Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja"

Átírás

1 Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, július 4. Készítette: Horváth Gabriella

2 Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi feltételek 3.oldal 4.oldal 5.oldal 6.oldal 7-8.oldal 9-11.oldal 12.oldal 1.sz. Melléklet Gézengúz Óvoda Környezetvédelem, néphagyományırzés helyi nevelési programja 2.sz. Melléklet Gyöngyszem Tagóvoda Lépésrıl, kompetencia alapú nevelés óvodai programja Legitimációs záradék 2

3 Felhasznált irodalom 1) 2009 május 8. Gézengúz Óvoda Helyi Nevelési Programja 2) Módosított Óvodai nevelés Országos Alapprogram ) Jogalkalmazás a közoktatásban RAABE 4) Óvoda vezetési Ismeretek RAABE 5) Az óvodai Nevelés Programja OPI ) Nagy Jenıné:Óvodai Nevelés a Mővészetek eszközeivel ) Formai Katalin: Ének az óvodában ) Néphagyományırzı Óvodai Program Gödöllı ) Balázsné Szőcs Judit: Mibıl lesz a cserebogár? ) Porkolábné Dr.Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában ) Nagy Jenıné: Óvodai programkészítés, de hogyan? ) Játékos természetvédelem Nodus ) Dr. Hegyi Ildikó:Siker és kudarc a pedagógiai munkában OKKER ) Kompetencia alapú óvodai program speciális módszerei, eszközrendszere. 15) SNI-s gyermekek integrált nevelése a szakértıi bizottsággal és az utazópedagógusok bevonásával 16) Gazdagné Papp Zsuzsanna módszertani könyvek 17) Tóth-Szılısiné: Mozgásfejlesztés 3

4 Törvényi háttér Az évi LXXXIX. törvény a közoktatásról /a VII. 16-i módosításokkal/ Gyermek oldaláról: Szülıi oldalról: Intézményi oldalról: /1996. Kormányrendeletben kiadott, 2009-ben módosított Óvodai Nevelés Országos alapprogramban megfogalmazottak 2009.évi LXXIX. tv. a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXI tv, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 5. számú melléklet 255/2009 (XI.20) Kormányrendelet a módosított Óvodai Nevelés Országos alapprogramjáról Az Óvoda Nevelési Programja évben évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügy igazgatásáról Budapest Fıváros Közoktatás fejlesztési terve Pesterzsébeti Önkormányzat Oktatási Koncepciója 2/2005. (III.1) OM rendelet a sajátos nevelési igényő gyermekek Óvodai nevelési irányelve 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/E (1) pontja: - képességkibontakoztató, integrációs felkészítésben. 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D (1) pontja: - Ki vesz részt a képességkibontakoztató felkészítésben? 4

5 Az óvoda adatai Név: Gézengúz Óvoda Címe: 1202 Budapest, Zalán utca 11. Fenntartója: Pesterzsébeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Telephelyei: 1202 Budapest, Lázár utca Budapest, Vörösmarty utca 91. Alapító okiratszáma: Óvodai csoportok száma: 15 Gyermekférıhelyek: 365 fı A nevelési programot a nevelıtestület készítette, benyújtotta az óvoda vezetıje: Horváth Gabriella 5

6 Helyzetkép 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a Képviselı testület támogatta az óvodák átalakítását a 2011/2012. nevelési évtıl. E határozat alapján 2.Régióként a Gézengúz Óvodába beolvasztásra kerülı intézmény a Gyöngyszem Óvoda. A Helyi Nevelési Program ezért átdolgozásra kerül. Az intézmény tevékenységi köre az alapító okiratban található. Összevont óvodánk három tagóvodából áll, jellemzıen családi házas, zöldövezeti környezetben. A Lázár Óvoda 1902-ben, a Zalán Óvoda 1973-ban, a Gyöngyszem Óvoda 1981-ben épült. Évek óta a szülık igényeinek megfelelıen kiemelt feladatnak tekintjük a környezetvédelem, a néphagyomány ápolását, valamint a családokkal való hatékony kapcsolattartást. Ezek a kiemelt nevelési feladatok határozzák meg a nevelési programunk feladatrendszerét. Mind a befogadó mind a beolvasztásra kerülı intézmény megtartja a saját nevelési programjának sajátosságát. Kiemelt feladat mindkét intézményben a kompetencia alapú nevelés. Ennek érdekében fejlesztjük személyi és tárgyi feltételeinket egyaránt. /pl.: továbbképzések, munkaközösség szervezése, természetes anyagból készült eszközök használata a csoportokban, mobil bútorok, speciális eszközök/. 6

7 Gyermekkép Célunk, olyan gyermekek nevelése, akik érzik, hogy ıket olyannak fogadjuk el, amilyenek. Érzelmi biztonságukat gondoskodásunk, szeretetünk adja. Célunk továbbá egy olyan nevelési program mőködtetése, mely segítséget ad a jól szervezett, tudatos nevelımunkához. Felméréseink, és a beválás vizsgálata azt mutatja, hogy jó úton járunk. További feladatunk a minıségi munka javítása. Alapelvünk, hogy a gyermek egyedi és önálló személyiség, így ennek megfelelıen érdeklıdése, igényei, fejlıdésének üteme sajátos személyiségébıl fakadó. Célunk, hogy gyermekeink személyiségének kiteljesedését a belsı késztetés, a tevékenységigény motiválja. Ragaszkodnak környezetükhöz, tudják, hogy ık is a természet részei, élvezik a mozgás örömét, természetes szükségletükké válik. Ismerkednek a népi hagyományokkal, szokásokkal, képesek felfedezni mindezeket, örülni, élményeket befogadni. Kiemelt jelentıséget tulajdonítunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztésének: a (tanult) motívumok kialakításának, mivel a motívumok segítik az embert döntései meghozatalában a képességek fejlesztésének, mert a képességektıl függ a döntések kivitelezésének eredményessége. Nevelımunkánk során olyan motívumokat és képességeket kell fejlesztenünk, melyek eredményeként gyermekeink döntései megalapozottak lesznek, s döntéseik kivitelezésében pedig eredményesek. A gyermek fejlıdı személyiség, fejlıdısét genetikai adottságok, az érés sajátos tırvényszerőségei, a spontán és tervszerően alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek megfelelıen a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. Valamennyi speciális kompetencia alapja az alkotó képesség, és a kompetenciának megfelelı tehetség. Ahány féle speciális kompetencia, annyi féle tehetség is létezik. Fontos a tehetséges gyermekek felismerése, fejlıdésük elısegítése és támogatása. 7

8 A sajátos nevelési igényő gyermekek a többi gyerekkel együtt történı integrált nevelésével segíteni a közösségbe való beilleszkedésüket. Segíteni a többi gyermek alkalmazkodását az eltérı képességekhez, az eltérı viselkedésekhez. Gyermekeinket arra neveljük, hogy törekedjenek a jó kapcsolattartásra, fogadja el önmaga és társai különbözıségét. - Minden gyermek sajátos egyedi öröklött tulajdonságokkal, személyiségjegyekkel rendelkezı egyszeri, megismételhetetlen, fejlıdı személyiség. Mivel fejlıdésük is egyéni ütemben zajlik, így fejlesztésük is egyénre szabott, differenciáltan irányított./ IMIP nevelési filozófiánk/ - A fejlıdést meghatározza: - - öröklött tulajdonságaik - - szociokultúrális környezete és a környezeti hatások Az óvodás évek alatt minden gyermeket személyiségének készségeinek és képességeinek megfelelı egyéni bánásmódban, fejlesztésben részesítünk. Nevelımunkánk eredményeképpen szeretnénk elérni, hogy személyiségükbe beépüljenek a pedagógusok által közvetített értékek, vidám, pozitív gondolkodású, kreatív önbizalommal rendelkezı, jó problémamegoldó gyermekké váljanak. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó ennek megfelelıen a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlı hozzáférést, tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erısítését, elısegíti a nemek társadalmi egyenlıségével kapcsolatos elıítéletek lebontását. A gyermekek fejlesztését pozitívan befolyásolja az óvoda nyitottsága, hisz így szorosabb és hatékonyabb kapcsolatot tudunk ápolni a családokkal. / IMIP partnerközpontúság /Az óvodából az iskolába való átmenet segítése, szakmai együttmőködés kialakítása az iskolával. Iskolaválasztás támogatása (preferálva a kerületi iskolákat). Érintett iskolákkal közös óvoda-iskola átmenetet segítı program kidolgozása (hospitálások, esetmegbeszélések, szakmai mőhely, közös programok). A nevelés folyamatának hatékonysága az abban résztvevık elégedettségén mérhetı. 8

9 Óvodakép Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítıje, a gyermek harmadik életévétıl az iskolába lépésig. Az óvoda funkciói: óvó-védı, szociális, nevelı-személyiségfejlesztı funkció. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell alkalmazkodnia. Programunk célja, hogy széles körben megismertessen egy új átfogó pedagógiai rendszert, amely elısegíti a demokratikus gyermeknevelési gyakorlatok megvalósítását úgy a nevelésben, mint a gyermek családi környezetében. Támogatja a gyermekek azon jogát, hogy életkoruknak, érdeklıdési körüknek megfelelı tevékenységben vegyenek részt. A napjainkban világszerte zajló gyors változások erısítik bennünk annak a fontosságát, hogy gyermekeinkben felébresszük a tanulás iránti vágyat, amely végig kíséri ıket egész életük során. Annak érdekében, hogy felkészítsük a gyermekeket a belsıleg motivált tanulásra, helyi nevelési programunk igyekszik megalapozni a jelenkor, illetve a századunk kihívásaihoz elengedhetetlen attitődöket, készségeket és képességeket. Programunk felismeri, értékeli és bátorítja a gyorsan változó idıhöz való alkalmazkodáshoz szükséges tulajdonságok kialakulását, mint például: szembesülni a változással és elıidézni azt kritikusan gondolkodni és döntéseket hozni rátalálni a problémákra és megoldani ıket kreatívnak, fantázia dúsnak és ötletesnek lenni érzékenynek lenni saját közösségünk, országunk és környezetünk problémái iránt. Az önálló emberi élethez, ismeretben, akaratban egyaránt hatékony életvitelhez szükséges képességek fejlesztése, megalapozása. Programunk épít arra, hogy a család a szocializáció elsı színtere, figyelembe veszi a gyermekek egyéni igényeit, és tiszteletben tartja a kulturális sokféleséget, különös hangsúlyt helyezve: az élmények individualizálására arra, hogy tervezett foglalkozások keretében segítse a gyermekeket döntéseik meghozásában a család részvételére az óvodai nevelésben. 9

10 Célunk: hogy biztosítsuk az óvodás gyermek fejlıdésének és nevelésének optimális feltételeit. Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése Az óvoda funkciója: óvó-védı, szociális, nevelı- személyiségfejlesztı funkció Sokoldalú tevékenység biztosítása A helyi adottságok figyelembevételével a hagyományok ápolása, környezet megismerése, védelme, tisztelete Az SNI gyermekekkel, való együttneveléssel emeli a gyermekek tolerancia szintjét, segíteni az SNI gyermekek társadalmi beilleszkedését, társadalmi elfogadását Az SNI gyermek kapjon meg minden segítséget hátrányainak leküzdéshez figyelembe véve fejlesztésének igényeit A halmozottan hátrányos helyzető gyerekek együtt nevelése emeli a gyerekek tolerancia szintjét, segíti beilleszkedésüket, felzárkóztatásuk, elısegíti a társadalmi elvárások megismerését. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történı beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiség vonások fejlıdését. Az óvoda pedagógiai tevékenység rendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. Kompetencia alapú óvodai nevelés alkalmazása Minden gyermeket megillet a bizalom és személyiségének feltétel nélküli elfogadása, a szeretet, az együttérzés szükségleteinek kielégítése, a fejlıdést elısegítı egyéni bánásmód./imip minıségképünk/ Alapelveink, értékeink: Humanizmus Magyarságtudat Internacionalizmus /mások elfogadása/ Tudásvágy /kíváncsiság, továbbkérdezés, tovább gondolkodás/ Szolidaritás Élet és egészségvédelem Önállóság A természet szépségének szeretete és védelme Együttérzés, segítés Tolerancia, másság elfogadása, empátia, hitelesség a nevelıközösség alapelvnek tekinti a gyermek szeretetét, tiszteletét, elfogadását, fejleszthetıségét 10

11 az elfogadó, segítı és támogató óvodapedagógus személyisége és példaadása meghatározó biztonságot sugárzó felnıtt gyermek, gyermek gyermek kapcsolat, melyet pozitív megerısítés kísér a gyermeki autonómia tiszteletben tartása a gyermekek fejlıdésének segítése az egyenlı hozzáférés biztosításával az együttmőködésre, kölcsönös tiszteletre, bizalomra, megértésre, türelemre és gyermeki aktivitásra épülı nevelés a gyermekek egyéni fejlettségének figyelembe vétele, idıt hagyva és adva mindenkinek a folyamatban történı fejlıdéshez az elıítélet-mentes pedagógiai környezet kialakítása, kerülve a nemi sztereotípiák erısítését a szülıkkel együttmőködı segítı partnerkapcsolat kialakítása az óvoda teljes dolgozói körének részvételével egymás munkájának megismerése és megbecsülése, kölcsönös segítségnyújtásra való törekvés óvodánk az élmények, és a változatos tapasztalatok színtere legyen az alkotás, a kreativitás és közvetlen tapasztalás feltételeinek megteremtése és biztosítása közös tevékenységek során a gyermekek érzelmi, értelmi és testi nevelése a gyermekek a mindennapi tapasztalatszerzéseik során tanulják meg és gyakorolják a közösségi élet szabályait az óvodapedagógus az intézmény céljaival azonosulva, saját képességeit, kompetenciáit folyamatosan fejlesztve képezze magát, érdeklıdési körének és tehetségének megfelelıen minden dolgozónkkal szemben elvárás, hogy elıítéletektıl mentesen közeledjen a családokhoz pedagógusaink megismerik, és figyelembe veszik a családok eltérı nevelési szokásait. 11

12 Személyi feltételek szeptember 1.-tıl: Dolgozók Óvodapedagógusok száma Dajkák száma Létszám adatok 31 fı 19 fı Egyéb segítı munkatárs Óvodatitkár Gazdasági ügyintézı Főtı Kertész-karbantartó Külsı segítı szakemberek Családsegítı óvónı * Sajátos nevelési igényő gyermekek Logopédus speciális fejlesztésének megfelelı Fejlesztı pedagógus aktuális létszámban. Gyógypedagógus * Gyógytestnevelı 1fı 1fı 1fı 3fı 1 fı 3 fı 2 fı 1 fı 1 fı Nevelıtestületünk képzettségi és szakképzettségi mutatói: Képzettség iránya Fıiskolát végzett óvónık száma: Szakközépiskolát végzett óvónı: Másoddiplomás képzésben részt vett Szakvizsgával rendelkezık Óvodavezetés Minıségfejlesztés Gyógypedagógus Környezeti nevelı Gyermekvédelmi szakértı Szakképzett dajkák száma Képzésben résztvettek száma 31 fı 1 fı 3 fı 8 fı 14 fı 12

13 1.sz. Melléklet 13

14 Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja 14

15 Tartalomjegyzék Helyzetkép oldal Gyermekkép 13.oldal 1. Az óvodai nevelés célja 15.oldal 2. Az óvodai nevelés feladatai 15.oldal 2.1. Az egészséges életmód alakítása oldal Gondozás 16.oldal Testápolás 16.oldal Étkezés 16.oldal Öltözködés 16.oldal Mozgás 17.oldal Pihenés 17.oldal 2.2. A gyermek egészségének védelme, edzettségének biztosítása 17.oldal 2.3. A gyermekek egészséges fejlıdéséhez szükséges környezet biztosítása oldal 3. Érzelmi nevelés-szocializáció 18.oldal 3.1. Tartalma, célja feladata oldal 4. Az óvodai élet megszervezésének elvei 20.oldal 4.1. Személyi feltételek 20.oldal 4.2. Óvodai IPR figyelembe vétele óvodai beiratkozásnál 20.oldal 4.3. Tárgyi feltételek 21.oldal 4.4. Az óvodai élet megszervezésében résztvevık 22.oldal 15

16 4.5. Napirend összeállításának elvei 23.oldal 4.6. A hetirend összeállításának szempontjai 23.oldal 4.7. Javasolt napirend 24.oldal 5. Az óvodai élet tevékenységének formái 25.oldal 5.1. Játék célja, feladata 25.oldal Hely 25.oldal Idı 26.oldal Eszköz 26.oldal Élmény 26.oldal Csoportlégkör 27.oldal Az óvónı feladata 27.oldal 5.2. Vers-mese 27.oldal A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése 28.oldal 5.3. Ének-zene, énekes játékok 29.oldal 5.4. Rajzolás, mintázás, kézimunka 30.oldal A beszédkészség fejlesztése 31.oldal 5.5. Mozgás célja, feladata oldal A mozgás tartalma 33.oldal Szabad, spontán mozgás 33.oldal Szervezett testnevelés 34.oldal 5.6. A külsı világ tevékeny megismerése 34.oldal Tartalma 35.oldal Az óvoda új környezet a gyermekek számára 36.oldal Ajánlott témakörök 36.oldal Környezetalakítás 36.oldal 16

17 A gyermekek fogékonysága 37.oldal Környezetvédelem, néphagyomány ápolása 37.oldal A tevékenységek szervezeti formái 38.oldal Anyanyelvi készségek fejlesztése 38.oldal Hagyományaink, ünnepeink 38.oldal 5.7. A pedagógiai munka kiemelt területei 38. oldal 6. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 39.oldal 6.1. Kompetencia alapú óvodai programcsomag használata 39.oldal 6.2. Anyanyelvi nevelés 40.oldal 7. Munka célja, feladata 41.oldal 7.1. Munkajellegő tevékenységek tervezése és szervezése 41.oldal 7.2. Munkafajták 42.oldal Önkiszolgáló munka 42.oldal Közösségért végzett munka 42.oldal 7.3.Az óvodapedagógus feladata az életkori sajátosságok oldal figyelembevételével 8. A tevékenységben megvalósuló tanulás 47.oldal 8.1. A tanulás formái 48.oldal 8.2. A fejlıdés jellemzıi az óvodáskor végére oldal 9. Az óvoda kapcsolatai 49.oldal 9.1. óvoda-család 49.oldal Kapcsolattartás formái 50.oldal Szülıkkel való kapcsolattartás együttmőködés 50.oldal 17

18 9.2. óvoda-bölcsöde 51.oldal 9.3. óvoda-iskola 51.oldal Kapcsolattartás formái 51.oldal Óvoda-iskola átmenet támogatása 51.oldal 9.4. Óvodánk külsı partnerei 52.oldal 10. Ügyviteli dokumentációs feladatok 53.oldal Óvodánk írásos dokumentumai 53.oldal 11. Az egyéni fejlettség ellenırzésének szempontjai 54.oldal 12. A pedagógiai munka ellenırzése, értékelése 54.oldal A nevelési program gyakorlati hatékonyságának nyomon követése 54.oldal A nevelımunka eredményessége és módszerei 54.oldal Ellenırzı személyek 54.oldal 13. A helyi program ellenırzése, értékelése 55.oldal Intézményi önértékelés, eredményesség 56.oldal Személyiségfejlesztı, felzárkóztató program 56.oldal 14. Gyermekvédelem Esélyegyenlıség 56.oldal A gyermekvédelem célja oldal 14.2.Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális Segítségnyújtással kapcsolatos munka 14.3.Együttmőködés kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel oldal 58.oldal 14.4 Esélyegyenlıség 58.oldal 15. A nevelési program nyilvánosságra hozatalának módja 59.oldal Költségvetés Legitimációs záradék 18

19 Mottó: Legyetek olyanok, mint a gyerekek mondja a Biblia Milyenek a gyerekek? Kíváncsiak, hiszékenyek, nyíltak, reménykedık, nem kész emberek alakulók. Az olyan ember, aki késznek, befejezettnek hiszi magát, végomlásba jutott. Lenni valamivé ez a helyes jelszó: Olyanná, aki már másmilyen, mint tegnap volt, de még nem olyan, mint holnap lesz. 19

20 Helyzetkép Az alapító okirat alapján az intézmény tevékenységi köre: Óvodai nevelés, ellátás sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése Fogyatékosság típusok: A) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd, B) a megismerı funkciók vagy a viselkedés okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés intézményeinek programjainak komplex támogatása Munkahelyi étkeztetés Speciális képzési formák: személyiségfejlesztı, tehetséggondozó, felzárkóztató program Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı tevékenysége: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek o Helyiségek és eszközök tartós és egyedi bérbeadása Önkormányzatok elszámolásai Összevont óvodánk két tagóvodából áll, jellemzıen családi házas, zöldövezeti környezetben. A Lázár Óvoda 1902-ben, a Zalán Óvoda 1973-ban épült. Évek óta a szülık igényeinek megfelelıen kiemelt feladatnak tekintettük a környezetvédelem és a néphagyomány ápolását. Ezek a kiemelt nevelési feladatok határozták meg a nevelési programunk feladatrendszerét. Az óvodapedagógusok feladata, a sajátos igényő gyermekek együttnevelése az egészséges gyermekekkel szakemberek segítségével (pl. utazópedagógus). 20

21 Ehhez az óvoda minden dolgozójának szemléletváltásra van szükség. Ezt a feladatot csak együtt gondolkodva, egymásra építve, egymást segítve tudjuk professzionálisan elvégezni. A kisgyermekkorban történı pedagógiai támogatás jelentısen csökkenti a késıbbi iskolai kudarcokat. A folyamatos kapcsolattartás az iskolával, a kölcsönös hospitálások, a közös programok, a szakmai mőhely, a gyermek fejlıdésének után követése, segíti az óvodából iskolába való átmenetet. Ennek érdekében fejlesztjük személyi és tárgyi feltételeinket egyaránt. /pl.: továbbképzések, munkaközösség szervezése, természetes anyagból készült eszközök használata a csoportokban, mobil bútorok, speciális eszközök/ Csoportjaink heterogén és homogén összetételőek. A csoportszobák ill. öltözık, logopédiai szoba felszereltsége gazdag, esztétikus, tükrözi az egyéniséget és a csoport nevének jellemzıit. A Zalán Óvodában biztosítva van az önálló öltözı és mosdó csoportonként, a Lázár Óvodában önerıbıl kialakított jól felszerelt tornaszoba áll a gyerekek rendelkezésére. A logopédiai, fejlesztıpedagógusi illetve utazó tanári (gyógypedagógus) szoba mindkét óvodába esztétikusan kialakított, gazdagon felszerelt. Mindkét udvaron természetes anyagokból készült, és a szabványnak megfelelı eszközök állnak a gyerekek szabadtéri játéktevékenységéhez. Mindezek biztosítják a gyerekek egészséges életkörülményeit. Folyamatosan fejlesztjük az óvoda külsı és belsı esztétikáját a szülık támogatásával. A szülık szívesen vesznek részt az óvoda által szervezett programokon. /pl.: kirándulás, karácsonyi mősor, farsang, stb. / Ez az egyik alapja a család és az óvoda jó együttmőködésének! Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megilletı jogok, alapvetı szabadságok tiszteletben tartásának megerısítésére kell irányulnia, az egyenlı hozzáférés biztosításával: A gyermeket mint fejlıdı személyiséget-gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A fentiek alapján a nevelıtestület úgy döntött, hogy saját nevelési programját továbbra is fontosnak tartja, rendszeresen ellenırzi, felülvizsgálja, átdolgozza és szakmai munkájának alapjaként kezeli. 21

22 Gyermekkép Célunk, olyan gyermekek nevelése, akik érzik, hogy ıket olyannak fogadjuk el, amilyenek. Érzelmi biztonságukat gondoskodásunk, szeretetünk adja. Ragaszkodnak környezetükhöz, tudják, hogy ık is a természet részei, élvezik a mozgás örömét, természetes szükségletükké válik. Ismerkednek a népi hagyományokkal, szokásokkal, képesek felfedezni mindezeket, örülni, élményeket befogadni. A gyermek fejlıdı személyiség, fejlıdısét genetikai adottságok az érés sajátos tırvényszerőségei, a spontán és tervszerően alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek megfelelıen a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. A sajátos nevelési igényő gyermekek a többi gyerekkel együtt történı integrált nevelésével segíteni a közösségbe való beilleszkedésüket. Segíteni a többi gyermek alkalmazkodását az eltérı képességekhez, az eltérı viselkedésekhez. - Minden gyermek sajátos egyedi öröklött tulajdonságokkal, személyiségjegyekkel rendelkezı egyszeri, megismételhetetlen, fejlıdı személyiség. Mivel fejlıdésük is egyéni ütemben zajlik, így fejlesztésük is egyénre szabott, differenciáltan irányított./ IMIP nevelési filozófiánk/ - A fejlıdést meghatározza: - - öröklött tulajdonságaik - - szociokultúrális környezete és a környezeti hatások Az óvodás évek alatt minden gyermeket személyiségének készségeinek és képességeinek megfelelı egyéni bánásmódban, fejlesztésben részesítünk. Nevelımunkánk eredményeképpen szeretnénk elérni, hogy személyiségükbe beépüljenek a pedagógusok által közvetített értékek, vidám, pozitív gondolkodású, kreatív önbizalommal rendelkezı gyermekké váljanak. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó ennek megfelelıen a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlı hozzáférést, tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erısítését, elısegíti a nemek társadalmi egyenlıségével kapcsolatos elıítéletek lebontását. A gyermekek fejlesztését pozitívan befolyásolja az óvoda nyitottsága, hisz így szorosabb kapcsolatot tudunk ápolni a családokkal. / IMIP partnerközpontúság /Az óvodából az iskolába való átmenet segítése, szakmai együttmőködés kialakítása az iskolával. Iskolaválasztás támogatása. Érintett iskolákkal közös óvodaiskola átmenetet segítı program kidolgozása (hospitálások, esetmegbeszélések, szakmai mőhely, közös programok). 22

23 Óvodakép Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítıje, a gyermek harmadik életévétıl az iskolába lépésig. Az óvoda funkciói: óvó-védı, szociális, nevelı-személyiségfejlesztı funkció. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell alkalmazkodnia. Célunk: hogy biztosítsuk az óvodás gyermek fejlıdésének és nevelésének optimális feltételeit. Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése Az óvoda funkciója: óvó-védı, szociális, nevelı- személyiségfejlesztı funkció Sokoldalú tevékenység biztosítása A helyi adottságok figyelembevételével a hagyományok ápolása, környezet megismerése, védelme, tisztelete Az SNI gyermekekkel, való együttneveléssel emeli a gyermekek tolerancia szintjét, segíteni az SNI gyermekek társadalmi beilleszkedését, társadalmi elfogadását Az SNI gyermek kapjon meg minden segítséget hátrányainak leküzdéshez figyelembe véve fejlesztésének igényeit A halmozottan hátrányos helyzető gyerekek együtt nevelése emeli a gyerekek tolerancia szintjét, segíti beilleszkedésüket, felzárkóztatásuk, elısegíti a társadalmi elvárások megismerését. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történı beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiség vonások fejlıdését. Az óvoda pedagógiai tevékenység rendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. Kompetencia alapú óvodai nevelés alkalmazása Minden gyermeket megillet a bizalom és személyiségének feltétel nélküli elfogadása, a szeretet, az együttérzés szükségleteinek kielégítése, a fejlıdést elısegítı egyéni bánásmód./imip minıségképünk/ Alapelveink, értékeink: Humanizmus Magyarságtudat Internacionalizmus /mások elfogadása/ Tudásvágy /kíváncsiság, továbbkérdezés, tovább gondolkodás/ Szolidaritás

24 Élet és egészségvédelem Önállóság A természet szépségének szeretete és védelme Együttérzés, segítés Tolerancia, másság elfogadása, empátia, hitelesség 1. Az óvodai nevelés célja: Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése Sokoldalú tevékenysége biztosítása Az óvoda gondoskodjon a gyermeki szükségletek kielégítésérıl, érzelmi biztonságáról, testi és szociális és értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthetı szabad játékra. Helyi adottságok figyelembevételével a hagyományok ápolása, ırzése környezet megismerése, védelme, tisztelete A gyermekek fejlesztése az életkori és egyéni képességekhez igazodó mőveltségtartalmak közvetítése Az SNI gyermekeknél a sérülés arányában fejlıdjön az alkalmazkodó készség az akaraterı, az önállósság törekvés és az együttmőködés A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megırzését, ápolását, erısítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetıségét. A hazájukat elhagyni kényszerülı családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megırzését, ápolását, erısítését, a interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetıségét, az emberi jogok és alapvetı szabadságok védelmét. 2. Az óvodai nevelés feladatai 2.1. Az egészséges életmód alakítása Célja: A gyermekek testi fejlıdésének környezetéhez való optimális alkalmazkodásának elısegítése; Az egészséges életmód szokásainak megalapozása Feladata: A gyermekek gondozása, testi szükségletük és mozgásigényük kielégítése, a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megırzése; az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegség- 24

25 megelızés és az egészségmegırzés szokásainak alakítása; a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, megfelelı szakemberek bevonásával - a szülıvel, az óvodapedagógussal együttmőködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Az SNI-gyermekek fejlesztésének szervezeti keretének megválasztását az alkalmazott speciális módszer és eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. Fejlesztésük a számukra megfelelı területeken valósuljon meg, fontos hogy ne terheljük ıket túl. A halmozottan hátrányos helyzető gyerekeknél kiemelt fontosságú az egészséges életmód szokásainak kialakítása Gondozás A testi szükségletek kielégítése alapozza meg a gyermek jó közérzetét, ami minden tevékenységhez elengedhetetlen. Arra törekszünk, hogy a gyermekek egyre önállóbban elégítsék ki szükségleteiket, fokozatosság elvét betartva, ehhez lehetıség szerint HACCP betartásával biztosítjuk az eszközöket a gyermekek számára /pl.: folyékony szappan, stb. / Testápolás A gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozottságát, rendszeres, ill. szükségszerinti tisztálkodásuk igényének kialakulását szolgáljuk Étkezés Az óvodában a szülıket idıben tájékoztatjuk az óvoda étrendjérıl, hogy az étkezés változatossága érdekében a szülık összeegyeztethessék az otthoni étkezéssel. Az étkezés megszervezését, annak kulturált lebonyolítását fontos, gondozási feladatnak tekintjük. Az önálló étkezés, az önkiszolgálás szokásainak kialakítását fokozatosan végezzük, megfelelı idıt hagyva a gyerekeknek erre a tevékenységre. Az étkezésnél figyelembe vesszük a gyermekek speciális igényeit, egyéni tempóját Öltözködés Az idıjárásnak megfelelıen öltöztetjük, védjük a gyermekeket kialakítva a réteges öltözködés igényét. Szülıi értekezleten tudatosítjuk a szülıkben a kinti-benti ruha szükségességét. 25

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2009. május 8. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom 7-8.oldal Törvényi háttér 9.oldal Az óvoda adatai 10.oldal Helyzetkép

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm.

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETİ 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI, A HELYI NEVELÉSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK TÖRVÉNYI HÁTTERE 2. AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP

TARTALOM BEVEZETİ 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI, A HELYI NEVELÉSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK TÖRVÉNYI HÁTTERE 2. AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP TARTALOM BEVEZETİ... 2 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI, A HELYI NEVELÉSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 3 2. AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 5 2. 1. A családok szociokulturális helyzete,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben