AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek"

Átírás

1 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út Telefon: , , Fax: , Adószám: , Cg. Szám: Fıvárosi Bíróság , CBFA eng. sz.: A, PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB, SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB 1. oldal

2 Tartalomjegyzék Sprint jelzáloghitelek... 1 Termékleírás és igénylési feltételek... 1 Tartalomjegyzék Sprint jelzáloghitelek Sprint jelzáloghitelek A kölcsön célja A kölcsön mértéke A kölcsön mértékének meghatározása (Ügyfélminısítés) Díjak, költségek, kamatok, kamatperiódus, THM A kölcsön futamideje Hitelfedezeti életbiztosítás A kölcsönügylet szereplıi Kölcsönfelvevık (adósok) Zálogkötelezettek (dologi adósok) Készfizetı kezesek A kölcsön ingatlanfedezete Értékbecslés... 5 Értékbecslés folyamata: Ingatlanfedezet típusai, értéke Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsönkérelem befogadásakor Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsön folyósításának idıpontjában és azt követıen Fedezetcsere Vagyonbiztosítás Szerzıdéskötés A kölcsön folyósítása A kölcsön folyósításának általános feltételei A kölcsön törlesztése Törlesztési módok: A hitelelszámolási számlához kapcsolódó hitelkeret Az elıtörlesztés szabályai Kölcsönfelvevı általi elıtörlesztés Rendkívüli elıtörlesztés Árfolyam- és kamatkockázat Árfolyamok oldal

3 1. Sprint jelzáloghitelek Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) svájci frank alapú Sprint elnevezéső hitelt kínál Kölcsönfelvevı(i) részére. Sprint igénylése esetén a kölcsönkérelem befogadását követı munkanapon történı pozitív megerısítés esetén - a hitelügylet befogadásától számított akár 5 munkanap alatt lehetıség van a kölcsönszerzıdés aláírására, amennyiben a Bank által felkínált szerzıdéskötési idıpont megfelel a Kölcsönfelvevı(k) részére. A kölcsönkérelem befogadásának feltétele, hogy a Kölcsönelvevı(k) befogadáskor rendelkezzen(ek) dokumentumokkal és azokat át is tudja(k) adni: az alábbi Alap dokumentumok: hiánytalanul kitöltött Sprint (209S. jelzéső) kölcsönkérelmi nyomtatvány, másolat az értékbecslést megrendelı nyomtatványról (www.axabank.hu weboldalról elızetesen letölthetı a megrendeléshez), értékbizonyítvány az értékbecslıtıl, értékbecslési díj megfizetését igazoló számla másolata, eredeti 30 napnál nem régebbi hiteles teljes tulajdoni lap, szintenként elkészített, jellemzı méreteket tartalmazó, eredeti alaprajz (kézzel is készíthetı). a kölcsön ügyletben résztvevı személyek személyes okmányai (személyi igazolvány, adókártya, lakcímkártya), A kölcsön ügylettıl függıen szükség lehet a következı dokumentumokra: kölcsönkérelmi nyomtatványt kiegészítı nyomtatványok (további szereplı, további ingatlanfedezet adatlapja), meghatalmazás vagyonbiztosítás ellenırzéséhez, családi ház, ikerház vagy sorház esetén 90 napnál nem régebbi eredeti térképmásolat, 30 napnál nem régebbi Adóhatóság által kiállított eredeti nullás igazolás, amennyiben a vállalkozás külkereskedelmi tevékenységet is végez, akkor 30 napnál nem régebbi VPOP által kiállított eredeti nullás igazolás elvált Kölcsönigénylı esetén jogerıs válási végzés, amennyiben a kölcsönfelvevı és házastársa/élettársa között vagyonközösség nem áll fenn, ez esetben a kölcsönfelvevı házastársának, élettársának nem kell kötelezıen adósként részt vennie a kölcsönügyletben, amennyiben a Bank elıírásainak megfelelı közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirat igazolja, hogy köztük vagyonközösség nem áll fenn. amennyiben a Kölcsönigénylı(k) özvegy(ek), az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata. A befogadást követıen felmerülhetnek olyan a Bankon kívülálló körülmények, amely esetén az ügyintézési határidı meghosszabbodik, ilyenkor ezt elızetesen jelezzük Ügyfeleinknek. A Bank az alábbi esetekben nem tudja teljesíteni a szerzıdéskötés rövid határidejét: amennyiben az Kölcsönfelvevı(k) kérése alapján az eredeti kölcsönkérelemben foglalt adatok, információk, illetve a kölcsönkérelem mellékleteként benyújtott dokumentációk korrekciója, módosítása, esetleg hiánypótlása szükséges, a Kölcsönfelvevı(k) a Bank által felajánlott szerzıdéskötési idıpontot nem fogadja(k) el, bármely más a fentiekben nem részletezett a Kölcsönfelvevı(k)nek felróható ok miatt. A Bankot a határidık teljesítésének tekintetében felelısség nem terheli. 2. A kölcsön célja Sprint kölcsön kizárólag szabad felhasználásra (hitelcél meghatározása nélkül) igényelhetı 3. A kölcsön mértéke A kölcsön minimális összege Ft; maximális összege Ft, de a kölcsön összege nem lehet több, mint a fedezetül elfogadott ingatlan(ok) értékbecslı által javasolt hitelbiztosítéki értékének 60%-a. 3. oldal

4 A hitelbiztosítéki érték 60%-ának deviza ellenértékét MNB középárfolyamon számítjuk ki. A kölcsön mértéke a kölcsönszerzıdésben devizában (CHF-ben) kerül meghatározásra. (Forintban igényelt hitel esetén a hitelbírálatkor a hitelbírálat idıpontjában aktuális devizavételi árfolyamon a Bank meghatározza az igényelt és jóváhagyott forint kölcsönösszeg 110%-át devizában. Az így meghatározott devizaösszeg lesz a kölcsön mértéke.) A devizában meghatározott kölcsönösszegen felül a Bank meghatározza a kölcsönfelvevı részére maximálisan nyújtható forint összeget is (ez az ún. folyósítási limit). A folyósítási limit azt jelenti, hogy ezen összegnél magasabbat egy esetlegesen bekövetkezı forintárfolyam emelkedés (ún. gyengülés) esetén sem folyósít a Bank. A folyósítási limit az igényelt devizaösszeg a hitelbírálat idıpontjában aktuális devizavételi árfolyamon kiszámolt forint ellenértékének 110%-ával vagy a fedezetül elfogadott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének minısítési módszertıl függı százalékos mértékével egyezik meg: a kettı közül a kisebbik érték lesz a folyósítási limit. A kölcsön mértéke mellett a folyósítási limit is rögzítésre kerül a kölcsönszerzıdésben. 4. A kölcsön mértékének meghatározása (Ügyfélminısítés) A kölcsön mértékét komplex ügyfél minısítı rendszer segítségével állapítjuk meg, amely a hiteligénylı ügyfeleket három szempont alapján (ügyfél-, ingatlan- és termékjellemzık) minısíti, és meghatározza, hogy a hitelképes ügyfelek, milyen feltételek szerint vehetnek fel hitelt. 5. Díjak, költségek, kamatok, kamatperiódus, THM A Bank által alkalmazott kamatok, költségek, illetve díjtételek fajtáit, számítási módját és esedékességét a Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzata, mértékét és az elszámolás pénznemét a Bank mindenkori Hirdetményei tartalmazzák. A kamatperiódus az az idıszak, amely alatt a kölcsön kamatlába nem változik. A kamatperiódusok lehetséges idıtartamát a mindenkor érvényes hirdetmények tartalmazzák, melyek közül a kölcsönfelvevı a hitelbírálatot megelızıen választhat, a hitel futamideje alatt azonban a választott kamatperiódus nem változtatható meg. A teljes hiteldíj mutatóval (THM) kapcsolatos tájékoztatást a Bank külön erre a célra készített részletes tájékoztatója tartalmazza. 6. A kölcsön futamideje A kölcsön futamideje minimum 5 év, maximuma akár 40 év is lehet. A futamidı a választott kamatperiódus idıtartamánál rövidebb nem lehet. A futamidı éveinek száma csak az Ügyfél által választott kamatperiódus egész számú többszöröse lehet. (kivétel az 5 éves futamidı: 5 éves futamidejő kölcsön igénylése esetén a futamidıt 61 hónaposnak számítjuk. A 61. hónapra is a választott kamatperiódus kamata érvényes.) A kölcsönszerzıdésben naptári nap szerint rögzítésre kerül a kölcsön végsı lejárata is. 8. Hitelfedezeti életbiztosítás A Bank egyedileg mérlegelve (különösen a kölcsönfelvevı kölcsön végsı lejártakori életkorától és a kölcsönösszeg nagyságától függıen) elıírhatja a kölcsön folyósításának feltételéül, hogy a kölcsönfelvevı kössön egyéni, halál esetére szóló hitelfedezeti életbiztosítást a kölcsönfelvevı, mint biztosított javára, amelynek díját a kölcsönfelvevı viseli. Ezen hitelfedezeti életbiztosítási szerzıdés kedvezményezettje a kölcsön futamideje alatt, a kölcsön végsı lejáratáig, a kölcsön összege és járulékai erejéig a Bank. 9. A kölcsönügylet szereplıi 9.1. Kölcsönfelvevık (adósok) A Bank jelzáloghiteleit minden nagykorú, cselekvıképes magánszemély (beleértve az egyéni vállalkozókat, mezıgazdasági ıstermelıket és egyéb önálló tevékenységet végzıket is) igényelheti. A kölcsönfelvevı(k) életkorával szemben támasztott követelmény, hogy a kölcsön végsı lejáratának évében a legfiatalabb Kölcsönfelvevı(k) maximum a 70. életévüket töltheti be, ennél idısebb nem lehet. Egyedülálló, illetve házaspár kölcsön igénylık esetében, ha az egyedülálló, vagy a házaspár mindkét tagjának életkora az igényelt kölcsön lejáratakor meghaladja a 70. életévét, a kölcsönügyletbe egy olyan adóstárs bevonása szükséges, akinek az életkora a kölcsön lejáratakor nem haladja meg a 70. életévet. Ha a kölcsönfelvevı házastársi/élettársi kapcsolatban él, a házastárs/élettárs kötelezı jelleggel a kölcsönügylet adósaként szerepel, akkor is, ha a házastárs/élettárs nem tulajdonosa a fedezetként felajánlott ingatlannak, kivéve az alábbi esetet: 4. oldal

5 Ha közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirat igazolja, hogy a kölcsönfelvevı és házastársa/élettársa között vagyonközösség nem áll fenn. Ebben az esetben a kölcsönfelvevı házastársának, élettársának adósként nem kell részt vennie a kölcsönügyletben Zálogkötelezettek (dologi adósok) A kölcsön fedezetéül szolgáló, Magyarország területén fekvı ingatlan minden, az ingatlan-nyilvántartásban szereplı tulajdonosa a kölcsönügylet zálogkötelezettje. Az önálló zálogjog a zálogkötelezettet megilletı teljes tulajdoni illetıséget terheli. A Zálogkötelezett kötelezı jelleggel Adósként is bevonásra kerül a kölcsönügyletbe Készfizetı kezesek Amennyiben a kölcsönfelvevı(k) megfelelı jövedelemmel rendelkezik(nek), a Bank készfizetı kezesek bevonását nem teszi kötelezıvé. Amennyiben a kölcsönfelvevı(k) jövedelme(ük) alapján a kért kölcsön teljes összegére nem lenne(ének) jogosult(ak), úgy megfelelı jövedelemmel rendelkezı készfizetı kezes(ek) bevonását kezdeményezheti(k). A Bank kölcsönügyletenként legfeljebb három nagykorú, cselekvıképes magánszemély készfizetı kezességét fogadja el. A kezes a kölcsön visszafizetéséért korlátlanul, teljes magánvagyonával felel. A készfizetı kezesek életkora a kölcsön végsı lejáratának évében nem haladhatja meg a 70. életévet. A kölcsön végsı lejáratának évében a kezes maximum 70 éves lehet. A kölcsönügyletbe kötelezı bevonni készfizetı kezesként a kezességet vállalóval vagyonközösségben élı házastársát/élettársát. Nem kötelezı készfizetı kezesként bevonni a kezességet vállaló házastársát/élettársát abban az esetben, ha hitelt érdemlıen, azaz közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolja, hogy házastársával/élettársával vagyonközössége nem áll fenn. A fedezetként felajánlott ingatlanon fennálló haszonélvezeti jog jogosultja (beleértve az özvegyi jog jogosultját is) készfizetı kezesként kell, hogy részt vegyen a kölcsönügyletben. A haszonélvezeti jog jogosultjának házastársa/élettársa nem kell, hogy részt vegyen a kölcsönügyletben (amennyiben egyéb okok miatt nem résztvevıje annak). Ebben az esetben nem kell az életkorhoz kötött korlátozást figyelembe venni. A haszonélvezeti jog jogosultja, mint készfizetı kezes, szintén korlátlanul, teljes magánvagyonával felel a kölcsön visszafizetéséért. 10. A kölcsön ingatlanfedezete Értékbecslés A Bank által elıírt feltételek szerint a hitelcéllal érintett ingatlanról értékbecslést kell készíttetni. Értékbecslés folyamata: Az értékbecslés elkészíttetéséhez a Kölcsönfelvevı(k) a weboldalon Sprint hitelek címszó alatt megtalálható értékbecslıi szakértıi listájából választhat értékbecslıt; Az értékbecslı szolgáltatását a weboldalról letölthetı nyomtatványon a Kölcsönfelvevı rendeli meg A Kölcsönfelvevı(k)nek az értékbecslı által az értékbecslés eredményeként kiállított értékbizonyítványt csatolni szükséges a kölcsönkérelemhez befogadáskor; Az értékbecslési díjat a Kölcsönfelvevı(k) közvetlenül az értékbecslı részére fizeti(k) meg. Az ennek tényét igazoló bizonylatot szintén szükséges csatolni befogadáskor. Értékbecsléshez szükséges eredeti dokumentumok: a Bank formanyomtatványa az értékbecslés megrendeléséhez (ld. feljebb), 30 napnál nem régebbi hiteles teljes tulajdoni lap, családi ház, ikerház vagy sorház esetén 90 napnál nem régebbi eredeti térképmásolat, jellemzı méreteket tartalmazó, szintenkénti alaprajz (kézzel is készíthetı). Az értékbecslı minden esetben az eredeti dokumentumokat lefénymásolja, a fénymásolatokat megtartja, az eredeti példányokat visszaadja Ingatlanfedezet típusai, értéke A kölcsön ingatlanfedezeteként a Bank csak magánszemély tulajdonában lévı, bérbeadással nem érintett, Magyarország területén fekvı, önállóan forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlant fogad el. A kölcsön ingatlanfedezete legfeljebb három, az alábbiakban felsorolt típusú belterületi ingatlan lehet: Lakóingatlanok (családi ház, társasházi lakás, sorházi lakás); 5. oldal

6 Üdülık; Az ingatlanfedezetnek az átlagosnál rövidebb idı alatt értékesíthetınek kell lennie, azaz a várható értékesítési idıtartama nem haladhatja meg a 180 napot. Az ingatlanfedezet értékbecslı által megállapított forgalmi értéke nem lehet kevesebb, mint 4 millió Ft Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsönkérelem befogadásakor a. Az ingatlan tényleges helyzete és telekkönyvi státusza összhangban kell, hogy legyenek egymással, vagyis az ingatlan és a rajta lévı épület(ek) a tényleges állapota(uk) és funkciója(uk) szerint földhivatali bejegyzéssel vagy széljeggyel igazolt(ak) kell legyen(ek). (Pl.: ha a felajánlott ingatlant érintıen telekalakítás van folyamatban, úgy az ingatlan nem fogadható be) b. A fedezetként felajánlott, önállóan forgalomképes ingatlan, melynek valamennyi tulajdonosa zálogkötelezett és adós, és tulajdonjoguk legalább széljegyben igazolandó (osztatlan közös tulajdon nem fogadható el fedezetként). c. Az ingatlanon terheként csak az alábbi bejegyzések szerepelhetnek: a telki szolgalmi jog, a földmérési jelek, valamint a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá a vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, telekalakítási és építési tilalom elrendelése, egyéb építésügyi korlátozás, a bejegyzés iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása, illetve természetvédelmi vagy mőemlékjelleg, bányatelek fennállása lehetséges, melyek esetleges értékcsökkentı hatása az ingatlan értékmeghatározásában kerül figyelembe vételre. d. Fenti bekezdésben foglaltakon túl csak az alábbi korábban bejegyzett terhelések állhatnak fenn: A haszonélvezeti vagy özvegyi jog abban az esetben, ha jogosultja készfizetı kezesként vagy adósként vesz részt a kölcsönügyletben. e. A fedezetül felajánlott ingatlan nem lehet osztatlan közös tulajdon, továbbá az ingatlan nem lehet bérbeadással érintett. f. Vályog falazatú ingatlan nem fogadható el fedezetként. g. Egy helyrajzi száma alatt felvett, önállóan forgalomképes ingatlan fogadható el fedezetként. h. A fedezeti ingatlant telekkönyvi státusza és annak tényleges használati funkciója megegyezik Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsön folyósításának idıpontjában és azt követıen A Bank által nyújtott kölcsön biztosítékaként olyan ingatlan fogadható el, amelyet a Bankot megelızı ranghelyen más jelzálogjog nem terhel (a Bank elsı ranghelyő önálló zálogjogot fogad el). 11. Fedezetcsere A Bank lehetıséget biztosít az ingatlanfedezet cseréjére, ha a felajánlott újabb ingatlan megfelel a Bank által az ingatlannal szemben támasztott követelményeknek, továbbá biztosítja a hitel megfelelı fedezettségét. A Bank a fedezetcsere engedélyezését, és a megfelelı fedezettség kérdését minden esetben egyedileg mérlegeli. Pozitív döntés esetén a fedezetcsere kizárólag szerzıdésmódosítás keretében történhet meg. 12. Vagyonbiztosítás Az ingatlanfedezetet kötelezı legalább tőz, víz és elemi kár kockázatokra, legalább az értékbecslı által javasolt hitelbiztosítéki érték erejéig vagyonbiztosítással (lakásbiztosítással) biztosítani, és e biztosítás elsı helyi kedvezményezettjeként a kölcsön összege és járulékai erejéig a Bankot megjelölni. A kölcsönfelvevınek, a kezesnek vagy a zálogkötelezettnek a biztosítási szerzıdésben biztosítottként kell szerepelnie. Az említett feltételeknek megfelelı vagyonbiztosítást legkésıbb a folyósításig be kell mutatni a Banknak. E biztosítást kötelezı a kölcsön végsı lejáratáig fenntartani. A Bank a hirdetményében megjelölt minimum összeget meg nem haladó káresemény esetén eltekint a biztosítási összeg engedményezési jogától (ún. szabad rendelkezéső kárösszeg). Tőz és elemi kár: minden olyan vagyoni kár, melynek az okozója tőz, robbanás, vihar, felhıszakadás, villámcsapás a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár (árvíz), talajsüllyedés és földrengés. 6. oldal

7 13. Szerzıdéskötés A szerzıdéskötés feltétele a pozitívan elbírált kölcsönkérelem. A Kölcsönfelvevı(k) és a Bank teljes bizonyítóerejő magánokiratba foglalt kölcsön-, és zálogszerzıdést kötnek, melyet ezt követıen a Kölcsönfelvevı(k) köteles(ek) - közjegyzı által - egyoldalú közokiratba foglaltatni. A Bank a honlapján elektronikus formába hozzáférhetıvé teszi a Magyar Országos Közjegyzıi Kamarával együttmőködve készített és a Kamara által jóváhagyott egyoldalú közokirat tervezetet, amely alapul szolgálhat a - kölcsönfelvevı(k) által kiválasztott - közjegyzı részére, hogy a teljes bizonyítóerejő magánokiratba foglalt kölcsön és zálogszerzıdést, egyoldalú közjegyzıi okiratba foglalja. A közokirat tervezet minden esetben csak ajánlásként szolgál a Kölcsönfelvevı részére. A közokiratba foglalás költségeit a Kölcsönfelvevı viseli. A szerzıdéskötést követıen a Kölcsönfelvevı jár el a Bank javára szóló önálló zálogjog tulajdoni lapon széljegyként való feltüntetése érdekében. A zálogjog bejegyzés, illetve törlés esetleges jogszabályban meghatározott mértékő illetékét a Kölcsönfelvevı viseli. Deviza alapú kölcsönök esetén az ingatlant terhelı önálló zálogjog a kölcsön és járulékai mindenkori forint ellenértékének összegéig kerül megalapításra. 14. A kölcsön folyósítása A kölcsönt a Bank egy részletben folyósítja, forintban. A folyósításra a kölcsönszerzıdésben, illetve a tájékoztatóban meghatározott valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és a Bank felé való igazolását követı elsı munkanapon kerül sor. A kölcsön folyósításához az alábbi dokumentumok szükségesek: egyoldalú közokirat a tartozás elismerésrıl, illetve a teher tőrésérıl, az illetékes földhivatal által érkeztetett kölcsön- és zálogszerzıdés, bejegyzési kérelem. A fedezetül szolgáló ingatlan vagyonbiztosításáról a kötvény vagy ajánlat (tőz, víz, elemi károkra, minimum a javasolt HB érték erejéig megkötve), a díjfizetésrıl szóló igazolás, a Bank javára bejegyzett kedvezményezetti igazolás (a kölcsön és járulékai erejéig). A kölcsön folyósítási feltételeinek teljesítését a kölcsönszerzıdés megkötésétıl számított 80 napon belül igazolni kell a Bank felé. Ez a 80 nap az ún. rendelkezésre tartás idıszaka. A kölcsön összege a folyósításkor aktuális devizavételi árfolyam alapján átszámításra kerül forintra, és ezen forintösszeget utalja át a Bank a kölcsönszerzıdésben megjelölt számlaszámra. Amennyiben azonban az átszámítással kapott forintösszeg meghaladja a folyósítási limitet, a Bank csak a folyósítási limitnek megfelelı forintösszeget folyósítja. Ebben az esetben a folyósítási limit aktuális devizavételi árfolyamon számolt deviza ellenértéke válik a kölcsön mértékévé, azaz a Kölcsönfelvevınek a Bankkal szemben fennálló kölcsöntartozásává. A kölcsön végleges mértékét a folyósítást követıen kölcsönkérınek megküldött esedékességi értesítı tartalmazza A kölcsön folyósításának általános feltételei A Bank javára kölcsön biztosítékaként az illetékes földhivatal elsı ranghelyre az önálló zálogjogot, a tulajdoni lapon legalább széljegyként feltüntette. A földhivatali bejegyzés érdekében a kölcsönfelvevı jár el az illetékes földhivatalnál, melyet a Banktól átvett okiratok földhivatali érkeztetı bélyegzıvel ellátott példányaival igazol a Bank felé. A széljegyet tartalmazó tulajdoni lapot a Bank szerzi be. 15. A kölcsön törlesztése A kölcsönök törlesztése minden esetben havonta történik. A törlesztırészlet minden hónapban az elsı kölcsönrész folyósítása napjával azonos naptári napokon válik esedékessé (esedékességi nap). A fizetés módja kizárólag bankszámláról a kölcsönszerzıdésben megjelölt egyedi hitelelszámolási számlára forintban történı átutalás lehet. A hitelelszámolási számlán szereplı összeggel a kölcsönfelvevı szabadon rendelkezhet, ezen összeg után ıt kamat nem illeti meg, mivel ez a számla csak a hitel törlesztésére szolgál. (Figyelem! A Banknál vezetett Magánszámla automatikusan nem szolgál a hitel törlesztésére. Ezért a Magánszámláról a hitelelszámolási számlára bankon belüli átvezetési megbízást kell adnia bankunknak!) 7. oldal

8 A törlesztırészlet az esedékességi napon aktuális devizaeladási árfolyamon kerül átszámításra, forintra. A forint ellenérték akár minden esedékességi napon más és más lehet, ezért a hitelelszámolási számlához automatikusan hitelkeret kapcsolódik Törlesztési módok: 1. Ún. annuitás alapú (egyenletes) törlesztés: A Kölcsönfelvevı(k) által fizetendı, devizában meghatározott havi törlesztırészlet az annuitásos módszer által szolgáltatott eredménybıl korrekcióval elıállított összeg. A korrekcióra a Bank által alkalmazott kamatszámítási módszer és a törlesztési periódusok eltérı hossza miatt van szükség (Részletesebben lásd a Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatban). A havi törlesztırészletben a tıke, a kamat és a kezelési költség aránya változó. Az elıfinanszírozási idıszakot követı futamidı alatt a törlesztés annuitás alapú, kivéve a halasztott tıketörlesztést. 2. Halasztott tıketörlesztés (ún. moratórium): A halasztás idıtartama alatt a Kölcsönfelvevı csak kamatot és kezelési költséget fizet. A halasztás idıtartama években meghatározott, és nem lehet hosszabb, mint az Ügyfél által választott futamidıbıl a halasztást követıen hátralevı idıtartam, de legfeljebb 5 év. A halasztás a futamidı részét képezi. A halasztást követı hátralevı futamidı alatt a törlesztés annuitás alapú. A moratórium iránti kérelmet a Bank egyedileg bírálja el. 16. A hitelelszámolási számlához kapcsolódó hitelkeret A hitel kölcsönszerzıdésében megjelölt számlaszámú forint hitelelszámolási számla szolgál a hitel törlesztı részleteinek forintban való megfizetésére, azaz a Kölcsönfelvevınek a devizában meghatározott törlesztı részlet forint ellenértékét erre a számlaszámra kell átutalnia minden hónapban, legkésıbb az esedékességi napig. Ezen hitelelszámolási számlához automatikusan egy hitelkeret kapcsolódik. A devizában meghatározott törlesztı összegek forint ellenértéke az esetleges árfolyammozgások miatt akár hónapról hónapra változhat. Mivel a forint ellenértéket az esedékesség napján hatályos, a Bank által közzétett deviza eladási árfolyamon számoljuk ki, elızetesen csak közelítıleg tudjuk megadni a törlesztırészlet forint összegét. (Kérésre munkatársaink tájékoztató jelleggel közlik a törlesztırészlet érdeklıdés napján aktuális árfolyamon kiszámolt forintellenértékét.) A fentiek miatt elıfordulhat, hogy a Kölcsönfelvevı kevesebb forint összeget utal a hitelelszámolási számlára, mint az esedékesség napján átszámolt forintösszeg, így a különbözet tekintetében késedelembe esik. A hitelkeret célja a késedelem kiküszöbölése úgy, hogy a Kölcsönfelvevı forint befizetésének és a tényleges törlesztı részlet forint összegének különbözete a hitelkeret automatikus megterhelésével kerül megfizetésre. A hitelkeret csak a törlesztırészlet megfizetésére fordítható, a hitelhez kapcsolódó egyéb díjak (pl. szerzıdésmódosítási díj, elıtörlesztési díj) megfizetésére nem. A hitelkerettel a Kölcsönfelvevı nem rendelkezhet szabadon. A hitelkeret megnyitása és a futamidı alatti fenntartása kötelezı. A hitelkeretet a Bank a folyósítástól a kölcsön futamideje végéig biztosítja a Kölcsönfelvevı számára. A hitelkeret mértéke a hitelbírálat idıpontjában kerül meghatározásra, úgy hogy az igényelt és a Bank által jóváhagyott deviza kölcsönösszeg várható induló törlesztırészletét - ami szintén devizában kerül meghatározásra - a Bank a hitelbírálat idıpontjában hatályos deviza vételi árfolyamon átszámoljuk forintra. Ezen forint ellenérték fele lesz a hitelkeret összege. A hitelkeretbıl felhasznált összegek (kölcsönök) törlesztése: a Kölcsönfelvevı által igénybe vett összeg után fizetendı ügyleti kamat megfizetése úgy történik, hogy a kamat összegével a Kölcsönfelvevı hitelelszámolási számlája minden hónap végén megterhelésre kerül. Igénybe vett hitelösszegnek minısülnek a hitelelszámolási számla negatív egyenlege (azaz a hitelkeret) terhére a devizaalapú Sprint kölcsön törlesztırészletének megfizetése, és a Hirdetményben rögzített kamat, valamint a megelızı elszámolási idıszakokból származó, még nem rendezett tartozások összege. Amennyiben a hitelkeretbıl fennálló kölcsöntartozás meghaladja a hitelkeret összegét (hitelkeret túllépése), a Kölcsönfelvevı a hitelkeretet meghaladó kölcsön- és hiteldíjtartozását haladéktalanul köteles a Banknak megfizetni, törleszteni. A hitelkeretbıl igénybe vett összeget a hitelelszámolási számlára érkezı átutalások automatikusan törlesztik, így a hitelkeret-tartozás automatikusan csökken. Amíg a hitelkeret-tartozás fennáll, a hitelelszámolási számlára érkezı befizetések a hitelkeret-tartozást törlesztik. Minden hónap elszámolási idıszaknak tekintendı, így a hiteligénylı havonta, az Sprint kölcsön törlesztırészletének esedékességi napját követıen kap a Banktól számlakivonatot a hitelelszámolási számláról. Ezen számlakivonat küldése ingyenes. A számlakivonaton feltüntetésre kerül többek között az is, hogy mennyi volt a törlesztırészlet devizában, illetve annak forintellenértéke, amivel a Bank megterhelte a hitelelszámolási-számlát, illetve, hogy milyen árfolyamon került kiszámításra a forintellenérték. Amennyiben a Bank esedékes követeléseit a hitelkeret összege sem fedezi, a Kölcsönfelvevı késedelembe esik, és a Bank a kiegyenlítetlenül maradt követelése után a mindenkori Hirdetményében meghatározott késedelmi kamatot is felszámítja. 8. oldal

9 17. Az elıtörlesztés szabályai Kölcsönfelvevı általi elıtörlesztés A részleges és teljes elıtörlesztési lehetıség feltételeit a Bank a mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában határozza meg Rendkívüli elıtörlesztés A rendkívüli elıtörlesztés esetei: Ha a kölcsönszerzıdéshez kapcsolódó egyéni hitelfedezeti életbiztosításból kifizetés következik be a Bank, mint kedvezményezett javára a kölcsönfelvevı halála, mint biztosítási esemény miatt. Ha a kölcsön fedezeteként kikötött ingatlant érintı vagyonbiztosítás (lakásbiztosítás, építési-szerelési biztosítás) alapján fizet a biztosító a Bank, mint kedvezményezett részére, és ezen összegnek az ingatlan helyreállítására fordítása nem lehetséges, vagy ezt az ingatlan tulajdonosa nem kívánja. A rendkívüli elıtörlesztést a Bank a mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában szabályozza. 18. Árfolyam- és kamatkockázat A kölcsön árfolyam- és kamatkockázatával kapcsolatos tájékoztatást a Bank külön erre a célra készített részletes tájékoztatója tartalmazza. 19. Árfolyamok A Bank jelen tájékoztatóban hivatkozott deviza vételi és deviza eladási árfolyamáról, illetve az MNB középárfolyamáról tájékozódni lehet a Bank hitelügyintézıi munkatársaitól, a Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, valamint a honlapon. Az árfolyamok naponta változnak, a napi aktuális árfolyamok délelıtt 12 óra után kerülnek közzétételre. 9. oldal

10 10. oldal

11 11. oldal

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A második kamatperiódustól

HIRDETMÉNY. A második kamatperiódustól HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, piaci kamatozású jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Kamat mértéke

HIRDETMÉNY. Kamat mértéke HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) lakáscélú HitelStaféta elnevezéső, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról hatályos 2010. december 13 -tól a hivatalosan közzétett

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Devizaalapú hitel csak forintban igényelhetı.

Tisztelt Ügyfelünk! Devizaalapú hitel csak forintban igényelhetı. TÁJÉKOZTATÓ a halasztott tıketörlesztéső, unit-linked típusú SELECTOR életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott jelzáloghitelekrıl Hatályos 2009. május

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bıvítési kölcsönök különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bıvítési kölcsönök különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bıvítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2010. augusztus 17-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA csoport Magyarország

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2014. június 30-tól a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2014. június 30-tól a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Hazai elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási,

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Eljárási rend az ügyfél más banknál fennálló hitelének Takarékszövetkezeti kölcsönnel történı kiváltására Jóváhagyva: az Igazgatóság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott HitelStaféta kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott HitelStaféta kölcsön feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott HitelStaféta kölcsön feltételei

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Stabilitás Hitel elnevezéső, forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 21-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITELTERMÉKISMERTETİ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes március 28-tól a hivatalosan közzétett változtatásig. Ügyleti kamat

HIRDETMÉNY. érvényes március 28-tól a hivatalosan közzétett változtatásig. Ügyleti kamat Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyesı Extra B 6107 unit-linked életbiztosítás fedezete mellett nyújtott 20+5 és X+5 konstrukciójú jelzáloghitelekrıl Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

Hatályos 2009. május 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig. Tisztelt Ügyfelünk!

Hatályos 2009. május 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig. Tisztelt Ügyfelünk! TÁJÉKOZTATÓ a, unit-linked My Invest, Flex Invest II, Creator illetve Multi Invest Plusz életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott 20+5 típusú lépcsıs

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hatályos 2010. október 2 -tól a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2010. október 2 -tól a hivatalosan közzétett változtatásig T Á J É K O Z T A T Ó A P L A T I N U M I. é s P L A T I N U M I I. - R Ó L U N I T - L I N K E D É L E T B I Z T O S Í T Á S F E D E Z E T E M E L L E T T A Z A X A B A N K E U R O P E S A M A G Y A R

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

Hatály: 2013. szeptember 1. Közzététel:2013. augusztus 23.

Hatály: 2013. szeptember 1. Közzététel:2013. augusztus 23. 341/2011. (XII.29.) Korm. rend. szerinti Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú hitelek Hitel célja: a) új lakás építése, vásárlása, b) használt lakás vásárlása, korszerősítése, valamint legalább komfortos,

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásépítési kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásépítési kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Hatályos 2015. február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. január 1.

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. január 1. AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Tartalomjegyzék A. Fedezet nélküli konstrukciók 3 1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 3 2. Személyi kölcsön 5 B. Fedezettel biztosított hitelek 9 1.

Részletesebben

Érvényes: december 1-tıl

Érvényes: december 1-tıl Érvényes: 2009. december 1-tıl ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. bővítési kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. bővítési kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott bővítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása alapján

Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása alapján Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása alapján AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. április 22.

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. április 22. AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Tartalomjegyzék A. Fedezet nélküli konstrukciók 3 1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 3 2. Személyi kölcsön 5 B. Fedezettel biztosított hitelek 9 1.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Szükséges dokumentumok

Szükséges dokumentumok Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány Vállalkozói

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerzıdéssel kapcsolatos követelményekrıl

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerzıdéssel kapcsolatos követelményekrıl Ügyféltájékoztató az adásvételi szerzıdéssel kapcsolatos követelményekrıl Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló, valamint hitelkiváltási

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl

Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl Hatályos 2012. január 12 -tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben