Jegyzıkönyv. A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat, kiegészítéssel, javaslattal senki nem él.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat, kiegészítéssel, javaslattal senki nem él."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült: a Jövıformáló Alapítvány kuratóriumának és felügyelı bizottságának összevont ülésén. Helyszín: Huzella Tivadar Általános Iskola ( 2131 Göd, Petıfi S. u. 48.) Idıpont: május 4. Jelen vannak a kuratórium tagjai a jelenléti ív szerint: - Horváth Ferenc - Dr. Bajnóczi Barnáné - Palásthy Árpád - Kovács Margit és Nagy Leventéné távol van. A felügyelı bizottságból jelen van jelenléti ív szerint: - Podányi Viktória - Kovács György Meghívottként jelen van: - Mészáros Emília könyvelı - Zachár Zsuzsanna alapítványi szervezı, ügyintézı Horváth Ferenc, a Jövıformáló Alapítvány kuratóriumi elnöke köszönti a tagokat, a felügyelı bizottság tagjait, a vendégeket, megállapítja a határozatképességet, majd ismerteti a napirendi pontokat: 1. Döntés a 2009/2010. tanévi ösztöndíjakról, 2. A kuratóriumi elnök beszámolója, évi közhasznúsági jelentés megbeszélése, elfogadása, 4. A felügyelıbizottság tagjai megbeszélik és elfogadják a közhasznúsági beszámolót, 5. Problémafelvetések az elmúlt év tapasztalatai alapján. A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat, kiegészítéssel, javaslattal senki nem él. Az elnök felkéri Dr. Bajnóczy Barnánét a jegyzıkönyv vezetésére. A kuratórium a javaslattal egyetért. 1. Döntés a Jövıformáló ösztöndíj odaítélésérıl a 2009/2010. tanévre Az elnök beszámol az elıkészületekrıl. Az elızı évekhez képest a tanulmányi eredmény alapján adott ösztöndíjat a kuratórium azoknak ítéli, akik eddig is kapták. 1

2 Az elmúlt évben szociális támogatásban részesülık támogatását idén sem vizsgálja felül. Horváth Ferenc ismerteti a szociális alapon benyújtott újabb kérelmeket, majd megfogalmazza a hozzá kapcsolódó határozati javaslatot is. 1/2009. sz. határozati javaslat: Az 1 B osztályból (sajátos helyzetére való tekintettel) Németh Csillának, a tinnyei általános iskolából Ricska Boglárkának ítéli az ösztöndíjat. İk a 2009/2010. tanév bármely foglalkozásán ingyenesen vehetnek részt. 2. A kuratórium elnöke beszámol a évben végzett tevékenységrıl Az alapítvány a évben kiterjesztette mőködési körét: Részben a tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskolában indítottunk egy emelt szintő angolos csoportot, másrészt befogadó iskolánkon belül is kiterjestrettük tevékenységi körünket: olyan csoportokban, ahol az önkormányzat nem tudja finanszírozni az idegen nyelv oktatását, de a szülık ezt igényelik, támogatásunkkal megkezdıdött részben az emelt szintő, részben a a magyarangol két tanításai nyelvő oktatás. A német nyelv oktatása tovább folyt felsı tagozaton is, ahogyan a többi, alapítványunk által szervezett foglalkozásokat is folytattuk. Valamennyi jó színvonalon mőködött, csak az úszással, a jobb szervezés ellenére elúsztunk. Nagyon sok kisgyerek mondta le idıközben az úszásoktatást. A felsı tagozatos foglalkozások szervezése nem volt mindenütt egységesen eredményes. Ennek ellenére egyetlen megkezdett foglalkozást sem szüntettünk meg, noha a csoportlétszámok év végére nagyon alacsonyak lettek. A célnyelvi angoltanár az eddigieknél jobbnak bizonyult ban kezdtük kísérletképpen az Ovi-suli programot: óvodások játokos felkészítését elsısorban hétvégeken az iskolába lépéshez szükséges képességeik fejlesztése végett. A programnak nagy sikere volt 120 kisgyermek vett részt rajta. Támogattuk a mővészeti oktatást a Gézengúz irodalmi színpad háromnapos fellépésének részbeni finanszírozásával, a testi nevelést a karate csoportnak vásárolt 100 db tatamival. A pedagógusok szakmai munkájának támogatásából évi egy nagy konferencia szervezésének részbeni támogatásával vettük ki részünket. A 2007-ben a CONET Kft-tıl kapott 30 számítógépbıl és monitorokból 11 db-ot átadtunk a Kossuth Lajos Általános Iskolának kérésükre. Jelentıs változás volt még, hogy az alakulás elsı anyagilag bizonytalan évében az elızı alapítványt követve mi is kértünk egy egyszeri Ft-os évkezdı támogatást. Ezt 2008-ban már nem kértük. Annak idején a szülık szerették volna, ha az alapítvány kimutatható mőködési költségeit külön feltüntetjük. Mi a megállapítottuk a mőködési költséget, s ennek összegét külön a szülık tudomására hoztuk. Szülıi megkeresésre év közben módosítottunk azon a gyakorlaton, hogy mindenki egyforma összegő mőködési költséggel támogassa az alapítványt, mert elıfordult, hogy a mőködési költség összege nagyobb volt, mint foglalkozás támogatása. 2

3 Határozati javaslatunk ellenére a középiskolai felkészítıkhöz gyakorló középiskolai tanárt nem sikerült találnunk. 2/2009. sz. határozati javaslat: A kuratórium jelenlévı tagjai egységesen elfogadják a kuratórium elnökének beszámolóját. Támogatják a sport és kulturális tevékenységet, az emelt szintő angol és a magyarangol két tanítási nyelvő oktatás további folytatását. Új elemként az Ovi-suli programot. 3. Közhasznúsági jelentés Mészáros Emília áttekinti a évre tervezett feladatokat, s megállapítja, hogy tevékenysége az alapítvány céljainak, illetve a kuratórium döntéseinek megfelelıen folyt. Tételesen beszámol a év bevételeirıl és kiadásairól részletezi a cél szerinti juttatásokat. 3/2009. sz. határozati javaslat: A könyvelı beszámolóját és a évi közhasznúsági jelentést a kuratórium elfogadja. 4. A felügyelıbizottság tagjai átnézik a közhasznúsági beszámolót A felügyelıbizottság a közhasznúsági jelentést, az elnöki beszámolót, valamint a könyvelınek a gazdálkodás részleteihez főzött magyarázatait megismerte. A közhasznúsági jelentést a jelenlévık egyként elfogadták. 5. Zachár Zsuzsanna a jövıt illetı felvetései Úgy látja, hogy komoly problémák és félreértések vannak a befizetések, az alapítványi foglalkozásokon való részvétel és a támogatásokról kiállított igazolások körül. Nagyon sokan nem tartják be a megállapodott idıpontokat, ezáltal a befizetések és a foglalkozások lemondása követhetetlenné válik, a befizetések igazolásának elmulasztása végett pedig többször kényszerülünk önellenırzésre, noha mi mindig mindent határidıre és határidı megszabásával postán küldünk ki a szülıknek, nehogy a gyerekeken keresztül küldött levél elkeveredjen. Elsı javaslata: Az alapítvány által oktatott gyerekek szüleivel szeptemberben kössünk megállapodást, melyben felhívjuk a figyelmét támogatása idıbeni befizetésére, arra, hogy - amennyiben 3

4 lemondja a gyermekének szeptemberben választott valamelyik foglalkozást, azt kizárólag a következı negyedévet megelızı két hétben teheti írásban. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy az alapítvány támogatásának igazolása törvényi határidıkhöz kötött, melyet be kell tartani. A kedvezményezett adatait szeptemberben adja meg. Ha módosítani kíván, azt legkésıbb január 10-éig tegye. 4/2009. sz. határozati javaslat: A kuratórium elfogadja, hogy minden tanév szeptemberében egy részben tájékoztató jellegő, részben a szülıt és az alapítványt egyaránt kötelezı Megállapodást írjanak alá a felek. Ebben elıre kérjük megnevezni a kedvezményezettet és azokat az adatokat, melyek az igazolás kiállításához szükségesek. Változtatási igényüket legkésıbb január 10-éig jelezzék. Második javaslata: Mivel az úszás továbbra is nehézkesen mőködik, és az alapítvány a szeptemberben jelentkezık száma alapján szerzıdik az uszodával, az úszómesterrel, az úsztatást végzı pedagógussal, a tanulókat szállító céggel, rengeteg problémát okoz az úszásoktatás lemondása. Ezért azt javasolja, hogy az úszásra a gyerekek ne negyedévre jelentkezzenek, hanem csak 10 alkalomra. Így nem veszhet el az alkalom akkor sem, ha iskolai szünet vagy program miatt elmarad az úszás. Ha elfogyott a tíz alkalmas bérlet, akinek kedve van tovább úszni, máris veheti a következıt. 5/2009. sz. határozati javaslat: A kuratórium elfogadja, hogy az úszást 10 alkalmas bármikor felhasználható bérlet bevezetésével tegyük rugalmasabban megkezdhetıvé vagy befejezhetıvé, kiküszöbölve ezzel, hogy elmaradnak foglalkozások. Harmadik javaslata: Tapasztaljuk, hogy a nyolcadik évfolyam második félévében a középiskolai elıkészítı foglalkozásokra nincs érdeklıdés. Ezeket fölösleges folytatnunk. 6/2009. sz. határozati javaslat: A nyolcadik évfolyam második félévétıl beszüntetjük a középiskolai elıkészítı foglalkozásokat. 4

5 6. Horváth Ferenc felvetése ugyancsak a jövıt illetı A beszámolómban elhangzottak indokolják, hogy átalakítsuk a mőködési költség rendszerét. Javaslom, hogy építsük be ezeket a foglalkozások támogatásába. Ezzel arányossá válna a dolog, hiszen mindenki az igénybe vett foglalkozások mennyisége alapján venné ki részét a fenntartás költségeibıl. 7/2009. sz. határozati javaslat: Az egyforma mőködési költségek helyett a mőködés költségei épüljenek be a foglalkozások támogatásaiba, ilyen formán arányossá téve a hozzájárulást. 7. Palásthy Árpád felvetése Ne részesülhessen szociális ösztöndíjban, az a tanuló, aki az osztályközösség munkáját zavarja. Magatartása, szorgalma legalább jó rendő legyen. 8/2009. sz. határozati javaslat: Nem részesülhet a jövıben szociális ösztöndíjban, az a tanuló, aki az osztályközösség munkáját zavarja és/vagy magatartása, szorgalma legalább nem jó rendő. Göd, május 5... Dr. Bajnóczy Barnáné jkv. vezetı Palásthy Árpád kuratóriumi tag Kovács György a felügyelıbizottság elnöke.. Podányi Viktória a felügyelıbizottság tagja 5

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! Július és augusztus hónapban a helyi újságnak nem jelent meg lapszáma, s ebben az eltelt idıszakban sok említésre

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve a 80/2012. (V. 21.) számú határozatával elfogadott és az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZİDÉSRİL TUDNI KELL BUDAPEST 2010. Kamarai témavezetı: Sikora Henriett A szakképesítési anyagot készítette: Gészné

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Beszámoló. a Hóvirág Közalapítvány 2014. évi mőködésérıl. Készítette: Vörös Zsolt

Beszámoló. a Hóvirág Közalapítvány 2014. évi mőködésérıl. Készítette: Vörös Zsolt Beszámoló a Hóvirág Közalapítvány 2014. évi mőködésérıl Készítette: Vörös Zsolt Hóvirág Közalapítvány közhasznú szervezet (2014.IX.25.) érvényes NAV-regisztráció regisztrációval rendelkezı szervezet az

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben