxid egyenértékben határozzák meg. Ennek keretében mindkét programra általánosságban jellemzı, hogy minden olyan beruházás támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése mérhetı, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint igazolható. A beruházást követıen az épületeknek az eredetinél lényegesen jobb széndioxid-kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkezniük. A pályázatok elnyerésének feltétele, hogy, az EH alprogramnál, a beruházással érintett ingatlanoknak legalább egy energiakategóriát kell javulniuk, a Panel alprogram 1 és 2 esetén az energiahatékonyság javulásán van a hangsúly. 10

11 Az EH program emellett kitér arra, hogy a beruházás költségvetésében csak a évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló törvény ban meghatározott feltételeket maradéktalanul kielégítı, és az árajánlattal megegyezı tartalmú számlákkal azonosított és igazolt azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a beruházás végrehajtásához, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének, azaz nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. Új berendezések, készülékek és anyagok vásárlása esetén csak azok támogathatók, amelyek kizárólag kereskedelmi forgalomból szerezhetık be. A program útmutatójában szintén szerepel, hogy a megújuló energiaforrásból termelt többletenergia hálózatba történı visszatáplálásához szükséges berendezések költsége az összberuházási költség megállapításánál figyelembe vehetık. Végül, míg a Panel programban nem volt lehetıség a szakértıi díjak (KESZ számítás, energiatanúsítvány, beruházás megvalósulásának igazolása) elszámolására, az EH alprogram pályázatonként a díj maximum Ft értékig, egyszeri költségként (csak az elsı KESZ tábla és tanúsítvány költsége) elszámolja. Alapvetıen nem elszámolhatók egyik programban sem azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, nem szolgálják az energiahordozó megtakarítást és nem vezetnek mérhetı széndioxidkibocsátás-csökkentéshez. Ezek az úgynevezett a támogatás szempontjából nem elismerhetı tervezett ráfordítások, a tervezett felújítással kapcsolatos kivitelezési költségek és a tervezett felújításra vonatkozó pályázattal kapcsolatos mőködési költségek (részletesen lásd 1. számú melléklet). Összességében azonban elmondhatjuk, hogy a két pályázat elszámolható- és nem elszámolható költségei között alapvetıen hasonlóság figyelhetı meg. Az elszámolható és nem elszámolható költségek tételes listáját a 1. sz. melléklet tartalmazza Támogatási intenzitás A ZBR támogatás újdonsága, hogy egy alaptámogatás mellett tartalmaz egy az energiatakarékosság függvényében növekvı, a nagyobb környezeti hozadékot jelentı pályázatokat jutalmazó ún. KlímaBónusz támogatást. A ZBR programok keretében minden olyan beruházás támogatható, melynek széndioxidkibocsátás csökkentése mérhetı, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint igazolható. Az épületenergetikai számítás ezen rendelet alapján történik, melyet a pályázó az elıre elkészített, a pályázati dokumentáció részét képezı, sztenderdizált táblázat segítségével készít el (lásd 2.sz. melléklet: KESZ_panel.xls) Az energetikai besorolás meghatározásánál az épület egészét kell figyelmbe venni. A programokon belül a támogatási rendszer úgy lett kialakítva, hogy komplex felújításokra motiváljon, felkínálva az úgynevezett KlímaBÓNUSZ kiegészítı támogatás lehetıségét a pályázóknak. Ennek megfelelıen a támogatás többszintő, amely egy alap- és lehetıség szerint a KlímaBÓNUSZ támogatásból épül fel. Az alaptámogatás egy olyan költségarányos támogatás, amely valamennyi érvényes pályázat esetén igénybe vehetı állami támogatás, és melynek mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 1/3-a a Panel alprogram 1 és 2 esetén, és 30 %-a az EH alprogram esetén.. A Panel programban ez lakásonként legfeljebb Ft (1 782 Euro), lehet, míg az EH program esetében összesen maximum Ft-ot ( Euro) jelent. 11

12 A KlímaBÓNUSZ vagy más néven hatékonyság arányos támogatás további támogatási forrás lehetıségét nyújtja a pályázók számára, és komplex felújításra motivál. Ennek megvalósulása úgy történik, hogy a felújítás eredményeképpen elért épületenergetikai kategória emelkedésének megfelelıen növekszik a támogatás mértéke. Ez nemcsak a komplex energiahatékonysági felújításokat helyezi elıtérbe, hanem ráirányítja a figyelmet az épületenergetikai tulajdonságokra is. A Panel alprogramnál ez a támogatás akkor vehetı igénybe, ha az épület a felújítás eredményeképpen legalább a C energetikai kategóriát éri el. Az elért kategória függvényében a támogatás mértéke a beruházási költség kb %-a. A célzott kategória C, B, A, A+ és A++ lehetett. Az EH programnál a pályázóknak egy magasabb, legalább B energetikai kategóriát kell elérniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek a kiegészítı támogatásra is. Ez egy újabb 10-30%-os elszámolható felújítási költséget jelent az alaptámogatás mellett a pályázók számára. Végül, itt a célzott kategória B, A, és A+ lehet. Amennyiben az elért kategória a Panel pályázatoknál nem éri el a C kategóriát, az EH esetében pedig a B kategóriát, a pályázó nem lehet jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra. Összesítve, a ZBR pályázatok állami támogatásának mértéke ennek következtében a klímabónusszal együtt nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költségeinek 60%-át. Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma van figyelembe véve. A KlímaBÓNUSZ támogatás az elért kategória függvényében az alábbiak szerint alakul a Panel alprogramban: 5. Táblázat a Panel program KlímaBÓNUSZ támogatás mértéke Célkategória KlímaBÓNUSZ támogatás Támogatás maximuma Ft/lakás Euro/lakás C 10% B 15% A 20% A+ 25% A++ 27% Az EH alprogramnál a KlímaBÓNUSZ a következıképpen figyelhetı meg: 6. Táblázat Az EH alprogram KlímaBÓNUSZ támogatásának megoszlása KlímaBÓNUSZ támogatás Kiegészítı támogatás mértéke 10% 20% 30% Elért energetikai kategória B A A+ Ft Euro Ft Euro Ft Euro Max. támogatás Az EH programon belül az a pályázó, aki egy új ingatlanon kíván felépíteni egy energiatakarékos házat, annak az épületnek az építése maximum 130 m 2 -ig támogatható. Ennél nagyobb nettó hasznos alapterülető ingatlan építésének támogatására nem lehet 12

13 pályázni. 7. Táblázat új, energiatakarékos ingatlanok építésének támogatása Támogatott energetikai kategória A+ Ft/m 2 Euro/m 2 Támogatás mértéke (lakásonként) max max. 89 Maximális támogatás mértéke (lakásonként) A fennmaradó beruházási költség az önrész, amely saját forrásból és egyéb forrásból áll. A saját forrás lehet készpénz, bankbetét, értékpapír, vagy ESCO típusú vállalkozói szerzıdés által biztosított fedezet. Az egyéb forrás lehet egyéb támogatás (pl. Panel pályázatok esetében önkormányzati támogatás ezeket hívjuk kétlépcsıs pályázatoknak), és nem támogatásnak minısülı más forrás (pl. bankoktól vagy hitelintézetektıl felvett kölcsön, mint a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történı hiteligénylés) A ZBR pályázatok benyújtásának módja A ZBR pályázatok benyújtása papír alapon (EH alprogram) vagy elektronikus és papír alapon (Panel programnál) történik, kizárólag magyar nyelven. A pályázati felhívást, tájékozatót, útmutatót, adatlapokat, kiegészítı dokumentumokat a pályázó a a és a oldalakról tudja letölteni. Az elektronikus úton beadott pályázatok esetében a kitöltött pályázati adatlapot a pályázó a ügyfélkapu dokumentum feltöltı segítségével juttatja vissza a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak. Ebben az esetben csak az adatlap és a KESZ_panel.xls benyújtása történik elektronikusan, az egyéb benyújtandó dokumentumok pedig postán (lásd 2. számú melléklet). A pályázás szigorú feltétele, hogy a pályázat nyilvántartásba vételétıl (befogadásától) számított 8 napon belül kell a nem elektronikus úton beadott dokumentumokat postára adni. A dokumentumok között szerepelnie kell a pályázati azonosító számnak, amit a fogadó rendszer automatikusan generál és érkeztetéskor megküld a pályázónak. Mindkét program pályázatának benyújtását végezheti maga a pályázó vagy a pályázó megbízottja (a megbízás tényét hitelesen, írásban igazolni kell), de a szerzıdést a pályázó személyesen írja alá, és a felelısség ıt terheli. A ZBR pályázatok az alábbi fı részekbıl állnak: formanyomtatványok (adatlapok) önkormányzat dokumentumai (Panel pályázatok esetében) mőszaki dokumentumok (a jelenlegi állapotra illetve az elérendı állapotra vonatkozóan épületenergetikai szakértı által elvégzett Környezetvédelmi Energetikai Számításokat (KESZ számítás) xls formátumban (Microsoft Office Excell 2003), illetve kép vagy pdf. formátumban mellékletek fényképek az épület állapotáról. 13

14 Az energetikai számításoknál még megjegyzendı, hogy az eredeti és a tervezett állapotra vonatkozó számításokat csak a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplı ENt-Sz vagy SZÉSZ 8 kategóriájú, épületek energetikai tanúsítására jogosult, illetve épületenergetikai szakértı végezheti. A szakértık listája a két kamara honlapján található (www.mek.hu, Benyújtás helye és módja A ZBR pályázatokkal kapcsolatos postán beküldendı dokumentumokat az alábbi címre kell eljuttatni: Energia Központ Nonprofit Kft Bp. Pf A kizárólag postai úton elküldött EH pályázatoknál a pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell az energetikai és CO2 számításokat tartalmazó CD-t 1 példányban. Panel pályázatok esetében az elektronikus benyújtás után 8 napon belül, postai úton beküldött pályázatokat csak egy példányban kell elküldeni, ahol a borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét és a pályázat azonosítóját Résztvevı intézményrendszer Mint ahogy azt már korábban, a ZBR jogszabályi hátterénél említettük, a 10/2009. (VII.17) KvVM utasítás megnevezi a ZBR mőködtetésének szakigazgatási felelıseit, valamint meghatározza a programokról való tájékoztatás rendszerét, menetét és a pályázati rendszer szabályait. A ZBR rendszer mőködéséért alapvetıen a környezetvédelmi miniszter és az ı minisztériuma a felelıs. A KvVM Fejlesztési Igazgatóságán (továbbiakban KvVM FI) belül a költségvetési és mőködési szempontból is elkülönült, közvetlenül az FI igazgató alá tartozó ZBR Pályázati Koordinációs Iroda (továbbiakban ZBR PKI) közremőködik a döntés-elıkészítı szerv részére meghatározott, pályázati rendszer keretében nyújtható támogatásokkal összefüggı pályázati koordinációs feladatok ellátásában. A KvVM utasításban foglaltak alapján a ZBR PKI ellátja a Klímabarát Otthon Panel és Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogramokra vonatkozó pályázati koordinációs, szabályozási, adatszolgáltatási feladatokat, valamint részt vesz a pályázati kiírások elıkészítésében és módosításában. A Panel program esetében a pályázatok két szakaszban kerültek befogadásra a kijelölt felelıs intézményhez, a KvVM-hez. A Panel 1 szakasza azokat a pályázatokat tartalmazza, amelyek a 323/2007 (XII.11) Korm. rendelet módosításáról szóló 121/2009 (VI.12) Korm. rendelet és a minisztériumok közötti együttmőködési megállapodás alapján a évi panel pályázatok ZBR szabályok szerinti elbírálásra átadott formai, és a kormányrendelet 10. -ának való megfelelésének ellenırzésén estek át. A pályázók közvetlen kapcsolatban mint pályázatkezelı szervezettel az Építésügyi, Minıségellenırzési Innovációs Nonprofit Kft-vel (továbbiakban ÉMI Nkft) voltak, mely ellenırzi a támogatási kérelmek (pályázatok) megfelelıségét, a források elıírás szerinti felhasználását, a támogatott tevékenységek megvalósulását, az elért energia megtakarítást és széndioxid kibocsátás-csökkentést. 14

15 A Panel 2 szakasz a 2009-ben elektronikus úton beadott, és a KvVM informatikai rendszerébe befogadásra kerülı pályázatokat jelenti. Itt és az EH program pályázatainál az Energia Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban EK Nkft) közremőködik, mint pályázatkezelı szervezet, és látja el annak megfelelıen feladatait A ZBR pályázatok pályázatkezelési/döntéshozatali folyamata A ZBR programok pályázatkezelésérıl általában elmondható, hogy nagy adminisztrációs igénnyel bírnak. A következı ábra a teljes pályázatkezelési- és döntéshozatali folyamatot és azok határidejét mutatja be az összes szereplı közremőködésével. 15

16 8. Táblázat a ZBR programokban résztvevı szervezetek és pályázatkezelési folyamatok leírása 16

17 1. szakasz pályázat elıkészítése A ZBR pályázat benyújtás elıtt számos idı és forrásigényes lépés megtételét követeli meg a pályázótól. Ezen követelmények célja nem csak az adminisztratív kötelezettségeknek való megfelelés, hanem a jogszerőség biztosítása, és a környezeti hasznok minél pontosabb felbecsülése. Éppen ezért a pályázati elıkészítés része a környezet-energetikai számítás, amely pontosan megmutatja a beruházás eredményeképpen megjelenı energia és CO2 csökkentést; az építéshez szükséges engedélyek beszerzése; a pontos költségbecslés; valamint kiegészítı önkormányzati támogatások igénybevétele esetén az önkormányzati döntés megszerzése. 2. szakasz pályázat benyújtásától a pályázat miniszter által meghozott döntéséig Amikor egy pályázat beadásra kerül, elıször egy formai, majd egy tartalmi vizsgálaton megy keresztül, amit a pályázatkezelı szerv hajt végre (ÉMI Nkft vagy EK Nkft). Ha az elbírálás során a pályázat hiánypótlás nélkül a megvalósítandó beruházás tartalmát tekintve megfelel a pályázati kiírás céljának, akkor tekintendı egy pályázat befogadottnak, melyrıl a pályázó levélben értesül. Amennyiben tartalmi okból hiánypótlás és/vagy további tartalmi részletezés, pontosítás szükséges, arra a pályázatkezelı szervezet a Panel programnál 45 napos, míg az EH programnál 15 napos határidı kitőzésével, egyszeri alkalommal, hiánypótlás megküldésének formájában hívja fel erre a pályázó figyelmét. Ha a pályázó a hiánypótlást a megadott határidıre nem teljesíti, vagy csak hiányosan teljesíti, a pályázat elutasításra kerül. A fenti szempontoknak nem megfelelı pályázatok elutasításáról, illetve az elutasítás indoklásáról a pályázót a pályázatkezelı szervezet levélben értesíti. Az így elutasított pályázatok nem részesülhetnek állami támogatásban. A vonatkozó jogszabályok szerint a döntés elıkészítési folyamatba a Magyar Államkincstár is bevonásra kerül. A tartalmi ellenırzés után a pályázatok egy mőszaki értékelésen esnek keresztül, ahol az elbírálás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembe vételre: a beruházás mőszaki tartalmának megfelelısége beruházási költségek indokoltsága és elszámolhatósága beruházással elérhetı eredmény vizsgálata ár-érték arány vizsgálata felhasználni tervezett anyagok, berendezések energetikai-mőszaki megfelelısége. Szakmai értékelés során elınyben kell részesíteni azon pályázatokat, melyek nagyobb fajlagos szén-dioxid megtakarítást jelentı beruházást hajtanak végre, valamint azokat a pályázatokat, ahol a költséghatékonyság elve érvényesül, mindamellett ezen pályázatok közül a komplex, több célt megvalósító fejlesztéseket. Az értékelıi javaslatok a KvVM FI részére megküldésre kerülnek, mely alapján a KvVM FI elıterjeszti azokat a Szakmai Bizottság részére. A bizottság egy kialakított módszertan alapján rangsorba állítja a pályázatokat, amit a KvVM FI elıterjeszt a pályázat kiírója részére, azaz a KvVM-nek, döntés céljából. A bizottsági javaslat alapján, a pályázat befogadásától számított 90 napon belül a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, illetve az általa kijelölt személy dönt a) a pályázat igényelt, vissza nem térítendı támogatással egyezı összegő támogatásáról; vagy b) a pályázat csökkentett mértékő támogatásáról; vagy c) a pályázat elutasításáról. A jóváhagyott döntés alapján a pályázatkezelı szervezet értesíti ki a pályázókat a támogatási szerzıdés megkötésérıl. Ha a pályázati eljárás során, vagy a támogatási szerzıdés megkötését követıen megállapításra kerül, hogy a pályázó javára, a jogszabályok, vagy a pályázati útmutató megsértése ellenére a 17

18 támogató pozitív támogatói döntést hozott, illetve támogatási szerzıdést kötött (ideértve a támogató, vagy a pályázatkezelı szervezet tévedését is), úgy a támogató a támogatási döntés visszavonására, vagy a támogatási szerzıdéstıl való elállásra jogosult. 3. szakasz a miniszteri döntéstıl a támogatási szerzıdés aláírásáig A pályázókat a döntésrıl a pályázatkezelı szerv a döntés meghozatalát követı 15 munkanapon belül írásban tájékoztatja, és a vissza nem térítendı támogatásban részesülı pályázók részére kiküldi a támogatási szerzıdést. Elutasított pályázat esetén a tájékoztatás tartalmazza az elutasítás indokát. Támogatott pályázat esetén a kedvezményezett nevét, a pályázat tárgyát, a megvalósítás helyét és a megítélt vissza nem térítendı támogatás összegét a KvVM (www.kvvm.hu) és a pályázatkezelı szervezet (www.energiakozpont.hu) internetes honlapján közzéteszi. A vissza nem térítendı támogatásról szóló döntést követıen a pályázatkezelı szerv a KvVM nevében támogatási szerzıdést köt a kedvezményezettel. A támogatási szerzıdés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett az elıírásoknak megfelelıen és határidıre teljesítse a szerzıdéskötéshez szükséges feltételeket. Amennyiben a fenti határidıtıl számított 30 napon belül a támogatási szerzıdés a kedvezményezett hibájából nem jön létre, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. -ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási döntés érvényét veszti. A pályázónak számos dokumentumot és a támogatási szerzıdést (cégszerően) aláírva a pályázatkezelı szervezethez a szerzıdés kézhezvételétıl számított 30 napon belül el kell juttatnia. A támogatási szerzıdést és mellékleteit az elıírt alaki és formai követelmények betartásával a pályázatkezelı szerv készíti el. A kedvezményezett az értesítés kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles bejelenteni a pályázatkezelı szervezetnek, amennyiben a támogatási szerzıdés tervezetben meghatározott adataiban változás történt. Ebben az esetben a kedvezményezett bejelentése tartalmának megfelelıen módosított dokumentációt a pályázatkezelı szervezet ismételten megküldi a kedvezményezett részére. A kedvezményezett köteles a támogatási szerzıdésben foglalt feltételeknek megfelelıen végrehajtani a beruházást. Amennyiben a kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelıen jár el, a KvVM jogosult a szerzıdésben foglaltak szerint a finanszírozás felfüggesztésére, a vissza nem térítendı támogatás csökkentésére, visszavonására, a már kifizetett vissza nem térítendı támogatás visszafizetésének kezdeményezésére, valamint a szerzıdés felmondására. A pályázó a támogatási szerzıdés megkötése elıtt köteles nyilatkozni, hogy a beruházást mikor kezdte meg (10 nappal a megkezdés után írásban kell értesíteni a pályázatkezelı szervet), illetve amennyiben még nem kezdte meg, akkor a szerzıdéskötést követıen utólagosan teszi meg fenti bejelentési kötelezettségét a támogatási szerzıdés mellékletét is képezı bejelentési őrlapon. Támogatás folyósításának feltétele, hogy megküldésre kerüljön a beruházás utáni állapotot igazoló, szakértı által kiállított és aláírt nyilatkozat, melyben a szakértı vagy felelıs mőszaki vezetı büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a megvalósult állapot azonos a tervezettel, vagy azzal energetikailag egyenértékő. Amennyiben a beruházás a tervezettıl eltérıen valósul meg, a támogatás egy része, vagy egésze visszafizetendı. 4. szakasz megvalósítás A pályázat tárgyát képezı beruházás megvalósítása után történik meg az ellenırzés, és ez alapján a kifizetés. A fenntartási idıszak alatt a kedvezményezettnek éves jelentéseket kell benyújtania, melyben a környezeti cél megvalósulásáról tájékoztatja a támogatót. 18

19 A 323/2007 (XII.11.) Kormányrendelet értelmében a KvVM az általa meghatalmazott szervek, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervezetek jogosultak helyszíni és dokumentumok alapján történı ellenırzés lefolytatására. A pályázat benyújtását követıen elızetes, közbensı, illetve utólagos ellenırzésre kerülhet sor. Elızetes ellenırzés a döntés-elıkészítés szakaszában, a döntés meghozatala elıtt történik. Ennek keretében ellenırzésre kerül: a pályázatban lévı információk helytállósága (pl. beszerelésre kerülı nyílászárók mőszaki megfelelıségét igazoló dokumentum ÉME engedély, CE minısítés) a beruházás megkezdésének idıpontja a beruházás megalapozottsága a helyszín alkalmassága helyszíni ellenırzést kiváltó konkrét ok. Közbensı ellenırzésre a támogatási szerzıdés megkötését követıen, az elszámolás elıtt kerül sor. Ennek keretében a következık kerülnek ellenırzésre: a pályázatban lévı információk helytállósága (pl. beszerelésre kerülı nyílászárók mőszaki megfelelıségét igazoló dokumentum ÉME engedély, CE minısítés) a beruházás megkezdésének idıpontja a beruházás tartalmának a pályázatban foglaltak szerint történı megvalósulása a megvalósulás ütemezése a beruházás idıbeli megvalósulása helyszíni ellenırzést kiváltó konkrét ok. Végül, utólagos ellenırzésre az elszámolást követıen, az öt éves fenntartási idıszakban kerül sor. Ennek keretében ellenırzésre kerül: a pályázatban lévı információk helytállósága (pl. beszerelésre kerülı nyílászárók mőszaki megfelelıségét igazoló dokumentum ÉME engedély, CE minısítés) a megvalósult beruházás mőszaki tartalma a beruházás idıbeli megvalósulása a beruházás költségvetése a forrásösszetétel alakulása az eredmények alakulása a fentiek megfelelése a pályázatban foglaltaknak helyszíni ellenırzést kiváltó konkrét ok. A közbensı és utólagos helyszíni ellenırzés elsıdleges feladata a támogatási szerzıdés teljesítésének, a források rendeltetésszerő és a szerzıdés megfelelı felhasználásának ellenırzése, a megvalósulás igazolása. A helyszíni ellenırzés során sor kerül a beruházás állapotának, illetve az ahhoz kapcsolódó teljes dokumentációnak, így: a vállalkozói és egyéb szerzıdések a számlák, és azok kifizetését igazoló dokumentumok, valamint a projekthez kapcsolódó egyéb dokumentumok vizsgálatára. 19

20 A helyszíni ellenırzések pontos és szabályszerő lefolytatásának elısegítése érdekében megfelelı figyelmet kell fordítani a beruházás végrehajtása során keletkezı dokumentumok elkülönített és naprakész nyilvántartására. Amennyiben a pályázó vagy a kedvezményezett az ellenırzéseket akadályozza, illetıleg az ellenırzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, a pályázata elutasítható, illetıleg az odaítélt vissza nem térítendı támogatás visszavonható. A pályázatkezelı szervezet részére a beruházás megvalósulását és a pénzügyi beszámoló elfogadását követıen öt évig évente egy alkalommal a pályázó köteles az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon monitoring adat szolgáltatására, mely energiaszámlákon (pl. gáz, villamos áram) alapszik. Amennyiben a fogyasztási adatok túlzottak, helyszíni ellenırzés rendelhetı el, ahol szakértık ellenırzik, hogy a pályázatban foglalt mőszaki tartalom megvalósult-e vagy megfelelı állapotban van jelen. Az adatszolgáltatás elmulasztása a következı években a pályázatból való kizárást eredményezi A ZBR-nek egyéb nemzeti programokhoz való kapcsolata A ZBR alprogramok céljaikban megegyeznek, tematikájukban kiegészítik, módszerükben újat hoznak a korábbi, illetve futó egyéb nemzeti programokhoz képest ben hasonló célcsoportot (lakosság) megcélzó, hasonló tevékenységet (épületenergiaracionalizálás) támogató program a 2009 nyarán kevesebb, mint 1 hónapig futó Nemzeti Energiatakarékossági program (NEP) volt, mindössze 1,5 milliárd forint kerettel. Az EU forrásokból társfinanszírozott Környezet Energia Operatív Program (KEOP) és Regionális Operatív Programok (ROP) programok nem támogatják a lakossági épületállomány fejlesztését. Ez alapján tehát a ZBR programok új támogatási forrást jelentenek, amire korábban ugyan volt már példa (NEP), azonban nem éghajlatvédelmi motivációval, és kevésbé egységesített feltételrendszerrel. 20

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I 2-334/2009. Tárgy: PANELPROGRAM Üi.: dr. Forgó Mária Melléklet: Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás Tevékenységi kör Pályázatírás - lakosság, társasházak és lakásszövetkezetek Közbeszerzés bonyolítása Kivitelezők pályáztatása, kiválasztása Kivitelezői

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. 1. A pályázati

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Általános rendelkezés 1. 1

Általános rendelkezés 1. 1 Szekszárdi Önkormányzat 7/2002.(IV.29.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd

Részletesebben

Újabb lehetőség a felzárkózásra?

Újabb lehetőség a felzárkózásra? Újabb lehetőség a felzárkózásra? 2012. év a napkollektoros szakma szemszögéből? Varga Pál elnök, MÉGNAP Az Európai napkollektoros piac benne Magyarország Forrás: www.estif.org Az európai napkollektoros

Részletesebben

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010 Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné 1. Tartalomjegyzék 2. BEVEZETŐ... 3 3. A KVÓTAÉRTÉKESÍTÉS ÉS A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSA...

Részletesebben

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Energiahatékonyság Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Csider László fıosztályvezetı Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Fıosztály Tapolca, 2009. június 3. A magyarországi lakásállomány

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft.

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Lakáshitelek Lakástakarékpénztár Kamattámogatott lakáshitel Zöld hitelek Zöld hitel - K&H Energia takarékos finanszírozás Erste Ökohitel UniCredit Új Széchenyi-terv

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3583/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. 1. Előzmények a pályázat célja Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2009. (IX. 03.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: -

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: - ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése (KEOP-2012-5.5.0/B) címő pályázat benyújtásának

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje A magyarországi napkollektoros piac jelene és lehetséges jövője 2020-ig, az európai tendenciák és a hazai támogatáspolitika tükrében Varga Pál elnök

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Zöld Beruházási Rendszer Záró jelentés

Zöld Beruházási Rendszer Záró jelentés Zöld Beruházási Rendszer Készítette: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2013. április 30. Dr. Sárközi Károly vezérigazgató Bíró Marianna divízióvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. A ZBR általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Smitola László Széchenyi Programiroda Nyugat-dunántúli Régió fejlesztési tanácsadó KEOP tel.: 06-20-450-5878 Széchenyi Programirodák

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/2017 2017. március 09. 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja A lakások elavult

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. 1. Előzmények a pályázat célja Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Zöld Beruházási Rendszer IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Zöld Beruházási Rendszer IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK,

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben