Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában"

Átírás

1 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet, Pénzügyi és Számviteli Intézet Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Belső konzulens neve, beosztása: Sóvágó Lajos, címzetes egyetemi docens Külső konzulens neve, beosztása: Echter István, a Magyar Távirati Iroda Zrt.. Projektelszámolások és költségvetési kapcsolatok igazgatója Önálló szervezeti egység vezetőjének neve, beosztása: Dr. Zéman Zoltán egyetemi docens, intézetigazgató és Dr. Illés B. Csaba egyetemi docens, intézetigazgató Készítette: Reizinger Gabriella Gödöllő 2010

2 Köszönetnyilvánítás A következő diplomadolgozat 2010 tavaszán, a Szent István Egyetem Vállalatgazdasági és Szervezési Intézetében, illetve a Pénzügyi és Számviteli Intézetében készült. Szeretném köszönetemet kifejezni belső konzulensemnek Dr. Sóvágó Lajos, címzetes egyetemi docensnek, illetve Echter Istvánnak, a Magyar Távirati Iroda Zrt. Projekt-elszámolások és költségvetési kapcsolatok igazgatójának, hogy a diplomadolgozat megírásához széleskörű támogatást nyújtottak, mindig rendelkezésre álltak és személyes beszélgetések során segítették munkámat. Köszönettel, Reizinger Gabriella

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Projektmenedzsment helye a szervezetben A projektek csoportosítása Projektfinanszírozás Miért hasznos a projektfinanszírozás? A projektfinanszírozás történeti áttekintése Projektfinanszírozás sajátosságai A projektfinanszírozás szereplői A projektfinanszírozás dokumentumai A projektfinanszírozás során alkalmazott pénzügyi lehetőségek A projektfinanszírozás helye a banki hitelezési ügyletekben A finanszírozó bank kiválasztása A projektfinanszírozás kockázatai A projektfinanszírozás biztosítéki rendszere A projektfinanszírozás folyamatának specialitásai A projektfinanszírozás előnyei a befektetők számára Közbeszerzés A projekt megvalósításának szakaszai A Magyar Távirati Iroda Zrt. bemutatása Fő tevékenysége Az MTI Zrt. háttere Szervezete Menedzsment, rendelkezésre álló források Az MTI Zrt. finanszírozási helyzete Az MTI Zrt. projektszabályozása Fotodigitalizálási projektek Az MTI Zrt. fotóarchívumának története Szükséglet elemzése Az archívum elhelyezése Digitalizálási folyamat SHPAENA Projekt EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Partnerség és együttműködés bemutatása Projekt alapadatai Digitalizálási folyamat bemutatása Finanszírozási források meghatározása Pénzügyi elemzés Teljes költségvetés ÁFA

4 Maradványérték Bevételek Alaptevékenység költségei Jövedelemtermelő jelleg vizsgálata Költségek elemzése Projekt költségvetés A forrásösszetétel kalkulációja Eszközbeszerzés Az értékcsökkenés kalkulációja A társasági adó kalkulációja Bevételek elemzése Költség- haszon elemzés Kockázatelemzés Gazdasági-társadalmi hatások vizsgálata A projekt jelenlegi állapota A digitalizálási folyamat folytatása Javaslatok, konklúzió Összefoglalás Irodalomjegyzék Mellékletek Függelék

5 1. Bevezetés Projektekkel manapság mindennapi életünk számos területén találkozhatunk, de ez közel sem új találmány. Már az ókori piramisok építése idején is szükség volt pontos tervezési és irányítási munkákra. A projektmenedzsment nem más, mint egy feladat megvalósítása adott idő alatt, a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával. A szervezetek számára a projektek gyakran jelentik az olyan kihívásokra adandó válaszok eszközeit, melyeket a meglévő szervezeti struktúrában nem képesek megoldani. A projektek mozgatórugója a finanszírozás. Dolgozatom témájául a Magyar Távirati Iroda Zrt. gyakorlatában kialakult projektfinanszírozást választottam. Különösen érdekes a téma, egy közszolgálati szervből átalakult, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének tulajdonában levő részvénytársaság esetében. Az alábbiakban elhelyezem a projektmenedzsmentet a szervezet feladati között, majd bemutatom a főbb projekttípusokat. Középpontba a projektek finanszírozási oldalát állítottam, a szakirodalmi részben bemutatom mi az általános gyakorlat ezen a téren. A Magyar Távirati Iroda Zrt. finanszírozásának különlegessége abban rejlik, hogy az irányadó jogszabályok szerint feladatai ellátására szükséges mértékű céltámogatásban kell részesíteni, azonban annak a meghatározása, hogy mi tekinthető szükséges mértéknek az alapítás óta várat magára. A nemzeti hírügynökségről szóló törvény jelentős feladatok elvégzésével látta el a Magyar Távirati Zrt. t, azonban a meghatározott feladatok ellátásának egy részére kielégítő fedezettel nem rendelkezik. Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy ez a probléma milyen módszerrel hidalható át. Fontos közszolgálati feladat a társaság tulajdonában levő archívumok kezelése, valamint elérhetővé tétele a nyilvánosság számára, ez azonban tőkeigényes feladat. A Magyar Távirati Iroda Zrt. ezen feladatának kíván eleget tenni, amikor kiegészítő források megszerzése érdekében különféle pályázatokat dolgoz ki. Dolgozatom egy esettanulmány vizsgálatával zárom, amely a Magyar Távirati Iroda Norvég Alap segítségével finanszírozott projektjének megvalósítását elemzi. Azért esett erre a projektre a választásom, mert ez egy jelenleg is futó projekt, így közvetlen közelről vizsgálhatók a munkafolyamatok és nyomon követhető ezek elszámolása is. 5

6 2. Projektmenedzsment helye a szervezetben Egy szervezet célja feladatai ellátása, legyen az profitorientált vagy sem. Ezeket a szervezet külső és belső adottságai alakítják ki, ha közülük valamelyik megváltozik, a szervezet feladatai is változnak. Teljesítendő cél lehet egy termék előállítása, értékesítése, vagy egy szolgáltatás teljesítése. Az idő múlásával a teljesítendő feladatok módosulhatnak, s ezzel együtt a teljesítés körülményei is változhatnak, pl. új piacokat szerez meg a szervezet, új gyártókapacitások jönnek létre, megváltozik a tulajdonosi struktúra, vagy a vállalat összetétele. A változások mellett is működőképesnek kell maradnia a szervezetnek, ily módon ellátva adott időszak napi feladatait és közvetlen céljait. Mindezek alapján a szervezetnek két féle feladatot kell ellátnia, a napi feladatait, amelyek rövid távúak, de folyamatos teljesítést igényelnek adott belső körülmények között és a hosszú távúakat, amelyek a napi feladatok változását vagy azok teljesítési körülményeinek változását valósítják meg. Mindezekből tisztán láthatjuk, hogy egy szervezet vezetése többdimenziós feladat. A vezetés egyik dimenziója az operatív menedzsment, ami biztosítja az aktuális közvetlen célok és a napi feladatok folyamatos és eredményes teljesítését. Ezeken felül figyelembe kell venni a szervezet folyamatos változását is. A vezetőségnek tisztában kell lennie a szervezet belső adottságaival és folyamatosan nyomon kell követnie a környezet változását is, ezek alapján kell meghatároznia a szervezet jövőbeni céljait és változási pályáját, a vezetésnek ezt a dimenzióját stratégiai menedzsmentnek nevezzük. A szervezet működőképessége nagymértékben függ attól, miként valósítják meg a stratégiai feladataikat. Ezek egy ideig megjelenhetnek a napi, operatív szinten is. Egyszerre több stratégiai részcélt is kialakíthat a szervezet, amelyek párhuzamosan és egymással átfedésben is megvalósulhatnak. Vannak olyan célok is, amelyek időben és szakmai tartalom tekintetében is elkülönülnek egymástól, s ezek már egy jól körülhatárolható, komplex, egyszeri feladatkört teljesítenek, ami már eltér mind az operatív-, mind a stratégiai menedzsmenttől, így eltérő módszereket és technikákat is alkalmazhatnak. Ebben a vezető dimenzióban beszélünk projektmenedzsmentről. Ez a hármas felosztás gyakorlatilag minden szervezetben felismerhető, azonban az, hogy a dimenziók mennyire különülnek el egymástól, nagymértékben függ a szervezet méretétől. (Görög,2001) Mindezek alapján a projektmenedzsment az operatív és stratégiai szint közti átmenetként jelenik meg, hordozva mindkettő elemeit. Egyesíti a hosszú és 6

7 rövid távú feladatokat oly módon, hogy a stratégiai szinten elkészült projekteredmény a napi folyamatok szintjén jelenik meg. Ez látszólag nem mutat különbözőséget a fent említett kategóriáktól, azonban a projekt fogalma rávilágít a feladat lényegére. Az alábbiakban több forrásból szerepelnek definíciók a projektre vonatkozóan: A projekt egy időben behatárolt erőfeszítés egy egyedi termék, szolgáltatás vagy eredmény létrehozása céljából. (PMBOK, 2006) A projekt olyan tevékenység, amelyet csak egyszer végzünk el Minden projektnek van eredménye, illetve kezdési és befejezési időpontja. A projektek jelentőségét akkor érthetjük meg, ha felismerjük, hogy mindegyik valamely egyedi terméket valósít meg. (Verzuh,2006) a projekt minden olyan tevékenység, amely a szervezet számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési időtartama (kezdés és befejezés), valamint teljesítésének költségei (erőforrások) meghatározottak és (hasonlóan a stratégiai célfeladatokhoz) egy definiált cél (eredmény) elérésére irányul (Görög, 2001) A projektre tehát a következők jellemzőek: üzleti igény kielégítésére szolgáló eredményt hoz létre az eredmény paramétereiben és előállításában is egyedi, egyszeri és komplex időtartama korlátos, van kezdete és vége erőforrásokat használ fel Az üzleti érték (business value) jelenti a pénzügyi értéken túl a pénzben nem annyira kifejezhető szervezeti értékeket is. Általában az egyedi, egyszeri és komplex feladat végrehajtásából adódóan - ha csak nem egy projektszervezetről van szó - a projektek szervezetileg elkülönülnek, más dimenzió alapján strukturálódnak, mint a szervezet többi funkciója. A projekt különböző szakterületen dolgozó, vagy különböző beosztású embereket vegyít egy csoportba, akiknek közös céljuk és feladatuk az eredmény létrehozása. Ugyanez az egyediség, egyszeriség és komplexitás különbözteti meg a projektet az operatív folyamatoktól, amelyek ugyanazon termék, szolgáltatás vagy eredmény újra és újra történő előállítását szolgálják állandóságra, tartósságra, egyszerűsítésre és hatékonyságra törekedve. A projektek három, esetenként négy korláttal vagy dimenzióval jellemezhetőek. Ezek a terjedelem (scope), időtartam (time), költség (cost) és újabban a minőséget (quality), melyet a terjedelemből kiemelve kezelhetünk. 7

8 1. ábra: A projektet azonosító elsődleges projektcélok és egy lehetséges kombinációjuk Forrás: Görög M p. A terjedelem (scope) azt fejezi ki, hogy a projekt milyen célokat tűz ki, minek a megvalósításáról, milyen eredmény eléréséről is van szó; a projekttermékre vonatkozó specifikáció. A gyakorlatban ez nem más, mint az amit a felhasználó/megrendelő kapni szeretne. Az időkorlát (time) azt az időmennyiséget jelenti, amely rendelkezésre áll a projekt cél elérésére a projekt indításától kezdve. Ez egy becsült érték a projektet végrehajtótól arra vonatkozólag, hogy a projektcélt mennyi idő alatt tudja elérni. A becslés többféleképpen történhet: a nagyobb tevékenységekre adott tapasztalati úton történő becsléssel, vagy a tevékenységek lebontásával kapott altevékenységekhez szükséges idők alapos becslésével, vagy összeadásával alulról felfelé építkezve. Az idő nem tekinthető költségnek vagy erőforrásnak, mert a projektmenedzsernek nincs befolyása a felhasználás ütemét illetően. Az időkorlát megrendelő szempontjából a saját ítélete arra nézve, hogy a projekt eredménye meddig jelent neki valódi üzleti értéket. A költség (cost) a projektcél elérése érdekében tett összes kiadás, az erőforrások ára, az emberi munka ára, előre nem látott költségek. A megrendelő szempontjából ez az az összeg, amelyet hajlandó kiadni (kockáztatni) az áhított üzleti értékért. A minőség (quality) a projektcélra vonatkozó jellemző. A minőséget lehet a terjedelem részeként kezelni, lévén egy specifikáció tartalmazhat minőségre vonatkozó kritériumokat. Azonban vannak olyan tevékenységek, amelyeknek az eredménye a beléjük fektetett időtől függenek. A terjedelem és a minőség külön kezelésére az adja az okot, hogy a rendelkezésre álló időtől és erőforrásoktól függően nem csak a végtermék funkcionalitása függ, hanem a funkcionalitás megvalósításának minősége is. Vannak bizonyos dolgok, amiket megfelelő idő és költség rendelkezésre állása mellett megfelelő minőségben lehet előállítani, míg azok hiányában csak gyengébb minőségben. A terjedelem költség idő és minőség állandó kompromisszumkényszerben állnak egymással. Több idő vagy több költség lehetővé teszi a nagyobb terjedelem vagy jobb minőség elérését. Ugyanazt az eredményt lehet produkálni rövidebb idő alatt magasabb költségen, vagy hosszabb idő alatt kisebb költségen, stb. (Görög, 2001) 8

9 3. A projektek csoportosítása A projektek különböznek egymástól mind az elérendő célt, mind a cél érdekében kijelölt megvalósítási utat figyelembe véve, ezért szükségessé válik csoportosításuk. Az elérendő eredmények alapján a különféle tartalmú projekteket a következő kategóriák szerint célszerű csoportosítani: beruházási projektek kutatási és fejlesztési projektek szellemi szolgáltatási projektek A beruházási projektek csoportjába sorolható minden olyan projekt, amelynek eredményeként valamilyen termék előállítására, vagy valamilyen szolgáltatás teljesítésére alkalmas létesítmény jön létre, vagy már meglévő létesítmény kerül átalakításra, bővítés, felújítás, esetleg megszüntetés formájában. A beruházási projektek eredménye műszaki és teljesítményparaméterekkel jól leírható, s ez jellemző a teljesítésükre felhasznált erőforrásokra is. A kutatási és fejlesztési projektek csoportjába sorolható minden olyan projekt, amelynek eredményeként: új termék vagy új technológia jön létre meglévő termék vagy technológia javulása következik be új termék gyártása vagy új technológia alkalmazása kerül bevezetésre a termékek gyártási költsége csökkenthető új értékesítési vagy beszerzési piacok kerülnek megszerzésre stb. A kutatási és fejlesztési projektek eredménye is jól mérhető kvantitatív módon. Ebben a csoportban azonban már jellemző, hogy a materiális jellegű erőforrások mellett egyre inkább megjelennek a szellemi jellegű erőforrások. A szellemi szolgáltatási projektek csoportjába tartozónak tekinthetőek azok a projektek, amelyek eredményeként egy szervezet működési körülményeinek és működése keretfeltételeinek új minősége jön létre. Ezek a projektek mennyiségekkel gyakran nem írhatók le, eredményességük közvetett módon mutatható ki. Ezen projektek teljesítésének meghatározó erőforrása a szellemi erőforrás. (Görög, 2001) 9

10 4. Projektfinanszírozás Egy adott gazdasági egység által megvalósított beruházás (projekt) finanszírozása, amelyet a hitelező úgy tekint, hogy (elsődlegesen) annak létrejövő jövedelemtermelő képessége, cash flow-ja szolgál a kölcsön visszafizetésének forrásául, vagyontárgyai (jogosultságai) pedig a kölcsön biztosítékául. (Gáldi, 2002) A projektfinanszírozás a hitelezés egyik speciális ága, a bankok egyedi projekteket finanszíroznak, de ez esetben a projekt jövőbeli teljesítményét vizsgálják, nem a hitelt igénylő vállalat múltját. A projektfinanszírozás különösen nagy vonzereje abban rejlik, hogy nem jelenik meg a hitel összege a projektszponzor mérlegében, illetve kimutatásaiban, ezáltal nem befolyásolja hátrányosan a vállalat hitelképességét, valamint magas tőkeáttétel jellemzi. A hitel aránya a megvalósítandó beruházás költségeinek legalább 50%-át teszi ki, de nem ritka a 80%-os hitelarány sem. Mivel ilyen magas a bankok szerepvállalása a beruházásokban, a projekt megvalósításával kapcsolatos döntések szinte mindegyikében vétójoggal rendelkeznek. A hitelező szempontjából a legfontosabb követelmény, hogy a projekt jövőbeli cash flow áramlása stabil legyen. (Madácsi, 2008) 4.1. Miért hasznos a projektfinanszírozás? Egy vállalat meglévő üzleti tevékenysége mellett, s nem önálló, elkülönített projektfinanszírozási ügyletként is finanszírozhat egy projektet. Ebben az esetben a vállalat a rendelkezésre álló készpénzállományát és a hitelkeretét használja a projektköltségek fedezésére. Ha szükséges, megemeli a hitelkeretét, vagy alaptőke-emelést hajt végre. Feltéve, hogy mindezt a vállalat mérlege és bevételei lehetővé teszik. A projektek vállalati hitelekkel történő finanszírozása általában egyszerű, gyors és olcsó. A projekttársaságnak, ellentétben egy vállalati hitelfelvevővel nincs üzleti múltja, ezért ez nem lehet alapja a hitel elbírálásának. A hitelezőknek azonban biztosnak kell lenniük abban, hogy a felvett hitelt visszafizetik, hiszen a kockázatukat a projektfinanszírozásra oly jellemző magas tőkeáttétel még tovább növeli. Biztosnak kell lenniük abban, hogy a projekt határidőre és a tervezett költségvetésen belül elkészül, a műszaki terv helyes, a projekt a tervek szerint fog működni, a projekt üzemeltetéséből elegendő nettó pénzáramlás termelődik az adósságszolgálat pontos teljesítésére. A hitelezőknek fokozott gondossággal kell megvizsgálniuk a projektszerződések feltételeit, mivel ezek határozzák meg a költségeket és a működési pénzáramlást, s ezek alapján lehet a projekt kockázatait 10

11 számszerűsíteni. Ügyelni kell arra is, hogy a projekt kockázatát ne a projekttársaság viselje, hanem a többi érintett fél, vagy ha ez nem lehetséges, akkor másféle módon kell a kockázatot csökkenteni. Ezt a tevékenységsorozatot nevezzük fokozott vagy elvárt gondossággal elvégzendő munkafolyamatnak. A projektfinanszírozás lassú és bonyolult folyamat, korlátozza a vezetést, mi több igen költséges finanszírozási módszer. A hitelezők haszna, a költségeiken felül, 2-3-szor nagyobb, mint a vállalati hiteleknél. Arról nem is beszélve, hogy a költségeik is számottevően magasabbak, hiszen a fokozott gondosságot igénylő munkák, a külső tanácsadók bevonásával végzett ellenőrzések jelentősen megemelik a költségeket. (Yescombe, E. R., 2008) 4.2. A projektfinanszírozás történeti áttekintése A projektfinanszírozás az elmúlt huszonöt évben bekövetkezett térnyerése alapvetően két okkal magyarázható; az egyik a közszolgáltatások deregulációja, a másik az állami tőkebefektetések privatizációja. A projektfinanszírozás elterjedését segítette a nagyprojektek finanszírozásának nemzetközivé válása is, így a vezető projektfejlesztők ma már nemzetközi portfólió-állománnyal rendelkeznek, s amit az egyik projekt kapcsán az egyik országban megtanultak, azt egy másik projekten, egy másik országban is hasznosítják. A bankokról és a pénzügyi tanácsadókról is elmondható ugyanez. A különböző kormányhivatalok és állami szervek szintén profitálnak a projektfinanszírozási tapasztalatok cseréjéből. A projektfinanszírozás, mint kifejezetten tőkeigényes iparágak hosszú távú finanszírozására alkalmas módszer, fontos szerepet játszott a században lejátszódott változások előidézésében. Ez elsősorban azokra az iparágakra vonatkozik, ahol a megfinanszírozott beruházásból származó pénzáramlás viszonylag jól tervezhető volt. A projektfinanszírozás történeti fázisai: A modern projektfinanszírozás a természeti erőforrások kitermelésének finanszírozásával kezdődött. Az 1930-as években a texasi olajmezők kitermelésénél alkalmazták, később Ausztráliában és számos más fejlődő országban a gázmezők és más természeti források kitermelésére létrehozott projektek lendítették fel a projektfinanszírozást. Az USA-ban az 1978-as Közszolgáltatói szabályozási törvény hatálybalépése után került sor először önálló energetika projektek finanszírozására. Az 1990-es évek elején, mikor az Egyesült Királyságban a kormány jóváhagyta a Magánfinanszírozási kezdeményezés programját, az 11

12 állami infrastruktúra-építkezések, és szociális infrastruktúraépítkezések finanszírozása kapott lendületet. Az 1990-es évek végén a mobiltelefon-hálózatok világviszonylatban bekövetkezett robbanásszerű fejlődését finanszírozták projektfinanszírozási konstrukciókban. A projektfinanszírozásban kezdetektől fogva az energiatermelés játszotta a főszerepet, azonban akkoriban az Egyesült Államok legnagyobb energiaellátó vállalata, az Enron bukásával az iparág súlyos vereséget könyvelhetett el. Ha abból indulunk ki, hogy a projektek összköltségének átlagosan 80%-át finanszírozzák hitelekből, akkor 2007-ben a magánhitelezők projektfinanszírozással mintegy 300 milliárd dollár értékű új beruházást finanszíroztak. (Yescombe, E. R., 2008) 1. Táblázat: A magánbefektetők projektfinanszírozás keretében igénybe vett hitelállománya, (millió dollár) Energiaipar Szociális infrastruktúra & ingatlanfejlesztés Közlekedés Olaj- és gázkitermelés Petrolkémia Ipar (nyersanyagfeldolgozás) Telekommunikáció Bányászat Mezőgazdaság & erdészet Összesen Forrás: Yescombe, E. R., 18. p. 12

13 4.3. Projektfinanszírozás sajátosságai Minden ügyletnek megvannak a sajátosságai, ezért a projektfinanszírozás struktúrája nem csak iparáganként más és más, de projektenként is eltérő képet mutat. A projektfinanszírozást, egy elkülönített projekttársaságnak nyújtják, ez egy speciális célú társaság, aminek a projekt képezi egyetlen tevékenységét. A projektfinanszírozást új projektekhez veszik igénybe, s nem már működő üzleti vállalkozásokhoz. A hitelek saját tőkéhez viszonyított aránya magas, a projektfinanszírozási hitelek elérhetik a projekt összköltségének a 70-90%-át. A projekt hiteleire a projekttársaság nem, vagy csak korlátozott mértékben vállal garanciát. A kölcsöntőke és a kamatok törlesztése a projekt jövőbeni pénzáramlásából történik, a hitelezők nem támaszkodhatnak sem a projekt vagyonára, sem a megelőző időszak pénzügyi eredményeire. A hitelezők számára a legfontosabb biztosítékot a projekttársaság szerződései, licencei, a természeti erőforrások tulajdonjoga vagy azok hasznosításának jogai jelentik. A projekttársaság vagyona valószínűleg sokkal kevesebbet ér, mint maga a hiteltartozás. Ez azonban csak akkor derül ki, ha a projekttársaság fizetésképtelensége miatt a vagyon eladásra kerül. A projekt élettartama véges, egyrészt azért, mert a szerződések és a licencek határozott időre szólnak, másrészt azért, mert a természeti erőforrások is előbb-utóbb kimerülnek. A projektfinanszírozásra felvett hiteleket még a projekt élettartama alatt teljes egészében vissza kell fizetni. Ezek után világosan láthatjuk, hogy a projektfinanszírozás nem azonos a vállalati hitellel, mert akkor a vállalat mérlegét vizsgálják elsősorban, valamint a korábbi időszakok pénzáramlásának és nyereségének alakulása alapján készítenek előrejelzést. Azzal a feltételezéssel is élhetnek, hogy a vállalat belátható időn belül nem szűnik meg, így meglevő hiteleit tovább görgetheti. A projektfinanszírozás több alkotóelemből épül fel, az egyes projektfinanszírozási tranzakciókban azonban nem mindegyik elem található meg. 13

14 Maga a projektfinanszírozás két részből áll: Saját tőkéből, amit a befektetők invesztálnak a projektbe; Projektfinanszírozási hitelekből, amit egy vagy több hitelezői csoport nyújt. A projekt nettó működési pénzáramlásából először a projektfinanszírozás keretében felvett hiteleket törlesztik, így a beruházók befektetéseinek a megtérülése még inkább a projekt sikerétől függ. A projektfinanszírozást a projekttársaság által megkötött szerződések teszik lehetővé, oly módon, hogy a projekttársaság kockázata áttevődik a projektszerződések többi szereplőjére. A hitelezőknek is részben ezek a szerződések nyújtanak garanciát. Projektszerződések fajtái: Projektmegállapodás, ami lehet felhasználói szerződés, amelynek értelmében a projekt által előállított termékek értékesítése hosszú távra rögzített árképlet alapján történik, illetve kormányzati vagy más állami szervvel kötött koncessziós szerződés, ami felhatalmazza a projekttársaságot a projekt megépítésére, vagy szolgáltatás nyújtására. Illetve lehetnek egyéb projektszerződések, például kulcsrakész műszaki, berendezési és építési szerződés vagy fővállalkozói szerződés; beszállítói szerződés; üzemeltetési és karbantartási szerződés; vagy állami támogatási megállapodás, amelynek értelmében az állam különböző támogatásokat nyújt, például adókedvezményt ad vagy garanciát vállal a projektbe történő befektetésre vonatkozóan. (Yescombe, E. R., 2008) 4.4. A projektfinanszírozás szereplői A projektfinanszírozás egyik specialitása, hogy létrehoznak egy önálló gazdasági társaságot, amely a projekt lebonyolításáért felelős, ezt nevezzük projekttársaságnak. Erre azért van szükség, mert ez által a hitelezők önálló biztosítékkal rendelkeznek, s az anyavállalat esteleges csődje nem sodorja veszélybe ezt a társaságot, ezáltal növeli a hitelező biztonságát és alacsonyabb kockázatúvá teszi a kihelyezett hitelt. Emellett azért is fontos a projekttársaság létrehozása, mert ily módon a projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi folyamatok nem keverednek össze az anyavállalat egyéb pénzügyi tevékenységével. Minden résztvevővel a projekttársaság áll szerződéses viszonyban, így könnyebben áttekinthetők a projektet terhelő költségek és bevételek. A projektszponzor az a szereplő, aki a legtöbb esetben kezdeményezi a projektet, mert leginkább neki áll érdekében a projekt pénzügyi megvalósítása. Rendszerint pénzügyi befektető, vagy termelővállalat tölti be a projektszponzor szerepét. Míg a pénzügyi befektető befektetett tőkéjének 14

15 megtérülését várja a projekttől, addig a termelővállalat egy olyan termékre számít, amelyet a termelésben tud hasznosítani. Gyakran előfordul az az eset, hogy egy több cégből álló konzorciumot hoznak létre a beruházás lebonyolításához, de egy projektet egy projektszponzor is megvalósíthat. A projektszponzor feladata a projekt előkészítésével kapcsolatos teendők ellátása, a projekt beindítása, menedzselése és szükség esetén egy konzorcium megszervezése. A hitelező intézet a projektszponzortól általában megköveteli, hogy bizonyos mértékű saját erővel járuljon hozzá a projekttársaság működéséhez. Ezt a legtöbb esetben a projektszponzor tőkeemeléssel vagy tagi kölcsön nyújtásával biztosítja. A projektfinanszírozás során mind a projektszponzor, mind a bankok szakértőket kérnek fel, hogy a munkájukat segítsék, ők a tanácsadók. Erre azért van szükség, mert egyik fél sem rendelkezik kellő számú és megfelelő minőségű szakemberrel, akik a projekt megvalósítását felügyelnék. A legfontosabb követelmény a tanácsadókkal szemben, hogy mind a projektszponzortól, mind a hitelező intézménytől független, ezen felül mindkét fél által elfogadottak legyenek. A projektfinanszírozás során az alábbi tanácsadókkal találkozhatunk: pénzügyi tanácsadó, aki az optimális finanszírozási struktúrát alakítja ki; jogi szakértő, aki a megfelelő szerződéses héttér kialakításáért felelős; műszaki szakértő, aki a projekt tervezése során nyújt tanácsot; valamint a biztosítási szakértő, aki a biztosítások megkötésén keresztül minimalizálja a kockázattípusokat. A hitelező bankok a kölcsön összegétől függően vagy egyedül finanszírozzák a projekteket, vagy több bankból álló szindikátust hoznak létre, hogy megosszák a hitelezésből eredő kockázatot. Míg a projekt megvalósításának kezdeti időszakában egyre növekszik a kockázat- mivel ekkor még csak költségei vannak a beruházásnak-, a projekt tárgyának befejeztével egyre csökken a hitelező kockázata, ugyanis a kivitelezés lezárult, illetve a beruházás már bevétellel rendelkezik. Ennek következtében a hitelezők válthatják egymást a projektfinanszírozás ideje alatt, amit refinanszírozásnak nevezünk. A projekttársaság külső forrást kétféleképpen vonhat be, banki hitelt vesz fel, vagy értékpapírt bocsát ki. Az auditorok feladata egy adott szakterület munkájának véleményezése, tevékenység ellenőrzése, illetve felülvizsgálata, szerepük nagyon hasonlít a tanácsadókéra. A projektfinanszírozás esetében találkozhatunk pénzügyi, műszaki, valamint modell auditorral. A projektből származó termék vevője lehet egy piaci szegmens, de lehet egyetlen vállalat is, vagy maga az állam. Akkor nevezzük a termékek vásárlóját offtakernek, ha ő a termék egyedüli vásárlója. A hitelező bank általában hosszú távú szerződést ír alá az offtaker- rel, amelyben rögzítik a projektből származó termékek árát. Ennek segítségével az áringadozásból származó kockázatot áthárítja a bank az offtaker- re, ezen felül biztosítja a projekt pénzáramlásának hosszú távú stabilitását is. (Madácsi, 2005) 15

16 4.5. A projektfinanszírozás dokumentumai A projektfinanszírozás során különböző dokumentáció típusokkal találkozhatunk, az alább felsoroltak kerülnek leggyakrabban alkalmazásra. A bemutatkozó dokumentum a következő információkat tartalmazza a megvalósítandó projekttel kapcsolatban: javasolt finanszírozás és a hitel feltételeinek összefoglalása, a projekttársaság bemutatása, a projekttársaság javasolt tőkeszerkezete, a projekt által előállított termék és annak piaca, marketingtevékenység, a piacon megfigyelhető verseny, a projekttársaság felépítése, vezetése, üzleti kockázatok, múltbeli és egyéb pénzügyi információk, tervek és előrejelzések. Az átvilágítás során a projektszponzort és a finanszírozó intézményeket veszélyeztető kockázatokat tárják fel. A legtöbb esetben a pénzügyi és a jogi átvilágítást alkalmazzák, ugyanis ez a két terület kulcsfontosságú a projektfinanszírozás során. Amennyiben a bank támogatja a projektet egy indikatív ajánlatot tesz a hiteligénylőnek, mely ajánlat azonban csak informatív jellegű, nem jelent kötelezettségvállalást. Ez az ajánlat magában foglalja a bank által elképzelt finanszírozási struktúrát amit előzetesen a projekttársaság eljuttat a hitelintézetnek-, a finanszírozás feltételeit, valamint a hitel árazását. Amennyiben a projektszponzor és a bank megegyezik a hitelnyújtás feltételeiben, a bank kötelező ajánlatot ad ki. Ez az ajánlat kötelezettségvállalást jelent a hitelező részéről a benne foglalt feltételek szerint, és a leendő hitelszerződésnek a legfontosabb elemeit tartalmazza, ezáltal mintegy kivonatolva a későbbi hitelszerződést. A kötelező ajánlat után kerül sor a term sheet aláírására. A term sheet aláírásával párhuzamosan a projektszponzor átadja a banknak a mandátumlevelet. A hitelszerződés és a hozzá kapcsolódó biztosítéki szerződések biztosítják a szerződő feleket a jogaikról és kötelezettségeikről. Az egyéb projektszerződések közé tartoznak a fővállalkozóval, az alvállalkozókkal, tanácsadókkal, szakértőkkel, üzemeltetőkkel és vevőkkel kötött szerződések. Fontos ezeknek a szerződéseknek kitérnie a résztvevő cégek kötelezettségeire, jogaikra, az esetleges késedelmes teljesítés szankcióira, valamint a biztosítékokra. Általában a finanszírozó bank engedélye szükséges e szerződések megkötéséhez, ám a kisebb horderejű döntéseket a projektszponzor szabadon hozhatja meg. A pénzügyi modell felméri a projekt szempontjából releváns kockázati tényezőket, és vizsgálja a tényezők hatását a projekt megvalósításának folyamatára. Továbbá célja az adott projekt várható bevételeinek és ráfordításainak felmérése, ennek alapján az adósságszolgálati mutató meghatározása. A pénzügyi modell tartalmazza a makrogazdasági 16

17 előrejelzéseket, a költségterveket, a bevételi terveket, a hitellel kapcsolatos táblázatokat (hitelek lehívása, törlesztése, kamatfizetések), valamint az amortizáció számítási módszerét. Elkészítésre kerül még a cash-flow táblázat, az eredménykimutatás terv, a mérlegterv; különböző pénzügyi mutatók kerülnek kiszámításra, valamint az érzékenységvizsgálatok eredményeit is feltűntetik a legfontosabb mutatókra vonatkoztatva. Ezeket az úgynevezett alap- és háttértáblázatok tartalmazzák. (Madácsi,2005) 4.6. A projektfinanszírozás során alkalmazott pénzügyi lehetőségek Projektfinanszírozás során három fő pénzügyi forrás alkalmazását érdemes megemlíteni, ezek a következők: saját erő felhasználása, értékpapírok kibocsátása és hitel igénybevétele. A saját erőt legtöbbször a projektszponzor társaságban történt tőkeemeléssel, vagy tagi hitel útján biztosítják. Ezek közül a tagi hitel nyújtása az elterjedtebb, mivel egyszerűbb a dokumentációja és a lebonyolítása, ezen kívül gyorsabban lehet így hitelhez jutni. A tulajdonosok által nyújtott hitel ebben az esetben junior hitelnek minősül, ez annyit jelent, hogy alá van rendelve a bank által nyújtott hiteleknek, annak visszafizetésére csak a banki hitelek visszafizetése után nyílik lehetőség. A külső források között jelentős szerepet foglalnak el az értékpapírok, ezt nevezzük nem hiteljellegű külső finanszírozásnak. Azonban az az általános megfigyelés, hogy a pénzügyi instrumentumok használata csak nagyobb projektek esetében tapasztalható, mivel az értékpapír-kibocsátás nagyon költséges, így csak egy bizonyos méret felett költséghatékony. A hiteljellegű külső finanszírozás esetében két lehetőséggel élhet a vállalat, ezek a hátrasorolt kölcsön és a banki hitel. A hátrasorolt kölcsön, amit más néven kvázi sajáttőke-hozzájárulásnak is neveznek, előbbre sorolt a saját tőkéhez képest, azonban hátrébb sorolt, mint a senior hitel. A hátrasorolt hitelnek megvan az az előnye, hogy rögzített kamatozású, hosszú lejáratú, fedezet nélküli, valamint a saját tőke/idegen tőke kiszámításakor a saját tőke részeként kezelik a bankok. Ezt a típusú kölcsönt olyan pénzügyi befektetők nyújtják a projekttársaságnak, amelyek kamatjövedelmet várnak a projekt megvalósításától, vállalva a kudarc lehetőségét is. Más néven kockázati tőketulajdonosoknak is nevezik őket. Ezzel szemben a bankhitel általában rövidebb vagy azonos élettartamú, mint a projekt, és a legtöbb esetben senior hitelnek minősül. A senior hitel a kielégítési rangsorban első helyen álló olyan hitel, amelynek minden más hitel- és tőke-visszafizetés alá van rendelve. A fentiekből jól látható, hogy a projektfinanszírozás során számos pénzügyi instrumentum alkalmazható, ezek minden kombinációja elérhető a 17

18 projektszponzor számára, így minden ügylet egyedi finanszírozást jelent. A fent említettekből láthatjuk, hogy a projektfinanszírozás jó példa a strukturált finanszírozásra. A strukturált banki finanszírozás olyan banki finanszírozás, amelynek során az adott ügylet sajátosságait figyelembe véve alakít ki a bank egy személyre szabott hitelt. Így bonyolultabb műveleteket is finanszírozhat egy bank, a hitelek testre szabásával. (Madácsi, 2008) 4.7. A projektfinanszírozás helye a banki hitelezési ügyletekben Manapság a kereskedelmi bankok folyamatos versenyben állnak egymással, alkalmazkodniuk kell a piacon felmerülő új igényekre, hogy a piacgazdaság elvárásai mellett sikereket tudjanak elérni. A mai értelemben vett projektfinanszírozásnak nincs nagy múltja a magyarországi kereskedelmi bankok gyakorlatában. A rendszerváltás után indult meg hazánkba a külföldi tőke beáramlása, csak ezután erősödött meg a vállalati szektor, s vált szükségessé nagyobb volumenű projektek finanszírozása. Sor került a megfelelő jogi háttér megteremtésére, az ország gazdasági helyzete stabilizálódott, az infláció csökkenése valamint a belső megtakarítások növekedésének hatására megnőtt a kihelyezhető összegek mértéke, így lehetőség nyílt a hosszú távú tervezésre. Ma már több kereskedelmi bank foglalkozik projektfinanszírozással, s hitelportfoliójukban ez a finanszírozási forma egyre nagyobb arányt képvisel. Az ügylet finanszírozási igényének nagyságától és egyéb sajátosságaitól függően a bankok egyedül nyújthatnak projektfinanszírozási hitelt, illetve nagy összegű hitelfelvételek esetében nyíltpiaci szindikálással vagy a bankok szűkebb körének bevonásával. (Takács, 2001) 4.8. A finanszírozó bank kiválasztása A projektek finanszírozási gyakorlatában nagy jelentőséggel bír a finanszírozó bank kiválasztása. Fontos a résztvevő felek bizalmi viszonya, mert sok esetben múlik a projekt kivitelezésének folyamatossága a gyors és gördülékeny döntéshozatalon. Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a finanszírozó intézmény kiválasztása során felmerülő legfontosabb tényezők. A legfontosabb a hitel ára. Ez alatt az igénybe vett hitel kamata és a bank által felszámított jutalékok, illetve díjak értendők. Ez a szempont tekinthető a legfontosabbnak a hitelt nyújtó intézmény kiválasztása szempontjából. Érdemes azonban még figyelni a bank méretére is. Nagy volumenű projektek esetében elkerülhetetlen ugyan a hitelek szindikálása, de fontos szempont, hogy a finanszírozó intézmény mekkora hitelkapacitással rendelkezik. Nagyobb biztosítékot jelent az is, ha a 18

19 bank már finanszírozott a projektszponzoréhoz hasonló beruházást. A hitelen kívül számtalan más szolgáltatásra is szüksége lehet a projekttársaságnak a projekt lezárásáig. Ha ezeket ez igényeket is kielégíti a finanszírozó intézmény, akkor nem kell további bankokat felkeresni különböző problémák felmerülésekor. Fontos még a jó munkakapcsolat kialakítása. A projektszponzornak olyan bankra van szüksége, aki nem avatkozik bele a napi tevékenység végzésébe, vagy a projekttel kapcsolatos vezetési döntésekbe. Mivel egyes szakaszokban napi kapcsolatban áll egymással a hitelintézet és a projekttársaság elengedhetetlen a köztük levő jó viszony kialakítása. (Madácsi, 2005) 4.9. A projektfinanszírozás kockázatai A projekt megvalósítása során számos kockázattal találkozhat mind a projektszponzor, mind a támogató bank, ezek közül a legfontosabbak az alábbiakban kerülnek kifejtésre. Fontos megemlíteni az országot, ahol a projekt megvalósításra kerül. Figyelembe kell venni az adott ország politikai és és gazdasági helyzetét, ez esetben beszélünk országkockázatról. Előfordulhat például, hogy az adott ország gazdasági recesszióba kerül, ezért megtagadja a külföldi hitelezőknek a hitel visszafizetését. Emellett politikai megfontolásokból is bevezetheti egy ország a kötött devizagazdálkodást, így befolyásolva a külföldi deviza kiáramlását az országból. További kockázatot jelent a projekt állam által történő kisajátítása, bizonyos gazdasági célok elérése miatt. A projekt megvalósítása során figyelembe kell venni a kivitelezési és üzemeltetési kockázatot, ami a következő elemeket foglalja magában: a befejezés kockázata, költségtúllépés, késedelem a kivitelezésben, műszaki hibák, tervezési hibák, minőségi hibák, jogosítványok és engedélyek, környezetvédelmi előírások, vis major kockázata. Ezek elkerülésére különböző módszereket kell kidolgozni, valamint az esetlegesen bekövetkező kockázatok kezelésére tartalékot kell képezni. A pénzügyi kockázatok közé soroljuk az árfolyamkockázatot, az inflációs kockázatot és a kamatkockázatot. A fenti tényezők hatása azért jelentős, mert nem csak a projektekkel kapcsolatos ráfordításokat érintik a kivitelezés és a hiteltörlesztés költségei miatt, hanem a projekt jövőbeli bevételei is befolyásolják, ezáltal veszélybe kerülhet a megfelelő törlesztés a projekttársaság részéről. Az üzleti kockázat a nem megfelelő előrejelzések és a piaci környezet változásának a következményeként jelenhet meg a megvalósítás során. 19

20 A szabályozási környezet változása szintén negatív hatással lehet a projekt kivitelezésére, üzemeltetésére és jövedelmezőségére, ezért fontos megemlíteni a jogi kockázatokat is. Ezen kívül előfordulhat, hogy sem a projektszponzor, sem a hitelező intézmény nem a projekt befogadó országából származik, így nincsenek tisztában az adott országban alkalmazott jogszabályokkal, ezért minden esetben tájékozódni kell az adott országban irányadó jogszabályokról. A jogi kockázatok közé tartozik az is, hogy a biztosítéki szerződésben foglaltak érvényesíthetőek-e az adott országban. (Madácsi) A projektfinanszírozás biztosítéki rendszere A biztosítéki rendszer ad módot arra, hogy a projektfinanszírozás mérlegen kívüli finanszírozássá váljon, mivel nem jelenik meg a projektszponzor kimutatásaiban. A strukturált szerződéses rendszer a projekt minden szereplőjére és résztvevőjére kitér mind a jogokat, mind a kötelezettségeket illetően, valamint egyértelmű felelősségi és kártérítési viszonyokat állapít meg. A projektfinanszírozás során az alábbi eszközöket használják a bankok a biztosítéki rendszer minél hatékonyabb kialakításához: jelzálog, kezesség, garancia, kötelezettségvállalások, engedményezés, óvadék, letét, vételi jog, zálogjog és a közjegyző előtt írt szerződések. (Madácsi, 2008) A projektfinanszírozás folyamatának specialitásai A finanszírozó bank folyamatos megfigyelés alatt tartja a hitelt felhasználó társaságot, annak érdekében, hogy biztosítsa a hitel megfelelő törlesztését, illetve ha valami rendellenességet tapasztal megtehesse a kívánt lépéseket, hogy az általa nyújtott hitel visszafizetésre kerüljön. Ezt a tevékenységet nevezzük projekt monitoringnak. A folyamat során a hitelező intézmény számára mérlegek, eredmény- és cash flow- kimutatások, a projekt életciklusának fő szakaszairól pedig zárójelentések készülnek. A projekttársaság meghatározott időközönként közli a bankkal a világbanki mutatókat, ami a kiemelt jelentőségű pénzügyi mutatókat öleli fel. A monitoring folyamatába a bank saját szakembergárdáján kívül külső szakértőket is bevonhat. A bank előírhatja a projekttársaságnak, hogy a különböző bevételi típusokat más-más számlán vezesse, mivel így könnyebben azonosítható a problémás bevételi forrás. Látható, hogy ez a módszer munkaigényesebb, azonban a hiteligénylő számára is számos előnnyel jár, mivel ennek segítségével a napi likviditástervezés könnyebben követhető, illetve a projekt bevételi oldala is egyszerűbben áttekinthető. 20

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELEZÉSI KOCKÁZATAINAK KEZELÉSE Készítette: dr.

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

A projektfinanszírozás jogi aspektusai 1

A projektfinanszírozás jogi aspektusai 1 2009. NYOLCADIK ÉVFOLYAM 2. SZÁM 125 KÓNYA JUDIT A projektfinanszírozás jogi aspektusai 1 A témaválasztást az indokolja, hogy a hazai szakirodalom átfogó módon nem foglalkozik ezzel a Magyarországon is

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok

A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok Tanulmány 2007.április Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ Fejlesztési

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

4. Gazdaság és kultúra...51 Az opera, mint szolgáltatás piac...51 A Dal Ünnepe...56 Mit nézünk ma...59

4. Gazdaság és kultúra...51 Az opera, mint szolgáltatás piac...51 A Dal Ünnepe...56 Mit nézünk ma...59 Szerkesztõbizottság: Bekõ Levente-István, Bogdan Mircea, Ciotlãus Pál, Pleºa Róbert (fõszerkesztõ), Reikli Mária, Dr. Szabó Árpád, Tasnádi Zsolt. Tördelõ: Balázs Bence Olvasószerkesztõ, korrektor: Balázs

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL

AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL Készítette: Kocsis Erika Budapest,

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Információs összefoglaló

Információs összefoglaló Jelen Információs Összefoglaló alapján Nyilvános Értékesítésre felajánlandó részvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly

A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Kállay László A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Doktori disszertáció 2005. május Kállay László A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Doktori disszertáció

Részletesebben